Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava Kaavaselostus Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto hyv FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY tark P15797

2 Kaavaselostus 1 (59) Eva Persson Puurula tark Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet Toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Vesistöt Pohjavesialueet Tulva Maisema Rakennettu ympäristö Rakennettu kulttuuriympäristö Seudullisesti arvokkaat kohteet Paikallisesti arvokkaat kohteet Kiinteät muinaisjäännökset Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut Yhdyskuntatekniikka Liikenne Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Oulun seudun yleiskaava Tyrnävän kirkonkylän osayleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Osayleiskaavaa varten laaditut selvitykset Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET... 35

3 Kaavaselostus 2 (59) Eva Persson Puurula tark Osayleiskaavan suunnittelun tarve Osallistuminen ja yhteistyö Osayleiskaavan tavoitteet Alustavat tavoitteet Asukkaiden asettamat tavoitteet Rakennemallit Rakennemallit Rakennemallien vaikutusten arviointi Jatkotyön pohjaksi valittu rakennemalli OSAYLEISKAAVA Kaavan rakenne Mitoitus Kantatilaselvitykseen perustuva mitoitus Mitoitusperuste, uusien rakennuspaikkojen määrä Uusien rakennuspaikkojen sijoitusperiaatteet Aluevaraukset Merkinnät Koko yleiskaava-aluetta koskevat määräykset KAAVAN VAIKUTUKSET Kokonaisvaikutukset Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan, ilmastoon Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset kulttuuriympäristöön Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön Liikenne- ja meluvaikutuksia Vaikutukset virkistykseen ja reitistöön Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Suhde Oulun seudun 2020 yleiskaavaan Suhde maakuntakaavaan Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin OSAYLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS JA SEURANTA... 56

4 Kaavaselostus 3 (59) Eva Persson Puurula tark Liitteet - Valmisteluvaiheen vastineet Rakentamistapaohjeet Suunnittelualuetta koskevat asiakirjat: - Tupostien maisemaselvitys Luontoselvitys Maisemaselvitys Arkeologisten kohteiden inventointi Kantatilaselvitys 2010, poikkileikkausvuosi Tyrnävän liikennesuunnitelma on valmistunut 2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, raportteja 64/2013, Tyrnävän kunta, Plaana Oy).

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (56) Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä ja tarkistettua osayleiskaava. Alueen nimi Kunta Kaavan nimi Tyrnävän kunnan Ängeslevänjokivarren kylien alueet: Ängeslevä, Markkuu ja Jokisilta Tyrnävän kunta Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava Kaavan laatija: Projektipäällikkö: Yhteyshenkilö: Eva Persson Puurula, arkkit. SAFA p Helena Illikainen, aluearkkitehti p Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Tyrnävän kunta sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle ja on yksi Oulun kaupungin lähikuntien kasvavista kunnista. Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Tyrnävän kunnassa, Ängeslevänjokivarella ja Tupostien varrella. Suunnittelualue on kaksiosainen, Jokisillan alueella n. 617 ha ja Ängeslevä- Markkuulla noin 1063 ha. Yhteispinta-ala on 1680 ha. Tarkoitus on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka voidaan käyttää perusteena rakennusluvan myöntämiselle maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti kylä- ja ranta-alueella. (MRL 44 2 mom ja MRL 72 ). Osayleiskaava laaditaan tarkentamaan suunnittelualueella voimassa olevaa Oulun seudun yleiskaavaa 2020.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 2 (56) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitustoimikunnan päätös , Kunnanhallituksen päätös , Kaavoitustoimikunnan päätös ja Kaavoitustoimikunnan päätös osayleiskaavoitustyön valmistelun aloittamisesta ja perusselvitysten laadinnasta Kaavaa koskeva perusselvitysvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kaavatoimikunnan päätös ja kunnanhallituksen päätös konsultin valinnasta Ilmoitus kaavan vireille tulosta ja OAS nähtäville asettamisesta on kuulutettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, tark ) on asetettu nähtäville välisenä aikana ja tarkistettu versio on nähtävänä kaavoitusprosessin loppuun saakka. Ohjausryhmän kokoukset , , Työpaja I on pidetty (Tavoitetyöpaja) 1. viranomaisneuvottelu on pidetty Työpaja II on pidetty (Rakennemallivaihtoehtoja). Markkuun kylätapaaminen , aluearkkitehti esitteli rakennemallivaihtoehtoja. Rakennemallin valinta on käsitelty kaavoitustoimikunnassa ( ) ja kunnanhallituksella ( ). Luonnos on ollut nähtävillä Työpaja III on pidetty (Kaavaluonnos) Kaavaneuvottelu pidetty ELY-keskuksen kanssa Valmisteluvaiheen vastineet saapuneisiin mielipiteiden ja lausuntoihin on laadittu ja tarkistettu Ehdotus on ollut nähtäville viranomaisneuvottelu on pidetty Lausuntopyyntö ehdotuksesta Ehdotusvaiheen vastineet Kunnanhallituksen käsittely Kunnanvaltuusto hyv Osayleiskaavan suunnittelualueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuskielto (MRL 38 ) Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Rakennuskielto koskee rakennusluvan alaista rakentamista ja on voimassa kunnes osayleiskaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman (kuitenkin enintään viisi vuotta).

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 3 (56) 2.2 Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet 2.3 Toteuttaminen Tarkoitus on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka voidaan käyttää perusteena rakennusluvan myöntämiselle maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti kylä- ja ranta-alueella. (MRL 44 2 mom ja MRL 72 ). Osayleiskaava laaditaan tarkentamaan suunnittelualueella voimassa olevaa Oulun seudun yleiskaavaa Mittakaava 1: Osayleiskaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella AP, RA ja PL -alueilla. Rakentamista valvoo kunnan tekninen lautakunta ja sen alaisena toimiva rakennustarkastaja. Osayleiskaavan toteuttamisen tueksi on laadittu erilliset ohjeelliset rakentamistapaohjeet.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 4 (56) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3.2 Alueen yleiskuvaus Tyrnävän kunta on maaseutualuetta, jonka ominaispiirteitä ovat laajat peltoaukeat. Tyrnävä on aina ollut vahva maatalouspitäjä, joka tunnetaan erityisesti perunanviljelystä. Kunta kuuluu yhteen Euroopan viidestä puhtaimmista siemenperunan tuotantoon keskittyneistä High Grade -alueista. Jokisilta, Ängeslevä ja Markkuu ovat Tyrnävän kuntaan kuuluvia kyliä. Jokisilta sijaitsee Tyrnävän kirkonkylästä luoteeseen, ja Ängeslevä sekä Markkuu koillisen suunnalla. Alueet ovat haja-asutusaluetta eli asutus koostuu etäällä toisistaan olevista perinteisistä pihapiireistä. Nykyaikaista, tiivistä rakentamista ei suunnittelualueella ole. Markkuun kylässä on toimiva koulu. Alueiden maisemallisiin peruspiirteisiin kuuluvat peltoaukeiden lisäksi Ängeslevänjoen törmät ja niiden kasvillisuus, sekä joidenkin pihapiirien yhteydessä, pihaan johtavien teiden varsilla olevat puukujanteet. Alueet kuuluvat Tyrnävä-Limingan lakeuteen, joka on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue. Vuonna 2001 tapahtunut Tyrnävän ja Temmeksen kuntien yhdistyminen kasvatti kunnan pinta-alaa ja väestömäärää. Tyrnävän kunnan rajanaapureita ovat Muhos, Kempele, Liminka ja Oulu. Tyrnävän etu on ollut sijainti sopivan kaukana/lähellä Oulun kaupunkia (n. 30 km). Kuva 1. Limingan lakeuden viljelymaisema. 3.3 Luonnonympäristö Osayleiskaavaa varten tehtyä luontoselvitystä ( , Terhi Ala-Risku. Tmi. Pohjanmaan Luontotieto) on käytetty apuna tässä työssä. Natura-alueita kaava-alueella ei ole. Suomen luonnonmaisemajaottelussa Tyrnävä kuuluu Pohjois-Pohjanmaan viljelylakeuteen ja Limingan tasankoon. Alueita luonnehtii äärimmäinen tasaus.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 5 (56) Vastakohtana Ängeslevänjoki on uurtanut uomansa syvälle hieta- ja hiekkasedimentteihin. Joen kanjoni on Markkuulla M yli 20 m syvä, törmätt ovat äkkijyrkkiä ja helposti vyöryviä. Joen virtaamavaihtelu on suurta. Suunnittelualueella kevättulvan vaikutus jää kuitenkin kapeahkolle rantaalueelle (Pohjois-Pohjanmaann luonnonmaisemaselvitys 1976, Siira 1980). Ilmeisesti pohjavesipurkaumien takia joessa on kesälläkin melko voimakas virta ja syvällä varjoisassa kanjonissa virtaava v vesi on kylmää. Kasvillisuus jokiuoman rinteillä on kokoo matkalla huomattavan rehevää. Markkuulla rehevä rinnelehto r muuttuu törmän päällä nopeasti karuiksi männiköiksi. Ängeslevän ja Jokisillan peltoaukealla jokiuomaa seuraileva lehto l on pitkään jatkuneenn peltoviljelyn takia ylirehevöitynyttä, ryteikköistä ja vaikeakulku uista. Jokisilta sekä Jokisillan ja Ängeslevän välinen alue on Limingan tasankoa. Jokivarttaa seurailee kapea vyöhyke ryteikköistä ja peltoviljelyn rehevöittämää rantalehtoa. Huomionarvoisiaa luontokohteita eii alueelta ole löytynyt. Silmälläpidettävä jokipaju kasvaa jokiuomassa vesirajassa lähes yhtenäisesti koko matkalla. Laajimmat jokipajukasvustot ovat niemien kärjessä, siltojen pielissä ja muilla raivatuilla, valoisilla paikoilla. Kuva 2. Ote luontoselvityksen liitteestä 1. Jokisilta. Vihreää neliö ja ympyrä: jokipajun esiintymä.. Ängeslevällä Ala-Siirasta Tervoon ulottuvat laitumet joen molemmin puolin ovat jääneet pois käytöstä. Yrjö-Siiran, Siiran S ja Uusitalon laitumet on arvioitu arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi vuosienn kartoituksessa. Nämä laitumet ovat nykyään melkein kokonaan pusikoituneet. Karjanpidon loppuminen on vähentänyt luonnon monimuotoisuutta kylässä. Suurin osa laitumistaa on kunnostuskelpoisia ja osaa hoidetaan niittämällä. Viimeisiä avoimina säilyneitää laitumia ei ainakaan ensisijaisesti kannattaisi osoittaa rakentamiseen.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 6 (56) Kuva 3. Ote luontoselvityksen liitteestä 3. Ängeslevä. Sininen rajaus: lähteikkö, vihreä: laidun, käytössä, ruskea: laidun, ei käytössä, oranssi: tulvametsä, värilliset ympyrät uhanalaisia kasvilajeja. Markkuulla Ängeslevänjoen kurussa Rauhionojan yhtymäkohdan molemmin puolin on seudullisestikin merkittävä lehtometsäalue.. Uhanalaisista luontotyypeistä rinteillä esiintyy kuivia, tuoreita jaa kosteita lehtoja. Alue on enimmäkseen tulvavyöhykettä. Markkuulla huomionarvoisiaa luontokohteita ovat myös kaksi luonnontilaista lähteikköä Muhoksentien pohjoispuolella. Lähteikkö on vesilain 15 ja 17 suojelema luontotyyppi. Luontopolun varressa kyläläisten juhannuksenviettopaikan ympärillä avautuva vanha laidunalue on myös säilyttämisen arvoinen. Niittämällä ja puustoa raivaamalla alueesta saisi vielä edustavamman. Kuva 4. Ote luontoselvityksen liitteestä 4, Markkuu. Vaaleanpunainenn rajaus: lehto, oranssi: tulvametsä, värilliset ympyrät uhanalaisia kasvilajeja

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 7 (56) Kaavakartalle on merkitty luontoselvityksen perusteella seuraavat alueet: luo-1 lähteikkö. Vesilain 15 ja 17 suojelema luontotyyppi. luo-2 lähteikkö. Vesilain 15 ja 17 suojelema luontotyyppi. luo-3 lehtometsä. Metsälain 10 erityisen tärkeä elinympäristö. luo-4 lehtometsä. Metsälain 10 erityisen tärkeä elinympäristö. luo-5 tulvametsä. Äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. luo-6 tulvametsä. Äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. luo-7 luo-20 Jokipajun esiintymä. luo-21. Metsälain 10 erityisen tärkeä elinympäristö. Uhanalaiset kasvilajit Jokipaju (Salix triandra, silmälläpidettävä laji) Suunnittelualueella jokipajua esiintyy lähes yhtenäisesti Jokisillan alapuolelta Ängeslevälle Kempeleentien sillalle asti. Kempeleentien sillasta ylävirtaan havaittiin vain pari esiintymää. Viimeinen jokipajupensaikko on Uusi-Siiran kohdalla kapean niemen päässä. Jokipaju on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Sammakonleinikki (Ranunculus reptabundus, silmälläpidettävä laji) Sammakonleinikki kasvaa typpipitoisella märällä savella tai hiesulla lammikoissa, ojissa ja jokirannoilla. Suunnittelualueelta sammakonleinikkiä löytyi kahdesta valtaojasta, erään salaojan suulta sekä rehevöityneen lammen rannalta. Aikaisemmilta löytöpaikoilta kasvia ei enää löytynyt. Sammakonleinikki on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Vesihilpi (Catabrosa aquatica, silmälläpidettävä laji) Vesihilpi on monivuotinen, pienikokoinen heinä. Vesihilven pysyviä kasvupaikkoja ovat lähteiköt. Suunnittelualueelta vesihilpi löytyi Markkuulta lähteiköstä ja vanhan likolammen rannasta. Lajia on aikaisemmin löydetty pitkiltä matkoilta Ängeslevänjoen rannoilta (esim. Heikkinen 2003), mutta näitä esiintymiä ei enää löytynyt. Vesihilpi on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Eläimistö Jokisillan ja Ängeslevän pellot kuuluvat Oulun seudun lintujen kerääntymisalueeseen, joka on Suomen merkittävin ja kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA). IBA on BirdLife Internationalin ja viranomaisten yhteinen hanke, jonka tavoitteena on alueiden linnustonsuojeluarvojen turvaaminen. Tyrnävän peltoaukeat liittyvät saumattomasti Liminganlahden kosteikkoihin. Laajoilla ja lähes rakentamattomilla peltoaukeilla on huomattava merkitys

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 8 (56) kevätmuutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena erityisesti metsähanhelle, kurjelle ja laulujoutsenelle (BirdLife International 2009). Kuva 5. Oulun seudun kerääntymisalue. Lähde: Birdlife. Kaava-alueella saattaa olla viitasammakon potentiaalisia elinympäristöalueita eli seisovaa vettä. Havaintoja viitasammakosta ei kuitenkaan ole alueella tehty eikä rakentamista ole osoitettu viitasammakoiden potentiaalisille elinalueille.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 9 (56) 3.4 Vesistöt Suunnittelualue kuuluu Temmesjoen vesistöalueeseen. Vesistöalue sijaitsee Oulujoen Iijoen vesienhoitoalueella Oulujoen O jaa Siikajoen vesistöalueiden välissä. Vesistöalue sijaitsee pääosin Limingan ja Tyrnävän kuntien alueella. eikä joki juurikaan erotu kotitarve-- ja virkistys- Kuva 6. Temmesjoen vesistöalue. (lähde: Tulvariskien alustava arviointi Temmesjoen vesistöalueella, POPELY/1/07.02/2011) Suunnittelualueen läpi virtaa Ängeslevän njoki. Ängeslevänjoki yhtyy Limingan- lahteen laskevaan Temmesjokeen Limingan kunnan puolella. Ängeslevän- Se jokeen laskee useita ojia, joista suurin ja merkittävin on Luonnunginoja. laskee Ängesleväjokeen Jokisillan alueella, joen pohjoispuolella. Joki virtaa syvässää jyrkkätörmäisessä uomassa kokonaismaisemassa. kalastusta. Jokialueella harjoitetaan Kuva 7. Ängeslevänjoki

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 10 (56) Pohjavesialueet Tulva Markkuun alueella sijaitsee osa Polvenkankaan pohjavesialueesta ( ).. Pohjavesialue on vedenhankintaan soveltuva eli se kuuluu pohjavesien luokituksessa luokkaan II. Pohjaveden laatua vaarantavia tekijöitä alueella ovat lähinnä asutus, maatalous, liikenne, vähäinen maanotto ja ampumarata- toiminta. Kuva 8. Polvenkankaan pohjavesialuee ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajaukset ( SYKE, ELY-keskus ) Temmesjoen vesistöalueella ei ole tulvasuojelurakenteita, mutta jokisuuta on muokattuu voimakkaasti perkaamalla. TemmesjoenT n alaosallaa on pohjapato, jonka tarkoituksena on estää rantasyöpymiä. Ylivirtaamilla pohjapadon vaikutus vedenkorkeuksiin on lähes olematon jo muutaman kilometrin sen yläpuolella, eikä pohjapadostaa aiheudu haittaa ranta-alueille, rakennuksille tai kulkuyhteyksille (PSYLV 2000) ). Ängeslevänjoesta on tehty tulvakanava Kiviojaan, K joka laskeee Temmesjokeen Tyrnävänn joen haaran alapuolella. Liminganjoen pohjapadollaa ohjataan vedet osittain Temmesjok keen. Laajimmat tulva-alueet vuoden 2000 ilmakuvien perusteella olivat: - Temmesjoen alaosalla Liminganjoen ja pohjapadon välisellä alueella, - Rahjo-ojan alaosalla, - Ängeslevänjoen keskiosalla Ängeslevän kylän läheisyydessä sekä - Ängeslevänjoen alaosalla. Temmesjoen vesistöalueella on ollut useita tulvia, joiden haitalliset vaiku- Suurimmat tulvat ovat sattuneet vuosina 1977, 1981, 1983, 1989, 1993 ja tukset ulottuvat jokisuulle. Vahingoista ei ole tehty kuitenkaan selvityksiä lukua edeltävistää tulvista ei ole tietoja. Vuoden 2000 tulvan aikana on kuvattu jokiuomia ja otettu vedenkorkeushavaintoja. Tulvariskien arvioimiseksi on laadittu TemmesjoeT en alaosalle karkea malli, jossa maaston korkeuden kuvaamiseenn on käytetty Maanmittauslaitoksen uusinta korkeusmal lia (KM2). Temmesjoe en vesistöalueella suurten tulvavirtaa- on vain yksittäisiä ja vajavaisia havaintojaksoja. Tästä syystä on arvioitu mien tai vedenkorkeuksien arvioiminen on haastavaa, koska vesistöalueella

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 11 (56) karkeastii tulvavedenkorkeudet siten, että alivedenkorkeuteen on lisätty 2 metriä. Näiden vedenkorkeuksien avulla on sitten laadittu kartta tulva-alueen laajuudesta. Ongelmana tässää tarkastelussa on, että tulvavedenkorkeus voi vaihdella uoman muodosta ja joen koskisuudesta riippuen. Lisäksi jokiuomista voi tietyllä vedenkorkeudella osa vedestä virrata toiseen uomaan, mikä hankaloittaa arviointia. Kuva 9. Karkean tasonn tulva-alue. (lähde: Tulvariskien alustava arviointi Temmesjoen vesistöalueella, POPELY/1/07.02/2011) Temmesjoen vesistöalueella ei ole esiintynyt tulvia, joista olisi aiheutunut tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 8 :n 1 momentissa tarkoi- tettuja vahingollisia seurauksia. Vesistöalueella ei ole myöskään arvioitu esiin- seurauksia. Edellä mainitun perusteellaa Temmesjoen vesistöalueella ei tyvän tulevaisuudenn tulvia, joista aiheutuisi edellää tarkoitettuja vahingollisia katsota olevan mahdollista merkittävää tulvariskiä.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 12 (56) Kuva 10. Ängeslevänjoen tulva-alueet vuoden 2000 ilmakuvien perusteella Jokisillan alueella Kuva 11. Ängeslevänjoen tulva-alueet vuoden 2000 ilmakuvien perusteella Ängeslevän ja Markkuun alueella sekä pohjavesialue ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajaukset (oik) Maisema Osayleiskaavaa varten tehty Maisemaselvitys Tyrnävän Ängeslevän ja Markkuun sekä Jokisillan alueillee ( , Oulun seudun ammattikorkeakoulu) on ollut apuna tässä työssä. Alueelle on tehty Tupostien maisemaselvitys ( ). Maisemaselvitys kattaa Tupostien varren kunnanrajalta Tyrnävän taajama-alueen rajaan.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 13 (56) Kuva 12. Valtakunnall lisesti arvokas maisema-alue: alueella sijaitsevat: 1. Ängeslevänjoki/Yrjö-Siira Perinnemaisematyyppi: tulvaniitty, niitty,, metsälaidun, haka Limingan lakeus. Lähde: Ely- 2. Ängeslevänjoki/Siira Perinnemaisematyyppi: tulvaniitty, niitty,, pelto keskus Tyrnävänn perinnemaisemakohteista Arvoluokka: P (paikallista arvoa) Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji hentosuolake. Arvoluokka: P (paikallista arvoa) Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji kullero. Tyrnävä kuuluu Pohjanmaan maisemama aakuntaan,, jossa se sijoittuu Pohjois- maisema-alueella. Limingan kirkonkylän ja Tyrnävän välinen alue on Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon alueeseen. Ängeslevän alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Limingan lakeuden maamme suurimpiaa tasankoja, jossa 10 metrin korkeus saavutetaan vasta 15 kilometrin päästä merestä. Yleisin maalaji on savi,, jota esiintyy paikoin jopa 50 metrin kerroksina. Aluetta halkovat pienehköt, paikoitellen syvässä kanjonissa virtaavat Ängeslevänjoki ja Tyrnävänjoki, jotka yhtyneinä alajuoksulla Temmesjokeen muodostavat Liminganlahdenn suistoalueen. Parhaat maisemat avautuvat Tyrnävän Ängeslevänn tienoilla. Ängeslevän- ja Tyrnävänjokivarsillaa on runsaasti vanhaaa perinteistä rakennuskantaa, useasti hyvin avoimen maiseman keskellä. Tyrnävän kirkonkylä on tyypillinen aivan aukean keskelle, Tyrnävänjoen törmille syntynyt, tiiviinä ja ehyenä säilynyt taajama, jonka sijainti lakeuden keskellä on taajamassa selvästi aistittavissa.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 14 (56) 3. Ängeslevän Ylipää/Uusitalo Perinnemaisematyyppi: haka, metsälaidun Arvoluokka: P (paikallista arvoa) Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji kullero. 3.6 Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on haja-asutusaluetta, eli asutus koostuu lähinnä perinteisistä pihapiireistä, jotka ovat etäällä toisistaan. Nykyaikaista, tiivistä rakentamista ei alueillaa ole. Asutus tukeutuuu jokivarteen perinteisen jokivarsikylän tavoin. Suunnittelualueella on maatilojen talouskeskuksia, pysyvää asutusta ja jonkin verran loma-asutusta. Asutuksen ikähaarukka on 1700-luvulta tähän päivään saakka. Kuva 13. Ängeslevä jaa Markkuu (yllä) Jokilta (alla), maisemaselvityksen kulttuurimaisemaliitekartta, joka perustuu rakennusinventointiin 1999, tie-, pelto- ja niittytilanne 1952 sekää isojakokarttaan 1834.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 15 (56) Rakennetun ympäristön esimerkit: Kuva 14. Esimerkki maatilarakentamisesta Kuva 15. Maatila talvisessa maisemassa Kuva 16. Markkuun koulu ja luontopolun portti Kuva 17. Ängeslevän vanha koulurakennus, nyk. asuinkäytössä (vas) ja Jokisillan entinen koulu, nykyisin päiväkoti (oik) Kuva 18. Moderni talo

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 16 (56) 3.7 Rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti kulttuuriympäristöjää (RKY 2009) Seudullisesti arvokkaat kohteet merkittäviää rakennettuja Suunnittelualueella on voimassa Oulun seudun s oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaavan laajennus mm. Tyrnävään kunnan alueelle on tullut lainvoimaiseksi Luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet ja alueet on esitetty omassa oikeusvaikutteisessa kaavakartassa. Yleiskaavan määräykse n mukaan Kohdetta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Kohteen ympäristö on säilytettävä. Kohteen numerointi viittaa Pohjois-Pohjanmaann kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet inventointiraportissa käytettyyn numerointiin. Kuva 19. Ote Oulun seudun yleiskaavasta 2. Luonnon L ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet ja alueet Seuraavat Oulun seudun yleiskaavassaa suojelukohteiksi merkityt kohteet sijaitsevat Ängeslevänjoen kylien osayleiskaavan suunnittelualueella. Kaikki kohteet sijaitsevat Ängeslevä-Markkuun osa-alueella. Jokisillan suunnittelualueella ei ole kohteita. Nro Oulun seudun yk 10:33 Tuppurainen, Angeslevä 10:36 Kuusela, Ängeslevä 10:74 Yli-Markuksela 10:77 Siirat 10:78 Toppinen Rak. inv Tuppurainen ent. Kotila 60 Kuusela 44 Yli-Markuselaa 65 Siira ja Ala-Siira 69 Toppinen (sis. tuulimylly) Kohde 10: :34 Tervo on suunnittelualueen ulkopuolellau a ja kohde 10:37 Mukala (Rak. inv kohde 38. Mukala) on todettu puretuksi. Kohde voi olla pihapiiri tai yksittäinen rakennus ja kohteeseen voi kuulua myös talousrakennuksia varsinaisen pihapiirin ulkopuolella.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 17 (56) Paikallisesti arvokkaat kohteet Ängeslevänjoen alueen rakennusinventointi on suoritettu Kohteet on arvioitu paikallisesti ja seudullisesti merkittäviksi kohteiksi. Seuraavat inventointikohteet sijaitsevat Ängeslevänjoen kylien osayleiskaavan suunnittelualueella. 39. Majala 40. Häkkilä ja Huiskula 41. Holappa 42. Kaskela 43. Markkulan koulu 45. Kööppilä ja Korkala 46. Jokipuro ent. palo * 47. Rajala 48. Forssi ja Yli-Forssi 49. Viinikka ent. Uurala 50. Yli-Viittala 51. Haarala ja Haapasalo 52. Vainio 53. Korkala ja Pikku-Korkala 54. Risteli ja Veikkola 55. Ylä-Kotila 57. Alatalo ja Kotila 58. Paasonen 59. Ala-Markus 61. Koskela 62. Yrjö-Siira 63. Yli-Siiraa 64. Uusi-Siira 66. Entinen Ängeslevän koulu 67. Tupala ja Korkala 68. Törmälä 70. Matinolli * 71. Pajala 72. Kolomio ja Puistola 73. Töllintörmä 74. Pikku-Tyyskä 75. Puistola 76. Orava ja Ängeslevän koulu 77. Pirska 78. Yli-Könönen 87. Tuulela ent. Mätikkö ja Puro 88. Töykkälä 89. Eerika ja Tuomela 91. Matila 92. Tuominiemi 93. Jokisillan koulu 94. Jokela 95. Kaakinen 96. Hynninen 97. Suutari 98. Suutarinparras * kohteet 46 ja 70 on 1999 rakennusinventoinnissa arvottu seudullisesti merkittäväksi, mutta eivät ole merkitty Oulun seudun osayleiskaavaan suojelukohteeksi. Rak. inv kohde 38 Mukala ja kohde 90. Nikula on todettu puretuksi. Kuva 20. Alueen ainoa säilynyt tuulimylly (kohde: Toppinen).

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 18 (56) 3.8 Kiinteät muinaisjäännökset Alueelle on tehty Tyrnävänn Markkuun, Ängeslevän ja Jokisillan J osayleiskaavan arkeologinen nventointi (Jaana( Itäpalo ). kylien Ennen inventointia alueella tunnettiin yksi mahdolliseksi muinaisjäännökseksi luokiteltuu kohde, Ängeslevä Toppinen, Toppisen maalla 1600-luvun alussa sijainnut kappelikirkko ( ). Lisäksi tiedossa oli kaksi tervahautakohdetta (kohteet Majala ja Markkula). Inventoinnissa löydettiin neljä uutta tervahautakohdettaa Ängeslevän ja Markkuun kylistä. Jokisillan alueelta eii inventoinnissa löytynyt mitään.. Inventoinnin mukainen kohdeluettelo: 1. Keränen työ- ja valmistuspaikka; tervahauta 2. Majalaa työ- ja valmistuspaikka; tervahauta 3. Markkula työ- ja valmistuspaikka; tervahauta 4. Tervala työ- ja valmistuspaikka; tervahautoja 5. Palo työ- ja valmistuspaikka; tervahauta 6. Viitala työ- ja valmistuspaikka, tervahauta ja kellari 7. Ängeslevä Toppinen kirkkorakenteet; kirkonpaikak at, Kuva 21. Karttaliite arkeologisesta inventoinnista Ängeslevän ja Markkuun kylien alueelta. Punainen piste: muinaisjäännöskohde, oranssi neliö: autioitunut kantatalo, keltainen piste: mylly 1700-luku, vihreä piste: muu inventointihavainto.

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 19 (56) 3.9 Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut Väestö Väestö kylittäin v v. 65 YHT % väestöstä Kirkonkylä ,88279 Jokisilta , Murto ,09352 Ängeslevä ,19015 Markkuu , Keskikylä , Suutarinkylä / Ylipää , Temmes/Muut ,47132 YHTEENSÄ Tyrnävän kunnan väestö on ollut tasapainoisessa 1-2 prosentin vuotuisessa kasvussa viimeisen 10 vuoden ajan. Kunnassa asui ihmistä , ihmistä , ihmistä ja ihmistä Väestötavoite on 7200 asukasta vuoteen 2015 ja 8000 vuoteen Asukaslukutavoitteen toteutuminen edellyttää noin 2%:n vuotuista kasvua. Kasvusta 70% ohjataan kirkonkylään, 13% Murtoon, 11% Temmekselle ja 6% kyläalueille. Tyrnävän elinkeinorakenne Elinkeinorakenne % Alkutuotannossa työsk. 19,4 Teollisuudessa työsk. 23,2 Rakentamisalalla työsk. 6,7 Kaupan alalla työsk. 7,0 Kuljetusalalla työsk. 9,5 Liike-elämän palveluissa 3,5 Muissa palveluissa työsk. 27,1 Elinkeino tuntematon 3,6 Työpaikat Tyrnäväläisistä yli 40 prosenttia työskentelee palveluissa ja melkein 30 % alkutuotannossa. Työpaikkojen toimialarakenne % Alkutuotannossa 27,4 Jalostus 21,1 Palveluissa 45,6 Toimiala tuntematon 6,0

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 20 (56) Palvelut Suunnittelualueen kylät tukeutuvat pääasiassa Tyrnävän julkisiin ja kaupallisiin palveluihin, lisäksi Tupoksen ABC:hen ja Zeppelinin kauppakeskukseen sekä kauempana Tupoksen ja Oulun palveluihin. Kunnan kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat pääosin Tyrnävän kuntakeskuksessa sekä Murrossa ja Temmeksellä. Markkuun koulu on kaksiopettajainen koulu, jossa on noin 30 oppilaita. Syksystä 2011 alkaen Markkuun koululla toimivat luokka-asteet 1-4. Jokisillan päiväkodissa on 38 lasta. Ei muuta toimintaa. Tyrnävällä on neljä alakoulua ja yksi yläkoulu sekä musiikkiopisto ja kansalaisopisto. Kuulammen koulu Tyrnävällä, luokat 5-9, n. 480 oppilasta, opettajia 38 ja kolme koulunkäynninohjaajaa. Kouluun tulevat uutena ikäluokkana viidesluokkalaiset Kirkkomännikön ja Markkuun koululta (lukuvuosi ). Alakoulut ovat Markkuun (1-4), Kirkkomännikön (0-4), Murron (1-6) ja Temmeksen (1-6) koulut. Lähivuosina kuntakeskukseen rakentuu uusi 400 oppilaan alakoulu.

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 21 (56) 3.10 Yhdyskuntatekniikka Vesihuolto Vesihuollosta vastaa Tyrnävän Vesihuolto Oy. Vahvistettua viemärilaitoksen toiminta-aluetta ovat vain Tyrnävän ja Murron asemakaava-alueet. Suunnittelualueella on 22 vuotta vanha Tyrnävä-KeT empele siirtoviemäri, jonka kautta Tyrnävän jätevesi siirtyy Kempeleen keskuspuhdistamoon. Puhdistamo puhdistaaa Kempeleen Niittyrannas ssa toimivalla puhdistamollaan osakaskuntien jätevedet. Siirtoviemäri kulkee k Ängeslevän kyläalueen kautta sen itäpuolelle, juuri suunnittelualueen ulkopuolella.. Vedenottopaikkoja (yleiseen tarpeen) ei suunnittelus ualueella ole. Vesijohtoverkosto ulottuu kylien kiinteistöihin. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty t yhdessä Limingan ja Lumijoen kanssa 2004 ja päivitystyö on meneillään. Yhtiö on vuodesta 2006 lähtien rakentanut haja-asutusalueelle n. 50 km liittäen verkostoon n. 170 kiinteistöä. Työ jatkuu (jokivarsi- ja tienvarsinauhakylät) viemäriverkostoa Partaantien varressa ja Markkuu-Palontie-Korkalantie- mpele Ängeslevä-Muhostie-Ängeslevän paikallistieltp tä Tyrnävä-Kem siirtoviemäriin saakka, johon rakennettava verkko liitetään. Ängeslevän paikallistien varsi Jokisillalle on ohjelmassa n Kuva 22. Vesijohtover rkosto (siniset viivat) viemäri (pun. viiva).

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava Kaavaselostus Vireilletulo 21.11.2011 Luonnos nähtävillä 10.12.2012 8.1.2013 Ehdotus nähtävillä 5.9 4.10.2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ). ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Poikkeamishakemus Diaarinumero: 237/605/2014 Hakija: Jaakko Heiskari, Tiina Väisänen Tila: Ryhtyli Kiinteistötunnus: 859-401-153-0 Kylä: Tyrnävä Haettava poikkeaminen: Haetaan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KATUJA P28913 1.6.2016 Kaavan

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) ISO- JA PIENI VATJUJÄRVI HAAPAVESI OSAYLEISKAAVA kaava-alueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 2.1.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SUSIVUOREN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P18551 FCG Finnish Consulting Group Oy Susivuoren Ranta-asemakaava 2.6.2012 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 2 TONTTI 1 P30045 9.6.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1. 1/7 LIITE A Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 29.4.2014, 5.1.2015, 9.1.2016 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10/2011 Suunnittelualue Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 493/605/2015 Hakija: Bäckman Tarja, Bäckman Anne-Mari Tila: Riihikartano Kiinteistötunnus: 859-401-84-35 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) ISO- JA PIENI VATJUJÄRVI HAAPAVESI OSAYLEISKAAVA kaava-alueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 13.9.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA 2 (6) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 124 ja 125 (osa) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 107

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 107 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 107 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 107 P29359 21.3.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta

Lisätiedot

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS Ote Joutsan rantaosayleiskaavasta 2005, kaavoitettavat ranta-alueet rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI KORTTELEIDEN 27 JA 29 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIT 27 TONTTI 7 JA 8 SEKÄ KORTTELI 29 TONTIT 1, 2 JA 3 P27721

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Liite A 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) HÄGNANIN ASEMAKAAVA SULVALLA

Liite A 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) HÄGNANIN ASEMAKAAVA SULVALLA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) HÄGNANIN ASEMAKAAVA SULVALLA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot