Kaukoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Suomessa Julkaisuvuosi 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Suomessa Julkaisuvuosi 2011"

Transkriptio

1 Liite 2.1 Kuljetusalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Kaukoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Suomessa vuosi 2011 Ennakointitiedon tuottaja Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 30/2011 Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Tavoitteena oli selvittää miten kaukoliikenteen kilpailukykyä henkilöautoliikenteeseen nähden voidaan parantaa ja millaisia kysyntää vahvistavia palveluja tavoitellaan. Valtakunnallista palvelutasoa tarkastellaan palvelujen määrän ja laadun näkökulmasta. Laadun osatekijöinä huomioidaan asiakastarpeiden kannalta merkittävimpiä tekijöitä kuten matka-aika, täsmällisyys ja mukavuus. Joukkoliikennelain tavoitteena kaukoliikenteen osalta on joukkoliikenteen kehittäminen. Liikennemuodot yhtenä kokonaisuutena, tarkastellut yhteysvälit ryhmiteltynä palvelutasotavoitteiden määrittelyä varten LVM Valtakunnallinen 5 v osaaminen: yhteistyö eri liikennemuotojen välillä. Palvelujen monipuolistaminen ja kuljetuspalvelujen optimointi. Sähköiset informaatio- ja lippupalvelut eri liikennepalvelujen välillä Raportissa arvioidaan, että asetettuja tavoitteita ei saavuteta aikavälillä Tavoitteita tarkistetaan ja/tai aikaa jatketaan tarvittaessa. Sähköiset informaatiojärjestelmät, asiakaspalvelu, matkustus- ja liikennemuotojen optimointi, yhteysvälien ja aikataulujen suunnittelu, taloudellisuus, päästöt Myynti, asiakaspalvelu, liiketalous, tietotekniikka, autotekniikka, sähkötekniikka

2 2 Yhteistyö eri liikennemuotojen välillä ja kuljetuspalvelujen optimointi. Ympäristövaikutukset: em. avulla saavutettava päästöjen pieneneminen. Liite 2.2 Kuljetusalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi vuosi 2012 Ennakointitiedon tuottaja Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 1/2012 Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus (KULJETUS) - hankkeen tavoitteena oli 1) ennakoida saavutetaanko alalle asetetut energiatehokkuus- ja hiilidioksidipäästötavoitteet ja 2) antaa suosituksia toimenpiteistä, joilla tavoitteiden saavuttamista voidaan edistää. Asiasanat liikenteen ilmastopolitiikka, tiekuljetukset, energiatehokkuus, hiilidioksidipäästöt, skenaariot, kuljetusyritykset LVM Valtakunnallinen Kirjallisuusselvitys, yrityskysely, delfoi-kysely, tilastoanalyysi, työpajat, skenaariot ituminen kuljetusalalla ja kuljetusalan sidosryhmien kanssa Delfoi-kyselyn tulokset kysymysryhmittelyjen perusteella:

3 3 Energiatehokkuuden ja taloudellisuuden kehittäminen, energiatehokkuuden auditoinnit, hyötykustannusanalyysien tekeminen, päästöt, energiatehokkuussopimukset kilpailutuksissa ja hankinnoissa Liiketalousosaaminen, taloudellisuus, päästöt, energiatehokkuus, kuljetussuunnittelu- ja toteutus, kuljetusalan tietotekniikka ja elektroniset laitteistot Liiketalous, tietotekniikka, autotekniikka, sähkötekniikka energiatehokkuuden laatu ja auditointi Teknologiateollisuuden kasvuskenaario, Tehostuvat tiekuljetukset skenaario, Kaivos- ja bioteollisuuden kasvu skenaario, Ekotalous-skenaario, Taantuma-skenaario EU:n liikenteen valkoinen kirja määrittää liikennesektorin tavoitteeksi hiilidioksidipäästöjen alentamisen 20 % vuoden 2008 tasosta vuoteen 2030 mennessä Liite 2.3 Kuljetusalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Logistiikkaselvitys 2010 vuosi 2010 Ennakointitiedon tuottaja Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 36/2010 Selvityksessä tarkastellaan erityisesti teollisuuden ja kaupan logistiikan kustannuksia, tunnuslukuja, logistiikan ulkoistamista sekä sijainnin merkitystä yritysten toiminnalle. Logistiikan merkitys yrityksille on myös yksi selvityksen pääteemoista. Selvityksessä käsitellään myös logistiikka-osaamista ja osaamistarpeita. Asiasanat Logistiikka, kuljetus, kansantalous, yritystoiminta, varastot

4 4 LVM Valtakunnallinen Kysely (1800 vastaajaa, vastusprosentti 7,1), LVM:n aiemmat logistiikkaselvitykset, tilastot Kysynnän ennustaminen Tarjonnan suunnittelu Asiakkaiden ja jakelukanavien hallinta Globaalien markkinoiden muutokset Kysynnän ja tarjonnan synkronointi Kuljetukset, varastonhallinta Kansainvälinen logistiikka Liiketalous, myynti ary/get_file?folderid=964900&name =DLFE pdf&title=ja Liite 2.4 Kuljetusalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Logistiikkaselvitys 2009 vuosi 2009 Ennakointitiedon tuottaja Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 11/2009 Selvityksessä tarkastellaan erityisesti teollisuuden ja kaupan logistiikan kustannuksia, tunnuslukuja, tietojärjestelmiä, osaamista, kehitystarpeita ja logistiikan ulkoistamista sekä sijainnin merkitystä yritysten toiminnalle. Logistiikan merkitys yrityksille on myös yksi selvityksen pääteemoista Asiasanat Logistiikka, kustannukset, toimitusketjut, ulkoistaminen, kilpailukyky, kuljetussektori

5 5 LVM Valtakunnallinen Kysely (2705 vastaajaa, vastusprosentti 10,2), LVM:n aiemmat logistiikkaselvitykset, tilastot Asiakaspalvelu, Palvelutarjonnan laajentaminen, Tuotantokustannusten alentaminen, Yhteistyöverkoston kehittäminen Tietojärjestelmien kehittäminen ja käyttö (EDI, RFID, ERP) Liiketalous, myynti, tietotekniikka Teollisuuden ja kaupan painopisteet: toimitusvarmuuden parantaminen, toimitusketjun läpinäkyvyys, logistiikkakustannusten alentaminen, toimitusketjustrategian hallinta turvallisuusriskien hallinta ja mobiiliratkaisut Liite 2.5 Kuljetusalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille

6 6 vuosi 2010 Ennakointitiedon tuottaja Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 33/2010 Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus sisältää ne yhteiskunnalliset teemat, jotka ministeriön toimialalla vaativat hallitusohjelman tasoisia linjauksia kaudella Tulevaisuuskatsausta ei ole käsitelty poliittisesti, eivätkä ministerit ole osallistuneet sen valmisteluun. Katsaus tarjoaa vaihtoehtoisia ratkaisuja, mutta se ei edusta sellaisenaan ministeriön näkemystä. LVM:n katsauksen ydinviestit on kuvattu kolmena liikenteen ja viestinnän hallitusohjelmana. Niistä voidaan koota eri tavoin painottuvia liikenne- ja viestintäpolitiikan kokonaisuuksia. Edistyvä Suomi kehittäisi liikenne- ja viestintäpolitiikkaa maltillisesti nykypohjalta olemassa olevia vahvuuksia hyväksi käyttäen. Voimavarat säilyisivät nykytasolla ja ne myös suunnattaisiin pääosin entisellä tavalla. Aktiivinen Suomi painottaisi liikenne- ja viestintäpolitiikkaa uudella tavalla. Muun muassa talouden rakennemuutoksen ja ilmastopolitiikan haasteisiin pyrittäisiin aktiivisesti vastaamaan teknologista kehitystä hyväksi käyttäen. Rahoitus säilytettäisiin pääosin nykytasolla, mutta sitä suunnattaisiin uusiin painopisteisiin. Rohkea Suomi tekisi suurempia valintoja ja priorisoisi toimia vielä vahvemmin. Ohjelma vaatisi eräissä kohdin jonkin verran uutta rahoitusta. Lähtökohta olisi kuitenkin edelleen se, että toimet toteutetaan resursseja uudelleen kohdentamalla. LVM Valtakunnallinen LVM tulevaisuuskatsaus Yhteiskunnalliset teemat, jotka ministeriön toimialalla vaativat hallitusohjelman tasoisia linjauksia kaudella Liikenteen päästö- ja turvallisuustavoitteet Otetaan käyttöön valtakunnallinen kilometriperusteinen tiemaksu viimeistään vuonna Maksu porrastetaan mm. kuljetun matkan, alueen, liikennetilanteen, kellonajan ja auton ominaisuuksien mukaan. Tiemaksu otetaan käyttöön koko maassa vuonna 2020 tai kun se on yleisesti käytössä muissa maissa. Integroidaan liikkumisen hinnoittelu ja lippujärjestelmät tukemaan sujuvia matkaketjuja. Vähennetään liikenteen päästöjä 15 prosentilla vuoteen 2020 ja 80 prosentilla vuoteen

7 7 Tiemaksun avulla ratkaistaan Helsingin seudun ruuhkaongelmia, jolloin erillistä ruuhkamaksujärjestelmää ei tarvita. Joukkoliikenteen verotusta kevennetään ja sen tukea lisätään. Avataan kilpailua liikennemarkkinoilla kansallisista lähtökohdista tarvittaessa EUlainsäädännön edellyttämää laajemmin luopumalla yksinoikeuksista. Liikenteen hintasääntely puretaan. Poistetaan aktiivisesti markkinoille pääsyn esteitä (kalustojärjestelyt, koulutus, huolto- ja varikkopalvelut, liikenteenohjaus, energianjakelu jne.) niin, että rautateiden kilpailu henkilöliikenteessä voidaan avata asteittain vuodesta 2018 lukien Kuorma-autoliikenteen lupamenettelyissä siirrytään soveltuvuusharkintaan, jossa luvat myönnetään ensisijaisesti vain turvallisuus- ja ympäristövaatimusten perusteella. Linja-autoliikenteen peruspalvelutason turvaamiseksi arvioidaan maaseudun palvelujen järjestämistavat ja rahoitus. Tavaraliikenteen energiatehokkuutta parannetaan ja päästöjä vähennetään joko vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten tai tiukentuvien lupamenettelyjen kautta. Päästöjä lisääviin raskaan liikenteen ylinopeuksiin puututaan nykyistä tiukemmin. Autotekniikka Autotekniikka 2050 mennessä. Päätetään taloudellisista ohjauskeinoista, joita tavoitteen saavuttaminen mahdollisesti vaatii. Liikenteen päästöjä vähennetään vähäpäästöisen ajoneuvoteknologian (pitemmällä aikavälillä myös sähköautojen) ja biopolttoaineiden avulla, mutta myös liikennetarvetta vähentämällä ja kulkumuotovalintoihin vaikuttamalla Nopeusrajoitukset tarkistetaan ilmastotavoitteita tukeviksi. Avataan kilpailu rautateiden henkilöliikenteessä ja edistetään kilpailua muissakin liikennemuodoissa. Taksilupien määrällisistä rajoituksista luovutaan. Suurimpien kaupunkiseutujen joukkoliikennettä ylläpidetään kilpailukykyisenä henkilöautoliikenteen kanssa. Tavaraliikenteen energiatehokkuutta parannetaan ja päästöjä vähennetään joko vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten tai tiukentuvien lupamenettelyjen kautta. Raskaan liikenteen päästöjä lisääviin ylinopeuksiin puututaan tiukasti (nollatoleranssi).

8 8 sähköautot, biopolttoaineet, päästöjen rajoittaminen sähköautot, biopolttoaineet, päästöjen rajoittaminen Selvitetään mahdollisuudet edistää kotimaisen elinkeinoelämän kilpailuedellytyksiä liikenteen kansainvälisten ympäristövelvoitteiden kiristyessä. Liite 2.6 Kuljetusalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Ennakointikamari: Liikenne- ja kuljetuspalvelut, Helsinki vuosi 2008 Ennakointitiedon tuottaja Helsingin seudun kauppakamari, (Kaupunkitutkimus TA Oy) Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Ammatillinen 2.aste Työvoiman saatavuuden turvaaminen pääkaupunkiseudulla. Yritys- ja oppilaitoskyselyn tavoitteena oli selvittää muun muassa seuraavia asioita: Mitä tarpeita on yrityksiin rekrytoitavien pohjakoulutukselle? Minkälaiset ovat työssä olevien koulutustarpeet? Miten hyvin oppilaitoksista valmistuvien taidot sopivat yrityksille? Mitä osaamista yritykset tarvitsevat? Saada vastauksia yrityksiltä oppilaitoksille koulutussuunnittelua ja yritysyhteistyötä varten. Mitä yritykset tietävät koulutustarjonnasta? Saada yritysten mielipiteitä määrällisestä ja laadullisesta kehittämisestä. Ennakointikamari, jolla tuotetaan tietoa alueen yritysten osaamistarpeiden ennakoinnista ja ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Kauppakamari Alueellinen Logistiikka-alan yritys- ja oppilaitoskysely (n=30), Teemahaastattelu (n=3) Oppimistaidot, vuorovaikutusja viestintätaidot, tietotekniikkataidot, ajanhallintataidot

9 9 Asiakaspalvelutilanteiden hallinta asianmukainen liikennekäyttäytyminen, kuljetusasiakirjojen laatiminen Molemmat vastaajaryhmät arvioivat nuorten ammattitaidon vastaavan työelämän tarpeita tyydyttävästi. Kielitaito Liite 2.7 Kuljetusalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Ennakointikamari: Logistiikka 2011 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista vuosi 2011 Ennakointitiedon tuottaja Helsingin seudun kauppakamari, (Kaupunkitutkimus TA Oy) Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Ammatillinen 2.aste Työvoiman saatavuuden turvaaminen pääkaupunkiseudulla. Yritys- ja oppilaitoskyselyn tavoitteena oli selvittää muun muassa seuraavia asioita: Mitä tarpeita on yrityksiin rekrytoitavien pohjakoulutukselle? Minkälaiset ovat työssä olevien koulutustarpeet? Miten hyvin oppilaitoksista valmistuvien taidot sopivat yrityksille? Mitä osaamista yritykset tarvitsevat? Saada vastauksia yrityksiltä oppilaitoksille koulutussuunnittelua ja yritysyhteistyötä varten. Mitä yritykset tietävät koulutustarjonnasta? Saada yritysten mielipiteitä määrällisestä ja laadullisesta kehittämisestä. Ennakointikamari, jolla tuotetaan tietoa alueen yritysten osaamistarpeiden ennakoinnista ja ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Kauppakamari Alueellinen Logistiikka-alan yritys- ja oppilaitoskysely (n=28)

10 10 Yritysten ja oppilaitosten korostamat yleistaidot: asiakaspalvelutaidot, käytännöntaidot sekä vastuuntunto ja aloitekyky (aloitteellisuus) Asianmukainen liikennekäyttäytyminen, kuljetukseen liittyvä tiedonhallinta ja kuljetusasiakirjojen laadinta tavaraerien yhdistelyn periaatteiden tuntemus, kuljetusalan sosiaalilainsäädännön tuntemisen ja tavaran käsittelyn. Molemmat vastaajaryhmät arvioivat nuorten ammattitaidon vastaavuuden työelämän tarpeisiin heikentyneen. Logistiikan alan erikoisasennukset Kielitaito: englanti, suomi, venäjä ja ruotsi Koulutustarvetta: asiakaspalvelukoulutus Osaamistarpeita: ammattipätevyyskoulutukset, erilaiset kuljettajakoulutukset (esimerkiksi kuorma-auto ja hinausauto), EU-direktiivien mukaiset koulutukset Liite 2.8 Kuljetusalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla

11 11 vuosi 2010 Ennakointitiedon tuottaja TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 44 (2010) Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Ammatillinen 2.aste Hankkeessa tavoitteena oli selvittää linja-auto-, kuorma-auto- ja rekkaliikenteen sekä infra-alan työvoiman saatavuuden tilanne ja arvioidaan työvoiman kehitys lähivuosina. Tavoitteena oli lisäksi selvittää, miten alan muutokset vaikuttavat koulutuksen suuntaamiseen tulevaisuudessa Valtakunnallinen Kysely kuljetus- ja infra-alan toimijoilta: työnantajilta, työntekijöiltä, alan opiskelijoilta ja liitoilta. kuljetusalan vastaajat n= 304 Liitot: hyvät sosiaaliset taidot ja asiakaspalvelun osaaminen, ATK-osaaminen, Työturvallisuuden kehittäminen Työnantajat: asennoituminen työhön, yhteistyötaidot sekä asiakaspalvelutaidot, hyvät sosiaaliset taidot sekä motivoituneisuus ja oikea asenne, kielitaito Liitot: logistiikan kokonaisymmärrys, monipuolisuus ja erikoistumismahdollisuus, taito kuljettaa ja käsitellä kuormaa Työnantajat: Tekninen osaaminen, turvallisuusosaaminen, taloudellinen ajotaito ja kuljetustyöhön kuuluvien asiakirjojen käsittelytaito Työntekijät: Vahvuuksina korostettiin perusammattitaitoa, yhteistyötaitoja sekä asennoitumista työhön Työntekijät: Kielitaidon työntekijät tunnistavat välttävän tason ominaisuudeksi.

12 12 TT tavaraliikenne: Työturvallisuuden merkitys vähäinen Liitot: Linja-autonkuljettajan ammattinimike ei täysin vastaa työelämän tarpeita opetussuunnitelma lähtee pitkälti tavaraliikenteen tarpeista. Liite 2.9 Kuljetusalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMINEN Autonasentajien, autonkuljettajien ja automyyjien ammatillisen osaamisen työelämälähtöinen tarkastelu vuosi 2003 Ennakointitiedon tuottaja Opetushallitus, moniste 16/2003 Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Ammatillinen 2.aste Tavoitteena tuottaa tietoa, jonka avulla auto- ja kuljetusalan toisen asteen ammatillisen koulutuksen sisältöjä ja rakenteita voidaan kehittää vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita. Tavoitteena on myös kehittää menetelmä, jota voidaan soveltaa laajemminkin toisen asteen ammatillisen koulutuksen sisällöllisten osaamistarpeiden selvittämiseen ja ennakoimiseen. OPH Valtakunnallinen Lomakekysely n= 297 (vastausprosentti 10%) Kuljettaja: työturvallisuusmääräysten noudattaminen, tietotekniikka,

13 13 kielet, tunnistejärjestelmät, paikantamisvälineet, kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot, laatujärjestelmät, Ajoneuvon ajokunnon tarkistaminen, ajoneuvon kuljettaminen ohjeiden ja säädösten mukaisesti, lastaus- ja purkuvälineiden turvallinen käyttö, kuorman varmistaminen, taloudellinen ajo, ennakoiva ajo Tietotekniikka, autotekniikka Ympäristönsuojelu, päästöt Ympäristönsuojelu, päästöt Liite 2.10 Kuljetusalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi LOGHO-projekti Tiekuljetusten liikenneturvallisuuden, logistiikan, työolojen ja ammatin houkuttelevuuden väliset yhteydet Osaraporttien yhteenveto ja johtopäätökset vuosi 2006 Ennakointitiedon tuottaja Työterveyslaitos Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Ammatillinen 2.aste LOGHO-projektin tavoitteena oli selvittää aiempien tutkimustulosten ja niitä täydentävien haastattelujen avulla tiekuljetusten logistiikan, työolojen, liikenneturvallisuuden ja kuljettajan ammatin houkuttelevuuden välisiä yhteyksiä Yleiset osaamistarpeet (verkosto- Projektissa tarkastellut

14 14 osaaminen, logistiikan trendit: Toimitusketjujen läpinäkyvyyden lisääntyminen ja kuljetusten seurannan tehostuminen Ympäristönäkökohtien huomioonottaminen sekä jäteja kierrätyslogistiikka Asiakaskeskeisyyden lisääntyminen Sähköinen kaupankäynti ja liiketoiminta Prosessiajattelun korostuminen Hankintojen merkityksen kasvu Projektissa tarkastellut logistiikan trendit: Logistiikka- ja kuljetusyritysten koon kasvaminen Logistiikan ulkoistaminen Logistiikan suunnittelun ja mittaamisen kehitys Logistiikkakustannusten alentaminen Kaupunkilogistiikan kehittäminen

Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille 10.9.2010

Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille 10.9.2010 Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille 10.9.2010 Julkaisuja 33/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 Logistiikkastrategialuonnos v. 4.4 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 2 JULKISEN VALLAN PÄÄTÖKSENTEKO JA PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Kone ja metallituoteteollisuus 2011 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla

Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla ELINA MUUTTOMAA KEIJO VESILAHTI VELI-MATTI TUURE TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 44 Nurmijärvi 2010 Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen

Lisätiedot

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 168 2009 LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET

Lisätiedot

Ennakointikamari. Talonrakennus. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Talonrakennus. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Talonrakennus Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 5/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 4 Johdanto... 6

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla

Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla LOPPURAPORTTI 28.2.2010 Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla Elina Muuttomaa, Keijo Vesilahti & Veli-Matti Tuure Yhteyshenkilö: Keijo Vesilahti TTS tutkimus PL 5 (Kiljavantie 6) 05201

Lisätiedot

Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen tausta-aineisto

Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen tausta-aineisto Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020 Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen tausta-aineisto Julkaisuja 15/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Ennakointikamari ICT. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari ICT. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari ICT Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto... 5 1 Toimialan esittely

Lisätiedot

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisala 2011 Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista...

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Ennakointikamari: KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto... 5 1 Toimialan esittely Uudellamaalla...

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Tekninen kauppa Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Eeva Kostiainen & Päivi Kilpeläinen 4/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013 2, 2013 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätös vuodelta 2012 15.3.2013 Sisäisiä julkaisuja 2/2013 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Sisällys 1. Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Kirsi Uola 2012 2 TIIVISTELMÄ Uola, Kirsi 2012. Merenkulkualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Opetushallitus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Merenkulkualan

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liitto Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus 2 Esipuhe Pohjois-Savon ensimmäinen liikennestrategia laadittiin vuonna 2001 ja liikennestrategian

Lisätiedot

Logistiikka 14.9.2011. Kaupunkitutkimus TA Oy tutkija Päivi Kilpeläinen paivi.kilpelainen@kaupunkitutkimusta.fi

Logistiikka 14.9.2011. Kaupunkitutkimus TA Oy tutkija Päivi Kilpeläinen paivi.kilpelainen@kaupunkitutkimusta.fi Logistiikka 14.9.2011 Kaupunkitutkimus TA Oy tutkija Päivi Kilpeläinen paivi.kilpelainen@kaupunkitutkimusta.fi Logistiikan toimipaikat Uudellamaalla Hanko Vantaa Sipoo Loviisa Nurmijärvi Pornainen Tuusula

Lisätiedot

Kempeleen ja Limingan kunnat

Kempeleen ja Limingan kunnat Kempeleen ja Limingan kunnat Esiselvitys 24.3.2014 tarkistettu 2.4.2014 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy / Kai Tolonen SISÄLLYSLUETTELO... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ESIPUHE... 4 LÄHTÖKOHDAT... 5 LOGISTIIKAN

Lisätiedot