Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo 1. DNA Finland Oy Elinkeinoelämän Keskusliitto Elisa Eniro FiCom ry Finnet-liitto ry Finnet Media Oy Fonecta Oy Helsingin hallinto-oikeus Helsingin yliopisto IT-oikeuden yhdistys Jyväskylän yliopisto Kauppa- ja teollisuusministeriö Keskuskauppakamari Kilpailuvirasto Kuluttajavirasto Kuurojen Liitto ry Oikeusministeriö Suomen Asianajajaliitto Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kuluttajaliitto Suomen Numeropalvelu Suomen Suoramarkkinointiliitto Suomen Yrittäjät Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ja Satelliitti- ja antenniliitto TDC Song Tekes TeliaSonera Finland Tietosuojavaltuutetun toimisto Turun yliopisto Valtiovarainministeriö Viestintävirasto...70

2 2 1. DNA Finland Oy LAUSUNTO viite: Liikenne-ja viestintäministeriön lausuntopyyntö LVM 035:00/2007 DNA FINLAND OY:N LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA VIESTINTÄMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA Liikenne-ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) on pyytänyt DNA Finland Oy:ltä (jäljempänä DNA) lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan muutettavaksi käyttöoikeuksien luovutusvelvollisuutta koskevaa viestintämarkkinalain 4 lukua sekä puhelinluetteloita ja muita hakemistopalveluita koskevaa sääntelyä. DNA kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa asiassa. DNA viittaa FiCom ry:n lausuntoon ja yhtyy lausunnossa esitettyyn sekä lausunnon liitteenä olevaan professori Kaarlo Tuorin asiantuntijalausuntoon. DNA esittää lisäksi kunnioittavasti seuraavaa: Käyttöoikeuden luovutusvelvollisuudet DNA katsoo, että on yleisesti hyvä, että sääntely tukee yritysten kilpailumahdollisuuksia. Sääntelyn tulisi kuitenkin perustua erityissääntelyyn vain silloin, kun yleissääntelyllä ei pystytä vastaamaan kilpailuongelmiin tai muihin mahdollisiin markkinoilla vallitseviin ongelmiin. Tällöin erityissääntelyn tulee olla riittävän tarkkarajaista ja ennakoitavaa eikä se saa olla este investoinneille. Viestintämarkkinoiden kehittyminen edellyttää luonnollisesti suuria investointeja ja tämän vuoksi myös lainsäädännön on oltava sellaista, että se kannustaa ja tukee yrityksiä investointeihin. Esityksessä todetaan (s. 12), että ehdotettu laajennus käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuksiin lisää jossain määrin epävarmuutta siitä, mikä teleyrityksen omaisuusmassa tulee jatkossa olemaan luovutusvelvollisuuden kohteena. Edelleen todetaan, että tällä saattaa olla lyhyellä aikavälillä teleyritysten investointihalukkuutta laskeva vaikutus. DNA:n käsityksen mukaan tällainen epävarmuus vaikuttaisi investointeihin mahdollisesti myös pidemmällä aikavälillä. Taloudellisia vaikutuksia DNA:n on tältä osin kuitenkin mahdoton arvioida, koska yleisesti muotoiltu luovutusvelvollisuus ei ota kantaa siihen, mitä kaikkea luovutusvelvollisuuden piiriin voi tulevaisuudessa kuulua. LVM:n muutosesityksen tarpeen osalta todetaan, että komission virallisen huomautuksen lisäksi esityksen taustalla on lain soveltamiskäytännöstä, teknisestä kehityksestä sekä markkinatilanteen muutoksista johtuvat muutostarpeet. Yllä mainituissa ei ole kuitenkaan tapahtunut sellaisia muutoksia, että ne edellyttäisivät erityislainsäädännön lisäämistä ja lisävaltuuksien myöntämistä Viestintävirastolle. Mahdollisiin markkinoiden muutostilanteisiin ja teknisessä kehityksessä tapahtuviin muutoksiin voidaan puuttua myös yleisen kilpailulainsäädännön turvin, jos markkinoilla havaitaan muutosten jälkeen kilpailuongelmia. LVM on muutosesityksessä (s. 8) todennut, että perustuslaki ja sen tulkintakäytäntö edellyttävät Suomessa sitä, että yrityksen tai muun yhteisön omaisuuteen kohdistuvat luovutusvelvollisuudet määritellään lainsäädännössä mahdollisimman täsmällisesti. Muu käyttöoikeuden luovutusvelvollisuus on esityksessä kirjattu siten, että siinä viitataan nykyisen lainsäädännön mukaisiin luovutusvelvollisuuksiin ja muun käyttöoikeuden tulisi olla tähän verrattava. Tämä muotoilu jättää DNA:n käsityksen mukaan liian paljon sijaa tulkinnalle eikä ole riittävän täsmällinen ja tarkkarajainen perustuslain edellyttämällä tavalla.

3 Hakemistopalvelut 3 DNA katsoo, että esitysluonnos tulisi hakemistopalveluiden osalta valmistella uudelleen ja siinä tulisi käsitellä tarkemmin nykyistä käytäntöä sekä muutoksen tavoitteita ja siitä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia teleyrityksille. Nyt esimerkiksi esityksen taloudellisia vaikutuksia käsitellään vain hakemistopalveluiden tarjoajien kannalta, vaikka pykälien velvoitteet on kirjoitettu teleyrityslähtöisesti. Mahdollisia taloudellisia vaikutuksia teleyrityksille tulisi siis käsitellä myös kattavasti. Esitysluonnoksen 57 on DNA:n käsityksen mukaan ongelmallinen mm. siitä syystä, että käytännössä yritysten ns. lisätietoja ei ole yrityksiltä kerännyt teleyritys, vaan hakemistopalveluiden tarjoajat ovat itse ottaneet yritysasiakkaisiin yhteyttä ja myyneet heille lisätietoja hakemistoihin. Teleyritykset eivät tällä hetkellä kerää kaikkia esitysluonnoksessa perustiedoiksi katsottavia tietoja, joten niillä ei tällä hetkellä ole hallussaan julkaistavaa tai luovutettavaa tietoa. Nyt esitysluonnoksesta saa kuitenkin sellaisen kuvan, että teleyritysten velvollisuutena olisi kerätä mahdolliset hakemistoihin tulevat ns. lisätiedot. Tämä ei ole ollut käytäntönä ja tästä voisi aiheutua huomattavia kustannuksia teleyrityksille. DNA katsoo, että yksittäisistä alanumeroista ja niiden käyttäjistä ei ole edes tarkoituksenmukaista sopia liittymäsopimusta tehtäessä. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että teleyritys joutuisi liittymäsopimusta tehdessään toimimaan hakemistopalvelun tarjoajan tavoin ja tekemään mm. luettelovedoksen asiakkaansa tiedoista. DNA ihmettelee muutosesitystä myös siitä syystä, että LVM:n mukaan muutosesityksen taustalla ovat olleet ongelmat, jotka ovat johtuneet siitä, että hakemistopalveluiden tarjoajat eivät ole luovuttaneet ns. lisätietoja toisilleen. Muutosesityksen taustalla ei ole ollut teleyritysten toiminta, eikä teleyritysten velvoitteita tietojen keräämisen suhteen tulisi siten lisätä. Teleurakointi DNA katsoo, että mikäli teleurakoitsijoiden maksuvelvollisuus päätetään esityksen mukaisesti poistaa, ei siitä saa aiheutua kustannuksia teleyrityksille. Kunnioittavasti, DNA FINLAND OY Riitta Tiuraniemi toimitusjohtaja

4 4 2. Elinkeinoelämän Keskusliitto VIESTINTÄMARKKINALAIN MUUTOSEHDOTUKSET Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi viestintämarkkinalain muuttamisesta. Teleyrityksiin kohdistuvaa sääntelyä, joka koskee erilaisten käyttöoikeuksien luovuttamista, ehdotetaan täydennettävän komission virallisessa huomautuksessa edellytetyin tavoin. Ehdotus lisäisi Viestintäviraston toimivaltuuksia asettaa erilaisia käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuksia teleyrityksille. Puhelinluetteloita ja muita hakemistopalveluja koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavan siten, että lähinnä yritysten alanumeroita koskevat luovutusvelvollisuudet tarkentuvat. Muilla vähäisillä muutosehdotuksilla pyritään vastaamaan lain soveltamiskäytännössä esille tulleisiin tarpeisiin. Käyttöoikeuden luovutusvelvollisuudet Elinkeinoelämän keskusliitto EK vastustaa lakiin ehdotettuja käyttöoikeuden luovutusvelvollisuutta koskevia muutosehdotuksia. Muutosehdotusten mukaan Viestintävirastolle annettaisiin oikeus tehdä päätös laissa yksilöimättömistä käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuksista. Muutosehdotukset eivät täytä Suomen perustuslain 80 :n vaatimuksia. Pykälän toisen momentin mukaan myös muu viranomainen, kyseisessä tapauksessa Viestintävirasto, voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä. Lailla annettavan valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Esityksessä ehdotetut yleisluonteiset oikeudet, joiden nojalla Viestintävirasto voisi asettaa teleyritykselle velvollisuuden luovuttaa käyttöoikeuden tiettyyn verkkoelementtiin tai sen toimintoon, eivät täytä perustuslain mukaista täsmällisyysvaatimusta. Käyttöoikeuden luovutusvelvoitteita ei voi laajentaa määrittelemättä laissa velvoitteita yksilöidysti ja tarkkarajaisesti. Saman tulkinnan on esittänyt myös eduskunnan perustuslakivaliokunta useaan otteeseen viestintämarkkinalakia koskevissa lausunnoissaan. EK ehdottaa, että komission virallista huomautusta koskevilta osilta lakiehdotusta ei anneta. Huomautuksen edellyttämät toimet tulee arvioida uudelleen. EK:n käsityksen mukaan tulee perin pohjin selvittää, miten on kansallisesti ratkaistavissa mahdollinen ristiriita Suomen perustuslain vaatimusten ja viestintädirektiivien kansallisen voimaansaattamisen välillä. Asialla on laajempikantoinen merkitys, koska perustuslain 80 :n vaatimukset saattavat aiheuttaa vastaavia tulkintaongelmia myös muilla EU-oikeuden alueilla. EK sinänsä kannattaa tavoitetta, että sääntelyllä edistetään kilpailua viestintämarkkinoilla ja helpotetaan alalle tulevien uusien yritysten asemaa tilanteissa, joissa yleinen kilpailulainsäädäntö ei riitä turvaamaan markkinoiden riittävää toimintaa. Hakemistopalvelut EK:n sidosryhmiltään saaman palautteen perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että laissa teleyrityksille asetettu liittymäsopimuksen tehneen käyttäjän tietojen keräämis- ja julkaisuvelvoite ei välttämättä kohdistu kaikissa tapauksessa oikeaan toimijaan. Esimerkiksi liittymäsopimuksen tehneen käyttäjän intressi yhteystietojensa julkaisusta ei välttämättä tule teleyrityksen tietoon, koska hakemistoyritykset kokoavat useissa tapauksissa ao. tietoja ilman teleyrityksen mukana oloa. Tämän vuoksi EK ehdottaa, että hakemistopalvelujen tarjoamista koskevat esitykset arvioidaan uudestaan. EK:lla ei ole huomautettavaa muista muutosehdotuksista. Kunnioittavasti Elinkeinoelämän keskusliitto Toimintaympäristö Jukka Ahtela Johtaja

5 5 3. Elisa Lausuntopyyntönne , Dnro 035:00/2007 VIESTINTÄMARKKINALAIN MUUTOS Elisa Oyj (Elisa) lausuu viestintämarkkinalain muutosta koskevaan hallituksen esitys-luonnokseen (esitys) seuraavaa. Viestintämarkkinalakia esitetään muutettavaksi siten, että Viestintävirastolle annettaisiin toimivaltuus asettaa teleyrityksille erilaisia omaisuuden luovutusvelvollisuuksia. Muutosta perustellaan komission Suomen valtiolle antamalla viralliselle huomautuksella. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi muita, merkitykseltään vähäisempiä muutoksia. Elisa vastustaa viestintämarkkinalain muutosta, jolla Viestintävirastolle annetaan avoin ja rajoittamaton oikeus määrätä erilaisia, erityisesti verkkoon kohdistuvia omaisuuden luovutusvelvollisuuksia. Myös hakemistotietojen luovutusvelvollisuuden laajennus on tarpeeton. Jos sääntelyä pidetään kuitenkin välttämättömänä, tulee se kohdistaa hakemistoyrityksiin. Elisa perustelee kantaansa jäljempänä. 1. Käyttöoikeussääntelyn laajentaminen Vaikutukset teleyritysten investointeihin Investointihalukkuuden ylläpitäminen markkinoilla, johon kohdistuu voimakasta omaisuuden käyttöä rajoittavaa sääntelyä, on merkittävä haaste alan toimijoille. Elisa korostaa, että toimiala on jo tällä hetkellä erittäin voimakkaasti säännelty. Investointihalukkuuden kannalta keskeistä on yrityksille asetettavien velvoitteiden ennakoitavuus ja kohtuullisuus. Esitetyn sääntelyn keskeisin ongelma on, että teleyritys ei voi ennakoida mahdollisesti asetettavia velvollisuuksia eikä arvioida niiden kohtuullisuutta. Kuten hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, Viestintäviraston määräämä velvoite voi kohdista mihin tahansa verkkoelementtiin. Teleyrityksen on täysin mahdotonta etukäteen arvioida velvoitteen luonnetta ja sen kohtuullisuutta, koska sen asettamisessa ei noudateta normaaliin lainsäädäntömenettelyyn liittyvää arviointia. Alan investointien turvaamisen tärkeyttä on korostettu myös uuden hallituksen hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus laatii ohjelman, jonka tavoitteena on lisätä viestintäalan investointeja ja innovaatioita. Elisa pitää tärkeänä, että viestintäalan investointeja edistetään voimakkaasti ja selvitetään toimenpiteitä asian edistämiseksi. Myös ministeriö on useassa otteessa korostanut, että lainsäätäjä voisi investointihalukkuutta ruokkiakseen esimerkiksi keventää uusien verkkojen rakentajan velvollisuutta luovuttaa verkon kapasiteettia kilpailijoille. Ministeriön käyttämä termi valistunut viestintäpolitiikka korostaa sitä, että valtio kantaa vastuunsa verkkoinfrastruktuurin syntymisestä tekemällä investoinnin verkkoihin kiinnostavana. Nyt esitetty viestintämarkkinalain muutos on kuitenkin toimenpide täysin vastakkaiseen suuntaan. Viestintävirastolle tulisi oikeus määrätä mitä tahansa verkkoon kohdistuvia velvoitteita teleyrityksille. Sääntelyn investointivaikutuksia ei ole lainkaan selvitetty. Esityksessä ei ole myöskään otettu lainkaan kantaa siihen, mitä taloudellisia kustannuksia mahdollisen velvoitteen asettamisesta ja sen käytännön toteuttamisesta saattaa luovutusvelvolliselle teleyritykselle aiheutua. Hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, että pykälässä tarkoitettuina luovutusvelvollisuuden kohteina voisivat olla esimerkiksi käyttötukijärjestelmiin tai ohjelmistojärjestelmien käyttöoikeus tai käyttöoikeus verkonhallintajärjestelmään. Erityisesti

6 tietojärjestelmiin kohdistuvat käyttöoikeudet saattavat itsessään aiheuttaa merkittävän investointivelvoitteen. Yrityksen tietojärjestelmät ovat tyypillisesti vahvasti toisiinsa integroituja ja erillisen käyttöoikeuden myöntäminen kilpailevalle aiheuttaa huomattavia tietojärjestelmään kohdistuvia muutostöitä. Myös ohjelmistolisenssien käyttöoikeusrajoitukset tulee huomioitavaksi. Esityksestä tulisikin selkeästi ilmetä, että velvoitteen määräämisestä ei saa aiheutua kustannuksia tai investointivelvoitetta luovutusvelvolliselle yritykselle. Direktiivin edellytykset Sääntelyn tarpeellisuutta perustellaan esityksessä komission Suomen valtiolle antamalla virallisella huomautuksella. Elisa katsoo, että komission huomautus ei ole juridisesti perusteltu. Ns. käyttöoikeusdirektiivin 12 artikla sisältää esimerkkiluettelon velvollisuuksista, joita operaattoreille voidaan asettaa. Direktiivi ei sanamuotonsa mukaisesti edellytä, että kansallisella viran-omaisella on käytettävissään kaikki esimerkkiluettelossa mainitut velvollisuudet. Komission kanta ei huomioi myöskään Suomen perustuslain asettamia vaatimuksia. EY-direktiiviä ei voida laittaa kansallisesti täytäntöön siten, että se rikkoo kansallista perustuslakia. Direktiivin 12 artiklassa todetaan, että kansallinen sääntelyviranomainen voi 8 artiklan säännösten mukaisesti asettaa operaattoreille velvollisuuksia toteuttaa kohtuulliset pyynnöt Elisa haluaa tuoda esiin, että esitetyssä säännöksessä ei ole lainkaan rajattu käyttöoikeuden taloudellisista merkittävyyttä tai direktiivin mukaista kohtuullisuutta. Esitetyn säännöksen mukaan Viestintävirastolla olisi mahdollisuus määrätä mikä tahansa käyttöoikeus tiettyyn viestintäverkkoelementtiin tai sen toimintoon. Säännöksessä tulisi vähintäänkin huomioida direktiivin rajoitukset käyttöoikeuden määräämiselle. Elisa pitää komission kantaa myös erittäin muodollisena ja teoreettisena. Komissio ei tuo esiin mitään käytännön tapausta tai esimerkkiä, joka puoltaisi sääntelyn muuttamista komission edellyttämällä tavalla. Päinvastoin, komission tuottamien ns. implementointiraporttien mukaan Suomen viestintämarkkinat ovat kehittyneet positiivisesti. Mitään käytännön tarvetta muutokselle ei ole osoitettavissa. Komissio ei myöskään huomioi sitä, että mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan puuttua myös yleisen kilpailu- tai muun sääntelyn avulla. Elisa siis katsoo, ettei muutosta voida perustella direktiivin vaatimuksilla. Ensinnäkään direktiivi ei edellytä velvoitteen määräämistä ( kansallinen sääntelyviranomainen voi, operaattoreilta voidaan ). Toiseksi, komission kanta ei ole sopusoinnussa kansallisen perustuslain kanssa. Sääntelyyn liittyvät perustuslakikysymykset Esitettävään sääntelyyn liittyy merkittäviä perustuslakikysymyksiä. Tarkempien kommenttien osalta Elisa viitaa Ficomin lausunnon yhteydessä esitettyyn professori Tuorin lausuntoon. Omaisuudensuojan rajoittaminen edellyttää muun muassa lailla säätämistä sekä lain tarkkarajaisuutta ja täsmällisyyttä. Lisäksi sääntelyn tulee olla hyväksyttävää eikä se saa loukata omistajan oikeutta omaisuuden normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään hyväksikäyttöön. Esitettävä sääntely ei täytä perusoikeusrajoituksen täsmällisyysvaatimusta. Rajoituksen olennainen sisältö ei ilmene laista. Tämä vaikeuttaa myös muiden kriteerien arvioimista. Käyttöoikeuden kohde ei ole etukäteen tiedossa, joten vaikutusten arviointi on mahdotonta. Esitys ei siis muiltakaan osin täytä perustuslain edellytyksiä. Elisa katsoo, että esitettyä lakimuutosta ei voida nykymuotoisena säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Esitystä tulee täsmentää, jotta se täyttäisi nykyisen perustuslain edellytykset. 6

7 Yhteenveto 7 Kuten yllä on tuotu esiin, Elisa ei kannata ehdotettua sääntelyä. Esitykseen tulee tehdä ainakin seuraavat täsmennykset - luovutusvelvolliselle teleyritykselle ei saa aiheutua ylimääräisiä investointivelvoitteita tai kustannuksia käyttöoikeuden asettamisesta -säännöksestä on ilmettävä käyttöoikeuden asettamisen kohtuullisuus luovutusvelvollisen teleyrityksen näkökulmasta - säännöksestä on ilmettävä selkeämmin, että asetettava käyttöoikeus on liitännäinen ja taloudelliselta merkitykseltään vähäinen laissa mainittuihin käyttöoikeuksiin nähden -käyttöoikeuden määrittely tulee tehdä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella Viestintäviraston päätöksen sijaan. 2. Hakemistotietojen luovutusvelvollisuuden laajennus Tiedon omistus ja sääntelyn tarpeettomuus Viestintämarkkinalain 57 :n muutoksen tavoitteena on lain perustelujen mukaan taata puhelinluetteloiden kattavuus. Teleyritykset velvoitettaisiin julkaisemaan yritysten ja yhteisöjen alanumerotiedot ja luovuttamaan ne kaikille hakemistoyrityksille. Tavoite on pyritty lakiehdotuksessa toteuttamaan ongelmallisella tavalla. Teleyrityksille ei voida asettaa velvoitteita sellaisten tietojen osalta, joita niillä ei ole ja joita ne eivät omista. Suurin osa teleyrityksistä saa tiedot hakemistoyrityksiltä, joka puolestaan saa tiedot samalla tavalla kuin mikä tahansa yhteistietoja keräävä taho: etsimällä tiedot esimerkiksi numeropalvelusta tai internet-hakemistosta ja maksamalla näistä tiedoista. Tämä tosiseikka on myönnetty lakiesityksen perusteluistakin: uudella käsitteellä halutaan korostaa sitä tosiasiaa, että hakemistopalvelujen tarjoajat keräävät perustietojen ohella muutakin puhelinluettelossa julkaistavaa tietoa käyttäjästä, jonka ne hankkivat markkinoilta itse. Elisan ymmärryksen mukaan hakemistoyritykset ovat oma-aloitteisesti ratkaisseet ala-numerotietojen luovuttamiseen liittyvät ongelmat, joten sääntely ei ole tarpeellista. Jos puhelinluetteloiden kattavuuden takaamiseksi halutaan parantaa yrityksen alanumeroiden saatavuutta ja katsotaan, että yllä mainittu vapaaehtoinen toiminta ei ole riittävää, Elisa ehdottaa toissijaisesti, että laissa velvoitetaan suoraan hakemistoyritykset luovuttamaan omistamansa alanumerotiedot kilpailijoilleen. Ehdotetun 58 :n mukaan teleyrityksellä olisi velvollisuus luovuttaa hakemistoyrityksen omistamia tietoja kaikille hakemistoyrityksille. Lakiehdotus tarkoittaisi, että teleyrityksellä olisi oikeus itsenäisesti hinnoitella hakemistoyrityksen omistamat tiedot. Elisa katsoo, että teleyrityksen itsenäinen hinnoitteluoikeus on ongelmallinen ottaen huomioon sen, että teleyritys ei välttämättä itse omista tietoja, vaan kyseessä on hakemisto-yrityksen omistamat tiedot. Liittymäsopimusta tehtäessä kerättävät tiedot Yritysten ja yhteisöjen alanumerotietoja ei kerätä liittymäsopimusta tehtäessä Ehdotettujen pykälien perustelut ovat ristiriidassa: 58 :n kohdalla todetaan, että luovutusvelvollisuus koskee vain liittymäsopimusta tehtäessä kerättyjä tietoja, kun 57 :n perusteluissa jo todetaan, että hakemistoyritykset hankkivat nämä tiedot itse: Velvollisuus kustannussuuntautuneeseen hinnoitteluun koskee ainoastaan niitä perustietoja, jotka kerätään asiakkaalta liittymäsopimusta teh-täessä. Tämä koskee myös yritysten alanumeroiden luovutusta. (58 )

8 uudella käsitteellä halutaan korostaa sitä tosiasiaa, että hakemistopalvelujen tarjoajat keräävät perustietojen ohella muutakin puhelinluettelossa julkaistavaa tietoa käyttäjästä, jonka ne hankkivat markkinoilta itse. (57 ) Alanumerotietoja ei kerätä liittymäsopimusten tehtäessä eikä mitenkään sen yhteydessä. Teleyritys ei osallistu välttämättä lainkaan näiden tietojen keräämiseen. Alanumerotiedon riittämättömyys Alanumerotiedot on määritelty lakitekstissä ongelmallisella tavalla: sellaiset puhelinnumerot, jotka käyttäjä haluaa julkaistaviksi. Käyttäjän julkaisuhalu ei tule teleyrityksen tietoon, sillä yritykset ja yhteisöt tekevät julkaisutilauksen liittymäsopimuksista erillään suoraan hakemistoyrityksille. Teleyritys ei välttämättä tiedä näistä tilauksista mitään. Siten ei ole millään tavalla perusteltua, että teleyritys olisi vastuussa siitä, että nuo tiedot julkaistaan. Puhelinluetteloiden kattavuuden takaamiseksi tarvitaan alanumerotietojen lisäksi myös kirjoitettua tietoa. Esimerkiksi, jos halutaan, että kaikissa hakemistoissa on Espoon Käräjäoikeuden tieto: Päivystävä haastemies, puhelin: , pitää tietojen omistaja velvoittaa luovuttamaan alanumeron lisäksi myös sanat päivystävä haastemies. Nämä lisämääreet tietää ja voi antaa julkaistavaksi vain kyseinen yhteisö. Painettu puhelinluettelo voi olla myös sähköinen Yksi lakiesityksen taustalla oleva huoli on painettujen puhelinluetteloiden kattavuus. Tämä on ristiriidassa itse lakitekstin kanssa, jonka mukaan puhelinluettelo voi olla myös sähköisessä muodossa. [80] % suomalaisista on tällä hetkellä käytössään internet-yhteys. Kaikki yritysten ja yhteisöjen alanumerotiedot on saatavissa internetistä ilmaiseksi. Painettujen puhelin-luetteloiden kattavuudella ei siis voida perustella muutoksen tarpeellisuutta. Yhteenveto Alanumerotietoja koskevien velvoitteiden säätäminen lakitasolla ei ole tarpeellista ja sen kohde on väärä. Jos velvoitteet katsotaan tarpeelliseksi, tulee ne määrätä hakemistoyrityksille. Julkaisuvelvoitetta ei Elisan käsityksen mukaan tarvita missään olo-suhteissa, koska tieto julkaistaan jo kaupallisesta perusteista. Näin ollen pelkkä hakemistoyrityksiin kohdistuva luovutusvelvollisuus on riittävä, jos sääntelytoimia ylipäätään tarvitaan. Kunnioittavasti ELISA OYJ Lakiasiat 8 Anne Vainio

9 9 4. Eniro Viite: Lausuntopyyntö LVM 035:00/2007, LAUSUNTO Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 1. Yleistä Oy Eniro Finland Ab (Eniro) kiittää tilaisuudesta saada lausua viestintämarkkinalain (VML) muutosehdotuksesta. Eniro lausuu asiassa seuraavaa: 2. Eniron kanta Eniro keskittyy lausunnossaan esityksen niihin kohtiin, joissa käsitellään puhelinluetteloita ja muita hakemistopalveluita koskevan sääntelyn muuttamista. Eniro katsoo, että hakemistopalveluja koskevalle lakimuutokselle ei ole tarvetta eikä perusteita. Alan toimijat ovat yhteistyössä määritelleet tilaajatietojen luovutuksissa sovellettavan luovutettavan perussisällön, joka on nykyistä luovutettavaa perustietoa laajempi ja kattaa muun muassa lakiehdotuksessa tarkoitetut teleyrityksiltä saatavat yritysten alaliittymänumerot. On pyritty aikaansaamaan ratkaisun, joka edesauttaa kilpailua, on teknisesti toteutettavissa ja varmistaa alan positiivisen ja tasapainoisen kehityksen jatkossakin. Tämä perussisällön luovutukseen perustuva toimintamalli ei näkemyksemme mukaan rajoita eikä vääristä kilpailua vaan päinvastoin antaa yhtäläiset mahdollisuudet niin alalla jo toimiville kuin uusillekin toimijoille kilpailukykyisten hakemistopalvelujen tarjoamiseen. Eniron näkemyksen mukaan hakemistopalveluja koskeva osuus lakimuutoksesta ja hallituksen esityksestä on siten tarpeettomana poistettava. Esitämme seuraavassa tarkemmat perustelumme asiaan. 3. Perustelut Toimintaympäristön muutos Luovutusvelvollisuuden alaisen tiedon määrittely on ensimmäisen kerran tehty liikenneministeriön päätöksellä kesäkuussa Tuolloin luovutusvelvollisuus oli laaja ja koski kaikkea julkaistavaksi annettua tietoa. Liiketoimintaympäristökin oli huomattavan erilainen. Hakemistoliiketoiminta oli pääsääntöisesti teleoperaattorien hoidossa ja kaikkien asiakkaiden yhteystiedot julkaistiin vain yhteen kertaan yhdessä valtakunnallisessa operaattoreiden yhteisesti julkaisemassa painetussa puhelinluettelosarjassa. Jos asiakas halusi muutosta maksuttomiin perustietoihinsa tai maksullisiin lisätietoihinsa, hän otti yhteyttä omaan liittymäoperaattoriinsa, joka teki pyydetyt perus- ja lisätietojen muutokset Suomen Numeropalvelu Oy:n (SNOY) ylläpitämään hakemistotietokantaan. Alalla ei tuolloin ollut varsinaista kilpailua eikä asiakas voinut käytännössä valita, minkä hakemistopalvelun tarjoajan puhelinluetteloon hän ostaa maksullista näkyvyyttä. Tarjolla oli vain oman operaattorin julkaisema puhelinluettelo ja myyjänä aina asiakkaan oma liittymäoperaattori. Viime vuosien aikana hakemistoala on huomattavasti muuttunut. Alalle on tullut puhtaasti hakemistoliiketoimintaan keskittyneitä yrityksiä, kuten Eniro ja Fonecta Oy (Fonecta), jotka ovat liiketoimintakaupoin ja julkaisusopimuksin ottaneet hoitaakseen useiden operaattoreiden julkaisu- ja luovutusvelvollisuuden. Edellä mainittujen lisäksi alalla on useita pienempiä toimijoita. Asiakkaiden valittavana on siten eri toimijoiden tuotteita ja palveluita monissa eri kanavissa. Markkinatilanteen muuttuessa ja kilpailun lisääntyessä ei silloinen laaja luovutusvelvollisuus enää ollut perusteltavissa. Hakemistoyritykset alkoivat kilpailla asiakkaista ja kukin tarjosi näkyvyyttä omaan luetteloonsa. Hakemistoyrityksen itse myymästä ja toimittamasta tiedosta tuli kauppatavaraa, johon uhrattiin aikaa ja kustannuksia. Kukaan ei enää halunnut luovuttaa tällaista myymäänsä tietoa marginaalisella

10 hinnalla kilpailijan käyttöön. Alalla toimivien yritysten yhteinen päämäärä nykyistä viestintämarkkinalakia vuonna 2003 säädettäessä olikin saada kirjattua suoraan lakiin selkeä ja yksiselitteinen ns. perustiedon määritelmä, jotta uudessa markkinatilanteessa vältyttäisiin tulkintaongelmilta luovutusvelvollisuuden osalta. Lainsäädännön kehitys Uudessa laissa luovutusvelvollisuus määriteltiin koskemaan liittymäsopimuksen tehneen käyttäjän nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa, jotka yhdessä muodostivat luovutettavan perustiedon. Tämä oli alan yleinen ja yhteinen tahtotila. Keväällä 2004 toimialan kilpailutilanteen radikaalin muuttumisen johdosta SNOY kuitenkin teki toimenpidepyynnön Viestintävirastolle VML 57 :n ensimmäisen momentin tulkinnasta. Eniro antoi asiassa viestintävirastolle päivätyn lausunnon, josta käy perustellusti ilmi perustiedon käsitteen laajentamiseen liittyvät käytännön ongelmat. Viestintävirasto antoi asiassa lausuntonsa, jossa se vahvisti luovutusvelvollisuuden koskevan vain VML 57 :ssä mainittuja tietoja, joita ovat luonnollisen henkilö tai yrityksen nimi, katu- tai postiosoite ja liittymäsopimuksessa sovittu henkilön tai yrityksen numero, joka voi olla esimerkiksi vaihteen kutsunumero. Tuossa vaiheessa esiintyi kuitenkin myös joitain käytännön ongelmia uuden määritelmän mukaisten perustietojen luovuttamisessa. SNOY:ssa jo vuonna 2003 aloitettua uuden VML 57 :n mukaisen perustietokannan aikaansaamiseen tähtäävän teknisen ratkaisun rakentamista ei ollut saatu valmiiksi, mikä puolestaan vaikeutti perustietojen edelleen luovutuksen käytännön toteuttamista. Vähentääkseen teknisen rajoitteen käytännön vaikutuksia alan toimijat sopivat allekirjoitetulla sopimuksella, että VML 57 :n mukaista perustiedon määritelmää huomattavasti laajemmat yhteystiedot annetaan muiden toimijoiden käytettäväksi henkilöavusteisissa numeropalveluissa. Tämä sopimus on sittemmin menettänyt merkityksensä. 1 Seuraavan kerran perustiedon määritelmä oli esillä liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä suullisessa kuulemistilaisuudessa Tilaisuuden aiheena oli VML 58 :n muuttaminen siten, että yritysten ja muiden yhteisöjen numeroiden luovutusvelvollisuus ulottuisi kaikkiin yhteisön julkaistavaksi ilmoittamiin yhteystietoihin. Kyseisessä tilaisuudessa niin toimialan edustajat kuin muun muassa viestintävirastokin esittivät näkemyksenään, että tällainen luovutusvelvollisuuden laajennus ei käytännössä ole mahdollinen. Eniro toimitti ministeriölle asiasta myös päivätyn kirjallisen lausunnon. Sanottu lausunto liitteineen osaltaan selventää asian taustoja. Nykyinen markkinatilanne Tällä hetkellä asiakkaalle on tarjolla huomattava määrä erilaisia vaihtoehtoisia julkaisuja ja kanavia tietojensa julkaisemiseksi. Asiakas voi valita tarjolla olevista painetuista puhelinluetteloista ja sähköisistä palveluista sen tai ne, jonka/jotka se katsoo omalta kannaltaan parhaiksi. Lisäksi asiakas voi päättää, minkä laajuisena se tietonsa missäkin kanavassa julkaisee. Asiakas voi siten ostaa erilaista ja eri sisältöistä näkyvyyttä eri julkaisijoiden vastaaviin tuotteisiin tai saman julkaisijan eri kanaviin. Alalla vallitsee tällä hetkellä toimiva kilpailu, joka koituu viime kädessä asiakkaiden hyödyksi lisääntyneenä tarjontana ja alentuneina palvelun hintoina, kuten Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa raportissakin todetaan Luovutettava perussisältö Tekniikan kehittyessä havaittiin, että nykyisen VML:n määritelmän mukainen luovutettava perustieto ei parhaalla mahdollisella tavalla enää palvele asiakkaiden etua ja alan tulevaisuuden kehitystä. 1 Fonecta irtisanoi sopimuksen omalta osaltaan päättymään marraskuun lopussa Koska sopimus on edelleen teknisesti voimassa Eniron, Finnet-Median ja SNOY:n välillä, toimittaa joukko pieniä Finnet-yhtiöitä omat lisätietonsa edelleen Enirolle. Sopimus on kuitenkin menettänyt alkuperäisen merkityksensä. 2 Tilaajaluettelopalvelut ja numerotiedotus Suomessa, LVM Raportti , s. 35

11 Markkinoille on tullut useita sellaisia liittymätyyppejä, joiden yhteystietoja ei nykyisten säännösten mukaan luovuteta hakemistoihin ja yritysten osalta on koettu ongelmalliseksi pelkän yrityksen vaihteen puhelinnumeron luovuttaminen. Lisäksi SNOY:ssa käytössä oleva tietojärjestelmä oli alun perin suunniteltu painettujen puhelinluetteloiden tuottamiseen ja sen rakenne tukee ainoastaan painetussa muodossa julkaistavan luettelonäkymän manuaalista käsittelyä. Tästä syystä tietojärjestelmän päälle olisi ollut vaikea rakentaa nykyisen monikanavaympäristön tarpeita palvelevaa tietokantaa. Alan sisällä aloitettiin keskustelu luovutettavan tiedon käsitteen tarkentamisesta ja modernisoimisesta sekä siihen liittyvästä SNOY:n tietojärjestelmäuudistuksesta. Tarkoituksena oli saada aikaan tilanne, jossa luovutettavan tiedon sisältö ja laajuus olisi niin tiedon luovuttajien kuin tiedon saajienkin kannalta mahdollisimman käyttökelpoista ja yksiselitteistä. Lähtökohtana oli täsmentää, modernisoida ja tarvittaessa laajentaa luovutettavan tiedon määrää yli sen, mitä laki ja viestintävirasto määrittelevät luovutettavaksi perustiedoksi. Tässä yhteydessä ei haluttu puuttua selkeään ja yksiselitteiseen perustiedon määritelmään, vaan määriteltiin luovutettava perussisältö, joka käsittää perustiedon lisäksi muun muassa yritysten alaliittymänumerot, valtakunnalliset yritys- ja tavoitettavuusnumerot sekä palvelunumerot, jotka siis kaikki ovat nykyisen perustiedon luovutuskäytännön ulkopuolella. Perussisältöä määriteltäessä pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja luovutettavan tiedon laajuudeksi. Suppein eli perustiedon luovutusvelvollisuus kattoi yrityksen kyseessä ollessa yrityksen nimen ja osoitteen lisäksi siis pääsääntöisesti vain yrityksen vaihdenumeron, mikä koettiin riittämättömäksi. Laajin luovutusvelvollisuus puolestaan olisi kattanut kaiken operaattoreilta saadun tiedon lisäksi kaiken hakemistoyrityksen itse asiakkaalleen myymän mediatilan. Tällöin luovutuksen alaiseksi olisi tullut myös niin sanottu toimitettu tieto, jota hakemistoyritys on monin tavoin jatkojalostanut ja joka on siten myös aiheuttanut erilaisia kustannuksia sekä sitonut eri vaiheissaan huomattavan määrän resursseja. Jos toimitetun tiedon pohjalta olisi lähdetty muodostamaan luovutettavaa perussisältöä, olisi jouduttu ratkaisemaan ainakin seuraavat kysymykset: 1) On olemassa sekä useita julkaisijoita että useita tuotteita, joissa asiakkaiden tiedot ovat esillä. Miten määritellään, mikä tuote ja kenen julkaisijan toimittamana on sovittua luovutettavaa perussisältöä ja mikä tuote ja kenen toimittamana ei sitä ole? 2) Jos taas lähdetään siitä, että kaikkien julkaisijoiden toimittama kaikki tieto on luovutettavaa perussisältöä, miten tietojen yhdistäminen useamman eri julkaisijan useammasta eri tuotteesta ja erilaisista tietokannoista ja järjestelmistä voidaan teknisesti ja käytännössä toteuttaa? Sama puhelinnumero voi olla eri julkaisijoilla ja eri tuotteissa erilaisilla selittävillä tiedoilla. Miten päätetään mikä on oikea tieto? Samankin julkaisijan eri tuotteissa saman asiakkaan tiedot voivat olla hyvin erilaisessa laajuudessa. Kuinka päätellään mikä on oikea laajuus? Eri tuotteissa tietojen rakenne on erilainen. Esimerkiksi printtituotteessa sisennykset ja muut vastaavat visuaaliset asiat ovat merkityksellisiä tiedon tulkinnalla. Online tuotteessa taas voi olla hyvin erilainen tapa esittää samoja tietoja. Toimitettu tuote ei välttämättä sisällä kaikkia luovutusvelvollisuuden määrittelemiä tietoja, koska näkymä on asiakkaan ja julkaisijan keskenään sopimassa laajuudessa erilainen kussakin eri tuotteessa. 3) Asiakkaan ja julkaisijan kannalta myyntitilanne ja monimutkaistuu huomattavasti ja myyntilupaus vaikeutuu, jos tuotenäkyvyyden lisäksi joudutaan ottamaan kantaa asiakkaan haluun julkaista tietojaan muiden julkaisijoiden tuotteissa ja tässä tarkoituksessa myös kuhunkin tällaiseen luetteloon luovutettavien tietojen laajuuteen. Asiakas ei pahimmassa tapauksessa pysty enää mitenkään kontrolloimaan, mikä tieto näkyy missäkin julkaisussa ja kanavassa. 4) Luovutettava tieto olisi erihintaista riippuen siitä, onko kyseessä perustieto vai julkaisijan toimittama tieto. Jälkimmäiseen kohdistuu erilaisia kustannuksia, josta johtuen tiedon hinta tulisi 11

12 olemaan huomattavasti korkeampi kuin nykyinen perustiedosta maksettava hinta. 3 Miten useat rinnakkaiset ja osin ehkä päällekkäiset 4 hinnoittelumallit teknisesti ja käytännössä voitaisiin toteuttaa SNOY:n ja operaattorin ja toisaalta SNOY:n ja luovutuksensaajan välillä? Esitettyjen kysymysten pohjalta oli selvää, että laaja luovutusvelvollisuus johtaisi huomattaviin määrittely- ja tulkintaongelmiin. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, joka on teknisesti toteutettavissa ja edistää kilpailua. Lisäksi toimintamalli antaa asiakkaalle mahdollisuuden saada liittymätyypistä riippumatta puhelinnumeronsa julkaistuksi ja toisaalta jättää asiakkaalle vallan päättää julkaisija- ja tuotekohtaisesti, missä ja mitä tietoja hän haluaa julkaistavaksi. Perussisältöön sovittiin kuuluvaksi liitteessä 1 tarkemmin esitetyn mukaisesti nykyistä perustietoa laajempi tietokokonaisuus. Perussisältö tulee suoraan operaattorilta ja kulkee julkaisijan kautta lähes muuttumattomana SNOY:n ylläpitämään tietokantaan. Perussisältö on hinnoittelurakenteeltaan samankaltaista kuin nykyinen perustieto. Kun luovutuksen kohteena on näin määritelty perussisältö, tietokantaan ei myöskään synny päällekkäisyyksiä eikä ristiriitaisuuksia, vaan luovutuksen kohteena on selkeä tietokokonaisuus. Perussisältö hyväksyttiin Eniron, Fonectan ja Finnet Media Oy:n toimesta tammikuussa Perussisältötietokannan järjestelmätoimittaja on valittu ja projekti on käynnissä. Hallituksen esitys Puolentoista vuoden tauon jälkeen on käsittelyssä jälleen uusi ehdotus luovutusvelvollisuuden alaisen perustiedon määrittelyksi. Hallituksen esityksen mukaisella uudella VML 57 :n mukaisella perustiedon määritelmällä luovutusvelvollisuus laajennettaisiin koskemaan kaikkia sellaisia puhelinnumeroita, jotka käyttäjä haluaa julkaistavaksi. Perusteluiksi muutokselle esitetään tarve saada yritysten alanumerot lain 58 :n mukaisen luovutusvelvollisuuden piiriin. Hallituksen esityksestä ei selkeästi ja yksiselitteisesti käy ilmi, mihin tietosisältöön luovutettavan perustiedon pitäisi pohjautua. Esityksessä puhutaan esimerkiksi perustiedosta ja siitä julkaistavasta tiedosta, jota hakemistoyritykset hankkivat perustietojen ohella markkinoilta itse, millä voidaan ymmärtää tarkoitettavan perinteistä operaattorilta tuleva perustieto/hakemistoyrityksen itse myymä lisätieto -jaottelua. Toisaalla perustiedoksi määritellään sellaiset puhelinnumerot, jotka käyttäjä nimenomaisesti haluaa julkaistavaksi, jonka puolestaan voidaan ymmärtää olevan sitä lisätietoa, jota hakemistoyritys itse asiakkailleen myy ja asiakas tietoisen päätöksensä perusteella haluaa julkaistavan tietyssä tuotteessa tai palvelussa. Esityksen tekstin perusteella onkin hyvin vaikea päätellä, mikä tieto on ajateltu kuuluvaksi uuden perustiedon määritelmän piiriin ja mikä ei. Käytännössä näemme ajatellun jompaakumpaa edellä esitetyistä kahdesta vaihtoehdosta, eli joko lähtökohtaisesti operaattorilta saatavaa liittymäsopimukseen pohjautuvaa tietoa tai operaattoritiedon pohjalta hakemistoyrityksen jalostamaa toimitettua tietoa, joka on hakemistotiedon ilmentymä kussakin tietyssä tuotteessa. Jos ehdotuksessa tarkoitetaan ainoastaan operaattorilta liittymäsopimusta tehtäessä saatavia tietoja, ehdotettu muutos lienee samansuuntainen kuin edellä esittämämme alan määrittelemä luovutettava perussisältö, eikä nyt ehdotettu lainmuutos siten ole tarpeen. Joka tapauksessa hallituksen esityksen teksti vaatisi huomattavaa terävöittämistä, korjauksia ja täsmennyksiä, ennen kuin se sisällöllisesti olisi rinnasteinen luovutettavan perussisällön kanssa. Jos taas luovutusvelvollisuus laajennetaan toimitettuihin tietoihin, joudutaan juuri niiden ongelmien eteen, joita on käyty läpi luovutettavan perussisällön määrittelyn yhteydessä. Käytännössä jouduttaisiin monien tulkintaongelmien kautta mahdottomaan tilanteeseen Tällaisia kustannuksia syntyy muun muassa yhteydenpidosta asiakkaaseen, tilauksen/muutos-tietojen kirjaamisesta, raportoinnista ja tallentamisesta, graafisten elementtien työstämisestä, vedostamisesta, dokumenttien lähettämisestä ja tuotannollisista toimenpiteistä sekä olemassa olevien tietojen ylläpidosta. 4 Esimerkiksi jos samaa yritystä koskevia lisätietoja tulee usealta julkaisijalta, saattaa luovutuksensaaja joutua maksamaan samasta tiedosta useaan kertaan, jos kyseinen tieto on eri julkaisijoiden useassa eri kanavassa, joiden kaikkien sisältö on luovutusvelvollisuuden alaista.

13 4. Lopuksi 13 Alan toimijoiden yhteistyössä laatima luovutettavan perussisällön määritelmä perustuu laajoihin keskusteluihin, joiden pyrkimyksenä on ollut tietojärjestelmien teknisten mahdollisuuksien ja rajoitusten, eri osapuolten (käyttäjät, rekisteröidyt, ilmoitusasiakkaat, alan toimijat) erilaisten intressien sekä lainsäädännön eri osa-alueiden (VML, sähköisen viestinnän tietosuojalaki, henkilörekisterilaki, kilpailulainsäädäntö) puitteissa luoda optimaalinen, kilpailua edistävä, tasapuolinen ja toimiva ratkaisu. Toimialalle onkin nyt saatu vahvistettua selkeä ja ajantasainen, asiakkaiden ja käyttäjien edut huomioon ottava ja toimialan myönteisen kehityksen mahdollistava toimintamalli. Mikäli kyseinen lainmuutos nyt toteutuisi, sillä olisi kielteisiä vaikutuksia koko toimialaan ja sen kehittymiseen. Lainmuutos aiheuttaisi sekaannusta, loisi uusia tulkintaerimielisyyksiä ja osoittautuisi lopulta käytännössä mahdottomaksi toteuttaa. Eniro pitää erittäin valitettavana, jos tämä kiireessä valmisteltu lainmuutos nyt vesittää kaiken tehdyn työn. Eniron näkemys onkin, että hakemistopalveluja koskeva osuus lakimuutoksesta ja hallituksen esityksestä on poistettava. Espoossa Anna-Maija Nurminen-Lempinen General Counsel Oy Eniro Finland Ab

14 14 5. FiCom ry Lausuntopyyntö LVM 035:00/2007 FiComin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta viestintämarkkinalain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa ministeriössä valmisteltua hallituksen esitysluonnosta, jossa ehdotetaan muutettavaksi käyttöoikeuksien luovutusvelvollisuutta koskevaa viestintämarkkinalain 4 lukua. Käyttöoikeuksien muutosesitys perustuu komission virallisineen huomautukseen. Samalla ehdotetaan muutettavaksi puhelinluetteloita ja muita hakemistopalveluita koskevaa sääntelyä. Lisäksi muutosehdotuksessa esitetään kumottavaksi teleurakoitsijoiden määritelmä sekä teleurakoitsijoidenilmoitusvelvollisuus ja maksuvelvollisuus. Vielä muutosesityksessä ehdotetaan kumottavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalaissa oleva viittaus viestintämarkkinalain teleurakoitsijaa koskevaan säännökseen. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää kunnioittaen seuraavaa: Yhteenveto - Hakemistopalveluiden osalta esitys tulisi valmistella uudelleen. - Käyttöoikeuksien luovutusvelvollisuuden muutosesitystä FiCom vastustaa, koska: muutokselle ei ole perusteita, sillä komissio ei ole esittänyt pitäviä juridisia perusteita eikä pakollisia velvoitteita esiinny myöskään direktiivissä komissiolla ei ole toimivaltaa arvioida parlamentaariselle lainsäädännölle asetettuja perustuslain vaatimuksia voimassa oleva laki on implementoitu selkeästi ja tehokkaasti esitys ei vastaa perusoikeuksien rajoitusedellytysten täsmällisyysvaatimuksia ja perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä siinä ei ole tehty kansainvälistä selvitystä luovutusvelvollisuuden täytäntöönpanoista esitys ei vastaa suhteellisuusperiaatetta esityksessä ei ole esitetty käytännön tarvetta muutokselle esityksessä ei ole suoritettu sen investointi- ja kustannusvaikutuksia ja kohtuullisuusarviointia luovuttavan teleyrityksen osalta esityksessä ei ole selvitetty luovutusvelvollisuuden piiriin kuuluvien elementtien omistus- ja hallintaoikeuksia esitys on vastoin viestintämarkkinalain ja hallitusohjelman tavoitteita. Yleistä esitetyistä muutoksista FiCom vastustaa esitettyä käyttöoikeuksien muutosta Sille ei ole oikeudellisia perusteita, koska komission virallinen huomautus on perusteeton, se perustuu virheellisille päätelmille ja se on vastoin yhteisön omia oikeusperiaatteita. Esitys on myös erittäin poikkeuksellinen suomalaisessa oikeusjärjestyksessä, koska hallintoviranomaiselle ollaan siirtämässä ratkaisuvalta omaisuuden käyttöoikeuden osalta ilman laista ilmenevää yksiselitteistä täsmällisyysvaatimusta. Jos liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että käyttöoikeuksien muutosvalmistelua jatketaan, tulisi esityksen säännöksiä ja niiden perusteluita muuttaa jäljempänä esitetyllä tavalla. Puhelinluettelopalvelun ja muiden hakemistopalvelujen muutosesityksen tavoite ja käytäntö eivät kohtaa

15 Puhelinluettelopalvelun ja muiden hakemistopalvelujen muutosesityksen osalta FiCom toteaa, että esityksen tavoite ja sen käytännön toteutus eivät välttämättä kohtaa. Teleyrityksen tehdessä liittymäsopimuksen yritysasiakkaan kanssa se luovuttaa yleensä asiakkaalleen vaihteen kutsunumeron ja numeroavaruuden, eikä yrityksellä ole välttämättä tietoa käyttöön otettavista alanumeroista. Asiakkaan omaan harkintaan jää, mitä alanumeroita se haluaa ottaa käyttöön ja kenelle alanumeroita annetaan. Yksittäisistä alanumeroista ja niiden käyttäjistä ei ole syytä ja tarkoituksenmukaista sopia liittymäsopimusta tehtäessä. Liittymäsopimuksen tekemisen jälkeen asiakas voi omien tarpeidensa mukaisesti harkita, ryhtyykö hän hakemistopalveluyrityksen asiakkaaksi, joka itsenäisesti kerää tiedot. Koska teleyritykset eivät yleensä kerää kaikkia perustietoja, kuten alaliittymien numeroita, joten niillä ei voi olla julkaistavaa ja luovutettavaa tietoa. Hakemistopalvelujen luovutusvelvollisuuden esitystä kuvastaa sivulla 17 selostettu velvollisuuden tausta-ajatus. Esitetty perustelu ei vastaa sitä, miten markkinoilla tässä asiassa toimitaan nykyaikana. Teleyritykset eivät toimi hakemistopalvelumarkkinoilla, joten niille ei voi syntyä mitään etulyöntiasemaa. Alanumeroiden luovutus käytännössä haasteellista Muutosesityksen sivulla 9 todetaan, että hakemistopalvelun tarjoajat eivät enää luovuta keräämiään yritysasiakkaidensa alanumeroita kilpailijoilleen. Esityksen sivulla 15 mainitaan, että kustannussuuntautunut hinnoittelu koskee vain tietoja, jotka kerätään asiakkaalta liittymäsopimusta tehtäessä. Edelleen samalla sivulla todetaan, että hakemistopalveluyrityksen itse keräämät lisätiedot voidaan luovutustilanteessa edelleen hinnoitella vapaammin. Esityksestä ei tarkemmin ilmene, mitä keräämisellä tarkoitetaan. Asiakasyrityksen liittymäsopimuksen yhteydessä saama numeroavaruus ja hakemistopalveluyrityksen itse keräämät alanumerot eivät ole sama asia. Muutosesityksen käytännön vaikutus sillä tavoiteltuun päämäärään saattaa olla haasteellinen. Hakemistopalveluiden tarjonta ja kattavuus yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi Voimassa olevan viestintämarkkinalain 57 lähtee puhelinluettelojen kattavuudesta. Tämä todetaan myös muutosesityksen sivulla 9, jossa kuitenkin puhutaan hakemistopalveluiden kattavuudesta. Mainitulla sivulla on muutenkin yhdistetty hakemistopalvelut yleensä ja puhelinluettelopalvelun tarjonta sekä kattavuus yhdeksi kokonaisuudeksi. Sama virheellinen käsitys esitetään esityksessä jo mainitulla sivulla 17. Tältä osin esityksen perustelut eivät vastaa sitä, mitä pykälässä säädetään yhden palvelun kattavuudesta. Lisäksi voidaan kysyä sääntelyn tarpeellisuutta, kun sen eräs tavoite, puhelinluetteloiden kattavuus, riippuu käyttäjästä. Esityksestä on myös tyystin jätetty huomioimatta, miten kattavasti käyttäjien yhteystiedot ovat saatavilla sähköisistä puhelinluetteloista. Matkaviestinverkon liittymäsopimuksen tehneen käyttäjän yhteystiedot (perustiedot) kerätään ja julkaistaan ja ne on myös luovutusvelvollisuuden piirissä toisin, kuin muutosesityksen sivulla 9 todetaan. Muutosesityksessä oleva viittaus Viestintäviraston antamaan päätökseen on virheellinen, sillä kyse oli viraston antamasta lausunnosta. Muutosesityksessä on ansiokkaasti selostettu hakemistopalvelumarkkinoita ja siellä toimivia palveluntarjoajia. Kuten esityksestä käy ilmi, Suomessa toimii lukuisia palveluntarjoajia. Tämä osoittaa, että kilpailu toimii markkinalähtöisesti. FiComin tietojen mukaan hakemistopalveluyritykset ovat keskinäisten neuvottelujen avulla päässeet ratkaisuun perustietojen luovutuksesta, joten lisäsääntely on tältäkin osin tarpeetonta. Esityksen keskeiset ongelmat hakemistopalveluiden osiossa ovat, että siinä on sekoitettu keskenään teleyrityksen ja hakemistopalveluiden tarjoajien toiminta, näiden yritysten saamat tai keräämät tiedot ja niiden luovutusvelvollisuus sekä kattavuuden laajentaminen koskemaan kaikkia palveluita. Edelleen esityksen ongelmallisuutta ja puutteellisuutta kuvastaa se, ettei siinä ole kyetty tekemään taloudellista vaikutusarviointia. Esitys tulisi hakemistopalveluiden osalta valmistella uudestaan, jos sen jatkaminen katsotaan edelleen aiheelliseksi. 15

16 16 FiCom kannattaa suojauksen purkujärjestelmää Suojauksen purkujärjestelmää koskevaa muutosehdotusta FiCom kannattaa, koska palvelujen käytettävyys loppukäyttäjien osalta on koko toimialan kannalta aivan keskeistä. Teleurakoitsijoiden maksuvelvollisuuden poisto ei ole tasapuolista Teleurakointia koskevan sääntelyn kumoamisen osalta FiCom toteaa, että erityissääntelyn purkaminen on sinänsä kannatettava asia. Kuten esityksestä ilmenee, Viestintävirasto ohjaa teleurakointitoiminnan teknistä laatua ja luotettavuutta. Lisäksi Viestintävirasto antaa jatkuvasti monipuolista neuvontaa teleurakointiin liittyvissä kysymyksissä. Hallinnon tasapuolisuuden kannalta ei voida pitää hyväksyttävänä sitä, että jonkin toimialan tyytymättömyys maksuihin poistaisi sen maksuvelvollisuuden viranomaisen palveluiden jatkuessa entisellään. Teleyritykset olisivat omalta osaltaan maksamassa toiseen toimialaan kuuluvia kustannuksia. Koska Viestintävirasto on nettobudjetoitu virasto, tulee toimintojen ja maksujen lähtökohtaisesti kohdentua tasapuolisesti kaikkiin valvontavelvollisuuden piirissä oleviin toimijoihin. FiCom korostaa, että muutosehdotuksesta ei saa aiheutua teleyrityksille kustannuksia ja tämä maksujen poisto tulee ottaa huomioon arvioitaessa Viestintäviraston menoja. Sähköisen viestinnän tietosuojain muutoksen osalta FiComilla ei ole huomautettavaa. Käyttöoikeuden luovutusvelvollisuudesta Komission huomautuksen perusteluista: nähtävissä ylisääntelyä Komission virallinen huomautus lähtee siitä, että Suomi ei olisi varmistanut käyttöoikeusdirektiivin 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että kansallisella sääntelyviranomaisella - Viestintävirastolla - olisi riittävästi toimivaltaa asettaa saman direktiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteita. Komissio katsoo, että viestintämarkkinalain 18 :ssä rajoitetaan Viestintäviraston toimivaltaa vastoin käyttöoikeusdirektiivin 12 artiklan 1 kohtaa. Yhteisön perustamissopimus jättää jäsenvaltiolle valittavaksi muodon ja keinot direktiivin implementoimiseksi, kunhan se on riittävän selkeä ja tehokas. Suomi on varmistanut viestintämarkkinalain 18 :n ja :n nojalla Viestintävirastolle oikeuden asettaa puitedirektiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaiset velvoitteet. Viestintävirastolla on tarvittavat valtuudet asettaa teleyritykselle käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuksia. Suomen viranomaiset ovat vastauksessaan todenneet muun muassa, että velvollisuus antaa käyttötukijärjestelmien tai samankaltaisten ohjelmistojärjestelmien käyttöoikeus terveen kilpailun varmistamiseksi palvelujen tarjonnassa sisältyy jo käyttöoikeuden myöntämistä koskeviin velvollisuuksiin. Suomi on varmistanut tämän luovutusvelvollisuuden perustamissopimuksen mukaisesti omalla tehokkaalla tavallaan. Komissio huomautus on sikäli erikoinen, että se painottaa direktiivin 12 artiklan 1 kohdan luettelon esimerkinomaisuutta, mutta kuitenkin edellyttää, että luettelossa koskevista velvollisuuksista tulisi säätää viestintämarkkinalaissa. Komission näkemys on myös vastoin mainittua artiklaa, koska siinä mainitut vaatimukset ovat ehdollisia (operaattoreilta voidaan vaatia). Luettelossa mainitut vaatimukset eivät ole ehdottomia ja pakottavia. Tältä osin komission esittämä huomautus on perusteeton. Huomautuksen perusteettomuuden lisäksi, komission esille ottamat esimerkit ovat osoitus spekuloinneista, joilla ei ole merkitystä käytännön toimintojen ja Suomessa tarjottavien palveluiden kannalta. Esimerkkinä mainitulla tekstiviestien lähettämisellä kiinteän puhelinverkon ja matkaviestinverkon välillä ei ole merkitystä puitedirektiivin tavoitteiden osalta. Komission huomautus on osoitus varmuuden vuoksi tapahtuvasta sääntelystä eli ylisääntelystä. Komissio toimii vastoin yhteisön oikeusperiaatteita, jotka edellyttävät sääntelyltä tarkkarajaisuutta, suhteellisuutta ja oikeusvarmuutta. Yleisen toimivallan siirtäminen lainsäätäjältä

17 hallintoviranomaiselle sisältää useita fundamentaalisia kysymyksiä, joista vähäisin ei ole oikeusjärjestykseltä edellytettävää pysyvyyttä ja ennakoivuutta. Komission huomautus on myös vastoin EU:n paremman sääntelyn hanketta tarpeettoman lainsäädännön vähentämisestä. Käytännössä ongelmia ei ole ollut, joka on selkeä osoitus siitä, että direktiivin implementointi viestintämarkkinalakiin on onnistunut ja että Viestintävirastolla on tarvittava toimivalta asiassa. Komission toimivallasta erillinen liite FiCom on pyytänyt käyttöoikeutta koskevassa asiassa asiantuntijalausuntoa oikeustieteen tohtori, professori Kaarlo Tuorilta. Professori Tuorin lausunto on FiComin lausunnon liitteenä ja tältä osin FiCom viittaa asiantuntijalausuntoon ja pyytää liikenne- ja viestintäministeriötä huomiomaan siinä esitetyt argumentit ja loppupäätelmät komission toimivallasta direktiivien implementoinnissa ja lakitasoisen sääntelyn sääntelyssä. Käyttöoikeutta koskeva muutosesitys Muutosehdotuksen mukaan käyttöoikeuden luovutusta koskevan uuden yleisvelvoitteen ensisijaisena tavoitteena on vastata komission viralliseen huomautukseen ja siten välttää kanne EYtuomioistuimessa. Edellä on kuitenkin osoitettu, että komission huomautus ei anna perusteita ja tarvetta muuttaa käyttöoikeutta koskevia säännöksiä. Jos käyttöoikeuksien muutosvalmistelua kuitenkin jatketaan, niin se edellyttäisi ehdottomasti ainakin seuraavia muutoksia: Perusoikeudet Ehdotuksen 36 a :ssä esitetään, että Viestintävirasto voi 18 :n mukaisella päätöksellä asettaa teleyritykselle, jolla on huomattava markkinavoima, velvollisuuden luovuttaa teleyritykselle :ssä tarkoitettuun käyttöoikeuteen verrattavan muun käyttöoikeuden tiettyyn viestintäverkkoelementtiin tai sen toimintoon. Ehdotukseen perusteluissa todetaan, että lakiin tulisi lisätä jokin nykyisiä säännöksiä yleisempi verkkoelementin tai sen erityistoiminnon luovutusvelvollisuus. Edelleen ehdotuksessa perusteluissa todetaan että uuden omaisuuden luovutussäännöksen tulee lisäksi täyttää perustuslain tulkintakäytännössä asetetut vaatimukset sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta. Muutosehdotuksessa ei ole riittävästi huomioitu perustuslain omaisuuden suojaa ja 80 :n 1 momentin koskevia säännöksiä ja perusoikeuksien rajoittamisen yleisiä edellytyksiä. Viestintämarkkinalain hallituksen esityksessä (112/2002) omaisuuden suojaa koskevassa kohdassa 3.4 todetaan: Käyttöoikeuden luovutus perustuu tarkkarajaisiin ja täsmällisiin lain säännöksiin. Tämän vuoksi ehdotus ei ole ristiriidassa perustuslain omaisuuden suojan kanssa. Muutosesitys ei vastaa mitä voimassa olevien normien perusteluissa on todettu. Perustuslakivaliokunta on voimassa olevaa viestintämarkkinalakia koskevassa lausunnossaan (61/2002) lausunut, että Viestintämarkkinalakiehdotus sisältää useita säännöksiä teleyritykseen kohdistuvista käyttöoikeuden luovuttamista merkitsevistä velvoitteista Nyt arvioitavina olevat velvoitteet ovat kysymyksessä olevan omaisuuden erityisluonne huomioon ottaen sopusoinnussa perustuslain kanssa, jos ne perustuvat lain täsmällisiin säännöksiin ja ovat omistajan kannalta kohtuullisia. Kun muutoksen ensisijaisena tavoitteena on välttää kanne yhteisön tuomioistuimessa, ovat toimet tässä tapauksessa mainitun tavoitteen saavuttamiseksi aivan liian ylimitoitettuja tavoiteltavaan päämäärään nähden. Samalla toimitaan vastoin hallinnon suhteellisuusperiaatetta. Nyt ehdotettu muutos ei täytä perustuslain säännöksiä, perusoikeuksien rajoittamisen yleisiä edellytyksiä ja perustuslakivaliokunnan kantaa, vaan se on selkeästi ristiriidassa näiden kanssa. FiCom viittaa myös tässä kohtaa professori Tuorin asiantuntijalausuntoon ja pyytää liikenne- ja 17

18 viestintäministeriötä huomioon lausunnossa esitetyt argumentit ja loppupäätelmät säännösten täsmällisyydestä. FiComin näkemyksiä ja ehdotuksia esitetyistä käyttöoikeuspykälistä FiCom korostaa, että se ensisijaisesti vastustaa esitettyä muutosehdotusta. Muutosehdotuksessa ei ole tarkemmin pohdittu, edellyttääkö direktiivi ylipäätään nyt esitettyä muutosta. Käyttöoikeusdirektiivin 12 artiklan 1 kohdasta ilmenee säännöksen ehdollisuus ( voi asettaa, voidaan vaatia ). Muutos perustuu pelkästään komission huomautukseen. Lisäksi muutosesityksestä ei tuoda esille sitä, että käytännössä muutoksen perusteena käytettyjä ongelmia ei ole esiintynyt. Voimassa oleva säädäntö on toiminut halutulla ja tavoiteltavalla tavalla. Jos mahdollisia ongelmia ilmaantuisi, voi tältä osin lainsäädäntöä muuttaa tai täydentää. FiCom katsoo, että nämä asiat olisi avattava myös muutosesityksessä. Edelleen muutosesityksessä ei ole lainkaan käsitelty ohjelmistojärjestelmien omistus- ja hallintaoikeuksia suhteessa käyttöoikeuksien luovutusvelvollisuuteen. Ohjelmat ja ohjelmistot saattavat olla jonkun kolmannen osapuolen omistuksessa, hallinnassa ja ylläpidettävissä, jolloin teleyrityksen käyttöoikeus tai muu rajoitettu oikeus perustuu tarkoin määriteltyihin sopimuksiin. Omistus- ja hallinto-oikeus koskee myös laitetiloja. Oikeussuhteita koskeva asia olisi syytä avata muutosesityksessä ja selvitettävä sen vaikutus luovutusvelvollisuuteen. Muutosesityksen kansainvälisen vertailun osiosta ei ilmene, miten ja millaisia käyttöoikeuksien luovutusvelvollisuuksia on asetettu muissa jäsenvaltioissa. Asialla olisi merkitystä säännösten mahdollisen soveltamisen ja täytäntöönpanon kannalta. Velvoitteet eivät välttämättä kohtuullisia Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännöstä ilmenee, että asetettujen velvoitteiden tulee olla omistajan kannalta kohtuullisia. Esityksestä ei mitenkään ilmene, miten yleinen luovutusvelvollisuus täyttää kohtuullisuusvaatimuksen. FiComin käsityksen mukaan saattaa olla jopa kohtuutonta ja vastoin sopimusta velvoittaa teleyritystä luovuttamaan käyttöoikeus ohjelmistojärjestelmään tai verkonhallintajärjestelmään. Näitä luovutusvelvoitteita säädettäessä ja asetettaessa asiaa tulisi peilata ja tarkastella suhteessa muuhun yritys- ja elinkeinoelämään. Koska Suomessa lain perustelut ovat erittäin merkittäviä lain soveltamisen kannalta, tulisi perusteluiden kirjoittamiseen kiinnittää erityistä huomiota. Kuten käyttöoikeusdirektiivistä ilmenee, on siellä mainittu luettelo ainoastaan esimerkinomainen, ei pakottava. Äärimmäisen herkkien ja komplisoitujen asioiden esille nostamista perusteluissa tulisi välttää ilman tarkempia selvityksiä. Jos valmistelua vastustuksesta huolimatta jatketaan, tulisi velvoitteen alaiset viestintäverkkoelementit määritellä kuten voimassa olevassa viestintämarkkinalaissa lakitasoisesti (18 ) ja pykäläkohtaisesti (23-36 ). Tällöinkin tavoitteena tulisi olla, että muutos olisi vain liitännäinen ja tällä hetkellä voimassa oleva 18 ja siinä viitatut pykälät olisivat pääsääntöjä. Jos liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että säännöskohtainen määrittely ei ole mahdollista, FiCom ehdottaa, että esitetyn 36 a :ään lisätään uusi virke tai momentti, jossa edellytetään liikenne- ja viestintäministeriön tarvittaessa määrittelevän asetuksella edellä mainitun tai 1 momentissa mainitun muun käyttöoikeuden. Verkkoelementtien määrittelyn tulisi tapahtua nimenomaisesti ministeriön asetuksella, koska muutosesityksellä on huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen ja teleyritysten toimintaan. Verkkoelementit voisi määritellä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella Yhteisön oikeus jättää direktiivin kansallisen implementoimisen muodon ja keinon jäsenvaltion valittavaksi. Tästä syystä FiCom ei näe periaatteellista eikä oikeudellista ongelmaa siinä, että verkkoelementit voisi tarvittaessa määritellä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella, koska 18

19 ministeriöllä on muissakin viestintämarkkinoita koskevissa merkittävissä asioissa asetuksenantovaltuutus. Laissa tarkkarajaisesti säädetty ministeriön asetuksenantovaltuutus täyttäisi komission vaatimuksen toimivaltuuksista ja siten vastaisi myös muutosesityksen ensisijaista tavoitetta. Asetuksenantovaltuutus mahdollistaisi myös kansallisen liikkumavaran, se todennäköisesti täyttäisi perustuslain vaatimukset ja se olisi oikeassa suhteessa tavoiteltaviin päämääriin. Se ei myöskään edellyttäisi vielä lainmuutosvaiheessa teleyrityksiä ryhtymään ennakoiviin toimenpiteisiin, mikä merkittävästi säästäisi teleyritysten resursseja ja kustannuksia. Esityksen yksityiskohtaisista perusteluista Muutosehdotuksen 36 a :ssä todetaan, että :ssä tarkoitettuun käyttöoikeuteen verrattavan muun käyttöoikeuden. Perusteluosion sivuilta 14 ja 15 kuitenkin ilmenee, että luovutusvelvollisuus voisi kohdistua mihin tahansa viestintäverkkoon tai minkä tahansa viestintäverkon verkkoelementtiin. Tältä osin perusteluita tulisi täsmentää. Lisäksi FiCom viittaa edellä lausumaansa ohjelmistojärjestelmien osalta. FiCom kannattaa 38 :ään tehtävää lisäystä, mutta samassa yhteydessä oleva viittaus kohtaan 4.1 saattaa olla virheellinen. Perusteluiden sivulla 15 on mainita siitä, että käytännössä säännöksen soveltamisala jäisi riippuman komission tulevaisuudessa tekemistä toimenpiteistä. Jos esitys hyväksyttäisiin esitetyssä muodossa, olisi se voimassa olevaa oikeutta ja sellaisenaan sovellettavissa, jolloin luovutusvelvollisuuskysymys voisi konkreettisesti aktualisoitua minä hetkenä tahansa. Kustannuksia on mahdoton ennakoida Muutosesityksessä ei ole selvitetty sen taloudellisia kustannusvaikutuksia luovutusvelvolliseen teleyritykseen. Teleyrityksen on itse mahdotonta varautua ja ennakoida velvoitteiden kustannuksia, koska esityksessä annetaan Viestintävirastolle määrätä velvoite kohdistumaan mihin tahansa verkkoelementtiin. Näin ollen myös velvollisuuden kohtuullisuuselementti jää jälkikäteen arvioitavaksi. FiCom katsoo, että esitys ei saa aiheuttaa luovutusvelvollisille teleyritykselle kustannuksia. Jos esitysluonnos hyväksyttäisiin esitetyssä muodossa, jo pelkkä lainmuutos saattaisi aiheuttaa kustannuksia teleyritysten toimintaan, koska teleyritykset voisivat joutua varautumaan Viestintäviraston päätöksiin tekemällä muutoksia muun muassa ohjelmisto- ja verkonhallintajärjestelmiin. Mikäli teleyrityksille aiheutuisi lainmuutoksesta tai sen nojalla annetuista säädöksistä tai päätöksistä tai uusien käyttöoikeuksien luovutuksista kustannuksia, tulisi muutosesityksestä selkeästi käydä ilmi, että teleyrityksellä on oikeus periä sille aiheutuneet kustannukset hinnoissaan. Tämä luovutusvelvollisen teleyrityksen oikeus tulisi ilmetä jo itse lakitekstistä. Toimialan investointinäkymiä ei saa entisestään hämärtää Kuten muutosesityksestä ilmenee, niin toimialan investointinäkymät ovat edelleen vaisut. Eräs merkittävä syy investointihaluttomuuteen on alan erityissääntely. Yleisluontoisilla säännöksillä, joissa hallintoviranomaiselle annetaan avoin valtakirja, eivät ole omiaan lisäämään teleyritysten investointihalukkuutta. Tällainen sääntely lisää entisestään merkittävästi markkinoilla jo nyt vallitsevaa epävarmuutta tulevaisuuteen. Tämä on vastoin viestintämarkkinalain tavoitetta, joka lain perusteluiden mukaan saavutetaan parhaiten huolehtimalla siitä, että teleyrityksillä on suotuisat olosuhteet toimia markkinoilla. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus laatii ohjelman, jonka tavoitteena on lisätä viestintäalan investointeja innovaatioita. Edelleen hallitusohjelmassa todetaan, että viestinnän infrastruktuuria kehitetään ensisijaisesti kaupallisin ehdoin ja kilpailevilla teknologioilla. Kuitenkaan esitysehdotuksessa ei ole kartoitettu sen investointivaikutuksia yleisiä kommentteja lukuun ottamatta. 19

20 20 Muutosesityksessä siteerataan Viestintäviraston investointiselvitystä. FiCom on selvitykseen antamassaan lausunnossa muun muassa todennut, ettei tietoliikennesektorin investointitasoa ja - tarvetta tule verrata muihin sektoreihin. Vertailuja tulisi tehdä saman toimialan sisällä kansainvälisesti. FiComin lausunto on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa Lopuksi FiCom pitää sinänsä positiivisena lähtökohtaa, että muutosesityksessä on pyritty kiinnittämään huomiota teleyritysten investointikyvyn säilyttämiseen sekä oikeuksiin kuten omaisuuden suojaan ja taloudellisiin vaikutuksiin. Jos esityksen valmistelua jatketaan ja jotta mainitut seikat tulisi aidosti huomioiduksi, tulisi esitystä ehdottomasti laajentaa, syventää ja täsmentää vähintään yllä esitetyiltä osin. Koska muutosesityksellä on merkittäviä vaikutuksia perustuslailla turvattuun omaisuudensuojaan ja viranomaisen oikeudesta kaventaa tätä suojaa, FiCom esittää, että asiasta pyydettäisiin Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto. FiCom haluaa vielä tuoda esille hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen erityisregulaation vähentämisestä ja EU:n paremman sääntelyn hankkeen tarpeettoman lainsäädännön vähentämisestä. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Reijo Svento toimitusjohtaja

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Lausun kunnioittavasti maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnön johdosta seuraavaa:

Lausun kunnioittavasti maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnön johdosta seuraavaa: TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3441/031/2017 Asiantuntijalausunto ylitarkastaja Anna Hänninen 15.11.2017 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta MmV@eduskunta.fi Viite: Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON LAUSUNTO KOSKIEN VIESTINTÄMARKKINALAIN 57 :N YHTEYSTIETOJEN LUOVUTUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON LAUSUNTO KOSKIEN VIESTINTÄMARKKINALAIN 57 :N YHTEYSTIETOJEN LUOVUTUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 6.10.2004 518/532/2004 Suomen Numeropalvelu Oy Malminrinne 1 B 00180 HELSINKI Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Suomen Numeropalvelu Oy:n tulkintapyyntö VIESTINTÄVIRASTON

Lisätiedot

HE 106/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Maksuluokka

HE 106/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Maksuluokka Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia. Ehdotetulla lailla korotettaisiin

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.4.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Teleyrityksiin kohdistuvaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia. Ehdotetulla lailla korotettaisiin

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen.

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen. HE 170/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Suomen Vientiluotto Oy

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 29.03.2017 EOAK/1047/2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1250/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen U 68/2016 vp / Asiantuntijapyyntö / DNA Oyj Julkinen 1 DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän sisältöä DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää

Varmaa ja vaivatonta viestintää Varmaa ja vaivatonta viestintää Viestintäviraston toimet kaikille viestinnän Suomessa luottamuksellisuuden turvaamiseksi Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Asta Sihvonen-Punkka LVM:n keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Päätös 1 (5) Dnro: 14.5.2013 274/512/2013 Mundio Mobile (Finland) Ltd 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Asian tausta Asian käsittely Viestintävirastossa Viestintävirasto

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00230 Valtioneuvosto cc: kirsi.miettinen@mintc.fi Helsinki 13.6.2007 Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Viestinnän Keskusliitto ry

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 18.1.2013 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1736/9520/2012 Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille 17.6.2008 Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille n suosituksia 316/2008 S Suositus 316/2008 S 1 (5) Kuvailulehti Julkaisija Tekijät Tietojen luovutus -työryhmä Asiakirjan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Analyysi 27.2.2015 Dnro: 1202/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) 1223/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Raasepori IIIb -hanke.

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Liikenne ja viestintäministeriö Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) 1025/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Karijoki

Lisätiedot

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE 1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE ASIA Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä Finrail Oy Lausunto 07.02.2018 Asia: LVM/2394/03/2017 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin Analyysi 1 (6) Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 4.4.2016 1071/9520/2011 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 31 (KOUVOLA)

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 31.5.2016 1272/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa Muistio 1 (5) Dnro: 2.12.2013 1196/940/2013 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue Muhos 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1266/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot