SALLAN KUNTA. Selostus OY P22989

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989"

Transkriptio

1 SALLAN KUNTA Sallatunturin osayleiskaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22989

2

3 Selostus 1 (63) Persson Puurula Eva Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet LÄHTÖKOHDAT Luonnonympäristö Luontoselvityss ja aineistot Maa- ja kallioperä sekä topografia Vesistöt Natura-alueet,, suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet Linnusto ja eläimistö Selvitysalueen kasvillisuus- ja luontotyypit Pyhäjärven alueen eteläosan luonnonolosuhteet Keselmäjärven itäpuolen luonnonolosuhteet Arvokkaat luontokohteet Uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä luontodirektiivin liitteen II ja IV lajit Maisema Muinaisjäännökset Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut Yhdyskuntatekniikka Sähköverkko Vesi- ja viemäriverkosto Liikenne Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Sallatunturin asemakaav va, ajantasakaava Pyhäjärven ranta-asemakaava ja asemakaavarunko Selvitys pysyvän asutuksen nykytilanteesta OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Osayleiskaavan suunnittelun tarve Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet Puh , fax ,

4 Selostus 2 (63) Persson Puurula Eva 4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus Osalliset Tiedottaminen ja vuorovaikutus Viranomaisyhteistyö OSAYLEISKAAVAN RATKAISUT, MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Osayleiskaavaluonnos Mitoitus Aluevaraukset Merkinnät ja määräykset Yleiset kaavamääräykset KAAVAN VAIKUTUKSET Yleistä Osayleiskaavan muutoksen vaikutukset Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan Vaikutukset kulttuuriperintöön Vaikutukset teknisen huollon järjestelmiin Vaikutukset kuntatalouteen Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Vaikutukset reitistöön Pysyvän asutuksen vaikutukset Suhde Pyhäjärven asemakaavarunkoon Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan Suhde maakuntakaavaan Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) Natura-arvioinnin tarveharkinta OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS JA OIKEUSVAIKUTUKSET Liitteet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osayleiskaavamuutosta koskevat suunnitelmat ja selvitykset: - Sallatunturin osayleiskaavan muutos, Luontoselvitys (Pöyry Environment Oy ) Puh ,

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (59) Sallatunturin osayleiskaavan muutos 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Selostuss liittyy päivättyyn Sallatunturin osayleiskaavan muutokseen. Kunta: Sallan kunta Kaavan nimi: Sallatunturin alueen osayleiskaavan muutos Vuonna 2008 muutettu Sallatunturin alueen osayleiskaava tarkistetaan seuraavilla alueilla (ks. kansikuva ja kuva 1): - Pyhäjärven länsi- ja pohjoisranta-alueet - Keselmäjärven itäpuoli, Sallatunturinn matkailukeskuksen ydinalueella. Osayleiskaavan muutos laaditaan edelleen strategisena osayleiskaavana, joka ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaess a. on Työtä ohjaa Sallan kaavatoimikunta. Yhteyshenkilönä toimii rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki. Kaavan laadinnasta vastaaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. kaavoittajana toimii arkkitehti Eva Persson Puurula. P Työhön on hortonomi Mari Lampinen. Vastaavana osallistunut Kuva 1. Osayleiskaava-alueen jaa muutosalueiden sijainti peruskartassa MML 2013 Puh , fax ,

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 2 (59) 1.1 Kaavan tarkoitus Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on parantaa edellytyksiä hyvien tonttien asemakaavoittamiselle ja sen kautta lisätä hyvien asuin- ja lomatonttien tarjontaa kunnassa. Sallatunturin osayleiskaava tulee päivittää vastaamaan tämän päivän tarpeita, jotta se voi paremmin toimia ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa. Pyhäjärven länsi- ja pohjoisranta-alueet Vuonna 2012 aloitettu Pyhäjärven alueen asemakaavoitus on tuonut esille uusia seikkoja tarkemman suunnittelun ja maanomistajien mielipiteiden kartoittamisen seurauksena. On esitetty uusia rakentamiseen soveltuvia alueita, jotka ovat osayleiskaavan aluevarausten ulkopuolella. On myös esitetty jonkun verran pysyvää asutusta alueelle. Pysyvää asutusta ei ole voimassa olevassa osayleiskaavassa Pyhäjärven alueelle osoitettu. Pyhäjärven länsi- ja pohjoispuolelle on laadittu kaavarunko, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan laadinnan pohjaksi (KV ). Asemakaava laaditaan kaavarungon mukaisesti osa-alueittain. Ensimmäiset osat on laadittu ja hyväksytty. Tavoitteena on päivittää osayleiskaava asemakaavarungon pohjalta. Tarkistetaan yleiskaavalliset perusteet niille kaavarungon aluevarauksille, jotka sijaitsevat nykyisen osayleiskaavan aluevarauksien ulkopuolella. Tutkitaan pysyvän asutuksen mahdollisuuksia ja edellytyksiä alueella. Keselmäjärven itäpuoli, Sallatunturin matkailukeskuksen ydinalue: Keselmäjärvi on maisemoitu tekojärvi Sallatunturin (Pyhätunturin) juurella. Alueella on jonkun verran pysyvää asutusta. Asemakaavassa on toteutumatta olevia pien- ja rivitalojen tonttia, jotka ovat voimassa olevan osayleiskaavan aluevarauksen mukaan. Keselmäjärven alueelle on esitetty Sallatunturin asemakaavan tiivistämistä sekä matkailupalvelujen että pysyvän asutuksen tonteilla. Tarkoituksena on päivittää ja tarkentaa osayleiskaavan AP- ja RM- aluevarauksien rajoja. Puh ,

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (59) Kuva 2. Ote osayleiskaavasta, Pyhäjärven alue, muutettava alue, joka vastaa alueelle laadittua kaavarunkoa. Kuva 3. Ote osayleiskaavasta, Keselmäjärven alue, muutettavat alueet. Puh , fax ,

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (59) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (FCG ) Kuulutus vireilletulosta ja OAS nähtäville asettamisesta Kaavaluonnos asetetaan nähtäville x.x. x.x.2014 väliseksi ajaksi. Tulevat vaiheet: Yleiskaavaehdotus laaditaan kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta ja asetetaan julkisesti nähtäville. Kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan muutos. 2.2 Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet Alun perin vuonna 1993 laadittu ja vuonna 2008 muutettu Sallatunturin alueen osayleiskaava on tarkistettu ja päivitetty vastamaan tämän päivän tarpeita kahdella alueella. - Pyhäjärven länsi- ja pohjoisrannan alueilla on huomioitu laadittu asemakaavarunko, sekä sen perusteella laaditut ja hyväksytyt Sallatunturin asemakaavan laajennukset alueella. - Keselmäjärven ja matkailukeskuksen ydinalueella on huomioitu uusia maankäyttöä koskevia tavoitteita. Osayleiskaavamuutoksella on tarkennettu loma-asuntoalueiden (RA), matkailupalvelujen alueiden (RM), pientalovaltaisten asuntoalueiden (AP) ja teollisuusalueiden (T) aluevarauksien rajauksia. Pyhäjärven alueelle on lisätty pysyvän asutuksen rakentamisen mahdollisuudet lisäämällä AP-aluevarauksia olemassa olevien ja asemakaavoitettujen tonttien mukaisesti sekä mahdollistamalla enintään 30 % pysyvän asumisen tonttien asemakaavoittamista loma-asuntoalueella. Keselmäjärven alueella AP-aluevarauksia on täydennetty ja uusi RM-aluevaraus on lisätty osayleiskaavaan. Hyväksytty yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42.1 ). Osayleiskaavan muutos laaditaan oikeusvaikutuksena strategisena osayleiskaavana. Yleiskaavassa annetut periaatteet toteutetaan asemakaavalla. Osayleiskaavaa ei voida käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena ranta- ja suunnittelutarvealueella. Voimassa oleva Sallatunturin alueen osayleiskaava jää voimaan muutoin kun hyväksyttyjen muutosten osalta. Puh ,

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (59) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Luonnonympäristö Luontoselvityss ja aineistot Tässä luontoselvityksessä keskityttiin oheisen osayleiskaavan muutoksenn alueille, jotka luontoselvityksessä vähemmälle huomiolle. kartan mukaisille Sallatunturin ovat jääneet aikaisemmassa Suunnittelualueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin maastotyöpäivän aikana kesäkuussa Luontoinventoinneissa tarkasteltiin alueen kasvillisuustyyppejä yleisesti sekä talousmetsien olosuhteita. Luontoselvityksen taustatietoina hyödynnettiin aikaisemmin tehtyä luontoselvitystä (Pöyry Environment Oy, 2006), maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistoja ja Oiva-ympäristötietojärjestelmää. Aikaisemmin tehdyssä luontoselvityksessä on keskitytty kaavoituspaineitaa omaavalle painopistealueelle, asemakaavoitettuja alueita on tarkasteltu vain muutospaineiden alaisilta alueilta. Kuva 4. Osayleiskaava-alueen osoitettu mustilla ympyröillä. sijainti peruskartassa MML Inventoidut alueet on Puh , fax ,

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (59) Maa- ja kallioperä sekä topografia Sallan kallioperä muodostuu pohjoisosaltaan Koillis-Lapin pohjagneissialueesta, itäosaltaan vulkaanisista kivistä ja länsiosaltaan Keski-Lapin graniittialueesta. Kaavaalue koostuu pääasiassa ortokvartsiitti-kivestä. Vulkaniitti muodostaa molemmin puolin Pyhäjärveä kapeat suikaleet. Silttikivestä ja kvartsiitista muodostuu Sallan keskustan alue. Iso ja Pieni Pyhätunturi sekä Marjavaara koostuvat graniitista ja migmatiitista. Itä-Lappi on maaperältään vaihtelevaa aluetta. Pohjoisessa ovat yleisiä rapakalliot ja eloperäiset kerrostumat sekä keskiosassa maisemassa näkyvät kumpumoreenit. Itä- Lapin eteläosassa on runsaasti aktiivisesti virranneen jään synnyttämiä virtaviivaisia moreenimuotoja, drumliineja ja viiruja. Drumliineilla on usein kalliosydän ja sen perässä pitkä moreenihäntä, joka ilmaisee täsmälleen muodostuman synnyttäneen jäätikön virtaussuunnan. 1 Sallatunturin kaava-alueen korkein kohta on Iso Pyhätunturi, jonka korkeus on 479 m mpy. Pieni Pyhätunturi jää jonkin verran matalammaksi. Korkeimpien vaarojen ja tuntureiden lakiosissa on paljasta kalliota ja rakkakivikkoja. Kohoumien alarinteitä peittää yleensä ohuehko moreenivaippa, joka on paksuimmillaan jäätikön liikesuuntaan nähden suojarinteillä (kaakkoisrinteet). Moreenikerrokset ovat paksuja tunturien välisissä laaksoissa. Tarkastelualueen eteläosan moreenialueilla tavataan kumpumoreeneita (Suunnittelukolmio Oy 1991). Turvekerroksia on alueella jonkin verran, mutta ne ovat pääosin pienialaisia. 2 Kuva 5. Pyhäjärven yli näkyy Iso Pyhätunturi. 1 Manner & Tervo, Pöyry, Puh ,

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (59) Vesistöt Sallan kunta kuuluu sekä Kemijoen että Koutajoen vesistöalueeseen. Päävedenjakaja kulkee Onkamojärven länsipuolelta Pyhätunturin, Ruuhitunturin, Vilmatunturin, Karhujärven ja Maaninkavaaran kautta Kuusamon kunnan puolelle. Kaava-alue sijoittuu Kemijoen vesistöalueelle. Pohjavesiä selvitysalueelle ei sijoitu. Kuva 6. Keselmäjärvi. Selvitysalueelle sijoittuu Pyhäjärvi, Keselmäjärvi, Keselmäkuusikko sekä kolme pienempää lampea, joita on ruopattu. Pyhäjärvestä laskee Ruuhijokeen Pyhäjoki. Kuva 7. Pyhäjärvi. Puh , fax ,

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (59) Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet Natura-alueet Selvitysalueelle ei sijoitu Natura-alueita, mutta koko Sallatunturin osayleiskaava sijoittuu osittain Aatsinki-Onkamon Natura-alueelle. Osayleiskaavassa alue on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL). Aatsinki-Onkamon (FI ) Natura-alue on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena. Alueen pinta-ala on ha. Alue sijaitsee kokonaisuudessaan Sallan kunnan alueella. Natura-alueen suojeluperusteina on esitetty seuraavat luontotyypit: Pikkujoet ja purot Tunturikankaat Tunturipajukot Aapasuot Luonnonmetsät Luontodirektiivin liitteen II lajeista Natura-alueen suojeluperusteissa on mainittu karhu ja saukko. Lintudirektiivin liitteen I linnusta alueella esiintyvät ampuhaukka, helmipöllö, hiiripöllö, liro, metso, palokärki, pohjantikka, pyy, suokukko ja varpuspöllö (Valtion ympäristöhallinto 2006). Luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmat Aatsinki-Onkamon Natura-alueeseen kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelman kohde Kaunisharju (AMO120211) sekä Aatsingin haudan soiden soidensuojelualue (SSO120562). Kaunisharjun alue sijoittuu myös Sallatunturin kaava-alueeseen Linnusto ja eläimistö Yleiskaava-alueella ei sijaitse kansallisesti (FINIBA) tai kansainvälisesti arvokkaita (IBA) lintualueita. Alueella ei ole tehty laajempia linnustolaskentoja alueen itäpuolella sijaitsevaa Aatsinki-Onkamon Natura aluetta lukuun ottamatta. Natura-alueen linnustoa on selvitetty Metsähallituksen toimesta v. 2004, jolloin alueella tehtiin maa- ja vesilintulaskentoja. Tiedot Sallatunturin lähialueiden linnustosta perustuvat jo olemassa oleviin tietoihin. Selvitysalueelta tai sen välittömästä lähiympäristöstä ei ole tiedossa suurten päiväpetolintujen pesäreviirejä. Kotkasta on tehty useampana vuotena havaintoja Pyhäjärven ympäristössä, mutta laji ei pesi alueella. Yleiskaava-alueen itäosassa ja pääasiassa sen itäpuolella sijaitsevan Aatsinki- Onkamon Natura alueella pesii useita EU:n lintudirektiivin liitteen 1 lajeja, jotka ovat pääasiassa vanhojen metsien tyyppilajeja. Natura-alueen pesimälajeihin kuuluvat mm. helmipöllö, hiiripöllö, palokärki, pohjantikka, pyy ja varpuspöllö. Pyhäjärven pohjoisosasta laskevan Pyhäjoen varrella on pienialaisia iäkkäämpiä sekametsäkuvioita, joilta on todettu mm. kanahaukan pesäreviiri. Myös muualla suunnittelualueen purojen ja jokien varsilla on pinta-alaltaan pieniä yksittäisiä varttuneita havupuuvaltaisia sekametsäkuvioita. Puh ,

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (59) Metson soidinpaikoiksi sopivia habitaatteja sijaitsee Metsähallituksen paikkatietoaineistojen mukaan kaava-alueen kaakkoisosassa Kaatiokankaan ja Kolmiloukkosen ympäristössä sekä Pirttivaaran koillispuolella. Pirttivaaran aluetta lukuun ottamatta soidinpaikat sijaitsevat Aatsinki-Onkamon Natura alueella. Aatsinki-Onkamon Natura alueella pesivät liro ja suokukko ovat todennäköisiä pesijöitä myös kaava-alueen soilla. Erityisesti rimpisimmät ja vaikeakulkuisimmat suoalueet kuten esim. Lavolusjänkä ovat suolintujen kannalta keskeisiä alueita. Alueen vesilinnustoon kuuluvat mm. EU:n lintudirektiivissä mainitut joutsen, uivelo ja telkkä. Vesilintujen esiintyminen keskittyy alueen lampiin ja lompoloihin sekä Pyhäjärveen. Sallatunturin alueen nisäkäslajisto on tyypillistä Perä-Pohjolan lajistoa. Suurpedoista karhu kuuluu Sallan alueen vakinaiseen lajistoon. Sen sijaan ahmaa, ilvestä ja sutta tavataan alueella satunnaisemmin. Hirvellä on Sallassa vakiintunut kanta. Pikkunisäkäslajisto on monipuolista ja runsaslukuisimpia lajeja ovat metsämyyrä, harmaakuvemyyrä ja peltomyyrä (Koivisto 1986). Kuva 8. Pyhäjärven rantakaistaa. Puh , fax ,

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (59) Selvitysalueen kasvillisuus- ja luontotyypit Kasvillisuusalue Sallan seutu edustaa kasvimaantieteellisessä aluejaossa Pohjoisboreaalista kasvillisuusvyöhykettä. Metsätyypeiltään Sallan seutu on jaettu Koillismaan ja Peräpohjolan kasvillisuusvyöhykkeisiin. Kaava-alue sijoittuu Peräpohjolan vyöhykkeeseen. Suokasvillisuuden vyöhykejaossa Salla kuuluu Peräpohjolan aapasoiden vyöhykkeeseen. Kasvillisuuden yleispiirteet Selvitysalueen kivennäismaan metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia variksenmarjamustikkatyypin (EMT) kuivahkoja kankaita. Mustikka-kanerva-jäkälätyypin (MCClT) kuivaa mäntykangasta esiintyy pienialaisesti harjanteilla. Peräpohjolalle tyypillistä seinäsammal-mustikkatyypin (HMT) tuoreen kankaan kuusikkoa sijoittuu Pyhäjärven pohjoisosaan. Lehtomaista metsää ja lehtoa esiintyy purojen ja ojien lähiympäristössä. Yleisimmin alueen havupuuvaltaiset metsät ovat varttuneita kasvatusmetsiä. Hakkuita on suoritettu erityisesti Pyhäjärven maastossa. Kuva 9. Pyhäjärven lounaisnurkan kuivaa kangasta. Peräpohjolan kuivalla kankaalla (MCClT l. mustikka-kanerva-jäkälätyyppi) puusto muodostuu männystä. Varvusto on niukkaa ja aukkoista. Päälajeina esiintyy kanervan ohella variksenmarja, vähemmän mustikkaa ja puolukkaa. Heinä- ja ruohokasvillisuus on vähäistä. Sammalista seinäsammalta ja kangaskarhunsammalta kasvaa harvakseltaan. Peräpohjolan kuivahkolla kankaalla (EMT l. variksenmarja-mustikkatyyppi) puustoa muodostaa yleensä mänty, jonka sekapuina esiintyy hieskoivua ja kuusta. Aukkoista kenttäkerrosta muodostavat mustikka, puolukka ja variksenmarja, myös juolukkaa Puh ,

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (59) ja suopursua tavataan. Pohjakerrosta hallitsevat seinäsammal ja kynsisammaleet sekä muutamat jäkälät. Suovarpuja esiintyy paikoin myös kuivemmilla mäntykankailla, jolloin turvekankaiden sekä kivennäismaakankaiden raja maastossa on häilyvä. Kuva 10. Kuivahkoa kangasta Keselmälampien ranta-alueelta. Tuoreilla kankailla valtapuu on kuusi. Yhtenäisen varvikon muodostaa mustikka, joukossa kasvaa vähäisempänä puolukka ja suovarvut. Ruohoista esiintyy vanamoa, kevätpiippoa, kultapiiskua ja metsätähteä. Pohjakerroksen sammalikon muodostaa metsäkerrossammal, seinäsammal sekä sulkasammal. Kuva 11. Tuoretta kangasta Pyhäjärven pohjoisosasta. Puh , fax ,

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (59) Pyhäjärvestä laskevan Pyhäjoen varrelle sijoittuu pienialaiset lehdot, jotka ovat tuoretta kurjenpolvityypin lehtoa. Lehtomaisia kurjenpolvi-mustikkatyypin kankaita esiintyy pienialaisesti Keselmäjärveen laskevien ojien varrella sekä Pyhäjärven rantametsistä. Kuva 12. Pyhäjoen varren lehtoa. Pääosin Pyhäjärven rantaan ulottuvat havupuuvaltaiset metsät, joiden välittömässä rantavyöhykkeessä esiintyy harmaaleppää, koivua ja pajuja. Kuva 13. Pyhäjärven ranta-aluetta. Puh ,

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (59) Alueen soista suurin osa on rämeitä ja nevoja. Suuri osa on luonnontilassa, mutta ne ovat pääosin pienialaisia. Suot ovat monin paikoin ohutturpeisia rinnesoita. Kuva 14. Pyhäjärven länsirannalla sijaitseva puustoinen räme. Suurin osa selvitysalueen kulttuurivaikutteisista ympäristöistä on vahvasti ihmisen muokkaamaa eikä niillä esiinny erityisesti huomioitavia luontoarvoja. Kulttuurivaikutteisinta ympäristöä on Keselmäjärven ja sen pohjoispuoleisten pienempien lampien ympäristöt. Lampien ympäristöt on melko rakennettuja ja lampia on ruopattu. Alueella on pitkospuupolkuja, laitureita ja grillikotia. Alue onkin yleisesti matkailukäytössä. Kuva 15. Keselmäjärven pitkospuut. Puh , fax ,

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (59) Pyhäjärven alueen eteläosan luonnonolosuhteet Osayleiskaavan muutoksena osoitetaan uusi pientalovaltainen asutusalue (AP) osayleiskaavan nykyisten aluevarausten ulkopuolelle Pyhäjärvenn alueen eteläosaan. Rakentamiselle suunniteltu alue on kasvuolosuhteiltaan jäkälätyypin (MCClT) kuivaa mäntykangasta. Alue A on kumpuilevaa. Alue on kauttaaltaan harvennushakattu. mustikka-kanerva-- maastonmuodoiltaan Luonnonolosuhteiden puolesta alueella ei ole mitään erityistä, mikä estäisii rakentamisen. Rakentaminen onn suositeltavaa toteuttaa maaston mukaisesti. Tontitt on pyritty sijoittelemaan alueellee käyttäen hyväksi jo hakattuja alueita. Kuva 16. Kumpuilevaa kuivaa kangasta Pyhäjärven eteläosasta. Kuva 17. Alueelle sijoittuvat osayleiskaavan nykyisten kaavarungon mukaiset tontit t ilmakuvassa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puh , aluevarausten ulkopuolelle olevat

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (59) Keselmäjärven itäpuolen luonnonolosuhteet Osayleiskaavan muutoksena osoitetaan uusi pientalovaltainen asutusalue (AP) sekä uudet matkailupalvelualueet (RM) Keselmäjärven ja sen pohjoispuoleisten lampien itäpuolelle. Keselmäjärven ympäristö on melko pitkälle rakennettua. Alueella on pitkospuureittejä, laitureita, polkuja ja grillikotia. Kesälmäjärven eteläosassa sijaitsee leirintäalue. Kuva 18. Keselmäjärvelle rakennettua leirintäaluetta. Keselmäjärven pohjoispuolella sijaitsee Keselmäkuusikko ja kolme pienempää lampea, joita on ruopattu ja kunnostettu virkistyskäyttöön. Keselmäkuusikon ja lampien länsipuolelle on rakennettu muutamia asuin-/lomarakennuksia. Vesistöjen itäpuolella kulkee osan matkaa pitkospuupolku, mikä jatkuu sorapintaisena reittinä lampien pohjoisosaan. Vähän kauempana, lampien itäpuolella kulkee valaistu latureitti sekä sähkölinja. Keselmäkuusikon itäpuolelle on rakennettu virkistyskäyttöön mm. grillikota ja ulkovessa. Puh , fax ,

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 16 (59) Luonnonolosuhteiltaan itäpuolinen alue on paikoin hoitamatonta rääseikköä. Kasvupaikkatyyppi vaihtelee kuivahkosta kankaasta soistuneeseen kankaaseen. Alueella on suoritettu harvennushakkuuta. Luonnonolosuhteiden puolesta alueella ei ole mitään erityistä, mikä estäisi rakentamisen. Kuva 19. Soistunut kangas. Näkymät lampien ranta-alueilta on kauniit Sallatunturiin päin. Paikoin ruopattujen lampien hoitamattomuus heikentää virkistysarvoja. Kuva 20. Näkymä Sallatunturille. Puh ,

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 17 (59) Keselmäjärven ranta-alue on pohjoispuoleisten vesistöjen sijaan virkistyskäyttöarvoiltaan miellyttävämpi, johtuen rakennetummasta ympäristöstä. Kasvupaikkaolosuhteet ovat silti melko luonnolliset. Keselmäjärveen laskee muutama puro, joista yhtä suositellaan säilytettäväksi. Puro sijoittuu kuivahkolle kankaalle ja on paikoin harvennushakattu miltei rantavyöhykkeeseensä saakka. Puron varrelle sijoittuu vain hieman rehevämpää ruohokasvillisuutta, mutta uhanalaisia kasvilajeja ei havaittu. Kuva 21. Kirkasvetinen puro. Rakentamiseen osoitettu alue on luonnonolosuhteiltaan kuivahkoa kangasmetsää. Maastonmuodoissa tapahtuu tasaista nousua kohti Sallatunturia. Paikoin esiintyy katajan laajahkoja kasvustoja, mitkä olisi hyvä säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Luonnonolosuhteiden puolesta alueella ei ole muuta erityistä, mikä estäisi alueelle rakentamisen. Kuva 22. Suunniteltu RM-alue sijoittuisi kuvassa taustalle, pitkospuupolun oikealla puolen. Puh , fax ,

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 18 (59) Alueella kulkee valaistu hiihtolatu, joka mahdollisesti siirretään tulevan rakentamisen myötä. Siirtäminen vaatii erityistä suunnitelmaa, että saadaan säilytettyä Keselmäjärven ranta-alueen miellyttävä ympäristö. Kuva 23. Valaistu hiihtoreitti. Kuva 24. Keselmäjärven ranta-aluetta pitkospuupolkuineen. Puh ,

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 19 (59) Kuva 25. Keselmäjärven itäpuolelle sijoittuvat uudet ja muutetut osayleiskaavan aluevaraukset ilmakuvassa. Puh , fax ,

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 20 (59) Arvokkaat luontokohteet Selvitysalueelta ei ole havaittu luonnonsuojelulain 29 :n tai vesilain 2. luvun 11 :n mukaisia luontokohteita. Metsälain 10 :n määritelmän mukaisina kohteina alueeltaa voidaan tulkita vähäpuustoisia soita ja luonnontilaisen vesistön lähiympäristöjä ja lehtoja. Lehto ja pienvesien lähiympäristöt Pyhäjoen varrelle sijoittuu lehtoa. Kohde on sekapuustoinen ja kuusen lisäksi lehtipuista koivua, pihlajaa ja harmaaleppää esiintyy runsaasti. Pensaskerroksessa on lehtipuun taimien lisäksi pohjanpunaheruk- runsasravinteista tuoretta kurjen- polvilehtoa (GT). Tyyppilajistoa edustavat mm. metsäkurjenpolvi, lillukka, korpiorvokki, metsä-- ja kaa. lehtoa, joka on tyypiltään korpi-imarre, karhunputki ja suden- marja. Kuva 26. Pyhäjoen lehtoa. Luontokohde sisältää Metsälain 10 :n mukaisina kohteina lehtoja sekä pienvesienn välitöntä lähiympäristöä. Pohjois-Suomessa uhanalaisiin tai silmälläpidettäviin luontotyyppeihin kohteella luetaan tuoreet runsasravinteiset lehdot (VU), ruohokorvet (NT), ruoholehtokorvet (NT), lähdekorvet (NT) ja aitokorvet (NT) sekä havumetsävyöhykkeen kangasmaan purot (NT). Lähteiköt luetaan Pohjois-Suomessa luontotyyppeinä säilyviksi (LC). FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puh ,

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 21 (59) Keselmäjärveen laskee muutama sulamis- vesien puro, joista toinen on luonnontilai- on sempi ja säilyttämisen arvoinen. Uoma mutkitteleva kirkasvetinen pienvesi. Puro sijoittuuu kuivahkon kankaan tavanomaisen talousmetsän alueelle ja on paikoin har- saakka. Puron varrelle ei sijoitu erityisiä reheviä metsiä. Uomien alueella on yksi vennushakattu miltei rantavyöhykkeeseen tulvauoma, joka kerää kangasmaiden sula- pajuviitaluhtaa. misvesiä, ja tuolle alueelle on muodostunut Luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 kohteisiin pienvesien välittömät lähiympä- kangasmaan purot ovat Pohjois- Suomessa silmälläpidettäviä (NT). ristöt. Luontotyyppeinä havumetsävyöhykkeen Kuva 27. Purouoma Keselmäjärveen. Puh , fax ,

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 22 (59) Vähäpuustoinen suo Selvitysalueelle sijoittuu hiek-- muodos-- tunut suoluontokohde. Suo onn tyypiltään karun yhdistelmätyy-- pin nevaräme. Nevaosa muo-- dostuu lyhytkorsinevoista jaa rämeet ovat rahkaisiaa ja isovar-- puisia mättäitä, joilla esiintyyy usein runsaana vaivaiskoivua.. kaharjun painanteisiin Suoluontokohde sijoittuu Pyhä-- järven alueen lounaisnurkkaan. Luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 :n kohteisiin k vähäpuustoiset suot. Uhanalaisuusluokituksessa saranevat ja oligotrofise et lyhytkorsinevat on luokiteltuu Pohjois-Suomessa säilyviksi (LC). Kuva 28. Lyhytkorsineva Uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä luontodirektiivin liitteen II ja IVV lajit Uhanalaisten putkilokasvilajien,, sammalten ja kääväkkäidenn esiintymätiedot on tarkistettu Lapin ympäristökeskuksen tiedostoista edelliseenn luontoselvitykseen. Havainnot olivat suhteellisen tuoreita, pääosin luvuilta (Marjut Kokkoo ). Esiintymien nykytilannetta ei ole tarkistettu maastossa. Uhanalaistenn ja huomioitavien lajien esiintymiä on havaittu erityisesti tutkimusalueen itä- koillispuolelta. Nyt tutkitulla selvitysalueella ei ole tiedossa uhanalaisia kasvilajeja. Uhanalaisten lajien esiintymistä valtaosa sijaitsee Aatsinki-Onkamon Natura-alueellaa sekä Sallan poropuiston alueella. Sippikääpää ja välkkyludekääpä ovat valtakunnallisesti vaarantuneita. Välkkyludekäävän esiintymää on havaittu Ison Pyhätunturin luoteisrinteellä jaa sirppikäävällä on useita esiintymiä poropuiston pohjoisosissa. Muut alueella havaitut lajit ovat valtakunnallisesti silmälläpidettäviää (ei uhanalaisia). FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puh ,

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 23 (59) 3.2 Maisema Salla on jaettu luonnonolojensa ja maisemiensa puolesta kahteen maisemaseutuun: eteläinen kolmannes kuuluu Kuusamon vaaraseutuun, jota soiden ja jyrkkäpiirteisten vaarojen ja harjujaksojen lisäksi luonnehtii lukuisat järvi-, lampi- ja jokialueet. Sallan keski- ja pohjoisosaa leimaavat puolestaan Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudun maisemapiirteet. Kuusamon vaaraseudun sekä Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudun raja kulkee juuri Sallan kirkonkylän kohdalla. Kuusamon vaaraseudun maanpinnan muodot ovat jyrkkäpiirteisen vaaramaisia. Etelästä tuleva vaarajakso levenee lähes koko seudun kattavaksi vaaraylängöksi. Vaarojen ohella pinnanmuotoja luonnehtii drumliinikenttien ja harjujaksojen runsaus. Seudulla on lisäksi lukuisia pieniä järviä, jokia sekä puroja. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö I, 1993) Osayleiskaavan suunnittelualue on enimmäkseen metsän peitossa olevaa suljettua maisemaa. Tunturilaet ja suoalueet muodostavat avoimia tiloja. Suurimmat yhtenäiset suoalueet ovat Keselmäjänkkä ja Tunturilampien alue. Osayleiskaavan arvokkaimmat maisema-alueet ovat Iso- ja Pieni Pyhätunturi, Ruuhijoki, Hangasjärvi, Pyhäjoki ja Tunturilammet. Osayleiskaavan muutosten selvitysalueille ei sijoitu arvokkaita maisema-alueita, kulttuuriympäristö- tai perinnemaisemakohteita. Arvokkaimmat maisemasuunnat tarkasteltavilta alueilta suuntautuvat läheisille tunturialueille päin sekä Pyhäjärveltä että Keselmäjärveltä ja Keselmäkuusikolta. Kuva 29. Näkyvät Sallatunturille Pyhäjärven länsirannalta. Puh , fax ,

28 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 24 (59) Pyhäjärven ympärillä oleva alue on valtaosin metsän peitossa olevaa suljettua maisemaa, jossa on harvakseltaan loma-asutusta. Järven rannoilta avautuu tunturinäkymä kaakkoon. Alue rajautuu länteen seututielle 950 (Kuusamontie). Keselmäjärven alue on ihmisten muokkaamaa maisemaa. Tekojärvi on ruopattu ja pohjoiset osat laajennettu. Järveä ympäröi tiet, polut, ladut, loma-asutus ja muutama pysyvä asutus sekä eteläpuolella leirintäalue. Rakentamattomalla alueella kasvaa metsää. Rannoille on sijoitettu laiturit, uimaranta ja taukopaikat. Alue rajautuu länteen seututielle 950 (Kuusamontie). 3.3 Muinaisjäännökset Osayleiskaavan muutosalueelta Pyhäjärven lounaisrannalta tunnetaan kaksi muinaismuistorekisteriin merkittyä kiinteää muinaisjäännöstä: Pyhäjärvi 19 ( ) -niminen kiinteä muinaisjäännös sijaitsee Pyhäjärven eteläosan länsirannalla sijaitsevan huvilan pihapiirissä. Paikalta on löytynyt kvartsilöydöksiä hiekkamaasta. Muinaisjäännöstyyppi on kivikautinen asuinpaikka. Pyhäjärvenselkä 36 ( ) niminen kiinteä muinaisjäännös sijaitsee Pyhäjärven eteläpään länsipuolella, kapealla hiekkaharjanteella ja kuivuneen lammen pohjoisrannalla. Alueella on pyyntikuoppia kapeahkolla hiekkaharjanteella. Kuopat ovat muodoltaan pyöreähköjä tai soikeita ja niiden halkaisijat ovat 1-2,5 metriä. Kvartsit ovat löytyneet matalan lammen pohjoisrannalta. Paikka on hyvin suojainen, sillä sitä ympäröivät harjanteet kaikilta ilmansuunnilta. Alueella on pienialaisia hiekkapaljastumia, joista artefaktit on poimittu pintalöytöinä. Maaperä on hienoa hiekkaa. Kohteet on merkitty sekä osayleiskaavaan että asemakaavaan suojelukohteina. Osayleiskaavan Keselmäjärven muutosalueen läheisyydeltä Talviskotalammen itäpuolelta tunnetaan yksi muinaismuistorekisteriin merkitty kiinteä muinaisjäännös: Talviskotalampi 20 ( ) - Talviskotalammen itärannalla reheväkasvuisessa maastossa on suorakaiteen muotoinen, noin 1,5 x 1,0 metriä laaja kivilatomus. Kaakko-luodesuuntainen röykkiömäinen latomus sijaitsee noi 20 metrin päässä jängän reunasta. Se on koottu pienehköistä, noin 20 senttimetriä halkaisijaltaan olevista kivistä. Puh ,

Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue

Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SALLAN KUNTA Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0615-P15392P002 1 (11) Sisällysluettelo 1 Mitä ja missä on suunnitteilla... 1

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, Länsi-Ranta, korttelit 357-359

Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, Länsi-Ranta, korttelit 357-359 SALLAN KUNTA Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, Länsi-Ranta, korttelit 357-359 Kaavaselostus, luonnos Vireilletulo 14.7.2011 Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä

SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan selostus 0615-P14120 Luonnos FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI FCG Planeko Oy JÄMSÄN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI 9.4.2008, TARK. 27.6.2008, TARK 17.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SUSIVUOREN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P18551 FCG Finnish Consulting Group Oy Susivuoren Ranta-asemakaava 2.6.2012 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 7.2.2014 Asemakaavamuutos koskee Puumalan Kitulanniemessä kiinteistöä 623-415-4-217. Asemakaavamuutoksella vahvistuu korttelit 241, 242,

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot