TIIVISTELMÄRAPORTTI METALLIVAAHTOLUJITTEISET BALLISTISET SUOJAUS- MATERIAALIT, OSA II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄRAPORTTI METALLIVAAHTOLUJITTEISET BALLISTISET SUOJAUS- MATERIAALIT, OSA II"

Transkriptio

1 2010/780 ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) TIIVISTELMÄRAPORTTI METALLIVAAHTOLUJITTEISET BALLISTISET SUOJAUS- MATERIAALIT, OSA II Tuomo Tiainen, professori Tampereen teknillinen yliopisto TTY Materiaaliopin laitos PL Tampere puh Mikko J. Nieminen, DI, tutkija TTY Materiaaliopin laitos Tomi Lindroos, DI, tutkija VTT Uudet materiaalit- osaamiskeskus Tampere Tiivistelmä Loppuraportissa esitetään kolmivuotiseksi suunnitellun hankkeen toisen tutkimusvuoden keskeiset tulokset ja niistä tehtävät johtopäätökset. Toisen tutkimusvuoden aikana saatettiin loppuun avosoluisesta metallivaahdosta ja keraamimateriaalista valuteitse integroidun rakenteen valmistamiseen tähtäävät tutkimukset. Kyseinen reitti todettiin siinä määrin työlääksi, tuloksiltaan epävarmaksi sekä laajamittaiseen teolliseen tuotantoon huonosti soveltuvaksi, että tämän tutkimushaaran kartoittaminen päätettiin lopettaa. Tutkimuspanokset keskitettiin sen sijaan hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana esille nousseeseen lupaavaan tutkimushaaraan eli keraamiluonteisen suojausmateriaalin ja liitospinnaltaan strukturoidun metallilevyn liittämiseen toisiinsa metallurgisella liitoksella keraamiluonteisen suojausmateriaalin reaktiivisen synteesin aikana vapautuvan lämmön avulla. Hankkeen aikana suoritettiin loppuun ensimmäisen tällä tavalla valmistetun rakenteen (tehokkaimmalla mahdollisella panssariluodilla suoritetussa) ampumakokeessa saatujen tulosten analysointi. Tulosten perusteella voitiin todeta, että vaikka liittyminen ei ollutkaan täydellinen koko liitospinnan alueella, oli liitos kuitenkin riittävän hyvä pitämään keraamiluonteisen suojausmateriaalin koossa osumakohdan läpäisyä lukuun ottamatta ja parantamaan siten olennaisesti suojausmateriaalin moniosumakestävyyttä. Tehtyjen havaintojen perusteella valmistettiin eri tavalla strukturoituja metallisia taustalevyjä, liitettiin ne keraamiluonteiseen suojausmateriaaliin reaktiivisessa synteesissä, karakterisoitiin syntyneitä liitoksia ja suoritettiin ampumakokeita näin saaduille suojausmateriaaleille. Viimeksi valmistetussa kahdeksan koelevyn sarjassa ei teräsytimisellä panssariluodilla ammuttaessa saatu yhtään läpäisyä ja parhaimmillaan suojausmateriaalilevy pysyi ehjänä kokonaisuutena osumakohdasta lähteviä muutamia keraamiluonteisen materiaalin säröjä lukuun ottamatta. Kaikissa tapauksissa aikaansaadun liitoksen lujuus ei kuitenkaan ollut riittävä pitämään keraamiluonteista materiaalia koossa, vaan se irtosi alueittain taustalevystä paljastaen alla olevan pelkän taustalevyn. Ampumakokeessa saatujen tulosten analysointi antoi kuitenkin selkeitä viitteitä menetelmän onnistumispotentiaalista sekä parhaan tuloksen antavasta pintastrukturoinnista. Hankkeen kolmantena tutkimusvuonna on tarkoitus keskittyä taustalevymateriaalin ja sen pintastrukturoinnin sekä reaktiivisen synteesin prosessiparametrien optimointiin tavoitteena pysäyttää kaikki mahdolliset kiväärikaliiberin panssariluodit näin aikaansaadun, moniosumakestävyydeltään riittävän hyvän suojausmateriaalin avulla. VTT:n Uudet materiaalit- osaamiskeskuksen tutkimuksissa keskityttiin syntaktisen metallivaahdon sekä titaanilevyn integrointiin keraamiluonteisen suojausmateriaalin taustalevyksi. Vaahtorakenteiden integroinnissa ei onnistuttu, mutta titaanilevymateriaalilla saatiin NiTi- välikerrosta käytettäessä aikaan lupaavia liitoksia, joiden testaus ampumakokeissa on käynnissä. Postiosoite: MATINE PL HELSINKI Puhelin (vaihde): Käyntiosoite: Pääesikunta Fabianinkatu HELSINKI Pääsihteeri Laskutusosoite: Pääesikunta ja sen alaiset laitokset Suunnittelusihteeri Pääesikunta / Materiaaliosasto / MATINE Toimistosihteeri PL 5512 Telekopio LASKUTUS Sähköposti WWW-sivusto

2 1. Johdanto Kolmivuotiseksi suunnitellun tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää kiväärikaliiberin panssariluodit pysäyttävä, moniosumakestävyydeltään hyvä ballistinen suojausmateriaali, jota voitaisiin käyttää sekä henkilökohtaiseen suojaukseen että erityisesti panssaroitujen ajoneuvojen nykyistä tehokkaampaan suojaukseen. Tällaisella suojausmateriaalilla on runsaasti käyttökohteita sekä maa- että vesikuljetuskalustossa ja sen käytön avulla voidaan merkittävästi vähentää sekä elävään voimaan että kalustoon kohdistuvia menetyksiä kriisitilanteissa. 2. Tutkimuksen tavoite ja suunnitelma Kiväärikaliiberin panssariluoteja vastaan suunniteltu suojausmateriaali koostuu yleensä kahdesta komponentista: kovasta keraamisesta tai keraamiluonteisesta pintamateriaalista, jonka tehtävänä on särkeä panssariluodin kova ja läpäisykykyinen ydin sekä lujasta ja sitkeästä taustamateriaalista, jonka tehtävänä on pysäyttää muodostuneet sirpaleet ja estää niiden läpäisy. Ongelmana tähänastisissa ratkaisuissa on ollut varsinaisen suojausmateriaalin ja taustalevyn liittäminen toisiinsa siten, että liitos kestäisi särkymättä luodin korkeaenergisen iskun. Metallivaahdoilla eli solustetuilla metallimateriaaleilla on keveyden ja jäykkyyden lisäksi hyvä energian absorptiokyky. Energia- absorptio tapahtuu lisäksi pitkällä matkalla vaahdon kokoonpuristumisen myötä. Hankkeen lähtökohtana oli ajatus yhdistää kova keraamimateriaali ja avosoluinen metallivaahto integroiduksi rakenteeksi, jonka avulla luodin iskuenergia saataisiin kulutetuksi ilman suojausmateriaalin läpäisyä. Ensimmäisenä hankevuonna keskityttiin tämän tutkimushaaran tarkasteluun soveltaen valupohjaisia menetelmiä keraamimateriaaliin integroidun avosoluisen metallivaahdon tuottamiseen. Tämä reitti osoittautui kuitenkin liian työlääksi, tuloksiltaan epävarmaksi sekä teolliseen tuotantoon huonosti soveltuvaksi, joten tämän haaran tutkimukset lopetettiin toisen hankevuoden alkupuoliskolla. Ensimmäisenä hankevuonna oli kuitenkin noussut esille uusi lupaava tutkimushaara, jossa tarkasteltiin liitospinnaltaan vaahtomaiseksi strukturoidun metallilevyn liittämistä keraamiluonteiseen suojausmateriaaliin suoraan suojausmateriaalin reaktiivisessa syntetisointiprosessissa. Ensimmäisenä hankevuonna tällä tavoin valmistettu koelevy osoittautui ampumakokeessa lupaavaksi sekä läpäisyominaisuuksiensa että syntyneen liitospinnan ominaisuuksien suhteen. Se antoi selviä viitteitä siitä, että optimaalisella pinnan strukturoinnilla sekä reaktiivisen synteesin oikeilla parametreilla on mahdollista muodostaa metallurginen liitos keraamiluonteisen suojausmateriaalin ja taustamateriaalin välille. Se osoitti myös, että metallurginen liitos mahdollistaa moniosumakestävyyden merkittävän parantamisen. Tutkimushankkeen toisen vuoden suunnitelmaksi otettiinkin optimaalisen pintastrukturoinnin sekä reaktiosynteesimenettelyn kehittäminen, syntyneiden suojausmateriaalien testaus ampumakokein sekä muodostuneiden liitosten ja ampumakokeiden tulosten karakterisointi ja analysointi. VTT:n Uudet materiaalit-yksikössä tutkittiin ensimmäisenä hankevuonna käynnistettyä metallivaahtorakenteisen taustalevyn integrointia keraamiluonteiseen suojausmateriaaliin sekä loppuvuonna myös titaanilevyn integrointia keraamiluonteiseen suojausmateriaaliin reaktiivisen synteesin ja sopivan välikerrosmateriaalin välityksellä. 2

3 3. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen hypoteesina oli se, että keraamiluonteisen suojausmateriaalin ja liitospinnaltaan sopivasti strukturoidun metallilevyn välille saadaan muodostumaan metallurginen liitos hyödyntämällä suojausmateriaalin reaktiivisessa synteesissä syntyvää korkeaa lämpötilaa ja rakenteen tiivistämiseen käytettyä puristuspainetta. Toisena hypoteesina oli se, että syntyvä metallurginen liitos parantaa merkittävästi yhdistelmämateriaalin läpäisy- ja moniosumakestävyyttä, kuten ensimmäisen hankevuoden aikana saadut tulokset myös osoittivat. Tutkittavana suojausmateriaalina hankkeessa oli reaktiivisen synteesin kautta valmistettu kaupallinen metallimatriisikomposiitti. Taustalevymateriaaleina tutkittiin sekä erkaumalujitettua martensiittista ruostumatonta terästä, joka valmistettiin pintastrukturointeineen metallipulverin lasersintrausta käyttäen, että kuuma- ja kylmävalssattuja rakenneteräksiä, joihin tutkittava pintastrukturointi tehtiin koneistamalla tai ruuveja hyväksikäyttäen. VTT:n tutkimuksissa suojausmateriaalina oli sama komposiittimateriaali ja taustalevyinä tutkittiin sekä erilaisia syntaktisia metallivaahtoja että titaanista valmistettua levymateriaalia. Tutkimusmenetelminä olivat pintalevyn valmistus ja strukturointi joko koneistusta tai metallipulverin lasersintrausta käyttäen sekä yhdistelmämateriaalin valmistaminen reaktiivista synteesiprosessia hyödyntäen. Ampumakokeissa käytettiin joko teräs- tai volframikarbidiytimisiä panssariluoteja. Materiaalien karakterisointi suoritettiin optista ja elektronimikroskooppia sekä siihen liitettyä mikroanalysaattoria käyttäen. Kovuusmittauksia suoritettiin mahdollisten koostumusmuutosten vaikutusten selvittämiseksi. 4. Tulokset ja pohdinta Suoritettujen kokeiden ja karakterisointien tuloksena voitiin osoittaa, että keraamiluonteisen materiaalin ja metallisen taustalevyn välille on mahdollista saada aikaan metallurginen liitos reaktiosynteesin yhteydessä. Hyvän liitoksen muodostuminen edellyttää kuitenkin pinnan strukturointia sulamisen paikalliseksi ydintämiseksi ja epäpuhtauksia poistavan materiaalivirtauksen aikaansaamiseksi (kuvat 1 ja 2) 3

4 a) b) Kuva 1. Keraamiluonteisen materiaalin (kuvan yläosa) ja lasersintratun martensiittisen ruostumattoman teräksen (kuvan alaosa) välille muodostunut liitos: a) tasopinnan kohdalla muodostunut epätäydellinen liitos, b) strukturoidun pinnan kohdalla muodostunut metallurginen liitos. Särö kuvassa 1b on muodostunut ampumakokeessa. SEM- mikroskooppikuva. Pinnan oikeanlaisen strukturoinnin avulla on mahdollista saada aikaan metallurginen liitos koko liitettävien pintojen alueelle (kuva 3). Tällöin liitoksen rajapinta muodostuu lisäksi eitasomaiseksi, jolloin sen kestävyys myös taipumisesta aiheutuvaa leikkauskuormitusta vastaan on hyvä. Sopivan sulamisasteen saavuttaminen ja riittävän materiaalivirtauksen 4

5 Kuva 2. Suuremmalla suurennuksella otettuja SEM- mikroskooppikuvia kuvan 1b metallurgisesta liitoksesta, jossa on nähtävissä gradienttityyppistä rakennetta. aikaansaaminen edellyttävät pintastrukturoinnin oikeaa mittakaavaa sekä puristussuuntaan nähden viistoja pintoja pintageometriassa. 5

6 Kuva 3. Sopivan pintastrukturoinnin avulla aikaansaatu aaltomainen liitospinta keraamiluonteisen materiaalin (kuvan alaosa) ja kylmävalssatun rakenneteräksen (kuvan yläosa) välillä. Reaktiosynteesin yhteydessä näyttää teräksen puolelta liukenevan jossain määrin rautaa keraamiluonteisen materiaalin matriisiin, mutta päinvastaiseen suuntaan ei seosaineiden liikettä juurikaan tapahdu. Reaktiosynteesin tuottama lämpösykli on ilmeisesti myös niin nopea, ettei teräksessä tapahdu juurikaan merkittäviä rakenne- tai ominaisuusmuutoksia (kuva 4). Keraamiluonteisen materiaalin matriisiin liuennut rauta saattaa saada aikaan lievää kovuuden laskua rajapinnan läheisyydessä; tämä voi kuitenkin olla yhdistelmärakenteen muodonmuutoskäyttäytymisen ja kestävyyden kannalta pelkästään hyvä asia. Ampumakokeissa kaikki eri tavoin (kahdeksan eri versiota) strukturoidut yhdistelmämateriaalit pysäyttivät teräsytimisen panssariluodin (kuva 5). Pullistumaa taustalevyn puolelle syntyi levystä riippuen 0-7mm. Parhaissa tapauksissa myös keraamiluonteinen materiaali säilyi yhtenä kappaleena säröytymisestään huolimatta ja yhdistelmämateriaali pysyi koossa iskusta hajoamatta. Kaikilla pintastrukturoinneilla näin ei tapahtunut, vaan säröytynyt keraamiluonteinen materiaali lohkeili irti taustalevystä, vaikka läpäisyä ei tapahtunut. Kuvan 5 kaltaiset tulokset ovat kuitenkin varsin rohkaisevia moniosumakestävyyden kannalta, sillä kuvan esittämään levyyn voitaisiin todennäköisesti ampua vielä 2-3 lisälaukausta ilman läpäisyä. Yhdistelmämateriaalin kovuusprofiili Kovuus [HV5] Etäisyys rajapinnasta [mm] (<0 =Exote, >0 =kylmävalssattu teräs)

7 a) b) Kuva 4. Keraamiluonteinen materiaali/kylmävalssattu rakenneteräs- rajapinnasta (kuva 4a) mitattu kovuusprofiili (kuva 4b). Teräksen puolella kovuusarvoissa ei rajapinnan läheisyydessä esiinny merkittävää muutosta yhtä yksittäistä mittauspistettä lukuun ottamatta. Kuva 5. Ampumakokeessa erääseen strukturoituun yhdistelmämateriaaliin pysähtynyt luoti sekä sen taustalevyyn aiheuttama pullistuma. VTT:n Uudet materiaalit- yksikön suorittamissa tutkimuksissa kartoitettiin sekä syntaktisten alumiinipohjaisten metallivaahtojen käyttömahdollisuuksia suojausmateriaalin taustalevyinä että mahdollisuuksia liittää suojausmateriaali titaaniseen taustalevyyn metallurgisella liitoksella. Molempia mahdollisuuksia kartoitettiin suojausmateriaalin reaktiosynteesin yhteydessä. Syntaktisen metallivaahdon valmistuksessa tutkittiin Leca-soran, huokoisen alumiinioksidikeramiikan ja mikrolasipallojen käyttömahdollisuuksia. Alumiinin matala sulamispiste sai aikaan sen, että alumiini pursui ulos muotista reaktiosynteesin yhteydessä eikä ehjää taustalevyä saatu syntymään. Sen sijaan titaanilevyn liittäminen suojausmateriaaliin saatiin onnistumaan sopivan koostumuksen mukaisen välikerroksen avulla 7

8 (kuva 6). Välikerros tosin pursui ulos muotista synteesin aikana, mutta jätti kuitenkin jälkeensä metallurgisen liitoksen. Näiden yhdistelmärakenteiden ampumakokeet ovat vielä suorittamatta. a) b) Kuva 6. Metalluginen liitos titaanisen taustalevyn (kuvan 6a yläosa) ja keraamiluonteisen suojausmateriaalin (kuvan 6a alaosa) välillä. Kuvassa 6b on esitetty suojausmateriaalin mikrorakenne suuremmalla suurennuksella tarkasteltuna. Yllä esitetyt tulokset osoittavat sen, että tutkittu keraamiluonteinen suojausmateriaali on mahdollista liittää metallurgisella liitoksella erilaisiin metallisiin taustalevymateriaaleihin suoraan suojausmateriaalin reaktiivisen synteesin yhteydessä. Hyvän liitoksen muodostuminen edellyttää metallilevyn sopivaa pintastrukturointia sekä reaktiosynteesin prosessiparametrien optimointia. Parasta mahdollista ratkaisua ei kumpaankaan kohtaan ole vielä löydetty, mutta vaikuttaa siltä, että käytettävissä oleva parametri-ikkuna on kuitenkin kohtuullisen laaja. Tämä helpottaa menetelmän käyttöä myöhemmässä teollisessa tuotannossa. Aikaansaatu yhdistelmärakenne näyttää myös toimivan ajatellulla tavalla ja tarjoavan merkittävää parannusta nyt käytössä oleviin ratkaisuihin verrattuna sekä läpäisyneston että moniosumakestävyyden osalta. Tähän mennessä saadut tulokset eivät kuitenkaan ole vielä riittävän kattavia kehitetyn menetelmän kokonaispotentiaalin arviointiin. Metallinen taustalevy kiinnitettynä metallurgisella liitoksella keraamiluonteiseen suojausmateriaaliin tarjoaa suojausten rakentamisen kannalta merkittäviä etuja. Reaktiosynteesin kautta valmistetuilla yhdistelmämateriaaleilla on aina rajallinen koko pinta-alan suhteen. Metallinen taustalevy tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden suurempien kokonaisuuksien rakentamiseen siten, että yhdistelmämateriaalilevyt liitetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi hitsaamalla taustalevyt kiinni toisiinsa ja suojattaviin rakenteisiin. 8

9 5. Loppupäätelmät Saatujen tulosten perusteella voidaan päätellä, että hyvän metallurgisen liitoksen aikaansaaminen metallisen taustalevyn ja keraamiluonteisen suojausmateriaalin välille on mahdollista hyödyntäen suojausmateriaalin reaktiosynteesissä syntyvää lämpöä. Hyvän liitoksen aikaansaaminen edellyttää kuitenkin pinnan oikeanlaista strukturointia. Muodostuvan metallurgisen liitoksen voidaan myös päätellä toimivan ajatellulla tavalla suojausmateriaali/taustalevy-yhdistelmämateriaalissa ja mahdollistavan yhdistelmärakenteen pysäytyskyvyn sekä moniosumakestävyyden merkittävän lisääntymisen. Metallurgisen liitoksen ja sen myötä moniosumakestävyyden optimoimiseksi on tarpeen selvittää paras pintastrukturoinnin tyyppi sekä mittakaava ja reaktiosynteesissä käytettävät prosessiyksityiskohdat. Pysäytyskyvyn maksimointi eli läpäistävyyden minimointi puolestaan edellyttää oikeanlaista taustalevyn metallimateriaalin ja sen käsittelytilan valintaa maksimaalisen muodonmuutos- ja muokkauslujittumiskyvyn ja sitä kautta energiaabsorption aikaansaamiseksi. Nämä ovat hankkeen kolmannen tutkimusvuoden pääasialliset tavoitteet. Kolmantena vuonna on myös tarkoitus kartoittaa mahdollisuudet optimaalisesti strukturoidun taustalevymateriaalin valmistamiseksi teollisen tuotannon menetelmin. 6. Tutkimuksen tuottamat raportit Tutkimushankkeen toisena vuonna on tuotettu seuraavat raportit, jotka täydentävät tätä tiivistelmäraporttia: 1. Mikko J. Nieminen ja Tuomo Tiainen: Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit, osa II, väliraportit: 1. väliraportti ajalta sekä täydennys ajalle väliraportti ajalta väliraportti ajalta Mikko J. Nieminen ja Tuomo Tiainen: Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit, MATINE tutkimusseminaariesitelmä, Pääesikunta Tomi Lindroos: Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit 2010, VTT osaraportti Hankkeen seuraajan lausunto raportista Hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja TkL Jukka Merikoski: Hanke on uutta luova suojaballistinen materiaalikehitelmä, missä on onnistuttu yhdistämään keraami ja metalli metallurgisella liitoksella. Tämä avaa mahdollisuuden näiden rakenteiden liittämisen esim ajoneuvon metallirunkoon tavanomaisilla hitsausmenetelmillä. Nykyisin suojakeraamit on liitettävä näihin rakenteisiin liimaamalla tai ruuviliitosten avulla. Hanke niveltyy saumattomasti PV:n teknologiahankkeeseen 2010 Ballistiset hybridirakenteet. Tämä teknologiahanke pystyy hyödyntämään suoraan tämän MATINEN hankkeen tuloksia ja etenee merkittävästi nopeammin ja pidemmälle. Hanke on myös saanut runsaasti positiivista palautetta sekä v.2010 hankepäivillä ja MATINE tutkimusseminaarissa 9

10 Kokonaisuudessaan kotimaiset SHS- suojakeraamihankkeet on valittu yhdeksi MATINEN vaikuttavuutta lisääväksi tekijäksi. 10

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitaalisen päällystysprosessin kuvaus koneasemalta lopputuotteen laatuun Lähtökohta Tehostaa

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet

Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet Diplomityö, Mikko Möttönen 2013 YIT Rakennus Oy Valvoja: Prof. Leena Korkiala-Tanttu Ohjaaja: DI Juha Vunneli Suihkuinjektointi

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitalisaation mahdollisuudet asvaltoinnin tuotannossa Lähtökohta Tehostaa projektin läpimenoa

Lisätiedot

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista

Lisätiedot

UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy

UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy Suomen Elektrodi Oy PL 3, Vattuniemenkatu 19 00210 Helsinki puh. 09 477 8050 fax 09 477 80510 weldexpert@suomenelektrodi.fi ISO 9001: 2000

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN. Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia

MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN. Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia Vieskan Metalli Oy Rautakone Esa Pudas Logmer Forest Kalajoen Teräs oy Kalajoen Teollisuusrakenne Oy Ferral Components

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen

Lisätiedot

Dno VTT RTH (5)

Dno VTT RTH (5) 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 20.3.2009 20.3.2014 VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä

Lisätiedot

Prosessimetallurgian opintosuunta

Prosessimetallurgian opintosuunta Prosessimetallurgian opintosuunta Opintosuuntien informaatiotilaisuus Perjantai 5.2.2016 klo 15.35-16.00 (KTK215) Perjantai 12.2.2016 klo 14.00-14.25 (PR174) Prosessimetallurgia prosessi- ja ympäristötekniikan

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET Intohimona turvalliset ja optimoidut teollisuusprosessit JLX Industry on raumalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen teollisuuteen kokonaisvaltaisia, räätälöityjä

Lisätiedot

Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan. DI Juha Toivonen, DEKRA

Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan. DI Juha Toivonen, DEKRA Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan DI Juha Toivonen, DEKRA SHY NDT-päivä 24.-25.9. 2013 1 (4) DI Juha Toivonen Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan 1. SFS EN 1090 SFS

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simuloiesimerkki School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännös: Tuula Höök - Tampereen Teknillinen Yliopisto Mallinnustyökalut Jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttö Keski-Suomessa - KL-Tuhka

Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttö Keski-Suomessa - KL-Tuhka Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttö Keski-Suomessa - KL-Tuhka Bioenergiasta elinvoimaa klusterin tulosseminaari Saarijärvellä 8.12.2010 Kirsi Korpijärvi, VTT 2 Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

KESKIRASKAAT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT

KESKIRASKAAT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT SARJA 150 KESKIRASKAAT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT 200 kg puu metalli Sarja soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin sen koon ja joustavuuden ansiosta. Teolliseen rakentamiseen ja teollisuuteen soveltuva sarja

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Viiteaineistoa kaupunginhallituksen esityslistaan 22.8.2016 asiaan 4686/2016. Pohjois-Savon pelastuslaitos Ote 1 (2) Tehtävä 02.02.00 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto Asianro 4686/2016 Kirsti Tarvainen

Lisätiedot

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset 0.10 %Nb 0.08 NbC:n liukoisuus austeniitissa γ + NbC 1200 C 0.06 0.04 1100 C 0.02 0 γ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 %C Tyypillinen C - Nb -yhdistelmä NbC alkaa erkautua noin 1000

Lisätiedot

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0 MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0 Tuotekoodi: 4933443500 Kompakti iskuporakone, vain 198 mm pitkä tekee siitä ideaalin ahtaissa tiloissa työskentelyyn Joustava akkujärjestelmä: Työkalu käy kaikkien Milwaukee

Lisätiedot

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen Lyöntipaalutustärinä Tärinä on hukkaan mennyttä energiaa Tärinä

Lisätiedot

NOSTURIDATAN HYÖDYNTÄMINEN. Niilo Heinonen

NOSTURIDATAN HYÖDYNTÄMINEN. Niilo Heinonen NOSTURIDATAN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Tutkimuksen tausta ja tutkimuskyssärit Tehdasympäristöt Klusterointialgoritmit Työn pohjana oleva monitorointijärjestelmä (CMS) Soveltava osuus Visuaalinen malli nosturin

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3.

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3. 1 (6) PELLETÖINTIKOE BIOTTORI OY:LLÄ JÄMIJÄRVELLÄ SYKSYLLÄ 2006 Metsäkeskus Kaakkois-Suomi tutkii Ruovikko-hankkeen puitteissa lähinnä ruoko materiaalin hyödyntämistä energiaksi. Tutkittuja asioita ovat

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

Työn toteutus Lisää pullosta kolmeen koeputkeen 1 2 cm:n kerros suolahappoa. Pudota ensimmäiseen koeputkeen kuparinaula, toiseen sinkkirae ja kolmanteen magnesiumnauhan pala. Tulosten käsittely Mikä aine

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01533-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01533-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

ALVO 3D-tulostuksen vaikutus tuotesuunnitteluun

ALVO 3D-tulostuksen vaikutus tuotesuunnitteluun ALVO 3D-tulostuksen vaikutus tuotesuunnitteluun Arto Urpilainen 2016 Tuotteen suunnittelun parametreja Tuotteelta vaadittavat ominaisuudet Toiminnalliset, visuaaliset Valmistusmenetelmät Aika Valmistuskustannukset

Lisätiedot

Osaamista autoteollisuuden kanssa - ConceptCar. Pekka Hautala 19 05.20114

Osaamista autoteollisuuden kanssa - ConceptCar. Pekka Hautala 19 05.20114 Osaamista autoteollisuuden kanssa - ConceptCar Pekka Hautala 19 05.20114 Kuulento ConceptCar Miksi lennettiin kuuhun? Miksi haluttiin rakentaa auto puupohjaisista biomateriaaleista? Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RUOSTUMATON TERÄS JA HAPONKESTÄVÄT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT

RUOSTUMATON TERÄS JA HAPONKESTÄVÄT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT SARJAT 100 500 RUOSTUMATON TERÄS JA HAPONKESTÄVÄT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT 100-500 kg metalli Helaformin palo-oviin tarkoitettuja tuotteita käytetään monissa laivoissa ja lautoissa ympäri maailmaa. Kuten kuvassa

Lisätiedot

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Lujatekoinen ja varmatoiminen Tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon hapanjuottovaunulla VAPAARUOKKIJA RehuPiika Laitteella voidaan tehdä jopa kolmen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ 2011/797 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2280-4 TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ Janne Lahtinen*, Harp Technologies Oy Josu

Lisätiedot

PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy

PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy ForestEnergy2020-tutkimusohjelman vuosiseminaari, Joensuu 7 Lokakuuta

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 213 Arviot vuosilta 21-212 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Kohteen tiedot Nimi 30-Hartman Koti Ruutu Katuosoite Tulikivimylly 26 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus SYKE Hanna Eskelinen, Suomen ympäristökeskus SYKE Tavoitteet ja toteutus Tarkastelun

Lisätiedot

Suomen rautatieverkoston robustisuus

Suomen rautatieverkoston robustisuus Suomen rautatieverkoston robustisuus Samu Kilpinen 28.09.2016 Ohjaaja: Eeva Vilkkumaa Valvoja: Ahti Salo Rautatieverkosto Rautatie on erinomainen tapa kuljettaa suuria ihmis- ja hyödykemääriä Käyttöä etenkin

Lisätiedot

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Komposiitit alumiini titaani ruostumaton teräs Uusiin korkeuksiin Ilmailuteollisuus kehittyy jatkuvasti. Toleranssit tiukkenevat, koneistusprosessit mutkistuvat

Lisätiedot

PUURAKENTEET Uutta paloturvallisuudesta. Esko Mikkola Stefania Fortino Tuula Hakkarainen Jukka Hietaniemi Tuuli Oksanen

PUURAKENTEET Uutta paloturvallisuudesta. Esko Mikkola Stefania Fortino Tuula Hakkarainen Jukka Hietaniemi Tuuli Oksanen PUURAKENTEET Uutta paloturvallisuudesta Esko Mikkola Stefania Fortino Tuula Hakkarainen Jukka Hietaniemi Tuuli Oksanen Taustaa Puun paloturvallista käyttöä koskeva tutkijoiden ja teollisuuden verkosto,

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Liikenneturvan selvityksiä 3/2016 Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Antero Lammi Antero Lammi Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Liikenneturvan selvityksiä 3/2016 Kannen kuva: Nina Mönkkönen Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

Poliisin. liikenneturvallisuustyö. Liikenneturvallisuusseminaari Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Poliisin. liikenneturvallisuustyö. Liikenneturvallisuusseminaari Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Poliisin liikenneturvallisuustyö Liikenneturvallisuusseminaari Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen 1 Tervetuloa seminaariin Liikenneturvallisuustilanne Muutokset toimintaympäristössä ja liikenteen valvonnassa

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen

Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen Materiaalinkehitystyön tukemiseen Koe-erien tuottamiseen ja testaukseen Kouluttautumiseen Luonnonkuidut vahvikkeina Lisäävät komposiittien

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

Trimat-kitkamateriaalit

Trimat-kitkamateriaalit Solutions for power transmission Trimat-kitkamateriaalit www.konaflex.fi TRIMAT GBC KUDOTTU KITKAHIHNA Trimat GBC on puolijoustava asbestivapaa kitkahihnamateriaali, joka valmistetaan yhtenäiseksi kudotusta

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 16 3T-10 VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 Ilmanlaatuselvitysten yhteenveto Mikko Inkala, Pöyry Finland Oy Katja Lovén, Ilmatieteen laitos 1 Tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

Älykäs ja ekologinen

Älykäs ja ekologinen Älykäs ja ekologinen Bio-, vesi- ja kiertotalouden edelläkävijä Nokian, Tampereen ja Ylöjärven Kolmenkulmaan on rakentumassa täysin uudenlainen yrityspuisto. ECO3-alueella kehitämme yhdessä bio-, vesi-

Lisätiedot

Prosessimetallurgian opintosuunta

Prosessimetallurgian opintosuunta Opintosuuntainfo Perjantai 27.1.2017, PR102 1 prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa Osaamistavoitteet - Tutkimus- ja kehitystehtävissä tarvittava menetelmällinen osaaminen - Kokeellinen tutkimus

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA Tekninen käyttöohje PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Sandwich-elementtien

Lisätiedot

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Markus Ovaska 28.11.2008 Esitelmän kulku MD-simulaatiot yleisesti Integrointialgoritmit: mitä integroidaan ja miten? Esimerkkejä eri algoritmeista Hyvän algoritmin

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

C9IMX9. Funktioner. Lisävarusteet. klassinen. Pääuuni 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A

C9IMX9. Funktioner. Lisävarusteet. klassinen. Pääuuni 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A C9IMX9 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A EAN13: 8017709222888 Induktiotaso 5 keittoaluella: Vasen taka: Ø 180 mm, 1850 W - Turbo 3000 W Vasen etu: Ø 145 mm,

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Energiatehokkuuden analysointi

Energiatehokkuuden analysointi Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 16-Nuuka Katuosoite Tulikivimylly 20 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa Laskijan

Lisätiedot

Harjoitustyö litiumioniakuista

Harjoitustyö litiumioniakuista Harjoitustyö litiumioniakuista Energian varastointi on eräs suurista haasteita uusiutuvan energian käytön lisääntyessä. Keveytensä ansiosta litiumioniakut ovat yleistyneet nopeasti hybridiautojen energiavarastoina.

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 19-Honka Markki Katuosoite Tulikivimylly 14 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 08-Passiivikivitalo Skaala Katuosoite Lutterikuja 3 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot 5.8 Elokuu 001 Gyptone Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15 Alakatot Käytäväkattojen näkyvä ja itsekantava kannatinjärjestelmä Gyptone Plank levyt, joissa pitkät sivut on uraviistetty,

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 29. Villa Chili Katuosoite Rubiinikehä 12 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 20. DUROFIX Kototalo Katuosoite Lounatuulentie 8 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

ATOMIHILAT. Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti.

ATOMIHILAT. Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti. ATOMIHILAT KEMIAN MIKRO- MAAILMA, KE2 Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti. Hiloja on erilaisia. Hilojen ja sidosten avulla

Lisätiedot

Pippuri/suolamylly 1: Kantikas/epäsäännöllinen muoto/ tms. Pekka Pikkarainen 2015

Pippuri/suolamylly 1: Kantikas/epäsäännöllinen muoto/ tms. Pekka Pikkarainen 2015 Pippuri/suolamylly 1: Kantikas/epäsäännöllinen muoto/ tms. Pekka Pikkarainen 2015 Ohje on 195 ja 245mm akselilla oleville koneistoille. Pyri tekemään mahdollisimman tarkasti ohjeen mukaan, silloin ei tarvitse

Lisätiedot