Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava Kaavaselostus Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto hyv FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY tark P15797

2 Kaavaselostus 1 (59) Eva Persson Puurula tark Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet Toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Vesistöt Pohjavesialueet Tulva Maisema Rakennettu ympäristö Rakennettu kulttuuriympäristö Seudullisesti arvokkaat kohteet Paikallisesti arvokkaat kohteet Kiinteät muinaisjäännökset Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut Yhdyskuntatekniikka Liikenne Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Oulun seudun yleiskaava Tyrnävän kirkonkylän osayleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Osayleiskaavaa varten laaditut selvitykset Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET... 35

3 Kaavaselostus 2 (59) Eva Persson Puurula tark Osayleiskaavan suunnittelun tarve Osallistuminen ja yhteistyö Osayleiskaavan tavoitteet Alustavat tavoitteet Asukkaiden asettamat tavoitteet Rakennemallit Rakennemallit Rakennemallien vaikutusten arviointi Jatkotyön pohjaksi valittu rakennemalli OSAYLEISKAAVA Kaavan rakenne Mitoitus Kantatilaselvitykseen perustuva mitoitus Mitoitusperuste, uusien rakennuspaikkojen määrä Uusien rakennuspaikkojen sijoitusperiaatteet Aluevaraukset Merkinnät Koko yleiskaava-aluetta koskevat määräykset KAAVAN VAIKUTUKSET Kokonaisvaikutukset Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan, ilmastoon Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset kulttuuriympäristöön Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön Liikenne- ja meluvaikutuksia Vaikutukset virkistykseen ja reitistöön Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Suhde Oulun seudun 2020 yleiskaavaan Suhde maakuntakaavaan Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin OSAYLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS JA SEURANTA... 56

4 Kaavaselostus 3 (59) Eva Persson Puurula tark Liitteet - Valmisteluvaiheen vastineet Rakentamistapaohjeet Suunnittelualuetta koskevat asiakirjat: - Tupostien maisemaselvitys Luontoselvitys Maisemaselvitys Arkeologisten kohteiden inventointi Kantatilaselvitys 2010, poikkileikkausvuosi Tyrnävän liikennesuunnitelma on valmistunut 2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, raportteja 64/2013, Tyrnävän kunta, Plaana Oy).

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (56) Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä ja tarkistettua osayleiskaava. Alueen nimi Kunta Kaavan nimi Tyrnävän kunnan Ängeslevänjokivarren kylien alueet: Ängeslevä, Markkuu ja Jokisilta Tyrnävän kunta Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava Kaavan laatija: Projektipäällikkö: Yhteyshenkilö: Eva Persson Puurula, arkkit. SAFA p Helena Illikainen, aluearkkitehti p Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Tyrnävän kunta sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle ja on yksi Oulun kaupungin lähikuntien kasvavista kunnista. Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Tyrnävän kunnassa, Ängeslevänjokivarella ja Tupostien varrella. Suunnittelualue on kaksiosainen, Jokisillan alueella n. 617 ha ja Ängeslevä- Markkuulla noin 1063 ha. Yhteispinta-ala on 1680 ha. Tarkoitus on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka voidaan käyttää perusteena rakennusluvan myöntämiselle maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti kylä- ja ranta-alueella. (MRL 44 2 mom ja MRL 72 ). Osayleiskaava laaditaan tarkentamaan suunnittelualueella voimassa olevaa Oulun seudun yleiskaavaa 2020.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 2 (56) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitustoimikunnan päätös , Kunnanhallituksen päätös , Kaavoitustoimikunnan päätös ja Kaavoitustoimikunnan päätös osayleiskaavoitustyön valmistelun aloittamisesta ja perusselvitysten laadinnasta Kaavaa koskeva perusselvitysvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kaavatoimikunnan päätös ja kunnanhallituksen päätös konsultin valinnasta Ilmoitus kaavan vireille tulosta ja OAS nähtäville asettamisesta on kuulutettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, tark ) on asetettu nähtäville välisenä aikana ja tarkistettu versio on nähtävänä kaavoitusprosessin loppuun saakka. Ohjausryhmän kokoukset , , Työpaja I on pidetty (Tavoitetyöpaja) 1. viranomaisneuvottelu on pidetty Työpaja II on pidetty (Rakennemallivaihtoehtoja). Markkuun kylätapaaminen , aluearkkitehti esitteli rakennemallivaihtoehtoja. Rakennemallin valinta on käsitelty kaavoitustoimikunnassa ( ) ja kunnanhallituksella ( ). Luonnos on ollut nähtävillä Työpaja III on pidetty (Kaavaluonnos) Kaavaneuvottelu pidetty ELY-keskuksen kanssa Valmisteluvaiheen vastineet saapuneisiin mielipiteiden ja lausuntoihin on laadittu ja tarkistettu Ehdotus on ollut nähtäville viranomaisneuvottelu on pidetty Lausuntopyyntö ehdotuksesta Ehdotusvaiheen vastineet Kunnanhallituksen käsittely Kunnanvaltuusto hyv Osayleiskaavan suunnittelualueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuskielto (MRL 38 ) Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Rakennuskielto koskee rakennusluvan alaista rakentamista ja on voimassa kunnes osayleiskaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman (kuitenkin enintään viisi vuotta).

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 3 (56) 2.2 Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet 2.3 Toteuttaminen Tarkoitus on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka voidaan käyttää perusteena rakennusluvan myöntämiselle maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti kylä- ja ranta-alueella. (MRL 44 2 mom ja MRL 72 ). Osayleiskaava laaditaan tarkentamaan suunnittelualueella voimassa olevaa Oulun seudun yleiskaavaa Mittakaava 1: Osayleiskaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella AP, RA ja PL -alueilla. Rakentamista valvoo kunnan tekninen lautakunta ja sen alaisena toimiva rakennustarkastaja. Osayleiskaavan toteuttamisen tueksi on laadittu erilliset ohjeelliset rakentamistapaohjeet.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 4 (56) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3.2 Alueen yleiskuvaus Tyrnävän kunta on maaseutualuetta, jonka ominaispiirteitä ovat laajat peltoaukeat. Tyrnävä on aina ollut vahva maatalouspitäjä, joka tunnetaan erityisesti perunanviljelystä. Kunta kuuluu yhteen Euroopan viidestä puhtaimmista siemenperunan tuotantoon keskittyneistä High Grade -alueista. Jokisilta, Ängeslevä ja Markkuu ovat Tyrnävän kuntaan kuuluvia kyliä. Jokisilta sijaitsee Tyrnävän kirkonkylästä luoteeseen, ja Ängeslevä sekä Markkuu koillisen suunnalla. Alueet ovat haja-asutusaluetta eli asutus koostuu etäällä toisistaan olevista perinteisistä pihapiireistä. Nykyaikaista, tiivistä rakentamista ei suunnittelualueella ole. Markkuun kylässä on toimiva koulu. Alueiden maisemallisiin peruspiirteisiin kuuluvat peltoaukeiden lisäksi Ängeslevänjoen törmät ja niiden kasvillisuus, sekä joidenkin pihapiirien yhteydessä, pihaan johtavien teiden varsilla olevat puukujanteet. Alueet kuuluvat Tyrnävä-Limingan lakeuteen, joka on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue. Vuonna 2001 tapahtunut Tyrnävän ja Temmeksen kuntien yhdistyminen kasvatti kunnan pinta-alaa ja väestömäärää. Tyrnävän kunnan rajanaapureita ovat Muhos, Kempele, Liminka ja Oulu. Tyrnävän etu on ollut sijainti sopivan kaukana/lähellä Oulun kaupunkia (n. 30 km). Kuva 1. Limingan lakeuden viljelymaisema. 3.3 Luonnonympäristö Osayleiskaavaa varten tehtyä luontoselvitystä ( , Terhi Ala-Risku. Tmi. Pohjanmaan Luontotieto) on käytetty apuna tässä työssä. Natura-alueita kaava-alueella ei ole. Suomen luonnonmaisemajaottelussa Tyrnävä kuuluu Pohjois-Pohjanmaan viljelylakeuteen ja Limingan tasankoon. Alueita luonnehtii äärimmäinen tasaus.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 5 (56) Vastakohtana Ängeslevänjoki on uurtanut uomansa syvälle hieta- ja hiekkasedimentteihin. Joen kanjoni on Markkuulla M yli 20 m syvä, törmätt ovat äkkijyrkkiä ja helposti vyöryviä. Joen virtaamavaihtelu on suurta. Suunnittelualueella kevättulvan vaikutus jää kuitenkin kapeahkolle rantaalueelle (Pohjois-Pohjanmaann luonnonmaisemaselvitys 1976, Siira 1980). Ilmeisesti pohjavesipurkaumien takia joessa on kesälläkin melko voimakas virta ja syvällä varjoisassa kanjonissa virtaava v vesi on kylmää. Kasvillisuus jokiuoman rinteillä on kokoo matkalla huomattavan rehevää. Markkuulla rehevä rinnelehto r muuttuu törmän päällä nopeasti karuiksi männiköiksi. Ängeslevän ja Jokisillan peltoaukealla jokiuomaa seuraileva lehto l on pitkään jatkuneenn peltoviljelyn takia ylirehevöitynyttä, ryteikköistä ja vaikeakulku uista. Jokisilta sekä Jokisillan ja Ängeslevän välinen alue on Limingan tasankoa. Jokivarttaa seurailee kapea vyöhyke ryteikköistä ja peltoviljelyn rehevöittämää rantalehtoa. Huomionarvoisiaa luontokohteita eii alueelta ole löytynyt. Silmälläpidettävä jokipaju kasvaa jokiuomassa vesirajassa lähes yhtenäisesti koko matkalla. Laajimmat jokipajukasvustot ovat niemien kärjessä, siltojen pielissä ja muilla raivatuilla, valoisilla paikoilla. Kuva 2. Ote luontoselvityksen liitteestä 1. Jokisilta. Vihreää neliö ja ympyrä: jokipajun esiintymä.. Ängeslevällä Ala-Siirasta Tervoon ulottuvat laitumet joen molemmin puolin ovat jääneet pois käytöstä. Yrjö-Siiran, Siiran S ja Uusitalon laitumet on arvioitu arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi vuosienn kartoituksessa. Nämä laitumet ovat nykyään melkein kokonaan pusikoituneet. Karjanpidon loppuminen on vähentänyt luonnon monimuotoisuutta kylässä. Suurin osa laitumistaa on kunnostuskelpoisia ja osaa hoidetaan niittämällä. Viimeisiä avoimina säilyneitää laitumia ei ainakaan ensisijaisesti kannattaisi osoittaa rakentamiseen.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 6 (56) Kuva 3. Ote luontoselvityksen liitteestä 3. Ängeslevä. Sininen rajaus: lähteikkö, vihreä: laidun, käytössä, ruskea: laidun, ei käytössä, oranssi: tulvametsä, värilliset ympyrät uhanalaisia kasvilajeja. Markkuulla Ängeslevänjoen kurussa Rauhionojan yhtymäkohdan molemmin puolin on seudullisestikin merkittävä lehtometsäalue.. Uhanalaisista luontotyypeistä rinteillä esiintyy kuivia, tuoreita jaa kosteita lehtoja. Alue on enimmäkseen tulvavyöhykettä. Markkuulla huomionarvoisiaa luontokohteita ovat myös kaksi luonnontilaista lähteikköä Muhoksentien pohjoispuolella. Lähteikkö on vesilain 15 ja 17 suojelema luontotyyppi. Luontopolun varressa kyläläisten juhannuksenviettopaikan ympärillä avautuva vanha laidunalue on myös säilyttämisen arvoinen. Niittämällä ja puustoa raivaamalla alueesta saisi vielä edustavamman. Kuva 4. Ote luontoselvityksen liitteestä 4, Markkuu. Vaaleanpunainenn rajaus: lehto, oranssi: tulvametsä, värilliset ympyrät uhanalaisia kasvilajeja

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 7 (56) Kaavakartalle on merkitty luontoselvityksen perusteella seuraavat alueet: luo-1 lähteikkö. Vesilain 15 ja 17 suojelema luontotyyppi. luo-2 lähteikkö. Vesilain 15 ja 17 suojelema luontotyyppi. luo-3 lehtometsä. Metsälain 10 erityisen tärkeä elinympäristö. luo-4 lehtometsä. Metsälain 10 erityisen tärkeä elinympäristö. luo-5 tulvametsä. Äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. luo-6 tulvametsä. Äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. luo-7 luo-20 Jokipajun esiintymä. luo-21. Metsälain 10 erityisen tärkeä elinympäristö. Uhanalaiset kasvilajit Jokipaju (Salix triandra, silmälläpidettävä laji) Suunnittelualueella jokipajua esiintyy lähes yhtenäisesti Jokisillan alapuolelta Ängeslevälle Kempeleentien sillalle asti. Kempeleentien sillasta ylävirtaan havaittiin vain pari esiintymää. Viimeinen jokipajupensaikko on Uusi-Siiran kohdalla kapean niemen päässä. Jokipaju on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Sammakonleinikki (Ranunculus reptabundus, silmälläpidettävä laji) Sammakonleinikki kasvaa typpipitoisella märällä savella tai hiesulla lammikoissa, ojissa ja jokirannoilla. Suunnittelualueelta sammakonleinikkiä löytyi kahdesta valtaojasta, erään salaojan suulta sekä rehevöityneen lammen rannalta. Aikaisemmilta löytöpaikoilta kasvia ei enää löytynyt. Sammakonleinikki on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Vesihilpi (Catabrosa aquatica, silmälläpidettävä laji) Vesihilpi on monivuotinen, pienikokoinen heinä. Vesihilven pysyviä kasvupaikkoja ovat lähteiköt. Suunnittelualueelta vesihilpi löytyi Markkuulta lähteiköstä ja vanhan likolammen rannasta. Lajia on aikaisemmin löydetty pitkiltä matkoilta Ängeslevänjoen rannoilta (esim. Heikkinen 2003), mutta näitä esiintymiä ei enää löytynyt. Vesihilpi on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Eläimistö Jokisillan ja Ängeslevän pellot kuuluvat Oulun seudun lintujen kerääntymisalueeseen, joka on Suomen merkittävin ja kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA). IBA on BirdLife Internationalin ja viranomaisten yhteinen hanke, jonka tavoitteena on alueiden linnustonsuojeluarvojen turvaaminen. Tyrnävän peltoaukeat liittyvät saumattomasti Liminganlahden kosteikkoihin. Laajoilla ja lähes rakentamattomilla peltoaukeilla on huomattava merkitys

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 8 (56) kevätmuutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena erityisesti metsähanhelle, kurjelle ja laulujoutsenelle (BirdLife International 2009). Kuva 5. Oulun seudun kerääntymisalue. Lähde: Birdlife. Kaava-alueella saattaa olla viitasammakon potentiaalisia elinympäristöalueita eli seisovaa vettä. Havaintoja viitasammakosta ei kuitenkaan ole alueella tehty eikä rakentamista ole osoitettu viitasammakoiden potentiaalisille elinalueille.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 9 (56) 3.4 Vesistöt Suunnittelualue kuuluu Temmesjoen vesistöalueeseen. Vesistöalue sijaitsee Oulujoen Iijoen vesienhoitoalueella Oulujoen O jaa Siikajoen vesistöalueiden välissä. Vesistöalue sijaitsee pääosin Limingan ja Tyrnävän kuntien alueella. eikä joki juurikaan erotu kotitarve-- ja virkistys- Kuva 6. Temmesjoen vesistöalue. (lähde: Tulvariskien alustava arviointi Temmesjoen vesistöalueella, POPELY/1/07.02/2011) Suunnittelualueen läpi virtaa Ängeslevän njoki. Ängeslevänjoki yhtyy Limingan- lahteen laskevaan Temmesjokeen Limingan kunnan puolella. Ängeslevän- Se jokeen laskee useita ojia, joista suurin ja merkittävin on Luonnunginoja. laskee Ängesleväjokeen Jokisillan alueella, joen pohjoispuolella. Joki virtaa syvässää jyrkkätörmäisessä uomassa kokonaismaisemassa. kalastusta. Jokialueella harjoitetaan Kuva 7. Ängeslevänjoki

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 10 (56) Pohjavesialueet Tulva Markkuun alueella sijaitsee osa Polvenkankaan pohjavesialueesta ( ).. Pohjavesialue on vedenhankintaan soveltuva eli se kuuluu pohjavesien luokituksessa luokkaan II. Pohjaveden laatua vaarantavia tekijöitä alueella ovat lähinnä asutus, maatalous, liikenne, vähäinen maanotto ja ampumarata- toiminta. Kuva 8. Polvenkankaan pohjavesialuee ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajaukset ( SYKE, ELY-keskus ) Temmesjoen vesistöalueella ei ole tulvasuojelurakenteita, mutta jokisuuta on muokattuu voimakkaasti perkaamalla. TemmesjoenT n alaosallaa on pohjapato, jonka tarkoituksena on estää rantasyöpymiä. Ylivirtaamilla pohjapadon vaikutus vedenkorkeuksiin on lähes olematon jo muutaman kilometrin sen yläpuolella, eikä pohjapadostaa aiheudu haittaa ranta-alueille, rakennuksille tai kulkuyhteyksille (PSYLV 2000) ). Ängeslevänjoesta on tehty tulvakanava Kiviojaan, K joka laskeee Temmesjokeen Tyrnävänn joen haaran alapuolella. Liminganjoen pohjapadollaa ohjataan vedet osittain Temmesjok keen. Laajimmat tulva-alueet vuoden 2000 ilmakuvien perusteella olivat: - Temmesjoen alaosalla Liminganjoen ja pohjapadon välisellä alueella, - Rahjo-ojan alaosalla, - Ängeslevänjoen keskiosalla Ängeslevän kylän läheisyydessä sekä - Ängeslevänjoen alaosalla. Temmesjoen vesistöalueella on ollut useita tulvia, joiden haitalliset vaiku- Suurimmat tulvat ovat sattuneet vuosina 1977, 1981, 1983, 1989, 1993 ja tukset ulottuvat jokisuulle. Vahingoista ei ole tehty kuitenkaan selvityksiä lukua edeltävistää tulvista ei ole tietoja. Vuoden 2000 tulvan aikana on kuvattu jokiuomia ja otettu vedenkorkeushavaintoja. Tulvariskien arvioimiseksi on laadittu TemmesjoeT en alaosalle karkea malli, jossa maaston korkeuden kuvaamiseenn on käytetty Maanmittauslaitoksen uusinta korkeusmal lia (KM2). Temmesjoe en vesistöalueella suurten tulvavirtaa- on vain yksittäisiä ja vajavaisia havaintojaksoja. Tästä syystä on arvioitu mien tai vedenkorkeuksien arvioiminen on haastavaa, koska vesistöalueella

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 11 (56) karkeastii tulvavedenkorkeudet siten, että alivedenkorkeuteen on lisätty 2 metriä. Näiden vedenkorkeuksien avulla on sitten laadittu kartta tulva-alueen laajuudesta. Ongelmana tässää tarkastelussa on, että tulvavedenkorkeus voi vaihdella uoman muodosta ja joen koskisuudesta riippuen. Lisäksi jokiuomista voi tietyllä vedenkorkeudella osa vedestä virrata toiseen uomaan, mikä hankaloittaa arviointia. Kuva 9. Karkean tasonn tulva-alue. (lähde: Tulvariskien alustava arviointi Temmesjoen vesistöalueella, POPELY/1/07.02/2011) Temmesjoen vesistöalueella ei ole esiintynyt tulvia, joista olisi aiheutunut tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 8 :n 1 momentissa tarkoi- tettuja vahingollisia seurauksia. Vesistöalueella ei ole myöskään arvioitu esiin- seurauksia. Edellä mainitun perusteellaa Temmesjoen vesistöalueella ei tyvän tulevaisuudenn tulvia, joista aiheutuisi edellää tarkoitettuja vahingollisia katsota olevan mahdollista merkittävää tulvariskiä.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 12 (56) Kuva 10. Ängeslevänjoen tulva-alueet vuoden 2000 ilmakuvien perusteella Jokisillan alueella Kuva 11. Ängeslevänjoen tulva-alueet vuoden 2000 ilmakuvien perusteella Ängeslevän ja Markkuun alueella sekä pohjavesialue ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajaukset (oik) Maisema Osayleiskaavaa varten tehty Maisemaselvitys Tyrnävän Ängeslevän ja Markkuun sekä Jokisillan alueillee ( , Oulun seudun ammattikorkeakoulu) on ollut apuna tässä työssä. Alueelle on tehty Tupostien maisemaselvitys ( ). Maisemaselvitys kattaa Tupostien varren kunnanrajalta Tyrnävän taajama-alueen rajaan.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 13 (56) Kuva 12. Valtakunnall lisesti arvokas maisema-alue: alueella sijaitsevat: 1. Ängeslevänjoki/Yrjö-Siira Perinnemaisematyyppi: tulvaniitty, niitty,, metsälaidun, haka Limingan lakeus. Lähde: Ely- 2. Ängeslevänjoki/Siira Perinnemaisematyyppi: tulvaniitty, niitty,, pelto keskus Tyrnävänn perinnemaisemakohteista Arvoluokka: P (paikallista arvoa) Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji hentosuolake. Arvoluokka: P (paikallista arvoa) Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji kullero. Tyrnävä kuuluu Pohjanmaan maisemama aakuntaan,, jossa se sijoittuu Pohjois- maisema-alueella. Limingan kirkonkylän ja Tyrnävän välinen alue on Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon alueeseen. Ängeslevän alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Limingan lakeuden maamme suurimpiaa tasankoja, jossa 10 metrin korkeus saavutetaan vasta 15 kilometrin päästä merestä. Yleisin maalaji on savi,, jota esiintyy paikoin jopa 50 metrin kerroksina. Aluetta halkovat pienehköt, paikoitellen syvässä kanjonissa virtaavat Ängeslevänjoki ja Tyrnävänjoki, jotka yhtyneinä alajuoksulla Temmesjokeen muodostavat Liminganlahdenn suistoalueen. Parhaat maisemat avautuvat Tyrnävän Ängeslevänn tienoilla. Ängeslevän- ja Tyrnävänjokivarsillaa on runsaasti vanhaaa perinteistä rakennuskantaa, useasti hyvin avoimen maiseman keskellä. Tyrnävän kirkonkylä on tyypillinen aivan aukean keskelle, Tyrnävänjoen törmille syntynyt, tiiviinä ja ehyenä säilynyt taajama, jonka sijainti lakeuden keskellä on taajamassa selvästi aistittavissa.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 14 (56) 3. Ängeslevän Ylipää/Uusitalo Perinnemaisematyyppi: haka, metsälaidun Arvoluokka: P (paikallista arvoa) Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji kullero. 3.6 Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on haja-asutusaluetta, eli asutus koostuu lähinnä perinteisistä pihapiireistä, jotka ovat etäällä toisistaan. Nykyaikaista, tiivistä rakentamista ei alueillaa ole. Asutus tukeutuuu jokivarteen perinteisen jokivarsikylän tavoin. Suunnittelualueella on maatilojen talouskeskuksia, pysyvää asutusta ja jonkin verran loma-asutusta. Asutuksen ikähaarukka on 1700-luvulta tähän päivään saakka. Kuva 13. Ängeslevä jaa Markkuu (yllä) Jokilta (alla), maisemaselvityksen kulttuurimaisemaliitekartta, joka perustuu rakennusinventointiin 1999, tie-, pelto- ja niittytilanne 1952 sekää isojakokarttaan 1834.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 15 (56) Rakennetun ympäristön esimerkit: Kuva 14. Esimerkki maatilarakentamisesta Kuva 15. Maatila talvisessa maisemassa Kuva 16. Markkuun koulu ja luontopolun portti Kuva 17. Ängeslevän vanha koulurakennus, nyk. asuinkäytössä (vas) ja Jokisillan entinen koulu, nykyisin päiväkoti (oik) Kuva 18. Moderni talo

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 16 (56) 3.7 Rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti kulttuuriympäristöjää (RKY 2009) Seudullisesti arvokkaat kohteet merkittäviää rakennettuja Suunnittelualueella on voimassa Oulun seudun s oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaavan laajennus mm. Tyrnävään kunnan alueelle on tullut lainvoimaiseksi Luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet ja alueet on esitetty omassa oikeusvaikutteisessa kaavakartassa. Yleiskaavan määräykse n mukaan Kohdetta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Kohteen ympäristö on säilytettävä. Kohteen numerointi viittaa Pohjois-Pohjanmaann kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet inventointiraportissa käytettyyn numerointiin. Kuva 19. Ote Oulun seudun yleiskaavasta 2. Luonnon L ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet ja alueet Seuraavat Oulun seudun yleiskaavassaa suojelukohteiksi merkityt kohteet sijaitsevat Ängeslevänjoen kylien osayleiskaavan suunnittelualueella. Kaikki kohteet sijaitsevat Ängeslevä-Markkuun osa-alueella. Jokisillan suunnittelualueella ei ole kohteita. Nro Oulun seudun yk 10:33 Tuppurainen, Angeslevä 10:36 Kuusela, Ängeslevä 10:74 Yli-Markuksela 10:77 Siirat 10:78 Toppinen Rak. inv Tuppurainen ent. Kotila 60 Kuusela 44 Yli-Markuselaa 65 Siira ja Ala-Siira 69 Toppinen (sis. tuulimylly) Kohde 10: :34 Tervo on suunnittelualueen ulkopuolellau a ja kohde 10:37 Mukala (Rak. inv kohde 38. Mukala) on todettu puretuksi. Kohde voi olla pihapiiri tai yksittäinen rakennus ja kohteeseen voi kuulua myös talousrakennuksia varsinaisen pihapiirin ulkopuolella.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 17 (56) Paikallisesti arvokkaat kohteet Ängeslevänjoen alueen rakennusinventointi on suoritettu Kohteet on arvioitu paikallisesti ja seudullisesti merkittäviksi kohteiksi. Seuraavat inventointikohteet sijaitsevat Ängeslevänjoen kylien osayleiskaavan suunnittelualueella. 39. Majala 40. Häkkilä ja Huiskula 41. Holappa 42. Kaskela 43. Markkulan koulu 45. Kööppilä ja Korkala 46. Jokipuro ent. palo * 47. Rajala 48. Forssi ja Yli-Forssi 49. Viinikka ent. Uurala 50. Yli-Viittala 51. Haarala ja Haapasalo 52. Vainio 53. Korkala ja Pikku-Korkala 54. Risteli ja Veikkola 55. Ylä-Kotila 57. Alatalo ja Kotila 58. Paasonen 59. Ala-Markus 61. Koskela 62. Yrjö-Siira 63. Yli-Siiraa 64. Uusi-Siira 66. Entinen Ängeslevän koulu 67. Tupala ja Korkala 68. Törmälä 70. Matinolli * 71. Pajala 72. Kolomio ja Puistola 73. Töllintörmä 74. Pikku-Tyyskä 75. Puistola 76. Orava ja Ängeslevän koulu 77. Pirska 78. Yli-Könönen 87. Tuulela ent. Mätikkö ja Puro 88. Töykkälä 89. Eerika ja Tuomela 91. Matila 92. Tuominiemi 93. Jokisillan koulu 94. Jokela 95. Kaakinen 96. Hynninen 97. Suutari 98. Suutarinparras * kohteet 46 ja 70 on 1999 rakennusinventoinnissa arvottu seudullisesti merkittäväksi, mutta eivät ole merkitty Oulun seudun osayleiskaavaan suojelukohteeksi. Rak. inv kohde 38 Mukala ja kohde 90. Nikula on todettu puretuksi. Kuva 20. Alueen ainoa säilynyt tuulimylly (kohde: Toppinen).

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 18 (56) 3.8 Kiinteät muinaisjäännökset Alueelle on tehty Tyrnävänn Markkuun, Ängeslevän ja Jokisillan J osayleiskaavan arkeologinen nventointi (Jaana( Itäpalo ). kylien Ennen inventointia alueella tunnettiin yksi mahdolliseksi muinaisjäännökseksi luokiteltuu kohde, Ängeslevä Toppinen, Toppisen maalla 1600-luvun alussa sijainnut kappelikirkko ( ). Lisäksi tiedossa oli kaksi tervahautakohdetta (kohteet Majala ja Markkula). Inventoinnissa löydettiin neljä uutta tervahautakohdettaa Ängeslevän ja Markkuun kylistä. Jokisillan alueelta eii inventoinnissa löytynyt mitään.. Inventoinnin mukainen kohdeluettelo: 1. Keränen työ- ja valmistuspaikka; tervahauta 2. Majalaa työ- ja valmistuspaikka; tervahauta 3. Markkula työ- ja valmistuspaikka; tervahauta 4. Tervala työ- ja valmistuspaikka; tervahautoja 5. Palo työ- ja valmistuspaikka; tervahauta 6. Viitala työ- ja valmistuspaikka, tervahauta ja kellari 7. Ängeslevä Toppinen kirkkorakenteet; kirkonpaikak at, Kuva 21. Karttaliite arkeologisesta inventoinnista Ängeslevän ja Markkuun kylien alueelta. Punainen piste: muinaisjäännöskohde, oranssi neliö: autioitunut kantatalo, keltainen piste: mylly 1700-luku, vihreä piste: muu inventointihavainto.

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 19 (56) 3.9 Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut Väestö Väestö kylittäin v v. 65 YHT % väestöstä Kirkonkylä ,88279 Jokisilta , Murto ,09352 Ängeslevä ,19015 Markkuu , Keskikylä , Suutarinkylä / Ylipää , Temmes/Muut ,47132 YHTEENSÄ Tyrnävän kunnan väestö on ollut tasapainoisessa 1-2 prosentin vuotuisessa kasvussa viimeisen 10 vuoden ajan. Kunnassa asui ihmistä , ihmistä , ihmistä ja ihmistä Väestötavoite on 7200 asukasta vuoteen 2015 ja 8000 vuoteen Asukaslukutavoitteen toteutuminen edellyttää noin 2%:n vuotuista kasvua. Kasvusta 70% ohjataan kirkonkylään, 13% Murtoon, 11% Temmekselle ja 6% kyläalueille. Tyrnävän elinkeinorakenne Elinkeinorakenne % Alkutuotannossa työsk. 19,4 Teollisuudessa työsk. 23,2 Rakentamisalalla työsk. 6,7 Kaupan alalla työsk. 7,0 Kuljetusalalla työsk. 9,5 Liike-elämän palveluissa 3,5 Muissa palveluissa työsk. 27,1 Elinkeino tuntematon 3,6 Työpaikat Tyrnäväläisistä yli 40 prosenttia työskentelee palveluissa ja melkein 30 % alkutuotannossa. Työpaikkojen toimialarakenne % Alkutuotannossa 27,4 Jalostus 21,1 Palveluissa 45,6 Toimiala tuntematon 6,0

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 20 (56) Palvelut Suunnittelualueen kylät tukeutuvat pääasiassa Tyrnävän julkisiin ja kaupallisiin palveluihin, lisäksi Tupoksen ABC:hen ja Zeppelinin kauppakeskukseen sekä kauempana Tupoksen ja Oulun palveluihin. Kunnan kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat pääosin Tyrnävän kuntakeskuksessa sekä Murrossa ja Temmeksellä. Markkuun koulu on kaksiopettajainen koulu, jossa on noin 30 oppilaita. Syksystä 2011 alkaen Markkuun koululla toimivat luokka-asteet 1-4. Jokisillan päiväkodissa on 38 lasta. Ei muuta toimintaa. Tyrnävällä on neljä alakoulua ja yksi yläkoulu sekä musiikkiopisto ja kansalaisopisto. Kuulammen koulu Tyrnävällä, luokat 5-9, n. 480 oppilasta, opettajia 38 ja kolme koulunkäynninohjaajaa. Kouluun tulevat uutena ikäluokkana viidesluokkalaiset Kirkkomännikön ja Markkuun koululta (lukuvuosi ). Alakoulut ovat Markkuun (1-4), Kirkkomännikön (0-4), Murron (1-6) ja Temmeksen (1-6) koulut. Lähivuosina kuntakeskukseen rakentuu uusi 400 oppilaan alakoulu.

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 21 (56) 3.10 Yhdyskuntatekniikka Vesihuolto Vesihuollosta vastaa Tyrnävän Vesihuolto Oy. Vahvistettua viemärilaitoksen toiminta-aluetta ovat vain Tyrnävän ja Murron asemakaava-alueet. Suunnittelualueella on 22 vuotta vanha Tyrnävä-KeT empele siirtoviemäri, jonka kautta Tyrnävän jätevesi siirtyy Kempeleen keskuspuhdistamoon. Puhdistamo puhdistaaa Kempeleen Niittyrannas ssa toimivalla puhdistamollaan osakaskuntien jätevedet. Siirtoviemäri kulkee k Ängeslevän kyläalueen kautta sen itäpuolelle, juuri suunnittelualueen ulkopuolella.. Vedenottopaikkoja (yleiseen tarpeen) ei suunnittelus ualueella ole. Vesijohtoverkosto ulottuu kylien kiinteistöihin. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty t yhdessä Limingan ja Lumijoen kanssa 2004 ja päivitystyö on meneillään. Yhtiö on vuodesta 2006 lähtien rakentanut haja-asutusalueelle n. 50 km liittäen verkostoon n. 170 kiinteistöä. Työ jatkuu (jokivarsi- ja tienvarsinauhakylät) viemäriverkostoa Partaantien varressa ja Markkuu-Palontie-Korkalantie- mpele Ängeslevä-Muhostie-Ängeslevän paikallistieltp tä Tyrnävä-Kem siirtoviemäriin saakka, johon rakennettava verkko liitetään. Ängeslevän paikallistien varsi Jokisillalle on ohjelmassa n Kuva 22. Vesijohtover rkosto (siniset viivat) viemäri (pun. viiva).

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SUSIVUOREN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P18551 FCG Finnish Consulting Group Oy Susivuoren Ranta-asemakaava 2.6.2012 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KATUJA P28913 1.6.2016 Kaavan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) ISO- JA PIENI VATJUJÄRVI HAAPAVESI OSAYLEISKAAVA kaava-alueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 2.1.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 2 TONTTI 1 P30045 9.6.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10/2011 Suunnittelualue Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1. 1/7 LIITE A Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 29.4.2014, 5.1.2015, 9.1.2016 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA 2 (6) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI FCG Planeko Oy JÄMSÄN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI 9.4.2008, TARK. 27.6.2008, TARK 17.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS Ote Joutsan rantaosayleiskaavasta 2005, kaavoitettavat ranta-alueet rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIT 27 TONTTI 7 JA 8 SEKÄ KORTTELI 29 TONTIT 1, 2 JA 3 P27721

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Nakkilan kunnan Myllärintien lännenpuoleisella

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.5.2015 SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 107

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 107 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 107 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 107 P29359 21.3.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta

Lisätiedot

VAKKOLAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAKKOLAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASKOLA VAKKOLAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 21.2.2011 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3 p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA KALAJOEN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.10.2016 0 OSALLISTUMIS JA ARVIOIN TISUUNNITELMAN (OAS) TAR KOITUS MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot