2006_2lmu.fm Page 1 Monday, February 27, :30 AM 2/2006. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2006_2lmu.fm Page 1 Monday, February 27, 2006 9:30 AM 2/2006. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _2lmu.fm Page 1 Monday, February 27, :30 AM 2/2006 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 10 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 12 KKO:N VALITUSLUVAT 14

2 2006_2lmu.fm Page 2 Monday, February 27, :30 AM Momentti 2/2006 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta ja laki ajoneuvolain muuttamisesta (59-61/2006) HE 16/2005 vp. LaVM 14/2005 Laki rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta tulee voimaan Rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamista koskevan lain 2a luvun 13b :n 2 ja 3 momentti ja lait ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain sekä ajoneuvolain muuttamisesta tulevat voimaan Rikesakkomenettelystä annettuun lakiin otetaan uudet menettelysäännökset, joiden mukaan automaattisessa liikennevalvonnassa havaitusta ylinopeusrikkomuksesta tai liikennemerkkien vastaisesta ajosta linja-auto- tai raitiovaunukaistalla annettu rikesakkomääräys voidaan kuljettajaa selvittämättä lähettää tavallisella kirjeellä ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle. Jos rikesakkomääräystä määräajassa vastustetaan, poliisi suorittaa esitutkinnan kuljettajan selvittämiseksi ja rikesakko määrätään hänelle. Jos rikesakkomääräystä ei vastusteta, rikesakko on maksettava ja se voidaan periä tarvittaessa ulosottoteitse. Ajoneuvolakia muutetaan siten, että silloin kun auton rekisteriin merkitty omistaja tai haltija eivät kumpikaan ole luonnollisia henkilöitä, autolle on ilmoitettava käyttövastaava. Ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia tarkistetaan niiden tietojen osalta, joita rekisteriin saa tallettaa. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (34/2006) HE 78/2005 vp. HaVM 21/2005 Laki tuli voimaan Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset, joilla pyritään edistämään ulkomaalaisten opiskelijoiden hakeutumista ja sijoittumista suomalaiseen työelämään. Lakiin tehdään myös muutamia teknisiä korjauksia. Laki koe-eläintoiminnasta ja laki eläinsuojelulain muuttamisesta (62-63/2006) HE 32/2005 vp. MmVM 8/2005 Lait tulevat voimaan Laki koe-eläintoiminnasta koskee selkärankaisilla eläimillä harjoitettavaa koe-eläintoimintaa. Lailla korjataan nykyinen koe-eläintoimintaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan säädöstasoltaan perustuslain vaatimuksia. Laki koe-eläintoiminnasta sisältää säännökset koe-eläintoiminnan harjoittamiseen vaadittavan luvan edellytyksistä ja luvan myöntämisestä sekä keskeiset eläinkoetta, eläinkokeen suorittamista ja koe-eläinten käyttöä koskevat periaatteet. Lisäksi laki sisältää säännökset koe-eläintoiminnan valvonnasta. Luvan koe-eläintoimintaan myöntää nykyiseen tapaan lääninhallitus. Koeeläinlaitoskohtaisista koe-eläintoimikunnista luovutaan, ja eläinkokeen suorittamista koskevan lupahakemuksen käsittelee ja luvan myöntää perustettava eläinkoelautakunta, joka toimii Etelä-Suomen lääninhallituksen yhteydessä. Eläinsuojelulakiin tehdään koeeläintoimintaa koskevan lain edellyttämät teknisluonteiset muutokset. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että eläinkoelautakunnan työjärjestykseen sisällytetään määräykset, jotka varmistavat sen, että niin eläinkoelupahakemuksen käsittelyä valmisteltaessa kuin eläinkoelupahakemuksen varsinaisessa käsittelyssä tarkasteluun otetaan kysymys siitä, edellyttääkö hakemuksen ratkaiseminen uusia periaatteellisia linjauksia. 2) Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan eläinkoelautakunnan ensimmäisen toimintavuoden jälkeen selvitys, josta käy ilmi, miten eläinkoelupahakemuksia koskevat ratkaisut ovat määrällisesti jakaantuneet eläinkoelautakunnan ja sen jaostojen kesken. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 :n väliaikaisesta muuttamisesta (26/2006) HE 81/2005 vp. LiVM 31/2005 Laki tulee voimaan Lain 70 on voimassa kolme vuotta lain voimaantulosta. Niin sanottua kytkykauppaa koskevaa säännöstä muutetaan. Kytkykauppakielto koskee edelleen sellaisia matkapuhelimia ja liittymiä, joita voidaan käyttää vain GSM-matkaviestinverkossa, mutta ei enää uudempaa teknologiaa hyödyntävien matkapuhelinten kauppaa. Lakiin otetaan säännös, jonka mukaan kuluttajaa ei saa sitoa kahta vuotta pidempään määräaikaiseen liittymäsopimukseen sekä eräitä muita kuluttajan suojaamiseksi tarpeellisia säännöksiä. Säännös on voimassa kolme vuotta. Samassa yhteydessä viestintämarkkinalakiin tehdään eräitä muita lain soveltamiskäytännössä tarpeelliseksi havaittuja muutoksia. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta, laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 12 :n muuttamisesta, laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 :n muuttamisesta, laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 5 :n muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain 64 d :n muuttamisesta, laki ulkomaalaislain 86 :n muuttamisesta, laki yhdenvertaisuuslain 11 :n muuttamisesta, laki työterveyshuoltolain muuttamisesta, laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a :n muuttamisesta, laki työturvallisuuslain 51 :n 2

3 Momentti 2006_2lmu.fm Page 3 Monday, February 27, :30 AM 2 momentin kumoamisesta, laki rikoslain 47 luvun 6 :n 2 momentin kumoamisesta ja laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 :n 3 momentin kumoamisesta (44-55/2006) HE 94/2005 vp. TyVM 7/2005 Lait tulivat voimaan Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sisältää säännökset työsuojeluviranomaisten valvontamenettelystä ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Lailla pyritään parantamaan viranomaistoiminnan ennakoitavuutta ja valvonnan tehokkuutta keskittämällä pakkokeinojen käyttöä keskeisiin kysymyksiin. Lähtökohtana on viranomaisten ohjaava ja neuvova toiminta. Yhteistoiminnan osalta lisätään osapuolten sopimismahdollisuuksia. Säädösteknisiä muutoksia tehdään 12 lakiin. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta (64/2006) HE 155/2005 vp. StVM 35/2005 Laki tulee voimaan Toimeentulotuesta annettua lakia muutetaan siten, ettei toimeentulotuen perusosaan enää sisälly seitsemää prosenttia asiakkaan asumismenoista. taan niin, että siinä viitataan uuteen lakiin. Nuorisolain 10 ja 11 tulevat voimaan Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus esimerkiksi nuorisolain 11 :n avulla turvaa sellaisten valtakunnallisten järjestöjen rahoituksen, jotka voimassa olevan lain perusteella saavat valtion varoista yleisavustusta vuonna 2005, mutta uuden lain voimaan tultua menettävät kelpoisuutensa tällaisen avustuksen saamiseen. Laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain 21 :n muuttamisesta HE 75/2005 vp. HaVM 19/2005 Laki tulee voimaan Lakiin lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä tehdään vähäisiä muutoksia. Lain 21 :n 3 momentti tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että perusteellisesti arvioidaan kiinteistöjä koskevien erityisesti henkilötietojen rekisteröinnin nykyisen sääntelyn asianmukaisuutta muun muassa perustuslain 10 :n 1 momentin henkilötietojen suojan näkökulmasta ja ottaen huomioon henkilötietojen lailla säätämistä koskevat eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan kannanotot. virhemaksun enimmäismäärä, 50 euroa, on nyt yhtä suuri kuin liikennesääntörikkomuksesta määrätty rikesakko. Ajoneuvon kuljettajalla on nyt kaksi viikkoa aikaa maksaa pysäköintivirhemaksu entisen yhden viikon sijasta ilman, että maksu puolitoistakertaistuu. Muutoksella vahvistetaan vallitseva käytäntö, sillä yhden viikon maksuaikaa on yleisesti pidetty liian lyhyenä. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta HE 95/2005 vp. StVM 24/2005 Laki tuli voimaan Sosiaalihuoltolakia täsmennetään palvelutarpeen arvioinnin osalta. Kiireellisissä tilanteissa palvelujen tarve on arvioitava viipymättä. Ei-kiireellisissä tilanteissa kunnan on järjestettävä pääsy palvelutarpeen arviointiin 80 vuotta täyttäneille vanhuksille ja kansaneläkelain mukaista erityishoitotukea saaville vammaisille viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Laki ei muuta kunnan velvollisuutta järjestää palveluja, mutta se täsmentää niitä menettelytapoja, joiden avulla palvelujen piiriin tullaan, sekä edistää palvelujen oikea-aikaista suuntaamista niitä tarvitseville asiakkaille. Lisäksi sosiaalihuoltolain 41 :n 2 momenttiin tehdään tekninen korjaus. Nuorisolaki ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta (72-73/2006) HE 28/2005 vp. SiVM 15/2005 Lait tulivat voimaan Nuorisolaki korvaa nuorisotyölain vuodelta Nuorisolaissa säädetään valtion hallinnosta nuorisotyössä ja -politiikassa, opetusministeriön ja lääninhallitusten tehtävistä, nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta sekä valtion nuorisoasiain neuvottelukunnasta ja arviointi- ja avustustoimikunnasta. Lisäksi laissa säädetään kuntien nuorisotyöstä ja -politiikasta sekä nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta. Laissa säädetään myös nuorisojärjestöjen ja nuorisokeskusten sekä toimialan muusta valtionrahoituksesta. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia muute- Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 ja 9 :n muuttamisesta HE 168/2005 vp ja LA 119/2003 vp. LiVM 29/2005 Laki tulee voimaan Suurten kaupunkien on mahdollista hakea pysäköintivirhemaksun enimmäismäärän korotusta ruuhkaisissa keskustoissa 40 eurosta 50 euroon. Korotus on mahdollinen ainoastaan sellaisten suurten kaupunkien keskustoissa, jotka on jaettu vyöhykkeisiin tai osiin, joissa on eri suuruiset pysäköintimaksut. Nämä kaupungit voisivat nostaa pysäköintivirhemaksun enimmäismäärää kalleimmalla maksuvyöhykkeellään. Maksun nostolla halutaan vähentää ruuhkaisten keskustojen virheellistä pysäköintiä sekä säilyttää pysäköintitaksan ja pysäköintivirhemaksun välinen ero riittävän suurena. Pysäköinti- Laki kemikaalilain muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laki rikoslain 48 luvun 1 :n muuttamisesta HE 184/2005 vp. YmVM 17/2005 Lait tulivat voimaan Kemikaalilakiin lisätään säännökset pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 edellyttämistä toimivaltaisista viranomaisista ja valvontaviranomaisista. Lisäksi lain rangaistussäännöstä muutetaan. Kemikaalilakiin ja ympäristönsuojelulakiin lisätään myös säännökset pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 edellyttämistä toimivaltaisista viranomaisista ja valvontaviranomaisista. Lisäksi lakien rangaistussäännöksiä muutetaan. Rikoslain 3 Momentti 2/2006

4 2006_2lmu.fm Page 4 Monday, February 27, :30 AM ympäristörikoksia koskevia säännöksiä muutetaan. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 2/2006 vp) Serbia ja Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Serbia ja Montenegron välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Belgradissa Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Serbia ja Montenegron kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Esitys (HE 3/2006 vp) laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta Hedelmöityshoidoista esitetään säädettäväksi laki, jolla määriteltäisiin edellytykset hedelmöityshoidon antamiselle sekä sukusolujen luovutukselle ja varastoinnille. Laissa säädettäisiin myös hoidon tuloksena syntyvän lapsen oikeudesta saada tieto alkuperästään. Isyyslakia muutettaisiin samalla niin, että siinä otetaan huomioon tapaukset, joissa lapsi syntyy hedelmöityshoidon tuloksena. Lain tavoitteena on varmistaa eettisesti, oikeudellisesti ja lääketieteellisesti hyväksyttävät puitteet hedelmöityshoitotoiminnalle. Hedelmöityshoitoa voitaisiin esityksen mukaan antaa kaikille naisille, jos hoidon antamiselle asetetut yleiset edellytykset täyttyvät. Parisuhde ei olisi edellytyksenä hoidon antamiselle. Hedelmöityshoito edellyttäisi hoitoa saavien kirjallista suostumusta. Ratkaisun hoidon antamisesta tekisi aina lääkäri, jonka tulisi varmistua siitä, ettei hoidon antamiselle ole mitään estettä. Hoitoa ei saisi antaa, jos on ilmeistä, ettei lapselle voida turvata tasapainoista kehitystä. Myöskään silloin hoitoa ei saisi antaa, kun on syytä olettaa että kyseessä on sijaissynnyttäjäjärjestely eli lapsi aiotaan antaa ottolapseksi. Isyyden määräytyminen Jos hedelmöityshoitoa annetaan aviotai avoparille, olisi avioliitossa aviomies ja avoliitossa avomies hoidon tuloksena syntyvän lapsen isä. Avoliitossa isyys vahvistettaisiin kuten nykyisinkin tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä. Sukusolun luovuttajan ja lapsen välille ei näissä tapauksissa syntyisi mitään perheoikeudellista suhdetta. Silloin kun hoitoa annetaan naiselle, joka ei elä parisuhteessa miehen kanssa, sukusolujen luovuttajalta tarvitaan suostumus siihen, että hänen solujaan voidaan käyttää tällaiseen hoitoon. Tällöinkään siittiöiden luovuttajaa ei voitaisi vahvistaa lapsen isäksi, ellei hän ole nimenomaisesti suostunut siihen. Lapselle oikeus saada tietää alkuperänsä Hedelmöityshoidon tuloksena syntyneellä lapsella olisi esityksen mukaan 18 vuotta täytettyään oikeus saada tietää sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys. Laissa ei kuitenkaan puututtaisi siihen perheen sisäiseen asiaan, kertovatko vanhemmat lapselle, että hän on syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena. Lapsen vanhemmilla ei olisi oikeutta saada tietoa luovuttajan henkilöllisyydestä. Poikkeuksena olisi äidin tiedonsaantioikeus silloin, kun hoitoa on annettu hänelle yksin ja luovuttaja on suostunut siihen, että hänet voidaan vahvistaa isäksi. Samoin sukusolujen luovuttajalla olisi vain tässä poikkeustapauksessa oikeus saada tieto hoidettavasta ja hoidon avulla syntyneestä lapsesta. Sukusolujen luovuttajan asema Luovutettuja sukusoluja saisi käyttää vain luovuttajan suostumuksella. Suostumus olisi peruutettavissa. Peruutuksen jälkeen ei kyseisen luovuttajan sukusoluja enää saisi käyttää hedelmöityshoitoon. Saman luovuttajan sukusoluja saisi käyttää enintään viidelle hoitoa saavalle. Hedelmöityshoidon antaminen ja sukusolujen ja alkioiden varastoiminen olisivat luvanvaraista toimintaa. Luvan myöntäisi Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, joka myös valvoisi toimintaa ja pitäisi rekisteriä sukusolujen luovuttajista. Sukusolujen käyttö hedelmöityshoidossa Hedelmöityshoidossa siittiöitä tai alkio viedään naiseen raskauden aikaansaamiseksi. Hoidossa voitaisiin käyttää parin omia ja luovutettuja siittiöitä ja munasoluja sekä alkioita. Sellaisia sukusoluja tai alkioita ei saisi käyttää, joiden perimään on puututtu. Esityksen mukaan hedelmöityshoidossa ei saisi pyrkiä tiettyjen ominaisuuksien saamiseen syntyvälle lapselle. Tästä olisi kuitenkin kaksi poikkeusta. Hoitoon saisi valita sellaisia sukusoluja, joiden luovuttaja ulkonäöltään muistuttaa asianomaista vanhempaa. Lapsen sukupuolen määräytymiseen saisi vaikuttaa siinä tapauksessa, että parin omista sukusoluista syntyvällä lapsella olisi suuri riski sairastua periytyvään sairauteen, jos hän on tiettyä sukupuolta. Suomessa on syntynyt vuoden 2003 loppuun mennessä noin lasta hedelmöityshoidon avulla. Lähitulevaisuudessa arvioidaan tällä tavoin syntyvän yli lasta vuodessa, mikä on vajaat kolme prosenttia kaikista vuosittain syntyvistä lapsista. Esitys (HE 4/2006 vp) laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja valtion virkamieslain 53 ja 55 :n muuttamisesta Poliisin hallinnosta annettua lakia muutetaan siten, että Poliisin tekniikkakeskus voi tarjota palveluitaan myös muille viranomaistahoille kuin poliisihallinnolle. Lakiin otetaan säännökset poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohdon alaisen yksikön ilmoitusvelvollisuudesta hallinnon sisäisessä asiassa sekä poliisiylijohtajan oikeudesta ottaa hallinnon sisäinen asia ratkaistavakseen. Laissa säädetään myös mahdollisuudesta erottaa poliisimies määräaikaisesti virantoimituksesta. Lait on tarkoitettu voimaan

5 Momentti 2006_2lmu.fm Page 5 Monday, February 27, :30 AM Esitys (HE 5/2006 vp) laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta mahdollistaa Suomen osallistumisen kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin. Lailla korvataan nykyinen rauhanturvaamislaki. Lakiin lisätään sääntelyt, jotka mahdollistavat Suomen osallistumisen EU:n nopean toiminnan joukkoihin. Asevelvollisuuslakia muutetaan siten, että asevelvollisille voidaan varusmiespalvelusja kertausharjoituskoulutuksen yhteydessä antaa riittävät perusvalmiudet kouluttautua edelleen EU:n nopean toiminnan joukkoihin. Samassa yhteydessä selkeytetään sääntelyä, joka koskee asevelvollisuuslain nojalla palvelevien osallistumista koulutukseen, harjoituksiin ja vierailuihin ulkomailla. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta edellyttää säädösviittausten muuttamista puolustusvoimista annettuun lakiin, rikoslakiin, sotilasoikeudenkäyntilakiin, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annettuun lakiin sekä siviilihenkilöstön osallistumista kriisinhallintaan annettuun lakiin. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta ehdotetaan säädettäväksi perustuslain säätämisjärjestyksessä niin sanottuna pysyvänä poikkeuslakina. Esitys (HE 6/2006 vp) laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Säännöksillä saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY julkisista ostotarjouksista. Direktiivistä johtuvien lainmuutosten lisäksi tehdään kansallisiin lähtökohtiin ja tarpeisiin perustuvia muutoksia, joiden takia ajanmukaistetaan arvopaperimarkkinalain 6 luvun säännökset julkisesta ostotarjouksesta kokonaisuudessaan. Arvopaperimarkkinalain ohella muutokset koskevat kauppakamarilakia ja Rahoitustarkastuksesta annettua lakia, jonka säännöksiä hallinnollisista seuraamuksista täydennetään vastaamaan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta annetun direktiivin 2003/ 71/EY vaatimuksia. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 7/2006 vp) laiksi ajoneuvoverolain 56 :n muuttamisesta Ajoneuvoverolakia täydennetään säännöksellä veronkannon aputoimintona olevien puhelinpalvelujen järjestämisestä ostopalveluina. Ostopalveluna annettava puhelinneuvonta määritellään sisällöltään laissa ja rajataan siten, ettei siihen sisälly viranomaisille kuuluvaa päätöksentekovallan käyttöä. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta (84/2006) Asetus tulee voimaan Asetuksella säädetään voimaan tulevan rikosseuraamusalan hallintoa koskevan organisaatiouudistuksen mukaisten täytäntöönpanoviranomaisten tehtävistä ja organisaatiosta, virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista sekä ratkaisuvallan käyttämisestä näissä viranomaisissa. Asetuksella perustetaan Vankeinhoitolaitoksen viisi aluevankilaa. Rikosseuraamusvirastoa ja Kriminaalihuoltolaitosta koskevat muutokset nykytilanteeseen ovat vähäisiä. Valtioneuvoston asetus pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä (75/2006) Asetus tuli voimaan Asetuksella laajennetaan pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmän avulla hoidettavia tehtäviä siten, että palvelujärjestelmän avulla voidaan jatkossa hoitaa myös tehtävät, jotka kuuluvat työnantajalle työnantajan väliaikaisesta matalapalkkatuesta annetun lain nojalla. Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006) Asetus tuli voimaan Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2003/10/EY) terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalista tekijöistä (melu) aiheutuville riskeille. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin edellyttämät säännökset voimaan viimeistään Asetuksessa on säännökset työnantajan velvollisuudesta selvittää, tunnistaa, arvioida ja tarvittaessa mitata työssä esiintyvä melu. Asetuksessa määritellään päivittäiset raja- ja toiminta-arvot. Työnantajan on huolehdittava siitä, etteivät rajaarvot ylity. Lisäksi asetuksessa on tarkemmat säännökset melun arvioinnista, mittauksesta, toimenpiteistä toiminta-arvojen ylittyessä, meluntorjuntaohjelmasta sekä työntekijöille annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Asetuksella kumotaan työntekijäin suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta annettu valtioneuvoston päätös (1404/1993). Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta (78/2006) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään edelleen tarkemmista menettelyistä, jotta asumisoikeusasunnoista annetun lain 50c ja 51 :ssä tarkoitetut merkinnät lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, yhtiöjärjestyksiin ja osakkeisiin tulevat tehdyiksi. Asetuksen uusimistarve johtuu asumisoikeusasunnoista annettuun lakiin voimaan tulleista muutoksista. Asetuksella kumotaan asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä annettu asetus (758/1990). Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta (79/2006) Asetus tuli voimaan Hallituksen asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti otetaan käyttöön purku- 5 Momentti 2/2006

6 2006_2lmu.fm Page 6 Monday, February 27, :30 AM avustus huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa oleville aravavuokrataloille. Valtion asuntorahaston varoista myönnettävä avustus on enintään 50 prosenttia kohtuullisista purkukustannuksista. Avustuksen myöntää Valtion asuntorahasto. Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta (88/2006) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan sisältö, avustettavaan toimintaan osallistuville asetettavat edellytykset, tahot joille avustusta voidaan myöntää, avustuksen valtionosuusrahoitusta täydentävään luonteeseen liittyvät myöntämisedellytykset sekä avustukset myöntävä viranomainen. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus (42/2005). Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2006 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista (90/2006) Asetus tuli voimaan Avustukset myönnetään sairaanhoitopiireille siten, että palvelujen kehittämiseen tarkoitetun kahden miljoonan euron määrärahan myöntävät lääninhallitukset sairaanhoitopiireille niiden jäsenkuntien alle 16-vuotiaiden lukumäärien suhteessa. Oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin osoitetun kahden miljoonan euron määrärahan myöntää Terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Valtionavustus on enintään 80 prosenttia toiminnan aiheuttamista kustannuksista. Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (103/2006) Asetus tuli voimaan Asetuksen 4 ja 5 tulevat voimaan Nuorisolaki (72/2006) tuli voimaan Lainmuutoksen johdosta joudutaan uusimaan asetus kokonaisuudessaan. Asetuksella kumotaan nuorisotyöstä annettu valtioneuvoston asetus (729/2002). Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta Asetus tuli voimaan Tasavallan presidentti on hyväksynyt patenttilakisopimukseen liittymisen ja lait sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (895/2005) sekä patenttilain muuttamisesta (896/2005). Patenttilakisopimukseen liittyminen edellyttää patenttilain muuttamisen lisäksi patenttiasetuksen (669/1980) tarkistamista. Patenttiasetukseen ehdotetut muutokset johtuvat osin myös patenttiyhteistyösopimukseen (SopS 58/ 1980) aikaisemmin tehdyistä muutoksista. Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta Asetus tuli voimaan Tasavallan presidentti on hyväksynyt Euroopan patenttisopimuksen uudistamiskirjaan ja patenttilakisopimukseen liittymisen ja lait sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (894/2005, 895/2005) sekä patenttilain muuttamisesta (896/2005). Sekä Euroopan patenttisopimuksen uudistamiskirjaan että patenttilakisopimukseen liittyminen edellyttävät muutoksia patenttilakiin. Sopimusten edellyttämät patenttilain muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan kahdessa vaiheessa, sitä mukaa kuin sopimukset tulevat Suomen osalta voimaan. MIETINNÖT YM. Sähköistä kiinteistönvaihdantaa selvittäneen toimikunnan toinen osamietintö Sähköinen asiointi ehdotetaan mahdollistettavaksi kiinteistökaupoissa ja muissa kiinteistöihin liittyvissä oikeustoimissa. Toimikunta ehdottaa, että lakiin lisättäisiin säännökset sähköisestä kiinteistön kaupasta, panttauksesta ja kirjaamismenettelystä. Kiinteistön kauppakirja voitaisiin tehdä sähköisesti oikeusministeriön tietojärjestelmässä. Tätä sähköistä kaupankäyntijärjestelmää käytettäisiin Internetin kautta. Kauppa syntyisi, kun myyjä ja ostaja ovat allekirjoittaneet kauppakirjan turvallisella sähköisellä allekirjoituksella. Kauppa tehtäisiin sähköisellä lomakkeella, johon saataisiin haettua tietoja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ja muista viranomaisrekistereistä. Tietojärjestelmä voisi viranomaisrekisterien ja varmennepalvelujen avulla valvoa muun muassa allekirjoittajien henkilöllisyyden todentamista, kauppakirjan sisällön riittävyyttä ja siihen merkittyjen tietojen oikeellisuutta. Samanaikaisesti kun kauppa tehdään voitaisiin kauppahinta maksaa verkkopankin kautta ja huolehtia vakuuksien siirtämisestä. Näin kiinteistön sähköinen kauppa voitaisiin tehdä samoin ehdoin kuin käteiskauppa. Myös kauppaan liittyvät verot ja muut maksut voisi maksaa samalla kertaa. Julkista kaupanvahvistajaa ei enää tarvittaisi Nykyisin julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava kiinteistön kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Sähköisessä kiinteistökaupassa ei tarvittaisi julkista kaupanvahvistajaa. Sähköinen kauppakirja voitaisiin tehdä missä ja minä ajankohtana tahansa eikä se edellyttäisi viranomaisten tai todistajien myötävaikutusta. Toimikunnan ehdotuksen mukaan kiinteistön luovutustiedot siirrettäisiin viranomaisten rekistereihin suoraan sähköisestä kauppakirjasta. Samalla lainhuuto eli kiinteistön uuden omistajan merkitseminen rekisteriin tulisi vireille ilman eri hakemusta. Sähköinen allekirjoitus vaadittaisiin Toimikunta painottaa, että kiinteistön kauppa on osapuolten kannalta erityisen merkittävä oikeustoimi. Sähköisen kaupankäynnin salliminen onkin perusteltua vain, jos sähköinen kauppakirja on yhtä luotettava ja myös koetaan yhtä turvalliseksi kuin perinteinen kirjallinen, kaupanvahvistajan varmentama kauppakirja. 6

7 Momentti 2006_2lmu.fm Page 7 Monday, February 27, :30 AM Sähköisen kaupankäyntijärjestelmän käyttäjän ja kaupan osapuolten olisi aina todennettava henkilöllisyytensä sähköisellä allekirjoituksella. Tunnistamis- ja allekirjoitusvälineeksi voitaisiin hyväksyä Väestörekisterikeskuksen myöntämän kansalaisvarmenteen ohella myös muita luotettavia ja laajemmin käytettyjä menetelmiä. Valtion olisi korvattava vahingot, jos kaupankäyntijärjestelmän tietoturva pettäisi tai tietojen käsittelyssä tapahtuisi virheitä. Myös silloin, jos sähköistä allekirjoitusta on käytetty oikeudettomasti, ensisijainen vahingonkorvausvastuu olisi valtiolla. Vakuuksien käsittely helpottuisi Toimikunta ehdottaa, että nykyiset paperimuotoiset panttikirjat voitaisiin korvata sähköisillä panttikirjoilla. Sähköisten panttikirjojen käsittely nopeuttaisi ja yksinkertaistaisi lainavakuuksien hankkimista niin kiinteistön kaupan yhteydessä kuin muussakin luotonannossa. Kiinteistövakuudet ovat tärkein yksityishenkilöiden käyttämä vakuusmuoto. Kiinnityksiin ja panttikirjoihin liittyvät hakemukset tehtäisiin ja allekirjoitettaisiin sähköisesti oikeusministeriön tietojärjestelmässä samaan tapaan kuin kiinteistön sähköinen kauppakirja. Myös aikaisemmin hankitut kirjalliset panttikirjat voitaisiin muuttaa sähköisiksi. Tehostaisi kirjaamismenettelyä Kiinteistöihin liittyvät lainhuudatus- ja kiinnityshakemukset liitteineen toimitetaan nykyisin käräjäoikeuteen joko henkilökohtaisesti, postitse tai telekopiona. Suuri osa hakemuksista tehdään pankin tai muun asiamiehen välityksellä. Lainhuudatus- ja kiinnityshakemuksia tehtiin vuonna 2004 kaikkiaan yli kappaletta. Toimikunnan mukaan tavoitteena on, että sähköiset menettelytavat olisivat laajasti käytössä vuoden 2010 paikkeilla. Sähköinen asiointi helpottaisi ja nopeuttaisi hakemusten tekoa ja niiden ratkaisemista. Erityisesti kiinteistöalalla toimivien yritysten ja pankkien hyöty sähköisistä menettelyistä voisi ajan mittaan olla suuri. Myös yksityisen kiinteistön ostajan tai lainanhakijan kustannukset vähenisivät merkittävästi muun muassa kaupanvahvistajan ja asiamiesten palkkioiden jäädessä pois. Edellytyksenä sähköisten palvelujen kehittäminen Lainsäädännön muuttamisen lisäksi sähköisen asioinnin käyttöönotto edellyttää monipuolisten sähköisten palvelujen kehittämistä oikeushallinnossa. Asiointijärjestelmien rakentaminen aiheuttaisi alussa merkittäviä kustannuksia valtiolle ja myös pankeille, joiden olisi muutettava omia tieto- ja maksujärjestelmiään. Oikeusministeriön kustannukset järjestelmän rakentamisesta olisivat noin 3,4 miljoonaa euroa ja vuotuiset ylläpitokustannukset lähes miljoona euroa. Sähköisen asioinnin käyttö merkitsisi käräjäoikeuksissa huomattavaa työn säästöä. Rahallinen säästö voisi olla noin kolme miljoonaa euroa vuodessa. Hyöty saavutettaisiin kuitenkin vasta järjestelmän riittävän suuren käyttöasteen jälkeen. Toimikunnan mukaan tavoitteena voisi olla, että viiden vuoden kuluttua järjestelmän käyttöönotosta kolmannes kauppakirjoista ja puolet panttikirjoista olisi sähköisessä muodossa. Lähtökohtana kuitenkin olisi, että sähköiset menetelmät ovat aina vain vaihtoehto perinteisille menettelytavoille. Osamietintö on osoitteessa Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan raportti oikeusturvan kehitystoimista Neuvottelukunta korostaa käytännön toimien merkitystä oikeusturvan kehittämisessä. Niitä ovat esimerkiksi tuomioistuinten omassa piirissä syntyneet laatuhankkeet ja neuvottelukunnan aloitteesta syntynyt oikeudellisen neuvonnan yhteistyöhanke Vaasassa. Neuvottelukunta kiirehtii myös viranomaisen passiivisuudesta johtuvan oikeusturvan puutteiden korjaamista. Nykyisin ihmisillä ei juuri ole keinoja velvoittaa viranomaisia toimimaan, vaikka päätökset viipyisivät kohtuuttoman pitkään. Raportti on osoitteessa Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen ns. PTR-yhteistoiminnan kustannusten jakamista selvittäneen asiantuntijaryhmän raportti Noin vuoden ajan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos ovat harjoittaneet yhteistä analyysitoimintaa. Viranomaisilla on yhteinen PTR-rikostiedustelukeskus ja alueellisia PTR-analyysiryhmiä. Yhteisellä analyysitoiminnalla on kyetty konkreettisesti tukemaan rikosten esitutkintaa, nostamaan esille rikossarjoja, ylläpitämään tilannekuvaa ja raportoimaan rikollisuudesta aivan uudella tavalla. Nykyään kukin PTR-yhteistyöhön osallistuva viranomainen vastaa itse välittömistä kustannuksista. Yhteistyötahot eivät pääsääntöisesti laskuta toisiaan yhteistyöhön liittyvästä virka-aputoiminnasta. Työryhmä tulee esittämään keväällä kokoontuvalle PTR-johtoryhmälle, että tämä periaate säilytettäisiin jatkossakin. Kansallinen päätöksenteko sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisesta -mietintö Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa perustuslain muuttamiseksi siten, että päätöksen Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan tekee tasavallan presidentti riippumatta siitä, mikä kansainvälinen taho kulloinkin on operaation toimeenpanijana. Työryhmän työn taustalla on hallituksen viime syksynä eduskunnalle antama sotilaallista kriisinhallintaa koskeva lakiesitys, jonka oli tarkoitus korvata nykyinen rauhanturvaamislaki. Esityksessä ehdotettiin, että tasavallan presidentti päättäisi valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen pohjalta ja eduskunnan kuulemisen jälkeen Suomen osallistumisesta kriisinhallintaoperaatioihin riippumatta siitä, onko kyse YK:n, EU:n tai jonkin muun tahon toimeenpanemasta operaatiosta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuitenkin katsoi, että ehdotettu EU:n operaatioita koskeva päätösvallan järjestely on ristiriidassa perustuslain kanssa, jonka mukaan EU-asioita koskevat Suomen toimenpiteet kuuluvat valtioneuvostolle. Kannanoton vuoksi hallitus peruutti esityksen joulukuussa. Työryhmä kuuli työnsä aikana tasavallan presidentin kansliaa, eduskunnan virkamiesjohtoa, valtioneuvoston oikeuskansleria sekä valtiosääntöoikeuden, politiikan tutkimuksen ja eu- 7 Momentti 2/2006

8 2006_2lmu.fm Page 8 Monday, February 27, :30 AM rooppaoikeuden tieteellisiä asiantuntijoita. Työryhmän ehdotus ja sen perustelut Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmä laati ehdotuksensa perustuslain muuttamiseksi. Muutosta tukevat muun muassa ne selkeyden ja läpinäkyvyyden vaatimukset, joiden mukaan perustuslain itsessään tulee antaa oikea kuva ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteista ja valtiollisen vallankäytön järjestelmästä. Työryhmä korostaa, että perustuslain muutosta nimenomaisesti edellyttävät EU:n operaatiot saattavat muodostua tulevaisuudessa Suomen kannalta merkittäväksi tavaksi osallistua kriisinhallintaan. Sen vuoksi on tärkeää, että niitä koskevalla päätöksenteolla on selkeä ja pysyvä lainsäädännöllinen perusta. Asian nostamista perustuslain tasolle tukee työryhmän mukaan myös se, että useiden muidenkin EU:n jäsenvaltioiden perustuslait sisältävät sotilaallista kriisinhallintaa koskevia tai sitä sivuavia säännöksiä. Työryhmän kuulemisissa ja sen työssä muutoinkin tuli esille myös useita perusteita, jotka vaihtoehtona perustuslain muutokselle puoltavat sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumista koskevan päätöksentekomenettelyn sääntelyä ns. poikkeuslakina. Poikkeuslaki on perustuslain säätämisjärjestyksessä säädetty laki, joka perustuslain sanamuotoa muuttamatta merkitsee asiallista poikkeusta perustuslaista. Myös perustuslakivaliokunta on viitannut tähän vaihtoehtoon. Päätöksenteossa mukana kaikki ylimmät valtioelimet Työryhmä toteaa, että kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistumista koskeva päätös kuuluu ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan. Päätöksessä ei ole kyse puolustusvoimien ylipäällikön toimivallan käyttämisestä. Tämän vuoksi osallistumista koskevan päätösvallan sääntely sopii parhaiten perustuslain kohtaan, jossa säädetään toimivallasta kansainvälisissä asioissa. Ehdotettu muotoilu Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan päättää presidentti valtioneuvoston esityksestä eduskunnan käsiteltyä asian sen mukaan kuin lailla säädetään olisi perustuslain 93 pykälän uusi 3 momentti. Säännöksen mukaan presidentti tekisi päätöksen Suomen osallistumisesta riippumatta siitä, onko kyse YK:n, EU:n tai jonkin muun tahon sotilaallisesta kriisinhallintaoperaatiosta. Näin luotaisiin perusta yhtenäiselle päätöksentekojärjestelmälle. Kyse olisi rajatusti vain Suomen osallistumista koskevasta presidentin päätöksestä, joka pohjautuisi presidentin ja valtioneuvoston kiinteään yhteistoimintaan kuten perustuslaki edellyttää. Presidentti tekisi päätöksen perustuslain mukaisessa menettelyssä eli valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta. Presidentin toimivalta ei ulottuisi EU:n operaatioiden kohdalla EU:n päätöksentekoon, vaan EU:ssa tehtävät päätökset operaatiosta kuuluisivat edelleen valtioneuvoston toimivaltaan perustuslain mukaisesti. Työryhmä pitää tärkeänä, että kaikkien ylimpien valtioelinten osuus päätöksenteossa käy ilmi suoraan perustuslaista. Tämän vuoksi ehdotus sisältää maininnan sekä valtioneuvoston esityksestä että eduskunnan osallistumisesta. Ehdotus tarkoittaisi sitä, että eduskunnan osallistuminen päätöksentekoon saisi nykyisestä poiketen perustuslain suojan. Eduskunnan osallistuminen asian käsittelyyn järjestyisi siten kuin sotilaallista kriisinhallintaa koskevassa hallituksen esityksessä ehdotettiin eli operaation laajuudesta ja luonteesta riippuen valtioneuvoston tulisi kuulla joko koko eduskuntaa antamalla sille selonteko tai eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa. Mietintö on osoitteessa Virallisten kääntäjien tutkintojärjestelmää pohtineen työryhmän muistio Työryhmä esittää, että nykyisen virallisten kääntäjien tutkintojärjestelmän tilalle perustetaan auktorisoitujen kääntäjien tutkintojärjestelmä. Nimike auktorisoitu kääntäjä on kuvaava tarkoitettaessa henkilöä, jolle on myönnetty oikeus vahvistaa käännöksiä laillisesti päteviksi. Auktorisoitujen kääntäjien tutkintotoiminta aiotaan sijoittaa lähtien Opetushallitukseen. Työryhmän ehdotuksilla pyritään varmistamaan se, että kansalaisilla, yrityksillä ja viranomaisilla on käytettävissään auktorisoitujen kääntäjien palveluita mahdollisuuksien mukaan maahanmuuttajakielissä, Euroopan unionin virallisissa kielissä ja keskeisissä Euroopan ulkopuolisissa kielissä ja että palveluiden järjestäminen täyttää myös Euroopan unionin asettamat vaatimukset. Muistio on osoitteessa tr35/tr35.pdf. Suomalaisten yliopistojen tohtorikoulutusta tarkasteleva arviointiraportti Korkeakoulujen arviointineuvoston nimeämä kansainvälinen arviointiryhmä suosittaa tutkijakoulujärjestelmän jatkamista, mutta ehdottaa uudistuksia järjestelmään. Tohtorikoulutukseen tulisi ryhmän mukaan saada yhtenäiset menettelyohjeet, jotka perustuisivat kansainväliseen vertaisarviointiin. Myös tohtorikoulutuksen laadunvarmistusta tulisi kehittää kaikissa yliopistoissa ja sen kansainvälistymiseen panostaa. Arviointiryhmä suosittaa, että tutkijakouluissa pyrittäisiin mahdollisimman monelle tarjoamaan neljän vuoden rahoitus luomalla kansallisia tutkijantoimia. Raportti on Korkeakoulujen arviointineuvoston verkkosivuilla osoitteessa Mielenterveyslain kriminaalipotilaita koskevia säännöksiä tarkastelleen työryhmän muistio Työryhmä ehdottaa, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että kriminaalipotilas voitaisiin määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon tiettyjen muidenkin vakavien mielenterveyden häiriöiden kuin mielisairauden perusteella. Kysymykseen tulisivat vaikeat, lähellä mielisairautta olevat persoonallisuushäiriöt, esimerkiksi epäluuloinen, eristäytyvä ja psykoosipiirteinen persoonallisuus. Mielenterveyslakiin laadittaisiin myös pykälä kriminaalipotilaita koskevasta velvoitteisesta avohoidosta, johon määräämisestä päättäisi terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Muistio on sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa 8

9 Momentti 2006_2lmu.fm Page 9 Monday, February 27, :30 AM Ehdotus lasten ja vanhempien välisten valvottujen tapaamisten järjestämisestä Lasten ja vanhempien väliset tuetut ja valvotut tapaamiset tulisi turvata koko maassa. Sosiaalihuoltolakia tulisi muuttaa siten, että kunnalla olisi velvollisuus järjestää tuki tai valvonta lapsen ja vanhemman välisiin tapaamisiin, silloin kun se on tarpeen lapsen turvallisuuden varmistamiseksi. Vanhemmat voivat myös itse järjestää tapaamisiin tuen tai valvonnan. Lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila oikeusministeriöstä ja lakimies Virpi Kölhi sosiaali- ja terveysministeriöstä selvittivät, miten lasten ja vanhempien väliset valvotut tapaamiset toteutuisivat nykyistä paremmin. Työpari jätti ehdotuksensa oikeusministeriön kansliapäällikölle Kirsti Rissaselle ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikölle Markku Lehdolle 8. helmikuuta. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin työpari ehdottaa otettavaksi nykyistä täsmällisemmät säännökset mahdollisuudesta määrätä lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset tuetuiksi tai valvotuiksi. Määräys voitaisiin antaa esimerkiksi silloin, kun se on tarpeen lapsen turvallisuuden varmistamiseksi tai lapsikaappauksen uhan vuoksi. Työpari ehdottaa, että lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten tukeminen ja valvonta olisi maksuton sosiaalipalvelu. Sosiaalilautakunnan tekemien olosuhdeselvitysten nopeuttamiseksi työpari ehdottaa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin säännöstä, jonka mukaan sosiaalilautakunnan olisi tehtävä selvitys viivytyksettä ja otettava yhteyttä asiassa kuultaviin viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa selvityspyynnön saapumisesta. Tuomioistuimen olisi myös yksilöitävä selvityspyyntö nykyistä tarkemmin. Nykyiset ongelmat ja nykytilan arviointi Monet kunnat järjestävät jo nyt lasten ja vanhempien välisiä valvottuja tapaamisia. Ongelmana on se, ettei valvontaa ole saatavissa kaikissa kunnissa. Kun kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää valvottuja tapaamisia, lapsen ja vanhemman välinen tapaaminen voi kokonaan estyä. Yksityisten järjestämiä valvottuja tapaamisia ei myöskään ole saatavissa kaikilla. Euroopan ihmisoikeussopimus velvoittaa viranomaisia ryhtymään positiivisiin toimenpiteisiin perhe-elämän turvaamiseksi: tällainen on myös lapsen oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan valtio kunnioittaa vanhemmastaan erossa asuvan lapsen oikeutta pitää yhteyttä kumpaankin vanhempaansa, ellei se ole lapsen edun vastaista. Julkaisu Lasten tuetut ja valvotut tapaamiset on verkossa: " julkaisut Sähköisen valvonnan työryhmän välimietintö Lokakuun alusta lähtien Suomessa otetaan käyttöön valvottu koevapaus uutena keinona vankien sijoittamiseksi yhteiskuntaan. Valvotussa koevapaudessa vanki voi asua kotonaan, josta käsin hän on velvoitettu käymään töissä, opiskelemaan, osallistumaan kuntoutukseen tai mahdollisiin hoito-ohjelmiin. Oikeusministeriön sähköisen valvonnan työryhmä ehdottaa, että koevapauden tekninen valvonta toteutettaisiin matkapuhelinpaikannuksella. Työryhmä pitää parhaana valvontakeinona matkapuhelinpaikannusta, koska sillä voidaan seurata jatkuvasti valvottavan liikkumista koko maassa. Jos puhelimessa on GPS-satelliittipaikannus, henkilö voidaan paikantaa kymmenen metrin tarkkuudella. Matkapuhelinvalvonta on halpaa, eikä se myöskään leimaa valvottavaa sosiaalisesti, kuten esimerkiksi valvontaranneke. Matkapuhelinvalvonnassa voidaan hyödyntää myös yleisessä tekniikassa kehitettäviä uusia ominaisuuksia. Laitekustannukset sadan vangin valvonnasta matkapuhelimella ja siihen liitettävällä GPS-tekniikalla ovat noin euroa vuodessa. Lisäksi tulevat liikennöinti- ja paikantamiskulut. Kansainvälisesti yleisin sähköinen arestin valvontakeino on ranneketunnistin, joka vaatii kuitenkin toimiakseen myös seurantajärjestelmän ja valtakunnallisen palvelimen. Järjestelmän kokonaishinta on sadan vangin valvonnasta euroa ilman ylläpito ja -liikennöintikuluja. Matkapuhelintekniikkaa on jo käytetty koeluontoisesti 15 Suomen vankilassa poistumislupien valvonnassa. Kaikkein tyytyväisimpiä ovat olleet järjestelmää eniten käyttävät laitokset. Huonona puolena ovat järjestelmän satunnaiset käyttökatkokset ja epätarkkuus kaupunkiolosuhteissa. Uuden vankeuslain mukaan koevapauteen voi päästä enintään kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapautumista. Edellytyksenä on, että vanki sitoutuu ehdottomaan päihteettömyyteen ja noudattaa hänelle annettuja ohjeita. Lisäksi sijoituksen on perustuttava rangaistusajan suunnitelmaan. Työryhmän esityksen mukaan sijoitusvankila arvioisi hyvissä ajoin ennen koevapautta vangin kykyä noudattaa yhteydenpitoa, päihteettömyyttä ja liikkumis- ja toimintamääräyksiä vankilan ulkopuolella. Myös vangin asuinolosuhteet arvioitaisiin. Jos vanki rikkoo lupaehtoja, hänelle voidaan antaa varoitus tai peruuttaa koevapaus määräajaksi tai kokonaan. Pitkäaikaisvankeja valvottaisiin ja heidän pääsyään koevapauteen kontrolloitaisiin tarkemmin kuin muita. Aikaisintaan elinkautisvanki voi päästä koevapauteen 11,5 vuoden vankilassaolon jälkeen. Eräissä tapauksissa pitkäaikaisvangeille määrätään pakollinen koevapaus ennen vapautumista, kun muille vangeille koevapaus voidaan määrätä vain heidän suostumuksellaan. Valvotussa koevapaudessa olevien vankien määrää on tarkoitus nostaa asteittain. Ensi vuonna koevapaudessa olisi kerrallaan noin 50 vankia, kun vuonna 2011 heitä olisi jo 500. Tavoitteena on, että vuonna 2011 koevapaudessa olisi prosenttia vangeista tämänhetkisestä vankimäärästä laskettuna. Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi valvotusta koevapaudesta ja työryhmän välimietintö ovat osoitteessa: Kävelykaduille tulossa liikennesäännöt ja merkki Kävelykatujen liikennekulttuuria halutaan selkiyttää uudella lainsäädännöllä. Esitetyt säännöt koskevat mm. ajoneuvoliikenteen rajoittamista ja pyöräilyä kävelykadulla. Hallitus antoi esityksen kävelykatujen liikennesäännöiksi 23. helmikuuta. Esitys liikennemerkiksi tuodaan valtioneuvoston käsittelyyn myöhemmin keväällä. Kävelykatutyyppiset liikenneväylät ovat lisääntyneet kaupunkien keskustoissa. Nykyisin kävelykadun liikenteelle ei ole erillisiä säännöksiä eikä kävelykatua ole määritelty laissa. Käy- 9 Momentti 2/2006

10 2006_2lmu.fm Page 10 Monday, February 27, :30 AM tännön liikennemerkkijärjestelyt vaihtelevat eri kaupungeissa ja ne ovat monin paikoin vaikeaselkoisia. Uusissa säännöissä kävelykatu olisi tarkoitettu jalankulkijoille ja pyöräilijöille, ja kaikkien ajoneuvojen olisi annettava jalankulkijoille esteetön kulku. Jalankulkija saisi kulkea kadun kaikilla osilla ja pyöräilijän olisi sovitettava ajotapansa ja nopeutensa jalankulun mukaan. Kadulle tulisi oma uusi liikennemerkki. Ajoneuvoliikenne rajattaisiin kulkuun kadun varrella oleville kiinteistöille, esimerkiksi pihalle tai autotalliin. Huoltoajo olisi sallittua, kun se osoitetaan liikennemerkillä. Ajonopeus määräytyisi ensisijaisesti jalankulkijoiden mukaan, mutta missään tilanteissa ei saisi ajaa yli 20 km/h. Pysäyttäminen ja pysäköinti kävelykaduille kiellettäisiin. Kävelykadulta tielle tulevan ajoneuvon kuljettajan olisi väistettävä muuta liikennettä. Kävelykadun liikennesääntöjä on valmisteltu viime vaiheessa yhteistyössä useiden kuntien, Suomen Kuntaliiton, Tiehallinnon ja ympäristöministeriön kanssa. Myös tunneleihin uusia sääntöjä Hallitus esittää myös, että tieliikennelakiin lisättäisiin erityissäännös liikennemerkillä osoitetussa tunnelissa ajamisesta. Tällaisessa tunnelissa ei ajoneuvoa saisi peruuttaa eikä kääntää takaisin tulosuuntaan. Vaikka tunneli olisi valaistu, ajoneuvossa olisi käytettävä kauko- tai lähivaloja. Ajoneuvon saisi pysäyttää tai pysäköidä ainoastaan hätä- tai vaaratilanteessa. Silloinkin tulisi käyttää mahdollisuuksien mukaan tätä tarkoitusta varten varattuja paikkoja. Uudet säännökset koskevat pitkiä tunneleita. Lyhyissä tunneleissa ei tieliikennelain mukaan nytkään saa pysäyttää tai pysäköidä. ASETETUT TOIMIELIMET Tietosuojalautakunta asetettu seuraavaksi toimikaudeksi Tietosuojalautakunta on asetettu päättyväksi kolmivuotiskaudeksi. Lautakunta käsittelee ja ratkaisee henkilötietojen käsittelyyn liittyviä henkilötietolain soveltamisalan kannalta periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä sekä antaa laissa tarkoitetut poikkeusluvat ja määräykset. Lautakunta seuraa myös henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta ja voi tehdä aloitteita asiassa. Lautakunnan jäsenet edustavat sekä rekisteröityjä että rekisterinpitäjiä. Puheenjohtajana jatkaa ylijohtaja Pekka Nurmi oikeusministeriöstä. Varapuheenjohtaja toimii professori Ahti Saarenpää Lapin yliopistosta. Muina varsinaisina jäseninä ovat hallintojohtaja Anna-Liisa Reinikainen (Tilastokeskus), itsenäinen konsultti Pertti Saloranta Hämeenlinnasta, johtaja Lea Mäntyniemi (Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry), toimitusjohtaja Sven-Gustaf Lindroos (EAN- Finland Oy) ja johtava lakimies Tuula Sario (Suomen Kuluttajaliitto ry). Liikenneturvallisuustoimia valmisteilla Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla Tiehallinnolle annettavan nopeusrajoitusten yleisohjeen uudistaminen. Ohjeessa tarkastellaan muun muassa yleisten ja tiekohtaisten rajoitusten suhdetta. Yleisohjeen uudistaminen on yksi seuraavan viisivuotiskauden liikenneturvallisuustoimista. Esityksiä on myös mm. mopoilijoiden ja motoristien ikärajan alentamisesta sekä promillerajan alentamisesta. Nopeusrajoitusten yleisohjeen uudistamisen on tarkoitus valmistua kesään mennessä. Ohjeessa otetaan kantaa myös mahdolliseen yleisrajoituksen alentamiseen tai moottoriteiden kesänopeuden nostoon. Ajonopeuksia käsitellään liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan laatimassa liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuosille Nopeusrajoitusmuutokset ovat ainoastaan muutamia lähivuosina selvitettävistä asioista, joilla voitaisiin vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Suunnitelmassa todetaan, että nopeuksien hillitsemiseksi on tarpeen tutkia sekä nopeusrajoituksia että valvonnan tehostamista. Nopeusrajoitukset on määritettävä oikein liikenneympäristön mukaan. Rajoitusten määrittelyohjeet on tarkoitus uudistaa siten, että niissä otetaan nykyistä paremmin huomioon liikenteen määrä, tienvarsiasutus ja tien tyyppi. Muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä otetaan käyttöön siellä, missä se on taloudellisesti järkevää. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa todetaan mopo- ja moottoripyöräkannan kasvun näkyvän jo motoristien vakavien vahinkojen lisäyksenä. Mopoilijoiden ja motoristien ajokortti- ja ajo-opetusvaatimuksia tulisi neuvottelukunnan mielestä tiukentaa liikennetilanteiden ja riskien hallinnan parantamiseksi. Ikärajojen nostoa mopoilijoilla 16:een ja mororisteilla 18:aan vuoteen tulisi myös harkita. Liikenneturvallisuusasioiden neuvottelukunta on nähnyt myös mahdollisuuksia alentaa rattijuopumusrikosten puuttumiskynnystä ja keskeyttää ajo jo kun kuljettajan veren alkoholipitoisuus on 0,2 promillea. KORKEIN OIKEUS KKO:2006:1 Työturvallisuus Laiteturvallisuus Eurooppaoikeus Yhtiö oli tuonut toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta koneen, joka oli varustettu CE-merkinnällä ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella. Kone oli luovutettu edelleen työnantajalle. Kysymys maahantuojan työturvallisuutta koskevista velvollisuuksista ja maahantuojayhtiön toimitusjohtajan rikosoikeudellisesta vastuusta, kun konetta käytettäessä oli aiheutunut työntekijälle tapaturma.(ään.) TyöturvallisuusL 40 1 momentti (144/1993) TyöturvallisuusL 40 2 momentti (144/1993) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/37/EY KKO:2006:2 Oikeudenkäyntimenettely - Muutoksenhaku - Vastavalitus Valitus käräjäoikeuden kiinteistön kauppahinnan alentamista ja asumiskustannusten korvausta koskevassa asiassa antamasta tuomiosta koski vain oikeudenkäyntikuluja ja niihin verrattavia kuluja. Vastavalituksella voitiin vaatia myös hinnanalennuksen ja asu- 10

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 3/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7

Sisältö 3/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 2/2010

Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 2/2010 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_6lmu.fm Page 1 Tuesday, September 13, 2005 4:46 PM 6/2005. Sisältö

2005_6lmu.fm Page 1 Tuesday, September 13, 2005 4:46 PM 6/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, 2006 2:45 PM 5/2006. Sisältö

2006_5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, 2006 2:45 PM 5/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 4/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIE- TINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALI-

Lisätiedot

momentti 4_10.fm Page 1 Thursday, May 20, 2010 11:26 AM 4/2010 Sisältö

momentti 4_10.fm Page 1 Thursday, May 20, 2010 11:26 AM 4/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot