Käyttöturvallisuus- Obrtniška cesta 30 SI 1420 TRBOVLJE SLOVENIA Puhelin: Faksi:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuus- Obrtniška cesta 30 SI 1420 TRBOVLJE SLOVENIA Puhelin: +386 3 56 14 720 Faksi: +386 3 56 14 722"

Transkriptio

1 1. AINEEN/YHDISTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Tuotteen tunnistustiedot Tuote Bonpet-palonsammutusneste Tuotekoodi(t) HUOM: Käyttöturvallisuustiedote koskee vain palonsammutusnestettä ilman pakkausta. Se koskee kaikkia litran pakkauksia. 1.2 Aineen tai yhdisteen käyttötarkoitus ja käyttörajoitukset Käyttötarkoitus Käyttörajoitukset Käyttömenetelmä Tulipalon sammutus Tuote on tarkoitettu teolliseen käyttöön ja ammattikäyttöön Käytetään palonsammutusjärjestelmissä ja palonsammutustuotteissa 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen antajan tiedot Valmistaja BONPET SYSTEMS d.o.o. Obrtniška cesta 30 SI 1420 TRBOVLJE SLOVENIA Puhelin: Faksi: Käyttöturvallisuus- tiedotetta koskevat kyselyt Puhelin: Hätäpuhelinnumero Puhelin Terveysongelmissa ota yhteys lääkäriin, hengenvaarallisissa tilanteissa soita Myrkytystietokeskus VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS 2.1 Aineen tai yhdisteen luokitus Luokitus direktiivin 1999/45/EY ja säännöksen 1272/2008 EY mukaan. EY:n lainsäädännön mukaan palonsammutusnestettä ei luokitella vaaralliseksi aineeksi. Terveys Ympäristö Palonsammutusnestettä ei ole tarkoitettu juotavaksi. Haittavaikutuksia ihokosketuksesta ei tunneta. Palonsammutusneste on neutraali, vesiliukoinen eikä aiheuta erityistä vaaraa ympäristölle, kun käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 13 hävityssuosituksia noudatetaan. 2.2 Merkinnät Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi Muut vaarat Tämä yhdiste ei sisällä ainesosia, joiden katsotaan olevan pysyviä, biologisesti kertyviä tai myrkyllisiä tai erittäin pysyviä tai biologisesti erittäin kertyviä. Bonpet-palonsammutusneste Sivu: 1 / 6

2 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA 3.1 Johdanto Bonpet-palonsammutusneste koostuu alla luetelluista vaarattomista lisäaineista ja ainesosista. Pit. % Luokitus ES Merk. R- lauseke Luokitus ES Vaaraluokka Vaaralauseke Ainesosa CAS-numero ECCnumero Ammoniumkarbonaatti CH2O3-xH3N Ammoniumvetykarbonaatti CH2O3-H3N X n Akuutti myrk. 4 suun kautta 3 X n 22 Akuutti myrk. 4 H302 H302 Towalex AFFF 3% UL 2 Xi 36 Silmä-ärs. 2 H Muut tiedot Tässä kohdassa mainittujen R- ja H-lausekkeiden täydellinen teksti on kohdassa ENSIAPUOHJEET 4.1 Ensiapuohjeiden kuvaus Aine ei ole vaarallinen ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle. Jos esiintyy pahoinvointia, ota yhteys lääkäriin. Terveysriskejä koskevat tiedot perustuvat aineen vaarallisiin ainesosiin. Hengitys Iho Neste ei ole haihtuvaa (lievä ammoniakin haju). Altistunut on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Annettava tarvittaessa suusta-suuhun-tekohengitystä ja otettava yhteys lääkintähenkilökuntaan. Riisuttava tahraantuneet vaatteet. Pesu saippualla ja runsaalla vedellä. Silmät Nieleminen Pestävä runsaalla vedellä (10 15 minuutin ajan). Jos ärsytys jatkuu, otettava yhteys lääkäriin. Suu on pestävä vedellä ja on juotava runsaasti vettä. Jos ainetta niellään runsaasti, on otettava yhteys lääkintähenkilökuntaan. 4.2 Oireet ja välittömät sekä viivästetyt vaikutukset Ei tunneta. 4.3 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Ilmoitettava lääkärille tapaturman syy ja näytettävä tuote-etiketti tai käyttöturvallisuustiedote. Muita tietoja ei ole saatavissa. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Aine on palonsammutusneste, joten muita sammutusaineita ei tarvita. 5.2 Aineeseen tai yhdisteeseen liittyvät erityiset vaarat Yli 300 C:een lämpötilassa neste hajoaa ainesosiin N2 ja CO2 5.3 Ohjeet palonsammuttajille Ei tarvita. Bonpet-palonsammutusneste Sivu: 2 / 6

3 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Henkilökohtainen suojaus (suojausmenetelmät, suojavarusteet ja toiminta hätätilanteessa) Estettävä silmä- ja ihokosketus. Ei juomakelpoista Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Itse Bonpet-neste ei ole ympäristölle haitallista. Palonsammutusvettä ei saa kuitenkaan päästää viemäriin, vesisäiliöihin ja pohjaveteen. Saastumisen yhteydessä noudatettava sovellettavaa lainsäädäntöä Puhdistusohjeet/tahattomien päästöjen keräys Pienet määrät pestään runsaalla vedellä, suuret määrät imeytetään imevällä materiaalilla (hiekalla) ja kerätään merkittyyn inerttiin pakkaukseen ja hävitetään kohdan 13 mukaan. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Ohjeet turvalliseen käsittelyyn Tuote ei ole vaarallista eikä edellytä erityiskäsittelyä. Työpaikalla on varmistettava ainoastaan työturvallisuusmääräysten noudattaminen. Avoimet säiliöt on suljettava tiiviisti, ja kemikaalien kanssa työskentelystä annettuja turvaohjeita on noudatettava. Ei saa syödä tai juoda käytön aikana. 7.2 Turvallinen varastointi ja yhteensopimattomuus Neste on säilytettävä suljetuissa säiliöissä. Varastointi ei edellytä erityisiä välineitä tai ilmanvaihtoa Erityiset loppukäytöt Katso teknisestä tietolehdestä ja tuotteen ilmoituksesta. Pakkausmateriaalit: suositeltu valmistajan alkuperäinen pakkaus sopimattomat pakkaukset - ei saa valuttaa muihin kuin alkuperäisiin ja merkittyihin säiliöihin. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET 8.1. Valvonta Pidettävä loitolla elintarvikkeista ja juomista Altistumisen ehkäiseminen Asianmukainen tekninen ja Kohdassa 7 ilmoitetut turvaohjeet. teknologinen valvonta Henkilökohtainen suojaus Työympäristö on pidettävä puhtaana. Ei saa syödä tai juoda työn aikana. Saastuneet vaatteet on työn jälkeen riisuttava ja pestävä. Silmien ja kasvojen suojaus Käytettävä suojalaseja, jos suora kosketus tuotteeseen on mahdollista. Ihonsuojaus Käytettävä puuvillaisia suojavaatteita. Käsiensuojaus Suojakäsineet: materiaali: nitriilikumi, tunkeutumisaika: > 480 min, paksuus: 0,4 mm. Hengityksensuojaus Ei tarvita. Lämpövaarat Muut Ympäristön altistumisen ehkäisy Noudata ympäristönsuojeluohjeita. Bonpet-palonsammutusneste Sivu: 3 / 6

4 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaaliset ja kemialliset perustiedot Fysikaalinen olomuoto Neste Väri Kevyesti värillinen neste Haju Lievä ammoniakin haju ph-arvo 8-8,5 Tiheys 1,1 kg/l Syttymispiste Ei syty Vesiliukoisuus 20 o C:ssa g/l Täysin liukeneva Jäätymispiste < 0 o C Kiehumispiste 103 o C Leimahduspiste Ei ole Räjähdyspiste Ei ole Syttymislämpötila Ei ole Hajoamislämpötila yli 300 o C Hajoamistuotteet N2, CO2, H2O 9.2 Muut tiedot Ei tunneta. 10. AINEEN PYSYVYYS JA KÄYTTÄYTYMINEN Aineen käyttäytyminen Vaarallisia reaktioita normaalissa käytössä ei tunneta Kemiallinen stabiilisuus Aine on stabiili normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tunneta Vältettävät olosuhteet Korkea lämpötila. Hajoaa 300 C:ssa Yhteensopimattomat materiaalit Tuote ei ole reaktiivinen ja on yhteensopiva useimpien aineiden kanssa lukuun ottamatta voimakkaasti hapettavia aineita. Säilytettävä alkuperäisessä säiliössä Vaaralliset hajoamistuotteet Ilmalle altistettuna neste hajoaa ainesosiin CO2 ja H2O. Hajoaminen nopeutuu korkeissa lämpötiloissa. Yli 300 C:een lämpötilassa neste hajoaa ainesosiin N2 ja CO2 11. MYRKYLLISYYSTIEDOT 11.1 Myrkylliset vaikutukset Itse tuotetta ei ole testattu, mutta se on luokiteltu vaarallisia tuotteita koskevan direktiivin 1999/45/EY perinteisten menetelmien (laskentojen) ja myrkyllisyyden mukaan. Katso lisätiedot kohdasta 2 ja 3. Akuutti myrkyllisyys Neste ei vaaranna terveyttä ja on biologisesti hajoavaa. Ammattimaisesti ja ohjeiden mukaan käytettynä ei aiheuta tunnettuja haittavaikutuksia. Bonpet-palonsammutusneste Sivu: 4 / 6

5 Ihoärsytys: Vähäinen mahdollisuus erittäin herkillä henkilöillä Silmä-ärsytys Vähäinen mahdollisuus erittäin herkillä henkilöillä Ihoärsytys: Vähäinen mahdollisuus erittäin herkillä henkilöillä Hengitysteiden herkistyminen Tietoja ei saatavissa Ihon herkistyminen Tietoja ei saatavissa Krooninen myrkyllisyys Tietoja ei saatavissa 12. EKOTOKSISUUS Arviointia tuotteen ekologisesta vastaanottavuudesta ei ole saatavissa Myrkyllisyys Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 2 ainesosatietojen perusteella. Tuote ei sisällä haihtuvia ainesosia Pysyvyys ja hajoavuus Biologisesti hajoava Biokertyvyys Liikkuvuus maaperässä BONPET-palonsammutusneste on ympäristöystävällinen ja haitaton vesistöille, eläimille ja kasveille PBT- ja vpvb-arviointitulokset Muut haittavaikutukset Ei ole biokertyvää. 13. HÄVITTÄMINEN 13.1 Jätteiden käsittely Jätteiden Valmistejäämät voidaan hävittää puhdistuslaitoksessa hävittäminen jätteidenkäsittelydirektiivin tai paikallisten tai kansallisten määräysten mukaan. Pakkauksen hävittäminen Jäännöskoodi Vahingoittuneen tai tuotejäämiä sisältävän pakkauksen käsittely: Pakkaus on tyhjennettävä kokonaan ja hävitettävä pakkausdirektiivin ja jätepakkauksia koskevien määräysten mukaan. Jäämät on hävitettävä jätteidenkäsittelydirektiivin mukaan. Tyhjennettyä ja puhdistettua pakkausta voidaan käyttää uudelleen tuotteen pakkaamiseen tai se voidaan hävittää pakkauksia ja jätepakkauksia koskevan direktiivin mukaan. Jäännöskoodi määritetään jätehuoltoyrityksen kanssa. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 Rautatie- ja maantiekuljetus (RID/ADR-varoituslipukkeet) Voimassa olevien sääntöjen mukaan tuotetta ei luokitella vaaralliseksi. Merikuljetukset IMDG-/GGV-luokka Voimassa olevien sääntöjen mukaan tuotetta ei luokitella vaaralliseksi. ICAO-/IATA-luokka Voimassa olevien sääntöjen mukaan tuotetta ei luokitella vaaralliseksi. Bonpet-palonsammutusneste Sivu: 5 / 6

6 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Ainetta tai yhdistettä koskevat terveys-, turvallisuus- ja ympäristömääräykset/lainsäädäntö EY-direktiivi 1907/2006, direktiivi 1999/45/EY ja kaikki sen muutokset, EY-direktiivi 1272/2008: Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi kemikaaliksi Kemikaalin turvallisuusarviointi Kemikaalin turvallisuusarviointia ei ole suoritettu. 16. MUUT TIEDOT 16.1 Kohdan 3 R-lausekkeet Kohdassa 3 mainittujen R-lausekkeiden täydellinen teksti: R22 Haitallista nieltynä. R36 Ärsyttää silmiä Kohdan 3 H-lausekkeet Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden täydellinen teksti: H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää silmiä Edellisen version muutokset Käyttöturvallisuustiedote vastaa kaikilta osin EY-direktiivin 1907/2006 vaatimuksia Muut tiedot Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu sovellettavan lainsäädännön mukaan. Käyttöturvallisuustiedotteet tiedot ovat tärkeitä kemikaalien turvallisen käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen sekä jätteiden hävittämisen takaamiseksi. Ilmoitetut tiedot perustuvat tietämykseemme ja kokemukseemme ja ne ovat tarkkoja ja luotettavia käyttöturvallisuustiedotteen luontihetkellä. Käyttäjän on arvioitava käyttöturvallisuustiedotteen tietojen sovellettavuus tuotteen käyttöön nähden. Tuotetta ei saa käyttää muuhun kuin kohdassa 1 ilmoitettuun tarkoitukseen. Käyttäjän on hankittava lisätietoja, jos käyttöturvallisuustiedotteen tiedot eivät ole riittäviä ottaen huomioon työn laajuuden, luonteen ja olosuhteet. Käyttäjän on tutustuttava myös kaikkiin sovellettaviin määräyksiin ja säädöksiin (koskien työturvallisuutta, jätteidenkäsittelyä, kuljetusta jne.). Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot kuvaavat edellytykset tuotteen turvalliseen käsittelyyn eivätkä ole tuotteen laadun takuu. Valmistaja ei vastaa käyttöturvallisuustiedotteen laiminlyönnin tai tuotteen väärinkäytön seuraamuksista. Käyttöturvallisuustiedote on laadittu sovellettavan lainsäädännön ja toimittajan käyttöturvallisuustiedotteen mukaan: Ammoniumbikarbonaatti , versio 1.2 Ammoniumkarbonaatti , versio 8.0 Towalex AFFF 3% UL , versio 1. Bonpet-palonsammutusneste Sivu: 6 / 6

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT *

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : TISSUE-TEK VIP PARAFFIN WAX TEK III : SAK-4502, SAK-4508, SAK-4509, SAK-4511, SAK-4512

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop Tarkistus 16/04/2014 Laadintapäiväys 7 Tarkastuspäivä 27/11/2013 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 1893870

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61265 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi : KEMETYL T - TAKKOJEN POLTTOAINE Artikkelin numero : 2659, 2661 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 5800 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot