KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 KAAVASELOSTUS EHDOTUS Sisällysluettelo 1 Johdanto PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Alueen kuvaus Maisemakuva Rakennettavuus, luonnonympäristö ja muinaisjäännökset Rakennettu ympäristö Liikenne Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Kaavaprosessi Vireilletulo Osallistuminen Ohjausryhmä Kaavakonsultti Maisemaselvitys Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaluonnoksen kuvaus Yhdyskuntarakenne Rakenne maankäyttö ja mitoitus Maisema Alueet Asuntoalueet (AO, AP) Asuin- ja liikerakennusten alueet (AL)... 14

3 KAAVASELOSTUS EHDOTUS Kirkkojen ja muiden srk-rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (YK/s) Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS) Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet (ET) Venesatama (LV) Virkistys- ja viheralueet (VP, VV) Katualueet Muut alueet ja varaukset Suojeltava rakennus (sr-1, sr-2) Tulvavaaran huomioiminen Kaavan vaikutukset Oikeusvaikutukset Muut vaikutukset Yleistä Ympäristö ja kyläkuva Yleinen virkistyskäyttö Maisema, suojeluarvot ja luonnonympäristö Liikenne Vaikutukset ihmisten elinympäristöön ja palveluihin Taloudelliset vaikutukset Hyväksyminen Toteutus ja seuranta Tarkemmat suunnitelmat Toteuttamistoimenpiteet Toteutuksen seuranta Liitteet... 18

4 Kaavaluonnoksen selostus 1 (18) 1 Johdanto Ristijärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen kaavoitustyö alkoi keväällä Pappilanrannalla kaavasuunnittelussa tutkitaan uusien pientalotonttien sijoittamisen mahdollisuudet alueelle. Kansalan alueelle on tarkoitus osoittaa uusia asuin- ja liiketontteja sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita. Suunnittelualueella voimassa oleva asema-kaava on laadittu 1980-luvulla eikä vastaa maankäytön kehittämistarpeita. 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2.1 Tunnistetiedot Alueen määrittely: RISTIJÄRVEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA Asemakaavamuutosalueella ei ole voimassa sitovaa tonttijakoa. Kaavan laatija: Konsultti / / arkkitehti Jaakko Isoherranen Ristijärven kunnanjohtaja Raija Potila Ristijärven rakennustarkastaja Harri Helenius Ristijärven rakennusmestari Pentti Kemppainen Aluearkkitehti Pirjo Siipola Vireilletulo: Vireilletulosta on ilmoitettu Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Ristijärven kirkonkylällä. 2.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Ristijärven Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanrannan ja Kansalan alueilla. Ristijärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen kaavoitustyö alkoi syksyllä Pappilanrannalla kaavasuunnittelussa tutkitaan uusien pientalotonttien sijoittamisen mahdollisuudet alueelle. Kansalan alueelle on tarkoitus osoittaa uusia asuin- ja liiketontteja sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita. Suunnittelualueella voimassa oleva asema-kaava on laadittu 1980-luvulla eikä vastaa maankäytön kehittämistarpeita.

5 Kaavaluonnoksen selostus 2 (18) 3 TIIVISTELMÄ 3.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan laatiminen on tullut vireille Ristijärven kunnanhallituksen päätöksellä Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Ristijärven kunnanviraston ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla kaavaprosessin ajan. Yleisötilaisuus pidettiin kunnanvirastolla Tilaisuudessa esiteltiin OAS sekä lähtöselvitykset ja kirjattiin osallisten toiveita kaavasuunnitteluun liittyen. Maankäyttötoimikunta käsitteli asemakaavaluonnosta Kaavaluonnos oli nähtävillä Asemakaavaluonnoksesta saatiin 8 mielipidettä. Maankäyttötoimikunta käsitteli vastineita käsitteli asemakaavaehdotusta Kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Asemakaavaehdotuksesta saatiin lausuntoa ja muistutusta. Ristijärven kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan Ristijärven kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan Asemakaava tuli voimaan TÄYDENTYY KAAVAPROSESSIN EDETESSÄ 3.2 Asemakaava Pappilanrannalla taajamarakennetta on tiivistetty muuttamalla yleisessä käytössä olevia tontteja asuinkäyttöön ja lisäämällä yksi uusi omakotitontti asuintonttien yhteyteen. Toteutumattomia puistoalueita on liitetty viereisiin asuintontteihin. Kansalan alueella käytöstä poistunut pelto osoitetaan asuin- ja liiketonttien alueeksi. Yhteensä asemakaavamuutosalueelle osoitetaan 13 kpl uusia asuin- ja liiketontteja. Tonttikoot ovat noin neliötä.

6 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 3 ( 18) P LÄHTÖKOHDAT 4.1 Alueen kuvaus Pappilanrannassa asemakaavan muutos koskee Kirkonkylän kortteleita 28, sekä niiden läheisyydessä sijaitsevia VP-, LV-, ja ET-alueita. Kansalan alueella asemakaav an muutos koskee M-aluetta. Alue sijaitsee Ristijärven kirkonkylän keskustassa. Ristijärven kirkonkylä sijaitsee noin 43 km:n etäisyydellä Kajaanista koilliseen. Suunnittelualue on merkitty punaisella yhtenäisellä viivalla ja vaikutusaluee sinisellä katkoviivalla a.

7 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 4 ( 18) P Maisemakuva Iijärven-Ristijärven alue kuuluu Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakuntaan. Ristijärven taajamakeskus onn sijoittunut Koljatinvaaran ja Lummeharjun pohjoispuolisille alarinteille, järvelle työntyvään niemeen. Taajama on rakentunut maisemalliseenn solmukohtaan, vaaraselänteiden ja järvilaakson yhtymäkohtaan. Suunnittelualueen maisemakuvaa rajaavat pohjoissuunnassa voimakkaasti Ristijärven tasainen rantaviiva ja lounaissuunnassa kirkko tapuleineen. Vesistöllä onkin suuri merkitys maisemakuvassa. Vaihtelevat maastonmuodot antavat perustan asutuksen sijoittumiselle. Suurmaisemalle ovat leimallisia vaarat ja laajalle levittäytyvät salomaat järvimaisemassa. Pappilanran nta ja Pohjolan alueella Pappilan miljöö puukujanteineen ja hakamaineen muodostaa ympäristöineen hienon kokonaisuuden. Pappilan maisema-alueeseen liittyy oleellisesti suunnittelualueen ulkopuolella olevat kirkko ja seurakuntatalo ympäristöineen. Alueen ulkopuolella oleva o kirkkokumpu tapuleineen on kirkonkylän merkitsevin solmukohta. Näköyhteys kirkolle ja seurakuntat talolle Pappilasta on puoliavoin tai suljettu. Ranta ei juuri näy umpeenkasvun seurauksena. Laiduntamatta jäänyt loiva niittyy jatkuu lähes rantaan, lehtokaistaleeseen, virkistysreittiin ja uimarantaan saakka. Vaikuttavat maisemapuut ja kivet nousevat rehevöityneen kasvillisuuden seasta ja rytmittävät järvimaisemaa. Pappilanran ta ja Pohjola alueen etelä- ja itä- maisemallisesti rantaviivaan, kasvillisuudelta niitä tuskin huomaa, ovat puolen suunnittelua alueen osana olevat rantapellot, niin ikään kiinnittyvät maisemassa näkymättömiä. Maisemakuv va on pienipiirteinen. Kahden suuren maisemaelementin kohtaamisia, eli maiseman solmukohtia on tasaisen rantaviivan vuoksi suunnittelualueelta hankala löytää. Kansalan alueella suunnittelualue jää tien puolelta huomaamatta komean kuusiaidan taakse. Hylättyä peltoa rajaa metsäinen reunavyöhyke. Suunnittelualueella ei ole luetteloituja valtakunnalv lisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisemakokonaisuuksia, maisemanähtävyyksiä tai valtakunnallisesti arvokkaita perinnemais semia. Kansalan alueen viljelemätön pelto.(s-k Konttori)

8 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 5 ( 18) P19338 Näkymä Ristijärvelle. (Pirjo Siipola) Ristijärven pappilann ympäristöä. (Jaakko Isoherranen)

9 Kaavaluonnoksen selostus 6 (18) 4.3 Rakennettavuus, luonnonympäristö ja muinaisjäännökset 4.4 Rakennettu ympäristö Selvitysten perusteella suunnittelualueiden karkea hieta (Pappilanrannan keskiosa) on rakentamiseen hyvin soveltuvia maa-aineksia. Alueella esiintyvä hiesu (Pappilanrannan itä- ja länsialueet sekä pääosa Kansalan alueesta) on taas rakennuspohjana heikohko, sillä se routii usein voimakkaasti ja vesipitoisuuden kasvaessa sen kantavuus heikkenee. Kaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys on laadittu vuonna Selvitys on tämän selostuksen liitteenä. Pappilanrannan itäosalla sijaitsee kivikautinen asuinpaikka nimeltään Pohjola, Museoviraston muinaisjäännösrekisterin tunnus Pappilanrannan alue on rakentunut kahden edellisen vuosisadan aikana. Kansalan alueella ei ole rakennuksia. Kirkonkylä on rakennettu löyhästi, noudattaen luvulla yleistynyttä omakotirakentamista asuntoteineen. Uusien rakennusmateriaalien yleistyminen sekä vaihtelevat rakennustyylit aiheuttivat visuaalisesti rikkonaista ympäristöä. Pappilanrannassa sijaitsee maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi inventoitu Pappila, vuonna 1806 rakennettu kiinteistö pihapiireineen, sekä 1800-luvulla rakennettu riihi. Ristijärven pappilan riihi on pappilan pihapiiristä erillään oleva hirsinen ulkorakennus. Ks. liite 4. Rakennuskannan inventointi Kirkonkylän asemakaavan muutosta varten. Pohjolan pihapiirissä on paikallisesti arvokkaat vanha päärakennus ja talliluhti. Ks. liite 4. Rakennuskannan inventointi Kirkonkylän asemakaavan muutosta varten. Rakennettua kulttuuriympäristöä on selostettu tämän selostuksen liitteenä 3 olevassa luonto- ja maisemaselvityksessä. Kirkonkylän rantavyöhykkeelle on rakennettu kolme luvallista rantasaunaa. Saunojen luvanmyöntämisvuosi ja rakentamisvuodet on esitetty alla: Tontti Rak.lupa Rak.vuosi 67/7(tila 8:30) /7(tila 8:48) /2(tila 8:37) (ei sij. kaava-alueella)

10 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 7 ( 18) P19338 Ristijärven pappila. 4.5 Liikenne Kaava-alueilla ei ole pääliikenneväyliä. Pappilanrannalla on tonttikatuja. Kansalan alueella ei ole tonttikatuja. Kansalan alueeseen kuuluu valtion hallinnassa oleva Saukontie. 4.6 Maanomistus Suunnittelualueet ovat pääosin yksityisten ja seurakunnann omistuksessa. Kunta omistaa jonkin verran maata Pappilanrannan itäosalla. 4.7 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaava onn vahvistettu valtioneuvostossa Kainuun maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelualueelle on merkittyy myös valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde (turkoosi neliö) jaa kaksi maakunnallisesti arvokastaa kulttuurihistoriallistaa kohdetta (keltainen neliö). Meneillään oleva 1. Vaihemaakuntakaavan laatiminen ei kosketa suunnittelualuetta.

11 Suunnittelumääräys: Emäjoen ja 5 tien aluetta kehitetäänn maaseudun kulttuuriympäristöön, maisemaan ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana monipuolisen elinkeinotoiminnan, asumisen, vapaa-ajan, liikenteen ja matkailun vyöhykkeenä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kulttuuriympäristön ja maiseman hoitoon sekä liikenteen ja matkailun palvelujen kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassaa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle. Kirkonkylä on taajamatoimintojen aluetta A, jolle on annettu seuraavat suunnittelumääräykset: Taajamatoimintojenn alueen suunnittelussa hajanaisestii ja vajaasti rakennetuilla alueilla tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajama-alueiderakennettuun ympäristöön, kevyen liikenteen toiminta-mahdollisuuksiin ja viihtyisyyteen, uudisrakentu tamisen sopeuttamiseen liikenneturvallisuuteen. Yksityiskohtaisemmassaa suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueellaa sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri-- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 8 ( 18) P19338 Ristijärven kirkonkylän alue on maaseutumaisen kehittämisen yhteistyöalue mk,, jolle on annettu seuraavat suunnittelumääräykset: Kehittämismerkinnällä mk maaseutuasutuksenn alueita, väliseen yhteistyöhö ön. esitetäänn keskeisten liikenneväylienn ja joiden kehittämisesk ssä on tarvetta kuntien

12 Kaavaluonnoksen selostus 9 (18) Valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde Suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaispiirteet sekä turvata merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto. Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Museoviraston esityksen (Dnro 29/004/2003) mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja alueita, jotka eivät sisälly vuodelta 1993 olevan julkaisun Rakennettu kulttuuriympäristö -kohteiden luetteloon. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava alueen tai kohteen merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.

13 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 10 (18) P Yleiskaava Ristijärven kirkonkylän yleiskaavan on hyväksynyt kunnanvaltuusto Yleiskaavassa Pohjola alueelle on osoitettu asuinkorttelialueita (A), virkistysalueitaa (V) rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue (SK), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) sekä sosiaalitointa ja terveyshuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS). Kansala alue on yleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Ulkoilureitti on osoitettu kulkemaan venesataman kautta Kaavakartassa on maininta alimmasta rakentamiskorkeudesta: Rakentamisessa onn huomioitava, että kosteudelle alttiiden rakennusosien turvalliseksi katsottava rakentamistaso on N ,00. Ote Kirkonkylän yleiskaavasta

14 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 11 (18) P Asemakaava Ote kirkonkylän kaavayhdistelmästä Kirkonkylän kaavayhdistelmässä suunnittelualue Pappilanrannassaa on merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi (AO, AP), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään (YK/s), sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS), puistoalueeksi (VP), venesatamaksi (LV), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevienn rakennusten ja laitosten alueeksi (ET). Kansalan alue on kaavayhdistelmässä merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M) Rakennusjärjestys Ristijärven kunnan nykyinen rakennusjärjestys onn tullut voimaan Rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä. k Pohjakarttaa Pohjakartta on digitaalinen ja koordinaatistossa etrs-gk28. Kartoitus perustuu ilmakuvaukseen v ja kaava-aluee en kiinteistörajat vastaavat tilannetta syksy Kartoitus on tarkastettavana.

15 Kaavaluonnoksen selostus 12 (18) 5 Kaavaprosessi 5.1 Vireilletulo 5.2 Osallistuminen 5.3 Ohjausryhmä Asemakaavan muutos on tullut vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) on esitetty alueen suunnitteluprosessi, sen laatimistapa ja aikataulu sekä osallistumismahdollisuudet. Yleisötilaisuus pidettiin kunnanvirastolla Osallisilla on kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheissa mahdollisuus jättää mielipiteensä ja muistutuksensa nähtävillä olevasta aineistosta. OAS on liitteenä. Kaavatyötä ohjaa Ristijärven kunnan edustajista koostuva ohjausryhmä. Siihen kuuluvat seuraavat henkilöt: Henkilö Raija Potila Harri Helenius Pentti Kemppainen Pirjo Siipola Kaarlo Komulainen Tehtävä Ristijärven kunnanjohtaja Ristijärven rakennustarkastaja Ristijärven rakennusmestari Aluearkkitehti Toimitusjohtaja 5.4 Kaavakonsultti Kaava laaditaan konsulttityönä :ssä, josta projektiin ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Henkilö Nimike Tehtävä Jaakko Isoherranen arkkitehti projektipäällikkö, kaavasuunnittelu Jukka-Pekka Ruonaniemi Insinööri AMK liikenteelliset tarkastelut Pekka Pesälä insinööri vesihuoltotarkastelu 5.5 Maisemaselvitys Maisemaselvitys on laadittu Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikössä maisemasuunnittelun metodit opintojakson harjoitustyönä. Selvityksen laativat maisemasuunnittelun koulutusohjelman opiskelijat Henna Väisänen, Aila Taskila, Maria Stenius ja Riitta Kalliokoski. Työtä ohjasi Ristijärven kunnan aluearkkitehti Pirjo Siipola ja opintojakson ohjaaja Saara-Kaisa Konttori.

16 Kaavaluonnoksen selostus 13 (18) 5.6 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelualueella voimassa oleva asema-kaava on laadittu 1980-luvulla eikä vastaa maankäytön kehittämistarpeita. Pappilanrannalla kaavasuunnittelussa tutkitaan uusien pientalotonttien sijoittamisen mahdollisuudet alueelle. Pappilan arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Näköyhteys Pappilasta kirkolle säilytetään. Kansalan alueelle on tarkoitus osoittaa uusia asuin- ja liiketontteja sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita. Kansalan alueelle osoitetaan arkkitehtuuriltaan paikallista ja mittakaavaltaan taajamaan sopivaa rakentamista. Rakennukset sijoittuvat perinteisen Pohjoissuomalaisen keskuspihan ympärille. 6 Asemakaavaluonnoksen kuvaus 6.1 Yhdyskuntarakenne Rakenne maankäyttö ja mitoitus Asemakaavaluonnos on laadittu perusselvitysten ja yleisötilaisuudessa esiin tulleen palautteen perusteella. Asemakaavaluonnos on ollut MRL:n mukaisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten Kaavaluonnoksesta esitettiin seuraavat mielipiteet: Tonttien 67/3 ja 66/8 välinen raja tulee osoittaa maanomistusrajan mukaisesti. Kevyen liikenteen väylä tulee siirtää em. rajan pohjoispuolelle rajaan kiinni. Ohjeellinen päärakennuksen rakennusalue tontilla 67/3 tulee osoittaa rakennusalueen pohjoisnurkkaan. Tontilla 64/6 ja 64/7 halutaan, että savusaunan itäpuolelle osoitetaan tonttialuetta puiston tilalle, rantaan jätetään puistoa. Tontilla 67/1 halutaan että rantasauna osoitetaan tien viereen n. 20 m päähän rannasta ja että rakennusaluetta laajennetaan rantaan päin. Tontilla 67/4 halutaan että rakennusaluetta laajennetaan itään päin tilarajaan asti. Vastustetaan kevyen liikenteen väylän rakentamista Kansalantieltä Urheilutielle. Tontilla 67/6 halutaan poistaa LP-alue kaavasta. Halutaan savusauna rantavyöhykkeelle vähintään 20 m olevista rakennuksista. Pappilanrannassa taajamarakennetta on tiivistetty osoittamalla uusia omakotitontteja asuintonttien yhteyteen. Kansalan alueella on tontteja 11 kpl. Pääosa tonteista on ryhmitelty perinteisen Pohjoissuomalaisen keskuspihan ympärille siten, että ajo tapahtuu keskelle jäävän viheralueen ympäri. Keskelle on sijoitettu yhteisalue, jossa voi sijaita esim. nuotiopaikka, jätteenkeräys yms. Tonttikoot ovat m2.

17 Kaavaluonnoksen selostus 14 (18) 6.2 Maisema 6.3 Alueet Asuntoalueet (AO, AP) Rakennusten mittasuhteet vanhempaa rakennusperinnettä mukailevia eli runkosyvyys noin 8 metriä, kerroksia 1 3/4, korkea sokkeli, korkeat huoneet jne. Arkkitehtuuri on laadukasta hirsirakentamista tai modernia maaseuturakentamista. Maisemaselvityksessä ilmenneet rakentamiseen soveltumattomat alueet on huomioitu uusien rakennuspaikkojen sijoittelussa. Maisemaselvityksessä esitetyt näkymät on säilytetty kaavasuunnittelussa. Pappilan ympäristön avoimuus on säilytetty jättämällä alue rakentamattomaksi. Näköyhteys Pappilan ja kirkon välillä on säilytetty. Luonto- ja maisemaselvityksen mukaiset arvokkaat puut on merkitty kaavaan säilyttämismerkinnällä. Kansalan kuusiaitaa ei ole esitetty kaavassa säilytettäväksi, koska aidan ei katsota olevan niin elinvoimaisessa kunnossa, mitä vaaditaan aidalta, joka sijoittuu tärkeän sisääntuloväylän varteen. Pappilanrannassa kaavassa on osoitettu nykykaavaan verrattuna tontteja 2 kpl enemmän. Kansalan alueella on asuintontteja (AP) 9 kpl Asuin- ja liikerakennusten alueet (AL) Kansalan AL-tonteilla (2 kpl) voidaan rakentaa kokonaan asuinkäyttöön tai enintään puolet kerrosalasta liike- ja toimistokäyttöön. AL-tonttien kerroskorkeus on II ja tehokkuus e=0, Kirkkojen ja muiden srk-rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (YK/s) Alue on kaavassa osoitettu nykykaavan mukaisena, kerroskorkeus 1 ½ ja e = 0,10. Pappilarakennus ja maakellari on osoitettu suojelumerkinnällä (sr-1). Alueen itäosassa oleva, osittain katualueella sijaitseva, riihi on osoitettu suojelumerkinnällä (sr-2) ja siirrettäväksi keskemmälle tonttia lähelle metsikön reunaa. Siirrettävän riihen yhteyteen on osoitettu rantasauna metsikön reunaan. Rantasaunalle on osoitettu rakennusoikeutta XX kem. Suojeluperusteet: Pappilan pihapiiri on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Pihapiiri muodostaa kartanomaisen kokonaisuuden. Pappilarakennus ja kivikellari ovat vanhimmat rakennukset pihapiirissä. Pappilarakennuksen kunto on hyvä ja riihen kunto on kohtalainen. Pappilan pihapiiri ja entiset pellot muodostavat maisemallisen kokonaisuuden. Pappilan pihapiiri on kartanomaisesti istutettu puukujanteineen ja pensasistutuksineen Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS) Alue on kaavassa osoitettu nykykaavan mukaisena.

18 Kaavaluonnoksen selostus 15 (18) Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet (ET) Venesatama (LV) Virkistys- ja viheralueet (VP, VV) Katualueet Muut alueet ja varaukset Suojeltava rakennus (sr-1, sr-2) Alue on kaavassa osoitettu nykykaavan mukaisena. Venesataman alue on osoitettu samaan paikkaan mutta jonkin verran pienempänä nykykaavaan verrattuna. Virkistysalueiden määrä nykykaavaan verrattuna on vähentynyt Pappilanrannassa. Alueet on liitetty ympäröiviin asuintontteihin. Nykykaavan mukaiset puistoalueet eivät ole toteutuneet käytännössä eikä niitä ole hoidettu. Perusteena alueiden siirrolle yksityiskäyttöön se, että yksityiskäytössä alueiden hoito tulee toteutumaan paremmin. Alueita ei ole kaavassa osoitettu rakentamisalueina vaan pääosin tonttien istutettavina osina. Näin ollen alueiden puistomainen luonne tulee säilymään. Perusteena sille, että rannan suuntaista ja läheistä yleistä kevyen liikenteen kulkuyhteyttä ei ole kaavassa osoitettu on se, että rantaan on jo rakennettu rakennusluvallisia rantasaunoja ja rantamaisemia pääsee ihailemaan uimarannan ja venesataman välillä ja taajaman läheisyydessä sen itä- ja länsipuolella kohtuullisen matkan päässä taajamasta. Pappilanrannan itäosalta on järjestetty uimarannalle kevyen liikenteen kulkuyhteys. Uimaranta (VV) on osoitettu kaavassa nykykaavan mukaisena. Uimarannan huoltorakennuksen kerrosala 125 kem on lisätty kaavaan. Pappilanrannassa katualueet on kaavassa pääosin osoitettu nykykaavan mukaisena. Urheilutien katualuetta on levennetty Pappilan tontille 2 m, jotta nykyinen ajorata sijoittuisi suoja-alueineen katualueelle. Kaavamuutoksen myötä Saukontielle tulee uusi liittymä. Kansalan alueella sisääntulo alueelle on Saukontien kautta. Kansalan alueella kevyen liikenteen yhteys taajamaan muodostuu kaavamuutosalueen pohjoispuolisen puistoalueen kautta. Kivikautinen asuinpaikka on osoitettu nykykaavan mukaisena. Maisemaselvityksessä suositelluista toimenpiteistä on sovittava Kainuun museon tai Museoviraston kanssa. Korttelin 64 rakennuspaikalle 7 sijoittuvat Pohjolan tilan päärakennus ja luhtitalli on osoitettu suojelumerkinnällä (sr). Suojeluperusteet: Pohjolan tila on perustettu 1700-luvulla. Asuinpaikkana Pohjolan talo/tila on ollut pitkään. Tila on merkitty isojakokarttaan vuodelta 1843.

19 Kaavaluonnoksen selostus 16 (18) Tulvavaaran huomioiminen 7 Kaavan vaikutukset 7.1 Oikeusvaikutukset Päärakennuksessa ovat säilyneet kuusiruutuiset ikkunat, hirsiseinäinen pirtti ja leivinuuni pirtissä sekä peiliovet. Päärakennusta on pidetty kunnossa, mm. vesikatto on uusittu kesällä Pohjolan luhti-tallin arvioitu rakennusajankohta on 1800-luvulla. Rakennus on pidetty kunnossa. Päärakennuksen ja luhti-aitan kunto on kohtalainen. Rakentamisessa on huomioitava, että kosteudelle alttiiden rakennusosien turvalliseksi katsottava rakentamistaso tulvavaaran suhteen on N ,00. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). (MRL 58.1 ) Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle ei saa myöskään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien asemakaavamääräysten vastaisia. (MRL 58.2 ) Asemakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan asemakaavaaluetta rakennettaessa tai muutoin käytettäessä (asemakaavamääräykset). (MRL 57.1 ) Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on mm., että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen. (MRL 135 ) Koko asemakaava-aluetta koskee (ilman erillistä määräystä) MRL 128 :n toimenpiderajoitus. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ja puiden kaatamista varten tarvitaan maisematyölupa. Maisematyölupa on MRL 140 :n mukaisesti myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele taajama- tai maisemakuvaa. Toimenpiderajoitus estää mm. avohakkuut, louhimiset ja kaivamisen, ellei kaavassa ole toista osoitettu. 7.2 Muut vaikutukset Yleistä Ympäristö ja kyläkuva Taajamarakenteen tiivistämisen myötä yhdyskuntataloudelliset vaikutukset ovat positiivisia. Kaavalla on positiivinen vaikutus myös Kirkonkylän väestökehitykseen ja palveluihin. Pappilanrannassa kaavamuutoksella tulee olemaan vaikutusta ympäristöön ja kyläkuvaan, vaikutukset eivät kuitenkaan ole merkittäviä. Hoitamattomien

20 Kaavaluonnoksen selostus 17 (18) Yleinen virkistyskäyttö alueiden siirtyminen yksityisille maanomistajille todennäköisesti lisää niiden kunnossapitoa. Kansalan alueella vaikutukset ympäristöön ja kyläkuvaan ovat merkittäviä sillä kaavaratkaisun myötä peltoalue ja kuusiaita häviävät. Yleiseen virkistyskäyttöön varattujen alueiden määrä vähenee Pappilanrannassa ja tonttien väliin jäävillä alueilla. Vaikutukset yleiseen virkistyskäyttöön ovat marginaalisia sillä yleistä virkistyskäyttöä ei ko. alueilla ole ollut lainkaan, koska ranta-alueen viereiset maanomistajat ovat käytännössä rantojen pääasiallisia käyttäjiä. Tonttien keskellä olevien alueiden yleinen virkistyskäyttö ei ole toteutunut, koska alueita ei ole pystytty hoitamaan eikä pitämään yleisen virkistyskäytön vaatimustason mukaisessa kunnossa ja varusteissa Maisema, suojeluarvot ja luonnonympäristö Liikenne Maisemaselvityksessä ilmenneet rakentamiseen soveltumattomat alueet on huomioitu uusien rakennuspaikkojen sijoittelussa. Pappilamiljöön suojelustatusta on parannettu. Pappilan arvokkaisiin rakennuksiin on lisätty suojelumerkintä (sr-1, sr-2). Näköyhteys Pappilan ja kirkon välillä on säilytetty. Osittain katualueella sijaitseva riihi on osoitettu lähelle pappilan pihapiiriä, mikä lisää riihen säilymismahdollisuuksia. Asemakaava-alueilla ei ole luontoselvityksissä todettu uhanalaisia kasvilajeja. Alueilla ei myöskään ole todettu luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, vesistöjä, tai lähteitä. Korttelin 69 pohjoisosan metsikkö on todettu potentiaaliseksi liito-oravien esiintymisalueeksi. Alue on kaavassa osoitettu suojelumerkinnällä (luo). Kaavan vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön eivät ole mittavia. Kansalan kohdalla Saukontielle lisätään uusi liittymä. Kansalan alueen täydennysrakentaminen lisää ajoneuvoliikennettä Saukontiellä ja kevyttä liikennettä Urheilutiellä ja Verkkotiellä Vaikutukset ihmisten elinympäristöön ja palveluihin Taloudelliset vaikutukset Kaavan myötä alueen väestöpohja kasvaa, jolloin paikallisten palvelujen toimintaedellytykset paranevat. Taloudellisia vaikutuksia syntyy mm. kaavateiden, vesi- ja viemäriverkoston sekä sähkönjakeluverkoston rakentamisesta. Uutta verkostoa rakennetaan pääasiassa Kansalan alueelle. Rannan suuntainen ilmajohto Pappilanrannassa muutetaan maakaapeliksi.

21 Kaavaluonnoksen selostus 18 (18) 7.3 Hyväksyminen 7.4 Toteutus ja seuranta Tarkemmat suunnitelmat Toteuttamistoimenpiteet Toteutuksen seuranta Liitteet Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Alueen toteuttaminen edellyttää katujen, pyöräteiden, vesihuollon ja ympäristön suunnittelua. Kansalan alueen jätevedet johdetaan jo rakennetun alueen verkostoon. Alueella on luontevaa käyttää mahdollisimman luonnonmukaisia ja vähän hoitoa vaativia istutuksia. Kansalan alueella kaavan toteuttaminen edellyttää kuntatekniikan toteuttamista. Toteutuksen seurannasta vastaa kunta esimerkiksi kaavoituskatsauksessaan. 1. Kaavakartta 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. Luonto- ja maisemaselvitys 4. Rakennuskannan inventointi Kirkonkylän asemakaavan muutosta varten. 5. Seurantalomake Hyväksynyt: Tarkastanut: Laatinut: Kai Tolonen vt. aluepäällikkö Petri Tuormala suunnittelupäällikkö Jaakko Isoherranen arkkitehti SAFA

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.10.2013 KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS Pudasjärven kaupunki 2.8.2012 2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ). ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Poikkeamishakemus Diaarinumero: 237/605/2014 Hakija: Jaakko Heiskari, Tiina Väisänen Tila: Ryhtyli Kiinteistötunnus: 859-401-153-0 Kylä: Tyrnävä Haettava poikkeaminen: Haetaan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA HAUTAUSMAA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

LAVIAN KUNTA HAUTAUSMAA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS LAVIAN KUNTA HAUTAUSMAA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Air-Ix Ympäristö Oy 2006 2(7) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot KUNTA: KYLÄ: ALUE: 1.2. Kaava-alueen sijainti Lavia Lavian kylä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 22.4.2013/LSa, VLe OAS 1 (10) JUANKOSKEN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 71, MAA-JA METSÄTALOUSALUE JA LÄHIVIRKISTYSALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.3.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot