ON SE NII VIIMESEN PÄÄLLE MUKAVA MIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ON SE NII VIIMESEN PÄÄLLE MUKAVA MIES"

Transkriptio

1 ON SE NII VIIMESEN PÄÄLLE MUKAVA MIES selvitys vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluasiakkaiden tuttutaksioikeuksista Tampereella 2008 Sipponen Tarja Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä tammikuu 2009

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT TAMPEREELLA LAINSÄÄDÄNTÖ JA ASIAKKAAN TOIMINTASUHTEET KULJETUSPALVELUSSA TAKSIN TILAUSKÄYTÄNTÖ TAMPEREELLA MATKOJEN YHDISTELY TUTTUTAKSIOIKEUDET TAMPEREEN VAMMAISPALVELUISSA TUTUT TAKSIT MUISSA ISOISSA KAUPUNGEISSA SELVITYSTYÖ SYKSYLLÄ TEHTÄVÄKSIANTO ASIAKASTILANTEIDEN SELVITTÄMINEN ASIAKKAAT, JOIDEN TUTTUTAKSIOIKEUS SÄILYY ENNALLAAN ASIAKKAAT, JOTKA LUOPUIVAT TUTTUTAKSIOIKEUDESTA ASIAKKAAT, JOTKA SAIVAT HYLKÄÄVÄN PÄÄTÖKSEN SELVITYKSEN PROSESSISTA JA JULKISUUDESTA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VAMMAISPALVELUJA KOSKEVAT JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TUTTU TAKSI OSANA PALVELUKOKONAISUUTTA...27 LÄHTEET...30

3 Johdanto Vammaispalvelutoimistossa selvitettiin syksyn 2008 aikana kuljetuspalveluasiakkaiden yksilölliset oikeudet. Selvityksen kohteena olivat tuttutaksioikeuden omaavat henkilöautotaksia (= ei invataksia) käyttävät asiakkaat. Prosessi herätti keskustelua Tampereella niin palvelun käyttäjissä, tarjoajissa, lehdistössä kuin luottamushenkilöidenkin keskuudessa. Perustuslaki edellyttää kansalaisten yhdenvertaista kohtelua. Sosiaalityöntekijän eettisiin periaatteisiin kuuluu syrjinnän vastustaminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja jokaisen asiakkaan oikeus tulla kohdelluksi tasavertaisena. Oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää on osa sosiaalihuollon asiakaslakia. Vammaispalvelun lähtökohtana on vammaisten henkilöiden tasa-arvo vammattomiin nähden. Ensisijaisena tavoitteena on, että myös kaikki vammaiset henkilöt käyttävät yleisiä joukkoliikennevälineitä ja yleisiä palveluja. Vammaispalvelulain lähtökohtana on, että kunnan yleiset olosuhteet ovat sellaiset, että myös vammaiset henkilöt voivat käyttää kaikille kansalaisille suunnattuja palveluja. Vammaispalvelulain päätökset perustuvat asiakkaiden yksilöllisiin tilanteisiin. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun lähtökohtana on aina vaikeavammaisuus liikkumisen suhteen. Kuljettamiseen liittyvät palvelujen järjestämistavat kuten tuttutaksi-, yksinkulku- ja etupenkkioikeudet selvitetään erikseen asiakkaan terveydentilaan, avustamiseen tai kommunikointiin liittyvien tarpeiden pohjalta. Vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun liittyvät erityisoikeudet otettiin käyttöön vuonna 2002, kun matkojen yhdistely alkoi. Oikeudet tarkistettiin vuonna 2005, jolloin kuljetuspalveluiden välittäminen siirtyi Pirkanmaan Matkapalvelukeskuksen tehtäväksi ja käyttöön otettiin uusi ATKjärjestelmä. Tarkistuksessa huomioitiin erityisesti sekä uuden järjestelmän että taksien paikannuslaitteiston tuomat hyödyt asiakaspalveluun. Syksyn 2008 aikana toteutetussa tuttutaksioikeuksien tarkistuksessa on asiakkaiden tosiasiallinen taksin käyttö selvitetty ottaen huomioon heidän terveydentilansa ja avustamistarpeensa tällä hetkellä. 1

4 Raportin tarkoituksena on tehdä mahdollisimman läpinäkyväksi työ, joka tehtiin vammaispalvelutoimistossa osana yhden sosiaalityöntekijän virkatyötä. Vammaispalvelun muut sosiaalityöntekijät ovat kommentoineet ja muokanneet tekstiä kuten myös Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen suunnittelupäällikkö. Projektin aikana käsiteltiin 368 asiakkaan tuttutaksioikeudet. Tuttutaksioikeus säilyi ennallaan 65 % asiakkaista. 18 % asiakkaista luopui oikeudesta omasta tahdostaan ja hylkäävän päätöksen sai 17 % tuttutaksiasiakkaista. 2

5 1. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Tampereella 1.1. Lainsäädäntö ja asiakkaan toimintasuhteet kuljetuspalvelussa Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan myöntää vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua. Kuljetuspalveluun oikeutettuna vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut kuuluvat kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Riittämättömät määrärahat eivät voi olla myöntämisen esteenä. Kuljetuspalveluja ei kuitenkaan myönnetä henkilölle, joka saa näitä palveluja muun lain nojalla. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat ensisijaisia palveluja vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin nähden. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja on Tampereen kaupungin kotihoito myöntänyt alkaen ensisijaisesti vanhuksille, jotka eivät huonokuntoisuutensa vuoksi pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia tai palvelubussia. Huonokuntoisuutta voi aiheuttaa esimerkiksi muistihäiriö tai liikkumisvaikeudet. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja on järjestettävä siten, että henkilöllä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vammaispalvelutoimistoon kaikista olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista, joilla voi olla merkitystä päätöksen voimassaoloon. Päätös tehdään joko toistaiseksi tai määräaikaisena. Päätös voidaan kaupungin taholta purkaa, mikäli asiakkaan tilanteessa tapahtuu kuljetuspalvelutarpeeseen vaikuttavia muutoksia. Kunta voi järjestää kuljetukset itse tai korvata henkilölle taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Järjestämistapaan liittyy Tampereella erityisiä oikeuksia, jotka ovat yksinkulku-, etupenkki- ja tuttutaksioikeus. Myös sosiaalihuoltolain nojalla vuodesta 2006 alkaen myönnettyihin kuljetuspalveluihin on liittynyt erityisiä oikeuksia. Tuttutaksiasiakkaiden määrä sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa 3

6 koko kaupungin alueella on vähäinen, sen sijaan etupenkkioikeuksia on asiakkaille myönnetty enemmän (Pessi 2008). Taksinkuljettajan yleiseen asiakaspalveluun kuuluu matkustajan tavanomainen avustaminen. Taksilain 17 :n taksipalvelujen laatuvaatimusten mukaisesti kuljettajan on varmistettava asiakkaan turvallinen autoon tulo ja siitä poistuminen sekä tarjottava asiakkaalle hänen tarvitsemansa apu. Kuljettajan on tarjottava ja annettava apua myös matkatavaroita lastattaessa ja purettaessa. Mikäli kuljettaja avustaa kuljetuspalveluasiakasta tätä tavanomaista avustamista enemmän, eikä asiakkaalla ole saattajaa matkallaan, on kuljettajalla oikeus periä kaupungilta viiden euron suuruinen saattajalisä. Tällaista avustamista on esimerkiksi kauppatavaroiden kantaminen kerroksissa olevaan asuntoon. Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisten kuljetuspalveluun liittyy myös erikseen myönnettävä saattajapalvelu. Jos kaupungilta perittävään saattajalisään oikeuttava taksinkuljettajan antama apu ei ole asiakkaan vamman tai sairauden takia riittävää, asiakkaalla on oikeus saada vammaispalvelulain mukaista saattajapalvelua. Saattajapalvelua myönnetään, kun asiakas tarvitsee toisen henkilön apua matkan alkaessa, matkan aikana tai matkan päätepisteessä. Kuljetuspalvelussa on kolmenlaisia toimijoita: kuljetuspalvelun hakija, kuljetuspalvelun oikeudesta päättävä sosiaalityöntekijä ja kuljetuspalvelun tuottajana toimiva yksityinen taksi. Kuljettajan ja asiakkaan välille saattaa vuosien kuluessa syntyä hyvinkin luottamuksellinen suhde. Mielenkiintoisen ulottuvuutensa tuo asiaan se, että sosiaalityöntekijälle asiakas on palveluja käyttävä asiakas, mutta taksille asiakas on ennen kaikkea kuluttaja. Periaatteessa neljänneksi toimijaksi voisi nimetä vielä matkatilauksia vastaanottavan Matkojen yhdistelykeskuksen. Taksin yrittäjäluonteeseen liittyy yritystoimintaan kuuluva riski. Kokiessaan saaneensa huonoa palvelua kuluttaja-asiakas vaihtaa palvelun antajaa. Toisaalta yrittäjyyteen liittyy itsellinen riippumattomuus (Toiskallio 1996, 23 26). Mitä enemmän taksi liikkuu, sitä enemmän kassaan tulee rahaa. Tällöin kello ja ehtiminen ovat kuljettajalle työvuoron aikana tärkeitä. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle taksi on yhteiskunnan korvaaman palvelun toteuttamista ja asiakkaalle taksi on luonnollisesti ennen kaikkea palvelua. Kyseessä on myös julkisen ja yksityisen palvelun vuorovaikutus. Tässä kokonaisuudessa kohtaavat asiakkaan välityksellä yksityinen yrittäjä 4

