Käyttöturvallisuustiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/12 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste ULTRAMID B3S UNGEFAERBT POLYAMIDE 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: polymeeri Suositeltu käyttö: polymeeri, ainoastaan teollisiin prosesseihin 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys: BASF SE Ludwigshafen GERMANY Yhteystiedot: BASF Oy Tammasaarenkatu Helsinki FINLAND Y-tunnus: Puhelin: Sähköpostiosoite: 1.4. Hätäpuhelinnumero Myrkytystietokeskus: International emergency number: Puhelin: KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

2 Sivu: 2/12 GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella Merkinnät Globally Harmonized System, EU (GHS) Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä Muut vaarat Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Tiedossa ei ole erityisiä vaaroja, mikäli varastointia ja käsittelyä varten annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aineet 3.2. Seokset Kuvaus Valmiste, joka perustuu seuraaviin aineisiin: polyamidi (PA 6) lisäaineet KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Hengitys: Pölyn hengittämisestä aiheutuneet oireet: Raitista ilmaa, tarvittaessa lääkärin hoitoon. Ihokosketus: Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla. Sulan materiaalin aiheuttamat palovammat on hoidettava kliinisesti. Roiskeet silmiin: Jos tuotetta on joutunut silmiin, huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. Mikäli ärsytystä esiintyy, hakeuduttava lääkäriin. Nieleminen: Suu huuhdotaan ja juodaan runsaasti vettä. Haittojen ilmetessä: Lääkärin hoitoon.

3 Sivu: 3/ Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet: Tuotteen erityisiä vaikutuksia ihmiskeholle ei ole toistaiseksi tiedossa. Vaarat: Ei vaaraa oletettavissa, jos käytetään mainittuun käyttötarkoitukseen ja käsitellään asianmukaisesti Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Käsittely: Oireidenmukainen käsittely. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: vesisumu, vaahto, jauhe 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Lämpötiloissa > 320 C voi vapautua: ammoniakki...%, hiilimonoksidi, hiilidioksidi, ε-kaprolaktaami, syaanivety, nitriilit Tietyissä palamisolosuhteissa myrkyllisten kaasujen jäämien muodostuminen on mahdollista. Muiden hajoamis- ja hapettumistuotteiden muodostuminen riippuu palamisolosuhteista Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojavarusteet: Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta. Lisätietoja: Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Ei erityistoimenpiteitä Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei erityistoimenpiteitä Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Pienet määrät: Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi. Suuret määrät: Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi Viittaukset muihin kohtiin

4 Sivu: 4/12 Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Palo- ja räjähdyssuojaus: Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Sopivat materiaalit: pientiheyspolyeteeni (LDPE), suurtiheyspolyeteeni (HDPE), alumiini, hiiliteräs (rauta) Varastointikestävyys: Suojattava kosteudelta Erityinen loppukäyttö Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa Asiallisella käsittelyllä ja sopivilla ilmastointiteknisillä toimenpiteillä voidaan raja-arvot selvästi alittaa Altistumisen ehkäiseminen Henkilökohtaiset suojaimet Hengityksen suojaus: Hengitettävän aerosolin/pölyn esiintyessä. Ilmanvaihdon ollessa riittämätön käytettävä hengityksesuojainta. Partikkelisuodatin, kohtalainen pidätyskyky kiinteille ja nestemäisille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P2 tai FFP2) Käsiensuojaus: Kuumia sulatteita käsiteltäessä on käytettävä lisäksi kuumalta suojaavia kankaisia tai nahkaisia (EN 407) suojakäsineitä. Silmien suojaus: sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166) Ihonsuojaus:

5 Sivu: 5/12 Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO mukaiset altistuttaessa pölylle) Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Ei erityistoimenpiteitä. Käytä ihon puhdistus- ja hoitotuotteita suojakäsineiden käytön jälkeen. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto: granulaatti Väri: vaihtelee kulloisenkin värjäyksen mukaan Haju: hajuton Hajukynnys: ph-arvo: Sulamislämpötila: n. 220 C (DIN 53765) Kiehumispiste: Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa. Leimahduspiste: haihtumisnopeus: Tuote on haihtumaton kiinteä aine. Syttyvyys: ei itsestäänsyttyvä Aerosolien syttyvyys: Ei sovellettavissa, tuote ei muodosta syttyviä aerosoleja. Alempi räjähdysraja: Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään Ylempi räjähdysraja: Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään Syttymislämpötila: > 400 C (ASTM D1929) Höyrynpaine: Tiheys: 1,00-1,20 g/cm3 (EN ISO ) (20 C) suhteellinen tiheys: Ei tiedossa. Suhteellinen höyryntiheys (ilma): Vesiliukoisuus: liukenematon Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):

6 Sivu: 6/12 Itsesyttyvyys: ei itsestäänsyttyvä Terminen hajoaminen: > 320 C Viskositeetti, dynaaminen: Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä Viskositeetti, kinemaattinen: Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä Räjähdysvaara: ei räjähdysvaarallinen 9.2. Muut tiedot Tilavuuspaino: kg/m3 KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita Kemiallinen stabiilisuus Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisia reaktioita ei ole tiedossa. Tuote on kemiallisesti stabiili Vältettävät olosuhteet Lämpötila: > 320 C Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit/ aineet: Tiedossa ei ole aineita, joita tulisi välttää Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet: ammoniakki...%, hiilimonoksidi, hiilidioksidi, ε-kaprolaktaami, syaanivety nitriilit KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Akuutti toksisuus Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

7 Sivu: 7/12 Kosketus sulatetun tuotteen kanssa voi aiheuttaa palovammoja. Ärsytys Arvio ärsyttävyydestä: Kokeellinen/laskettu tieto: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Arvio herkistävyydestä: Sukusolujen perimävaurio Arvio mutageenisuudesta: Karsinogeenisuus Arvio karsinogeenisuudesta: Reproduktiomyrkyllisyys Arvio lisääntymisvaarallisuudesta: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi: Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena: Aspiraatiovaara Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

8 Sivu: 8/12 Muita lisätietoja myrkyllisyydestä KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille: Tuotetta ei ole tutkittu. Arvio on annettu aineen rakenteen perusteella. Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille Pysyvyys ja hajoavuus Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O): Tämä tuote on tähänastisten kokemusten perusteella inertti ja se ei hajoa. Tuote on niukasti veteen liukeneva ja voidaan siksi eliminoida vedestä mekaanisesti erottamalla sopivissa puhdistuslaitoksissa Biokertyvyys Bioakkumulaatiopotentiaali: Tuotteen konsistenssin ja veteen liukenemattomuuden perusteella ei biokäytettävyys ole todennäköistä Liikkuvuus maaperässä Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä: Adsorptio maaperässä: Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vpvb (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä Muut haitalliset vaikutukset Tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu asetuksessa (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät

9 Sivu: 9/12 Uudelleenkäytön mahdollisuus tarkistettava. Poltto sopivassa polttolaitoksessa.otettava huomioon paikalliset viranomaismääräykset. Tyhjät pakkaukset: Pakkaus tyhjennettävä täydellisesti. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätettäväksi. KOHTA 14: Kuljetustiedot Maakuljetukset ADR YK-numero: Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: Kuljetuksen vaaraluokka: Pakkausryhmä: Ympäristövaarat: Erityiset varotoimet käyttäjälle RID YK-numero: Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: Kuljetuksen vaaraluokka: Pakkausryhmä: Ympäristövaarat: Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine Ei tunneta mitään. Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine Ei tunneta mitään. Sisävesikuljetukset ADN YK-numero: Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: Kuljetuksen vaaraluokka: Pakkausryhmä: Ympäristövaarat: Erityiset varotoimet käyttäjälle Liikenne sisävesialuksella: Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine Ei tunneta mitään. Ei arvioitu.

10 Sivu: 10/12 Merikuljetukset IMDG Sea transport IMDG Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine YK-numero: UN number: Not applicable Kuljetuksessa käytettävä UN proper shipping Not applicable virallinen nimi: name: Kuljetuksen vaaraluokka: Transport hazard Not applicable class(es): Pakkausryhmä: Packing group: Not applicable Ympäristövaarat: Environmental Not applicable Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei tunneta mitään. hazards: Special precautions for user None known Ilmakuljetus IATA/ICAO Air transport IATA/ICAO Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine YK-numero: UN number: Not applicable Kuljetuksessa käytettävä UN proper shipping Not applicable virallinen nimi: name: Kuljetuksen vaaraluokka: Transport hazard Not applicable class(es): Pakkausryhmä: Packing group: Not applicable Ympäristövaarat: Environmental Not applicable Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei tunneta mitään. hazards: Special precautions for user None known YK-numero Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat YK-numero kohdat kutakin säännöstä varten Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Katso yllä olevien taulukoiden vastaava Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi kohdat kutakin säännöstä varten Kuljetuksen vaaraluokka Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat Kuljetuksen vaaraluokka kohdat kutakin säännöstä varten Pakkausryhmä

11 Sivu: 11/12 Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat Pakkausryhmä kohdat kutakin säännöstä varten Ympäristövaarat Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat Ympäristövaarat kohdat kutakin säännöstä varten Erityiset varotoimet käyttäjälle Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat Erityiset varotoimet käyttäjälle kohdat kutakin säännöstä varten Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 - sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code määräys: Ei arvioitu. Regulation: Not evaluated Kuljetus sallittu: Ei arvioitu. Shipment approved: Not evaluated Saasteen nimi: Ei arvioitu. Pollution name: Not evaluated Saasteen luokka: Ei arvioitu. Pollution category: Not evaluated Alustyyppi: Ei arvioitu. Ship Type: Not evaluated KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Kiellot ja rajoitukset Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvita Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Käyttöturvallisuustiedotetta ei lain mukaan tarvita tälle tuotteelle, toimitamme sen kuitenkin palveluna asiakkaillemme. KOHTA 16: Muut tiedot Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi viittaamme tuotekohtaiseen esitteeseen Technical Information.

12 Sivu: 12/12 Mikäli Teillä on kysymyksiä tästä käyttöturvallisuustiedotteesta, sen sisällöstä tai muita tuoteturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, pyydämme Teitä kirjoittamaan seuraavaan osoitteeseen: Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tietoja ei tule millään muotoa pitää tuotteen ominaisuuksien kuvauksena (tuotespesifikaationa). Käyttöturvallisuustiedotteessa annetuista tiedoista ei saa tehdä johtopäätöksiä sovitusta laadusta eikä tuotteen sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattimisesta. Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/14 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste ROVRAL 75 WG Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/15 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste STOMP 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Indigrow Impact SRF 19019 Päiväys: 1.2.2013 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2119 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/9 1. Kemikaalin ja toiminnanharjoittajan tunnistustiedot LUTEXAL F-HIT Käyttö: tekstiiliteollisuuden apu- tai viimeistysaine rekisteröintinumero: Yritys: BTC Speciality

Lisätiedot

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P260

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015 Viite MA10000977/U Rev. nro 1.1 StoSilent Board Tarkastettu: 06.03.2015 200_210_300_305_310_315 Painopäivämäärä 20.03.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2468, 2470 EAN 5707441002772, 5707441001218

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: 9704000 CAS-numero: 7732-18-5 EY-numero: 231-791-2 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 5800 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

febi 29449 automaattivaihteistoöljy (ATF) Article number 29449, 36449, 38901, 38902

febi 29449 automaattivaihteistoöljy (ATF) Article number 29449, 36449, 38901, 38902 Painopäivämäärä 18.02.2014, Tarkistus 07.02.2014 Versio 05. Korvaa version: 04 Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste febi 29449 automaattivaihteistoöljy

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Natural product reagent A 98 %, p.a. Versio: 1.0 fi laatimispäivä: 11.08.2015 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Aineen tunnistetiedot Diphenylboric acid

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot