Helsingin matkapalvelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin matkapalvelukeskus"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 28:4 Helsingin matkapalvelukeskus Selvitys matkapalvelun käyttämättömyyden syistä Jenni Mölkänen

2 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO Tekijä(t) - Författare - Author(s) Jenni Mölkänen HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI SOCIAL SERVICES DEPARTMENT Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Helsingin matkapalvelukeskus. Selvitys matkapalvelun käyttämättömyyden syistä KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION Julkaisija Utgivare Publisher Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Sarja - Serie Series Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä ISSN/Sosv Tiivistelmä - Referat - Abstract ISBN/Sosv Julkaisuaika - Publikationsdatum Published 28 Sivumäärä, liitteet - Sidoantal, bilagor Pages, appendixes 26 s. Osanumero - Del nummer Part number 28:4 Kieli - Språk - Language suomi Vuosina 23, 25 ja 27 toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan Helsingin matkapalvelukeskuksen palvelujen käyttöön oikeutetuista asiakkaista 24,4-32,6 % tilasi matkansa harvemmin kuin kuukausittain tai ei koskaan. Tässä selvityksessä etsitään vastausta siihen, miksi osa asiakkaista ei käytä heille myönnettyä kuljetuspalvelua. Kysely toteutettiin lomakekyselynä elokuussa 27. Otokseen valittiin 2 9 henkilöä, jotka eivät olleet käyttäneet palvelua vuoden 27 ensimmäisellä puoliskolla. Otoksesta kyselyyn valittiin edelleen 27 henkilöä satunnaisotannalla. Kyselyyn vastasi 167 henkilöä, jolloin vastausprosentiksi muodostui 62 %. Vastaukset painottuivat hyvin voimakkaasti yli 7-vuotiaisiin ja liikuntavammaisiin. Vanhuus ja sen mukana tullut fyysisen kunnon heikkeneminen näyttäisi olevan pääasiallisena syynä siihen, etteivät kuljetuspalvelupäätöksen saaneet henkilöt palvelua käytä. Vanhuudesta johtuvasta liikuntakyvyttömyydestä kärsivien henkilöiden liikkumista voidaan tukea esimerkiksi saattajapalvelulla. Tällä hetkellä kuljetuspalvelua käyttämättömät henkilöt liikkuvat pääasiassa tuttavien tai sukulaistensa kyydeillä. Syynä voi olla se, että he voivat toimittaa asiansa saattajan kanssa ja voivat sopia kuljetuksen joustavasti. Tulevaisuudessa tulisi paluumatkojen ongelmallisuuteen edelleen kiinnittää huomiota. Myös toimitustarkkuutta tulisi entisestään parantaa. Epävarmuus aikataulujen pitävyyttä kohtaan vähensi osaltaan kuljetuspalveluiden käyttöä ja luottamusta niihin. Selkeällä ja ajankohtaisella tiedottamisella matkapalvelu voidaan tehdä asiakkaille helpommaksi käyttää. Selvityksen perusteella palvelun käyttöön liittyvä epävarmuus selittyy pitkälti asiakkaiden omasta heikenneestä terveydentilasta ja kunnosta doc Avainsanat - Nyckelord - Key words Helsingin matkapalvelukeskus; matkapalvelu; kuljetuspalvelut; asiakastyytyväisyys; vammaisten palvelut. Hinta Pris Price Julkaisun myynti ja jakelu: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietopalvelu PL 71, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin: Telekopio: Tiimiposti: Sosv Kirjasto Hki/Sosv Julkaisumuoto Publikationsform Publishing form Distribution och försäljning: Social- och hälsovårdens informationstjänst PB 71, 99 HELSINGFORS STAD Telefon: Telefax: E-post: Teampost: Sosv Kirjasto Hki/Sosv Distribution and sales: Social and Health Care Information Services PB 71, 99 Helsingin kaupunki Telephone: Telefax: Teampost: Sosv Kirjasto Hki/Sosv

3 Sisällysluettelo 1 KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISKUNNAN KORVAAMAT MATKAT KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTAVAN MUUTOS HELSINGISSÄ HELSINGIN MATKAPALVELUN (HMP) TOIMINTAPERIAATTEET ASIAKKAAT, JOTKA EIVÄT KÄYTÄ PALVELUA ASIAKASKYSELYN TEKOTAPA KYSELYLOMAKE VASTAUSTEN JAKAUMAT JA NIIDEN TULKINTA IKÄJAKAUMA ASIAKASRYHMÄT ASIAKKUUDEN KESTO VAMMATYYPIT APUVÄLINEET JA NIIDEN KÄYTTÖ KYSELYYN VASTANNEIDEN MATKUSTUSTAVAT KAIKKI VASTAAJAT ASIAKASRYHMÄT IKÄRYHMÄT KUINKA USEIN VASTAAJAT MATKUSTAVAT ERI TAVOILLA? TUTTAVIEN TAI SUKULAISTEN KULJETUKSELLA TAVALLISELLA JOUKKOLIIKENTEELLÄ OMALLA AUTOLLA MUILLA TAVOILLA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ YTV-KORTIN KÄYTTÖ YTV-KORTTI PUOLELLA VASTAAJISTA ONKO MAKSUTON YTV-KORTTI LISÄNNYT JULKISEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTTÖÄ? MITÄ JULKISEN JOUKKOLIIKENTEEN VÄLINETTÄ VASTAAJAT KÄYTTÄVÄT? KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄMISTÄ VÄHENTÄNEET TEKIJÄT SYYT KULJETUSPALVELUN KÄYTÖN VÄHENEMISEEN ASIAKASRYHMITTÄIN SYYT KULJETUSPALVELUN KÄYTÖN VÄHENEMISEEN IKÄRYHMITTÄIN VASTAAJIEN ESITTÄMÄT MUUT SYYT KULJETUSPALVELUN KÄYTÖN VÄHENEMISEN KESKEISIMMÄT LUOKITUKSEN MUKAISET SYYT KULJETUSPALVELUIDEN KÄYTÖN VÄHENEMISEEN NÄKEMYKSET HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUKSEN KEHITTÄMISEKSI YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET KYSELYN TOTEUTUS JA VASTAUSTEN JAKAUMA ERI MATKUSTUSTAVAT JA -MÄÄRÄT LIIKKUMINEN YTV-KORTILLA KÄYTETYT JOUKKOLIIKENNEVÄLINEET KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄMISTÄ VÄHENTÄNEET TEKIJÄT VASTAAJIEN ANTAMAT HMPK:N KEHITTÄMISEHDOTUKSET JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

4 1 Kuljetuspalvelujen järjestäminen 1.1 Yhteiskunnan korvaamat matkat Lainsäädäntö edellyttää, että kunta järjestää kohtuulliset kuljetuspalvelut niille vaikeavammaisille kuntalaisille, jotka eivät kykene käyttämään julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 37/ , Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 759/ ). Lisäksi Helsingin kaupunki järjestää sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kuljetuspalvelua, joka on tarkoitettu erityisesti ikäihmisille. Palvelua myönnetään kunnan määrärahojen puitteissa. Niin sanotuilla yhteiskunnan korvaamilla matkoilla tarkoitetaan yleensä aikaisemmin mainittuja kunnan korvaamia kuljetuksia. Tässä yhteydessä mainitaan useimmiten myös Kansaneläkelaitoksen asiakkaan omavastuuosuuden ylittävältä osalta korvaamat sairaudenhoitoon liittyvät kuljetukset. Näiden matkojen yhdistelyn kokeilutoiminta käynnistyi 199-luvulla eri puolilla Suomea. Kokeilujen käynnistäjänä toimi liikenne- ja viestintäministeriö, jonka tavoitteena oli toteuttaa koko maahan noin 2 alueellista matkojen yhdistelyn keskuksena toimivaa matkapalvelukeskusta vuoteen 29 mennessä. Kokeilujen taustalla oli arvio siitä, että matkojen yhdistelyllä pystytään hillitsemään yhteiskunnan kuljetuskustannusten kasvua sekä saamaan säästöjä kuljetuskustannuksissa. Matkapalvelukeskukset välittävät toimialueellaan yhteiskunnan korvaamia matkoja. Matkustajat ohjataan ensisijaisesti avoimeen joukkoliikenteeseen. Toissijaisena, mutta yleisimmin käytössä olevana, vaihtoehtona on yhdistellä samaan suuntaan kulkevia matkustajia yhteisiin takseihin ja palveluautoihin. (http://www.suomenmpk.fi/lh/lansi/hankkeet/matkapalvelukeskukset/home.nsf/pages/affa 2DC179888D7DC ?opendocument.) 1.2 Kuljetuspalvelujen järjestämistavan muutos Helsingissä Sosiaalivirasto ja Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) tutkivat yhteisessä kuljetuspalveluiden työryhmässä kuljetuspalveluiden järjestämisen vaihtoehtoja vuonna 2. Työryhmää varten oli tehty konsulttiselvitys, jonka perusteella päädyttiin esittämään matkojen yhdistelykeskuksen (MYK) perustamista. Helsingin kaupunki pyrkii joukkoliikennettä kehittämällä pysäyttämään vammaispalvelulain 8 ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen kustannusten jatkuvan kasvun. Kustannusten nousu liittyi voimakkaaseen palvelujen käyttäjien ja siten tehtyjen matkojen lukumäärien kasvuun. Vuoteen 22 saakka vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella palvelua saaneet henkilöt tekivät matkansa yksittäisillä takseilla. Sosiaalilautakunta päätti vuonna 2 kuljetuspalveluiden uudelleenjärjestelystä. Hankkeen tilaajana toimi sosiaalivirasto. Hanketta varten perustettiin sosiaaliviraston ja HKL:n yhteinen projektiorganisaatio, johon nimettiin vanhus- ja vammaisneuvoston 3

5 edustus. Edelleen lautakunnan päätöksellä läntisessä sosiaalikeskuksessa käynnistettiin lokakuussa 22 matkojen yhdistelykeskuksen kokeilu- ja kehittämisvaihe. Läntisen sosiaalikeskuksen alueella aloitettiin Helsingin kuljetuspalvelukeskusta (HKPK) koskeva pilottihanke Hanke koski noin 2 8 vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaista kuljetuspalvelua saavaa asiakasta. Helsingin sosiaalivirasto oli palvelun tilaajana ja matkojen välityksestä huolehti Transmation Oy. Transmation Oy:n aikana kuljetuspalvelukeskuksen toiminta jatkui ja se laajeni koskemaan myös koillista, pohjoista ja itäistä aluetta. Kokeilun laajentaminen keskeytettiin vuoden 24 syksyllä palvelujen laadussa ilmenneiden merkittävien puutteiden takia. Sopimuskausi päättyi vuoden 25 lopussa. Vuoden 25 syksyllä sosiaalivirasto järjesti uuden kilpailutuksen matkojen välityksestä vastaavalle operaattorille ja liikennöitsijöille. Vuoden 26 alusta alkaen kuljetukset on järjestänyt Helsingin matkapalvelu. Osana matkapalvelua toimii Helsingin matkapalvelukeskus (HMPK), jonka tehtävänä on ottaa vastaan ja välittää matkojen tilaukset liikennöitsijöille. Palvelusta vastaa Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Operaattorina toimii TDC Song Oy. Liikennöintisopimus on tehty yhteensä 16 eri liikennöintiyrityksen kanssa. Helsingin matkapalvelu laajeni koko kaupungin alueelle kesäkuussa Helsingin Matkapalvelun (HMP) toimintaperiaatteet Viranhaltija tekee asiakkaalle sosiaalityön yksilölliseen harkintaan pohjautuvan vammaispalvelulakiin tai sosiaalihuoltolakiin perustuvan kuljetuspalvelupäätöksen. Tämän jälkeen asiakas saa käyttöönsä henkilökohtaisen Kaupunkikortin. Kaupunkikortilla asiakas voi matkustaa Helsingissä, Helsingistä lähikuntiin ja lähikunnissa (Espoo, Kauniainen, Vantaa ja Sipoo). Lisäksi näkövammaisilla on oikeus matkustaa Näkövammaisten loma- ja kurssikeskus Onnelaan Tuusulaan. Kaikista Helsingin Matkapalvelun asiakkaista on laadittu ns. asiakasprofiili, jonka avulla kuljetus toteutetaan. Asiakas tilaa matkansa Helsingin matkapalvelukeskuksesta joko puhelimitse, internetin kautta, tekstipuhelimella tai tekstiviestillä. Kaikki matkat pyritään yhdistelemään, mikäli asiakasprofiili sen sallii. Yhdistelyn mahdollistamiseksi asiakkaat tilaavat matkansa vähintään 4 minuuttia ennen toivottua lähtöaikaa. Matkapalvelukeskus voi ilmoittaa lähtöajaksi 2 minuuttia eteen- tai taaksepäin asiakkaan toivomasta ajasta. Invataksiasiakkailla poikkeama on 1 minuuttia eteen- tai taaksepäin heidän toivomastaan ajasta. Samaan aikaan ja samaan suuntaan matkustavat kulkevat yhteisellä autolla tai soveltuvalla julkisen joukkoliikenteen kuljetuksella. Asiakas voidaan ohjata käyttämään myös palvelulinjaa tai muuta julkisen joukkoliikenteen välinettä silloin, kun sen reitti ja aikataulu soveltuvat hänen matkaansa sekä hänen asiakasprofiiliinsa. Tätä varten ne Helsingin matkapalvelun asiakkaat, joille julkisen joukkoliikenteen käyttäminen on ajoittain mahdollista, saavat käyttöönsä sosiaaliviraston kustantaman, heille maksuttoman YTV -matkakortin. 4

6 1.4 Asiakkaat, jotka eivät käytä palvelua Helsingin kuljetuspalvelujen uudistuksen alusta alkaen on aika ajoin keskusteltu siitä, edistääkö nykyinen kuljetuspalvelujärjestelmä vammaispalvelulain tavoitteiden mukaisesti vaikeavammaisten henkilöiden ja ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia. Tässä yhteydessä on kiinnitetty huomiota siihen, että osa asiakkaista, joille palvelu on myönnetty, ei tosiasiallisesti käytä sitä. Tässä selvityksessä etsitään vastausta siihen, miksi näin on. Vuonna 23 tehtiin silloisen kuljetuspalvelukeskuksen asiakkaille ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyyn vastanneista (N=246) yhteensä 24,4 % tilasi matkansa yhdistelykeskuksesta Ei-koskaan tai Harvemmin. Vuonna 25 toteutettiin seurantakysely, jolloin Ei-koskaan tai Harvemmin matkansa yhdistelykeskuksesta tilanneiden asiakkaiden osuus oli kasvanut 32,6 %:iin kaikista kyselyyn vastanneista asiakkaista (N= 279). Vuonna 27 sosiaalivirasto toteutti uudelleen asiakastyytyväisyyskyselyn. Kyselyyn vastanneista (N=1 16) yhteensä 28 % tilasi matkansa yhdistelykeskuksesta Ei-koskaan tai Harvemmin. Yhteensä nämä kaksi ryhmää muodostivat lähes kolmanneksen kyselyyn vastanneista ja sosiaalivirasto päätti toteuttaa vuoden 27 elokuussa käsillä olevan erillisen kyselyn, jolla haluttiin etsiä syitä miksi kuljetuspalvelupäätöksen saaneet henkilöt eivät käytä palvelua. 1.5 Asiakaskyselyn tekotapa Kysely lähetettiin henkilöille joille oli tehty joko vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukainen päätös kuljetuspalvelusta, mutta jotka eivät sosiaaliviraston tietojen mukaan olleet tehneet yhtään matkaa Kaupunkikortilla vuoden 27 tammikuun alusta saman vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Otos seulottiin kahdesta sosiaaliviraston käyttämästä tietokannasta. Maksukorttia hallinnoivasta Kunta 25 -tietokannasta seulottiin ne asiakkaat, jotka eivät koskaan olleet tilanneet matkoja matkapalvelun kautta, mutta joilla oli kuljetuspalveluun oikeuttava, voimassa oleva päätös. Matkapalvelukeskuksen asiakastietokannasta taas valittiin ne asiakkaat, jotka olivat joskus tilanneet matkan matkapalvelukeskuksen kautta, mutta jotka eivät olleet käyttäneen palvelua vuoden 27 ensimmäisellä puoliskolla. Molemmista ryhmistä tehtiin otanta erikseen. Otanta suoritettiin siis ositettuna otantana. Yhteensä otokseen tuli valittua 2 9 henkilöä. Otoksesta poistettiin kuolleina 892 henkilöä (Väestötietojärjestelmän huhtikuun 27 tietojen perusteella) ja otoksesta jäi jäljelle henkilöä. Näistä seulottiin pois palvelusta irrotetut 52 henkilöä. Yhteensä otokseen jäi henkilöä, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet palvelua tai olivat joskus käyttäneet, mutta eivät vuoden 27 alkupuoliskolla. Näistä valittiin arpomalla (satunnaistaminen) 14 % eli 161 henkilöä. Otoksen suhde perusjoukkoon on sama, kuin vuonna 27 toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä. Niistä, jotka eivät koskaan olleet käyttäneet palvelua, valittiin satunnaisesti suhteellisesti samankokoinen (14 %) otos, kuin vuoden 27 asiakastyytyväisyyskyselyyn. Palvelua ei koskaan käyttäneiden perusjoukko koostui 777 henkilöstä, josta siis valittiin satunnaisesti 5

7 19 henkilöä. Yhteensä kyselyyn valittiin 27 henkilöä satunnaisotannalla (161 joskus matkan tilannutta henkilöä ja 19 jotka eivät koskaan ole matkaa tilanneet). Satunnaisotanta tarkoittaa, että otos poimitaan satunnaisesti, eli kuka tahansa koko otosaineistosta saattoi saada kyselyn. Satunnaisotoksen etuna on se, että siitä tehdyt johtopäätökset voidaan yleistää koko perusjoukkoon. Satunnaisotannan tekotavasta on konsultoitu Helsingin kaupungin sosiaaliviraston tietohallintoyksikköä. Näkövammaisille asiakkaille annettiin mahdollisuus täyttää kysely puhelimitse, avustajan tai tutkimuksen tekijän kanssa. Saatteessa mainittiin, että kaikilla kyselyn saaneilla oli mahdollisuus käyttää apua kyselyyn vastatessaan. Apua he saivat joko omaisilta, kotihoidon tai palvelutalon hoitohenkilökunnalta tai tietyiltä sosiaaliviraston kuljetuspalveluyksikön työntekijöiltä. Ensimmäiset kirjeet postitettiin Palautuspäivämäärä oli Asiakkaille lähetettiin muistutuskirje ja vastausaikaa pidennettiin viikolla. Muistutuskirjeitä lähetettiin yhteensä 145. Kaikkien kyselyiden viimeinen palautuspäivä oli Aineistosta laadittiin tilastolliseen analyysiin soveltuva tiedosto, tilastollisten aineistojen käsittelyyn erikoituneessa yrityksessä. Yhteensä vastauksia saapui 167 kappaletta1, joka on noin 62 % lähetetyistä kyselyistä. Vastauksista kolme täytettiin puhelimitse yhdessä tutkimuksentekijän kanssa. Yksi asiakas kävi täyttämässä kyselyn henkilökohtaisesti tutkimuksentekijän kanssa. Viisi kyselyn saajaa ilmoitti, etteivät he aio täyttää lomaketta. Yksi näistä kertoi, että ei halua vastata, koska on sairaalassa, toinen taas asui palvelutalossa eikä siksi halunnut osallistua tutkimukseen. Kaksi henkilöä kertoi, etteivät he vastaa kyselyyn, koska he eivät ole palvelua käyttäneet. Toinen heistä kertoi, että hän ei käytä palvelua, koska tarvitsisi saattajaa. Toinen painotti, että palvelussa on sattunut niin useita onnettomuuksia, ettei hän uskalla käyttää sitä. Palautuneiden kirjeiden joukossa oli viisi tyhjää2 Yhteensä 14 kyselykirjettä3 palautui postista avaamattomina. Näistä henkilöistä suurin osa oli sairaalassa tai palvelutalossa, joten he eivät palvelua käyttäneet. Vaikka HMPK-palvelusta irrotetut pyrittiin seulomaan otoksesta, ainakin yksi heistä oli joukossa. Kolme asiakasta palautti Kaupunkikorttinsa kyselyn mukana, sillä he eivät pysty palvelua enää käyttämään. Kaksi heistä mainitsi, että heidän kuntonsa on niin huono, etteivät he aio enää käyttää palvelua. Viimeisen palautuspäivämäärän jälkeen saapui vielä 11 vastausta, joita ei pystytty huomioimaan aineiston tilastollisessa analyysissä, mutta kyselyiden vapaat vastaukset on huomioitu tässä raportissa. 1 Yksi mainitsi, että äiti oli täyttänyt kyselyn hänen puolestaan, toisen kohdalla tytär oli täyttänyt kyselyn kuolleen äitinsä puolesta, erään asiakkaan äiti oli täyttänyt kyselyn lapsensa puolesta. 2 Yhden asiakkaan tytär ilmoitti, että asiakas on dementoitunut eikä näin ollen pysty kyselyyn vastaamaan, yksi asiakas oli siirtynyt pitkäaikaiseen laitoshoitoon eikä näin ollen pysty kyselyä täyttämään, yksi asiakas kertoi hävittäneensä matkustuskortin eikä siksi ole käyttänyt palvelua. 3 yksi asui laitoksessa, yksi Aksiisikodissa, kaksi oli kuollut, yksi asui vanhainkodissa, kaksi palvelutalossa, yksi oli muuttanut Lohjalle, yksi kertoi odottavansa laitospaikkaa, kolmesta ei saatu tietoa. 6

8 Raportissa asiakkaiden kommentit on kursivoitu ja erotettu lainausmerkeillä, jotta ne erottuvat muusta tekstistä. Pidemmät lainaukset on erotettu omiksi kappaleiksi. 1.6 Kyselylomake Kyselylomakkeessa oli 14 kohtaa, joissa kohdissa oli vaihtelevasti 2:sta 12:een numeroitua vastausvaihtoehtoa (ks. liite: kyselylomake). Kussakin kohdassa asiakkaan piti valita hänen mielipidettään lähimpänä oleva vastausvaihtoehto. Kohdissa asiakkaalla oli mahdollisuus valita useampia häntä koskevia vastausvaihtoehtoja. Lomakkeessa oli tilaa avoimille vastauksille ja kommenteille. Ruotsinkielisille asiakkaille toimitettiin kysely ruotsiksi. Kyselyn käänsi ruotsiksi sosiaaliviraston kääntäjä. Ongelmia kyselylomakkeessa tuotti sen kolmas kysymys: Mitä matkoja Teille on myönnetty?. Kysymyksen vastausvaihtoehtoina olivat 1) VpL, 2) ShL tai 3) työ ja opiskelumatkat. Osa asiakkaista ei ollut varma minkä lain nojalla heille oli myönnetty kuljetuspalveluja. Kyselyyn vastanneista henkilöistä 1 % oli jättänyt vastaamatta kolmanteen kysymykseen. Kolmannella kysymyksellä pyrittiin selvittämään, kuinka paljon vastaajissa oli vammaispalvelulain 8. tai sosiaalihuoltolain 21. mukaan kuljetuspalvelupäätöksen saaneita. Vastaajista 75 % oli vastannut, että heille on myönnetty kuljetuspalveluita vammaispalvelulain perusteella. Ikäjakauman perusteella (ks. myöhemmin) voidaan päätellä, että suurin osa niistä, jotka eivät käytä palveluita on iäkkäämpiä henkilöitä. Koska ikäihmisillä ei ole työ- ja opiskelumatkoja, ovat he todennäköisesti päätelleet, että heille myönnetyt matkat ovat vapaa-ajan matkoja. Kysymys kahdeksan, jossa kysyttiin: Kuinka usein matkustatte nykyään?, oli ilmeisesti hankala. Siihen vastattiin erittäin vähän. Jopa 48 % vastaajista oli jättänyt vastaamatta siihen. On mahdollista, että suuri vastaamatta jättäneiden määrä johtuu siitä, etteivät asiakkaat matkusta lainkaan. Myös kysymys numero 11 oli hankala. Kysymyksessä pyydettiin numeroimaan viidestä vastausvaihtoehdosta kolme asiakkaan eniten käyttämää julkisen joukkoliikenteen kulkuvälinettä. Usein asiakkaat olivat merkinneet yhden välineen, ja jättäneet kaksi muuta välinettä merkitsemättä. Tulevaisuudessa tämän kysymyksen voisi muotoilla niin, että asiakkaan tulisi valita vain yksi vastausvaihtoehto. Kysymykseen vastaamatta oli jättänyt 42 % (67 henkilöä). Kokonaisuudessa kuitenkin vaikutti siltä, että kyselylomake itsessään oli selkeä. Ainoastaan kohdan 3. kysymyksistä tuli sosiaalivirastoon muutama puhelintiedustelu. Voidaan olettaa, että asiakkaat, jotka eivät joihinkin kohtiin tienneet mitä vastata, eivät olleet niin kiinnostuneita palvelusta, että olisivat alkaneet selvittämään, mitä jokin tietty kohta kyselyssä tarkoittaa. Eräs asiakas kommentoikin, että: Olen sairastellut tällä hetkellä niin paljon etteivät matkustelut ole olleet mielessä. Toinen totesi, että: En ole palvelua käyttänyt enkä tule käyttämään enkä siksi pidä edes relevanttina vastata kysymyksiin, koska minulla ei ole kokemusta. Eräs syy vastaamatta jättämiseen vaikuttaisi olevan huonosta terveydentilasta johtuva palvelun käyttämättömyys. Osa vastaamatta jättäneistä taas ei ollut kiinnostunut palvelusta ja siitä syystä ei halunnut vastata kyselyyn. 7

9 2 Vastausten jakaumat ja niiden tulkinta Käsillä olevaan kyselyyn saapui yhteensä vastauksia 167 kappaletta. Saadut vastaukset muodostavat kyselyn N-luvun 167, johon vastausten prosenttiosuudet suhteutetaan. Kyselyn tulosten tulkinnan kannalta on välttämätöntä huomioida, että vastaukset painottuivat hyvin voimakkaasti tiettyihin ikä- ja asiakasryhmiin. 2.1 Ikäjakauma Vastaajista 8 % oli yli 7-vuotiaita (133 henkilöä). Seuraavaksi suurimman ikäryhmän muodostivat 5 64-vuotiaat, joita oli 9 % (15 henkilöä). Kolmanneksi suurin ikäryhmä oli vuotiaat, joita oli 6 % (1 henkilöä) aineistosta. Loput 5 % (8 henkilöä) olivat siis alle 5-vuotiaita. 8 HMPK:n palvelun ulkopuolisten kuljetuspalveluasiakkaidenkysely, ikäryhmät (%) Alle 18 v v 3-49 v 5-64 v 65-7 v Yli 7 v Kuvaajasta huomaamme, että eläkeikäisiä yli 65-vuotiaita on vastaajista 86 %, jolloin muiden ikäryhmien vastausten tulkinta on lähinnä suuntaa antavaa. 2.2 Asiakasryhmät Suurin osa kyselyyn vastanneista eli 74 % kertoi olevansa liikuntavammaisia (123 henkilöä). Toiseksi suurin ryhmä olivat näkövammaiset 11 % (19 henkilöä). Ryhmään muut4 katsoi kuuluvansa 11 % (18 henkilöä) vastaajista. Kehitysvammaiseksi itsensä määritteli kolme henkilöä ja kuulovammaiseksi kaksi henkilöä vastaajista. 4 Muita syitä: jalat eivät enää kanna, nivelrikko, polvivamma, dementia, autismiin liittyvä levottomuus, ei pysty odottamaan rauhallisena, vaikea diabetes, osteoporoosi, korkea ikä/vanhuuden heikkous/vanhuuteen liittyvä heikentyminen, josta liikkumis-, havainnointi-, ja muistamisvaikeuksia, keuhkosairaudet, psyykkinen sairaus, vaskulaarinen dementia, korkea ikä, vanhuuden tuomien vaivojen vuoksi, monisairas, mielenterveysongelma, pelkotiloja, yleiskunto heikko leikkauksen jälkeen, liikun ainoastaan rollaattorilla, kaihi, heikko näkö, Alzheimer, Parkinson 8

10 HMPK:n asiakaskysely, asiakasryhmät Näkövamma Kuulovamma Liikuntavamma Kehitysvamma Muu Ver% N-luvut Kuvaajasta huomaamme, että kehitys- ja kuulovammaisten ryhmät ovat niin pieniä, että niiden osalta ei voida tehdä mitään yleisempiä johtopäätöksiä5. Ryhmä muu taas on puolestaan sisällöllisesti niin heterogeeninen, että se vaikeuttaa tulkintojen tekoa. Tämän vuoksi raportissa keskitytään tulkitsemaan vastauksia lähinnä niiden ryhmien osalta, joiden kohdalla se on tilastollisesti mielekästä. Tällöin ikäryhmiksi muodostuvat alle ja yli 65-vuotiaat ja asiakasryhmiksi liikuntavammaiset ja näkövammaiset. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että kyselyyn vastanneet kolme kehitysvammaista edustavat vuotiaiden ikäryhmää ja he kertoivat kulkevansa pääasiassa tuttavien ja sukulaisten kyydissä. Kehitysvammaisista kaksi matkusti myös julkisilla joukkoliikennevälineillä. Molemmat kyselyyn vastanneet kuulovammaiset kertoivat liikkuvansa julkisilla joukkoliikennevälineillä. 2.3 Asiakkuuden kesto Vastaajista 37 % (61 henkilöä) kertoi olleensa sosiaaliviraston kuljetuspalveluasiakas yli viisi vuotta. Tällä ryhmällä on ollut kuljetuspalvelupäätös jo ennen kuin matkoja on alettu yhdistelemään. Alle kaksi vuotta palvelussa mukana olleita oli 34 % (56 henkilöä) ja kahdesta viiteen vuotta mukana olleita oli 26 % (44 henkilöä). Jälkimmäisellä asiakasryhmällä on ollut mahdollisuus käyttää palvelua niin edellisen kuin nykyisenkin 5 Pienissä aineistoissa yksittäiset virhemerkinnät vaikuttavat tulosten luotettavuuteen huomattavasti. Virhemerkintöjä saattaa syntyä, jos asiakas ei ole ymmärtänyt kysymystä tai on vahingossa merkinnyt jotain väärin. Esimerkiksi, kohdassa: Miten matkustatte nykyään? kohtaan 1. omalla autolla suurin osa vastaajista oli näkövammaisia (11 %). Todennäköisesti kyse on siitä, että kysymykseen vastanneen henkilön perheessä on auto, jolla häntä kuljetetaan, ja tästä syystä hän on valinnut em. vaihtoehdon kyselylomakkeesta.. 9

11 palveluntarjoajan aikana. Yli kolmannes vastaajista on ollut asiakkaana vain nykyisen Helsingin matkapalvelun aikana. Kokonaisuudessaan vastaajat jakautuvat melko tasaisesti näihin kolmeen edellä mainittuun ryhmään, joten kyselyn perusteella oli mahdollista koota asiakkaiden erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä siitä, miksi he eivät ole palvelua käyttäneet. 2.4 Vammatyypit Kun asiakkaita pyydettiin määrittelemään tarkemmin vammatyyppiään, 62 % (13 henkilöä) vastaajista vastasi, että heillä on tuki- ja liikuntaelinvamma. Aisti- ja kommunikointivamman mainitsi 15 % vastaajista (25 henkilöä) ja neurologisen vamman mainitsi 14 % vastaajista (24 henkilöä). Muun vamman6 mainitsi 5 % (9 henkilöä) ja sisäelinvamman 2 % (4 henkilöä) vastaajista. Muista syistä muistiin liittyvät sairaudet, kuten Alzheimerin tauti, dementia ja Parkinsonin tauti mainittiin usein. Lisäksi mielenterveysongelmat tai pelkotilat koettiin syiksi, ettei matkapalvelukeskuksen palveluja voitu käyttää. Tällaisia asiakkaita oli vastaajista kuitenkin hyvin pieni osa. Korkea ikä ja siihen liittyvät liikuntavaikeudet tulivat myös tässä muiden syiden listassa esille. Eräs kyselyyn vastannut totesikin, että: Korkea ikä ei ole vamma, mutta estää esimerkiksi bussiin/ratikkaan pääsyn. 2.5 Apuvälineet ja niiden käyttö Apuvälineiden määrällinen jakauma kertoo ikääntyneiden ja liikuntavammaisten apuvälinetarpeista. Rollaattoria mainitsi käyttävänsä 58 % vastaajista. Seuraavaksi mainituin apuväline oli keppi, 42 %, ja kolmanneksi mainituin oli pyörätuoli, 22 %. Muita apuvälineitä kertoi käyttävänsä viisi prosenttia7 vastaajista. Useilla asiakkailla oli useampia apuvälineitä. Näkövammaisten ryhmässä 32 % kertoi käyttävänsä keppiä ja valkoista keppiä. Kaiken kaikkiaan vastaajista 1 % mainitsi, ettei käytä apuvälineitä. Apuvälineiden käyttö lisääntyy iän kasvaessa. Mitä vanhemmista vastaajista on kyse, sitä varmemmin he käyttävät apuvälinettä. 3 Kyselyyn vastanneiden matkustustavat 3.1 Kaikki vastaajat Kyselyyn vastanneista 45 % kertoi matkustavansa tuttavien tai sukulaisten kyydeillä. Itse maksamaa taksia/invataksia käytti 35 % vastaajista. Satunnaisesti kuljetuksen sanoi tilaavansa HMPK:sta 31 %. Julkisilla joukkoliikennevälineillä kertoi matkustavansa 19 % 6 vanhuus ja huonontunut liikuntakyky, astma, sydämen vajaatoiminta, sydämen eteisvärinä, diabetes, paniikkihäiriö, syöpä, nivelreuma, aivoinfarkti, Parkinsonin tauti, levykappale-dementia, sepelvaltimot, aivoinfarktit, aivoverisuoniohitusleikkauksia, rintasyöpä, jonossa kaihileikkaukseen, ikä, aivovamma, ALSsairaus (täysin muiden avun varassa, ei pysty käyttämään lihaksia liikkumiseen sähköpyörätuolilla), harhaluuloisuutta. 7 Muita mainittuja apuvälineitä: kävelysauvat, kuulokoje, sähkömopo, jalkatuki, kiikari ja kuulolaite. 1

12 vastaajista. Muuta matkustustapaa käytti seitsemän prosenttia8: esimerkiksi taksi, ryhmäkuljetus ja ambulanssi saivat mainintoja. 3.2 Asiakasryhmät Näkövammaisista 42 % kertoi pääasiassa liikkuvansa tuttavien tai sukulaisten kuljetuksilla, 37 % kertoi tilaavansa satunnaisesti kuljetuksen HMPK:sta ja 26 % kertoi matkustavansa julkisilla joukkoliikennevälineillä. Itse maksamallaan taksilla tai invataksilla kertoi liikkuvansa 12 %. Vastaajista 11 % kertoi liikkuvansa omalla autollaan. Muulla välineellä tai useamman välineen yhdistelmällä kertoi liikkuvansa 5 %. Näkövammaisista 11 % ilmoitti, ettei matkusta ollenkaan. Liikuntavammaisista 45 % kertoi pääasiassa liikkuvansa tuttavien tai sukulaisten kuljetuksilla, 33 % totesi maksavansa itse taksi- tai invataksimatkansa ja 31 % tilaavansa satunnaisesti kuljetuksen HMPK:sta. Julkisilla joukkoliikennevälineillä liikkuu 15 %. Muulla matkustustavalla liikkuu 7 % ja 2 % liikkuu omalla autolla tai useamman välineen yhdistelmällä. Liikuntavammaisista 7 % kertoi, etteivät liiku ollenkaan. Asiakasryhmään muut kuuluvista vastaajista 5 % ilmoitti matkustavansa pääasiassa itse maksamillaan takseilla ja 44 % tuttavien tai sukulaisten kyydeillä. Satunnaisesti kuljetuksen HMPK:sta ilmoitti tilaavansa 33 % ja julkisilla joukkoliikennevälineillä liikkuvansa 17 %. Muulla matkustustavalla liikkuu 6 %. Ryhmään muut kuuluvista vastaajista 11 % kertoi, että he eivät liiku lainkaan. Asiakasryhmittäin tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että henkilöt, jotka eivät käytä Helsingin matkapalvelua lainkaan tai käyttävät sitä harvoin, matkustavat pääasiassa tuttavien tai sukulaisten kuljetuksilla. 8 palvelulinjan autolla; tyttären kyydissä, kun hänelle sopii; kimppakyyti Kontulan vanhainkodin päiväkerhoon; irrotettu; maksaa omavastuun ja on saattaja mukana; ambulanssisiirtoja ja lisähuomio, että tarvitsee aina saattajan ja kuljetuksen tilaajan; taksilla; Helsingin palveluauto Oy; YTV-kortti; invataksi. 11

13 Miten matkustaa nykyään, asiakasryhmittäin (%) Omalla autolla 2 11 Tuttavat/sukulaiset kuljettavat Matkustaa itse maksamalla taksilla/invataksilla Tilaamalla satunnaisesti kuljetuksen HMPK:sta Julkisilla joukkoliikennevälineillä Useamman välineen yhdistelmällä 5 2 Muu matkustustapa Ei matkusta ollenkaan Näkövamma Kuulovamma Liikuntavamma Kehitysvamma Muu 3.3 Ikäryhmät Ikäryhmittäin tarkasteltuna alle 65-vuotiaat liikkuvat eniten tuttavien tai sukulaisten kuljetuksilla, 48 %. Tilaamalla satunnaisesti kuljetuksen HMPK:sta liikkuu 39 % ja julkisilla joukkoliikennevälineillä 26 %. Muulla matkustustavalla liikkuu 26 %. Itse maksamallaan taksilla tai invataksilla liikkuu 17 %. Mainittakoon, että alle 5-vuotiaista ei ole kukaan valinnut vaihtoehtoa ei matkusta ollenkaan. Yli 65-vuotiaat liikkuvat myös eniten tuttavien tai sukulaisten kuljetuksilla 45 %. Tilaamalla satunnaisesti kuljetuksen HMPK:sta liikkuu 29 % ja julkisilla joukkoliikennevälineillä 17 %. Muulla matkustustavalla liikkuu 3 %. Itse maksamallaan taksilla tai invataksilla liikkuu 38 %. Mainittakoon, että yli 7-vuotiaista kahdeksan prosenttia ei matkusta ollenkaan. 12

14 Miten matkustaa nykyään, ikäryhmittäin Omalla autolla Tuttavat/sukulaiset kuljettavat Matkustaa itse maksamalla taksilla/invataksilla Tilaamalla satunnaisesti kuljetuksen HMPK:sta Julkisilla joukkoliikennevälineillä Useamman välineen yhdistelmällä Muu matkustustapa Ei matkusta ollenkaan Alle 5 v 5-64 v 65-7 v yli 7 v Ikäryhmittäisen tarkastelun perusteella voidaan päätellä, että nuoremmat erityisesti alle 5-vuotiaat matkustavat pääasiassa tuttavien tai sukulaisten kyydeillä. Seuraavaksi suosituimmat liikkumismuodot nuoremmilla ovat joukkoliikennevälineet ja satunnaiset tilaukset HMPK:sta. Vanhemmissa ikäryhmissä matkustaminen itse maksetulla taksilla nostaa suosiotaan ja vastaavasti joukkoliikennevälineiden suosio laskee. Myös vanhemmat ikäryhmät tilaavat satunnaisesti kuljetuksia HMPK:sta. Vastauslomakkeissa on erikseen todettu muun muassa, että: Koko systeemi on mahdoton huomattavan iäkkään ja osittain dementoituneen henkilön kannalta. Systeemi on aivan liian monimutkainen. Muutama päivä sitten kuljetuspalvelussa ei saanut sovittua kuljetusta takaisin edes 1,5 h soittamisen jälkeen. Ajatus hyvä, mutta käytäntö liian monimutkainen. Suunnittelua helppo tehdä, mutta käytäntö ei toimi 13

15 On mahdollista, että henkilöitä, jotka palvelua eivät käytä tai käyttävät harvoin, vaivaa epävarmuus kuljetusjärjestelmää, erityisesti reittien pituuksia, kohtaan. Erityisesti epäluottamus siihen, tuleeko kuljetus vai ei, esiintyi useissa vastauksissa: Henkilökohtainen taksiseteli käyttöön, näin voi valita kuljetusyhtiön itse, tietää varmasti mitä saa. Luottamus ja luotettavuus on kovin tärkeää henkilölle, jonka liikuntakyky ja terveys ovat vajavaiset. Julkisessa liikenteessä ihminen tietää reitit, mutta taksikyydissä ei, joten se ei mahdollista ennakointia, ja jos matka kestää liian kauan, osa asiakkaista on sen verran huonokuntoisia, että pidempi matkustaminen käy rankaksi. On myös todennäköistä, että ikääntyneemmät ihmiset tarvitsisivat saattajan liikkuessaan HMPK:n kuljetuksilla tai julkisilla joukkoliikennevälineillä. Esimerkiksi eräs asiakas totesi, että: tarvitsen aina niin kuljettajan kuin tyttäreni apua. Voi olla, että HMPK:n palvelu ei sovi esimerkiksi muistiongelmista kärsiville. Voidaan pohtia auttaisiko saattajapalvelu tässä suhteessa. Osa asiakkaista liikkuu pääasiassa lääkäriin tai sairaalaan, ja näihin ei HMPK:n kuljetuksia voi käyttää: Asiakas ei käy enää kuin lääkärissä ja laboratoriokokeissa ym. hoidoissa ja niihin matkoihin ei ole oikeutta. Näiden vastausten pohjalta kuljetuspalvelun käyttämättömyyteen voi olla muun muassa syynä epätietoisuus matkojen pituudesta ja reitityksestä sekä kuljetuksen saapumisesta. Olisikin hyvä pohtia, johtuuko asiakkaiden haluttomuus käyttää matkapalvelukeskuksen palveluita, palvelun laadusta sinänsä vai onko kyse asiakkaiden omasta terveydentilasta tai matkustustarpeista, jolloin he eivät matkustaisi kuitenkaan, oli tapa millainen tahansa? 4 Kuinka usein vastaajat matkustavat eri tavoilla? Seuraavassa on vammaisuus- ja ikäryhmittäin purettu auki vastaukset kysymykseen kuinka usein matkustatte tuttavien tai sukulaisten kuljetuksella, tavallisella joukkoliikenteellä, omalla autolla tai muulla tavoin. 4.1 Tuttavien tai sukulaisten kuljetuksella Kaikista vastaajista tuttavien tai sukulaisten kuljetuksella liikkui päivittäin 3 %, viikoittain 21 %, kuukausittain 15 %, harvemmin 25 % ja ei koskaan 16 %. Kysymykseen oli jättänyt vastaamatta 2 %. Liikuntavammaisista vastaajista liikkui tuttavien tai sukulaisten kuljetuksella päivittäin vain 1 % ja ei koskaan 17 %. Heistä liikkui kuitenkin vähintään kuukausittain. 38 %. Näkövammaisista vastaajista liikkui vähintään kuukausittain 42 % ja ei koskaan vain 5 %. Ryhmään muut kuuluvista vastaajista liikkui tuttavien tai sukulaisten kuljetuksella vähintään kuukausittain 4 % ja ei koskaan 22 %. Alle 5-vuotiaista vastaajista tuttavien tai sukulaisten kuljetuksella liikkui päivittäin 38 % ja viikoittain 38 % vuotiaista vastaajista liikkui vähintään kuukausittain 4 % ja ei 14

16 koskaan 13 % vuotiaista vastaajista (1 henkeä) vain viisi oli vastannut ja heistä yksi matkusti tuttavien tai sukulaisten kuljetuksella viikoittain ja neljä ei koskaan. Yli 7 vuotiaista vastaajista liikkui päivittäin 1 %, viikoittain 21 %, kuukausittain 17 %, harvemmin 29 % ja ei koskaan 15 %. 4.2 Tavallisella joukkoliikenteellä Kaikista vastaajista tavallisella joukkoliikenteellä liikkui päivittäin 6 %, viikoittain 1 %, kuukausittain 3 %, harvemmin 7 % ja ei koskaan 43 %. Kysymykseen oli jättänyt vastaamatta 31 % kaikista vastaajista. Liikuntavammaisista vastaajista liikkui vähintään kuukausittain tavallisella joukkoliikenteellä 13 % ja ei koskaan 46 %. Näkövammaisista vastaajista liikkui vähintään kuukausittain 37 % ja ei koskaan 16 %. Ryhmään muut kuuluvista vastaajista liikkui vähintään kuukausittain 22 % ja ei koskaan 56 %. Alle 5-vuotiaista vastaajista tavallisella joukkoliikenteellä liikkui vähintään kuukausittain 51 % ja ei koskaan 13 % vuotiaista vastaajista liikkui vähintään kuukausittain 21 % ja ei koskaan 27 % vuotiaista vastaajista (1 henkeä) vain viisi oli vastannut ja heitä liikkui päivittäin ja viikoittain yksi henkilö tavallisella joukkoliikenteellä ja ei koskaan kolme henkilöä. Yli 7-vuotiaista vastaajista liikkui tavallisella joukkoliikenteellä päivittäin 5 %, viikoittain 1 %, kuukausittain 2 %, harvemmin 7 % ja ei koskaan 48 %. 4.3 Omalla autolla Omalla autolla ei juuri matkusteta. Kaikista vastaajista 2 % kertoi matkustaneensa päivittäin omalla autolla. Kaikista vastaajista 4 % oli jättänyt vastaamatta kysymykseen. Liikuntavammaisista 5 %, näkövammaisista 47 % ja ryhmään muut kuuluvista vastaajista 72 % ei koskaan liikkunut omalla autolla. Oman auton käyttö painottui alle 5-vuotiaisiin. 4.4 Muilla tavoilla Kaikista vastaajista muilla tavoilla liikkui päivittäin 2 %, viikoittain 1 %, kuukausittain 4 %, harvemmin 14 % ja ei koskaan 21 %. Kysymykseen oli jättänyt vastaamatta 48 % kaikista vastaajista. Taksi oli eniten mainittu muu kulkuväline. Muita mainintoja saivat invataksi, kävely, rattaat, palveluauto, pyörä, kimppakyyti, ambulanssi ja Kansaneläkelaitoksen korvaamat taksikuljetukset. 4.5 Johtopäätöksiä Kaikkien vastaajien osalta suosituin vähintään kuukausittain käytetty liikkumismuoto oli tuttavien ja sukulaisten kuljetuksella liikkuminen. Seuraavaksi suosituimmat liikkumismuodot olivat tavallinen joukkoliikenne ja muu kulkutapa. Oman auton käyttö oli hyvin vähäistä painottuen alle 5-vuotiaisiin. Muulla tavalla liikkuminen oli harvinaista painottuen alle 5-vuotiaisiin ja liikuntavammaisiin. Liikuntavammaiset, näkövammaiset ja ryhmään muut kuuluvat vammaiset suosivat yhtä paljon tuttavien ja sukulaisten kuljetuksella liikkumista. Liikuntavammaiset suosivat vähiten tavallista joukkoliikennettä. Yleisesti ottaen alle 5-vuotiaat liikkuivat eniten ja yli 7-vuotiaat vähiten. 15

17 Kyselyn vastaajista ylivoimaisesti suurin osuus on liikuntavammaisia ja yli 65-vuotiaita. Liikuntavammaiset liikkuvat vähiten päivittäin. Liikuntavammaiset liikkuivat mieluiten tuttavien tai sukulaisten kuljetuksilla ja vähemmän tavallisella joukkoliikenteellä. Myös muulla tavoin matkustaminen oli liikuntavammaisilla suositumpaa kuin tavallinen joukkoliikenne. Muulla tavoin matkustaminen tarkoittaa yleensä itse maksettavaa taksia. Voidaan olettaa, että tuttavien tai sukulaisten kuljetuksella tai taksilla liikkuessaan, kuljetusten aikataulut ovat matkustajalle joustavammat ja tuttavat tai sukulaiset ovat avustamassa hankalissa paikoissa. Muulla tavoin matkustamisessa itse maksettu taksi oli eniten mainittu vaihtoehto. Vuoden 23 kyselyraportissa oli todettu, että: Sosiaaliviraston yleisen strategian vastaista ei myöskään ole, että halutessaan tavanomaista palvelutasoa selvästi parempaa tai monimuotoisempaa palvelua asiakas maksaa kyseisen kuljetuspalvelun omista varoistaan. Tämä ajatus pätee edelleen. Yksi merkittävä syy, miksi kuljetusmuodoksi valitaan itse maksettu taksi, on se, että se koetaan turvalliseksi ja luotettavaksi. Voidaan kysyä onko matkapalvelun järjestelyissä joitain epäluottamusta aiheuttavia piirteitä. Tämän kohdan vastauksista ja kommenteista se ei käy ilmi, mutta myöhemmissä vastauksissa ja kommenteissa voidaan saada kuva siitä, mikä aiheuttaa epävarmuutta. 5 YTV-kortin käyttö 5.1 YTV-kortti puolella vastaajista Kaikista kyselyyn vastanneista 5 % kertoi saaneensa sosiaalivirastolta maksuttoman YTV:n Helsingin seudun matkakortin. Sitä vastoin 39 % ei ollut kyseistä korttia saanut. Asiakas- ja ikäryhmien jakaumat noudattelivat pääasiassa tätä kaikkien vastanneiden jakaumaa. Merkittävin poikkeama löytyi 5 64-vuotiaiden ryhmästä, jossa 67 % vastasi, etteivät he ole maksutonta YTV-matkakorttia saaneet. 5.2 Onko maksuton YTV-kortti lisännyt julkisen joukkoliikenteen käyttöä? Kaikista vastaajista 7 % ilmoitti, että maksuton YTV-kortti oli lisännyt julkisen joukkoliikenteen käyttöä, 13 % ilmoitti, ettei se ollut lisännyt ja 56 % ilmoitti, että he eivät olleet pystyneet käyttämään julkista joukkoliikennettä. Liikuntavammaista 62 % ja ryhmään muut kuuluvista 67 % ilmoitti, etteivät he olleet pystyneet käyttämään julkista joukkoliikennettä. Muiden ryhmässä oli henkilöitä, joilla oli muistamiseen liittyviä vaikeuksia ja mielenterveydellisiä ongelmia, kuten pelkotiloja. Näkövammaiset eivät puolestaan olleet juurikaan lisänneet julkisen joukkoliikenteen käyttöä vaikka siihen ei ilmoitettu olevan ehdotonta estettä. Kukaan alle 5-vuotiaiden ryhmässä ei ilmoittanut kortin lisänneen julkisen joukkoliikenteen käyttöä vuotiaista 7 %, 65 7-vuotiaista 2 % ja yli 7-vuotiaista 6 % kertoi julkisen joukkoliikenteen käytön lisääntyneen. Todettakoon, että vuotiaiden ryhmässä oli 1 henkeä, joista 7 % kertoi, ettei pysty käyttämään julkista 16

18 joukkoliikennettä lainkaan. Kaikissa ikäryhmissä suurimman prosentuaalisen osuuden vastauksista sai vaihtoehto en pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä. Vuoden 23 asiakaskyselystä laaditussa selvityksessä tarkasteltiin YTV:n raportteja, niistä matkoista, jotka oli tehty sosiaaliviraston jakamilla YTV:n matkakorteilla. Sosiaaliviraston selvityksen mukaan HKPK:n pilottialueella matkamäärät olivat vähentyneet keskimäärin seitsemän prosenttia. Vastaavasti kokeilualueen ulkopuolella matkat olivat vuoden 23 selvityksen mukaan vähentyneet 1 %. Näistä tuloksista päädyttiinkin johtopäätöksiin, että HKPK:lla ei ole ollut merkittävää matkamääriä vähentävää vaikutusta, vaan että osa kuljetuspalveluiden asiakkaista oli tuolloin siirtynyt käyttämään julkista joukkoliikennettä. (Selvitys 23, 1;8.) YTV-matkatilastojen mukaan vuonna 25 VpL- ja ShL -matkoja oli tehty yhteensä ja 26 vuonna Vuoden 27 kesäkuun loppuun mennessä matkoja oli tehty Vaikuttaa siltä, että matkoja julkisella joukkoliikenteellä tehdään ainakin yhtä paljon kuin vuonna 26. Näiden tilastojen perusteella voidaan arvioida, että julkisen joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt vuosi vuodelta. Maksuttoman YTV:n Helsingin seudun matkakortin voidaan katsoa kannustaneen julkisen joukkoliikenteen käyttöön. Vaikuttaa siltä, että ne henkilöt, jotka eivät käytä Matkapalvelun kuljetuksia eivät myöskään käytä julkista joukkoliikennettä. Kuitenkin sosiaaliviraston myöntämällä YTVkortilla tehdyt matkat ovat lisääntyneet vuosien aikana, joten todennäköisesti ne henkilöt, jotka liikkuvat Matkapalvelukeskuksen kuljetuksilla, käyttävät silloin tällöin myös julkista joukkoliikennettä. 5.3 Mitä julkisen joukkoliikenteen välinettä vastaajat käyttävät? Julkisen joukkoliikenteen käyttäjiä aineistossa oli 76 henkilöä. Joukkoliikennevälineistä he kertoivat käyttävänsä linja-autoa, 26 %, raitiovaunua, 16 % ja palvelulinjaa, 14 %. Metroa käyttää 13 % ja junaa 1 %. Aineiston pienuudesta johtuen vastuksista ei voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Voidaan todeta, että liikuntavammaiset joukkoliikenteen käyttäjät (49 henkeä) suosivat linja-autoa (27 %) ja näkövammaiset (17 henkilöä) suosivat palvelulinjaa (29 %). Alle 5-vuotiaat suosivat linja-autoa ja yli 7-vuotiaat tasaisemmin linja-autoa, palvelulinjaa, metroa ja raitiovaunua. Edellä kerrotusta voidaan päätellä, että linja-auto ja raitiovaunu ovat suosituimpia julkisen joukkoliikenteen kulkuvälineitä. Palvelulinja palvelee ikääntyneempiä, mutta käyttäjämäärät ovat huomattavasti pienempiä, kuin edellä mainituissa joukkoliikennevälineissä. Asiakkaat kommentoivatkin, että: Palvelulinja ei sopinut, koska kulkee liian harvoin. Palvelulinjan tarkoituksenmukaisuutta ja reititystä olisikin hyvä miettiä uudelleen jos kerran julkisen joukkoliikenteen linja-auto, jota kuka tahansa voi käyttää, on suositumpi. 6 Kuljetuspalvelun käyttämistä vähentäneet tekijät Kysymykseen: Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kuljetuspalvelun käyttämiseen vähentävästi, annettiin vastaajille seuraavat vaihtoehdot 1-1 ja lisäksi mahdollisuus mainita muu syy. 1. Matkan tilaaminen HMPK:sta on Teistä liian vaikeaa. 17

19 2. Puhelimella ei pääse läpi HMPK:een. 3. Ette omista matkapuhelinta, jolloin esimerkiksi paluumatkan tilaaminen on hankalaa tai ette voi tiedustella myöhästyneen kuljetuksen uutta saapumisaikaa. 4. Kuljetuspalveluohjeiden mukaiset tilausajat eivät sovi Teille. 5. Pelko aikataulujen pettämisestä kohdallanne, esim. ennakkoon tilattu auto ei tule sovitusti 6. Kuljetuksissa saattaa olla mukana muita matkustajia. 7. Haluatte käyttää vakiotaksia, mutta Teillä ei ole oikeutta käyttää vakiotaksia. 8. HMPK:n autojen laatu ja varustetaso eivät vastaa tarpeitanne. 9. HMPK:n kuljettajien antama apu ei riitä. 1. Aikaisempiin kokemuksiinne perustuen 11. Joku muu syy, mikä? Kaikista vastaajista mainitsi syynä kuljetuspalvelun käyttämisen vähentymiseen muun syyn (38 %), seuraavaksi mainittiin, että ei omista matkapuhelinta (33 %), pelko aikataulujen pettämisestä (32 %), matkan tilaaminen HMPK:sta vaikeaa (24 %), halu käyttää vakiotaksia (24 %), aikaisemmat kokemukset (15 %), tilausajat eivät sovi (1 %), HMPK:n kuljettajien apu ei riitä (1 %), puhelimella ei pääse läpi (9 %), HMPK:n autojen laatu ja varustetaso (5 %). Kysymykseen jätti vastaamatta 11 %. Muiden syiden painottuminen vastauksissa voi kertoa siitä, että vastaajat jäsentävät kuljetuspalvelun käytön vähenemisen syyt eri tavalla kuin kyselyn laatijat ja palvelun tuottaja ylipäätään. Muut syyt oli mainittu usein lomakkeen avoimissa kysymyksissä. Muita syitä käsitellään alla erillisessä kappaleessa. 6.1 Syyt kuljetuspalvelun käytön vähenemiseen asiakasryhmittäin Liikuntavammaisista (123 henkeä) esitti kolmeksi tärkeimmäksi syyksi kuljetuspalvelun käytön vähenemiseen muun syyn 36 %, ei omista matkapuhelinta 31 %, ja pelon aikataulujen pettämisestä 29 %. Näkövammaiset vastaajat (19 henkilöä) kertoivat kolmeksi tärkeimmäksi syyksi kuljetuspalvelun käytön vähenemiseen seuraavat syyt: ei omista matkapuhelinta (47 %), pelkää aikataulujen pettämistä (42 %) ja haluaa käyttää vakiotaksia (42 %). Ryhmään muu (18 henkeä) kuuluvat esittivät neljäksi tärkeimmäksi syyksi kuljetuspalvelun käytön vähenemiseen muun syyn 5 %, matkan tilaaminen HMPK:sta on vaikeaa 44 %, ei omista matkapuhelinta 39 % ja pelon aikataulujen pettämisestä 39 %. Vähiten liikuntavammaisia häiritsivät autojen laatu ja varustetaso, jonka mainitsi vain neljä prosenttia. Pitkät tilausajat haittasivat yhdeksää prosenttia ja kymmenen prosenttia liikuntavammaisista mainitsi ongelmaksi sen, että puhelimella ei saa yhteyttä matkapalvelukeskukseen. Yksikään näkövammainen ei maininnut puhelimella läpipääsyä HMPK:een ongelmalliseksi ja he pitivät myös HMPK:n kuljettajien antamaa apua riittävänä. 18

20 Vaikuttanut vähentävästi kulj.palvelun käyttöön, asiakasryhmittäin Matkan tilaaminen HMPK:sta on liian vaikeaa Puhelimella ei pääse läpi HMPK:een Ei omista matkapuhelinta Kulj.palv.ohjeiden mukaiset tilausajat eivät sovi Pelko aikataulujen pettämisestä Kuljetuksissa saattaa olla mukana muita matkustajia Haluaa käyttää vakiotaksia, mutta ei ole oikeutta HMPK:n autojen laatu ja varsutetaso eivät vastaa tarpeita HMPK:n kuljettajien antama apu ei riitä Aikaisempiin kokemuksiin perustuen Jokin muu syy Näkövamma Kuulo vamma Liikuntavamma Kehitysvamma M uu 6.2 Syyt kuljetuspalvelun käytön vähenemiseen ikäryhmittäin Kaikissa ikäryhmissä mainittiin tärkeimmäksi syyksi kuljetuspalvelun käytön vähenemiseen muu syy. Alle 5-vuotiailla (8 henkilöä) neljäksi tärkeimmäksi syyksi mainittiin: muu syy, 63 %, aikaisemmat kokemukset, 38 %, pelko aikataulujen pettämisestä, 25 % ja halu käyttää vakiotaksia, 25 % vuotiailla (15 henkilöä) kolmeksi tärkeimmäksi syyksi mainittiin: muu syy, 4 %, halu käyttää vakiotaksia, 4 % ja pelko aikataulujen pettämisestä, 4 % vuotiailla (1 henkilöä) kahdeksi tärkeimmäksi syyksi mainittiin muu syy. 3 %, ja ei omista matkapuhelinta. 2 %. Yli 7-vuotiailla (133 henkeä) puolestaan kolmeksi tärkeimmäksi syyksi mainittiin: muu syy 38 %, ei omista matkapuhelinta 38 % ja pelko aikataulujen pettämisestä 32 %. Lisäksi yli 7-vuotiaat mainitsivat syiksi kuljetuspalvelun käytön vähenemiseen matkan tilaamisen vaikeuden 26 %, halun käyttää vakiotaksia 23 % ja kuljetuksissa olevat muut matkustajat 21 %. Alle 5-vuotiailla oli eniten kohtia, jotka heitä eivät häirinneet lainkaan. Matkapuhelinten puutetta, HMPK:n autojen laatua ja varustetasoa, kuljettajien antamaa apua ja muita matkustajia ei mainittu lainkaan syynä kuljetuspalvelujen käytön vähenemiseen. Yli 7-19

21 vuotiaat puolestaan pitivät vähiten tärkeinä syinä kuljetuspalvelun käytön vähenemiseen: HMPK:n autojen laatua ja varustetasoa, 5 %, ja HMPK:n kuljettajien avun riittävyyttä, 9 %, ja puhelimella HMPK:n keskukseen pääsyn vaikeutta, 9 %. 6.3 Vastaajien esittämät muut syyt kuljetuspalvelun käytön vähenemisen Muiksi syiksi, minkä vuoksi vastaajat eivät käytä Helsingin matkapalvelukeskuksen palveluita, mainittiin pääasiassa vanhuus ja sairastaminen. Saattajan tai auttajan tarpeen mainitsi usea vastaaja: Tarvitsen saattajan mukaani eikä sellaista ole aina saatavilla. En pysty liikkumaan yksin. En pääse ilman apua kotoa tai kotiin (portaat), en pysty pukemaan takkia ja kenkiä itse. Tarvitsen aina tyttäreni mukaan matkustaessani HMPKn autoilla, koskaan ei tiedä millainen kuljettaja sattuu. Vanhuus ja siitä seuraava fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen mainittiin myös useissa vastauksissa: Omat voimat eivät riitä/en ole jaksanut käydä missään. Huono kunto/en kykene. En pysty itse hoitamaan mitään matkoja. Huonontuneen yleiskunnon vuoksi saattajankin kanssa matkustaminen on huomattavasti vähentynyt. Terveydentila vaihtelee niin, että välillä en pitkään aikaan pysty liikkumaan.. Sairastaminen tai sairaudesta toipuminen mainittiin myös esteenä matkapalvelukeskuksen käyttämiselle: Nyt liian sairas., Sairaudesta toipuminen ja sairaalassa olo. Osa mainitsi myös, että: Matkustusaika on liian pitkä. Osalla vastaajista oli tarvetta vain lääkärikäynteihin, joihin Helsingin matkapalvelun kuljetuksia ei saa käyttää: Matkat eivät saa kohdistua terveyskeskuksiin tai lääkäriin, siksi en käytä. Muita syitä olivat myös turvattomuuden tunne, joka johtui kanssamatkustajien häiriökäyttäytymisestä. Osa vastaajista kertoi, ettei heillä ole tarvetta liikkua kaukana ja että sukulaiset kuljettavat tarvittaessa: Ei tarvetta liikkua, palvelut lähellä ja tytär/vanhemmat kuljetta/vat tarvittaessa. Jotkut kokivat tiedottamisen ja opastamisen puutteen syyksi käyttämättömyyteen: Ei ole kunnon ohjeita kuinka toimia. 2

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa?

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2004:1 Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Keskisen sosiaalikeskuksen palveluohjausprojektin loppuarviointiraportti 11.12.2003

Lisätiedot

Helsinkiläistä lasten perhehoitoa kolmelta vuosikymmeneltä

Helsinkiläistä lasten perhehoitoa kolmelta vuosikymmeneltä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2008:1 Helsinkiläistä lasten perhehoitoa kolmelta vuosikymmeneltä Marjo Mikkonen HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO Tekijä(t) - Författare - Author(s) Mikkonen

Lisätiedot

Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset

Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:9 Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset Seija Muurinen, Jaakko Valvanne, Ilkka Sahi, Arja Peiponen, Pirjo Tolkki ja Maarit

Lisätiedot

Vajaakuntoisten tuettu työllistyminen Helsingissä toiminnasta ja hyödyistä

Vajaakuntoisten tuettu työllistyminen Helsingissä toiminnasta ja hyödyistä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:4 Vajaakuntoisten tuettu työllistyminen Helsingissä toiminnasta ja hyödyistä Pasi Ylipaavalniemi HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2006:4 Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Care Keys projektin tutkimuksia Marja Vaarama, Minna-Liisa Luoma, Petteri

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Palvelustelin kysynnän kehittyminen vanhusten palveluasumisessa Helsingissä vuoteen 2020 mennessä

Palvelustelin kysynnän kehittyminen vanhusten palveluasumisessa Helsingissä vuoteen 2020 mennessä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2009:1 Palvelustelin kysynnän kehittyminen vanhusten palveluasumisessa Helsingissä vuoteen 2020 mennessä Arja Peiponen HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO

Lisätiedot

KIRJASTO KOTIIN LOPPURAPORTTI Resurssiviisas Kirjastopilotti Jyväskylässä

KIRJASTO KOTIIN LOPPURAPORTTI Resurssiviisas Kirjastopilotti Jyväskylässä KIRJASTO KOTIIN LOPPURAPORTTI Resurssiviisas Kirjastopilotti Jyväskylässä 08.05.2014 JULKINEN Coreorient Oy Harri Paloheimo Puh. +358 50 4836388 Sähköposti: harri.paloheimo@coreorient.com 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet 2007

Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet 2007 Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet 2007 Vammaispalvelujen Kuusikkotyöryhmä Aila Kumpulainen 27.6.2008 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Lokakuu 15/01 SOSIAALITURVA Kimppakyytejä vanhuksille ja vammaisille Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Sosiaaliset

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71. Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71. Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71 Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä Kirjoittajat: Osa 1: Jenni Mäkinen Osa 2: Osa 3: Veli

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin

Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2008:6 Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin Oma-apuun, vertais- ja ammattilaistukeen perustuvan Voimapiiritekstiviestipalvelun pilottihanke vuosina 2006-2008

Lisätiedot

Nuoret lastensuojelun avohuollossa - palvelujen ja menetelmien tarkastelu

Nuoret lastensuojelun avohuollossa - palvelujen ja menetelmien tarkastelu Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2007:1 Nuoret lastensuojelun avohuollossa - palvelujen ja menetelmien tarkastelu Sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalialan kehittämishankkeen lastensuojelun

Lisätiedot

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Mikko Airamo Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos

Lisätiedot

Helsingin Matkapalvelun asiakasohje

Helsingin Matkapalvelun asiakasohje Helsingin Matkapalvelun asiakasohje 1 Sisällysluettelo 03 Helsingin Matkapalvelu 04 Kuljetuspalvelut 06 Matkan tilaaminen ja matkustaminen Matkan tilaustavat Matkan tilaaminen Muuta huomioitavaa 13 Pikatilausmatkat

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA

IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA PALVELUTARVESELVITYS HELSINGISSÄ Eila Sainio Diak Etelä Helsinki DIAKONIA- AMMATTIKORKEAKOULU Sturenkatu 2 puhelin 040 5090283 www.helsinki.diak.fi Diak Etelä,

Lisätiedot

NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA

NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA Annakreeta Salmela 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA Annakreeta Salmela Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen

Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen Tasala, Lea 2009 Laurea Tikkurila Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen Lea Tasala Sosiaalialan

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista Mistä laadulle takuu? Kristiina Aalto Johanna Varjonen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous-

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS ESPOON KAUPUNGINHALLITUKSELLE TOIMINTAVUOSI 2013

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS ESPOON KAUPUNGINHALLITUKSELLE TOIMINTAVUOSI 2013 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS ESPOON KAUPUNGINHALLITUKSELLE TOIMINTAVUOSI 2013 Sisältö Sivu 2 Johdanto - Sosiaali- ja potilasasiamiehen rooli - Yhteydenotot asiamiehelle Sivu 3 Erityistilanteita

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN Petri Pikkarainen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) 2 Tiivistelmä Petri Pikkarainen. Projektista

Lisätiedot