Monta haastetta monta mieltä. Raportti Uudenmaan alueen kokoomusvaikuttajien arvioista metropolialueesta vuonna 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monta haastetta monta mieltä. Raportti Uudenmaan alueen kokoomusvaikuttajien arvioista metropolialueesta vuonna 2020"

Transkriptio

1 Monta haastetta monta mieltä Raportti Uudenmaan alueen kokoomusvaikuttajien arvioista metropolialueesta vuonna 2020

2 Sisällysluettelo Esipuhe Tausta ja menetelmä Delphi-työskentelyn teemat Delphi-työskentelyn tulokset Yleiset havainnot Johtaminen ja päätöksenteko Sosiaalinen rakenne ja koheesio MAL-teemat (maankäyttö, asuminen, liikenne) Metropolialueen kilpailukyky Yhteenveto Delphi-raportti 2

3 Esipuhe Metropolialueen tulevaisuus on tulevien eduskuntavaalien ja sitä seuraavien hallitusohjelmaneuvottelujen takuuvarma teema. Mahdollisena vaalien voittajana ja keskeisenä vallankäyttäjänä metropolialueen kunnissa on Kokoomus paljon vartijana - miten valtakunnan veturi ja ikkuna ulkomaailmaan varmistaa kilpailukykynsä ja turvaa asukkaidensa hyvinvoinnin? Millaista ajattelua, millaista johtamista ja millaisia rakenteita tarvitaan metropolin sosiaalisen koheesion ja järkevän maankäytön turvaamiseksi? Näitä kysymyksiä lähdimme tarkastelemaan keskeisten kokoomuslaisten päätöksentekijöiden kokemusten ja arvioiden kautta. Pyysimme Helsingin- ja Uudenmaan piirien kokoomuslaisilta kuntavaltuutetuilta ja paikallis- sekä piiritason johtajilta arvioita 28 väittämän toteutumisen todennäköisyydestä. Sen erottaminen, mikä on todennäköistä ja mikä toivottavaa, ei aina näyttänyt olevan helppo tehtävä vastaajille. Delphi-haastatteluna toteutetun selvityksen lopputulema on kuitenkin selkeä: kokoomuslaisilla ei ole yhtenäistä arviota metropolialueen tulevan kehityksen suunnasta eikä vapaamuotoisten vastausten perusteella myöskään lähtötilanteesta. Yhteisen tahdon, jaetun vision rakentaminen olisi tämän selvityksen perusteella mitä toivottavin tavoite, mutta ilmeisesti erittäin hankala toteuttaa. Suomen Toivo -ajatuspaja toivottaa lukijoilleen antoisia hetkiä erityisesti vapaamuotoisten vastausten parissa, joita raportissa on runsaasti käytetty tilastojen elävöittäjänä. Usein sanalliset arviot kuvaavat vastaajien ajattelua mehukkaammin kuin tarkimmatkaan numeraaliset yhteenvedot. Samalla haluan kiittää Human Capital Investment Oy:n ammattitaitoisia yhteistyökumppaneita, Ari-Matti Auvista ja Jani Fagerholmia, sujuvasta yhteistyöstä monimutkaisen aihepiirin parissa. Lisäksi suosittelen metropolin tulevaisuudesta kiinnostuneille Suomen Toivo -ajatuspajan tuoretta julkaisua Metropolimme näkökulmia Helsingin seudun kehittämiseen (tilattavissa tai tallennettavissa osoitteessa Markku Pyykkölä Toiminnanjohtaja Suomen Toivo -ajatuspaja Delphi-raportti 3

4 Raportti Suomen Toivo ajatuspajalle toteutusta Kaupunki 2020 teeman Delphi-kyselystä Ari-Matti Auvinen ja Jani Fagerholm (Human Capital Investment Oy) 1 Tausta ja menetelmä HCI Productions Oy toteutti Suomen Toivo ajatuspajalle vuoden 2010 keväällä Delphi-menetelmään perustuvan verkkopohjaisen asiantuntijapaneelin. Delphimenetelmässä (synonyyminä käytetään myös suomen kielessä Delfoi-menetelmää) pyritään muodostamaan valikoitujen asiantuntijoiden käsitysten perusteella mahdollisimman yksimielinen näkemys tulevaisuuden ennusteista 1. Delphi-menetelmän tärkeä etu ja täydentävyys Suomen Toivo ajatuspajan kunnallisvaalien 2008 käyttämään Kuntakorva-ideageneraattoriin oli, että valikoituja heikkoja signaaleita voitiin myös kvantifioida ja arvioida havaittujen heikkojen signaalien toteutumisen mahdollisuuksia ja todennäköisyyksiä. Tämä tarkastelu liittyi myös saumattomasti Suomen Toivo ajatuspajan Kaupunki 2020 teemaan. Kun metropolipolitiikka oli selkeä painopiste Suomen Toivo ajatuspajan toiminnassa talvella ja keväällä 2010, oli luontevaa rajata tämä verkkopohjainen asiantuntijatyöskentely kokoomuksen Helsingin ja Uudenmaan piirien toiminta-alueelle. Delphi-menetelmän onnistumisen kannalta keskeistä on paneelityöskentelyn asiantuntijoiden valinta. Suomen Toivo ajatuspajalle toteutettu verkkopohjainen asiantuntijapaneeli suunnattiin kokoomuksen Helsingin ja Uudenmaan piiriin päättäjille, joten tutkimuksen otokseen tulivat mukaan - kuntien kokoomuslaiset valtuutetut - kuntien kokoomusyhdistysten puheenjohtajat - kokoomuksen piirien ja aluejärjestöjen hallitusten jäsenet. Tarkoituksena olikin, että verkkopohjaisiin Delphi-paneeleihin koostettavat asiantuntijat edustivat erilaisia näkökulmia (esimerkiksi puolueen piirijärjestöjen aktiivinen johto, kunnalliset toimijat, paikallisyhdistysten toimijat) ja näin ollen saatiin laajempi kattavuus esitettäviin kannanottoihin. 1 Delphi-menetelmästä ks. esimerkiksi Dalkey, N. - Helmer, O. (1963): An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts. Management Science, Vol. 9, No. 3, pp Delphi-raportti 4

5 Yllä olevassa Tilastokeskuksen äänestysaktiivisuuskuvassa näkyy kyselyn kohteena oleva alue viime kunnallisvaalien mukaan esitettynä Eräänä vaihtoehtona Delphi-tutkimuksen alussa pohdittiin myös ulkoisten asiantuntijoiden kutsumista mukaan tähän verkkopohjaiseen asiantuntijapaneelityöhön. Vaikka olisikin ollut mielenkiintoista saada myös eri asiantuntijoiden näkemyksiä metropolipolitiikan kehittämiseen, eri kokoomuslaiset luottamushenkilöt pystyivät kuitenkin selkeimmin ilmaisemana kokoomuslaisen näkökulman metropolialueen kehittämiseen ja haasteisiin. Delphi-menetelmä toteutettiin siten, että valitut verkkopohjaisen paneelin asiantuntijat saivat arvioitavakseen neljään pääteemaan keskittyneen kysymyspatteriston, johon he vastaavat kuvaamalla tietyn trendin todennäköisyyttä vuoteen 2020 mennessä. Tässä käytettiin kahta tiedonkeruun tapaa eli - vastaajat arvioivat asteikolla 1 7 valitun trendin todennäköisyyttä vuoteen 2020 mennessä esimerkiksi trendiä kaupan palvelut keskittyvät suuriin kauppakeskuksiin - vastaajien toivottiin kunkin trendin osalta myös kirjoittavan perusteluja omalle kannalleen. Delphi-työskentelyn otos oli kokonaisuudessaan 412 henkilöä. Delphi-kysely toteutettiin kahtena kierroksena, joista ensimmäiseen kierrokseen vastasi 162 henkilöä ja toiseen kierrokseen 104 henkilöä. Verkkopohjaiseenkin Delphityöskentelyyn kyseinen henkilömäärä on suuri. Ensimmäisen vastauskierroksen jälkeen kaikki vastaajat saavat tiedon sekä omasta vastauksestaan että sen sijoittumisesta suhteessa muiden asiantuntijoiden vastauksiin. Tässä yhteydessä heillä on mahdollisuus edelleen kalibroida vastaustaan tai vaihtoehtoisesti pitää kiinni omasta kannastaan ja tarvittaessa perustella sitä kirjallisesti lisää. Delphi-tutkimuksissa usein saadaankin keskeistä syventävää lisätietoa nimenomaan näillä valtavirrasta poikkeavilla näkemyksillä. Delphi-raportti 5

6 2 Delphi-työskentelyn teemat Suomen Toivo ajatuspajan metropolialueen tulevaisuutta vuoteen 2020 selvittävässä Delphi-työskentely jakautuu neljään eri teemaan, jotka olivat a. Johtaminen ja päätöksenteko b. Sosiaalinen rakenne ja koheesio c. MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne) d. Metropolialueen kilpailukyky. Kuhunkin teemaan kuului seitsemän trendiväittämää, joiden osalta asiantuntijoiden tuli arvioida kyseisen trendin todennäköisyyttä vuoteen 2020 mennessä asteikolla 1-7, jossa arvo yksi edusti erittäin epätodennäköistä toteutumista ja arvo seitsemän erittäin todennäköistä toteutumista. Väitteet formuloitiin mahdollisimman yksiselitteisiksi ja samalla vältettiin yhteen väitteeseen useamman trendiväittämän yhdistämistä esimerkinomainen trendiväittämä oli esimerkiksi Uudenmaan kuntien yhteistyö syvenee vapaaehtoiselta pohjalta. Delphi-raportti 6

7 Asiantuntijapaneelille esitetyt trendiväittämät olivat seuraavat: a. Johtaminen ja päätöksenteko 1. Uudenmaan kuntien keskinäinen kilpailu heikentää alueen elinvoimaa kokonaisuutena 2. Uudenmaan kuntien yhteistyö syvenee vapaaehtoiselta pohjalta 3. Uudenmaan kuntien yhteistyötä varten perustetaan erillislailla väliportaan hallinto, jolla on verotusoikeus ja päättäjät valitaan suorilla vaaleilla 4. Uudenmaan kuntien määrä vähenee kuntafuusioiden kautta 5. Uudenmaan kuntien yhteistyötä varten laajennetaan sopimusmenettelyä kuntien, maakuntaliiton ja valtion kesken 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri hajoaa ja toiminnot organisoidaan uudelleen nykyisten sairaanhoitoalueiden ja 'aluesairaaloiden' pohjalta 7. Virkamiesjohdon rooli Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien johtamisessa korostuu luottamushenkilöiden kustannuksella b. Sosiaalinen rakenne ja koheesio 1. Uudellemaalle kehittyy selkeitä köyhyyden ja syrjäytymisen 'taskuja' 2. Suvaitsevaisuus monikulttuurisuutta kohtaan ja avoimuus uusille ajatuksille voimistuu Uudellamaalla 3. Kuntien välinen hajonta kunnallisverojen, asiakasmaksujen ja palvelujen tasossa kasvaa Uudellamaalla 4. Maahanmuuttajat keskittyvät samoihin kaupunginosiin, syntyy Chinatown- tai Russian town tyyppisiä alueita 5. Eläkeikään tulevat muuttavat pois Uudeltamaalta muualle Suomeen 6. Maahanmuuttajayhteisöt jengiytyvät 7. Uudenmaan kunnat sitoutuvat yhteisvastuullisesti erityisryhmien asuttamiseen c. MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne) 1. Vuokra-asuminen asumismuotona yleistyy Uudellamaalla 2. Uudenmaan kaavoitusratkaisuissa suositaan pientalovaltaista asumista 3. Kaupan palvelut keskittyvät suuriin kauppakeskuksiin 4. Uudenmaan joukkoliikenne muuttuu kokonaan tai lähes maksuttomaksi 5. Uudenmaan kunnat kaavoittavat jatkossa vain omistamalleen maalle 6. Uudellamaalla otetaan käyttöön yksityisautoilun ruuhkamaksut 7. Raideliikenteen ratkaisut kehittyvät ja monipuolistuvat d. Metropolialueen kilpailukyky 1. Uusimaa pärjää kilpailussa osaavasta työvoimasta, turistivirroista ja ulkomaisista investoinneista mm. Tukholman, Tallinnan ja Pietarin kanssa Delphi-raportti 7

8 2. Itämeren rantavaltioiden ja kaupunkien yhteistyö tiivistyy 3. Uusimaa mielletään yhä selkeämmin yhdeksi alueeksi ja tunnetaan Helsingin nimellä kansainvälisissä yhteyksissä 4. Uudellamaalla sijaitsevien yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten keskinäinen yhteistyö tiivistyy 5. Osaamisintensiivisen tuotannon rooli korostuu Uudenmaan elinkeinorakenteessa 6. Uudestamaasta ja Tallinnan seudusta muodostuu Suomenlahden alittavan tunnelin myötä yhtenäinen talousalue 7. Uudenmaan väestön määrä kasvaa nopeammin kuin muilla Suomen alueilla. Kuten näiden teemojen ja trendiväittämien valinnastakin voi huomata, haluttiin kokoomuslaisten asiantuntijoiden mielipiteitä sellaisiin trendeihin, jotka olivat vuonna 2010 selkeässä päivänpoliittisessakin metropolikeskustelussa, mutta myös sellaisiin trendeihin, joihin suuntautuva päätöksenteko ei ole vielä ajankohtaista. Delphi-raportti 8

9 3 Delphi-työskentelyn tulokset 3.1 Yleiset havainnot Tässä kokoomuslaisten asiantuntijoiden Delphi-työskentelyssä optimaaliseen asiantuntijapaneelityöskentelyyn nähden oli neljä erityispiirrettä. Tiivistäen ne voidaan kuvata seuraavasti: 1. Suuri osa Delphi-kyselyyn vastaajista teki vain numeerisen arvion esitetyistä trendeistä, mutta ei esittänyt tekstiperusteluja (ensimmäisen kierroksen osalta tämä määrä oli runsas kolmannes vastaajista). 2. Tekstivastauksista suurin osa oli melko tiiviitä ja melko harvoin nämä tekstivastaukset olivat yhtä lausetta pitempiä. 3. Muiden asiantuntijoiden arvioiden ja perustelujen esittäminen ei aiheuttanut valtaosassa toiselle Delphi-kierrokselle vastanneille muutoksia omiin arvioihin tai lisäperustelujen kirjoittamista näin toisen täydentävän Delphi-kierroksen anti yhteisen kannanmuodostuksen näkökulmasta ei ollut merkittävä. 4. Eri trendiväittämiin tekstiperustelujen kirjoittaminen vaihteli huomattavasti tiettyihin ajankohtaisiin kysymyksiin esitettiin runsaastikin perusteluja, mutta osaan trendiväittämistä perustelujen esittäminen oli vähäistä. Tämän Delphi-menetelmään perustuvan metropolialueen tulevaisuutta koskevan tutkimuksen oli selvittää Helsingin ja Uudenmaan alueen kokoomusvaikuttajien arvioita valittujen trendien todennäköisyydestä vuonna Suurin osa tekstivastauksista osoitti kuitenkin, että valtaosa vastaajista arvioi esitettyjen trendien toivottavuutta. Myös tekstivastauksissa esitetyt perustelut osoittivat, että vastaajat kuvailivat tietyn trendin tarpeellisuutta ja esittivät perusteluja, miksi se olisi toivottavaa, mutta eivät useinkaan esittäneet perusteluja, miksi esitetty trendi voisi toteutua tai jäisi toteutumatta. Yleisesti tuloksia tarkasteltaessa mielenkiintoisin piirre on näkemysten suuri hajonta. Delphi-työskentelyä aloitettaessa saatettiin odottaa, että eri kuntien ja alueiden välillä on selkeitäkin eroja yhteisestä yhteiskunnallisesta näkemyksestä huolimatta. Monissa trendiväittämissä oli kuitenkin myös saman kunnan ja alueen sisällä laaja hajonta. Kun Suomen Toivo ajatuspajan keväällä 2010 julkaisema pamfletti Metropolimme 2030 Näkökulmia Helsingin seudun kehittämiseen osoitti mielipiteiden kirjon eri kuntien kokoomusvaikuttajien kesken, osoitti tämä Delphi-työskentely, että näkemykset erilaisista tulevaisuuden trendeistäkin eroavat myös yksittäisten kuntien ja alueiden kokoomusvaikuttajien välilläkin. Tämä yleinen havainto antaa aiheen myös tutkia monipuolisesti eri näkökulmista nyt koostettua aineistoa. Kun Delphi-työskentelyn pääasiallisena tarkoituksena on muodostaa yhteistä näkemystä tulevaisuudesta, on erilaisten numeeristen arvioiden ja yhteenvetojen esittäminen osittain haastavaa. Kuten edellä kuitenkin todettiin, varsin vähäinen osa asiantuntijoista toisella kierroksella kalibroi omaa kantaansa tai omia näkökulmiaan. Siksi päätimme esittää tämän työskentelyn tulokset siten, että eri Delphi-raportti 9

10 trendiväittämien osalta esitämme niiden numeeriset tulokset ja esitämme myös kyseiseen trendiväittämään liittyviä tekstivastauksia. Koska toisen kierroksen vastausmäärä oli selvästi pienempi kuin ensimmäisen kierroksen ja koska vastaajien arviot muuttuivat vain vähäisesti, esitämme numeeristen vastausten yhteenvedot ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella. Käytämme esityksessä kahta eri tilastollista arvoa eli vastausten keskiarvoa ja vastausten mediaania. Keskiarvo ei tällaisessa materiaalissa, jossa vastaajat voivat antaa trendiväittämälle arvoja yhdestä seitsemään anna yksiselitteistä kuvaa vastaajajoukon käsityksestä mainitun trendin todennäköisyydestä. Siksi toiseksi, täydentäväksi tarkastelutavaksi otettiin mediaani eli vastausjoukon ns. keskiluku. Hajonnan osalta päätettiin mieluummin osoittaa vastausten jakautuminen koko kirjolle kuin monille vaikeasti tulkittavia hajonta-arvoja. Delphi-työskentelyn tulokset esitämme neljän pääkaupunkiseudun kuntien mukaan jakautuneena (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) ja lisäksi omina arvoinaan kehyskunnat (Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Sipoo) ja muut kunnat (eli Uudenmaan alueen muut kunnat lukuun ottamatta pääkaupunkiseutua ja kehyskuntia). Delphi-raportti 10

11 3.2 Johtaminen ja päätöksenteko Johtamisen ja päätöksenteon kysymyspatteristoon kuului siis seitsemän kysymystä, joiden tulokset esitämme seuraavassa. 1. TRENDIVÄITTÄMÄ: Uudenmaan kuntien keskinäinen kilpailu heikentää alueen elinvoimaa kokonaisuutena Tämän trendiväittämän osalta kuntien väliset erot ovat hyvin selkeitä, mutta huomionarvioista on myös se, kuinka laaja hajonta kokoomuslaisten arvioissa on myös yksittäisten kuntien sisällä. Tämä kysymys kuten moni muukin tässä tarkastelussa esitetty kysymys osoitti, että keskiarvo ei anna luotettavaa kuvaa vastauksista. Yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta merkittävää on se, että kyseistä trendiä arvioidaan yksittäisen kunnan kokoomuslaisten vaikuttajien piirissä varsin eri tavalla. Esitetyn trendin arvioinnissa korostuu myös kuntien ja alueiden väliset erot. Espoon ja Kauniaisten kokoomusvaikuttajat pitävät kyseistä trendiä melko epätodennäköisenä, kun taasen kehyskunnissa ja etenkin muissa kunnissa arvioidaan trendiä huomattavan paljon todennäköisemmäksi. Tekstivastausten ja niiden perustelujen eroavaisuus oli niin ikään suurta. Kuntien tervettä kilpailua pidettiin positiivisena tekijänä, joka selkeästi kilpailullisen dynamiikan voimalla luo myös kuntalaisille paremman ympäristön. Kilpailu lisää alueen elinvoimaa, koska se tarkoittaa, että kukin kunta pyrkii tarjoamaan parempaa asuinympäristöä ja tehokkaammin tuotettuja palveluja kuin naapurinsa (trendiväittämäarvio 1). Samalla kuitenkin muistutettiin, että kuntien ei pitäisi välttämättä kilpailla keskenään vaan muiden alueiden myös ulkomaisten alueiden kanssa. Terve kilpailu panee yleensä yrittämään entistä enemmän. Tulevaisuudessa meidän pitäisi pystyä kilpailemaan paremmin globaaleilla markkinoilla, ei keskenämme (trendiväittämäarvio 4). Kuntien keskinäisen kilpailun haittoina pidettiin kokonaisuuden unohtamista sekä kiihtyvää keskinäistä kilpailua (etenkin ns. hyvistä veronmaksajista), joka heikentää alueen yhteistyötä ja siten myös Uudenmaan alueen elinvoimaisuutta. Delphi-raportti 11

12 Ei osata ajatella kokonaisuutta, vaan vartioidaan vain oman kunnan etua (trendiväittämäarvio 7). Keskinäinen kilpailu heikentää yhteistyötä ainakin nyt, enkä usko elementin katoavan tulevaisuudessakaan. Todennäköistä on, että valtion on puututtava metropolialueen päätöksentekoon esim. asuntotuotannon vauhdittamisessa (nythän aiesopimus ei toimi) ja maankäytön tiivistämisessä sekä pääratojen hyödyntämisessä. (trendiväittämäarvio 6) 2. TRENDIVÄITTÄMÄ: Uudenmaan kuntien yhteistyö syvenee vapaaehtoiselta pohjalta Tämän trendiväittämän osalta jälleen on mielenkiintoista havaita kuinka paljon kokoomuslaisten asiantuntijoiden arviot eroavat kuntien sisällä huomionarvoista on myös tietysti myös se, että myös paljon yhteistyötä käytännön tasolla tekevien pääkaupunkiseudun kuntien kokoomuslaisten asiantuntijoiden arviot eroavat toisistaan. Tekstivastauksissa trendin todennäköisyys perustui kahteen vahvaan tekijään: yhteistyön etuihin ja käytännön pakkoon. Käytännön pakkoon kuitenkin suhtauduttiin hyvin varauksellisesti ja korostettiin vapaaehtoiselta, rationaaliselta pohjalta tapahtuvien järjestelyjen tärkeyttä. Samalla kuitenkin todettiin, että pienillä kunnilla ei juurikaan ole ylellisyyttä valita ryhtyäkö yhteistyöhön suurempien kuntien kanssa vai ei. Vapaaehtoisuus on oikea tapa ja euro hyvä konsultti (trendiväittämäarvio 6). Uskoisin sen olevan välttämättömyys kuntien itsensä kannalta, mutta mahdollisilla porkkanakeinoilla yhteistyötä voitaisiin varmasti nopeuttaa sekä syventää (trendiväittämäarvio 6). Kokemukset vapaaehtoisesta yhteistyöstä eivät ole kaikille olleet kuitenkaan kannustavia erilaisiin yhteistyömalleihin kyllästyneitä ja pettyneitäkin oli lukuisa joukko. Kilpailu ja vähäinen halu antaa periksi omasta itsenäisyydestä jarruttaa yhteistyötä. Onhan se nähty jo moneen kertaan (trendiväittämäarvio 2). Delphi-raportti 12

13 Tietyissä asioissa vapaaehtoisuuden pohjalta voi syntyä yhteistyötä, mutta se on hyvin vähäistä (trendiväittämäarvio 2). Yleisen yhteistyötrendin arvioinnin ohella muistettiin arvioida myös naapurikuntien näkemyksiä ja yhteistyövalmiuksia. Jo nyt pääkaupunkiseudun kunnat ovat sopineet, että kaikki keskeiset peruspalvelut ovat asukkaiden käytettävissä yli kuntarajojen v loppuun mennessä (päivähoito, kirjasto, peruskoulu, lukiot, ammattikoulu, terveyskeskus, hammashoito jne.). Suurin osa palveluista on jo nyt käytettävissä joustavasti yli kuntarajan. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja ripeää. Ainostaan Helsingin halu sanella ja kyykyttää sekä yhteistyöhaluttomuus on uhka Uudenmaan kuntien tasapainoiselle yhteistyölle. (trendiväittämäarvio 7) Näyttäisi siltä, ettei esim. Espoolla ole halua suuresti metropoliyhteistyöhön (trendiväittämäarvio 3). 3. TRENDIVÄITTÄMÄ: Uudenmaan kuntien yhteistyötä varten perustetaan erillislailla väliportaan hallinto, jolla on verotusoikeus ja päättäjät valitaan suorilla vaaleilla Tämän trendiväittämän osalta kokoomuslaisten asiantuntijoiden näkemys on hyvin yhdensuuntainen heidän käsityksensä mukaan ei ole todennäköistä, että Uudenmaan kuntien yhteistyötä varten perustettaisiin erillislailla väliportaan hallintoa. Tekstivastauksissa väliporrasta pidettiin turhana ja byrokraattisena mallina, joka vain kasvattaisi kuluja. Parempana vaihtoehtona pidettiin kuntien keskinäisen yhteistyön vahvistamista ilman uusia rakenteita. Hallinnon byrokratiaa on kevennettävä - ei kasvatettava (trendiväittämäarvio 1). Ei enää lisää hallintoportaita ja byrokratiaa. Järkevämpänä näen kuntafuusiot, jolloin päästään suurempiin yksiköihin, joiden kanssa keskinäisiä neuvotteluja ja sopimuksia menettelytavoista ja yhteistyöstä. (trendiväittämäarvio 1) Delphi-raportti 13

14 Edelleen tekstivastauksissa arvioitiin, että väliportaan hallinto ei toisi päätöksentekoa lähemmäksi vaan veisi sen kauemmaksi kuntalaisista. Kyseinen "kattohallinto" heikentäisi oleellisesti lähidemokratian toteutumista. Tämän kaltaisessa ratkaisussa yksittäisen kuntalaisen olisi huomattavasti nykyistä vaikeampi vaikuttaa oman kotikuntansa kehitykseen. (trendiväittämäarvio 1) Mutta löytyi tekstivastauksien perusteluissa muutama trendin ymmärtäjäkin he viittaisivat muualla maassa saatuihin kokemuksiin. Kainuun-mallista pitää ottaa opiksi, jotta se saataisiin toimimaan ja mahdolliseksi muuallakin maassa - esim. Uudellamaalla (trendiväittämäarvio 5). 4. TRENDIVÄITTÄMÄ: Uudenmaan kuntien määrä vähenee kuntafuusioiden kautta Tässäkin trendiväittämässä Uudenmaan alueen kokoomusvaikuttajien arviot olivat varsin yhdensuuntaisia arvioiden mukaan Uudenmaan kuntien määrä tulee vähenemään kuntafuusioilla. Kuitenkin on merkillepantavaa, että etenkin muiden kuntien (jotka edustavat pieniä tai keskikokoisia kuntia) kokoomusvaikuttajien keskuudessa tätä trendiä arvioidaan erittäin todennäköiseksi. Tekstivastauksissa kuntafuusioiden painopisteen nähtiin kohdentuvan pieniin kuntiin, joiden taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Pienillä kunnilla ei valitettavasti ole mahdollisuuksia toimia itsenäisinä. Selkeä viesti esim. Siuntiolle on ollut, että tulot eivät kata menoja ja ongelmana on, että pienillä kunnilla ei ole enää mahdollisuutta lisäsäästöihin ilman että palvelurakennetta - joka on jo monessa suhteessa on karsittu minimiin - heikennetään ennestään. (trendiväittämäarvio 7) Pidän mahdollisena että reuna-alueiden kunnat saattavat päätyä vapaaehtoisiin kuntafuusioihin (trendiväittämäarvio 5). Taloudellisten resurssien rajallisuuden ohella nähtiin mahdollisuutena myös kuntien toiminnan tehostuminen. Delphi-raportti 14

15 Yhteistyöllä saadaan paljon enemmän aikaan ja vähennetään moninkertaisia hallintoportaita. Kannatan lämpimästi fuusioita. Samat asiat mietitään ja tehdään kuntarajan takana, se on kallista ja turhaa. (trendiväittämäarvio 6) Kuntafuusioiden mielekkyydestä huolimatta esitettiin myös vapaaehtoisuuden perusteella tapahtuvien fuusioiden toteutumisen arvioita. Vapaaehtoisia fuusioita tuskin enää tulee (trendiväittämäarvio 2). Viimeisimpien kuntaliitosten jälkeen Uudenmaan kuntarakenne on aluekokoon nähden sopiva. Toki on mahdollista, että liitoksia tapahtuu esimerkiksi jos Järvenpää ja Kerava kasvavat asutuksiltaan yhteen. (trendiväittämäarvio 3) Tekstivastauksissa muistuttiin myös, että kuntafuusio ei välttämättä ole mielekäs toimintatapa tiettyjen palvelullisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ei tarvetta vähentää kuntien määrää kun toimintoja kehitetään tehokkaasti ja palvelukokonaisuuksia voidaan yhdessä tuottaa tai ostaa naapurikunnasta. (trendiväittämäarvio 1) 5. TRENDIVÄITTÄMÄ: Uudenmaan kuntien yhteistyötä varten laajennetaan sopimusmenettelyä kuntien, maakuntaliiton ja valtion kesken Kokoomuslaisten asiantuntijoiden yleinen käsitys näyttää olevan, että tämä trendi on enemmän todennäköinen kuin epätodennäköinen. Kuntien ja alueiden sisällä näyttää tässäkin trendiväittämässä olevan hajontaa. Tosin osassa tekstivastauksia kävi ilmi, että esitetty trendi ei ollut kaikille ymmärrettävä, joka saattoi vaikuttaa vastauksiin. Tekstivastauksissa korostuivat yhteistyön positiiviset kokemukset sekä tarve tällaiseen yhteistyöhön. Useita ylikunnallisia sopimuksia on jo tehty, ja uusia monen kunnan kattavia liikelaitoksia on jo syntynyt, tuoreimpana esimerkkinä HSL. (trendiväittämäarvio 5) Delphi-raportti 15

16 Tuntuu eurooppalaiselta ajattelulta ja luontevalta kehitykseltä (trendiväittämäarvio 6). Jos ei fuusioita saada aikaiseksi tämä on hyvä vaihtoehto ja myös tarpeellinen. Monta kertaa lähempänä on toisen kunnan palvelupiste,mutta sitä ei voi kuntajaon mukaan käyttää, se on hölmöä. (trendiväittämäarvio 6) Alueen yhteistyön traditio ei saanut kuitenkaan kaikkia innostumaan tästä tulevaisuuden suunnasta. Nykyiset aiesopimukset ovat osoittautuneet tehottomiksi (asuntotuotanto ja tonttipolitiikka). Kun katsoo uuttaa hyväksymiskierroksella olevaa kilpailukykysopimusta huomaa, että ne ovat helposti ohutta yläpilveä, kauniita aikomuksia. (trendiväittämäarvio 1) 6. TRENDIVÄITTÄMÄ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri hajoaa ja toiminnot organisoidaan uudelleen nykyisten sairaanhoitoalueiden ja 'aluesairaaloiden' pohjalta Tämä trendiväittämä on jälleen varsin mielenkiintoinen kokoomuslaisten asiantuntijoiden arvioiden perusteella, koska esimerkiksi Espoossa arvioissa on suuri hajonta. Helsingissä tätä trendiä pidetään epätodennäköisempänä kuin muissa kunnissa, joskaan erot eivät ole selkeän merkittäviä. Tekstivastauksissa arvioiden perustelut ovat varsin moninaisia. HUS:n suurta kokoa pidettiin yhtenä mahdollista hajoamista edistävänä seikkana. Edelleen tekstivastauksissa todettiin, että HUS:n suuri koko ei ole kuitenkaan luonut suuruuden ekonomian etuja odotetulla tavalla. Järkevä linja on hakea uusia malleja, kun massiivinen HUS ei oikein ota toimiakseen. Esimerkiksi Helsingin, Vantaan ja Espoon omat sairaanhoitopiirit, joihin pienemmät kunnat saadaan järkevästi mukaan, voisivat olla ihan ok. (trendiväittämäarvio 6) HUS on nykyisellään mammutti. Renki on pitkälle ottanut isännän roolin. Tiettyjä tehtäviä voidaan ja on syytä organisoida alueellisesti uudelleen. Vastaavasti terävintä osaamista vaativat toiminnot on edelleen syytä jättää HUS:n tehtäväksi. SHP ei hajoa, mutta toimintoja pitää organisoida osittain Delphi-raportti 16

17 uudelleen. Kaikessa toiminnassa on suuruuden ekonomiankin osalta olemassa optimikoko. (trendiväittämäarvio 5) Toistaiseksi todisteita suuruuden ekonomiasta ei ole nähty - ei myöskään hoidon laadun näkökulmasta. Toisaalta pk-seudulle täytyy taata resurssit myös erikoishoitojen (joita ei tarjota muualla maassa) tarjoamiseen. (trendiväittämäarvio 5) Mutta tekstivastausten toinen vahva näkökulma oli HUS:n toiminnan nuoruus nykyisessä muodossaan ja liian nopeiden johtopäätösten välttäminen. Missään nimessä ei, vastahan nyt aletaan nauttia kovan yhdistämisen hedelmistä (trendiväittämäarvio 1). En tiedä mikä on todennäköistä mutta toivottavaa ainakin olisi se, että HUS säilyisi. Koordinaatio ja rationalisointi on lähtenyt viimein käyntiin, kustannuskehitys paljon hillitympi kuin omistajakunnissa, potilaat äärimmäisen tyytyväisiä ja tutkimustoiminta kansainvälisestikin arvioituna korkeatasoista. Luottamushenkilöt eivät näytä ymmärtävän, että peruskuntien virkamiesjohto yrittää peitellä omaa johtamisen ongelmaa etsimällä vihollisen ulkoa eli HUSista. (trendiväittämäarvio 1) Vihoviimeinen skenaario. Ei mitään ideaa. Kunnilla ei yksinkertaisesti ole varaa kustantaa omat tasokkaat erikoislääkärivetoiset sairaalansa ja terveyspalvelunsa. Jäitä hattuun ja pannaan kunnat vaikka laskemaan, mitä irrottautuminen todella maksaa. Ei helkkarissa! (trendiväittämäarvio 1) 7. TRENDIVÄITTÄMÄ: Virkamiesjohdon rooli Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien johtamisessa korostuu luottamushenkilöiden kustannuksella Tästä trendiväittämästä eivät kokoomuslaiset asiantuntijat tunnistaneet yhteistä suuntaa edelleen hajonnat olivat suuria kuntien ja alueiden sisällä. Julkisessa keskustelussa on arvioitu virkamiesjohdon roolin olevan erilainen eri metropolialueen kunnissa, joka heijastuu osittain arvioissa, mutta eri kuntien ja alueiden kokoomuslaisten arviot eivät kuitenkaan ratkaisevasti poikkea toisistaan. Delphi-raportti 17

18 Tekstivastauksissa tätä trendiä vahvistavina tekijöinä nostettiin esille kunnallisen päätöksenteon monimutkaistumista sekä luottamusmiesten ajan ja kapasiteetin puutetta. Tähän suuntaan ollaan menossa jo nyt. Luottamusmiehillä (isolla osalla)ei ole aikaa paneutua asioihin, jolloin virkamiehet vievät. (trendiväittämäarvio 5) Todennäköinen trendi, ellei päästä sellaisiin luottamushenkilökorvauksiin, että puolipäivätoiminen luottamushenkilö on mahdollinen (trendiväittämäarvio 6). Keskeinen tekijä tämän trendin välttämiseksi nähtiin tekstivastauksissa olevan luottamusmiesten oman toiminnan vahvistaminen. Aika pitkälle annetaan virkamiesjohdon valmistella asioita ennen kuin niihin päästään kiinni. Luottamushenkilöillä pitää olla laajemmin tietoa strategioiden ja suunnitelmien hallinnasta - esim. esittely- ja arviointitapoja muuttamalla ja kehittämällä saataisiin perustellusti vaihtoehdot näkyviin. (trendiväittämäarvio 6) Virkamiehet eivät näytä saavan mitään muutoksia aikaan. Siihen tarvitaan poliittisia päättäjiä. Toiminnan pyörittäjinä virkamiehet ovat oikeassa paikassa. (trendiväittämäarvio 2) Toimiva yhteistyö virkamiesten ja luottamushenkilöiden välillä on kaiken A ja O. Luottamushenkilöiden on kyettävä tekemään vaikeitakin ratkaisuja ja virkamiesten on valmisteltava erilaisia vaihtoehtoja, joista valita. (trendiväittämäarvio 1) Delphi-raportti 18

19 3.3 Sosiaalinen rakenne ja koheesio Sosiaalisen rakenteen ja koheesion kysymyspatteristoon kuului siis seitsemän kysymystä, joiden tulokset esitämme seuraavassa. 1. TRENDIVÄITTÄMÄ: Uudellemaalle kehittyy selkeitä köyhyyden ja syrjäytymisen 'taskuja' Tämän trendiväittämän osalta on mielenkiintoista havaita, että kokoomusvaikuttajien vastauksista puuttuvat lähes kokonaan ääriarviot eli kuvattua trendiä ei pidetty erittäin todennäköisenä tai erittäin epätodennäköisenä. Edelleen kannattaa huomata, että etenkin muiden kuntien vastauksissa tätä trendiä pidettiin todennäköisempänä kuin muissa kunnissa tai alueilla kehyskuntien ja muiden kuntien vastausten erot ovat merkittäviä. Muiden kuntien kokoomusvaikuttajat pitävät tätä trendiä muita vastaajia todennäköisempänä. Tekstivastauksissa trendiä todennäköisenä pitäneet vastaajat kuvasivat varsin erilaisia tekijöitä, jotka eivät yhteiskuntapoliittisesti ole samansuuntaisia: kasvavia ja yhä laajemmin yhteiskunnassa hyväksyttyjä tuloeroja sekä siten itsekkyyden kasvua, syrjäytymisen yhteiskunnallista hyväksymistä mutta tätä trendiä muutamat vastaajat pitivät todennäköisenä, koska sosiaalituella keinottelijoiden määrä kasvaa ja nämä keinottelijat keskittyvät tietyille alueille. Pelkään että kehitys on tämän suuntainen. Itsekkyytemme johtaa siihen, että vastuu "sosiaalihuollon asiakkaista ja muista heikompiosaisista" ei tunnu kiinnostavan päättäjiä (trendiväittämäarvio 7). Tällä hetkellä siltä ainakin näyttää, rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät (trendiväittämäarvio 6). Syynä tähän on kannustamaton sosiaalijärjestelmä. Työttömän tulee ottaa vastaan tarjottua työtä, pakolaisten on myös ansaittava ylläpitonsa työllä. (trendiväittämäarvio 7) Toisaalta tekstivastauksissa korostettiin, että kunnissa - ja yleisemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa tehdään tällä hetkellä jo paljon ei-toivottavan kehityssuunnan kääntämiseksi. Myös kunnat voivat vaikuttaa mm. kaavoituksen ja palvelujensa ratkaisuilla asiaan. Delphi-raportti 19

20 Avainkysymys on kuinka hyvin alueiden kaavoituksessa onnistutaan ja mikä on vuokra- ja omistusasuntojen suhde (trendiväittämäarvio 3). Segregaatioon on alettu jo kiinnittää huomiota, gettoutumista pyritään välttämään, kotouttamiseen löydetään työkaluja, maahanmuuttajat sitoutetaan työelämään tehokkaasti, kaavoituksella ohjataan väestöä (trendiväittämäarvio 2). 2. TRENDIVÄITTÄMÄ: Suvaitsevaisuus monikulttuurisuutta kohtaan ja avoimuus uusille ajatuksille voimistuu Uudellamaalla Tämänkin trendiväittämän osalta on kokoomusvaikuttajien vastauksista puuttuvat lähes kokonaan ääriarviot eli kuvattua trendiä ei pidetty erittäin todennäköisenä tai erittäin epätodennäköisenä. Selkeää yksituumaisuutta kuitenkaan tämän trendin todennäköisyydestä ei kokoomusvaikuttajien kesken ole, koska hajonnat ovat suurehkoja. Tekstivastauksissa suvaitsevuuden katsottiin kasvavan yleisen globalisaatiokehityksen ansiosta, mutta myös erilaisten maahanmuuttajien lisääntyvästä kohtaamisesta samoin kuin tiedon lisääntymisestä maailman tilanteesta. Mitä enemmän kohdataan maahanmuuttajia ja tutustutaan heihin, niin sitä suvaitsevaisimmiksi tullaan (trendiväittämäarvio 5). Yleinen tieto siitä miten asiat maailmalla ovat johtavat siihen, että monikulttuurisuudellekin löytyy riittävästi ymmärrystä (trendiväittämäarvio 6). Tekstivastauksissa oli myös monia vastauksia, joissa kyseistä trendiä pidettiin kohtuullisen todennäköisenä, joskin ei-toivottavana. Pelkään näin tapahtuvan. Samalla unohdamme juuremme ja mistä olemme lähtöisin. Monikulttuurisuus luo konflikteja olemassa olevan väestön ja alueelle tuodun kansoituksen välille. Suvaitsevaisuus itsessään on positiivinen asia, mutta monikulttuurisuutta ei voida pitää itseisarvon mittarina. (trendiväittämäarvio 5). Delphi-raportti 20

21 Suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuuden hyväksyminen oli kokoomusvaikuttajien arvioiden mukaan usein riippuvaista taloudellisesta tilanteesta ja talouden suhdanteista. Taantuma vaikuttaa suoraan suvaitsevaisuuteen tai lähinnä sen puutteeseen. Valitettavasti. (trendiväittämäarvio 3) Mitä tiukemmat ajat (työttömyys, lama) sen suvaitsemattomampia kuntalaisista tulee. (trendiväittämäarvio 2) Uudenmaan alueella myös kuntien kesken on selkeitä eroja, mitä myös korostettiin tekstivastauksissa Syrjäisemmillä kunnilla ei ole maahanmuutosta kokemuksia, vain negatiivisia kuvia muilta alueilta. Kyllä monikulttuurisuus painottuu Helsinkiin ja Vantaalle. Jos maahanmuuttajat ovat vain keskenään, integroituminen on mahdotonta. (trendiväittämäarvio 2) 3. TRENDIVÄITTÄMÄ: Kuntien välinen hajonta kunnallisverojen, asiakasmaksujen ja palvelujen tasossa kasvaa Uudellamaalla Tätä trendiä pidettiin todennäköisempänä muissa kunnissa ja muilla alueilla kuin Espoossa ja Kauniaisissa. Kun hajonnat ovat kohtuullisen suuria, ei kuitenkaan ole muodostettavissa selkeää yhtenäistä arviota. Muiden kuntien kokoomusvaikuttajat pitivät trendiä todennäköisempänä kuin muut vastaajat. Tekstivastauksissa tämä trendi liitettiin yhteen kuntien yhdistämiseen ja kuntien kilpailukyvyn vahvistamiseen eli kuntien välisen hajonnan kasvua pidettiin todennäköisenä, elleivät kunnat omalla toiminnallaan tai yhdistämisellä tehosta toimintaansa. Eroa pitäisi syntyä, koska pienet kunnat joissa on usein vino asukasrakenne, eivät pysty tarjoamaan kilpailukykyisiä palveluita asukkailleen (trendiväittämäarvio 5). Delphi-raportti 21

22 Varsin todennäköistä ellei kuntaliitoksilla tai erilaisilla sopimuksilla saada käytäntöihin korjauksia (trendiväittämäarvio 6). Palvelut keskittyvät asutuskeskuksiin. Työttömyysalueilla kunnallisvero nousee. Ulkoistamistrendi tuo lisää asiakasmaksuja. (trendiväittämäarvio 6) Kuntien välisen hajonnan kasvu ei ollut kaikille asiantuntijoille kuitenkaan itsestäänselvyys. Kuntien välinen kilpailu voi olla merkittävä syy erilaisiin toimiin kuntien välisten erojen välttämiseksi. Myös kuntien palvelujen hankintojen tehostamista korostettiin tapana välttää erilaisten maksujen ja siten erojen kasvutrendiä. Eiköhän tässä mennä yhtenäisempään suuntaan. Ei ole järkevää pitää omassa kunnassa 22 % verotusta, jos toisessa se on esimerkiksi 18 %. (trendiväittämäarvio 2) Jos kaikki kunnat tehostavat toimintaansa, hajontaa voidaan pienentää (trendiväittämäarvio 3). Ei kasva, sillä kunnat voivat entistä enemmän ostaa palveluja niiltä toimijoilta, jotka kykenevät toimimaan kustannustehokkaasti ja huomioimaan nopeasti muuttuvia tarpeita ja muita ympäristötekijöitä. (trendiväittämäarvio 1) 4. TRENDIVÄITTÄMÄ: Maahanmuuttajat keskittyvät samoihin kaupunginosiin, syntyy Chinatown- tai Russian town tyyppisiä alueita Tämän trendiväittämän osalta mielenkiintoinen piirre on se, että kyseistä trendiä pidetään todennäköisempänä Helsingissä ja muissa kunnissa kuin muilla alueilla. Etenkin helsinkiläiset kokoomuslaiset asiantuntijat pitivät tätä trendiä melko todennäköisenä. Tekstivastauksissa tämän trendin todennäköisyyttä perusteltiin maahanmuuttajien halulla asua samoissa yhteisöissä ja siten muodostaa omia sosiaalisia verkostojaan. Toisaalta todettiin trendin olevan todennäköinen, mutta ei-toivottava, kuten esimerkiksi Ruotsin ja Ranskan esimerkit todistavat. Delphi-raportti 22

23 Ihminen tuntee turvallisuutta samankaltaisten seurassa (trendiväittämäarvio 6). Näin on tapahtunut muualla maailmalla, joten lienee todennäköinen kehitys täälläkin ja niinhän ne muuttajat näyttävät haluavan itsekin. Varmaankin pitäisi käyttää voimakasta ohjausta, ellei haluta näin käyvän. (trendiväittämäarvio 5) Tukholman Rinkeby lienee tästä hyvä esimerkki ja Ruotsistahan me kaiken kopioimme (trendiväittämäarvio 6). Kuvattua trendiä pitivät muutamat kokoomusvaikuttajat Suomessa kuitenkin epätodennäköisenä perusteluina esitettiin maahanmuuttajien suhteellisen pieni määrä ja myös maahanmuuttajien halu asua kantaväestön kanssa samoilla asuinalueilla. En usko, varsinkaan näin lyhyellä aikavälillä. En usko Uudellamaalla vielä kymmenenkään vuoden jälkeen edes olevan kyllin maahanmuuttajia samoista kulttuureista, niin että tämän kaltainen kehitys edes olisi mahdollista. (trendiväittämäarvio 1) Useimmat maahanmuuttajat eivät halua tällaista kehitystä. Kunnat voivat harkitsemattomalla vuokra-asuntopolitiikalla kyllä saada aikaan etnisiä slummeja. (trendiväittämäarvio 3) 5. TRENDIVÄITTÄMÄ: Eläkeikään tulevat muuttavat pois Uudeltamaalta muualle Suomeen Tämänkin trendiväittämän osalta hajonta oli suurta myös eri kuntien ja alueiden sisällä. Hajonnat ovat suuria myös kuntien ja alueiden sisällä, joten tästä trendistä ei ole yhtenäistä arviota. Tekstivastauksissa hajonta oli myös laajaa. Trendin todennäköisyyttä perusteltiin halulla muuttaa takaisin maalle, koska eläkkeellä ihmiset haluaisivat palata juurilleen. Lisäksi trendin todennäköisyyttä perusteltiin elämisen ja etenkin asumisen kalleudella Uudenmaan alueella. Kunnille eläkeläiset muodostavat palvelutarpeensa kanssa myös merkittävän haasteen. Delphi-raportti 23

24 Maallemuutto kasvaa, suuret ikäluokat haluavat palata juurilleen (trendiväittämäarvio 6). Nostalgiakaipuussa hyvinkin mahdollista. Rajoittava tekijä on kuitenkin ikääntyvien ihmisten kasvava palvelujen tarve lähi etäisyydellä. Kutistuvat kunnat eivät kykene vastaamaan tarpeeseen, elleivät ala erikoistua. (trendiväittämäarvio 5) Asumisen ja elämisen kustannukset sekä turvattomuuden lisääntyminen. Toisaalta Uudenmaan monipuoliset palvelut ja niiden saatavuus(myös kulttuuritarjonta) hidastavat tällaista kehitystä. (trendiväittämäarvio 5) Tämäkin on jo havaittavissa, ihmiset muuttavat helposti takaisin sinne mistä ovat tulleet, varsinkin jos vanha kotitorppa on vielä pystyssä. Tai sitten rakennetaan uusi. (trendiväittämäarvio 6) Mikäli otamme suuret ikäluokat huomioon kaikessa kehityksissä kuntasektorilla, tulevat he olemaan elintärkeä ryhmä kunnissa (trendiväittämäarvio 6). Trendin epätodennäköisyyttä arvioitiin paitsi omalle asuinalueelle juurtumisen näkökulmasta, etenkin eläkeläisille suunnattujen palvelujen saatavuuden kannalta. Samoin lasten ja lastenlasten asumista alueella pidettiin tärkeänä poismuuttoa rajoittavana tekijänä. Todennäkoisempänä pidän sitä, että eläkeikään tulevat muuttavat Uudellemaalle parempien palvelujen saatavuuden johdosta (trendiväittämäarvio 2). Eivät muuta, koska sairaaloiden ja palveluiden läheisyys vetää puoleensa (trendiväittämäarvio 1). 6. TRENDIVÄITTÄMÄ: Maahanmuuttajayhteisöt jengiytyvät Tämän trendiväittämän osalta Uudenmaan alueen kokoomusvaikuttajien arviot ovat kohtuullisen yhdensuuntaisia esitettyä trendiväittämää pidetään melko todennäköisenä. Delphi-raportti 24

25 Tekstivastauksissa kokoomusvaikuttajat arvioivat, että Suomeenkin leviää monien Euroopan maiden tapainen maahanmuuttajayhteisöjen jengiytyminen, ellei sekä kotouttamisen että yhdyskuntasuunnittelun keinoin pystytä tätä ilmiötä ennalta ehkäisemään (ks. myös tämän luvun trendiväittämä 4). Tämä riski on olemassa erityisesti, jos sallimme tiiviiden maahanmuuttaja asuinalueiden syntymisen emmekä ota maahanmuuttajien kotouttamista ja integroimista yhteiskuntaan riittävän vakavasti (trendiväittämäarvio 5). Näin käy, jos toisen polven siirtolaiset eivät tunne Suomea kotimaakseen. Tanska on varoittava esimerkki (trendiväittämäarvio 3). Tekstivastauksissa muistutettiin myös, että maahanmuuttajien jengiytyminen on myös yhteydessä suomalaisen yhteiskunnan asenteisiin ja toimiin. Pidän tätä mahdollisena, jos maahanmuuttovastaisuus alkaa ilmentyä väkivaltana maahanmuuttajia kohtaan (trendiväittämäarvio 5). Jos nykyinen suhtautuminen maahanmuuttajiin jatkuu, meillä on edessä Ranskan ja Ruotsin mallin mukainen kehitys (trendiväittämäarvio 6). Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan tähän trendiin uskoneet, vaan pitivät sitä Suomessa vielä pienenä tai marginaalisena ilmiönä. Ei sen enempää kuin nytkään. Naurettava uhkakuva. (trendiväittämäarvio 1) Kyse on marginaalisesta ilmiöstä, mutta se on arkea esim. Leppävaarassa. (trendiväittämäarvio 2). 7. TRENDIVÄITTÄMÄ: Uudenmaan kunnat sitoutuvat yhteisvastuullisesti erityisryhmien asuttamiseen Tätä trendiä arvioitiin eri kunnissa ja eri alueilla varsin eri tavoin yhteistä näyttää kuitenkin olevan laaja hajonta vastauksissa myös kuntien ja alueiden sisällä. Monissa tekstivastauksissa korostettiin, että Uudenmaan alueella kunnilla on erityisryhmien asuttamisessa varsin erilainen tausta ja erilainen käytännön vastuu. Delphi-raportti 25

26 Kyllä näin. Esim. Espoo on kantanut suhteellisesti eniten vastuuta erityisryhmien asuttamisesta viimeisten 15 vuoden, myös Helsinki ja Vantaa ovat olleen esimerkillisiä. Mutta suurin osa Uudenmaan kunnista on laistanut tästä vastuusta kokonaan eikä toimi valtion kanssa solmittujen aiesopimusten puitteissa edes tänä päivänä. (trendiväittämäarvio 7) Tuskin, agraari Nurmijärvi elää lintukodossa ja vastustaa varmaan henkeen ja vereen esim. maahanmuuttajia (trendiväittämäarvio 4). Helsinki kantaa nyt ja tulevaisuudessa suurimman vastuun (trendiväittämäarvio 2). Taitaa jäädä isompien murheeksi. Ilman keppiä ei läheskään kaikki kunnat ota vastuuta. Taisi muuten olla aikanaan epätasajako omien Karjalan siirtolaistenkin asuttamisessa, joten vastentahtoisuus vieraiden vastaanottoon ei ole uusi. Keppiä vaan, jos homma ei saada hoitumaan. Paikallisille populistipoliitikoille ei pidä antaa valtaa päättää näitä asioita. (trendiväittämäarvio 2) Tässä yhteydessä muistutettiin myös, että valtiolla on selkeä roolinsa erityisryhmien asuttamisen osalta. Pakolaisten sijoittamisesta tehdään sopimukset edelleen kuntien ja valtion välillä. Valtion tukemien vuokra-asuntojen jakoperusteet kattavat periaatteessa kaikki erityisryhmät, joten Helsingin seudun kuntien sopimus kunnallisten vuokra-asuntojen tuottamisesta ratkaisee asian (kunhan kaikki kunnat sitoumustaan kunnioittaisivat). (trendiväittämäarvio 4) Tekstivastauksissa muistutettiin myös, että maahanmuuttajien oma kiinnostus on tärkeää samoin asuinpaikan valinnanvapaus on keskeinen perusoikeus. Kaikki joutuvat ottamaan vastaan, mutta kiinnostavuus maahanmuuttajien keskuudessa aiheuttaa keskittymistä (trendiväittämäarvio 4). En kaikilta osin ymmärrä väitettä - Suomessa asuvan perusoikeuksiin kuuluu asumispaikan valinnanvapaus - myös ulkomailta tuleville (trendiväittämäarvio 4). Delphi-raportti 26

27 3.4 MAL-teemat (maankäyttö, asuminen, liikenne) 1. TRENDIVÄITTÄMÄ: Vuokra-asuminen asumismuotona yleistyy Uudellamaalla Tämän trendiväittämän osalta arvioista puuttuvat jälleen lähes kokonaan ääripäät, mutta hajonnat arvioissa ovat jälleen huomattavat kuntien ja alueiden sisällä. Tekstivastauksissa vuokra-asumisen yleistymiseen esitettiin monia eri perusteita. Tärkeä perustelu tämän trendin todennäköisyydelle asumisen ja erityisesti omistusasumisen - kalleus Uudenmaan alueella; tämä on erityisesti tilanne pääkaupunkiseudulla. Näin on jo tapahtunut. Omistusasunnon hinnat ovat pääkaupunkiseudulla liian kovat. Nuoret perheet eivät kaikki omistusasuntoja pysty hankkimaan. (trendiväittämäarvio 5) Omistusasuntovaltainen kulttuuri murtuu pikku hiljaa Suomessa ja muuttuu eurooppalaisempaan suuntaan. Elinkeinoelämä painostaa samaan suuntaan eli tarvitaan alueelliseen liikkuvuuteen pystyvää työvoimaa. Omistaminen heikentää muuttamisen haluja ja heikentää sisäistä dynamiikkaa työmarkkinoilla, heikentää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. (trendiväittämäarvio 5) Toinen keskeinen näkökulma tekstivastauksissa liittyi vuokra-asumisen yleistymisen luomaan valinnanvapauteen ja sen edistämiseen. Asumismuodon valinnassa pitää olla vapaus valita. Vuokralla asuminen ja vuokra-asuntoalueet ovat huonossa maineessa. Vuokra-asuntoa ja vuokrataloja tulee hoitaa yhtä hyvin kuin omistusasuntojakin. Kulttuurinmuutosta kaivataan. (trendiväittämäarvio 5) Omistaminen on vanhanaikaista - lisäys ei merkittävää mutta trendinä todennäköinen (trendiväittämäarvio 7). Suomi alkaa eurooppalaistua Vähitellen vuokralla asutaan omakotitaloissakin. Rahaa halutaan käyttää muuhunkin kuin lainanmaksuun. Veropoliittiset ratkaisut ohjaavat tähän suuntaan kun esim. verovähennysoikeudet poistuvat. (trendiväittämäarvio 6) Delphi-raportti 27

28 Kaikki kokoomusvaikuttajat eivät kuitenkaan uskoneet vuokra-asumisen yleistymiseen vaan uskoivat omistusasumisen yleistymiseen vuokra-asumisen sijaan. Vuokra-asumista pidettiin myös välivaiheena omistusasumiseen siirtymiseen. Suomalainen rakastaa omaa asuntoa. Vuokra-asunto on välttämätön välimuoto ja tarpeellinen muuttoalttiille koulutetuille osaajille. (trendiväittämäarvio 3) Suomessa on Euroopan keskitasoa enemmän vuokra-asuntoja, joten omistusasumisen lisääntyminen on todennäköistä. Asumisvarallisuus on kasvanut voimakkaasti sotien jälkeen, joten myös taloudelliset edellytykset ovat olemassa. Myös kansalaisten tutkitut mielipiteet suosivat omistusasumista. (trendiväittämäarvio 1) 2. TRENDIVÄITTÄMÄ: Uudenmaan kaavoitusratkaisuissa suositaan pientalovaltaista asumista Helsingin ja Vantaan kokoomusvaikuttajat eivät pitäneet tätä trendiä yhtä todennäköisenä kuin muut Uudenmaan alueen kokoomusvaikuttajat. Kaavoitusratkaisua koskevissa tekstivastauksissa monet kokoomusvaikuttajat kuvasivat oletettavana trendinä, että Uudenmaan alueella rakennettaisiin sekä hyvin julkisten liikenneyhteyksien tiiviitä kaupunkikeskustoja että pientalovaltaisia alueita. Myös alueen tonttimaan hinta koettiin pientalovaltaista asumista rajoittavan tekijänä. Näin varmaan on, mutta kyllä niissäkin tulee suosia selkeitä keskittymiä. Samoin tarvitaan tehokkaampaa kerrostaloasumistakin, koska muuten palveluverkko leviää liian laajaksi. Sitä paitsi iäkkäämpi väki muuttaa kerrostaloihin ja heitä on yhä enemmän. (trendiväittämäarvio 5) Hyvä juttu, kunhan keskustat muodostuvat tiiviimmiksi (trendiväittämäarvio 6). Tiivistä asumista kannattaa kaavoittaa radanvarsille. Tällöin jää paljon aluetta myös pientaloille. Loppukädessä markkinat eli kuntalaiset päättävät. (trendiväittämäarvio 3) Delphi-raportti 28

29 Eipä oikein näytä siltä, koska tontteja on vähän tarjolla ja hinnat ovat liian kalliit (trendiväittämäarvio 2). Pientalovaltaisen asumisen kasvua tulisi muutamien kokoomusvaikuttajien arvioiden mukaan hillitä myös ilmastonnäkökulman perusteella. En jaksa oikein uskoa näihin pääministerin ihanteisiin ja niiden toteutumiseen. Keskitetty asuminen raideliikenteen yhteydessä on huomattavasti tehokkaampaa ja luontoa säästävämpää. (trendiväittämäarvio 4) Alueiden kaupungistuminen ei suosi pientalovaltaista kaavoitusta, lisäksi ympäristö- ja ilmastonäkökulmat tulevat jatkossa suosimaan kaupunkimaisia yhteisöjä, joihin hyvät julkiset liikenneyhteydet. (trendiväittämäarvio 2) Pientalovaltaista asuminen on kuitenkin eri kokoomusvaikuttajien arvioiden mukaan toivottavaa ja haluttavaa ja siksi olisi oletettavaa, että tämä esitetty trendi vahvistuisi. Suomessa asutaan Euroopan Unionin alueella ahtaimmin, vaikka meillä on eniten tilaa. En kaipaa pilvenpiirtäjiä. Perheet toivovat omaa taloa ja pientä puutarhaa. Ei tarvita isoja tontteja, esim. Tanskassa Kööpenhaminan liepeillä tontit ovat hyvinkin pieniä ja talot lähekkäin. Toimii hyvin ja on viihtyisää. (trendiväittämäarvio 7) Kaupunkislummeja on rakennettu tarpeeksi. "Punainen tupa ja perunamaa järven rannalla" on edelleen suuren enemmistön tulevaisuuden visio. Kysynnän on ohjattava kaavoitusta. Haaste on tietysti pääkaupunkiseudun (ja myös muun Uudenmaan) joukkoliikennelinjaukset (erityisesti raideliikenne). Asemapaikat vaativat tiiviimpää asutuskeskittymää, jotta liiketaloudelliset hyötysuhdetekijät toteutuvat kohtuudella. (trendiväittämäarvio 5) 3. TRENDIVÄITTÄMÄ: Kaupan palvelut keskittyvät suuriin kauppakeskuksiin Kaupan palvelun keskittymistä suuriin kauppakeskuksiin pidetään melko todennäköisenä trendinä etenkin Espoon, kehyskuntien ja muiden kuntien kokoomusvaikuttajien keskuudessa. Delphi-raportti 29

30 Kaupan palvelujen keskittymisen ohella arvioitiin, että kaupan alalla tapahtuu tiettyä polarisaatiota: suurten kauppakeskusten oheen syntyisi aukioloajoiltaan joustavia lähikauppoja. Valitettavasti näin on jo käynyt. Lähipalvelut hupenevat. Onneksi uudet aukioloajat mahdollistavat 24 h kivijalkakauppojen ja kioskien synnyn. (trendiväittämäarvio 6) Näin tapahtunee, mutta uskon, että myös lähikauppaverkosto tulee elpymään ehkä uudella tavalla tulevaisuudessa (trendiväittämäarvio 6). Aluksi näin vielä jatkuu, mutta myöhemmin palataan lähikauppoihin ekologisista ym. syistä johtuen (trendiväittämäarvio 3). Kaupan keskittymistä myös puolustettiin, koska kuvatun trendin nähtiin vahvistavan kaikkien tarpeellisten myös mahdollisten kunnallisten palvelujen löytymistä saman katon alta. Kaupan palveluiden ohella kauppakeskuksiin luodaan ja keskitetään monipuolisesti muitakin palveluita (viihde, liikunta, kulttuuri ja terveydenhuolto ym.) toimivien liikenneyhteyksien taakse. Lähikauppojakin tulisi kuitenkin tukea keskusten rinnalla. (trendiväittämäarvio 5) Suuret kauppakeskukset ovat perusteltuja, jos ne sijaitsevat liikenteen solmukohdissa ja hyödyntävät joukkoliikennettä. Kunnalliset palvelukeskukset tulee myös sijoittaa näihin helposti saavutettavissa oleviin kohteisiin. (trendiväittämäarvio 6) Kyllä, silloin yhdestä keskuksesta löytyy kaikki tarpeellinen (trendiväittämäarvio 6). Suurten kauppakeskusten ja kaupan ketjuuntumisen arvioitiin ajavan pienet yksiköt ahtaalle - ja saman asian arvioitiin tapahtuvan myös pienille kaupan alan yrityksille. Samalla osa kokoomusvaikuttajista kantoi huolta kaupan siirtymisestä erillisiin keskuksiin, jota pidettiin myös ympäristö- ja ilmastopolitiikan kannalta ongelmallisena. Valitettavasti näin, koska kauppojen ketjut ovat ajaneet pienet kaupat kurjimuksen partaalle (trendiväittämäarvio 6). Tämä on erittäin huono piirre. Kauppaa tulisi käydä siellä, missä ihmiset asuvat. Kauppakeskukset suosivat ketjuliikkeitä, mikä vähentää kuluttajan valinnanvaraa. Asukkaita ei pidä tehdä riippuvaisiksi liikkumisesta. (trendiväittämäarvio 7) Ympäristö- ja ilmastopolitiikan kannalta kestämätön ratkaisu (trendiväittämäarvio 3). Delphi-raportti 30

METROPOLIMME 2030. näkökulmia Helsingin seudun kehittämiseen

METROPOLIMME 2030. näkökulmia Helsingin seudun kehittämiseen METROPOLIMME 2030 näkökulmia Helsingin seudun kehittämiseen METROPOLIMME 2030 näkökulmia helsingin Seudun kehittämiseen 3 Suomen Toivo -ajatuspaja Kansakoulukuja 3 A 00100 Helsinki www.toivoajatuspaja.fi

Lisätiedot

Sykkivä sydän suomalainen metropoli

Sykkivä sydän suomalainen metropoli Sykkivä sydän suomalainen metropoli SDP:n metropolityöryhmän raportti puoluehallitus 2.6. ja 16.6.2010 Hyv. puoluehallitus 16.6.2010 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Metropolialueen menestystekijät

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

31.1.2011. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro

31.1.2011. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 2 2011 Kokousaika: klo 18.00 22.56 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Matkailun ja elämystuotannon. Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010.

Matkailun ja elämystuotannon. Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010. Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010 Olli Hietanen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...4 2. MATKAILUN JA

Lisätiedot

Asuntomarkkinoiden rooli työvoiman alueellisessa liikkuvuudessa 2/2013

Asuntomarkkinoiden rooli työvoiman alueellisessa liikkuvuudessa 2/2013 Asuntomarkkinoiden rooli työvoiman alueellisessa liikkuvuudessa 2/2013 Työvoiman alueellista liikkuvuutta edistävä työryhmä Väliraportti I Maaliskuu 2013 Esipuhe Valtioneuvosto hyväksyi 31.5.2012 periaatepäätöksen

Lisätiedot

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 2 3 Alkusanat: Alueen yrittäjien yhteinen näkemys Helsingin Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun (Espoo, Vantaa, Kauniainen) Yrittäjien ja Uudenmaan

Lisätiedot

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Seniori 2000 Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra 233) Taloustieto Oy 1999

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Anu Kerkkänen ja Riitta Savikko 2012 Yhteenveto Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hankkeessa kerätystä aineistosta Yhteenveto Kokonaisuuden

Lisätiedot

Lappi ja Kainuu nousussa

Lappi ja Kainuu nousussa uuden kuntatiedon erikoislehti 2/10 Lue lisää kaks.fi Kansalaisten mielipiteellä ei vaikutusta Hoitotestamentilla kuntien kulut kuriin? Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen Lappi ja Kainuu nousussa 2/10

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty kandidaatintyö Espoossa 10.2.2015 Lari Tuominen Ohjaaja: Professori

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla Koti maalla Sisältö Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Teksti: Virpi Harilahti-Juola Toimitus: Mariina Kellokumpu Ulkoasu: Marko Mäkinen Kuvat: Nina Dannert

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta

Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta Tarja Mikkanen 129329 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa 1 Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa Kaj Zimmerbauer Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Ulla Korpimäki

Lisätiedot

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI JULKAISUJA 3/1999 GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.10.1999 keskustelutilaisuuden aiheesta Global City - suomalainen

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot