Iin matkailuohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iin matkailuohjelma 2008 2020"

Transkriptio

1 Iin matkailuohjelma

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO Yleistä Maankäytön rakennemalli Iin Karhun Naturaselvitys Iin Yritysbarometri Haastateltujen yritysten profiili Yritysten nykytila Kehittämisongelmat Tulevaisuuden näkymät Tulevaisuuden matkailuorganisaatio MERIHELMEN ALUEEN KEHITTÄMINEN IIN KESKUSTAN JA JOKIVARREN KEHITTÄMISMALLI KAUPPILASTA KARHUUN Yleistä Kauppila ja muu kulttuurielämä Iin Hamina Ranta -Kestilä ja Niittysaari Iin Karhun kehittäminen PITKÄNIEMEN JA PRAVAN ALUE KUIVANIEMEN LOMAKYLÄ JA LEIRINTÄALUE OIJÄRVEN LUONTOMATKAILUALUE TAPAHTUMATARJONNAN KEHITTÄMINEN KEHITTÄMISTYÖN OHJELMOINTI 27

3 1. JOHDANTO Yleistä Nykyisen Iin kunnan alueella matkailuelinkeinolla on pitkät perinteet, mutta alue on säilynyt lähinnä läpikulkupaikan asemassa. Alueen matkailutulo oli vuonna 2007 noin 7 miljoonaa euroa, ja työllistää noin 180 henkilöä. Luvussa on mukana myös välilliset vaikutukset. Pääosa matkailuyrityksistä on pieniä, 1-4 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Merkittävä osa matkailutuloon luettavasta liikevaihdosta kertyy vähittäiskaupasta ja liikenneasemilta. Alueen majoitus- ja ohjelmapalvelutarjonta on muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta vaatimatonta tasoa ja volyymiltään pientä. Asiakkailta saadun palautteen perusteella tehtävää on paljon jo aivan matkailun peruspalveluissakin. Merkittävimmät varsinaiset matkailuyritykset ovat Kuivaniemen Merihelmi ja Iin Gasthaus. Uuden toimialan ylösnostaminen vaatii alkuvuosina vahvan kehittämispanostuksen sekä investointeja niin yksityisen tahon kuin julkisen sektorinkin toimesta. Näiden toimien työllisyysvaikutus toteutuu portaittain ja muodostuu huomattavaksi siinä vaiheessa kun ohjelmapalveluyritykset toimivat. Alueen sijainti logistisesti, ympäröivä meri- ja Iijokivarren luonto Natura-alueineen sekä lyhyet etäisyydet kasvukeskuksiin ja pohjoisen matkailukeskuksiin puoltaisivat nykyistä huomattavasti mittavamman matkailuelinkeinon kehittymistä. Oman lisänsä Iin matkailuelinkeinoon tuonevat mittavat kauppakeskushankkeet lähialueella, jotka tuovat Iin seudun yritysten tavoiteltaviksi mittavat asiakasvirrat. Toisaalta kaivos- ja energiatuotannon valtava kasvu Norjan, Ruotsin ja Suomen Lapissa, jotka tulevat lisäämään tuntuvasti myös liike- ja työmatkustamista tavara- ja raaka-aineliikenteen lisäksi. Luonnonvarojen hyödyntämisen voimistuessa myös Venäjän lähialueilla edellyttänee huomattavasti parempia tieyhteyksiä Oulu - Rovaniemi - Venäjä akselilla v aikajänteellä, jolla on oma merkityksensä Iin matkailuelinkeinon kehittymiselle. Ongelma on alkuvaiheessa ensisijaisesti uskottavuusongelma, koska alueella ei ole sellaista matkailupalveluiden keskittymää, joka ruokkisi jatkokehittymistä markkinaehtoisesti. Tästä syystä Iin kunta on aktivoitunut matkailutoimialan kehittämiseen entistä määrätietoisemmin panostuksin. Sisäasiainministeriö myönsi tekemällään päätöksellä Iin kunnalle kuntajakolain ( ) 40 :n mukaista investointi- ja kehittämishankkeiden tukea Iin matkailuohjelman laatimista varten. Tuki jaksottuu kolmelle vuodelle ja on luonteeltaan ja volyymiltään ns siemenraha. Hankkeen tarkoituksena on luoda perusedellytykset matkailutoimialan kehittymiselle Iin seudulla, jonka myötä alueesta muodostuu haluttu, ympärivuotinen matkailualue. Elinvoimalautakunta valitsi matkailuohjelman toteuttajaksi Kiinteistöteema Oy:n tarjouksen mukaisesti kokonaishintaisena. Elinvoimalautakunta valitsi hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi Kyösti Tonbergin, varapuheenjohtajaksi Kari Alaraasakan, jäseniksi Kauko Kakon ja Marja-Liisa Lehdon, sekä Riitta Hopposen. Sen lisäksi lautakunta valitsi keskuudestaan kaksi jäsentä Teijo Liedeksen ja Seppo Miettusen, sekä pyysi Iin Yrittäjät ry:tä ja Kuivaniemen Yrittäjät ry:tä nimeämään yhdet edustajat ohjausryhmään, jotka ovat Anna Turtinen ja Ari Kaakkuriniemi. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin perusteellinen lähtötilanneanalyysi. Lähtötilanneanalyysin osiot jakaantuivat mm maankäytön, olevan yritystoiminnan, asiakasprofiilin ja palautteen analyysiin sekä erinäisten luontoarvioiden teettämiseen. Em tietojen perusteella ohjausryhmä valitsi maankäytön rakennemalliksi ns hajakeskittämis mallin.

4 Matkailuohjelman toimeenpanossa keskitytään tärkeimpiin toimintalinjoihin, joilla toimialan kehittämiselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Keskeisiä toimintalinjoja ovat 1) yrittäjyyden kehittäminen, esim hautomotoiminta, liiketilat, yrittäjäkurssit jne 2) innovaatiotoiminnan, verkostoitumisen ja osaamisen vahvistaminen (asiakaspalvelukoulutukset, laatujärjestelmät- ja ohjelmat, ohjelmapalveluiden tuottaja- koulutukset, tapahtumat jne) sekä 3) alueen matkailuelinkeinon toimintaympäristön kehittäminen: mm. vapaa-ajan asumisen ja pysyvän asumisen synergiat maankäytössä, matkailuelinkeino palveleva infrastruktuuri sekä matkailun tukipalvelut. 4 Matkailuohjelman laatijat osallistuivat myös Iin elinkeino-ohjelman valmisteluun keväällä Iin kunnanvaltuusto hyväksyi Iin Elinkeino-ohjelman vuosille kokouksessaan kesäkuussa 2008, joten samalla hyväksyttiin matkailuohjelman keskeinen sisältö. 1.2.Maankäytön rakennemalli Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin perusteellinen lähtötilanneanalyysi. Lähtötilanneanalyysin osiot jakaantuivat mm maankäytön, olevan yritystoiminnan, asiakasprofiilin ja palautteen analyysiin sekä erinäisten luontoarvioiden teettämiseen. Työhön liittyvän kaavoitus- ja maankäyttötilanneselvityksen on laatinut kuusamolainen KimmoKaava v helmi-huhtikuussa. Työn alussa määriteltiin alustaviksi kohteiksi Ranta- Kestilä, Iin Hamina, KulttuuriKauppila, Illinsaari, Seljänperä, Merihelmi ja Vatunki. Työn edetessä on tarkasteltu myös Kaakkurinniemen, Oijärven, Pitkäniemen / Praavan sekä Niittysaaren alueiden mahdollisuuksia matkailutoiminnassa. Maakuntakaavoituksen merkitys on viime aikoina voimakkaasti korostunut ja se antaa hyvän pohjan muulle maankäytön suunnittelulle ja kuntien kehittämiselle. Sillä on entistä suurempi merkitys mm. valtion rahojen kohdentamisessa eri tarkoituksiin. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä Päätöksen on Korkein Hallintooikeus vahvistanut Iin matkailuohjelman kannalta merkittävimmät merkinnät maakuntakaavassa ovat: - kansainvälinen kehittämisvyöhyke: Perämerenkaari - kaupunki-maaseutu vuorovaikutusalue (kmk) - Iijokivarren maaseudun kehittämisen kohdealue (mk-1) - tie- ja rautatieyhteydet kuntakeskusten välillä - kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävä tie tai reitti rannikkoa noudattaen - viheryhteystarpeet merenrannikkoa noudattaen koko rannikon alueella, Iijokivarressa ja Oijärven länsipuolella - moottorikelkkailureitit rannikkoa noudattaen sisämaassa, Oijärven länsipuolella ym - Kuivajoen arvokas vesistö (av) - virkistys- ja matkailukohteet Vatungissa, Merihelmessä ja Röytässä - venesatamat Vatungissa, Kaakkurinniemessä, Ranta-Kestilässä, Röytässä ja Praavassa ja niihin liittyvät veneväylät - myös monilla muilla varauksilla ja kohteilla on tai voi jatkossa olla matkailullista merkitystä. Niistä voi mainita esim. kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta merkittävät alueet, Natura- ja luonnonsuojelualueet, tuulivoimala-alueet, muinaismuistokohteet, taajama- ja kyläalueet

5 5 Kuva 1. Suunnittelualueen keskeisiä osa-alueita.

6 6 Maankäytön rakennemallin valinta perustui monipuolisen aineiston perustella laadittujen vaihtoehtoisten rakennemallien vertailuun. Selvitettyjä osakokonaisuuksia olivat mm: kaavoitustilanne & maanomistusolojen selvitys hanketoiminta rannikkoalueen viistokuvaus vaihtoehtoiset maankäytön rakennemallit Em tietojen perusteella ohjausryhmä valitsi maankäytön rakennemalliksi ns hajakeskittämis mallin. Kuva 2. Iin matkailuohjelma perustuu hajakeskittämismalliin. 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys Natans Oy / Lassi Kallisella teetettiin syksyllä 2007 Iin Karhun Natura-selvitys (liite 1), jossa kuvataan Iijoen suistoon sijoittuvan Karhu-saaren luonto saaren Natura luontotyyppien osalta. Karhu on osa Iijoen suisto nimistä Natura-aluetta (FI ). Selvitys on teetetty, koska saareen ehdotetaan sijoitettavaksi mittavia matkailupalveluita. Selvityksessä on tutkittu myös mahdolliset luonnonsuojelu-, vesi- ja metsälain mukaiset arvokkaat luontotyypit. Selvitys laadittiin

7 silmälläpitäen LsL 65 :n mukaista vaikutusten arviointia. Rakennettuja alueita ei ole tutkittu, ei myöskään vesialueita. Selvitys on siis kohdistettu saaren rakentamattomiin osiin. 7 Selvityksen tulokset on esitelty kartalla (Kuva 3). Suuret alueet ja mustat numerot kuvaavat Karhun metsiä ja niiden käyttökelpoisuutta (numerot 1-9). Numeroimattomat alueet länsiosassa kuvioiden 5-8 sisällä ovat hakkuualueita. Tummanpunaisella on esitetty alueet jotka eivät sovellu rakentamiseen. Ne sisältävät edustavimmat ja luonnontilaisimmat alueet tai ne ovat alueita, joilla esiintyy direktiivilaji. Sinisellä on merkitty luhtainen alue, keltaisella koivikkoja. Keltaisella ja sinisellä on rajattu alueita, joille voidaan suunnitella erilaisia toimintoja mutta harkiten, luonnontilaisuutta kunnioittaen ja varjellen yhteyttä metsien nuorempiin ja vanhempiin sukkessiovaiheisiin. Värjätyille alueille rakentaminen vaatii erityisiä perusteluja ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Mahdollisesti rakentamisen tulisi kuitenkin painottua näiden alueiden ulkopuolelle. Vesilain pykälä 15 a kieltää alle 10 ha fl adojen ja kluuvien vaarantamisen. Karhussa tämä koskee koko W-kärjen luhtaista aluetta (kuvio 1), länsinokan fladaa (kuvio 12), Sarrion kluuvilampia (kuvio 3) ja Tupon lampiparia (kuvio 9). Kuva 3. Iin Karhun rakennettavuus Natura- selvityksen mukaan. Punainen = ei sovellu rakentamiseen. Keltainen = soveltuu rakentamiseen tietyin ehdoin. Muut: ensisijaista rakentamisaluetta. Natura- selvityksen laatimisen ja käsittelyn (neuvottelut Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksen kanssa) jälkeen työtä jatkettiin hankesuunnittelun ja niiden perusteella tehtävän Natura- arvioinnin muodossa.

8 1.4. Iin Yritysbarometri Haastateltujen yritysten profiili Yrityshaastattelut toteutettiin suullisesti paikan päällä. Kaikkiaan haastateltiin 42 yritystä, joista valtaosa sijaitsi Iin keskustan läheisyydessä. Edustetuista toimialoista majoitus, ravitsemus ja muut matkailupalvelut oli 31 prosentillaan suurin yksittäinen toimiala. Muuhun toimialaluokkaan kuuluvat mm. teollisuus ja liikennepalvelut. Toimialajakauma 60,0 54,8 50,0 % -osuus 40,0 30,0 20,0 14,3 31,0 10,0 0,0 Kauppa Majoitus, ravitsemus ja muut matkailupalvelut Muut Kuva 4. Iin yritysbarometrissä edustettujen yritysten toimialajakauma. Suurin osa haastatelluista yrityksistä kuuluu liikevaihtoluokkaan tai alle (33,3 %) ja työllistävät 2-4 henkeä (31 %). Liikevaihto- ja henkilöstöluokkien arvot muodostuivat näytteessä tavanomaista korkeammiksi muutaman suuremman yrityksen lukujen johdosta. Henkilöstön määrä 35,0 30,0 28,6 31,0 25,0 21,4 % -osuus 20,0 15,0 10,0 9,5 7,1 5,0 2,4 0, Kuva 5. Iin yritysbarometrissä edustettujen yritysten henkilöstömäärän jakauma.

9 Luokkakeskiarvoilla laskettaessa koko näytteen liikevaihdoksi muodostuu 59,9 miljoonaa ja työllistettyjen henkilöiden määräksi 362. Luvut ovat kuitenkin huomattavan suuria ajatellen haastateltujen yritysten keskimääräistä kokoa. Jos laskuista jätetään kokonaan pois kaksi suurinta liikevaihto- ja henkilöstöluokkaa (sisältäen mm. pari teollisuusyritystä ja liikenneasemaa), muodostuu koko näytteen liikevaihdoksi 7,2 miljoonaa ja työllistettyjen henkilöiden määräksi 179, mikä antaakin jo realistisemman kuvan alueen yrityksistä. 9 Liikevaihto 35,0 33,3 30,0 25,0 % -osuus 20,0 15,0 10,0 5,0 9,5 11,9 4,8 4,8 7,1 4,8 9,5 11,9 0, tai alle milj 1,1-2 milj 2,1-3 milj yli 3 milj Kuva 6. Iin yritysbarometrissä edustettujen yritysten liikevaihtojakauma. Kun tarkastellaan pelkkiä matkailuyrityksiä, on tavallisin liikevaihtoluokka alle Henkilöstön määrä jakaantuu valtaosin vaihtoehtojen 1 ja 2-4 henkilöä välille, mikä oli hyvin ennakoitavissa, sillä suuri osa alueen matkailuyrityksistä on perheyrityksiä tai sivutoimista liiketoimintaa harjoittavia. Luokkakeskiarvoilla laskettaessa matkailuyritysten liikevaihdoksi muodostuu ja työllistettyjen henkilöiden määräksi 30. Matkailuyritysten henkilöstön määrä % -osuus 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 46,2 46,2 7, Kuva 7. Iin yritysbarometrissä edustettujen matkailuyritysten henkilöstön määrä.

10 10 Matkailuyritysten liikevaihto % -osuus 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 46,2 15,4 23,1 7,7 7, tai alle Eos / ei halua sanoa Kuva 8. Iin yritysbarometrissä edustettujen matkailuyritysten liikevaihtojakauma Yritysten nykytila Yli puolella (66,7 %) haastatelluista yrityksistä liikevaihto on kasvanut edellisestä vuodesta ja vajaalla kolmasosalla (26,2 %) pysynyt samana. Suuri osa yrityksistä mainitsi alueen asukasluvun lisääntymisen ja kunnan panostuksen elinkeinoelämään olevan tärkeimpiä tekijöitä liikevaihdon kasvulle. Henkilökunnan määrä on valtaosalla (61,9 %) yrityksistä pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna ja vajaalla kolmasosalla yrityksistä kasvanut. Tärkein syy henkilökunnan lisääntymiselle on ollut yleinen talouskasvu alueella, johtuen pitkälti edellä mainitusta asukasluvun lisääntymisestä. Tarkasteltaessa erikseen matkailuyrityksiä, pysyvät luvut melko samanlaisina. Valtaosalla matkailuyrityksistä liikevaihto on kasvanut edellisestä vuodesta (76,9 %) ja henkilökunnan määrä pysynyt samana (69,2 %). Vain 23,8 % kaikista haastatelluista yrityksistä myy yli ¾ tuotteistaan tai palveluistaan Iin seudun ulkopuolelle tai ulkopuolelta tuleville asiakkaille, eli suurin osa yrityksistä on puhtaasti paikallisia toimijoita. Myös ulkomaille tai ulkomailta tuleville ihmisille myynti on vähäistä: 81 % yrityksistä myy alle 10 % tuotteistaan tai palveluistaan ulkomaalaisille. Ulkopuolelle yli ¾ tuotteistaan tai palveluistaan myyvät yritykset toimivat pääosin majoitus/ravitsemus toimialalla tai teollisuudessa. Myös matkailuyritysten myynti alueen ulkopuolelle on melko vähäistä. Vajaa neljännes (23,1 %) matkailuyrityksistä myy yli ¾ tuotteistaan tai palveluistaan Iin ulkopuolelle tai ulkopuolelta tuleville asiakkaille. Myös ulkomaalaisille myynti on vähäistä: suurimmalla osalla (69,2 %) matkailuyrityksistä myynti ulkomaalaisille on alle 10 %. Alueen yritykset ovat hyvin maltillisia kasvutavoitteidensa suhteen (54,8 % tavoittelee kasvua mahdollisuuksien mukaan), mutta myös voimakkaasti kasvua tavoittelevia yrityksiä löytyy. Huomattava osa yrityksistä (28,6 %) pyrkii ainoastaan säilyttämään nykyisen asemansa, mikä on haastattelujen perusteella seurausta pääosin tulevista sukupolvenvaihdos- tai eläkkeelle jäämissuunnitelmista.

11 11 Yritysten kasvuhakuisuus % -osuus 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 14,3 0,0 Voimakas 54,8 69,2 Kasvaa mahd. mukaan 28,6 30,8 Nykyisen aseman säilyttäminen 2,4 0,0 Ei kasvutavoitteita Koko näytteen kasvuhakuisuus Matkailuyritysten kasvuhakuisuus Kuva 9. Iin yritysbarometrissä edustettujen yritysten kasvuhakuisuus. Matkailuyritysten kasvutavoitteet ovat saman suuntaisia kuin koko näytteen yleensä. Suurin osa matkailuyrityksistä (69,2 %) hakee kasvua mahdollisuuksien mukaan ja 30,8 % pyrkii säilyttämään nykyisen asemansa. Yksikään matkailuyrityksistä ei pyri kasvamaan voimakkaasti. Yleiseen kehitystoimintaan panostaminen on hyvin pientä sekä kuluvan että tulevan vuoden osalta. Ainoastaan kolmasosa yrityksistä aikoo panostaa kehitystoimintaan molempina vuosina, suurin osa yrityksistä ei aio panostaa kehitystoimintaan lainkaan. Tähän vaikuttaa vahvasti yleinen kasvuhakuisuuden aste yrityksessä jos ei ole kasvutavoitteita, ei myöskään panosteta yleiseen kehitystoimintaan. Yritysten vastauksista muodostuu myös ryhmä, joka ei osaa sanoa panostetaanko kehitystoimintaan. Ei osaa sanoa ryhmän koko kasvaa muutaman prosentin kysyttäessä seuraavan vuoden suunnitelmista. Panostus kehitystoimintaan 60,0 50,0 54,8 50,0 % -osuus 40,0 30,0 20,0 10,0 33,3 33,3 11,9 16,7 0,0 Vuosi 2007 Vuosi 2008 Emme panosta Panostamme En osaa sanoa Kuva 10. Iin yritysbarometrissä edustettujen yritysten panostus kehitystoimintaan.

12 Matkailuyritykset panostavat kehitystoimintaan enemmän suhteessa koko näytteen tuloksiin. Vaikka myöskään matkailuyritysten joukosta suurin osa ei aio panostaa kehitystoimintaan kuluvana tai seuraavana vuonna ollenkaan, on kehitystoimintaan panostavien määrä suhteellisesti suurempi kuin koko näytteen, sillä 38,5 % matkailuyrityksistä aikoo panostaa kehitystoimintaan sekä kuluvana että seuraavana vuonna. 12 Matkailuyritysten panostus kehitystoimintaan % -osuus ,8 53,8 38,5 38,5 7,7 7,7 Vuosi 2007 Vuosi 2008 Emme panosta Panostamme En osaa sanoa Kuva 11. Iin yritysbarometrissä edustettujen matkailuyritysten panostus kehittämiseen. Markkinointiin sen sijaan panostetaan vahvasti sekä kuluvana että tulevana vuotena. Suurin osa yrityksistä käyttää rahaa markkinointiin, vaikkakin valtaosalla yrityksistä markkinointiin käytettävä summa on pieni: muutamasta sadasta pariin tuhanteen euroon tilikaudessa. Alueella on myös yrityksiä, jotka eivät panosta markkinointiin ollenkaan ei kuluvana eikä tulevana vuonna. Näihin yrityksiin lukeutuvat pääosin sellaiset, jotka harjoittavat sivutoimista toimintaa. Panostus markkinointiin ja viestintään % -osuus , ,4 9,5 7,1 9,5 Vuosi 2007 Vuosi 2008 Emme panosta Panostamme En osaa sanoa Kuva 12. Panostaminen markkinointiin ja viestintään.

13 Myös matkailuyritykset panostavat markkinointiin. Suurin osa matkailuyrityksistä (76,9 %) aikoo panostaa markkinointiin sekä kuluvana että tulevana vuonna. Vaikka valtaosa matkailuyrityksistä käyttää hyvin minimaalisia markkinointisummia lähinnä muistuttaakseen olemassaolostaan on mukana myös muutama yritys, jotka pyrkivät systemaattisesti lisäämään toimintansa tunnettuutta. 13 Matkailuyritysten panostus markkinointiin ja viestintään % -osuus ,9 76,9 15,4 15,4 7,7 7,7 Vuosi 2007 Vuosi 2008 Emme panosta Panostamme En osaa sanoa Kuva 13. Iin yritysbarometrissä edustettujen matkailuyritysten panostus markkinointiin ja viestintään. Puolet haastatelluista yrityksistä aikoo investoida kalustoon ja laitteisiin seuraavan vuoden aikana ja 52 % sitä seuraavana viitenä vuotena. Kiinteistöihin ja rakennuksiin sen sijaan aikoo seuraavan vuoden aikana investoida vain 35,7 % haastatelluista ja sitä seuraavan viiden vuoden aikana vain kolmasosa haastatelluista. Vaikka vain puolella yrityksistä on investointisuunnitelmia kalustoon tai laitteisiin liittyen ja vain kolmasosalla kiinteistöihin tai rakennuksiin liittyen, ovat investoitavat rahamäärät hyvin suuria. Kalustoon ja laitteisiin investoidaan kuvion perusteella keskimäärin 6 miljoonaa vuodessa, kun taas kiinteistöihin ja rakennuksiin investoidaan jo seuraavan vuoden aikana yhteensä 11 miljoonaa. Kiinteistöihin ja rakennuksiin liittyvät investointisuunnitelmat johtuvat pääosin lähiaikoina toteutettavista uusien toimitilojen rakennuttamisesta, mistä johtuen kiinteistöihin investoitava summa vähenee huomattavasti seuraavan viiden vuoden aikana. Suuret investointisummat ovat harhaanjohtavia, sillä ne muodostuvat lähes kokonaan muutaman suuren yrityksen lähiaikana toteutettavista hankkeista. Jos laskuista jätetään pois nämä suurten yritysten investoinnit, saadaan investointisummien lopputulokseksi hieman realistisemmat vuodessa kalustoon ja laitteisiin sekä 1 miljoona vuodessa kiinteistöihin ja rakennuksiin.

14 14 Investointisuunnitelmat ja tuotekehitys euroa Kalusto/laitteet 12kk Kalusto/laitteet 5v Kiinteistöt/rakenn. 12kk Kiinteistöt/rakenn. 5v Tuotekehitys tänä vuonna Tuotekehitys ensi vuonna Kuva 14. Investoinnit ja tuotekehitys koko näytteessä. Vain vajaa kolmannes matkailuyrityksistä aikoo investoida kalustoon tai laitteisiin seuraavan vuoden aikana ja 38,5 % sitä seuraavan viiden vuoden aikana. Myös rakennusten suhteen investoinnit ovat samansuuntaisia: 38,5 % matkailuyrityksistä aikoo investoida rakennuksiin seuraavan vuoden ja 38,5 % seuraavan viiden vuoden aikana. Valtaosa matkailuyritysten investoinneista on toimintaa ylläpitäviä investointeja, kuten pintaremontteja ja käyttöomaisuuden hankintaa. Matkailuyritykset investoivat kalustoon ja laitteisiin kuvion perusteella keskimäärin vuodessa sekä kiinteistöihin ja rakennuksiin vuodessa. Kuvion kokonaissummista ei kuitenkaan voi laskea keskimääräistä vastausta, sillä summat muodostuvat lähes kokonaan parin voimakkaasti toiminnan kehittämiseen panostavien yritysten investoinneista. Tästä johtuen mm. kiinteistöihin ja rakennuksiin liittyvien investointien kokonaissummat sekä kuluvan että seuraavan viiden vuoden ajalle ovat suhteettoman suuret. Matkailuyritysten investointisuunnitelmat ja tuotekehitys euroa Kalusto/laitteet 12kk Kalusto/laitteet 5vKiinteistöt/rakenn. 12kk Kiinteistöt/rakenn. 5v Tuotekehitys tänä Tuotekehitys ensi vuonna vuonna Kuva 15. Investoinnit ja tuotekehitys matkailuyrityksissä.

15 Kehittämisongelmat 15 35,7 % yrityksistä vastasi tärkeimmän kehittämistarpeensa liittyvän markkinointiin ja myyntiin. Vajaan kolmasosan mielestä taas tärkein kehittämistarve liittyy henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen. Kysyttäessä vielä erikseen henkilöstön koulutustarvetta, 57 % yrityksistä vastasi henkilöstöllään olevan koulutustarvetta mm. kielitaitoon ja tehtäväkohtaisen osaamistason ylläpitämiseen liittyen. Laskentatoimi sen sijaan tuntuu olevan yrityksissä hyvin hoidettu, sillä vain 11,9 % kokee laskentatoimen tarvitsevan kehittämistä. Myös matkailuyrittäjien keskuudessa suurin osa (53,8 %) koki tärkeimmäksi kehittämistarpeeksensa markkinoinnin ja myynnin. Toiseksi suosituimmaksi kehittämistarpeeksi nousi rahoitus 23,1 prosentilla. Kysyttäessä erikseen henkilöstön koulutustarvetta, vain 30,8 % matkailuyrityksistä vastasi henkilöstöllään olevan koulutustarvetta. Ensisijaiseksi koulutustarpeeksi katsottiin kielikoulutus. Yrityksen kehittämisessä eniten ongelmalliseksi koetut asiat ovat alueen yritysten mukaan hyvin konkreettisia, mm. pääoman/rahoituksen puute sekä yritystilojen puute. Suurimmaksi yksittäiseksi ongelmaksi yrityksen kehittämisessä nousi sopivan henkilöstön puute, minkä 26,2 % yrityksistä kokee ongelmalliseksi. Toisella sijalla on markkinointi ja myynti, mikä on aiheuttanut ongelmia 21,4 % yrityksistä. Vähiten ongelmia on esiintynyt rakennuslupakäytäntöjen, kaavoituksen ja rakennuspaikkojen suhteen, mikä johtuu osittain siitä, että valtaosa yrityksistä on joko vuokrannut kiinteistönsä tai pitää toimipaikkanaan yrittäjän omaa asuntoa. Erikoista on, että yhteistyön puute, kielteiset asenteet sekä pääoman puute herättivät haastatelluissa epätietoisuutta, eikä moni osannut ottaa ollenkaan kantaa näihin kysymyksiin. Ongelmat yrityksen kehittämisessä Markkinointi Tiedon puute Pääomien puute/rahoitus Kielteiset asenteet Yhteistyön puute Sopivan hlöstön puute Yritystilojen puute Rakennuslupakäytännöt Kaavoitus Rakennuspaikkojen puute 73,8 85,8 81,0 66,6 71,4 61,9 80,9 97,6 95,3 90,5 4,8 21,4 7,1 7,1 2,4 14,3 2,4 14,3 9,5 9,5 14,3 9,5 4,8 11,9 26,2 7,1 11,9 0,0 2,4 0,04,8 2,4 7,1 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 16. Kehittämisen esteitä koko näytteessä. Ei lainkaan Joskus On ongelmia Eos Kehitysongelmia ovat aiheuttaneet matkailuyrityksissä pitkälti samat seikat kuin koko näytteessä. Myös matkailuyritysten kehitysongelmat liittyvät suurimmaksi osaksi sopivan henkilöstön puutteeseen (38,5 %). Muiksi kehitysongelmiksi nostettiin erityisesti yhteistyön puute sekä kielteiset asenteet ja markkinointi. Vähiten ongelmia ovat aiheuttaneet rakennuslupakäytännöt, kaavoitus ja pääoman/rahoituksen puute.

16 16 Matkailuyritysten kehitysongelmat Markkinointi 61,6 15,4 23,1 Tiedon puute 69,2 15,4 15,4 Pääomien puute/rahoitus 84,6 0 15,4 Kielteiset asenteet 53,8 23,1 23,1 Yhteistyön puute 53,9 15,4 30,8 Sopivan hlöstön puute 30,8 30,8 38,5 Yritystilojen puute 76,9 7,7 15,4 Rakennuslupakäytännöt Kaavoitus 92,3 07,7 Rakennuspaikkojen puute 76,9 7,7 15,4 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei lainkaan Joskus On ongelmia Kuva 17. Kehittämisen esteitä matkailuyritysten näkökulmasta. Haastateltujen yritysten mielestä julkishallinnon roolissa olisi kehitettävää, vaikkakin julkishallinnon yhteistyölle annettujen arvosanojen keskiarvoksi muodostui 3 (asteikolla 1-5). Julkishallinnon toivottiin tukevan yrittäjiä enemmän asenteellisesti kuin rahallisesti, mm. kannustamalla ja neuvomalla etenkin uusia pienyrittäjiä. 67 % yrityksistä on sitä mieltä, että julkishallinnon tulisi panostaa elinkeinoelämän kehittämiseen nykyistä enemmän investointien avulla. Eri mieltä olevat vastaajat perustelivat kantaansa sillä, ettei julkishallinnon tehtävä ole tukea rahallisesti yritystoimintaa, sillä se tietyissä tilanteissa jopa vääristää kilpailua. Tätä mieltä oli kuitenkin vain 9,5 % kaikista haastatelluista. 50 % mielestä julkishallinnon tulisi panostaa elinkeinoelämään myös enemmän erilaisten kehittämishankkeiden avulla. 26,1 % yrityksistä katsoo myös ettei julkishallinto tue yritystoiminnan kehittämistä tasapuolisesti eri alueiden eikä eri toimialojen kesken. Puolet vastaajista ei osannut ottaa kantaa kyseiseen asiaan ollenkaan Tulevaisuuden näkymät Tulevaisuus näyttää yrittäjien mielestä lupaavalta. 57,1 % vastaajista uskoo Iin talouden yleisnäkymien parantuvan seuraavan vuoden aikana, minkä lisäksi 52,4 % uskoo myös oman toimialansa yleisnäkymien parantuvan. Vain vajaa kolmannes vastaajista uskoo talouden yleisnäkymien pysyvän samana eikä yksikään niiden huonontuvan. Tärkeimmäksi seudun talouden kasvuun vaikuttavaksi tekijäksi katsotaan kunnan kasvava panostus matkailuun ja sitä kautta myös muuhun elinkeinoelämään. Myös suhdannenäkymät oman yrityksen näkökulmasta näyttävät hyviltä. Yli puolet vastaajista uskoo oman yrityksensä suhdanteiden parantuvan seuraavan vuoden aikana ja 42,9 % myös sitä seuraavan kolmen vuoden aikana. Positiivisiin odotuksiin vaikuttaa vahvimmin edellä mainittu usko alueen talouden kehitykseen.

17 17 Suhdannenäkymät oman yrityksen näkökulmasta ,0 % -osuus ,8 40,5 42,9 33,3 42,9 38, ,8 23,8 19, ,4 2,4 Suhdannenäkymät 12kk 0 4,8 2,4 0,0 Suhdannenäkymät 3v Hlöstön määrä 12kk Hlöstön määrä 3v Kuva 18. Suhdannenäkymät koko näytteessä. Parantuu/kasvaa Pysyy samana Huonontuu/vähenee Eos Henkilökunnan määrän suhteen yrityksillä ei ole suuria kasvutavoitteita. 23 % yrityksistä arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden aikana, mutta suurin osa (69 %) uskoo sen pysyvän samana. Myös sitä seuraavan kolmen vuoden aikana enemmistö (42,9 %) arvioi yhä henkilökunnan määrän pysyvän samana, mutta jopa 38,1 % yrityksistä uskoo sen kasvavan. Henkilökunta kasvaa vastanneilla yrityksillä yhteensä 58 kokoaikaisella työntekijällä seuraavana vuonna ja 34 työntekijällä seuraavana kolmena vuonna. Suuret määrät ovat kuitenkin harhaanjohtavia, sillä seuraavan vuoden lisäys syntyy lähes kokonaan kahden kasvuyrityksen vastauksen perusteella. Yleisin henkilökunnan lisäys vastausten perusteella on 1 työntekijä lisää seuraavan vuoden ja 1-2 sitä seuraavan kolmen vuoden aikana. Tarkasteltuna erikseen, myös suurin osa matkailuyrityksistä (61,5 %) uskoo Iin talouden yleisnäkymien parantuvan seuraavan vuoden aikana ja vajaa kolmannes uskoo niiden pysyvän samana. Kysyttäessä oman toimialan yleisnäkymistä, jakautuvat mielipiteet kahtia vaihtoehtojen parantuu ja pysyy samana välille. Suurin osa (53,8 %) uskoo kuitenkin majoituksen, ravitsemuksen ja muiden matkailupalveluiden toimialanäkymien parantuvan. Matkailuyritysten suhdannenäkymät näyttävät hieman varovaisemmilta kuin koko näytteen yleensä. Vain 27,3 % uskoo yrityksen suhdannenäkymien parantuvan seuraavan vuoden ja sitä seuraavan kolmen vuoden aikana. Suurin osa matkailuyrityksistä uskoo suhdannenäkymien pysyvän samana.

18 18 Matkailuyritysten suhdannenäkymät % -osuus 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 63,6 54,5 72,7 54,5 27,3 27,3 27,3 18,2 18,2 18,2 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Suhdannenäkymät 12kk Suhdannenäkymät 3v Henkilöstön määrä 12kk Henkilöstön määrä 3v Parantuu/kasvaa Pysyy samana Huonontuu/vähenee Eos Kuva 19. Suhdannenäkymät matkailuyritysten näkökulmasta. Myös henkilökunnan määrän suhteen matkailuyritykset ovat varovaisia. Vain 18,2 % yrityksistä arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden aikana, mutta sitä seuraavan kolmen vuoden kasvuun uskoo jo lähes kolmasosa. Valtaosa matkailuyrityksistä arvioi henkilökunnan määrän pysyvän samana seuraavan ja sitä seuraavan kolmen vuoden aikana. Henkilökunnan kasvu on matkailuyrityksillä pientä. Henkilökunta kasvaa yhteensä 2 kokoaikaisella työntekijällä seuraavana vuonna ja 5 työntekijällä sitä seuraavana kolmena vuonna Tulevaisuuden matkailuorganisaatio Kysyttäessä yrityksiltä kantaa tulevaisuuden matkailuorganisaation toimintamuodosta, nousi suosituimmaksi (50 %) vaihtoehdoksi alueellinen agenttitoimintamalli, jossa yhdistyisi sekä alueellinen tuntemus että valtakunnallisen organisaation resurssit ja yhteydet. Toiseksi suosituin vaihtoehto oli ennakoidusti paikallinen organisaatiomalli, jota kannatti 45,2 % yrityksistä. Yritysten yleisin perustelu paikallisen organisaation valinnalle oli ulkopuoliselta toimijalta puuttuva alueellinen tuntemus sekä aito kiinnostus päätettäviin asioihin. Matkailuyritysten vastaukset jakautuivat paikallisen organisaation ja alueellisen toiminnan välille. Toisin kuin koko näytteessä, matkailuyritysten suosituin vaihtoehto oli oma paikallinen organisaatio, jota kannatti 61,5 % matkailuyrityksistä.

19 19 Tulevaisuuden matkailuorganisaatio % -osuus ,2 61, , ,4 0 Valtakunnallinen organisaatio Oma paikallinen organisaatio Alueellinen agenttitoiminta 2,4 0 Jokin muu Koko näytteen mielestä Matkailuyritysten mielestä Kuva 20. Tulevaisuuden matkailuorganisaation peruslähtökohta. 2. MERIHELMEN ALUEEN KEHITTÄMINEN Rannan puolelle laadittu asemakaava, joka on vahvistettu Kaava on saatettu numeeriseen muotoon Siinä Merihelmen ravintola-, tanssi- ja liikerakennus on matkailua palvelevien rakennusten korttelia (RM), jossa kerrosalaa on 3200 k-m2. Siitä on käytetty 902 k-m2. Edellä mainitun kunnan (kiinteistöyhtiön) omistaman kiinteistön lisäksi vieressä sijaitsevalla Leirintäalue + RA tontti (yhteensä noin 6 ha) on rakennusoikeutta olevan kaavan mukaan k- m2. Merihelmi on ympäröivän meriluonnon osalta lähes ainoita paikkoja Iin kunnan alueella, jossa meriluonto on kunnolla läsnä. Mereisyyden hyödyntäminen matkailussa voisi olla luontainen lähtökohta, joskin rannan mataluus karsii veneilyyn liittyvä mahdollisuuksia voimakkaasti. Päävaihtoehtoina Merihelmen kehittämiselle ovat joko 1) Merihelmi matkakohteena, joka edellyttää erittäin voimakkaita investointeja jotta ympärivuotinen viipymä saadaan kasvamaan riittävästi tai 2) Merihelmi ohjelmallisena virkistys- ja taukopaikkana. Iin matkailuohjelman laadinnassa ensimmäiset skenaariot lähtivät siitä, että Merihelmestä on kehitettävissä matkakohde, jossa asiakkaiden keskiviipymä on nostettavissa 2-3 vrk vierailukertaa kohden. Malli edellyttää kohteen sijainti huomioiden erittäin tuntuvia investointeja, eikä ole sellaisenaan realistinen. Mainittakoon, että VT4 itäpuolinen alue tultaneen kaavoittamaan vapaaajan asumista silmällä pitäen. Konsepti sisältää kuitenkin eräitä hyvin jatkokehittelyn arvoisia elementtejä (kuva 21), ja niitä tarkastellaan yhdessä kohteen toiminnasta vastaavan perheyrityksen kanssa syksyn 2008 aikana. Ensimmäisen vaiheen toimenpiteet liittyvät mm kokoustekniikkaan ja ohjelmapalveluihin (esim saunatuote).

20 20 Kuva 21. Merihelmen alueen ensimmäinen kehittämisluonnos. Matkailuohjelman laadinnassa Merihelmen kehittämisluonnoksien valmistelu jäädytettiin, kunnes kohteeseen saatiin jatkuvuus varmistettua. Useiden eri yrittäjävaihtoehtojen jälkeen kohteen vuokrasi perheyritys, jolla on vankka yrittäjätausta, tietotaito sekä resurssit kehittää toimintaa. Merihelmen kehittämissuunnitelmia hiotaan konkreettiseen suuntaan syksyn 2008 aikana yhteistyössä yrittäjien (Merihelmi ja leirintäalue) kanssa. Ohjelmapalvelu- ja kokoustuote ovat ensimmäisten kehittämistoimien kohteena, jotka edellyttävät myös investointeja. 3. IIN KESKUSTAN JA JOKIVARREN KEHITTÄMISMALLI KAUPPILASTA KARHUUN 3.1. Yleistä Iin keskustan ja jokivarren kehittämisestä laadittiin keskipitkän aikajänteen kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on nivoa koko jokivarsi Ns Kauppilan ja Karhu- saaren välisellä alueella yhtenäiseksi matkailureitiksi. Tämä yhtenäinen esitys antaa hyvän pohjan ko alueen kaavoitukselle, joka vaatii päivitystä etenkin aivan joen varren kiinteistöjen osalta. Iin matkailuohjelmaan liittyvässä kehittämisluonnoksessa määriteltiin kullekin osa alueelle sen ominaisin profiili uudis- ja täydennysrakentamishankkeineen. Kokonaisuudessaan n m2 rakennushankkeiden lisäksi luonnokseen sisältyy ajatus keskustan tiivistämisestä, Micropoliksen seudun Outlet alueesta sekä Pitkäniemen / Praavan Kalastajakylä alueet, joihin liittyvä

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 2 2008 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008 Julkaisun

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 1 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 Sisältö 1. JOHDANTO 1.1 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelman tavoite ja tarkoitus 2 1.2 Valtion saaristopolitiikan suuntaviivat saaristo-ohjelmalle

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot