KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE"

Transkriptio

1 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien katualuetta. ASEMAKAAVASELOSTUS + LTTEET -..0 (hyväksymiskäsittelyyn) Vireilletulo khal..0, (oas kuulutus..0) Hyväksytty kunnanvaltuustossa..0, xx Voimaantulopäivä xx.xx.0 Asianumero /.0.0/0 (entinen Dnro /0/0/0)

2 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Kannen viistoilmakuva kuvattu..0. (Lentokuva Vallas Oy) LTE Asemakaavan seurantalomake LTE Ote voimassa olevasta asemakaavasta LTE Ote rekisterikartasta LTE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma..0 LTE Asemakaavan muutos ja laajennus: kaavakartta ja merkintöjen selitykset (kunnanhallituksee0..0 ja valtuustoon..0)

3 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE SSÄLLYSLUETTELO. PERUS- JA TUNNSTETEDOT.... TUNNSTETEDOT.... KAAVA-ALUEEN SJANT.... KAAVAN NM JA TARKOTUS.... LUETTELO SELOSTUKSEN LTEASAKRJOSTA.... LUETTELO MUSTA KAAVAA KOSKEVSTA ASAKRJOSTA, TAUSTASELVTYKSSTÄ JA LÄHDEMATERAALSTA.... TVSTELMÄ.... KAAVAPROSESSN VAHEET.... ASEMAKAAVA.... ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMNEN.... LÄHTÖKOHDAT.... SELVTYS SUUNNTTELUALUEEN OLOSTA..... Alueen yleiskuvaus..... Luonnonympäristö ja maisema..... Rakennettu ympäristö..... Maanomistus.... SUUNNTTELUTLANNE..... Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset.... ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET..... ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN TARVE..... SUUNNTTELUN KÄYNNSTÄMNEN JA STÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET.... OSALLSTUMNEN JA YHTESTYÖ..... Osalliset..... Vireilletulo ja asemakaavan tavoitteet..... Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt..... Viranomaisyhteistyö.... ASEMAKAAVAN TAVOTTEET..... Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet..... Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen.... ASEMAKAAVAN VAHTOEHDOT JA NDEN VAKUTUKSET..... Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu..... Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset.... ASEMAKAAVAN KUVAUS...0. KAAVAN RAKENNE YMPÄRSTÖN LAATUA KOSKEVEN TAVOTTEDEN TOTEUTUMNEN ALUEVARAUKSET.... KAAVAN VAKUTUKSET..... Vaikutukset rakennettuun ympäristöön..... Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön.... YMPÄRSTÖN HÄRÖTEKJÄT.... KAAVAMERKNNÄT JA MÄÄRÄYKSET.... NMSTÖ.... ASEMAKAAVAN TOTEUTUS.... TOTEUTTAMSTA OHJAAVAT JA HAVANNOLLSTAVAT SUUNNTELMAT.... TOTEUTTAMNEN JA AJOTUS.... TOTEUTUKSEN SEURANTA... 0

4 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE. PERUS- JA TUNNSTETEDOT. Tunnistetiedot Tunnistetiedot on esitetty asemakaavan selostuksen kannessa.. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Sarkkirannan tilastoalueen () Sarkkirannan pienalueella (00). Alue sijoittuu Alangontien varteen, kadun molemmin puolin. Koillisessa alue rajautuu Sarkkirannantiehen ja luoteessa Tiilipellontiehen. Alueen sijainti Kempeleen kunnan opaskartalla.. Kaavan nimi ja tarkoitus Suunnittelualueen pinta-ala on, hehtaaria. Asemakaavaa on ryhdytty muuttamaan kunnan toimesta. Koko asemakaavan muutosalue on kunnan omistuksessa. Kempeleen varhaiskasvatuksen tarveselvitys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Selvityksen mukaan keskustaan tarvitaan vuonna 0 valmistuva kunnallinen, 0-paikkainen päiväkoti. Sopivaa yleisten rakennusten korttelialuetta ei ole valmiiksi kaavoitettuna, joten varhaiskasvatuksen tilantarpeiden tyydyttämiseksi tarvittiin asemakaavan muutos keskustaajaman alueella.

5 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista LTE Asemakaavan seurantalomake LTE Ote voimassa olevasta asemakaavasta LTE Ote rekisterikartasta LTE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma..0 LTE Asemakaavan muutos ja laajennus: kaavakartta ja merkintöjen selitykset (kunnanhallituksee0..0 ja valtuustoon..0). Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Sarkkirannan päiväkodin rakentamissuunnitelmia on laadittu yhtä aikaa kaavaprosessin kanssa, ja Alangontien tulevista muutoksista on laadittu yleissuunnitelma. Muuta olennaista lähdemateriaalia ei ole, eikä uusia perusselvityksiä ole laadittu tätä kaavahanketta varten.. TVSTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet -..0 ( ), kunnanhallitus käsittelee Kempeleen kaavoituskatsauksen ja Sarkkirannan päiväkodin kaavaprosessi lähtee liikkeelle , Kempeleen asemakaavahankkeiden tekniikkapalaveri pidetään -..0 ( ), kunnanhallitus käsittelee kaavan vireilletulon sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen -..0, asemakaavamuutoksen vireilletulo kuulutetaan, ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä yhteisesittely Kempeleen kunnan valiokunnille ( ), kunnanhallitus käsittelee Sarkkirannan kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen ja asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä (kuulutus..0) -..0 ( ), kunnanhallitus käsittelee kaavan luonnosvaiheen palautteen ja ehdotusvaiheen kuulemisen -..0, asemakaavaehdotuksen nähtäville tulo kuulutetaan kuntatiedotteessa ja kaavaehdotus on nähtävillä ( xx), Kempeleen kunnanhallitus käsittelee ehdotusvaiheen palautteen -..0 ( xx), Kempeleen kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen - asemakaava kuulutetaan voimaan kunnan virallisessa lehdessä ja kuntatiedotteessa

6 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE. Asemakaava Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa Sarkkirannan päiväkodin tontti päiväkodin laajennuksen mahdollistavaan muotoon. Päiväkodin tontti laajenee puistoalueelle, kohti voimalinjaa. Suunnittelussa huomioidaan voimayhtiön (Fingrid Oyj) ohjeistuksen lisäksi säteilyturvakeskuksen (STUK) uudet vaatimukset suojaetäisyyksille magneettivuon tiheyden suhteen. Alangontien katujärjestelyitä muutetaan siten, että päiväkodille saadaan korotettu kevyen liikenteen väylä. Tämä tarkoittaa katualueen laajentamista luoteeseen, kortteliin 0, jossa sijaitsee kunnan vuokra-asuntoja (hallinnointi K-Oy Kempeleenkartalo). Sarkkirannantien varressa oleva paikoitusalue poistuu ja sen tilalle tulee paritalotontti.. Asemakaavan toteuttaminen Päiväkodin tontin rakentaminen alkaa keväällä 0, rakentamiseen saatiin poikkeamislupa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, sillä laajennushanke sijoittuu nykyisessä asemakaavassa puistoalueelle, eikä asemakaavan muutos ehdi lainvoimaiseksi ennen rakentamisen aloittamista. Poikkeamislupaa haettiin samanaikaisesti kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen kanssa. Sarkkirannan päiväkodin laajennus ja vanhan osan vesikaton peruskorjaus valmistuvat elokuussa 0, vanhan osan sisätilojen peruskorjauksesta päätetään myöhemmin. Kaava-alueen asuintontit myydään kunnanvaltuuston määrittämällä neliöhinnalla tai tarjousten perusteella. Korttelin 0 paritalotontista on jo tehty alustava varaus. Rakentamista ohjaa ja valvoo kunnan rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut.. LÄHTÖKOHDAT. Selvitys suunnittelualueen oloista.. Alueen yleiskuvaus Asemakaavan laajennusalueen lähiympäristö rakentunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Lähikortteleissa on asuinpientaloja ja puistoalueita, ja Sarkkirannantien pohjoispuolella Sarkkirannan urheilukeskus... Luonnonympäristö ja maisema Suunnittelualueella ei ole merkittävää maisema-arvoa eikä luonnonsuojelulain mukaista luonnontilaista aluetta, joka otettaisiin rakentamiskäyttöön. Päiväkodin käyttöön otettava alue on hoidettua puistometsää, samoin sitä ympäröivät puistoalueet, puulajeina kuusi (Picea abies) ja mänty (Pinus sylvestris). Suunnittelualueen pohjoisosassa oleva puistoalue on mäntyvaltaista (Pinus sylvestris) puistometsää. Voimajohtoalueella olevalla kasvillisuudella on voimayhtiön määrittämät rajoitukset.

7 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE.. Rakennettu ympäristö Palvelut Kempeleen kuntakeskus sijaitsee vajaan kahden kilometrin päässä, joten alueen palveluntarjonta on erittäin hyvä. Lähialueella, noin kilometrin päässä on monipuolista koulutus- ja liikuntapaikkatarjontaa, kirkko ja terveyskeskus. Vihiluodontien koulukeskukseen alueelta löytyvät yhtenäiskoulu ja lukio, ammatillista koulutustarjontaa (OS) löytyy Pirilän alueelta ja Niittyrannantieltä. Alle kilometrin päästä löytyvät monipuoliset liikuntamahdollisuudet, Kempeleen urheilukeskus ja Kempelehalli, uimahalli immariin matkaa tulee nelisen kilometriä. Päivittäistavarakaua sijaitsee kuntakeskuksessa ja muut kaupalliset palvelut ovat eelinin kauakeskuksessa noin neljän kilometrin päässä. Seudun keskukseen, Oulun keskustaan, tulee matkaa noin kilometriä. Kunnan omat hallinnolliset palvelut on siirretty tilapäisesti Vihikariin ja Riihivainiolle, joihin etäisyyttä tulee noin neljä kilometriä, remontoitavana oleva kunnantalo on noin kahden kilometrin päässä kuntakeskuksessa. Liikenne Kaavamuutosalue sijaitsee osana Kempeleen kuntakeskuksen asemakaava-alueen katuverkkoa. Kaavamuutoksella ei synny uusia katualueita. Alueen kokoojaväylä on Sarkkirannantie, joka kulkee Kempeleen urheilukeskuksen eteläpuolella, Kempeleentien (seututie ) kanssa samansuuntaisena. Länsipäästään Sarkkirannantie liittyy Kempeleentiehen, idässä katu yhtyy Niittyrannantiehen. Etäisyyttä Ketolanperäntien ja nykyisen -tien (E) eritasoliittymään (ETL / eelin) tulee suunnittelualueelta noin neljä kilometriä. Matkan varrella on kolme liikenneympyrää ja muutama liikennevalo-ohjattu risteys. Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä on laadittu alustava katusuunnitelma Alangontien liikennejärjestelyiden parantamiseksi. Nykyisellään lasten tuominen päiväkotiin ruuhkauttaa Alangontien kapean katualueen aamuisin ja iltapäivisin. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Alangontien katualuetta levitetään kortteliin 0 muutamia metrejä, jolloin kevyt liikenne saadaan erotetuksi ajoneuvoliikenteen alueesta korotuksella. Myös paikoitusjärjestelyitä lasten vienti- ja hakuliikenteelle sekä henkilökunnan paikoitukselle parannetaan. Uuden suunnitelman mukaan Alangontien päässä oleva paikoitusalue on osa päiväkodin korttelialuetta. Liikennejärjestelyt toteutetaan muilta osin alustavan aikataulun mukaan kesällä 0. Tekninen huolto Lokakuussa 0 pidetyssä tekniikkapalaverissa todettiin, että Sarkkirannan alueen tekniset verkostot ovat valmiit. Erityisesti todettiin, että Oulun Seudun Sähkön 0 kv:n verkostoa on puistoalueilla runsaasti. Pääosa voimalinjoista säilyy ennallaan, mutta suunnitteluprosessin aikana on Alangontien päässä oleva pylväsmuuntamo sovittu siirrettäväksi uuden paikoitusalueen alta läheiseen Hilla-Alangonpuistoon. Siirto toteutetaan ja kustannuksista sovitaan päiväkodin laajennustöiden yhteydessä... Maanomistus Kaavamuutosalue on kokonaisuudessaan Kempeleen kunnan omistuksessa. Muuttumattomana säilyvä korttelin 0 tontti ja lähialueet ovat osin yksityisten omistuksessa. Selostuksen kannessa olevassa ortoilmakuvassa on merkitty kunnan maanomistus vihreällä.

8 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE. Suunnittelutilanne.. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaa ollaan tarkistamassa, ympäristöministeriö vahvisti nykyisen maakuntakaavan..00. Suunnittelualue sijaitsee voimassa olevassa maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueella (A). Oulun seudun yleiskaavassa Alangontie on pääosin jo rakentunutta asuntoaluetta (A), joka sisältää asumiselle tarpeelliset palvelut. Koko kaavamuutosalue sijaitsee tärkeällä tai veden hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (pv). Suunnittelualueesta koilliseen sijaitsee virkistysalue -merkinnällä (V) esitetty Kempeleen urheilukeskus. Ote Oulun seudun yleiskaavasta (YM..00, voimaan..00). Voimassa olevassa asemakaavassa (ks. LTE ) korttelin 0 tontti on yksikerroksista yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), tehokkuusluku e=0.. Tontilla toimii Sarkkirannan päiväkoti. Korttelin 0 koillispuolella, puiston reunalla, Alangontien ja Sarkkirannantien risteyksessä on varaus yleiselle pysäköintialueelle (LP). Pysäköintialue ei ole toteutunut, eikä sille ole tulevaisuudessakaan tarvetta. Kortteli 0 on kaavassa asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue (AKR), jonka tonteilla - on kunnan vuokrataloyhtiön (Kiinteistö Oy Kempeleenkartano) toimintaa.

9 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Ote Kempeleen ajantasa-asemakaavasta. Kempeleen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa..00. Rakennusjärjestyksen tarkistus on käynnissä (khal..0, ). Pohjakartta vastaa tilannetta..00.

10 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE. ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET.. Asemakaavan suunnittelun tarve Kempeleen varhaiskasvatuksen tarveselvitys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Selvityksen mukaan keskustaan tarvitaan vuonna 0 valmistuva kunnallinen, 0-paikkainen päiväkoti. Sopivaa yleisten rakennusten korttelialuetta ei ollut valmiiksi kaavoitettuna, joten kunta päätti ryhtyä kaavamuutokseen. Sarkkirannan Kuovitien yleisten rakennusten (Y) kaavatontti olisi riittävä noin sadan lapsen päiväkodille, mutta sen sijainti ei ole tarpeeksi keskeinen (K 0, T ). Sarkkirannan päiväkoti Alangontie :ssa on lapselle mitoitettu noin 0 kem päiväkoti, jonka piha-alue on jo ylittänyt asemakaavatontin rajat. Nykyisen kaavatontin pinta-ala on noin 0 m, käytössä on hieman laajempi ala. Kaavamuutoshankkeen tarkoituksena on luoda valmiudet tämän kunnallisen päiväkodin laajentamiselle. Yksityinen toimija on toteuttanut Oulun seudulla - paikkaisia, noin 00 kem:n päiväkoteja m:n tonteille. Alangontien päiväkodin korttelialuetta laajennetaan asemakaavamuutoksella itään ja etelään siten, että päiväkotiin voidaan ottaa 0 lasta lisää. Laajennuksen rakennuslupahakemus on jo jätetty, joten rakennushanke käsitellään asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä ollessa poikkeamislupahakemuksena. Päätösvalta asiassa on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella, koska uusi rakennus sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa puistoalueelle. Hakemuksen liitteeksi tulee selvitys käynnissä olevan kaavaprosessin tämänhetkisestä vaiheesta. Alustava luonnos laajennuksen rakentamissuunnitelmista suunnittelualueella.

11 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE.. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kempeleen kaavoituskatsauksessa 0 esitettiin Sarkkirannan korttelin 0 kaavamuutos vuonna 0 alkavaksi hankkeeksi. Kunnanhallitus käsitteli asemakaavamuutoksen ja laajennuksen vireilletulon saman vuoden lokakuussa (khal..0, ).. Osallistuminen ja yhteistyö.. Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. - Alueen ja lähiympäristön maanomistajat, asukkaat, yritykset ja yhdistykset - Kempeleen kunnan itsehallinto-, elinvoima-, palvelu- ja resurssivaliokunta - Fingrid Oyj - Pohjois-Pohjanmaan liitto - Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (POP-ELY) - Oulun seutu / seuturakennetiimi - Oulun seudun ympäristötoimi - Oulu-Koillismaan pelastuslaitos - Kempeleen Vesihuolto Oy - Oulun Seudun Sähkö - Puhelin- ja teleyhtiöt / Dna Palvelut Oy ja TeliaSonera Finland Oyj - Museovirasto - Pohjois-Pohjanmaan museo.. Vireilletulo ja asemakaavan tavoitteet Asemakaavan muutoksen vireilletulo kuulutettiin..0. Kaavahankkeella mahdollistetaan Sarkkirannan päiväkodin laajentaminen varhaiskasvatuksen tarveselvityksen mukaisesti... Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavahankkeiden vireille tulosta ilmoitetaan Kempeleessä alueen asukkaille kirjeitse, vaikkei maankäyttö- ja rakennuslaki sitä edellytä. Kaava-asiakirjat ovat löydettävissä kaavoituksen nettisivuilta koko kaavaprosessin ajan. Sarkkirannan päiväkodin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL ) käsiteltiin kunnanhallituksessa joulukuussa 0 ja pidettiin nähtävillä kunnan ympäristöpalveluissa Takatie :ssa ja kunnan kaavoituksen nettisivuilla vuodenvaihteessa 0-0. Nähtävillä olosta kuulutettiin lehdessä ja ilmoitettiin osallisille kirjeitse. Lausuntopyynnöt lähetettiin viranomaisille ja kaavahanke esiteltiin Kempeleen kunnan valiokunnille..0. Kaavan valmisteluvaiheen (MRL, MRA 0 ) kuulemisvaihe järjestettiin marras-joulukuussa 0. Nähtävillä olosta kuulutettiin lehdessä sekä ilmoitettiin osallisille ja lausuntoviranomaisille kirjeitse. Kaavaluonnos oli kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen nähtävillä kunnan ympäristöpalveluissa Takatie :ssa ja kunnan kaavoituksen nettisivuilla.

12 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Kaavaehdotusvaiheen (MRL, MRA ) kuuleminen järjestetään helmi-maaliskuussa 0. Kuulutus julkaistiin kuntatiedotteessa..0 ja tieto kuulemisesta toimitettiin osallisille ja lausuntopyyntö viranomaisille kirjeitse. Kaavaehdotuksen palaute käsitellään Kempeleen kunnanhallituksessa. Muistutuksia ei saatu, joten postitettavia vastineita ei ole. Kaavaehdotusvaiheen nähtävillä olon aikana saatu palaute ei edellytä merkittäviä muutoksia, joten asemakaavamuutos hyväksytään kunnanvaltuustossa tammikuussa 0. Tieto hyväksymiskäsittelystä toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (POP-ELY) ja muille mahdollisille tahoille, jotka ovat sitä pyytäneet. Lainvoimaisen kaavan voimaantulo kuulutetaan valitusajan päätyttyä kunnan virallisessa lehdessä. Tieto voimaantulosta toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, Pohjois- Pohjanmaan liitolle ja Oulun maanmittaustoimistolle, Oulun seudun ympäristötoimelle sekä muille asemakaavan hyväksymistietoa pyytäneille... Viranomaisyhteistyö Keskeiset viranomaiset on lueteltu kohdassa.. Osalliset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muidenkin viranomaisten kanssa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa(taina Törmikoski) käytiin kaavahankkeen perusteet läpi louvuodesta 0 ja sovittiin, ettei asemakaavan muutoksesta tarvitse pitää erillistä viranomaisneuvottelua. Viranomaisten kanta käy ilmi kaavasta annetuissa lausunnoissa kaavahankkeen valmistelu- ja ehdotusvaiheissa.. Asemakaavan tavoitteet.. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaavamuutokseen on ryhdytty kunnan toimesta. Suunnittelutyö tehdään Kempeleen kunnan ympäristöpalveluissa, ja työtä ohjaa kunnanhallitus. Suunniteltu maankäyttö on ylempiasteisten kaavojen mukainen... Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Kaavan lähtökohtainen tavoite oli Sarkkirannan päiväkodin laajentaminen ja tarpeettoman yleisen paikoitusalueen poistaminen Alangontien alkupäästä. Paikoitusalueen sijaan Sarkkirannantien ja Alangontien kulmaukseen kaavoitetaan asuinpientalotontti paritalolle. Tämän tavoitteen lisäksi aluerajausta laajennettiin luonnosvaiheessa siten, että kaavamuutos koskee myös korttelin 0 tontteja -, ja korttelin lähipuistoa. Nykyisin puisto on merkitty leikkipuistoksi (VK) ja tonttien - kaavamerkintänä on asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue, jossa sallittu kerrosluku on kaksi. Aluerajauksen muutokseen johti Alangontien katualueen leventämistarve ja puiston merkinnän muuttaminen käytön mukaiseksi (VL). Toisena tavoitteena on kunnan omistuksessa olevan asuintalokorttelin tulevan käytön mahdollisuuksien laajentaminen, ts. tonttijaon muuttaminen ja kerrosluvun kasvattaminen Sarkkirannantien varressa.

13 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE. Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset.. Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Kaavan tavoitteet olivat selkeät, ja kaavamuutosalueen katualue ja korttelijako pääosin olemassa olevat, joten vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ollut tarpeen kehitellä...-. Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Kaavahanke parantaa Sarkkirannan alueen palveluita ja tonttitarjontaa. Alue sijaitsee keskeisellä paikalla Kempeleen taajamassa, joten yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on perusteltua. Aluerajauksen laajentaminen kaavaprosessin aikana on perusteltu kohdassa..... Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaavan vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo Sarkkirannan päiväkodin asemakaavan muutoksen vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL ) käsiteltiin kunnanhallituksessa..0 ( ). Asiakirja pidettiin nähtävillä kunnan ympäristöpalveluissa Takatie :ssa ja kunnan kaavoituksen nettisivuilla Kaavahanke esiteltiin Kempeleen kunnan valiokunnille..0, joilla ei ollut huomautettavaa kaavasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä ei kyseenalaistettu kuulemisen aiikana. Suunnitelmasta saatiin kuulemisaikana kaksi viranomaislausuntoa, muttei yhtään mielipidettä. Sarkkirannan asemakaavan muutoksen aluerajaus osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ollessa (..0..0).

14 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj otti kantaa omistuksessaan olevaan kv:n voimalinjan suojaalueisiin. Yhtiöllä on lunastettuna kiinteistön käyttöoikeuden supistus 0 metriä leveälle johtoalueelle, ja tavoitteena on päivittää voimajohtojen rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat reunavyöhykkeiden ulkoreunaan, ts. koko johtoalueelle. Tämä muutos on tehty asemakaavaluonnokseen. Päiväkotihanketta koskevat myös uudet säteilyturvakeskuksen (STUK) magneettivuon tiheyden raja-arvosuositukset, jotka ovat tiukemmat kuin Fingridin vaatimukset. Säteilyturvakeskuksen katsaus voimajohdoista otti vuoden alussa ensimmäistä kertaa metrimääräistä kantaa voimajohtojen aikaansaaman magneettivuon tiheyden raja-arvoihin. STUK suosittaa välttämään asuntojen, päiväkotien, koulujen, yms. lapsille tarkoitettujen tilojen rakentamista paikkoihin, joissa sähkövirran aiheuttaman magneettikentän magneettivuon tiheys on jatkuvasti >0, mikroteslaa. Katsauksen mukaan magneettivuon tiheys < 0, mikroteslaa saavutetaan varmuudella vasta 0 metrin etäisyydellä kv:n voimalinjasta (0+0=0 metriä). Tämä raja-arvo täyttyy Sarkkirannan päiväkodin suunnitelmien ja asemakaavaluonnoksen mukaan. Tontin voimalinja puoleinen raja on metrissä, ja rakennusalueen rajaan tulee matkaa 0 metriä. Oulun Seudun Sähkö otti kantaa suunnittelualueella sijaitseviin 0 kv:n voimajohtoihin, joiden tulee säilyä, mikä oli käynyt ilmi jo lokakuussa 0 järjestetyssä tekniikkapalaverissa. Lausuntovaiheessa Alangontien päässä oleva pylväsmuuntamo esitettiin säilytettäväksi paikallaan, mutta kantaa tarkistettiin suunnittelun edetessä (ks. valmisteluvaihe). Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen Kaavaluonnos ja kaavan aluerajauksen laajenemisen takia päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat kunnanhallituksen käsittelyn (..0, ) jälkeen nähtävillä kunnan ympäristöpalveluissa Takatie :ssa ja kunnan kaavoituksen nettisivuilla Asemakaavaluonnoksen nähtäville tulosta kuulutettiin lehdessä..0 ja ilmoitettiin osallisille kirjeitse. Kuulemisaikana pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja muilta kaavahankkeen osallisilta. Sarkkirannan asemakaavan muutoksen aluerajaus asemakaavaluonnoksen nähtävillä ollessa ( ).

15 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Koko asemakaavan muutosalue on edelleen Kempeleen kunnan omistuksessa. Asemakaavan muutosalue on laajentunut suunnitteluprosessin aikana siten, että korttelin 0 tontit, ja, joilla sijaitsee K-Oy Kempeleenkartanon vuokrarivitaloja, on liitetty suunnittelualueeseen. Tämä johtuu paitsi Alangontien katualueen leventämistarpeesta, myös asuinkorttelin osan tulevan käytön mahdollisuuksien laajentamisesta. Nykyisin tonttien kaavamerkintänä on asuinkerros- tai rivitalojen korttelialue. Asemakaavaluonnoksessa korttelin osalle tulee vain yksi tontti, jonka kaavamerkintä on asuinpientalojen korttelialue, tehokkuus e = 0. ja sallittu kerroslukumäärä kolme. Nykyisessä asemakaavassa yleisenä paikoitusalueena oleva korttelinosa Sarkkirannantien ja Alangontien kulmauksessa muutetaan paritalotontiksi ja osaksi korttelia 0. Lisäksi kunnan omistuksessa olevan puiston merkintä muutetaan todellisuuden mukaiseksi, ts. leikkipuistosta (VK) puistoksi (VP), ja päiväkodin lounaispuolella olevan pelikentän merkinnäksi tulee korttelikenttä (kk). LUONNOSVAHE: Kortteli 0 Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem Tonttitehokkuus on e = 0. Kaavamerkintä Y Sallittu kerrosluku (yhteen kerrokseen) Kortteli 0 Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem (ei muutu) Tonttitehokkuus on e = 0.0 Kaavamerkintä AR Sallittu kerrosluku (yhteen kerrokseen) Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem Tonttitehokkuus on e = 0.0 Kaavamerkintä Sallittu kerrosluku AP- (kahteen kerrokseen) Kortteli 0 Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m 0,0 kem Tonttitehokkuus on e = 0.0 Kaavamerkintä AP Sallittu kerrosluku (kolmeen kerrokseen) Kaavamuutosluonnos (nähtävillä ). Annetussa määräajassa saatiin kaksi viranomaislausuntoa, Fingrid Oyj:ltä ja Museovirastolta, muttei yhtään osallismielipidettä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj totesi, että päiväkodin sijoittamiseen liittyvät periaatteelliset kysymykset tuotiin esiin jo aikaisemmassa vaiheessa, eikä yhtiöllä ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta, mutta pyysi lähettämään heille tietoa kaavan etenemisestä. Museovirastolla ei ollut huomautettavaa arkeologisen kulttuuriympäristön näkökulmasta. Museovirasto totesi lausunnossa, että rakennetun ympäristön suojelun osalta osallinen viranomainen ja lausunnonantaja asiassa on Pohjois-Pohjanmaan museo, jolta ei saatu lausuntoa.

16 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Oulun Seudun Sähkö esitti ensimmäisessä lausuntovaiheessa Alangontien päässä oleva pylväsmuuntamon säilyttämistä paikallaan, mutta suunnittelun edetessä on yhtiön kanssa neuvoteltu uusi sijainti läheiseen Hilla-Alangonpuistoon. Kustannukset siirrosta sovitaan rakennushankkeen yhteydessä. Voimalinjat säilyvät muilta osin paikoillaan. Kempeleen kunnan valiokunnilta pyydettiin lausuntoa kaavahankkeesta. Elinvoima- ja palveluvaliokunnilla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. tsehallintovaliokunta pyytää kiinnittämään eritystä huomiota kestävän kehityksen periaatteiden huomioimiseen kaavoitushankkeissa. Resurssivaliokunta totesi, että ohjauksen antaminen edellyttää selvitystä kaavan taloudellisista kokonaisvaikutuksista (maanosto ja -myynti, kunnallistekniikka, talonrakennus ja niiden vaikutus). Nimistötoimikunnan käsittelyä ei ole tarvittu, sillä alueen nimistö on jo olemassa. Kaavan ehdotusvaiheen kuuleminen Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeinen kunnanhallituksen käsittely, jossa päätettiin ehdotusvaiheen kuulemisesta oli..0 ( ). Kaavaehdotus (MRL, MRA ) on nähtävillä ympäristöpalveluissa Takatie :ssa ja kunnan kaavoituksen nettisivuilla Kuulutus julkaistiin kuntatiedotteessa..0, osallisille toimitettiin tieto kuulemisesta ja viranomaisille lausuntopyyntö kirjeitse. Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana annetut lausunnot eivät edellyttäneet muutoksia asemakaavaluonnokseen, mutta kaavamerkintöjä tarkistettiin hieman asuinkortteleiden 0 ja 0 osalta tulevaa rakentamista ja tontinluovutusta ajatellen. Sarkkirannan päiväkodin rakennuslupahakemus on jo käsittelyssä, joten se käsitellään samanaikaisesti poikkeamislupahakemuksena. Päätösvalta asiassa on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella, koska uusi rakennus sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa puistoalueelle. Hakemuksen liitteeksi tulee selvitys käynnissä olevan kaavaprosessin tämänhetkisestä vaiheesta. Sarkkirannan päiväkodin korttelin 0 tonttitehokkuus e = 0.. Tontin pinta-ala on m, joten rakennusoikeus on noin 0 kem. Olevan päiväkodin kerrosala on noin 0 m, ja päiväkodin laajennuksen noin 0 kem, joten rakennusoikeutta jää myös tulevia tarpeita varten. Piha-aluetta Sarkkirannan päiväkotiin jää suosituksen mukaisesti noin 0 m / lapsi (00 m, hoitopaikkaa). Asemakaavakarttaa on tarkennettu korttelin 0 osalta siten, että kolmikerroksinen rakentaminen on osoitettu Sarkkirannantien varteen määräävällä rakennusalalla (), muu rakentaminen saa olla korkeintaan kaksikerroksista (). Kortteliin saa rakentaa asuinkerrostaloja, rivitaloja tai muita kytkettyjä asuinrakennuksia (AKR). Korttelialueen pinta-alasta saa 0 % käyttää rakentamiseen (r 0%, ja kerrosalan suhdetta tontin pinta-alaan on nostettu hieman (e = 0.). Rakennusoikeutta tälle m tontille tulee noin 000 kem, väestönsuojan rakentamisvelvoite on yli 0 neliömetrin asuinrakennushankkeissa % pinta-alasta. Kortteliin on merkitty ohjeelliset rakennusalat, rakentamista ohjataan tarkemmin tontinluovutusvaiheessa. Autopaikkoja osoitetaan, / asunto ja vieraspaikkaa, autopaikoista on oltava 0 % katettuja (p 0%). Kortteliin 0 tontille on kaavaehdotuksessa määrätty sallituksi rakentamisalaksi % tontin pinta-alasta (r %). Rakennusoikeutta m paritalotontille tulee noin 0 kem, rakennusalat on osoitettu ohjeellisena. Luonnosvaiheessa määräävänä esitetty paikoitusalue on poistettu, mutta autopaikkoja tulee olla vähintään kaksi asuntoa kohti.

17 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE EHDOTUSVAHE: Kortteli 0 Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem Tonttitehokkuus e = 0. Kaavamerkintä Y Sallittu kerrosluku (yhteen kerrokseen) Kortteli 0 Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem (ei muutu) Tonttitehokkuus on e = 0.0 Kaavamerkintä AR Sallittu kerrosluku (yhteen kerrokseen) Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem Tonttitehokkuus e = 0.0 Kaavamerkintä Sallittu kerrosluku peittoprosentti r % autopaikkavaatimus ap / as AP- (kahteen kerrokseen) Kortteli 0 Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem Tonttitehokkuus e = 0.0 Kaavamerkintä AKR Sallittu kerrosluku (kolmeen kerrokseen) peittoprosentti r 0% autopaikkavaatimus, ap / as + vp Kaavamuutosehdotus (nähtävillä ). Kunnanvaltuusto on päättänyt talousarvion 0 valmistelussa (kvalt..0, ), että Kerrosja rivitalotonttien myyntihinta määräytyy toteutettavan kerrosalan mukaan. Tontit laitetaan haettaviksi ja niiden saajat valitaan hakemuksissa esitettyjen suunnitelmien viihtyisyyden perusteella. Sarkkirannan asuintonttien tapauksessa kunnan saamat myyntitulot määrittyvät täten korttelin 0 osalta (AKR) lopullisesti vasta tontinluovutus-, rakennuslupa- ja toteutusvaiheessa. Resurssivaliokunnan pyytämä kaavan taloudellisten kokonaisvaikutusten arviointi edellyttää täten lopullista tietoa Sarkkirannan muutosalueen sisältämän AKR-tontin rakentamissuunnitelmista. Katurakennuskustannuksia ja investointisuunnitelman mukaisia kustannuksia arvioidaan kaavaselostuksen lopussa.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTA/OLLILA (101/001) PIRILÄN KORTTELI Asemakaavan muutos koskee Ollilan korttelia 1020. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2011 Dnro 475/60/602/2011 2 Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTA / KIRKONSEUTU ( ) KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS / VIHILUODONTIE JA KOULUTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTA / KIRKONSEUTU ( ) KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS / VIHILUODONTIE JA KOULUTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTA / KIRKONSEUTU (112 009) KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS / VIHILUODONTIE JA KOULUTIE Asemakaavan muutos koskee Kirkonseudun kortteleita 9001, 9010 ja korttelin 9000 tonttia

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTA / KIRKONSEUTU ( ) KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS / VIHILUODONTIE JA KOULUTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTA / KIRKONSEUTU ( ) KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS / VIHILUODONTIE JA KOULUTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTA / KIRKONSEUTU (112 009) KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS / VIHILUODONTIE JA KOULUTIE Asemakaavan muutos koskee Kirkonseudun kortteleita 9001, 9010 ja korttelin 9000 tonttia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen keskustan tilastoalueen (101) Kirkonseudun

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Väliharjuntie 3, Kaunisharju KAAVATUNNUS 70:019 KAAVAN PÄIVÄYS 3.4.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 25.4.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta).

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, KOULUTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, KOULUTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA hyväksytty 4.11.2014 päivitetty 28.8.2015 LIITE 2. ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, KOULUTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot