Hevostallien jätevesijärjestelmät ja malliratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hevostallien jätevesijärjestelmät ja malliratkaisut"

Transkriptio

1 A setus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, jätevesiasetus, tuli voimaan Siinä määrätin miten haja-asutusalueella ympäristöön, vesistöihin ja pohjavesiin, jätevesien vaikutusta saadaan vähennettyä. Ympäristönsuojelulakia ja asetusta uusitin alkuvuodesta Hevostallien pesuvesien ja sosiaalilojen jätevesien katsotaan olevan vastaavia kuin asuinrakennusten jätevedet ja niitä koskevat samat lait ja asetukset. Lisäksi on huomioitava määräykset ulkoilualueiden ja lantaloiden toteutukseen. Esiselvitys Yksi kiinteistöille jätevesiasetuksessa määrätty velvoite oli laaa nykyisestä jätevesijärjestelmästä selvitys. Sen tarkoituksena oli ja on, että kiinteistön omistaja on itse etoinen, onko nykyinen käsittelyjärjestelmä vaamusten mukainen vai ei. Esiselvitys voi olla tehtynä kirjallisena vapaamuotoises tai kunnan lomakkeelle ja se säilytetään kiinteistöllä tai toimitetaan kuntaan. Selvityksen voi tehdä itse tai käyttää apuna alan ammatlaista. Esiselvitykseen kirjataan edot kiinteistöstä sekä omistajista, mitä rakennuksia on ja mitä jätevesiä niistä syntyy ja miten paljon. Tieto vedenhankintatavasta eli onko oma kaivo vai kunnan tai vesiosuuskunnan vesijohto tarvitaan. Selvityksessä kuvataan, millainen on nykyinen käsittelyjärjestelmä. Missä pesuvesiä syntyy, miten ne kerätään, menevätkö ne suoraan maastoon vai esikäsitelläänkö jätevesi yhdessä tai useammassa saostuskaivossa ennen ojaan johtamista. Saostuskaivojen kunto, lavuus ja lukumäärä selvitetään. Mikäli saostettu vesi johdetaan maaperään imeytykseen tai suodatukseen, myös sen toteutus selvitetään mahdollisuuksien mukaan. Käsitellyn jäteveden purkupaikka pitää olla siihen sopiva eikä saa sijaita siten että on oman tai naapurin talousvesikaivon pilaantumisen vaaraa. Käsittelyjärjestelmä tai sen purkupaikka ei saa sijaita liian lähellä vesistöä, pohjavesialueilla on lisäksi omat ukemmat määräykset. Kunen internetsivuilla on paikallista lisäetoa ja ohjeita selvityksen tekemisestä ja suojaetäisyyksistä. Hevostallien pesuvesien ja sosiaalilojen jätevesiä koskevat samat lait ja asetukset kuin aseuinrakennusten jätevesiä. Nykylanteessa asuinrakennuksen ja sen yhteydessä olevan tallin jätevedet johdetaan yleensä kahden tai kolmen sakokaivon kautta maastoon. Pelkkä saostuskaivokäsittely ei ole riittä käsittelymenetelmä. Saostuksessa erottuu kiinteä aine, mutta orgaaninen vesistöistä happea kuluttava aines sekä fosfori- ja typpiravinteet kulkeutuvat eteenpäin. Hyväkuntoisten tai uusittavien saostuskaivojen perään voi tehdä maaperäkäsittelyn tai huonokuntoiset korvata pienpuhdistamolla. Esiselvitykseen liitetään asemapiirros, johon on merkitty rakennukset, käsittelyjärjestelmä ja purkupaikka sekä edot läheisistä talousvesikaivoista. Kiinteistöllä on myös oltava ohjeet nykyisen järjestelmän huollosta ja käytöstä, niitä saa laitevalmistajilta tai internetsivuilta. Järjestelmistä on säännöllises tyhjennettä lietteet, yleensä kerta tai kaksi vuodessa tai valmistajan ohjeen mukaan. Liete toimitetaan jätelain mukaan kunnalliselle vastaanottopaikalle tai oma liete omalle pellolle oikein käsiteltynä (ohje esim. josta löytyy Sakokaivolietteen kalkkistabiloinohje ). Tehdyt huoltotoimet kirjataan huoltopäiväkirjaan. Monen kunnan alueella on käynnissä neuvontahanke, jonka jätevesineuvojat käyvät kiinteistöillä veloituksetta, tutustuvat nykylanteeseen sekä kertovat tarvittavista parannustoimenpiteistä ja vaihtoehdoista. Käyn ei edellytä toimenpiteitä järjestelmän uusimiselle. Lisäetoa neuvonnasta saa oman kunnan ympäristöviranomaiselta. Useimpiin 2000-luvulla rakennettuihin tai saneerattuihin asuinrakennuksiin on tehty jätevesiasetuksen mukainen järjestelmä, joka on mitoitettu käsitte-

2 as. Jättämällä toteutus siirtymäajan loppuun tulee se todennäköises kalleimmaksi. Järjestelmän parantaminen vaai toimenpideluvan tai ilmoituksen. Sitä varten tarvitaan jätevesisuunnitelma, jonka tekee pätevä alan suunnittelija ja joka käy aina kiinteistöllä tutustumassa maastoon, ympäristöön ja nykylanteeseen sekä tekee tarvittavat maastomittaukset ja -tutkimukset. Suunnittelija myös selvittää kunnan määräykset jätevesijärjestelmän toteuttamiseksi. Uusissa rakennuksissa suunnitelma liitetään rakennuslupahakemukseen. Hingunniemessä pesuvettä kului hevosta kohden keskimäärin 85 litraa. lykapasiteeltaan pelkästään kotalouden vesimäärälle. Pihapiirissä on saattanut olla vanha talousrakennus tai eläinsuoja, joka myöhemmin muutetaan hevostalliksi tai kiinteistölle rakennetaan kokonaan uusi hevostalli. Harrastetallista tuleva jätevesien määrä saattaa olla niin vähäinen, että se voidaan johtaa nykyiseen käsittelyjärjestelmään. Asuinrakennuksen jätevesijärjestelmä on minimissään mitoitettu 750 l/vrk vesimäärälle. Käytännössä jätevettä syntyy 4-5 henkilön taloudessa noin l/vrk, jolloin hevostallista saa vuorokaudessa tulla jätevesiä noin 200 litraa. Mikäli asuinrakennuksen yhteyteen rakennetaan isompi ammattalli, ei nykyistä jätevesijärjestelmää voi sellaisenaan hyödyntää, vaan tallille on tehtä oma järjestelmä tai molemmille yhteinen uusi ja mitoitettava yhteisen vesimäärän mukaan. Jätevesijärjestelmien toteuttaminen Uusien kiinteistöjen jätevesien käsittely on toteutettava he asetusten ja lakien vaamusten mukaan. Vanhoille kiinteistöille järjestelmien uusimiselle on annettu aikaa Kun jätevesien käsittelyn toteutusta suunnittelee, kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan, ympäristöviranomaiseen tai tekniseen osastoon ja selvittää minne ja milloin kunnan oma vesi- ja viemäriverkosto tulee laajenemaan. Kunnassa yleensä myös edetään mille alueille on suunnitteilla vesiosuuskunnan vesihuoltoverkosto. Mikäli viemäriverkosto sijaitsee niin etäällä että liittymiskustannus nousee korkeaksi, voi mietä yhteistä käsittelyjärjestelmää naapurikiinteistöjen kanssa, jos ne sijaitsevat melko lähekkäin. Mikäli sekään ei ole mahdollista, on vaihtoehtona oman jätevesijärjestelmän rakentaminen. Kunnasta, neuvontahankkeista ja internetsivuilta saa etoa alueella toimivista suunnittelijoista, jonka on aina tultava käymään kiinteistölle. Suunnittelijaa varten tonsta pitää olla mittakaavassa oleva asemapiirros tai tontkartta, koska sen perusteella suunnittelija tekee asemapiirroksen, jossa esitetään rakennukset joista jätevettä johdetaan, rakennettavan jätevesijärjestelmän sijain sekä sen etäisyydet talousvesikaivoihin, rakennuksiin, vesistöön ja muita tarpeellisia etoja. Leikkaus- ja tasopiirustuksessa esitetään miten valittu käsittelyjärjestelmä maahan asennetaan, mihin korkeuteen, minkälaisia maa-aineksia tarvitaan ja miten käsitelty jätevesi puretaan maastoon. Hevostallien pesu- ja jätevesille haastavinta on määrittää, mille jätevesimäärälle puhdistusjärjestelmä mitoitetaan! Asuinrakennuksen mitoitusperusteena on vesimittarilla mitattu vesimäärä, henkilöluku tai asunnon huoneistoala, joka pitää ilmoittaa suunnittelijalle. Hevoslalla voi olla myös muita asuin- tai majoitusloja, jolloin tarvitaan etoja myös niistä. Hevostallin jätevesimäärä vaihtelee paljon. Siihen vaikuttaa tallin ikä, käyttötarkoitus, hevosmäärä, vuodenaika ja kunkin tallin oma tapa hoitaa hevosia. Talli voi olla harrastekäytössä ja hevosia vain muutama, joita ei ole tarvetta pestä tai huuhdella

3 simittarin juomavesille menevään put-keen, jolloin koko talliin tulevan veden mittarista saadaan laskettua syntyvä jätevesimäärä. Mittareiden asentamisesta tulee pieni kustannus, mutta jätevesien käsittelyjärjestelmä saadaan mitoitettua sopivan kokoiseksi. Tällöin ei ole vaaraa, että maaperäkäsittely alimitoitetaan jolloin se tukkeutuu nopeas liiallisen kuormituksen takia ja joudutaan siksi uusimaan tai että rakennetaan turhan iso ja kallis järjestelmä. Ylä-Savon ammatopiston Hingunniemen koululalla, huhkuussa 2013 tätä hanketta varten tehtyjen mittausten perusteella syntyi sekä ratsu- että ravitallin pesupaikoilla jätevettä noin 20 l/vrk tallien hevospaikkaa kohden. Ratsutallin jätevesi oli pääosin kuolainten, suojien ja hevosten peräpään pesun jätevettä kun taas ravitallilla hevosten varsinaista pesuvettä. Hevosen pesukertaa kohden jätevettä tuli keskimäärin 85 litraa. Ratsutallin yhtä hevosta kohden pesin ravitallissa 12 hevosta. Hevostallien pesu- ja jätevesille on haastavinta määrittää mille jätevesimäärälle puhdistusjärjestelmä mitoitetaan. Tulevan veden mittari auttaa sopivan jätevesijärjestelmän suunnittelussa. usein. Ravitallissa useampi kymmen hevonen on valmennettavana ja niiden huuhtelua ja pesua tehdään useammin. Talliloja ja karsinoita puhdistetaan ja pestään eri tavoin, samoin loimia ja muita tarvikkeita. Mones kiinteistöillä on oma talousvesikaivo, jolloin vesimääriä ei mitata ja josta osa menee hevosten juomavedeksi ja osa muuhun käyttöön kuten maneesien ja kenten kasteluun sekä asuinrakennuksiin. Nykyiseen hevostalliin, varsinkin isompaan, voi asentaa oman ve- Kiinteistön jätevesijärjestelmän voi teettää urakoitsijalla tai tehdä itse. Voi itse hankkia jätevesijärjestelmän laitteet, putkitarvikkeet, maa-ainekset, ottaa kaivinkone töihin tunlaskutuksella ja olla itse asentamassa järjestelmää. Tällöin on kuitenkin itse vastuussa, että järjestelmä on toimiva ja rakennettu suunnitelmien mukaises oikeista sora- ja hiekkalaaduista. Teettämällä urakalla avaimet käteen urakoitsija vastaa, että toteutus on tehty oikein. Kiinteistön omistaja on kuitenkin aina vastaa jätevesijärjestelmän toiminnasta, eli sitä käytetään ja huolletaan oikein. Toteutusvaihtoehtdot Kiinteistön jätevesien käsittelylle on kaksi päaihtoehtoa: liittyminen viemäriverkostoon tai jätevesien käsittely kiinteistöllä. Mikäli kiinteistö on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kunnan tai vesiosuuskunnan, on verkostoon velvollisuus liittyä. Alueen ulkopuoleltakin voi liittyä, mikäli verkostossa on kapasiteeta ottaa lisäliittyjiä. Liittyminen viemäriverkostoon Hevostallien ja siihen liittyvien asuinrakennusten jätevesien käsittelylle ensimmäinen vaihtoehto on viemäriverkostoon liittyminen. Mikäli viemäröin on niin etäällä, maastosta riippuen yli metriä, ettei se yksin kannata voi harkita yhteistä viemäröinä naapurikiinteistöjen kanssa.

4 Viemäröinnin voi toteuttaa joko viettoviemärillä tai paineviemäröinnillä. Viettoviemäri on hyvä vaihtoehto silloin, kun liittymispaikka on melko lähellä noin metrin päässä ja maan kaltevuus on sellainen, että jätevesi kulkeutuu eteenpäin painovoimaises. Maaneteellisestä sijainnista ja maaperästä riippuen viettoviemärin rakentaminen maksaa v noin euroa metriltä, lisäksi tulee liittymismaksu kunnan tai vesiosuuskunnan verkostoon joka on tapauskohtaises selvitettä. Paineviemäröinnissä kiinteistöllä jätevedet johdetaan pumppaamosäiliöön, josta repijäpumpulla vellimäinen jätevesi johdetaan mm paksuisella putkella purkupaikkaan. Taipuisa paineviemäriputki voi kulkea maassa maastomuotojen mukaan ylä- tai alamäkeen, kiviä ja kantoja väistellen. Pumpattava matka voi olla noin kaksi kilometriä korkeuseroista riippuen. Jotta paineviemäröin on vaihtoehtona kannattava, pitää kilometrin matkalla tulla liittyjiä mukaan noin 5-7 kiinteistöä. Verkosto voidaan toteuttaa yhteenliittymänä (alle 10 kiinteis-töä, kirjalliset sopimukset) tai rakentamiseksi perustetaan vesiosuuskunta. Kustannus linjan rakentamiselle on noin euroa metrille, lisäksi liittymiskustannus kunnan verkostoon. Kiinteistöpumppaamo asennettuna ja sähköistettynä kustantaa noin euroa. Useamman kiinteistön järjestelmä Mikäli muutama kiinteistö sijaitsee niin lähellä toisiaan, että jätevesien johtaminen yhteen käsittelypisteeseen on mahdollista, tulee yhteinen jätevesijärjestelmä usein edullisemmaksi kuin että jokainen rakentaisi omansa. Esimerkkinä yhden kiinteistön urakoitu järjestelmä noin euroa, kahdelle euroa (a 7 000) ja kolmelle euroa (a 6 000). Järjestelmä on myös toimivampi kun jätevettä tulee eri kiinteistöistä tasaisemmin. Viemäreiden johtamisesta toisen maalla tehdään rasitesopimukset ja sovitaan kirjallises rakentamis- ja käyttökustannukset. Järjestelmä voi olla maaperäkäsittely tai laitepuhdistamo. Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä Jätevedet voidaan käsitellä kiinteistöllä usealla eri tavalla, joko maahan rakennetussa säiliöitä, putkitarvikkeita ja maa-aineksia sisältässä maaperäkäsittelyssä eli kentäs- sä tai pienpuhdistamossa, joka on tehdasvalmisteinen yhdestä tai useammasta osasta koostuva käyttövalmis sähkötoiminen laite, joka kaivetaan maahan. Umpisäiliö voi olla tarkoitettu kaikille jätevesille tai osa muuta käsittelyjärjestelmää. Kunen rakennusjärjestyksessä tai ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu etäisyyksiä, mitä järjestelmästä pitää olla talousvesikaivoon, vesistöön, rajaan, asuinrakennuksiin. Maaperäkäsittely Maaperäkäsittelyn etuna on, että se toimii painovoimaises ilman sähköä ja teknisiä laitteita ja on huoltotoimenpiteiltään yksinkertaisempi, toisaalta lantarve on suurempi ja sijainpaikan vaamukset tarkempia kuin vaikka pienpuhdistamolla. Se soveltuu myös kohteisiin, joissa jätevettä syntyy epäsäännöllises. Rakennuksista tuleva jätevesi johdetaan saostussäiliöön tai vaihtoehtoises saostuskaivoihin, joissa kiinteää ainesta ja rasvoja erottuu jätevedestä. Saostettu ravinteita sisältä vesi johdetaan putkistoilla maahan rakennettuun kenttään, joka voi olla maa-aineksen läpäisykyvystä riippuen maaimeytys- tai maasuodatuskenttä. Saostussäiliön lavuus on 2-5 m³ ja kentän lantarve noin 4-8 x 20 m², käsiteltästä vesimäärästä riippuen. Kentän läheisyydessä viiden metrin etäisyydellä ei saa olla puita tai puujuurisia kasveja eikä kentän päällä saa kulkea koneilla tai hevosilla. Pohjavesi ei saa olla liian lähellä kentän alapintaa. Etäisyys vähintään suodattamossa 0,25 m ja imeyttämössä 1m. Kiinteistön ja rakennettavan kentän sijainnista riippuen voidaan fosforinpoiston tehostamiseksi tarvita kemikaloina ja tasamaalla pumppaamoa käsitellyn veden johtamiseksi purkuojaan. Maaperäkäsittelyn tarkoitus on, että kenttään tulevat ravinteet saadaan jäämään sen rakenteisiin. Kentällä on suunniteltu käyttöikä ja se on toiminut oikein, kun se alkaa tukkeutua noin vuoden käytön jälkeen. Tärkeätä on saostussäiliön säännölli-nen tyhjennys, 1-2 kertaa vuodessa. Maaimeytys Maaimeytys sopii kiinteistöille, joissa maaperä on vedenläpäisykyvyltään sopivaa hiekkaperäistä maata, mutta ei kuitenkaan pohjavesialuetta. Saostettu jätevesi jaetaan kenttään imeytysputkilla, joista se nimensä mukaises imeytyy alla olevaan maaperään ja kulkeutuu sitä kautta pohjavesiin. Maaimeyttämön kustannus on noin euroa.

5 Maasuodatus Maasuodatus on sopiva iviille maaperälle, kuten savimaalle. Kentän kohdalta nykyinen maa poistetaan noin kahden metrin syvyydeltä ja korvataan sepeli- ja hiekkakerroksilla siten, että kentän yläosaan tulee imeytysputket ja alaosaan kokoomaputket, joista käsitelty jätevesi johdetaan maastoon. On tärkeää, että käytettä maasuodatushiekka on rakeisuudeltaan oikeanlaista. Kentän rakentamiseen ei käy mikä tahansa oman tai naapurin lalta tuotu hiekka, koska liian hieno hiekka voi tukkeutua muutamassa vuodessa ja liian karkea läpäisee vettä mutta ei puhdista. Laitevalmistajien asennusohjeissa on kerrottu millaista sepeliä tai hiekkaa tarvitaan. Maasuodattamon kustannus on noin euroa. Pienpuhdistamo Pienpuhdistamon etuna on pieni lantarve, myös suuremmille vesimäärille. Se on valmis toimiva laite, joka koostuu yhdestä tai useammasta iviistä säiliöstä jotka kaivetaan maahan ja joiden sisällä jäteveden puhdistus tapahtuu. Jätevettä ilmastetaan, automaikka annostelee kemikaalia fosforin sitomiseksi, mikrobit puhdistavat ravinteita ja puhdistettu jätevesi pumpataan purkuputkesta maastoon. Pienpuhdistamo toimii sähköises, se sisältää huollettavaa tekniikkaa ja kemikaalia pitää lisätä kulutuksen mukaan. Laitteen asentamisen kannalta maaperällä ei ole väliä. Pienpuhdistamon toiminnalle on eduksi, kun jätevettä tulee käsittelyyn tasaises ja monipuolises. Siksi se sopii kiinteistöille, jossa siihen yhden tai use-amman hevostallin jätevesien lisäksi johdetaan myös asumisjätevesiä. Pienpuhdistamon kustannus vaihtelee suures onko se yhdelle vai useammalle kiinteistölle ja miten monen hevosen tallille, mutta yhdelle hevoslalle hinta suunniteltuna ja asennettuna on noin euroa. Umpisäiliö Umpisäiliö ei ole jäteveden käsittelyjärjestelmä. Se on asa, johon jätevettä lapäises varastoidaan ja säiliön täyttyessä kuljetetaan kunnan puhdistamolle käsiteltäksi. Umpisäiliöön voidaan johtaa kaikki jätevedet kuten pohjavesialueilla taikka se voi olla osa muuta jär- jestelmää, jolloin siihen johdetaan vain wc-vedet. Säiliö pitää olla varustettuna täyttymistä osoittavalla hälytmellä ja lavuus on yleensä 5 10 m³. Umpisäiliön kustannus on noin euroa. JÄRJESTELMÄVAIHTOEHDON VALINTA Jätevesiasetus tai kunnan ohjeet eivät ota kantaa siihen, millaisella teknisellä ratkaisulla jätevesiä puhdistetaan. Riittää, että puhdistustulos on vaamusten mukainen. Kun jätevesiasetus uusitin 2011, tuli koko Suomessa voimaan vähimmäisvaamus, miten paljon pitää vähentää ympäristökuormitusta orgaanisen aineen (80 %), fosforin (70 %) ja typen (30 %) osalta. Kunta esittää määräyksissään herkemmät alueet, joilla vähennetään kuormitusta 90, 85 ja 40 %. Näitä ovat yleensä ranta-alueet, pohjavesien lievealueet sekä taajaan rakennetut alueet. Vähennys lasketaan määritellystä talousjäteveden kuormitusluvusta tai päästö saa olla enimmäismäärän mukainen. Viemäriverkostoon liittymisvelvoitetta lukuun ottamatta ei ole vain yhtä ja ainoaa vaihtoehtoa, miten hevostallin jätevedet voidaan käsitellä. On ammattaitoisen suunnittelijan tehtä esittää soveltuvat vaihtoehdot ja niiden asentamiseen, käyttöön ja huoltoon liittyvät asiat kustannusarvioineen. Yleensä päätös järjestelmästä tehdään tontkäynnin yhteydessä, kun suunnittelija on perehtynyt jätevesimäärään, ympäristöön, omistajan toiveisiin ja etukäteen kunnan määräyksiin. Viemäriin liittyminen on usein vaihtoehtona kustannusvertailussa kiinteistökohtaiselle ratkaisulle. Kiinteistökohtaisessa kustannuksiin eniten vaikuttaa käsiteltä vesimäärä, viemäriin liittymisessä etäisyys liitospaikkaan ja kunnan liittymismaksuperusteet. Maaperäkäsittely soveltuu ehkä paremmin kohteisiin, joissa jätevesimäärä ei ole kovin suuri, laa järjestelmälle on mutta sen hoitamista ei osata tai haluta käyttää siihen aikaa ja maastonmuodot ovat sopivat. Pienpuhdistamolle sopivalla kiinteistöllä voi olla paljon rakennuksia, valmiita ulkoilualueita, pihaa, puutarhaa ja vähän laa järjestelmän rakentamiselle, varsinkin jos käsiteltä vesimäärä on suuri. Sen hoitamista ei koeta työlääksi, jos muutenkin on tottunut koneita ja laitteita käsittelemään.

6 Umpisäiliö laitetaan pohjavesialueella, jos kunta niin edellyttää eikä jätevettä johdeta alueen ulkopuolelle, tai jos syntyvä jätevesimäärä on hyvin vähäinen tai hevostalli sijaitsee erillään asuinrakennuksista. Harrastetalli 2: vesijohto, sisäpesupaikka, neljä ravihevosta, maasuodattamo (kuvat 2a ja 2b) Lähtölanne: MALLIRATKAISUT ä talliympäristö -projekin liittyen erilaisiin kuvitteellisiin viemäriverkoston ulkopuolellaoleviin esimerkki talleihin esitetään toteutusmalleja, erilaisille kiinteistöille ja eri käyttötarkoituksen hevostalleille. Esimerkit on valittu siten, että ne kuvaavat tyypillisiä Suomessa olevia kohteita. Suojaetäisyydet jätevesijärjestelmästä pitää tarkastaa kuntakohtaises. Harrastetalli 1: kantovesi, ei pesupaikkaa, kaksi ratsastuskäytössä olevaa harrastehevosta (kuva 1) Lähtölanne: Asuinrakennuksesta hivenen etäällä on vanha talousrakennus, jonne omille hevosille on tehty kaksi karsinaa ja säilytysloja tarvikkeille, mitkä pestään asunnossa jossa on myös wc. Hevosten pesuvesi kannetaan asuinrakennuksella olevalta vesihanalta, johon talousvesi tulee omasta porakaivosta. Hevoset pestään tallirakennuksen vieressä sorapihalla muutaman kerran vuodessa lähinnä kesäaikaan, joskus huuhdellaan suurimmat liat. Toteutus: Koska kyseessä on kannettu vesi voidaan jätevesimäärää pitää vähäisenä, jolloin sitä ei koske jätevesiasetuksen puhdistusvaamukset. Pesuvesistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, joten pesupaikasta pitää olla riittä etäisyys talousvesikaivoihin ja vesistöön, vähintään noin 30 metriä kuten maaimeytyksessäkin. Sade- ja sulavesien mukana maastossa ja ojissa kulkeutuva pesuvesi johdetaan talousvesikaivoista poispäin. Asuinrakennuksen jätevesijärjes-telmän parannustarve selvitetään erikseen. Rakennetaan uusi asuinrakennus 130 ha-m² viiden hengen perheelle ja sen viereen talousrakennus, johon tehdään karsinat neljälle ravihevoselle sekä sisälle pesupaikka, jossa lämmin pesuvesi. Kiinteistölle tulee vesiosuuskunnan vesijohto, wc on asuinrakennuksessa. Lähellä on yhteinen harjoitusrata. Maaperä on savipitoista ja rakennusten etäisyys vesistöön on noin 80 m. Toteutus: Jätevesiasetuksen mukaan järjestelmä mitoitetaan aina vähintään viidelle henkilölle. Asuinrakennuksen huoneistoalan mukaan olisi ollut 130/30 = 4,3 ~ 4 asukasta. Vedenkulutuksena käytetään mitoituksessa 150 litraa henkilöä kohden vuorokaudessa eli viideltä tulee jäte-vettä 750 litraa. Kesällä hikisiä tai kuraisia hevosia saatetaan huuhdella päivittäin ja yhteen huuhtelukertaan arvioidaan vettä kuluvan enimmillään 100 litraa eli neljältä yhteensä 400 litraa. Tällöin vuorokaunen mitoitusvesimäärä on 1150 litraa. Saostussäiliössä pitää olla kahden vuorokauden jäteveden viipymäaika joten sopiva lavuus olisi 3 m³ ja maasuodatuskenttä rakennet-taisiin kolmella imeytysputkella. (Pelkästään asuinrakennukselle olisi ilman tallia sopinut saostussäiliö 2 m³ ja maasuodattamo kahdella haaralla.) Kiinteistö sijaitsee kuitenkin ranta-alueella (Kiuruvedellä 100 m) eli ukemman puhdistusvaamuksen alueella, joten sekä asuinrakennuksen että hevostallin jätevesien fosforinpoistoa pitää tehostaa. Toteutus tehdään asentamalla tallin pesulojen yhteyteen kemikaloinlaite, joka syöttää säiliöstä nestemäistä kemikaalia viemäriverkostoon. Kemikaali sakkauttaa fosforia ja muuta hienoa ainesta saostussäiliössä jolloin lietettä syntyy enemmän, joten säiliön lavuus pitää olla vielä suurempi eli 3,5-4 m³.

7 Ammattalli 1: Täysihoitotalli, vesijohto, maaimeyttämö (kuvat 3a ja 3b) Lähtölanne: Maalan alueella on vanha talousrakennus, jossa muutama oma ratsuhevonen, lat eivät ole nykyohjeiden mukaisia. Toimintaa halutaan laajentaa ja tehdä ammatmaiseksi. Kiinteistölle rakennetaan 300 m asuinrakennuksesta uusi hevostalli, johon tulee pesupaikka ja karsinat 16 hevoselle, joissa omien lisäksi 12 ratsuhevosta täysihoidossa. Tallilla on myös puku-, wc- ja pesula. Vesi johdetaan putkella asuinrakennuksen kaivosta ja maaperä on hiekkapitoista. Tallin vieressä on ratsastuskenttä ja maneesi. Toteutus: Hevostalli sijaitsee sen verran etäällä asuinrakennuksesta, että sille tehdään oma käsittelyjärjestelmä jätevesille. Suunnittelija on käynyt tonlla ja maaperäkäsittelyn sijoituspaikan vieressä on noin 1,2 m:n syvyisessä koekuopassa tehty imeytyskoe (ohje: Fann Ympäristötekniikka Oy) ja todettu maaperä imeytykseen soveltuvaksi. Talvisin tulee lähinnä ratsastajien jätevesiä ja kesäaikaan hevosia pestään tai huuhdellaan muutaman kerran, ellei terveydellisistä syistä ole lisätarvetta. Wc ja pesuvesiä arvioidaan päivittäin syntyvän noin litraa ja hevosten pesusta kesäaikaan alle 300 litraa. Viemäri johdetaan tallin taakse metsän reunan lähelle, jossa joutomaata jolla ei kuljeta ja jossa ei vieressä ole puujuurisia kasveja. Rakennetaan kahdella haaralla imeytyskenttä, jota ennen muovinen kolmiosastoinen saostussäiliö 2 m³. Ammattalli 2: ravitalli, vesijohto, maasuodattamo (kuvat 4a ja 4b) Lähtölanne: Asuinrakennuksen (230 m², kolme asukasta) yhteyteen on noin 15 vuotta sitten rakennettu hevostalli jossa on pesupaikka sekä lat 12 hevoselle. Tallissa on wc ja pesula. Tallin jätevedet on johdettu vanhan asuinrakennuksen kahteen betoniseen saostuskaivoon, josta putki menee pellonreunan ojaan. Vanhan tallin viereen rakennetaan uusi talli, johon myös tulee pesupaikka ja karsinat 18 hevoselle. Maasto on saviperäistä ja kiinteistölle tulee kunnan vesijohto, vesimittari on asuinrakennuksessa. Tallin lähellä on harjoitusalueet. Toteutus: Asuinrakennuksen nykyinen saostuskaivokäsittely ei ole jätevesiasetuksen vaamukset täyttä. Asukkaita on kolme, mutta huoneistoalasta johtuen asuinrakennuksen jätevesiä lasketaan tulevan kahdeksan henkilön verran (230 m²/30=~8 hlö a 150) eli noin 1200 litraa vuorokaudessa. Vesimittarin mukaan vuorokaunen vedenkulutus on ollut keskimäärin 2,2 m³. Tästä käytännössä noin 400 litraa kuluu asuinrakennuksessa ( l/hlö/vrk), hevonen juo keskimäärin 50 l/vrk eli 12 hevosta 600 litraa joten pesuvettä on mennyt noin 1200 litraa eli 100 litraa hevosta kohden, pääosin hikihuuhtelua. Kun määrä voi kasvaa 18 hevosta, saattaa jätevettä syntyä 1,8 m³ enemmän eli talleista yhteensä 3,0 m³, koko vesimäärä tällöin 1,2+3,0=4,2 m³ vuorokaudessa. Valmistajilta saa 10 m³ kokoisia kolmiosastoisia saostussäiliöitä joka asennetaan vanhojen saostuskaivojen lalle. Vesi johdetaan jakokaivon kautta kaksihaaraiseen maasuodattamoon, joka lan säästämiseksi toteutetaan biomoduuleilla. Ammattalli 3: ratsastuskoulu, vesijohto, pienpuhdistamo (kuvat 5a ja 5b) Lähtölanne: Maalan (180 m², neljä asukasta) yhteydessä on hevostalli, jossa on 24 ratsuhevosta, niille pesupaikka ja käyttäjille wc- ja pesulat. Hevosia käydään myös uittamassa lähijärvessä. Maalalla 11 alkaa ympärivuonen matkailu- ja leiritoiminta ja sitä varten rakennetaan vanhaan talousrakennukseen majoitusloja, joissa 20 vuodetta, oleskelu-, wc-, pesu- ja pieni keitöla. Kiinteistöllä on oma porakaivo, maasto on kivikkoista ja alueella on paljon kulkuteitä. Jätevedet on käsitelty maasuodattamossa, jonka vedenläpäisykyky on heikentynyt. Toteutus: Koska nykyinen järjestelmä on tukkeutumassa (kuten kuuluu vuoden jälkeen) ja vanhojen saostuskaivojen lavuus tulevaisuudessa on liian pieni, kaivetaan

8 betonikaivot pois ja niiden lalle asennetaan pienpuhdistamo, vanha maasuodattamo saa jäädä maahan. Asuinrakennuk-sen jätevedet mitoitetaan kuudelle henkilölle (180 m²/30 = 6 hlö) ja majoituslat vuodepaikkojen lukumäärän perusteella 20 henkilölle eli yhteensä 26, jonka mukaan jätevettä syntyy 3,9 m³/vrk. Ratsuhevosia huuhdellaan ja pestään ehkä tavanomaista enemmän. Hevostallilla ei ole vesimittaria mutta arvioidaan pesu- ja wc-vesiä tulevan vuorokaudessa maksimissaan noin 600 litraa, mikä vastaa neljän henkilön vedenkulutusta. Näin ollen järjestelmäksi valitaan 30 henkilön pienpuhdistamo. Uittamispaikka hevosille pitää valita siten, ettei lähistöllä olevalle yleiselle tai yksityiselle uimarannalle tule hygieniahaittoja. kenttään jolloin sen elinikä on pidempi. Laitepuhdistamoja on toiminnaltaan erityyppisiä ja niistä lietetyhjennys tehdään valmistajan ohjeiden mukaan. Mikäli järjestelmä on varustettu fosforin kemiallisella saostuksella, tulee kemikaalia lisätä kulutuksen mukaan. JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO YHTEENVETO Jätevesijärjestelmien valmistajat toimittavat tuotteidensa mukana tarkemmat ohjeet miten ne asennetaan oikein, miten niitä kuuluu käyttää ja minkälaista huoltoa ne vaavat, jotta puhdistustulos olisi vaamusten mukainen. Jätevesisuunnittelija myös esittää suunnitelmissaan kiinteistökohtaisia lisäohjeita. KIINTEISTÖN OMISTAJA ON AINA VASTUUSSA JÄTEVESIJÄRJESTEMÄN TOIMIVUUDESTA! Asennettaessa kaikki maanalaiset säiliöt pitää ankkuroida valmistajan antamien vaihtoehtojen mukaises. Asennuksen aikana ja poistettaessa lietettä säiliöstä se on keveämmillään ja vesessä maassa pyrkii nousemaan ylös usean tuhannen kilon voimalla. Kun käytetään ankkuroinliinoja tai köysiä ne on kiristettä ukalle jo asennusvaiheessa. Saostus- tai puhdistamosäiliön alle tehdään yleensä koneellises ivistetty sora- tai sepelikerros, jotta säiliö ei painu ollessaan jätevettä täynnä. Säiliöiden ympärystäyttöhiekassa tai -sepelissä ei saa olla suuria kiviä, jotta säiliö ei rikkoudu. Maanpinta muotoillaan siten, että sade- ja sulamisvedet valuvat poispäin tyhjennys- ja huoltokansien kohdalta. Kun purkuputki johdetaan avo-ojaan, sen pitää olla riittän ylhäällä ojan pohjasta, noin 30 cm, jotta se ei tukkeudu. Asuinrakennuksen tai hevostallin viemäri ei ole kaatopaikka. Sinne saa johtaa vain pesuvesiä ja asunnoissa wc-istuimeen sitä mitä ihmiseen on mennyt suun kautta. Kaikenlaisten liuotmien ja desinfioinaineiden kaataminen viemäriin on kiellettyä, koska se tuhoaa jätevesiä puhdistavat bakteerit. Ruuantähteitä ja ylimääräisiä rasvoja ei kaadeta viemäriin. Saostussäiliöistä tehdään lietetyhjennys säännöllises, yleensä kaksi kertaa vuodessa. Tällä varmistetaan, ettei lietettä pääse karkaamaan Oikein suunniteltu, asennettu ja käytetty jätevesijärjestelmä ei vaadi paljoa huoltoa. Jos purkuputken päästä tuleva käsitelty jätevesi on kirkasta ja hajutonta, voida olettaa sen toimivan. Mikäli järjestelmän ympäristössä tuntuu viemärin hajua, on se merkki siitä että viemärin tuuletus vesikatolle ei toimi tai sellaista ei ole, kuten mones vanhassa rakennuksessa kun sille asennetaan uusi järjestelmä. Hevostallin jätevesien käsittelyjärjestelmän toteutus on haasteellisempaa kuin pelkän asuinrakennuksen. Vaikeinta on selvittää tai määrittää vesimäärä, jolle jätevesijärjestelmä mitoitetaan, sillä se vaihtelee samantapaistenkin hevostallien välillä tottumusten mukaan. Jos vain mahdollista, voi ennen suunnittelua asentaa hevostallille tai sen pesupaikoille vesimittarit vesimäärän mittaamiseksi. Suuntaa antavana mitoitusperusteena tämän työn mittaustulosten perusteella voisi hevospaikkaa kohden arvioida jätevettä syntyvän 30 litraa vuorokaudessa ja hevosen pesusta jätevettä 100 litraa. Jätevesijärjestelmän mitoituksessa on huomioitava myös wc- ja pesuvedet. Suomessa on tuhansia hevostalleja, joilla on vielä edessä jätevesijärjestelmän uusiminen tai rakentaminen. Lisäetoja: Turun Rakentajapalvelu, Timo Grönroos P uolaajankuja 13, 20660, Littoinen Puh: , Gsm:

9 Kuva 1) Mallisuunnitelma 1. Asemapiirros. Kuva 2a) Mallisuunnitelma 2. Asemapiirros.

10 Kuva 2b) Mallisuunnitelma 2. Leikkaus. Kuva 3a) Mallisuunnitelma 3. Asemapiirros.

11 Kuva 3b) Mallisuunnitelma 3. Leikkaus. Kuva 4a) Mallisuunnitelma 4. Asemapiirros.

12 Kuva 4b) Mallisuunnitelma 4. Leikkaus. Kuva 5a) Mallisuunnitelma 5. Asemapiirros.

13 Kuva 5b) Mallisuunnitelma 5. Leikkaus.

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 209/2011 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Menetelmän valinta, suunnittelu ja asiakirjat Kai Saralehto SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 2.1 PAINEVIEMÄRIJÄRJESTEL MÄT...1

Lisätiedot

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Ympäristötoimi 2012 OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Miksi kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen Karvian Kunta Jätevesiopas Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen 2 Sisältö JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO... 3 YLEISTÄ... 3 AIKATAULU... 4 LYKKÄYKSET

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin. JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Haja-asutusalueiden jätevesiasetus koskettaa noin miljoonaa s.11 Tukea jätevesiremonttiin s. 8 Kuivakäymälä helpottaa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon Opas Kokemäen haja-asutusalueen jätevesihuoltoon Puhdas vesi on arvokkain luonnonvaramme! Kokemäen kaupungin Jätehuoltohanke Asetus talousjätevesien käsittelystä Suomessa yli miljoona ihmistä asuu viemäriverkostojen

Lisätiedot

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT 1 KÄSITTELYMENETELMIEN KUSTANNUKSET Kiinteistön omistajaa kiinnostaa eri käsittelymenetelmien investointikustannukset ja käyttökustannukset.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Oulaisten kaupunki Haapaveden kaupunki Siikalatvan kunta Pyhännän kunta HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisen ohje (toim.) Eeva Heiska Tämä ohje perustuu:

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Jätevesien käsittelyn tavoitteena Länsi-Turunmaalla on vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen estäminen ja naapureille

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA

JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄDÖKSET JA MÄÄRÄYKSET...2 1.1 Rakentamismääräykset ja -ohjeet...2 1.2 CE-merkintä...2 1.3 Suunnittelijoiden pätevyys...2

Lisätiedot

1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi?

1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi? LUOKO ry 1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi? Jäteveden johtamista säädellään lailla. Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lainsäädännön

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 54, KUNTA VANHAN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN MAASUODATUS TEHOSTETULLA FOSFORINPOISTOLLA 0.8.008 SUUNNITTELIJA T:mi Jätevesisuunnittelu A.

Lisätiedot

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS 3 Timo Hyttinen Lasse Löytty Pekka Peura MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS Esiselvitys Pohjanmaan maakunnissa Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 122 Vaasa 2006 4 5 ESIPUHE Vaatimukset

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröinti

Lounais-Suomen viemäröinti elinvoimaa alueelle 2 2014 Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju hannuksela Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI. Government Decree on Treating Domestic Wastewater - Evaluation of Effectiveness

JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI. Government Decree on Treating Domestic Wastewater - Evaluation of Effectiveness LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Government

Lisätiedot