TIIVISTELMÄRAPORTTI METALLIVAAHTOLUJITTEISET BALLISTISET SUOJAUS- MATERIAALIT, OSA II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄRAPORTTI METALLIVAAHTOLUJITTEISET BALLISTISET SUOJAUS- MATERIAALIT, OSA II"

Transkriptio

1 2010/780 ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) TIIVISTELMÄRAPORTTI METALLIVAAHTOLUJITTEISET BALLISTISET SUOJAUS- MATERIAALIT, OSA II Tuomo Tiainen, professori Tampereen teknillinen yliopisto TTY Materiaaliopin laitos PL Tampere puh Mikko J. Nieminen, DI, tutkija TTY Materiaaliopin laitos Tomi Lindroos, DI, tutkija VTT Uudet materiaalit- osaamiskeskus Tampere Tiivistelmä Loppuraportissa esitetään kolmivuotiseksi suunnitellun hankkeen toisen tutkimusvuoden keskeiset tulokset ja niistä tehtävät johtopäätökset. Toisen tutkimusvuoden aikana saatettiin loppuun avosoluisesta metallivaahdosta ja keraamimateriaalista valuteitse integroidun rakenteen valmistamiseen tähtäävät tutkimukset. Kyseinen reitti todettiin siinä määrin työlääksi, tuloksiltaan epävarmaksi sekä laajamittaiseen teolliseen tuotantoon huonosti soveltuvaksi, että tämän tutkimushaaran kartoittaminen päätettiin lopettaa. Tutkimuspanokset keskitettiin sen sijaan hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana esille nousseeseen lupaavaan tutkimushaaraan eli keraamiluonteisen suojausmateriaalin ja liitospinnaltaan strukturoidun metallilevyn liittämiseen toisiinsa metallurgisella liitoksella keraamiluonteisen suojausmateriaalin reaktiivisen synteesin aikana vapautuvan lämmön avulla. Hankkeen aikana suoritettiin loppuun ensimmäisen tällä tavalla valmistetun rakenteen (tehokkaimmalla mahdollisella panssariluodilla suoritetussa) ampumakokeessa saatujen tulosten analysointi. Tulosten perusteella voitiin todeta, että vaikka liittyminen ei ollutkaan täydellinen koko liitospinnan alueella, oli liitos kuitenkin riittävän hyvä pitämään keraamiluonteisen suojausmateriaalin koossa osumakohdan läpäisyä lukuun ottamatta ja parantamaan siten olennaisesti suojausmateriaalin moniosumakestävyyttä. Tehtyjen havaintojen perusteella valmistettiin eri tavalla strukturoituja metallisia taustalevyjä, liitettiin ne keraamiluonteiseen suojausmateriaaliin reaktiivisessa synteesissä, karakterisoitiin syntyneitä liitoksia ja suoritettiin ampumakokeita näin saaduille suojausmateriaaleille. Viimeksi valmistetussa kahdeksan koelevyn sarjassa ei teräsytimisellä panssariluodilla ammuttaessa saatu yhtään läpäisyä ja parhaimmillaan suojausmateriaalilevy pysyi ehjänä kokonaisuutena osumakohdasta lähteviä muutamia keraamiluonteisen materiaalin säröjä lukuun ottamatta. Kaikissa tapauksissa aikaansaadun liitoksen lujuus ei kuitenkaan ollut riittävä pitämään keraamiluonteista materiaalia koossa, vaan se irtosi alueittain taustalevystä paljastaen alla olevan pelkän taustalevyn. Ampumakokeessa saatujen tulosten analysointi antoi kuitenkin selkeitä viitteitä menetelmän onnistumispotentiaalista sekä parhaan tuloksen antavasta pintastrukturoinnista. Hankkeen kolmantena tutkimusvuonna on tarkoitus keskittyä taustalevymateriaalin ja sen pintastrukturoinnin sekä reaktiivisen synteesin prosessiparametrien optimointiin tavoitteena pysäyttää kaikki mahdolliset kiväärikaliiberin panssariluodit näin aikaansaadun, moniosumakestävyydeltään riittävän hyvän suojausmateriaalin avulla. VTT:n Uudet materiaalit- osaamiskeskuksen tutkimuksissa keskityttiin syntaktisen metallivaahdon sekä titaanilevyn integrointiin keraamiluonteisen suojausmateriaalin taustalevyksi. Vaahtorakenteiden integroinnissa ei onnistuttu, mutta titaanilevymateriaalilla saatiin NiTi- välikerrosta käytettäessä aikaan lupaavia liitoksia, joiden testaus ampumakokeissa on käynnissä. Postiosoite: MATINE PL HELSINKI Puhelin (vaihde): Käyntiosoite: Pääesikunta Fabianinkatu HELSINKI Pääsihteeri Laskutusosoite: Pääesikunta ja sen alaiset laitokset Suunnittelusihteeri Pääesikunta / Materiaaliosasto / MATINE Toimistosihteeri PL 5512 Telekopio LASKUTUS Sähköposti WWW-sivusto

2 1. Johdanto Kolmivuotiseksi suunnitellun tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää kiväärikaliiberin panssariluodit pysäyttävä, moniosumakestävyydeltään hyvä ballistinen suojausmateriaali, jota voitaisiin käyttää sekä henkilökohtaiseen suojaukseen että erityisesti panssaroitujen ajoneuvojen nykyistä tehokkaampaan suojaukseen. Tällaisella suojausmateriaalilla on runsaasti käyttökohteita sekä maa- että vesikuljetuskalustossa ja sen käytön avulla voidaan merkittävästi vähentää sekä elävään voimaan että kalustoon kohdistuvia menetyksiä kriisitilanteissa. 2. Tutkimuksen tavoite ja suunnitelma Kiväärikaliiberin panssariluoteja vastaan suunniteltu suojausmateriaali koostuu yleensä kahdesta komponentista: kovasta keraamisesta tai keraamiluonteisesta pintamateriaalista, jonka tehtävänä on särkeä panssariluodin kova ja läpäisykykyinen ydin sekä lujasta ja sitkeästä taustamateriaalista, jonka tehtävänä on pysäyttää muodostuneet sirpaleet ja estää niiden läpäisy. Ongelmana tähänastisissa ratkaisuissa on ollut varsinaisen suojausmateriaalin ja taustalevyn liittäminen toisiinsa siten, että liitos kestäisi särkymättä luodin korkeaenergisen iskun. Metallivaahdoilla eli solustetuilla metallimateriaaleilla on keveyden ja jäykkyyden lisäksi hyvä energian absorptiokyky. Energia- absorptio tapahtuu lisäksi pitkällä matkalla vaahdon kokoonpuristumisen myötä. Hankkeen lähtökohtana oli ajatus yhdistää kova keraamimateriaali ja avosoluinen metallivaahto integroiduksi rakenteeksi, jonka avulla luodin iskuenergia saataisiin kulutetuksi ilman suojausmateriaalin läpäisyä. Ensimmäisenä hankevuonna keskityttiin tämän tutkimushaaran tarkasteluun soveltaen valupohjaisia menetelmiä keraamimateriaaliin integroidun avosoluisen metallivaahdon tuottamiseen. Tämä reitti osoittautui kuitenkin liian työlääksi, tuloksiltaan epävarmaksi sekä teolliseen tuotantoon huonosti soveltuvaksi, joten tämän haaran tutkimukset lopetettiin toisen hankevuoden alkupuoliskolla. Ensimmäisenä hankevuonna oli kuitenkin noussut esille uusi lupaava tutkimushaara, jossa tarkasteltiin liitospinnaltaan vaahtomaiseksi strukturoidun metallilevyn liittämistä keraamiluonteiseen suojausmateriaaliin suoraan suojausmateriaalin reaktiivisessa syntetisointiprosessissa. Ensimmäisenä hankevuonna tällä tavoin valmistettu koelevy osoittautui ampumakokeessa lupaavaksi sekä läpäisyominaisuuksiensa että syntyneen liitospinnan ominaisuuksien suhteen. Se antoi selviä viitteitä siitä, että optimaalisella pinnan strukturoinnilla sekä reaktiivisen synteesin oikeilla parametreilla on mahdollista muodostaa metallurginen liitos keraamiluonteisen suojausmateriaalin ja taustamateriaalin välille. Se osoitti myös, että metallurginen liitos mahdollistaa moniosumakestävyyden merkittävän parantamisen. Tutkimushankkeen toisen vuoden suunnitelmaksi otettiinkin optimaalisen pintastrukturoinnin sekä reaktiosynteesimenettelyn kehittäminen, syntyneiden suojausmateriaalien testaus ampumakokein sekä muodostuneiden liitosten ja ampumakokeiden tulosten karakterisointi ja analysointi. VTT:n Uudet materiaalit-yksikössä tutkittiin ensimmäisenä hankevuonna käynnistettyä metallivaahtorakenteisen taustalevyn integrointia keraamiluonteiseen suojausmateriaaliin sekä loppuvuonna myös titaanilevyn integrointia keraamiluonteiseen suojausmateriaaliin reaktiivisen synteesin ja sopivan välikerrosmateriaalin välityksellä. 2

3 3. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen hypoteesina oli se, että keraamiluonteisen suojausmateriaalin ja liitospinnaltaan sopivasti strukturoidun metallilevyn välille saadaan muodostumaan metallurginen liitos hyödyntämällä suojausmateriaalin reaktiivisessa synteesissä syntyvää korkeaa lämpötilaa ja rakenteen tiivistämiseen käytettyä puristuspainetta. Toisena hypoteesina oli se, että syntyvä metallurginen liitos parantaa merkittävästi yhdistelmämateriaalin läpäisy- ja moniosumakestävyyttä, kuten ensimmäisen hankevuoden aikana saadut tulokset myös osoittivat. Tutkittavana suojausmateriaalina hankkeessa oli reaktiivisen synteesin kautta valmistettu kaupallinen metallimatriisikomposiitti. Taustalevymateriaaleina tutkittiin sekä erkaumalujitettua martensiittista ruostumatonta terästä, joka valmistettiin pintastrukturointeineen metallipulverin lasersintrausta käyttäen, että kuuma- ja kylmävalssattuja rakenneteräksiä, joihin tutkittava pintastrukturointi tehtiin koneistamalla tai ruuveja hyväksikäyttäen. VTT:n tutkimuksissa suojausmateriaalina oli sama komposiittimateriaali ja taustalevyinä tutkittiin sekä erilaisia syntaktisia metallivaahtoja että titaanista valmistettua levymateriaalia. Tutkimusmenetelminä olivat pintalevyn valmistus ja strukturointi joko koneistusta tai metallipulverin lasersintrausta käyttäen sekä yhdistelmämateriaalin valmistaminen reaktiivista synteesiprosessia hyödyntäen. Ampumakokeissa käytettiin joko teräs- tai volframikarbidiytimisiä panssariluoteja. Materiaalien karakterisointi suoritettiin optista ja elektronimikroskooppia sekä siihen liitettyä mikroanalysaattoria käyttäen. Kovuusmittauksia suoritettiin mahdollisten koostumusmuutosten vaikutusten selvittämiseksi. 4. Tulokset ja pohdinta Suoritettujen kokeiden ja karakterisointien tuloksena voitiin osoittaa, että keraamiluonteisen materiaalin ja metallisen taustalevyn välille on mahdollista saada aikaan metallurginen liitos reaktiosynteesin yhteydessä. Hyvän liitoksen muodostuminen edellyttää kuitenkin pinnan strukturointia sulamisen paikalliseksi ydintämiseksi ja epäpuhtauksia poistavan materiaalivirtauksen aikaansaamiseksi (kuvat 1 ja 2) 3

4 a) b) Kuva 1. Keraamiluonteisen materiaalin (kuvan yläosa) ja lasersintratun martensiittisen ruostumattoman teräksen (kuvan alaosa) välille muodostunut liitos: a) tasopinnan kohdalla muodostunut epätäydellinen liitos, b) strukturoidun pinnan kohdalla muodostunut metallurginen liitos. Särö kuvassa 1b on muodostunut ampumakokeessa. SEM- mikroskooppikuva. Pinnan oikeanlaisen strukturoinnin avulla on mahdollista saada aikaan metallurginen liitos koko liitettävien pintojen alueelle (kuva 3). Tällöin liitoksen rajapinta muodostuu lisäksi eitasomaiseksi, jolloin sen kestävyys myös taipumisesta aiheutuvaa leikkauskuormitusta vastaan on hyvä. Sopivan sulamisasteen saavuttaminen ja riittävän materiaalivirtauksen 4

5 Kuva 2. Suuremmalla suurennuksella otettuja SEM- mikroskooppikuvia kuvan 1b metallurgisesta liitoksesta, jossa on nähtävissä gradienttityyppistä rakennetta. aikaansaaminen edellyttävät pintastrukturoinnin oikeaa mittakaavaa sekä puristussuuntaan nähden viistoja pintoja pintageometriassa. 5

6 Kuva 3. Sopivan pintastrukturoinnin avulla aikaansaatu aaltomainen liitospinta keraamiluonteisen materiaalin (kuvan alaosa) ja kylmävalssatun rakenneteräksen (kuvan yläosa) välillä. Reaktiosynteesin yhteydessä näyttää teräksen puolelta liukenevan jossain määrin rautaa keraamiluonteisen materiaalin matriisiin, mutta päinvastaiseen suuntaan ei seosaineiden liikettä juurikaan tapahdu. Reaktiosynteesin tuottama lämpösykli on ilmeisesti myös niin nopea, ettei teräksessä tapahdu juurikaan merkittäviä rakenne- tai ominaisuusmuutoksia (kuva 4). Keraamiluonteisen materiaalin matriisiin liuennut rauta saattaa saada aikaan lievää kovuuden laskua rajapinnan läheisyydessä; tämä voi kuitenkin olla yhdistelmärakenteen muodonmuutoskäyttäytymisen ja kestävyyden kannalta pelkästään hyvä asia. Ampumakokeissa kaikki eri tavoin (kahdeksan eri versiota) strukturoidut yhdistelmämateriaalit pysäyttivät teräsytimisen panssariluodin (kuva 5). Pullistumaa taustalevyn puolelle syntyi levystä riippuen 0-7mm. Parhaissa tapauksissa myös keraamiluonteinen materiaali säilyi yhtenä kappaleena säröytymisestään huolimatta ja yhdistelmämateriaali pysyi koossa iskusta hajoamatta. Kaikilla pintastrukturoinneilla näin ei tapahtunut, vaan säröytynyt keraamiluonteinen materiaali lohkeili irti taustalevystä, vaikka läpäisyä ei tapahtunut. Kuvan 5 kaltaiset tulokset ovat kuitenkin varsin rohkaisevia moniosumakestävyyden kannalta, sillä kuvan esittämään levyyn voitaisiin todennäköisesti ampua vielä 2-3 lisälaukausta ilman läpäisyä. Yhdistelmämateriaalin kovuusprofiili Kovuus [HV5] Etäisyys rajapinnasta [mm] (<0 =Exote, >0 =kylmävalssattu teräs)

7 a) b) Kuva 4. Keraamiluonteinen materiaali/kylmävalssattu rakenneteräs- rajapinnasta (kuva 4a) mitattu kovuusprofiili (kuva 4b). Teräksen puolella kovuusarvoissa ei rajapinnan läheisyydessä esiinny merkittävää muutosta yhtä yksittäistä mittauspistettä lukuun ottamatta. Kuva 5. Ampumakokeessa erääseen strukturoituun yhdistelmämateriaaliin pysähtynyt luoti sekä sen taustalevyyn aiheuttama pullistuma. VTT:n Uudet materiaalit- yksikön suorittamissa tutkimuksissa kartoitettiin sekä syntaktisten alumiinipohjaisten metallivaahtojen käyttömahdollisuuksia suojausmateriaalin taustalevyinä että mahdollisuuksia liittää suojausmateriaali titaaniseen taustalevyyn metallurgisella liitoksella. Molempia mahdollisuuksia kartoitettiin suojausmateriaalin reaktiosynteesin yhteydessä. Syntaktisen metallivaahdon valmistuksessa tutkittiin Leca-soran, huokoisen alumiinioksidikeramiikan ja mikrolasipallojen käyttömahdollisuuksia. Alumiinin matala sulamispiste sai aikaan sen, että alumiini pursui ulos muotista reaktiosynteesin yhteydessä eikä ehjää taustalevyä saatu syntymään. Sen sijaan titaanilevyn liittäminen suojausmateriaaliin saatiin onnistumaan sopivan koostumuksen mukaisen välikerroksen avulla 7

8 (kuva 6). Välikerros tosin pursui ulos muotista synteesin aikana, mutta jätti kuitenkin jälkeensä metallurgisen liitoksen. Näiden yhdistelmärakenteiden ampumakokeet ovat vielä suorittamatta. a) b) Kuva 6. Metalluginen liitos titaanisen taustalevyn (kuvan 6a yläosa) ja keraamiluonteisen suojausmateriaalin (kuvan 6a alaosa) välillä. Kuvassa 6b on esitetty suojausmateriaalin mikrorakenne suuremmalla suurennuksella tarkasteltuna. Yllä esitetyt tulokset osoittavat sen, että tutkittu keraamiluonteinen suojausmateriaali on mahdollista liittää metallurgisella liitoksella erilaisiin metallisiin taustalevymateriaaleihin suoraan suojausmateriaalin reaktiivisen synteesin yhteydessä. Hyvän liitoksen muodostuminen edellyttää metallilevyn sopivaa pintastrukturointia sekä reaktiosynteesin prosessiparametrien optimointia. Parasta mahdollista ratkaisua ei kumpaankaan kohtaan ole vielä löydetty, mutta vaikuttaa siltä, että käytettävissä oleva parametri-ikkuna on kuitenkin kohtuullisen laaja. Tämä helpottaa menetelmän käyttöä myöhemmässä teollisessa tuotannossa. Aikaansaatu yhdistelmärakenne näyttää myös toimivan ajatellulla tavalla ja tarjoavan merkittävää parannusta nyt käytössä oleviin ratkaisuihin verrattuna sekä läpäisyneston että moniosumakestävyyden osalta. Tähän mennessä saadut tulokset eivät kuitenkaan ole vielä riittävän kattavia kehitetyn menetelmän kokonaispotentiaalin arviointiin. Metallinen taustalevy kiinnitettynä metallurgisella liitoksella keraamiluonteiseen suojausmateriaaliin tarjoaa suojausten rakentamisen kannalta merkittäviä etuja. Reaktiosynteesin kautta valmistetuilla yhdistelmämateriaaleilla on aina rajallinen koko pinta-alan suhteen. Metallinen taustalevy tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden suurempien kokonaisuuksien rakentamiseen siten, että yhdistelmämateriaalilevyt liitetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi hitsaamalla taustalevyt kiinni toisiinsa ja suojattaviin rakenteisiin. 8

9 5. Loppupäätelmät Saatujen tulosten perusteella voidaan päätellä, että hyvän metallurgisen liitoksen aikaansaaminen metallisen taustalevyn ja keraamiluonteisen suojausmateriaalin välille on mahdollista hyödyntäen suojausmateriaalin reaktiosynteesissä syntyvää lämpöä. Hyvän liitoksen aikaansaaminen edellyttää kuitenkin pinnan oikeanlaista strukturointia. Muodostuvan metallurgisen liitoksen voidaan myös päätellä toimivan ajatellulla tavalla suojausmateriaali/taustalevy-yhdistelmämateriaalissa ja mahdollistavan yhdistelmärakenteen pysäytyskyvyn sekä moniosumakestävyyden merkittävän lisääntymisen. Metallurgisen liitoksen ja sen myötä moniosumakestävyyden optimoimiseksi on tarpeen selvittää paras pintastrukturoinnin tyyppi sekä mittakaava ja reaktiosynteesissä käytettävät prosessiyksityiskohdat. Pysäytyskyvyn maksimointi eli läpäistävyyden minimointi puolestaan edellyttää oikeanlaista taustalevyn metallimateriaalin ja sen käsittelytilan valintaa maksimaalisen muodonmuutos- ja muokkauslujittumiskyvyn ja sitä kautta energiaabsorption aikaansaamiseksi. Nämä ovat hankkeen kolmannen tutkimusvuoden pääasialliset tavoitteet. Kolmantena vuonna on myös tarkoitus kartoittaa mahdollisuudet optimaalisesti strukturoidun taustalevymateriaalin valmistamiseksi teollisen tuotannon menetelmin. 6. Tutkimuksen tuottamat raportit Tutkimushankkeen toisena vuonna on tuotettu seuraavat raportit, jotka täydentävät tätä tiivistelmäraporttia: 1. Mikko J. Nieminen ja Tuomo Tiainen: Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit, osa II, väliraportit: 1. väliraportti ajalta sekä täydennys ajalle väliraportti ajalta väliraportti ajalta Mikko J. Nieminen ja Tuomo Tiainen: Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit, MATINE tutkimusseminaariesitelmä, Pääesikunta Tomi Lindroos: Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit 2010, VTT osaraportti Hankkeen seuraajan lausunto raportista Hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja TkL Jukka Merikoski: Hanke on uutta luova suojaballistinen materiaalikehitelmä, missä on onnistuttu yhdistämään keraami ja metalli metallurgisella liitoksella. Tämä avaa mahdollisuuden näiden rakenteiden liittämisen esim ajoneuvon metallirunkoon tavanomaisilla hitsausmenetelmillä. Nykyisin suojakeraamit on liitettävä näihin rakenteisiin liimaamalla tai ruuviliitosten avulla. Hanke niveltyy saumattomasti PV:n teknologiahankkeeseen 2010 Ballistiset hybridirakenteet. Tämä teknologiahanke pystyy hyödyntämään suoraan tämän MATINEN hankkeen tuloksia ja etenee merkittävästi nopeammin ja pidemmälle. Hanke on myös saanut runsaasti positiivista palautetta sekä v.2010 hankepäivillä ja MATINE tutkimusseminaarissa 9

10 Kokonaisuudessaan kotimaiset SHS- suojakeraamihankkeet on valittu yhdeksi MATINEN vaikuttavuutta lisääväksi tekijäksi. 10

Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit, osa III Tilanne 31.10.2011 Mikko Nieminen ja Tuomo Tiainen

Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit, osa III Tilanne 31.10.2011 Mikko Nieminen ja Tuomo Tiainen Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit, osa III Tilanne 31.10.2011 Mikko Nieminen ja Tuomo Tiainen 1 Kolmivuotinen Matinen rahoittama tutkimushanke, käynnissä kolmas vuosi Toteuttajatahot:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI. Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit

TIIVISTELMÄRAPORTTI. Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit 2011/801 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2284-2 TIIVISTELMÄRAPORTTI Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit Postiosoite MATINE Puolustusministeriö PL 31 00131 HELSINKI

Lisätiedot

Jänneterästen katkeamisen syyn selvitys

Jänneterästen katkeamisen syyn selvitys 1 (3) Tilaaja Onnettomuustutkintakeskus, Kai Valonen, Sörnäisten rantatie 33C, 00500 Helsinki Tilaus Sähköpostiviesti Kai Valonen 4.12.2012. Yhteyshenkilö VTT:ssä Johtava tutkija Jorma Salonen VTT, PL

Lisätiedot

ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA

ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA TIIVISTELMÄ ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA Kati Tillander, Kaisa Belloni, Tuomo Rinne, Jukka Vaari ja Tuomas Paloposki VTT PL 1000, 02044 VTT Asuntosprinklaus Suomessa on kaksivaiheinen asuntosprinklauksen

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

PASSION PROSYSTEM. Alumiininen piennosturijärjestelmä UUSI! ÄLYKKÄÄMPI JA TURVALLISEMPI. Since 1912

PASSION PROSYSTEM. Alumiininen piennosturijärjestelmä UUSI! ÄLYKKÄÄMPI JA TURVALLISEMPI. Since 1912 PASSION IN CRANES PROSYSTEM Alumiininen piennosturijärjestelmä UUSI! ÄLYKKÄÄMPI JA TURVALLISEMPI Since 1912 PROSYSTEM Alumiininen piennosturijärjestelmä on maailman kehittynein työpajanosturi. Sen ainutlaatuiset

Lisätiedot

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa 1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2011/803 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2286-6 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Matalaemissiivinen ja tutkasäteitä absorboiva hybridimaali Pertti Lintunen, VTT PL 1300, 33101

Lisätiedot

Testata kalkinhajottajan toimivuutta laboratorio-olosuhteissa.

Testata kalkinhajottajan toimivuutta laboratorio-olosuhteissa. TUTKIMUSSELOSTUS NRO PRO 463/02 1 (4) Tilaaja Oy Metro Therm Ab Kuutamokatu 8A Karri Siren 02210 ESPOO ja Nordkalk Oyj Abp Jari Laakkonen Tytyri 08100 Lohja Tilaus Käsittelijä Kohde Tehtävä Palaveri 24.3.2002

Lisätiedot

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Uddeholmin teräkset kestävät kaikenlaista kuormaa Akselit ovat tärkeitä koneenosia varsinkin nostureissa. Akseleiden

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat 10. Kaavauskehykset Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kaavauskehysten päätehtävä on pitää sullottu muotti koossa. Muotin muodostaa useimmiten kaksi päällekkäin olevaa kehystä, joiden

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

Padat ja kattilat. Profi Line -kannelliset teräskattilat. Profi Line - korkea kannellinen kattila. Profi Line -puolikorkea

Padat ja kattilat. Profi Line -kannelliset teräskattilat. Profi Line - korkea kannellinen kattila. Profi Line -puolikorkea Padat ja kattilat Profi Line -kannelliset teräskattilat Profi Line -kannelliset teräskattilat 831 007 832 004 830 000 ruostumaton teräs 304 alumiini 5 ruostumaton teräs 430, min. 0,5 Profi Line - korkea

Lisätiedot

TOBOX-TUULETUSKOTELOIDEN TOIMIVUUS

TOBOX-TUULETUSKOTELOIDEN TOIMIVUUS TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TUTKIMUSSELOSTUS NRO TRT/1701/2008 TOBOX-TUULETUSKOTELOIDEN TOIMIVUUS PL 600 Tampere 2008 (03) 3115 11 (03) 3115 2811 etunimi.sukunimi@tut.fi 2(6) Lausunto nro 1698 TOBOX-TUULETUSKOTELOIDEN

Lisätiedot

23. Yleistä valumalleista

23. Yleistä valumalleista 23. Yleistä valumalleista Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valumallien yleisin rakenneaine on puu. Sen etuja muihin rakenneaineisiin verrattuna ovat halpuus, keveys ja helppo lastuttavuus.

Lisätiedot

Fysikaaliset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet Fysikaaliset ominaisuudet Ominaisuuksien alkuperä Mistä materiaalien ominaisuudet syntyvät? Minkälainen on materiaalin rakenne? Onko rakenteellisesti samankaltaisilla materiaaleilla samankaltaiset ominaisuudet?

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000 S O L U T I O N S MODUULIRAKENNUKSIEN TOTEUTTAJA Hellman s Production Solutions on erikoistunut modulaariseen rakentamiseen. Moduulirakentamisessa yrityksemme panostaa kestäviin materiaaleihin ja projektikohtaiseen

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitaalisen päällystysprosessin kuvaus koneasemalta lopputuotteen laatuun Lähtökohta Tehostaa

Lisätiedot

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 1 SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 2 FERRIITTINEN EN 1.4521 RUOSTUMATON TERÄS -Titaanistabiloitu -Haponkestävä 3 LASERHITSAUS -Pieni lämmöntuonti ei

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv)

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Kaikki mahdollisuudet, täysi vastuu Atlas Copco tarjoaa juuri asiakkaan liiketoimintaan sopivat

Lisätiedot

Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä

Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä Esityksen sisältö 3D-tulostuksesta yleisesti Yleinen käsitys 3D-tulostuksesta: 3D-tulostus on helppoa ja hauskaa Voidaan tulostaa mitä tahansa muotoja 3D-mallin pohjalta

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma

Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma Nopea, pehmeä ja helppo katkaisu Lähes jäysteetön ja värinätön katkaisu Taloudellinen katkaisu Täydellinen ohjelma Ohuet katkaisulaikat ovat hyvin

Lisätiedot

Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET

Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET 24 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET Poijukettingit ja sakkelit Laatuvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 24/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Liikenneviraston

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI TUOTANTOPALVELUT LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta BE Group

Lisätiedot

Palosuojatut liitokset. Puurakenteiden palosuojatut liitokset

Palosuojatut liitokset. Puurakenteiden palosuojatut liitokset Palosuojatut liitokset Puurakenteiden palosuojatut liitokset 02.06.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...- 3-2 LIITOKSET, JOISSA SIVUKAPPALEET PUUTA...- 3-2.1 YKSINKERTAISET SÄÄNNÖT...- 3-2.1.1 LIITTIMIEN

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633. Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633. Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI. VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633 Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI Sivumäärä: 10 Jätetty tarkastettavaksi: 06.03.2008 Työn tarkastaja Maarit

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

Green Light Machining

Green Light Machining Green Light Machining Työstöprosessien optimointiin Vähemmän seisokkiaikoja Enemmän tehokkaita käyttötunteja Korkeampi tuottavuus Tasaisempi laatu Työstöprosessien optimointi Green Light Machining - menetelmillä

Lisätiedot

Kumina viljelykierrossa peltotilastojen näkökulmasta

Kumina viljelykierrossa peltotilastojen näkökulmasta Kumina viljelykierrossa peltotilastojen näkökulmasta Marjo Keskitalo MTT Kasvintuotannon tutkimus KUMINAN SATOVAIHTELUIDEN JÄLJILLÄ -seminaari 23.11.2011 Hyvinkää, 24.11.2011 Ilmajoki Kumina viljelykierrossa

Lisätiedot

Katsaus kehitystarpeisiin ja mahdollisuuksiin. STAHA Materiaalityöryhmä Hannu Salmela

Katsaus kehitystarpeisiin ja mahdollisuuksiin. STAHA Materiaalityöryhmä Hannu Salmela Katsaus kehitystarpeisiin ja mahdollisuuksiin STAHA Materiaalityöryhmä 1.4.2009 Hannu Salmela Staattisen sähkön hallinnassa käytettävät materiaalit - yleisiä painopistealueita Loppukäyttäjien pyrkimyksenä

Lisätiedot

KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA

KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET 18.12.2008 ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA 1 Johdanto Muovauksen vaikutuksesta metallien lujuus usein kasvaa ja venymä pienenee.

Lisätiedot

Ikkunan U-arvon määrittäminen

Ikkunan U-arvon määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S- 10586-10 29.10.2010 Ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen sisään-sisään aukeava alumiiniverhottu puuikkuna MSE Alu 1 (karmisyvyys 160 mm) Tilaaja: Hämeenkyrön Ikkunatehdas

Lisätiedot

UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy

UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy Suomen Elektrodi Oy PL 3, Vattuniemenkatu 19 00210 Helsinki puh. 09 477 8050 fax 09 477 80510 weldexpert@suomenelektrodi.fi ISO 9001: 2000

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Mak Sovellettu materiaalitiede

Mak Sovellettu materiaalitiede .106 tentit Tentti 21.5.1997 1. Rekristallisaatio. 2. a) Mitkä ovat syyt metalliseosten jähmettymisen yhteydessä tapahtuvalle lakimääräiselle alijäähtymiselle? b) Miten lakimääräinen alijäähtyminen vaikuttaa

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

WIDIA-HANITA TUOTTEET

WIDIA-HANITA TUOTTEET WIDIA-HANITA TUOTTEET JÄLLEENMYYJÄNÄ: WIDIA-Hanita tuotteet VariMill...3-4 VariMill pallopäiset jyrsimet...5 Yleisjyrsimet...6-9 Viimeistelyjyrsimet... 10-11 Jyrsimet alumiinille...12-13 Rouhintajyrsin...14

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

Betoninen härkäveistossarja

Betoninen härkäveistossarja Jouni Punkki, tekn.tri, professori Aalto-yliopisto, rakennustekniikan laitos jouni.punkki@aalto.fi Betoniviidakko Oy jouni.punkki@betoniviidakko.fi Betonitekniikan professorina sekä yrittäjänä Jouni Punkkia

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS Tiedote N:o 8 1979 MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU Tauno Tares Maatalouden -tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS PL 18, 01301 Vantaa 30 Tiedote N:o 8 1979

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet

Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet Diplomityö, Mikko Möttönen 2013 YIT Rakennus Oy Valvoja: Prof. Leena Korkiala-Tanttu Ohjaaja: DI Juha Vunneli Suihkuinjektointi

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus

Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus FLIR Systems AB 16.12.2010 Tutkimusselostus VTT-S-10235-10 Liite 2 Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus PVM 16.12.2010 Lämpökuvaaja: VTT Expert Services Oy Erkki Vähäsöyrinki Tilaaja: Binja

Lisätiedot

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista

Lisätiedot

Steel House in the North. Teräksen taitaja pohjoisessa.

Steel House in the North. Teräksen taitaja pohjoisessa. Steel House in the North Teräksen taitaja pohjoisessa. 1998 Teräksen taitaja pohjoisessa. Nokian tutkimuskeskus Helsingin Ruoholahdessa - lasipinta-ala 8000 m 2 - teräspaino 160 tonnia - HST-teräksen osuus

Lisätiedot

Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja

Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja Uusi Outokumpu 02 Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja Kaupungit kasvavat, ihmiset matkustavat entistä enemmän ja väestönkasvu tuo uusia vaatimuksia tavaroita ja palveluja tuottaville

Lisätiedot

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös:

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös: XOTNK 500i või 500 Xi XOTNK 505-3000i vibra.se 150 235 345 495 770 400 200 100 1710 150 LISÄMHDOLLISUUDT Säiliöön voidaan asentaa myös: X/X3 K SOL Venttiili V Käyttöveden lämmönvaihdin o 22mm P=10/15 m

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitalisaation mahdollisuudet asvaltoinnin tuotannossa Lähtökohta Tehostaa projektin läpimenoa

Lisätiedot

Pirkanmaalaisten pientalojen lämmitysenergian kulutus

Pirkanmaalaisten pientalojen lämmitysenergian kulutus Pirkanmaalaisten pientalojen lämmitysenergian kulutus Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 18.6.2012 Johdanto Kädessäsi on tiivistelmä Lämpövinkin tekemästä tutkimuksesta Pirkanmaalaisten pientalojen lämmitysenergian

Lisätiedot

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta).

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). Kuva Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). 2,4 2,3 00 5 35 Mittausalue 3 min 4 3 Tuuletusluukun reunasta tapahtuu ilmavuotoa, joka saattaa aiheuttaa kosteuden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI. Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen ballistisissa suojamateriaaleissa. Tomi Lindroos*, Pertti Lintunen*

TIIVISTELMÄRAPORTTI. Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen ballistisissa suojamateriaaleissa. Tomi Lindroos*, Pertti Lintunen* 2012/MAT812 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2406-8 TIIVISTELMÄRAPORTTI Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen ballistisissa suojamateriaaleissa Tomi Lindroos*, Pertti Lintunen*

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simuloiesimerkki School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännös: Tuula Höök - Tampereen Teknillinen Yliopisto Mallinnustyökalut Jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Tutkimuksen näkökulmia

Tutkimuksen näkökulmia Tutkimuksen näkökulmia Materiaalitehokkuus yrityksissä -seminaari Torstai 11.4.2013, Lahden Urheilukeskus Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava Tiina Malin (DI) Esityksen

Lisätiedot

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Minna Salmi Ruukin Teräspaalupäivä 26.1.2012 Ympäristövastuu terästuotannosta teräspaalutuotteisiin Luotettava paalun valmistusketju RR- ja RD-paalujen edut

Lisätiedot

Parasta käytännöllisyyttä: BLANCO ETAGON.

Parasta käytännöllisyyttä: BLANCO ETAGON. Jälleenmyyjäinfo maaliskuu 2017 www.lapetek.fi Parasta käytännöllisyyttä: BLANCO ETAGON. Allas kolmella tasolla. Tyylikkään käytännöllinen. BLANCO ETAGON uusi allassarja ruostumattomasta teräksestä ja

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset 0.10 %Nb 0.08 NbC:n liukoisuus austeniitissa γ + NbC 1200 C 0.06 0.04 1100 C 0.02 0 γ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 %C Tyypillinen C - Nb -yhdistelmä NbC alkaa erkautua noin 1000

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Prosessimetallurgian opintosuunta

Prosessimetallurgian opintosuunta Prosessimetallurgian opintosuunta Opintosuuntien informaatiotilaisuus Perjantai 5.2.2016 klo 15.35-16.00 (KTK215) Perjantai 12.2.2016 klo 14.00-14.25 (PR174) Prosessimetallurgia prosessi- ja ympäristötekniikan

Lisätiedot

Dno VTT RTH (5)

Dno VTT RTH (5) 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 20.3.2009 20.3.2014 VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194.

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Kiimingin Sora Oy Rouskutie 1 90650 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 18.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy

Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy En kyllä tajua, mistä betoniin tulee ylimääräistä ilmaa. Betonissa

Lisätiedot

TERÄKSISTÄ KOKONAISPALVELUA

TERÄKSISTÄ KOKONAISPALVELUA TERÄKSISTÄ KOKONAISPALVELUA Laserintarkkaa ohutlevytuotantoa Trumatic-levytyökeskus särmäyspuristimineen on Corrotech Oy:n ohutlevytuotannon perusta. Monipuolisella ja tehokkaalla laserilla sekä pistintyökaluilla

Lisätiedot

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa Mikko Löf / Kontiotuote Asiakaspalvelu-/suunnittelupäällikkö HTT :n teknisen ryhmän puheenjohtaja FinZEB -hanke Lähes nollaenergiarakentamisen

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

Connect by Ecophon. Connect listat - Connect T15 pääkannatuslista. Connect listat - Connect T15 välilista. www.ecophon.

Connect by Ecophon. Connect listat - Connect T15 pääkannatuslista. Connect listat - Connect T15 välilista. www.ecophon. Connect by Ecophon Connect listat - Connect T15 pääkannatuslista Connect T15 TKL teräksellä. A ja E T15 reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm. 3700 15 Connect white 59,20 16 * 263191

Lisätiedot

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. FI BE GROUP YHDESSÄ ENEMMÄN ETUJA ASIAKKAALLE BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta,

Lisätiedot

3M Ikkunakalvot. Prestige Auringonsuoja- ja turvakalvot. Kirkkaasti. Ensiluokkainen

3M Ikkunakalvot. Prestige Auringonsuoja- ja turvakalvot. Kirkkaasti. Ensiluokkainen 3M Ikkunakalvot Prestige Auringonsuoja- ja turvakalvot Kirkkaasti Ensiluokkainen Uuden sukupolven 3M Ikkunakalvo Uutta toimivuutta Useat lämpöä torjuvat ikkunakalvot ovat sävyltään tummia, sisältävät metallia

Lisätiedot

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ruotsin energiaviranomaisten maalämpöpumpputestin tulokset 2012 Tiivistelmä testituloksista: Ruotsin energiaviranomaiset testasivat

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

Kartiohattu. Myrskykaulus Läpivientipelti

Kartiohattu. Myrskykaulus Läpivientipelti Suojattuhattu Kartiohattu Sadehattu Tukivanne Piippujakso Myrskykaulus Läpivientipelti Aluskatteen läpivienti Piippujakso Seinätuki Seinäkulmatuki Säädettävä jakso Mittausjakso 22,5 o Käyrät 135 o T-jakso

Lisätiedot

City Combi. Laite on valmistettu asiakkaittemme vaatimusten mukaiseksi, joten se on laadukas, monipuolinen ja luotettava.

City Combi. Laite on valmistettu asiakkaittemme vaatimusten mukaiseksi, joten se on laadukas, monipuolinen ja luotettava. Rolba City Combi City Combi Suunniteltu kaupunkialueille helpottamaan putkistojen huoltotöitä kaikenlaisissa kiinteistöissä kuten esim. ravintoloissa. Se on kompakti ulkopuolelta, mutta siinä on kuitenkin

Lisätiedot

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Kon-67.3110 Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Luennolta: Perustieto eri ilmiöistä Kirjoista: Syventävä tieto eri

Lisätiedot

Jätteestä ekokaivokseksi. Kemian Päivät 22.3.2011 Jutta Laine-Ylijoki VTT

Jätteestä ekokaivokseksi. Kemian Päivät 22.3.2011 Jutta Laine-Ylijoki VTT Jätteestä ekokaivokseksi Kemian Päivät 22.3.2011 Jutta Laine-Ylijoki VTT Mitä taustalla? Globaalisti kasvavat jätevolyymit - metallipitoisia jätteitä vuosittain satoja miljoonia tonneja Luonnonvarojen

Lisätiedot

2 tutkittu alue n. 3 km

2 tutkittu alue n. 3 km Outokumpu Oy Malminetsintä Radiometrinen haravointi Korsnäs Heikki Wennervirta 10.1 e-14e201962 Työn tarkoitus Työstä sovittiin käyntini yhteydessa Korsnäsin kaivoksella 17.10,-19,10.1961 liitteenä olevan

Lisätiedot

T15-, T24-, T24 (C3)- ja T35- kannatusjärjestelmä

T15-, T24-, T24 (C3)- ja T35- kannatusjärjestelmä 4.1 T15-, T24-, T24 (C3)- ja T35-kannatusjärjestelmä T15-, T24-, T24 (C3)- ja T35- kannatusjärjestelmä Kannatusrakenteiden keskimääräinen menekkitaulukko 600 x 600 mm 600 x 1200 mm T-pääkannatinlista 0,84

Lisätiedot

soveltamisen päättymisaika 1 päivä heinäkuuta 2005 1 päivä heinäkuuta 2008

soveltamisen päättymisaika 1 päivä heinäkuuta 2005 1 päivä heinäkuuta 2008 2392 Liite 1, joihin ei sovelleta 5 :ää A. Lyijy seosaineena 1. Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja sinkitty teräs, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä 2. a) Työstettäväksi tarkoitettu

Lisätiedot

Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan. DI Juha Toivonen, DEKRA

Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan. DI Juha Toivonen, DEKRA Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan DI Juha Toivonen, DEKRA SHY NDT-päivä 24.-25.9. 2013 1 (4) DI Juha Toivonen Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan 1. SFS EN 1090 SFS

Lisätiedot

Connect by Ecophon. Connect listat - Connect T15 pääkannatuslista. Connect listat - Connect T15 välilista. www.ecophon.

Connect by Ecophon. Connect listat - Connect T15 pääkannatuslista. Connect listat - Connect T15 välilista. www.ecophon. Connect by Ecophon Connect listat - Connect T15 pääkannatuslista Connect T15 TKL teräksellä. A ja E T15 reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm. 3700 15 Connect white 59,20 16 * 263191

Lisätiedot

Jabro Tools tuotevalikoima

Jabro Tools tuotevalikoima Tervetuloa! Jabro Tools tuotevalikoima Koodiavain nimityksille Jabro VHM Yleiskäyttö Työkalumerkintä alkaa J Esim: J40 Jabro Tornado Suurnopeusjyrsintä High Speed Machining Työkalumerkintä alkaa JH Esim:

Lisätiedot

Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen

Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen 1 www.ruukki.com Vesa Järvinen EXTERNAL 23/01/2014 Ruukin teräspaaluilla kokonaistaloudellisesti edullisimmat perustusratkaisut

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Matalaemissiivinen ja tutkasäteitä absorboiva hybridimaali- HYBRIDPAINT. MATINE vuosiseminaari 17.11.2011 Pertti Lintunen, VTT

Matalaemissiivinen ja tutkasäteitä absorboiva hybridimaali- HYBRIDPAINT. MATINE vuosiseminaari 17.11.2011 Pertti Lintunen, VTT Matalaemissiivinen ja tutkasäteitä absorboiva hybridimaali- HYBRIDPAINT MATINE vuosiseminaari 17.11.2011 Pertti Lintunen, VTT 2 Tutkimusryhmän jäsenet ja hankkeen koko Tutkijat jotka mukana VTTltä: Erikoistutkija

Lisätiedot

Johdanto... 3. Tavoitteet... 3. Työturvallisuus... 3. Polttokennoauton rakentaminen... 4. AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla...

Johdanto... 3. Tavoitteet... 3. Työturvallisuus... 3. Polttokennoauton rakentaminen... 4. AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla... OHJEKIRJA SISÄLLYS Johdanto... 3 Tavoitteet... 3 Työturvallisuus... 3 Polttokennoauton rakentaminen... 4 AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla... 5 POLTTOKENNOAUTON TANKKAUS - polttoainetta

Lisätiedot