YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614

2 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO HANKKEEN SIJAINTI JA KUVAUS Sijainti Hankkeen tekninen kuvaus AINEISTO JA MENETELMÄT Kasvillisuus ja luontotyypit Linnustoselvitykset Muu eläimistö ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit Lepakkoselvitys YMPÄRISTÖN YLEISKUVAUS Kallio- ja maaperä sekä topografia Pinta- ja pohjavedet Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT Kasvillisuus ja luontotyypit Kasvillisuusalue Hankealueen kasvillisuus ja luontotyypit Rakentamisalueiden luontoarvot Arvokkaat luontokohteet ja lajisto Kansallisten lakien mukaiset kohteet Uhanalainen ja alueellisesti merkittävä kasvilajisto LINNUSTO Muuttolinnusto Suojelullisesti arvokas linnusto MUU ELÄIMISTÖ Alueen tavanomainen eläinlajisto EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit Lepakot HANKKEEN YMPÄRISTÖ- JA LUONTOVAIKUTUKSET Vaikutukset maa- ja kallioperälle Happamien sulfaattimaiden esiintyminen Vaikutukset pinta- ja pohjavesille Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin Yleiset kasvillisuusvaikutukset Vaikutukset luontokohteille Vaikutukset linnustoon ja muuhun eläimistöön Vaikutukset linnustoon Vaikutukset muuhun eläimistöön Vaikutukset Natura-alueisiin ja muihin suojelualueisiin LÄHTEET Pohjakartat Maanmittauslaitos 2/2015 Suojelualuerajaukset OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille 2/2015 Valokuvat FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (Minna Tuomala) sekä Luontotieto Carex Pekka Halonen

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto s 3 (33) 1 JOHDANTO Tämä työ on Ylivieskan Hirvinevan alueelle suunniteltavan tuulivoimapuiston suunnittelutarveratkaisua palveleva luonto- ja linnustoselvitysten erillisraportti. Työssä kuvataan tuulivoimapuiston luonnonolosuhteiden nykytila sekä suunnitte- lussa huomioitavat arvokkaat luontokohteet. TuulivoimapT puiston vaikutukset alu- een luonnonolosuhteisiin arvioidaan tässä raportissa. Alueelle laadittujen luonto- ja linnustoselvitysten tavoitteena on paikantaa arvok- kaat luontotyypit, jotkaa ovat joko lainsäädännöllä määriteltyjä tai muutoin alueel- lisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta edustavia kohteita. Lisäksi selvitysten tavoitteena on turvata valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisen ja luonnon- suojelulain (47 ja 49 ) mukaisen erityisen arvokkaan lajiston mahdolliset esiin- tymisalueett sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivien mukaisenn kasvi-, eläin- ja lintu- lajiston esiintymät. Arvokkaiksi tulkitut luontokohteet on esitetty kartoilla ja ku- vailtu kuviokohtaisesti raportissa. Tuulivoimapuistoalueenn muun eläimistön nykytila on käsitelty tämän raportin yh- teydessä EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujenn lajien osalta. Hankealueen ympäristön tilaan vaikuttavat muut m tekijät,, kuten maaperätiedot, pinta- ja pohjavesiasiatt sekä lähimmät suojelualueet ja muut suojeluohjelmat on esitetty kaavaselostuksessa. Luonto- ja linnustoselvityksen ovat laatineet FM biologitt Ville Suorsa ja Minna Tuomala sekä FT biologi Petri Lampila FCG Suunnittelu jaa tekniikka Oy:n Oulun toimistolta. Kasvillisuuden maastotöistä on vastannut FT biologi Pekka Halonen, Luontotieto Carex.

4 4 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 HANKKEEN SIJAINTII JA KUVAUS 2.1 Sijainti TM voima Oy suunnittelee Ylivieskan Hirvinevalle tuulivoimapuistohanketta. Alue sijaitsee Ylivieskan keskustasta noin 14 kilometriä itä-kaakkoon. Etäisyyttä han- kealueelta Nivalan keskustaan on noin 12 kilometriä. Hankealue on tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Aluetta halkoo länsiosassa Harjun metsätie ja itäosassa Vasaman metsätie. Kulku alueelle tapahtuu Vasaman metsätien kautta. Alueen eteläosaan sijoittuu Vasamanoja. Alueen pinta-ala on noin 500 hehtaaria. Kuva 1.Hankealueen sijainti. 2.2 Hankkeenn tekninen kuvaus Suunnitellut neljä tuulivoimalaa tulevat olemaan enintään 200 metriä korkeita ja tornirakenteeltaan yhtenäisiä (teräslieriö- tai hybriditorni) ). Roottorilavan pituus tulee olemaan noin 63 metriä ja roottoriympyrän halkaisija noin 126 metriä. Hankkeen mallinnuksissa käytetyn voimalan malli on Vestas V126, jonka napa- korkeus on 137 metriä ja yksikköteho 3,3 MW. Tuulivoimaloiden sähköntuotanto liitetään sähköverkkoon maakaapelilla Uusniva- lan sähköasemalla, ilmajohtoja ei rakenneta. Tuulivoimap puiston sisäinen sähkö- verkko toteutetaan maakaapeliverkkona ja maakaapelointi sijoittuu huoltoteiden yhteyteen.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto 5 (33) Kuva 2. Voimaloiden sijoittuminen ilmakuvalla. Kuva 3. Voimaloiden sijainti sekä huoltotiestön ja maakaapeleiden sijoittuminen hankealueella

6 6 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 AINEISTO JA MENETE ELMÄT 3.1 Kasvillisuus ja luontotyypit Alkuperäisen laajemman hankealueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin maastokaudella 2014, yhteensä kahden maastotyöpäivänn ajan. Lisäksi alueen metsien kasvupaikkatyyppejä on tarkasteltu linnustoselvitysten maastotöiden yh- teydessä. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitysten maastotöistä on vastannut FT biologi Pekka Halonen luontotieto Carexista. Kasvillisuusinventoinneissa on huomioitu tarkemmin tuulivoimaloiden sijoituspaik- kojen luonto-olosuhteett sekä laajemmin koko hankealue arvokohdetaa arkasteluna. Arvokohdetarkastelun tarkoituksenaa oli kartoittaa hankealueen edustavat luonto- kohteet, jolloin myös mahdollisiin sijoitussuunnitelmien muutoksiin olisi olemassa selvitysaineistoa. Alueen luonnonolosuhteita ei ole kartoitettu aiemmin muissa selvityksissä. Lähtöoletuksena oli, että alueella ei esiinny luonnonsuojelulain (29 ) mukaisia arvokkaita kohteita, joten inventoinneissa tarkasteltiin mahdollisia metsälain (10 ) erityisen tärkeitä elinympäristöjä, vesilain (2 luku 11 ) mukaisia m luontotyyppe- jä, luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisesti uhan- alaisia luontotyyppejä sekä arvokkaan lajiston esiintymispai ikkoja. Alueelta ja sen lähistöltää tiedossa oleva uhanalaisten lajienn paikkatietoaineisto on tiedusteltu ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä (tiedonanto, Hertta Eliölajit - tietokanta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 4/ /2014). Lisäksi on tiedusteltu Met- säkeskukselta alueelle mahdollisest ti sijoittuvia kohteita, joista maksetaan metsä- talouden ympäristötukea (Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus, 2014). Tässä raportissa käsitellään alueenn luonnon yleispiirteet, kuten metsien kasvu- paikkatyypitt ja niiden käsittelyaste. Lisäksi esitellään lähimmät arvokkaat luonto- kohteet ja kansallisten lakien mukaiset sekä paikallisesti muutoin m arvokkaat luon- totyypit kuvaillaan. Kuvauksissa huomioidaan mm. luontotyyppien uhanalaisuus- luokitus. Arvokkaat luontokohteet esitetään kartoilla. Raportti on kohdennettu laa- jemmasta selvityksestä neljän voimalan käsittävälle alueelle ja nyt etäämmälle si- joittuvat, tunnistetut luontokohteet on myös esitelty. 3.2 Linnustoselvityksett Hirvinevan suunnitellun tuulivoimapuiston pesimälinnustoa on selvitetty yleisesti käytössä olevia ja pesimälinnustoinventointeihin tarkoitettuja laskentamenetelmiä (kartoituslaskenta ja pistelaskenta a) soveltamalla (mm. Koskimies & Väisänen 1988). Hankealueen pesimälinnustoa on selvitetty pistelaskennalla nykyistä suun- nitelmaa laajemmalla alueella, jossa yhteensä 11 laskentapistettä sijoitettiin alu- eellisesti kattavasti kokoo selvitysalueelle (ml. nykyinen hankealue). Lisäksi aluetta kierreltiin kartoituslaskentana kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella, jossa tarkastettiin ennalta valittuja kohteita, joissa suojelullisesti arvokkaita lajeja arvi- oitiin esiintyvän. Alueen pesimälinnustoselvitykset on toteutettu välisenä aikana. Jokaisella voimalapaikalla toteutetut pistelaskennatt toistettiin kahdesti, minkä lisäksi hankealue pyrittiin kiertämään mahdollisimmann kattavasti läpi kartoituslaskennan ohessa. Alueella suoritettiin inventointi myös metsäkana- lintujen parhaaseen soidinaikaan ( ), ja lisäksi mahdollisia soidinpaikkoja sekä eri lajien elinolosuhteita on huomioitu alueella suoritettujen linnustoselvitys- ten yhteydessä. Alueen pesimälinnustoselvityksiin käytetty työmäärä oli yhteensä neljä maastotyöpäivää. Pesimälinnustoselvitysten lisäksi täydentävää tietoa alu- een linnustosta on saatu myös muiden hankealueella toteutettujen luontoselvitys- ten yhteydessä. Linnustoselvitysten yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota myös mahdollisiin petolintujen pesäpaikkoihin sekä muihin mahdollisiin linnustollisesti arvokkaisiin kohteisiin. Laskennat suoritettiin hyvissä havainnointiolosuhteissa ja nee ajoitettiin pääasiassa aikaiseen aamuun, noin 4 6 tuntia auringon nousun jälkeiseen aikaan.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto s 7 (33) Laskentojenn aikana havaitut linnut kirjattiin ylös vihkoon jaa maastokartoille, ja tu- lokset tulkittiin toimistotyönä ko. laskentamenetelmästä annettujen ohjeiden (mm. Koskimies & Väisänen 1988) mukaisesti. Kaikille havaituille lintulajeille tul- kittiin pesimävarmuusindeksi lintuatlaskartoituksessa käytetyn ohjeistuksen mu- kaisesti (ks. Valkama ym. 2011). Havaintojenn tulkinta tehtiin ns. minimiperiaat- teella, jolloin yksikin sopivassa elinympäristössä tehty pesintään viittaava havain- to riitti siihen, että laji tulkittiin alueella pesiväksi. Hirvinevan suunnitellunn tuulivoimapuiston alueella ei suoritettu lintujen muuton- seurantaa vuoden 2014 luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. Hankealue si- joittuu Pohjois-Pohjanmaan eteläosan sisämaa-alueelle, kauas tunnettujen muut- toreittien ulkopuolelle, jolloin hankealueen kautta kulkeva lintujen muuttovirta ar- vioitiin lähtökohtaisesti vähäiseksi ja hajanaiseksi. Hankealueen kautta kulkevaaa muuttolinnustoa koskevat osat tässä luontoselvityksessä perustuvat muualta lähi- alueelta mahdollisesti olemassa olevaan tietoon, yleistietoon lintujen muuttoa oh- jaavista tekijöistä ja arvioijan omaan kokemukseen lintujen muuttokäyttäytymi- sestä eri alueilla. Hankealueella suoritettujen linnustoselvitysten aikana keskityttiin erityisesti sel- vittämään suojelullisesti arvokkaiden lajien kuten Suomenn Punaisen kirjan uhan- alaisten ja silmälläpidettävien lajien (Rassi ym. 2010), alueellisesti uhanalaisten n lajien (Rajasärkkä ym. 2013) EU: n lintudirektiivin liitteenn I lajien (79/409/ETY), Suomen luonnonsuojelulailla ( /1096) ja luonnonsuojeluasetuksellaa ( /160) uhanalaisiksi tai erityistä suojelua vaativiksi säädettyjen lajien esiintyminen alueella. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös muihin tuulivoima- hankkeidenn linnustovaikutuksille herkiksi todettuihin lajeihin. Selvitysten aikanaa saatiin hyvä yleiskuva myös alueella esiintyvästä tavanomaisemmasta lintulajis- tosta. Tässä selvityksessä käytettiin seuraavia aineistoja ja tietolähteitä maastoselvitys- ten pohjatiedoiksi sekää selvitysten täydentämiseksi: Maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistot (lintujenn elinympäristöt) Ympäristöhallinnon OIVA ympäristö- ja paikkatietokantaa asiantuntijoille (ympäris- tön suojelualueet) BirdLife Suomen ja SYKE:n paikkatietoaineistot (ympäristönn IBA- ja FINIBA- kohteet) Metsähallituksen petolinturekisteri (ympäristön erityisestii suojeltavien petolintujenn pesäpaikat, aineistopyyntö) Luonnontieteellisen keskusmuseon Sääksirekisteri (ympäristön sääksen pesäpaikat, aineistopyyntö) Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimisto (ympäristön suojelullisesti ar- vokkaiden lajien pesäpaikka- ja rengastustied ot, aineistopyyntö) Valtakunnallinen lintuatlastietokanta (pesimälajiston yleispiirteet) Keski-Pohjanmaan lintupaikkaopas (lähialueenn lintupaikkojen yleistietoja) Linnustoselvityksen raportoinnista ovat vastanneet FT biologi Petri Lampila ja FM biologi Ville Suorsa FCGG Suunnitteluu ja tekniikka Oy:n Oulun toimistolta. Linnustonn maastoselvityksistä ovat vastanneet linnustoasiantuntijat Kalle Hiekkanen ja Eino Mikkonen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 3.3 Muu eläimistö ja EU:n luontodirektiivinn liitteen IV (a) lajit Tiedot alueen eläimistöstä perustuvat pääosin yleistietoon erityisesti nisäk- käidemme levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista. Hankealueella ja sen läheisyydessä esiintyvää eläimistöä ja eri lajien elinympäristöinä potentiaalisia a alueita on huomioitu hankkeen yhteydessä suoritettujen luonto- ja linnustoselvi- tysten yhteydessä. Hankealueella toteutettiin yleispiirteinen liito-oravainventointi pesimälinnustoselvi- tysten ensimmäisten laskentakierrosten yhteydessä, minkää lisäksi lajin elinympä- ristöjä huomioitiin myöss muiden luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. Kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella todetut lajin potentiaaliset elinympäristöt in-

8 8 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY ventoitiin papanakartoitusmenetelmää soveltaen, minkä lisäksi arvioitiin alueen soveltuvuutta lajin elinympäristönä Lepakkoselvitys Hirvinevan alueen lepakoista ei olee julkaistu aiempia kartoitustuloksia, eikä Yli- vieskan kunnan tai sen lähiympäristön lepakkotilanteesta ollut saatavilla muuta- kaan ajantasaista tietoa. Laajemmin Kalajokilaakson alueella on kuitenkin tehty lepakkoselvityksiä viime vuosina useisiin tuulivoimahankkeisiin liittyen. Lepakot käyttävät eri aikoina vuodesta eri alueita ruokailuun, mistä johtuen le- pakkoselvitykset tulisi toistaa useamman kerran kesän aikana. Nyt toteutettu le- pakkoselvitys koostuu kahdesta kesälle ajoittuvasta kartoituskäynnistä, joiden ar- vioitiin antavan riittävän yleiskuvan lepakoiden esiintymisestä sekää lepakoille mahdollisesti arvokkaista kohteista. Syksymmällä lepakot jakaantuvatt tasaisem- min ja laajemmalle alueelle lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ympäristöön. To- teutettujen selvitysten perusteella alueen lepakkotiheys on niin alhainen, että kar- toituskertojen lisääminen ei todennäköisesti olisi muuttanutt tuloksia merkittävästi. Lepakkoselvityksen maastoselvitykset on suorittanut Toni Ahlman Ahlman Group Oy:stä, ja lepakkoselvitysten raportoinnista ovat vastanneet FT biologii Petri Lam- pila ja FM biologi Ville Suorsa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. O Hirvinevan tuulivoimapuiston hankealueella toteutettiin kesän 2014 aikana yleis- piirteinen lepakoiden ruokailualueiden kartoitus. Kartoitus tehtiin t ns. aktiivikartoi- tusmenetelmää hyödyntäen, missä hankealueen lepakoillee potentiaaliset kohteet kierrettiin kattavasti läpi detektorilla (Petterson D240X ja D200) kuunnellen. Le- pakkoselvitykset kohdennettiin erityisesti sellaisille alueille, joiden maankäyttö tu- lee muuttumaan hankkeen toteutuessa sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelun perus- teella arvioiduille lepakoille potentiaalisille alueille (mahdolliset ruokailualueet se- kä lisääntymis- ja levähdysalueet) ). Lepakkoselvitykset suoritettiin suurimmaksi osaksi kävellen hankealueella. Hankealueenn lepakkoselvitykset toteutettiin ja , jolloin lepakoita havainnoitiin yöllä noin klo. 22:00 04:30 välisenä aikana. Kartoitusöinä säätila ja olosuhteet olivat suotuisia ja lepakoiden kartoitukseen otollisia. Lepa- koille sopivien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (mm. kolopuut ja vanhat raken- nukset) sekä ruokailualueiden esiintymiseen on kiinnitetty huomiota h myös muiden hankealueella suoritettujen luonto- ja linnustoselvitysten ohessa. Lepakkoselvitysten yhteydessä mahdollisesti todetut lepakoiden käyttämät alueet arvotettiin seuraavien, nykyään yleisesti käytössä olevien, periaatteiden mukai- sesti. Luokitusperusteena on käytetty alueellaa esiintyvää lajistoa ja lepakoiden määrä (Siivonen 2004). Luokitusperusteet ovat: Luokka I: Lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikka. Alueen A hävittäminen tai heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulaissa kielletty (LSL 49 ). Luokka II: Lepakoiden tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä on huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS 1999). Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä on mahdollisuuk- sien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto s 9 (33) 4 YMPÄRISTÖN YLEISKUVAUS 4.1 Kallio- ja maaperä sekä topografia Hirvinevan alueen kallioperä lukeutuu Keski-Suomen granitoidikompleksiin. Kala- jokilaakson alueella kallioperä on yleisesti ottaen syvällä pintamaakerroksen alla. Hankealueen pääkivilajit ovat kiilleliusketta ja j lisäksi alueella esiintyy pieninä juonteina ofiittista kvartsidioriittia ja plagioklaasiporfyriittiä. Kuva 4. Hankealueen kallioperää (GTK kallioperäkartta 1: , 2015). Kuva 5. Hankealueen maaperä (GTK maaperäkartta 1: , 2015).

10 10 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Hirvinevan hankealueenn maaperä on pääosin turvemaaval taista, mutta alustavat voimalapaikat sijoittuvat enimmäkseen karkeammille moreenialueille. Alueella ei esiinny kalliopaljastumia. Kalajokilaakson alue on hyvin tasaista ja alavaa. Hirvi- nevan alueella korkeimmat kohdat sijoittuvat noin m mpy. Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu luonnon- ja maisemansuom ojelun kan- nalta arvokkaita kallioalueita, tuuli- ja rantakerrostumia tai moreenimuodostumia. Lähin arvokas moreenimuodostumaa on Miestenmäki (MOR-Y11-071), joka sijait- see noin 8,9 km etäisyydellä hankealueen lounaispuolella. Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys alueella on GTK:n tietojen mukaan pieni (GTK, paikkatietoikkuna 2015). 4.2 Pinta- ja pohjavedet Pintavedet Hirvinevan hankealue sijoittuu Kalajoen vesistöalueelle (53)) ja Kalajoenn keskiosan alueen (53.03) 2. jakovaiheen valuma-alueelle. Hankealue sijoittuu yhdelle 3. ja- kovaiheen valuma-alueelle, Vasamaojan valuma-alueelle (53.036). Kalajoki virtaa alueen lounais- ja länsipuolella noin 5,8 kilometrin päässä hankealueesta. Pyl- väsoja virtaaa noin 2,8 km päässä alueen luoteispuolella. Pohjavesialueet Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, joten suoria vaikutuksia pohja- vedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumisolosuhteisiin ei ole. Lähimmät pohjavesialueet ovat Huhmarmäki hankealueen länsipuolellaa ja Harjun- puhto alueen itäpuolella. Molemmat ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohja- vesialueita (luokka I). Huhmarmäk ki sijaitsee noin 7,9 kilometrin ja Harjunpuhto noin 8,7 kilometrin päässä hankealueesta. Taulukko 1. Hankealuetta lähimmät pohjavesialueet Pv-alue tunnus luokka Antoisuus m 3 /d Etäisyys hankealueelt ta km Sijainti ilmansuunta Huhmarmäki I 50 n. 7,9 km länsi Harjunpuhto I 40 n. 8,7 km itä Tihunkorpii I 100 n. 10,6 km kaakko Viitala I 50 n. 11,1 km etelä Vähäsöyrinki I 50 n. 12 km etelä Kivikorpi I 150 n. 15,9 km koillinen Jokisaari I 40 n. 17,4 km kaakko

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto s 11 (33) Kuva 6. Hankealuetta lähimmät pohjavesialueet 4.3 Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja j suojeluohjelmi- tai suojeluohjelmi- en kohteita. Hankealueen lähin Natura-alue onn Iso Honkaneva - Pieni Honkanevaa (FI ), joka sijoittuu lähimmillään noinn 9,4 kilometrin etäisyydelle hank- keen voimalapaikasta.. Natura-alue on sisällytetty Suomen Natura verkostoon luontodirektiivin mukaisena alueena (SCI). Hankealuetta lähin luon- nonsuojelualue on Kauniskangas (YSA207255), joka sijaitsee noin 5, 7 kilometrin päässä hankealueen itäpuolella. en kohteet Hankealueella ei sijaitsee Natura-alueita, luonnonsuojelualueita Kalajokilaakson maisemakokonaisuuden alue (MAO110116( 6) sijoittuu noin 4,6 ki- lometrin etäisyydelle hankealueestaa länteen/lounaaseen. Lähin kansallisesti tärkeää lintualue (FINIBA) sijoittuu noin 18 kilometrin etäisyydellee hankealueen eteläpuo- lelle. Taulukko 2. Hankealuetta lähimmät Natura alueet. Natura-alue Tunnus Suojelu- peruste Etäisyys hankealueelta km Sijainti ilmansuuntaa Iso Honkaneva Pieni Honkaneva FI SCI 9,4 pohjoinen Mustakorpi FI SCI 11,5 koillinen Iso Mällineva Pieni Mällineva FI SCI 19 lounas

12 12 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Taulukko 3. Hankealuetta lähimmät suojelualueet. Suojelualue aluetunnus Luokka Etäisyys km Sijainti ilmansuunta Kauniskangas YSA Yksityiset suojelualueet 5,7 itä Puutio YSA Yksityiset suojelualueet 13,5 koillinen Kuva 7. Hirvinevan tuulivoimapuistoa lähimmät Natura alueet ja luonnonsuojelualueet. Taulukko 4. Hankealuetta lähimmät suojeluohjelma alueet. Nimi aluetunnus ohjelma etäisyys km sijainti ilmansuunta Kalajokilaakso MAO Maisemakokonaisuudet 4,6 länsi-lounas Iso Honkaneva Pieni Honkaneva SSO Soidensuojeluohjelma 9,4 pohjoinen Miestenmäki MOR-Y Arvokas moreenimuodostuma 8,9 lounas Kalajoen alaosa Hamarinkosken alapuolelle asti Iso Mällineva Pieni Mällineva MUU Koskiensuojelualue 14,1 länsi SSO Soidensuojeluohjelma 19 lounas

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto 13 (33) Kuva 8. Hirvinevan tuulivoimapuiston hankealueen ympäristöön sijoittuvat suojelu ohjelma alueet. Kuva 9. Hankealuetta lähimmät FINIBA ja IBA alueet.

14 14 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5 KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT 5.1 Kasvillisuus ja luontotyypit Kasvillisuusalue Ylivieska sijoittuu metsäkasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa keskiboreaalisen Pohjanmaan Kainuun alueen länsiosaan, missä kohtaavat pohjoisen ja eteläisen Suomen kasvillisuustyypit ja lajisto. Soiden osalta aluee kuuluu vaihettumis- vyöhykkeeseen, missä suot kuuluvat Pohjanmaan aapasoiden alaryhmään Suo- menselän aapasuot sekä osaksi Pohjanmaan vietto- ja rahkakeitaisiinn (Vasander 1998). 5.2 Hankealueen kasvillisuus ja luontotyypit Metsät Hankealueella kivennäismaiden talousmetsät ovat pääosinn kuivahkojaa variksen- marja-puolukkatyypin (EVT) kankaita. Lisäksi esiintyy alueen länsiosassa tuoreita puolukka-mustikkatyypin (VMT) kankaita. Alueen metsät ovat keskimäärin nuoria ja sekapuustoisia. Alueelle ei sijoitu lehtoja tai laajemminn lehtomaisiaa kankaita. Maa- ja kallioperätietojen perusteella alueella ei ole olosuhteita rehevien kasvu- paikkojen lajistolle. Alueella ei esiinny edustavia kalliometsiä tai laajempia kallio- paljastumia. Hankealueenn metsäalasta suuri osuus on alun perin rämeisiä turvekangasmuut- tumia ja ojikkoja, joilla kasvaa nykyisin kohtalaisesti mäntyä. Rämevarpujen suuri osuus leimaaa metsien kenttäkerrosta ja sekapuuna esiintyy usein hieskoivua. Kuva 10. Hankealueen tyypillistä sekapuustoista kangasmaiden talousmetsää

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto s 15 (33) Kuva 11. Alueelle sijoittuu runsaasti rämevarpujen vallitsemia turvekangasmuuttumia. Suot, kosteikot ja pienvedet Hankealueelle ei sijoitu erityisiä luonnontilaisia tai t luonnontilaisen kaltaisia suoluon- tokohteita. Alueen entiset laajemmat suoaltaatt Kiimanevan Keltamaannevan alu- eella ovat nykyisellään vahvasti ojitettuja turvekangasmuuttumia. Alueen korvet on tehokkaasti ojitettu, eikä erityisiä ja luonnontilaisia korpiluontotyyppejä esiinny. Alueen korpimuuttumat,, joita sijoittuu etenkin itäosaan, ovat sekapuustoisia, nuoria ja valoisuuden vuoksi heinäisiä. Runsaat ojitukset ja puuston käsittely ovat kokoo hankealueella merkittävästi muuttaneet rämeisten suotyyppien luonnontilaa. Laajemman alueen inventoinneissa luontokohteeksi rajattu lähin edustavampi suoluontokohde on Hirvinevan laiteiltaan ojitettu suoallas hankealueen eteläpuo- lella. Hirvineva on pääosin vähäpuustoista rahkarämettä, eikä sen laiteille sijoitu edustavia korpia. Alueelle sijoittuu runsaasti ihmisen luomaa ojaverkostoa, mutta luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisiaa pienvesiä alueella ei ole. 5.3 Rakentamisalueiden luontoarvot Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja huoltotiestö Tuulivoimaloiden suunnitellut rakennuspaikat, niille johtava huoltotiestö ja maakaa- pelointi sijoittuvat hyvinn tavanomaisen talousmetsän alueelle. Voimala nro 4 sijoit- tuu tuoreen kankaan sekapuustoiseen varttuneeseen talousmetsään. Voimalat nro 1 sijoittuu nuoren mäntyvaltaisen taimikon ja harvennushakatun mäntykankaan lai- teeseen. Voimalat nro 2 ja 3 sijoittuvat turvemaamuuttuman ja ojikon alueelle, jos- sa kasvaa kituliaasti mäntyä. Hankealueen huoltotiestö sijoittuu Kytönevan etelä- puolella nuorten mäntyvaltaisten ja aurattujenn talousmetsien alueelle. Lännessää huoltotie sijoittuu alueelle missä metsät ovat runsaasti r ojitettuja turvekankaita ja rämemuuttumia. Voimaloiden numerointi ja huoltotiestö on esitetty kuvassa 13. Sähkönsiirtoreitin luontoarvot Hankeen sähkönsiirto liitetään olemassa olevien teiden rinnalla maakaapelointinaa Uusnivalan sähköasemalle. Ilmajohtoja ei rakenneta, vaann sähkönsiirto rakentuuu maakaapeleilla. Metsäautoteiden ja kantatieverkoston yhteyteen sijoittuvan maa- kaapelireitin luontoarvoja ei ole erikseen inventoitu.

16 16 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.4 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto Arvokkaiksi luontokohteiksi luetaan kohteet joiden olemassaolo merkittävästi lisää tarkasteltavan alueen luontoarvoja. Merkittävimmät tällaiset ympäristötyypit on lueteltu luonnonsuojelulaissa (LSL 29 ), ja niiden olemassaolo on lailla turvattu sen jälkeen kun alueellinen ELY-keskus on tehnyt niistä rajauspäätöksen ja saat- tanut sen maanomistajan tiedoksi. Metsälaki (MetsäL 10 ) määrittelee metsäta- loustoimissa huomioitavia erityisenn tärkeitä elinympäristöjä, jotka ilmentävät luonnon monimuotoisuutta ja ne on hyvä huomioida myös muussa maankäytön suunnittelussa. Uudistetussa vesilaissa on luonnontilaisten pienvesien muuttamis- kielto (2 luku 11 ja 3 luku 2 ). Hankealueenn luontoselvityksissä onn pyritty huomioimaan edellisten lisäksi myös em. lakien mainitsemattomat muut metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt (Meri- luoto & Soininen 1998),, joita ovat esimerkiksi vanhat havu- ja sekapuumetsiköt, vanhat lehtimetsiköt, paisterinteet,, supat, ruohoiset suot, metsäniityt ja haka- maat. Suomen ensimmäinen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi valmistui vuonna 2008 (Raunio ym. 2008). Arvioinnissa luontotyyppien uhanalaisuutta onn tarkastel- tu yleisesti koko maassaa sekä erikseen Pohjois-Suomessa joka luetaan luonto- tyyppien uhanalaisuuden aluejaossa Etelä-Suomeen. Uhanalaisia luontotyyppejä ei ole lakisääteisesti turvattu, muttaa ne ovat yleensä hyvä indikaattori i arvokkaista luontokohteista. Usein uhanalaiseks si luokiteltu luontotyyppi on huomioitu arvok- kaaksi myös muutoin, esimerkiksi luonnonsuojelulaissa tai metsälaissa. m. Luontotyyppejä suojellaan tai huomioidaan muutoin maankäytössä luonnon mo- nimuotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi. Arvok- kaalla luontotyypillä esiintyy usein myös arvokasta eliölajistoa. Arvokkaiden luon- totyyppien lisäksi maankäytön suunnittelussa huomioitavia kohteita ovat uhan- alaisten, ja varsinkin erityisesti suojeltavien eliölajien (LSLL 46 ja 477 ) esiinty- mät, sekä EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) tarkoittaminen eläinlajien lisään- tymis- ja levähdysalueett (LSL 49 ). ja j Etelä-Suomessa. Yli- vieska sijoittuu keskiboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle, Kansallistenn lakien mukaiset kohteet Hirvinevan hankealueella ei ole luonnonsuojelulain 29 :n, Metsälain 10 ;n tai Vesilain 2 luvun 11 :n määritelmän mukaisia arvokkaita luontokohteita tai pien- vesiä. Alueen inventoinneissa ei paikannettu myöskään muita monimuotoisum uuden kan- nalta huomionarvoisia kohteita. Lähin arvokas luontokohde on alueen ulkopuolelle sijoittuva Hirvineva, joka on Metsälain 10 :n mukainen vähäpuustoinen suo. Hir- vinevalle sijoittuu myöss metsätalouden ympäristötukikohdee (Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuss 2014). Hirvinevan sijainti on esitetty kuvassa Uhanalainen ja alueellisesti merkittävä kasvilajisto Hankealueelta tai sen välittömästä ä lähiympäristössä ei ollut aikaisempaa tietoa uhanalaisistaa tai silmälläpidettävistää lajeista ympäristöhallinnon Herttaa Eliölajit - tietokannan mukaan (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, NäpänkangaN s 5/2014). Alueen kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinneissa ei havaittu uhanalaista (CR, EN, VU) silmälläpidettävää (NT) tai Keskiboreaalisella Pohjanmaan alueella alueel- lisesti uhanalaista (RT) kasvilajistoa. Rauhoitettua, erityisesti suojeltavaa (LsL. 47 ) tai luontodirektiivin ( liite II ja liitee IV b) mukaista kasvilajistoa ei myöskään ha- vaittu selvitysten yhteydessä. Laajemman alueen inventoinneissa Hirvinevan länsipuolelle sijoittuvan korpimuut- tuman alueella havaittiin Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin lukeutuvan pallo- päärahkasammaleen (Sphagnum wulfianum) esiintymä, johon etäisyyttä kertyy nykyisistä lähimmistä voimalan rakennuspaikoista noin 2 kilometriä.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto 17 (33) Kuva 12. Hirvinevan suoluontokohde sijoittuu alueen eteläpuolelle. Kuva 13. Voimaloiden ja huoltotiestön sijoittuminen sekä Hirvinevan suoluontokohde

18 18 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6 LINNUSTO Laji Pajulintu (Phylloscopuss trochilus) Peippo (Fringilla coelebs) Metsäkirvinen (Anthus trivialis) Punarinta (Erithacus rubecula) Laulurastass (Turdus philomelos) Harmaasieppo (Muscicapa striata) Vihervarpunen (Carduelis spinus) Talitiainen (Parus major) Hippiäinen (Regulus regulus) Metso (Tetrao urogallus) Valtakunnallisessa Lintuatlashankkeessa selvitettiin koko Suomen pesimälinnuston levinneisyyttä 10 x 10 km suuruisilla atlasruuduilla vuosinaa (Valkama ym. 2011). Hirvinevan hankealue sijoittuu Ylivieskan Raudasmäen (710:339, sel- vitysaste erinomainen) atlasruudun alueelle. Raudasmäen atlasruudun alueella havaittiin atlaksen aikana yhteensä 114 lintulajia, joista 1022 lajia tulkittiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Yleisesti tällä alueella pesivän maalinnus- ton keskitiheydeksi arvioidaan noin paria/km 2 (Väisänen ym. 1998). Kesän 2014 pesimälinnustoselvityksen yhteydessä Hirvinevan hankealueella ha- vaittiin yhteensä 51 lintulajia (taulukko 6), joista 41 lajia arvioitiin alueella var- masti tai todennäköisesti pesiväksi. Pistelaskentojen perusteella alueen selkeästi yleisimmät ja runsaslukuisimmat lajit olivat Suomen runsaslukuisimmat pesimäla- jit ja metsien yleislajeiksi luokiteltavat pajulintuu ja peippo ( taulukko 5).. Muita run- saslukuisia pesimälajeja olivat mm. metsäkirvinen, punarinta ja laulurastas. Hankealueenn pesimälajisto on voimakkaasti käsitellyille talousmetsäalueille tyypil- lisen niukkaa, käsittäen enimmäkseen alueellisesti tavanomaisia havupuuvaltais- ten metsätalousalueiden peruslajejaa (taulukko 6). Huomattava osa hankealueen pinta-alasta on nuoren ikäluokan mäntyvaltaisia metsiä, hakkuuaukeaa ja ojitet- tua turvemaata. Hankealueen eteläpuolelle sijoittuu Hirvinevan keskiosiltaan ojit- tamaton suoalue, jolla on vesi- ja suolintulajiston kannalta vähäistä merkitystä, mutta sitä ei kuitenkaann arvotettu linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi. Taulukko 5. Pistelaskentojen perusteella p hankealueen kymmenen runsainta pesimälajia. Dominanssi = lajin yksilöiden osuus koko hankealueella pesivästä lintuyhteisöstä, kun pistelaskennan tulokset on kor jattu kuuluvuuskertoimella (Väisänen ym. 1998). DominanssD si 21,6 % 17,1 % 8,1 % 7,8 % 7,6 % 6,4 % 4,2 % 3,8 % 2,9 % 2,2 % Luonnontieteellisen keskusmuseon alaisen Rengastustoimiston ja Sääksirekisterin tiedonannonn (Juhani Honkala, kirjall. ilm.) mukaan hankealueella tai sen läheisyy- dessä ei sijaitse tiedossa olevia suojelullisesti arvokkaiden petolintujenn pesäpaik- koja. Metsähallituksen petolinturekis sterin mukaan (Tuomo Ollila, O kirjall. ilm.) han- kealueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia erityisesti suojeltavien peto- lintujen pesäpaikkoja. Edellä mainittujen tietolähteiden osalta on kuitenkin huo- mattava, että erityisesti Sääksirekisterin ja Rengastustoimiston tiedot petolintujen pesäpaikoista ovat todennäköisesti vajavaisia ja niiden kattavuus riippuu voimak- kaasti paikallisten petolinturengastajien aktiivisuudesta. Pesimälinnustoselvityksen yhteydessä hankealueella havaittiinn useita pesiväksi tulkittavia petolintuja. Han- kealueen länsireunalle Vasamanojan n alueelle sijoittuu varpushaukan reviiri, jonne emojen havaittiin kantavan saalista. Tämä viittaa vahvasti onnistuneeseen pesin- tään. Sinisuohaukan pesä pystyttiinn paikallistamaan alueenn itäreunalle Kytönevan

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto 19 (33) eteläpuolelle. Sinisuohaukoista tehtiin havaintoja ympäri hankealuetta. Havainnot voivat selittyä em. parin liikkeillä, mutta useamman kuin yhden parin pesiminen alueella on mahdollista. Sinisuohaukalla tiedetään myös esiintyvän moniavioisuutta, jolloin yksi koiras voi pariutua useamman naaraan kanssa. Hiirihaukkaparin havaittiin nousevan Keltamaannevan eteläpuolelta ja liikkuvan sekä laskeutuvan yhdessä Aittonevalle, myös tämä havainto viittaa pesintään hankealueen pohjoisosassa tai sen pohjoispuolella. Lisäksi alueen itäreunalla havaittiin kerran pohjoiseen korkealla lentävä nuolihaukka, mikä viitannee pesintään jossain hankealueen ulkopuolella. Hankealueella havaittiin jonkin verran metsäkanalintuja, mutta niiden tiheydet vaikuttavat seudulle tyypillisiltä. Hankealueelta ei tunnistettu merkittäviä metson soidinpaikkoja, mutta sekä alueen lounais- että luoteispuolella havaittiin merkkejä mahdollisista soidinpaikoista. Hankealueen eteläpuolelle sijoittuvan Hirvinevan suoalueen ojittamattomalla osalla havaittiin teeren soidin, jossa havaittiin metsäkanalintujen soidinpaikkainventoinnin yhteydessä kaikkiaan 22 soivaa teertä. Yksittäisiä teeriä sekä teeripoikue havaittiin myös myöhemmin pesimälinnustoselvitysten yhteydessä. Pyitä havaittiin paikoin alueen kuusivaltaisemmilla itäosilla. Vesilintuja (sorsalintuja, uikkuja tai rantakanoja) ei havaittu, sillä alueella ei ole niille soveltuvia vesistöjä. Lähinnä mahdollista voisi olla tavin pesintä valtaojissa. Kahlaajia alueella havaittiin pesivänä neljä lajia. Hankealueen eteläpuolelle sijoittuvalla Hirvinevan ojittamattomalla suoalueella havaittiin kapustarinta, kuovi ja taivaanvuohi, lisäksi tavattiin metsäviklo. Hirvinevalla pesii ilmeisesti myös kurki. Tikkalinnuista havaittiin palokärki (1-2 reviiriä), vaatelias vanhan metsän laji pohjantikka (rummuttava Hirvinevan suon pohjoisreunalla) sekä käpytikka. Varpuslinnuista puukiipijä ja töyhtötiainen yleensä esiintyvät ainoastaan vanhan metsän piirteitä sisältävässä maisemassa. Arvokkaammasta soiden sekä rämeiden ja korpien varpuslintulajistosta mainittakoon pohjansirkun reviiri. Taulukko 6. Hankealueen pesimälinnustoselvityksen aikana havaitut lintulajit. Lihavoidut lajit tulkittiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Laji Pyy (Tetrastes bonasia) Teeri (Tetrao tetrix) Metso (Tetrao urogallus) Sinisuohaukka (Circus cyaneus) Varpushaukka (Accipiter nisus) Hiirihaukka (Buteo buteo) Nuolihaukka (Falco subbuteo) Kurki (Grus grus) Kapustarinta (Pluvialis apricaria) Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) Kuovi (Numenius arquata) Metsäviklo (Tringa ochropus) Sepelkyyhky (Columba palumbus) Käki (Cuculus canorus) Tervapääsky (Apus apus) Palokärki (Dryocopus martius) Laji Mustarastas (Turdus merula) Räkättirastas (Turdus pilaris) Laulurastas (Turdus philomelos) Punakylkirastas (Turdus iliacus) Kulorastas (Turdus viscivorus) Hernekerttu (Sylvia curruca) Tiltaltti (Phylloscopus collybita) Pajulintu (Phylloscopus trochilus) Hippiäinen (Regulus regulus) Harmaasieppo (Muscicapa striata) Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus) Hömötiainen (Parus montanus) Töyhtötiainen (Parus cristatus) Talitiainen (Parus major) Puukiipijä (Certhia familiaris)

20 20 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Laji Käpytikka (Dendrocopos major) Pohjantikka (Picoides tridactylus) Haarapääsky (Hirundo rustica) Metsäkirvinen (Anthus trivialis) Västäräkki (Motacilla alba) Peukaloinen (Troglodytes troglodytes) Rautiainen (Prunella modularis) Punarinta (Erithacus rubecula) Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) Pensastasku (Saxicola rubetra) Laji Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) Närhi (Garrulus glandarius) Varis (Corvus corone) Korppi (Corvus corax) Peippo (Fringilla coelebs) Vihervarpunen (Carduelis spinus) Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) Keltasirkku (Emberiza citrinella) Pohjansirkku (Emberiza rustica) Muuttolinnusto Selvät maanpinnanmuodot, kuten meren sekä suurten järvien rannikko ja suuret jokilaaksot muodostavat muuttolinnuille tärkeitä muuton suuntaajia eli ns. johtolinjoja. Hirvinevan hankealue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan eteläosien sisämaaalueelle, jossa ei sijaitse tiedossa olevia muuton johtolinjoja tai lintujen merkittäviä muuttoreittejä. Perämeren rannikkoalueelle sijoittuva kansainvälisesti tärkeä lintujen muuttoreitti sijoittuu huomattavan kauas alueen länsipuolelle (kuva 14). Kurkien muuttoreitti kulkee keväällä leveällä rintamalla alueen länsipuolella, ja syksyllä hankealue sijoittuu kurkien valtakunnallisesti tärkeän muuttoreitin länsireunalle (kuva 14). Syksyn kurkimuutto saa alkunsa Muhoksen ja Tyrnävän alueelta, josta se suuntautuu suoraviivaisesti etelälounaaseen, Keski-Suomen länsiosien kautta kohti Hankoniemeä. Muuttoreitin kautta kulkee joka syksy liki kurkea. Muuttoreitti sijoittuu pääosiltaan hankealueen itäpuolelle, mutta kurkimuuton tarkempaan sijoittumiseen vaikuttaa huomattavasti muuttopäivinä vallitseva tuulen suunta ja voimakkuus. Joissakin sääoloissa (esim. voimakas itätuuli) hankealueen kautta saattaa muuttaa merkittäviä määriä kurkia (kuva 14). Kurjet muuttavat yleensä selkeällä ja myötätuulisella säällä, jolloin ne lentävät selvästi törmäyskorkeuden yläpuolella. Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tiedossa olevia muuttolinnuille tärkeitä levähdys- tai ruokailualueita. Lähimmillään noin 4 km etäisyydelle hankealueen lounaispuolelle sijoittuvalle Ylivieskan Raudaskylän peltoalueelle kerääntyy keväällä ja syksyllä jonkin verran muuttomatkallaan levähtäviä ja ruokailevia lintuja. Suuremmassa määrin mm. hanhia, joutsenia ja kahlaajia lepäilee suoraan hankealueen eteläpuolella Nivalan peltoalueella, ja on ilmeistä, että osa näistä linnuista saattaa muuttaa keväällä ja syksyllä hankealueen kautta.

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

SIEVIN PUUTIKANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN PUUTIKANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO LIITE 2 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY SIEVIN PUUTIKANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonto- ja linnustoselvitykset Erillisraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24712 2 (27) Sievin Puutikankankaan

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINENERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21901 2 (11) Jakostenkallion tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 MAA- JA KALLIOPERÄ SEKÄ VESISTÖT... 3 4 KASVILLISUUS...

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTO

HAAPAJÄRVEN SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A INFINERGIES FINLAND OY HAAPAJÄRVEN SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTO Luonto- ja linnustoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21514 2 (31) Sauviinmäen tuulivoimapuisto

Lisätiedot

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala Tuuliwatti Oy Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas Luontoselvitys 09.08.2010 FM biologi Minna Tuomala Putaankankaan tuulivoimalat 1 3 2 Putaankankaan tuulivoimalat Tuulivoimala 1 Avohakkuuala, jonka

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 2 (30) Tuomiperän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

NIVALAN HIRSISTÖNKANGAS TUULIVOIMAHANKE

NIVALAN HIRSISTÖNKANGAS TUULIVOIMAHANKE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY NIVALAN HIRSISTÖNKANGAS TUULIVOIMAHANKE Ympäristöselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19521P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Nivalan Hirsistönkangas

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18892P002 Tiina Mäkelä Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys Raportti ID: 1 576 621 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

VÄLIKANGAS-RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTO

VÄLIKANGAS-RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY VÄLIKANGAS-RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTO Luonto- ja linnustoselvitykset Erillisraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23690 2 (42) Välikangas Ristiniityn tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

TUULIWATTI OY VAALAN NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO. Luonto- ja linnustoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.2.

TUULIWATTI OY VAALAN NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO. Luonto- ja linnustoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.2. TUULIWATTI OY VAALAN NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26596P001 2 (35) Vaalan Naulakankaan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLIOT TUULIVOIMAHANKE

SIEVIN JAKOSTENKALLIOT TUULIVOIMAHANKE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLIOT TUULIVOIMAHANKE Ympäristöselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19521P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sievin Jakostenkalliot

Lisätiedot

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M607155 30.11.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion kohteena

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Soidinselvitys 1 (7) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

LIITE 13. (sähköinen liite)

LIITE 13. (sähköinen liite) LIITE 13 (sähköinen liite) S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston lepakkoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Lepakkoselvitys

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SUOSELVITYS

KESKI-SUOMEN SUOSELVITYS 9.1.2013 REIMA VÄLIVAARA KESKI-SUOMEN SUOSELVITYS Soidensuojelutyöryhmän kokous 3/2012 1 KESKI-SUOMEN SUOSELVITYS 3. vaihemaakuntakaavan (turvetuotanto, suoluonto, tuulivoima) taustaselvitys; Turva-hanke

Lisätiedot

ALAVIESKAN SAARENKYLÄ- VIESKANJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTO

ALAVIESKAN SAARENKYLÄ- VIESKANJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY ALAVIESKAN SAARENKYLÄ- VIESKANJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (37) Saarenkylä Vieskanjärven tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu alueita,

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Lakeuden luontokartoitus Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS SYYSKUU 2011 täydennetty Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Yleistä... 2 3.2 Kuittila...

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23569 Raportti Mäkelä

Lisätiedot

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ-

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- LINNUSTOSELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Pudasjärven Kuokkasuon pesimälinnustoselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy Vapo Oy Toinen alueella pesineistä pikkusirkkukoiraista rengastettiin Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö

Lisätiedot

VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS

VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 1 LIITE 3 VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 2.6.2015 Laatija Tarkastaja Heli Lehvola Kirsi Lehtinen Kuvaus Raahen Ketunperän 110 kv voimajohdon kasvillisuuspesimälinnusto-

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Kaukjärven luontoselvitys Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Tammelan kunta Kaukjärven luontoselvitys 2 KAUKJÄRVEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1 LUONTOSELVITYS 1 1. JOHDANTO 3 2. LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

225. Suhansuo-Kivisuo (Ilomantsi)

225. Suhansuo-Kivisuo (Ilomantsi) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 225. Suhansuo-Kivisuo

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 30.3.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 30.3.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 2 3 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 4 LUONTOTYYPIT

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 3020 Hirvineva, Lapua, Etelä-Pohjanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 3020 Hirvineva, Lapua, Etelä-Pohjanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 3020 Hirvineva, Lapua, Etelä-Pohjanmaa Sijainti Kohde sijaitsee Lapuan eteläosassa aivan Hirvijärven tekoaltaan pohjoispuolella

Lisätiedot

Kuuden asemakaava-alueen luontoselvitykset 2013

Kuuden asemakaava-alueen luontoselvitykset 2013 Kuuden asemakaava-alueen luontoselvitykset 2013 Pekka Sundell 25.11.2013 Siirin lehto Kohteet Kantolanniemi ja Luukkaanlahti Eteläranta Varikonniemi ja asemanseutu Aulangon siirtolapuutarha Suosaari Mitä

Lisätiedot