7 ja julkinen, verovaroja yhteiskunnallisina etuuksina myöntävä viranomainen. Tämän kolmikannan kohtaamista havainnollistetaan seuraavan kuvion avulla (Sipponen 2007, 23 24): asiakassuhde Asiakas viranomaissuhde Taksi sopimussuhde Kaupunki/ vpl-tsto Kuvio 1. Asiakkaan, taksin ja vammaispalvelun toimintasuhteiden laatu. Asiakas on viranomaissuhteessa Tampereen kaupunkiin. Tämä tarkoittaa, että hänellä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus viranhaltijan päätökseen, johon hän on tyytymätön. Taksin ja asiakkaan välillä on asiakassuhde. Periaatteessa asiakkaan vaikutusmahdollisuudet kuljetuspalvelujen järjestelytapaan ovat pienet lukuun ottamatta mahdollisuutta itse hakea tiettyjä erityisoikeuksia, kuten tuttutaksi- tai yksinkulkuoikeus tai oikeus käyttää etupenkkiä matkan aikana. Muita asiakkaan vaikutuskanavia ovat palautteen antaminen eri foorumeilla ja toimiminen omien edustajiensa (kuten esimerkiksi vammaisneuvoston jäsenten ja muiden kunnan luottamushenkilöiden) välityksellä. 5

8 1.2. Taksin tilauskäytäntö Tampereella Asiakas tilaa kuljetuksen Matkapalvelukeskuksesta, joka välittää tilauksen edelleen Tampereen Aluetaksille. Matkapalvelukeskuksen tehtävä on yhdistellä samaan aikaan ja samaan suuntaan matkustavien asiakkaiden kuljetuspalvelumatkoja aina, kun se on mahdollista. Asiakkaiden matkustamistapaan liittyvät erityisoikeudet kuten yksinkulku-, etupenkki- ja tuttutaksioikeus ovat kirjatut asiakasprofiiliin. Tässä asiakasprofiilissa on tietoja asiakkaiden apuvälineistä sekä avustamiseen liittyvistä erityistarpeista (esimerkiksi tarve tavanomaista korkeammasta autosta, tarkka noutopaikka, saattamiseen liittyvät erityistarpeet). Asiakasprofiilin ja asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittaman tarpeen perusteella Matkapalvelukeskus tilaa asiakkaalle soveltuvan kuljetuksen. Asiakkaalle on voitu myöntää oikeus käyttää tiettyä, tuttua taksinkuljettajaa silloin, kun hän tarvitsee yksilölliseen avustamiseensa, terveydentilaansa tai kommunikaatioonsa liittyen erityistä osaamista eikä hänellä ole mukanaan omaa saattajaa. Tuttutaksiasiakkaalla on oikeus tilata taksi suoraan kuljettajalta. Tällöin kuljettajan velvollisuus on välittömästi tilauksen saatuaan ilmoittaa se Matkapalvelukeskukseen mahdollista kuljetusten yhdistelyä varten. Matkapalvelukeskuksella on käytettävissään asiakkaan yksilöllistä kuljetusta varten tarvittavat asiakkaan itsensä antamat tiedot. Tampereen kaupungin talousarvioon on vuonna 2008 varattu 5,9 miljoonan euron määräraha vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin. Vuonna 2007 kuljetuspalveluihin käytettiin euroa. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa oli lokakuussa 2008 yhteensä 6464 asiakasta. Heistä 747:llä oli tuttutaksioikeus (11,6 %). Tuttutaksioikeuden omaavista asiakkaista 466 asiakasta oli sellaisia, jotka käyttävät tavallista henkilöautotaksia. 6

9 1.3. Matkojen yhdistely Tampereella kuljetuspalvelun järjestämistapaan liittyvät erityisoikeudet ovat tulleet vammaispalvelussa käyttöön vuonna Tällöin aloitettiin kuljetuspalvelumatkojen kaksivuotinen yhdistelykokeilu. Kokeilun aikana kerättiin tietoa matkojen yhdistelystä ja jatkosta päätettiin kokeilun loppuvaiheessa. Väliraportin mukaan (Väliraportti , 5-6) noin 70 % palvelun käyttäjistä oli tyytyväisiä. Tyytyväisiä oltiin palveluun Tampereen Aluetaksin keskuksessa ja sieltä välitetyn kyydin turvallisuuteen ja luotettavuuteen. Niin ikään kyydin tilaamista pidettiin helppona, kuljettajalta tai avustajalta sai aina tarvittavaa apua autossa, auto vei riittävän lähelle määränpäätä ja kävelymatka kotoa noutopisteeseen oli yleensä sopiva. Tyytymättömyyttä aiheutti eniten matkustaminen muiden henkilöiden kanssa, eikä kuljetusten yhdistelyä pidetty oikeana tapana kehittää yhteiskunnan maksamia kuljetuspalveluja. Liikenne- ja viestintäministeriön matkojenyhdistelykokeilujen arviointiselvityksessä (Matkojen 2003) asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä matkustamiseen yhdessä muiden kanssa, sen sijaan taksiautoilijat kertoivat saaneensa asiakkailta runsaasti kielteistä palautetta. Taksiautoilijoista noin kolmasosa suhtautui selvityksen mukaan matkojen yhdistelyyn kriittisesti, taustalla oli pelko yritystulon vähenemisestä ja kyytien jakautumisen tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta (emt., 98). Yksinkulku-, tuttutaksi- ja etupenkkioikeudet ovat tulleet siis järjestelytavan yksilöllisiksi valintavaihtoehdoiksi matkojen yhdistelyn myötä. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on asiakkaalle subjektiivinen oikeus ja palvelun järjestämistavasta päättää kunta. Kuljetuspalvelujen matkojen yhdistely on aloitettu vuonna Kaksivuotisen kokeilun aikana välitystä hoiti Tampereen Aluetaksi. Liikenne- ja viestintäministeriön linjausten (Yhteiskunnan 2004) mukaisesti Suomeen oli tarkoitus luoda 20 alueellista Matkapalvelukeskusta, joiden hallinnointi tulisi lääninhallituksille. Länsi-Suomen lääninhallitus teki aloitteen Pirkanmaan matkapalvelukeskuksen käynnistämisestä ja kilpailutti matkojen välityksen. Kilpailutuksen voitti Itella Oyj. Sopimus tehtiin ajalle Itellan matkojen välityskeskus aloitti toimintansa Savonlinnassa, josta välitetään taksitilaukset Tampereen Aluetaksin Taxibook-järjestelmän kautta alueen takseille ja invatakseille. Mukana sopimuksessa on kaikkiaan 14 kuntaa. 7

10 Tampereen terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta päätti vuoden 2007 lopulla, ettei Länsi-Suomen lääninhallituksen kanssa solmittua Pirkanmaan matkapalvelukeskusalueen sopimusta jatketa jälkeen. Kaupunki aloittaa toiminnan omana tuotantonaan alkaen. Kuljetustenohjaus henkilöliikenteen osalta kattaa sekä sosiaalihuoltolain- että vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. Lisäksi omana ohjauksena tuotetaan palveluliikennettä, kutsuliikennettä, koulu- ja ryhmäkuljetuksia sekä tavarakuljetuksia. (Höglund 2008). 8

11 1.4. Tuttutaksioikeudet Tampereen vammaispalveluissa Lähtökohtaisesti myöntämiskriteerit ovat alusta alkaen perustuneet yksilölliseen avustamiseen, terveydentilaan ja kommunikaatioon. Vuonna 2002 matkojen yhdistelyn alkaessa, myönnettiin yksinkulku- ja tuttutaksioikeuksia lähinnä asiakkaan suullisesta pyynnöstä, erillistä hakemusta ei vaadittu. Erityisesti Teiskon haja-asutusalueella tuttutaksioikeuksia myönnettiin myös siitä syystä, että siellä taksin saamista pidettiin hankalana pitkien etäisyyksien vuoksi. Seuraavan kerran erityisoikeuksia käsiteltiin yhtenä kokonaisuutenaan vuonna 2006, kun välityspalvelu siirtyi kilpailuttamisen seurauksena Tampereen Aluetaksilta Itella Oy:lle ja tietojärjestelmä vaihtui Soten järjestelmästä Mobirouteriin. Tällöin luotiin asiakasprofiilit välityskeskusta varten. Asiakkaille lähetettiin kuljetuspalvelukysely joulukuussa 2005 sen selvittämiseksi mitä tietoja he haluavat asiakasprofiiliinsa kirjattavan (esimerkiksi apuvälineet, yksilöllinen avustaminen). Kyselyssä kartoitettiin myös tuttutaksi-, yksinkulku- ja etupenkkitarpeita. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät veivät asiakkaiden profiilit tietokantaan. Osa asiakkaista sai tässä vaiheessa hylkäävän päätöksen aikaisempaan tuttutaksioikeuteensa, sillä uuden tietokannan avulla asiakkaan yksilöllisiä tarpeita voidaan aiempaa paremmin välittää Matkapalvelukeskuksen tietoon. Edellä mainittuja erityisoikeuksia ei vammaispalvelussa ole käsitelty ennen vuotta 2008 koko kaupunkia koskevana kokonaisuutena sellaisenaan. Käsittelyt ovat molemmilla aiemmilla kerroilla liittyneet ensisijaisesti järjestelmän muutoksiin. Tällä hetkellä vain etupenkkioikeudet on kirjattu asiakkaan yhteydenoton ja perustelun perusteella ilman kirjallista hakemusta. Kaikista tuttutaksi- ja yksinkulkuoikeushakemuksista on pyydetty asiakkaan allekirjoittama hakemus. Tuttutaksi- ja yksinkulkuoikeushakemukset käsitellään sosiaalityöntekijöiden yhteisessä kokouksessa viikoittain muiden asiakashakemusten kanssa. Kunkin alueen oma työntekijä tekee asiasta päätöksen. Näin varmistetaan eri puolilla kaupunkia asuvien asiakkaiden yhdenmukainen kohtelu. 9

12 2. Tutut taksit muissa isoissa kaupungeissa Kuuden kaupungin vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista tehdään vertailu vuosittain. Vertailussa ovat mukana Tampereen lisäksi Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku sekä Oulu vuodesta 2007 alkaen. Vertailussa tuttutaksista käytetään nimitystä vakiotaksi. Vuoden 2007 vertailussa (Kumpulainen liite 2A) vakiotaksioikeuden omaavia asiakkaita oli eniten Tampereella ja vähiten Turussa keskimääräisen vakiotaksioikeuksien omaavien määrän ollessa näissä kunnissa 8,4 %. Päätös vakiotaksin käytöstä % osuus kulj.palv. käyttävistä asiakkaista Irrotus keskuksen toiminnasta Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko ,2 11,3 3,8 15,5 6 8,4 700 Taulukko 1. Vakiotaksit kuusikkokunnissa Tämän projektin alkuvaiheessa kysyttiin sähköpostitse tietoa syksyn 2008 tilanteesta eri kuusikkokunnissa. Helsingin ja Espoon vammaispalvelutoimistosta vastattiin tiedusteluun. Espoossa tuttutaksista käytetään nimitystä vakiotaksi ja vakiotaksioikeutta käytetään, jos kuljettajan vaihtuminen olennaisesti hankaloittaa asiakkaan mahdollisuutta käyttää kuljetuspalvelua, ja jos vakiotaksin käyttö on asiakkaan vamman/sairauden vuoksi perusteltua, harkinta vakiotaksin myöntämisessä on aina yksilöllinen, ns. ryhmäkohtaisia ratkaisuja ei tehdä (Nurminen 2008) 10

13 Helsingissä puolestaan poikkeusjärjestelyssä asiakkaat hakevat irrotusta Helsingin matkapalvelukeskuksen keskitettyjen palvelujen piiristä Mikäli asiakkaalla on tällainen oikeus, hän käyttää mitä vain taksia, luonnollisesti noudattaen muita kuljetuspalveluista annettuja ohjeita. Tässä asiakasryhmässä on pääsääntöisesti kehitysvammaisia, vaikeasti aistivammaisia, näkövammaisia sekä vaikeasti puhevammaisia henkilöitä (Rekala 2008). Edellä mainitun kaltaisia poikkeusjärjestelmiä on siis otettu käyttöön matkojen yhdistelyn myötä. Ne ovat tarpeen erityisesti kaupunkimaisissa olosuhteissa, joissa taksien ja asiakkaiden määrät ovat suuria. Maaseudulla taksin tehtävät ovat kenties perinteisestikin olleet monipuolisemmat. Muun muassa Helena Tuorila (2002, 38 39) kuvaa pienten paikkakuntien toimintaa: Taksit tarjoavat parhaimmillaan hyvinkin yksilöllisiä palveluja. Asiakkaiden puolesta käydään tarvittaessa hakemassa niin apteekista lääkkeet kuin kaupasta päivittäistavarat. Lisäksi tarvittaessa autetaan esimerkiksi puiden kannossa sisään. Eräs haastateltu kuljettaja katsoo, että taksit kykenevät edesauttamaan erityisesti maaseudulla ikääntyvien ihmisten kotona selviytymistä. 11

14 3. Selvitystyö syksyllä Tehtäväksianto Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on päättänyt, että tuttutaksin käyttöoikeutta koskevat päätökset tarkistetaan vuoden 2008 loppuun mennessä. Asian esittelytekstissä mainitaan seuraavaa: Kuljetuspalvelupäätös on tällä hetkellä asiakkaalla. Heistä 795:lle on myönnetty oikeus käyttää tuttutaksia. Tuttutaksin tosiasiallisesta käytöstä on tehty selvitys puolen vuoden ajalta. Tuttutaksiasiakkaita oli yhteensä 542, joista 322 käytti tavallista taksia ja 220 invataksia. Tavallisen taksin käyttäjistä yli 10 % käytti tarkasteluajankohtana yli 10 eri taksia ja noin 30 % käytti 5-10 eri taksia. Taksien vaihtuvuus ei selitä useiden taksien käyttöä. Taksien saatavuudessa on voinut olla ongelmia. Selvitys antaa viitteitä siitä, että tuttutaksipäätöksiä on annettu sellaisillekin henkilöille, jotka tosiasiallisesti pystyvät käyttämään muitakin takseja. Edellä mainitusta syystä tuttutaksin myöntämiskriteerejä on syytä tarkistaa. Palvelunkäyttäjien tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi kaikki tuttutaksia koskevat päätökset tarkistetaan ja niiden perusteet arvioidaan uudelleen. Tuttutaksin käyttöä ei myönnetä, mikäli asiakkaan tosiasiallinen taksin käyttö ei ole tuttutaksipäätöksen mukaista. Tampereen kaupungin vammaisneuvosto kommentoi vammaispalvelulain soveltamisohjeiden kannanotossaan tuttutaksista seuraavaa: Tuttutaksipäätöksen saanut asiakas käyttää ensisijaisesti tuttua kuljettajaa, koska se on hänen kuljetuksensa sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Tutun kuljettajan käytön peruste on vammaisuus, avun tarve tai terveydentila. Tuttuus merkitsee käsitettävää kommunikointia ja molemminpuolista ymmärtämystä avustamisen tarpeesta ja sen yksityiskohdista. Tuttuus merkitsee myös luottamusta. Käsitteenä tuttutaksi on harhaanjohtava, koska se viittaa yhteen taksinkuljettajaan. Jotta vaikeavammaisen liikkuminen mahdollistuu, se edellyttää tietysti useita hänen tarpeensa ennestään tuntevia kuljettajia. Ellei tutuin kuljettaja ole käytettävissä, hän 12

15 välittää tiedon kuljetustarpeesta jollekulle toiselle ko. asiakkaan tarpeet tuntevalle kuljettajalle. On viisaampaa puhua tuttutaksiverkosta tai vakiotakseista kuljetusten turvallisuuden ja sujuvuuden takaamiseksi. Vammaispalvelutoimistossa yksi sosiaalityöntekijä irrotettiin omista tehtävistään määräajaksi ( , 30 h/vko) selvittämään tuttutaksioikeuksien tilannetta kaupungissa. Maaliskuussa 2008 tuttutaksioikeuden omaavia asiakkaita oli 785. Heistä invataksioikeuden omasi 319 (40 %) asiakasta. Selvitystyö päätettiin kohdentaa ei-invataksioikeutta omaaviin. Invataksien tuttutaksioikeudet päätettiin jättää tässä vaiheessa tarkastelun ulkopuolelle siksi, että invataksien saatavuus on ollut huonompaa kuin pikkutaksien. Tutkimusjoukon 466 pikkutaksiasiakkaasta laitoshoidossa oli 21 ja vaikeasti kuulovammaisia 10. Nämä kaksi ryhmää jätettiin selvityksen ulkopuolelle. Selvitysjoukko jakaantui alueellisesti seuraavasti: alue palveluja tuttutaksiasiakkaat, % palveluja käyttäneet kuljetuspalveluasiakkaat ei invaoikeutta käyttäneistä tuttutaksiasiakkaista maaliskuussa 2008* maaliskuu 2008 länsi keskinen itä kaakko etelä yhteensä Taulukko 2. Tutkimusjoukon jakautuminen alueellisesti * sinällään luvut eivät ole vertailukelpoisia, sillä tuttutaksiasiakkaiden kokonaismäärät ovat tilastollisia kokonaismääriä, asiakkaiden kokonaismäärä on palveluja käyttäneiden kokonaismäärä maaliskuussa Prosenttivertailua voi tehdä eri alueiden välillä. 13

16 Tuttutaksiasiakkaita on alueellisessa vertailussa eniten itäisellä alueella ja vähiten keskisellä ja eteläisellä alueilla. Keskimäärään nähden idässä on 13 % enemmän tuttutaksiasiakkaita kun taas keskustan alueella heitä on 6 % vähemmän ja eteläisellä alueella 5 % vähemmän kuin laskennallinen keskiarvo 22 %. Itäisellä alueella sijaitsee maaseutumainen Teiskon alue, jossa on pitkät etäisyydet. Tässä selvityksessä olevien pikku taksia käyttävien tuttutaksiasiakkaiden ikäjakauma koko kuljetuspalvelun asiakaskunta Tampereella jakaantuu seuraavasti: iät kaikki tuttutaksi- länsi keskusta itä Hervanta etelä keskimäärin kuljetuspalveluasiakkaat* asiakkaat 0 17 v 2,3 6, , v 23,6 36,7 44,3 35,9 25,8 57,6 35, v 13, , ,2 17, v 31, ,7 26,6 25,8 15,2 15,7 85 v 29 22, ,6 28,2 6 23,5 täyttäneet 99,8 % 99,8 % 100 % 99,9 % 99,8 % 100 % 100 % *Kuuden suurimman 2008, liite 2a2) Taulukko 3. Kuljetuspalveluasiakkaiden iät alueittain. Tamperelaisten kuljetuspalvelua käyttäneiden asiakkaiden enemmistö on yli 75-vuotiaita (Kuuden suurimman 2008, liite2a2), sillä heitä on kaikista asiakkaista 60 %. Tuttutaksiasiakkaat eivät kuitenkaan jakaannu samoin, vaan yli 75-vuotiaiden asiakkaiden osuus tuttutaksiasiakkaista on noin 45 %. Taulukosta nähdään, että verrattuna keskimäärin kuljetuspalveluasiakkaisiin, tuttutaksin käyttäjiä on kaikkein vanhimmissa ikäluokissa vähiten ja vastaavasti työikäisessä väestössä eniten. Tosin itäisellä ja keskisellä alueilla tuttutaksin käyttäjiä on eniten iäkkäissä henkilöissä ja vähiten työikäisessä väestössä, muilla alueilla on juuri päinvastoin. 14

17 3.2. Asiakastilanteiden selvittäminen Selvitettäviä tuttutaksioikeuksia oli 435 asiakkaalla. Kunkin alueen vammaispalvelun sosiaalityöntekijä arvioi oman alueensa asiakastilanteet ja ilmoitti selvitystyötä tekevälle sosiaalityöntekijälle asiakastilanteet, jotka tulivat selvitettäväksi. Selvitystyön sosiaalityöntekijä kartoitti tilastotiedoista asiakkaiden taksin käytön vuoden 2008 aikana sekä asiakkaan antamat ohjeet kuljettajille (Mobirouter-ohjelman tiedot, jotka ovat tilaushetkellä käytettävissä). Tämän jälkeen sosiaalityöntekijä teki puhelinhaastattelun asiakkaalle. Tarvittaessa hän teki kotikäynnin asiakkaan luokse tai asiakas tuli niin halutessaan tapaamaan sosiaalityöntekijää toimistoon. Samalla kartoitettiin myös lyhytaikaisen avustajapalvelun ja muun muassa asunnon muutostöiden tarvetta. Selvitystyön jälkeen sosiaalityöntekijä ja alueen sosiaalityöntekijä vertasivat asiakastilannetta asiakkaan kuljetuspalveluasiakirjoihin. Eri alueilla asiakastilanteita selvitettiin seuraavasti. alue asiakkaat puhelut kotikäynnit vain asiakirjat länsi keskinen itä kaakko etelä yhteensä 368 (100 %) 192 (52 %) 82 (22 %) 94 (26 %) Taulukko 4. Asiakastilanteiden selvittely alueittain. Kaikkiaan 435 asiakkaan tilanne oli arvioitavana ja heistä 368 (85 %) tavoitettiin. Tavoittamattomista (67) osa oli poistuneita palvelujen piiristä (22), osa laitoshoidossa ja osa siirtyneitä invataksin käyttäjäksi. Asiakirjojen perusteella 94 (26 %) asiakkaan tilanne säilyy ennallaan. Näillä kaikilla tuttutaksioikeus säilyi entisellään. Niitä ei kirjattu erikseen asiakaspapereihin eikä niistä oltu yhteydessä asiakkaaseen. Loppujen 274 (74 %) asiakkaan tilanne selvitettiin puhelinhaastattelun, asiakkaan tapaamisen sekä asiakirjoihin perehtymisen avulla. 15

18 Päätöksiä tehtiin seuraavasti: alue asiakkaat päätös ennallaan luopuu omasta halusta tuttutaksista tuttutaksin lakkautuspäätös asiakkaan tahdon vastaisesti länsi 109 (100 %) 76 (70 %) 18 (6,5 %) 15 (13,5 %) keskinen 63 (100 %) 41 (65 %) 15 (24 %) 7 (11 %) itä 107 (100 %) 65 (61 %) 13 (12 %) 29 (27 %) kaakko 30 (100 %) 20 (67 %) 6 (25,5 %) 4 (13 %) etelä 59 (100 %) 35 (65 %) 15 (18 %) 9 (15 %) yhteensä 368 (100 %) 237 (65 %) 67 (18 %) 64 (17 %) Taulukko 5. Johtopäätökset alueittain. Tuttutaksioikeudet säilyivät ennallaan sekä prosentuaalisesti sekä määrällisesti eniten lännessä ja kaakon alueella, prosentuaalisesti kaikkien alueiden vaihteluväli oli kuitenkin vain 9 % vaihdellen 61 70%:n välillä. Tuttutaksista omasta halustaan luopuneita oli kaikkein vähiten lännessä vaihteluvälin ollessa peräti 19 %. Hylkääviä päätöksiä vasten asiakkaan tahtoa tehtiin prosentuaalisesti eniten idän alueella, peräti 27 %. Muilla alueilla vaihteluväli oli vain 4 % vaihdellen 11 15% välillä. 16

19 3.3. Asiakkaat, joiden tuttutaksioikeus säilyy ennallaan Haastatelluista asiakkaista ja asiakirjoista selvitetyistä tilanteista kaikkiaan 237 asiakkaan päätös tuttutaksioikeudesta säilyy ennallaan. Oman alueen vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tarkisti tilanteen ja lähetti asiakkaille kirjeen, jossa todettiin, että tuttutaksioikeus säilyy ennallaan. Kirje postitettiin vain asiakkaille, joihin selvitystyötä tekevä sosiaalityöntekijä oli ollut yhteydessä. Perusteet tuttutaksille voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään 1) avustamiseen liittyvät yksilölliset avuntarpeet 2) terveydentilaan liittyvät yksilölliset perustelut 3) perusteet kommunikaation vuoksi. Seuraavassa taulukossa on perusteet jaoteltu. Jaottelu on suuntaa antava, sillä jollakin asiakkaalla kaikki edellä mainitut perusteet täyttyvät. Silloin asiakkaan tilanne on luokiteltu ensisijaisen perusteen mukaan. alue avustaminen terveydentila kommunikaatio yhteensä länsi 51 (67 %) 14 (18 %) 11 (15 %) 76 (32 %) keskusta 20 (49 %) 15 (37 %) 6 (14 %) 41 (17 %) itä 28 (43 %) 34 (53 %) 3 (4 %) 65 (27 %) Hervanta 10 (50 %) 7 (35 %) 3 (15 %) 20 (9 %) etelä 12 (34 %) 12 (34 %) 11 (32 %) 35 (15 %) yhteensä 121 (51 %) 82 (35 %) 34 (14 %) 237 (100 %) Taulukko 6. Tuttutaksin perusteet alueittain. Avustamiseen liittyvät syyt olivat tärkeimpiä tuttutaksin perusteita. Vain itäisellä alueella terveydentilaan liittyvät syyt olivat selvästi avustamista merkittävämpi peruste. Eteläisellä alueella avustamiseen ja terveydentilaan liittyvät perusteet olivat yhtä tärkeitä. Kommunikaatioon perustuvia syitä oli sekä prosentuaalisesti että määrällisesti eniten eteläisellä alueella. Karkeasti jaoteltuna näitä yksiköllisiä syitä avustamiseen liittyen olivat muun muassa hankalaan reumaan tai ataksiaan liittyvät yksilölliset avustamistarpeet, vaikeasti näkövammaisten avustamiseen liittyvät erityistarpeet (esimerkiksi yksin asuvan mahdollisuus käyttää pankkikorttia), 17

20 vaikeat epilepsiat ja kehitysvammaisuus. Terveydentilaan liittyviä erityissyitä olivat esimerkiksi vaikeat neuropsykologiset oireet tai mielenterveyteen liittyvät erityistarpeet sekä vaikeat etenevät sairaudet. Kommunikaatioon liittyvät erityistarpeet kuuluvat tässä selvityksessä vaikeaan puhevammaan. On muistettava, että tällainen karkea jaottelu ei anna oikeaa kuvaa yksittäisten asiakkaiden tarpeista, vaan on aina vain suuntaa antava. Selkeästi vähiten tuttua taksia tarvittiin kommunikaation perusteella. Vaikeasti puhevammaisten määrä ei ole yleensäkään kuljetuspalveluasiakaskunnassa merkittävän suuri. 18

21 3.4. Asiakkaat, jotka luopuivat tuttutaksioikeudesta Kaikkiaan 67 (18 %) asiakasta tai asiakkaan läheistä totesi haastattelussa, ettei kyseinen asiakas enää tarvitse tuttutaksia. Myös näiden asiakkaiden tilanteen tarkisti oman alueen vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. Hän lähetti asiakkaalle lakkautuspäätöksen, jolloin asiakkaalle syntyi oikaisuvaatimusmahdollisuus päätökseen. Suhteessa tuttutaksiasiakasmäärään eniten asiakkaita, jotka eivät pitäneet oikeutta tarpeellisena oli eteläisellä alueella (25 %) ja vähiten itäisellä alueella (11 %). Iältään yli 75-vuotiaita heistä oli 56 %. Jos jaotellaan asiakkaat karkeasti sen mukaan, mitä perustelua he ensisijaisesti käyttivät tuttutaksista luopumiseen, voidaan jakaa ryhmä seuraavasti: länsi keskusta itä Hervanta etelä yhteensä Ei tarvetta (39 %) yksilöimättä tarkemmin Elämänmuutos, muutos (30 %) terveydentilassa Aina saattaja (22 %) Syyt taksissa tai (9 %) sen saatavuudessa yhteensä (100 %) Taulukko 7. Tuttutaksista luopumisen syyt alueittain. Liki 40 % tuttutaksista luopuneista ei yksilöinyt tarkemmin miksi on valmis tästä etuudesta luopumaan. Seuraavassa joitakin heidän kommenttejaan: yksinkulku riittää, ei tarvetta tutulle (v.-29 syntynyt nainen) näkövamma, tuttutaksi ei välttämätön, saa lakkauttaa (v.-56 syntynyt mies) käyttää linja-autoa ja eri takseja, saa lakkauttaa (v.-33 syntynyt mies) ei tarpeen, käytän myös omaa autoa ja eri takseja (v.-55 syntynyt mies) 19

22 Kaikkiaan 30 % tuttutaksista luopuneista kertoi, että elämässä on tapahtunut jokin sellainen muutos, ettei tuttutaksi ole enää tarpeellinen. Tällaisia olivat esimerkiksi kehitysvammaisen oppiminen käyttämään eri autoja, sairaudesta toipuminen tai vammaan tottuminen. Seuraavassa muutama kommentti asiakkaan äänellä: tuttutaksi oli tiettyä tarkoitusta varten, nyt ei ole enää sitä tarvetta, käytän julkisia liikennevälineitä (v.-50 syntynyt mies) työmatkoilla oli tarpeen, nyt ei työssä (v.-73 syntynyt nainen) syövän jälkeen oli hyvä, ei nyt enää (v.-32 syntynyt mies) kun näkö heikkeni oli tarpeen, nyt olen tottunut ja käytän eri autoja (v.-24 syntynyt nainen) Reilut 20 % tuttutaksista luopuneista oli sellaisia, joilla oli aina saattaja mukanaan. Näiden lisäksi kaksi asiakasta ilmoitti puhelimitse, etteivät tarvitse tuttua taksia, koska heillä on aina saattaja. Tosiasiallisesti he liikkuivat myös yksin ja tarvitsivat tuttutaksioikeuden. Heille palautettiin yhteydenoton jälkeen oikeus tuttutaksiin. Seuraavassa pari kommenttia: omaiset huolehtivat (v.-17 syntynyt mies) aina oma saattaja mukana (v.-24 syntynyt nainen) omaiset kuljettavat, ei tarvitse tuttua (v.-20 syntynyt nainen) Muutama asiakas näki syyn myös taksinkuljettajassa. Tuttutaksi oli lopettanut autoilun tai renkien kanssa liikkuminen koettiin hankalaksi. 20

23 3.5. Asiakkaat, jotka saivat hylkäävän päätöksen Hylkääviä päätöksiä tehtiin kaikkiaan 64 kappaletta eli 17 % kaikista käsitellyistä asiakastilanteista. Näiden lisäksi asiakkaiden yhteydenottojen ja uusien lausuntojen perusteella itseoikaisuja hylkääviin päätöksiin tehtiin kahdeksan. Itseoikaisut perustuivat pääosin uusiin lääkärinlausuntoihin, joiden avulla tuli sellaista uutta tietoa esiin, että tuttutaksi oli edelleen perusteltu. Hylkäävistä päätöksistä 28 perustui asiakkaan ja/tai hänen läheisensä/hoitoyksikön edustajan puhelinhaastatteluun. Kotikäyntejä tehtiin kaikkiaan 35 ja yksi asiakas haastateltiin toimistossa. Hylkäävien päätösten saajat olivat pääosin yli 75-vuotiaita, heitä oli kaikkiaan 45 henkilöä eli 70 % päätöksen saajista. Jos jaotellaan asiakkaat karkeasti sen mukaan mitä perustelua he ensisijaisesti käyttivät tuttutaksista, voidaan jakaa ryhmä seuraavasti: länsi keskusta itä Hervanta etelä yhteensä Avustaminen 8 (53 %) 3 (43 %) 17 (59 %) 2 (50 %) 5 (56 %) 35 (55 %) Mökkimatkat ym vastaava Autoon liittyvät syyt Saattaja aina käytössä Muita syitä Yhteensä 15 (100 %) 7 (100 %) 29 (100 %) 4 (100 %) 9 (100 %) 64 (100 %) Taulukko 8. Syyt tuttutaksille alueittain hylkäävissä päätöksissä. Taulukosta nähdään, että avustaminen oli tärkein asiakkaiden ilmaisema peruste tilanteissa, joissa asiakkaat saivat tuttutaksipäätökseensä hylkäävän päätöksen. Yli puolet päätöksistä liittyi tähän. 21

24 Taksinkuljettaja avusti kaupassa ja muilla asioilla tai avustaminen oli niin laajaa, että se kuuluisi erillisen avustajapalvelun piiriin. Monia hylkäävän päätöksen saaneita asiakkaita ohjattiin hakemaan lyhytaikaista vaikeavammaisten avustajapalvelua, erityisesti mikäli kyseessä oli taksinkuljettajan tavanomaista merkittävämpi avustaminen. Seuraavassa muutamia asiakkaiden kommentteja taksin antamaan avustamiseen: X (tuttutaksin etunimi) on kuljettanut ja X:lle olen kiitollinen, hän taluttaa autoon ja on mukana, jos ostan enemmän ruokaa (-21 syntynyt nainen) ei lähde muut taksit viemään kauppaan, en halua luopua tuttutaksista, se on turvallinen (-53 syntynyt nainen) taksinkuljettaja sitä ehdotti ja se oli mukavaa, osaa huolehtia vammaisista, on tunnettu vuosikausia (-46 syntynyt nainen) Z on sukulainen, lastaa tavarat kaupassa ja kantaa kaappiin asti, pissavaivojen vuoksi en kehtaisi muita pyytääkään (-28 syntynyt nainen) Y käyttää mua kerran viikossa kaupassa ja joskus hautausmaalla (-36 syntynyt mies) Asiakkaan ilmoittamat autoon liittyvät erityisvaatimukset kirjattiin Mobirouteriin eli ohjelmaan, joka on Matkapalvelukeskuksella käytettävissä. Muutamilla asiakkailla oli aina oma saattaja käytettävissään, jolloin tutulla taksilla ei ole merkitystä, koska saattaja tuntee asiakkaan yksilöllisen tilanteen. Muista syistä voisi mainita tilanteet, joissa asiakas, joka ei ollut näkövammainen käytti myös bussia tai palvelubussia, eikä siten tarvinnut erityisen yksilöllistä avustusta myöskään taksilta. 22

25 4. Selvityksen prosessista ja julkisuudesta Aamulehti kertoi otsikolla Hilja Asikainen haluaa tutun taksin kyytiin jatkossakin (Al ) ja otsikolla Rammalla pitää olla suojelusenkeli (Al ) tuttutaksioikeuksien selvitystyöstä. Lehti haastatteli taksiautoilija Ritva Korkeala-Sillmania ja kahta hänen asiakastaan sekä suunnittelupäällikkö Päivi Mattilaa, vammais- ja esteettömyysasiamies Jukka Kaukolaa ja sosiaalityöntekijä Tarja Sipposta. Kirjoittelu asiasta jatkui otsikolla Tuttu taksi päätöksissä epäillään olevan ylilyöntejä (Al ). Tuolloin asiakkaan äänenä oli 91-vuotias Eila Sunell ja hänen tuttutaksinsa Teuvo Kontuniemi. Artikkelissa haastateltiin Mattilan ja Sipposen lisäksi apulaispormestari Riitta Ollilaa. Pentti Pajunen ihmetteli mielipidepalstalla (Al ) perusteita tuttutaksin vastaiselle prosessille virkamiehistössä. Selvitystyötä tekevä sosiaalityöntekijä kävi kertomassa selvitystyöstä vammaisneuvoston kokouksessa sekä vammaisneuvoston Tampereen vammais- ja kansanterveysjärjestöille järjestämässä seminaarissa Vammaisneuvosto antoi asiasta oman lausuntonsa Lausunnossaan vammaisneuvosto korostaa, ettei vertailupohjana voida pitää muiden kaupunkien tilannetta, sillä käytännöt eri kunnissa vaihtelevat järjestämistavan ja muiden saatavilla olevien palvelujen suhteen. Vammaisneuvosto oli huolissaan asiakkaiden kuulemisesta ja hylkäävien päätösten perusteluista ja epäili päätöksenteossa tapahtuneen ylilyöntejä. Vammaisneuvosto käyttäisi tuttutaksista nimitystä tuttutaksiverkosto tai vakiotaksit, koska kyseessä usein on useamman taksin verkosto, joka tietää asiakkaan yksilölliset tarpeet. Vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijät neuvottelivat myös Tampereen Aluetaksin taksitarkastajien kanssa. Neuvotteluja käytiin kaksi. Aiheita olivat muun muassa kalustovaatimukset ja saattaminen. Valtuusto keskusteli asiasta valtuutettu Irene Roivaisen aloitteesta. Apulaispormestari Riitta Ollila oli laatinut tilanteesta selvityksen valtuustolle. Keskustelussa muun muassa pidettiin tärkeänä kotikäyntien tekemistä asiakkaiden luo ja mahdollisten valitusten huolellista käsittelyä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan jaostossa. Aamulehti kertoi seuraavana päivänä otsikolla Tuttu taksi-erimielisyys tuo kotikäynnin (Al ) muun 23

26 muassa, että valtuutettu Aila Dûndar-Järvinen ihmettelee kyseisen lautakunnan jaoston puheenjohtajana lupien peruutusten kriteereitä. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan jaosto käsitteli tuttutaksista tehtyjä oikaisuvaatimuksia kokouksissaan ja Kokouksessaan jaosto hyväksyi kaikki siellä esitellyt seitsemän oikaisuvaatimusta ja seuraavassa kokouksessaan jaosto hyväksyi kaksi yhdeksästä oikaisuvaatimuksesta. Tämän loppuraportin kirjoitusvaiheessa on kolme tuttutaksioikeutta koskevaa oikaisuvaatimusta, jotka tulevat käsiteltäväksi terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan jaostoon

27 5. Johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia 5.1. Vammaispalveluja koskevat johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Raportin tarkoituksena on tehdä tuttutaksin selvitystyötä ja vammaispalvelun sosiaalityötä näkyväksi. Päätösten on perustuttava yhdenmukaisuuteen ja tasa-arvoon palvelujen käyttäjien välillä. Projektin aikana alueen valtalehti tuli voimakkaasti mukaan ja asiaa käsiteltiin myös luottamushenkilöiden keskuudessa. Aamulehden otsikointi oli näyttävää ja esiin tulivat muutamat asiakkaat ja autoilijat.. Vammaispalvelutoimistossa on käyty 2000-luvulla läpi kaksi isoa kuljetuspalvelujen kilpailutusta ja siihen liittyvät ohjelmamuutokset. Kolmas uudistus on tulossa keväällä 2009, kun kuljetuspalvelutilausten välitys siirtyy kaupungin omaksi toiminnaksi Tampereen Logistiikkaan. Tällä uudistuksella pyritään pitkäaikaiseen toimintajärjestelmään. Se on etu sekä asiakkaille että koko kuljetuspalvelujärjestelmän kehittämiselle. Rajanveto taksin normaalin avustamisen ja saattajalisään oikeuttavan avustamisen välillä näyttäisi myös olevan häilyvä. Osa asiakkaista perustelee tuttua taksia juuri sen vuoksi, että tuttu kuljettaja avustaa asiakasta. Sen sijaan vieras kuljettaja voi periä saattajalisän, muttei kuitenkaan avusta asiakasta. Selvitystyön aikana asiakkaita informoitiin vaikeavammaisten lyhytaikaisesta avustajapalvelusta. Avustajapalveluhakemuksia tuli vammaispalveluun aiempia vuosia enemmän. Tampereen Aluetaksia informoitiin asiakkaiden antamasta palautteesta ja saattajalisän perimisen perusteista. Myös kuljetuspalveluasiakkaiden elämässä tapahtuu muutoksia ja avun tarve voi vähentyä. Tästä ovat esimerkkinä monet tuttutaksista omasta halustaan luopuneet asiakkaat. Sairauden jälkeen tilanne on helpottunut tai vamman kanssa elämiseen on totuttu tai vammainen henkilö on oppinut käyttämään yleisiä kulkuneuvoja tai mitä tahansa muuta taksia. Kuljetuspalvelupäätös velvoittaa asiakkaan ilmoittamaan vammaispalvelutoimistoon, jos hänen tilanteessaan on tapahtunut muutos, eikä palvelu ole enää tarpeen. Tällaisia ilmoituksia ei kuitenkaan yleensä asiakkailta ole tullut. Monet nyt tuttutaksioikeudesta luopuneet asiakkaat olivat käytännössä tuttutaksista jo luopuneet. He tilasivat taksin tilauskeskuksesta ja käyttivät niitä takseja, jotka lähetettiin tilauskeskuksen 25

28 kautta. Tämä näkyi jo selvityksessä, joka oli tehty Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakuntaa varten vuonna 2007 (kts s. 11). Tuolloin tavallisen taksin käyttäjistä yli 10 % käytti tarkasteluajankohtana yli 10 eri taksia. Osa heistä oli asiakkaita, jotka olivat käytännössä tuttutaksioikeudestaan luopuneet. Menetettyään mieleisimmän tavan liikkua kuljetuspalvelun turvin voi asiakas jättää koko palvelun käyttämättä. Tällainen oletus on esitetty monta kertaa erilaisten uudistusten ja muutosten yhteydessä. Nyt onkin syytä seurata tuttutaksioikeuden menettäneen asiakasryhmän palvelun käyttöä jatkossa ja verrata sitä heidän aiemmin käyttämäänsä palvelumäärään. Kaiken kaikkiaan asiakkaiden käyttämät kuljetuspalvelumäärät vaihtelevat suuresti. Selvitystyön alussa kohteena olevassa joukossa oli 17 asiakasta, jotka eivät olleet käyttäneet lainkaan kuljetuspalvelua ja suunnilleen saman verran oli sellaisia asiakkaita, jotka olivat käyttäneet palvelua vain alle 10 kertaa vuoden 2008 aikana tarkasteluajankohtaan mennessä (tarkastelukohta vaihteli alueittain syyskuusta marraskuuhun). Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että kukaan asiakkaista ei menettänyt vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalveluoikeutta, vaikka asiakkaiden haastatteluissa tuli esiin terveydentilan tilanteiden muutoksia myös aiempaa paremmaksi. Osa haastatelluista asiakkaista käytti palvelubussia, tavallista bussia tai omaa autoa. Esimerkiksi aiemmin sairastetusta syövästä asiakas on toipunut ym. 26

29 5.2. Tuttu taksi osana palvelukokonaisuutta Monille asiakkaille tuttu taksi oli tärkeä osa arkea. Myös vammaispalvelutoimistossa nähtiin tärkeäksi säilyttää oikeus tuttutaksiin suurimmalla osalla asiakkaista. Tuttutaksiin liittyi paljon luottamusta ja turvallisuutta. Tästä kertoo muun muassa se, että osa näkövammaisista henkilöistä luottaa pankkikortin tunnusluvun tutulle kuljettajalle. Osa asiakkaista luottaa taksiin niin paljon, että pyytää muitakin kuin tiettyä tuttua kuljettajaa nostamaan hänelle rahaa pankkiautomaatilta. Pankkien huono palvelukyky tässä asiassa näkövammaisia kohtaan on osa laajempaa esteellisyysongelmaa. Kaupungissa tulisi olla sellaisiakin pankkiautomaatteja, joita ihmiset voivat käyttää vammasta tai toimintarajoitteista huolimatta. Kuntalaisten tasa-arvoisena lähtökohtana on pidettävä sitä, että kaikki kaupunkilaiset voivat mahdollisimman hyvin matkustaa yleisillä joukkoliikennevälineillä. Tämä edellyttää sekä bussien että bussipysäkkien esteettömyyttä. Lisäksi reittien tulee olla sellaisia, että mahdollisimman monet vammaiset ja vanhukset asuvat niiden lähettyvillä. Palvelubussiverkosto näyttäisi tämän selvityksen perusteella olevan parhaimmillaan Hervannan alueella. Osa tuttutaksiasiakkaistakin käytti lähes päivittäin palvelubussia asiointiinsa. Palvelubussitoimintaa laajentamalla ja kehittämällä kuntalaisilla olisi mahdollisuus liikkua nykyistä paremmin ja monipuolisemmin samalla myös kunnalle edullisemmin. Liikkumisen esteettömyyttä kehitetään Tampereella osana valmisteilla olevaa esteettömyysohjelmaa. Tuttutaksioikeuteen voi liittyä autoilijoiden ja asiakkaiden omia, kaupungin toimintatavasta poikkeavia toimintatapoja. Autoilija voi koordinoida itse omien tuttutaksiasiakkaidensa matkat ja ilmoittaa vain kokonaisuuden Matkojen yhdistelykeskukseen. Toiminta on tällöin oma järjestelmänsä virallisen järjestelmän sisällä. Palvelun tuottajan ja käyttäjän intressit ovat samansuuntaiset, jolloin autoilija voi olla myös aktiivinen tuttutaksiksi ehdottamisessa, jopa oikeuden hakemisessa vammaispalvelutoimistosta. Tämän tyyppisessä asiakassuhteessa voidaan edetä Tuorilan (kts s ) kuvaamaan tilanteeseen, jossa tuttutaksi toimii avustajana ja kodinhoitajana. Yksinkulku- ja tuttutaksioikeudet voivat vääristää kuljetuspalvelun peruslähtökohtaa: asiakkaan kuljettamista paikasta a paikkaan b. 27

30 Eräs asiakas kertoi seuraavaa: kun meni Savonlinnaan tää juttu, M sanoi, että met pidämme yhtä. Kun hän tuo asiakkaita kaupunkiin ja jos hänellä on aikaa, käymme minun mökilläni yhdessä (-22 syntynyt nainen) Vammaispalvelulain mukaan kuljetuspalveluja järjestetään jokapäiväiseen elämään kuuluviin matkoihin ja kohtuullisin kustannuksin (VpA 4 ). Vammaispalveluiden järjestämisen lähtökohtana on tukea asiakkaiden omatoimista ja itsenäistä suoriutumista, mikä tarkoittaa kuljetuspalveluiden kohdalla sitä, että asiakas ilmaisee itse matkatarpeensa ja tilaa taksin itse. Selvityksen mukaan tuttutakseissa on kuljettajia, jotka ovat itse aktiivisia myös taksin tilauksen suhteen. Taksiliikennelain taksipalvelujen laatuvaatimusten (17 ) mukaan kuljettajan tulee käyttäytyä asiakasta kohtaan asiallisesti ja kohteliaasti ja ottaa huomioon asiakkaan erityiset tarpeet. Kuuluuko tähän kohteliaisuuteen kuljettajan aloitteellisuus virkistysmatkoista eri puolille kaupunkia? Kun tuttu taksi vie asiakkaan virkistymään muutaman kerran kuukaudessa kahvikupposen ääreen keskikaupungilta toiminta-alueen etäisimpään kahvilaan, on kyseessä myös autoilijan ansiotulo. Voisiko asiakas virkistyä kahvikupposen äärellä myös keskustan alueella? Olisiko tuttu kuljettaja tällöin niin kiinnostunut iäkkään asiakkaansa hyvinvoinnista? Onko kyseessä vanhuksen kunnioitus ja kiinnostus vai jokin muu asia? Asiakas itse kuvasi tuttua kuljettajaansa näin: N vie paikkoihin, joissa en ole ennen ollut, siinä on viimesen päälle mukava mies, keksii aina jotain uutta (-17 syntynyt mies) Asiakas saattaa myös kokea jonkinlaista kiitollisuudenvelkaa tai alisteisuutta tutulle ja ystävälliselle kuljettajalle. Tästä on hyvä esimerkki vuonna 1912 syntynyt, yksin asuva nainen, joka valitteli tuttutaksin hänen kannaltaan hankalaa kalustoa. Etupenkille oli vaikeaa päästä, mutta kuljettaja oli hyvin miellyttävä. Asiakas kävi kerran viikossa taksilla vanhusten päivätoiminnassa. Hänellä kävi myös kotihoito avustamassa viikoittain. Asiakkaan ja kotihoidon kanssa sovittiin, että asiakas kokeilee nyt muita takseja ja matka tilataan Matkojen yhdistelykeskuksesta. Sekä taksiautoilija että asiakas olivat yhteydessä vammaispalveluun: Autoilija syytti vammaispalvelua vanhuksen huonosta kohtelusta ja asiakas oli huolissaan entisen tuttutaksinsa selviytymisestä. Yhteistyöllä kotihoidon kanssa asiakas kuitenkin sai uuden ja itselleen varustukseltaan sopivamman tutun auton ja turvallisen kuljetuksen viikoittaisiin päivätoimintakäynteihin. 28

31 Kokonaisuutena voisi todeta, että selvitystyön seurauksena tuttutaksioikeudet kohdennettiin entistä oikeudenmukaisemmin niihin asiakkaisiin, joille kyseinen oikeus on perusteltu ja oleellisen tärkeä. Pääosa tuttutaksin käyttäjistä tarvitsee tuttua kuljettajaa yksilöllisen avustamistarpeensa vuoksi. Rajanvetoa vaikeavammaisten lyhytaikaisen avustamispalvelun, taksin suorittaman saattajalisään oikeuttavan palvelun ja taksipalveluun kuuluvan avustamisen välisiä eroja selkiytettiin. Vaikeavammaisten lyhytaikaisen avustajapalvelun käyttäjämäärä lisääntyy jonkin verran tämän vuoksi. Oletettavasti myös taksit perivät jatkossa saattajalisän vain tilanteissa, joissa avustamista on tosiasiallisesti tapahtunut. Tuttutaksioikeutta paremmin asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata esimerkiksi oikeudella matkustaa yksin. Silloin, kun asiakas ei pysty terveydentilansa vuoksi olemaan pitkään kyydissä tai kyseessä on vaikeita oireita aiheuttava sairaus yksinkulkuoikeus ensisijainen. Joitakin tuttutaksioikeuksia vaihdettiin tämän selvitystyön perusteella yksinkulkuoikeudeksi. Kommunikaatioon liittyvät perustelut olivat selkeitä, eikä niiden osalta tehty muutoksia. 29

32 Lähteet Höglund Päivi, henkilöliikennesuunnittelija. Vammaisneuvoston seminaari Tampere. Kumpulainen Aila Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2008. Nurminen Maarit, kuljetuspalveluprojekti. Espoon kaupunki. Sähköposti Pessi Pirkko, palveluesimies, kotihoito. Tampereen kaupunki. Puhelinhaastattelu Rekala Marita, johtava sosiaalityöntekijä, vammaisten sosiaalityö Helsinki. Sähköposti Sipponen Tarja Taksin katolla vilkkuu - kuljetuspalveluasiakas ja taksi. Ammatillinen lisensiaatin tutkimus. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos. Tampereen yliopisto Toiskallio Kalle Vapaa taksi? Kuljettajan tilitys luottamuksella. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 652. Kirjapaino Raamattutalo. Pieksämäki. Tuorila Helena Kaupallisten palvelujen tarjonta ja tulevaisuudennäkymät kehityssuunniltaan erilaisilla paikkakunnilla. Kuluttajatutkimuskeskus julkaisuja 4/2002. Väliraportti Tampereen matkojenyhdistelykokeilusta , julkaisematon raportti. (Mutanen Jouni, SCC Viatek Oy) Yhteiskunnan korvaamien matkojen järjestämisen hallinnointi ja rahoitus. Matkojenyhdistelytyöryhmän mietintö. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 25/2004. Lait ja muut ohjeistukset: Ammattieettinen ohjeisto Talentia. Sosiaalityön ammatillisen työn eettiset periaatteet. Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987: 759. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000: 812. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987: 380. Perustuslaki 1999: 731 Sosiaalihuoltolaki 1982: 710. Taksiliikennelaki 2007:217 Lehtiartikkelit: Hilja Asikainen haluaa tutun taksin kyytiin jatkossakin. Al, Rammalla pitää olla suojelusenkeli. Al, Tuttu taksi päätöksissä epäillään olevan ylilyöntejä. Al, Kuljetuspalvelujen heikentäminen ihmetyttää. Mielipide. Pajunen Pentti. Al, Tuttu taksi erimielisyys tuo kotikäynnin. Al,

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS

KULJETUSPALVELUHAKEMUS KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelut / kotihoito PL 50 36201 Kangasala Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (alleviivatkaa kutsumanimi) Hakemus

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalveluiden ohjeet ja asiakaskohtaiset erityisoikeudet

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalveluiden ohjeet ja asiakaskohtaiset erityisoikeudet Sosiaali- ja terveyslautakunta 102 28.09.2011 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalveluiden ohjeet ja asiakaskohtaiset erityisoikeudet 631/08.01.01/2011 SOSLTK 102 Kuljetuspalveluohjeet

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET 1111 NOKIAN KAUPUNKI 1 Perusturvakeskus/Vammaispalvelut ASIAKASNUMERONNE ON: VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat myönnetään määräaikaisesti

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.7.2016 LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.6.2016 Sisällys ERITYISEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa 1.5.2016 alkaen 1 2 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 878 Diaarinumero 3782/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa alkaen

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa alkaen Lohjan kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa 1.10.2013 alkaen Myöntämisen perusteet Hakijalla tulee olla kuntalain mukainen kotipaikka Lohjan

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

1. Matkan tarkoitus. 2. Yhdensuuntainen matka

1. Matkan tarkoitus. 2. Yhdensuuntainen matka ASIAKASOHJE 1 (5) SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN LIIKKUMISEN TUEN OHJE 1.11.2017 ALKAEN Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki kuuluu kunnan järjestämiin määrärahasidonnaisiin palveluihin. Lain 23 :n

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv

KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv KULJETUSPALVELUHAKEMUS saapumispv vaikeavammainen hakija VpL 2, VpA 5 Kuljetuspalveluun (VpA 5 ) oikeutetulla on mahdollisuus saada välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään

Lisätiedot

1 (7) 20.5.2016 VAMMAISTEN IHMISTEN LIIKKUMISEN TUKI JA KULJETUSPALVELUT

1 (7) 20.5.2016 VAMMAISTEN IHMISTEN LIIKKUMISEN TUKI JA KULJETUSPALVELUT 1 (7) 20.5.2016 VAMMAISTEN IHMISTEN LIIKKUMISEN TUKI JA KULJETUSPALVELUT Julkisen liikenteen palvelut Kouvolan kaupunki kehittää joukkoliikenteen esteettömyyttä ja huomioi myös pysäkkien käytettävyyden.

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 482 Diaarinumero 2669/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 479 Diaarinumero 2986/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 29.8.2014 Taltionumero 2556 Diaarinumero 1941/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 1 (6) VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN Perusturvatoimi Vammaispalvelu Kalevankatu 4 08100 Lohja saapunut: 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 26.4.2013 Taltionumero 1494 Diaarinumero 2340/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus Hyvinvointikuntayhtymä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien taksipalveluiden järjestäminen

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien taksipalveluiden järjestäminen Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien taksipalveluiden järjestäminen Sosiaalilautakunta 16.11.2017 83 2 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut... 3 1.1. Liikkumista

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA Perusturvaltk. 24.3.2014 32 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖN- TÄMISPERUSTEET JA OHJEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.3.2014 ALKAEN

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖN- TÄMISPERUSTEET JA OHJEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.3.2014 ALKAEN 1 (7) Perusturvaosasto Vanhusten palvelut Liite nro PER 19.2.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖN- TÄMISPERUSTEET JA OHJEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.3.2014 ALKAEN id: 426700

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2012 Taltionumero 722 Diaarinumero 611/3/11 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Vammaispalvelun toteuttaminen pohjautuu vammaispalvelulakiin ja asetukseen sekä soveltamisohjeisiin. Lain tarkoitus on - edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

VAMNE 03.12.2013 35 Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle.

VAMNE 03.12.2013 35 Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle. Vammaisneuvosto 35 03.12.2013 Perusturvalautakunta 44 01.04.2014 Perusturvalautakunta 84 26.08.2014 Vaatimus perusturvalautakunnan päätöksen muuttamisesta (Esitys keskitetyn kuljetuspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lempäälän kunta 1 Vammaispalvelut Luonnos 1.4.2015 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi-

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEET 1.5.2016 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEET 1.5.2016 ALKAEN Liite nro Per 6.4.2016 43 Perusturvaosasto Yhteistoiminta-alue VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEET 1.5.2016 ALKAEN ID 1412309 2 (8) SISÄLLYS 1. KULJETUSPALVELUN HAKEMINEN

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2018 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan ja Suupohjan

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille 1/5 Sosiaali- ja terveystoimi/ vammaispalvelut KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Kyytineuvo puh. 015 194 6000

Kyytineuvo puh. 015 194 6000 MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO KULJETUSPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAIN TAI SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Kyytineuvo puh. 015 194 6000 2 Hyvä kuljetuspalveluasiakas!

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalveluasiakkaan tarpeiden mukaisten

Lisätiedot

Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön!

Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön! Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön! Tampereen Aluetaksissa pidettiin 21.9.2009 palaveri, johon osallistui tamperelaisia invataksiyrittäjiä, taksitarkastajat,

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2014 alkaen seuraavat kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja laskutusohjeet.

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2014 alkaen seuraavat kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja laskutusohjeet. Asia 5 67 Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2014 alkaen Kuljetuspalvelut ovat osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palveluntarpeen arviointiin.

Lisätiedot

KULJETUSPALVELU HAKEMUS

KULJETUSPALVELU HAKEMUS 1 Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisille: Sosiaalihuoltolain mukaan: Hakemuksen saapumispvm. / 200 vapaa-ajan matkat, enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk Kokkolan kaupungin ja lähikuntien alueilla,

Lisätiedot

Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006

Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006 Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006 1 Vammaispalvelun asiakkaat vuonna 2006 Sisältää vammaispalvelulain (VpL) mukaisia palveluja

Lisätiedot

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen Johtokunta 19.12.2016 142 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.2.2017 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet 1.1.2018 alkaen Yhtymähallitus 12.12.2017 158 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan

Lisätiedot

TAKSIYRITTÄJIEN KYSYMYKSIÄ VPL- JA SHL-KULJETUSTEN KILPAILUTUKSEEN LIITTYEN

TAKSIYRITTÄJIEN KYSYMYKSIÄ VPL- JA SHL-KULJETUSTEN KILPAILUTUKSEEN LIITTYEN TAKSIYRITTÄJIEN KYSYMYKSIÄ VPL- JA SHL-KULJETUSTEN KILPAILUTUKSEEN LIITTYEN Kysymyksiin vastaukset ovat laatineet projektipäällikkö Teemu Kinnunen/Ramboll, sosiaalityöntekijä Susanna Takala ja sosiaalityön

Lisätiedot

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI LOHJA Perusturvakeskus Vammaispalvelu Kalevankatu 4, 08100 Lohja 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Puhelin

Lisätiedot

Oikeus henkilökohtaiseen apuun

Oikeus henkilökohtaiseen apuun Oikeus henkilökohtaiseen apuun Kenellä on oikeus henkilökohtaiseen apuun? Henkilöllä oltava pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus Voimavarat avun tarpeen määrittelyyn Ikääntyneet ja henkilökohtainen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö 24.9.2007 Mitä tulkkipalveluihin kuuluu? VpA 7 Työssä

Lisätiedot

Oikeuskäytännöstä uuteen lainsäädäntöön

Oikeuskäytännöstä uuteen lainsäädäntöön Oikeuskäytännöstä uuteen lainsäädäntöön Juha-Pekka Konttinen, OTM Helsinki 29.1.2015 HE 219/1986 (Yleisperustelut s. 6.) Liikkuminen on osa eräs olennaisimpia osallistumisen edellytyksiä. Koulunkäynti,

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 202 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen asiakaskannusteista luopuminen HEL 2014-005453 T 05 03 00 Päätös

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 6.5.2014 Taltionumero 1500 Diaarinumero 1399/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.12.2015 Taltionumero 3739 Diaarinumero 219/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

Asiakastietonne rekisteröidään sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään.

Asiakastietonne rekisteröidään sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään. KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Asiakastietonne rekisteröidään sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään. 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite:

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.12.2007 klo. 12-16 projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Puhevammaisten tulkkipalvelun oikeus! Kuka on puhevammainen? Miten tulkkipalvelua

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää tämä hakemuslomake huolelli sesti ja vastatkaa jokaiseen kohtaan. Hakemuksessa tulee selvittää minkälaisia jokapäi väiseen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Pekka Räsänen pekka.rasanen@kpsaatio.

Lisätiedot

Kuljetuksesta liikkumiseen Riitta Hakoma

Kuljetuksesta liikkumiseen Riitta Hakoma Kuljetuksesta liikkumiseen 26.8.2016 Riitta Hakoma Liikkumisen tulevaisuus Asiakkaiden tarve joustavampaan ja yksilöllisempään liikkumisen tukeen Liikkumisen laajempi kehittäminen Alueelliset erot Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kuljetuspalvelujen mahdollinen yhteinen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä

Kuljetuspalvelujen mahdollinen yhteinen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä Kuljetuspalvelujen mahdollinen yhteinen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä 14.11.2017 Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, Helsingin kaupunki 1 Kuljetuspalvelujen kokonaisuus Osa sosiaalihuoltoa.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.3.2016 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT 1.1.2015 ALKAEN JA KULJETUSPALVELUKOKEILU ASI- OINTILIIKENTEENÄ JOUTSAN TAA- JAMA-ALUEELLA Perusturvalautakunta 19.11.2014 Liite 104 Kuljetuspalvelujen tavoitteena

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

IKAALISTEN SOSIAALI - JA TERVEYSLAUTAKUNTA Vammaispalvelut PL 33 39501 Ikaalinen Saapumispäivämäärä:

IKAALISTEN SOSIAALI - JA TERVEYSLAUTAKUNTA Vammaispalvelut PL 33 39501 Ikaalinen Saapumispäivämäärä: IKAALISTEN SOSIAALI - JA TERVEYSLAUTAKUNTA Vammaispalvelut PL 33 39501 Ikaalinen Saapumispäivämäärä: 1 (7) + liite VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS Sisällysluettelo TILAUS... 2 HELSINGIN MATKAPALVELUN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 YKSITTÄISEN KAUPUNKIKORTTIASIAKKAAN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 MATKUSTAMINEN... 3 Palvelunumeroita

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJEET 2015

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJEET 2015 VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJEET 2015 Pertunmaan palvelutuotantoyksikön vammaispalvelu on ottanut 1.7.2015 alkaen käyttöön Tiketti 2 matkakortin vammaispalvelulain

Lisätiedot