KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE"

Transkriptio

1 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien katualuetta. ASEMAKAAVASELOSTUS + LTTEET -..0 (hyväksymiskäsittelyyn) Vireilletulo khal..0, (oas kuulutus..0) Hyväksytty kunnanvaltuustossa..0, xx Voimaantulopäivä xx.xx.0 Asianumero /.0.0/0 (entinen Dnro /0/0/0)

2 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Kannen viistoilmakuva kuvattu..0. (Lentokuva Vallas Oy) LTE Asemakaavan seurantalomake LTE Ote voimassa olevasta asemakaavasta LTE Ote rekisterikartasta LTE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma..0 LTE Asemakaavan muutos ja laajennus: kaavakartta ja merkintöjen selitykset (kunnanhallituksee0..0 ja valtuustoon..0)

3 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE SSÄLLYSLUETTELO. PERUS- JA TUNNSTETEDOT.... TUNNSTETEDOT.... KAAVA-ALUEEN SJANT.... KAAVAN NM JA TARKOTUS.... LUETTELO SELOSTUKSEN LTEASAKRJOSTA.... LUETTELO MUSTA KAAVAA KOSKEVSTA ASAKRJOSTA, TAUSTASELVTYKSSTÄ JA LÄHDEMATERAALSTA.... TVSTELMÄ.... KAAVAPROSESSN VAHEET.... ASEMAKAAVA.... ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMNEN.... LÄHTÖKOHDAT.... SELVTYS SUUNNTTELUALUEEN OLOSTA..... Alueen yleiskuvaus..... Luonnonympäristö ja maisema..... Rakennettu ympäristö..... Maanomistus.... SUUNNTTELUTLANNE..... Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset.... ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET..... ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN TARVE..... SUUNNTTELUN KÄYNNSTÄMNEN JA STÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET.... OSALLSTUMNEN JA YHTESTYÖ..... Osalliset..... Vireilletulo ja asemakaavan tavoitteet..... Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt..... Viranomaisyhteistyö.... ASEMAKAAVAN TAVOTTEET..... Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet..... Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen.... ASEMAKAAVAN VAHTOEHDOT JA NDEN VAKUTUKSET..... Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu..... Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset.... ASEMAKAAVAN KUVAUS...0. KAAVAN RAKENNE YMPÄRSTÖN LAATUA KOSKEVEN TAVOTTEDEN TOTEUTUMNEN ALUEVARAUKSET.... KAAVAN VAKUTUKSET..... Vaikutukset rakennettuun ympäristöön..... Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön.... YMPÄRSTÖN HÄRÖTEKJÄT.... KAAVAMERKNNÄT JA MÄÄRÄYKSET.... NMSTÖ.... ASEMAKAAVAN TOTEUTUS.... TOTEUTTAMSTA OHJAAVAT JA HAVANNOLLSTAVAT SUUNNTELMAT.... TOTEUTTAMNEN JA AJOTUS.... TOTEUTUKSEN SEURANTA... 0

4 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE. PERUS- JA TUNNSTETEDOT. Tunnistetiedot Tunnistetiedot on esitetty asemakaavan selostuksen kannessa.. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Sarkkirannan tilastoalueen () Sarkkirannan pienalueella (00). Alue sijoittuu Alangontien varteen, kadun molemmin puolin. Koillisessa alue rajautuu Sarkkirannantiehen ja luoteessa Tiilipellontiehen. Alueen sijainti Kempeleen kunnan opaskartalla.. Kaavan nimi ja tarkoitus Suunnittelualueen pinta-ala on, hehtaaria. Asemakaavaa on ryhdytty muuttamaan kunnan toimesta. Koko asemakaavan muutosalue on kunnan omistuksessa. Kempeleen varhaiskasvatuksen tarveselvitys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Selvityksen mukaan keskustaan tarvitaan vuonna 0 valmistuva kunnallinen, 0-paikkainen päiväkoti. Sopivaa yleisten rakennusten korttelialuetta ei ole valmiiksi kaavoitettuna, joten varhaiskasvatuksen tilantarpeiden tyydyttämiseksi tarvittiin asemakaavan muutos keskustaajaman alueella.

5 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista LTE Asemakaavan seurantalomake LTE Ote voimassa olevasta asemakaavasta LTE Ote rekisterikartasta LTE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma..0 LTE Asemakaavan muutos ja laajennus: kaavakartta ja merkintöjen selitykset (kunnanhallituksee0..0 ja valtuustoon..0). Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Sarkkirannan päiväkodin rakentamissuunnitelmia on laadittu yhtä aikaa kaavaprosessin kanssa, ja Alangontien tulevista muutoksista on laadittu yleissuunnitelma. Muuta olennaista lähdemateriaalia ei ole, eikä uusia perusselvityksiä ole laadittu tätä kaavahanketta varten.. TVSTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet -..0 ( ), kunnanhallitus käsittelee Kempeleen kaavoituskatsauksen ja Sarkkirannan päiväkodin kaavaprosessi lähtee liikkeelle , Kempeleen asemakaavahankkeiden tekniikkapalaveri pidetään -..0 ( ), kunnanhallitus käsittelee kaavan vireilletulon sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen -..0, asemakaavamuutoksen vireilletulo kuulutetaan, ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä yhteisesittely Kempeleen kunnan valiokunnille ( ), kunnanhallitus käsittelee Sarkkirannan kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen ja asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä (kuulutus..0) -..0 ( ), kunnanhallitus käsittelee kaavan luonnosvaiheen palautteen ja ehdotusvaiheen kuulemisen -..0, asemakaavaehdotuksen nähtäville tulo kuulutetaan kuntatiedotteessa ja kaavaehdotus on nähtävillä ( xx), Kempeleen kunnanhallitus käsittelee ehdotusvaiheen palautteen -..0 ( xx), Kempeleen kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen - asemakaava kuulutetaan voimaan kunnan virallisessa lehdessä ja kuntatiedotteessa

6 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE. Asemakaava Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa Sarkkirannan päiväkodin tontti päiväkodin laajennuksen mahdollistavaan muotoon. Päiväkodin tontti laajenee puistoalueelle, kohti voimalinjaa. Suunnittelussa huomioidaan voimayhtiön (Fingrid Oyj) ohjeistuksen lisäksi säteilyturvakeskuksen (STUK) uudet vaatimukset suojaetäisyyksille magneettivuon tiheyden suhteen. Alangontien katujärjestelyitä muutetaan siten, että päiväkodille saadaan korotettu kevyen liikenteen väylä. Tämä tarkoittaa katualueen laajentamista luoteeseen, kortteliin 0, jossa sijaitsee kunnan vuokra-asuntoja (hallinnointi K-Oy Kempeleenkartalo). Sarkkirannantien varressa oleva paikoitusalue poistuu ja sen tilalle tulee paritalotontti.. Asemakaavan toteuttaminen Päiväkodin tontin rakentaminen alkaa keväällä 0, rakentamiseen saatiin poikkeamislupa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, sillä laajennushanke sijoittuu nykyisessä asemakaavassa puistoalueelle, eikä asemakaavan muutos ehdi lainvoimaiseksi ennen rakentamisen aloittamista. Poikkeamislupaa haettiin samanaikaisesti kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen kanssa. Sarkkirannan päiväkodin laajennus ja vanhan osan vesikaton peruskorjaus valmistuvat elokuussa 0, vanhan osan sisätilojen peruskorjauksesta päätetään myöhemmin. Kaava-alueen asuintontit myydään kunnanvaltuuston määrittämällä neliöhinnalla tai tarjousten perusteella. Korttelin 0 paritalotontista on jo tehty alustava varaus. Rakentamista ohjaa ja valvoo kunnan rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut.. LÄHTÖKOHDAT. Selvitys suunnittelualueen oloista.. Alueen yleiskuvaus Asemakaavan laajennusalueen lähiympäristö rakentunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Lähikortteleissa on asuinpientaloja ja puistoalueita, ja Sarkkirannantien pohjoispuolella Sarkkirannan urheilukeskus... Luonnonympäristö ja maisema Suunnittelualueella ei ole merkittävää maisema-arvoa eikä luonnonsuojelulain mukaista luonnontilaista aluetta, joka otettaisiin rakentamiskäyttöön. Päiväkodin käyttöön otettava alue on hoidettua puistometsää, samoin sitä ympäröivät puistoalueet, puulajeina kuusi (Picea abies) ja mänty (Pinus sylvestris). Suunnittelualueen pohjoisosassa oleva puistoalue on mäntyvaltaista (Pinus sylvestris) puistometsää. Voimajohtoalueella olevalla kasvillisuudella on voimayhtiön määrittämät rajoitukset.

7 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE.. Rakennettu ympäristö Palvelut Kempeleen kuntakeskus sijaitsee vajaan kahden kilometrin päässä, joten alueen palveluntarjonta on erittäin hyvä. Lähialueella, noin kilometrin päässä on monipuolista koulutus- ja liikuntapaikkatarjontaa, kirkko ja terveyskeskus. Vihiluodontien koulukeskukseen alueelta löytyvät yhtenäiskoulu ja lukio, ammatillista koulutustarjontaa (OS) löytyy Pirilän alueelta ja Niittyrannantieltä. Alle kilometrin päästä löytyvät monipuoliset liikuntamahdollisuudet, Kempeleen urheilukeskus ja Kempelehalli, uimahalli immariin matkaa tulee nelisen kilometriä. Päivittäistavarakaua sijaitsee kuntakeskuksessa ja muut kaupalliset palvelut ovat eelinin kauakeskuksessa noin neljän kilometrin päässä. Seudun keskukseen, Oulun keskustaan, tulee matkaa noin kilometriä. Kunnan omat hallinnolliset palvelut on siirretty tilapäisesti Vihikariin ja Riihivainiolle, joihin etäisyyttä tulee noin neljä kilometriä, remontoitavana oleva kunnantalo on noin kahden kilometrin päässä kuntakeskuksessa. Liikenne Kaavamuutosalue sijaitsee osana Kempeleen kuntakeskuksen asemakaava-alueen katuverkkoa. Kaavamuutoksella ei synny uusia katualueita. Alueen kokoojaväylä on Sarkkirannantie, joka kulkee Kempeleen urheilukeskuksen eteläpuolella, Kempeleentien (seututie ) kanssa samansuuntaisena. Länsipäästään Sarkkirannantie liittyy Kempeleentiehen, idässä katu yhtyy Niittyrannantiehen. Etäisyyttä Ketolanperäntien ja nykyisen -tien (E) eritasoliittymään (ETL / eelin) tulee suunnittelualueelta noin neljä kilometriä. Matkan varrella on kolme liikenneympyrää ja muutama liikennevalo-ohjattu risteys. Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä on laadittu alustava katusuunnitelma Alangontien liikennejärjestelyiden parantamiseksi. Nykyisellään lasten tuominen päiväkotiin ruuhkauttaa Alangontien kapean katualueen aamuisin ja iltapäivisin. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Alangontien katualuetta levitetään kortteliin 0 muutamia metrejä, jolloin kevyt liikenne saadaan erotetuksi ajoneuvoliikenteen alueesta korotuksella. Myös paikoitusjärjestelyitä lasten vienti- ja hakuliikenteelle sekä henkilökunnan paikoitukselle parannetaan. Uuden suunnitelman mukaan Alangontien päässä oleva paikoitusalue on osa päiväkodin korttelialuetta. Liikennejärjestelyt toteutetaan muilta osin alustavan aikataulun mukaan kesällä 0. Tekninen huolto Lokakuussa 0 pidetyssä tekniikkapalaverissa todettiin, että Sarkkirannan alueen tekniset verkostot ovat valmiit. Erityisesti todettiin, että Oulun Seudun Sähkön 0 kv:n verkostoa on puistoalueilla runsaasti. Pääosa voimalinjoista säilyy ennallaan, mutta suunnitteluprosessin aikana on Alangontien päässä oleva pylväsmuuntamo sovittu siirrettäväksi uuden paikoitusalueen alta läheiseen Hilla-Alangonpuistoon. Siirto toteutetaan ja kustannuksista sovitaan päiväkodin laajennustöiden yhteydessä... Maanomistus Kaavamuutosalue on kokonaisuudessaan Kempeleen kunnan omistuksessa. Muuttumattomana säilyvä korttelin 0 tontti ja lähialueet ovat osin yksityisten omistuksessa. Selostuksen kannessa olevassa ortoilmakuvassa on merkitty kunnan maanomistus vihreällä.

8 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE. Suunnittelutilanne.. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaa ollaan tarkistamassa, ympäristöministeriö vahvisti nykyisen maakuntakaavan..00. Suunnittelualue sijaitsee voimassa olevassa maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueella (A). Oulun seudun yleiskaavassa Alangontie on pääosin jo rakentunutta asuntoaluetta (A), joka sisältää asumiselle tarpeelliset palvelut. Koko kaavamuutosalue sijaitsee tärkeällä tai veden hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (pv). Suunnittelualueesta koilliseen sijaitsee virkistysalue -merkinnällä (V) esitetty Kempeleen urheilukeskus. Ote Oulun seudun yleiskaavasta (YM..00, voimaan..00). Voimassa olevassa asemakaavassa (ks. LTE ) korttelin 0 tontti on yksikerroksista yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), tehokkuusluku e=0.. Tontilla toimii Sarkkirannan päiväkoti. Korttelin 0 koillispuolella, puiston reunalla, Alangontien ja Sarkkirannantien risteyksessä on varaus yleiselle pysäköintialueelle (LP). Pysäköintialue ei ole toteutunut, eikä sille ole tulevaisuudessakaan tarvetta. Kortteli 0 on kaavassa asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue (AKR), jonka tonteilla - on kunnan vuokrataloyhtiön (Kiinteistö Oy Kempeleenkartano) toimintaa.

9 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Ote Kempeleen ajantasa-asemakaavasta. Kempeleen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa..00. Rakennusjärjestyksen tarkistus on käynnissä (khal..0, ). Pohjakartta vastaa tilannetta..00.

10 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE. ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET.. Asemakaavan suunnittelun tarve Kempeleen varhaiskasvatuksen tarveselvitys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Selvityksen mukaan keskustaan tarvitaan vuonna 0 valmistuva kunnallinen, 0-paikkainen päiväkoti. Sopivaa yleisten rakennusten korttelialuetta ei ollut valmiiksi kaavoitettuna, joten kunta päätti ryhtyä kaavamuutokseen. Sarkkirannan Kuovitien yleisten rakennusten (Y) kaavatontti olisi riittävä noin sadan lapsen päiväkodille, mutta sen sijainti ei ole tarpeeksi keskeinen (K 0, T ). Sarkkirannan päiväkoti Alangontie :ssa on lapselle mitoitettu noin 0 kem päiväkoti, jonka piha-alue on jo ylittänyt asemakaavatontin rajat. Nykyisen kaavatontin pinta-ala on noin 0 m, käytössä on hieman laajempi ala. Kaavamuutoshankkeen tarkoituksena on luoda valmiudet tämän kunnallisen päiväkodin laajentamiselle. Yksityinen toimija on toteuttanut Oulun seudulla - paikkaisia, noin 00 kem:n päiväkoteja m:n tonteille. Alangontien päiväkodin korttelialuetta laajennetaan asemakaavamuutoksella itään ja etelään siten, että päiväkotiin voidaan ottaa 0 lasta lisää. Laajennuksen rakennuslupahakemus on jo jätetty, joten rakennushanke käsitellään asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä ollessa poikkeamislupahakemuksena. Päätösvalta asiassa on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella, koska uusi rakennus sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa puistoalueelle. Hakemuksen liitteeksi tulee selvitys käynnissä olevan kaavaprosessin tämänhetkisestä vaiheesta. Alustava luonnos laajennuksen rakentamissuunnitelmista suunnittelualueella.

11 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE.. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kempeleen kaavoituskatsauksessa 0 esitettiin Sarkkirannan korttelin 0 kaavamuutos vuonna 0 alkavaksi hankkeeksi. Kunnanhallitus käsitteli asemakaavamuutoksen ja laajennuksen vireilletulon saman vuoden lokakuussa (khal..0, ).. Osallistuminen ja yhteistyö.. Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. - Alueen ja lähiympäristön maanomistajat, asukkaat, yritykset ja yhdistykset - Kempeleen kunnan itsehallinto-, elinvoima-, palvelu- ja resurssivaliokunta - Fingrid Oyj - Pohjois-Pohjanmaan liitto - Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (POP-ELY) - Oulun seutu / seuturakennetiimi - Oulun seudun ympäristötoimi - Oulu-Koillismaan pelastuslaitos - Kempeleen Vesihuolto Oy - Oulun Seudun Sähkö - Puhelin- ja teleyhtiöt / Dna Palvelut Oy ja TeliaSonera Finland Oyj - Museovirasto - Pohjois-Pohjanmaan museo.. Vireilletulo ja asemakaavan tavoitteet Asemakaavan muutoksen vireilletulo kuulutettiin..0. Kaavahankkeella mahdollistetaan Sarkkirannan päiväkodin laajentaminen varhaiskasvatuksen tarveselvityksen mukaisesti... Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavahankkeiden vireille tulosta ilmoitetaan Kempeleessä alueen asukkaille kirjeitse, vaikkei maankäyttö- ja rakennuslaki sitä edellytä. Kaava-asiakirjat ovat löydettävissä kaavoituksen nettisivuilta koko kaavaprosessin ajan. Sarkkirannan päiväkodin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL ) käsiteltiin kunnanhallituksessa joulukuussa 0 ja pidettiin nähtävillä kunnan ympäristöpalveluissa Takatie :ssa ja kunnan kaavoituksen nettisivuilla vuodenvaihteessa 0-0. Nähtävillä olosta kuulutettiin lehdessä ja ilmoitettiin osallisille kirjeitse. Lausuntopyynnöt lähetettiin viranomaisille ja kaavahanke esiteltiin Kempeleen kunnan valiokunnille..0. Kaavan valmisteluvaiheen (MRL, MRA 0 ) kuulemisvaihe järjestettiin marras-joulukuussa 0. Nähtävillä olosta kuulutettiin lehdessä sekä ilmoitettiin osallisille ja lausuntoviranomaisille kirjeitse. Kaavaluonnos oli kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen nähtävillä kunnan ympäristöpalveluissa Takatie :ssa ja kunnan kaavoituksen nettisivuilla.

12 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Kaavaehdotusvaiheen (MRL, MRA ) kuuleminen järjestetään helmi-maaliskuussa 0. Kuulutus julkaistiin kuntatiedotteessa..0 ja tieto kuulemisesta toimitettiin osallisille ja lausuntopyyntö viranomaisille kirjeitse. Kaavaehdotuksen palaute käsitellään Kempeleen kunnanhallituksessa. Muistutuksia ei saatu, joten postitettavia vastineita ei ole. Kaavaehdotusvaiheen nähtävillä olon aikana saatu palaute ei edellytä merkittäviä muutoksia, joten asemakaavamuutos hyväksytään kunnanvaltuustossa tammikuussa 0. Tieto hyväksymiskäsittelystä toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (POP-ELY) ja muille mahdollisille tahoille, jotka ovat sitä pyytäneet. Lainvoimaisen kaavan voimaantulo kuulutetaan valitusajan päätyttyä kunnan virallisessa lehdessä. Tieto voimaantulosta toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, Pohjois- Pohjanmaan liitolle ja Oulun maanmittaustoimistolle, Oulun seudun ympäristötoimelle sekä muille asemakaavan hyväksymistietoa pyytäneille... Viranomaisyhteistyö Keskeiset viranomaiset on lueteltu kohdassa.. Osalliset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muidenkin viranomaisten kanssa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa(taina Törmikoski) käytiin kaavahankkeen perusteet läpi louvuodesta 0 ja sovittiin, ettei asemakaavan muutoksesta tarvitse pitää erillistä viranomaisneuvottelua. Viranomaisten kanta käy ilmi kaavasta annetuissa lausunnoissa kaavahankkeen valmistelu- ja ehdotusvaiheissa.. Asemakaavan tavoitteet.. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaavamuutokseen on ryhdytty kunnan toimesta. Suunnittelutyö tehdään Kempeleen kunnan ympäristöpalveluissa, ja työtä ohjaa kunnanhallitus. Suunniteltu maankäyttö on ylempiasteisten kaavojen mukainen... Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Kaavan lähtökohtainen tavoite oli Sarkkirannan päiväkodin laajentaminen ja tarpeettoman yleisen paikoitusalueen poistaminen Alangontien alkupäästä. Paikoitusalueen sijaan Sarkkirannantien ja Alangontien kulmaukseen kaavoitetaan asuinpientalotontti paritalolle. Tämän tavoitteen lisäksi aluerajausta laajennettiin luonnosvaiheessa siten, että kaavamuutos koskee myös korttelin 0 tontteja -, ja korttelin lähipuistoa. Nykyisin puisto on merkitty leikkipuistoksi (VK) ja tonttien - kaavamerkintänä on asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue, jossa sallittu kerrosluku on kaksi. Aluerajauksen muutokseen johti Alangontien katualueen leventämistarve ja puiston merkinnän muuttaminen käytön mukaiseksi (VL). Toisena tavoitteena on kunnan omistuksessa olevan asuintalokorttelin tulevan käytön mahdollisuuksien laajentaminen, ts. tonttijaon muuttaminen ja kerrosluvun kasvattaminen Sarkkirannantien varressa.

13 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE. Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset.. Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Kaavan tavoitteet olivat selkeät, ja kaavamuutosalueen katualue ja korttelijako pääosin olemassa olevat, joten vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ollut tarpeen kehitellä...-. Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Kaavahanke parantaa Sarkkirannan alueen palveluita ja tonttitarjontaa. Alue sijaitsee keskeisellä paikalla Kempeleen taajamassa, joten yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on perusteltua. Aluerajauksen laajentaminen kaavaprosessin aikana on perusteltu kohdassa..... Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaavan vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo Sarkkirannan päiväkodin asemakaavan muutoksen vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL ) käsiteltiin kunnanhallituksessa..0 ( ). Asiakirja pidettiin nähtävillä kunnan ympäristöpalveluissa Takatie :ssa ja kunnan kaavoituksen nettisivuilla Kaavahanke esiteltiin Kempeleen kunnan valiokunnille..0, joilla ei ollut huomautettavaa kaavasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä ei kyseenalaistettu kuulemisen aiikana. Suunnitelmasta saatiin kuulemisaikana kaksi viranomaislausuntoa, muttei yhtään mielipidettä. Sarkkirannan asemakaavan muutoksen aluerajaus osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ollessa (..0..0).

14 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj otti kantaa omistuksessaan olevaan kv:n voimalinjan suojaalueisiin. Yhtiöllä on lunastettuna kiinteistön käyttöoikeuden supistus 0 metriä leveälle johtoalueelle, ja tavoitteena on päivittää voimajohtojen rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat reunavyöhykkeiden ulkoreunaan, ts. koko johtoalueelle. Tämä muutos on tehty asemakaavaluonnokseen. Päiväkotihanketta koskevat myös uudet säteilyturvakeskuksen (STUK) magneettivuon tiheyden raja-arvosuositukset, jotka ovat tiukemmat kuin Fingridin vaatimukset. Säteilyturvakeskuksen katsaus voimajohdoista otti vuoden alussa ensimmäistä kertaa metrimääräistä kantaa voimajohtojen aikaansaaman magneettivuon tiheyden raja-arvoihin. STUK suosittaa välttämään asuntojen, päiväkotien, koulujen, yms. lapsille tarkoitettujen tilojen rakentamista paikkoihin, joissa sähkövirran aiheuttaman magneettikentän magneettivuon tiheys on jatkuvasti >0, mikroteslaa. Katsauksen mukaan magneettivuon tiheys < 0, mikroteslaa saavutetaan varmuudella vasta 0 metrin etäisyydellä kv:n voimalinjasta (0+0=0 metriä). Tämä raja-arvo täyttyy Sarkkirannan päiväkodin suunnitelmien ja asemakaavaluonnoksen mukaan. Tontin voimalinja puoleinen raja on metrissä, ja rakennusalueen rajaan tulee matkaa 0 metriä. Oulun Seudun Sähkö otti kantaa suunnittelualueella sijaitseviin 0 kv:n voimajohtoihin, joiden tulee säilyä, mikä oli käynyt ilmi jo lokakuussa 0 järjestetyssä tekniikkapalaverissa. Lausuntovaiheessa Alangontien päässä oleva pylväsmuuntamo esitettiin säilytettäväksi paikallaan, mutta kantaa tarkistettiin suunnittelun edetessä (ks. valmisteluvaihe). Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen Kaavaluonnos ja kaavan aluerajauksen laajenemisen takia päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat kunnanhallituksen käsittelyn (..0, ) jälkeen nähtävillä kunnan ympäristöpalveluissa Takatie :ssa ja kunnan kaavoituksen nettisivuilla Asemakaavaluonnoksen nähtäville tulosta kuulutettiin lehdessä..0 ja ilmoitettiin osallisille kirjeitse. Kuulemisaikana pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja muilta kaavahankkeen osallisilta. Sarkkirannan asemakaavan muutoksen aluerajaus asemakaavaluonnoksen nähtävillä ollessa ( ).

15 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Koko asemakaavan muutosalue on edelleen Kempeleen kunnan omistuksessa. Asemakaavan muutosalue on laajentunut suunnitteluprosessin aikana siten, että korttelin 0 tontit, ja, joilla sijaitsee K-Oy Kempeleenkartanon vuokrarivitaloja, on liitetty suunnittelualueeseen. Tämä johtuu paitsi Alangontien katualueen leventämistarpeesta, myös asuinkorttelin osan tulevan käytön mahdollisuuksien laajentamisesta. Nykyisin tonttien kaavamerkintänä on asuinkerros- tai rivitalojen korttelialue. Asemakaavaluonnoksessa korttelin osalle tulee vain yksi tontti, jonka kaavamerkintä on asuinpientalojen korttelialue, tehokkuus e = 0. ja sallittu kerroslukumäärä kolme. Nykyisessä asemakaavassa yleisenä paikoitusalueena oleva korttelinosa Sarkkirannantien ja Alangontien kulmauksessa muutetaan paritalotontiksi ja osaksi korttelia 0. Lisäksi kunnan omistuksessa olevan puiston merkintä muutetaan todellisuuden mukaiseksi, ts. leikkipuistosta (VK) puistoksi (VP), ja päiväkodin lounaispuolella olevan pelikentän merkinnäksi tulee korttelikenttä (kk). LUONNOSVAHE: Kortteli 0 Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem Tonttitehokkuus on e = 0. Kaavamerkintä Y Sallittu kerrosluku (yhteen kerrokseen) Kortteli 0 Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem (ei muutu) Tonttitehokkuus on e = 0.0 Kaavamerkintä AR Sallittu kerrosluku (yhteen kerrokseen) Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem Tonttitehokkuus on e = 0.0 Kaavamerkintä Sallittu kerrosluku AP- (kahteen kerrokseen) Kortteli 0 Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m 0,0 kem Tonttitehokkuus on e = 0.0 Kaavamerkintä AP Sallittu kerrosluku (kolmeen kerrokseen) Kaavamuutosluonnos (nähtävillä ). Annetussa määräajassa saatiin kaksi viranomaislausuntoa, Fingrid Oyj:ltä ja Museovirastolta, muttei yhtään osallismielipidettä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj totesi, että päiväkodin sijoittamiseen liittyvät periaatteelliset kysymykset tuotiin esiin jo aikaisemmassa vaiheessa, eikä yhtiöllä ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta, mutta pyysi lähettämään heille tietoa kaavan etenemisestä. Museovirastolla ei ollut huomautettavaa arkeologisen kulttuuriympäristön näkökulmasta. Museovirasto totesi lausunnossa, että rakennetun ympäristön suojelun osalta osallinen viranomainen ja lausunnonantaja asiassa on Pohjois-Pohjanmaan museo, jolta ei saatu lausuntoa.

16 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Oulun Seudun Sähkö esitti ensimmäisessä lausuntovaiheessa Alangontien päässä oleva pylväsmuuntamon säilyttämistä paikallaan, mutta suunnittelun edetessä on yhtiön kanssa neuvoteltu uusi sijainti läheiseen Hilla-Alangonpuistoon. Kustannukset siirrosta sovitaan rakennushankkeen yhteydessä. Voimalinjat säilyvät muilta osin paikoillaan. Kempeleen kunnan valiokunnilta pyydettiin lausuntoa kaavahankkeesta. Elinvoima- ja palveluvaliokunnilla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. tsehallintovaliokunta pyytää kiinnittämään eritystä huomiota kestävän kehityksen periaatteiden huomioimiseen kaavoitushankkeissa. Resurssivaliokunta totesi, että ohjauksen antaminen edellyttää selvitystä kaavan taloudellisista kokonaisvaikutuksista (maanosto ja -myynti, kunnallistekniikka, talonrakennus ja niiden vaikutus). Nimistötoimikunnan käsittelyä ei ole tarvittu, sillä alueen nimistö on jo olemassa. Kaavan ehdotusvaiheen kuuleminen Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeinen kunnanhallituksen käsittely, jossa päätettiin ehdotusvaiheen kuulemisesta oli..0 ( ). Kaavaehdotus (MRL, MRA ) on nähtävillä ympäristöpalveluissa Takatie :ssa ja kunnan kaavoituksen nettisivuilla Kuulutus julkaistiin kuntatiedotteessa..0, osallisille toimitettiin tieto kuulemisesta ja viranomaisille lausuntopyyntö kirjeitse. Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana annetut lausunnot eivät edellyttäneet muutoksia asemakaavaluonnokseen, mutta kaavamerkintöjä tarkistettiin hieman asuinkortteleiden 0 ja 0 osalta tulevaa rakentamista ja tontinluovutusta ajatellen. Sarkkirannan päiväkodin rakennuslupahakemus on jo käsittelyssä, joten se käsitellään samanaikaisesti poikkeamislupahakemuksena. Päätösvalta asiassa on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella, koska uusi rakennus sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa puistoalueelle. Hakemuksen liitteeksi tulee selvitys käynnissä olevan kaavaprosessin tämänhetkisestä vaiheesta. Sarkkirannan päiväkodin korttelin 0 tonttitehokkuus e = 0.. Tontin pinta-ala on m, joten rakennusoikeus on noin 0 kem. Olevan päiväkodin kerrosala on noin 0 m, ja päiväkodin laajennuksen noin 0 kem, joten rakennusoikeutta jää myös tulevia tarpeita varten. Piha-aluetta Sarkkirannan päiväkotiin jää suosituksen mukaisesti noin 0 m / lapsi (00 m, hoitopaikkaa). Asemakaavakarttaa on tarkennettu korttelin 0 osalta siten, että kolmikerroksinen rakentaminen on osoitettu Sarkkirannantien varteen määräävällä rakennusalalla (), muu rakentaminen saa olla korkeintaan kaksikerroksista (). Kortteliin saa rakentaa asuinkerrostaloja, rivitaloja tai muita kytkettyjä asuinrakennuksia (AKR). Korttelialueen pinta-alasta saa 0 % käyttää rakentamiseen (r 0%, ja kerrosalan suhdetta tontin pinta-alaan on nostettu hieman (e = 0.). Rakennusoikeutta tälle m tontille tulee noin 000 kem, väestönsuojan rakentamisvelvoite on yli 0 neliömetrin asuinrakennushankkeissa % pinta-alasta. Kortteliin on merkitty ohjeelliset rakennusalat, rakentamista ohjataan tarkemmin tontinluovutusvaiheessa. Autopaikkoja osoitetaan, / asunto ja vieraspaikkaa, autopaikoista on oltava 0 % katettuja (p 0%). Kortteliin 0 tontille on kaavaehdotuksessa määrätty sallituksi rakentamisalaksi % tontin pinta-alasta (r %). Rakennusoikeutta m paritalotontille tulee noin 0 kem, rakennusalat on osoitettu ohjeellisena. Luonnosvaiheessa määräävänä esitetty paikoitusalue on poistettu, mutta autopaikkoja tulee olla vähintään kaksi asuntoa kohti.

17 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE EHDOTUSVAHE: Kortteli 0 Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem Tonttitehokkuus e = 0. Kaavamerkintä Y Sallittu kerrosluku (yhteen kerrokseen) Kortteli 0 Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem (ei muutu) Tonttitehokkuus on e = 0.0 Kaavamerkintä AR Sallittu kerrosluku (yhteen kerrokseen) Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem Tonttitehokkuus e = 0.0 Kaavamerkintä Sallittu kerrosluku peittoprosentti r % autopaikkavaatimus ap / as AP- (kahteen kerrokseen) Kortteli 0 Tontti Pinta-ala Rakennusoikeus m,0 kem Tonttitehokkuus e = 0.0 Kaavamerkintä AKR Sallittu kerrosluku (kolmeen kerrokseen) peittoprosentti r 0% autopaikkavaatimus, ap / as + vp Kaavamuutosehdotus (nähtävillä ). Kunnanvaltuusto on päättänyt talousarvion 0 valmistelussa (kvalt..0, ), että Kerrosja rivitalotonttien myyntihinta määräytyy toteutettavan kerrosalan mukaan. Tontit laitetaan haettaviksi ja niiden saajat valitaan hakemuksissa esitettyjen suunnitelmien viihtyisyyden perusteella. Sarkkirannan asuintonttien tapauksessa kunnan saamat myyntitulot määrittyvät täten korttelin 0 osalta (AKR) lopullisesti vasta tontinluovutus-, rakennuslupa- ja toteutusvaiheessa. Resurssivaliokunnan pyytämä kaavan taloudellisten kokonaisvaikutusten arviointi edellyttää täten lopullista tietoa Sarkkirannan muutosalueen sisältämän AKR-tontin rakentamissuunnitelmista. Katurakennuskustannuksia ja investointisuunnitelman mukaisia kustannuksia arvioidaan kaavaselostuksen lopussa.

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot