199/YH/2013 TERVEYSKESKUKSEN KY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "199/YH/2013 TERVEYSKESKUKSEN KY"

Transkriptio

1 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Liite :ään 199/YH/

2

3 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU terveyskeskuksen ky SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN PERUSTA TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEENA OLEVAT KUSTANNUKSET JA MYYNTIMÄÄRÄT TULOSALUEITTAIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA YLEISJOHTO JA HALLINTO AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE SAIRAALAN TULOSALUE TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUETASOLLA TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA INVESTOINNIT TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT LIITTEET KUNTAYHTYMÄN PAINOALUEET JA TAVOITTEET AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE SAIRAALAN TULOSALUE TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE LAUSUNNOT TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA... 46

4

5 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 1 SUUNNITELMAN PERUSTA Kuntayhtymän jäsenkunnat ja tehtävä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa. Kuntayhtymän toiminta-ajatus Kuntayhtymän toimenpitein edistetään yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön terveyttä, ylläpidetään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä sekä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja muita terveysongelmia, vahvistetaan mielenterveyttä sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. Tavoitetila vuoteen 2015 Riihimäen seudulla toimii perustason terveydenhuollon ja sitä täydentävien palveluiden hoitoa, tutkimusta, opetusta ja kuntoutusta tuottava kuntayhtymä. Jäsenkuntien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön kanssa seudullisena yhteistyönä järjestetään seudun väestön terveyden- ja sairaanhoidon palvelut nykyistä suurempana ja keskitetympänä kokonaisuutena. Seudun terveydenhuollossa on parantunut hoidon saatavuus ja jonojen hallinta. Kuntalaisten mahdollisuutta valita terveysasema on lisätty. Hoidon vaikuttavuus osoitetaan päättäjille. Jäsenkuntien väestö Kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä vuoden 2013 alussa oli seuraava: JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN: Kunta <1 v 1-6 v 7-16 v v v >74 v YHT. Hausjärvi Loppi Riihimäki YHTEENSÄ VÄESTÖN %-JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN: <1 v 1-6 v 7-16 v Kunta (%) (%) (%) Hausjärvi Loppi Riihimäki 1,3 1,0 1,1 7,7 7,5 7,1 13,3 13,7 11, v (%) 60,4 58,0 63, v (%) 9,6 11,4 9,7 >74 v (%) 7,7 8,5 7,9 YHT. (%) YHTEENSÄ 1,1 7,3 11,9 61,8 10,0 7,9 100 Lähde: Effica -väestörekisteri, , ikä vuonna HUOM! Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta. Keinotekoiset henkilötunnukset eivät ole laskennassa mukana. Taustatiedoissa 0-vuotiaiden syntymävuodeksi on määritelty 2012!

6 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadinnan pohjana on kuntalain 65, jonka mukaan talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 1. Valmistelun lähtökohdat Talousarvion valmistelun pohjana on ollut periaate, jonka mukaan kuntayhtymän talousarvio on vuonna 2014 tasapainossa siten, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Koska päivystys on nykymuodossaan toiminut vasta vajaan vuoden, on päivystyksen kustannukset ja suoritemäärät arvioitu ensimmäisen puolivuotisseurannan tietojen perusteella. Janakkalan kunnan liittyminen kuntayhtymään ympäristöterveyden huollon osalta on huomioitu talousarvion valmistelussa. Vuodelta 2013 syntyväksi arvioitua alijäämää pyritään säästökeinoin kattamaan vuoden 2014 aikana, jotta taseeseen kertynyttä alijäämää saadaan vähennettyä. Kuntayhtymän tulosyksiköiden ja johtoryhmän laatima talousarvioehdotuksen loppusumma on euroa. Tästä summasta kunnilta laskutettavien kuntamaksuosuuksien määrä on euroa. Kuntakohtaiset maksuosuudet ja niiden jakautuminen palvelukokonaisuuksittain on esitetty yleisperusteluiden kohdassa 8. Kuntien maksuosuudet on laskettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän perussopimuksen mukaisesti. Perussopimuksen kuntalaskutus perustuu kuntayhtymässä tehtyyn palveluiden tuotteistukseen, joka kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kunkin palvelukokonaisuuden kuntakohtaiset kustannukset ja yksikköhinnat on esitetty kohdassa Tulot Asiakasmaksutulojen sekä kuntayhtymän muiden tulojen on arvioitu kokonaisuutena pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. Terveyskeskuksen sairaalan osastot jaetaan vuoden alusta Hausjärvellä ja Lopella terveyskeskuksen ja kuntien kesken puoliksi. Tästä terveyskeskukselle aiheutuva asiakaspaikkamäärän muutos on huomioitu myös asiakasmaksutulojen määrässä. 3. Palkat Virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus palkkoihin on laskettu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Taloussuunnitelmaan sisältyy yksi uusi työpari suun terveydenhuoltoon. Hammaslääkärin viran ja hammashoitajan toimen lisäyksellä pystytään vastaamaan oikomishoidon kysyntään, joka on lisääntynyt merkittävästi. Työparin kustannukset pystytään kattamaan osin asiakasmaksutuloilla sekä erikoistuvan hammaslääkärin koulutuskorvauksilla sekä ottamalla hammashuollon viikonloppupäivystys omaksi toiminnaksi.

7 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4. Eläke- ja muut henkilösivukulut Eläke- ja muut henkilösivukulut on arvioitu Kuntaliiton ja Kuntien eläkevakuutuksen antamien suositusten mukaisesti. 5. Palveluiden ostot Palveluiden ostot on arvioitu vuoden 2012 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden alkupuoliskon kertymän perusteella. Palveluiden ostoissa suurimman erän muodostavat ulkoistettujen toimipisteiden kustannukset sekä laboratorio- ja röntgenpalveluiden ostot. 6. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aine- ja tarvikehankintoihin sisältyvät suurimpina erinä lääke- ja hoitotarvikehankinnat sekä kalusto- ja konehankinnat. Terveyskeskuksen toiminnan edellyttämien lääke- ja hoitotarvikekulujen on arvioitu jonkin verran nousevan kuluvan vuoden tasosta. Syynä nousuun ovat päivystyksen toiminnan laajentuminen ja akuuttiosaston toiminnassa tapahtuneet muutokset. Asiakkaille tapahtuva hoitotarvikejakelu on keskitetty ja hoitotarvikkeet on kilpailutettu, joten hoitotarvikejakelun kustannusten on talousarviossa oletettu laskevan kuluvan vuoden tasosta. 7. Rahoitus ja poistot Rahoituskulujen nettomäärä on euroa. Kuntayhtymällä on vuoden 2014 alussa pitkäaikaista lainaa yhteensä euroa. Vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu euron lisälainan ottamiseen investointien rahoittamiseksi. Poistorahoituksen osuus kuntayhtymän talousarviossa on euroa. 8. Kuntien maksuosuudet Talousarvioehdotus ja kuntien maksuosuudet perustuvat perussopimuksen mukaisiin tuotteistettuihin palveluihin. Tuotteistus kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Taulukossa on esitetty maksuosuudet kunnittain yhteissummana sekä jokaisen palvelukokonaisuuden osalta erikseen.

8 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Ta 2014 Kust.yht. Hausjärvi Loppi Riihimäki Janakkala Sairaala Suun terveydenhuolto Vastaanoton palvelut Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt Terveydenedistäminen Ympäristöterveydenhuolto Jäsenkuntien maksuosuus Ta Osuudet kustannuksista 100,0 % 17,7 % 17,8 % 63,7 % 0,8 % Osuudet kustannuksista,ilman Janakkalaa 100,0 % 17,9 % 17,9 % 64,2 % Sairaala 100 % 16 % 16 % 68 % Suun terveydenhuolto 100 % 22 % 21 % 57 % Vastaanoton palvelut 100 % 18 % 17 % 66 % Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt. 100 % 16 % 18 % 66 % Terveydenedistäminen 100 % 20 % 22 % 58 % Ympäristöterveydenhuolto 100 % 12 % 16 % 52 % 19 % Kuntayhtymän talousarvio 2014 Talousarvio Talousarvio Hausjärvi Loppi Riihimäki Yhteensä Janakkala Yhteensä *) *) Kuntakohtaiset maksuosuudet on pyöristetty täyteen 100 euroon Kuntien kokonaiskustannukset huomioiden kunnille siirtyvät hoivaosastojen kustannukset Kuntayhtymän Kuntayhtymän Kuntien hoivaosaston Kunnat ja kuntayhtymä talousarvio 2013 talousarvio 2014 kustannukset 2014 yhteensä 2014 Nousu% Hausjärvi ,78 % Loppi ,53 % Riihimäki ,53 % Yhteensä ,14 % Janakkala Yhteensä Jäsenkuntien sote-valmistelu Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on laatinut oman esityksensä Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteeksi. Palvelurakenne-esitys on valmistunut ja sen edellyttämistä jatkotoimista päätetään jäsenkuntien antamien lausuntojen perusteella.

9 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 3 KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEENA OLEVAT KUSTAN- NUKSET JA MYYNTIMÄÄRÄT 2014 Yksikkö- 1. VASTAANOTON PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Lääkärikäynti Sairaanhoitajakäynti Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Vastaanoton kustannukset yht TERVEYDEN EDISTÄMISEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoidon käynti Perhesuunnittelun käynti Seulonnat Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 791 Loppi Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoidon käynti Perhesuunnittelun käynti Seulonnat Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 889 Riihimäki Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti Neuvolan perhehoidon käynti Perhesuunnittelun käynti Seulonnat Nuppi-palvelu Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Terveyden edistämisen kustannukset yht

10 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 3. KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALV ELUJEN SEKÄ Yksikkö- ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 955 Loppi Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Erityistyöntekijöiden käynti Fysioterapian käynti Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Kuntoutus- ja terapiapalvelut yht Yksikkö- 4. SAIRAALAN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Osastohoidon hoitopäivä ilman akuuttiosastoa Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Muut ostopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Osastohoidon hoitopäivä ilman akuuttiosastoa Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Muut ostopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Osastohoidon hoitopäivä ilman akuuttiosastoa Kotisairaanhoidon käynti Geriatrian poliklinikan käynti Muut ostopalvelut Lääkärikäynti vanhainkodissa Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Sairaalan kustannukset yht Hausjärven ja Lopen vuodeosastojen potilaspaikat on jaettu puoliksi kuntien kanssa. Kustannukset on jaettu ja suoritemäärät laskettu perussopimuksen mukaisesti.

11 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 5. SUUN TERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ostetut avopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Hammaslääkärin toimenpide Hammashoitajan toimenpide Suuhygienistin toimenpide Muut hammashuollon palvelut Ostetut avopalvelut Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Suun terveydenhuollon kustannukset yht RIIHIMÄEN YKSIKÖN PÄIVYSTYKSEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Päivystyskäynti Akuuttiosaston hoitopäivä Loppi Päivystyskäynti Akuuttiosaston hoitopäivä Riihimäki Päivystyskäynti Akuuttiosaston hoitopäivä Päivystyksen kustannukset yht

12 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Loppi Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Riihimäki Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) Janakkala Terveysvalvonnan käynti Eläinlääkintähuollon käynti Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 326 Ympäristöterveydenhuollon kustannukset yht

13 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4 TULOSALUEITTAIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 4.1 YLEISJOHTO JA HALLINTO Toiminnalliset tavoitteet Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Yleisjohto vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, taloudesta sekä toiminnan edellyttämistä resursseista. Uutena toimena yleisjohtoon kuuluu controller, jonka tehtävänä on toimia johdon tukena toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Talous Tulosalueelle on yleisjohdon henkilöstökustannusten lisäksi keskitetty kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus-, koulutus- ja kehittämismäärärahat sekä kirjallisuusmäärärahat sekä tulopuolelle hankkeista saatavat tuet ja avustukset. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset 0 0 Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos

14 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4.2 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Päivystys ja vastaanotot Päivystyspotilaan hoitopolku kuvataan ja arvioidaan yhteistyössä Hämeenlinnan päivystyksen kanssa. Päivystyksen yhteistyö akuuttiosaston ja vastaanoton kanssa on saumatonta. Viikonloppuja juhlapyhien jonotusaikoja lyhennetään. Riihimäen vastaanotolla jatketaan Potku -hankkeen osana Hyvä vastaanotto -projektia lääkäreiden vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseksi. Tehtävien siirroilla ja toimintatapoja muuttamalla pyritään löytämään hukkatyö ja kohdentamaan ajankäyttöä perustehtävään. Terveyskeskusavustajien toimenkuvaa laajennetaan, jolloin sairaanhoitajille vapautuu lisää vastaanottoaikoja. INRpoliklinikan toimintaa kehitetään edelleen. Hausjärven ja Lopen vastaanoton toiminnan ulkoistus jatkuu. Vastaanotoilla käytetään valmisteltua vastaanotto -toimintamallia ja tehostetaan hoitosuunnitelmien tekoa. E-Omahoitoa ja päätöksentukea hyödynnetään tehokkaasti. Psykiatristen sairaanhoitajien toimenkuvaa tarkennetaan ja toimintaa kehitetään osana seudullisia mielenterveys- ja päihdepalveluja. Taloudellista ajattelua tehostetaan mm. tutkimusten käytössä ja haavahoidossa. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen toimintaa kehitetään edelleen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen (338/2011) mukaisesti yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on lisätä moniammatillista arviota sekä lapsen ja perheen tuen tarpeen määritystä perheen ollessa mukana aktiivisena toimijana prosessissa. Laajoissa terveystarkastuksissa kootaan vanhempien, lapsen/nuoren sekä opettajien näkemys lapsen/nuoren koulun käyntiin liittyvistä asioista. Vanhempien luvalla annetaan tarkastuksesta oleellinen palaute opettajille. Verkostoyhteistyö on säännöllistä ja vakiintunutta varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa. Toiminta muuttuu määräaikaistarkastusten sisällön laajentuessa. Yhteisiä toimintamalleja selkiytetään seutukunnallisesti muiden toimijoiden kanssa; esimerkiksi kansalliseen allergiaohjelmaan perustuva varhaiskasvatuksen ja koulujen erityisruokavalioiden yhtenäistäminen. Kuntoutus- ja terapiapalvelut Fysioterapia osallistuu aktiivisesti moniammatillisiin kehittämishankkeisiin terveyden edistämisen, vastaanoton sekä sairaalan tulosalueen yksiköiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena jatkuu kotisairaanhoidon, vastaanoton, potilasosastojen ja fysioterapian yli 65-vuotiaiden kaatumisten ennaltaehkäisy -toimintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen. Fysioterapian akuuttivastaanottoa laajennetaan koskemaan niska- ja olkapääpotilaita. Organisaation muissa yksiköissä tapahtuvat muutokset aiheuttavat tarvetta fysioterapiaresurssien uudelleenarviointiin ja kohdentamiseen. Lääkinnällisen kuntoutuksen suurimpana haasteena on saada palvelutarpeet ja käytettävissä olevat määrärahat tasapainoon. Tämä edellyttää uudenlaisten toimintamallien kehittämistä, mm. oman toiminnan ja ostopalvelujen selkeämpää yhteensovittamista. Suunnittelutyöhön pyritään saamaan mukaan sairaanhoitopiirin terveyskeskukset ja erikoissairaanhoito alueellisen tasaarvoisuuden parantamiseksi. Palvelusetelien käyttöönottoa valmistellaan. Erityistyöntekijät jatkavat ryhmämuotoisten toimintatapojen kehittämistä. Toiminnan muutos vähentää yksilökäyntejä, mutta lisää hoidettujen potilaiden kokonaismäärää.

15 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Vastaanotto, käynnit Lääkärit Sairaanhoitajat Terveyden edistäminen, käynnit Koulu- ja opiskeluterveydenhoitotyö Neuvolan perhehoitotyö Kuntoutus- ja terapiapalvelut, käynnit Erityistyöntekijät Fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus/ apuvälinekäynnit Päivystys Lääkärit Sairaanhoitajat Fysioterapiassa on tapahtunut toiminnallinen muutos; enemmän osasto- ja kotikäyntejä, vähemmän avovastaanottokäyntejä. TA 2013 sisältää fysioterapian ryhmäkäynnit, TP 2012 ja taloussuunnitelma 2014 ei. Ryhmien määrä on vähentynyt, ne ovat nykyään kaupungin ja kuntien toimintaa.

16 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Talous Haasteena on toteuttaa väestön tarvitsemat palvelut käytössä olevin määrärahoin. Päivystyksen toiminnan muutos on lisännyt kuluja. Laboratorio- ja röntgenhintojen nousu on lisännyt merkittävästi kustannuksia. Euro tavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos

17 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4.3 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Suun terveydenhuollon vetovoimaisuutta työnantajana tuetaan aloittamalla oikomishoidon erikoishammaslääkärikoulutus yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Helsingin yliopisto on valtuuttanut virassa olevat erikoishammaslääkärit (kaksi osa-aikaista) opettamaan ja ohjaamaan tulevaa erikoistujaa. Lasten ja nuorten vaativat oikomishoidot ovat ruuhkautuneet, hoitovälit ovat ylipitkiä eivätkä hoidot etene. Tilanne johtuu etupäässä erikoissairaanhoidosta lähetetyistä erikoissairaanhoidon tasoisista kirurgis-oikomishoitotapauksista, joiden määrä on lisääntynyt viime aikoina merkittävästi (noin 250 pitkää käyntiä/vuosi, kustannus omana toimintana noin euroa ja erikoissairaanhoidossa euroa). Erikoistuva hammaslääkäri tasapainottaa oikomishoidon tilanteen kustannustehokkaasti omana toimintana. Erikoistuvasta hammaslääkäristä maksetaan valtion koulutuskulukorvausta noin euroa/kk. Henkilöstön työhyvinvointia kartoitetaan suun terveydenhuoltoon suunnatulla yksityiskohtaisella työhyvinvointikyselyllä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kysely, tuotekehitystyön tulos), joka on toistettu jo vuosina 2012 ja Tavoitteena yleisarvosanaksi työhyvinvoinnista on kaikilla ammattiryhmillä (hammaslääkärit, suuhygienistit, hammashoitajat, välinehuoltajat ja muu henkilöstö) yli kahdeksan. Työhyvinvointikyselyistä 2012 ja 2013 saatu palaute otetaan huomioon toiminnan kaikkinaisessa suunnittelussa. Sisäistä tiedottamista parannetaan kuntayhtymän sisäisen intran kehittämisen myötä, sisäiset suun terveydenhuollon intra-sivut uusitaan kokonaan. Ulkoista tiedotusta parannetaan suunnitellun suun terveydenhuollon toiminnasta kertovan julisteen esillä pitämisen kautta (mm. odotustilat). Vanhuslain mukaisesti asiakkaille, joille on tehty hoito- ja palvelusuunnitelma, pyritään tekemään suun terveystarkastus. Tavoite on, että yli puolelle uusista hoiva-asiakkaista tehdään suun terveystarkastus. Terveyshyötymallin osoittamat pitkäaikaissairaat, joiden yleistila edellyttää tulehdusvapaata suun tilannetta, kartoitetaan määrällisesti (Potku-hanke). Vanhuslain mukaiseen kuntien ikäihmisten hoivan ja hoidon suunnitteluun (= Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi, Vanhuspalvelulaki 5 ) otetaan kantaa. Ikäihmisten suun hoidon tarve lisääntyy tulevina vuosina, koska sekä ikäihmisten määrä että hampaiden määrä kasvaa. Kansalaisen omien tietojen sähköisen katseluoikeuden (KanTa-arkiston) kehittämisessä ollaan mukana suun terveydenhuollon osalta. Kaste-hankkeen Hyvä Vastaanottokonseptin mittaustuloksia (mittaukset elokuu 2013) hyödynnetään kiireettömän hoitoon pääsyn mahdolliseksi nopeuttamiseksi. Sähköistä ajanvarausta testataan ns. heikon tunnistautumisen osalta, jotta sähköisen ajanvarauksen käyttö helpottuu nuorilla asiakkailla. Ulkoistettu arkipäivystys muotoutetaan uudelleen työsuhteiseksi toiminnaksi kustannusneutraalisti. Suunnitellut suun terveydenhuollon lisätilat pääterveysasemalla (ns. fysiatrian käytävällä) otetaan käyttöön, jolloin työnjakoa voidaan toteuttaa kaikissa ammattiryhmissä optimaalisesti ja mm. Kontiontien ja Oitin välinehuolto keskitetään pääterveysaseman remontoituihin tiloihin, jolloin välinehuoltajien tiimityö yhtenäistyy ja välinehuollon haavoittuvuus vähenee sekä laitteisto vahvistuu ja laitteiston lukumäärä pienenee. Tilojen suunnittelu ja haltuunotto tehdään henkilökuntaa kuullen.

18 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Suun terveydenhuolto, suoritteet Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä Hammaslääkärin vastaanotto Suuhygienistin vastaanotto Muut hammashuollon palvelut Virkojen ja toimien lisäykset (kustannusneutraalisti ulkoistuksen purun säästöistä) Lasten ja nuorten erikoistason oikomishoito on täysin ruuhkautunut (hoitovälit jopa 4 kk), joten erikoistuvan oikojahammaslääkärin virka on perustettava (valtiolta kulukorvaus noin euroa/kk). Oikojahammaslääkäri tarvitsee myös hammashoitajan. Oikomistoiminnan työparin kustannukset katetaan päivystystoiminnan ulkoistamisen purusta saadusta säästöstä (noin euroa). Hammaslääkäreiden suhde asukaslukuun, asukasta/hammaslääkäri, on valtakunnallinen suositus ja käytäntö. Uuden viran perustamisen jälkeen kuntayhtymän alueella suhde on asukasta/hammaslääkäri. VIRKOJEN/TOIMIEN LISÄYKSET/POISTOT Taloussuunnitelma 2014 Nimike lkm kust.paikka teht.koht. palkka /kk Erikoistuva hammaslääkäri (oikominen) Hammashoitaja Talous Toimintaa ylläpidetään sekä vaativissa erikoissairaanhoidon oikomistapauksissa että arkipäivystyksessä kustannustehokkaasti omana toimintana.

19 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos

20 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4.4 SAIRAALAN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Sairaalan tulosalueella osastohoito painottuu lyhytaikaishoitoon. Tavoitteena on, että lyhytaikaispotilaiden keskimääräinen hoitoaika on alle kaksi viikkoa. Osastojen sairaansijat vähenevät edelleen. Hoitopäivät vähenevät sairaansijojen vähenemisen myötä. Tavoitteena on Lopen ja Hausjärven osastojen paikkaluvun väheneminen neljääntoista toimintavuoden alusta. Tavoitteeseen päästään hyvällä yhteistyöllä kuntien perusturvien kanssa. Lopen ja Hausjärven osastojen luonne painottuu yhä enemmän jatkokuntoutusta ja saattohoitoa antaviksi yksiköiksi. Riihimäen osastojen pitkäaikaispotilaiden siirtoa Riihimäen kaupungille suunnitellaan ja valmistellaan vuoden 2014 aikana yhteistyössä terveyskeskuksen ja Riihimäen perusturvan kanssa. Akuuttiosaston siirtyminen Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikön tiloihin ja akuuttiosaston edelleen kehittäminen mahdollistavat sen, että lyhytaikaista akuuttihoitoa vaativat koko kuntayhtymän potilaat hoidetaan entistä useammin keskitetysti Riihimäen yksikön tiloissa. Tavoitteena on, että kaikki kuntayhtymän perusterveydenhuoltoa tarvitsevat potilaat hoidetaan terveyskeskuksessa. Tämä edellyttää toimivaa ja saumatonta hoitoketjua. Kriittisenä menestystekijänä toimivassa hoitoketjussa on potilaslogistiikan hoitaminen. Tavoitteena on sähköisen lähetejärjestelmän käyttöönotto sairaalan tulosalueella. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä lisätään vahvistamalla yhteyshoitajan työnkuvaa. Linkkinä erikoissairaanhoitoon toimii yhteyshoitaja. Riihimäellä aloittaa toimintavuoden alusta yhdistetty kotihoito, joka osaltaan vahvistaa kotiin annettavaa hoitoa ja vastaa kotisairaanhoidon tarpeeseen joustavasti. Kotona annettavia sairaanhoitopalveluita lisätään, ja aletaan suunnitella tehostettua kotisairaanhoitoa. Tähän liittyy saattohoidon kehittäminen ja sen mahdollistaminen kotona annettavaksi. Potilaan roolia tulee vahvistaa terveydenhuoltolain ja potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain mukaisesti. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhteistyössä potilaan ja omaisen kanssa. Hoitoneuvotteluja kehitetään siten, että potilaan oikeudet, vastuu ja itsemäärääminen omaa hoitoaan koskevissa asioissa otetaan huomioon. Potilaan tarpeet otetaan huomioon hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Kuntouttavaan työhön kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Tavoitteena on potilaan toimintakyvyn säilyttäminen ja kotiutumisen edistäminen. Muistisairaudet ja niiden hoito huomioidaan varhaisessa vaiheessa. Avainasemassa tässä on geriatrian poliklinikka. Tavoitteena on, että muistitutkimuksiin pääsee viiveettä ja hoito päästään aloittamaan varhaisessa vaiheessa. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Sairaala Hoitopäivät yhteenä Kotisairaanhoito, käynnit Geriatrian poliklinikka, käynnit

21 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Talous Sairaalan tulosalueen menojen lisäys selittyy ensisijaisesti sillä, että laboratorio- ja röntgenpalvelujen kulut on siirretty omalta kustannuspaikaltaan osastojen kustannuksiin. Hoitohenkilöstön palkkamenoissa erilliskorvausten osuutta nostettiin vastaamaan paremmin todellisia kuluja. Muiden menojen osalta korotuspaine kohdistuu lääkekuluihin, mikä selittyy erityisesti akuuttiosaston toiminnan luonteen muuttumisella. Sen sijaan ostettujen apteekkipalvelujen osalta ja hoitotarvikekulujen osalta ei ole nostopaineita aikaisemmista vuosista poiketen. Talousarvion tuotoissa ei ole suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaalan laitoshoidon asiakasmaksuja arvioidaan kertyvän nykyistä vähemmän sairaansijamäärän vähenemisen takia. Vastaavasti kotisairaanhoidon asiakasmaksujen arvioitua tuottoa on nostettu hieman vuoden 2013 toteumaennuste huomioiden. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos

22 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4.5 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä palvelualueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen, keskusvaraston sekä vaatehuollon. Tulosalueen yksiköiden toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna ovat seuraavat: - Hankintatoimen yhteistyö RHL-Data Oy:n kanssa suunnitellaan ja käynnistetään talousarviovuonna. Tavoitteena on saada aikaan hyvin toimiva hankintaprosessi RHL-Data Oy:n ja kuntayhtymän eri yksiköiden välillä. - Kuntayhtymän talouden ja toiminnan raportointi uudistetaan kuntayhtymän uuden controllerin toimesta. - Siivoustoimen resurssien käytön suunnittelua jatketaan kuntayhtymän toimitilojen mitoitustietojen pohjalta. - Kiinteistöhuollon laiterekisteriä laajennetaan liittämällä siihen mukaan myös muut määräaikaishuoltoa tarvitsevat kuntayhtymän koneet ja laitteet.

23 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Talous Tukipalveluiden käyttömenoissa nousua aiheuttavat tietohallinnon lisääntyvät käyttömaksut, jotka johtuvat e-arkisto-hankkeeseen liittyvien uusien osioiden hankkimisesta Effica-potilashallintojärjestelmään. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön terveyskeskukselle vuokraamien päivystyksen tilojen siivouksen hoitaa kokonaisuudessaan sairaanhoitopiiri. Nämä kustannukset sisältyvät palveluiden ostoihin. Oman siivoustoimen henkilöresursseja on tästä syystä talousarviossa vastaavasti vähennetty. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos

24 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 4.6 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Janakkalan kunnan ympäristöterveydenhuolto liittyi osajäseneksi kuntayhtymään. Toimintaa ja menettelytapoja yhtenäistetään päivitettävän laatujärjestelmän mukaisesti. Lisäksi yhteistyötä kuntien rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, terveydenhuollon ja vesilaitosten kanssa kehitetään ja toimintatapoja yhtenäistetään. Oiva-järjestelmän (= elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä) käyttöönotto tietyissä elintarvikevalvonnan kohteissa on aiheuttanut muutoksia tarkastusten raportointiin sekä seurantatarkastusten määräaikoihin. Tavoitteena on, että raportointi ja seurantatarkastukset suoritetaan Eviran ohjeissaan antamalla tavalla ja määräajassa. Seurantatarkastusten määräksi on arvioitu 5 10 % Oivaan kuuluvien suunnitelmallisten tarkastusten määrästä. Terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkalain mukaista valvontaa koskevaan YHTItietojärjestelmään päivitetään kohdetiedot ja suoritteet kirjataan siten, että vuoden 2014 raportoinnit keskusviranomaisille onnistuvat järjestelmän kautta. Vuoden alussa valvontaeläinlääkärin toiminta-alueesta poistuu Hyvinkää ja tämä mahdollistaa eläinlääkintähuollon tehtävien uudelleenjärjestelyt. Toimintaa kehitetään siirtämällä maidontuotanto- ja lihakarjatilojen hygieniavalvonta praktiikkaa tekeviltä eläinlääkäreiltä valvontaeläinlääkärille. Tällöin jääviysongelma poistuu ja eläinlääkäreiden tehtäväjako on selkeämpi ja mielekkäämpi. Laboratorio palvelee kuntayhtymän viranomaisia, toimijoita ja yksityisiä asiakkaita ylläpitämällä ja kehittämällä tarvittavaa analyysivalikoimaa. Laboratorio tekee viranomaisille ja myy asiakkaille näytteenottopalvelua, jolle on osoitettu osa-aikainen resurssi. Tilapäisesti vajaata laboranttiresurssia voidaan paikata käyttäen työvoimahallinnon työllistämistukea, mutta tämän saanti ei ole jatkuvaa eikä säännöllistä. Suoritetavoitteissa on huomioitu kahden terveystarkastajan ja hygieenikkoeläinlääkärin siirtyminen Janakkalasta kuntayhtymään. V hygieenikkoeläinlääkärin työajasta 50 % on praktiikkaa ja 50 % terveysvalvontaa aiemman 30 % ja 70 % sijaan. Muutos on huomioitu eläinlääkintähuollon suoritetavoitteissa. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Elintarvike- ja vesilaboratorio

25 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Talous 2014 Muutokset terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon talousarviossa johtuvat Janakkalan osajäsenyydestä. Janakkalan vuoden 2012 tilinpäätöksessä kunnan osuus terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon kustannuksissa oli noin euroa ja kulut kokonaisuudessaan euroa. Toimintatuottoja talousarvioon on lisätty Janakkalan vuoden 2012 toteuman perusteella sekä huomioitu v tehdyt maksutaksojen muutokset. Elintarvike- ja vesilaboratorion analyysisuoritteiden lukumäärän ja tuottojen oletetaan kasvavan, koska Janakkalan viranomaisvalvonnan analyysit suoritetaan elintarvike- ja vesilaboratoriossa. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta Taloussuunnitelma Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Tp Ta Taloussuunnitelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos

26 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 5 YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TU- LOSALUETASOLLA ulkoiset kulut Tp Ta Ta Yleisjohto ja hallinto Tuotot Kulut Netto Avoterveydenhuolto Tuotot Kulut Netto Suun terveydenhuolto Tuotot Kulut Netto Sairaala Tuotot Kulut Netto Tukipalvelut Tuotot Kulut Netto Ympäristöterveydenhuolto Tuotot Kulut Netto YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Rahoitustoiminta Tuotot Kulut Netto Kaikki yhteensä Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli/alijäämä

27 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 6 TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Tuloslaskelma muutos % Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ta Ts 2015 Ts 2016 Toimintatuotot ,07 % Myyntituotot ,82 % Maksutuotot ,45 % Tuet ja avustukset ,00 % Vuokratuotot ,03 % Muut toimintatuotot ,47 % Toimintakulut ,00 % Henkilöstökulut ,70 % Palkat ja palkkiot ,46 % Henkilösivukulut ,96 % Eläkekulut ,45 % Muut henkilösivukulut ,04 % Palvelujen ostot ,93 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,58 % Vuokrakulut ,42 % Muut toimintakulut ,40 % Toimintakate ,29 % Rahoitustuotot ja -kulut ,06 % Korkotuotot ,00 % Muut rahoitustuotot ,99 % Korkokulut ,01 % Muut rahoituskulut ,33 % Vuosikate ,06 % Poistot ja arvonalentumiset ,04 % Suunn. mukaiset poistot ,04 % Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys tai vähennys Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys Tilikauden yli- (alijäämä)

28 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Rahoituslaskelma Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2014 Ts 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat

29 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 7 INVESTOINNIT Investointimenojen yhteismäärä talousarviovuodelle on euroa. Suurin hankintakokonaisuus on suun terveydenhuollon hoitohuoneiden rakentaminen pääterveysasemalle (9 hoitohuonetta) ja hoitokoneiden uusinnat sekä sairaalan kalustehankinnat. Effica-potilashallintojärjestelmään hankitaan talousarviovuoden aikana e-arkiston ja toiminnan edellyttämät uudet osiot Hankintahinnaltaan alle euron määräiset irtaimistohankinnat on käsitelty vuosikuluna. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja * Fysioterapian laitteet * Päivystyksen laitteet SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihammaslääkäri Suun terveydenhuolto * Oitin hammashoitolan peruskorjaus * Pääterveysaseman uuden hoitolan muutostyöt * Hammashoitoyksiköt ja kalusteet pääterveysasemalle * Välinehuollon laitteet SAIRAALAN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja * Potilasosastojen ja kotisairaanhoidon kalusteet * Kotisairaanhoidon auto TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Yhtymäjohtaja Tietohallinto * Effican uudet osiot * Tietotekniikkahankinnat Kiinteistöhuolto * Pääterveysaseman takapihan asfaltointi ja kattaminen * Paloilmoitinjärjestelmä pääterveysasemalle vastaanotolle * Kiinteistövalvonta Lopelle * Lehtimajojen peruskorjaus * Pääterveysaseman kattoremontti

30 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky 8 TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT

31 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU (46) terveyskeskuksen ky Tulosalue Hyväksyjä 100 Yleisjohto ja hallinto Yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja 200 Avoterveydenhuolto Ylihoitaja, avoterveydenhuollon ylilääkäri - paitsi kustannuspaikat: 2050 lääkinnällinen kuntoutus Apulaisylilääkäri 2053 erityistyöntekijät Apulaisylilääkäri 300 Suun terveydenhuolto Ylihammaslääkäri, hammashuollon osastonhoitaja 400 Sairaala Ylihoitaja, sairaalan ylilääkäri 500 Tukipalvelut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 600 Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 9011 Rahoitus Yhtymäjohtaja Investoinnit Yhtymäjohtaja Läpi koko talousarvion tili Hyväksyjä 4341 Mammografiatutkimukset johtava ylihoitaja 4343 Suolisto- ja papa-seulonta johtava ylihoitaja 4363 Postimaksut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4364 Posti- ja telepalvelut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4518 Lehdet Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija koulutukset: 4397 Luottamushenkilökoulutus Yhtymäjohtaja 4398 Atk-koulutus Yhtymäjohtaja 4399 Yleisterveydenhuollon koulutus Johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja 4400 Hammashuollon koulutus Ylihammaslääkäri 4401 Ympäristöterveydenhuollon koulutus Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 4402 Johdon koulutus ja erityistarpeet Yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri 4403 Talousosaston koulutus Yhtymäjohtaja 4404 Työnohjaus Johtava ylihoitaja 4405 Yhteistyökoulutus Yhtymäjohtaja 4406 Valmiuskoulutus Yhtymäjohtaja 4407 Eurokoulutus Johtajaylilääkäri Kirjallisuus: 4510 Kirjallisuus (yleisth) Johtava ylihoitaja, johtajaylilääkäri 4512 Hammashuollon kirjallisuus Ylihammaslääkäri 4513 Ympäristöterveydenhuollon kirjallisuus Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 4514 Talousosaston kirjallisuus Yhtymäjohtaja Terveyskeskusmateriaali: 4546 Terveyskeskusmateriaali yleisth Johtava ylihoitaja, johtajaylilääkäri 4547 Terveyskeskusmateriaali hammash Ylihammaslääkäri 4548 Terveyskeskusmateriaali ymp.th Terveysvalvonnan johtaja Tasetilit 1501 Keskusvarasto Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 1506 Hammashuollon varasto Ylihammaslääkäri 2321 Rintamaveteraanikuntoutus Apulaisylilääkäri 2322 Veteraanien hammashuolto Ylihammaslääkäri 2323 Veteraanien silmälasikorvaukset Apulaisylilääkäri muut tasetilit Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Sisällysluettelo Yhtymähallitus 15.11.2013 126 Yhtymäkokous 27.11.2013 21 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 1. Suunnitteluperusteet... 2 1.1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843

Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843 0 1 Sisällys 1 Tuloslaskelma... 2 Yhteenveto... 3 2 Jäsenkuntien maksuosuus... 5 3 Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain... 6 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma...11 4 Rahoitusosa...12

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymähallitus 4.12.2014 Yhtymävaltuusto 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kuntayhtymän suunnitteluperusteet 1.1 Suunnittelujärjestelmä 3 1.2 Valtiovallan ohjaus

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja väestötiedot 4 4. Talousarvion sitovuus 6 5. Tuloslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Yhtymähallitus 30.3.2010 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 TULOSLASKELMA 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 Keskusvaalilautakunta 9 Vaalit 9 Kunnanvaltuusto 10 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot