Vanha kunnansairaala kunnostettava hyötykäyttöön -aloite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanha kunnansairaala kunnostettava hyötykäyttöön -aloite"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Vanha kunnansairaala kunnostettava hyötykäyttöön -aloite 423/47/2014 Kunnanhallitus Eero Österberg luovutti vanhan kunnansairaalan kunnostamista vaa tivi en puolesta valtuuston kokouksessa seuraavan aloitteen: "Rakennuksen historiallinen viitekehys Vuonna 1938 valmistunut kunnansairaala (aik. sairasmaja) on ark ki teh to ni ses ti mielenkiintoinen, siinä näkyy 1930-luvun funktionaaliset piir teet. Ra ken nus his torial li ses ti kivirakenteinen sairaala on merkittävä poikkeus so tia edeltäneessä rakennuskannassa Ranuan kaltaisessa maa seu tu pi tä jäs sä. Kulttuurihistoriallisesti rakennus on huomattava muistomerkki ikä kau den päättäjien tarmokkaasta toiminnasta silloin vielä syrjäisen kun nan terveysolojen parantamiseksi - olihan oman kunnanlääkärin saa mi nen kiinni lääkärin ja hoitohenkilökunnan asuntojen, vas taan ot to ti lo jen ja sairasmajan saamisesta. rakennus on osa yhteistä muistiamme. Rakennuksen nykytilanne Ns. vanha kunnansairaala on ollut tyhjillään ja lämmittämättä 10 vuot ta.tänä aikana on käynyt selväksi, ettei sille ole mahdollista saada pur ku lu paa. Rakennus on kaavassa merkitty suojelluksi. Aikanaan terveesti ra ken net tu na se vieläkin on kunnostettavissa. Rakennuksen omistaja on läh tö koh tai ses ti velvollinen huolehtimaan rakennuksen kunnosta ja myös miet ti mään sen tulevaa käyttöä (ELY/Pukema ). Toimenpiteet ja niiden hyödyt Ensimmäisenä toimenpiteenä on rakennushistoriallisen selvityksen ja kun nos tamis suun nit te lun laatiminen. Kyseeseen tulee ns. säilyttävä kun nos tus, joka tarkoittaa sitä, että olennaisia ja isoja muutoksia ra ken tei siin ei tehdä, vaan kunnostetaan alkuperäistä vaalien uuteen käyttöön (ELY/Pu ke ma ). Rakennuksen kunnostaminen toisi rakennusalalle töitä, mutta se antaisi myös mahdollisuuden purkuvaiheessa ja rakennusvaiheessa aputöinä mo nen lai seen työharjoitteluun esim. työelämästä syrjäytymisvaarassa ole vil le (työvoimaprojektit), ammattialaa miettiville (oppilaitokset; AOL, AKK, ammattilukio, Kansanopiston rakennustaito).

2 Kiireellisten ja välttämättömien toimenpiteiden jälkeen tilat voi tai siin ken ties ottaa tilapäiskäyttöön esim. työ-, harraste- ja näyttelytiloiksi se kä mah dol li ses ti osittain myös asuinkäyttöön. Rakennuksen kun nos ta mi nen uusiokäyttöön voitaisiin ehkä toteuttaa vaiheittain rakennuksen eri osis sa. Esityksiä rakennuksen uudesta käyttötarkoituksesta on kirjattu reilut puo len sa taa (liitteenä) Ideointi voi jatkua niin, että löydetään sekä taloudellisesti että käy tän nöl li ses ti paras ratkaisu, joka kunnioittaa rakennuksen alkuperäistä ark ki teh tuu ria. Mukaan ideointiin kannattaa ottaa myynnissä oleva osin suo jel tu metsähallituksen kiinteistö ja tyhjillään oleva virastotalo. Ehkäpä näil le löytyisi käyttöä matkailupalvelujen piiristä sekä vanhusten ja mui den itsenäiseen asumiseen tukea tarvitsevien tarpeista: löytyisiväthän ter veys-, ruoka- ym. palvelut kävelymatkan päästä. Me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, että vanha sairaala ansaitsee saa da 75-vuotislahjakseen uuden uljaan elämän. Uskomme siihen löy ty vän ny kyi sil tä päättäjiltä samanlaista uskoa ja kaukokatseisuutta kuin so tia edel tä neen ajan kunnanisiltä. Sen myötä luotamme myös tar vit ta van ra hoi tuk sen löytymiseen, kuten on löytynyt muihinkin tärkeäksi miel let tyi hin koh tei siin." Päätösehdotus: Kunnanhallitus lähettää aloitteen pe rus tur va lau ta kun nal le, sivistyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle lausunnonantoa var ten. Lausuntoja pyydetään mennessä. Erityisesti hallintokuntia pyydetään selvittämään sitä, pystyisivätkö hal lin to kun nat hyödyntämään kiinteistöä omassa toi min nas saan tai toi mi alaan sa liittyvässä toiminnassa ja olisiko ti lo jen kunnostamiseen saa ta vis sa ul ko puo lis ta rahoitusta. Lisäksi tekniseltä lautakunnalta pyy de tään sel vi tys tä rakennuksen tämänhetkisestä kunnosta, tilojen es teet tö myy den toteuttamismahdollisuuksista ja suojelumerkinnän vai ku tuk sis ta ja ra joit ta vuu des ta toi min noil le ja kunnostukselle. Lisätietoja asiasta antaa: kunnanjohtaja Sirpa Hakala puh , Sivistyslautakunta Sivistystoimen yksiköt (peruskoulut ja kansalaisopisto) ovat luopuneet hal lin nassaan olevista tiloista vuosien aikana supistaen toimintaansa py styäkseen sopeuttamaan toimintansa talousarviossa asetettuihin raa mei hin. Nykyiset tilat ovat käyt tö kel poi sia monipuoliseen toimintaan niin tal vi- kuin kesäkautena. Vaikka koulut, kansalaisopisto ja päivähoito täyt tä vät nykyiset tilat te hok kaas ti talviaikana, on käyttöasteen nos ta mi ses sa vie lä huo mat ta vas ti parantamisen varaa. Ainoastaan Kirkonkylän alu een lii kun ta sa lien käyttöasteita ei voi da enää

3 paljoa nostaa. Näyt te lyi den jär jes tä mi nen on mahdollista kesäaikaan esimerkiksi koulujen ti lois sa. Kustannustehokkuuteen ja käyttöasteeseen viitaten, ei sivistystoimella ole tarvetta eikä mahdollisuutta ottaa lisätiloja käyttöönsä kuin vain siinä ta pauk sessa, että tilojen käyttö on maksutonta ja että käytöstä ei tule li sä ku lu ja (henkilöstö yms. resurssi). Sivistystoimenjohtaja on pyytänyt lausunnon vapaa-aikatoimenjohtajalta kos kien vanhan sairaalan hyödyntämistä omassa toiminnassaan. Va paa-ai ka toi men johta jan lausunto jaetaan esityslistan mukana (nro 2). Va paa-ai ka toi men joh ta ja esittää, että vanhaa sairaalaa voitaisiin käyttää ke säl lä 2014 ja 2015 kesänäyttelyn järjestämiseen mikäli tekninen osas to antaa käyttöluvan tilojen turvallisuudesta ja että tilojen kustannukset ei vät ole suuret. Päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1. nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei oteta käyttöön uusia tiloja mi kä li niistä syntyy minkäänlaisia lisäkuluja sivistystoimen yk si köille 2. nykyisten käytössä olevien tilojen käyttöastetta tulee nostaa kustan nus te hok kuu den lisäämiseksi. Mekitään, että jäsen Hanna-Kaisa Saukko saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Lisätietoja asiasta antaa Sivistystoimenjohtaja Outi Lohi puh Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta selvittää tässä vaiheessa, että pystyttäisiinkö pe rus tur van toiminnassa hyödyntämään vanhan sairaalan kiinteistöä, mi kä li sellaista tarvetta tulisi selvitettäessä perusturvan tilatarpeita. Jotta ti lo ja voitaisiin ideoida jonkin tai joidenkin asiakasryhmien käyttöön on tie det tä vä, onko tiloja tai osaa niistä mahdollista peruskorjaus- ja muu tos töil lä saada esteettömän liikkumisen mahdollistavaksi. Eero Österbergiä on pyydetty kokoukseen esittelemään vanhan sai raa lan säilyttämistä ja kunnostamis- ja rahoitusmahdollisuuksia koskevia sel vi tyk siä. Eero Österberg lisäksi kokoukseen on kutsuttu mukaan hallintojohtaja Ei ja Kokko-Petäjäjärvi, työllisyyskoordinaattori Veijo Illikainen ja Ranuan yrit tä jät ry:n edustaja Jari Kelahaara tarkoituksena käydä asias ta kes kus te lua Eero Österbergin esityksen pohjalta ja sen tiedon poh jal ta, mitä kun nas sa on tässä

4 vaiheessa käytettävissä vanhan sai raa lan kiin teis töön käyttöön ottoon. Kunnan ja yrittäjien yh teis työ mah dol li suuk sia on myös tärkeä selvittää, esim. matkailun ja sen mainontaan liit tyen. Päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää kunnanhallitukselle an net ta vas ta lausunnosta syyskuun alkupuolella pidettävässä ko kouk ses sa. Lisätietoja asiasta antaa Tekninen lautakunta perusturvajohtaja Helena Pekkala-Vilhunen puh Tekninen toimi on tehnyt kuntotarkastuksen niinsanottuun vanhan sai raa lan rakennukseen. Kuntotarkastuksessa on havaittu, että rakennus on pahoin kosteusvaurioitunut alimmilta kerroksiltaan. Kuntoarvioraportti ja tavoitehinta-arvio jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Kosteusvaurioiden syy on todennäköisesti puutteellinen salaojitus, il ki val lan seurauksena rikkoutuneet ja korjaamatta olleet kellarin ikkunat, vuo ta vat vesirännit ja rapautunut julkisivu. Alustava kustannusarvio kor jauk sil le on noin euroa, johon on arvioitu mukaan kun to tar kas tuk sen kustannusarviosta puuttuvat alapohjan laajat korjaustoimet ja kult tuu ri his to rial li ses ti arvokkaiden ikkunoiden kunnostukset. Kaavassa kohde on suojattu kulttuurihistoriallisesti arvokkaana ra ken nuk se na ja muutostöille on saatava museoviraston hyväksyntä. Mu seo vi ras to ei ole yleensä sallinut arvokohteisiin sellaisia muutoksia, jotka muut tai si vat kohteen yleisilmettä. Julkishallinnon käyttöön kohteen muut ta mi nen esteettömäksi olisi haastavin osa muutoksesta ja to den nä köi ses ti rajoittaisi eniten tulevaa käyttöä. Nykyisellään portaat ovat jyrkät ja kapeat eivätkä mahdolista muutoksia, jolloin ainoa vaihtoehto est tee tö myy den varmistamiseksi olisi erillisen hissin rakentaminen raken nuk sen ulkopuolelle. Hissin karkea kustannusarvio olisi noin euroa. Teknisellä toimella ei ole tarvetta uusille toimipisteille. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää, että vanhan sairaalan kun nos tami nen: - on kallista, eikä teknisellä toimella ole lisätilatarpeita - ulkopuolisen rahoituksen selvittäminen vaatisi tarkempaa suun nit telua - esteettömyyden saavuttaminen vaikeuttaa rakennuksen ottamista muu hun kaan julkiseen käyttöön. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa: tekninen johtaja Veli Saarijärvi

5 puh , Perusturvalautakunta Päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää lausuntonaan, et tä vanhan sairaalan kun nos ta mi nen on kallista, eikä perusturvalla ole li sä ti la tar peita, sillä So te -uudistuksen johdosta ei ole mitään tietoa ny kyis ten kään perusturvan ti lo jen kohtalosta. Lisätietoja antaa: perusturvajohtaja Helena Pekkala-Vilhunen puh , Kunnanhallitus Ranuan Yrittäjät ry:ltä on pyydetty lausuntoa vanhan sairaalan tilojen yri tys käytös tä. Ranuan Yrittäjät ry toteaa kan nan ot to naan seuraavaa: "Ranuan Yrittäjät on seurannut osaltaan keskustelua Vanhansairaalan koh ta losta. Esille on nostettu idea rakennuksen kunnostamisesta ja hyö dyn tä mi ses tä yritystoiminnassa. Toivotamme osaltamme kaikki uudet yritykset tervetulleiksi Ranualle, on han yrittäjyys elinvoimaisen kunnan edellytys. Huonokuntoisen ja kunnalle tarpeettoman rakennuksen kunnostus yri tys toi mintaa varten ei kuitenkaan ole kunnan tehtävä. Mahdollisella toi mi jal la täytyy löytyä itseltä resurssit toiminnan käynnistämiseen joko vuok ra tuis sa tai omistamissaan tiloissa. Myös mahdollisessa vuok rauk ses sa ris ki kannattavuudesta ja tilojen kunnostuksesta kuuluu toimijalle ei kä kun nal le." Tällä hetkellä kuntakonsernissa on tyhjillään 32 vuokra-asuntoa eli noin 15 % koko asun to kan nas ta. Kunta on vuosien aikana myynyt tar peet to mik si käy nei tä toimitilojaan mm. koulukiinteistöjä ja tässä yh tey des sä kun nal ta on poistunut noin 10 vuokra-asuntoa. Lisäksi tyhjillään ole via vuok ra-asun to ja on peruskorjattu palveluasunnoiksi ja toi min ta ti loik si (Pal ve lu ko ti Jukola 12 huoneistoa, Seniorikoti 6 huoneistoa ja Toi min ta kes kus Niit ty vil la 5 huoneistoa). Timontien lääkäritalon kaksi asun toa ovat olleet jo kauan varhaiskasvatuksen käytössä esikoulu- ja ryhmä ko ti toi min nois sa. Infopoliksessa on enää kaksi tilaa asumiskäytössä. Li säk si kun nan ai ka naan omistamat Timonrivin 9 osakehuoneistoa on myy ty, sa moin osa ke huo neis tot As Oy Takasjärvestä, As Oy Pyö riä ahos ta ja As Oy Koi vu kartios ta. Kun ta kon ser niin kuuluvasta As Oy Pa lo kär jen ties tä on myyty 5 huo neistoa. Kunta teetätti vuonna 1998 insinööritoimistolla suunnitelmat vanhan sai raa lan muuttamisesta asumiskäyttöön, mutta laadittua suunnitelmaa ei pan tu täytäntöön. Ra nuan Vanhusten ja Eläkeläisten tukiyhdistys esitti vuon na 2001, että van ha sairaala peruskorjataan mie len ter veys kun tou tu jien pal ve lu asumis- ja

6 toimintayksiköksi. Helsingissä käydyissä ra hoi tus neu vot te luis sa Raha-automaattiyhdistys Ray ja Valtion asuntorahasto Ara il moit ti vat, ettei rahoitusta myönnetä hankkeelle, joten Päivikkikoti to teu tet tiin v uudisrakennuksena lähelle vanhaa sairaalaa. Ra hoit ta jat katsoivat, että vanhan sai raa lan tilat eivät soveltuneet suun ni tel tuun palveluasumis- ja päivätoimintaan. Kunnanhallitukselle annetuista sivistyslautakunnan, pe rus tur va lau ta kun nan ja teknisen lautakunnan lausunnoista käy ilmi, ettei hal lin to kun nil la ole tarvetta vanhan sairaalan käytölle toiminnoissaan tai toi mi alaan sa liit ty vis sä toiminnoissa. Tekninen lautakunta toteaa, että van han sai raa lan kiinteistö on pahoin kosteusvaurioitunut alimmilta ker rok sil taan. Li säk si tekninen lautakunta toteaa, että tilojen muuttaminen es teet tö mäk si oli si haastavin osa muutoksesta ja se todennäköisesti ra joit tai si eniten tu le vaa käyttöä. Alustavaksi kustannusarvioksi kor jauk sil le tekninen lau ta kun ta arvioi noin euroa ja hissin kus tan nus arviok si noin euroa. Yksityiskohtaista kunnostussuunnitelmaa ja kus tannus ar vio ta ei ole laadittu, koska tiloille ei ole löydetty uutta käyt tö tar koi tus ta ja vuokranmaksajaa. Vanhan sairaalan kiinteistössä on voimassaolevassa asemakaavassa mer kin tä sr-2, suojeltava rakennus. Kaavamääräyksessä todetaan: "His to rial li ses ti arvokas ja taajamakuvan kannalta tärkeä rakennus. Ra ken nuk ses sa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että ra ken nuk sen historiallisesti arvokas ja taajamakuvan kannalta mer kit tä vä luon ne säilyy. Täydennysrakentamisen, korjaustöiden sekä käyt tö tar koi tus- ja muiden muutosten suunnitelmista on neuvoteltava mu seo vi ran omai sen kanssa ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan pää tök sen antamista." Kohteella ei ole lain 498/2010 mukaista suo je lu pää tös tä. Kaavan suojelumääräyksissä (merkintä sr, suojeltava rakennus) tai lain 498/2010 mukaisessa suojelupäätöksessä (merkintä srs, rakennuslailla suo jel tu rakennus) määritellään mihin osiin tai ominaisuuksiin suojelu ra ken nuk ses sa kohdistuu. Sellaisia voivat olla esimerkiksi julkisivut, kiin teä sisustus ja ympäristö. Käytännössä suojelu tarkoittaa, että rakennus ja/tai ympäristö on säilytettävä suojelun edellyttämässä kunnossa ja sii nä tehtävät korjaukset ja muutokset on tehtävä kulttuurihistoriallista ar voa vaarantamatta. Muutoksia tai suurempia korjauksia tehtäessä on yleen sä pyydettävä lausunto museoviranomaiselta (maakuntamuseo tai Mu seo vi ras to) rakennusvalvonnan, ELY:n ja/tai kirkkohallituksen/okm:n lu pa pää tök sen pohjaksi. Asetus suojelukohteissa, myös yksityiseen omis tuk seen siirtyneissä, antaa Museovirastolle erityisen vahvan aseman toimenpiteen luvasta päätettäessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää ter veel li syy den, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ym pä ris tö hait taa tai rumenna ympäristöä. Suojeltujen rakennusten osalta tä tä yleistä kunnossapitovelvollisuutta on täsmennetty toteamalla, että kaa vas sa suojelluksi määrätyn tai rakennussuojelulain nojalla suojellun ra ken nuk sen käytössä ja kunnossapitämisessä on lisäksi otettava huo mi oon rakennussuojelun tarkoitus.

7 Kunnossapitovelvoitteen to teu tu mis ta val voo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei "Vanha kun nan sai raala kunnostettava hyötykäyttöön" -aloite anna ai het ta jat ko toi men pi tei siin. Samalla kunnanhallitus toteaa valtuustolle, et tä asiaan voi daan palata, mikäli kiinteistölle löydetään pysyvä käyttötarkoitus ja pe rus kor jauk sen edellyttämä rahoitus. Perusteluissa kunnanhallitus viittaa hallintokuntien antamiin lausuntoihin ja toteaa lisäksi seuraavaa: - Kunnan kantokyky ja kuntiin kohdistuvat kunta-, palvelurakenne- ja ra hoi tus muu tok set eivät mahdollista mittavan arviolta 1-1,5 milj. mak sa van peruskorjauksen tekemistä ilman tarkoituksenmukaista omaa tai ulkopuolista käyttötarkoitusta. Van han sairaalan pe ruskor jaus edellyttää, että ti loi hin löytyy niihin soveltuvaa hyö ty käyt töä ja että tuleva toiminta pystyy kattamaan myös tilojen käyt tö- ja yl läpi to kus tan nuk set. - Tilojen peruskorjaamista asumiskäyttöön selvitettiin v Tuolloin laadittiin suun ni tel mat, mutta senhetkisessä tilanteessa niitä ei to teu tet tu. Tällä hetkellä koko kuntakonsernin asun to kan nas ta noin 15 % on tyhjillään, joten asuntojen tarvetta ei ole. Tilanne saat taa muuttua, mikäli kuntaan saa daan huomattava määrä uusia työpaikkoja ja asukkaita esim. kaivoksen myötä luvun alkupuolella selvitettiin vanhan sairaalan kiinteistön perus kor jaus ta mielenterveyskuntoutujien palveluasumis- ja päi vä toimin ta käyt töön. Hankkeesta jouduttiin luopumaan, koska rahoittajat kat soi vat, ett ei vät ti lat sovellu ko. tar koi tuk seen mm. es teet tö myyden ja tilojen epä tar koi tuk sen mu kai suu den vuok si. - Kunnan palvelutuotannossa on tällä hetkellä käytössä kiinteistöjä, jot ka vaativat vä li tön tä peruskorjausta kiinteistöissä ilmenneiden si sä il ma on gel mien vuoksi. Käyt tä jien terveyden ja tur val li suu den ta kaa mi sek si in ves toin tien kohdistaminen näiden tilojen kun nostuk seen on täl lä het kel lä tärkeintä ja kiireellisintä. - Kiinteistön korjaussuunnittelun käynnistäminen ei ole ajan koh taista. Kus tan nus te hok kaan peruskorjauksen toteuttaminen edel lyttää, et tä jo suun nit te lu vai hees sa tiedetään tilojen tuleva käyt tö tarkoi tus. Laajaa rakenteellista peruskorjausta vaativissa kohteissa ei myös kään rii tä ns. pienen pintaremontin tekeminen. - Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon pal ve lu ra ken ne uudis tus lisää entisestään epävarmuutta. Lakiluonnoksen mukaan kun ta ei enää jat kos sa päätä sosiaali- ja ter vey den huol lon pal velui den jär jes tä mi ses tä eikä toi min nois sa käytettävistä tiloista. Lisätietoja asiasta antaa:

8 kunnanjohtaja Sirpa Hakala puh , Valtuusto 6

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 401 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Jussi Salo, puh. 040 521 5503 tilakeskuksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot