YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614

2 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO HANKKEEN SIJAINTI JA KUVAUS Sijainti Hankkeen tekninen kuvaus AINEISTO JA MENETELMÄT Kasvillisuus ja luontotyypit Linnustoselvitykset Muu eläimistö ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit Lepakkoselvitys YMPÄRISTÖN YLEISKUVAUS Kallio- ja maaperä sekä topografia Pinta- ja pohjavedet Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT Kasvillisuus ja luontotyypit Kasvillisuusalue Hankealueen kasvillisuus ja luontotyypit Rakentamisalueiden luontoarvot Arvokkaat luontokohteet ja lajisto Kansallisten lakien mukaiset kohteet Uhanalainen ja alueellisesti merkittävä kasvilajisto LINNUSTO Muuttolinnusto Suojelullisesti arvokas linnusto MUU ELÄIMISTÖ Alueen tavanomainen eläinlajisto EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit Lepakot HANKKEEN YMPÄRISTÖ- JA LUONTOVAIKUTUKSET Vaikutukset maa- ja kallioperälle Happamien sulfaattimaiden esiintyminen Vaikutukset pinta- ja pohjavesille Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin Yleiset kasvillisuusvaikutukset Vaikutukset luontokohteille Vaikutukset linnustoon ja muuhun eläimistöön Vaikutukset linnustoon Vaikutukset muuhun eläimistöön Vaikutukset Natura-alueisiin ja muihin suojelualueisiin LÄHTEET Pohjakartat Maanmittauslaitos 2/2015 Suojelualuerajaukset OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille 2/2015 Valokuvat FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (Minna Tuomala) sekä Luontotieto Carex Pekka Halonen

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto s 3 (33) 1 JOHDANTO Tämä työ on Ylivieskan Hirvinevan alueelle suunniteltavan tuulivoimapuiston suunnittelutarveratkaisua palveleva luonto- ja linnustoselvitysten erillisraportti. Työssä kuvataan tuulivoimapuiston luonnonolosuhteiden nykytila sekä suunnitte- lussa huomioitavat arvokkaat luontokohteet. TuulivoimapT puiston vaikutukset alu- een luonnonolosuhteisiin arvioidaan tässä raportissa. Alueelle laadittujen luonto- ja linnustoselvitysten tavoitteena on paikantaa arvok- kaat luontotyypit, jotkaa ovat joko lainsäädännöllä määriteltyjä tai muutoin alueel- lisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta edustavia kohteita. Lisäksi selvitysten tavoitteena on turvata valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisen ja luonnon- suojelulain (47 ja 49 ) mukaisen erityisen arvokkaan lajiston mahdolliset esiin- tymisalueett sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivien mukaisenn kasvi-, eläin- ja lintu- lajiston esiintymät. Arvokkaiksi tulkitut luontokohteet on esitetty kartoilla ja ku- vailtu kuviokohtaisesti raportissa. Tuulivoimapuistoalueenn muun eläimistön nykytila on käsitelty tämän raportin yh- teydessä EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujenn lajien osalta. Hankealueen ympäristön tilaan vaikuttavat muut m tekijät,, kuten maaperätiedot, pinta- ja pohjavesiasiatt sekä lähimmät suojelualueet ja muut suojeluohjelmat on esitetty kaavaselostuksessa. Luonto- ja linnustoselvityksen ovat laatineet FM biologitt Ville Suorsa ja Minna Tuomala sekä FT biologi Petri Lampila FCG Suunnittelu jaa tekniikka Oy:n Oulun toimistolta. Kasvillisuuden maastotöistä on vastannut FT biologi Pekka Halonen, Luontotieto Carex.

4 4 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 HANKKEEN SIJAINTII JA KUVAUS 2.1 Sijainti TM voima Oy suunnittelee Ylivieskan Hirvinevalle tuulivoimapuistohanketta. Alue sijaitsee Ylivieskan keskustasta noin 14 kilometriä itä-kaakkoon. Etäisyyttä han- kealueelta Nivalan keskustaan on noin 12 kilometriä. Hankealue on tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Aluetta halkoo länsiosassa Harjun metsätie ja itäosassa Vasaman metsätie. Kulku alueelle tapahtuu Vasaman metsätien kautta. Alueen eteläosaan sijoittuu Vasamanoja. Alueen pinta-ala on noin 500 hehtaaria. Kuva 1.Hankealueen sijainti. 2.2 Hankkeenn tekninen kuvaus Suunnitellut neljä tuulivoimalaa tulevat olemaan enintään 200 metriä korkeita ja tornirakenteeltaan yhtenäisiä (teräslieriö- tai hybriditorni) ). Roottorilavan pituus tulee olemaan noin 63 metriä ja roottoriympyrän halkaisija noin 126 metriä. Hankkeen mallinnuksissa käytetyn voimalan malli on Vestas V126, jonka napa- korkeus on 137 metriä ja yksikköteho 3,3 MW. Tuulivoimaloiden sähköntuotanto liitetään sähköverkkoon maakaapelilla Uusniva- lan sähköasemalla, ilmajohtoja ei rakenneta. Tuulivoimap puiston sisäinen sähkö- verkko toteutetaan maakaapeliverkkona ja maakaapelointi sijoittuu huoltoteiden yhteyteen.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto 5 (33) Kuva 2. Voimaloiden sijoittuminen ilmakuvalla. Kuva 3. Voimaloiden sijainti sekä huoltotiestön ja maakaapeleiden sijoittuminen hankealueella

6 6 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 AINEISTO JA MENETE ELMÄT 3.1 Kasvillisuus ja luontotyypit Alkuperäisen laajemman hankealueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin maastokaudella 2014, yhteensä kahden maastotyöpäivänn ajan. Lisäksi alueen metsien kasvupaikkatyyppejä on tarkasteltu linnustoselvitysten maastotöiden yh- teydessä. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitysten maastotöistä on vastannut FT biologi Pekka Halonen luontotieto Carexista. Kasvillisuusinventoinneissa on huomioitu tarkemmin tuulivoimaloiden sijoituspaik- kojen luonto-olosuhteett sekä laajemmin koko hankealue arvokohdetaa arkasteluna. Arvokohdetarkastelun tarkoituksenaa oli kartoittaa hankealueen edustavat luonto- kohteet, jolloin myös mahdollisiin sijoitussuunnitelmien muutoksiin olisi olemassa selvitysaineistoa. Alueen luonnonolosuhteita ei ole kartoitettu aiemmin muissa selvityksissä. Lähtöoletuksena oli, että alueella ei esiinny luonnonsuojelulain (29 ) mukaisia arvokkaita kohteita, joten inventoinneissa tarkasteltiin mahdollisia metsälain (10 ) erityisen tärkeitä elinympäristöjä, vesilain (2 luku 11 ) mukaisia m luontotyyppe- jä, luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisesti uhan- alaisia luontotyyppejä sekä arvokkaan lajiston esiintymispai ikkoja. Alueelta ja sen lähistöltää tiedossa oleva uhanalaisten lajienn paikkatietoaineisto on tiedusteltu ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä (tiedonanto, Hertta Eliölajit - tietokanta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 4/ /2014). Lisäksi on tiedusteltu Met- säkeskukselta alueelle mahdollisest ti sijoittuvia kohteita, joista maksetaan metsä- talouden ympäristötukea (Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus, 2014). Tässä raportissa käsitellään alueenn luonnon yleispiirteet, kuten metsien kasvu- paikkatyypitt ja niiden käsittelyaste. Lisäksi esitellään lähimmät arvokkaat luonto- kohteet ja kansallisten lakien mukaiset sekä paikallisesti muutoin m arvokkaat luon- totyypit kuvaillaan. Kuvauksissa huomioidaan mm. luontotyyppien uhanalaisuus- luokitus. Arvokkaat luontokohteet esitetään kartoilla. Raportti on kohdennettu laa- jemmasta selvityksestä neljän voimalan käsittävälle alueelle ja nyt etäämmälle si- joittuvat, tunnistetut luontokohteet on myös esitelty. 3.2 Linnustoselvityksett Hirvinevan suunnitellun tuulivoimapuiston pesimälinnustoa on selvitetty yleisesti käytössä olevia ja pesimälinnustoinventointeihin tarkoitettuja laskentamenetelmiä (kartoituslaskenta ja pistelaskenta a) soveltamalla (mm. Koskimies & Väisänen 1988). Hankealueen pesimälinnustoa on selvitetty pistelaskennalla nykyistä suun- nitelmaa laajemmalla alueella, jossa yhteensä 11 laskentapistettä sijoitettiin alu- eellisesti kattavasti kokoo selvitysalueelle (ml. nykyinen hankealue). Lisäksi aluetta kierreltiin kartoituslaskentana kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella, jossa tarkastettiin ennalta valittuja kohteita, joissa suojelullisesti arvokkaita lajeja arvi- oitiin esiintyvän. Alueen pesimälinnustoselvitykset on toteutettu välisenä aikana. Jokaisella voimalapaikalla toteutetut pistelaskennatt toistettiin kahdesti, minkä lisäksi hankealue pyrittiin kiertämään mahdollisimmann kattavasti läpi kartoituslaskennan ohessa. Alueella suoritettiin inventointi myös metsäkana- lintujen parhaaseen soidinaikaan ( ), ja lisäksi mahdollisia soidinpaikkoja sekä eri lajien elinolosuhteita on huomioitu alueella suoritettujen linnustoselvitys- ten yhteydessä. Alueen pesimälinnustoselvityksiin käytetty työmäärä oli yhteensä neljä maastotyöpäivää. Pesimälinnustoselvitysten lisäksi täydentävää tietoa alu- een linnustosta on saatu myös muiden hankealueella toteutettujen luontoselvitys- ten yhteydessä. Linnustoselvitysten yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota myös mahdollisiin petolintujen pesäpaikkoihin sekä muihin mahdollisiin linnustollisesti arvokkaisiin kohteisiin. Laskennat suoritettiin hyvissä havainnointiolosuhteissa ja nee ajoitettiin pääasiassa aikaiseen aamuun, noin 4 6 tuntia auringon nousun jälkeiseen aikaan.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto s 7 (33) Laskentojenn aikana havaitut linnut kirjattiin ylös vihkoon jaa maastokartoille, ja tu- lokset tulkittiin toimistotyönä ko. laskentamenetelmästä annettujen ohjeiden (mm. Koskimies & Väisänen 1988) mukaisesti. Kaikille havaituille lintulajeille tul- kittiin pesimävarmuusindeksi lintuatlaskartoituksessa käytetyn ohjeistuksen mu- kaisesti (ks. Valkama ym. 2011). Havaintojenn tulkinta tehtiin ns. minimiperiaat- teella, jolloin yksikin sopivassa elinympäristössä tehty pesintään viittaava havain- to riitti siihen, että laji tulkittiin alueella pesiväksi. Hirvinevan suunnitellunn tuulivoimapuiston alueella ei suoritettu lintujen muuton- seurantaa vuoden 2014 luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. Hankealue si- joittuu Pohjois-Pohjanmaan eteläosan sisämaa-alueelle, kauas tunnettujen muut- toreittien ulkopuolelle, jolloin hankealueen kautta kulkeva lintujen muuttovirta ar- vioitiin lähtökohtaisesti vähäiseksi ja hajanaiseksi. Hankealueen kautta kulkevaaa muuttolinnustoa koskevat osat tässä luontoselvityksessä perustuvat muualta lähi- alueelta mahdollisesti olemassa olevaan tietoon, yleistietoon lintujen muuttoa oh- jaavista tekijöistä ja arvioijan omaan kokemukseen lintujen muuttokäyttäytymi- sestä eri alueilla. Hankealueella suoritettujen linnustoselvitysten aikana keskityttiin erityisesti sel- vittämään suojelullisesti arvokkaiden lajien kuten Suomenn Punaisen kirjan uhan- alaisten ja silmälläpidettävien lajien (Rassi ym. 2010), alueellisesti uhanalaisten n lajien (Rajasärkkä ym. 2013) EU: n lintudirektiivin liitteenn I lajien (79/409/ETY), Suomen luonnonsuojelulailla ( /1096) ja luonnonsuojeluasetuksellaa ( /160) uhanalaisiksi tai erityistä suojelua vaativiksi säädettyjen lajien esiintyminen alueella. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös muihin tuulivoima- hankkeidenn linnustovaikutuksille herkiksi todettuihin lajeihin. Selvitysten aikanaa saatiin hyvä yleiskuva myös alueella esiintyvästä tavanomaisemmasta lintulajis- tosta. Tässä selvityksessä käytettiin seuraavia aineistoja ja tietolähteitä maastoselvitys- ten pohjatiedoiksi sekää selvitysten täydentämiseksi: Maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistot (lintujenn elinympäristöt) Ympäristöhallinnon OIVA ympäristö- ja paikkatietokantaa asiantuntijoille (ympäris- tön suojelualueet) BirdLife Suomen ja SYKE:n paikkatietoaineistot (ympäristönn IBA- ja FINIBA- kohteet) Metsähallituksen petolinturekisteri (ympäristön erityisestii suojeltavien petolintujenn pesäpaikat, aineistopyyntö) Luonnontieteellisen keskusmuseon Sääksirekisteri (ympäristön sääksen pesäpaikat, aineistopyyntö) Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimisto (ympäristön suojelullisesti ar- vokkaiden lajien pesäpaikka- ja rengastustied ot, aineistopyyntö) Valtakunnallinen lintuatlastietokanta (pesimälajiston yleispiirteet) Keski-Pohjanmaan lintupaikkaopas (lähialueenn lintupaikkojen yleistietoja) Linnustoselvityksen raportoinnista ovat vastanneet FT biologi Petri Lampila ja FM biologi Ville Suorsa FCGG Suunnitteluu ja tekniikka Oy:n Oulun toimistolta. Linnustonn maastoselvityksistä ovat vastanneet linnustoasiantuntijat Kalle Hiekkanen ja Eino Mikkonen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 3.3 Muu eläimistö ja EU:n luontodirektiivinn liitteen IV (a) lajit Tiedot alueen eläimistöstä perustuvat pääosin yleistietoon erityisesti nisäk- käidemme levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista. Hankealueella ja sen läheisyydessä esiintyvää eläimistöä ja eri lajien elinympäristöinä potentiaalisia a alueita on huomioitu hankkeen yhteydessä suoritettujen luonto- ja linnustoselvi- tysten yhteydessä. Hankealueella toteutettiin yleispiirteinen liito-oravainventointi pesimälinnustoselvi- tysten ensimmäisten laskentakierrosten yhteydessä, minkää lisäksi lajin elinympä- ristöjä huomioitiin myöss muiden luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. Kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella todetut lajin potentiaaliset elinympäristöt in-

8 8 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY ventoitiin papanakartoitusmenetelmää soveltaen, minkä lisäksi arvioitiin alueen soveltuvuutta lajin elinympäristönä Lepakkoselvitys Hirvinevan alueen lepakoista ei olee julkaistu aiempia kartoitustuloksia, eikä Yli- vieskan kunnan tai sen lähiympäristön lepakkotilanteesta ollut saatavilla muuta- kaan ajantasaista tietoa. Laajemmin Kalajokilaakson alueella on kuitenkin tehty lepakkoselvityksiä viime vuosina useisiin tuulivoimahankkeisiin liittyen. Lepakot käyttävät eri aikoina vuodesta eri alueita ruokailuun, mistä johtuen le- pakkoselvitykset tulisi toistaa useamman kerran kesän aikana. Nyt toteutettu le- pakkoselvitys koostuu kahdesta kesälle ajoittuvasta kartoituskäynnistä, joiden ar- vioitiin antavan riittävän yleiskuvan lepakoiden esiintymisestä sekää lepakoille mahdollisesti arvokkaista kohteista. Syksymmällä lepakot jakaantuvatt tasaisem- min ja laajemmalle alueelle lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ympäristöön. To- teutettujen selvitysten perusteella alueen lepakkotiheys on niin alhainen, että kar- toituskertojen lisääminen ei todennäköisesti olisi muuttanutt tuloksia merkittävästi. Lepakkoselvityksen maastoselvitykset on suorittanut Toni Ahlman Ahlman Group Oy:stä, ja lepakkoselvitysten raportoinnista ovat vastanneet FT biologii Petri Lam- pila ja FM biologi Ville Suorsa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. O Hirvinevan tuulivoimapuiston hankealueella toteutettiin kesän 2014 aikana yleis- piirteinen lepakoiden ruokailualueiden kartoitus. Kartoitus tehtiin t ns. aktiivikartoi- tusmenetelmää hyödyntäen, missä hankealueen lepakoillee potentiaaliset kohteet kierrettiin kattavasti läpi detektorilla (Petterson D240X ja D200) kuunnellen. Le- pakkoselvitykset kohdennettiin erityisesti sellaisille alueille, joiden maankäyttö tu- lee muuttumaan hankkeen toteutuessa sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelun perus- teella arvioiduille lepakoille potentiaalisille alueille (mahdolliset ruokailualueet se- kä lisääntymis- ja levähdysalueet) ). Lepakkoselvitykset suoritettiin suurimmaksi osaksi kävellen hankealueella. Hankealueenn lepakkoselvitykset toteutettiin ja , jolloin lepakoita havainnoitiin yöllä noin klo. 22:00 04:30 välisenä aikana. Kartoitusöinä säätila ja olosuhteet olivat suotuisia ja lepakoiden kartoitukseen otollisia. Lepa- koille sopivien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (mm. kolopuut ja vanhat raken- nukset) sekä ruokailualueiden esiintymiseen on kiinnitetty huomiota h myös muiden hankealueella suoritettujen luonto- ja linnustoselvitysten ohessa. Lepakkoselvitysten yhteydessä mahdollisesti todetut lepakoiden käyttämät alueet arvotettiin seuraavien, nykyään yleisesti käytössä olevien, periaatteiden mukai- sesti. Luokitusperusteena on käytetty alueellaa esiintyvää lajistoa ja lepakoiden määrä (Siivonen 2004). Luokitusperusteet ovat: Luokka I: Lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikka. Alueen A hävittäminen tai heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulaissa kielletty (LSL 49 ). Luokka II: Lepakoiden tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä on huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS 1999). Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä on mahdollisuuk- sien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto s 9 (33) 4 YMPÄRISTÖN YLEISKUVAUS 4.1 Kallio- ja maaperä sekä topografia Hirvinevan alueen kallioperä lukeutuu Keski-Suomen granitoidikompleksiin. Kala- jokilaakson alueella kallioperä on yleisesti ottaen syvällä pintamaakerroksen alla. Hankealueen pääkivilajit ovat kiilleliusketta ja j lisäksi alueella esiintyy pieninä juonteina ofiittista kvartsidioriittia ja plagioklaasiporfyriittiä. Kuva 4. Hankealueen kallioperää (GTK kallioperäkartta 1: , 2015). Kuva 5. Hankealueen maaperä (GTK maaperäkartta 1: , 2015).

10 10 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Hirvinevan hankealueenn maaperä on pääosin turvemaaval taista, mutta alustavat voimalapaikat sijoittuvat enimmäkseen karkeammille moreenialueille. Alueella ei esiinny kalliopaljastumia. Kalajokilaakson alue on hyvin tasaista ja alavaa. Hirvi- nevan alueella korkeimmat kohdat sijoittuvat noin m mpy. Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu luonnon- ja maisemansuom ojelun kan- nalta arvokkaita kallioalueita, tuuli- ja rantakerrostumia tai moreenimuodostumia. Lähin arvokas moreenimuodostumaa on Miestenmäki (MOR-Y11-071), joka sijait- see noin 8,9 km etäisyydellä hankealueen lounaispuolella. Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys alueella on GTK:n tietojen mukaan pieni (GTK, paikkatietoikkuna 2015). 4.2 Pinta- ja pohjavedet Pintavedet Hirvinevan hankealue sijoittuu Kalajoen vesistöalueelle (53)) ja Kalajoenn keskiosan alueen (53.03) 2. jakovaiheen valuma-alueelle. Hankealue sijoittuu yhdelle 3. ja- kovaiheen valuma-alueelle, Vasamaojan valuma-alueelle (53.036). Kalajoki virtaa alueen lounais- ja länsipuolella noin 5,8 kilometrin päässä hankealueesta. Pyl- väsoja virtaaa noin 2,8 km päässä alueen luoteispuolella. Pohjavesialueet Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, joten suoria vaikutuksia pohja- vedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumisolosuhteisiin ei ole. Lähimmät pohjavesialueet ovat Huhmarmäki hankealueen länsipuolellaa ja Harjun- puhto alueen itäpuolella. Molemmat ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohja- vesialueita (luokka I). Huhmarmäk ki sijaitsee noin 7,9 kilometrin ja Harjunpuhto noin 8,7 kilometrin päässä hankealueesta. Taulukko 1. Hankealuetta lähimmät pohjavesialueet Pv-alue tunnus luokka Antoisuus m 3 /d Etäisyys hankealueelt ta km Sijainti ilmansuunta Huhmarmäki I 50 n. 7,9 km länsi Harjunpuhto I 40 n. 8,7 km itä Tihunkorpii I 100 n. 10,6 km kaakko Viitala I 50 n. 11,1 km etelä Vähäsöyrinki I 50 n. 12 km etelä Kivikorpi I 150 n. 15,9 km koillinen Jokisaari I 40 n. 17,4 km kaakko

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto s 11 (33) Kuva 6. Hankealuetta lähimmät pohjavesialueet 4.3 Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja j suojeluohjelmi- tai suojeluohjelmi- en kohteita. Hankealueen lähin Natura-alue onn Iso Honkaneva - Pieni Honkanevaa (FI ), joka sijoittuu lähimmillään noinn 9,4 kilometrin etäisyydelle hank- keen voimalapaikasta.. Natura-alue on sisällytetty Suomen Natura verkostoon luontodirektiivin mukaisena alueena (SCI). Hankealuetta lähin luon- nonsuojelualue on Kauniskangas (YSA207255), joka sijaitsee noin 5, 7 kilometrin päässä hankealueen itäpuolella. en kohteet Hankealueella ei sijaitsee Natura-alueita, luonnonsuojelualueita Kalajokilaakson maisemakokonaisuuden alue (MAO110116( 6) sijoittuu noin 4,6 ki- lometrin etäisyydelle hankealueestaa länteen/lounaaseen. Lähin kansallisesti tärkeää lintualue (FINIBA) sijoittuu noin 18 kilometrin etäisyydellee hankealueen eteläpuo- lelle. Taulukko 2. Hankealuetta lähimmät Natura alueet. Natura-alue Tunnus Suojelu- peruste Etäisyys hankealueelta km Sijainti ilmansuuntaa Iso Honkaneva Pieni Honkaneva FI SCI 9,4 pohjoinen Mustakorpi FI SCI 11,5 koillinen Iso Mällineva Pieni Mällineva FI SCI 19 lounas

12 12 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Taulukko 3. Hankealuetta lähimmät suojelualueet. Suojelualue aluetunnus Luokka Etäisyys km Sijainti ilmansuunta Kauniskangas YSA Yksityiset suojelualueet 5,7 itä Puutio YSA Yksityiset suojelualueet 13,5 koillinen Kuva 7. Hirvinevan tuulivoimapuistoa lähimmät Natura alueet ja luonnonsuojelualueet. Taulukko 4. Hankealuetta lähimmät suojeluohjelma alueet. Nimi aluetunnus ohjelma etäisyys km sijainti ilmansuunta Kalajokilaakso MAO Maisemakokonaisuudet 4,6 länsi-lounas Iso Honkaneva Pieni Honkaneva SSO Soidensuojeluohjelma 9,4 pohjoinen Miestenmäki MOR-Y Arvokas moreenimuodostuma 8,9 lounas Kalajoen alaosa Hamarinkosken alapuolelle asti Iso Mällineva Pieni Mällineva MUU Koskiensuojelualue 14,1 länsi SSO Soidensuojeluohjelma 19 lounas

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto 13 (33) Kuva 8. Hirvinevan tuulivoimapuiston hankealueen ympäristöön sijoittuvat suojelu ohjelma alueet. Kuva 9. Hankealuetta lähimmät FINIBA ja IBA alueet.

14 14 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5 KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT 5.1 Kasvillisuus ja luontotyypit Kasvillisuusalue Ylivieska sijoittuu metsäkasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa keskiboreaalisen Pohjanmaan Kainuun alueen länsiosaan, missä kohtaavat pohjoisen ja eteläisen Suomen kasvillisuustyypit ja lajisto. Soiden osalta aluee kuuluu vaihettumis- vyöhykkeeseen, missä suot kuuluvat Pohjanmaan aapasoiden alaryhmään Suo- menselän aapasuot sekä osaksi Pohjanmaan vietto- ja rahkakeitaisiinn (Vasander 1998). 5.2 Hankealueen kasvillisuus ja luontotyypit Metsät Hankealueella kivennäismaiden talousmetsät ovat pääosinn kuivahkojaa variksen- marja-puolukkatyypin (EVT) kankaita. Lisäksi esiintyy alueen länsiosassa tuoreita puolukka-mustikkatyypin (VMT) kankaita. Alueen metsät ovat keskimäärin nuoria ja sekapuustoisia. Alueelle ei sijoitu lehtoja tai laajemminn lehtomaisiaa kankaita. Maa- ja kallioperätietojen perusteella alueella ei ole olosuhteita rehevien kasvu- paikkojen lajistolle. Alueella ei esiinny edustavia kalliometsiä tai laajempia kallio- paljastumia. Hankealueenn metsäalasta suuri osuus on alun perin rämeisiä turvekangasmuut- tumia ja ojikkoja, joilla kasvaa nykyisin kohtalaisesti mäntyä. Rämevarpujen suuri osuus leimaaa metsien kenttäkerrosta ja sekapuuna esiintyy usein hieskoivua. Kuva 10. Hankealueen tyypillistä sekapuustoista kangasmaiden talousmetsää

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto s 15 (33) Kuva 11. Alueelle sijoittuu runsaasti rämevarpujen vallitsemia turvekangasmuuttumia. Suot, kosteikot ja pienvedet Hankealueelle ei sijoitu erityisiä luonnontilaisia tai t luonnontilaisen kaltaisia suoluon- tokohteita. Alueen entiset laajemmat suoaltaatt Kiimanevan Keltamaannevan alu- eella ovat nykyisellään vahvasti ojitettuja turvekangasmuuttumia. Alueen korvet on tehokkaasti ojitettu, eikä erityisiä ja luonnontilaisia korpiluontotyyppejä esiinny. Alueen korpimuuttumat,, joita sijoittuu etenkin itäosaan, ovat sekapuustoisia, nuoria ja valoisuuden vuoksi heinäisiä. Runsaat ojitukset ja puuston käsittely ovat kokoo hankealueella merkittävästi muuttaneet rämeisten suotyyppien luonnontilaa. Laajemman alueen inventoinneissa luontokohteeksi rajattu lähin edustavampi suoluontokohde on Hirvinevan laiteiltaan ojitettu suoallas hankealueen eteläpuo- lella. Hirvineva on pääosin vähäpuustoista rahkarämettä, eikä sen laiteille sijoitu edustavia korpia. Alueelle sijoittuu runsaasti ihmisen luomaa ojaverkostoa, mutta luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisiaa pienvesiä alueella ei ole. 5.3 Rakentamisalueiden luontoarvot Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja huoltotiestö Tuulivoimaloiden suunnitellut rakennuspaikat, niille johtava huoltotiestö ja maakaa- pelointi sijoittuvat hyvinn tavanomaisen talousmetsän alueelle. Voimala nro 4 sijoit- tuu tuoreen kankaan sekapuustoiseen varttuneeseen talousmetsään. Voimalat nro 1 sijoittuu nuoren mäntyvaltaisen taimikon ja harvennushakatun mäntykankaan lai- teeseen. Voimalat nro 2 ja 3 sijoittuvat turvemaamuuttuman ja ojikon alueelle, jos- sa kasvaa kituliaasti mäntyä. Hankealueen huoltotiestö sijoittuu Kytönevan etelä- puolella nuorten mäntyvaltaisten ja aurattujenn talousmetsien alueelle. Lännessää huoltotie sijoittuu alueelle missä metsät ovat runsaasti r ojitettuja turvekankaita ja rämemuuttumia. Voimaloiden numerointi ja huoltotiestö on esitetty kuvassa 13. Sähkönsiirtoreitin luontoarvot Hankeen sähkönsiirto liitetään olemassa olevien teiden rinnalla maakaapelointinaa Uusnivalan sähköasemalle. Ilmajohtoja ei rakenneta, vaann sähkönsiirto rakentuuu maakaapeleilla. Metsäautoteiden ja kantatieverkoston yhteyteen sijoittuvan maa- kaapelireitin luontoarvoja ei ole erikseen inventoitu.

16 16 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.4 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto Arvokkaiksi luontokohteiksi luetaan kohteet joiden olemassaolo merkittävästi lisää tarkasteltavan alueen luontoarvoja. Merkittävimmät tällaiset ympäristötyypit on lueteltu luonnonsuojelulaissa (LSL 29 ), ja niiden olemassaolo on lailla turvattu sen jälkeen kun alueellinen ELY-keskus on tehnyt niistä rajauspäätöksen ja saat- tanut sen maanomistajan tiedoksi. Metsälaki (MetsäL 10 ) määrittelee metsäta- loustoimissa huomioitavia erityisenn tärkeitä elinympäristöjä, jotka ilmentävät luonnon monimuotoisuutta ja ne on hyvä huomioida myös muussa maankäytön suunnittelussa. Uudistetussa vesilaissa on luonnontilaisten pienvesien muuttamis- kielto (2 luku 11 ja 3 luku 2 ). Hankealueenn luontoselvityksissä onn pyritty huomioimaan edellisten lisäksi myös em. lakien mainitsemattomat muut metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt (Meri- luoto & Soininen 1998),, joita ovat esimerkiksi vanhat havu- ja sekapuumetsiköt, vanhat lehtimetsiköt, paisterinteet,, supat, ruohoiset suot, metsäniityt ja haka- maat. Suomen ensimmäinen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi valmistui vuonna 2008 (Raunio ym. 2008). Arvioinnissa luontotyyppien uhanalaisuutta onn tarkastel- tu yleisesti koko maassaa sekä erikseen Pohjois-Suomessa joka luetaan luonto- tyyppien uhanalaisuuden aluejaossa Etelä-Suomeen. Uhanalaisia luontotyyppejä ei ole lakisääteisesti turvattu, muttaa ne ovat yleensä hyvä indikaattori i arvokkaista luontokohteista. Usein uhanalaiseks si luokiteltu luontotyyppi on huomioitu arvok- kaaksi myös muutoin, esimerkiksi luonnonsuojelulaissa tai metsälaissa. m. Luontotyyppejä suojellaan tai huomioidaan muutoin maankäytössä luonnon mo- nimuotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi. Arvok- kaalla luontotyypillä esiintyy usein myös arvokasta eliölajistoa. Arvokkaiden luon- totyyppien lisäksi maankäytön suunnittelussa huomioitavia kohteita ovat uhan- alaisten, ja varsinkin erityisesti suojeltavien eliölajien (LSLL 46 ja 477 ) esiinty- mät, sekä EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) tarkoittaminen eläinlajien lisään- tymis- ja levähdysalueett (LSL 49 ). ja j Etelä-Suomessa. Yli- vieska sijoittuu keskiboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle, Kansallistenn lakien mukaiset kohteet Hirvinevan hankealueella ei ole luonnonsuojelulain 29 :n, Metsälain 10 ;n tai Vesilain 2 luvun 11 :n määritelmän mukaisia arvokkaita luontokohteita tai pien- vesiä. Alueen inventoinneissa ei paikannettu myöskään muita monimuotoisum uuden kan- nalta huomionarvoisia kohteita. Lähin arvokas luontokohde on alueen ulkopuolelle sijoittuva Hirvineva, joka on Metsälain 10 :n mukainen vähäpuustoinen suo. Hir- vinevalle sijoittuu myöss metsätalouden ympäristötukikohdee (Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuss 2014). Hirvinevan sijainti on esitetty kuvassa Uhanalainen ja alueellisesti merkittävä kasvilajisto Hankealueelta tai sen välittömästä ä lähiympäristössä ei ollut aikaisempaa tietoa uhanalaisistaa tai silmälläpidettävistää lajeista ympäristöhallinnon Herttaa Eliölajit - tietokannan mukaan (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, NäpänkangaN s 5/2014). Alueen kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinneissa ei havaittu uhanalaista (CR, EN, VU) silmälläpidettävää (NT) tai Keskiboreaalisella Pohjanmaan alueella alueel- lisesti uhanalaista (RT) kasvilajistoa. Rauhoitettua, erityisesti suojeltavaa (LsL. 47 ) tai luontodirektiivin ( liite II ja liitee IV b) mukaista kasvilajistoa ei myöskään ha- vaittu selvitysten yhteydessä. Laajemman alueen inventoinneissa Hirvinevan länsipuolelle sijoittuvan korpimuut- tuman alueella havaittiin Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin lukeutuvan pallo- päärahkasammaleen (Sphagnum wulfianum) esiintymä, johon etäisyyttä kertyy nykyisistä lähimmistä voimalan rakennuspaikoista noin 2 kilometriä.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto 17 (33) Kuva 12. Hirvinevan suoluontokohde sijoittuu alueen eteläpuolelle. Kuva 13. Voimaloiden ja huoltotiestön sijoittuminen sekä Hirvinevan suoluontokohde

18 18 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6 LINNUSTO Laji Pajulintu (Phylloscopuss trochilus) Peippo (Fringilla coelebs) Metsäkirvinen (Anthus trivialis) Punarinta (Erithacus rubecula) Laulurastass (Turdus philomelos) Harmaasieppo (Muscicapa striata) Vihervarpunen (Carduelis spinus) Talitiainen (Parus major) Hippiäinen (Regulus regulus) Metso (Tetrao urogallus) Valtakunnallisessa Lintuatlashankkeessa selvitettiin koko Suomen pesimälinnuston levinneisyyttä 10 x 10 km suuruisilla atlasruuduilla vuosinaa (Valkama ym. 2011). Hirvinevan hankealue sijoittuu Ylivieskan Raudasmäen (710:339, sel- vitysaste erinomainen) atlasruudun alueelle. Raudasmäen atlasruudun alueella havaittiin atlaksen aikana yhteensä 114 lintulajia, joista 1022 lajia tulkittiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Yleisesti tällä alueella pesivän maalinnus- ton keskitiheydeksi arvioidaan noin paria/km 2 (Väisänen ym. 1998). Kesän 2014 pesimälinnustoselvityksen yhteydessä Hirvinevan hankealueella ha- vaittiin yhteensä 51 lintulajia (taulukko 6), joista 41 lajia arvioitiin alueella var- masti tai todennäköisesti pesiväksi. Pistelaskentojen perusteella alueen selkeästi yleisimmät ja runsaslukuisimmat lajit olivat Suomen runsaslukuisimmat pesimäla- jit ja metsien yleislajeiksi luokiteltavat pajulintuu ja peippo ( taulukko 5).. Muita run- saslukuisia pesimälajeja olivat mm. metsäkirvinen, punarinta ja laulurastas. Hankealueenn pesimälajisto on voimakkaasti käsitellyille talousmetsäalueille tyypil- lisen niukkaa, käsittäen enimmäkseen alueellisesti tavanomaisia havupuuvaltais- ten metsätalousalueiden peruslajejaa (taulukko 6). Huomattava osa hankealueen pinta-alasta on nuoren ikäluokan mäntyvaltaisia metsiä, hakkuuaukeaa ja ojitet- tua turvemaata. Hankealueen eteläpuolelle sijoittuu Hirvinevan keskiosiltaan ojit- tamaton suoalue, jolla on vesi- ja suolintulajiston kannalta vähäistä merkitystä, mutta sitä ei kuitenkaann arvotettu linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi. Taulukko 5. Pistelaskentojen perusteella p hankealueen kymmenen runsainta pesimälajia. Dominanssi = lajin yksilöiden osuus koko hankealueella pesivästä lintuyhteisöstä, kun pistelaskennan tulokset on kor jattu kuuluvuuskertoimella (Väisänen ym. 1998). DominanssD si 21,6 % 17,1 % 8,1 % 7,8 % 7,6 % 6,4 % 4,2 % 3,8 % 2,9 % 2,2 % Luonnontieteellisen keskusmuseon alaisen Rengastustoimiston ja Sääksirekisterin tiedonannonn (Juhani Honkala, kirjall. ilm.) mukaan hankealueella tai sen läheisyy- dessä ei sijaitse tiedossa olevia suojelullisesti arvokkaiden petolintujenn pesäpaik- koja. Metsähallituksen petolinturekis sterin mukaan (Tuomo Ollila, O kirjall. ilm.) han- kealueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia erityisesti suojeltavien peto- lintujen pesäpaikkoja. Edellä mainittujen tietolähteiden osalta on kuitenkin huo- mattava, että erityisesti Sääksirekisterin ja Rengastustoimiston tiedot petolintujen pesäpaikoista ovat todennäköisesti vajavaisia ja niiden kattavuus riippuu voimak- kaasti paikallisten petolinturengastajien aktiivisuudesta. Pesimälinnustoselvityksen yhteydessä hankealueella havaittiinn useita pesiväksi tulkittavia petolintuja. Han- kealueen länsireunalle Vasamanojan n alueelle sijoittuu varpushaukan reviiri, jonne emojen havaittiin kantavan saalista. Tämä viittaa vahvasti onnistuneeseen pesin- tään. Sinisuohaukan pesä pystyttiinn paikallistamaan alueenn itäreunalle Kytönevan

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto 19 (33) eteläpuolelle. Sinisuohaukoista tehtiin havaintoja ympäri hankealuetta. Havainnot voivat selittyä em. parin liikkeillä, mutta useamman kuin yhden parin pesiminen alueella on mahdollista. Sinisuohaukalla tiedetään myös esiintyvän moniavioisuutta, jolloin yksi koiras voi pariutua useamman naaraan kanssa. Hiirihaukkaparin havaittiin nousevan Keltamaannevan eteläpuolelta ja liikkuvan sekä laskeutuvan yhdessä Aittonevalle, myös tämä havainto viittaa pesintään hankealueen pohjoisosassa tai sen pohjoispuolella. Lisäksi alueen itäreunalla havaittiin kerran pohjoiseen korkealla lentävä nuolihaukka, mikä viitannee pesintään jossain hankealueen ulkopuolella. Hankealueella havaittiin jonkin verran metsäkanalintuja, mutta niiden tiheydet vaikuttavat seudulle tyypillisiltä. Hankealueelta ei tunnistettu merkittäviä metson soidinpaikkoja, mutta sekä alueen lounais- että luoteispuolella havaittiin merkkejä mahdollisista soidinpaikoista. Hankealueen eteläpuolelle sijoittuvan Hirvinevan suoalueen ojittamattomalla osalla havaittiin teeren soidin, jossa havaittiin metsäkanalintujen soidinpaikkainventoinnin yhteydessä kaikkiaan 22 soivaa teertä. Yksittäisiä teeriä sekä teeripoikue havaittiin myös myöhemmin pesimälinnustoselvitysten yhteydessä. Pyitä havaittiin paikoin alueen kuusivaltaisemmilla itäosilla. Vesilintuja (sorsalintuja, uikkuja tai rantakanoja) ei havaittu, sillä alueella ei ole niille soveltuvia vesistöjä. Lähinnä mahdollista voisi olla tavin pesintä valtaojissa. Kahlaajia alueella havaittiin pesivänä neljä lajia. Hankealueen eteläpuolelle sijoittuvalla Hirvinevan ojittamattomalla suoalueella havaittiin kapustarinta, kuovi ja taivaanvuohi, lisäksi tavattiin metsäviklo. Hirvinevalla pesii ilmeisesti myös kurki. Tikkalinnuista havaittiin palokärki (1-2 reviiriä), vaatelias vanhan metsän laji pohjantikka (rummuttava Hirvinevan suon pohjoisreunalla) sekä käpytikka. Varpuslinnuista puukiipijä ja töyhtötiainen yleensä esiintyvät ainoastaan vanhan metsän piirteitä sisältävässä maisemassa. Arvokkaammasta soiden sekä rämeiden ja korpien varpuslintulajistosta mainittakoon pohjansirkun reviiri. Taulukko 6. Hankealueen pesimälinnustoselvityksen aikana havaitut lintulajit. Lihavoidut lajit tulkittiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Laji Pyy (Tetrastes bonasia) Teeri (Tetrao tetrix) Metso (Tetrao urogallus) Sinisuohaukka (Circus cyaneus) Varpushaukka (Accipiter nisus) Hiirihaukka (Buteo buteo) Nuolihaukka (Falco subbuteo) Kurki (Grus grus) Kapustarinta (Pluvialis apricaria) Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) Kuovi (Numenius arquata) Metsäviklo (Tringa ochropus) Sepelkyyhky (Columba palumbus) Käki (Cuculus canorus) Tervapääsky (Apus apus) Palokärki (Dryocopus martius) Laji Mustarastas (Turdus merula) Räkättirastas (Turdus pilaris) Laulurastas (Turdus philomelos) Punakylkirastas (Turdus iliacus) Kulorastas (Turdus viscivorus) Hernekerttu (Sylvia curruca) Tiltaltti (Phylloscopus collybita) Pajulintu (Phylloscopus trochilus) Hippiäinen (Regulus regulus) Harmaasieppo (Muscicapa striata) Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus) Hömötiainen (Parus montanus) Töyhtötiainen (Parus cristatus) Talitiainen (Parus major) Puukiipijä (Certhia familiaris)

20 20 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Laji Käpytikka (Dendrocopos major) Pohjantikka (Picoides tridactylus) Haarapääsky (Hirundo rustica) Metsäkirvinen (Anthus trivialis) Västäräkki (Motacilla alba) Peukaloinen (Troglodytes troglodytes) Rautiainen (Prunella modularis) Punarinta (Erithacus rubecula) Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) Pensastasku (Saxicola rubetra) Laji Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) Närhi (Garrulus glandarius) Varis (Corvus corone) Korppi (Corvus corax) Peippo (Fringilla coelebs) Vihervarpunen (Carduelis spinus) Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) Keltasirkku (Emberiza citrinella) Pohjansirkku (Emberiza rustica) Muuttolinnusto Selvät maanpinnanmuodot, kuten meren sekä suurten järvien rannikko ja suuret jokilaaksot muodostavat muuttolinnuille tärkeitä muuton suuntaajia eli ns. johtolinjoja. Hirvinevan hankealue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan eteläosien sisämaaalueelle, jossa ei sijaitse tiedossa olevia muuton johtolinjoja tai lintujen merkittäviä muuttoreittejä. Perämeren rannikkoalueelle sijoittuva kansainvälisesti tärkeä lintujen muuttoreitti sijoittuu huomattavan kauas alueen länsipuolelle (kuva 14). Kurkien muuttoreitti kulkee keväällä leveällä rintamalla alueen länsipuolella, ja syksyllä hankealue sijoittuu kurkien valtakunnallisesti tärkeän muuttoreitin länsireunalle (kuva 14). Syksyn kurkimuutto saa alkunsa Muhoksen ja Tyrnävän alueelta, josta se suuntautuu suoraviivaisesti etelälounaaseen, Keski-Suomen länsiosien kautta kohti Hankoniemeä. Muuttoreitin kautta kulkee joka syksy liki kurkea. Muuttoreitti sijoittuu pääosiltaan hankealueen itäpuolelle, mutta kurkimuuton tarkempaan sijoittumiseen vaikuttaa huomattavasti muuttopäivinä vallitseva tuulen suunta ja voimakkuus. Joissakin sääoloissa (esim. voimakas itätuuli) hankealueen kautta saattaa muuttaa merkittäviä määriä kurkia (kuva 14). Kurjet muuttavat yleensä selkeällä ja myötätuulisella säällä, jolloin ne lentävät selvästi törmäyskorkeuden yläpuolella. Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tiedossa olevia muuttolinnuille tärkeitä levähdys- tai ruokailualueita. Lähimmillään noin 4 km etäisyydelle hankealueen lounaispuolelle sijoittuvalle Ylivieskan Raudaskylän peltoalueelle kerääntyy keväällä ja syksyllä jonkin verran muuttomatkallaan levähtäviä ja ruokailevia lintuja. Suuremmassa määrin mm. hanhia, joutsenia ja kahlaajia lepäilee suoraan hankealueen eteläpuolella Nivalan peltoalueella, ja on ilmeistä, että osa näistä linnuista saattaa muuttaa keväällä ja syksyllä hankealueen kautta.

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

SIEVIN PUUTIKANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN PUUTIKANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO LIITE 2 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY SIEVIN PUUTIKANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonto- ja linnustoselvitykset Erillisraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24712 2 (27) Sievin Puutikankankaan

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINENERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21901 2 (11) Jakostenkallion tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

NIVALAN HIRSISTÖNKANGAS TUULIVOIMAHANKE

NIVALAN HIRSISTÖNKANGAS TUULIVOIMAHANKE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY NIVALAN HIRSISTÖNKANGAS TUULIVOIMAHANKE Ympäristöselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19521P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Nivalan Hirsistönkangas

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLIOT TUULIVOIMAHANKE

SIEVIN JAKOSTENKALLIOT TUULIVOIMAHANKE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLIOT TUULIVOIMAHANKE Ympäristöselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19521P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sievin Jakostenkalliot

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Lakeuden luontokartoitus Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet

Lisätiedot

TUULIWATTI OY VAALAN NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO. Luonto- ja linnustoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.2.

TUULIWATTI OY VAALAN NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO. Luonto- ja linnustoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.2. TUULIWATTI OY VAALAN NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26596P001 2 (35) Vaalan Naulakankaan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013 Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Asiakas Winda Invest Oy Gallen-Kallelankatu 7 28100 Pori Yhteyshenkilö Kalle Sivill Puh.

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23569 Raportti Mäkelä

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu alueita,

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

NATURA VERKOSTO

NATURA VERKOSTO NATURA 2000 -VERKOSTO Natura 2000 -verkostoon kuuluvien luontodirektiivin ja lintudirektiivin perusteella suojeltavien alueiden keskittymät. Ydinestimoinnissa käytetyn ytimen koko on 1000 km² ja säde 17,8

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 4 Tulokset... 4 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

RUSKON KAUPAN SUURYKSIKKÖ

RUSKON KAUPAN SUURYKSIKKÖ S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY RUSKON KAUPAN SUURYKSIKKÖ FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28378 2 (8) Ruskon kaupan suuryksikkö FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 18.8.2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa LIITO-ORAVA Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 19.12.2016 Turussa ja Porissa Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2016 1 Liito-oravan suojelu Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy 19 Taulukko 3. Suhangon kasvillisuusselvityksen maastotöissä v. 2012 havaitut erityishuomiota vaativat sammallajit (Valtak. = valtakunnallisesti uhanalainen, Alueel. = alueellisesti uhanalainen, Dir.=

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY JA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (9) Marjo Pihlaja Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ Teemu Virtanen Paula Salomäki 8.10.2012 Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1 1 Kasvillisuus...2

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 PÄIVITETTY 16.09.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Esa Lammi, Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 20.3.2014 PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvitysalue ja tietolähteet... 3

Lisätiedot

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 MÄNTSÄLÄ (46) LUO-alue sijaitsee Mäntsälän keskiosissa Lukon kylässä pääosin asumattomalla metsäisellä harjualueella. osalta pääosin tietoon alueella laaja-alaisesti esiintyvästä

Lisätiedot

Sääskiniemen kaavamuutos luontoselvitys

Sääskiniemen kaavamuutos luontoselvitys Liite 2 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOUNI RIITAMO JA PIHTIPUTAAAN KUNTA kaavamuutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 Marko Vauhkonen, Pekka Routasuo & Esa Lammi 30.11.2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Suomen luonnonsuojeluliiton MUISTUTUS Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. pily@pily.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Viite: Dnro

Lisätiedot

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys Raportti 67030416 8.7.2003 Kuva: Pasi Halme Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 SUUNNITTELUALUE 2 3 MENETELMÄT JA AINEISTO 2 3.1 Suunnittelutyön vaiheet 2 3.2 Suunnitteluaineisto

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO VANTAAN METSÄLINNUSTON MUUTOKSET Palokärki Dryocopus martius menestyy hyvin Vantaan metsissä. JUKKA HAAPALA Vantaan metsälinnuston muutokset kahden

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A INNOPOWER OY LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE TUULIVOIMASELVITYS täydentävät ympäristöselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.10.2012, rev 20.5.2013 YMPÄRISTÖSELVITYS

Lisätiedot

335. Laajanneva-Mustasuo (Vaala)

335. Laajanneva-Mustasuo (Vaala) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 335. Laajanneva-Mustasuo

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Pajulintu on alueen runsain pesimälintu Suomen Luontotieto Oy 28/2014 Jyrki Matikainen, Tikli Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Lepakkoselvitys Heikki Holmén 26.8.2016 2 (5) 26.8.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015)

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015) Vastaanottaja Triventus Wind Power Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995-002 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOSELVITYKSET (KEVÄT/KESÄ 2015) MUUTTUNEIDEN

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON VOIMALAPAIKKAKOHTAISET LUONTOSELVITYKSET

KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON VOIMALAPAIKKAKOHTAISET LUONTOSELVITYKSET Päivämäärä 6..5 KANGASTUULI OY/ELEMENT POWER KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON VOIMALAPAIKKAKOHTAISET LUONTOSELVITYKSET Päivämäärä 6..5 Laatija Tarkastaja Pekka Majuri, Antje Neumann, Niina Onttonen Erika

Lisätiedot