KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 KAAVASELOSTUS EHDOTUS Sisällysluettelo 1 Johdanto PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Alueen kuvaus Maisemakuva Rakennettavuus, luonnonympäristö ja muinaisjäännökset Rakennettu ympäristö Liikenne Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Kaavaprosessi Vireilletulo Osallistuminen Ohjausryhmä Kaavakonsultti Maisemaselvitys Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaluonnoksen kuvaus Yhdyskuntarakenne Rakenne maankäyttö ja mitoitus Maisema Alueet Asuntoalueet (AO, AP) Asuin- ja liikerakennusten alueet (AL)... 14

3 KAAVASELOSTUS EHDOTUS Kirkkojen ja muiden srk-rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (YK/s) Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS) Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet (ET) Venesatama (LV) Virkistys- ja viheralueet (VP, VV) Katualueet Muut alueet ja varaukset Suojeltava rakennus (sr-1, sr-2) Tulvavaaran huomioiminen Kaavan vaikutukset Oikeusvaikutukset Muut vaikutukset Yleistä Ympäristö ja kyläkuva Yleinen virkistyskäyttö Maisema, suojeluarvot ja luonnonympäristö Liikenne Vaikutukset ihmisten elinympäristöön ja palveluihin Taloudelliset vaikutukset Hyväksyminen Toteutus ja seuranta Tarkemmat suunnitelmat Toteuttamistoimenpiteet Toteutuksen seuranta Liitteet... 18

4 Kaavaluonnoksen selostus 1 (18) 1 Johdanto Ristijärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen kaavoitustyö alkoi keväällä Pappilanrannalla kaavasuunnittelussa tutkitaan uusien pientalotonttien sijoittamisen mahdollisuudet alueelle. Kansalan alueelle on tarkoitus osoittaa uusia asuin- ja liiketontteja sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita. Suunnittelualueella voimassa oleva asema-kaava on laadittu 1980-luvulla eikä vastaa maankäytön kehittämistarpeita. 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2.1 Tunnistetiedot Alueen määrittely: RISTIJÄRVEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA Asemakaavamuutosalueella ei ole voimassa sitovaa tonttijakoa. Kaavan laatija: Konsultti / / arkkitehti Jaakko Isoherranen Ristijärven kunnanjohtaja Raija Potila Ristijärven rakennustarkastaja Harri Helenius Ristijärven rakennusmestari Pentti Kemppainen Aluearkkitehti Pirjo Siipola Vireilletulo: Vireilletulosta on ilmoitettu Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Ristijärven kirkonkylällä. 2.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Ristijärven Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanrannan ja Kansalan alueilla. Ristijärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen kaavoitustyö alkoi syksyllä Pappilanrannalla kaavasuunnittelussa tutkitaan uusien pientalotonttien sijoittamisen mahdollisuudet alueelle. Kansalan alueelle on tarkoitus osoittaa uusia asuin- ja liiketontteja sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita. Suunnittelualueella voimassa oleva asema-kaava on laadittu 1980-luvulla eikä vastaa maankäytön kehittämistarpeita.

5 Kaavaluonnoksen selostus 2 (18) 3 TIIVISTELMÄ 3.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan laatiminen on tullut vireille Ristijärven kunnanhallituksen päätöksellä Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Ristijärven kunnanviraston ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla kaavaprosessin ajan. Yleisötilaisuus pidettiin kunnanvirastolla Tilaisuudessa esiteltiin OAS sekä lähtöselvitykset ja kirjattiin osallisten toiveita kaavasuunnitteluun liittyen. Maankäyttötoimikunta käsitteli asemakaavaluonnosta Kaavaluonnos oli nähtävillä Asemakaavaluonnoksesta saatiin 8 mielipidettä. Maankäyttötoimikunta käsitteli vastineita käsitteli asemakaavaehdotusta Kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Asemakaavaehdotuksesta saatiin lausuntoa ja muistutusta. Ristijärven kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan Ristijärven kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan Asemakaava tuli voimaan TÄYDENTYY KAAVAPROSESSIN EDETESSÄ 3.2 Asemakaava Pappilanrannalla taajamarakennetta on tiivistetty muuttamalla yleisessä käytössä olevia tontteja asuinkäyttöön ja lisäämällä yksi uusi omakotitontti asuintonttien yhteyteen. Toteutumattomia puistoalueita on liitetty viereisiin asuintontteihin. Kansalan alueella käytöstä poistunut pelto osoitetaan asuin- ja liiketonttien alueeksi. Yhteensä asemakaavamuutosalueelle osoitetaan 13 kpl uusia asuin- ja liiketontteja. Tonttikoot ovat noin neliötä.

6 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 3 ( 18) P LÄHTÖKOHDAT 4.1 Alueen kuvaus Pappilanrannassa asemakaavan muutos koskee Kirkonkylän kortteleita 28, sekä niiden läheisyydessä sijaitsevia VP-, LV-, ja ET-alueita. Kansalan alueella asemakaav an muutos koskee M-aluetta. Alue sijaitsee Ristijärven kirkonkylän keskustassa. Ristijärven kirkonkylä sijaitsee noin 43 km:n etäisyydellä Kajaanista koilliseen. Suunnittelualue on merkitty punaisella yhtenäisellä viivalla ja vaikutusaluee sinisellä katkoviivalla a.

7 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 4 ( 18) P Maisemakuva Iijärven-Ristijärven alue kuuluu Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakuntaan. Ristijärven taajamakeskus onn sijoittunut Koljatinvaaran ja Lummeharjun pohjoispuolisille alarinteille, järvelle työntyvään niemeen. Taajama on rakentunut maisemalliseenn solmukohtaan, vaaraselänteiden ja järvilaakson yhtymäkohtaan. Suunnittelualueen maisemakuvaa rajaavat pohjoissuunnassa voimakkaasti Ristijärven tasainen rantaviiva ja lounaissuunnassa kirkko tapuleineen. Vesistöllä onkin suuri merkitys maisemakuvassa. Vaihtelevat maastonmuodot antavat perustan asutuksen sijoittumiselle. Suurmaisemalle ovat leimallisia vaarat ja laajalle levittäytyvät salomaat järvimaisemassa. Pappilanran nta ja Pohjolan alueella Pappilan miljöö puukujanteineen ja hakamaineen muodostaa ympäristöineen hienon kokonaisuuden. Pappilan maisema-alueeseen liittyy oleellisesti suunnittelualueen ulkopuolella olevat kirkko ja seurakuntatalo ympäristöineen. Alueen ulkopuolella oleva o kirkkokumpu tapuleineen on kirkonkylän merkitsevin solmukohta. Näköyhteys kirkolle ja seurakuntat talolle Pappilasta on puoliavoin tai suljettu. Ranta ei juuri näy umpeenkasvun seurauksena. Laiduntamatta jäänyt loiva niittyy jatkuu lähes rantaan, lehtokaistaleeseen, virkistysreittiin ja uimarantaan saakka. Vaikuttavat maisemapuut ja kivet nousevat rehevöityneen kasvillisuuden seasta ja rytmittävät järvimaisemaa. Pappilanran ta ja Pohjola alueen etelä- ja itä- maisemallisesti rantaviivaan, kasvillisuudelta niitä tuskin huomaa, ovat puolen suunnittelua alueen osana olevat rantapellot, niin ikään kiinnittyvät maisemassa näkymättömiä. Maisemakuv va on pienipiirteinen. Kahden suuren maisemaelementin kohtaamisia, eli maiseman solmukohtia on tasaisen rantaviivan vuoksi suunnittelualueelta hankala löytää. Kansalan alueella suunnittelualue jää tien puolelta huomaamatta komean kuusiaidan taakse. Hylättyä peltoa rajaa metsäinen reunavyöhyke. Suunnittelualueella ei ole luetteloituja valtakunnalv lisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisemakokonaisuuksia, maisemanähtävyyksiä tai valtakunnallisesti arvokkaita perinnemais semia. Kansalan alueen viljelemätön pelto.(s-k Konttori)

8 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 5 ( 18) P19338 Näkymä Ristijärvelle. (Pirjo Siipola) Ristijärven pappilann ympäristöä. (Jaakko Isoherranen)

9 Kaavaluonnoksen selostus 6 (18) 4.3 Rakennettavuus, luonnonympäristö ja muinaisjäännökset 4.4 Rakennettu ympäristö Selvitysten perusteella suunnittelualueiden karkea hieta (Pappilanrannan keskiosa) on rakentamiseen hyvin soveltuvia maa-aineksia. Alueella esiintyvä hiesu (Pappilanrannan itä- ja länsialueet sekä pääosa Kansalan alueesta) on taas rakennuspohjana heikohko, sillä se routii usein voimakkaasti ja vesipitoisuuden kasvaessa sen kantavuus heikkenee. Kaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys on laadittu vuonna Selvitys on tämän selostuksen liitteenä. Pappilanrannan itäosalla sijaitsee kivikautinen asuinpaikka nimeltään Pohjola, Museoviraston muinaisjäännösrekisterin tunnus Pappilanrannan alue on rakentunut kahden edellisen vuosisadan aikana. Kansalan alueella ei ole rakennuksia. Kirkonkylä on rakennettu löyhästi, noudattaen luvulla yleistynyttä omakotirakentamista asuntoteineen. Uusien rakennusmateriaalien yleistyminen sekä vaihtelevat rakennustyylit aiheuttivat visuaalisesti rikkonaista ympäristöä. Pappilanrannassa sijaitsee maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi inventoitu Pappila, vuonna 1806 rakennettu kiinteistö pihapiireineen, sekä 1800-luvulla rakennettu riihi. Ristijärven pappilan riihi on pappilan pihapiiristä erillään oleva hirsinen ulkorakennus. Ks. liite 4. Rakennuskannan inventointi Kirkonkylän asemakaavan muutosta varten. Pohjolan pihapiirissä on paikallisesti arvokkaat vanha päärakennus ja talliluhti. Ks. liite 4. Rakennuskannan inventointi Kirkonkylän asemakaavan muutosta varten. Rakennettua kulttuuriympäristöä on selostettu tämän selostuksen liitteenä 3 olevassa luonto- ja maisemaselvityksessä. Kirkonkylän rantavyöhykkeelle on rakennettu kolme luvallista rantasaunaa. Saunojen luvanmyöntämisvuosi ja rakentamisvuodet on esitetty alla: Tontti Rak.lupa Rak.vuosi 67/7(tila 8:30) /7(tila 8:48) /2(tila 8:37) (ei sij. kaava-alueella)

10 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 7 ( 18) P19338 Ristijärven pappila. 4.5 Liikenne Kaava-alueilla ei ole pääliikenneväyliä. Pappilanrannalla on tonttikatuja. Kansalan alueella ei ole tonttikatuja. Kansalan alueeseen kuuluu valtion hallinnassa oleva Saukontie. 4.6 Maanomistus Suunnittelualueet ovat pääosin yksityisten ja seurakunnann omistuksessa. Kunta omistaa jonkin verran maata Pappilanrannan itäosalla. 4.7 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaava onn vahvistettu valtioneuvostossa Kainuun maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelualueelle on merkittyy myös valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde (turkoosi neliö) jaa kaksi maakunnallisesti arvokastaa kulttuurihistoriallistaa kohdetta (keltainen neliö). Meneillään oleva 1. Vaihemaakuntakaavan laatiminen ei kosketa suunnittelualuetta.

11 Suunnittelumääräys: Emäjoen ja 5 tien aluetta kehitetäänn maaseudun kulttuuriympäristöön, maisemaan ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana monipuolisen elinkeinotoiminnan, asumisen, vapaa-ajan, liikenteen ja matkailun vyöhykkeenä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kulttuuriympäristön ja maiseman hoitoon sekä liikenteen ja matkailun palvelujen kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassaa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle. Kirkonkylä on taajamatoimintojen aluetta A, jolle on annettu seuraavat suunnittelumääräykset: Taajamatoimintojenn alueen suunnittelussa hajanaisestii ja vajaasti rakennetuilla alueilla tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajama-alueiderakennettuun ympäristöön, kevyen liikenteen toiminta-mahdollisuuksiin ja viihtyisyyteen, uudisrakentu tamisen sopeuttamiseen liikenneturvallisuuteen. Yksityiskohtaisemmassaa suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueellaa sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri-- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 8 ( 18) P19338 Ristijärven kirkonkylän alue on maaseutumaisen kehittämisen yhteistyöalue mk,, jolle on annettu seuraavat suunnittelumääräykset: Kehittämismerkinnällä mk maaseutuasutuksenn alueita, väliseen yhteistyöhö ön. esitetäänn keskeisten liikenneväylienn ja joiden kehittämisesk ssä on tarvetta kuntien

12 Kaavaluonnoksen selostus 9 (18) Valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde Suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaispiirteet sekä turvata merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto. Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Museoviraston esityksen (Dnro 29/004/2003) mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja alueita, jotka eivät sisälly vuodelta 1993 olevan julkaisun Rakennettu kulttuuriympäristö -kohteiden luetteloon. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava alueen tai kohteen merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.

13 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 10 (18) P Yleiskaava Ristijärven kirkonkylän yleiskaavan on hyväksynyt kunnanvaltuusto Yleiskaavassa Pohjola alueelle on osoitettu asuinkorttelialueita (A), virkistysalueitaa (V) rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue (SK), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) sekä sosiaalitointa ja terveyshuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS). Kansala alue on yleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Ulkoilureitti on osoitettu kulkemaan venesataman kautta Kaavakartassa on maininta alimmasta rakentamiskorkeudesta: Rakentamisessa onn huomioitava, että kosteudelle alttiiden rakennusosien turvalliseksi katsottava rakentamistaso on N ,00. Ote Kirkonkylän yleiskaavasta

14 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 11 (18) P Asemakaava Ote kirkonkylän kaavayhdistelmästä Kirkonkylän kaavayhdistelmässä suunnittelualue Pappilanrannassaa on merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi (AO, AP), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään (YK/s), sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS), puistoalueeksi (VP), venesatamaksi (LV), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevienn rakennusten ja laitosten alueeksi (ET). Kansalan alue on kaavayhdistelmässä merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M) Rakennusjärjestys Ristijärven kunnan nykyinen rakennusjärjestys onn tullut voimaan Rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä. k Pohjakarttaa Pohjakartta on digitaalinen ja koordinaatistossa etrs-gk28. Kartoitus perustuu ilmakuvaukseen v ja kaava-aluee en kiinteistörajat vastaavat tilannetta syksy Kartoitus on tarkastettavana.

15 Kaavaluonnoksen selostus 12 (18) 5 Kaavaprosessi 5.1 Vireilletulo 5.2 Osallistuminen 5.3 Ohjausryhmä Asemakaavan muutos on tullut vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) on esitetty alueen suunnitteluprosessi, sen laatimistapa ja aikataulu sekä osallistumismahdollisuudet. Yleisötilaisuus pidettiin kunnanvirastolla Osallisilla on kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheissa mahdollisuus jättää mielipiteensä ja muistutuksensa nähtävillä olevasta aineistosta. OAS on liitteenä. Kaavatyötä ohjaa Ristijärven kunnan edustajista koostuva ohjausryhmä. Siihen kuuluvat seuraavat henkilöt: Henkilö Raija Potila Harri Helenius Pentti Kemppainen Pirjo Siipola Kaarlo Komulainen Tehtävä Ristijärven kunnanjohtaja Ristijärven rakennustarkastaja Ristijärven rakennusmestari Aluearkkitehti Toimitusjohtaja 5.4 Kaavakonsultti Kaava laaditaan konsulttityönä :ssä, josta projektiin ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Henkilö Nimike Tehtävä Jaakko Isoherranen arkkitehti projektipäällikkö, kaavasuunnittelu Jukka-Pekka Ruonaniemi Insinööri AMK liikenteelliset tarkastelut Pekka Pesälä insinööri vesihuoltotarkastelu 5.5 Maisemaselvitys Maisemaselvitys on laadittu Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikössä maisemasuunnittelun metodit opintojakson harjoitustyönä. Selvityksen laativat maisemasuunnittelun koulutusohjelman opiskelijat Henna Väisänen, Aila Taskila, Maria Stenius ja Riitta Kalliokoski. Työtä ohjasi Ristijärven kunnan aluearkkitehti Pirjo Siipola ja opintojakson ohjaaja Saara-Kaisa Konttori.

16 Kaavaluonnoksen selostus 13 (18) 5.6 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelualueella voimassa oleva asema-kaava on laadittu 1980-luvulla eikä vastaa maankäytön kehittämistarpeita. Pappilanrannalla kaavasuunnittelussa tutkitaan uusien pientalotonttien sijoittamisen mahdollisuudet alueelle. Pappilan arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Näköyhteys Pappilasta kirkolle säilytetään. Kansalan alueelle on tarkoitus osoittaa uusia asuin- ja liiketontteja sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita. Kansalan alueelle osoitetaan arkkitehtuuriltaan paikallista ja mittakaavaltaan taajamaan sopivaa rakentamista. Rakennukset sijoittuvat perinteisen Pohjoissuomalaisen keskuspihan ympärille. 6 Asemakaavaluonnoksen kuvaus 6.1 Yhdyskuntarakenne Rakenne maankäyttö ja mitoitus Asemakaavaluonnos on laadittu perusselvitysten ja yleisötilaisuudessa esiin tulleen palautteen perusteella. Asemakaavaluonnos on ollut MRL:n mukaisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten Kaavaluonnoksesta esitettiin seuraavat mielipiteet: Tonttien 67/3 ja 66/8 välinen raja tulee osoittaa maanomistusrajan mukaisesti. Kevyen liikenteen väylä tulee siirtää em. rajan pohjoispuolelle rajaan kiinni. Ohjeellinen päärakennuksen rakennusalue tontilla 67/3 tulee osoittaa rakennusalueen pohjoisnurkkaan. Tontilla 64/6 ja 64/7 halutaan, että savusaunan itäpuolelle osoitetaan tonttialuetta puiston tilalle, rantaan jätetään puistoa. Tontilla 67/1 halutaan että rantasauna osoitetaan tien viereen n. 20 m päähän rannasta ja että rakennusaluetta laajennetaan rantaan päin. Tontilla 67/4 halutaan että rakennusaluetta laajennetaan itään päin tilarajaan asti. Vastustetaan kevyen liikenteen väylän rakentamista Kansalantieltä Urheilutielle. Tontilla 67/6 halutaan poistaa LP-alue kaavasta. Halutaan savusauna rantavyöhykkeelle vähintään 20 m olevista rakennuksista. Pappilanrannassa taajamarakennetta on tiivistetty osoittamalla uusia omakotitontteja asuintonttien yhteyteen. Kansalan alueella on tontteja 11 kpl. Pääosa tonteista on ryhmitelty perinteisen Pohjoissuomalaisen keskuspihan ympärille siten, että ajo tapahtuu keskelle jäävän viheralueen ympäri. Keskelle on sijoitettu yhteisalue, jossa voi sijaita esim. nuotiopaikka, jätteenkeräys yms. Tonttikoot ovat m2.

17 Kaavaluonnoksen selostus 14 (18) 6.2 Maisema 6.3 Alueet Asuntoalueet (AO, AP) Rakennusten mittasuhteet vanhempaa rakennusperinnettä mukailevia eli runkosyvyys noin 8 metriä, kerroksia 1 3/4, korkea sokkeli, korkeat huoneet jne. Arkkitehtuuri on laadukasta hirsirakentamista tai modernia maaseuturakentamista. Maisemaselvityksessä ilmenneet rakentamiseen soveltumattomat alueet on huomioitu uusien rakennuspaikkojen sijoittelussa. Maisemaselvityksessä esitetyt näkymät on säilytetty kaavasuunnittelussa. Pappilan ympäristön avoimuus on säilytetty jättämällä alue rakentamattomaksi. Näköyhteys Pappilan ja kirkon välillä on säilytetty. Luonto- ja maisemaselvityksen mukaiset arvokkaat puut on merkitty kaavaan säilyttämismerkinnällä. Kansalan kuusiaitaa ei ole esitetty kaavassa säilytettäväksi, koska aidan ei katsota olevan niin elinvoimaisessa kunnossa, mitä vaaditaan aidalta, joka sijoittuu tärkeän sisääntuloväylän varteen. Pappilanrannassa kaavassa on osoitettu nykykaavaan verrattuna tontteja 2 kpl enemmän. Kansalan alueella on asuintontteja (AP) 9 kpl Asuin- ja liikerakennusten alueet (AL) Kansalan AL-tonteilla (2 kpl) voidaan rakentaa kokonaan asuinkäyttöön tai enintään puolet kerrosalasta liike- ja toimistokäyttöön. AL-tonttien kerroskorkeus on II ja tehokkuus e=0, Kirkkojen ja muiden srk-rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (YK/s) Alue on kaavassa osoitettu nykykaavan mukaisena, kerroskorkeus 1 ½ ja e = 0,10. Pappilarakennus ja maakellari on osoitettu suojelumerkinnällä (sr-1). Alueen itäosassa oleva, osittain katualueella sijaitseva, riihi on osoitettu suojelumerkinnällä (sr-2) ja siirrettäväksi keskemmälle tonttia lähelle metsikön reunaa. Siirrettävän riihen yhteyteen on osoitettu rantasauna metsikön reunaan. Rantasaunalle on osoitettu rakennusoikeutta XX kem. Suojeluperusteet: Pappilan pihapiiri on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Pihapiiri muodostaa kartanomaisen kokonaisuuden. Pappilarakennus ja kivikellari ovat vanhimmat rakennukset pihapiirissä. Pappilarakennuksen kunto on hyvä ja riihen kunto on kohtalainen. Pappilan pihapiiri ja entiset pellot muodostavat maisemallisen kokonaisuuden. Pappilan pihapiiri on kartanomaisesti istutettu puukujanteineen ja pensasistutuksineen Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS) Alue on kaavassa osoitettu nykykaavan mukaisena.

18 Kaavaluonnoksen selostus 15 (18) Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet (ET) Venesatama (LV) Virkistys- ja viheralueet (VP, VV) Katualueet Muut alueet ja varaukset Suojeltava rakennus (sr-1, sr-2) Alue on kaavassa osoitettu nykykaavan mukaisena. Venesataman alue on osoitettu samaan paikkaan mutta jonkin verran pienempänä nykykaavaan verrattuna. Virkistysalueiden määrä nykykaavaan verrattuna on vähentynyt Pappilanrannassa. Alueet on liitetty ympäröiviin asuintontteihin. Nykykaavan mukaiset puistoalueet eivät ole toteutuneet käytännössä eikä niitä ole hoidettu. Perusteena alueiden siirrolle yksityiskäyttöön se, että yksityiskäytössä alueiden hoito tulee toteutumaan paremmin. Alueita ei ole kaavassa osoitettu rakentamisalueina vaan pääosin tonttien istutettavina osina. Näin ollen alueiden puistomainen luonne tulee säilymään. Perusteena sille, että rannan suuntaista ja läheistä yleistä kevyen liikenteen kulkuyhteyttä ei ole kaavassa osoitettu on se, että rantaan on jo rakennettu rakennusluvallisia rantasaunoja ja rantamaisemia pääsee ihailemaan uimarannan ja venesataman välillä ja taajaman läheisyydessä sen itä- ja länsipuolella kohtuullisen matkan päässä taajamasta. Pappilanrannan itäosalta on järjestetty uimarannalle kevyen liikenteen kulkuyhteys. Uimaranta (VV) on osoitettu kaavassa nykykaavan mukaisena. Uimarannan huoltorakennuksen kerrosala 125 kem on lisätty kaavaan. Pappilanrannassa katualueet on kaavassa pääosin osoitettu nykykaavan mukaisena. Urheilutien katualuetta on levennetty Pappilan tontille 2 m, jotta nykyinen ajorata sijoittuisi suoja-alueineen katualueelle. Kaavamuutoksen myötä Saukontielle tulee uusi liittymä. Kansalan alueella sisääntulo alueelle on Saukontien kautta. Kansalan alueella kevyen liikenteen yhteys taajamaan muodostuu kaavamuutosalueen pohjoispuolisen puistoalueen kautta. Kivikautinen asuinpaikka on osoitettu nykykaavan mukaisena. Maisemaselvityksessä suositelluista toimenpiteistä on sovittava Kainuun museon tai Museoviraston kanssa. Korttelin 64 rakennuspaikalle 7 sijoittuvat Pohjolan tilan päärakennus ja luhtitalli on osoitettu suojelumerkinnällä (sr). Suojeluperusteet: Pohjolan tila on perustettu 1700-luvulla. Asuinpaikkana Pohjolan talo/tila on ollut pitkään. Tila on merkitty isojakokarttaan vuodelta 1843.

19 Kaavaluonnoksen selostus 16 (18) Tulvavaaran huomioiminen 7 Kaavan vaikutukset 7.1 Oikeusvaikutukset Päärakennuksessa ovat säilyneet kuusiruutuiset ikkunat, hirsiseinäinen pirtti ja leivinuuni pirtissä sekä peiliovet. Päärakennusta on pidetty kunnossa, mm. vesikatto on uusittu kesällä Pohjolan luhti-tallin arvioitu rakennusajankohta on 1800-luvulla. Rakennus on pidetty kunnossa. Päärakennuksen ja luhti-aitan kunto on kohtalainen. Rakentamisessa on huomioitava, että kosteudelle alttiiden rakennusosien turvalliseksi katsottava rakentamistaso tulvavaaran suhteen on N ,00. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). (MRL 58.1 ) Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle ei saa myöskään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien asemakaavamääräysten vastaisia. (MRL 58.2 ) Asemakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan asemakaavaaluetta rakennettaessa tai muutoin käytettäessä (asemakaavamääräykset). (MRL 57.1 ) Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on mm., että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen. (MRL 135 ) Koko asemakaava-aluetta koskee (ilman erillistä määräystä) MRL 128 :n toimenpiderajoitus. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ja puiden kaatamista varten tarvitaan maisematyölupa. Maisematyölupa on MRL 140 :n mukaisesti myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele taajama- tai maisemakuvaa. Toimenpiderajoitus estää mm. avohakkuut, louhimiset ja kaivamisen, ellei kaavassa ole toista osoitettu. 7.2 Muut vaikutukset Yleistä Ympäristö ja kyläkuva Taajamarakenteen tiivistämisen myötä yhdyskuntataloudelliset vaikutukset ovat positiivisia. Kaavalla on positiivinen vaikutus myös Kirkonkylän väestökehitykseen ja palveluihin. Pappilanrannassa kaavamuutoksella tulee olemaan vaikutusta ympäristöön ja kyläkuvaan, vaikutukset eivät kuitenkaan ole merkittäviä. Hoitamattomien

20 Kaavaluonnoksen selostus 17 (18) Yleinen virkistyskäyttö alueiden siirtyminen yksityisille maanomistajille todennäköisesti lisää niiden kunnossapitoa. Kansalan alueella vaikutukset ympäristöön ja kyläkuvaan ovat merkittäviä sillä kaavaratkaisun myötä peltoalue ja kuusiaita häviävät. Yleiseen virkistyskäyttöön varattujen alueiden määrä vähenee Pappilanrannassa ja tonttien väliin jäävillä alueilla. Vaikutukset yleiseen virkistyskäyttöön ovat marginaalisia sillä yleistä virkistyskäyttöä ei ko. alueilla ole ollut lainkaan, koska ranta-alueen viereiset maanomistajat ovat käytännössä rantojen pääasiallisia käyttäjiä. Tonttien keskellä olevien alueiden yleinen virkistyskäyttö ei ole toteutunut, koska alueita ei ole pystytty hoitamaan eikä pitämään yleisen virkistyskäytön vaatimustason mukaisessa kunnossa ja varusteissa Maisema, suojeluarvot ja luonnonympäristö Liikenne Maisemaselvityksessä ilmenneet rakentamiseen soveltumattomat alueet on huomioitu uusien rakennuspaikkojen sijoittelussa. Pappilamiljöön suojelustatusta on parannettu. Pappilan arvokkaisiin rakennuksiin on lisätty suojelumerkintä (sr-1, sr-2). Näköyhteys Pappilan ja kirkon välillä on säilytetty. Osittain katualueella sijaitseva riihi on osoitettu lähelle pappilan pihapiiriä, mikä lisää riihen säilymismahdollisuuksia. Asemakaava-alueilla ei ole luontoselvityksissä todettu uhanalaisia kasvilajeja. Alueilla ei myöskään ole todettu luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, vesistöjä, tai lähteitä. Korttelin 69 pohjoisosan metsikkö on todettu potentiaaliseksi liito-oravien esiintymisalueeksi. Alue on kaavassa osoitettu suojelumerkinnällä (luo). Kaavan vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön eivät ole mittavia. Kansalan kohdalla Saukontielle lisätään uusi liittymä. Kansalan alueen täydennysrakentaminen lisää ajoneuvoliikennettä Saukontiellä ja kevyttä liikennettä Urheilutiellä ja Verkkotiellä Vaikutukset ihmisten elinympäristöön ja palveluihin Taloudelliset vaikutukset Kaavan myötä alueen väestöpohja kasvaa, jolloin paikallisten palvelujen toimintaedellytykset paranevat. Taloudellisia vaikutuksia syntyy mm. kaavateiden, vesi- ja viemäriverkoston sekä sähkönjakeluverkoston rakentamisesta. Uutta verkostoa rakennetaan pääasiassa Kansalan alueelle. Rannan suuntainen ilmajohto Pappilanrannassa muutetaan maakaapeliksi.

21 Kaavaluonnoksen selostus 18 (18) 7.3 Hyväksyminen 7.4 Toteutus ja seuranta Tarkemmat suunnitelmat Toteuttamistoimenpiteet Toteutuksen seuranta Liitteet Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Alueen toteuttaminen edellyttää katujen, pyöräteiden, vesihuollon ja ympäristön suunnittelua. Kansalan alueen jätevedet johdetaan jo rakennetun alueen verkostoon. Alueella on luontevaa käyttää mahdollisimman luonnonmukaisia ja vähän hoitoa vaativia istutuksia. Kansalan alueella kaavan toteuttaminen edellyttää kuntatekniikan toteuttamista. Toteutuksen seurannasta vastaa kunta esimerkiksi kaavoituskatsauksessaan. 1. Kaavakartta 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. Luonto- ja maisemaselvitys 4. Rakennuskannan inventointi Kirkonkylän asemakaavan muutosta varten. 5. Seurantalomake Hyväksynyt: Tarkastanut: Laatinut: Kai Tolonen vt. aluepäällikkö Petri Tuormala suunnittelupäällikkö Jaakko Isoherranen arkkitehti SAFA

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA KAAVASELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.12.2012 KAAVASELOSTUS 10.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.10.2013 KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS Pudasjärven kaupunki 2.8.2012 2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut RANTAKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen kortteli 229 sekä siihen liittyvät katu- ja viheralueet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (8)

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA. Korttelien 103 ja 104 asemakaavan muutokset. Kaavaselostus Luonnos Kaavan vireilletulo:

HIRVENSALMEN KUNTA. Korttelien 103 ja 104 asemakaavan muutokset. Kaavaselostus Luonnos Kaavan vireilletulo: HIRVENSALMEN KUNTA Korttelien 103 ja 104 asemakaavan muutokset Kaavaselostus Luonnos 26.6.2017 Kaavan vireilletulo: Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Korttelien 103

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA Selostus Kaavaluonnos 27.8.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Hirvikallio Consulting Kaavaselostus I 27.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA 740-544-11-59 Sijaintikartta Punkaharjun Pihlajavedeltä. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 2 TONTTI 1 P30045 9.6.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ). ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Poikkeamishakemus Diaarinumero: 237/605/2014 Hakija: Jaakko Heiskari, Tiina Väisänen Tila: Ryhtyli Kiinteistötunnus: 859-401-153-0 Kylä: Tyrnävä Haettava poikkeaminen: Haetaan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot