Tampereen yliopiston kirjasto, 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen yliopiston kirjasto, 2004 http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/"

Transkriptio

1 Tekijä: Nimeke: Julkaisussa: Keskinen, Riku Retoriikka ja kaunoluku : katsaus suomalaisen puhetaidon oppihistoriaan Vierikko, Esko & Tolonen, Anu (toim.) Retoriikan polulla : retoriikkaa antiikista EU-aikaan ISBN Turku : Turun yliopisto. Taiteiden tutkimuksen laitos, 1999, ss Tämä aineisto on julkaistu verkossa oikeudenhaltijoiden luvalla. Aineistoa ei saa kopioida, levittää tai saattaa muuten yleisön saataviin ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Aineiston verkko-osoitteeseen saa viitata vapaasti. Aineistoa saa selata verkossa, mutta sitä ei saa tallentaa pysyvästi omalle tietokoneelle. Aineistoa saa opiskelua, opettamista ja tutkimusta varten tulostaa omaan käyttöön muutamia kappaleita. Artikkelit ovat PDF-tiedostomuodossa. Sen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader-ohjelma. Mikäli ohjelmaa ei ole jo asennettu, sen saa ilmaiseksi osoitteesta Tampereen yliopiston kirjasto, 2004

2 Riku Keskinen RETORIIKKA JA KAUNOLUKU Katsaus suomalaisen puhetaidon oppihistoriaan Tämä artikkeli, joka pohjautuu Turun yliopist on viestinnän laitoksella helmikuussa 1998 pitämääni vierailuluentoon, tarkastelee puhetaidon opettamista ja kirjallisuutta Suomessa 1500-luvulta 1900-luvun alkuvuosikymmenille. Tästä ajanjaksosta voidaan puhetaidon kannalta erottaa kaksi traditiota. Useiden vuosisatojen ajan puhetaidon opetus kuului yliopiston retoriikan opetukseen. Retoriikan opetus pohjautui antiikin t eoksiin puhetaidosta, sekä antiikin suuriin puhujiin, kaikkein ensimmäisenä näissä molemmissa kategorioissa Ciceroon, mutta yliopistollinen retoriikan opetus ei käsitellyt pelkästään puhetaitoa, vaan myös kirjoittamista, ja molemmat olivat vielä vahvasti yhteydessä latinan kielen ja roomalaisen kult tuurin oppimiseen ja omaksumiseen. Retoriikka alkoi huveta samalla kun yliopisto muuttui 1800-luvun kuluessa klassisesta latinankielisestä yliopistosta moderniksi tiedeyliopistoksi luvun loppupuolella retoriikka ei Suomessa, kuten ei muuallakaan, ollut enää keskeinen oppijärjestelmä puhetaidon opetuksessa. Retoriikan rippeitä oli toki edelleen jäljellä, syvällistä t ietämystäkin, mutta y leisesti ot taen retoriikka oli joutunut sivuun, sillä ei esimerkiksi ollut olennaista roolia kieltä ja kielenkäyttöä käsittelevissä tieteissä. Tärkeäksi uudeksi oppijärjestelmäksi puhetaidossa muodostui nyt pelkkään esitt ämiseen keskittyvä kaunoluku; kaunoluku voidaan nähdä itsenäisenä traditiona, jolla tosin oli myös kosketuskohta varhaisempaan retoriikan traditioon. Vaikka kaunoluvun opit liittyvät varsinaisesti runonlausuntaan ja muuhun kaunokirjallisuuden suulliseen esittämiseen, voidaan sanoa että 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä koko puhetaidon kenttääkin hallit si kaunoluvun henki. 17

3 Mitä on retoriikka? Termi retoriikka tulee klassisen kreikan sanasta rhetorike, joka on johdos puhujaa tarkoittavasta sanasta rhetor. Antiikissa retoriikka tarkoitti siis puhetaitoa - ja vielä tarkennettuna sellaista puhetaitoa, joka oli suunnattu niin sanotulle tavalliselle yleisölle (siis kansalle, "rahvaalle", asiaan perehty mättömille). Jos termiä retoriikka käytettäisiin tässä antiikin merkity ksessä, sillä voitaisiin nykyään viitata esimerkiksi poliitikkojen vaalikampanjapuheisiin tai oikeuspuheisiin (erityisest i amerikkalaisessa oikeusjärjestelmässä, jossa maallikoiden rooli on keskeinen). Retoriikka -termin käyttö ei kuitenkaan ole näin yksinkertaista, sillä termi on historian juoksussa saanut sekä merkityksen laajennuksia ett ä uusiakin merkityksiä. Keskiajan ret oriikan opetus on ihan oma lukunsa, joka t ässä sivuutetaan. Kun tullaan renessanssiin, ollaan op iskelussa jälleen periaatteessa antiikin linjoilla, mutta erojakin on. Italiasta alkaneen renessanssin taiteilijat ja oppineet kokivat löyt äneensä antiikin uudestaan pitkän "pimeän" keskiajan jälkeen. Eurooppalainen yliopistokin oli syntynyt keskiajan puolella, ja niin myös yliopistot halutt iin muuttaa uuden hengen mukaisiksi. Renessanssin synnyttämää op pisuuntausta kutsutaan nykyään renessanssihumanismiksi, tai vain lyhyesti humanismiksi. Keskeistä humanismissa oli paluu antiikin kirjailijoihin, puhujiin ja runoilijoihin. Keskiajan skolastikkojen ret oriikast a siirryttiin humanistien retoriikkaan ja poetiikkaan. Mutta vaikka antiikin kirjailijoihin pohjautuva retoriikan opiskelu nousikin jälleen kukoistukseen, siinä oli kaksi tärkeää eroa verrattuna antiikissa tapaht uneeseen retoriikan opet ukseen. Ensinnäkin antiikin Kreikassa ja osin myös Roomassa retoriikan opiskelu tapahtui äidinkielellä, Kreikassa opiskeltiin siis myös kreikaksi, Roomassa kylläkin osin niinikään kreikaksi, mutta myös äidinkielellä latinaksi. Uudella ajalla taas retoriikan opiskelu tapahtui lähes pelkästään latinaksi, joka ei tässä vaiheessa ollut enää kenenkään kieli vaan "kuollut kieli", jota käytettiin y hteisenä op pineisuuden kielenä ympäri Eurooppaa. Näin ollen retoriikan opiskelu oli aina yhteydessä kieliopintoihin, eikä siis välttämättä ollut yhtä "viestinnällistä" kuin mitä retoriikan opiskelu oli antiikissa ollut. Yliop istojen, ja muiden oppilaitosten, retoriikan opiskelu oli yhteydessä klassiseen sivistysihanteeseen, joten opiskelussa oli ehkä enemmänkin yleissivist ävä kuin utilistinen maku, jos tällaista jakoa voidaan käyttää. Yleissivistävyys tarkoittaa tässä tapauksessa sofistikoi- 18

4 t uneen kielenkäyt ön opiskelua, ut ilitist isuus taas korostaisi vaikuttavan ja tehoavan kielenkäytön opiskelua. Toinen ero antiikin ajan retoriikan opiskelussa ja y liopistohumanistisessa opetuksessa oli se, että uudella ajalla retoriikka laajeni pysyvästi puhe- ja kirjoitustaidon teoriaksi vaikka humanist ien esikuvina olivat kin siis antiikin teokset, joissa oli pääasiana puhumisen taito, olkoonkin ett ä p uhumisen ja kirjoittamisen yhteyksiä ja siis niiden teorian ainakin osittaista yhteisyyttä käsiteltiin myös antiikin t eoksissa. Useimpien retoriikan historioitsijoiden mukaan retoriikka-käsitteen laajentuminen kirjoitustaitoon johtui siitä, että kirjapainotaidon keksimisen myötä painetun sanan merkitys lisääntyi puhuttuun sanaan verrattuna. Selitys on yksinkertainen ja luotettava; samalla ajattelukaavalla voidaan myös selittää puhetaidon jälleen kasvanut kysyntä 1900-luvun sähköisten viestimien myötä. Tällainen välineistä lähtevä selitys ei tietenkään voi olla kaikenkattava, onhan esimerkiksi y hteiskunnan poliit tisella rakenteella, oikeus- ja koululaitoksen, sekä uskonnollisen elämän piirteillä sekä erilaisilla joukkoliikkeillä myös vaikutusta siihen, minkälainen asema puhutulla tai kirjoitetulla sanalla on eri yhteiskunnissa ollut. Yleist äen voidaan todeta, et tä mitä pidemmälle renessanssista tullaan koht i 1800-lukua, sitä kirjoittamispainotteisemmaksi ja sivistyspainotteisemmaksi retoriikan opiskelu muut tui. Tämä on siis yleistys, eikä huomioi joitakin vähäisemp iä suuntauksia eikä tietenkään yksittäisten retoriikan opettajien tai retoriikasta kirjoittavien käsityksiä omasta aineestaan. Trendi jatkui vielä luvullakin, ret oriikan opiskelussa tapahtui kuitenkin vielä muitakin olennaisia muutoksia; niistä lisää t uonnempana tai 1800-luvun retoriikan op etus siis pohjautui antiikin retoriikkaan, siihen "puhetaito-ret oriikkaan", mutta oli kuitenkin toisaalt a vähittäin muuttanut luonnett aan kielellisen ja kirjallisen sivist yksen op et uksen suuntaan. Retoriikka Suome ssa Humanismi saapui Suomeen uskonpuhdistuksen yhteydessä niin, et tä ne muutamat suomalaiset oppiaineet, jotka 1500-luvun alkupuoliskolla hakivat oppia Pohjois-Saksan reformoiduist a yliopistoista omaksuivat siellä humanist isen opiskelun p eriaatteet. T ärkein näistä yliopistoista oli Wittenbergin yliopisto. Se 19

5 oli perustett u 1502, ja siellä opettivat mm. Martti Luther ja Philipp Melanchtton. Tunnetuimpia Wittenbergissä opiskelleita suomalaisia olivat Pietari Särkilahti, Mikael Agricola ja Paavali Juusteen. He kaikki toimivat paluunsa jälkeen mm. Turun katedraalikoulun reht oreina. On epäselvää, millaista retoriikan opetus Turun katedraalikoulussa oli, koska koulun opetuksest a on ylipäätäkin vain vähän tietoa. Agricolasta tiedetään, että hän oli Wittenbergissä seurannut Melanchthonin kreikkalaisia puhujia käsittelevää luentosarjaa, ja Melanchthonhan oli Saksan johtava humanist i. Kuit enkaan ei tiedetä, miten Agricola suht autui retoriikkaan ja opet tiko hän sitä myöhemmin Turussa ollessaan. Vuonna 1630 Turun katedraalikoulu muut ettiin kymnaasiksi. Tämän koulun retoriikan opetuksesta tiedetään, että siinä painotettiin Ciceroa sekä myös ranskalaisten Talonin ja Ramuksen op peja, ja että opiskeluun kuului niin kirjoitus- kuin puheharjoituksiakin. Vaikka retoriikan opetuksesta näiltä ajoilta tiedetäänkin vain hyvin vähän, on kuitenkin selvää, ettei kysymys ollut kansaan vetoavan y leisöpuheen op ettamisesta kuten antiikissa vaan latinankielisen oratoris-skilistisen oppineisuuden hankkimisest a. Suomen Turkuun perustett iin yliopisto vuonna Kyseessä oli siihen aikaan laajan Ruotsin valtakunnan kolmas yliopisto, aiemmat oli perustettu Upsalaan ja Tarttoon. Niin Turun kuin Tartonkin yliopistot oli järjestetty pitkälti Upsalan mallin mukaisesti. Tämän kirjoituksen aiheen, retoriikan ja puhetaidon, kannalta yhteneväisyys näkyi siinä, että kaikissa kolmessa oli eloquentian eli latinankielisen kaunopuheisuuden opetus vankalla humanistisella pohjalla. Mitä t ällainen humanistishenkinen latinankielinen opetus sit ten oli? Yliopiston retoriikan opetuksesta on jo jonkin verran enemmän tiet oa kuin kat edraalikoulusta tai kymnaasista. Kaunop uheisuuden professorin tehtävänä oli luennoida retoriikan teoriasta. Teorian lisäksi opiskeltiin myös kaunopuheisia p uhujia ja kirjoittajia ja op etukseen kuului sekä suullisia että kirjallisia harjoit uksia. Ja koska yliopist on kieli oli latina, opetus tapahtui siis latinaksi. Humanistisen vaikutuksen merkki taas oli se, että kaunopuheisuutta opiskelt iin erityisesti roomalaisen Ciceron nimissä: teoriaa erityisesti Ciceron teoksesta De oratore ("Puhujasta"; ei suomennettu), käytännön esimerkkeinä taas oli Ciceron puheita ja kirjeitä. Cicerohan oli euroop palaisen yliopistohumanismin suuri nimi. 20

6 Yliopiston kaunopuheisuuden professoreissa oli merkittäviä ja vähemmän merkittäviä hahmoja, ja kaikista ei ole säilynyt tarpeeksi aineistoa merkittävyyden arvioimiseksi. Käsittelen seuraavassa muutamia merkittävimmist ä kaunopuheisuuden professorina toimi Daniel Achrelius. Hän julkaisi alaltaan kaksi oppikirjaa. Ensimmäinen oli 1687 ilmestyny t lyhyehkö johdatus roomalaiseen kaunopuheisuuteen: Oratorio sive manuductionum ad romanam eloquentiam libellus. Siinä kaunopuheisuutt a käsiteltiin antiikin retoriikan viisijärjestelmään p ohjaten. Retoriikka jaett iin viisijärjestelmässä viiteen osa-alueeseen: inventio eli aiheen ja argumenttien löytäminen, dispositio eli aineiston järjestäminen, elocutio eli tyy lillinen viimeist ely, memoria eli puheen muistiin painaminen ja actio eli puheen esit täminen. Tästä viisikosta jätettiin tosin usein memoria käsittelemättä, näin Achreliuksellakin. Toinen Achreliuksen kaunopuheisuuden alaa käsittelevä kirja oli kirjeenkirjoituksen opas Epistolarum conscribendarum forma et ratio vuodelta Achrelius oli yleissivistynyt monioppinut, polyhistori, joka liikkui sujuvasti oman alansa rajojen yli jop a luonnontieteisiin. Tärkeä ja erittäin pitkäaikainen kaunopuheisuuden professori oli Henrik Hassel, joka toimi p rofessorina (tosin viimeiset puolitoista vuotta virkavapaalla). Hassel oli tosin hieman erikoinen esimerkki alaltaan sikäli, että hän ei pitänyt retoriikan teoriaa kovin suuressa arvossa. Toisaalta t ämä oli kuitenkin oppineisuuteen perust uva näkemys, joka oli myös valistusaikakaudelle tyypillinen. Retoriikan nähtiin tähän aikaan usein liitt yvän korukielisyyteen, ja taiturimainen tai koukeroinen kielenkäyttö ei kuulunut valist usajan ideaaleihin. Niinpä Hassel korosti sisällön ensisijaisuutta muotoon ja kieleen verrattuna. Hasselin oppilas ja seuraaja professorin virassa oli Henrik Gabriel Porthan. Hän oli professorina Porthanin retoriikan opetuksesta tiedetään enemmän kuin hänen edeltäjiensä, ehkä johtuen siitä että Porthan oli koko suomalaisen yliopiston yksi kuuluisimp ia p rofessoreita, ja hänen toimintaansa on dokumentoitu ja tutkittu monipuolisesti. Port hanin kohdalla näemme t arkemmin, mit en hän rajasi oman tehtävänsä. 21

7 Porthan kaunopuheisuude n profe ssorina Porthan - toisin kuin edeltäjänsä Hassel - suhtautui retoriikkaan tyypillisellä ja perinteisellä tavalla. Kaikkien professoreiden julkisten luentojen sisältö oli yliopiston statuuteissa tarkkaan määrätty. Näiden ohjeiden mukaisesti Porthan sitten luennoi käsitellen luennoissaan mm. Ciceron De Oratore -teosta sekä Ciceron puheita. Porthanin retoriikasta pitämiä julkisia luentoja tai niistä tehtyjä muist iinpanoja ei kuit enkaan ole säilynyt. Sen sijaan ovat säily neet muistiinpanot kahdesta hänen p itämästään retoriikan yksityisluent osarjasta. Yksityisten luentojen ero julkisiin oli siinä, että yksityisiä luentoja professori saattoi pitää lähes mistä aiheest a hyvänsä, kun taas julkiset luennot olivat aina professuurin alaan kuuluvia. Lisäksi yksityisluentojen ei tarvinnut vältt ämättä olla latinaksi. Säilyneistä muistiinpanoista varhaisemmat, lukuvuonna (jolloin Porthan ei vielä ollut professorina) pidetyt ns. Vossius-luennot, ovat täydellisemmät. Niiden pohjalt a voidaan saada suhteellisen selkeä kuva Port hanin retoriikan opetuksesta, varsinkin kun myöhemmät, 1792 pidetyt ns. Ernesti-luennot vahvistavat tätä kuvaa tuomatta siihen kuitenkaan mitään olennaista uutta. Vossius-luennoissa Porthan käytti pohjana 1600-luvun alkupuoliskolla vaikuttaneen alankomaalaisen eloquentiae-professorin Gerhardus Vossiuksen teosta Elementa rhetorica (1626). Se oli Vossiuksen laatima suppea oppikirja, jossa on noin kolmessakymmenessä sivussa esitetty retoriikan perusteet. Vossiuksen teos oli Alankomaiden lisäksi erityisen suosittu juuri Ruotsin valtakunnassa, missä siitä otettiin vuosina yhteensä 24 painosta, näistä kaksi Suomessa. Vossiuksen kirja etenee retoriikan viisijärjestelmään p ohjautuen, paitsi että memoria sivutetaan, kuten tapana usein oli. Tätä etenemisjärjestystä Porthankin siis noudattaa. Porthan ei käytä Vossiusta auktoriteettina vaan ainoastaan tukemaan luentoja, ikään kuin luentorunkona. Syy tähän on juuri kirjan yleisyy dessä, eli se oli help osti saatavilla - tämän Porthan ilmaisee luentojensa alussa. Luentojen alkupuoli sisältää lisäksi pitkän johdannon, joka ei perustu Vossiukseen lainkaan vaan Porthanin omaan oppineisuuteen retoriikan alueelta. Tämän johdannon pohjalta voidaan siis saada kuva Porthanin käsityksistä retoriikast a. 22

8 Porthan määrittelee luentojensa aluksi ret oriikan seuraavasti: "Det är konsten at tala och skrifva väl, med behag, skicklighet och eftert ryck, som skal blifva föremålet för vår upp märksamhet." Tästä siis näkyy, mit en retoriikka koskee Porthanilla yhtä lailla sekä puhumista että kirjoittamista toisin kuin antiikissa. Perinteisen retoriikan jälki taas näky y siinä, että Porthan muistuttaa, että puheen tai kirjoituksen tulee olla vaikuttavaa - tätä Porthan korost aa myöhemminkin - mutta vaikuttavuuden lisäksi kaunopuheisuuden tulee olla my ös miellyttävää, taitavaa ja hyvää. Porthan selostaa myös termin 'retoriikka' merkity stä seuraavasti: retoriikalla tarkoit etaan teoriajärjestelmää, ei varsinaista taitoa. Sitä joka hallitsee tät ä teoriaa, kutsutaan Porthanin mukaan nimellä rhetoricus. Sitä taas, joka harjoit taa teorian p ohjalta t aitoa, kutsutaan nimillä vältalig tai eloquens, hän on siis kaunopuheinen tai elokventti. Täten voidaan siis ymmärtää, miksi Porthanin virka on kaunopuheisuuden professuuri, hänhän, kuten muutkin kaunop uheisuuden professorit, opettaa retoriikan teorian lisäksi myös sen soveltamist a kirjoitus- ja puheharjoitust en avulla, siis kaunopuheisuut ta. On siis huomattava, että kun puhutaan eurooppalaisen yliopiston retoriikan opetuksesta ennen 1900-lukua, kyse on kaunopuheisuuden eli eloquentiae-professorin ant amast a opet uksesta, vaikka joitakin harvoja poikkeuksia esiintyy. Ei siis ole - pääsääntöisesti - erikseen kaunopuheisuuden professoreita ja retoriikan professoreita, kyse on vain termien sy nonyymisestä käytöstä, jota esiint yykin melko paljon. On myös muistettava, ett ä kaunopuheisuudessa ei termistä huolimatta ole kysymys vain puheesta vaan myös kirjoittamisesta. Kun siis puhutaan jonkun kaunopuheisesta esit tämistavasta, kyse voi yhtä hy vin olla - ja usein onkin - kirjailijan tyylistä. Lisäksi on syy tä kiinnittää huomiota siihen, että suomalainen termi 'kaunopuheisuus' on käännöksenä hämäävä, koska ruot sissa sitä vast aa termi vältaglihet, siis 'hyväpuheisuus'. Saksassa yleisin termi on Beredsamkeit, mutta siellä esiintyy myös termi Wohlredenheit, johon ruotsinkielinen termi luultavast i pohjautuu. Suomessa on siis näistä ja monista muista kielistä poiketen päädytty termiin, joka tuntuisi korostavan ilmaisun esteett istä puolta. Tästä ei siis kaunop uheisuuden kohdalla kuitenkaan ollut automaat tisesti kysymys, kuten ruotsin- ja saksankieliset termit osoittavat. Mielenkiintoista vanhassa yliopistollisessa retoriikanopetuksessa on se, että siinä opetetaan yht ä viestinnän teoriaa, jolla sitt en on kaksi ilmenemismuotoa: suullinen ja kirjallinen ilmaisu. Et enkin 1900-luvulla kirjoitus- ja pu- 23

9 heviestintä on usein erotettu toisistaan niin että niillä on omat teoriansa, opetustraditionsa ja yleensä opet tajansa luvun, varsinkin 1900-luvun loppupuolen, puheen ja kirjoittamisen opetus ei siis sisällä niitä yhdistävää käsitettä 'kaunopuheisuus'. Kun retoriikkaa opiskelemalla siis haluttiin tulla kaunopuheisiksi, niin nykyään täytyisi sanoa erikseen että "hyväksi puhujaksi ja kirjoittajaksi". T ämä puheen ja kirjoittamisen erottaminen toisistaan on ollut selvä varsinkin amerikkalaisessa yliopistollisessa viestinnän opetuksessa, jossa kirjoittamisen composition-opetuksessa ja puhumisen speech-opetuksessa on käytetty pitkälle eriytyneitä käsitteitä ja opet us on yleensä annettu eri laitoksissakin: p uheviest intä on kuulunut viest intäaineisiin, kirjoittaminen taas kirjallisuuden yhtey teen ja siten English-oppiaineeseen. Mutta takaisin Porthaniin. Hän suosi varsin perinteistä retoriikkaa, tosin niiden retoriikka-termin merkityksen muutosten ja laajennusten kera, joista edellä oli puhett a. Port hanin retoriikan ydin on selkeän klassinen. Hän nostaa antiikin perint een mukaisesti vapaissa poliitt isissa oloissa esiint yvän yhteiskunnallisen puhetaidon yli muun, vaikka poliittisille puhujille ei Porthanin ajan yksinvaltaisessa järjestelmässä ollutkaan tilaa. Porthan tuo esiin, et tä t odellisella kaunopuhujalla on yhteiskunnallinen teht ävä. Tämä tosin jää vallitsevissa poliitt isissa oloissa pelkästään ihant eiksi, todellisuudessa Porthanin opiskelijoista tulee papp eja, ei poliittisia puhujia. Porthan ottaakin luennoissaan monessa kohtaa huomioon opiskelijoidensa tulevan ammatin. Porthan vakuuttaa Vossius-luennoissaan, että retoriikan opiskelusta on papeille "loput tomasti hyötyä". Toisaalla, eräässä Port hanin ohjaamassa "väitöskirjassa" (ei tosin väitöskirja nykyisessä mielessä, vaan lähinnä kirjoitelmaa tai artikkelia vastaava kirjoitus), käsitellään hengellistä p uhetaitoa. Näitä käsityksiä voidaan pitää Porthanin käsityksinä, sen pohjalta mitä tiedetään opiskelijan ja ohjaajan yhteistyöstä tämän ajan väit öskirjojen laadinnast a ja erikseen Port hanin tavasta ohjat a väitöskirjoja, De officio oratoris sacri -väitöskirjanen sisältää seuraavia näkemyksiä: kaikki mitä saarnanpitäjä ilmaisee, tulee esittää hyvällä maulla, selvästi ja puhuttelevasti. Saarnanlaatija t arvitsee syvällisen humanistisen, retorisen ja teologisen op pineisuuden. Saarnan sisältö otetaan Pyhästä kirjasta, mut ta myös elämästä ja ympäristöstä. Hyviä puhujia on opiskeltava sekä heidän puheidensa muodon et tä sisällön vuoksi. Muiden kirjoituksista saa apua, mutta niitä ei pidä käyttää sana sanalta, koska sama ei sovi eri puhujalle eri yleisön edessä. Vielä pahempaa on koota 24

10 puheensa muilta kerätyistä osasista sulattamatta niitä yhteen. Puheen p itää liikuttaa tunt eita, herättää ja ylläpit ää kuulijoiden kiinnostus ja huomio. Hengellinen puhetaito ei siis poikkea maallisest a muut en kuin siinä, että siinä tarvitaan muun yleissivistyksen lisäksi teologista opp ineisuutta. On huomionarvoista että korost etaan papp ien monipuolista oppineisuutta. Laajan sivistyksen korostamista pidet ään yleensä ciceroaanisena piirteenä, vaikka sitä ovat retoriikan historiassa korostaneet muutkin kuin Cicero. Ei tietenkään ole retoriikan tehtävä antaa koko t ätä sivist yspohjaa, vaan sitä varten on opiskeltava muita tieteit ä. Retoriikkaan kuuluu kuitenkin huomauttaminen siitä, että retoriikan opiskelu ja yleissivistävä opiskelu kuuluvat yhteen; retoriikka saa näin humanistisessa oppineisuudessa jonkinlaisen keskeis- tai sidosaineen roolin. Ennen kuin siirrytään 1800-luvulle ja muutoksiin retoriikan opetuksessa, vielä muutama seikka ja 1700-lukujen suomalaisesta ja eurooppalaisesta yliopistollisesta retoriikan opetuksesta. Retoriikan opetukseen kuului myös väittelytaito. Sitä harjoiteltiin usein myös varsinaisten opistojen ulkopuolella, mutta silti kuitenkin ohjatusti. Esimerkiksi Porthan, toimiessaan kahden osakunnan valvojana, ohjasi osakunnissa sekä latinan- että ruotsinkielisiä väittelyharjoituksia. Sen sijaan keskustelutaito, joka kuuluu tärkeänä osana modernin puheviestinnän opetukseen, ei ole kuulunut ret oriikan opetukseen. Tosin tietty osa keskustelutaidosta on tullut esiin kirjeretoriikan opiskelun kautta - edellähän mainittiin, että myös Ciceron kirjeet kuuluivat retoriikan opiskeluun ja että professori Archelius kirjoitt i kirjeenkirjoituksen oppaan. Virallist en kirjeiden opiskelun kautta on tullut esiin asianmukainen puhutteleminen, mikä on säätyyhteiskunnassa ollut tärkeä taito lähestyt täessä niin kirjeitse kuin keskustelussakin toista henkilöä. Yksityiskirjeiden kautta on taas opiskeltu yksikertaista, luonnollista ja omaäänistä tyyliä, joka on ollut tavoiteltava piirre yksityisessä kirjeenvaihdossa; tällaisen kirjetyylin yhteydet epäviralliseen keskusteluun ovat ilmeiset. Väitt elyn ja kirjeiden kautta on siis opitt u jotain keskustelustakin, mut ta pääosin retoriikan op etus on kuitenkin keskit tynyt monologiseen esittämistapaan ja poikkeaa siten nykyisestä suuntauksesta puheviestinnän puolella, jossa ryhmäviestintä on saanut tasaveroisen aseman monologisen viestinnän (puheenpidon, esitelmänpidon jne.) rinnalla. 25

11 Retoriikan hi ipumine n Retoriikka menetti 1800-luvun kuluessa asemaansa sitä mukaa kun latina ja klassinen sivistys menettivät asemiaan. Suomessa kehitys seurailee lähinnä saksalaisessa yliopistossa tapahtuneita muutoksia. Retoriikan hiipuminen on hidas prosessi, josta on vaikea löytää muutoskohtia, mutta verrattaessa 1700-luvun loppua eli edellä käsitelt yä Porthanin aikaa 1800-luvun lop puun, ero on selvä. Vuonna 1852 kaunopuheisuuden professuurin nimi muutetaan Rooman kirjallisuuden professuuriksi (romersk litt eratur) 1. Tämä tap ahtuu suuren yliopistouudistuksen yhteydessä, jolloin lat inan asema yliopiston virallisena kielenä päätt yy. Uusi nimi viittaa nyt selkeästi siihen, että kyseessä on klassinen oppiala. Alkaa siis olla tarpeen erot taa antiikin kielten tai muiden modernien kielten ja kirjallisuuden opiskelu kotimaisten kielten t ai muiden opiskelusta luku onkin filologioiden synty aikaa. Euroop palaisissa yliopistoissa aletaan opettaa sekä kansallisia kieliä (Suomessa ruotsia, hallitsijan kieltä venäjää, sekä suomea) ett ä muita eurooppalaisia kieliä. Rooman kirjallisuuden professorin päätehtäväksi tulee 1800-luvulla kielitieteen opetus ja tutkimus. Klassinen op piala siis filologisoituu - ruotsalaisen op pi- ja aatehistorioit sija Bo Lindbergin ilmaisua käyttääkseni. Tämän myötä retoriikan opetus ei ole yliopistossa enää kenenkään päätehtävä. Se säilyy silti edelleen osana klassisen filologian opetusta, mutta paljon aiempaa vähäisemmässä roolissa. Sitä paitsi suhtautuminen retoriikkaan muuttuu muutenkin. Sitä opiskellaan nyt historiallisessa kontekstissa: antiikin retoriikka, retoriikka Ateenassa, retoriikka Roomassa jne. Porthanin aikana retoriikan opiskelulla oli selvät viestinnälliset tavoitteet : op pilaiden tuli oppia puhumaan ja kirjoittamaan hyvin latinaksi luvun lop pupuoliskolla ret oriikan opiskelussa on selvä historiallinen leima: retoriikkaa opiskellaan osana antiikin kultt uurit ietoutta. Retoriikan jälke en kaunoluku 1800-luvun lopussa suomalaisessa yliopistossa ei siis opeteta juuri mitään puhetaidosta, toisin kuin sata vuotta aiemmin Porthanin aikana tai sitä aiempina vuosisat oina niin kauan kuin retoriikkaa oli Suomessa opetettu. Tilanne on samanlainen muissakin länsimaissa, poikkeuksena ilmeisesti vain Yhdysvallat, 26

12 jossa retoriikan traditio jatkuu myös 1800-luvulla (Yhdy svalloissakin ret oriikka on 1800-luvun lopussa loitontunut perinteisestä "puhetaito-retoriikasta", joka oli siellä vallalla vielä 1800-luvun alussa, ja siirtynyt mm. "kirjoitustaito-retoriikan" suuntaan). Suomessa retoriikka siis hiipuu ja marginalisoituu, kukaan ei osaa kaivatakaan sitä takaisin, koska käsitys retoriikasta on 1800-luvun kuluessa muuttunut sellaiseksi, ettei retoriikkaa nähdä samalla lailla käytännöllisenä, opiskelu- ja elämänvalmiuksia antavana aineena kuin Porthanin aikana. Ilmeisesti myös sana 'retoriikka' saa 1800-luvulla, varsinkin sen loppupuolella, negatiivisen leiman, eikä retoriikasta olla siksikään enää kiinnostuneita. En osaa sanoa mistä negatiivinen leima johtui. Selitysyritykset, joissa leiman on katsottu johtuneen joidenkin keskeisten ja 1800-luvun filosofien ja kirjailijoiden retoriikkakielteisyydestä, eivät tunnu minusta tyydyt täviltä. Tiedemaailmassa termi näyttää joka tapauksessa olevan epämuodikas, p oikkeuksena Yhdysvallat, jossa 1800-luvun lopussa perustetaan mm. retoriikan laitoksia ja kirjoitetaan runsaasti retoriikkaa käsittelevää kirjallisuutt a. (Mutta yhdysvaltalainen retoriikka liittyy siis tässä vaiheessa enemmän kirjoittamiseen kuin puhumiseen; tämän ajan retoriikkaharrastuneisuuden jatkoa edustavat myöhemmin amerikkalaisessa humanistisessa yliopisto-opiskelussa hyvin keskeiset composition-kurssit.) Kuten edellä on todett u, retoriikka hiipuu 1800-luvun kuluessa, ja siirty y tämän lisäksi koko ajan kauemmaksi retoriikan antiikkisist a juurista eli varsinaisesta puhet aidosta. Sen sijaan toinen p uhetaitoon liittyvä opp ijärjestelmä, kaunoluku, voimist uu 1800-luvulla. Englanniksi ilmiötä on yleisimmin kut suttu termillä 'elocution', saksaksi 'Deklamation' tai 'Vortragskunst', ruotsiksi 'välläsning'. Kuten huomataan, ruotsissa termit 'vältalighet ' ja 'välläsning' muodostavat ikään kuin parin, samoin kuin suomen 'kaunopuheisuus' ja 'kaunoluku'. Tätä parivaljakkoutta ei kuitenkaan esiinny esimerkiksi saksassa tai englannissa. Kaunoluvulla on historiallisesti selvä y hteys retoriikkaan sikäli, että kaunoluvussa käsitellään esittämiseen liittyviä asioita, jotka aiemmin olivat yksi osa retoriikan opintoja. Tarkemmin sanoen retoriikassa käsiteltiin siis p uheen sisällön keräämistä ja argument tien keksimistä eli inventiota, puheen rakenteen laatimista eli dispositiota, t ekstin kielellistä muokkausta eli elocutiota, muistiin painamista eli memoriaa ja esitt ämist ä eli actiot a (p ronuntiatiota). Alunperin kaunoluku on siis yhteen p erint eisen retoriikan osa-alueeseen kes- 27

13 kittyvä retoriikan haara. Tämä yhteys retoriikkaan ei kuitenkaan enää juuri näy 1800-luvun loppuun tultaessa. Kaunolukua ei voida, varsinkaan enää 1800-lopussa, nimittää retoriikan haaraksi tai oksaksi, koska sillä ei ole enää yhteyttä ret oriikan runkoon. Samantapainen itsenäistyminen t apahtuu myös toiselle retoriikan osa-alueelle: yllämainitun retoriikan viisijärjestelmän kolmannelle osalle, elocutiolle. Sen p ohjalta kehittyy oppiala, jota 1800-luvun puoliväliin paikkeilla aletaan kutsua stilistiikaksi. Toisin kuin kaunoluvussa, stilistiikassa retorinen terminologia jatkaa elämäänsä (esim. nimitykset erilaisille kielikuville, kuten 'metafora' jne.). Stilistiikkaa ei kuitenkaan voida sitäkään käsitellä retoriikan haarana, sillä stilistiikast a tulee esimerkiksi 1800-luvun Saksassa paljon merkittävämpi oppiala kuin mitä retoriikka silloin on. Retoriikan hiipuminen voidaan siis myös nähdä jonkinlaisena retoriikan hajoamisena. Kaunoluku-suuntauksen alku on jo 1700-luvun Brittein saarilla, mutta erityisesti 1800-luku on kaunoluvun kulta-aikaa, ainakin anglosaksisessa maailmassa sekä Keski- ja Pohjois-Euroopassa, ja suuntaus on voimissaan vielä 1930-luvullakin. Pohjoismaissa kaunolukua käsittelevää kirjallisuut ta synt yy ensin Tanskassa, sitten Ruotsissa ja sitten Suomessa. Norjassa siis Suomea myöhemmin, mutta toisaalta, koska tanska oli vielä 1800-luvun alussa Norjan kirjakieli, ja maiden kirjakielet olivat pitkään tämän jälkeenkin lähellä toisiaan, ei Norjalla ole selkeää paikkaa tässä vertailussa. Tanskankielistä kaunolukua käsittelevää kirjallisuutta on olemassa jo pian 1800-luvun alusta lähtien, ruotsalaista noin 1800-luvun puolivälistä lähtien. Suomessa tullaan kuitenkin luvun p uolelle ennen kuin ensimmäinen kaunoluvun kirja tai kaunolukua sivuava kirja ilmest yy. Kaunol uku Suomessa Suomessa ilmestyy 1901 kaksi puhetaitoa käsittelevää kirjaa. Ilmestymisjärjestyksessä ensimmäinen on Vihtori Peltosen Puhetaito, joka käsittelee puhetekniikkaa, kaunolukua, sekä perinteistä puheenp itotaitoa, siis myös puheen laatimista, kuten retoriikassa, ei vain sen esittämistä. Kirja ei siis ole p elkästään kaunoluvun kirja, mutta kaunoluvulla on siinä keskeinen osuus. Toinen kirja on Kaarola Avellanin Kaunolukemisen opas, jossa on kyse nimenomaan kaunolu- 28

14 vusta. Näiden kirjojen laatijoille oli siis tarjolla paljon taustakirjallisuutta eri kielillä. Peltonen käytti erityisesti ruotsin-, tanskan- ja saksankielisiä lähteitä, Avellan oli myös saanut jonkinlaista oppia kaunoluvusta Ruotsissa ja Ranskassa. Jatkossa kaunolukua käsitteleviä kirjoja ilmestyi lisää. Kaikki Suomessa ilmestyneet puhetaidon kirjat eivät kuit enkaan olleet kaunoluvun kirjoja. Muutamat olivat lähempänä perinteistä retoriikan t raditiota kuin kaunolukua, esimerkiksi K.S. Laurilan puhetaitoa käsittelevät teokset. Kuitenkin kaunoluku muodostui Suomessa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä puhetaidon pääsuunt aukseksi. Tämä johtui siitä, että kaunoluvusta tuli oppiaine myös yliopistoon. Yliopistollinen kaunoluvun opetus alkoi vuonna 1910 sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Taustahahmona opetuksen aloittamiselle oli erityisesti suomenkielen professori E. N. Setälä. Hän vaikutti myös siihen, että vastavalmistunut maisteri Ilmari Räsänen sai mahdollisuuden lähteä ulkomaille opiskelemaan kaunolukua, ja ilmeisesti yliopiston suomenkielistä tointa pidettiin Räsäselle varattuna, kunnes tämä olisi tehtävään valmis. Aluksi suomenkielistä kaunolukua op etti sijaisena fonetiikan lehtori Emil Genetz. Ruotsinkielistä tointa taas hoiti my öhemmin ruot salaisen teatterin johtajana tunnettu Nicken Rönngren. Räsänen opiskeli kaunolukua Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa, joista Saksa muodostui hänelle tärkeimmäksi. Hän sai opetusta mm. Berliinin yliopiston Vortragskunstin lehtori Emil Milanilta. Räsänen alkoi op ettaa kaunolukua Helsingin yliopist ossa syksy llä Saksassa kaunoluvun yliopisto-opetus oli alkanut 1800-luvun viimeisinä vuosina. Ensimmäinen lehtoraatt i perustett iin Berliiniin 1903, ja sitä hoiti Emil Miian vuoteen 1917 saakka. Esikuva suomalaiselle kaunoluvun yliopistoopetukselle lienee saksalainen. Ensinnäkään, missään ruotsalaisessa yliopistossa ei vastaavanlaista virkaa - ainakaan tämänhetkist en tiet ojeni mukaan - ollut. Toiseksi, Räsänen oli Setälän toimesta selvästikin lähet etty ennen kaikkea Saksaan. Tämä käy ilmi Räsäsen ja Setälän kirjeenvaihdost a. On tietyst i my ös luonnollista, et tä tähän aikaan uusinta oppia haett iin juuri Saksasta, olihan se länsimaisen tieteenharjoituksen mallimaa. Räsänen hoiti tuntiopet tajuutta vuoteen 1927 asti, jolloin erosi tehtävästään, koska oli pettynyt siihen, että hänen tuntiopettajuuttaan ei ollut - jonkinlaisista lupauksista huolimatta - muutettu lehtoraatiksi. Suomenkielisen kaunopuheisuuden ja puhetekniikan lehtoraatti perustet tiinkin Räsänen sai 29

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Suomen kielen tulevaisuus. Suomen kielen tulevaisuus

Suomen kielen tulevaisuus. Suomen kielen tulevaisuus Ilmestynyt myös nidottuna: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 155 Suomen kielen tulevaisuus Kielipoliittinen toimintaohjelma Suomen kielen tulevaisuus Kirjoittajat Auli Hakulinen Jyrki Kalliokoski

Lisätiedot

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin 17 Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17 Monikulttuurisuuden aika Viipurissa toimittaneet Pentti Paavolainen & Sanna Supponen HELSINKI

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Lidia Kupreeva Toukokuu

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN

NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2007 Heikki Kynäslahti, Reijo Kupiainen ja Miika Lehtonen (toim.) Näkökulmia mediakasvatukseen Helsinki 2007 Näkökulmia mediakasvatukseen

Lisätiedot

Juha Järvelä. Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930

Juha Järvelä. Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930 Juha Järvelä Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930 Suomen historian pro gradu Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Huhtikuu 2006 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Radikaalista taistelijasta kansalliseksi instituutioksi

Radikaalista taistelijasta kansalliseksi instituutioksi 265 Radikaalista taistelijasta kansalliseksi instituutioksi Saamelaisteatteri Beaivváš ja lähihistorian periodisointi Veli-Pekka Lehtola Modernin saamelaisteatterin synty 1970- ja 1980-luvuilla on selkeimpiä

Lisätiedot

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista 5 ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista Seminaarityö Syksy 2010 Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopisto

Lisätiedot

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Huhtikuu 2013 Tiina Mattanen SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja oma

Lisätiedot

RUOTSIN JA SUOMEN VIRANOMAISTEKSTIEN VERTAILUA. Författare Arja Meski

RUOTSIN JA SUOMEN VIRANOMAISTEKSTIEN VERTAILUA. Författare Arja Meski Stockholms universitet Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Avdelningen för finska MITEN VIRANOMAISET PUHUTTELEVAT KANSALAISIA TIEDOTTEISSAAN RUOTSIN JA SUOMEN VIRANOMAISTEKSTIEN VERTAILUA

Lisätiedot

vastapaino 1995, 2007 Mitä on valistus? toimittaneet Juha Koivisto Markku Mäki Timo Uusitupa

vastapaino 1995, 2007 Mitä on valistus? toimittaneet Juha Koivisto Markku Mäki Timo Uusitupa Mitä on valistus? vastapaino 1995, 2007 Mitä on valistus? toimittaneet Juha Koivisto Markku Mäki Timo Uusitupa Max Horkheimer, Die Vernunft im Widerstreit mit sich Selbst. Einige Bemerkungen zur Aufklärung.

Lisätiedot

KUORO JUMALANPALVELUKSESSA MUSIIKKILAHJAN KÄYTTÄJÄ VAI HENGELLINEN RAKENTAJA

KUORO JUMALANPALVELUKSESSA MUSIIKKILAHJAN KÄYTTÄJÄ VAI HENGELLINEN RAKENTAJA KUORO JUMALANPALVELUKSESSA MUSIIKKILAHJAN KÄYTTÄJÄ VAI HENGELLINEN RAKENTAJA Timo Ala-Vainio Käytännön teologian pro gradu -tutkielma Kevät 2009 Iso Kirja opisto University of Wales TIIVISTELMÄ Tutkielmani

Lisätiedot

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT S A O F I SoFia Sosiologi- Filosofiapu Vilkka T u t k i T i e d ä T a i d a Martti Grönfors P o s s e n t i e 1 A 5, 1 3 2 0 0 H M L 0 4 0 5 8 3 9 6 2 6 h a n n a v i l k k a @ m e. c o m s o f i a. v

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Eräiden kuvataideopettajien keinot muokata ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla

Eräiden kuvataideopettajien keinot muokata ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla Eräiden kuvataideopettajien keinot muokata ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla Mari Salonen 2012 / Maisterin opinnäytetyö Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma / Taiteen laitos / Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa

Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa Pro gradu -tutkielma Sannariikka Kaiharju 0194932 Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajan koulutusohjelma Kyösti Kurtakko Lapin yliopisto

Lisätiedot