199/YH/2013 TERVEYSKESKUKSEN KY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "199/YH/2013 TERVEYSKESKUKSEN KY"

Transkriptio

1 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Liite :ään 199/YH/

2

3 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU terveyskeskuksen ky SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN PERUSTA TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEENA OLEVAT KUSTANNUKSET JA MYYNTIMÄÄRÄT TULOSALUEITTAIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA YLEISJOHTO JA HALLINTO AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE SAIRAALAN TULOSALUE TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUETASOLLA TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA INVESTOINNIT TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT LIITTEET KUNTAYHTYMÄN PAINOALUEET JA TAVOITTEET AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE SAIRAALAN TULOSALUE TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE LAUSUNNOT TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA... 46

4

5 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 1 SUUNNITELMAN PERUSTA Kuntayhtymän jäsenkunnat ja tehtävä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa. Kuntayhtymän toiminta-ajatus Kuntayhtymän toimenpitein edistetään yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön terveyttä, ylläpidetään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä sekä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja muita terveysongelmia, vahvistetaan mielenterveyttä sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. Tavoitetila vuoteen 2015 Riihimäen seudulla toimii perustason terveydenhuollon ja sitä täydentävien palveluiden hoitoa, tutkimusta, opetusta ja kuntoutusta tuottava kuntayhtymä. Jäsenkuntien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön kanssa seudullisena yhteistyönä järjestetään seudun väestön terveyden- ja sairaanhoidon palvelut nykyistä suurempana ja keskitetympänä kokonaisuutena. Seudun terveydenhuollossa on parantunut hoidon saatavuus ja jonojen hallinta. Kuntalaisten mahdollisuutta valita terveysasema on lisätty. Hoidon vaikuttavuus osoitetaan päättäjille. Jäsenkuntien väestö Kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä vuoden 2013 alussa oli seuraava: JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN: Kunta <1 v 1-6 v 7-16 v v v >74 v YHT. Hausjärvi Loppi Riihimäki YHTEENSÄ VÄESTÖN %-JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN: <1 v 1-6 v 7-16 v Kunta (%) (%) (%) Hausjärvi Loppi Riihimäki 1,3 1,0 1,1 7,7 7,5 7,1 13,3 13,7 11, v (%) 60,4 58,0 63, v (%) 9,6 11,4 9,7 >74 v (%) 7,7 8,5 7,9 YHT. (%) YHTEENSÄ 1,1 7,3 11,9 61,8 10,0 7,9 100 Lähde: Effica -väestörekisteri, , ikä vuonna HUOM! Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta. Keinotekoiset henkilötunnukset eivät ole laskennassa mukana. Taustatiedoissa 0-vuotiaiden syntymävuodeksi on määritelty 2012!

6 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadinnan pohjana on kuntalain 65, jonka mukaan talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 1. Valmistelun lähtökohdat Talousarvion valmistelun pohjana on ollut periaate, jonka mukaan kuntayhtymän talousarvio on vuonna 2014 tasapainossa siten, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Koska päivystys on nykymuodossaan toiminut vasta vajaan vuoden, on päivystyksen kustannukset ja suoritemäärät arvioitu ensimmäisen puolivuotisseurannan tietojen perusteella. Janakkalan kunnan liittyminen kuntayhtymään ympäristöterveyden huollon osalta on huomioitu talousarvion valmistelussa. Vuodelta 2013 syntyväksi arvioitua alijäämää pyritään säästökeinoin kattamaan vuoden 2014 aikana, jotta taseeseen kertynyttä alijäämää saadaan vähennettyä. Kuntayhtymän tulosyksiköiden ja johtoryhmän laatima talousarvioehdotuksen loppusumma on euroa. Tästä summasta kunnilta laskutettavien kuntamaksuosuuksien määrä on euroa. Kuntakohtaiset maksuosuudet ja niiden jakautuminen palvelukokonaisuuksittain on esitetty yleisperusteluiden kohdassa 8. Kuntien maksuosuudet on laskettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän perussopimuksen mukaisesti. Perussopimuksen kuntalaskutus perustuu kuntayhtymässä tehtyyn palveluiden tuotteistukseen, joka kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kunkin palvelukokonaisuuden kuntakohtaiset kustannukset ja yksikköhinnat on esitetty kohdassa Tulot Asiakasmaksutulojen sekä kuntayhtymän muiden tulojen on arvioitu kokonaisuutena pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. Terveyskeskuksen sairaalan osastot jaetaan vuoden alusta Hausjärvellä ja Lopella terveyskeskuksen ja kuntien kesken puoliksi. Tästä terveyskeskukselle aiheutuva asiakaspaikkamäärän muutos on huomioitu myös asiakasmaksutulojen määrässä. 3. Palkat Virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus palkkoihin on laskettu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Taloussuunnitelmaan sisältyy yksi uusi työpari suun terveydenhuoltoon. Hammaslääkärin viran ja hammashoitajan toimen lisäyksellä pystytään vastaamaan oikomishoidon kysyntään, joka on lisääntynyt merkittävästi. Työparin kustannukset pystytään kattamaan osin asiakasmaksutuloilla sekä erikoistuvan hammaslääkärin koulutuskorvauksilla sekä ottamalla hammashuollon viikonloppupäivystys omaksi toiminnaksi.

7 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4. Eläke- ja muut henkilösivukulut Eläke- ja muut henkilösivukulut on arvioitu Kuntaliiton ja Kuntien eläkevakuutuksen antamien suositusten mukaisesti. 5. Palveluiden ostot Palveluiden ostot on arvioitu vuoden 2012 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden alkupuoliskon kertymän perusteella. Palveluiden ostoissa suurimman erän muodostavat ulkoistettujen toimipisteiden kustannukset sekä laboratorio- ja röntgenpalveluiden ostot. 6. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aine- ja tarvikehankintoihin sisältyvät suurimpina erinä lääke- ja hoitotarvikehankinnat sekä kalusto- ja konehankinnat. Terveyskeskuksen toiminnan edellyttämien lääke- ja hoitotarvikekulujen on arvioitu jonkin verran nousevan kuluvan vuoden tasosta. Syynä nousuun ovat päivystyksen toiminnan laajentuminen ja akuuttiosaston toiminnassa tapahtuneet muutokset. Asiakkaille tapahtuva hoitotarvikejakelu on keskitetty ja hoitotarvikkeet on kilpailutettu, joten hoitotarvikejakelun kustannusten on talousarviossa oletettu laskevan kuluvan vuoden tasosta. 7. Rahoitus ja poistot Rahoituskulujen nettomäärä on euroa. Kuntayhtymällä on vuoden 2014 alussa pitkäaikaista lainaa yhteensä euroa. Vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu euron lisälainan ottamiseen investointien rahoittamiseksi. Poistorahoituksen osuus kuntayhtymän talousarviossa on euroa. 8. Kuntien maksuosuudet Talousarvioehdotus ja kuntien maksuosuudet perustuvat perussopimuksen mukaisiin tuotteistettuihin palveluihin. Tuotteistus kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Taulukossa on esitetty maksuosuudet kunnittain yhteissummana sekä jokaisen palvelukokonaisuuden osalta erikseen.

8 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Ta 2014 Kust.yht. Hausjärvi Loppi Riihimäki Janakkala Sairaala Suun terveydenhuolto Vastaanoton palvelut Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt Terveydenedistäminen Ympäristöterveydenhuolto Jäsenkuntien maksuosuus Ta Osuudet kustannuksista 100,0 % 17,7 % 17,8 % 63,7 % 0,8 % Osuudet kustannuksista,ilman Janakkalaa 100,0 % 17,9 % 17,9 % 64,2 % Sairaala 100 % 16 % 16 % 68 % Suun terveydenhuolto 100 % 22 % 21 % 57 % Vastaanoton palvelut 100 % 18 % 17 % 66 % Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt. 100 % 16 % 18 % 66 % Terveydenedistäminen 100 % 20 % 22 % 58 % Ympäristöterveydenhuolto 100 % 12 % 16 % 52 % 19 % Kuntayhtymän talousarvio 2014 Talousarvio Talousarvio Hausjärvi Loppi Riihimäki Yhteensä Janakkala Yhteensä *) *) Kuntakohtaiset maksuosuudet on pyöristetty täyteen 100 euroon Kuntien kokonaiskustannukset huomioiden kunnille siirtyvät hoivaosastojen kustannukset Kuntayhtymän Kuntayhtymän Kuntien hoivaosaston Kunnat ja kuntayhtymä talousarvio 2013 talousarvio 2014 kustannukset 2014 yhteensä 2014 Nousu% Hausjärvi ,78 % Loppi ,53 % Riihimäki ,53 % Yhteensä ,14 % Janakkala Yhteensä Jäsenkuntien sote-valmistelu Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on laatinut oman esityksensä Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteeksi. Palvelurakenne-esitys on valmistunut ja sen edellyttämistä jatkotoimista päätetään jäsenkuntien antamien lausuntojen perusteella.

9 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 3 KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEENA OLEVAT KUSTAN- NUKSET JA MYYNTIMÄÄRÄT 2014 Yksikkö- 1. VASTAANOTON PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Vastaanoton kustannukset yht TERVEYDEN EDISTÄMISEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoidon käynti Perhesuunnittelun käynti Seulonnat Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 791 Loppi Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoidon käynti Perhesuunnittelun käynti Seulonnat Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 889 Riihimäki Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoidon käynti Perhesuunnittelun käynti Seulonnat Nuppi-palvelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Terveyden edistämisen kustannukset yht

10 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 3. KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALV ELUJEN SEKÄ Yksikkö- ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 955 Loppi Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Kuntoutus- ja terapiapalvelut yht Yksikkö- 4. SAIRAALAN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Osastohoidon hoitopäivä ilman akuuttiosastoa Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Muut ostopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Osastohoidon hoitopäivä ilman akuuttiosastoa Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Muut ostopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Osastohoidon hoitopäivä ilman akuuttiosastoa Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Muut ostopalvelut Lääkärikäynti vanhainkodissa Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Sairaalan kustannukset yht Hausjärven ja Lopen vuodeosastojen potilaspaikat on jaettu puoliksi kuntien kanssa. Kustannukset on jaettu ja suoritemäärät laskettu perussopimuksen mukaisesti.

11 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 5. SUUN TERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ostetut avopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ostetut avopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Suun terveydenhuollon kustannukset yht RIIHIMÄEN YKSIKÖN PÄIVYSTYKSEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Päivystyskäynti Akuuttiosaston hoitopäivä Loppi Päivystyskäynti Akuuttiosaston hoitopäivä Riihimäki Päivystyskäynti Akuuttiosaston hoitopäivä Päivystyksen kustannukset yht

12 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Janakkala Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 326 Ympäristöterveydenhuollon kustannukset yht

13 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4 TULOSALUEITTAIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 4.1 YLEISJOHTO JA HALLINTO Toiminnalliset tavoitteet Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Yleisjohto vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, taloudesta sekä toiminnan edellyttämistä resursseista. Uutena toimena yleisjohtoon kuuluu controller, jonka tehtävänä on toimia johdon tukena toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Talous Tulosalueelle on yleisjohdon henkilöstökustannusten lisäksi keskitetty kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus-, koulutus- ja kehittämismäärärahat sekä kirjallisuusmäärärahat sekä tulopuolelle hankkeista saatavat tuet ja avustukset. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset 0 0 Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos

14 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4.2 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Päivystys ja vastaanotot Päivystyspotilaan hoitopolku kuvataan ja arvioidaan yhteistyössä Hämeenlinnan päivystyksen kanssa. Päivystyksen yhteistyö akuuttiosaston ja vastaanoton kanssa on saumatonta. Viikonloppuja juhlapyhien jonotusaikoja lyhennetään. Riihimäen vastaanotolla jatketaan Potku -hankkeen osana Hyvä vastaanotto -projektia lääkäreiden vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseksi. Tehtävien siirroilla ja toimintatapoja muuttamalla pyritään löytämään hukkatyö ja kohdentamaan ajankäyttöä perustehtävään. Terveyskeskusavustajien toimenkuvaa laajennetaan, jolloin sairaanhoitajille vapautuu lisää vastaanottoaikoja. INRpoliklinikan toimintaa kehitetään edelleen. Hausjärven ja Lopen vastaanoton toiminnan ulkoistus jatkuu. Vastaanotoilla käytetään valmisteltua vastaanotto -toimintamallia ja tehostetaan hoitosuunnitelmien tekoa. E-Omahoitoa ja päätöksentukea hyödynnetään tehokkaasti. Psykiatristen sairaanhoitajien toimenkuvaa tarkennetaan ja toimintaa kehitetään osana seudullisia mielenterveys- ja päihdepalveluja. Taloudellista ajattelua tehostetaan mm. tutkimusten käytössä ja haavahoidossa. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen toimintaa kehitetään edelleen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen (338/2011) mukaisesti yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on lisätä moniammatillista arviota sekä lapsen ja perheen tuen tarpeen määritystä perheen ollessa mukana aktiivisena toimijana prosessissa. Laajoissa terveystarkastuksissa kootaan vanhempien, lapsen/nuoren sekä opettajien näkemys lapsen/nuoren koulun käyntiin liittyvistä asioista. Vanhempien luvalla annetaan tarkastuksesta oleellinen palaute opettajille. Verkostoyhteistyö on säännöllistä ja vakiintunutta varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa. Toiminta muuttuu määräaikaistarkastusten sisällön laajentuessa. Yhteisiä toimintamalleja selkiytetään seutukunnallisesti muiden toimijoiden kanssa; esimerkiksi kansalliseen allergiaohjelmaan perustuva varhaiskasvatuksen ja koulujen erityisruokavalioiden yhtenäistäminen. Kuntoutus- ja terapiapalvelut Fysioterapia osallistuu aktiivisesti moniammatillisiin kehittämishankkeisiin terveyden edistämisen, vastaanoton sekä sairaalan tulosalueen yksiköiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena jatkuu kotisairaanhoidon, vastaanoton, potilasosastojen ja fysioterapian yli 65-vuotiaiden kaatumisten ennaltaehkäisy -toimintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen. Fysioterapian akuuttivastaanottoa laajennetaan koskemaan niska- ja olkapääpotilaita. Organisaation muissa yksiköissä tapahtuvat muutokset aiheuttavat tarvetta fysioterapiaresurssien uudelleenarviointiin ja kohdentamiseen. Lääkinnällisen kuntoutuksen suurimpana haasteena on saada palvelutarpeet ja käytettävissä olevat määrärahat tasapainoon. Tämä edellyttää uudenlaisten toimintamallien kehittämistä, mm. oman toiminnan ja ostopalvelujen selkeämpää yhteensovittamista. Suunnittelutyöhön pyritään saamaan mukaan sairaanhoitopiirin terveyskeskukset ja erikoissairaanhoito alueellisen tasaarvoisuuden parantamiseksi. Palvelusetelien käyttöönottoa valmistellaan. Erityistyöntekijät jatkavat ryhmämuotoisten toimintatapojen kehittämistä. Toiminnan muutos vähentää yksilökäyntejä, mutta lisää hoidettujen potilaiden kokonaismäärää.

15 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Vastaanotto, käynnit Lääkärit Sairaanhoitajat Terveyden edistäminen, käynnit Koulu- ja opiskeluterveydenhoitotyö Neuvolan perhehoitotyö Kuntoutus- ja terapiapalvelut, käynnit Erityistyöntekijät Fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus/ apuvälinekäynnit Päivystys Lääkärit Sairaanhoitajat Fysioterapiassa on tapahtunut toiminnallinen muutos; enemmän osasto- ja kotikäyntejä, vähemmän avovastaanottokäyntejä. TA 2013 sisältää fysioterapian ryhmäkäynnit, TP 2012 ja taloussuunnitelma 2014 ei. Ryhmien määrä on vähentynyt, ne ovat nykyään kaupungin ja kuntien toimintaa.

16 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Talous Haasteena on toteuttaa väestön tarvitsemat palvelut käytössä olevin määrärahoin. Päivystyksen toiminnan muutos on lisännyt kuluja. Laboratorio- ja röntgenhintojen nousu on lisännyt merkittävästi kustannuksia. Euro tavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos

17 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4.3 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Suun terveydenhuollon vetovoimaisuutta työnantajana tuetaan aloittamalla oikomishoidon erikoishammaslääkärikoulutus yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Helsingin yliopisto on valtuuttanut virassa olevat erikoishammaslääkärit (kaksi osa-aikaista) opettamaan ja ohjaamaan tulevaa erikoistujaa. Lasten ja nuorten vaativat oikomishoidot ovat ruuhkautuneet, hoitovälit ovat ylipitkiä eivätkä hoidot etene. Tilanne johtuu etupäässä erikoissairaanhoidosta lähetetyistä erikoissairaanhoidon tasoisista kirurgis-oikomishoitotapauksista, joiden määrä on lisääntynyt viime aikoina merkittävästi (noin 250 pitkää käyntiä/vuosi, kustannus omana toimintana noin euroa ja erikoissairaanhoidossa euroa). Erikoistuva hammaslääkäri tasapainottaa oikomishoidon tilanteen kustannustehokkaasti omana toimintana. Erikoistuvasta hammaslääkäristä maksetaan valtion koulutuskulukorvausta noin euroa/kk. Henkilöstön työhyvinvointia kartoitetaan suun terveydenhuoltoon suunnatulla yksityiskohtaisella työhyvinvointikyselyllä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kysely, tuotekehitystyön tulos), joka on toistettu jo vuosina 2012 ja Tavoitteena yleisarvosanaksi työhyvinvoinnista on kaikilla ammattiryhmillä (hammaslääkärit, suuhygienistit, hammashoitajat, välinehuoltajat ja muu henkilöstö) yli kahdeksan. Työhyvinvointikyselyistä 2012 ja 2013 saatu palaute otetaan huomioon toiminnan kaikkinaisessa suunnittelussa. Sisäistä tiedottamista parannetaan kuntayhtymän sisäisen intran kehittämisen myötä, sisäiset suun terveydenhuollon intra-sivut uusitaan kokonaan. Ulkoista tiedotusta parannetaan suunnitellun suun terveydenhuollon toiminnasta kertovan julisteen esillä pitämisen kautta (mm. odotustilat). Vanhuslain mukaisesti asiakkaille, joille on tehty hoito- ja palvelusuunnitelma, pyritään tekemään suun terveystarkastus. Tavoite on, että yli puolelle uusista hoiva-asiakkaista tehdään suun terveystarkastus. Terveyshyötymallin osoittamat pitkäaikaissairaat, joiden yleistila edellyttää tulehdusvapaata suun tilannetta, kartoitetaan määrällisesti (Potku-hanke). Vanhuslain mukaiseen kuntien ikäihmisten hoivan ja hoidon suunnitteluun (= Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi, Vanhuspalvelulaki 5 ) otetaan kantaa. Ikäihmisten suun hoidon tarve lisääntyy tulevina vuosina, koska sekä ikäihmisten määrä että hampaiden määrä kasvaa. Kansalaisen omien tietojen sähköisen katseluoikeuden (KanTa-arkiston) kehittämisessä ollaan mukana suun terveydenhuollon osalta. Kaste-hankkeen Hyvä Vastaanottokonseptin mittaustuloksia (mittaukset elokuu 2013) hyödynnetään kiireettömän hoitoon pääsyn mahdolliseksi nopeuttamiseksi. Sähköistä ajanvarausta testataan ns. heikon tunnistautumisen osalta, jotta sähköisen ajanvarauksen käyttö helpottuu nuorilla asiakkailla. Ulkoistettu arkipäivystys muotoutetaan uudelleen työsuhteiseksi toiminnaksi kustannusneutraalisti. Suunnitellut suun terveydenhuollon lisätilat pääterveysasemalla (ns. fysiatrian käytävällä) otetaan käyttöön, jolloin työnjakoa voidaan toteuttaa kaikissa ammattiryhmissä optimaalisesti ja mm. Kontiontien ja Oitin välinehuolto keskitetään pääterveysaseman remontoituihin tiloihin, jolloin välinehuoltajien tiimityö yhtenäistyy ja välinehuollon haavoittuvuus vähenee sekä laitteisto vahvistuu ja laitteiston lukumäärä pienenee. Tilojen suunnittelu ja haltuunotto tehdään henkilökuntaa kuullen.

18 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Suun terveydenhuolto, suoritteet Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä Hammaslääkärin vastaanotto Suuhygienistin vastaanotto Muut hammashuollon palvelut Virkojen ja toimien lisäykset (kustannusneutraalisti ulkoistuksen purun säästöistä) Lasten ja nuorten erikoistason oikomishoito on täysin ruuhkautunut (hoitovälit jopa 4 kk), joten erikoistuvan oikojahammaslääkärin virka on perustettava (valtiolta kulukorvaus noin euroa/kk). Oikojahammaslääkäri tarvitsee myös hammashoitajan. Oikomistoiminnan työparin kustannukset katetaan päivystystoiminnan ulkoistamisen purusta saadusta säästöstä (noin euroa). Hammaslääkäreiden suhde asukaslukuun, asukasta/hammaslääkäri, on valtakunnallinen suositus ja käytäntö. Uuden viran perustamisen jälkeen kuntayhtymän alueella suhde on asukasta/hammaslääkäri. VIRKOJEN/TOIMIEN LISÄYKSET/POISTOT Taloussuunnitelma 2014 Nimike lkm kust.paikka teht.koht. palkka /kk Erikoistuva hammaslääkäri (oikominen) Hammashoitaja Talous Toimintaa ylläpidetään sekä vaativissa erikoissairaanhoidon oikomistapauksissa että arkipäivystyksessä kustannustehokkaasti omana toimintana.

19 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos

20 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4.4 SAIRAALAN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Sairaalan tulosalueella osastohoito painottuu lyhytaikaishoitoon. Tavoitteena on, että lyhytaikaispotilaiden keskimääräinen hoitoaika on alle kaksi viikkoa. Osastojen sairaansijat vähenevät edelleen. Hoitopäivät vähenevät sairaansijojen vähenemisen myötä. Tavoitteena on Lopen ja Hausjärven osastojen paikkaluvun väheneminen neljääntoista toimintavuoden alusta. Tavoitteeseen päästään hyvällä yhteistyöllä kuntien perusturvien kanssa. Lopen ja Hausjärven osastojen luonne painottuu yhä enemmän jatkokuntoutusta ja saattohoitoa antaviksi yksiköiksi. Riihimäen osastojen pitkäaikaispotilaiden siirtoa Riihimäen kaupungille suunnitellaan ja valmistellaan vuoden 2014 aikana yhteistyössä terveyskeskuksen ja Riihimäen perusturvan kanssa. Akuuttiosaston siirtyminen Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikön tiloihin ja akuuttiosaston edelleen kehittäminen mahdollistavat sen, että lyhytaikaista akuuttihoitoa vaativat koko kuntayhtymän potilaat hoidetaan entistä useammin keskitetysti Riihimäen yksikön tiloissa. Tavoitteena on, että kaikki kuntayhtymän perusterveydenhuoltoa tarvitsevat potilaat hoidetaan terveyskeskuksessa. Tämä edellyttää toimivaa ja saumatonta hoitoketjua. Kriittisenä menestystekijänä toimivassa hoitoketjussa on potilaslogistiikan hoitaminen. Tavoitteena on sähköisen lähetejärjestelmän käyttöönotto sairaalan tulosalueella. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä lisätään vahvistamalla yhteyshoitajan työnkuvaa. Linkkinä erikoissairaanhoitoon toimii yhteyshoitaja. Riihimäellä aloittaa toimintavuoden alusta yhdistetty kotihoito, joka osaltaan vahvistaa kotiin annettavaa hoitoa ja vastaa kotisairaanhoidon tarpeeseen joustavasti. Kotona annettavia sairaanhoitopalveluita lisätään, ja aletaan suunnitella tehostettua kotisairaanhoitoa. Tähän liittyy saattohoidon kehittäminen ja sen mahdollistaminen kotona annettavaksi. Potilaan roolia tulee vahvistaa terveydenhuoltolain ja potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain mukaisesti. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhteistyössä potilaan ja omaisen kanssa. Hoitoneuvotteluja kehitetään siten, että potilaan oikeudet, vastuu ja itsemäärääminen omaa hoitoaan koskevissa asioissa otetaan huomioon. Potilaan tarpeet otetaan huomioon hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Kuntouttavaan työhön kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Tavoitteena on potilaan toimintakyvyn säilyttäminen ja kotiutumisen edistäminen. Muistisairaudet ja niiden hoito huomioidaan varhaisessa vaiheessa. Avainasemassa tässä on geriatrian poliklinikka. Tavoitteena on, että muistitutkimuksiin pääsee viiveettä ja hoito päästään aloittamaan varhaisessa vaiheessa. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Sairaala Hoitopäivät yhteenä Kotisairaanhoito, käynnit Geriatrian poliklinikka, käynnit

21 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Talous Sairaalan tulosalueen menojen lisäys selittyy ensisijaisesti sillä, että laboratorio- ja röntgenpalvelujen kulut on siirretty omalta kustannuspaikaltaan osastojen kustannuksiin. Hoitohenkilöstön palkkamenoissa erilliskorvausten osuutta nostettiin vastaamaan paremmin todellisia kuluja. Muiden menojen osalta korotuspaine kohdistuu lääkekuluihin, mikä selittyy erityisesti akuuttiosaston toiminnan luonteen muuttumisella. Sen sijaan ostettujen apteekkipalvelujen osalta ja hoitotarvikekulujen osalta ei ole nostopaineita aikaisemmista vuosista poiketen. Talousarvion tuotoissa ei ole suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaalan laitoshoidon asiakasmaksuja arvioidaan kertyvän nykyistä vähemmän sairaansijamäärän vähenemisen takia. Vastaavasti kotisairaanhoidon asiakasmaksujen arvioitua tuottoa on nostettu hieman vuoden 2013 toteumaennuste huomioiden. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos

22 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4.5 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä palvelualueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen, keskusvaraston sekä vaatehuollon. Tulosalueen yksiköiden toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna ovat seuraavat: - Hankintatoimen yhteistyö RHL-Data Oy:n kanssa suunnitellaan ja käynnistetään talousarviovuonna. Tavoitteena on saada aikaan hyvin toimiva hankintaprosessi RHL-Data Oy:n ja kuntayhtymän eri yksiköiden välillä. - Kuntayhtymän talouden ja toiminnan raportointi uudistetaan kuntayhtymän uuden controllerin toimesta. - Siivoustoimen resurssien käytön suunnittelua jatketaan kuntayhtymän toimitilojen mitoitustietojen pohjalta. - Kiinteistöhuollon laiterekisteriä laajennetaan liittämällä siihen mukaan myös muut määräaikaishuoltoa tarvitsevat kuntayhtymän koneet ja laitteet.

23 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Talous Tukipalveluiden käyttömenoissa nousua aiheuttavat tietohallinnon lisääntyvät käyttömaksut, jotka johtuvat e-arkisto-hankkeeseen liittyvien uusien osioiden hankkimisesta Effica-potilashallintojärjestelmään. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön terveyskeskukselle vuokraamien päivystyksen tilojen siivouksen hoitaa kokonaisuudessaan sairaanhoitopiiri. Nämä kustannukset sisältyvät palveluiden ostoihin. Oman siivoustoimen henkilöresursseja on tästä syystä talousarviossa vastaavasti vähennetty. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos

24 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4.6 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Janakkalan kunnan ympäristöterveydenhuolto liittyi osajäseneksi kuntayhtymään. Toimintaa ja menettelytapoja yhtenäistetään päivitettävän laatujärjestelmän mukaisesti. Lisäksi yhteistyötä kuntien rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, terveydenhuollon ja vesilaitosten kanssa kehitetään ja toimintatapoja yhtenäistetään. Oiva-järjestelmän (= elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä) käyttöönotto tietyissä elintarvikevalvonnan kohteissa on aiheuttanut muutoksia tarkastusten raportointiin sekä seurantatarkastusten määräaikoihin. Tavoitteena on, että raportointi ja seurantatarkastukset suoritetaan Eviran ohjeissaan antamalla tavalla ja määräajassa. Seurantatarkastusten määräksi on arvioitu 5 10 % Oivaan kuuluvien suunnitelmallisten tarkastusten määrästä. Terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkalain mukaista valvontaa koskevaan YHTItietojärjestelmään päivitetään kohdetiedot ja suoritteet kirjataan siten, että vuoden 2014 raportoinnit keskusviranomaisille onnistuvat järjestelmän kautta. Vuoden alussa valvontaeläinlääkärin toiminta-alueesta poistuu Hyvinkää ja tämä mahdollistaa eläinlääkintähuollon tehtävien uudelleenjärjestelyt. Toimintaa kehitetään siirtämällä maidontuotanto- ja lihakarjatilojen hygieniavalvonta praktiikkaa tekeviltä eläinlääkäreiltä valvontaeläinlääkärille. Tällöin jääviysongelma poistuu ja eläinlääkäreiden tehtäväjako on selkeämpi ja mielekkäämpi. Laboratorio palvelee kuntayhtymän viranomaisia, toimijoita ja yksityisiä asiakkaita ylläpitämällä ja kehittämällä tarvittavaa analyysivalikoimaa. Laboratorio tekee viranomaisille ja myy asiakkaille näytteenottopalvelua, jolle on osoitettu osa-aikainen resurssi. Tilapäisesti vajaata laboranttiresurssia voidaan paikata käyttäen työvoimahallinnon työllistämistukea, mutta tämän saanti ei ole jatkuvaa eikä säännöllistä. Suoritetavoitteissa on huomioitu kahden terveystarkastajan ja hygieenikkoeläinlääkärin siirtyminen Janakkalasta kuntayhtymään. V hygieenikkoeläinlääkärin työajasta 50 % on praktiikkaa ja 50 % terveysvalvontaa aiemman 30 % ja 70 % sijaan. Muutos on huomioitu eläinlääkintähuollon suoritetavoitteissa. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Elintarvike- ja vesilaboratorio

25 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Talous 2014 Muutokset terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon talousarviossa johtuvat Janakkalan osajäsenyydestä. Janakkalan vuoden 2012 tilinpäätöksessä kunnan osuus terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon kustannuksissa oli noin euroa ja kulut kokonaisuudessaan euroa. Toimintatuottoja talousarvioon on lisätty Janakkalan vuoden 2012 toteuman perusteella sekä huomioitu v tehdyt maksutaksojen muutokset. Elintarvike- ja vesilaboratorion analyysisuoritteiden lukumäärän ja tuottojen oletetaan kasvavan, koska Janakkalan viranomaisvalvonnan analyysit suoritetaan elintarvike- ja vesilaboratoriossa. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos

26 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 5 YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TU- LOSALUETASOLLA ulkoiset kulut Tp Ta Ta Yleisjohto ja hallinto Tuotot Kulut Netto Avoterveydenhuolto Tuotot Kulut Netto Suun terveydenhuolto Tuotot Kulut Netto Sairaala Tuotot Kulut Netto Tukipalvelut Tuotot Kulut Netto Ympäristöterveydenhuolto Tuotot Kulut Netto YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Rahoitustoiminta Tuotot Kulut Netto Kaikki yhteensä Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli/alijäämä

27 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 6 TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Tuloslaskelma muutos % Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ta Ts 2015 Ts 2016 Toimintatuotot ,07 % Myyntituotot ,82 % Maksutuotot ,45 % Tuet ja avustukset ,00 % Vuokratuotot ,03 % Muut toimintatuotot ,47 % Toimintakulut ,00 % Henkilöstökulut ,70 % Palkat ja palkkiot ,46 % Henkilösivukulut ,96 % Eläkekulut ,45 % Muut henkilösivukulut ,04 % Palvelujen ostot ,93 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,58 % Vuokrakulut ,42 % Muut toimintakulut ,40 % Toimintakate ,29 % Rahoitustuotot ja -kulut ,06 % Korkotuotot ,00 % Muut rahoitustuotot ,99 % Korkokulut ,01 % Muut rahoituskulut ,33 % Vuosikate ,06 % Poistot ja arvonalentumiset ,04 % Suunn. mukaiset poistot ,04 % Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys tai vähennys Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys Tilikauden yli- (alijäämä)

28 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Rahoituslaskelma Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2014 Ts 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat

29 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 7 INVESTOINNIT Investointimenojen yhteismäärä talousarviovuodelle on euroa. Suurin hankintakokonaisuus on suun terveydenhuollon hoitohuoneiden rakentaminen pääterveysasemalle (9 hoitohuonetta) ja hoitokoneiden uusinnat sekä sairaalan kalustehankinnat. Effica-potilashallintojärjestelmään hankitaan talousarviovuoden aikana e-arkiston ja toiminnan edellyttämät uudet osiot Hankintahinnaltaan alle euron määräiset irtaimistohankinnat on käsitelty vuosikuluna. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja * Fysioterapian laitteet * Päivystyksen laitteet SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihammaslääkäri Suun terveydenhuolto * Oitin hammashoitolan peruskorjaus * Pääterveysaseman uuden hoitolan muutostyöt * Hammashoitoyksiköt ja kalusteet pääterveysasemalle * Välinehuollon laitteet SAIRAALAN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja * Potilasosastojen ja kotisairaanhoidon kalusteet * Kotisairaanhoidon auto TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Yhtymäjohtaja Tietohallinto * Effican uudet osiot * Tietotekniikkahankinnat Kiinteistöhuolto * Pääterveysaseman takapihan asfaltointi ja kattaminen * Paloilmoitinjärjestelmä pääterveysasemalle vastaanotolle * Kiinteistövalvonta Lopelle * Lehtimajojen peruskorjaus * Pääterveysaseman kattoremontti

30 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 8 TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT

31 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Tulosalue Hyväksyjä 100 Yleisjohto ja hallinto Yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja 200 Avoterveydenhuolto Ylihoitaja, avoterveydenhuollon ylilääkäri - paitsi kustannuspaikat: 2050 lääkinnällinen kuntoutus Apulaisylilääkäri 2053 erityistyöntekijät Apulaisylilääkäri 300 Suun terveydenhuolto Ylihammaslääkäri, hammashuollon osastonhoitaja 400 Sairaala Ylihoitaja, sairaalan ylilääkäri 500 Tukipalvelut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 600 Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 9011 Rahoitus Yhtymäjohtaja Investoinnit Yhtymäjohtaja Läpi koko talousarvion tili Hyväksyjä 4341 Mammografiatutkimukset johtava ylihoitaja 4343 Suolisto- ja papa-seulonta johtava ylihoitaja 4363 Postimaksut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4364 Posti- ja telepalvelut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4518 Lehdet Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija koulutukset: 4397 Luottamushenkilökoulutus Yhtymäjohtaja 4398 Atk-koulutus Yhtymäjohtaja 4399 Yleisterveydenhuollon koulutus Johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja 4400 Hammashuollon koulutus Ylihammaslääkäri 4401 Ympäristöterveydenhuollon koulutus Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 4402 Johdon koulutus ja erityistarpeet Yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri 4403 Talousosaston koulutus Yhtymäjohtaja 4404 Työnohjaus Johtava ylihoitaja 4405 Yhteistyökoulutus Yhtymäjohtaja 4406 Valmiuskoulutus Yhtymäjohtaja 4407 Eurokoulutus Johtajaylilääkäri Kirjallisuus: 4510 Kirjallisuus (yleisth) Johtava ylihoitaja, johtajaylilääkäri 4512 Hammashuollon kirjallisuus Ylihammaslääkäri 4513 Ympäristöterveydenhuollon kirjallisuus Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 4514 Talousosaston kirjallisuus Yhtymäjohtaja Terveyskeskusmateriaali: 4546 Terveyskeskusmateriaali yleisth Johtava ylihoitaja, johtajaylilääkäri 4547 Terveyskeskusmateriaali hammash Ylihammaslääkäri 4548 Terveyskeskusmateriaali ymp.th Terveysvalvonnan johtaja Tasetilit 1501 Keskusvarasto Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 1506 Hammashuollon varasto Ylihammaslääkäri 2321 Rintamaveteraanikuntoutus Apulaisylilääkäri 2322 Veteraanien hammashuolto Ylihammaslääkäri 2323 Veteraanien silmälasikorvaukset Apulaisylilääkäri muut tasetilit Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY 2015-2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA. Liite :ään 169/YH/2014

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY 2015-2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA. Liite :ään 169/YH/2014 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY 2015-2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite :ään 169/YH/2014 12.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITELMAN PERUSTA... 2 2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 3. KUNTALASKUTUKSEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Riihimäen seudun Tilinpäätös 2012 1/100 terveyskeskuksen ky RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

Riihimäen seudun Tilinpäätös 2012 1/100 terveyskeskuksen ky RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2012 1/100 terveyskeskuksen ky RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Yhtymähallitus/ 41/18.3.2015 Sisältö YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 1 HALLINTO

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot