Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi:"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Tekninen lautakunta 61 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: A. Valtion viranomaiset 1. Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Ym pä ris tö mi niste riö, Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöopas 2014: Tul viin varautuminen rakentamisessa, opas alimpien ra ken tamis kor keuk sien määrittämiseksi ranta-alueilla 2. Uudenmaan ELY-keskus, muistio : Tienpidon ja liiken teen asiat esillä Uudenmaan ELY-keskuksessa, Asikkala, Hol lo la, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padas jo ki, Päijät-Hämeen liitto, Hämeen kauppakamari 3. Väestörekisterikeskus : Väestötietojärjestelmän pysy vän rakennustunnuksen käyttöönotto siirtyy B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. Päijät-Hämeen liitto, maakuntavaltuusto : Arvioin ti ker to mus vuodelta Päijät-Hämeen liitto, maakuntavaltuusto : Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myön tä mi nen 3. Lahden seudun ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta : Ympäristölupapäätös / Kemso Oy:n ym pä ristö lu pa ha ke mus pesuainetehtaalle osoitteessa Maalitie 1, Nas to la 4. Hollolan kunta, kaavoituskatsaus 2013, kaavoitusohjelma D. Nastolan kunnan muut toimielimet ja tehtäväalueet 1. Valtuusto : Vuoden 2015 talousarvion laadinnan kehys - 24: Investointiohjelma , tekninen lautakunta ta seyk si köi neen - 26: Nastolan kunnan strategian päivittäminen - 30: Johtosääntömuutos, teknisten palvelujen johtosääntö 2. Kunnanhallitus : Asemakaava ja ase ma kaavan muutos, Koiskalantie, V Kunnanhallitus: Talousarvion 2015 laadintaohje 4. Maisematoimikunta, järjestäytymiskokous , muistio

2 E. Tilaajatehtäviin liittyvät asiat 1. Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen pelastuslaitos - Neuvottelu pelastuslaitoksen maksuosuuksista, muistio Maakuntavaltuusto : Pelastuslaitoksen toi minnal li set ja taloudelliset tavoitteet Johtokunta , pöytäkirja 2. Lahden seudun ympäristölautakunta - Pöytäkirja : Lahden seudun ympäristölautakunnan ( 37) hy väk sy män maa-ainestaksan kohdan korjaaminen 3. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy - Tuotantosopimuksen seurantapalaveri 3/ , muistio - Työtilaus 13/2014: Vanhankartanonpellon viljelypalstat - Työtilaus 14/2014: Torin penkit, poistaminen, asennus - Työtilaus 15/2014: kvl-tähkötie-jyvätie, reunapalteet, rumpu - Työtilaus 16/2014: Urheilutie linja-autopysäkki - Työtilaus 17/2014: Asfalttipäällystepaikkaukset, Muurarintie, Le ka tie - Työtilaus 18/2014: Kalentie, kääntöpaikan rumpu - Työtilaus 19/2014: Uimarantojen viitoitus - Työtilaus 20/2014: Eerikintien pensaat - Työtilaus 22/2014: Jatankallion venepaikat - Työtilaus 23/2014: Suppalan uimaranta, pelastuvene - Työtilaus 24/2014: Nastolan uimarannat, pelastusvälineistö, Sup pa lan pukusuoja, Hevosniemi ilkivaltakorjaukset - Työtilaus 25/2014: Lähdetie, asfalttipaikkaus - Työtilaus 26/2014: Ullankankaantie, ojat - Työtilaus 27/2014: Turranmetsäntie, ojat - Työtilaus 28/2014: Suppalantie, reunapalteiden poisto - Työtilaus 29/2014: Tiemerkinnät - Työtilaus 30/2014: Rakokiventien pysäkkikatokset - Työtilaus 33/2014: Hamarraitti, leikkivälineiden poisto - Työtilaus 34/2014: Nastolan asema, pyöräkatokset - Työtilaus 35/2014: Suppalan uimaranta ja matonpesupaikka, uimakoppi, ritilä - Työtilaus 36/2014: Tuomelan leikkikenttä, aita F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme - Sopimus palveluista ja kustannusarvio sekä valtakirja ja puukau pan toimeksiantosopimus, Uusi-Koiskala RN:o 2:4 - Sopimus palveluista ja kustannusarvio, Mälkölänmetsä RN:o 22:6 2. Nastolan suljetun kaatopaikan tarkkailu, kevät 2014, ve si näytteet , Ramboll Finland Oy 3. Nastolan hulevesiselvitys, suunnittelukokous , muis tio, Ramboll Finland Oy

3 4. Nastolan kunnan valitus korkeimmalle hal lin to-oikeu del le: Muutoksenhaku Kyynärän ranta-alueen kun nos tami seen liittyvään Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen Kuntatekniikan mestarin reklamaatio Pohjala Vakuu tus Oy:lle: Vahinkotapahtuma TA , Leipätie Kuntatekniikan mestarin reklamaatio ja komentointi si joi tus- ja kaivuluvan hakijalle: Elementintien ja Ra ko ki ventien kaivutöiden jälkeinen asfaltointi 7. Ramboll Analytics Oy, uimavesien tutkimustodistukset, ui maran nat, Uusikylä, Kymijärvi, Hevosniemi, Villähteen Kuk kanen, Ruuhijärvi - Näytteet , / Näytteet , / Näytteet , / PHSotey, ympäristöterveyskeskus, uimarannan tar kas tus kerto muk set , tarkastuspäivä : Villähteen kuk ka nen, Hevosniemi, Kymijärvi, Ruuhijärvi, Uusikylä G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Palvelukeskuksen alue, kunnallistekniikan rakentaminen, takuu ajan välitarkastus , LSKT Oy, Skanska Infra Oy, Nas to po lar Rakennuspalvelut Oy, muistio 2. Moreeniraitti ja Kirja-aukio, urakkasopimus MR N6/2014, LSKT Oy 3. Kurenojantien perusparannus, Kuranojantie 2 ja 33:n kas vil lisuus, työtilaus 21/2014, LSKT Oy 4. Kyynäränkannas, rakennussuunnitelma, suunnittelukokous 2/ , muistio, Ramboll Finland Oy 5. Aurantie, Pekkalantie ja Hoitokodintien ym. rakentaminen - Työtilaus VR N9/2014, vihertyöt, LSKT Oy - Uudenmaan ELY-keskus, muistio : Lop pu kat selmus, katuvalaistuksen saneeraustyö ja DNA Oy:n te le kaa pelin sijoittaminen yhdystien 3138 tiealueelle, Nastola 6. Kyynärä II alue, ulkovalaistuksen rakentaminen - Hallintojohtajan viranhaltijapäätös : pank ki takaus, työaikainen takaus, Suomen Energia-Urakointi Oy - Työmaakokous 1/ , pöytäkirja - Vastaanottotarkastus , pöytäkirja - Hankekansio 7. Pappilanpellon alue, ulkovalaistuksen rakentaminen - Hallintojohtajan viranhaltijapäätös : pank ki takaus, työaikainen takaus, Suomen Energia-Urakointi Oy - Aloituskatselmus , muistio - Valvojan kirjallinen huomautus ja reklamaatio urakoitsijalle Ollintien rakentaminen, urakkasopimus MR N5/2014, LSKT

4 Oy 9. Vappulan alue 1. vaihe, ulkovalaistuksen rakentaminen - Urakkasopimus, HSK Sähkö Oy - Hallintojohtajan viranhaltijapäätös : työ ai kainen takaus 10. Palvelukohteiden viitoitussuunnitelma, konsulttitoimeksiannon ti laus vah vis tus , Ramboll Finland Oy 11. Konsulttisopimus ortokuvatyöstä Lahden alueella, SKM Gisair Oy Tilapalvelu: D. Nastolan kunnan muut toimielimet ja tehtäväalueet 1. Valtuusto : Investointiohjelma , tekninen lautakunta ta seyk si köi neen - 26: Nastolan kunnan strategian päivittäminen - 35: Hankesuunnitelma, Villähteen koulu F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Vuokrasopimuksen irtisanominen : Jokiranta, Rnro: 13:12, Ruuhijärventie 670, Nasto lan Eläkkeensaajat ry, Ruuhijärven kyläyhdistys ry, Nas tolan Eläkeliitto ry, Nastolan Metalli ry veteraanijaosto, Nastolan kir ja työn te ki jät ry veteraanijaosto : Uudenkylän kulttuuripiste, Nastolan ilmailukerho ry 2. Ilmoitus, eräiden kunnan kiinteistöjen, rakennusten ja osakkei den omistuksesta luopumisesta : - Kiinteistö Oy Seurankulma, Nastolan työttömät ry - Nastolan virastotalokiinteistöt Oy, PHSOTEY, Työterveys Wel la mo Oy 3. Oljysäiliön tarkastuspöytäkirja, Ylätie 4, Säiliöhepo Oy Sähköntoimistussopimus, Pekkalantie 5 Tpk, Lahti Energia Oy G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Nastolan uimahallin perusparannus Työmaakokouspöytäkirja nro 10, Työmaakokouspöytäkirja nro 11, Sopimus, puhtausluokan P1- asiantuntijapalvelut, TPA Anders son Oy 2. Rahoitusleasing puitesopimus, Kelaleikkuri, Urheilukeskus, , Kuntarahoitus Oyj 3. Männistön koulun olosuhdekorjaukset - Työmaakokous nro 1, Työmaakokous nro 2, Työmaakokous nro 3, Palvelukeskus Linnunlaulu

5 - Takuutarkastuksen pöytäkirja , Vihertarkastus ennen kasvukauden alkua, Skanska Talonrakennus Oy Vesihuoltolaitos: A. Valtion viranomaiset 1. Espoon käräjäoikeuden päätös : Sa nee raus oh jelman vahvistaminen, Vesihuolto Eerola Oy B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tiedote ve si huollon suunnittelutoimintojen yhdistämisestä 2. Eerola-Yhtiöt Oy:n tiedote Vesihuolto Eerola Oy:n ja Lo ka pal ve lu Häme Oy:n sulautumisesta Eerola-Yhtiöt Oy:öön 3. Tilaussopimus Mega-Auto Oy:n kanssa Citroen Jumper autos ta, Viestintävirasto : Uusittu radiolupa D. Nastolan kunnan muut toimielimet ja tehtäväalueet 1. Valtuuston pöytäkirjanote : Haja-asutusalueen ve si huol lon rakentamisaikataulun hyväksyminen F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Aqua Palvelu Oy:n Ali-Juhakkalan käyttölaboratorion tut kimus to dis tuk set: - Ollintien vesihuolto Ollintien vesihuolto Ramboll analytics tutkimustodistukset: - viranomaisvalvonta, verkostovesi, Nastolan terveysasema, , 14TT viranomaisvalvonta, verkostovesi, Erstan päiväkoti, , 14TT viranomaisvalvonta, verkostovesi, Nastolan terveysasema, , 14TT omavalvonta, vedenottamovesi, raaka vesi, , 14TT omavalvonta, vedenottamovesi, kaivot, , 14TT omavalvonta, vedenottamovesi, putkistovesi, Orrilanmäen vesi, , 14TT omavalvonta, vedenottamovesi, Mekantie, , 14TT omavalvonta, vedenottamovesi, raakavesikaivot, , 14TT omavalvonta, Villähde vo lähtevä vesi, , 14TT omavalvonta, Villähde vo raakavesikaivot TT omavalvonta, Kirkkomäen pump., runkovesi, , 14TT03532

6 - omavalvonta, Villähde vo, raakavesikaivot, , 14TT omavalvonta, Villähde vo, lähtevä vesi ennen UV:n ja jälkeen UV:n, , 14TT omavalvonta, Villähde vo, lähtevä vesi ennen UV:n ja jälkeen UV:n, , 14TT omavalvonta, Villähde vo, lähtevä vesi ennen UV:n ja jälkeen UV:n, , 14TT omavalvonta, Kirkkomäen pump., verkostovesi, , 14TT omavalvonta, vedenottamovesi, lähtevä vesi, TT omavalvonta, vedenottamovesi, runkolinja, Kouvolantien alitus, , 14TT jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, touko-, kesä- ja heinä kuu jätevedenpuhdistamon lietetarkkailu, heinäkuu jätevedenpuhdistamon osavuosiraportti 2/ Palojoen tarkkailu, kesä- ja heinäkuu Porvoonjokitarkkailu, kesäkuu jätevedenpuhdistamon vesiympäristölle vaarallisten ja hai tallis ten aineiden selvitys, Porvoonjoen ja siihen laskevien jätevedenpuhdistamoiden vesi ym pä ris töl le vaarallisten ja haitallisten aineiden tutkimus, tark kai lu ra port ti osa 2, JRS Pharma Oy:n kiinteistön jätevesien tarkkailu, kesäkuu Hankkija Oy:n jätevesien tarkkailu, touko-, kesä- ja heinäkuu Levypyörä Oy:n teollisuusjätevesi, toukokuu Ecomonitor Oy:n raportti : Porvoonjoen ja Palojoen ve sis tö tark kai lu - piilevämääritykset Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja il man suo je lu yh distys ry: Jokitalkkarihake , väliraportti vuodelta Häiriöraportit : lievä häiriö vesijohtoverkostossa, Yhdystie : lievä häiriö vesijohtoverkostossa, Jyvätie : lievä häiriö vesijohtoverkostossa, vedenottamolla ja paineenohjausjärjestelmässä 6. Nastolan sukellussuunnistajat ry:n sukellustarkastusraportti ke sä 2014, vesi- ja jätevesiputket Iso- ja Pikku-Kukkasessa G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Vuolenkoski - Pajulahti -vesihuollon rakentaminen <12/45.453/2013> - Helsingin hallinto-oikeus: vastaselityspyyntö valitukseen Haan mäen pumppaamon sijoituksesta , valituksen pe ru mi nen , päätös

7 - Reklamaatio Sweco Ympäristö Oy:lle koskien Haanmäen jäte ve si pump paa mon sijoittamista maantien suoja-alueelle, Uudenmaan ELY-keskus: Loppukatselumusmuistio ve si johdon ja viemäriputken sijoittamisesta yhdysteiden 3134 ja tiealueelle, Uudenmaan ELY-keskuksen päätös rakennuksen si joit ta mises ta maantien suoja-alueelle yhdystiellä 3134, Uudenmaan ELY-keskuksen rakentamisen poikkeamispäätös pum paa mol le maantien suoja-alueelle, Uudenmaan ELY-keskuksen lupapäätös liittymän ra ken ta misel le yhdystielle 14089, Ramboll Analytics: tutkimustodistus Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy:n vesinäytteestä, Elenia Oy: Verkkopalvelusopimuksen vahvistusilmoitus, Marinojan tie 2, Ruuhijärvi - Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Työmaakokouspöytäkirja 13/2014, vaihe 2, Viiden kunnan vesihuolto <23/45.453/2013> - Uudenmaan ELY-keskuksen loppukatselmusmuistio ve si johdon ja viemäriputken sijoittamisesta maanteiden 140, 14085, 14086, ja tiealueelle, Jälkitarkastuksen puutelista Uudenmaan ELY-keskuksen rakentamisen poikkeamispäätös pump paa mol le maantien suoja-alueelle, Mäkelän jvp, Uuudenmaan ELY-keskuksen rakentamisen poik kea mis päätös pumppaamolle maantien14085 suoja-alueelle, Har juntaus tan jvp, Vesitornin osittainen saneeraus <55/45.453/2013> - Lahden seudun rakennusvalvonnan rakennuslupapäätös julkisivutoimenpiteestä - Rakennusvalvontaviranomaisen päätös rakennustyön vas taavas ta työnjohtajasta, Urakkasopimus Nastolan vesihuoltolaitoksen ja Kesälahden Maan siir to Oy:n kanssa vesitornin osittaisesta sa nee rauk sesta Hallintojohtajan viranhaltijapäätös työaikaisen ta kauk sen hyväksymisestä, Kesälahden Maansiirto Oy - Aloituskokouspöytäkirja Työmaakokous 1/ pöytäkirja - Työmaapalaveri 1/ muistio - Työmaapalaveri 2/ muistio - Paikallisvalvojan viikkoraportit, viikot 24-28, viikot 29-30, viikot Tilanneraporttimuistio Kouvolantien alitus <88/45.453/2013> - Uudenmaan ELY-keskuksen aloituskatselmusmuistio ve si joh-

8 don sijoittamisesta tiealueelle (alitus) seututiellä Kumian myllyn alueen vesihuolto <93/45.453/2013> - Työmaakokous 1/ pöytäkirja - Työmaakokous 2/ pöytäkirja - Päijät-Hämeen poliisilaitos : Hyväksytään rä jäh dysase tuk sen 76 :n mukainen ilmoitus räjäytys- ja lou hin ta työstä Räjäytysyksikkö Oy:n louhintatyön kenttäkortti - Ramboll Analytics Oy:n Välisuomen Maa- ja Vesirakennus Oy:lle toimittama tutkimustodistukset koskien talousveden hygi ee nis tä laatua Mekantiellä, ja Vesihuoltoinsinöörin selvitys Hannu Niemiselle Nas to lan vesihuoltolaitoksen toteuttamista haja-asutusalueen ve si huol to hank keis ta3 6. Kyynäränkannaksen vesihuolto <661/45.453/2014> - Suunnittelukokous 2/ muistio Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120. Tekninen lautakunta. Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120. Tekninen lautakunta. Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120 Tekninen lautakunta Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Tiedoksi saatettavat asiat 122 45 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys

76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys Nastolan kunta Pöytäkirja 7/2013 151 Tekninen lautakunta Aika 03.09.2013 klo 17:17-19:37 Paikka Kaivolan perinnetila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Tiedoksi saatettavat asiat 154 72 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226 Tekninen lautakunta Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Tiedoksi saatettavat asiat 228 102 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 3. Talouspäällikön viranhaltijapäätös Lainapäätös - 14.4.2010 11, tilapäislainan ottaminen

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 3. Talouspäällikön viranhaltijapäätös Lainapäätös - 14.4.2010 11, tilapäislainan ottaminen Kunnanhallitus 88 10.05.2010 Tiedoksi saatettavat asiat KH 88 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne kunnanhallituksen

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 01.04.2015 klo 18:03-20:31 Paikka Kaupungintalo, 3. krs Osallistujat Nimi Tehtävä Huhtala Anssi pj. Nieminen Tero vpj. Hanhela Jenni j.

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat kirjelmät ja pää tök set:

Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat kirjelmät ja pää tök set: KAUPUNGINHALLITUS 341 10.08.2015 Saapuneita kirjelmiä ja päätöksiä KH 341 Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat kirjelmät ja pää tök set: 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 55

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 55 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 55 Tekninen lautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

152 25.09.2014. Kunnostetun alueen maaperään jäi kunnostuksen tavoitetason ylit täviä öljyhiilivetyjakeiden ja keskitisleiden pitoisuuksia.

152 25.09.2014. Kunnostetun alueen maaperään jäi kunnostuksen tavoitetason ylit täviä öljyhiilivetyjakeiden ja keskitisleiden pitoisuuksia. Rakennus- ja ympäristölautakunta 152 25.09.2014 Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi RAKYL 152 Selostus: JÄTEASIAT Itä-Suomen hovioikeuden tuomio törkeästä ympäristön tur me lemi ses ta kiinteistöllä osoitteessa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2015 klo 16:00-18:09 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot