Käyttöturvallisuustiedote Avesta Moly Drop 960

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote Avesta Moly Drop 960"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote Avesta Moly Drop AINEEN JA YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Moly Drop Kauppanimi: Avesta Moly Drop 960 Soveltamis- ja käyttöalue: Ruostumattomassa teräksessä olevan molybdeenin määrittäminen. Voimassa alkaen: Valmistaja: Maahantuoja/Myynti: Mecano-Chemie Av. Etiopia 532, JD. Morelato, Barueri CEP Sao Paulo, Brasilia Puhelin: Sähköposti: Böhler Welding Group Nordic Sales AB Ritakuja Vantaa FINLAND Puhelin: Hätäpuhelinnumero: (09) VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN TUNNISTETIEDOT Tapaturmaisen altistumisen terveysvaarat (R-lausekkeet): R34 Syövyttävää. R37 Ärsyttää hengityselimiä. Katso myös kohta 11. Haitalliset ympäristövaikutukset: Voimakkaasti happopitoinen. Alentaa vesiympäristön ph-arvoa. Katso kohta 12. Fysikaaliset ja kemialliset riskit: Palamaton tuote. Kuumennettaessa saattaa muodostua myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja, katso myös kohdat 5 ja KOOSTUMUS/TIEDOT AINESOSISTA Valmistus Kemialliset ominaisuudet: Voimakashappoinen tahna, jolla on syövyttävä vaikutus. Vaaraa aiheuttavat aineosat, kemiallinen nimi, kemiallinen kaava CAS-numero EY-numero Pitoisuus (paino-%) Varoitusmerkki/ R-lauseke* Fluorivetyhappo C: R34, Xi: R37 *Lausekkeiden teksti on esitetty täydellisenä kohdassa 16. Lisätietoja: Luokiteltu direktiivin 67/548/EY mukaisesti. Merkinnät ja r-lausekkeet ovat sovellettavissa laimentamattomille aineille. Page 1/6

2 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Toimenpiteet, jotka on toteutettava viipymättä, kun ollaan kosketuksissa peittaushappoihin seuraavilla tavoilla. Hengitys: Vie uhri raittiiseen ilmaan ja pidä hänet makuuasennossa, rauhallisena ja lämpimänä. Huuhtele nenä ja suu vedellä. Uhri saattaa tarvita hengitysapua. Hakeudu lääkärinhoitoon, mikäli vähäisempiäkin oireita ilmenee. Nieleminen: Vain mikäli uhri on tajuissaan, huuhtele suu ja tarjoa runsaasti maitoa tai vettä juotavaksi (noin 500 ml). EI SAA oksennuttaa. Hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon. Ihokosketus: Riisu kostuneet vaatteet heti. Peseydy runsaalla saippualla ja vedellä. Hakeudu aina lääkärinhoitoon. Pese vaatteet ennen uudelleen käyttöä. Silmäkosketus: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään minuutin ajan. Silmäluomi pitäisi olla irti silmämunasta tehokkaan huuhtelun onnistumista varten. Hakeudu aina lääkärinhoitoon (silmälääkäri). 5. TOIMENPITEET TULIPALON TORJUMISEKSI Tulipalon/räjähdyksen vaara: Palamaton tuote. Jäähdytä lähellä tulta olevat astiat suihkuttamalla niitä vedellä. Sopiva sammutusaine: Käytä ympäröivän tulen sammuttamiseen parhaiten soveltuvaa sammutusainetta. Likaantuneiden sammutusvälineiden puhdistus ja hävittäminen: Pese huolellisesti vedellä. Suojavarusteet tulipalon torjuntahenkilöille: Myrkylliset ja syövyttävät huurut. Sopiva suojavaatetus ja hengityssuojain. 6. TOIMENPITEET VAHINKOPÄÄSTÖJÄ VARTEN Henkilöihin kohdistuvat varotoimet: Vältä suoraa kosketusta. Käytä kasvonsuojaa. Lue lisää käsittelystä ja henkilökohtaisista suojavarusteista kohdista 7 ja 8. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet (vesi, ilma, maaperä): Estä vuotojen valuminen viemäriverkostoon tai pinta- ja pohjavesiin. Vie tämä materiaali ja sen astia vaarallisen jätteen tai erikoisjätteen keräyspisteeseen. Puhdistustoimenpiteet: Kerää talteen mahdollisimman paljon puhtaaseen astiaan uudelleenkäyttöön (suositellaan) tai hävittämiseksi. Huuhtele ylijäämä runsaalla vedellä. Käsittelymenetelmät, katso kohta KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely Teknilliset toimenpiteet: Työpaikka ja -menetelmät tulee suunnitella siten, että kaikenlainen suora kosketus tuotteen kanssa on vältettävissä. Järjestä riittävä ilmanvaihto. Työtilassa tulee olla mahdollisuus silmä- ja hätäsuihkun käyttöön. Tulipalon ja räjähdyksen estäminen: Ei tarvita. Varotoimenpiteet: Vältä höyryjen kehittymistä ja kerääntymistä käyttämällä tuotteita hyvin ilmastoidulla alueella. Käytä alueella, jossa on paikallispoisto ja yleisilmanvaihto. Page 2/6

3 Varastointi Sopimattomat materiaalit: Ei sovellettavissa. Varastointiolosuhteet: Astiat tulee säilyttää pystyasennossa ja hyvin suljettuina silloin kun ne eivät ole käytössä. Varastoi tiloissa, joissa lämpötila on aina 0-30 ºC. Pakkausmateriaalityypit: Pakkausmateriaalin tulee olla kestävää muovimateriaalia. Säilyminen: Varastoinninkestävyys on vähintään 2 vuotta avaamattomassa astiassa ja oikein säilytettynä. Erityinen käyttötarkoitus: Lisätietoja saat tuotteen valmistajalta/jälleenmyyjältä. 8. ALTISTUMISEN HALLINTA/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET Altistusraja-arvot: Suolahappo CLV 8 mg/m 3. Tekniset suojatoimet: Normaalit kemikaalien käsittelyn ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Varmista käsittelytilan riittävä ilmanvaihto. Henkilökohtainen suojautuminen Hengityssuoja: Mikäli ilmanvaihto ei ole riittävä, käytä sopivaa suojanaamaria. Käytä suodatinta tyyppi B, pölysuodatinta P3 tilanteissa, joissa syntyy pölyä ja huurua. Käsien suojaus: Kumikäsineet kuten butyyli-, nitriilikumi, PVC. Silmien suojaus: Kasvonsuojus. Ihon ja vartalon suojaus: Kumisaappaat ja haponkestävä vaatetus, joka suojaa kaikkia roiskeille altistettavia ruumiinosia. Ympäristöaltistuksen tarkastukset: Katso kohdat 6 ja 7. Erityiset hygieniatoimenpiteet: Älä hengitä höyryjä, vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Työpisteessä ei ole sallittua syödä, juoda tai tupakoida. Poista välittömästi likaantuneet vaatteet. Pese kädet ja kasvot huolellisesti aina kun olet työskennellyt tuotteen kanssa. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) 20 ºC lämpötilassa: Geeli, keltainen, hieman pistävä haju. Kiehumispiste: 108 ºC. Leimahduspiste/räjähdystekniset tunnusluvut: Ei sovellettavissa. Sulamispiste: -1 ºC. Höyrynpaine: < 0.01 kpa. ph: 1 lämpötilan ollessa 20 ºC. Tiheys: 1.3 g/cm³ (20 C). Vesiliukoisuus 20 ºC lämpötilassa: 100 % vesiliukoinen. 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilisuus: Stabiili normaaleissa olosuhteissa. Polymerisoitumista ei tapahdu. Vältettävät olosuhteet: Vältettävä korkeita lämpötiloja, ei saa asettaa alttiiksi suoralle auringonvalolle. Page 3/6

4 Vältettävät materiaalit: Vahvat emäkset, rauta, kupari, alumiini, sinkki, magnesium ja niiden seokset. Reagoi myös syanidien, sulfidien, formaldehydin, amiinien, karbonaattien ja muun emäksisen materiaalin kanssa. Vaaralliset hajoamistuotteet: Tuotteen joutuessa kosketukseen veden tai höyryn kanssa saattaa muodostua myrkyllisiä kaasuja ja räjähtävää vetykaasua. 11. TIEDOT MYRKYLLISYYDESTÄ LD50 (suun kautta, rotta) 900 mg/kg. Paikalliset vaikutukset Ihovaikutukset: Hyvin syövyttävää. Aiheuttaa kipeitä vammoja ja syviä haavoja, jotka saattavat parantua huonosti. Silmävaikutukset: Hyvin syövyttävää. Aiheuttaa voimakasta kipua. Suuri pysyvän silmävaurion riski. Nieleminen: Aiheuttaa syövytysvammoja, joihin liittyy polttavaa kipua, mahdollisesti vakavia yleisoireita ja vahinkoa. Hengittäminen: Höyryjen tai huurujen hengittäminen saattaa aiheuttaa kipua, yskimistä ja hengenahdistusta. Vaarana keuhkoödeeman muodostuminen. CMR-vaikutukset: Ei tunnettuja vaikutuksia. 12. EKOLOGISET TIEDOT Ympäristövaikutukset Happoa sisältävä liuos, joka vaikuttaa paikallisessa päästössä ph-arvoon ja aiheuttaa vahinkoa ja kuolemaa vesieliöille. Myrkyllisyys vesieliöille: LC50 Kala 96 tuntia: 232mg/L (Gambusia affinis). Ekotoksisuus: Sekoittuu täydellisesti veteen. Pysyvyys/hajoavuus: Hajoaa veteen H + ja Cl -. Biokertyvyyspotentiaali: Tuotetta ei katsota biokertyväksi. PBT-arvioinnin tulokset: Katso kohta 16. Muut ympäristömyrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Akuutit vaikutukset ph-arvon alenemisen ja palojen takia, kuten levän väheneminen ph-arvon ollessa < HUOLEHTIMISTA KOSKEVAT OHJEET Huolehtimismenetelmät Tuote: Käytöstä poistettu tuote ja sen jäämät ovat vaarallista jätettä. Jäteluettelon jätekoodi tulisi määrätä jätteen alkuperän perusteella. Suositeltava jäteluettelon jätekoodi on * Suolahappo. Jätteen huolehtimismenetelmät: Tulee neutraloida ph-arvoon Pilaantuneen pakkauksen huolehtimismenetelmät: Huuhtele runsaalla vedellä. Lisätietoja: Estä vuotojen valuminen viemäriverkostoon tai pinta- ja pohjavesiin. Lisätietoja saat tuotteen valmistajalta. 14. KULJETUSTIEDOT Page 4/6

5 Kansainväliset säännöt (YK) YK:n luokitusnumero: 1789 Luokituskoodi: C1 Kuljetusnimi: SUOLAHAPPO Pakkausryhmä: II IMDG (merikuljetukset): Luokka 8 EmS F-A, S-B ADR/RID (maakuljetukset): Luokka 8 IATA/DGR (ilmakuljetukset): Luokka 8 Lisätietoja: Tuote tulee kuljettaa vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen määräysten mukaisesti. Voimassa olevat määräykset: ADR/ADR-S SRVFS 2006:7 RID/RID-S SRVFS 2006:8 IMDG-KOODI muutossarja DGR 49. painos 15. MÄÄRÄYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Määräykset Varoitukset ja turvallisuustietoa: Vaarallisten aineiden käsittelyn mukaan. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Ei ole suoritettu tälle valmisteelle (tai valmistukseen käytettäville aineille). Sisältö: Fluorivetyhappo Varoitusmerkinnät: Syövyttävä R-lausekkeet: R 34: Syövyttävää. R 37: Ärsyttää hengityselimiä. S-lausekkeet: S 26: Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S 36/37/39: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvosuojainta. S 45: Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). S 61: Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Määräykset: 1907/2006/EC, KIFS 2005:5, 2005:7, 1998:8, 2007:3, AFS 2005:17, 2004:4 16. MUUT TIEDOT Koulutusohjeet: Avesta Finishing Chemicals Ruostumattoman teräksen peittaus ja puhdistaminen ja Guidelines for Planning and Designing a Pickling Workshop. Suositellut käytöt ja rajoitukset: Vain Avestan peittaus- ja puhdistustuotteiden neutralointiin. Ilmoituksen laatimisessa käytetyt tietolähteet: Standard Practice for cleaning stainless steel (ASTM-A-380), ISO-standardi l. Kohdan 3 täydelliset R-lausekkeet: R 34: Syövyttävää. Page 5/6

6 R 37: Ärsyttää hengityselimiä. Muutoksia tehty kohtiin 1-16 Page 6/6

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa RECA ALKALINE Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa P3-mip AH Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 Antistatic Concentrate 2113 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 02.04.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Rivonit Grill NR Koodi 11057E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 9 Maaliskuu 200 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop Tarkistus 16/04/2014 Laadintapäiväys 7 Tarkastuspäivä 27/11/2013 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 1893870

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Solid Smart Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER Report Date : 07/10/2013 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) Nro 1907/2006 mukaisesti. - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tankguard Storage - Comp. B Kemikaali-ilmoitus 1. Valmisteen ja yhtiön tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A) Tarkistus 11/12/2014 Laadintapäiväys 10 Tarkastuspäivä 22/05/2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A) KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot