Kelaa! Kestävä kulutus ja elämänlaatu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelaa! Kestävä kulutus ja elämänlaatu 1.3.2008 30.6.2011"

Transkriptio

1 Kelaa! Kestävä kulutus ja elämänlaatu LOPPURAPORTTI SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN ONGELMAT JA SUOSITUKSET PROJEKTIN TULOKSET PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMINNAN JATKUVUUS PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektin lähtökohtana oli ilmastonmuutoksen hillitseminen kestävämpiä kulutustottumuksia edistämällä. Teemoiksi suunniteltiin materiaali- ja energiatehokkuutta, ruokaa, mökkeilyä ja ostovalintoja. Hankkeessa haluttiin tarjota konkreettisia ja innostavia keinoja keventää omaa ekologista selkäreppua. Hankkeella myös muistutetaan, ettei hyvinvointi tai onnellisuus vaadi materiaalisen kulutuksen lisäämistä. Näkökulma on edelleen ajankohtainen ja teemat ovat toteutuneet suunnitellusti. Kestävän kulutuksen edistämisen valinta keskeiseksi teemaksi oli onnistunut. Hankkeen aikanakin Lahdessa toteutetut ekologisen jalanjäljen mittaukset (2009, 2011) ovat osoittaneet liiallista luonnonvarojen käyttöä. Keskivertokuntalaisen kulutustasolla vaadittaisiin kolme maapalloa, tuottamaan riittävät luonnonvarat. Koska maapalloja kuitenkin on vain yksi ainoa, on aiheessa edelleen pureskeltavaa. Hankkeen tavoitteena oli hillitä ilmastonmuutosta ja edistää kestävää elämäntapaa. Tähän pyrittiin vaikuttamalla kuluttajiin ja erityisesti haastaviin ryhmiin, eli niihin, jotka eivät vielä ole ilmastoaktiivisia omassa arjessaan. Toinen hankkeen keskeisistä tavoitteista oli edistää kestäviä hankintoja ja elinkaariajattelua kohdealueen kunnissa ja yrityksissä. Lisäksi haluttiin kannustaa yrityksiä verkostoitumiseen, sekä innovaatioiden ja kestävien toimintatapojen kehittämiseen. Hankkeessa korostettiin, että vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä on kaikilla yhteiskunnan toimijoilla. Hankkeen myötä haluttiin kestävän elämäntavan konkreettisten vaihtoehtojen tulevan tutummiksi yhä useammille ihmisille ja eri toimijoiden tuottaman päästökuormituksen vähenevän. 1

2 Projektin kohderyhmänä olivat kansalaiset ja kotitaloudet, materiaalitehokkuutta edistävät (korjauspalvelu-, luomu-, ammattikeittiö tai kierrätysala) tai muuten ympäristötietoiset pk-yritykset, kuntien työntekijät sekä kuntien hankinnoista, ruokapalveluista ja energiasta vastaavat tahot. Kohderyhmä on erittäin laaja, mikä on toiminut sekä vahvuutena että heikkoutena projektin toimintaa toteutettaessa. Heikkoutena kohderyhmän laajuus näyttäytyy sen kautta, että toimintaa on ollut paljon, ja sen kohdentaminen ja priorisointi on ollut haasteellista. Toisaalta kohderyhmän laajuus on myös vahvuus, sillä hankkeen toiminnan kautta on edistetty eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Tästä hyvänä esimerkkinä on kuntien hankkijoiden, ravintola-alan ammattilaisten ja luomu- ja lähiruokayrittäjien väliset kohtaamiset ja yhteistyö. Kulutusvalintoihin liittyvät muutokset kytkeytyvät aina kaikkiin osapuoliin, eli tuottajaan, tilaajaan, toimittajaan, hankkijaan ja kuluttajaan. Tällöin keskustelu jäisi vaillinaiseksi, jos keskustelua käytäisiin ainoastaan yhden ryhmän kanssa. Vastuu muutoksista on kaikilla yhteiskunnan toimijoilla, mikä käy hyvin esille hankkeen toiminnassa. Sekä projektin tavoitteet, että kohderyhmät olivat laaja-alaiset ja toiminnan vaikuttavuuden seuraaminen onkin ollut haastavaa. Varmasti tavoitteiden ja toimenpiteiden keskittämisellä olisi ollut paikkansa, mutta laajalla rintamalla toimimalla medianäkyvyys ja vaikuttavuus on ollut todennäköisesti parempi. 2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektissa tehtiin monipuolisesti yhteistyötä erilaisten organisaatioiden ja toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanit valikoituivat teeman ja tarpeen mukaan. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ja organisaatiot ovat pitkälti sen kaltaisia, joiden suunnitteluvaiheessa arveltiin olevan kiinnostuneita tulemaan hankkeeseen mukaan. Valtaosa osallistuvista organisaatioista on tullut mukaan toiminnallisen yhteistyön kautta, kuten esimerkiksi ravintoloiden lähiruoka-aloitteeseen tai Pieniä tekoja -kampanjaan osallistumalla. Myös näyttelyiden kokoamiseen on kutsuttu monia muita toimijoita mukaan, mikä on tuottanut selkeää lisäarvoa erilaisille teemanäyttelyille. Monet ovat myös olleet mukana tekemässä tapahtumia ja tilaisuuksia, esittelemässä niissä ratkaisuja tai luomassa sisältöjä. Yhteistyö on tuonut lisäarvoa luomalla uusia kontakteja ja tietotaidon vaihtoa sekä osallistujien että asiantuntijaorganisaatioiden / yritysten välille. Kansalaisjärjestöjen osallistuminen on jäänyt odotettua vähäisemmäksi, mutta vapaaehtoisuuteen perustuvassa toiminnassa on ymmärrettävää, että resurssit ovat rajattuja. Kaiken kaikkiaan osallistuvien organisaatioiden osalta suunnitelmassa on pysytty kohtuullisen hyvin. Koottuna voidaan sanoa, että yhteistyötä on tehty pääsääntöisesti seuraavilla tavoilla: - tapahtuma on järjestetty yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa - Kelaa-hanke on ollut mukana yhteistyökumppanin järjestämässä tapahtumassa - yhteistyökumppani on ollut mukana Kelaa-hankkeen tapahtumassa - yhteistyökumppani on välittänyt tietoa Kelaa-hankkeen toiminnasta esimerkiksi sähköpostilistojen, nettisivujen tai asiakaslehtien kautta - yhteistyökumppani on luovuttanut tiettyihin teemoihin liittyvää tarpeellista materiaalia tai rekvisiittaa Kelaa-hankkeen käyttöön Yhteistyötä on myös tehty monien muiden hanketoimijoiden kanssa. On ollut tärkeää vaihtaa kokemuksia, saada vastakaikua ideoille, oppia uutta sekä hyödyntää muiden kehittämiä hyviä käytäntöjä. Tällaisia hanketoimijoita ovat olleet esimerkiksi Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Ekokumppanit Oy/Moreenia, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus, Helsingin Seudun ympäristö- 2

3 palvelut, Jätelaitosyhdistys, Motiva Oy, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Brahea, Itämeren kaupunkien liitto, Turun ja Lahden ammattikorkeakoulut sekä Turun yliopisto. Yhteistyö eri tahojen kanssa projektin toteutuksessa on sujunut hyvin. Paljon toimintaa on toteutettu yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa, mikä on ollut hedelmällistä. Työnjako hankkeen varsinaisten yhteistyökumppaneiden kanssa on toiminut niin ikään hyvin. Toisaalta myöskään vaikeuksilta ei ole vältytty. Vastoinkäymiset ovat pääosin johtuneet toimintakulttuurien eroavaisuuksista tapahtumien tai tiedotuksen järjestämisessä tai siitä, että hankkeen käsitteistä, säännöistä ja hallinnoinnista ei kaikilla ollut perusteellista tietoa. Vaikeudet ovat olleet helposti hoidettavissa, eivätkä ne ole varsinaista toimintaa haitanneet. Kelaa!-hankkeen yhteistyökumppanit ovat osallistuneet sellaisten toimintojen toteutukseen, jotka he ovat oman toimintansa kannalta nähneet kiinnostavimpana. Hanke on tuonut myös lisäarvoa yhteistyökumppaneiden omaan toimintaan jätteen synnyn ehkäisyn teeman ja uudenlaisen näkökulman kautta. Vastaisuudessa on tärkeää keskustella perusteellisesti eri osapuolien odotuksista sekä sopia yhteistyöstä ja työnjaosta tarkkaan, jotta kaikki tietävät mitä hankkeelta odotetaan. Projektilla ei ole varsinaisesti ollut kansainvälisiä kumppaneita, mutta yhteistyötä on kuitenkin tehty erityisesti tiedonvaihdon ja viestinnän puitteissa. Hankkeen toiminnasta on kerrottu osatoteuttajien muun kv-toiminnan yhteydessä. Hanketta on esitelty kymmenille ulkomaisille vierailijaryhmille. Kelaa!-hankkeen ilmoitus myös julkaistiin kahdessa Euroopan unionin laajuisessa julkaisussa. Hankkeen tuloksista, hyvistä käytännöistä ja kokemuksista tiedotetaan myös kansainvälisille verkostoja. Hanke muun muassa pääsi esittäytymään Itämeren alueen yhteisessä kestävän kehityksen konferenssissa sekä päälavalla että rinnakkaissessiossa. 3. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Koska kyseessä oli ennen kaikkea viestintähanke, keskityttiin toiminnassa nimenomaan viestintään ja sen keinoihin. Hankkeen viestinnän pääajatuksena oli löytää raikkaita ja kiinnostavia näkökulmia ja keinoja tuoda esille ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävään kuluttamiseen liittyviä teemoja ja näin kannustaa ihmisiä toimimaan omassa arjessaan. Oli tärkeää hyödyntää monenlaisia viestinnän keinoja ja kanavia, sillä haastavien kohderyhmien tavoittamiseksi katsottiin, että on erottauduttava perinteisestä ympäristöviestinnästä. Erityisesti seuraavia näkökulmia pidettiin tärkeinä viestintää suunniteltaessa: - Tarvitaan positiivinen lähestymistapa. - Tarvitaan oivallus, että muutkin toimivat. Tarvitaan hyviä esimerkkejä, sillä parhaita esikuvia ovat työkaverit, naapurit, perheenjäsenet ja muut vertaiset. - On aina tarkkaan keskityttävä kuhunkin kohderyhmään ja mietittävä mitä viestintäkeinoja käytetään, mikä on viestinnän kärki ja millainen volyymi tarvitaan. Uusien viestintäkeinojen ennakkoluuloton kokeilu kannattaa. - On ravistauduttava irti ympäristöasioihin liittyvistä stereotypioista ja tehtävä ilmastoarjesta tuttua, tavallista ja houkuttelevaa. - Tiedotuksessa kannattaa aina hyödyntää erilaisten yhteistyökumppaneiden verkostoja. - Paikallinen näkökulma on tärkeä vahvuus. - Tiedotuksen suunnittelu on erottamaton osa muuta suunnittelua. Paras tulos saadaan, kun tiedotusta ja tapahtuman järjestelyitä suunnitellaan rinta rinnan alusta lähtien. 3

4 Hankkeen viestinnässä on pyritty tavoittelemaan erityisesti ns. haastavia kohderyhmiä, eli sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole ilmastoaktiivisia. Tämän takia kaikessa viestinnässä panostettiin siihen, että viesti tavoittaa sellaiset ihmiset, jotka eivät sitä välttämättä etsi. Hankkeen haluttiinkin näkyvän tavallisen ihmisen arjessa siellä, missä hän liikkuu, sekä niissä medioissa, joita hän kohtaa. Oli myös tärkeää saada viesti sellaiseen muotoon, että se herättää kiinnostuksen ja on helposti omaksuttavissa. Tärkeä osa hankkeen oppeja oli nimenomaan tämän asian pohtiminen ja oivaltaminen. Voidaan todeta, että hankkeen edetessä onnistuttiin kehittymään nimenomaan viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa haastavien kohderyhmien näkökulmasta. Hankkeen kuluessa esimerkiksi opittiin paremmin tunnistamaan erilaisten kohderyhmien tarpeita ja kiinnostuksenkohteita sekä kohdistamaan viestintää juuri heille. Esimerkiksi ostoskori- ja kauppakeskustapahtumat sekä Ratkaisujen markkinat -tapahtuma koettiin onnistuneiksi juuri tästä näkökulmasta. Onnistumiset myös näkyivät suurempina osallistujamäärinä, positiivisena palautteena sekä mediaosumina. Hankkeen viestinnän visuaalisessa ulkoasussa pyrittiin herättelevään ja mieleenpainuvaan. Erilaisia houkuttelevia keinoja hyödynnettiin asian kiinnostavuuden lisäämiseksi. Esimerkkinä tällaisista keinoista on paikallisten tunnettujen henkilöiden kanssa tehtävä yhteistyö. Hanke on saanut viestinnän uudenlaisesta näkökulmasta ja keinoista paljon positiivista palautetta. Hankkeen aikana toteutettiin useita viestintäkampanjoita eri teemoihin ja tapahtumiin liittyen. Kampanjoita on toteutettu niin maksullisissa, kuin maksuttomissakin medioissa. Maksullisista medioista on käytetty, sanoma- ja aikakauslehtiä, paikallisradioita, alueellista tv-mainontaa, bussien sisä- ja ulkopintoja, nettibannereita sekä google-hakupalvelinta. Maksuttomista medioista hyödynnettiin erityisesti julistemainontaa, sosiaalista mediaa, ohjelmayhteistyötä sekä katu/sissimarkkinointia. On tärkeää muistaa, ettei menestyksekäs tapahtumamarkkinointi niinkään vaadi suurta budjettia, vaan tarkkaa suunnittelua. Esimerkiksi hyvin sijoitetut julisteet taikka oikein ajoitettu sissimarkkinointitempaus voi olla huomattavan tehokas. Esimerkiksi Elämystehdas-tapahtumaa ennen järjestetty maalaustempaus toimi hyvin, herätti yleisön kiinnostuksen ja toi positiivisen leiman tulevalle tapahtumalle. Myös hyvin suunniteltu sosiaalisen median käyttö voi olla huomattavan kustannustehokas markkinointikeino. Jo hankkeen alussa huomattiin, että tämän kaltaisessa viestintähankkeessa on tärkeää rakentaa toimiva yhteistyö tärkeiden medioiden kanssa. Hankkeen viestinnän kannalta onnistuneita yhteistyömuotoja olivat esimerkiksi kolumnisarjan toteuttaminen neljässä paikallislehdessä, artikkelisarjan toteuttaminen alueellisessa päälehdessä, kuunnelmasarjan toteuttaminen paikallisradiossa sekä vinkkisarjan toteuttaminen paikallistelevisiossa. Tärkeä lisäelementti mediatyössä on ollut toimiva yhteistyö julkisuuden henkilöiden kanssa, joita on hyödynnetty esimerkiksi kolumnien kirjoittajina, artikkelisarjan henkilöinä sekä joidenkin tapahtumien väriläiskinä. Hankkeessa myös tuotettiin monenlaista materiaalia: julisteita, flyereitä, oppaita, lehtisiä, lehti-, radio- ja tvmainoksia, sarjakuvia, kolumneja, artikkeleita sekä kuvamateriaalia. Tuotetusta materiaalista on lista tämän raportin tulososiossa. Projektin toiminnasta on kerrottu hankkeen nettisivuilla, mediassa, erilaisissa tapahtumissa sekä erilaisissa jaettavissa materiaaleissa. Kelaa-hanke oli yhtenä esimerkkinä muun muassa Pohjoismaisessa kestävän kehityksen konferenssissa Ratkaisuja lähellä, yhdessä 2011 sekä kansainvälisissä julkaisuissa The Parliament Magazine s Regional Review 19/2010 sekä European Parliamentary Yearbook. Erityisen näkyvästi hanke on ollut esillä paikallisessa ja alueellisessa mediassa, mutta myös valtakunnallisissa julkaisuissa. Tietoon on tullut vuosittain noin mediaosumaa. Median edustajien kanssa on myös tuotettu sisältöjä yhteistyössä esimerkiksi artikkelisarjojen ja kolumnien muodossa. Huomioitavaa on, että hank- 4

5 keen aikana sosiaalisen median merkitys viestintäkanavana on kasvanut merkittävästi. Myös Kelaa-hankkeen tapahtumista, toiminnasta ja teemoista ja on tiedotettu aktiivisesti Facebookissa. Esimerkiksi Pieniä tekoja yhteisö kokosi lyhyessä ajassa satoja tykkääjiä. Projektin toiminnasta, sisällöistä ja tuloksista on kerrottu eri kohderyhmille eri tavoin. Yrityssektorin toimijoita on lähestytty erityisesti verkostojen, verkkoviestinnän ja aikakauslehtien avulla. Kuntasektoria on lähestytty erityisesti sisäisten sähköpostilistojen, kuntien verkkosivujen, kuntatiedotteiden, tapahtumien ja kuntien yhteyshenkilöiden välityksellä. Yhdistyksiä ja erilaisia asiantuntijoita on lähestytty yhdistysten omien verkostojen ja sähköpostilistojen, nettisivujen, tapahtumien, sosiaalisen median ja julkisen median kautta. Tavallisille kuntalaisille tiedotus on tapahtunut kaikkien edellä mainittujen maksullisten ja maksuttomien medioiden kautta. 4. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Yli kolmivuotisessa viestintähankkeessa on tärkeää, että toimintaa voi muokata projektin edetessä saatujen kokemusten mukaan sekä sen mukaan, mitkä kysymykset ovat esillä julkisessa keskustelussa. Vaikka hankkeen suunnitelma ei kaikkien yksityiskohtien osalta toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaan, pysyi toiminta kuitenkin linjassa aiotun kanssa. Keskeisenä haasteena kaikessa hankkeen toiminnassa on vaikuttavuuden mittaaminen ja laadullisten tavoitteiden arviointi. Vaikka hanke on projektina merkittävä, on se kuitenkin vain pieni osa koko kohdealueen toimintaa, jolloin kulutuskäyttäytymiseen, energiankulutukseen ja ympäristön tilaan vaikuttaa moni muukin asia. Toisaalta monet muutokset tapahtuvat viiveellä, jolloin hankkeen vaikutuksia on vaikea arvioida. Toiminnan vaikuttavuutta ja hankkeen onnistumista voidaan siis vain arvioida tapahtumiin osallistuvien, median kiinnostuksen, toiminnan volyymin ja saadun palautteen perusteella. Koska hankkeen kohderyhmä ja toiminta-alue ovat laajoja ja toimintatavat moninaisia, on ollut haastavaa fokusoida toimintaa. Toimintalinjojen, kohderyhmien erilaisten tarpeiden, yleisölle tarjottavan näkökulman ja priorisoinnin hakeminen on vienyt aikaa. Kaikkiin teemoihin, kohderyhmiin tai toimintoihin ei ole voinut keskittyä niiden vaatimalla laajuudella, mutta toisaalta toimintaa on ollut laaja-alaisesti ja määrällisesti paljon. Joidenkin toimintojen osalta koettiin valitettavia viivästymisiä, jotka heijastuivat aivan projektin loppumetreihin merkittävästi. Tällaisia toimintoja olivat erityisesti kiertävät näyttelyt ja materiaalipaketit. Projektin edetessä niitä vietiin kyllä eteenpäin, mutta tarkasta sisällöstä ja laajuudesta oli epäselvyyksiä. Työhön myös meni paljon suunniteltua enemmän aikaa. Näin ollen materiaalit valmistuivat vasta projektin päättyessä, eikä niitä saatu testattua projektin aikana. Vastaisuudessa on tärkeää paremmin arvioida erilaisten näyttelyiden ja isompien materiaalikokonaisuuksien ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen, rakentamiseen ja materiaalien kokoamiseen kuluvan ajan pituus. Toinen seurantatutkimus aiheesta Kestävä kehitys ja käyttäytyminen Varsinais-Suomessa oli tarkoitus toteuttaa hankkeen päättyessä. Tämän avulla oltaisiin paremmin voitu arvioida muutoksia kohdealueen asukkaiden käyttäytymisessä. Valitettavasti työlle ei löytynyt tekijää tuona ajankohtana, joten tutkimus lykkääntyy projektin jälkeiseen ajankohtaan. Projektin hallinnointiin liittyen haasteita ja lisätyötä on aiheuttanut se, että maksatuspäätökset tulevat erittäin pitkällä viiveellä. Resurssien kohdentamista ja budjetointia on vaikea täsmällisesti suunnitella, kun aiempien 5

6 kausien päätökset ovat auki ja tukikelpoisuusohjeet ovat aika ajoin tulkinnanvaraisia. Kelaa!-hankkeessa on toteutettu toimintaa uusilla tavoilla, mikä on aiheuttanut haasteita kilpailuttamiseen ja muihin hankintakäytäntöihin liittyen. Haasteet taas ovat rajoittaneet innovatiivisuutta sekä viivästyttäneet joidenkin toimenpiteiden toteutusta. Odotusarvo ylimaakunnalliselle yhteistyölle oli suurempi kuin toteuma. Yhteistyö tapahtui ideoiden vaihtona ja arvioivina keskusteluina, mikä toi rikkautta hanketoteutukseen. Välineinä toimivat pääosin puhelin ja sähköposti. Yhteistyötä olisi voinut ollut enemmänkin. Yhteistyön haasteina olivat välimatkan pituus, osahankkeiden erilaiset volyymit ja painotukset. Lisäksi koettiin, että hankehallinnon vaateet olivat hidasteina yhteistyölle esim. ei ollut vaivatonta käyttää yhteistä hankintamenettelyä viestinnän kilpailutuksissa. 5. PROJEKTIN TULOKSET Projektin laadullisten tavoitteiden toteutumisen mittaaminen on haastavaa, sillä kulutustottumusten muutokset tapahtuvat pikkuhiljaa ja niihin vaikuttavat monet eri syyt. Projektin toiminnalliset ja viestinnälliset tavoitteet saavutettiin, joten ajattelemisen aihetta ja eväitä kulutuskäyttäytymisen muuttamiseen on tarjottu moninaisin keinoin. Muutoksia käyttäytymisessä on tapahtunut saadun palautteen, julkisen keskustelun ja eri organisaatioiden toiminnassa tapahtuneiden muutosten perusteella arvioituna. Palautetta toiminnasta ja teemoista on saatu erilaisten tapahtumien ja muun toiminnan yhteydessä sekä suullisesti, kirjallisesti, että sähköpostilla. Palaute on kerätty joko valmiilla lomakkeilla ja joissain tapauksissa myös nettikyselynä. Palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista. Tapahtumia on pidetty kiinnostavina ja uudenlaisina. Positiivinen lähestymistapa, tapahtumien innovatiivisuus, erilaiset yhteistyökumppanit ja konkreettinen tekeminen on saanut paljon kiitosta. Toisaalta on oltu tyytyväisiä hankkeen tarjoamaan informaatioon, joka on ollut konkreettista ja helposti omaksuttavaa. Palautetta on myös ilahduttavan paljon tullut spontaanisti tapahtumien ja luentojen jälkeen. Moni on lähestynyt henkilökohtaisesti kertoakseen siitä, minkälaisia muutoksia on päättänyt toteuttaa joko omassa tai organisaationsa arjessa. Tämänkaltaiset palautteet ovat antaneet uskoa hankkeen vaikuttavuuteen. Suoranaisesti negatiivista palautetta ei juurikaan ole tullut, lähinnä rakentavissa kommenteissa on kaivattu joitakin sellaisia teemoja, jotka eivät kyseisessä toiminnassa ole olleet mukana. Jotkut myös ovat kaivanneet yksityiskohtaisempaa ja spesifimpää tietoa. Kaiken kaikkiaan palaute on ollut hankkeen toiminnan suunnittelun kannalta varsin hyödyllistä ja sitä kautta on saatu tarpeellisia näkökulmia kävijöiltä ja yleisöltä. Hankkeessa haluttiin erityisesti painottaa niin sanottuihin haastaviin kohderyhmiin, eli sellaisiin ihmisiin, jotka eivät ole ilmastoaktiivisia ja kaipaavat kannustusta, motivointia sekä konkreettista tietoa. Hankesuunnitelmassa esimerkkinä tällaisesta kohderyhmästä olivat tekniikkaorientoituneet miehet. Vaikka toki sukupuolinormeihin perustuvaa ihmisten luokittelua ja stereotypioiden korostamista on syytä välttää, auttavat tarkat hahmotelmat erilaisista kohderyhmähenkilöistä toiminnan yksityiskohtien suunnittelua erilaisille ihmisille sopivaksi. Tekniikkaorientoituneet miehet pyrittiin ottamaan huomioon tapahtumasuunnittelussa esimerkiksi seuraavin tavoin: - Tietoa ja toimintaa vietiin esimerkiksi rakennusmessuille, mökkitapahtumiin sekä rautakauppoihin. Lisäksi järjestettiin useita rakentamiseen liittyviä teematapahtumia. - Näyttelyissä kodin elektroniikka ja kännykkä oli usein käytetty esimerkkituote - Elämystehdas-tapahtuman työpajoihin kuului muun muassa työkalujen korjausta, pöytälätkää, miekkailua ja sekä fysiikan ja kemian tiedepajat. 6

7 - Viestintäyhteistyötä tehtiin paikallisten Veikkausliigan jalkapalloseurojen kanssa, jolloin hankkeen teemoja viestittiin jalkapalloyleisöille otteluissa. Keskustelua kohdealueen mediassa on projektin edetessä ollut yhä enemmän. Eri mediat ottavat kestävän kuluttamisen ja jätteen synnyn teemoja esille hyvin monipuolisesti ja näkökulma on laajentunut huomattavasti. Yhteydenpito median edustajien kanssa on ollut sujuvaa, sillä he ovat pitäneet Kelaa-hankkeen asiantuntijoita tärkeinä puolueettomina lähteinä monessa aiheessa. Myös hankkeen puitteissa toteutetut artikkelisarjat, kolumnit ja media-artikkelit ovat herättäneet kiinnostusta. On oletettavaa, ettei media olisi hankkeesta ja teemoista näin kiinnostunut, ellei kysyntä lukijoiden piirissä olisi kasvanut. Hankkeen myötä yhä useammat toimijat suunnittelevat omia toimiaan kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Selkeimmin on voitu vaikuttaa yritysten, kuntaorganisaation ja yhdistysten toimintaan. Tietoon on tullut muun muassa seuraavanlaisia toimenpiteitä erilaisissa organisaatioissa, mitkä ovat saaneet innostuksensa ainakin osittain hankkeen toiminnan seurauksena: - Lähiruokaa on alettu systemaattisemmin käyttämään hankkeen toiminnassa mukana olleissa turkulaisissa ravintoloissa - ryhmä vakkasuomalaisia elintarvikeyrittäjiä päätti yhdistää kuljetuksiaan ja näin vähentää polttoaineen kulutusta - merkittävässä turkulaisessa urheiluseurassa aloitettiin oma ympäristöohjelma ja erilaisia aiheeseen liittyviä kampanjoita - muutamissa kohdealueen K-ryhmän ruokakaupoissa on alettu paremmin informoinaan asiakkaita ilmastoystävällisistä vaihtoehdoista - Useiden kuntien ruokapalveluissa on alettu rohkeammin testaamaan uudenlaisia ruoka-aineita ja miettimään ilmastoystävällisiä ateriavaihtoehtoja sekä kiinnitetty huomiota henkilöstön käyttäytymiseen energian ja veden kulutuksen osalta - usealta organisaatiolta on saatu positiivista palautetta siitä, että on ymmärretty alkaa kiinnittämään huomiota kiinteistöjen käyttäjien toimintaan energia-asioissa ja paremmin informoimaan heitä oman käyttäytymisen merkityksestä Projektin toiminta toteutui pääosin suunnitelmien mukaisesti. Toiminnan teemat ja periaatteet ovat olleet suunnitelmien mukaiset, mutta toiminnan tapoja hiottiin projektin edetessä. Keskeisimmät muutokset: - Matalaenergiarakentamiseen liittyvä te tojen sarja peruuntui, sillä kysyntää ei koettu olevan tarpeeksi. Keväällä 2010 järjestettiin matalaenergiaan liittyvä seminaari, jolla testattiin kysyntää. Todettiin, että järjestelyihin meneviin resursseihin nähden kysyntää ei ole tarpeeksi. Päätettiin te tojen sijaan järjestää teematapahtumia rautakaupoissa. Nämä toteutettiin keväällä Pieniä tekoja nettisivusto, siihen liittyvä tiedotuskampanja sekä taloyhtiökampanja eivät olleet hankesuunnitelmassa, mutta ne toteutettiin, sillä niiden katsottiin sopivan hankkeen teemoihin, toimintatapoihin ja tavoitteisiin mainiosti. Kampanja toteutettiin syksyllä Ekoinnopajat korvattiin erilaisilla korjaamiseen ja tuunaamiseen liittyvillä työpajoilla, sekä avoimien ovien huolla, tuunaa, kunnosta päivällä ( ). - Hankesuunnitelmassa mainittuja teemaseminaareja kyllä järjestettiin, mutta hankkeen loppuvaiheessa haluttiin keskittyä vapaamuotoisiin tilaisuuksiin, jossa tuodaan selkeästi esille positiivisuutta, elämyksellisyyttä, onnellisuutta, konkreettisia ratkaisuja sekä vastapainoa kulutuskulttuurille. Koettiin, että sen kaltaisilla tapahtumilla voidaan paremmin saavuttaa hankkeen tavoitteiden mukaisesti ns. haastavia kohderyhmiä, eli sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole kestävän kuluttamisen asioissa aktiivisia. - Luetteloa hankealueen korjauspalvelu-, ompelija- ja uusiokäyttöyrittäjistä ei luotu, sillä todettiin tietojen muuttuvan niin usein, että luettelo käytännössä vanhenisi nopeasti ja vaatisi näin ollen tiivistä päivittämistä. 7

8 Projektissa järjestettiin lukuisia tapahtumia, kilpailuita, yhteistyöpäiviä, seminaareja, teemapäiviä, infoiltoja, työpajoja, kiertueita ja näyttelyitä. Valonian osahankkeen toimesta järjestettiin 216 tapahtumaa, joissa kävijöitä oli yhteensä henkilöä. Lahden seudun osahankkeessa tapahtumia oli 46 ja kävijöitä yhteensä Lista kaikista tapahtumista on raportin liitteenä. Tutkimukset Projektin aikana toteutettiin kahdeksan tutkimusta, joista yksi oli laaja teknillisen yliopiston tutkimus, kuusi oli ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä ja yksi oli yliopiston harjoitustyö. Tutkimusten aiheet olivat: - Elinkaaritutkimus Lahden kaupungin hankkimista siivouspalveluista (Mari Hupponen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ohjaajana professori Risto Soukka) Lappeenrannan teknillinen yliopisto toteutti elinkaaritutkimuksen palveluhankinnoista. Tutkimuksessa selvitettiin, miten Lahden kaupungin hankintapalvelut voivat siivouspalveluhankinnoissa huomioida ympäristövaikutusten vähentämisen sekä huomioida muita kestävän kehityksen näkökulmia. Tietoa kerättiin niin hankintapalvelulta kuin Lahden siivouspalveluyritysten edustajilta. Työssä laadittiin systemaattinen toimintamalli palveluhankintojen tekemiseen kestävä kehitys huomioiden. Tutkimuksessa todettiin, että elinkaariarviointi soveltuu tiettyjen kriteerien merkittävyyden tarkasteluun. Tuloksissa todettiin, että henkilökunnan ammattitaidolla on suuri vaikutus siivouspalvelun ympäristövaikutuksiin. Siivouspalveluhankinnoissa suositellaan panostamaan henkilökunnan ammattitaidon kasvattamiseen sekä laadun tarkkailuun. Laadittujen siivouspalvelun vähimmäisvaatimusten ja arviointiperusteiden avulla Lahden kaupungin hankintapalvelut voivat vertailla siivouspalveluyrityksiä aikaisempaa tehokkaammin. Tämän seurauksena kaupungin on mahdollista saada kohteisiinsa siivouspalvelua, jonka toiminnassa on huomioitu kestävä kehitys. - Kestävä kehitys ja käyttäytyminen Varsinais-Suomessa, seurantatutkimus (Suvi Pulliainen, Turun Ammattikorkeakoulu) Tutkimuksessa tarkasteltiin varsinaissuomalaisten kuluttajien ympäristöasenteita ja ostoskäyttäytymistä sekä niiden muutosta vuosina 1999, 2004 ja Tulokset osoittavat, että vaikka ympäristöystävällisyydellä on koko ajan kasvava merkitys käyttäytymisessä, tietoa eri tuotteiden ympäristöystävällisyydestä kaivataan. - Turun kaupungin hankkimien pitkäaikaissairaanhoitopalveluiden ympäristönäkökohdat (Tiia Nurminen, Turku Amk) Työssä tarkasteltiin Turun kaupungin tekemien julkisten palveluhankintojen ympäristönäkökohtia keskittyen pitkäaikaissairaanhoitoon. Tutkimuksessa selvisi, että ympäristöasioiden hoito jää palveluntuottajien omalle vastuulle. Palveluntuottajat taas ottavat hyvin vaihtelevasti ympäristöasiat huomioon omassa toiminnassaan. - Ilmasto muuttuu muutu sinäkin -opas kuntalaisille (Johanna Robinson, Lahden Ammattikorkeakoulu) Oppaassa esitettyjen ilmastonmuutosta kuvaavien indikaattorien avulla voidaan lukuarvoin arvioida ilmastonmuutoksen etenemistä. Oppaalla kuntalaisia kannustetaan vähentämään omaa ilmastokuormaa. - Tuotteen hiilijalanjälki ja sen laskenta (Anni Meiseri, Lamk) Tutkimuksessa tuotettiin Excell-laskentamalli hiilijalanjäljestä käyttäen PAS 2050 menetelmää tuotekohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen määrittämiseksi. Materiaali on käytettävissä ilmastokurssien tukena hiilijalanjälkien karkeaan laskentaan. - Ympäristöarvojen huomioiminen kankaiden tuotannossa (Johanna Niskanen, Turku Amk) Tutkimuksessa selvitettiin mitkä kankaat ovat tuotannoltaan ympäristöarvot huomioon ottavia vaihtoehtoja ja kartoittaa niiden saatavuutta. Opinnäytetyön tuloksena tehtiin lista kankaista, joiden tuotannossa on pyritty ottamaan huomioon ympäristöarvot. Listasta käy lisäksi ilmi yritykset, joilta kankaita 8

9 on mahdollista hankkia. - Vähähiilinen ateria (Jenni Saaretmaa, Lamk) Työssä tarkasteltiin ilmastonmuutoksen hillintää kuntaruokailun raaka-ainevalinnoilla. Päästövertailulaskemalla pystyttiin osoittamaan raaka-ainevalintojen merkitys päästöjen vähentämiseen. Opinnäytetyössä laadittiin arviointityökalu, jonka avulla voidaan tehdä vähemmän ilmastoa kuormittavia ruoan raaka-ainehankintoja. - Kelaa! kampanjan mainosten näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä selvittävä kyselytutkimus (Oona Peltonen, Turun yliopisto) Tutkimuksessa selvitettiin hankkeen merkitystä, mainosten ymmärrettävyyttä sekä yleisiä kulutustottumuksia ja asenteita. Selvityksessä todetaan, että ympäristöasiat tulisivat vastaajien mukaan olla näkyvästi mediassa ja että etenkin konkreettiset ohjeet ja luvut sekä asiallinen, saarnaamaton ja positiivinen kampanjointi on tervetullutta. Lisäksi hankkeen aikana laskettiin kahteen kertaan Lahden ekologinen jalanjälki sekä ensimmäistä kertaa Lahden hiilijalanjälki. Laskennoilla pystyttiin saamaan tietoa lahtelaisten kulutustasosta. Laskennassa selvisi, että jos kaikki kuluttaisivat yhtä paljon kuin lahtelaiset, tarvittaisiin melkein kolme maapalloa tuottamaan tarvittavat luonnonvarat. Materiaalit Projektin toimesta on tuotettu erilaisia materiaaleja. Kaikki materiaalit löytyvät Valoniasta tai Lahden ympäristöpalveluista. Valonian tuottamat materiaalit: - hankkeen yleisjuliste sekä roll-up - hankkeen yleisesite (ensimmäinen versio) - hankkeen varsinainen yleisesite - hankkeen nettisivut - turhaa kulutusta vastustavat joulukortit (2 erilaista) - kolumnisarja, yhteensä 10 erilaista kolumnia, joista osasta myös radiopakinat - näyttelyiden mainosjulisteita (joulunäyttelyt, teemanäyttelyt) - Lomalla luonnon keskellä opas ekologiseen mökkeilyyn (myös ruotsiksi) - mökkiaiheinen julistesarja ja roll-up (5 julistetta) - Mika Lietzenin kuvitusta, jota on käytetty erityisesti mökkioppaassa - Pyöräneuvolan pikaopas - Kulutusneuvolan pikaopas - Energiankulutuksen pikaopas - Ruokavalintojen pikaopas - eri tapahtumista tuotettiin juliste- ja esitemateriaaleja, esim. joulunäyttelyt, Älä Osta Roskaa yhteistyöpäivä, Ratkaisujen markkinat, Elämystehdas - Tapahtumiin ja eri teemoihin liittyviä lehtimainoksia sekä muuta mainosmateriaalia (bussit, nettibannerit jne.) tuotettiin kymmeniä erilaisia - Valonian pysyvään Kestävän arjen avaimet -näyttelyyn tuotettu laaja julistesarja, joka toimii osioittain myös kiertävissä näyttelyissä. Näyttelyyn on lisäksi hankittu sermirakenteet, tasoja, kaappeja, esitetelineitä, A-tauluja sekä lukuisa määrä erilaista rekvisiittaa ja muuta materiaalia. - Ekologista tyyliä arkeen ja juhlaan esite - Ohjeita tasapainoisen kasvisruuan tekoon - tv-mainokset (6 erilaista) 9

10 - radiomainokset (7 erilaista) - Pieniä tekoja nettisivusto (www.pieniatekoja.fi) - Pieniä tekoja julisteet flyerit ja roll-upit - Pieniä tekoja mobilet - Pieniä tekoja taloyhtiökampanjan flyerit (sähkö, vesi, lämpö, jätteet) sekä julisteet (yleisjuliste + 4 teemajulistetta) - energia-aiheinen kiertävä julistesarja - t-paidat Elämystehtaaseen - satulahuppuja (2 erilaista) - Sesonkiruoka -kiertävä näyttely - Piilovesi -kiertävä näyttely - Ruoan tarina -laatikot: Hukkaruoka, Hiilijalanjälki, Kasvisruoka ja Jauhelihan elinkaari - Tuotteen elinkaari kiertävä näyttely, case kännykkä - Riemu ei vaadi roinaa Työkaluja ja näkökulmia tapahtumien järjestämiseen -julkaisu Lahden tuottamat materiaalit: - Alekupongit kestävästä kulutuksesta - Ilmastotesti - Radiopakinat/kolumnit - Sarjakuvat (Solja Järvenpää, Jupu Kallio) - Kuvituskuvat (Tuula Honkanen) - Hanke-esite - Ilmasto muuttuu muutu sinäkin opas - Esite kestävistä hankinnoista ja elinkaaritutkimuksesta - Lomalla luonnon keskellä taulut - Pihataulut - Ilmasto muuttuu julistesarja - Ilmasto muuttuu - muutu sinäkin roll upp - Lomalla luonnon keskellä roll upp - Kestävät hankinnat roll upp - Kassit Ilmasto muuttuu - muutu sinäkin - Tulitikut sytytysohjeilla - Tapahtumiin ja näyttelyihin liittyviä esittelyjulisteita 4 kpl Lisäksi on hankittu monenlaista muiden tuottamaa materiaalia, esim. Motivan energia-aiheisia materiaaleja, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen RajatOn julistesarja sekä AV-Arkin hukkaruokavideo. Mainittavaa on, että iso merkitys oli myös työllä, joka tehtiin tapahtumien ja materiaalientuotannon ulkopuolella. Tähän ns. näkymättömään työhön kuului verkostoituminen erilaisten toimijoiden kanssa, muiden toimijoiden tekemän ympäristötyön tukeminen, kehittäminen ja kommentointi, strategiatyö sekä asiantuntijatyö kaikessa laajuudessaan. Tavoitteeksi asetettu uusien työpaikkojen ja perustettavien yritysten määrä oli varsin kunnianhimoinen projektin toimenpiteet huomioon ottaen. Projektin toiminnan myötä toki luotiin uutta kysyntää materiaalitehokkuutta edistäville yrityksille, mutta koska samalla pienet yritykset ovat joutuneet kamppailemaan laman kourissa, ei merkittäviä määrällisiä tuloksia syntynyt esimerkiksi syntyvien työpaikkojen muodossa. Projektissa mukana olleet yritykset ovat kokeneet projektin kiinnostavana mahdollisuutena ja uusien näkökulmien tarjoajana, mutta merkittävää myyntihyötyä projekti ei välttämättä ole tarjonnut. Yrityksille aiheutunut hyöty saattaakin olla ennemmin verkostoitumisen ja uudenlaisen yhteistyön muodossa. 10

11 6. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin innovatiivisuus tuli esille paitsi projektin toteutustavoissa, myös uudenlaisten tapahtumien ja tiedotusmateriaalien muodossa. Projektin teemat sopivat erinomaisesti tämän päivän keskusteluun, jota käydään lehdissä, televisiossa, sosiaalisessa mediassa ja kahvipöydissä. Kestävään kuluttamiseen liittyvät kysymykset, kuten ostovalinnat, ruoka ja downshifting-ajattelu ovat läsnä medioissa ja keskusteluissa. Projekti on ollut teemojen suhteen sopivasti aikaansa edellä, sillä tarjotulle tiedolle on kysyntää. Kelaa!-hankkeessa on haettu innovatiivista lähestymistapaa tuttuihin asioihin, jotta saataisiin tavoitettua haastavia kohderyhmiä, eli erityisesti niitä, jotka eivät ole olleet aktiivisia oman arjen ilmastoteoissa. Asioista, joista on usein kerrottu uhkakuvin, kielloin ja käskyin, on kerrottu raikkaalla ja humoristisellakin tavalla. On pyritty aina miettimään se seikka, mikä saa ihmiset haluamaan tarjoamaamme tietoa. On etsitty tutkimustietoa, joka kääntää asian päälaelleen ja korostaa ilmastomyönteiseen elämäntavan helppoutta, hauskuutta ja laatua. Lähestymistavasta ovat monet muut toimijat olleet kiinnostuneita ja näin ollen hanke on osaltaan myös saanut aikaan toiminta- ja puhekulttuurin muutosta. Projektia toteutettaessa keskeisenä ajatuksena on laaja yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä toiminnan läpinäkyvyys ja monistettavuus, mikä edistää sosiaalista kestävyyttä ja vahvistaa koko kohdealueen osaamispääomaa. Projektin myötä on onnistuttu saamaan aikaan hedelmällistä yhteistyötä erilaisten sidosryhmien välillä ja monet toimijat ovat projektin myötä innostuneet aktiivisemmin ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen teemojen mukaan ottamisesta osaksi omaa toimintaansa. Projektissa on myös ideoitu uudenlaisia tapahtumakonsepteja, joista esimerkkeinä marketti- ja kauppakeskustapahtumat, ruokapalveluhenkilöstön infotilaisuudet, koulutapahtumat, elämystehdas-tapahtuma sekä kampanjapromootiotapahtumat. Tärkeää on ollut suunnitella kukin tapahtuma nimenomaan sen kohderyhmän mukaan, jotta voidaan todella tavoittaa ihmisiä juuri sopivalla tasolla. 7. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektilla ei ole ilmoitettu olevan tasa-arvovaikutuksia. Projektin toiminta on kohderyhmän puitteissa avointa kaikille sukupuoleen, ikään, etniseen tai sosiaaliseen taustaan tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen katsomatta. 8. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Koko projekti tähtää kestävän kehityksen edistämiseen, joten kaikki toiminta ja tiedotus tähtää ympäristöä ja materiaaleja säästävien ja ilmastonmuutosta hillitsevien toimintatapojen edistämiseen ja levittämiseen. Hankkeen toiminnassa myös huolehditaan maakunnan alueellisen tasa-arvon toteutumisesta tapahtumia ja tiedotusta toteutettaessa. Sosiaalinen kestävyys korostuu myös projektin avoimuuden ja yhteistyön kautta. Projektin teemat kuuluvat kaikille. 11

12 9. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projektissa on kehitetty hyviä käytäntöä erityisesti liittyen erilaisiin tapahtumiin tai tiedotusmateriaaleihin. Projektissa on kehitetty kestävän kulutuksen neuvontatoiminnan ja viestinnän käytäntöjä modernimpaan suuntaan huomioiden ääntä, kuvaa, sähköisiä medioita ja sosiaalista mediaa. Viestinnän kantavia ajatuksia ovat olleet muun muassa teesit: Riemu ei vaadi roinaa ja Elämykset ovat ilmaisia. Positiivisuus on ollut keskeisenä ajatuksena, koska nk. haastavien kohderyhmien on katsottu olevan hankkeen tärkein kohderyhmä. Hankkeen puitteissa on luotu uudenlaisia tapahtumakonsepteja ja viestintäkäytäntöjä, ja koottu erilaisia materiaaleja ja tehtäviä toimiviksi kokonaisuuksiksi. Nämä ovat hankkeen päättyessä myös muiden toimijoiden käytössä, minkä takia ne kootaan selkeiksi ja helppokäyttöisiksi paketeiksi. Hankkeen hyvät käytännöt on koottu hankkeen luonteeseen sopivaksi oppaaksi, jossa käsitellään tuotettuja hyviä käytäntöjä kiinnostavalla tavalla. Riemu ei vaadi roinaa - Työkaluja ja näkökulmia tapahtumien järjestämiseen julkaisua levitetään erityisesti sellaisten toimijoiden keskuuteen, jotka itse toteuttavat toimintaa tai tapahtumia samankaltaisten teemojen puitteissa. Se on jaossa sekä sähköisenä että painettuna versiona. Yksi hankkeen luomista hyvistä käytännöistä liittyy eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön, joka voi aiheuttaa myös pysyvää toimintaa. Yhteistyötä on käynnistetty esimerkiksi hankkijoiden ja tavarantoimittajien välille, logistiikkaosaajien ja kuntien virkamiesten välille, elintarviketuottajien ja ravintoloiden välille sekä erilaisten pienyrittäjien välille. Eri toimijat ovat uudenlaisten verkostojen ja yhteistyön kautta löytäneet uudenlaista tietoa ja vahvistusta omalle toiminnalleen. Kaikki hankkeen puitteissa tehdyt tutkimukset omalta osaltaan tarjoavat hyviä käytäntöjä. Merkittävimpänä niistä on ollut julkisten hankintojen elinkaaritutkimus, joka tuo lisäarvoa palveluhankintojen, erityisesti siivouspalveluiden, kilpailuttamiseen. Tutkimuksen avulla on aiempaa luotettavampaa arvioida hankinnan kestävyyden (niin taloudellinen, sosiaalinen kuin ekologinen kestävyys) toteutumista. Hankkeessa luotiin kriteeristö palveluhankintojen arvioimiseen. Kriteeristön laadinnassa on ollut mukana useita siivousalan yrityksiä, jotka saavat tutkimuksesta lisäarvoa oman toiminnan kehittämiseen entistä kestävämpään ja ympäristöä vähemmän kuormittavampaan suuntaan. Kuntatoimijoille suunnatut hankintapäivät ovat olleet yksi keino tietotaitojen edelleen välittämiseen. Kaikesta projektin toiminnasta kerrotaan hankkeen nettisivuilla. Projektin hyviä käytäntöjä esitellään lisäksi erilaisissa tilaisuuksissa ja muussa mediassa. 10. TOIMINNAN JATKUVUUS Hankkeessa luotiin pysyvään käyttöön jääviä näyttelyitä ja materiaaleja, sekä kehitettiin tapahtumia ja toimintatapoja, jotka jäävät elämään myös hankkeen jälkeen. Sekä Valonian ja Lahden seudun ympäristöpalveluiden näyttelyt tulevat jäämään pysyviksi näyttelykokonaisuuksiksi, joiden sisältöjä ja materiaaleja muokataan, täydennetään ja päivitetään ajankohtaisten teemojen mukaan. Lisäksi hankkeessa tuotettiin useita pieniä näyttelykokonaisuuksia, joita hyödynnetään kiertävinä ja/tai lainattavina näyttelyinä. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset julistesarjat sekä ruoka- ja elinkaarinäyttelyt. 12

13 (Kaikki materiaalit lueteltu kohdassa 5.) Kiertävät näyttelyt ja lainattavat materiaalit tulevat olemaan esimerkiksi oppilaitosten, kirjastojen, kuntien muiden yksiköiden, kansalaisjärjestöjen, pk-yritysten ja muiden kiinnostuneiden toimijoiden lainattavissa. Hankkeella on myös muita toimintoja, joita jatketaan sellaisenaan hankkeen jälkeen. Tällaisia ovat mm.: - yhteistyöpäivät kuntien hankkijoille ja tavarantoimittajille - Pieniä tekoja sivusto sekä Ilmastotesti - Yritysten ympäristötekokilpailu - Lähiruokayhteistyö ja -merkki turkulaisten ravintoloiden ja lähituottajien kanssa - Jotkin tapahtumamuodot, kuten koulutapahtumat, luennot ja kauppakeskustapahtumat - Kuntien ruokapalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö - Yhteydenpito erilaisten hanketoimijoiden, kuntien ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa Kelaa!-hankkeen myötä kestävä kuluttaminen ja ruoka nousivat keskeisiksi teemoiksi Valonian toiminnassa. Toiminnan ja monipuolisen yhteistyön myötä osaaminen näissä aihepiireissä karttui ja saatiin käyttöön erilaisia työkaluja ja materiaaleja jatkuvan työn tueksi. Työkaluja ovat esimerkiksi erilaiset luentokokonaisuudet, tehtävät ja tapahtumakonseptit. Jatkossa käytettäviä materiaaleja taas ovat kaikki hankkeen puitteissa luodut oppaat, vinkkilistat, mainokset, kolumnit, nettityökalut, jaettavat esitteet ja julisteet. Nämä ovat sekä Valonian että Lahden seudun ympäristöpalveluiden työssä mukana myös hankkeen päätyttyä. Hankkeen lopussa julkaistu katalogi Riemu ei vaadi roinaa Työkaluja ja näkökulmia tapahtumien järjestämiseen varmistaa erilaisten tapahtumakonseptien käytön ja edelleen soveltamisen. Kelaa!-hankkeen päätyttyä hankkeen oppeja levitetään aktiivisesti paitsi hankealueella, myös sen ulkopuolella. Riemu ei vaadi roinaa -katalogi tuotettiin nimenomaan tätä tarvetta varten. Vaikka toki hankkeen varsinainen loppuraportti on kaikkien saatavilla, on katalogi tehty helposti lähestyttäväksi ja luettavaksi tavaksi tutustua hankkeen toimintaan ja tuloksiin. Katalogin myötä hankkeen toiminnot voivat jatkua myös muiden organisaatioiden toimesta. Tietoa hankkeesta ja sen tuloksista tullaan levittämään esimerkiksi suomalaisille kunnille, erilaisille projektiorganisaatioille, kansalaisjärjestöille, ympäristökasvatusverkostoille, opettajille ja kasvattajille, tapahtumien järjestäjille sekä erilaisille kestävän kehityksen toimijoille. Osa Kelaa!-hankkeen aikana syntyneistä toiminnoista tulee jatkumaan osana uusia hankkeita. Kymppi työkaluja ympäristöystävälliseen palveluketjuun hanke on esimerkki uudesta hankkeesta, jossa yhdistyy Kelaa!- hankkeen aikana syntyneet tarpeet. Huomattiin, että sekä kuntaorganisaatio ja työntekijät, että pk-yritykset tarvitsevat yhä konkreettisempaa ja käytännönläheisempää tukea sekä helppoja työkaluja oman organisaation kestävän kehityksen mukaisen työn toteuttamiseen. Kelaa!-hankkeen toteuttajat, Valonia ja Lahden seudun ympäristöpalvelut, yhdessä Hämeenlinnan kaupungin ja Hyria Oy:n kanssa toteuttavat vuosina Kymppi-hankkeen, jossa keskitytään nimenomaan konkreettisten työkalujen luomiseen. Lisätietoja: Riikka Leskinen, projektipäällikkö p VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus 13

14 VALONIA Kelaa! Kestävä kulutus ja elämänlaatu TAPAHTUMAT Päivämäärä Osallistujat Kohderyhmät 2008 Tapahtuman pitopaikka Työpaja/ keskustelu/ infotilaisuus Yleisötapahtuma Seminaari Kelaa-hankkeen ideariihi yhteistyökumppanit Turku X Ekoarki pureutuu jätteisiin! kuntalaiset Turku X Säästöä tuotantoon ja tehoa markkinointiin pk-yritykset Turku X Nuukuusviikko, näyttelyt Kuntalaiset Turku X Mikä tekee luomusta luomun? kuntalaiset Turku X Ekoarkitilaisuus Salossa kuntalaiset Salo X Huolla pyöräsi -tapahtuma kuntalaiset Turku X Luomutori Kirjakahvilan kesä -tapahtumassa kuntalaiset Turku X Kestovaippaesittely kuntalaiset Turku X Materiaalivirrat ja kulutus -seminaari kaikki Turku X Luomutilavierailu koko perheelle kuntalaiset Turku X Näyttely/ kilpailu Kelaa! Mukana (luento tai osasto), mutta ei vars. tapahtuman järjestäjä Energiansäästöviikon näyttely kuntalaiset/ viranhaltijat Turku X Ekotiimillä arjen ekoasiat käytäntöön kuntalaiset Turku X Nuorisotoimen koulutus kunnan työntekijät Turku X X Energiatehokas remontointi kuntalaiset Salo X Kodin ja toimiston es/ Tilalaitos, talotoimi, kiinthoito kunnan työntekijät Turku X Naisten sähköilta kuntalaiset Turku X Pientalon energiailta kuntalaiset Turku X Järjestöt esillä Valoniassa järjestöt ja kuntalaiset Turku X Tykypäivä SPR:n kanssa ympäristörastein henkilökunta Turku X Syö hyvin, vähennä jätettä -ilta, Halikon Martat kuntalaiset Halikko X Kestovaippahulinat kuntalaiset Turku X Maistiaiset-Luomua ja Reilua kauppaa kuntalaiset Turku X Kestäviä keitoksia hankintayhteistyöpäivä kuntien hankkijat Turku X Kestovaippaompelupaja kuntalaiset Turku X Verkostosta voimaa -tapaaminen pk-yritykset Uusikaupunki X Verkostosta voimaa -tapaaminen pk-yritykset Salo X Verkostosta voimaa -tapaaminen pk-yritykset Turku X Salarakkaan Häätö -näyttelyn avajaiset yhteistyökumppanit Turku X X

15 Joulukuusinäyttelyt kuntalaiset Parainen, Nauvo, Salo X Joulukuusinäyttelyt kuntalaiset Loimaa, Forssa X Joulunäyttely ja Salarakkaan Häätö -näyttely kuntalaiset/ viranhaltijat Turku X Joulun ekoteot, Kelaa! -hanke joulumarkkinoilla kuntalaiset Forssa X Joulun ekoteot kuntalaiset Turku X 2009 Kestävä kehitys keittiössä Opiskelijat (catering) Turku X Kestävä kehitys keittiössä Opiskelijat (catering) Naantali X Salon rakenna-korjaa-sisusta-messut (mökkivinkkejä) Kansalaiset Salo X X Opiskelijat Rakennusten energiatehokkuus (kiinteistönhoito) Turku X Rakentaminen & Sisustaminen -messut (mökkivinkkejä) Kansalaiset Turku X X Kestovaippaompelupaja Kansalaiset Loimaa X Shopping CO2 - Miten voin ruokaostoksillani vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Kansalaiset Turku X Asiantuntijat, yrittäjät, Varsinais-Suomen uusiutuvan energian päivä kansalaiset Lieto X Earth Hour Kansalaiset X X Nuukuusviikon näyttely Kansalaiset X Novian kestävän kuluttamisen tapahtuma Opiskelijat Turku X X Kestävät julkiset elintarvikehankinnat -workshop Viranhaltijat, yrittäjät Turku X Retkellä ostosparatiisissa? - kulutusvalinnat ja ilmastonmuutos Kansalaiset Turku X Kestävää kulutusta, Vaarniemen koulun vanheimpainyhdistys Kansalaiset Kaarina X Kelaa, mainoksia! -vastamainoskilpailu Koululaiset Varsinais-Suomi X Avoimet ovet - huolla, tuunaa, kunnosta, Linnan pajalla Kansalaiset Turku X Kestovaippahulinat Kansalaiset Turku X Pyörähulinat Kansalaiset Salo X Miten voin vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Kansalaiset Somero X

16 Pyörähulinat Kansalaiset Naantali X Yhteistyöpäivä: Älä osta roskaa - Jätteen synnyn ehkäisy ja hyötykäyttö Viranhaltijat, yrittäjät Turku X Envitech -alueen avoimet ovet Kansalaiset Forssa X X Pk-yritysten ympäristöasioiden hallinta Lamantorjuntaseminaarissa Yritykset Salo X X Pyörähulinat Kansalaiset Turku X Pk-yritykset ja ympäristö -verkostotapaaminen Asiantuntijat Turku X Pyörähulinat Kansalaiset Forssa X Kestoillen ja kantaen kevääseen Kansalaiset Salo X Saukonojan kyläyhdistyksen tapahtumapäivä Kansalaiset Lieto X X Saaristorakentamisen messut (mökkivinkkejä) Kansalaiset Kemiönsaari X X Relax -messut(kestävän kuluttamisen teema) Kansalaiset Turku X X Salon kevätmarkkinat (mökkivinkkejä) Kansalaiset Salo X X Muovista kristallia -nayttely(mökkivinkkejä) Kansalaiset Uusikaupunki X X Ilmastonystävällinen ostoskori, Citymarket Skanssi Kansalaiset Turku X Paraisten päivät (mökkivinkkejä) Kansalaiset Länsi-Turunmaa X X Kylmää kyytiä kesäherkuille Kansalaiset Turku X Viva Vista (mökkivinkkejä) Kansalaiset Paimio X X Merimaskun suvisoudut (mökkivinkkejä) Kansalaiset Merimasku X X Laitilan munamarkkinat (mökkivinkkejä) Kansalaiset Laitila X X Jätevesikesäkiertue (mökkivinkkejä) kansalaiset Lieto, Salo, Kustavi, Rusko, X X Rompepäivät (mökkivinkkejä) kansalaiset Loimaa X X Laurin markkinat (mökkivinkkejä) kansalaiset Mynämäki X X Kelaa!-osasto Turun Messuilla, kierrätyskoruja ja - laukkuja, kestävää kuluttamiseta kansalaiset Turku X Ekologinen muotinäytös, Turun messut kansalaiset Turku X Avoimet ovet Rouskiksella kansalaiset Salo X Etulyöntiasemaa energiansäästöstä Pk-yritykset Loimaa X Yritysneuvojapäivä pk-yritykset Paimio X X Yritys vuonna Ympäristöjärjestelmät pk-yritykset Turku X X Materiaalitehokkuus kaupungin it-toiminnassa, neuvottelu kuntien työnt. Turku X ESV-tietoisku koulun energiankäyttö ja CO2-shopping kuntien työnt. Uusikaupunki X Miten kuntalainen voi hillitä ilmastonmuutostaluento kansalaiset Uusikaupunki X

17 Kulutusvalinnat ja ilmastonmuutos -luento(kaarinan lukio) opiskelijat Kaarina X Energia- ja mökkiasiaa Salon Laurin markkinoilla 1. ja kansalaiset Salo X X Mynämäen ilmastonmuutosilta/ Esv-tapahtuma kansalaiset Mynämäki X Valoilta/ Esv-tapahtuma /Turku Energia kansalaiset Turku X Turku Energian energia-aamu - Energiansäästön 10 käskyä pk-yritykset Turku X X Piispanlähteen alakoulun Naisday/ Kestävä kulutus kansalaiset Kaarina X X Energianeuvola Naantalin kaupungintalolla kansalaiset Naantali X ESV: Kulutusvalinnat ja ilmastonmuutos kuntien työnt. Raisio X ESV: Kulutusvalinnat ja ilmastonmuutos kuntien työnt. Raisio X Kulutusvalinnat ja ilmastonmuutos -luento, Valonia kansalaiset Turku X Arvot ja yhteisöllisyys, Turku 2011 koulutus kansalaiset Turku X X Reilun kaupan aamiainen Itämeritalossa asiantuntijat Turku X X Raision marttojen energiailta kansalaiset Raisio X Vastuullinen yritys -ilta pk-yritykset Turku X X Sauvon Marttojen enegiailta kansalaiset Sauvo X Kestäviä keitoksia -luento ruokahuollolle kuntien työnt. Mynämäki X Loimaan yrittäjätreffit, energiateema pk-yritykset Loimaa X X Raision opettajien Veso - Kulutusvalinnat ja ilmastonmuutos kuntien työnt. Raisio X X Kelaa!-osasto Maaseudulta markkinoille -messuilla pk-yritykset Turku X X MM: Paikallisella ruoalla on mahdollisuus julkisissa elintarvikehankinnoissa Pk-yritykset Turku X MM: Tehoa markkinointiin ja liiketoimintaan - uutta hyötyä ympäristöasioilla -tietoisku pk-yritykset Turku X MM: Etulyöntiasemaa ja kustannussäästöjä energiaasioilla Pk-yritykset Turku X MM: Tehoa markkinointiin ja liiketoimintaan - uutta hyötyä ympäristöasioilla -luento Pk-yritykset Turku X As Oy Krassinrivi, energiailta kansalaiset Turku X Kestäviä keitoksia -luento ruokahuollolle kuntien työnt. Raisio X Rymättylän pienkiint. Yhdistys, energiailta kansalaiset Rymättylä X

18 Älä osta mitään -konsertti kansalaiset Turku X , Joka kodin pienet korjaus- ja kunnostustoimenpiteet kansalaiset Turku X Leluja ja tonttuja kierrätysmateriaaleista kansalaiset Turku X Ravintolaprojektin esittely, Turun seudun keittiömestarit pk-yritykset Raisio X Vanhojen vaatteiden tuunausta ja sukkien kudontaa kansalaiset Turku X Joulukoristeita ja koruja askartelua isoille ja pienille kansalaiset Turku X Muut näyttelyvieraat kansalaiset Turku X 2010 Lähiruokaa turkulaisiin ravintoloihin, tapaaminen keittiömestareille pk-yritykset Turku X X Kestävää kuluttamista partiolaisille Nuoret Turku X Ympäristöpäivä Turun amk:n Uudenkaupungin yksikössä Nuoret Uusikaupunki X Kuntalogistiikan haasteet -yhteistyöpäivä viranhaltijat, yritykset Lieto X Pk-yritysten ympäristöasioiden kehittäminen -luento Nuoret Länsi-Turunmaa X Työpaja elintarvikeyrittäjille ja ravintoloille pk-yritykset Turku X kestävää kuluttamista luonnonsuojelupiirille Kuntalaiset Turku X Kestävän kuluttamisen messut lapset ja nuoret, vanhemmat ja opettajat Kaarina X X Lähiruokaa Raision kirjastossa Kuntalaiset Raisio X Kuntakierros: Kunta ja ilmastonmuutoksen hillitsemistavat viranhaltijat Lieto X Kuntakierros: Kulutusvalinnat ja ilmastonmuutos Kuntalaiset Lieto X Valitaan viisaasti -tilaisuus Kuntalaiset Turku X X Ympäristöpäivä Uudenkaupungin lukiolla Nuoret Uusikaupunki X Kuntakierros: Kulutusvalinnat ja ilmastonmuutos Kuntalaiset Laitila X Shoppailusimulaattorikiertue Kuntalaiset Lieto X Nuukuusviikko: Kirjanvaihto ja elinkaarinäyttely Kuntalaiset Turku X Shoppailusimulaattorikiertue Kuntalaiset Raisio X Matokompostorin käyttökurssi Kuntalaiset Turku X

19 Shoppailusimulaattorikiertue Kuntalaiset Naantali X Shoppailusimulaattorikiertue Kuntalaiset Turku X Shoppailusimulaattorikiertue Kuntalaiset Kaarina X Kuntakierros: koulujen energiankäyttö ja -hallinta viranhaltijat Laitila X Kuntakierros: Kulutusvalinnat ja ilmastonmuutos viranhaltijat Kaarina X Kuntakierros: Kulutusvalinnat ja ilmastonmuutos kuntalaiset Kaarina X Kuntakierros: kunnan energiatehokkuusvaat. ja mahdollisuudet kiinteistonhoitajat Loimaa X Kuntakierros: Toimiston energiankäyttö ja säästömahd toimiston hlökunta Loimaa X Kuntakierros: Koulujen energiankäyttö ja -hallinta rehtorit Loimaa X Logistiikka-workshop Yritykset Turku X Ympäristöpäivä Mynämäen lukiolla Nuoret Mynämäki X Ilmastonystävän ostoskori -kiertue kansalaiset Paimio X Ilmastonystävän ostoskori -kiertue kansalaiset Turku X Ilmastonystävän ostoskori -kiertue kansalaiset Loimaa X Ilmastonystävän ostoskori -kiertue kansalaiset turku X Ilmastonystävän ostoskori -kiertue kansalaiset Laitila X Paraisten päivät (mökkivinkkejä) kansalaiset Länsi-turunmaa X X Nauvon Perunamarkkinat (mökkivinkkejä) kansalaiset Länsi-Turunmaa X X Taloyhtiökampanja, Kick-off yhteyhenkilöt Valonia X Taivassalon silakkarysäys (mökkivinkkejä) kansalaiset Taivassalo X X Jaakonmarkkinat (mökkivinkkejä) kansalaiset Rymättylä X X Kylä kelpaa! -messut(mökkivinkkejä) kansalaiset Tammela X X Kustavin lohimarkkinat (mökkivinkkejä) kansalaiset Kustavi X X Laurin markkinat (mökkivinkkejä) kansalaiset Mynämäki X X Taloyhtiökampanjan infotilaisuus (sähkö, vesi) yhteyhenkilöt Valonia X Kelaa!-osasto Baby Boom & kidz -messuilla lapsiperheet Turku X Pieniä tekoja -kampanjastartti/ tiedotustilaisuus Media Turku X Vierailu taloyhtiössä As Oy Tuurinkulma asukkaat Turku X Logistiikkatyöpaja lähiruokatuottajille pk-yritykset Turku X Lastentapahtuma Forssan Citymarketissa kansalaiset Forssa X X Ravintolatapaaminen pk-yritykset Turku X Pieniä tekoja Autottoman päivän tapahtumassa kansalaiset Turku X X Pieniä tekoja TPS:n jalkapallo-ottelussa kansalaiset Turku X

20 Pieniä tekoja Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän ympäristöryhmälle kansalaiset Turku X Vastuullisuusseminaari Ammattikorkeakoululla opiskelijat, yritykset Turku X X Taloyhtiökampanjan infotilaisuus (jätteet, lämmitys) yhteyhenkilöt Turku X Pieniä tekoja Kaupungin paras -palkintogaalassa kansalaiset Turku X X ESV: Et Säästää Viittis -opiskelijatapahtuma opiskelijat Turku X ESV: Taloyhtiöiden energiailta taloyhtiöt Turku X ESV: Ympäristöpäivä Plazan kauppakeskuksessa kansalaiset Salo X Tilaisuus Turku 2011 vapaaehtoisille kansalaiset Turku X X Pieniä tekoja TPS:n jalkapallo-ottelussa kansalaiset Turku X Ilmastoystävällisesti suurkeittiössä -tilaisuus Kaarinan ruokapalveluille kunnat Kaarina X Pieniä tekoja -kampanjapäivä Länsikeskuksen CM:ssa kansalaiset Turku X Tilaisuus maahanmuuttajanaisille kansalaiset Turku X Pk-yritykset ja ympäristö -verkoston tapaaminen ammattilaiset Helsinki X Yhteistyötreffit ravintoloille ja lähiruokatuottajille pk-yritykset Turku X Ilmastopäivä Laurin koululla oppilaat Mynämäki X Pieniä tekoja -kampanjapäivä Ravattulan CM:ssa kansalaiset Kaarina X Studia Generalia, aiheena ilmastoystävällinen ruoka kansalaiset Turku X X Pieniä tekoja Turun Ilmasto- ja ympäristöohjelmatyöryhmälle kunnat Turku X Pieniä tekoja -kampanjapäivä Kupittaan CM:ssa kansalaiset Turku X Matalaenergiarakentamisen seminaari kansalaiset Turku X Pieniä tekoja -kampanjapäivä Skanssin CM:ssa kansalaiset Turku X Lounais-Suomen ympäristöohjelman seminaari kunnat Laitila X X Ympäristöviestinnän Case - Kelaa!-hanke AMKopiskelijoille opiskelijat Turku X Taloyhtiökampanjan pilottiryhmien päätösilta yhteyhenkilöt Turku X Itämerihaasteen aluetapaaminen kunnat, yritykset Turku X X 2011 Talo- ja valohuolto - Yhteistyöpäivä kuntien hankkijoille Kuntien viranhaltijat, yritykset Paimio X

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö

Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö Anne Ahtiainen, Valonia Päivi Rae, Turku Energia Sähköverkot Oy Energianeuvontayhteistyö Turussa Käytännön yhteistyö Turku Energian ja Valonian sekä

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI Ju-Ha Consulting Oy 8.11.2017 www.juhaconsulting.fi 1 Vastuulliset elintarvikehankinnat Ruokapalveluhankinnat mahdollisuus

Lisätiedot

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kestävä kehitys - Hyvä ympäristö ja hyvä elämä - seminaari 29.8.2012 Sari Kemppainen, HSY:n jätehuolto 30.8.2012 HSY Helsingin

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina

Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina 16.9.2010 Muutosta ilmassa Kainuun ilmastostrategia 2020 Sanna Ovaska Ekokumppanit Oy Tampereen seudun ILMANKOS projekti 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja 10.00 Tervetuloa, päivän tarkoitus ja ohjelman esittely (Marja-Riitta Kottila) 10.10 Keitä me olemme, esittäytyminen 10.30 Alueiden suunnitelmat 11.00 Luomualan

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 Taustalla Varsinais-Suomen Agenda 21 perustettiin ympäristöviranhaltijoiden toimesta Aloitusseminaari

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Pöytyä. Kuntaraportti

Pöytyä. Kuntaraportti Pöytyä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kustavi. Kuntaraportti

Kustavi. Kuntaraportti Kustavi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Naantali. Kuntaraportti

Naantali. Kuntaraportti Naantali Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012. Työpyöräile!

Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012. Työpyöräile! Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012 Työpyöräile! Kuinka työasiamatkapyöräily voi sosiaalisen median avulla voi nousta aivan uudelle tasolle. Työpyöräile!-kampanja Varsinaissuomalaisille

Lisätiedot

Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi. Valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden info-päivä Helsinki 1.11.

Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi. Valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden info-päivä Helsinki 1.11. Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi Valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden info-päivä Helsinki 1.11.2017 Arvioinnin fokus 2007-2013 valtakunnalliset hankkeet 23 hanketta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Vapaa-ajan tuotekulttuuri Kestävän tuotekulttuurin toteutuessa kuluttajien on mahdollista

Lisätiedot

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Sini Veuro Projektisihteeri Kansalaisjärjestöjen kierrätysliike 17.04.2008 Kepeää Elämää! seminaari Kierrätysliike Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Kestävä kehitys kunnissa. Maija Hakanen 2008

Kestävä kehitys kunnissa. Maija Hakanen 2008 Kestävä kehitys kunnissa Maija Hakanen 2008 Mitä se kestävä kehitys on? "Kestävän kehityksen periaatteen konkretisoinnissa itse asiassa tavoitellaan meidän aikamme tulkintaa siitä, mitä yleinen etu ja

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Lähiruokaviikot sekä Lähikeittiöhanke 2007 Mihin katseet seuraavaksi käännetään

Lähiruokaviikot sekä Lähikeittiöhanke 2007 Mihin katseet seuraavaksi käännetään Lähiruokaviikot sekä Lähikeittiöhanke 2007 Mihin katseet seuraavaksi käännetään Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 6.-7.11.2007 Liisanpuiston auditorio, PORI Lehtori, tiedottaja Irma Kärkkäinen

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM HINKU hanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Agenda Kampanjan eteneminen ja tulokset kesän toimista Paikallisen markkinoinnin ja vies7nnän ak7voin7 Kampanja aikajana Tavoitteet, strateginen viesti, visuaalisuus, mediasuunnitelma

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

Ympäristökoulu Polku palvelee

Ympäristökoulu Polku palvelee Ympäristökoulu Polku palvelee Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö. Toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Tiimiopiskelu pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Tiimiopiskelu Tekniikka, ympäristö ja talous 20.12.2012 Tiedosto:

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

suositukset rahoittajille

suositukset rahoittajille EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat suositukset rahoittajille

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

ILMANKOS 2009 2012 Kokemuksia asukkaille suunnatusta ilmastotyöstä

ILMANKOS 2009 2012 Kokemuksia asukkaille suunnatusta ilmastotyöstä ILMANKOS 2009 2012 Kokemuksia asukkaille suunnatusta ilmastotyöstä ILMANKOS projektin päätösseminaari Vapriikki 6.11.2012 Leena Karppi ja Sanna Ovaska 2 6.11.2012 Esityksen sisältö ILMANKOS projektin lähtökohdat

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Ekohankintaverkoston kokous. 31.3.2014 Entressen kirjasto, Espoo

Ekohankintaverkoston kokous. 31.3.2014 Entressen kirjasto, Espoo Ekohankintaverkoston kokous 31.3.2014 Entressen kirjasto, Espoo Ohjelma aamupäivä Kokouksen avaus 10:15 Espoon puheenvuoro YM:n puheenvuoro ja keskustelua Taina Nikula, ympäristöministeriö KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT

MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT Yhdistysten viestintä 07.09.2017 @yverkosto #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöjärjestö Edistää yhdistysten välistä

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Ulkoasu: Sami Saresma Harkitse, valitse oikein. Tule ajatelleeksi, muuta asennettasi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien

Lisätiedot

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motiva Oy tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja,

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot