Omavalvonta. Ville Kankaanhuhta, Lauri Haataja, Timo Saksa. Luonnonvarakeskus. Suonenjoki. Luonnonvarakeskus. Luonnonvarakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omavalvonta. Ville Kankaanhuhta, Lauri Haataja, Timo Saksa. Luonnonvarakeskus. Suonenjoki. Luonnonvarakeskus. Luonnonvarakeskus"

Transkriptio

1 Omavalvonta Ville Kankaanhuhta, Lauri Haataja, Timo Saksa Luonnonvarakeskus Suonenjoki

2 Omavalvonta Tarkoittaa metsurin, koneenkuljettajan tai omatoimisen metsänomistajan tekemää laadunseurantaa työn aikana ja sen jälkeen. palvelut/omavalvonta_manuaali.htm

3 Omavalvonta koko metsänhoitoketjussa Maanmuokkaus - viljelykelpoisten muokkausjälkien tiheys ja laatu - ympäristöasiat Varhaisperkaus - kasvatettavien taimien tiheys, puulajisuhteet - jatkotoimenpiteiden ajoitus Istutus / kylvö - viljelytiheys ja istutustyön laatu (istutussyvyys ja taimen sijainti) - viljelymateriaalin laatu Taimikon harvennus - jäävän puuston kasvatustiheys ja puulajisuhteet - metsävaratiedon päivitys Energiapuuhakkuu Ensiharvennus Harvennushakkuu - puustotiedot -metsävaratiedon päivitys -jatkokehityksen ennustaminen

4 Työn laadun mittaus - Omavalvonta Yksinkertainen ja tehokas laadun hallinnan keino Tavoite selvillä Yhteinen näkemys hyvästä laadusta Objektiivinen työjäljen mittaus Tuloksen vertaaminen tavoitteeseen Työtapojen muuttaminen tarvittaessa Omavalvontaan kuuluu Palaute ketjun eri toimijoille Muu omavalvontatiedon jatkohyödyntäminen Kontrollointi Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta

5 Omavalvontatiedon hyödyntämismahdollisuudet Kankaanhuhta & Saksa 2012

6 Omavalvonnasta hyötyvät kaikki osapuolet Työntekijä tavoite selvillä välitön palaute dokumentti työn laadusta työn arvostus Toimihenkilö metsävaratiedon päivitys KEMERA-hakemukset palkan maksu laatujärjestelmä metsänomistajan tiedottaminen toiminnan kehittäminen Metsänomistaja omatoimisuuden lisääminen metsänhoidon tason nousu kustannusten lasku mahdollisuus tarkistaa teettämänsä työn laatu

7 Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten töiden laadun parantaminen omavalvonnan avulla MMM:n Kemeran kehittämisvaroista rahoittama kehittämishanke Projektin toteuttivat yhteistyössä Suomen Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus Mukana olivat seuraavat toimijat: Mhy Loimijoki Mhy Kymenlaakso Mhy Keski-Suomi Mhy Kuusamo Metsä Group Oyj Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Metsä-Pirkka Ky

8 Hankkeen tavoitteet 2014 Hankkeen päätavoitteena on luoda puitteet omavalvonnan käyttöönotolle kemeratöiden toteutuksessa Tukea omavalvontamenetelmien laajaa käyttöönottoa toimijoiden keskuudessa Tulevaisuudessa omavalvontatieto olisi toteutustuen saamisen ehto palkkalistatöissä Töiden laatu ja tuottavuus Taimikonhoito ja nuoren metsän harvennus Kemeran hallinto kevenee Metsävaratiedon ajantasaisuus 8

9 Taimikonhoidon omavalvonnan toteutus Mittaus suoritettiin jokaisella työmaalla määräajoin työn edetessä. Toimijoilla oli mahdollisuus käyttää omia omavalvontamenetelmiään. 9 Hanke tarjosi yhden mallin omavalvontamittauksesta.

10 Taimikonhoidon omavalvonnan toteutus Mitattavat muuttujat: Jäävän puuston runkoluku puulajeittain. Jäävän puuston keskipituus ja keskiläpimitta. Poistuman määrä ja poistuman keskiläpimitta (kannoista). 10

11 Hankkeen päätulokset Omavalvontamittausten luotettavuus omavalvonnan vertailu metsäkeskuksen tekemiin kontrollimittauksiin 11

12 Omavalvonta-aineisto ja viranomaismittaukset (tilanne ) Toimija Toimitettuja Hankkeista ajoissa analyysiin Virta-kontrolleja hankkeita (kpl) (kpl) (osuus, %) (kpl) (ha) Kuusamon mhy Stora Enso Keski-Suomen mhy UPM Metsä Group Loimaan seudun mhy Kymenlaakson mhy Metsä-Pirkka Ky Toimitettuja NMH hankkeita oli 69, eli 14 %. 12 Ville Kankaanhuhta

13 Systemaattiset kontrollimittaukset havupuuntaimikoissa: mukana myös taimikot, joille oli kirjattu vain puuston kokonaismäärä! Mittausten ero keskimäärin Kpl/ha SD Metsuri Kontrolli Ero Tunnus- Ero tilastollisesti merkitsevä. r Pinta-ala Kpl luvut (%) (ha) (N) Korrelaatio 67.4 Pinta-ala 277 Kuvioita 109 Korrelaatio merkitsevä tasolla. 13 Ville Kankaanhuhta

14 Lehtipuuston osuus laatuindikaattorina männynja kuusentaimikoissa palveluntarjoajien välinen vaihtelu (vähintään 5 kuviota ja 10 ha:n pinta-ala/palveluntarjoaja) Mittausten ero keskimäärin Osuus, % SD Metsuri Kontrolli Ero Tunnus- Ero ei tilastollisesti r merkitsevä. Pinta-ala Kpl luvut (%) (ha) (N) Korrelaatio 69 Pinta-ala 258 Kuvioita 103 Korrelaatio merkitsevä tasolla. Toimijoiden välinen vaihtelu: r = %. 14 Ville Kankaanhuhta

15 Omavalvontamittausten luotettavuus yhteenveto Mittaukset vastaavat toisiaan, % Mitattu tunnus Koko aineisto Heikoin Paras (Havupuutaimikot) Jäävä havupuusto, kpl/ha 76,5 65,6 94,5 Jäävä lehtipuusto, kpl/ha 69,0 56,1 95,5 Keskiläpimitta, cm 88,8 66,3 97,2 Keskipituus, m 89,3 73,6 95,6 15 Ville Kankaanhuhta

16 Hankkeen päätulokset Mitä omavalvontatieto kertoo mitattujen taimikoiden laadusta - Aineisto jaettu vallitsevan puulajin sekä taimikon keskipituuden mukaan kolmeen luokkaan: - keskipituus alle 3 m / varhaisperkaus - keskipituus 3-7 m / taimikon harvennus - keskipituus yli 7 m / nuorenmetsän hoito 16

17 Kuusen varhaisperkaus jäävät havupuut ja puuston kokonaismäärä Palve- Jäävät Keskipi- Kuvioita, luntarj. puut/ha tuus, m kpl ha Total Ville Kankaanhuhta

18 Kuusen taimikonhoito jäävän puuston kokonaismäärä Palve- Jäävät Keskipi- Kuvioita, luntarj. puut/ha tuus, m kpl ha Total Ville Kankaanhuhta

19 Kuusen NMH korvaako NMH ensiharvennuksen? Palve- Jäävät Keskipi- Kuvioita, luntarj. puut/ha tuus, cmm kpl ha Total Ville Kankaanhuhta

20 Taimikonhoitoketju - kuusikko Ajallaan, noin metrin keskipituudessa varhaisperattu kuusentaimikko voidaan harventaa, kun kuusten valtapituus on 3 4 metriä. Tällöin jätetään runkoa hehtaarille. Karri Uotila Hyväkasvuisen ja riittävän tiheän kuusikon latvusto sulkeutuu nopeasti myöhemmän taimikonhoidon jälkeen ja ehkäisee vesojen kasvua ja vähentää ennakkoraivauksen tarvetta.

21 Männyn varhaisperkaus jäävän puuston kokonaismäärä Palve- Jäävät Keskipi- Kuvioita, luntarj. puut/ha tuus, m kpl ha Total Ville Kankaanhuhta

22 Männyn taimikonhoito jäävän puuston kokonaismäärä Palve- Jäävät Keskipi- Kuvioita, luntarj. puut/ha tuus, m kpl ha Total Ville Kankaanhuhta

23 Männyn NMH korvaako NMH ensiharvennuksen? Palve- Jäävät Keskipi- Kuvioita, luntarj. puut/ha tuus, m kpl ha Total Ville Kankaanhuhta

24 Taimikonhoitoketjumännikkö Varhaisperkaus noin metrin pituisessa taimikossa. Kylvömännikössä varhaisperkaus voidaan joutua tekemään jo alle metrin pituudessa; koivua ei saa päästää mäntyä pidemmäksi. Perinteisessä laadukkaan ainespuun kasvatuksessa taimikonharvennusta voi viivästää 5 7 metrin pituuteen, jolloin tavoitellaan noin puun hehtaaritiheyttä. METLA/Erkki Oksanen Aikaisimmillaan männikkö voidaan harventaa 2-3 metrin pituisena yhdistettyyn energia- ja ainespuun kasvatusasentoon taimen hehtaaritiheyteen.

25 Koivun/lehtipuuston taimikonhoito jäävän puuston kokonaismäärä Palve- Jäävät Keskipi- Kuvioita, luntarj. puut/ha tuus, m kpl ha Total Ville Kankaanhuhta

26 Taimikonhoito - koivikko Koivikossa ei yleensä tarvita varhaisperkausta. Rauduskoivun taimikko harvennetaan 4 7-metrisenä noin 1600 rungon hehtaaritiheyteen. Hieskoivikot kasvatetaan tiheämpinä eli runkoa hehtaarilla. Jari Miina

27 Taimikonhoidon ajoitus ja kustannukset Poistumaltaan järeät ja tiheät taimikot ovat kalliita hoitaa. Työajanmenekki, pv/ha cm Nuoren metsän kunnostus Myöhempi taimikonhoito Poistuma, kpl/ha Varhaisperkaus 3 cm 1 cm Varhaisperkauksessa poistuma on tyypillisesti runkoa/ha ja sen keskimääräinen läpimitta on 1 2 cm. Myöhemmässä taimikonhoidossa poistumaa on hieman vähemmän, mutta sen läpimitta on 3 5 cm luokkaa. Lähde: Hämäläinen 1983, Metsäalan TES 2010

28 Yhteenveto havaintoja kehittämispilotin mittauksista kehitystyön pohjaksi Metsävaratietojen päivitys (OK). Keskiarvo/puulajeittain: Keskiläpimitta, cm (OK) Keskipituus, m (OK) Puustotunnukset Otanta ja mittaukset kuviolla Koealojen määrä: vähintään 5 kpl/kuvio! Ei < 0.5 ha kuvioita: hallinnointi keventyy! Eri toimijoiden vastuut: ei puutteellisia tietoja toimitukseen! Karkeampi luokitus tulevaisuudessa (?): Kantojen lukumäärä Kantoläpimitta Kehitystyö jatkuu ja palautetta kannattaa antaa! Poistuma kannoista Jäävä puusto Jäävä puusto kirjattava puulajeittain! Jäävän lehtipuuston laskennassa näkemyseroja (ohjeistus!) Tavoite ja työntekijän nimi näkyviin! 28 Ville Kankaanhuhta

29 29 Teppo Tutkija

Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja

Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Jouni Siipilehto, Sauli Valkonen ja Marja-Leena Päätalo Jouni Siipilehto Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja

Lisätiedot

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohjeen on laatinut Suomen metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalveluiden työryhmä: Jani Leivo puheenjohtaja sekä Jarkko Partanen, Veikko Kaikkonen,

Lisätiedot

Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun

Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun ISBN-13: 978-951-40-1995-1 (PDF) ISBN-10: 951-40-1995-4 (PDF) ISSN 1795-150X Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun Pertti Harstela, Pekka Helenius, Juho Rantala, Kaija Kanninen

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen;

Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen; 1 K E M E R A Soveltamisala Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen; 2) metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen;

Lisätiedot

Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi?

Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi? Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi? Matti Kärkkäinen professori ja puuntuottaja Elinvoimaa metsistä (EME) -hanke Talousmetsien mahdollisuudet käyttöön Padasjoki, valtuustosali 19.3.2013

Lisätiedot

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Maastokoulutus Miehikkälä 2014 Kasvatushakkuut Kasvatushakkuun vaihtoehtoiset toteuttamistavat A Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus: Ala- ja yläharvennukset (alaharvennus

Lisätiedot

metsänhoidossa Ville Kankaanhuhta Kajaani 18.11.2011

metsänhoidossa Ville Kankaanhuhta Kajaani 18.11.2011 Laatutyön menetelmät ete ätja vaikuttavuus uus metsänhoidossa Ville Kankaanhuhta Kajaani 18.11.2011 Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsäpalvelun osaamiskeskittymä tutkimus tkim ja kehittämisverkostoerkosto

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

Metsävaratieto ja sen käytön mahdollisuudet. 4.12.2014 Raito Paananen Metsätietopäällikkö Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Keski-Suomi

Metsävaratieto ja sen käytön mahdollisuudet. 4.12.2014 Raito Paananen Metsätietopäällikkö Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Keski-Suomi Metsävaratieto ja sen käytön mahdollisuudet 4.12.2014 Raito Paananen Metsätietopäällikkö Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Keski-Suomi Sisältö 1. Julkisin varoin kerättävien metsävaratietojen keruun

Lisätiedot

Korjuun laadunseuranta eri-ikäishakkuissa

Korjuun laadunseuranta eri-ikäishakkuissa Korjuun laadunseuranta eri-ikäishakkuissa Suomen metsäkeskus 2014 Työryhmä Hyväksytty 1.7.2014 Koistinen Risto Vähätalo Heikki pj Vuorenmaa Jyrki Sirén Matti Metla Ari Eini, johtaja Hostikka Aki [1] Korjuun

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 Kestävän metsätalouden rahoituslaki nykyinen KEMERA Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 1 KEMERA -yleistä Yhteiskunnan tukea eri metsänhoitotöihin => kestävän

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen Leimikonsuunnittelu-opas Eero Liinakoski ja Kati Kontinen LEIMIKONSUUNNITTELU-OPAS Eero Liinakoski ja Kati Kontinen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU MIKKELI 2014 C: OPPIMATERIAALIA STUDY MATERIAL 14 1 Tekijä(t)

Lisätiedot

Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on metsän paras suojelija.

Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on metsän paras suojelija. Kuva Seppo Samuli METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 23. HUHTIKUUTA 2015 Nro 8 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on

Lisätiedot

Kannattavan metsätalouden edellytykset

Kannattavan metsätalouden edellytykset Kannattavan metsätalouden edellytykset Matti Kärkkäinen emeritusprofessori ja puuntuottaja Stora Enson metsänomistajailta Tampereella Tampereen ammattikorkeakoulu tiistaina 15.4.2014 klo 18 21 osoitteessa

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tuo etuja metsänomistajalle

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tuo etuja metsänomistajalle Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys

Lisätiedot

Kannot suojaan. Koneyrittäjät ja metsäyhtiöt ovat eri mieltä kantokäsittelyn hinnasta ja sen maksajasta. Sivut 10 11

Kannot suojaan. Koneyrittäjät ja metsäyhtiöt ovat eri mieltä kantokäsittelyn hinnasta ja sen maksajasta. Sivut 10 11 METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 27. ELOKUUTA 2015 Nro 16 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Kannot suojaan Koneyrittäjät ja metsäyhtiöt ovat eri mieltä kantokäsittelyn hinnasta ja sen maksajasta. Sivut

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti 2/2014 6.6.2014 Juhani Krappe JUVA, PUUMALA SULKAVA sivu 3 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenedut sivu 8 Ammattimies tekee tiheästäkin taimikosta metsän sivu 16 Metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

Konkari jo 31-vuotiaana. Matti Heikkilä on vuoden 2012 nuori metsänomistaja. Sivut 4 5

Konkari jo 31-vuotiaana. Matti Heikkilä on vuoden 2012 nuori metsänomistaja. Sivut 4 5 Metsäalan ajankohtaislehti TORSTAINA 10. TOUKOkuuta 2012 Nro 9 www.metsalehti.fi Konkari jo 31-vuotiaana Matti Heikkilä on vuoden 2012 nuori metsänomistaja. Sivut 4 5 Ajankohtaista: Energiapuulle hintatilastot

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10628 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.02.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

KotiMetsä. Kasvu vauhtiin. Metsänomistajan tavoitteiden mukainen metsien hoito yhdistyksen omalääkäreiltä

KotiMetsä. Kasvu vauhtiin. Metsänomistajan tavoitteiden mukainen metsien hoito yhdistyksen omalääkäreiltä KotiMetsä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2014 11.4.2014 Metsänomistajan tavoitteiden mukainen metsien hoito yhdistyksen omalääkäreiltä Metsänomistajat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola,

Lisätiedot

HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ MITTAAMINEN

HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ MITTAAMINEN HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ KORJUUJÄWE ARVIOINTI JA MITTAAMINEN :. :~- Sivu 1 JOHDANTO... 1 2 HARVENNUSHAKKUIDE KORJUUJÄLJELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 2 2.1 Jäävä ja

Lisätiedot

1. JOHDANTO. 1.1 Opinnäytetyön taustaa

1. JOHDANTO. 1.1 Opinnäytetyön taustaa 1. JOHDANTO 1.1 Opinnäytetyön taustaa Ajatus bioenergian korjuun kannattavuustutkimuksesta maisemanhoitokohteilla sai alkunsa vuonna 2006 kun Sopimuksellinen ympäristönhoito ja bioenergiahanke käynnistyi.

Lisätiedot

Kevyet koneet metsänhoidossa OPAS METSÄNOMISTAJALLE. Miikka Parviainen Riitta Pellinen Mikko R. Salminen Tapani Sauranen

Kevyet koneet metsänhoidossa OPAS METSÄNOMISTAJALLE. Miikka Parviainen Riitta Pellinen Mikko R. Salminen Tapani Sauranen Kevyet koneet metsänhoidossa OPAS METSÄNOMISTAJALLE Miikka Parviainen Riitta Pellinen Mikko R. Salminen Tapani Sauranen Kevyet koneet metsänhoidossa Opas metsänomistajalle Kirjoittajat: Miikka Parviainen,

Lisätiedot

Metsänhoidon koneellistaminen

Metsänhoidon koneellistaminen Metsätehon raportti 206 23.6.2009 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Metsänhoidon koneellistaminen Visio ja T&K-ohjelma Markus Strandström Jarmo Hämäläinen Heikki Pajuoja Metsäteho

Lisätiedot

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME 1 METSÄ ON TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Tämän kirjan ruotsinkielinen alkuperäisteos on Skogen är full av liv, jonka ensimmäinen painos julkaistiin 2004. Kirjaa

Lisätiedot

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/1/mwp143.htm ISBN 978-951-4-2216-6 (PDF) ISSN 1795-15X Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle Kari Hyytiäinen, Olli

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään Metsä Pohjanmaa ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010 Teemanumero: Metsien hyödyntäminen ja puun käyttö Metsäkeskuksen uudet puhelinnumerot takakannessa pihkassa metsään 2 pääkirjoitus

Lisätiedot