SALLAN KUNTA. Selostus OY P22989

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989"

Transkriptio

1 SALLAN KUNTA Sallatunturin osayleiskaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22989

2

3 Selostus 1 (63) Persson Puurula Eva Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet LÄHTÖKOHDAT Luonnonympäristö Luontoselvityss ja aineistot Maa- ja kallioperä sekä topografia Vesistöt Natura-alueet,, suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet Linnusto ja eläimistö Selvitysalueen kasvillisuus- ja luontotyypit Pyhäjärven alueen eteläosan luonnonolosuhteet Keselmäjärven itäpuolen luonnonolosuhteet Arvokkaat luontokohteet Uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä luontodirektiivin liitteen II ja IV lajit Maisema Muinaisjäännökset Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut Yhdyskuntatekniikka Sähköverkko Vesi- ja viemäriverkosto Liikenne Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Sallatunturin asemakaav va, ajantasakaava Pyhäjärven ranta-asemakaava ja asemakaavarunko Selvitys pysyvän asutuksen nykytilanteesta OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Osayleiskaavan suunnittelun tarve Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet Puh , fax ,

4 Selostus 2 (63) Persson Puurula Eva 4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus Osalliset Tiedottaminen ja vuorovaikutus Viranomaisyhteistyö OSAYLEISKAAVAN RATKAISUT, MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Osayleiskaavaluonnos Mitoitus Aluevaraukset Merkinnät ja määräykset Yleiset kaavamääräykset KAAVAN VAIKUTUKSET Yleistä Osayleiskaavan muutoksen vaikutukset Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan Vaikutukset kulttuuriperintöön Vaikutukset teknisen huollon järjestelmiin Vaikutukset kuntatalouteen Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Vaikutukset reitistöön Pysyvän asutuksen vaikutukset Suhde Pyhäjärven asemakaavarunkoon Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan Suhde maakuntakaavaan Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) Natura-arvioinnin tarveharkinta OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS JA OIKEUSVAIKUTUKSET Liitteet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osayleiskaavamuutosta koskevat suunnitelmat ja selvitykset: - Sallatunturin osayleiskaavan muutos, Luontoselvitys (Pöyry Environment Oy ) Puh ,

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (59) Sallatunturin osayleiskaavan muutos 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Selostuss liittyy päivättyyn Sallatunturin osayleiskaavan muutokseen. Kunta: Sallan kunta Kaavan nimi: Sallatunturin alueen osayleiskaavan muutos Vuonna 2008 muutettu Sallatunturin alueen osayleiskaava tarkistetaan seuraavilla alueilla (ks. kansikuva ja kuva 1): - Pyhäjärven länsi- ja pohjoisranta-alueet - Keselmäjärven itäpuoli, Sallatunturinn matkailukeskuksen ydinalueella. Osayleiskaavan muutos laaditaan edelleen strategisena osayleiskaavana, joka ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaess a. on Työtä ohjaa Sallan kaavatoimikunta. Yhteyshenkilönä toimii rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki. Kaavan laadinnasta vastaaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. kaavoittajana toimii arkkitehti Eva Persson Puurula. P Työhön on hortonomi Mari Lampinen. Vastaavana osallistunut Kuva 1. Osayleiskaava-alueen jaa muutosalueiden sijainti peruskartassa MML 2013 Puh , fax ,

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 2 (59) 1.1 Kaavan tarkoitus Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on parantaa edellytyksiä hyvien tonttien asemakaavoittamiselle ja sen kautta lisätä hyvien asuin- ja lomatonttien tarjontaa kunnassa. Sallatunturin osayleiskaava tulee päivittää vastaamaan tämän päivän tarpeita, jotta se voi paremmin toimia ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa. Pyhäjärven länsi- ja pohjoisranta-alueet Vuonna 2012 aloitettu Pyhäjärven alueen asemakaavoitus on tuonut esille uusia seikkoja tarkemman suunnittelun ja maanomistajien mielipiteiden kartoittamisen seurauksena. On esitetty uusia rakentamiseen soveltuvia alueita, jotka ovat osayleiskaavan aluevarausten ulkopuolella. On myös esitetty jonkun verran pysyvää asutusta alueelle. Pysyvää asutusta ei ole voimassa olevassa osayleiskaavassa Pyhäjärven alueelle osoitettu. Pyhäjärven länsi- ja pohjoispuolelle on laadittu kaavarunko, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan laadinnan pohjaksi (KV ). Asemakaava laaditaan kaavarungon mukaisesti osa-alueittain. Ensimmäiset osat on laadittu ja hyväksytty. Tavoitteena on päivittää osayleiskaava asemakaavarungon pohjalta. Tarkistetaan yleiskaavalliset perusteet niille kaavarungon aluevarauksille, jotka sijaitsevat nykyisen osayleiskaavan aluevarauksien ulkopuolella. Tutkitaan pysyvän asutuksen mahdollisuuksia ja edellytyksiä alueella. Keselmäjärven itäpuoli, Sallatunturin matkailukeskuksen ydinalue: Keselmäjärvi on maisemoitu tekojärvi Sallatunturin (Pyhätunturin) juurella. Alueella on jonkun verran pysyvää asutusta. Asemakaavassa on toteutumatta olevia pien- ja rivitalojen tonttia, jotka ovat voimassa olevan osayleiskaavan aluevarauksen mukaan. Keselmäjärven alueelle on esitetty Sallatunturin asemakaavan tiivistämistä sekä matkailupalvelujen että pysyvän asutuksen tonteilla. Tarkoituksena on päivittää ja tarkentaa osayleiskaavan AP- ja RM- aluevarauksien rajoja. Puh ,

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (59) Kuva 2. Ote osayleiskaavasta, Pyhäjärven alue, muutettava alue, joka vastaa alueelle laadittua kaavarunkoa. Kuva 3. Ote osayleiskaavasta, Keselmäjärven alue, muutettavat alueet. Puh , fax ,

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (59) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (FCG ) Kuulutus vireilletulosta ja OAS nähtäville asettamisesta Kaavaluonnos asetetaan nähtäville x.x. x.x.2014 väliseksi ajaksi. Tulevat vaiheet: Yleiskaavaehdotus laaditaan kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta ja asetetaan julkisesti nähtäville. Kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan muutos. 2.2 Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet Alun perin vuonna 1993 laadittu ja vuonna 2008 muutettu Sallatunturin alueen osayleiskaava on tarkistettu ja päivitetty vastamaan tämän päivän tarpeita kahdella alueella. - Pyhäjärven länsi- ja pohjoisrannan alueilla on huomioitu laadittu asemakaavarunko, sekä sen perusteella laaditut ja hyväksytyt Sallatunturin asemakaavan laajennukset alueella. - Keselmäjärven ja matkailukeskuksen ydinalueella on huomioitu uusia maankäyttöä koskevia tavoitteita. Osayleiskaavamuutoksella on tarkennettu loma-asuntoalueiden (RA), matkailupalvelujen alueiden (RM), pientalovaltaisten asuntoalueiden (AP) ja teollisuusalueiden (T) aluevarauksien rajauksia. Pyhäjärven alueelle on lisätty pysyvän asutuksen rakentamisen mahdollisuudet lisäämällä AP-aluevarauksia olemassa olevien ja asemakaavoitettujen tonttien mukaisesti sekä mahdollistamalla enintään 30 % pysyvän asumisen tonttien asemakaavoittamista loma-asuntoalueella. Keselmäjärven alueella AP-aluevarauksia on täydennetty ja uusi RM-aluevaraus on lisätty osayleiskaavaan. Hyväksytty yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42.1 ). Osayleiskaavan muutos laaditaan oikeusvaikutuksena strategisena osayleiskaavana. Yleiskaavassa annetut periaatteet toteutetaan asemakaavalla. Osayleiskaavaa ei voida käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena ranta- ja suunnittelutarvealueella. Voimassa oleva Sallatunturin alueen osayleiskaava jää voimaan muutoin kun hyväksyttyjen muutosten osalta. Puh ,

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (59) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Luonnonympäristö Luontoselvityss ja aineistot Tässä luontoselvityksessä keskityttiin oheisen osayleiskaavan muutoksenn alueille, jotka luontoselvityksessä vähemmälle huomiolle. kartan mukaisille Sallatunturin ovat jääneet aikaisemmassa Suunnittelualueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin maastotyöpäivän aikana kesäkuussa Luontoinventoinneissa tarkasteltiin alueen kasvillisuustyyppejä yleisesti sekä talousmetsien olosuhteita. Luontoselvityksen taustatietoina hyödynnettiin aikaisemmin tehtyä luontoselvitystä (Pöyry Environment Oy, 2006), maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistoja ja Oiva-ympäristötietojärjestelmää. Aikaisemmin tehdyssä luontoselvityksessä on keskitytty kaavoituspaineitaa omaavalle painopistealueelle, asemakaavoitettuja alueita on tarkasteltu vain muutospaineiden alaisilta alueilta. Kuva 4. Osayleiskaava-alueen osoitettu mustilla ympyröillä. sijainti peruskartassa MML Inventoidut alueet on Puh , fax ,

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (59) Maa- ja kallioperä sekä topografia Sallan kallioperä muodostuu pohjoisosaltaan Koillis-Lapin pohjagneissialueesta, itäosaltaan vulkaanisista kivistä ja länsiosaltaan Keski-Lapin graniittialueesta. Kaavaalue koostuu pääasiassa ortokvartsiitti-kivestä. Vulkaniitti muodostaa molemmin puolin Pyhäjärveä kapeat suikaleet. Silttikivestä ja kvartsiitista muodostuu Sallan keskustan alue. Iso ja Pieni Pyhätunturi sekä Marjavaara koostuvat graniitista ja migmatiitista. Itä-Lappi on maaperältään vaihtelevaa aluetta. Pohjoisessa ovat yleisiä rapakalliot ja eloperäiset kerrostumat sekä keskiosassa maisemassa näkyvät kumpumoreenit. Itä- Lapin eteläosassa on runsaasti aktiivisesti virranneen jään synnyttämiä virtaviivaisia moreenimuotoja, drumliineja ja viiruja. Drumliineilla on usein kalliosydän ja sen perässä pitkä moreenihäntä, joka ilmaisee täsmälleen muodostuman synnyttäneen jäätikön virtaussuunnan. 1 Sallatunturin kaava-alueen korkein kohta on Iso Pyhätunturi, jonka korkeus on 479 m mpy. Pieni Pyhätunturi jää jonkin verran matalammaksi. Korkeimpien vaarojen ja tuntureiden lakiosissa on paljasta kalliota ja rakkakivikkoja. Kohoumien alarinteitä peittää yleensä ohuehko moreenivaippa, joka on paksuimmillaan jäätikön liikesuuntaan nähden suojarinteillä (kaakkoisrinteet). Moreenikerrokset ovat paksuja tunturien välisissä laaksoissa. Tarkastelualueen eteläosan moreenialueilla tavataan kumpumoreeneita (Suunnittelukolmio Oy 1991). Turvekerroksia on alueella jonkin verran, mutta ne ovat pääosin pienialaisia. 2 Kuva 5. Pyhäjärven yli näkyy Iso Pyhätunturi. 1 Manner & Tervo, Pöyry, Puh ,

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (59) Vesistöt Sallan kunta kuuluu sekä Kemijoen että Koutajoen vesistöalueeseen. Päävedenjakaja kulkee Onkamojärven länsipuolelta Pyhätunturin, Ruuhitunturin, Vilmatunturin, Karhujärven ja Maaninkavaaran kautta Kuusamon kunnan puolelle. Kaava-alue sijoittuu Kemijoen vesistöalueelle. Pohjavesiä selvitysalueelle ei sijoitu. Kuva 6. Keselmäjärvi. Selvitysalueelle sijoittuu Pyhäjärvi, Keselmäjärvi, Keselmäkuusikko sekä kolme pienempää lampea, joita on ruopattu. Pyhäjärvestä laskee Ruuhijokeen Pyhäjoki. Kuva 7. Pyhäjärvi. Puh , fax ,

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (59) Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet Natura-alueet Selvitysalueelle ei sijoitu Natura-alueita, mutta koko Sallatunturin osayleiskaava sijoittuu osittain Aatsinki-Onkamon Natura-alueelle. Osayleiskaavassa alue on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL). Aatsinki-Onkamon (FI ) Natura-alue on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena. Alueen pinta-ala on ha. Alue sijaitsee kokonaisuudessaan Sallan kunnan alueella. Natura-alueen suojeluperusteina on esitetty seuraavat luontotyypit: Pikkujoet ja purot Tunturikankaat Tunturipajukot Aapasuot Luonnonmetsät Luontodirektiivin liitteen II lajeista Natura-alueen suojeluperusteissa on mainittu karhu ja saukko. Lintudirektiivin liitteen I linnusta alueella esiintyvät ampuhaukka, helmipöllö, hiiripöllö, liro, metso, palokärki, pohjantikka, pyy, suokukko ja varpuspöllö (Valtion ympäristöhallinto 2006). Luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmat Aatsinki-Onkamon Natura-alueeseen kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelman kohde Kaunisharju (AMO120211) sekä Aatsingin haudan soiden soidensuojelualue (SSO120562). Kaunisharjun alue sijoittuu myös Sallatunturin kaava-alueeseen Linnusto ja eläimistö Yleiskaava-alueella ei sijaitse kansallisesti (FINIBA) tai kansainvälisesti arvokkaita (IBA) lintualueita. Alueella ei ole tehty laajempia linnustolaskentoja alueen itäpuolella sijaitsevaa Aatsinki-Onkamon Natura aluetta lukuun ottamatta. Natura-alueen linnustoa on selvitetty Metsähallituksen toimesta v. 2004, jolloin alueella tehtiin maa- ja vesilintulaskentoja. Tiedot Sallatunturin lähialueiden linnustosta perustuvat jo olemassa oleviin tietoihin. Selvitysalueelta tai sen välittömästä lähiympäristöstä ei ole tiedossa suurten päiväpetolintujen pesäreviirejä. Kotkasta on tehty useampana vuotena havaintoja Pyhäjärven ympäristössä, mutta laji ei pesi alueella. Yleiskaava-alueen itäosassa ja pääasiassa sen itäpuolella sijaitsevan Aatsinki- Onkamon Natura alueella pesii useita EU:n lintudirektiivin liitteen 1 lajeja, jotka ovat pääasiassa vanhojen metsien tyyppilajeja. Natura-alueen pesimälajeihin kuuluvat mm. helmipöllö, hiiripöllö, palokärki, pohjantikka, pyy ja varpuspöllö. Pyhäjärven pohjoisosasta laskevan Pyhäjoen varrella on pienialaisia iäkkäämpiä sekametsäkuvioita, joilta on todettu mm. kanahaukan pesäreviiri. Myös muualla suunnittelualueen purojen ja jokien varsilla on pinta-alaltaan pieniä yksittäisiä varttuneita havupuuvaltaisia sekametsäkuvioita. Puh ,

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (59) Metson soidinpaikoiksi sopivia habitaatteja sijaitsee Metsähallituksen paikkatietoaineistojen mukaan kaava-alueen kaakkoisosassa Kaatiokankaan ja Kolmiloukkosen ympäristössä sekä Pirttivaaran koillispuolella. Pirttivaaran aluetta lukuun ottamatta soidinpaikat sijaitsevat Aatsinki-Onkamon Natura alueella. Aatsinki-Onkamon Natura alueella pesivät liro ja suokukko ovat todennäköisiä pesijöitä myös kaava-alueen soilla. Erityisesti rimpisimmät ja vaikeakulkuisimmat suoalueet kuten esim. Lavolusjänkä ovat suolintujen kannalta keskeisiä alueita. Alueen vesilinnustoon kuuluvat mm. EU:n lintudirektiivissä mainitut joutsen, uivelo ja telkkä. Vesilintujen esiintyminen keskittyy alueen lampiin ja lompoloihin sekä Pyhäjärveen. Sallatunturin alueen nisäkäslajisto on tyypillistä Perä-Pohjolan lajistoa. Suurpedoista karhu kuuluu Sallan alueen vakinaiseen lajistoon. Sen sijaan ahmaa, ilvestä ja sutta tavataan alueella satunnaisemmin. Hirvellä on Sallassa vakiintunut kanta. Pikkunisäkäslajisto on monipuolista ja runsaslukuisimpia lajeja ovat metsämyyrä, harmaakuvemyyrä ja peltomyyrä (Koivisto 1986). Kuva 8. Pyhäjärven rantakaistaa. Puh , fax ,

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (59) Selvitysalueen kasvillisuus- ja luontotyypit Kasvillisuusalue Sallan seutu edustaa kasvimaantieteellisessä aluejaossa Pohjoisboreaalista kasvillisuusvyöhykettä. Metsätyypeiltään Sallan seutu on jaettu Koillismaan ja Peräpohjolan kasvillisuusvyöhykkeisiin. Kaava-alue sijoittuu Peräpohjolan vyöhykkeeseen. Suokasvillisuuden vyöhykejaossa Salla kuuluu Peräpohjolan aapasoiden vyöhykkeeseen. Kasvillisuuden yleispiirteet Selvitysalueen kivennäismaan metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia variksenmarjamustikkatyypin (EMT) kuivahkoja kankaita. Mustikka-kanerva-jäkälätyypin (MCClT) kuivaa mäntykangasta esiintyy pienialaisesti harjanteilla. Peräpohjolalle tyypillistä seinäsammal-mustikkatyypin (HMT) tuoreen kankaan kuusikkoa sijoittuu Pyhäjärven pohjoisosaan. Lehtomaista metsää ja lehtoa esiintyy purojen ja ojien lähiympäristössä. Yleisimmin alueen havupuuvaltaiset metsät ovat varttuneita kasvatusmetsiä. Hakkuita on suoritettu erityisesti Pyhäjärven maastossa. Kuva 9. Pyhäjärven lounaisnurkan kuivaa kangasta. Peräpohjolan kuivalla kankaalla (MCClT l. mustikka-kanerva-jäkälätyyppi) puusto muodostuu männystä. Varvusto on niukkaa ja aukkoista. Päälajeina esiintyy kanervan ohella variksenmarja, vähemmän mustikkaa ja puolukkaa. Heinä- ja ruohokasvillisuus on vähäistä. Sammalista seinäsammalta ja kangaskarhunsammalta kasvaa harvakseltaan. Peräpohjolan kuivahkolla kankaalla (EMT l. variksenmarja-mustikkatyyppi) puustoa muodostaa yleensä mänty, jonka sekapuina esiintyy hieskoivua ja kuusta. Aukkoista kenttäkerrosta muodostavat mustikka, puolukka ja variksenmarja, myös juolukkaa Puh ,

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (59) ja suopursua tavataan. Pohjakerrosta hallitsevat seinäsammal ja kynsisammaleet sekä muutamat jäkälät. Suovarpuja esiintyy paikoin myös kuivemmilla mäntykankailla, jolloin turvekankaiden sekä kivennäismaakankaiden raja maastossa on häilyvä. Kuva 10. Kuivahkoa kangasta Keselmälampien ranta-alueelta. Tuoreilla kankailla valtapuu on kuusi. Yhtenäisen varvikon muodostaa mustikka, joukossa kasvaa vähäisempänä puolukka ja suovarvut. Ruohoista esiintyy vanamoa, kevätpiippoa, kultapiiskua ja metsätähteä. Pohjakerroksen sammalikon muodostaa metsäkerrossammal, seinäsammal sekä sulkasammal. Kuva 11. Tuoretta kangasta Pyhäjärven pohjoisosasta. Puh , fax ,

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (59) Pyhäjärvestä laskevan Pyhäjoen varrelle sijoittuu pienialaiset lehdot, jotka ovat tuoretta kurjenpolvityypin lehtoa. Lehtomaisia kurjenpolvi-mustikkatyypin kankaita esiintyy pienialaisesti Keselmäjärveen laskevien ojien varrella sekä Pyhäjärven rantametsistä. Kuva 12. Pyhäjoen varren lehtoa. Pääosin Pyhäjärven rantaan ulottuvat havupuuvaltaiset metsät, joiden välittömässä rantavyöhykkeessä esiintyy harmaaleppää, koivua ja pajuja. Kuva 13. Pyhäjärven ranta-aluetta. Puh ,

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (59) Alueen soista suurin osa on rämeitä ja nevoja. Suuri osa on luonnontilassa, mutta ne ovat pääosin pienialaisia. Suot ovat monin paikoin ohutturpeisia rinnesoita. Kuva 14. Pyhäjärven länsirannalla sijaitseva puustoinen räme. Suurin osa selvitysalueen kulttuurivaikutteisista ympäristöistä on vahvasti ihmisen muokkaamaa eikä niillä esiinny erityisesti huomioitavia luontoarvoja. Kulttuurivaikutteisinta ympäristöä on Keselmäjärven ja sen pohjoispuoleisten pienempien lampien ympäristöt. Lampien ympäristöt on melko rakennettuja ja lampia on ruopattu. Alueella on pitkospuupolkuja, laitureita ja grillikotia. Alue onkin yleisesti matkailukäytössä. Kuva 15. Keselmäjärven pitkospuut. Puh , fax ,

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (59) Pyhäjärven alueen eteläosan luonnonolosuhteet Osayleiskaavan muutoksena osoitetaan uusi pientalovaltainen asutusalue (AP) osayleiskaavan nykyisten aluevarausten ulkopuolelle Pyhäjärvenn alueen eteläosaan. Rakentamiselle suunniteltu alue on kasvuolosuhteiltaan jäkälätyypin (MCClT) kuivaa mäntykangasta. Alue A on kumpuilevaa. Alue on kauttaaltaan harvennushakattu. mustikka-kanerva-- maastonmuodoiltaan Luonnonolosuhteiden puolesta alueella ei ole mitään erityistä, mikä estäisii rakentamisen. Rakentaminen onn suositeltavaa toteuttaa maaston mukaisesti. Tontitt on pyritty sijoittelemaan alueellee käyttäen hyväksi jo hakattuja alueita. Kuva 16. Kumpuilevaa kuivaa kangasta Pyhäjärven eteläosasta. Kuva 17. Alueelle sijoittuvat osayleiskaavan nykyisten kaavarungon mukaiset tontit t ilmakuvassa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puh , aluevarausten ulkopuolelle olevat

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (59) Keselmäjärven itäpuolen luonnonolosuhteet Osayleiskaavan muutoksena osoitetaan uusi pientalovaltainen asutusalue (AP) sekä uudet matkailupalvelualueet (RM) Keselmäjärven ja sen pohjoispuoleisten lampien itäpuolelle. Keselmäjärven ympäristö on melko pitkälle rakennettua. Alueella on pitkospuureittejä, laitureita, polkuja ja grillikotia. Kesälmäjärven eteläosassa sijaitsee leirintäalue. Kuva 18. Keselmäjärvelle rakennettua leirintäaluetta. Keselmäjärven pohjoispuolella sijaitsee Keselmäkuusikko ja kolme pienempää lampea, joita on ruopattu ja kunnostettu virkistyskäyttöön. Keselmäkuusikon ja lampien länsipuolelle on rakennettu muutamia asuin-/lomarakennuksia. Vesistöjen itäpuolella kulkee osan matkaa pitkospuupolku, mikä jatkuu sorapintaisena reittinä lampien pohjoisosaan. Vähän kauempana, lampien itäpuolella kulkee valaistu latureitti sekä sähkölinja. Keselmäkuusikon itäpuolelle on rakennettu virkistyskäyttöön mm. grillikota ja ulkovessa. Puh , fax ,

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 16 (59) Luonnonolosuhteiltaan itäpuolinen alue on paikoin hoitamatonta rääseikköä. Kasvupaikkatyyppi vaihtelee kuivahkosta kankaasta soistuneeseen kankaaseen. Alueella on suoritettu harvennushakkuuta. Luonnonolosuhteiden puolesta alueella ei ole mitään erityistä, mikä estäisi rakentamisen. Kuva 19. Soistunut kangas. Näkymät lampien ranta-alueilta on kauniit Sallatunturiin päin. Paikoin ruopattujen lampien hoitamattomuus heikentää virkistysarvoja. Kuva 20. Näkymä Sallatunturille. Puh ,

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 17 (59) Keselmäjärven ranta-alue on pohjoispuoleisten vesistöjen sijaan virkistyskäyttöarvoiltaan miellyttävämpi, johtuen rakennetummasta ympäristöstä. Kasvupaikkaolosuhteet ovat silti melko luonnolliset. Keselmäjärveen laskee muutama puro, joista yhtä suositellaan säilytettäväksi. Puro sijoittuu kuivahkolle kankaalle ja on paikoin harvennushakattu miltei rantavyöhykkeeseensä saakka. Puron varrelle sijoittuu vain hieman rehevämpää ruohokasvillisuutta, mutta uhanalaisia kasvilajeja ei havaittu. Kuva 21. Kirkasvetinen puro. Rakentamiseen osoitettu alue on luonnonolosuhteiltaan kuivahkoa kangasmetsää. Maastonmuodoissa tapahtuu tasaista nousua kohti Sallatunturia. Paikoin esiintyy katajan laajahkoja kasvustoja, mitkä olisi hyvä säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Luonnonolosuhteiden puolesta alueella ei ole muuta erityistä, mikä estäisi alueelle rakentamisen. Kuva 22. Suunniteltu RM-alue sijoittuisi kuvassa taustalle, pitkospuupolun oikealla puolen. Puh , fax ,

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 18 (59) Alueella kulkee valaistu hiihtolatu, joka mahdollisesti siirretään tulevan rakentamisen myötä. Siirtäminen vaatii erityistä suunnitelmaa, että saadaan säilytettyä Keselmäjärven ranta-alueen miellyttävä ympäristö. Kuva 23. Valaistu hiihtoreitti. Kuva 24. Keselmäjärven ranta-aluetta pitkospuupolkuineen. Puh ,

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 19 (59) Kuva 25. Keselmäjärven itäpuolelle sijoittuvat uudet ja muutetut osayleiskaavan aluevaraukset ilmakuvassa. Puh , fax ,

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 20 (59) Arvokkaat luontokohteet Selvitysalueelta ei ole havaittu luonnonsuojelulain 29 :n tai vesilain 2. luvun 11 :n mukaisia luontokohteita. Metsälain 10 :n määritelmän mukaisina kohteina alueeltaa voidaan tulkita vähäpuustoisia soita ja luonnontilaisen vesistön lähiympäristöjä ja lehtoja. Lehto ja pienvesien lähiympäristöt Pyhäjoen varrelle sijoittuu lehtoa. Kohde on sekapuustoinen ja kuusen lisäksi lehtipuista koivua, pihlajaa ja harmaaleppää esiintyy runsaasti. Pensaskerroksessa on lehtipuun taimien lisäksi pohjanpunaheruk- runsasravinteista tuoretta kurjen- polvilehtoa (GT). Tyyppilajistoa edustavat mm. metsäkurjenpolvi, lillukka, korpiorvokki, metsä-- ja kaa. lehtoa, joka on tyypiltään korpi-imarre, karhunputki ja suden- marja. Kuva 26. Pyhäjoen lehtoa. Luontokohde sisältää Metsälain 10 :n mukaisina kohteina lehtoja sekä pienvesienn välitöntä lähiympäristöä. Pohjois-Suomessa uhanalaisiin tai silmälläpidettäviin luontotyyppeihin kohteella luetaan tuoreet runsasravinteiset lehdot (VU), ruohokorvet (NT), ruoholehtokorvet (NT), lähdekorvet (NT) ja aitokorvet (NT) sekä havumetsävyöhykkeen kangasmaan purot (NT). Lähteiköt luetaan Pohjois-Suomessa luontotyyppeinä säilyviksi (LC). FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puh ,

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 21 (59) Keselmäjärveen laskee muutama sulamis- vesien puro, joista toinen on luonnontilai- on sempi ja säilyttämisen arvoinen. Uoma mutkitteleva kirkasvetinen pienvesi. Puro sijoittuuu kuivahkon kankaan tavanomaisen talousmetsän alueelle ja on paikoin har- saakka. Puron varrelle ei sijoitu erityisiä reheviä metsiä. Uomien alueella on yksi vennushakattu miltei rantavyöhykkeeseen tulvauoma, joka kerää kangasmaiden sula- pajuviitaluhtaa. misvesiä, ja tuolle alueelle on muodostunut Luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 kohteisiin pienvesien välittömät lähiympä- kangasmaan purot ovat Pohjois- Suomessa silmälläpidettäviä (NT). ristöt. Luontotyyppeinä havumetsävyöhykkeen Kuva 27. Purouoma Keselmäjärveen. Puh , fax ,

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 22 (59) Vähäpuustoinen suo Selvitysalueelle sijoittuu hiek-- muodos-- tunut suoluontokohde. Suo onn tyypiltään karun yhdistelmätyy-- pin nevaräme. Nevaosa muo-- dostuu lyhytkorsinevoista jaa rämeet ovat rahkaisiaa ja isovar-- puisia mättäitä, joilla esiintyyy usein runsaana vaivaiskoivua.. kaharjun painanteisiin Suoluontokohde sijoittuu Pyhä-- järven alueen lounaisnurkkaan. Luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 :n kohteisiin k vähäpuustoiset suot. Uhanalaisuusluokituksessa saranevat ja oligotrofise et lyhytkorsinevat on luokiteltuu Pohjois-Suomessa säilyviksi (LC). Kuva 28. Lyhytkorsineva Uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä luontodirektiivin liitteen II ja IVV lajit Uhanalaisten putkilokasvilajien,, sammalten ja kääväkkäidenn esiintymätiedot on tarkistettu Lapin ympäristökeskuksen tiedostoista edelliseenn luontoselvitykseen. Havainnot olivat suhteellisen tuoreita, pääosin luvuilta (Marjut Kokkoo ). Esiintymien nykytilannetta ei ole tarkistettu maastossa. Uhanalaistenn ja huomioitavien lajien esiintymiä on havaittu erityisesti tutkimusalueen itä- koillispuolelta. Nyt tutkitulla selvitysalueella ei ole tiedossa uhanalaisia kasvilajeja. Uhanalaisten lajien esiintymistä valtaosa sijaitsee Aatsinki-Onkamon Natura-alueellaa sekä Sallan poropuiston alueella. Sippikääpää ja välkkyludekääpä ovat valtakunnallisesti vaarantuneita. Välkkyludekäävän esiintymää on havaittu Ison Pyhätunturin luoteisrinteellä jaa sirppikäävällä on useita esiintymiä poropuiston pohjoisosissa. Muut alueella havaitut lajit ovat valtakunnallisesti silmälläpidettäviää (ei uhanalaisia). FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puh ,

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 23 (59) 3.2 Maisema Salla on jaettu luonnonolojensa ja maisemiensa puolesta kahteen maisemaseutuun: eteläinen kolmannes kuuluu Kuusamon vaaraseutuun, jota soiden ja jyrkkäpiirteisten vaarojen ja harjujaksojen lisäksi luonnehtii lukuisat järvi-, lampi- ja jokialueet. Sallan keski- ja pohjoisosaa leimaavat puolestaan Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudun maisemapiirteet. Kuusamon vaaraseudun sekä Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudun raja kulkee juuri Sallan kirkonkylän kohdalla. Kuusamon vaaraseudun maanpinnan muodot ovat jyrkkäpiirteisen vaaramaisia. Etelästä tuleva vaarajakso levenee lähes koko seudun kattavaksi vaaraylängöksi. Vaarojen ohella pinnanmuotoja luonnehtii drumliinikenttien ja harjujaksojen runsaus. Seudulla on lisäksi lukuisia pieniä järviä, jokia sekä puroja. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö I, 1993) Osayleiskaavan suunnittelualue on enimmäkseen metsän peitossa olevaa suljettua maisemaa. Tunturilaet ja suoalueet muodostavat avoimia tiloja. Suurimmat yhtenäiset suoalueet ovat Keselmäjänkkä ja Tunturilampien alue. Osayleiskaavan arvokkaimmat maisema-alueet ovat Iso- ja Pieni Pyhätunturi, Ruuhijoki, Hangasjärvi, Pyhäjoki ja Tunturilammet. Osayleiskaavan muutosten selvitysalueille ei sijoitu arvokkaita maisema-alueita, kulttuuriympäristö- tai perinnemaisemakohteita. Arvokkaimmat maisemasuunnat tarkasteltavilta alueilta suuntautuvat läheisille tunturialueille päin sekä Pyhäjärveltä että Keselmäjärveltä ja Keselmäkuusikolta. Kuva 29. Näkyvät Sallatunturille Pyhäjärven länsirannalta. Puh , fax ,

28 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 24 (59) Pyhäjärven ympärillä oleva alue on valtaosin metsän peitossa olevaa suljettua maisemaa, jossa on harvakseltaan loma-asutusta. Järven rannoilta avautuu tunturinäkymä kaakkoon. Alue rajautuu länteen seututielle 950 (Kuusamontie). Keselmäjärven alue on ihmisten muokkaamaa maisemaa. Tekojärvi on ruopattu ja pohjoiset osat laajennettu. Järveä ympäröi tiet, polut, ladut, loma-asutus ja muutama pysyvä asutus sekä eteläpuolella leirintäalue. Rakentamattomalla alueella kasvaa metsää. Rannoille on sijoitettu laiturit, uimaranta ja taukopaikat. Alue rajautuu länteen seututielle 950 (Kuusamontie). 3.3 Muinaisjäännökset Osayleiskaavan muutosalueelta Pyhäjärven lounaisrannalta tunnetaan kaksi muinaismuistorekisteriin merkittyä kiinteää muinaisjäännöstä: Pyhäjärvi 19 ( ) -niminen kiinteä muinaisjäännös sijaitsee Pyhäjärven eteläosan länsirannalla sijaitsevan huvilan pihapiirissä. Paikalta on löytynyt kvartsilöydöksiä hiekkamaasta. Muinaisjäännöstyyppi on kivikautinen asuinpaikka. Pyhäjärvenselkä 36 ( ) niminen kiinteä muinaisjäännös sijaitsee Pyhäjärven eteläpään länsipuolella, kapealla hiekkaharjanteella ja kuivuneen lammen pohjoisrannalla. Alueella on pyyntikuoppia kapeahkolla hiekkaharjanteella. Kuopat ovat muodoltaan pyöreähköjä tai soikeita ja niiden halkaisijat ovat 1-2,5 metriä. Kvartsit ovat löytyneet matalan lammen pohjoisrannalta. Paikka on hyvin suojainen, sillä sitä ympäröivät harjanteet kaikilta ilmansuunnilta. Alueella on pienialaisia hiekkapaljastumia, joista artefaktit on poimittu pintalöytöinä. Maaperä on hienoa hiekkaa. Kohteet on merkitty sekä osayleiskaavaan että asemakaavaan suojelukohteina. Osayleiskaavan Keselmäjärven muutosalueen läheisyydeltä Talviskotalammen itäpuolelta tunnetaan yksi muinaismuistorekisteriin merkitty kiinteä muinaisjäännös: Talviskotalampi 20 ( ) - Talviskotalammen itärannalla reheväkasvuisessa maastossa on suorakaiteen muotoinen, noin 1,5 x 1,0 metriä laaja kivilatomus. Kaakko-luodesuuntainen röykkiömäinen latomus sijaitsee noi 20 metrin päässä jängän reunasta. Se on koottu pienehköistä, noin 20 senttimetriä halkaisijaltaan olevista kivistä. Puh ,

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot