SALLAN KUNTA. Selostus OY P22989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989"

Transkriptio

1 SALLAN KUNTA Sallatunturin osayleiskaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22989

2

3 Selostus 1 (63) Persson Puurula Eva Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet LÄHTÖKOHDAT Luonnonympäristö Luontoselvityss ja aineistot Maa- ja kallioperä sekä topografia Vesistöt Natura-alueet,, suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet Linnusto ja eläimistö Selvitysalueen kasvillisuus- ja luontotyypit Pyhäjärven alueen eteläosan luonnonolosuhteet Keselmäjärven itäpuolen luonnonolosuhteet Arvokkaat luontokohteet Uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä luontodirektiivin liitteen II ja IV lajit Maisema Muinaisjäännökset Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut Yhdyskuntatekniikka Sähköverkko Vesi- ja viemäriverkosto Liikenne Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Sallatunturin asemakaav va, ajantasakaava Pyhäjärven ranta-asemakaava ja asemakaavarunko Selvitys pysyvän asutuksen nykytilanteesta OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Osayleiskaavan suunnittelun tarve Osayleiskaavan muutoksen tavoitteet Puh , fax ,

4 Selostus 2 (63) Persson Puurula Eva 4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus Osalliset Tiedottaminen ja vuorovaikutus Viranomaisyhteistyö OSAYLEISKAAVAN RATKAISUT, MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Osayleiskaavaluonnos Mitoitus Aluevaraukset Merkinnät ja määräykset Yleiset kaavamääräykset KAAVAN VAIKUTUKSET Yleistä Osayleiskaavan muutoksen vaikutukset Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan Vaikutukset kulttuuriperintöön Vaikutukset teknisen huollon järjestelmiin Vaikutukset kuntatalouteen Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Vaikutukset reitistöön Pysyvän asutuksen vaikutukset Suhde Pyhäjärven asemakaavarunkoon Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan Suhde maakuntakaavaan Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) Natura-arvioinnin tarveharkinta OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS JA OIKEUSVAIKUTUKSET Liitteet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osayleiskaavamuutosta koskevat suunnitelmat ja selvitykset: - Sallatunturin osayleiskaavan muutos, Luontoselvitys (Pöyry Environment Oy ) Puh ,

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (59) Sallatunturin osayleiskaavan muutos 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Selostuss liittyy päivättyyn Sallatunturin osayleiskaavan muutokseen. Kunta: Sallan kunta Kaavan nimi: Sallatunturin alueen osayleiskaavan muutos Vuonna 2008 muutettu Sallatunturin alueen osayleiskaava tarkistetaan seuraavilla alueilla (ks. kansikuva ja kuva 1): - Pyhäjärven länsi- ja pohjoisranta-alueet - Keselmäjärven itäpuoli, Sallatunturinn matkailukeskuksen ydinalueella. Osayleiskaavan muutos laaditaan edelleen strategisena osayleiskaavana, joka ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaess a. on Työtä ohjaa Sallan kaavatoimikunta. Yhteyshenkilönä toimii rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki. Kaavan laadinnasta vastaaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. kaavoittajana toimii arkkitehti Eva Persson Puurula. P Työhön on hortonomi Mari Lampinen. Vastaavana osallistunut Kuva 1. Osayleiskaava-alueen jaa muutosalueiden sijainti peruskartassa MML 2013 Puh , fax ,

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 2 (59) 1.1 Kaavan tarkoitus Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on parantaa edellytyksiä hyvien tonttien asemakaavoittamiselle ja sen kautta lisätä hyvien asuin- ja lomatonttien tarjontaa kunnassa. Sallatunturin osayleiskaava tulee päivittää vastaamaan tämän päivän tarpeita, jotta se voi paremmin toimia ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa. Pyhäjärven länsi- ja pohjoisranta-alueet Vuonna 2012 aloitettu Pyhäjärven alueen asemakaavoitus on tuonut esille uusia seikkoja tarkemman suunnittelun ja maanomistajien mielipiteiden kartoittamisen seurauksena. On esitetty uusia rakentamiseen soveltuvia alueita, jotka ovat osayleiskaavan aluevarausten ulkopuolella. On myös esitetty jonkun verran pysyvää asutusta alueelle. Pysyvää asutusta ei ole voimassa olevassa osayleiskaavassa Pyhäjärven alueelle osoitettu. Pyhäjärven länsi- ja pohjoispuolelle on laadittu kaavarunko, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan laadinnan pohjaksi (KV ). Asemakaava laaditaan kaavarungon mukaisesti osa-alueittain. Ensimmäiset osat on laadittu ja hyväksytty. Tavoitteena on päivittää osayleiskaava asemakaavarungon pohjalta. Tarkistetaan yleiskaavalliset perusteet niille kaavarungon aluevarauksille, jotka sijaitsevat nykyisen osayleiskaavan aluevarauksien ulkopuolella. Tutkitaan pysyvän asutuksen mahdollisuuksia ja edellytyksiä alueella. Keselmäjärven itäpuoli, Sallatunturin matkailukeskuksen ydinalue: Keselmäjärvi on maisemoitu tekojärvi Sallatunturin (Pyhätunturin) juurella. Alueella on jonkun verran pysyvää asutusta. Asemakaavassa on toteutumatta olevia pien- ja rivitalojen tonttia, jotka ovat voimassa olevan osayleiskaavan aluevarauksen mukaan. Keselmäjärven alueelle on esitetty Sallatunturin asemakaavan tiivistämistä sekä matkailupalvelujen että pysyvän asutuksen tonteilla. Tarkoituksena on päivittää ja tarkentaa osayleiskaavan AP- ja RM- aluevarauksien rajoja. Puh ,

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (59) Kuva 2. Ote osayleiskaavasta, Pyhäjärven alue, muutettava alue, joka vastaa alueelle laadittua kaavarunkoa. Kuva 3. Ote osayleiskaavasta, Keselmäjärven alue, muutettavat alueet. Puh , fax ,

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (59) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (FCG ) Kuulutus vireilletulosta ja OAS nähtäville asettamisesta Kaavaluonnos asetetaan nähtäville x.x. x.x.2014 väliseksi ajaksi. Tulevat vaiheet: Yleiskaavaehdotus laaditaan kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta ja asetetaan julkisesti nähtäville. Kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan muutos. 2.2 Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet Alun perin vuonna 1993 laadittu ja vuonna 2008 muutettu Sallatunturin alueen osayleiskaava on tarkistettu ja päivitetty vastamaan tämän päivän tarpeita kahdella alueella. - Pyhäjärven länsi- ja pohjoisrannan alueilla on huomioitu laadittu asemakaavarunko, sekä sen perusteella laaditut ja hyväksytyt Sallatunturin asemakaavan laajennukset alueella. - Keselmäjärven ja matkailukeskuksen ydinalueella on huomioitu uusia maankäyttöä koskevia tavoitteita. Osayleiskaavamuutoksella on tarkennettu loma-asuntoalueiden (RA), matkailupalvelujen alueiden (RM), pientalovaltaisten asuntoalueiden (AP) ja teollisuusalueiden (T) aluevarauksien rajauksia. Pyhäjärven alueelle on lisätty pysyvän asutuksen rakentamisen mahdollisuudet lisäämällä AP-aluevarauksia olemassa olevien ja asemakaavoitettujen tonttien mukaisesti sekä mahdollistamalla enintään 30 % pysyvän asumisen tonttien asemakaavoittamista loma-asuntoalueella. Keselmäjärven alueella AP-aluevarauksia on täydennetty ja uusi RM-aluevaraus on lisätty osayleiskaavaan. Hyväksytty yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42.1 ). Osayleiskaavan muutos laaditaan oikeusvaikutuksena strategisena osayleiskaavana. Yleiskaavassa annetut periaatteet toteutetaan asemakaavalla. Osayleiskaavaa ei voida käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena ranta- ja suunnittelutarvealueella. Voimassa oleva Sallatunturin alueen osayleiskaava jää voimaan muutoin kun hyväksyttyjen muutosten osalta. Puh ,

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (59) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Luonnonympäristö Luontoselvityss ja aineistot Tässä luontoselvityksessä keskityttiin oheisen osayleiskaavan muutoksenn alueille, jotka luontoselvityksessä vähemmälle huomiolle. kartan mukaisille Sallatunturin ovat jääneet aikaisemmassa Suunnittelualueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin maastotyöpäivän aikana kesäkuussa Luontoinventoinneissa tarkasteltiin alueen kasvillisuustyyppejä yleisesti sekä talousmetsien olosuhteita. Luontoselvityksen taustatietoina hyödynnettiin aikaisemmin tehtyä luontoselvitystä (Pöyry Environment Oy, 2006), maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistoja ja Oiva-ympäristötietojärjestelmää. Aikaisemmin tehdyssä luontoselvityksessä on keskitytty kaavoituspaineitaa omaavalle painopistealueelle, asemakaavoitettuja alueita on tarkasteltu vain muutospaineiden alaisilta alueilta. Kuva 4. Osayleiskaava-alueen osoitettu mustilla ympyröillä. sijainti peruskartassa MML Inventoidut alueet on Puh , fax ,

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (59) Maa- ja kallioperä sekä topografia Sallan kallioperä muodostuu pohjoisosaltaan Koillis-Lapin pohjagneissialueesta, itäosaltaan vulkaanisista kivistä ja länsiosaltaan Keski-Lapin graniittialueesta. Kaavaalue koostuu pääasiassa ortokvartsiitti-kivestä. Vulkaniitti muodostaa molemmin puolin Pyhäjärveä kapeat suikaleet. Silttikivestä ja kvartsiitista muodostuu Sallan keskustan alue. Iso ja Pieni Pyhätunturi sekä Marjavaara koostuvat graniitista ja migmatiitista. Itä-Lappi on maaperältään vaihtelevaa aluetta. Pohjoisessa ovat yleisiä rapakalliot ja eloperäiset kerrostumat sekä keskiosassa maisemassa näkyvät kumpumoreenit. Itä- Lapin eteläosassa on runsaasti aktiivisesti virranneen jään synnyttämiä virtaviivaisia moreenimuotoja, drumliineja ja viiruja. Drumliineilla on usein kalliosydän ja sen perässä pitkä moreenihäntä, joka ilmaisee täsmälleen muodostuman synnyttäneen jäätikön virtaussuunnan. 1 Sallatunturin kaava-alueen korkein kohta on Iso Pyhätunturi, jonka korkeus on 479 m mpy. Pieni Pyhätunturi jää jonkin verran matalammaksi. Korkeimpien vaarojen ja tuntureiden lakiosissa on paljasta kalliota ja rakkakivikkoja. Kohoumien alarinteitä peittää yleensä ohuehko moreenivaippa, joka on paksuimmillaan jäätikön liikesuuntaan nähden suojarinteillä (kaakkoisrinteet). Moreenikerrokset ovat paksuja tunturien välisissä laaksoissa. Tarkastelualueen eteläosan moreenialueilla tavataan kumpumoreeneita (Suunnittelukolmio Oy 1991). Turvekerroksia on alueella jonkin verran, mutta ne ovat pääosin pienialaisia. 2 Kuva 5. Pyhäjärven yli näkyy Iso Pyhätunturi. 1 Manner & Tervo, Pöyry, Puh ,

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (59) Vesistöt Sallan kunta kuuluu sekä Kemijoen että Koutajoen vesistöalueeseen. Päävedenjakaja kulkee Onkamojärven länsipuolelta Pyhätunturin, Ruuhitunturin, Vilmatunturin, Karhujärven ja Maaninkavaaran kautta Kuusamon kunnan puolelle. Kaava-alue sijoittuu Kemijoen vesistöalueelle. Pohjavesiä selvitysalueelle ei sijoitu. Kuva 6. Keselmäjärvi. Selvitysalueelle sijoittuu Pyhäjärvi, Keselmäjärvi, Keselmäkuusikko sekä kolme pienempää lampea, joita on ruopattu. Pyhäjärvestä laskee Ruuhijokeen Pyhäjoki. Kuva 7. Pyhäjärvi. Puh , fax ,

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (59) Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet Natura-alueet Selvitysalueelle ei sijoitu Natura-alueita, mutta koko Sallatunturin osayleiskaava sijoittuu osittain Aatsinki-Onkamon Natura-alueelle. Osayleiskaavassa alue on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL). Aatsinki-Onkamon (FI ) Natura-alue on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena. Alueen pinta-ala on ha. Alue sijaitsee kokonaisuudessaan Sallan kunnan alueella. Natura-alueen suojeluperusteina on esitetty seuraavat luontotyypit: Pikkujoet ja purot Tunturikankaat Tunturipajukot Aapasuot Luonnonmetsät Luontodirektiivin liitteen II lajeista Natura-alueen suojeluperusteissa on mainittu karhu ja saukko. Lintudirektiivin liitteen I linnusta alueella esiintyvät ampuhaukka, helmipöllö, hiiripöllö, liro, metso, palokärki, pohjantikka, pyy, suokukko ja varpuspöllö (Valtion ympäristöhallinto 2006). Luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmat Aatsinki-Onkamon Natura-alueeseen kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelman kohde Kaunisharju (AMO120211) sekä Aatsingin haudan soiden soidensuojelualue (SSO120562). Kaunisharjun alue sijoittuu myös Sallatunturin kaava-alueeseen Linnusto ja eläimistö Yleiskaava-alueella ei sijaitse kansallisesti (FINIBA) tai kansainvälisesti arvokkaita (IBA) lintualueita. Alueella ei ole tehty laajempia linnustolaskentoja alueen itäpuolella sijaitsevaa Aatsinki-Onkamon Natura aluetta lukuun ottamatta. Natura-alueen linnustoa on selvitetty Metsähallituksen toimesta v. 2004, jolloin alueella tehtiin maa- ja vesilintulaskentoja. Tiedot Sallatunturin lähialueiden linnustosta perustuvat jo olemassa oleviin tietoihin. Selvitysalueelta tai sen välittömästä lähiympäristöstä ei ole tiedossa suurten päiväpetolintujen pesäreviirejä. Kotkasta on tehty useampana vuotena havaintoja Pyhäjärven ympäristössä, mutta laji ei pesi alueella. Yleiskaava-alueen itäosassa ja pääasiassa sen itäpuolella sijaitsevan Aatsinki- Onkamon Natura alueella pesii useita EU:n lintudirektiivin liitteen 1 lajeja, jotka ovat pääasiassa vanhojen metsien tyyppilajeja. Natura-alueen pesimälajeihin kuuluvat mm. helmipöllö, hiiripöllö, palokärki, pohjantikka, pyy ja varpuspöllö. Pyhäjärven pohjoisosasta laskevan Pyhäjoen varrella on pienialaisia iäkkäämpiä sekametsäkuvioita, joilta on todettu mm. kanahaukan pesäreviiri. Myös muualla suunnittelualueen purojen ja jokien varsilla on pinta-alaltaan pieniä yksittäisiä varttuneita havupuuvaltaisia sekametsäkuvioita. Puh ,

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (59) Metson soidinpaikoiksi sopivia habitaatteja sijaitsee Metsähallituksen paikkatietoaineistojen mukaan kaava-alueen kaakkoisosassa Kaatiokankaan ja Kolmiloukkosen ympäristössä sekä Pirttivaaran koillispuolella. Pirttivaaran aluetta lukuun ottamatta soidinpaikat sijaitsevat Aatsinki-Onkamon Natura alueella. Aatsinki-Onkamon Natura alueella pesivät liro ja suokukko ovat todennäköisiä pesijöitä myös kaava-alueen soilla. Erityisesti rimpisimmät ja vaikeakulkuisimmat suoalueet kuten esim. Lavolusjänkä ovat suolintujen kannalta keskeisiä alueita. Alueen vesilinnustoon kuuluvat mm. EU:n lintudirektiivissä mainitut joutsen, uivelo ja telkkä. Vesilintujen esiintyminen keskittyy alueen lampiin ja lompoloihin sekä Pyhäjärveen. Sallatunturin alueen nisäkäslajisto on tyypillistä Perä-Pohjolan lajistoa. Suurpedoista karhu kuuluu Sallan alueen vakinaiseen lajistoon. Sen sijaan ahmaa, ilvestä ja sutta tavataan alueella satunnaisemmin. Hirvellä on Sallassa vakiintunut kanta. Pikkunisäkäslajisto on monipuolista ja runsaslukuisimpia lajeja ovat metsämyyrä, harmaakuvemyyrä ja peltomyyrä (Koivisto 1986). Kuva 8. Pyhäjärven rantakaistaa. Puh , fax ,

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (59) Selvitysalueen kasvillisuus- ja luontotyypit Kasvillisuusalue Sallan seutu edustaa kasvimaantieteellisessä aluejaossa Pohjoisboreaalista kasvillisuusvyöhykettä. Metsätyypeiltään Sallan seutu on jaettu Koillismaan ja Peräpohjolan kasvillisuusvyöhykkeisiin. Kaava-alue sijoittuu Peräpohjolan vyöhykkeeseen. Suokasvillisuuden vyöhykejaossa Salla kuuluu Peräpohjolan aapasoiden vyöhykkeeseen. Kasvillisuuden yleispiirteet Selvitysalueen kivennäismaan metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia variksenmarjamustikkatyypin (EMT) kuivahkoja kankaita. Mustikka-kanerva-jäkälätyypin (MCClT) kuivaa mäntykangasta esiintyy pienialaisesti harjanteilla. Peräpohjolalle tyypillistä seinäsammal-mustikkatyypin (HMT) tuoreen kankaan kuusikkoa sijoittuu Pyhäjärven pohjoisosaan. Lehtomaista metsää ja lehtoa esiintyy purojen ja ojien lähiympäristössä. Yleisimmin alueen havupuuvaltaiset metsät ovat varttuneita kasvatusmetsiä. Hakkuita on suoritettu erityisesti Pyhäjärven maastossa. Kuva 9. Pyhäjärven lounaisnurkan kuivaa kangasta. Peräpohjolan kuivalla kankaalla (MCClT l. mustikka-kanerva-jäkälätyyppi) puusto muodostuu männystä. Varvusto on niukkaa ja aukkoista. Päälajeina esiintyy kanervan ohella variksenmarja, vähemmän mustikkaa ja puolukkaa. Heinä- ja ruohokasvillisuus on vähäistä. Sammalista seinäsammalta ja kangaskarhunsammalta kasvaa harvakseltaan. Peräpohjolan kuivahkolla kankaalla (EMT l. variksenmarja-mustikkatyyppi) puustoa muodostaa yleensä mänty, jonka sekapuina esiintyy hieskoivua ja kuusta. Aukkoista kenttäkerrosta muodostavat mustikka, puolukka ja variksenmarja, myös juolukkaa Puh ,

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (59) ja suopursua tavataan. Pohjakerrosta hallitsevat seinäsammal ja kynsisammaleet sekä muutamat jäkälät. Suovarpuja esiintyy paikoin myös kuivemmilla mäntykankailla, jolloin turvekankaiden sekä kivennäismaakankaiden raja maastossa on häilyvä. Kuva 10. Kuivahkoa kangasta Keselmälampien ranta-alueelta. Tuoreilla kankailla valtapuu on kuusi. Yhtenäisen varvikon muodostaa mustikka, joukossa kasvaa vähäisempänä puolukka ja suovarvut. Ruohoista esiintyy vanamoa, kevätpiippoa, kultapiiskua ja metsätähteä. Pohjakerroksen sammalikon muodostaa metsäkerrossammal, seinäsammal sekä sulkasammal. Kuva 11. Tuoretta kangasta Pyhäjärven pohjoisosasta. Puh , fax ,

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (59) Pyhäjärvestä laskevan Pyhäjoen varrelle sijoittuu pienialaiset lehdot, jotka ovat tuoretta kurjenpolvityypin lehtoa. Lehtomaisia kurjenpolvi-mustikkatyypin kankaita esiintyy pienialaisesti Keselmäjärveen laskevien ojien varrella sekä Pyhäjärven rantametsistä. Kuva 12. Pyhäjoen varren lehtoa. Pääosin Pyhäjärven rantaan ulottuvat havupuuvaltaiset metsät, joiden välittömässä rantavyöhykkeessä esiintyy harmaaleppää, koivua ja pajuja. Kuva 13. Pyhäjärven ranta-aluetta. Puh ,

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (59) Alueen soista suurin osa on rämeitä ja nevoja. Suuri osa on luonnontilassa, mutta ne ovat pääosin pienialaisia. Suot ovat monin paikoin ohutturpeisia rinnesoita. Kuva 14. Pyhäjärven länsirannalla sijaitseva puustoinen räme. Suurin osa selvitysalueen kulttuurivaikutteisista ympäristöistä on vahvasti ihmisen muokkaamaa eikä niillä esiinny erityisesti huomioitavia luontoarvoja. Kulttuurivaikutteisinta ympäristöä on Keselmäjärven ja sen pohjoispuoleisten pienempien lampien ympäristöt. Lampien ympäristöt on melko rakennettuja ja lampia on ruopattu. Alueella on pitkospuupolkuja, laitureita ja grillikotia. Alue onkin yleisesti matkailukäytössä. Kuva 15. Keselmäjärven pitkospuut. Puh , fax ,

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (59) Pyhäjärven alueen eteläosan luonnonolosuhteet Osayleiskaavan muutoksena osoitetaan uusi pientalovaltainen asutusalue (AP) osayleiskaavan nykyisten aluevarausten ulkopuolelle Pyhäjärvenn alueen eteläosaan. Rakentamiselle suunniteltu alue on kasvuolosuhteiltaan jäkälätyypin (MCClT) kuivaa mäntykangasta. Alue A on kumpuilevaa. Alue on kauttaaltaan harvennushakattu. mustikka-kanerva-- maastonmuodoiltaan Luonnonolosuhteiden puolesta alueella ei ole mitään erityistä, mikä estäisii rakentamisen. Rakentaminen onn suositeltavaa toteuttaa maaston mukaisesti. Tontitt on pyritty sijoittelemaan alueellee käyttäen hyväksi jo hakattuja alueita. Kuva 16. Kumpuilevaa kuivaa kangasta Pyhäjärven eteläosasta. Kuva 17. Alueelle sijoittuvat osayleiskaavan nykyisten kaavarungon mukaiset tontit t ilmakuvassa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puh , aluevarausten ulkopuolelle olevat

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (59) Keselmäjärven itäpuolen luonnonolosuhteet Osayleiskaavan muutoksena osoitetaan uusi pientalovaltainen asutusalue (AP) sekä uudet matkailupalvelualueet (RM) Keselmäjärven ja sen pohjoispuoleisten lampien itäpuolelle. Keselmäjärven ympäristö on melko pitkälle rakennettua. Alueella on pitkospuureittejä, laitureita, polkuja ja grillikotia. Kesälmäjärven eteläosassa sijaitsee leirintäalue. Kuva 18. Keselmäjärvelle rakennettua leirintäaluetta. Keselmäjärven pohjoispuolella sijaitsee Keselmäkuusikko ja kolme pienempää lampea, joita on ruopattu ja kunnostettu virkistyskäyttöön. Keselmäkuusikon ja lampien länsipuolelle on rakennettu muutamia asuin-/lomarakennuksia. Vesistöjen itäpuolella kulkee osan matkaa pitkospuupolku, mikä jatkuu sorapintaisena reittinä lampien pohjoisosaan. Vähän kauempana, lampien itäpuolella kulkee valaistu latureitti sekä sähkölinja. Keselmäkuusikon itäpuolelle on rakennettu virkistyskäyttöön mm. grillikota ja ulkovessa. Puh , fax ,

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 16 (59) Luonnonolosuhteiltaan itäpuolinen alue on paikoin hoitamatonta rääseikköä. Kasvupaikkatyyppi vaihtelee kuivahkosta kankaasta soistuneeseen kankaaseen. Alueella on suoritettu harvennushakkuuta. Luonnonolosuhteiden puolesta alueella ei ole mitään erityistä, mikä estäisi rakentamisen. Kuva 19. Soistunut kangas. Näkymät lampien ranta-alueilta on kauniit Sallatunturiin päin. Paikoin ruopattujen lampien hoitamattomuus heikentää virkistysarvoja. Kuva 20. Näkymä Sallatunturille. Puh ,

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 17 (59) Keselmäjärven ranta-alue on pohjoispuoleisten vesistöjen sijaan virkistyskäyttöarvoiltaan miellyttävämpi, johtuen rakennetummasta ympäristöstä. Kasvupaikkaolosuhteet ovat silti melko luonnolliset. Keselmäjärveen laskee muutama puro, joista yhtä suositellaan säilytettäväksi. Puro sijoittuu kuivahkolle kankaalle ja on paikoin harvennushakattu miltei rantavyöhykkeeseensä saakka. Puron varrelle sijoittuu vain hieman rehevämpää ruohokasvillisuutta, mutta uhanalaisia kasvilajeja ei havaittu. Kuva 21. Kirkasvetinen puro. Rakentamiseen osoitettu alue on luonnonolosuhteiltaan kuivahkoa kangasmetsää. Maastonmuodoissa tapahtuu tasaista nousua kohti Sallatunturia. Paikoin esiintyy katajan laajahkoja kasvustoja, mitkä olisi hyvä säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Luonnonolosuhteiden puolesta alueella ei ole muuta erityistä, mikä estäisi alueelle rakentamisen. Kuva 22. Suunniteltu RM-alue sijoittuisi kuvassa taustalle, pitkospuupolun oikealla puolen. Puh , fax ,

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 18 (59) Alueella kulkee valaistu hiihtolatu, joka mahdollisesti siirretään tulevan rakentamisen myötä. Siirtäminen vaatii erityistä suunnitelmaa, että saadaan säilytettyä Keselmäjärven ranta-alueen miellyttävä ympäristö. Kuva 23. Valaistu hiihtoreitti. Kuva 24. Keselmäjärven ranta-aluetta pitkospuupolkuineen. Puh ,

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 19 (59) Kuva 25. Keselmäjärven itäpuolelle sijoittuvat uudet ja muutetut osayleiskaavan aluevaraukset ilmakuvassa. Puh , fax ,

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 20 (59) Arvokkaat luontokohteet Selvitysalueelta ei ole havaittu luonnonsuojelulain 29 :n tai vesilain 2. luvun 11 :n mukaisia luontokohteita. Metsälain 10 :n määritelmän mukaisina kohteina alueeltaa voidaan tulkita vähäpuustoisia soita ja luonnontilaisen vesistön lähiympäristöjä ja lehtoja. Lehto ja pienvesien lähiympäristöt Pyhäjoen varrelle sijoittuu lehtoa. Kohde on sekapuustoinen ja kuusen lisäksi lehtipuista koivua, pihlajaa ja harmaaleppää esiintyy runsaasti. Pensaskerroksessa on lehtipuun taimien lisäksi pohjanpunaheruk- runsasravinteista tuoretta kurjen- polvilehtoa (GT). Tyyppilajistoa edustavat mm. metsäkurjenpolvi, lillukka, korpiorvokki, metsä-- ja kaa. lehtoa, joka on tyypiltään korpi-imarre, karhunputki ja suden- marja. Kuva 26. Pyhäjoen lehtoa. Luontokohde sisältää Metsälain 10 :n mukaisina kohteina lehtoja sekä pienvesienn välitöntä lähiympäristöä. Pohjois-Suomessa uhanalaisiin tai silmälläpidettäviin luontotyyppeihin kohteella luetaan tuoreet runsasravinteiset lehdot (VU), ruohokorvet (NT), ruoholehtokorvet (NT), lähdekorvet (NT) ja aitokorvet (NT) sekä havumetsävyöhykkeen kangasmaan purot (NT). Lähteiköt luetaan Pohjois-Suomessa luontotyyppeinä säilyviksi (LC). FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puh ,

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 21 (59) Keselmäjärveen laskee muutama sulamis- vesien puro, joista toinen on luonnontilai- on sempi ja säilyttämisen arvoinen. Uoma mutkitteleva kirkasvetinen pienvesi. Puro sijoittuuu kuivahkon kankaan tavanomaisen talousmetsän alueelle ja on paikoin har- saakka. Puron varrelle ei sijoitu erityisiä reheviä metsiä. Uomien alueella on yksi vennushakattu miltei rantavyöhykkeeseen tulvauoma, joka kerää kangasmaiden sula- pajuviitaluhtaa. misvesiä, ja tuolle alueelle on muodostunut Luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 kohteisiin pienvesien välittömät lähiympä- kangasmaan purot ovat Pohjois- Suomessa silmälläpidettäviä (NT). ristöt. Luontotyyppeinä havumetsävyöhykkeen Kuva 27. Purouoma Keselmäjärveen. Puh , fax ,

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 22 (59) Vähäpuustoinen suo Selvitysalueelle sijoittuu hiek-- muodos-- tunut suoluontokohde. Suo onn tyypiltään karun yhdistelmätyy-- pin nevaräme. Nevaosa muo-- dostuu lyhytkorsinevoista jaa rämeet ovat rahkaisiaa ja isovar-- puisia mättäitä, joilla esiintyyy usein runsaana vaivaiskoivua.. kaharjun painanteisiin Suoluontokohde sijoittuu Pyhä-- järven alueen lounaisnurkkaan. Luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 :n kohteisiin k vähäpuustoiset suot. Uhanalaisuusluokituksessa saranevat ja oligotrofise et lyhytkorsinevat on luokiteltuu Pohjois-Suomessa säilyviksi (LC). Kuva 28. Lyhytkorsineva Uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä luontodirektiivin liitteen II ja IVV lajit Uhanalaisten putkilokasvilajien,, sammalten ja kääväkkäidenn esiintymätiedot on tarkistettu Lapin ympäristökeskuksen tiedostoista edelliseenn luontoselvitykseen. Havainnot olivat suhteellisen tuoreita, pääosin luvuilta (Marjut Kokkoo ). Esiintymien nykytilannetta ei ole tarkistettu maastossa. Uhanalaistenn ja huomioitavien lajien esiintymiä on havaittu erityisesti tutkimusalueen itä- koillispuolelta. Nyt tutkitulla selvitysalueella ei ole tiedossa uhanalaisia kasvilajeja. Uhanalaisten lajien esiintymistä valtaosa sijaitsee Aatsinki-Onkamon Natura-alueellaa sekä Sallan poropuiston alueella. Sippikääpää ja välkkyludekääpä ovat valtakunnallisesti vaarantuneita. Välkkyludekäävän esiintymää on havaittu Ison Pyhätunturin luoteisrinteellä jaa sirppikäävällä on useita esiintymiä poropuiston pohjoisosissa. Muut alueella havaitut lajit ovat valtakunnallisesti silmälläpidettäviää (ei uhanalaisia). FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puh ,

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 23 (59) 3.2 Maisema Salla on jaettu luonnonolojensa ja maisemiensa puolesta kahteen maisemaseutuun: eteläinen kolmannes kuuluu Kuusamon vaaraseutuun, jota soiden ja jyrkkäpiirteisten vaarojen ja harjujaksojen lisäksi luonnehtii lukuisat järvi-, lampi- ja jokialueet. Sallan keski- ja pohjoisosaa leimaavat puolestaan Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudun maisemapiirteet. Kuusamon vaaraseudun sekä Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudun raja kulkee juuri Sallan kirkonkylän kohdalla. Kuusamon vaaraseudun maanpinnan muodot ovat jyrkkäpiirteisen vaaramaisia. Etelästä tuleva vaarajakso levenee lähes koko seudun kattavaksi vaaraylängöksi. Vaarojen ohella pinnanmuotoja luonnehtii drumliinikenttien ja harjujaksojen runsaus. Seudulla on lisäksi lukuisia pieniä järviä, jokia sekä puroja. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö I, 1993) Osayleiskaavan suunnittelualue on enimmäkseen metsän peitossa olevaa suljettua maisemaa. Tunturilaet ja suoalueet muodostavat avoimia tiloja. Suurimmat yhtenäiset suoalueet ovat Keselmäjänkkä ja Tunturilampien alue. Osayleiskaavan arvokkaimmat maisema-alueet ovat Iso- ja Pieni Pyhätunturi, Ruuhijoki, Hangasjärvi, Pyhäjoki ja Tunturilammet. Osayleiskaavan muutosten selvitysalueille ei sijoitu arvokkaita maisema-alueita, kulttuuriympäristö- tai perinnemaisemakohteita. Arvokkaimmat maisemasuunnat tarkasteltavilta alueilta suuntautuvat läheisille tunturialueille päin sekä Pyhäjärveltä että Keselmäjärveltä ja Keselmäkuusikolta. Kuva 29. Näkyvät Sallatunturille Pyhäjärven länsirannalta. Puh , fax ,

28 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 24 (59) Pyhäjärven ympärillä oleva alue on valtaosin metsän peitossa olevaa suljettua maisemaa, jossa on harvakseltaan loma-asutusta. Järven rannoilta avautuu tunturinäkymä kaakkoon. Alue rajautuu länteen seututielle 950 (Kuusamontie). Keselmäjärven alue on ihmisten muokkaamaa maisemaa. Tekojärvi on ruopattu ja pohjoiset osat laajennettu. Järveä ympäröi tiet, polut, ladut, loma-asutus ja muutama pysyvä asutus sekä eteläpuolella leirintäalue. Rakentamattomalla alueella kasvaa metsää. Rannoille on sijoitettu laiturit, uimaranta ja taukopaikat. Alue rajautuu länteen seututielle 950 (Kuusamontie). 3.3 Muinaisjäännökset Osayleiskaavan muutosalueelta Pyhäjärven lounaisrannalta tunnetaan kaksi muinaismuistorekisteriin merkittyä kiinteää muinaisjäännöstä: Pyhäjärvi 19 ( ) -niminen kiinteä muinaisjäännös sijaitsee Pyhäjärven eteläosan länsirannalla sijaitsevan huvilan pihapiirissä. Paikalta on löytynyt kvartsilöydöksiä hiekkamaasta. Muinaisjäännöstyyppi on kivikautinen asuinpaikka. Pyhäjärvenselkä 36 ( ) niminen kiinteä muinaisjäännös sijaitsee Pyhäjärven eteläpään länsipuolella, kapealla hiekkaharjanteella ja kuivuneen lammen pohjoisrannalla. Alueella on pyyntikuoppia kapeahkolla hiekkaharjanteella. Kuopat ovat muodoltaan pyöreähköjä tai soikeita ja niiden halkaisijat ovat 1-2,5 metriä. Kvartsit ovat löytyneet matalan lammen pohjoisrannalta. Paikka on hyvin suojainen, sillä sitä ympäröivät harjanteet kaikilta ilmansuunnilta. Alueella on pienialaisia hiekkapaljastumia, joista artefaktit on poimittu pintalöytöinä. Maaperä on hienoa hiekkaa. Kohteet on merkitty sekä osayleiskaavaan että asemakaavaan suojelukohteina. Osayleiskaavan Keselmäjärven muutosalueen läheisyydeltä Talviskotalammen itäpuolelta tunnetaan yksi muinaismuistorekisteriin merkitty kiinteä muinaisjäännös: Talviskotalampi 20 ( ) - Talviskotalammen itärannalla reheväkasvuisessa maastossa on suorakaiteen muotoinen, noin 1,5 x 1,0 metriä laaja kivilatomus. Kaakko-luodesuuntainen röykkiömäinen latomus sijaitsee noi 20 metrin päässä jängän reunasta. Se on koottu pienehköistä, noin 20 senttimetriä halkaisijaltaan olevista kivistä. Puh ,

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 615-P22989 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (13)

Lisätiedot

Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue

Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SALLAN KUNTA Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0615-P15392P002 1 (11) Sisällysluettelo 1 Mitä ja missä on suunnitteilla... 1

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, Länsi-Ranta, korttelit 357-359

Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, Länsi-Ranta, korttelit 357-359 SALLAN KUNTA Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, Länsi-Ranta, korttelit 357-359 Kaavaselostus, luonnos Vireilletulo 14.7.2011 Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014, 17.5.2017 Osallistumis-

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS

SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS KESELMÄJÄRVEN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.9.2009 0615-D12577 Näkymä kaava-alueelta Keselmäjärven yli tunturiin 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Södra Sådö Ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) 20.11.2013 1/8 SISÄLLYS Suunnittelun lähtökohdat 1. Suunnittelualue ja hankkeen tausta 2. Suunnittelun tavoite

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä

SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan selostus 0615-P14120 Luonnos FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

O A S. Ak 347. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Naavakuja asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO:

O A S. Ak 347. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Naavakuja asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO: Ympäristövirasto maankäyttöosasto kaavoitus 5.3.2015 sivu 1/7 O A S Ak 347 Naavakuja asemakaavamuutos eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisistä tiedoista, josta käy ilmi kaavoitushankkeen peruslähtökohdat

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Iso-Syöte, Asemakaavan muutos korttelissa 55 a-b OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2017 Ote ajantasa-asemakaavasta. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Syötteen hiihto- ja laskettelukeskuksessa.

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot