LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 23. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutulautakunta AIKA klo 18:30-19:30 PAIKKA Kössin tila, Salamäentie 48 Oripää KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA NIINIJOEN KYLÄYHDISTYKSEN YHDISTYMISAVUSTUSHAKEMUS / NII- 27 NIJOEN RUKOUSHUONEEN REMONTTI 21 NIINIJOEN SEUDUN KYLÄYHDISTYKSEN YHDISTYMISAVUSTUSHAKE- 28 MUS/ SAUNARAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 22 KAUHANOJAN KYLÄYHDISTYKSEN YHDISTYMISAVUSTUSHAKEMUS / 30 PETÄJOEN PAVILJONGIN PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS 23 KAUHANOJAN KYLÄYHDISTYKSEN YHDISTYMISAVUSTUSHAKEMUS / 31 KYLÄYHDISTYSTEN HOITAMIEN KOHTEIDEN KUNNOSTUS 24 KAUHANOJAN KYLÄYHDISTYKSEN YHDISTYMISAVUSTUSHAKEMUS / 32 KYLÄKEINU, GRILLI, GRILLIKATOS JA MAINOSTAULU 25 KAUHANOJAN KYLÄYHDISTYKSEN YHDISTYMISAVUSTUSHAKEMUS / 33 ALPO JAAKOLAN METSÄMÖKIN KUNNOSTUS 26 YHTEISTYÖSOPIMUS MAASEUTUHALLINNON HALLINTOVIRANOMAIS- 34 TEHTÄVIEN HOITAMISESTA PÖYTYÄN, YLÄNEEN JA LOIMAAN VÄLIL LÄ. 27 ILMOITUSASIAT 36

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutulautakunta AIKA klo 18:30-19:30 PAIKKA Kössin tila, Salamäentie 48 Oripää OSALLISTUJAT LÄSNÄ Levomäki Tuomas puheenjohtaja Pietilä Juho varapuheenjohtaja Haverinen Lauri jäsen Heikkilä Riitta jäsen Hämäläinen Eero jäsen Pajula Kirsi jäsen Salminen Maija-Liisa jäsen Uusitalo Juha jäsen Ojanperä Taru Maaseutuasiamies/Esittelijä MUU Ahokas Pekka kh:n edustaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Tuomas Levomäki Pöytäkirjanpitäjä Taru Ojanperä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 13.päivänä kesäkuuta 2008 TARKASTUS Riitta Heikkilä Eero Hämäläinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-15:00 Maataloustoimistossa Taru Ojanperä

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutulautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS MAASLA Maaseutulautakunnan päätöksen mukaan kokouskutsu lähete tään lauta kunnan jäsenille postitse kolme päivää ennen kokousta. Puheenjohtaja: Maaseutulautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan li säksi saapuvilla on puolet jäsenistä. Totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutulautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA MAASLA Maaseutulautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat Heikkilä Riitta ja Hämäläinen Eero. Pöytä kirja tarkas te taan klo 9.00 maa ta loustoimistossa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutulautakunta NIINIJOEN KYLÄYHDISTYKSEN YHDISTYMISAVUSTUSHAKEMUS / NIINIJOEN RUKOUSHUO NEEN REMONTTI MAASLA Niinijoen seudun kyläyhdistys hakee yhdistymisavustusta 1800 euroa Niinijoen Rukoushuoneen remontoimiseen. Rukoushuo neessa järjestetään hengellisiä tilaisuuksia, lapsille pyhäkoulua ja aikuisille laulu- ja hartaustilaisuuksia yhdessä seurakunnan kans sa. Rakennuksen kunnosta huolehtii SLEY:n Niinijoen osaston johtokunta lahjoitusvaroin talkootyönä. Remontti on tarkoitus toteuttaa kesän 2008 ja 2009 aikana. Re monttisuunni telmiin kuu luu salin lattian nosto ja ulkovuoren kor jaus. Liitteet Liite 1/Maasla Niinijoen yhdistymisavustushakemus Liite 2/Maasla Rukoushuoneen remontti suunnitelma Liite 4/Maasla Niinijoen seudun kyläyhdistyksen kokous pöytäkirja Maaseutuasiamiehen ehdotus: Maaseutulautakunta päättää myöntää Niinijoen seudun kyläyhdis tykselle 1800 euroa Nii nijoen rukoushuoneen remontoimiseen. Maaseutulautakunta päättää myöntää hakemuksen mukaisesti 1800 euroa yhdistymisavustusta Niinijoen seudun kyläyhdistyk selle Niinijoen rukoushuoneen remontoimiseen.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta NIINIJOEN SEUDUN KYLÄYHDISTYKSEN YHDISTYMISAVUSTUSHAKEMUS/ SAUNARAKEN- NUKSEN RAKENTAMINEN MAASLA Kyläyhdistys hakee saapuneella hakemuksella ennakko päätöstä yhdistymisavustuksen käyttämisestä saunarakennuk sen ra ken ta mi seen Pap pis ten la van alueelle. Rakennus tulee kyläyh distyksen omistamalle tontille ja kyläyhdistys vastaa rakennuk sen kaikista rakentamiskustannuksista sekä ylläpitokustannuksista. Hankkeen ma te ri aa li kus tan nuk seksi on ar vioi tu eu roa. Kustan nuksiin ei ole vie lä ar vioitu työ kus tan nuk sia. Hakemuksen liit tee nä on ar vio sau na ra ken nuk sen ra ken nus ma teri aalien kus tan nuk sista ja ra ken nuk sen si säpiir ros. Hanke on kilpailutettu. Kyläyhdistys on päättänyt jat kaa neuvot teluja Melli län Hirsityön kanssa. Maaseutuasiamiehen ehdotus: Maaseutulautakunta hyväksyy yhdistymisavustuksen käyttämisen suunnitellun saunarakennuksen rakentamiseen Pappisten lavan alueelle. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä ja avustuksen myön tä mis tä lau ta kun ta edellyt tää kuitenkin tarkemman raken nus suun nitel m an ja kus tannus ar vion toimittamista lautakunnalle. Hyväksyi. MAASLA Niinijoen seudun kyläyhdistys on toimittanut lautakun nal le hankkeen rakennussuunnitelman ja kustannusarvion. Maa seu tu lautakunnalla on käytettävissä myös rakennuslupa-asiakir jat, jot ka ovat nähtävänä kokouksessa. Hankkeen lopulli nen kus tannusarvio on (alv 0%). Yhdis tymisavustusta hankkee seen haetaan euroa. Maaseutuasiamiehen ehdotus: Maaseutulautakunta päättää myöntää Niinijoen seudun kyläyhdis tykselle euroa yhdistymisavustusta saunarakennuksen ra kentamiseen. Hyväksyi. MAASLA 21

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Niinijoen seudun kyläyhdistys hakee yhdistymisavustusta euroa Pappisten järven saunarakennuksen viimeistelyyn. Yhdis tykselle on jo myönnetty yhdistymisavustusta euroa sau narakennuksen rakentamiseen. Saunan kustannusarvio on euroa. Suunnitelmien muuttumisen vuoksi kyläyhdistys ha kee avustusta kattamaan koko kustannusarvion. Liitteet Liite 1/Maasla Niinijoen yhdistymisavustushakemus Liite 3/Maasla Saunarakennuksen kustannusselostus Liite 4/Maasla Niinijoen seudun kyläyhdistyksen kokous pöytäkirja Maaseutuasiamiehen ehdotus Maaseutulautakunta päättää myöntää Niinijoen seudun kyläyhdis tykselle euroa saunarakennukennuksen viimeistelyyn seu raavin ehdoin; ennen maksatusta Niinijoen seudun kyläyhdistyk sen tulee toimittaa sopi mus, josta ilmenee, että sauna on kaik kien ky lä läis ten käytössä. Hyväksyi esityksen mukaisesti.

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutulautakunta KAUHANOJAN KYLÄYHDISTYKSEN YHDISTYMISAVUSTUSHAKEMUS / PETÄJOEN PAVILJON GIN PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS MAASLA Kauhanojan kyläyhdistys hakee yhdistymisavustusvaroista avus tusta Yhdistystalo Petäjoen Paviljongin kunnossapitoon euroa. Suunnitelmissa on kunnostaa ulkoterassin lattiapinta, pi ha-alue ympäristöineen eurolla. Lisäksi yhdistys hakee yleisavustusta euroa Pe täjoen Pavil jongin toiminnan edis tä mi sek si ja kehittämiseksi sekä mark ki noin tiin. Liiteet: Maasla / Kauhanojan kyläyhdistyksen yhdistymisavustushakemus / Petäjoen paviljongin piha-alueen kunnostuksen kustannusar vio Maaseutuasiamiehen ehdotus Maaseutulautakunta päättää myöntää Kauhanojan kyläyhdistyksel le yh teensä euroa, euroa Petäjoen Paviljongin pi ha-alu een kun nos tukseen ja euroa Petäjoen Paviljongin toimin nan ke hit tämi seen. En nen maksatusta Kauhanojan kyläyh distyksen on toimitettava tarjoukset piha-alueen kunnostuskoh teista kustannusarvion liitteksi. Lisäksi Kauhanojan kyläyhdistyk sen on toimitettava Petäjoen Paviljongin kehittämissuunnnitel ma/kustannusarvio, jos ta il me nee, mi hin tarkoituksiin eu ron kehittämisavustus kohdennetaan. Päätös Hyväksyi esityksen mukaisesti. Pekka Ahokas poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutulautakunta KAUHANOJAN KYLÄYHDISTYKSEN YHDISTYMISAVUSTUSHAKEMUS / KYLÄYHDISTYSTEN HOITAMIEN KOHTEIDEN KUNNOSTUS MAASLA Kauhanojan kyläyhdistys hakee yhdistymisavustusvaroista avus tusta yhteensä 2500 euroa seuraavien kohteiden kunnostukseen: Tenniskentän aidan korjaus, kustannusarvio 250 euroa. Pulkkamäen rappuset painekyllästetystä puusta ja turvareunojen korotus maa val lein, kus tan nus arvio eu roa (sis. kai vuri työ a 50 /tun ti) Uimarannan lai turin ja rap pus ten kor jaus sekä penk kien hankin ta. Ky läyhdis tys on hake nut tar jouksen penkkien han kinnasta (300 eu roa) Loi maan työ pajal ta, rappuset ja uudet ponttoonit lai turiin se kä hiek kaa ran taan kustannus yhteensä 600 euroa. Liitteet 5 / Maasla Kauhanojan kyläyhdistyksen yhdistymis avus tushakemus Maaseutuasiamiehen ehdotus Maaseutulautakunta päättää myöntää Kauhanojan kyläyhdistyk selle hakemuksen mukaisesti avustusta 2500 euroa edellämainit tujen kohteiden kunnostukseen. Hyväksyi. Pekka Ahokas poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutulautakunta KAUHANOJAN KYLÄYHDISTYKSEN YHDISTYMISAVUSTUSHAKEMUS / KYLÄKEINU, GRILLI, GRILLIKATOS JA MAINOSTAULU MAASLA Kauhanojan kyläyhdistys hakee yhdistymisavustusvaroista avus tusta yhteensä euroa seuraaviin kohteisiin: euroa aisakeinumallisen kyläkeinun rakentamiseen hyppy rimäen mäki tornin yhtey teen. Rakennustarvikkeet maksavat noin euroa. Kyläyhdistys on pyytänyt tajoukset puutava rasta, keinun laakeroinnista ja metalliosista. Rakentamisen ky lä yh dis tys hoi taa tal koo töin. 750 euroa haponkestävästä teräksestä tehdyn makkaranpaisto grillin hankin taan. Grilliä käytettäisiin kyläyhdistyksen tapahtu mis sa. Kyläyhdistys on pyytänyt tarjouksen grillistä euroa Grillikatoksen hankintaan pulkkamäen yhteyteen. Grillikatos olisi mm. kou lun oppilaiden ja seurakunnan kerhojen käytettävissä. 500 euroa kyläyhdistyksen oman mainostaulun hankintaan. Liitteet 5 / Maasla Kauhanojan kyläyhdistyksen yhdistymis avustushake mus / Maasla Loimaan silkkipainon mainoskylttitarjous Maaseutuasiamiehen ehdotus Maaseutulautakunta päättää myöntää hakemuksen mukaisesti Kau hanojan ky lä yh dis tyk selle yhteensä euroa; euroa grillikatok sen ja 500 eu roa ky lä yh dis tyksen mai nostaulun hankin taan, eu roa ky lä keinun rakentamiseen ja 750 eu roa grillin hankin taan. Päätös Hyväksyi. Pekka Ahokas poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutulautakunta KAUHANOJAN KYLÄYHDISTYKSEN YHDISTYMISAVUSTUSHAKEMUS / ALPO JAAKOLAN MET- SÄMÖKIN KUNNOSTUS MAASLA Kauhanojan kyläyhdistys hakee yhdistymisavustusvaroista avus tusta yhteen sä euroa Eksyssuolla sijaitsevan taiteilija Alpo Jaakolan metsämökin, saunan ja varastorakennuksen kunnostuk seen. Kylä toimikunnalla on käyttöoikeus kyseisiin rakennuksiin. Rakennukset vaativaat nopeasti korjausta, sillä alkuperäiset sau nan ja mökin katot ovat jo huonokuntoiset. Mökkiä on ajateltu retkikohteeksi, jolloin rakennuk sien yhteyteen on tarpeen hankkia ulkokäymälä. Kylä yhdistyksen saamien tarjousten perusteella kat tomateriaaliksi suunniteltu huopakate, aluskate ja muut tarvik keet tu li si vat mak samaan noin 2030 euroa, ulko huussi 6 00 eu roa ja alimpien hirsien uusin ta 400 euroa. Töineen ja pientarvik keineen hank keen kustannusarvio on 3800 euroa. Liitteet 5 / Maasla Kauhanojan kyläyhdistyksen yhdistymis avustushakemus / Maasla Alpo Jaakolan mö kin kunnostussuunnitel ma ja kustannusarvio Maaseutuasiamiehen ehdotus Maaseutulautakunta päättää myöntää Kauhanojan kyläyhdistyk selle Alpo Jaakolan metsämökin kunnostukseen yhteensä euroa. Päätös Hyväksyi. Pekka Ahokas poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutulautakunta YHTEISTYÖSOPIMUS MAASEUTUHALLINNON HALLINTOVIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITAMI SESTA PÖYTYÄN, YLÄNEEN JA LOIMAAN VÄLILLÄ. MAASLA Maaseutuviraston kuntien maaseutuviranomaisille lähe tetyn Hallinnollisen ohjeen luonnonhaittakorvauksen, ympäristö tuen ja eläinten hyvinvoinnin tuen käsittelystä vuodesta 2008 al kaen (Dnro 207/23/2008). Ohjeen mukaan kuntien viranomais ten tulee eriyttää tehtävät siten, että lfa- ja ympäristötuki- sekä eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumuksia koskevia hallinto- ja maksajaviranomaistehtäviä hoitavat eri henkilöt. Sama kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen ei siten voi tehdä sekä päätöstä em. sitoumuksen hyväksymisestä että sitoumukseen liittyvän tuen maksusta. Lisäksi tehtävänjaon järjestelyssä on otettava huomioon hallintolain 28 :n mukaiset esteellisyyssäännökset. Vuodesta 2008 alkaen em. luonnonhaittakorvaus-, ympäristötuki- ja eläin ten hyvinvoinnin tuen haku- ja sitoumuskäsittely on jär jestettävä kunnassa vähintään kolmen henkilön toimesta siten, että tapaus kohtaisesti hallintoviranomaistehtäviä suorittava hen kilö (eli si toumuskäsittelijä) ei saa enää osallistua em. tukia kos kevien ha kemusten tallentamiseen eikä tallennus ten tarkastami seen. Ha kemusten vastaanottamiseen eivät vaikuta tehtä vien eriyttämistä koskevat säännöt. Hallintoviranomaistehtävillä v alkaen tarkoitetaan em. si toumuksen hy väksymistä ja allekirjoittamista sekä em. sitoumuk seen liittyvien mahdollisten muutosten (sitoumuksen siirto, tila tyypin muuttami nen jne) hyväksymistä. Maksajaviranomaistehtävillä v alkaen tarkoitetaan tukipää töksen te kemistä ja mahdollisen takaisinperintäpäätöksen teke mistä ja lisä maksu jen hyväksymistä. Henkilöiden, jotka kunnissa hyväksyvät sitoumuksen tai tekevät vuosittai sen tukipäätök sen, tulee toimia virkavastuulla, eli heidän tulee olla lähtö kohtaisesti viranhaltijoita tai kunnan johtosään nössä tms. vi ranomai seksi määrätty. Tehtävien sujuvan hoitamisen mahdollistamiseksi Pöytyän, Ylä neen ja Loimaan maaseu tuasiamiehet ovat suullisesti sopineet, että valmis tellaan sopimus hallintoviranomaistehtävien hoitami sesta. Tarkoi tus on, että sopimukseen nojautuen toinen kunta voi tarvittaessa pyytää toiselta sopimuskunnalta apua sitoumuspää tösten teossa ja allekirjoitta misessa. Sopimus on voimassa tämän kalenterivuo den loppuun saakka 2009 toteutuvien kuntaliitosten takia. Sopimuskuntien maaseutulautakuntien tulee käsitellä ja hyväksyä sopi mus. Sopimuksen allekirjoittavat ne, joilla kunnassa on hal lintosäännön mukaan ni menkirjoitusoikeus. Liite 8/Maasla Yhtestyösopimus

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutuasiemiehen ehdotus Maaseutulautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, et tä se hyväksyy ky sei sen so pi muk sen Loi maan kau pun gin osalta. Lautakunta valtuuttaa maaseutuasiamiehen muuttamaan sopi muksen sisältöä, mikäli sopimuksessa esiityy asiavirheitä tai sopi muskunnat niin vaativat. Hyväksyi esityksen mukaisesti.

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Maaseutulautakunta ILMOITUSASIAT MAASLA Kylien neuvottelukunnan muistio 3/2008 Liite 8/maasla Kylien neuvottelukunnan muistio 3/2008 Maaseutuasiamiehen ehdotus: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi Hyväksyi.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 AIKA 26.08.2013 klo 18:30-20:00 PAIKKA Liminganlahden luontokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1 Aluejohtokunta Aika 19.05.2015 klo 18:00-20:17 Paikka Kesälahti-talo, Aurinko-kabinetti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikonsaari Petri 18:00-20:17 puheenjohtaja

Lisätiedot