Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava Kaavaselostus Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto hyv FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY tark P15797

2 Kaavaselostus 1 (59) Eva Persson Puurula tark Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet Toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Vesistöt Pohjavesialueet Tulva Maisema Rakennettu ympäristö Rakennettu kulttuuriympäristö Seudullisesti arvokkaat kohteet Paikallisesti arvokkaat kohteet Kiinteät muinaisjäännökset Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut Yhdyskuntatekniikka Liikenne Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Oulun seudun yleiskaava Tyrnävän kirkonkylän osayleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Osayleiskaavaa varten laaditut selvitykset Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET... 35

3 Kaavaselostus 2 (59) Eva Persson Puurula tark Osayleiskaavan suunnittelun tarve Osallistuminen ja yhteistyö Osayleiskaavan tavoitteet Alustavat tavoitteet Asukkaiden asettamat tavoitteet Rakennemallit Rakennemallit Rakennemallien vaikutusten arviointi Jatkotyön pohjaksi valittu rakennemalli OSAYLEISKAAVA Kaavan rakenne Mitoitus Kantatilaselvitykseen perustuva mitoitus Mitoitusperuste, uusien rakennuspaikkojen määrä Uusien rakennuspaikkojen sijoitusperiaatteet Aluevaraukset Merkinnät Koko yleiskaava-aluetta koskevat määräykset KAAVAN VAIKUTUKSET Kokonaisvaikutukset Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan, ilmastoon Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset kulttuuriympäristöön Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön Liikenne- ja meluvaikutuksia Vaikutukset virkistykseen ja reitistöön Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Suhde Oulun seudun 2020 yleiskaavaan Suhde maakuntakaavaan Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin OSAYLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS JA SEURANTA... 56

4 Kaavaselostus 3 (59) Eva Persson Puurula tark Liitteet - Valmisteluvaiheen vastineet Rakentamistapaohjeet Suunnittelualuetta koskevat asiakirjat: - Tupostien maisemaselvitys Luontoselvitys Maisemaselvitys Arkeologisten kohteiden inventointi Kantatilaselvitys 2010, poikkileikkausvuosi Tyrnävän liikennesuunnitelma on valmistunut 2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, raportteja 64/2013, Tyrnävän kunta, Plaana Oy).

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (56) Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä ja tarkistettua osayleiskaava. Alueen nimi Kunta Kaavan nimi Tyrnävän kunnan Ängeslevänjokivarren kylien alueet: Ängeslevä, Markkuu ja Jokisilta Tyrnävän kunta Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava Kaavan laatija: Projektipäällikkö: Yhteyshenkilö: Eva Persson Puurula, arkkit. SAFA p Helena Illikainen, aluearkkitehti p Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Tyrnävän kunta sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle ja on yksi Oulun kaupungin lähikuntien kasvavista kunnista. Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Tyrnävän kunnassa, Ängeslevänjokivarella ja Tupostien varrella. Suunnittelualue on kaksiosainen, Jokisillan alueella n. 617 ha ja Ängeslevä- Markkuulla noin 1063 ha. Yhteispinta-ala on 1680 ha. Tarkoitus on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka voidaan käyttää perusteena rakennusluvan myöntämiselle maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti kylä- ja ranta-alueella. (MRL 44 2 mom ja MRL 72 ). Osayleiskaava laaditaan tarkentamaan suunnittelualueella voimassa olevaa Oulun seudun yleiskaavaa 2020.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 2 (56) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitustoimikunnan päätös , Kunnanhallituksen päätös , Kaavoitustoimikunnan päätös ja Kaavoitustoimikunnan päätös osayleiskaavoitustyön valmistelun aloittamisesta ja perusselvitysten laadinnasta Kaavaa koskeva perusselvitysvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kaavatoimikunnan päätös ja kunnanhallituksen päätös konsultin valinnasta Ilmoitus kaavan vireille tulosta ja OAS nähtäville asettamisesta on kuulutettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, tark ) on asetettu nähtäville välisenä aikana ja tarkistettu versio on nähtävänä kaavoitusprosessin loppuun saakka. Ohjausryhmän kokoukset , , Työpaja I on pidetty (Tavoitetyöpaja) 1. viranomaisneuvottelu on pidetty Työpaja II on pidetty (Rakennemallivaihtoehtoja). Markkuun kylätapaaminen , aluearkkitehti esitteli rakennemallivaihtoehtoja. Rakennemallin valinta on käsitelty kaavoitustoimikunnassa ( ) ja kunnanhallituksella ( ). Luonnos on ollut nähtävillä Työpaja III on pidetty (Kaavaluonnos) Kaavaneuvottelu pidetty ELY-keskuksen kanssa Valmisteluvaiheen vastineet saapuneisiin mielipiteiden ja lausuntoihin on laadittu ja tarkistettu Ehdotus on ollut nähtäville viranomaisneuvottelu on pidetty Lausuntopyyntö ehdotuksesta Ehdotusvaiheen vastineet Kunnanhallituksen käsittely Kunnanvaltuusto hyv Osayleiskaavan suunnittelualueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuskielto (MRL 38 ) Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Rakennuskielto koskee rakennusluvan alaista rakentamista ja on voimassa kunnes osayleiskaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman (kuitenkin enintään viisi vuotta).

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 3 (56) 2.2 Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet 2.3 Toteuttaminen Tarkoitus on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka voidaan käyttää perusteena rakennusluvan myöntämiselle maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti kylä- ja ranta-alueella. (MRL 44 2 mom ja MRL 72 ). Osayleiskaava laaditaan tarkentamaan suunnittelualueella voimassa olevaa Oulun seudun yleiskaavaa Mittakaava 1: Osayleiskaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella AP, RA ja PL -alueilla. Rakentamista valvoo kunnan tekninen lautakunta ja sen alaisena toimiva rakennustarkastaja. Osayleiskaavan toteuttamisen tueksi on laadittu erilliset ohjeelliset rakentamistapaohjeet.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 4 (56) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3.2 Alueen yleiskuvaus Tyrnävän kunta on maaseutualuetta, jonka ominaispiirteitä ovat laajat peltoaukeat. Tyrnävä on aina ollut vahva maatalouspitäjä, joka tunnetaan erityisesti perunanviljelystä. Kunta kuuluu yhteen Euroopan viidestä puhtaimmista siemenperunan tuotantoon keskittyneistä High Grade -alueista. Jokisilta, Ängeslevä ja Markkuu ovat Tyrnävän kuntaan kuuluvia kyliä. Jokisilta sijaitsee Tyrnävän kirkonkylästä luoteeseen, ja Ängeslevä sekä Markkuu koillisen suunnalla. Alueet ovat haja-asutusaluetta eli asutus koostuu etäällä toisistaan olevista perinteisistä pihapiireistä. Nykyaikaista, tiivistä rakentamista ei suunnittelualueella ole. Markkuun kylässä on toimiva koulu. Alueiden maisemallisiin peruspiirteisiin kuuluvat peltoaukeiden lisäksi Ängeslevänjoen törmät ja niiden kasvillisuus, sekä joidenkin pihapiirien yhteydessä, pihaan johtavien teiden varsilla olevat puukujanteet. Alueet kuuluvat Tyrnävä-Limingan lakeuteen, joka on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue. Vuonna 2001 tapahtunut Tyrnävän ja Temmeksen kuntien yhdistyminen kasvatti kunnan pinta-alaa ja väestömäärää. Tyrnävän kunnan rajanaapureita ovat Muhos, Kempele, Liminka ja Oulu. Tyrnävän etu on ollut sijainti sopivan kaukana/lähellä Oulun kaupunkia (n. 30 km). Kuva 1. Limingan lakeuden viljelymaisema. 3.3 Luonnonympäristö Osayleiskaavaa varten tehtyä luontoselvitystä ( , Terhi Ala-Risku. Tmi. Pohjanmaan Luontotieto) on käytetty apuna tässä työssä. Natura-alueita kaava-alueella ei ole. Suomen luonnonmaisemajaottelussa Tyrnävä kuuluu Pohjois-Pohjanmaan viljelylakeuteen ja Limingan tasankoon. Alueita luonnehtii äärimmäinen tasaus.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 5 (56) Vastakohtana Ängeslevänjoki on uurtanut uomansa syvälle hieta- ja hiekkasedimentteihin. Joen kanjoni on Markkuulla M yli 20 m syvä, törmätt ovat äkkijyrkkiä ja helposti vyöryviä. Joen virtaamavaihtelu on suurta. Suunnittelualueella kevättulvan vaikutus jää kuitenkin kapeahkolle rantaalueelle (Pohjois-Pohjanmaann luonnonmaisemaselvitys 1976, Siira 1980). Ilmeisesti pohjavesipurkaumien takia joessa on kesälläkin melko voimakas virta ja syvällä varjoisassa kanjonissa virtaava v vesi on kylmää. Kasvillisuus jokiuoman rinteillä on kokoo matkalla huomattavan rehevää. Markkuulla rehevä rinnelehto r muuttuu törmän päällä nopeasti karuiksi männiköiksi. Ängeslevän ja Jokisillan peltoaukealla jokiuomaa seuraileva lehto l on pitkään jatkuneenn peltoviljelyn takia ylirehevöitynyttä, ryteikköistä ja vaikeakulku uista. Jokisilta sekä Jokisillan ja Ängeslevän välinen alue on Limingan tasankoa. Jokivarttaa seurailee kapea vyöhyke ryteikköistä ja peltoviljelyn rehevöittämää rantalehtoa. Huomionarvoisiaa luontokohteita eii alueelta ole löytynyt. Silmälläpidettävä jokipaju kasvaa jokiuomassa vesirajassa lähes yhtenäisesti koko matkalla. Laajimmat jokipajukasvustot ovat niemien kärjessä, siltojen pielissä ja muilla raivatuilla, valoisilla paikoilla. Kuva 2. Ote luontoselvityksen liitteestä 1. Jokisilta. Vihreää neliö ja ympyrä: jokipajun esiintymä.. Ängeslevällä Ala-Siirasta Tervoon ulottuvat laitumet joen molemmin puolin ovat jääneet pois käytöstä. Yrjö-Siiran, Siiran S ja Uusitalon laitumet on arvioitu arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi vuosienn kartoituksessa. Nämä laitumet ovat nykyään melkein kokonaan pusikoituneet. Karjanpidon loppuminen on vähentänyt luonnon monimuotoisuutta kylässä. Suurin osa laitumistaa on kunnostuskelpoisia ja osaa hoidetaan niittämällä. Viimeisiä avoimina säilyneitää laitumia ei ainakaan ensisijaisesti kannattaisi osoittaa rakentamiseen.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 6 (56) Kuva 3. Ote luontoselvityksen liitteestä 3. Ängeslevä. Sininen rajaus: lähteikkö, vihreä: laidun, käytössä, ruskea: laidun, ei käytössä, oranssi: tulvametsä, värilliset ympyrät uhanalaisia kasvilajeja. Markkuulla Ängeslevänjoen kurussa Rauhionojan yhtymäkohdan molemmin puolin on seudullisestikin merkittävä lehtometsäalue.. Uhanalaisista luontotyypeistä rinteillä esiintyy kuivia, tuoreita jaa kosteita lehtoja. Alue on enimmäkseen tulvavyöhykettä. Markkuulla huomionarvoisiaa luontokohteita ovat myös kaksi luonnontilaista lähteikköä Muhoksentien pohjoispuolella. Lähteikkö on vesilain 15 ja 17 suojelema luontotyyppi. Luontopolun varressa kyläläisten juhannuksenviettopaikan ympärillä avautuva vanha laidunalue on myös säilyttämisen arvoinen. Niittämällä ja puustoa raivaamalla alueesta saisi vielä edustavamman. Kuva 4. Ote luontoselvityksen liitteestä 4, Markkuu. Vaaleanpunainenn rajaus: lehto, oranssi: tulvametsä, värilliset ympyrät uhanalaisia kasvilajeja

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 7 (56) Kaavakartalle on merkitty luontoselvityksen perusteella seuraavat alueet: luo-1 lähteikkö. Vesilain 15 ja 17 suojelema luontotyyppi. luo-2 lähteikkö. Vesilain 15 ja 17 suojelema luontotyyppi. luo-3 lehtometsä. Metsälain 10 erityisen tärkeä elinympäristö. luo-4 lehtometsä. Metsälain 10 erityisen tärkeä elinympäristö. luo-5 tulvametsä. Äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. luo-6 tulvametsä. Äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. luo-7 luo-20 Jokipajun esiintymä. luo-21. Metsälain 10 erityisen tärkeä elinympäristö. Uhanalaiset kasvilajit Jokipaju (Salix triandra, silmälläpidettävä laji) Suunnittelualueella jokipajua esiintyy lähes yhtenäisesti Jokisillan alapuolelta Ängeslevälle Kempeleentien sillalle asti. Kempeleentien sillasta ylävirtaan havaittiin vain pari esiintymää. Viimeinen jokipajupensaikko on Uusi-Siiran kohdalla kapean niemen päässä. Jokipaju on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Sammakonleinikki (Ranunculus reptabundus, silmälläpidettävä laji) Sammakonleinikki kasvaa typpipitoisella märällä savella tai hiesulla lammikoissa, ojissa ja jokirannoilla. Suunnittelualueelta sammakonleinikkiä löytyi kahdesta valtaojasta, erään salaojan suulta sekä rehevöityneen lammen rannalta. Aikaisemmilta löytöpaikoilta kasvia ei enää löytynyt. Sammakonleinikki on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Vesihilpi (Catabrosa aquatica, silmälläpidettävä laji) Vesihilpi on monivuotinen, pienikokoinen heinä. Vesihilven pysyviä kasvupaikkoja ovat lähteiköt. Suunnittelualueelta vesihilpi löytyi Markkuulta lähteiköstä ja vanhan likolammen rannasta. Lajia on aikaisemmin löydetty pitkiltä matkoilta Ängeslevänjoen rannoilta (esim. Heikkinen 2003), mutta näitä esiintymiä ei enää löytynyt. Vesihilpi on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Eläimistö Jokisillan ja Ängeslevän pellot kuuluvat Oulun seudun lintujen kerääntymisalueeseen, joka on Suomen merkittävin ja kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA). IBA on BirdLife Internationalin ja viranomaisten yhteinen hanke, jonka tavoitteena on alueiden linnustonsuojeluarvojen turvaaminen. Tyrnävän peltoaukeat liittyvät saumattomasti Liminganlahden kosteikkoihin. Laajoilla ja lähes rakentamattomilla peltoaukeilla on huomattava merkitys

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 8 (56) kevätmuutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena erityisesti metsähanhelle, kurjelle ja laulujoutsenelle (BirdLife International 2009). Kuva 5. Oulun seudun kerääntymisalue. Lähde: Birdlife. Kaava-alueella saattaa olla viitasammakon potentiaalisia elinympäristöalueita eli seisovaa vettä. Havaintoja viitasammakosta ei kuitenkaan ole alueella tehty eikä rakentamista ole osoitettu viitasammakoiden potentiaalisille elinalueille.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 9 (56) 3.4 Vesistöt Suunnittelualue kuuluu Temmesjoen vesistöalueeseen. Vesistöalue sijaitsee Oulujoen Iijoen vesienhoitoalueella Oulujoen O jaa Siikajoen vesistöalueiden välissä. Vesistöalue sijaitsee pääosin Limingan ja Tyrnävän kuntien alueella. eikä joki juurikaan erotu kotitarve-- ja virkistys- Kuva 6. Temmesjoen vesistöalue. (lähde: Tulvariskien alustava arviointi Temmesjoen vesistöalueella, POPELY/1/07.02/2011) Suunnittelualueen läpi virtaa Ängeslevän njoki. Ängeslevänjoki yhtyy Limingan- lahteen laskevaan Temmesjokeen Limingan kunnan puolella. Ängeslevän- Se jokeen laskee useita ojia, joista suurin ja merkittävin on Luonnunginoja. laskee Ängesleväjokeen Jokisillan alueella, joen pohjoispuolella. Joki virtaa syvässää jyrkkätörmäisessä uomassa kokonaismaisemassa. kalastusta. Jokialueella harjoitetaan Kuva 7. Ängeslevänjoki

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 10 (56) Pohjavesialueet Tulva Markkuun alueella sijaitsee osa Polvenkankaan pohjavesialueesta ( ).. Pohjavesialue on vedenhankintaan soveltuva eli se kuuluu pohjavesien luokituksessa luokkaan II. Pohjaveden laatua vaarantavia tekijöitä alueella ovat lähinnä asutus, maatalous, liikenne, vähäinen maanotto ja ampumarata- toiminta. Kuva 8. Polvenkankaan pohjavesialuee ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajaukset ( SYKE, ELY-keskus ) Temmesjoen vesistöalueella ei ole tulvasuojelurakenteita, mutta jokisuuta on muokattuu voimakkaasti perkaamalla. TemmesjoenT n alaosallaa on pohjapato, jonka tarkoituksena on estää rantasyöpymiä. Ylivirtaamilla pohjapadon vaikutus vedenkorkeuksiin on lähes olematon jo muutaman kilometrin sen yläpuolella, eikä pohjapadostaa aiheudu haittaa ranta-alueille, rakennuksille tai kulkuyhteyksille (PSYLV 2000) ). Ängeslevänjoesta on tehty tulvakanava Kiviojaan, K joka laskeee Temmesjokeen Tyrnävänn joen haaran alapuolella. Liminganjoen pohjapadollaa ohjataan vedet osittain Temmesjok keen. Laajimmat tulva-alueet vuoden 2000 ilmakuvien perusteella olivat: - Temmesjoen alaosalla Liminganjoen ja pohjapadon välisellä alueella, - Rahjo-ojan alaosalla, - Ängeslevänjoen keskiosalla Ängeslevän kylän läheisyydessä sekä - Ängeslevänjoen alaosalla. Temmesjoen vesistöalueella on ollut useita tulvia, joiden haitalliset vaiku- Suurimmat tulvat ovat sattuneet vuosina 1977, 1981, 1983, 1989, 1993 ja tukset ulottuvat jokisuulle. Vahingoista ei ole tehty kuitenkaan selvityksiä lukua edeltävistää tulvista ei ole tietoja. Vuoden 2000 tulvan aikana on kuvattu jokiuomia ja otettu vedenkorkeushavaintoja. Tulvariskien arvioimiseksi on laadittu TemmesjoeT en alaosalle karkea malli, jossa maaston korkeuden kuvaamiseenn on käytetty Maanmittauslaitoksen uusinta korkeusmal lia (KM2). Temmesjoe en vesistöalueella suurten tulvavirtaa- on vain yksittäisiä ja vajavaisia havaintojaksoja. Tästä syystä on arvioitu mien tai vedenkorkeuksien arvioiminen on haastavaa, koska vesistöalueella

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 11 (56) karkeastii tulvavedenkorkeudet siten, että alivedenkorkeuteen on lisätty 2 metriä. Näiden vedenkorkeuksien avulla on sitten laadittu kartta tulva-alueen laajuudesta. Ongelmana tässää tarkastelussa on, että tulvavedenkorkeus voi vaihdella uoman muodosta ja joen koskisuudesta riippuen. Lisäksi jokiuomista voi tietyllä vedenkorkeudella osa vedestä virrata toiseen uomaan, mikä hankaloittaa arviointia. Kuva 9. Karkean tasonn tulva-alue. (lähde: Tulvariskien alustava arviointi Temmesjoen vesistöalueella, POPELY/1/07.02/2011) Temmesjoen vesistöalueella ei ole esiintynyt tulvia, joista olisi aiheutunut tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 8 :n 1 momentissa tarkoi- tettuja vahingollisia seurauksia. Vesistöalueella ei ole myöskään arvioitu esiin- seurauksia. Edellä mainitun perusteellaa Temmesjoen vesistöalueella ei tyvän tulevaisuudenn tulvia, joista aiheutuisi edellää tarkoitettuja vahingollisia katsota olevan mahdollista merkittävää tulvariskiä.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 12 (56) Kuva 10. Ängeslevänjoen tulva-alueet vuoden 2000 ilmakuvien perusteella Jokisillan alueella Kuva 11. Ängeslevänjoen tulva-alueet vuoden 2000 ilmakuvien perusteella Ängeslevän ja Markkuun alueella sekä pohjavesialue ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajaukset (oik) Maisema Osayleiskaavaa varten tehty Maisemaselvitys Tyrnävän Ängeslevän ja Markkuun sekä Jokisillan alueillee ( , Oulun seudun ammattikorkeakoulu) on ollut apuna tässä työssä. Alueelle on tehty Tupostien maisemaselvitys ( ). Maisemaselvitys kattaa Tupostien varren kunnanrajalta Tyrnävän taajama-alueen rajaan.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 13 (56) Kuva 12. Valtakunnall lisesti arvokas maisema-alue: alueella sijaitsevat: 1. Ängeslevänjoki/Yrjö-Siira Perinnemaisematyyppi: tulvaniitty, niitty,, metsälaidun, haka Limingan lakeus. Lähde: Ely- 2. Ängeslevänjoki/Siira Perinnemaisematyyppi: tulvaniitty, niitty,, pelto keskus Tyrnävänn perinnemaisemakohteista Arvoluokka: P (paikallista arvoa) Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji hentosuolake. Arvoluokka: P (paikallista arvoa) Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji kullero. Tyrnävä kuuluu Pohjanmaan maisemama aakuntaan,, jossa se sijoittuu Pohjois- maisema-alueella. Limingan kirkonkylän ja Tyrnävän välinen alue on Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon alueeseen. Ängeslevän alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Limingan lakeuden maamme suurimpiaa tasankoja, jossa 10 metrin korkeus saavutetaan vasta 15 kilometrin päästä merestä. Yleisin maalaji on savi,, jota esiintyy paikoin jopa 50 metrin kerroksina. Aluetta halkovat pienehköt, paikoitellen syvässä kanjonissa virtaavat Ängeslevänjoki ja Tyrnävänjoki, jotka yhtyneinä alajuoksulla Temmesjokeen muodostavat Liminganlahdenn suistoalueen. Parhaat maisemat avautuvat Tyrnävän Ängeslevänn tienoilla. Ängeslevän- ja Tyrnävänjokivarsillaa on runsaasti vanhaaa perinteistä rakennuskantaa, useasti hyvin avoimen maiseman keskellä. Tyrnävän kirkonkylä on tyypillinen aivan aukean keskelle, Tyrnävänjoen törmille syntynyt, tiiviinä ja ehyenä säilynyt taajama, jonka sijainti lakeuden keskellä on taajamassa selvästi aistittavissa.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 14 (56) 3. Ängeslevän Ylipää/Uusitalo Perinnemaisematyyppi: haka, metsälaidun Arvoluokka: P (paikallista arvoa) Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji kullero. 3.6 Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on haja-asutusaluetta, eli asutus koostuu lähinnä perinteisistä pihapiireistä, jotka ovat etäällä toisistaan. Nykyaikaista, tiivistä rakentamista ei alueillaa ole. Asutus tukeutuuu jokivarteen perinteisen jokivarsikylän tavoin. Suunnittelualueella on maatilojen talouskeskuksia, pysyvää asutusta ja jonkin verran loma-asutusta. Asutuksen ikähaarukka on 1700-luvulta tähän päivään saakka. Kuva 13. Ängeslevä jaa Markkuu (yllä) Jokilta (alla), maisemaselvityksen kulttuurimaisemaliitekartta, joka perustuu rakennusinventointiin 1999, tie-, pelto- ja niittytilanne 1952 sekää isojakokarttaan 1834.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 15 (56) Rakennetun ympäristön esimerkit: Kuva 14. Esimerkki maatilarakentamisesta Kuva 15. Maatila talvisessa maisemassa Kuva 16. Markkuun koulu ja luontopolun portti Kuva 17. Ängeslevän vanha koulurakennus, nyk. asuinkäytössä (vas) ja Jokisillan entinen koulu, nykyisin päiväkoti (oik) Kuva 18. Moderni talo

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 16 (56) 3.7 Rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti kulttuuriympäristöjää (RKY 2009) Seudullisesti arvokkaat kohteet merkittäviää rakennettuja Suunnittelualueella on voimassa Oulun seudun s oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaavan laajennus mm. Tyrnävään kunnan alueelle on tullut lainvoimaiseksi Luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet ja alueet on esitetty omassa oikeusvaikutteisessa kaavakartassa. Yleiskaavan määräykse n mukaan Kohdetta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Kohteen ympäristö on säilytettävä. Kohteen numerointi viittaa Pohjois-Pohjanmaann kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet inventointiraportissa käytettyyn numerointiin. Kuva 19. Ote Oulun seudun yleiskaavasta 2. Luonnon L ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet ja alueet Seuraavat Oulun seudun yleiskaavassaa suojelukohteiksi merkityt kohteet sijaitsevat Ängeslevänjoen kylien osayleiskaavan suunnittelualueella. Kaikki kohteet sijaitsevat Ängeslevä-Markkuun osa-alueella. Jokisillan suunnittelualueella ei ole kohteita. Nro Oulun seudun yk 10:33 Tuppurainen, Angeslevä 10:36 Kuusela, Ängeslevä 10:74 Yli-Markuksela 10:77 Siirat 10:78 Toppinen Rak. inv Tuppurainen ent. Kotila 60 Kuusela 44 Yli-Markuselaa 65 Siira ja Ala-Siira 69 Toppinen (sis. tuulimylly) Kohde 10: :34 Tervo on suunnittelualueen ulkopuolellau a ja kohde 10:37 Mukala (Rak. inv kohde 38. Mukala) on todettu puretuksi. Kohde voi olla pihapiiri tai yksittäinen rakennus ja kohteeseen voi kuulua myös talousrakennuksia varsinaisen pihapiirin ulkopuolella.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 17 (56) Paikallisesti arvokkaat kohteet Ängeslevänjoen alueen rakennusinventointi on suoritettu Kohteet on arvioitu paikallisesti ja seudullisesti merkittäviksi kohteiksi. Seuraavat inventointikohteet sijaitsevat Ängeslevänjoen kylien osayleiskaavan suunnittelualueella. 39. Majala 40. Häkkilä ja Huiskula 41. Holappa 42. Kaskela 43. Markkulan koulu 45. Kööppilä ja Korkala 46. Jokipuro ent. palo * 47. Rajala 48. Forssi ja Yli-Forssi 49. Viinikka ent. Uurala 50. Yli-Viittala 51. Haarala ja Haapasalo 52. Vainio 53. Korkala ja Pikku-Korkala 54. Risteli ja Veikkola 55. Ylä-Kotila 57. Alatalo ja Kotila 58. Paasonen 59. Ala-Markus 61. Koskela 62. Yrjö-Siira 63. Yli-Siiraa 64. Uusi-Siira 66. Entinen Ängeslevän koulu 67. Tupala ja Korkala 68. Törmälä 70. Matinolli * 71. Pajala 72. Kolomio ja Puistola 73. Töllintörmä 74. Pikku-Tyyskä 75. Puistola 76. Orava ja Ängeslevän koulu 77. Pirska 78. Yli-Könönen 87. Tuulela ent. Mätikkö ja Puro 88. Töykkälä 89. Eerika ja Tuomela 91. Matila 92. Tuominiemi 93. Jokisillan koulu 94. Jokela 95. Kaakinen 96. Hynninen 97. Suutari 98. Suutarinparras * kohteet 46 ja 70 on 1999 rakennusinventoinnissa arvottu seudullisesti merkittäväksi, mutta eivät ole merkitty Oulun seudun osayleiskaavaan suojelukohteeksi. Rak. inv kohde 38 Mukala ja kohde 90. Nikula on todettu puretuksi. Kuva 20. Alueen ainoa säilynyt tuulimylly (kohde: Toppinen).

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 18 (56) 3.8 Kiinteät muinaisjäännökset Alueelle on tehty Tyrnävänn Markkuun, Ängeslevän ja Jokisillan J osayleiskaavan arkeologinen nventointi (Jaana( Itäpalo ). kylien Ennen inventointia alueella tunnettiin yksi mahdolliseksi muinaisjäännökseksi luokiteltuu kohde, Ängeslevä Toppinen, Toppisen maalla 1600-luvun alussa sijainnut kappelikirkko ( ). Lisäksi tiedossa oli kaksi tervahautakohdetta (kohteet Majala ja Markkula). Inventoinnissa löydettiin neljä uutta tervahautakohdettaa Ängeslevän ja Markkuun kylistä. Jokisillan alueelta eii inventoinnissa löytynyt mitään.. Inventoinnin mukainen kohdeluettelo: 1. Keränen työ- ja valmistuspaikka; tervahauta 2. Majalaa työ- ja valmistuspaikka; tervahauta 3. Markkula työ- ja valmistuspaikka; tervahauta 4. Tervala työ- ja valmistuspaikka; tervahautoja 5. Palo työ- ja valmistuspaikka; tervahauta 6. Viitala työ- ja valmistuspaikka, tervahauta ja kellari 7. Ängeslevä Toppinen kirkkorakenteet; kirkonpaikak at, Kuva 21. Karttaliite arkeologisesta inventoinnista Ängeslevän ja Markkuun kylien alueelta. Punainen piste: muinaisjäännöskohde, oranssi neliö: autioitunut kantatalo, keltainen piste: mylly 1700-luku, vihreä piste: muu inventointihavainto.

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 19 (56) 3.9 Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut Väestö Väestö kylittäin v v. 65 YHT % väestöstä Kirkonkylä ,88279 Jokisilta , Murto ,09352 Ängeslevä ,19015 Markkuu , Keskikylä , Suutarinkylä / Ylipää , Temmes/Muut ,47132 YHTEENSÄ Tyrnävän kunnan väestö on ollut tasapainoisessa 1-2 prosentin vuotuisessa kasvussa viimeisen 10 vuoden ajan. Kunnassa asui ihmistä , ihmistä , ihmistä ja ihmistä Väestötavoite on 7200 asukasta vuoteen 2015 ja 8000 vuoteen Asukaslukutavoitteen toteutuminen edellyttää noin 2%:n vuotuista kasvua. Kasvusta 70% ohjataan kirkonkylään, 13% Murtoon, 11% Temmekselle ja 6% kyläalueille. Tyrnävän elinkeinorakenne Elinkeinorakenne % Alkutuotannossa työsk. 19,4 Teollisuudessa työsk. 23,2 Rakentamisalalla työsk. 6,7 Kaupan alalla työsk. 7,0 Kuljetusalalla työsk. 9,5 Liike-elämän palveluissa 3,5 Muissa palveluissa työsk. 27,1 Elinkeino tuntematon 3,6 Työpaikat Tyrnäväläisistä yli 40 prosenttia työskentelee palveluissa ja melkein 30 % alkutuotannossa. Työpaikkojen toimialarakenne % Alkutuotannossa 27,4 Jalostus 21,1 Palveluissa 45,6 Toimiala tuntematon 6,0

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 20 (56) Palvelut Suunnittelualueen kylät tukeutuvat pääasiassa Tyrnävän julkisiin ja kaupallisiin palveluihin, lisäksi Tupoksen ABC:hen ja Zeppelinin kauppakeskukseen sekä kauempana Tupoksen ja Oulun palveluihin. Kunnan kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat pääosin Tyrnävän kuntakeskuksessa sekä Murrossa ja Temmeksellä. Markkuun koulu on kaksiopettajainen koulu, jossa on noin 30 oppilaita. Syksystä 2011 alkaen Markkuun koululla toimivat luokka-asteet 1-4. Jokisillan päiväkodissa on 38 lasta. Ei muuta toimintaa. Tyrnävällä on neljä alakoulua ja yksi yläkoulu sekä musiikkiopisto ja kansalaisopisto. Kuulammen koulu Tyrnävällä, luokat 5-9, n. 480 oppilasta, opettajia 38 ja kolme koulunkäynninohjaajaa. Kouluun tulevat uutena ikäluokkana viidesluokkalaiset Kirkkomännikön ja Markkuun koululta (lukuvuosi ). Alakoulut ovat Markkuun (1-4), Kirkkomännikön (0-4), Murron (1-6) ja Temmeksen (1-6) koulut. Lähivuosina kuntakeskukseen rakentuu uusi 400 oppilaan alakoulu.

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 21 (56) 3.10 Yhdyskuntatekniikka Vesihuolto Vesihuollosta vastaa Tyrnävän Vesihuolto Oy. Vahvistettua viemärilaitoksen toiminta-aluetta ovat vain Tyrnävän ja Murron asemakaava-alueet. Suunnittelualueella on 22 vuotta vanha Tyrnävä-KeT empele siirtoviemäri, jonka kautta Tyrnävän jätevesi siirtyy Kempeleen keskuspuhdistamoon. Puhdistamo puhdistaaa Kempeleen Niittyrannas ssa toimivalla puhdistamollaan osakaskuntien jätevedet. Siirtoviemäri kulkee k Ängeslevän kyläalueen kautta sen itäpuolelle, juuri suunnittelualueen ulkopuolella.. Vedenottopaikkoja (yleiseen tarpeen) ei suunnittelus ualueella ole. Vesijohtoverkosto ulottuu kylien kiinteistöihin. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty t yhdessä Limingan ja Lumijoen kanssa 2004 ja päivitystyö on meneillään. Yhtiö on vuodesta 2006 lähtien rakentanut haja-asutusalueelle n. 50 km liittäen verkostoon n. 170 kiinteistöä. Työ jatkuu (jokivarsi- ja tienvarsinauhakylät) viemäriverkostoa Partaantien varressa ja Markkuu-Palontie-Korkalantie- mpele Ängeslevä-Muhostie-Ängeslevän paikallistieltp tä Tyrnävä-Kem siirtoviemäriin saakka, johon rakennettava verkko liitetään. Ängeslevän paikallistien varsi Jokisillalle on ohjelmassa n Kuva 22. Vesijohtover rkosto (siniset viivat) viemäri (pun. viiva).

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus LAITILAN KAUPUNKI Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava Kaavaselostus Kaarinassa 15.10. 2007, tark. 9.11. 2007, 24.9. 2008, 11.11. 2008 ja 6.4. 2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 KAARINA Puhelin 010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA 1 1 Johdanto Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja Virkkulan vanhat kyläalueet muodostavat ainutlaatuisen,

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot