SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAEHDOTUS SELOSTUS RIIHISAARI 1. KAUPUNGINOSA, KOHDE 136

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAEHDOTUS SELOSTUS RIIHISAARI 1. KAUPUNGINOSA, KOHDE 136"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAEHDOTUS SELOSTUS RIIHISAARI 1. KAUPUNGINOSA, KOHDE PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM luonnos VIREILLETULO PVM. kh TEKNINEN LTK. PVM luonnos NÄHTÄVÄNÄ OLO luonnos ehdotus ehdotus ehdotus KAUPUNGINHALLITUS PVM. LAATIJA/YHTEYSTIEDOT: ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI PÄIVI BEHM KAUPUNGINVALTUUSTO PVM. KAAVAN VAHVISTUSNRO OLAVINKATU 27 (C 3.kerros) SAVONLINNA PUH SELOSTUS: PB TELEFAX Sivu 1 / 22

2 1.2 Perustiedot Kaavan nimi on Riihisaari. Kohdenumerointi 136 tulee kaavoitusohjelmasta. Kaupunginhallitus on tehnyt Riihisaaresta kaavoituspäätöksen Kaavan vireille tulo ja vaiheet on muilta osin esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, liite 1. Alueella ei ole käynnissä muita hankkeita. Asemakaava laaditaan 1. kaupunginosan Riihisaaren alueelle. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Asemakaavamuutoksella muodostuu 1. kaupunginosan kortteli 55. Riihisaaren maapohja ja sillä sijaitseva maakuntamuseo sekä ympäröivät vesialueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Alueella ei ole rakennuskieltoa. Pohjakartta on laadittu Savonlinnan kaupungin teknisen viraston mittaus- ja kartastoyksikön toimesta. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a :n vaatimukset. 1.3 Kaava-alueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue sijaitse Savonlinnan 1. kaupunginosassa Savonlinnan matkailun ydinalueella Olavinlinnan vieressä. Suunnittelualueella on maa-aluetta noin 2 ha ja vesialuetta noin 3 ha. Riihisaari ja sillä sijaitseva makasiinirakennus suojeltu vuoden 1964 rakennussuojelulailla (suojelupäätös vahvistettu valtioneuvostossa, liite 6), ja on osa Olavinlinnan valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristö- ja maisema-aluetta (RKY , valtioneuvosto). Entisessä viljamakasiinissa toimivat nykyisin maakuntamuseo sekä sen ja Metsähallituksen näyttelyt. Näyttelytiloja täydentää museolaivalaituri saaren etelärannassa. Metsähallituksen toimistotilat ovat Linnankadun puutalokorttelialueella. Sivu 2 / 22

3 Kaava-alueen rajaus ilmakuvan päällä 1.4 Kaavamuutoksen tavoitteet Pitkän tähtäimen visiona on kehittää Riihisaaresta maakuntamuseon ja Metsähallituksen yhteistyönä Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus. Metsähallituksella on jo nykyisin museon yhteydessä Nestori - Saimaan luontonäyttely ja retkeilyinfo. Kaavamuutoksessa otetaan kantaa Riihisaaren suojelukokonaisuuden säilymiseen ja suojelun perusteisiin sekä mahdollisen lisärakentamisen määrään. 1.5 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Perustiedot Kaava-alueen sijainti ja nykytilanne Kaavamuutoksen tavoitteet Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista LÄHTÖKOHDAT Kaavatilanne... 5 Sivu 3 / 22

4 2.1.1 Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Vaihtoehdot SELVITYS ALUEESTA Maisema- ja kaupunkikuva Yhdyskuntarakenne Rakennettu kulttuuriympäristö Makasiinirakennus Makasiinirakennuksen kuntoarvio Luonnonympäristö ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS JA VAIKUTUKSET Aluevaraukset Vaikutukset maisema- ja kaupunkikuvaan Vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin Vaikutukset yhdyskuntatekniseen huoltoon Taloudelliset vaikutukset Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2: Riihisaaren miljöösuunnitelma v Liite 3: Rakennushistoriaselvitys v Liite 4: Luontokartoitus v Liite 5: Seurantalomake Liite 6: Rakennussuojelun asiakirja v.1965 Liite 7: Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen hankesuunnitelma v Liite 8: Lausunnot kaavaluonnoksesta Sivu 4 / 22

5 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Kaavatilanne Maakuntakaava Maakuntakaavassa Riihisaari on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta merkittävää aluetta (mav). Suunnittelumääräys on, että Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen historiallisesti tai ympäristön kannalta arvokkaat rakennukset, rakennusryhmät, puistot tai maisema-alueet taikka niihin viitattavat erityisarvot. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava määräykset maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön osatekijöiden, kokonaisuuden tai ominaislaadun säilyttämiseksi. Suosituksena on, että Ympäristöön merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä tulee pyytää lausunto museoviranomaiselta tai alueelliselta ympäristökeskukselta. Riihisaaressa on lisäksi merkintä SR672 rakennussuojelukohde, valtion entinen viljamakasiini. Rakennussuojelukohteen suunnittelumääräyksenä on, että Kohteen ja sen ympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus ja erityispiirteet. Toimenpiteistä on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta ja alueelliselta ympäristökeskukselta. Sivu 5 / 22

6 Ote maakuntakaavasta, vahvistettu ympäristöministeriössä Yleiskaava Ydinkeskustan osayleiskaava Ydinkeskustan osayleiskaavassa (oikeusvaikutteinen, 1997) Riihisaari on rakennuslain tai rakennussuojelulain nojalla suojeltua tai suojeltavaa aluetta (SR). Alue on erotettu rannasta kanavalla ja vesialueella, johon voi sijoittaa laiturirakenteita (vl). Sivu 6 / 22

7 Ote ydinkeskustan osayleiskaavasta (1997) Asemakaava Riihisaaressa ei ole asemakaavaa. Saaren pohjoispuolelle on vuonna 2002 vahvistetussa asemakaavassa osoitettu vesialuetta (W). Riihisaareen on osoitettu yleinen jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu (pp/h). Vesialueen pohjoispuolelle on osoitettu toriaukio ns. Brahenaukio sekä puistoaluetta (VP ja VP/s). Linnankadun puutalokorttelit ovat AL/s eli asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään. Linnankadun kortteleita 9 ja 10 ei ole asemakaavoitettu. Brahen aukiosta ja Riihisaaren nykyisen kannaksen muuttamisesta kanavaksi sekä uuden sillan rakentamisesta on laadittu yleis- ja toteutussuunnitelmat vuonna Kanavan rakentamisesta tehtiin kielteinen päätös valtuustossa 2000-luvun alussa taloudellisista syistä. Savonlinnan kaupunki ei ole tehnyt uutta päätöstä Brahen aukion ja kanavan toteuttamisesta; hanke on ollut kuitenkin ollut mukana kaupungin talousarviossa. Sivu 7 / 22

8 Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa valkoisella asemakaavoittamaton alue Vaihtoehdot Riihisaaren keskeinen sijainti ja arvokas miljöö tarjoavat hyvät puitteet mahdolliselle Saimaan luonto- ja kulttuurikeskukselle. Samalla Riihisaaren alueen kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja kaupunkikuvalliset sekä rakennussuojeluun liittyvät erityispiirteet asettavat rajoituksia suunnittelulle ja lisärakentamisen määrälle. Kehittämisvaihtoehtojen kartoittamiseksi Riihisaaresta laadittiin miljöösuunnitelma v Selvityksen tavoitteena oli ideoida Riihisaaren toimintoja ja miljöön suunnittelua, ottaen huomioon maakuntamuseon ja Metsähallituksen näyttelytoiminnan muutostarpeet sekä alueella järjestettävät ja alueelle suunnattavat tapahtumat. Alueesta laadittiin kolme erilaista vaihtoehtoa: - vaihtoehto A: Erillinen lisärakennus alueen pohjoispuolelle lähemmäs Linnankatua - vaihtoehto B: Lisärakennus maakuntamuseon yhteyteen länsijulkisivulle Sivu 8 / 22

9 - vaihtoehto C: nykyisen rakennuksen ja lähistöllä sijaitsevien puutalojen hyödyntämistä. Näitä vaihtoehtoja on kuvailtu tarkemmin Riihisaaren miljöösuunnitelmassa, liite 2. Miljöösuunnitelmasta saatujen lausuntojen perusteella kaavamuutosta laaditaan ympäristöä säilyttävimmän vaihtoehdon C-pohjalta. Alueelle esitettävä lisärakentaminen on kevytrakenteista, missä miljöö on palautettavissa rakentamisen jälkeen ennalleen, mm. kallioperää ei räjäytetä. Vaihtoehdossa C esitetystä Tallisaaren ja Riihisaaren yhdistävästä sillasta ja sen tarpeellisuudesta syntyi miljöösuunnitelman yhteydessä vilkasta keskustelua. Museovirasto suhtautui lausunnossaan kielteisesti siltaan. Myös vuonna 2010 silloinen tekninen lautakunta toivoi alustavasti, että siltaa ei suunnitelmiin oteta mukaan. Myös viranomaisneuvottelussa kaavatyön aloittamisesta käytiin asiaa siltä pohjalta läpi, että siltaa ei alueelle esitettäisi. Museon nykyisiin höyrylaivalaitureihin esitettiin miljöösuunnitelmassa lisää asiointipaikkoja. Alueelle on aiemmin laadittu selvitys höyrylaivapuistosta, jonka todettiin selvitysten ja käytyjen neuvottelujen pohjalta soveltuvan paremmin kaupungin länsipuolelle Laitaatsillan telakkaympäristöön. Riihisaaressa höyrylaivapuiston ongelmaksi koettiin mm. pysäköintipaikkojen ja lastauslaiturin puute sekä Laitaatsillan telakkaa kalliimmat kustannukset. Uusi asiointilaituri antaisi mahdollisuuden tuoda Laitaatsillan höyrylaivoja esille ja pienemmin kustannuksin. Höyrylaivalaiturin läheisyyteen on osoitettu miljöösuunnitelmassa katos kirkkoveneille. Riihisaaren asemakaavan työneuvottelussa keskusteltiin asemakaavan tavoitteista ja todettiin, että lisärakentamista voidaan asemakaavassa tarkastella paikkoihin, joissa on sijainnut rakentamista. Mahdollinen lisärakentaminen ennakoi tulevaisuuden tarpeita ja mahdollistaa uusien toimintojen kehittämisen Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksessa. Sivu 9 / 22

10 Havainnekuva Riihisaaren miljöösuunnitelman vaihtoehdosta C, jossa toiminnot sijoittuvat pääosin makasiinirakennukseen. 3 SELVITYS ALUEESTA 3.1 Maisema- ja kaupunkikuva Riihisaaren kalliot ja punatiilinen makasiinirakennus ovat näkyvällä paikalla Saimaan Pihlajaveden rannalla. Riihisaaren makasiinirakennuksen edestä kaadettiin huonokuntoisia hopeapajuja muutama vuosi sitten, jolloin makasiinirakennuksen pääjulkisivu liittyi enemmän osaksi Olavinlinnan ja Tallisaaren maisemaa ja palasi alkuperäiseen asuunsa. Puut oli istutettu 1960-luvulla. Riihisaari on suojeltu vuoden 1964 rakennussuojelulain pohjalta, liite 6 rakennussuojelun asiakirja. Suojelupäätös on vahvistettu valtioneuvostossa Alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Museovirasto, RKY2009- inventointi). Kaavamuutosalue kuuluu myös Olavinlinnan valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (Arvokkaat maisemaalueet, Ympäristöministeriön mietintö 66/1992). Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on pitkälti yhteneväinen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi tunnistetun "Olavinlinna, Kyrön- ja Haapasalmen kulttuurimaisema" -kohteen (RKY2009, vvww.rky.fi) kanssa, RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maan- Sivu 10 / 22

11 käyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Päätös tuli voimaan Ohessa kuvausta maisema-alueesta: Kyrönsalmi on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue sekä yksi kansallismaisemistamme ja alueen keskeisin elementti, keskiaikainen Olavinlinna on historiallisesti, maisemallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävimpiä historiallisia muistomerkkejämme. Pihlajaveden ja Haapaveden välisen vuolaan Kyrönsalmen saaressa sijaitseva 1475 rakennettu Olavinlinna tehtiin turvaamaan Ruotsin itärajaa. Linna pyöreine torneineen rakennettiin tuliaseiden käyttöön liittyvän uuden linnoitusjärjestelmän mukaisesti, ja se on maamme ensimmäinen varsinainen bastionilinnoitus. Linnaa on restauroitu 1800-luvun lopulta lähtien ja se tunnetaan maailmanlaajuisesti korkeatasoisista oopperajuhlistaan. Harmaasta luonnonkivestä muurattu linna pyöreine torneineen kuvastuu mustaan virtaan ja asettuu vaikuttavasti taustan metsämaisemaa vasten. Kulttuurimaisema muodostuu Savonlinnan keskeisten saarten itälaidalla virtaavan Kyrönsalmen rantamaisemista, vuolaan virran saarella kohoavasta Olavinlinnasta, Riihisaaren rantapuistosta entisine kruununmakasiineineen, Tallisaaren puistovyöhykkeestä ja Komendantinpuistosta, jotka yhdistävät Olavinlinnan ja Linnankadun itäpään vanhan puutaloalueen. Rakennetun maiseman lisäksi maiseman merkittäviä osia ovat linnan itäpuolella sijaitsevat luonnontilaiset Mallassaari, Kyrönniemi ja Venäjänniemi sekä eteläiset Kaupinsaari ja Uuraansari, jotka muodostavat erämaataustan keskiaikaiselle linnalle. Linnankadun varrella on säilynyt kymmenkunta puista kaupunkitaloa 1800-luvun jälkipuoliskolta ja 1900-luvun alusta. Kyrönsalmen kulttuurimaisema jatkuu rantavyöhykkeenä kaupungin satamaan ja toriin, jonka maisemallisena taustana on Haapasalmen kulttuurimaisema, jonka muodostavat sataman ja torin lisäksi vesistön varrella sijaitsevat, pääosin 1800-luvulta olevat kirkkopuisto, kirkko, silta, asuinrakennukset ja koulut. Linnan maisemaan liittyy myös Kyrönsalmen silta, jonka merkitys perustuu sen monimuotoisuuteen, teknisiin ratkaisuihin ja historiaan. Silta koostuu neljästä eri jaksosta, joista merkittävin on jänneväliltään 125 metriä pitkä ristikkosilta. Sivu 11 / 22

12 Olavinlinna, Kyrön- ja Haapasalmen kulttuurimaisema 2000-luvun alun ilmakuva Riihisaaresta. Sivu 12 / 22

13 3.2 Yhdyskuntarakenne Riihisaari sijaitsee kaupunkikeskustassa 1. kaupunginosassa, jossa on asukkaita noin 1700 (luvussa ei mukana Kasinonsaarta ). Olavinlinnan ympäristö 1. kaupunginosassa on erityisesti kesäkauden matkailun ydinaluetta. Lähiympäristön palvelut, kuten virastot, kaupat, tori, Kauppatorin rautatieasema, vierasvenesatamat ja ravintolat, ovat kävelyetäisyydellä. Alueelle on hyvin toimiva kevyen liikenteen verkosto. Ajoneuvoliikennettä saarelle on rajoitettu. Henkilökunnan pysäköintipaikkoja on alueen pienen koon ja suojeluluonteen vuoksi vain muutamalle autolle. Asiakaspysäköintipaikat ovat Brahenaukiolla ja lähistön katuverkolla sekä pysäköintilaitoksissa. Lähimmät joukkoliikenteen pysäkit ovat Tottinkadulla ja turistilinja-autojen pysäkit Linnankadulla. Riihisaaren lähiympäristön ns. Wanhan kaupungin toimintoja. Kohdetta 7 keskiaikakrouvi Hilpeä Munkki ei enää alueella ole, rakennukset on purettu ja ympäristö palautettu ennalleen. Hilpeä Munkki toimi Riihisaaressa ELY-keskuksen poikkeusluvin ja lupa-aika päättyi. 3.3 Rakennettu kulttuuriympäristö Makasiinirakennus Kruunun jyvämakasiini on rakennettu intendentinkonttorin johtaja, arkkitehti Ernst Lohrmannin laatimien piirustusten mukaan. Rakennus valmistui syksyllä Sivu 13 / 22

14 Kruunun jyvämakasiini toimi Riihisaaressa vuoteen Sittemmin saarta käytettiin mm. veneiden ja halkojen säilytykseen. Riihisaari siirtyi 1930-luvulla Savonlinnan sotilaspiirille, ja makasiini palveli sotilaspiirin keskusvarastona. Kaupungin omistukseen alue siirtyi 1963, ja sen jälkeen rakennus toimi kesäravintolana ja taidenäyttelytilana. Maakuntamuseoksi makasiini muutettiin 1984 Eero Raatikaisen suunnitelmien ( ) mukaan. Vanhasta makasiinista ovat ennallaan vain ulkoseinät, osa katosta ja sen tukirakenteista. Vuodesta 2008 kruununmakasiinissa on toiminut myös Metsähallituksen luontokeskus, Nestori - Saimaan luontonäyttely ja retkeilyinfo. Luonto- ja kulttuurikeskus - esiselvitys tehtiin 2007, ja siinä hahmoteltiin alustavia tilasuunnitelmia ja -tarpeita. Suunnitelmat tarkistettiin vuonna Nyt käynnissä olevan kaavoituksen tavoitteena on varsinainen Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus tarvittavine tiloineen ja tukitoimineen. Suunnitellun luonto- ja kulttuurikeskuksen toimijat olisivat maakuntamuseo ja Metsähallitus. Aivan Riihisaaren vieressä on keskiaikaa edustava Olavinlinna v. 1475, joka on historiallisesti, maisemallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävimpiä historiallisia muistomerkkejä Suomessa Makasiinirakennuksen kuntoarvio Riihisaaren makasiinirakennuksesta on tehty kuntoarvio Kuntoarvioon voi tutustua kaavoituspalveluissa. Raportissa on esitetty kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Raportissa ei ole otettu kantaa mahdollisiin sisätilamuutoksiin eikä käyttötarkoituksen muutoksiin. Viimeisin laajamittainen saneeraus on tehty vuonna 1984 maakuntamuseon rakentamisen yhteydessä. Viimeisimmät korjaustoimenpiteet on kohdistettu lähinnä sisäpuolen rakenteisiin. Rakennuksen julkisivu on pyritty säilyttämään entisellään. Kuntoarvion mukaan välittömästi korjattavia rakennusteknisiä puutteita ovat: Salaoja- ja sadevesijärjestelmien rakentaminen sekä maanpinnan muotoilu: Rakennuksessa ei ole sadevesi- ja salaojajärjestelmää. Rakennuksen sadevedet johdetaan suoraan vesikatteelta rännejä pitkin rakennuksen vierustan nurmialueelle. Paikoitellen maanpinnan kallistukset viettävät rakennusta kohti. Välipohjarakenteen kosteusvaurioiden korjaus: Näyttelytilan välipohjan levyrakenteiden alapinnassa havaittiin kosteusrasituksesta indikoivia tummentumia, etenkin levysaumojen ympärillä. Ryömintätilaisen alapohjan tutkimus, puhdistus ja korjaus: Rakennuksen näyttelytilojen alapohjarakenteena on heikosti tuulettuva ryömintätilallinen alapohja. Ryömintätilassa havaittiin mikrobiperäistä hajuhaittaa, sekä lammikoitunutta vettä maapohjalla. Lisäksi ryömintätilassa havaittiin sinne kuulumatonta orgaanista jätettä ja muottilaudoituksia. Muottilaudoitukset sekä alapohjarakenteen kantavat rakenteet osittain, olivat lahovaurioituneet. Toimisto- ja sosiaalitilojen alapohjarakenteena on lämpöeristämätön maanvarainen betonilaatta. Alapohjarakenne luokitellaan Sivu 14 / 22

15 nykytietämyksen mukaan riskirakenteeksi sen kosteusteknisen toimivuuden vuoksi. Kuntoarviossa esitetään em. seikkoihin tarkempia tutkimuksia; vesikatteen/yläpohjan kuntotutkimusta, välipohjarakenteen kuntotutkimusta näyttelytilan osalta sekä maanvaraisen alapohjarakenteen kosteusteknistä kuntotutkimusta. Rakennuksen rungossa havaittiin lisäksi poikittaisia halkeamia väliseinien yläosissa, sosiaalitiloissa ja eteisaulassa. LVIA-tekniikkaa on osittain uudistettu vuonna 2002 näyttelytiloissa sekä vesi- ja viemärikalusteita. Rakennuksen ilmanvaihtokanavisto, patterit ja putkistot ovat hyvässä kunnossa koko rakennuksessa. Kohde on liitetty vuonna 1983 kaukolämpöverkostoon lämmönsiirtimillä, jotka ovat käyttöikänsä lopussa. Kuntoarvion mukaan rakennus on vanha, joten vaippa on epätiivis ja siten energiatalous ei ole paras mahdollinen. Suojelurakennus asettaa kuitenkin rajoituksia vaippaan tehtäviin muutoksiin. 3.4 Luonnonympäristö Riihisaaren maaperä on osin kalliota, joka on korkeimmillaan vähän yli +80 metriä meren pinnasta (N60). Pihlajaveden pinta on keskimäärin noin +75,7 metriä meren pinnasta. Riihisaarta on täytetty varsinkin saaren pohjoisosaa. Täyttöalueen vaiheet ilmenevät rakennushistoriaselvityksestä, liite 3. Suunnittelualueella ei ole todettavia luonnonarvoja, jotka vaikuttaisivat alueen maankäytön suunnitteluun (liite 4, luontokartoitus). Ympäristön häiriötekijöitä, kuten melua ja päästöjä, ei ole. 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS JA VAIKUTUKSET 4.1 Aluevaraukset Rakennussuojelun korttelialuetta SR/s on m 2, jossa makasiinirakennuksen rakennusoikeus on 2400 k-m 2 II ½ u-kerrokseen ja uudisrakentamista (ur) on osoitettu 760 k-m 2 erillisrakennuksiin I-kerrokseen. Kaavamerkintä SR on Riihisaaren rakennussuojelualue, jolla olevat rakennukset, rakenteet ja maasto on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta. Rakennuksia ja aluetta voi käyttää museo-, näyttely- ja opastuskeskustoimintaan. Rakennus- ja hoitosuunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto ja lupa. Alueen arkeologinen perintö on suojeltu muinaismuistolailla. Maanpintaan kajoaminen edellyttää arkeologisen inventoinnin tekemistä. Vesialuetta W on m 2. Kaavamerkintä W on Vesialue. Jos rantaviivaan tai järven pohjaan rakennetaan, on muutoksenalaiselle alueelle tehtävä arkeologinen inventointi ennen rakentamisen aloittamista. Vesialueelle voidaan sijoittaa laiturirakenteita, paitsi Riihisaaren ja Tallisaaren väliselle vesialueelle. Rakentamisesta on pyydettävä Museoviraston lausunto. Korttelialueet on varustettu lisämerkinnällä /S eli Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alue on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta. Aluetta voidaan Sivu 15 / 22

16 käyttää tilapäisesti näyttelytoimintaan. Tilapäiset rakenteet on tehtävä niin, ettei maastoa vaurioiteta ja että maasto palautetaan ennalleen tilapäisen käytön jälkeen. Alueelle ei saa rakentaa aitoja. Makasiinirakennus on merkinnällä sr eli Suojeltu rakennus, jota koskevat rakennussuojelupäätöksen suojelumääräykset. Vain ennallistavat ja palauttavat muutokset ovat sallittuja, lukuun ottamatta nuorehkoja palvelutason ylläpitämiseen liittyviä tiloja ja rakenteita, jotka tehdään historiallisista rakenteista irrallisina. Suunnitelmista on hyvissä ajoin neuvoteltava Museoviraston kanssa ja niistä on pyydettävä Museoviraston lausunto. Riihisaaressa luvuilla sijainneiden rakennusten paikat on kaavassa osoitettu potentiaalisiksi uudisrakennusalueiksi. Kaavamerkintä on Ohjeellinen uudisrakennuksen rakennusala. Rakennus tai rakenne tulee sovittaa muodoltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan, väritykseltään ja muotokieleltään rakennusalalla aiemmin olleeseen rakennukseen ja jyvästörakennukseen niin, että Riihisaaren suojeltu kokonaisuus säilyy, ja että uudisrakennus tukee ja täydentää sitä. Rakentamisesta on pyydettävä Museoviraston lausunto. Nykyiset kulkureitit on merkitty merkinnällä pp/h eli Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alue, jolla huoltoajo on sallittu. Kaavaan on osoitettu johtorasitteet eli Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa, k=kaukolämpö, v=vesijohto, j=jätevesijohto. Johtorasitealueelle voidaan sijoittaa myös sähkö- ja telekaapeleita. Seurantalomake on liitteenä 5. Asemakaavamuutoksen yleiset määräykset: SR/s -kortteliin voi sijoittaa kahdeksan (8) autopaikkaa ja pyöräpysäköintipaikat. Muut toiminnan ja työntekijöiden tarvitsemat autopaikat voidaan osoittaa enintään 500 metrin säteellä alueesta sijaitsevilta pysäköintialueilta tai -laitoksista. Kastumisesta kärsivät rakenteet on tehtävä yli +78 m (N60) + aaltovara yläpuolelle. Tonttijako on tehty ohjeellisena. Alueelle tulee laatia sitova tonttijako. 4.2 Vaikutukset maisema- ja kaupunkikuvaan Kaavamuutos ei heikennä valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön- ja maiseman arvoja. Kaavamuutoksessa on otettu huomioon arvokkaan kulttuuriympäristön läheisyys seuraavasti: Toiminnot on sijoitettu pääosin makasiinirakennuksen sisätiloihin. Lähtökohdaksi Riihisaaren uudisrakentamiselle on otettu saaressa luvuilla sijainnut rakennuskanta. Riihisaaren on tarkoitus palauttaa alueen alkuperäistä rakennetumpaa ja toiminnallisempaa ilmettä. Uudisrakentamiselle varatut paikat sijoittuvat maastoa myötäillen korkeuskäyrien suuntaisesti, paitsi entisen 1920-luvun venevajan rakennuspaikka saaren länsiosan kalliolla luvuilla makasiinin länsipuolella on ollut ulkorakennus nykyisen huolto- ja pysäköintialueen kohdalla. Olavinlinnan puoleisella rannalla on sijainnut kaksi pientä raken- Sivu 16 / 22

17 nusta 1930-luvulla luvulla saaren eteläkärkeen sekä kaakkoiskulmaan nykyisen höyrylaivalaiturin luokse rakennettiin asuinparakit ja saunarakennus. Uudisrakentamisen sijoittamisesta käytiin periaatekeskustelu asemakaavan työneuvottelussa viranomaisten välillä, ja todettiin, ettei suojelustatus rajoita lisärakentamista. Neuvotteluissa ei tarkemmin sovittu rakentamisen määrästä tai sijainnista tai vuosikymmenestä, jonka mukaisesti rakentamista palautettaisiin alueelle. Rakennusalat on rajattu kaavakartassa ohjeellisena. Rakennusten tai rakenteiden ulkonäkö ja käyttötarkoitus tullaan määrittelemään tarkemmin rakennuslupavaiheessa ja viranomaislausuntojen/keskustelujen pohjalta. Makasiinirakennus tulee jatkossakin olevaan hallitseva elementti maisemassa, sillä rakennukset ja/tai rakenteet ovat matalia I-kerroksisia erillisrakennuksia hajautettuna eri puolille saarta. Asemakaava sallii myös tilapäiset näyttelytoiminnan tarvitsemat rakenteet saaren maasto- ja kallioalueille. Uudisrakentaminen mahdollistaa Riihisaaren museo-, näyttely- ja opastuskeskustoiminnan kehittämisen tulevaisuudessa. Pääosa em. toiminnoista on jatkossakin makasiinirakennuksen sisätiloissa. Periaatekuva Riihisaaresta on esitetty kohdassa 5.1. Riihisaaren 3D kuvat laaditaan vuonna 2015 tai 2016 keskustan kehittämishankkeen yhteydessä. Riihisaaren sijainti Saimaan solmukohdassa Olavinlinnan kulttuuri- ja maisemaympäristössä edellyttää ympäristön säilyttämistä, joka on otettu kaavamääräyksissä huomioon. 4.3 Vaikutukset luonnonympäristöön Erityisiä suojeltavia lajeja ei kevään 2012 luontoinventoinnin mukaan ole, jotta kaavassa tarvittaisiin asettaa luontoarvojen säilyttämiselle erityisiä määräyksiä. Avokallioalueet säilyvät. Kaikki uudisrakennukset ja/tai rakenteet ovat sijoitettavissa paikkoihin, joissa ympäristö on palautettavissa ennalleen. 4.4 Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin Riihisaaren asemakaavoitus turvaa nykyisen museotoiminnan ja ympäristön säilymisen ja kehittämisen. Sisätilojen muutostöistä ja näyttelyjen uudistamisesta laadittiin uudet suunnitelmat vuonna 2014 Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen EU-hankkeessa (raportti, liite 7). Sivu 17 / 22

18 Uutta sisäänkäyntiä ehdotetaan vuoden 2014 ideasuunnitelmassa rakennuksen pohjoisseinustalle, jonka kohdalla on aiemmin ollut sisäänkäynti sekä päädyssä on sijainnut luvuilla pesularakennus. Riihisaaresta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä saari kuulu Teemu Mönkkösen v inventoimaan Savonlinnan vanhaan asuinalueeseen, jonka Museovirasto on luokitellut kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Saaressa on ollut asutusta jo 1500-luvulla, mutta kaikki jäänteet vanhasta asutuksesta ovat tuhoutuneet myöhemmän rakentamisen takia. Maastokatselmuksessa v alueelta ei löytynyt jäänteitä saaressa aiemmin sijainneista rakennuksista. Merkittävimmät täytöt on tehty 1950 luvulla saaren pohjoisosaan, jossa saattaa olla jäänteitä vanhasta sillasta. Riihisaaren vesialueita on kartoitettu v. 1982, v ja v Tutkitut alueet yllättivät kartoituksien mukaan kohteettomuudellaan. Maa- ja vesialueelta ei käytössä olevan tiedon pohjalta todennäköisesti löydy arkeologisia jäänteitä. Muutokset vesialueille tulevat olemaan vaatimattomat. Höyrylaivalaiturin jatkaminen on toimenpiteenä vähäinen. Nykyisen rantaviivan muuttaminen täytöillä ei ole sallittua. Mahdollinen uusi venevaja sijoittuu vesirajaan, mutta on pääosin kallioalueella. Kaavaan on kuitenkin annettu määräykset vesialueiden ja maa-alueiden osalta, että arkeologiset jäänteet selvitetään, jos alueelle tehdään muutostöitä rakentamisen yhteydessä. Sivu 18 / 22

19 Kuvassa näkyy nykyisen virastokartan rajat vuoden 1783 kartan päällä, karttojen kohdistamisessa on epätarkkuutta. Kuvassa näkyvät nykyisen virastokartan rajat vuoden 1906 asemakaava-alueen päällä. Suuremmat täytöt on tehty Riihisaaren 1950-luvulla pohjoisosaan ns. Brahenaukio, joka ei kuulu kaavamuutosalueeseen, karttojen kohdistamisessa on epätarkkuutta. Sivu 19 / 22

20 4.5 Vaikutukset yhdyskuntatekniseen huoltoon Suunnittelualueelle on rakennettu vesi-, ja viemäriverkosto sekä kaukolämpö ja sähköverkko ja telekaapelit. Vesi- ja viemärijohdot sekä kaukolämpöjohto kulkevat Brahenaukion kautta aina museorakennukselle asti. Sadevesijohto kulkee katuverkostossa ja loppuu Matti Talvelan puistotien ja Eerikinkadun risteyskohtaan rannassa Riihisaaren alkupäässä. Verkostoon tarvittavat muutokset suunnitellaan mahdollisen lisärakentamisen myötä. Reitit saadaan vedettyä täyttöalueiden kautta ja luultavasti nykyisissä kaivannoissa. Rakentamisen myötä muodostuvien hulevesien määrää vähentävät läpäisevät pinnoitteet ja viheralueiden sekä kulkureittien säilyminen nykyisellään. Hulevesien tarkempi johtaminen suunnitellaan rakennuslupaa haettaessa. 4.6 Taloudelliset vaikutukset Välittömät korjaustoimenpiteet makasiinirakennuksen ylläpitämiseksi mm. kosteusvaurioiden ja nykyisen talotekniikan korjaukset, maksavat arviolta noin Korjaukset on tarpeellista toteuttaa lähivuosina. Riihisaaren maakuntamuseon sisätilojen muutostöiden kustannuksia Saimaan luonto- ja kulttuurikeskukseksi ei ole arvioitu. Kustannukset tulevat olemaan miljoonaluokkaa, jos talotekniikka laitetaan kokonaan uusiksi, kuten liitteen 7 suunnitelmissa on esitetty. Toteutus on siten mahdollinen vasta useampien vuosien päässä. Myöskään ulkonäyttelytilojen uudistamista tai uusia piharakennuksia ei ole budjetoitu. Piha-alueiden sorapintojen kunnostaminen maksaa arviolta Höyrylaivalaiturin korjaaminen ja pidentäminen maksaa arviolta Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset Kaavamerkinnät käyvät ilmi asemakaavakartasta. 4.8 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan v. 2001, tarkistetut tavoitteet v Asemakaava toteuttaa seuraavasti valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita: Kaavamuutosalue on hyvällä paikalla lähellä palveluita ja muuta matkailun ydintoimintaa, joten lisäinvestointeja palveluverkkoon ei tarvita. Riihisaareen tulee nykyisin kaukolämpö. Lisäksi muu infra, kuten kunnallistekniikka, telekaapeliyhteydet ja kulkureitit ovat valmiina. Satamapaikkataustainen Riihisaari on erityinen Vuoksen ympäristön kulttuuriympäristökohde. VAT Vuoksen vesistöalueeseen tulee muutoksia maiseman osalta. Kaavan saarelle mahdollistava lisärakentaminen tulee muuttamaan lähi- ja kaukomaisemaa. Maisema on palautettavissa ennalleen rakentamisen jälkeen. Makasiinirakennus kallioineen tulee jatkossakin olemaan hallitseva Riihisaaressa ja uudisrakentaminen sille alisteista. Riihisaaren suojeluarvot säilyvät. Sivu 20 / 22

21 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksesta on laadittu hankesuunnitelma, liite 7. Asemakaavassa ei ole tarkemmin määrätty makasiinirakennuksen tai mahdollisten uudisrakennusten tai rakenteiden käyttötarkoitusta. Keskusta-alueesta ja keskustan kehittämishankkeista tehdään vuoden 2015 ja 2016 aikana 3D-malli, jossa kuvataan myös Riihisaaren alue. Periaatekuva uudisrakentamisen sijoittamisesta ja makasiinirakennuksesta, uudisrakennusten tai rakenteiden käyttötarkoitusta ei ole määrätty kaavamuutoksessa. Saaren kallio- ja maastoalueilla voidaan järjestää myös tilapäisiä näyttelyitä. Sivu 21 / 22

22 Periaatekuva mahdollisten uudisrakennusten paikoista; 1) venevaja 2-4) näyttelyrakennukset 5) sauna 6) höyrylaivalaiturin jatke 5.2 Toteuttaminen ja ajoitus Kaavan saatua lainvoiman Savonlinnan kaupunki tekee tarvittavat tonttijakojen laatimiset ja rekisteröinnit. Asemakaavassa esitetty tonttijako on ohjeellinen. Alue on nykyisin liitetty mm. kunnallistekniikkaan ja kaukolämpöön. Asemakaavan toteuttamisesta vastaa tontin omistajana kaupunki sekä näyttelyiden ja opatuskeskuksen osalta muut yhteistyötahot. Alueen rakentaminen voidaan aloittaa aikaisintaan kaavan saatua lainvoiman. Alueella ei kaavamuutoksessa ole tarvetta uudelle nimistölle. 5.3 Toteutuksen seuranta Kaavan toteuttamista seurataan yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien kanssa sekä lupaprosesseissa myös ao. viranomaistahojen kanssa. Savonlinnassa , Päivi Behm, asemakaava-arkkitehti Sivu 22 / 22

RIIHISAARI, 1. kaupunginosa 18.4.2012, päivitetty 9.5.2012 PB

RIIHISAARI, 1. kaupunginosa 18.4.2012, päivitetty 9.5.2012 PB RIIHISAARI, 1. kaupunginosa 18.4.2012, päivitetty 9.5.2012 PB Jokaisesta vireillä olevasta asemakaavasta laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen Tankarin ja Trutklippanin majakka- ja luotsiyhdyskunnat / RKY* Kälviän rannikon ja saariston

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Teema: Forssa Tasot:

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 7.2.2014 Asemakaavamuutos koskee Puumalan Kitulanniemessä kiinteistöä 623-415-4-217. Asemakaavamuutoksella vahvistuu korttelit 241, 242,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2013 ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS HUOVITIEN RANTA-ALUE, 15. KAUPUNGINOSA, KOHDE PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS HUOVITIEN RANTA-ALUE, 15. KAUPUNGINOSA, KOHDE PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1. SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS HUOVITIEN RANTA-ALUE, 15. KAUPUNGINOSA, KOHDE 118 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. VIREILLETULO

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN ( AK 674 ) MUUTOS KAUPUNGINOSAN 1, KORTTELIN 32 VIEREISELLÄ RANTA- JA VESIALUEELLA

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN ( AK 674 ) MUUTOS KAUPUNGINOSAN 1, KORTTELIN 32 VIEREISELLÄ RANTA- JA VESIALUEELLA ASEMAKAAVAN ( AK 674 ) MUUTOS KAUPUNGINOSAN 1, KORTTELIN 32 VIEREISELLÄ RANTA- JA VESIALUEELLA Sijainti ja lähtökohdat Sijaintikartta 1 2 Alue sijaitsee Savonlinnan kaupungin keskustan pohjoisosassa Vääräsaaren

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos (Läntisen puurivikadut) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot