Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät asukkaat Oulussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät asukkaat Oulussa"

Transkriptio

1 Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Riikka-Leena Leskelä TkT, projektipäällikkö Nordic Healthcare Group Vesa Komssi KTM Nordic Healthcare Group Saana Sandström DI, FM Nordic Healthcare Group Sirkku Pikkujämsä LT, terveysjohtaja Oulun kaupunki Anna Haverinen THM, vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Sirkka-Liisa Olli YTM, sosiaalijohtaja Oulun kaupunki Kirsti Ylitalo-Katajisto TtL, hyvinvointijohtaja, Oulun kaupunki Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät asukkaat Oulussa Lähtökohdat Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset keskittyvät pienelle osalle väestöstä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mistä asiakasryhmistä paljon palveluita käyttävät asiakkaat muodostuvat. Lisäksi selvitettiin, miten heidän ja muun väestön palvelujen käyttö poikkeavat toisistaan. Artikkelissa pohditaan tulosten merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteelle ja sen uudistamiselle. Menetelmät Tutkimus on retrospektiivinen rekisteritutkimus, jossa lähdeaineistona käytettiin potilas- ja asiakastietojärjestelmistä poimittuja tietoja oululaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä sekä sen kustannuksista asukastasolla. Tiedot on poimittu ajanjaksolta Aineistoon kuului asukasta. Tietoja analysoitiin t-testillä ja muilla tilastollisilla menetelmillä. Tulokset 10 % asukkaista kerryttää 81 % kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. Näiden kalleimpien asukkaiden kustannuksista 38 % syntyy pelkästään terveyspalveluja käyttäviltä ja 62 % asiakkailta, jotka käyttävät myös sosiaalipalveluja. He kuluttavat valtaosan kaupunginsairaalan, psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja sairaanhoitopiiriltä ostetun somaattisen erikoissairaanhoidon palveluista. Loput 90 % oululaisista käyttää enimmäkseen avoterveydenhuollon, kaupungin omien erikoislääkärien, kuntoutuksen, yhteispäivystyksen ja hammashoidon palveluja. Muu väestö tarvitsee vuodessa keskimäärin vain yhtä kunnan palvelukokonaisuutta, kallein kymmenesosa neljää. Päätelmät Nykyinen siiloutunut järjestelmä kykenee huonosti vastaamaan runsaasti erilaisia palveluja käyttävän väestöryhmän tarpeisiin. Heidän palvelukokonaisuutensa tulee olla suunniteltu ja koordinoitu, sillä pitää määritellä yksi vastuutaho ja tiedon täytyy kulkea palveluntuottajien ja vastuutahon välillä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on syytä keskittyä tämän kalleimman asiakasryhmän hallintaan ja ehkäistä siihen joutumista. LIITEAINEISTO pdf-versiossa Sisällysluettelot SLL 48/2013 Vertaisarvioitu VV Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollossa on pitkään pyritty asiakas- ja potilaskeskeisyyteen, on palvelujärjestelmämme edelleen hyvin organisaatiolähtöinen. Organisaatiot, ammattilaisen valta ja vastuu, potilas- ja asiakastietojärjestelmät, johdon raportointijärjestelmät ja kannustinrakenteet perustuvat erillisiin erikoistuneisiin siiloihin, mikä sopii huonosti asiakaslähtöiseen hoitokokonaisuuksien hallintaan. Sosiaalija terveydenhuollon rakenteita uudistettaessa tarvitaan asiakasryhmäkohtaista tietoa palvelujen käytöstä koko järjestelmän osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten tiedetään kertyvän pienelle osalle väestöstä. Vuonna 1988 Yhdysvalloissa 10 % väestöstä aiheutti 75 % terveyspalvelujen kustannuksista, kun laitoksissa asuvia ei huomioitu (1). Vuonna 1996 tehdyssä tutkimuksessa kallein kymmenesosa käytti 69 % ja sadasosa 27 % terveyskustannuksista (2). Jakaumat ovat olleet samansuuntaisia myös yksittäisten terveyspalveluiden käyttöä tarkasteltaessa (3,4,5). Paljon palveluja tarvitsevilla on tyypillisesti monia sairauksia (6), ja korkea ikä (7,8) sekä heikko sosiaalinen asema (9). Pitkäaikaissairaudet on tunnistettu merkittäväksi riskitekijäksi terveyspalvelujen käytön kasvulle (10,11). Suuret kustannukset aiheuttanut kuntalainen kuuluu todennäköisesti kalliisiin asukkaisiin myös seuraavana vuonna (8). Aiemmat tutkimukset ovat olleet suppeita: niissä on tarkasteltu usein vain yhden tai muutaman palvelun käyttöä, eikä niissä ole yleensä huomioitu sosiaalipalvelujen kustannuksia, sillä niillä on eri järjestäjä kuin terveyspalveluilla. 3163

2 Terveydenhuoltotutkimus Kirjallisuutta 1 Garfinkel SA, Riley GF, Iannacchione VG. High-cost users of medical care. Health Care Financ Rev 1988;9: Berk ML, Monheit AC. The concentration of health care expenditures, revisited. Health Aff (Millwood) 2001;20: Zook CJ, Moore FD. High-Cost Users of Medical Care. N Engl J Med 1980;302: Andrén KG, Rosenqvist U. Heavy users of an emergency department A two year follow-up study. Social Science & Medicine 1987;25: Calver J, Brameld KJ, Preen DB, Alexia SJ, Boldy DP, McCaul KA. High-cost users of hospital beds in Western Australia: a populationbased record linkage study. Med J Aust 2006;184: Reid R, Evans R, Barer M ym. Conspicuous consumption: characterizing high users of physician services in one Canadian province. J Health Serv Res Policy 2003;8: Banthin JS, Bernard DM. Changes in financial burdens for health care: national estimates for the population younger than 65 years, 1996 to JAMA 2006; 296: Cohen SB, Ezzati-Rice T, Yu W. The utility of extended longitudinal profiles in predicting future health care expenditures. Med Care 2006;44(5 Suppl):I Roos N, Burchill C, Carriere K. Who are the high hospital users? A Canadian case study. J Health Serv Res Policy 2003;8: Vogeli C, Shields AE, Lee TA, Gibson TB, Marder WD, Weiss KB, Blumenthal D. Multiple chronic conditions: prevalence, health consequences, and implications for quality, care management, and costs. J Gen Intern Med 2007;22 Suppl 3: Mei-ju C, Cheng-yi L, Shwu-chong W. The prevalence of chronic conditions and medical expenditures of the elderly by chronic condition indicator (CCI). Arch Gerontol Geriatr 2011;52: Kapiainen S, Seppälä TT, Häkkinen U, Lauharanta J ym. Pääkaupunkiseudun erittäin kalliit potilaat. THL Avauksia 3/ Mikkola T, Nemlander A, Tyni T. Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset Suomen Kuntaliitto Päihdehuollon Kuusikko-työryhmä, Korteniemi P, Ylinentalo E. Kuuden suurimman kaupungin päihde palvelut Kuusikkotyö ryhmän julkaisusarja 7/2010. Helsinki: Edita Päihdehuollon Kuusikko-työryhmä, Korteniemi P. Kuuden suurimman kaupungin päihdepalvelut vuonna Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2010. Helsinki: Edita Prima, Helsinki Poikkeuksena on THL:n tutkimus (12), jossa havaittiin, että 10 % pääkaupunkiseudun kuntien väestöstä kerryttää 80 % sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksista. Muutoin ei yksilötason kokonaiskustannuksia ole juuri tutkittu Suomessa. Suuri osa julkaisuista koskee yksittäisten sairauksien kustannusvaikutuksia tai terveydenhuollon kokonaiskustannuksia yksilötasoa huomioimatta (13). Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda asiakasryhmäkohtaista tietoa siitä, ketkä kerryttävät valtaosan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon menoista ja miten heidän palvelujen käyttönsä poikkeaa muusta väestöstä. Pyrimme arvioimaan nykyistä palvelutuotannon organisointia ja tunnistaa sen muutostarpeita. Aineisto ja menetelmät Aineistona käytetään Oulun kaupungin koko väestön asukaskohtaisia tietoja palvelujen käytön vuosikustannuksista. Mukana ovat kunnan maksamat sosiaali- ja terveyspalvelut (oma tuotanto ja ostopalvelut), mutta ei asukkaiden itse maksamia yksityisiä palveluja, lääkkeitä eikä Kelan maksamia palveluja tai etuuksia. Aineistosta jätettiin pois ne sosiaalitoimen avopalvelut, joista ei ollut saatavissa yksilöön kohdistettuja kustannuksia. Mukaan otetut kustannukset eivät sisällä tilavuokria eivätkä IT-lisenssimaksuja. Mukana olevat palvelut on eritelty liitetaulukossa 1, joka on lehden internet-sivuilla artikkelin pdf-version liitteenä (www.laakarilehti.fi > Sisällysluettelot > 48/2013). Tarkasteltavien palvelujen yhteenlasketut kustannukset ovat noin 302 milj. euroa, kun sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenot Oulussa vuonna 2011 olivat noin 408 milj. euroa. Tutkimus perustuu retrospektiiviseen analyysiin eri tietojärjestelmistä poimituista asukaskohtaisista suorite- ja kustannustiedoista. Valtaosassa analyyseistä hyödynnettiin vuoden 2011 tietoja, mutta osa tehtiin myös kolmen vuoden ( ) kumulatiivisella aineistolla. Oulun kaupungin tuottamien palveluiden tiedot on poimittu Effica-potilastietojärjestelmästä. Terveys- ja vanhuspalvelujen suoritetiedot on yhdistetty sopimustuotteiksi, joihin liitettiin tilaajan ja tuottajan sopima hinta. Sosiaalipalveluiden laitos- ja asumispalveluista Efficasta poimittiin asiakkuuden alku- ja loppupäivämäärät tai asiakkuuden kesto vuorokausina tarkasteluajanjaksolla. Vuorokausihintana käytettiin Oulun kaupungin Kuusikko-raporteissa (14,15,16, 17) olevia yksikköhintoja. Omaishoidon tuen, henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden osalta oli saatavissa vain tieto, keille etuus on myönnetty. Näin ollen jokaiselle edunsaajalle allokoitiin keskimääräinen kustannus Kuusikko-raporteissa ilmoitettujen kokonaiskustannusten perusteella (18,19, 20,21). Ostot sairaanhoitopiiriltä poimittiin Oberonpotilashallintojärjestelmän tietojen pohjalta laadituista DRG-pohjaisista kuntalaskutustiedoista. Muiden analyysissä mukana olleiden ostopalvelujen (tehostettu palveluasuminen ja perusterveydenhuollon vuodeosastopalvelut) asiakaskohtaiset tiedot saatiin tuottajien toimittamista kustannuserittelyistä. Kaikissa aineistoissa henkilötunnukset kryptattiin samalla avaimella aineiston yhdistämisen mahdollistamiseksi. Ennen aineistojen yhdistämistä oli varmistettu aineiston tunnistetietojen (esim. ikäluokka) määrittely niin yleisellä tasolla, ettei yksittäistä asiakasta voida tunnistaa. Vuonna 2011 kalleimpaan kymmenesosaan kuuluneet asiakkaat jaettiin analyysejä varten seitsemään toisensa poissulkevaan ryhmään. Kalliit asiakasryhmät on määrittely liitetaulukossa 2. Oulun keskiväkiluku vuonna 2011 oli , mutta aineistossa mukana oli henkilöä, sillä mukaan otettiin kaikki vuoden 2011 aikana Oulussa asuneet. Väestöstä 49,3 % on miehiä ja 50,7 % naisia. Väestö on suhteellisen nuorta: 75 vuotta täyttäneitä on vain 5,9 % väestöstä ja alle 18-vuotiaita 20,4 %. Oulun ikävakioitu sairastavuusindeksi oli 108,7 ja työttömyysaste 12,8 % vuonna 2011 (22, 23). Tulokset Asukaskohtainen tarkastelu osoitti sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten jakautuvan hyvin epätasaisesti. Kallein 10 % asukkaista kerrytti 81 % kokonaiskustannuksista eli kokonaisuudessaan 243 milj. euroa. Kalleimman kymmenesosan vuosikustannukset olivat keskimäärin euroa asukasta kohden, alimmillaan euroa. Loput 90 % oululaisista kuluttivat keskimäärin 417 euroa asukasta kohden eli yhteensä 57,2 milj. euroa vuodessa. Kumulatiivinen jakauma asukaskohtaisista sosiaali- ja ter- 3164

3 tieteessä kuvio 1. Kumulatiivinen jakauma asukaskohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista Oulussa vuonna Osuus kokonaiskustannuksista, % Päihdehuollon Kuusikko-työryhmä, Vartiainen A. Kuuden suurimman kaupungin päihdepalvelut vuonna Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2011. Helsinki Edita Prima Kehitysvammahuollon Kuusikkotyöryhmä, Vartiainen A. Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 2/2012. Helsinki: Edita Prima Vanhuspalveluiden Kuusikkotyöryhmä, Kumpulainen A. Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu Kuusikkotyöryhmän julkaisusarja 6/2010. Helsinki: Edita Vanhuspalveluiden Kuusikkotyöryhmä, Pasila A. Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu Kuusikkotyöryhmän julkaisusarja 6/2011. Helsinki: Edita Prima Vanhuspalveluiden Kuusikkotyöryhmä, Pasila A. Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu Kuusikkotyöryhmän julkaisusarja 6/2012. Helsinki: Edita Prima % väestöstä, 81 % kustannuksista 5 % väestöstä, 68 % kustannuksista Osuus asukkaista, % veydenhuollon kustannuksista on esitetty kuviossa 1. Tuloksen validoimiseksi tarkasteltiin myös kolmen vuoden kumulatiivisten kustannusten jakaumaa. Tämä vahvisti tulosta: 10 % väestöstä kerryttää kolmessa vuodessa vielä 75 % kokonaiskustannuksista. Taulukko 1. Kalliista asiakasryhmistä eniten kustannuksia kerryttivät vanhuspalvelujen asiakkaat sekä kalliita somaattisia hoitoja tarvitsevat potilaat. 62 % kalliiden asukkaiden kokonaiskustannuksista koitui henkilöille, jotka olivat käyttäneet vähintään yhtä sosiaalipalvelua, kun pelkkiä terveyspalveluja käyttäneiden osuus oli vain 38 % (taulukko 1). Keskimääräiset kustannukset asiakasta kohden olivat korkeimmat vanhuspalvelujen ja lastensuojelun asiakkailla (taulukko 2). Vanhukset käyttivät monia palveluja ja heillä terveyskeskuksen vuodeosastohoidon kustannus oli hieman suurempi kuin erikoissairaanhoidon. Muut kuin kalliiseen kymmenesosaan kuuluvat asukkaat käyttivät lähinnä terveyspalveluja, mutta sosiaalipalveluja hyvin vähän. Kalliit oululaiset käyttivät keskimäärin neljää palvelukokonaisuutta, muu väestö vain 1,1:tä (kuvio 2). Ero on tilastollisesti merkitsevä (t-testin p < 0,001). Palvelukokonaisuudeksi oli määritelty palvelut, jotka tuotetaan samassa yksikössä tai yksiköissä, joiden välillä katsotaan olevan vähintäänkin kohtuulliset edellytykset tiedonkululle. Eri palvelukokonaisuuksiksi laskettiin perusterveydenhuollon avopalvelut, perusterveydenhuollon vuodeosasto, yhteispäivystys, Oulun kaupungin oma erikoissairaanhoito, vanhuspalvelut, tukipalvelut, toimeentulotuki, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihdeavopalvelut, päihdelaitospalvelut, päihdeasumispalvelut, psykiatriset avopalvelut, psykiatriset laitospalvelut, mielenterveyspotilaiden asumispalvelut sekä erikoissairaanhoidon kaikki erikoisalat omina palveluinaan. Eniten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävien jakautuminen ryhmiin ja ryhmien osuus väestön kalleimman kymmenesosan kokonaiskustannuksista. Kalliit asiakasryhmät Osuus (%) kalleimman 10 %:n kokonais kustannuksista Vanhuspalvelujen asiakkaat 38 Sosiaalipalvelujen asiakkaat (voivat käyttää Lastensuojelun asiakkaat 5 myös terveyspalveluja): 62 % kokonaiskustannuksista Vammais- ja kehitysvammapalvelujen asiakkaat 12 Päihdepalvelujen ja päihde- ja mt-asumispalvelujen asiakkaat 6 Psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaat 9 Terveydenhuollon asiakkaat, joilla Diabeetikot ja sydän- ja verisuonitautipotilaat 11 ei sosiaalipalveluja: 38 % kokonaiskustannuksista Kalliit somaattiset sairaudet 17 Muut kalleimpaan 10 %:iin kuuluvat

4 Terveydenhuoltotutkimus Taulukko 2. Kalliiden asiakasryhmien aiheuttamat vuosikustannukset ja niiden jakautuminen eri palveluihin. Kalliit asiakasryhmät Vanhuspalvelujen asiakkaat, n = Lastensuojelun asiakkaat, n = 500 Vammais- ja kehitysvammapalvelujen asiakkaat, n = 138 Päihde- ja asumispalvelujen asiakkaat, n = 828 Psykiatrisen esh:n asiakkaat, n = Diabeetikot ja sydänja verisuonitautipotilaat, n = Kalliit somaattiset sairaudet, n = Muut kalleimpaan 10 %:iin kuuluvat, n = 871 Ei-kalliit asukkaat, n = Kustannukset/ asukas/vuosi, Vanhuspalvelujen ja euroa sosiaalitoimen asumispalvelut Kotona asumisen tukeminen Asiakasryhmien kustannusten jakautuminen eri palveluihin, % Mielenterveyspalvelut ja psykiatria Lastensuojelu Somaattinen erikoissairaanhoito Avoterveydenhuolto (sis. hammashoito) ja päivystys Perusterveydenhuollon vuodeosasto hoito Yhteensä ,7 24,2 0,8 0,0 13,7 1,9 17, ,0 0,1 5,2 89,7 3,6 1,3 0, ,2 22,3 0,0 0,0 24,5 2,6 6, ,0 1,7 30,4 0,0 13,7 3,7 3, ,9 3,7 62,6 0,0 26,0 4,8 2, ,2 0,9 0,0 0,0 83,0 6,2 9, ,0 0,2 0,1 0,0 90,9 5,8 3, ,1 4,1 0,4 0,0 44,1 34,6 16, ,1 2,1 5,9 0,2 39,8 51,0 0, Vammaispalveluiden Kuusikkotyöryhmä, Vartiainen A, Pasila A. Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelulain mukaisen palvelut ja taloudelliset tukitoimet Kuusikkotyöryhmä julkaisusarja 7/2012. Helsinki: Edita Prima THL. Tilasto- ja indikaattoripankki SotkaNet (siteerattu ). 23 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Katsaus Pohjois-Pohjanmaan alueen työllisyyteen vuonna 2012 ( siteerattu ). www. ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjoispohjanmaa-tyomarkkinoidentyovoimatarpeen-ja-taloudenkehitys#.ukrvkd9qpjy 24 Kringos DS, Boerma W, van der Zee J, Groenewegen P. Europe s strong primary care systems are linked to better population health but also to higher health spending. Health Aff 2013;32: Tynkkynen L-K, Hakari K, Koistinen T, Lehto J, Miettinen S. Integrating public and private home care services: the Kotitori model in Tampere, Finland. J Integrated Care 2013;20: Palvelujen käytön jakautuminen näkyi myös terveydenhuollon sisällä: tiettyjä palveluja kuluttivat kalliit asukkaat ja toisia enimmäkseen muu 90 % väestöstä (taulukko 3). Kalliit asukkaat käyttävät valtaosan kaupunginsairaalan, OYS:n psykiatrian ja somaattisen erikoissairaanhoidon palveluista sekä kaupungin omista mielenterveyspalveluista. Sitä vastoin terveyskeskusten, kaupungin omien erikoislääkärien, kuntoutuksen, yhteispäivystyksen ja hammashoidon palveluista suurimman osan käyttävät muut oululaiset. Sosiaalipalveluista kallis kymmenesosa oululaisista käyttää lähes 100 %, lukuun ottamatta henkilökohtaista apua, josta sen osuus on 80 %. Pohdinta Tutkimuksen vahvuus on kunnan kustantamat sosiaali- ja terveyspalvelut laajasti kattava tietokanta suuren suomalaisen kaupungin koko väestöstä usean vuoden ajalta. Vaikka aivan kaikkia kustannuksia ei voitu ottaa mukaan, ei se vaikuta tuloksiin ratkaisevasti. Tila- ja ITvuokrien huomioiminen olisi nostanut kaikkien palveluja käyttäneiden kustannuksia samassa suhteessa. Koska puuttuvat palvelut ovat enimmäkseen sosiaalipalveluja, kasvaisi niiden asiakkaiden osuus kokonaiskustannuksista entisestään. Muun kuin kunnan maksaman yksityisen terveydenhuollon jättäminen tutkimuksen ulkopuolelle ei myöskään vaikuta tuloksiin, sillä sitä käyttävät enimmäkseen muut kuin kalliit asukkaat. Tulosten luotettavuutta lisää se, että paljon palveluita käyttävien oululaisten osuus sosiaalija terveydenhuollon kokonaiskustannuksista vastaa aiempien tutkimusten tuloksia (12). Kansainvälisissä selvityksissä kustannusten jakauma on myös ollut selvä, mutta ei aivan yhtä jyrkästi nouseva kuin tässä tutkimuksessa. 3166

5 tieteessä kuvio 2. Kalliiden asukkaiden ja muiden oululaisten käyttämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksien lukumäärän jakauma. % Bernabei R, Landi F, Gambassi G ym. Randomised trial of impact of model of integrated care and case management for older people living in the community. BMJ 1998;316: Callahan JJ, Shepard DS, Beinecke RH, Larson MJ, Cavanaugh D. Mental health/ substance abuse treatment in managed care: the Massachusetts Medicaid experience. Health Aff 1995;14: Glendenning-Napoli A, Dowling B, Pulvino J, Baillargeon G, Raimer BG. Community-based case management for uninsured patients with chronic diseases: effects on acute care utilization and costs. Prof Case Manag 2012;17: Kanste O, Timonen O, Ylitalo K, Kyngäs H. Hoitajajohtoinen toimintamalli pitkäaikaissairaiden palveluohjauksessa. Englantilaisen community matron -mallin kuvaus. Hallinnon Tutkimus 2009;2: Palvelukokonaisuuksien määrä Kallein 10 % Muut asukkaat Aiemmissa tutkimuksissa ei ole yleensä huomioitu sosiaalipalveluja eikä myöskään kattavasti selvitetty, millaisista ryhmistä paljon palveluja käyttävät asukkaat koostuvat tai miten heidän palvelukäyttönsä eroaa väestön valtaosasta. Vaikka tutkimuksemme koskee vain yhden kaupungin väestöä, ovat tulokset yleistettävissä muihinkin Suomen suuriin kaupunkeihin, sillä kokonaiskustannusten jakauma on samansuuntainen myös pääkaupunkiseudulla (12). Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja kustannusrakenne on varsin yhtenäinen koko maassa (13). Tämä tutkimus tuo merkittäviä uusia näkökulmia sosiaali- ja terveydenpalvelujen yhdistämistä koskevaan keskusteluun. Koska pieni osa väestöstä tuottaa valtaosan kustannuksista, tulisi palvelujärjestelmän keskittyä tämän ryhmän hallintaan ja kohdennetusti ehkäistä siihen joutumista. Kustannusten kertyminen pienelle joukolle on ollut tiedossa, mutta nykyinen palvelurakenne ja tietojärjestelmät eivät ole tukeneet tämän kalliin asiakasryhmän hallintaa. Erikoistuneisiin palveluihin perustuva siilomainen järjestelmä toimii hyvin valtaosalle kuntalaisista, koska he tarvitsevat keskimäärin vain yhtä palvelu kokonaisuutta. Tämä 90 % väestöstä hyötyisi palvelujen integraatiosta vain rajallisesti. Suurin osa kuntalaisista käyttää runsaasti terveyskeskuspalveluja, joissa näyttää toteutuvan sekä ennaltaehkäisevä työ että portinvartijan rooli. Toiminnan suunnittelussa tulisi kuitenkin huomioida kalliin ja ei-kalliin asiakkaan erilaiset tarpeet. Valtaosa väestöstä arvostaa terveyspalvelujen hyvää saatavuutta ja laatua, joita voidaan edistää esimerkiksi valinnanvapautta lisäämällä. Kalliille asiakkaille on tärkeää pysyvä hoitosuhde ja hoitavan henkilöstön yhteistyö yli organisaatiorajojen. Runsaasti eri palveluja käyttäville asiakkaille siilomainen järjestelmä sopii huonosti, koska siinä heidän tietonsa hajaantuvat niin laajalle, ettei kenelläkään ole lopulta kokonaiskuvaa ja vastuuta asiakkaasta. Tämän vuoksi ei myöskään ennaltaehkäiseviä palveluja osata riittävässä määrin ja oikea-aikaisesti kohdentaa niistä eniten hyötyville. Näin asiakkaan tilanne voi turhaan kriisiytyä ja johtaa raskaimpien palvelumuotojen käyttöön. Muutamat tutkijat pyrkineet kustannusten hillitsemiseen palvelujärjestelmän tasolla ja esittäneet esimerkiksi, että perusterveydenhuollon vahvistaminen hidastaisi kokonaiskustannusten kasvua (24). Ylätason rakenne ei kuitenkaan ratkaise kalliiden asiakkaiden ongelmia, vaan heillä kriittinen kysymys on palvelujen koordinaatio ja asiakastietojen integraatio. Yksi ratkaisumalli voisi olla näiden asiakkaiden oma koordinaattori, joka tuntee heidät ja jolla olisi budjettivalta ja hoitovastuu heidän palveluistaan. Mallia sovelletaan esimerkiksi Tampereen Kotitorin järjestämässä vanhusten keskitetyssä palveluohjauksessa (25). Palvelukoordinaattorimallin on havaittu supistaneen kokonaiskustannuksia muun muassa iäkkäillä (26), mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla (27) sekä kroonisesti sairailla (28,29) ja lisäksi sen on todettu vähentäneen käyntejä terveyskeskuksessa (30). Pelkästään terveyspalveluja käyttävien kalliiden asiakkaiden koordi- 3167

6 Terveydenhuoltotutkimus Taulukko 3. Terveyspalvelujen kustannusten jakautuminen kalleimmille asiakasryhmille (10 %) ja muille oululaisille. Kalliit asiakasryhmät Avoterveydenhuolto Perusterveydenhuollon vuodeosasto Terveyspalvelujen kustannusten jakautuminen kalleimmille asiakasryhmille, % Keskitetyt perusterveydenhuollon avopalvelut OYS Psykiatria Somaattinen erikoissairaanhoito Päivystys Oulun psyk. ja päihdepalvelut Suun terveydenhuolto Vanhuspalvelujen asiakkaat Lastensuojelun asiakkaat Vammais- ja kehitysvammapalvelujen asiakkaat Päihde- ja asumispalvelujen asiakkaat Psykiatrisen esh:n asiakkaat Diabeetikot ja sydän- ja verisuonitautipotilaat Kalliit somaattiset sairaudet Muut kalleimpaan 10 %:iin kuuluvat Ei-kalliit asukkaat (90 %) Yhteensä Kanste O, Timonen O, Vuorinen A, Ylitalo-Katajisto K. Asiakasvastaavatoiminta tehostaa palveluita terveyskeskuksissa. Yleislääkäri 2012;27(2): Roshanov PS, Misra S, Gerstein HC, Garg AX et al. Computerized clinical decision support systems for chronic disease management: A decision-maker-researcher partnership systematic review. Implement Sci 2011;6:92. Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): ei sidonnaisuuksia. naattorin tulisi olla terveydenhuollon ammattilainen, esimerkiksi omahoitaja, kun taas sosiaali palveluja käyttävien koordinaattori tarvitsee laajaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuntemusta. Joissain tapauksissa kokonaiset perheet hyötyisivät koordinaattorista, jolloin saman henkilön tulisi kyetä hoitamaan sekä aikuisten että lasten asioita. Koordinaattori toimii asiakkaalle yhden luukun kontaktipisteenä, joka neuvoo, tukee ja tarvittaessa järjestää hänen tarvitsemansa palvelukokonaisuuden. Riittävä tiedonsaanti on ehdoton edellytys koordinaattorin työlle. Hänellä täytyy olla käytettävissään koko palvelujärjestelmätason potilas- ja asiakastiedot sekä niihin perustuvat hälytysjärjestelmät ja päätöksenteon tuki. Nykyinen tietosuoja ja lain aiheuttamat esteet tietojen liikkuvuudelle eri rekisterinpitäjien välillä vaikeuttavat asiakkaan palvelujen koordinointia. Tämä heikentää myös palvelujen laatua, sillä asiantuntijat joutuvat toimimaan vajavaisen tiedon varassa. Tässä tutkimuksessa on selvitetty kunnan maksamien palvelujen kertymistä yksilöille. Jatkotutkimuksena tulisi tarkastella yhteiskunnan näkökulmaa ja huomioida myös lääkkeiden, yksityisten lääkäripalveluiden, toimeentulotuen, työttömyyskorvausten sekä työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset. Lisäksi tulisi kriittisesti arvioida, millä keinoin palvelujen suurkuluttajaksi ajautumista voitaisiin ehkäistä. Tästä hyötyviä ryhmiä löytyisi todennäköisimmin vanhuspalveluista, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä lastensuojelusta. Näiden ryhmien palvelunkäyttöä tulisi analysoida pitkältä aikaväliltä ja selvittää, mitkä tapahtumat edeltävät korkeita kustannuksia. Tämän tiedon pohjalta rakennetuilla ennustemal- 3168

7 tieteessä English summary > in english Heavy users of social and health care services in the city of Oulu leilla kyettäisiin tunnistamaan riskiyksilöt ja suunnittelemaan heitä varten ennaltaehkäisevät toimet. Potilastietojärjestelmään integroituna nämä ennustemallit olisivat hyödyllinen päätöksenteon tuki kaikille terveydenhuollon ammattilaisille. n Kiitos PPSHP:n ja Oulun kaupungin talousasiantuntijoille sekä tietohallinto-osastoille. Tästä asiasta tiedettiin Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kertyvät pienelle osalle väestöstä. Pitkäaikaissairaudet lisäävät palvelujen käyttöä. Iäkkäät ja heikossa sosiaalisessa asemassa olevat käyttävät runsaasti palveluita. Tämä tutkimus opetti 10 % asukkaista kerryttää 81 % kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Sosiaalipalvelujen asiakkaat aiheuttavat enemmän kuluja kuin vain terveyspalveluja käyttävät. Kallein kymmenesosa käyttää neljää palvelukokonaisuutta, muu väestö vain yhtä. Lääkärilehden symposium Lääkäripäivillä Riskinarviointi, päätös hoidon aloittamisesta ja kotiverenpaineen mittausten tulkinta tule kuulemaan, mitä kohonneen verenpaineen diagnostiikasta ja hoidosta pitää nyt tietää. Lehden järjestämällä kurssilla saat myös tuoreimmat tiedot elintapatekijöiden merkityksestä hoidon onnistumisessa. Kurssilla on jaossa aihetta käsitellyt Lääkärilehti 24/2013. Poikkea myös tapaamaan toimitusta lehden osastolla Lääkäritorilla! Kohonneen verenpaineen diagnostiikka ja hoito torstai 9.1. puheenjohtajat professori Antti Jula, THL ja professori Tiina Laatikainen, THL 8.30 Verenpaine ja verenpaineen hoitotasapaino Suomessa FINRISKI-tutkimuksen tuloksia tutkimusprofessori Tiina Laatikainen, THL 9.00 Kotiverenpaineen mittaus miten toteutan ja tulkitsen? LT Jouni Johansson, THL 9.30 Kotiverenpaineen mittaus riskinarvioinnissa ja hoitopäätösten tukena LT Teemu Niiranen, THL Tauko Ravitsemus ja verenpaine tutkimusprofessori Antti Jula, THL Hypertension hyvä hoito dosentti Ilkka Kantola, TYKS Renaalinen denervaatio hypertension hoidossa dosentti Ilkka Tikkanen, HYKS 3169

8 english summary Riikka-Leena Leskelä Ph.D., Nordic Healthcare Group Vesa Komssi Saana Sandström Sirkku Pikkujämsä Anna Haverinen Sirkka-Liisa Olli Kirsti Ylitalo-Katajisto Heavy users of social and health care services in the city of Oulu Background The costs of social and health care services accumulate to a small minority of the population. This study analyses the customer groups within the group of high cost users in the city of Oulu, Finland. The focus of the analysis is on the identification of the groups and the differences in their usage of services compared to the rest of the population. The implications of the results for the provision of services and the structure of the health care and social care system are discussed. Methods The study is a retrospective registry study. The data were drawn from different electronic patient records and consisted of patient level information on service usage and costs with regard to both health care and social care services. The period covered was from 1 January 2011 to 31 December The population under study consisted of individuals. The data were analysed with statistical methods. Results The most expensive 10% of the population cause 81% of the costs of social and health care services funded by the city of Oulu. Of the costs of the most expensive 10% of the population, 62% are caused by people who are customers of at least one social service and 38% by people using only health care services. The most expensive 10% of the population use on average four different service types whereas the remaining 90% of the population use on average one type of service. The most expensive 10% of the population are the main users of primary care ward services, psychiatric care services, and secondary and tertiary health care services while the costs of other health care services (primary care outpatient services, emergency care and dental care services) are mainly caused by the remaining 90% of the population. Conclusions Because a small portion of the population causes the majority of the costs, the structure of the health care system and the service network should focus on the management of this group and the prevention of becoming a member of the group. The current system based on separate organizations for each service serves well the 90% of the population who use at most one type of service. However, it cannot respond to the needs of the high-cost 10% of the population. Because the expensive customers use many different services, the service combination should be individually planned, and there should be one party responsible for the coordination. Patient information should flow to and from the coordinator and between service providers. 3169a

9 tieteessä Liitetaulukko 1. Tutkimuksessa mukana olevat palvelut ja niiden kokonaiskustannukset 1 vuonna Palvelu Kuvaus Kustannukset TERVEYSPALVELUT Avoterveydenhuollon palvelut Oulunseudun yhteispäivystys Perusterveydenhuollon vuodeosastopalvelut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin laskuttamat erikoissairaanhoidon palvelut Oulun omat mielenterveyspalvelut ja psykiatrian laitos- ja avopalvelut Vastaanottopalvelut Neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Oulun omat erikoislääkärivastaanotot Kuntoutuspalvelut Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyskäynnit Oulun kaupunginsairaalan palvelut Ostopalvelut (kaksi yksityistä toimijaa) PPSHP:n palvelut (somaattinen ja psykiatria) Ostot muista sairaaloista (mm. HUS) Avopalvelut (ml. lasten ja nuorten mt-palvelut) Laitospalvelut 35,9 milj. euroa 3,0 milj. euroa 24,2 milj. euroa 120,8 milj. euroa 12,2 milj. euroa VANHUSPALVELUT Kotona asumista tukevat palvelut Tehostettu palveluasuminen Kotihoito Tukipalvelut Oma tuotanto Ostopalvelut 17,1 milj. euroa 13,6 milj. euroa Ikääntyneiden laitoshoito Oma tuotanto 25,0 milj. euroa SOSIAALIPALVELUT Kaupungin päihdepalvelut Sosiaalitoimen asumispalvelut Lastensuojelun sijoitukset Avopalvelut Laitospalvelut Katkaisuhoito Päihdekuntoutujien asumispalvelut Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Kehitysvammaisten asumispalvelut Perhehoito Ammatillinen perhekoti Lastensuojelulaitos 2,7 milj. euroa 20,5 milj. euroa 12,4 milj. euroa Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulain mukainen 4,1 milj. euroa Kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain mukaiset 3,3 milj. euroa Sosiaalihuoltolain mukaiset Omaishoidon tuki Vanhusten ja vammaisten omaishoidon tuki 7,1 milj. euroa 1 Mukana ei ole kunnan maksamaa toimeentulotukea, sillä kyseessä ei ole varsinaisesti palvelu. Toimeentulotukien kustannukset mukaan lukien hallinnointikulut olivat n. 24 milj. euroa (5,8 % sote-kustannuksista) vuonna Lisäksi aineistosta puuttuu joitain sosiaalitoimen avopalveluita (lastensuojelun avopalvelut, vammaisten avopalvelut, päivä- ja työtoiminta, perheasianpalvelut ja maahanmuuttajapalvelut), joita ei ollut mahdollista saada järjestelmästä suoraan henkilötunnukselle kohdistettuna. Näiden yhteenlaskettu kustannus oli n. 18 milj. euroa (4,4 % sote-kustannuksista) vuonna Osaa vaikeasti vammaisten ja kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluista ei voitu ottaa huomioon, sillä palveluntuottajan tietojärjestelmävaihdoksen vuoksi vuoden 2011 tietoja ei ollut enää saatavilla. Tämän kustannuksen suuruus on n. 11 milj. euroa (2,3 % sote-kustannuksista). Muita puuttuvia kustannuksia ovat esimerkiksi tilavuokrat ja IT-lisenssimaksut, sillä näitä ei vyörytetä kaupungin tuottamien palveluiden suoritehintoihin, sekä sellaisten palveluiden kustannukset, jotka ei ole voitu kohdistaa yksilölle (esimerkiksi ryhmävastaanotot, hoitotarvikejakelu ja sairaankuljetus). 3169b

10 Liitetaulukko 2. Kalleimpaan 10 %:iin kuuluvien asiakkaiden ryhmittely Asiakasryhmät Vanhuspalveluasiakkaat Lastensuojelun asiakkaat Mielenterveyspalveluiden- ja psykiatrian asiakkaat (ei päihdepalveluita) Päihdepalveluiden ja päihde- ja mt-asumispalveluiden asiakkaat Vammais- ja kehitysvammapalveluiden asiakkaat Diabeetikot ja sydän- ja verisuonitautipotilaat Kalliit somaattiset sairaudet Määritelmä (palvelukäyttö vuoden 2011 aikana) Vähintään 30 päivää säännöllisen kotihoidon, tehostetun palveluasumisen tai ikääntyneiden laitoshoidon asiakkaana. Vähintään 1 päivä sijoituksessa kodin ulkopuolelle. Vähintään 1 hoitopäivä tai yhteensä vähintään 500 euron kustannus avopalveluista (esh psykiatrian erikoisalat 70, 74 ja 75, Oulun omat mielenterveys- ja psykiatriapalvelut); ei päihdepalveluja eikä sosiaalitoimen asumispalveluja, vanhuspalveluja eikä lastensuojelua. Vähintään 1 hoitopäivä päihdepalveluissa tai yhteensä vähintään 500 euron kustannus avopalveluista (esh psykiatrian erikoisalat 70, 74 ja 75, Oulun mielenterveys- ja psykiatriapalvelut ja vähintään yhtä päihdepalvelua) tai vähintään 1 päivä mielenterveys- tai päihdeasumispalveluissa tai asiakkuus mt-kuntoutuskotihoidossa; ei vanhuspalvelujen eikä lastensuojelun asiakkaita eikä niitä, joilla on pelkästään psykiatrian kustannuksia. Vähintään 1 päivä vammaispalveluiden asumispalveluissa tai voimassaoleva päätös henkilökohtaisesta avusta tai VpL:n mukaisesta kuljetuspalvelusta, tai saanut omaishoidon tukea vammaispalvelun osalta vuoden 2011 aikana. Ei vanhus- tai päihde- ja mielenterveyspalvelujen tai lastensuojelun asiakkaita. Tyypin 2 diabetes tai krooninen sydän- ja verisuonitauti diagnoosina tai käyntisyynä erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa, mutta ei kuulu yllä mainittuihin ryhmiin. Vähintään euron kustannus somaattisesta erikoissairaanhoidosta (PPSHP ja Oulun kaupungin oma erikoissairaanhoito), mutta ei kuulu yllä mainittuihin ryhmiin. 3169c

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Nordic Healthcare Group, 18.6.2013 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE. Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi)

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE. Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi) MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi) 1 ESIPUHE Sitra lähti syksyllä 2006 n kaupungin kumppaniksi kehittämään uudenlaista resurssien ohjaus- ja

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina

Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Hanna Avara Pro gradu-tutkielma Ohjaajat Meeri Koivula ja Tiina Mäenpää

Lisätiedot

Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana. Asiakirja-analyysi

Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana. Asiakirja-analyysi Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana Asiakirja-analyysi Elisa Pessi PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä?

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Sitran selvityksiä 94 Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella Jarkko Lumio Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 94 ISBN 978-951-563-916-5

Lisätiedot

Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa

Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa Sitran selvityksiä 56 Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa Ylöjärven terveyskioskin loppuarviointi 1.9.2011 Tampereen yliopisto Anna-Aurora Kork Riikka Kivimäki Arja Rimpelä Jarmo Vakkuri 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN KÄYTTÖ SUOMESSA

AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN KÄYTTÖ SUOMESSA Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B14 / 2004 Publications of the National Public Health Institute TERVEYS HÄLSA HEALTH AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti Sosiaali- ja terveyspalvelut Teemaryhmä 2 Helsinki Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 (53) Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Toimeksianto... 4 3. Teemaryhmän työn organisointi ja eteneminen... 5 4. Tehtävän

Lisätiedot

Satu Kapiainen Antti Väisänen Taru Haula. Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2011

Satu Kapiainen Antti Väisänen Taru Haula. Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2011 Satu Kapiainen Antti Väisänen Taru Haula Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset RAPORTTI 3 2014 RAPORTTI 3/2014 Satu Kapiainen, Antti Väisänen, Taru Haula Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

Masennus on hoidettavissa työterveyshuollossa

Masennus on hoidettavissa työterveyshuollossa Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Erkki T. Kaila LL, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, vastaava lääkäri Diacor Pasila erkki.kaila@diacor.fi Jyrki Varjonen LL, psykiatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettaminen Suomessa 1997 2007

Tupakoinnin lopettaminen Suomessa 1997 2007 Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Hanna Ollila VTM, asiantuntija THL, päihteet ja riippuvuus -osasto hanna.ollila@thl.fi Kristiina Patja dosentti, erikoislääkäri, toiminnanjohtaja Pro Medico ry (Lääkärien

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Kotihoidon integrointi ja laatu

Kotihoidon integrointi ja laatu KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 171 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 171 MERJA TEPPONEN Kotihoidon integrointi ja laatu Integration and Quality of Home care Väitöskirja

Lisätiedot

TUTKIMUS JA KEHITYS YLIVIESKA Reeta Limingoja KUNTIEN SOSIAALIPALVELUIDEN ULKOISTAMINEN YLIVIESKAN SEUTUKUNNASSA Nykytila ja tulevaisuuden näkymät 31.10.2005 TIIVISTELMÄ Hyvinvointiyrittäjyyden tarvetta

Lisätiedot

Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista

Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista Sarianne Jyrkkänen ja Hanna Ruokanen Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla Kustannusvaikuttavuuden arviointi Virpi Sillanpää 18.9.2014 Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla kustannusvaikuttavuuden arviointi

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot