KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 KAAVASELOSTUS EHDOTUS Sisällysluettelo 1 Johdanto PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Alueen kuvaus Maisemakuva Rakennettavuus, luonnonympäristö ja muinaisjäännökset Rakennettu ympäristö Liikenne Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Kaavaprosessi Vireilletulo Osallistuminen Ohjausryhmä Kaavakonsultti Maisemaselvitys Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaluonnoksen kuvaus Yhdyskuntarakenne Rakenne maankäyttö ja mitoitus Maisema Alueet Asuntoalueet (AO, AP) Asuin- ja liikerakennusten alueet (AL)... 14

3 KAAVASELOSTUS EHDOTUS Kirkkojen ja muiden srk-rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (YK/s) Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS) Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet (ET) Venesatama (LV) Virkistys- ja viheralueet (VP, VV) Katualueet Muut alueet ja varaukset Suojeltava rakennus (sr-1, sr-2) Tulvavaaran huomioiminen Kaavan vaikutukset Oikeusvaikutukset Muut vaikutukset Yleistä Ympäristö ja kyläkuva Yleinen virkistyskäyttö Maisema, suojeluarvot ja luonnonympäristö Liikenne Vaikutukset ihmisten elinympäristöön ja palveluihin Taloudelliset vaikutukset Hyväksyminen Toteutus ja seuranta Tarkemmat suunnitelmat Toteuttamistoimenpiteet Toteutuksen seuranta Liitteet... 18

4 Kaavaluonnoksen selostus 1 (18) 1 Johdanto Ristijärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen kaavoitustyö alkoi keväällä Pappilanrannalla kaavasuunnittelussa tutkitaan uusien pientalotonttien sijoittamisen mahdollisuudet alueelle. Kansalan alueelle on tarkoitus osoittaa uusia asuin- ja liiketontteja sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita. Suunnittelualueella voimassa oleva asema-kaava on laadittu 1980-luvulla eikä vastaa maankäytön kehittämistarpeita. 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2.1 Tunnistetiedot Alueen määrittely: RISTIJÄRVEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA Asemakaavamuutosalueella ei ole voimassa sitovaa tonttijakoa. Kaavan laatija: Konsultti / / arkkitehti Jaakko Isoherranen Ristijärven kunnanjohtaja Raija Potila Ristijärven rakennustarkastaja Harri Helenius Ristijärven rakennusmestari Pentti Kemppainen Aluearkkitehti Pirjo Siipola Vireilletulo: Vireilletulosta on ilmoitettu Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Ristijärven kirkonkylällä. 2.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Ristijärven Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanrannan ja Kansalan alueilla. Ristijärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen kaavoitustyö alkoi syksyllä Pappilanrannalla kaavasuunnittelussa tutkitaan uusien pientalotonttien sijoittamisen mahdollisuudet alueelle. Kansalan alueelle on tarkoitus osoittaa uusia asuin- ja liiketontteja sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita. Suunnittelualueella voimassa oleva asema-kaava on laadittu 1980-luvulla eikä vastaa maankäytön kehittämistarpeita.

5 Kaavaluonnoksen selostus 2 (18) 3 TIIVISTELMÄ 3.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan laatiminen on tullut vireille Ristijärven kunnanhallituksen päätöksellä Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Ristijärven kunnanviraston ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla kaavaprosessin ajan. Yleisötilaisuus pidettiin kunnanvirastolla Tilaisuudessa esiteltiin OAS sekä lähtöselvitykset ja kirjattiin osallisten toiveita kaavasuunnitteluun liittyen. Maankäyttötoimikunta käsitteli asemakaavaluonnosta Kaavaluonnos oli nähtävillä Asemakaavaluonnoksesta saatiin 8 mielipidettä. Maankäyttötoimikunta käsitteli vastineita käsitteli asemakaavaehdotusta Kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Asemakaavaehdotuksesta saatiin lausuntoa ja muistutusta. Ristijärven kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan Ristijärven kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan Asemakaava tuli voimaan TÄYDENTYY KAAVAPROSESSIN EDETESSÄ 3.2 Asemakaava Pappilanrannalla taajamarakennetta on tiivistetty muuttamalla yleisessä käytössä olevia tontteja asuinkäyttöön ja lisäämällä yksi uusi omakotitontti asuintonttien yhteyteen. Toteutumattomia puistoalueita on liitetty viereisiin asuintontteihin. Kansalan alueella käytöstä poistunut pelto osoitetaan asuin- ja liiketonttien alueeksi. Yhteensä asemakaavamuutosalueelle osoitetaan 13 kpl uusia asuin- ja liiketontteja. Tonttikoot ovat noin neliötä.

6 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 3 ( 18) P LÄHTÖKOHDAT 4.1 Alueen kuvaus Pappilanrannassa asemakaavan muutos koskee Kirkonkylän kortteleita 28, sekä niiden läheisyydessä sijaitsevia VP-, LV-, ja ET-alueita. Kansalan alueella asemakaav an muutos koskee M-aluetta. Alue sijaitsee Ristijärven kirkonkylän keskustassa. Ristijärven kirkonkylä sijaitsee noin 43 km:n etäisyydellä Kajaanista koilliseen. Suunnittelualue on merkitty punaisella yhtenäisellä viivalla ja vaikutusaluee sinisellä katkoviivalla a.

7 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 4 ( 18) P Maisemakuva Iijärven-Ristijärven alue kuuluu Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakuntaan. Ristijärven taajamakeskus onn sijoittunut Koljatinvaaran ja Lummeharjun pohjoispuolisille alarinteille, järvelle työntyvään niemeen. Taajama on rakentunut maisemalliseenn solmukohtaan, vaaraselänteiden ja järvilaakson yhtymäkohtaan. Suunnittelualueen maisemakuvaa rajaavat pohjoissuunnassa voimakkaasti Ristijärven tasainen rantaviiva ja lounaissuunnassa kirkko tapuleineen. Vesistöllä onkin suuri merkitys maisemakuvassa. Vaihtelevat maastonmuodot antavat perustan asutuksen sijoittumiselle. Suurmaisemalle ovat leimallisia vaarat ja laajalle levittäytyvät salomaat järvimaisemassa. Pappilanran nta ja Pohjolan alueella Pappilan miljöö puukujanteineen ja hakamaineen muodostaa ympäristöineen hienon kokonaisuuden. Pappilan maisema-alueeseen liittyy oleellisesti suunnittelualueen ulkopuolella olevat kirkko ja seurakuntatalo ympäristöineen. Alueen ulkopuolella oleva o kirkkokumpu tapuleineen on kirkonkylän merkitsevin solmukohta. Näköyhteys kirkolle ja seurakuntat talolle Pappilasta on puoliavoin tai suljettu. Ranta ei juuri näy umpeenkasvun seurauksena. Laiduntamatta jäänyt loiva niittyy jatkuu lähes rantaan, lehtokaistaleeseen, virkistysreittiin ja uimarantaan saakka. Vaikuttavat maisemapuut ja kivet nousevat rehevöityneen kasvillisuuden seasta ja rytmittävät järvimaisemaa. Pappilanran ta ja Pohjola alueen etelä- ja itä- maisemallisesti rantaviivaan, kasvillisuudelta niitä tuskin huomaa, ovat puolen suunnittelua alueen osana olevat rantapellot, niin ikään kiinnittyvät maisemassa näkymättömiä. Maisemakuv va on pienipiirteinen. Kahden suuren maisemaelementin kohtaamisia, eli maiseman solmukohtia on tasaisen rantaviivan vuoksi suunnittelualueelta hankala löytää. Kansalan alueella suunnittelualue jää tien puolelta huomaamatta komean kuusiaidan taakse. Hylättyä peltoa rajaa metsäinen reunavyöhyke. Suunnittelualueella ei ole luetteloituja valtakunnalv lisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisemakokonaisuuksia, maisemanähtävyyksiä tai valtakunnallisesti arvokkaita perinnemais semia. Kansalan alueen viljelemätön pelto.(s-k Konttori)

8 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 5 ( 18) P19338 Näkymä Ristijärvelle. (Pirjo Siipola) Ristijärven pappilann ympäristöä. (Jaakko Isoherranen)

9 Kaavaluonnoksen selostus 6 (18) 4.3 Rakennettavuus, luonnonympäristö ja muinaisjäännökset 4.4 Rakennettu ympäristö Selvitysten perusteella suunnittelualueiden karkea hieta (Pappilanrannan keskiosa) on rakentamiseen hyvin soveltuvia maa-aineksia. Alueella esiintyvä hiesu (Pappilanrannan itä- ja länsialueet sekä pääosa Kansalan alueesta) on taas rakennuspohjana heikohko, sillä se routii usein voimakkaasti ja vesipitoisuuden kasvaessa sen kantavuus heikkenee. Kaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys on laadittu vuonna Selvitys on tämän selostuksen liitteenä. Pappilanrannan itäosalla sijaitsee kivikautinen asuinpaikka nimeltään Pohjola, Museoviraston muinaisjäännösrekisterin tunnus Pappilanrannan alue on rakentunut kahden edellisen vuosisadan aikana. Kansalan alueella ei ole rakennuksia. Kirkonkylä on rakennettu löyhästi, noudattaen luvulla yleistynyttä omakotirakentamista asuntoteineen. Uusien rakennusmateriaalien yleistyminen sekä vaihtelevat rakennustyylit aiheuttivat visuaalisesti rikkonaista ympäristöä. Pappilanrannassa sijaitsee maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi inventoitu Pappila, vuonna 1806 rakennettu kiinteistö pihapiireineen, sekä 1800-luvulla rakennettu riihi. Ristijärven pappilan riihi on pappilan pihapiiristä erillään oleva hirsinen ulkorakennus. Ks. liite 4. Rakennuskannan inventointi Kirkonkylän asemakaavan muutosta varten. Pohjolan pihapiirissä on paikallisesti arvokkaat vanha päärakennus ja talliluhti. Ks. liite 4. Rakennuskannan inventointi Kirkonkylän asemakaavan muutosta varten. Rakennettua kulttuuriympäristöä on selostettu tämän selostuksen liitteenä 3 olevassa luonto- ja maisemaselvityksessä. Kirkonkylän rantavyöhykkeelle on rakennettu kolme luvallista rantasaunaa. Saunojen luvanmyöntämisvuosi ja rakentamisvuodet on esitetty alla: Tontti Rak.lupa Rak.vuosi 67/7(tila 8:30) /7(tila 8:48) /2(tila 8:37) (ei sij. kaava-alueella)

10 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 7 ( 18) P19338 Ristijärven pappila. 4.5 Liikenne Kaava-alueilla ei ole pääliikenneväyliä. Pappilanrannalla on tonttikatuja. Kansalan alueella ei ole tonttikatuja. Kansalan alueeseen kuuluu valtion hallinnassa oleva Saukontie. 4.6 Maanomistus Suunnittelualueet ovat pääosin yksityisten ja seurakunnann omistuksessa. Kunta omistaa jonkin verran maata Pappilanrannan itäosalla. 4.7 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaava onn vahvistettu valtioneuvostossa Kainuun maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelualueelle on merkittyy myös valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde (turkoosi neliö) jaa kaksi maakunnallisesti arvokastaa kulttuurihistoriallistaa kohdetta (keltainen neliö). Meneillään oleva 1. Vaihemaakuntakaavan laatiminen ei kosketa suunnittelualuetta.

11 Suunnittelumääräys: Emäjoen ja 5 tien aluetta kehitetäänn maaseudun kulttuuriympäristöön, maisemaan ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana monipuolisen elinkeinotoiminnan, asumisen, vapaa-ajan, liikenteen ja matkailun vyöhykkeenä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kulttuuriympäristön ja maiseman hoitoon sekä liikenteen ja matkailun palvelujen kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassaa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle. Kirkonkylä on taajamatoimintojen aluetta A, jolle on annettu seuraavat suunnittelumääräykset: Taajamatoimintojenn alueen suunnittelussa hajanaisestii ja vajaasti rakennetuilla alueilla tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajama-alueiderakennettuun ympäristöön, kevyen liikenteen toiminta-mahdollisuuksiin ja viihtyisyyteen, uudisrakentu tamisen sopeuttamiseen liikenneturvallisuuteen. Yksityiskohtaisemmassaa suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueellaa sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri-- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 8 ( 18) P19338 Ristijärven kirkonkylän alue on maaseutumaisen kehittämisen yhteistyöalue mk,, jolle on annettu seuraavat suunnittelumääräykset: Kehittämismerkinnällä mk maaseutuasutuksenn alueita, väliseen yhteistyöhö ön. esitetäänn keskeisten liikenneväylienn ja joiden kehittämisesk ssä on tarvetta kuntien

12 Kaavaluonnoksen selostus 9 (18) Valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde Suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaispiirteet sekä turvata merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto. Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Museoviraston esityksen (Dnro 29/004/2003) mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja alueita, jotka eivät sisälly vuodelta 1993 olevan julkaisun Rakennettu kulttuuriympäristö -kohteiden luetteloon. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava alueen tai kohteen merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.

13 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 10 (18) P Yleiskaava Ristijärven kirkonkylän yleiskaavan on hyväksynyt kunnanvaltuusto Yleiskaavassa Pohjola alueelle on osoitettu asuinkorttelialueita (A), virkistysalueitaa (V) rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue (SK), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) sekä sosiaalitointa ja terveyshuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS). Kansala alue on yleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Ulkoilureitti on osoitettu kulkemaan venesataman kautta Kaavakartassa on maininta alimmasta rakentamiskorkeudesta: Rakentamisessa onn huomioitava, että kosteudelle alttiiden rakennusosien turvalliseksi katsottava rakentamistaso on N ,00. Ote Kirkonkylän yleiskaavasta

14 Kaavaluonnoksen selostus i Kirkonkylän asemakaavan muutos Pappilanranta ja Kansala 11 (18) P Asemakaava Ote kirkonkylän kaavayhdistelmästä Kirkonkylän kaavayhdistelmässä suunnittelualue Pappilanrannassaa on merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi (AO, AP), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään (YK/s), sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS), puistoalueeksi (VP), venesatamaksi (LV), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevienn rakennusten ja laitosten alueeksi (ET). Kansalan alue on kaavayhdistelmässä merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M) Rakennusjärjestys Ristijärven kunnan nykyinen rakennusjärjestys onn tullut voimaan Rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä. k Pohjakarttaa Pohjakartta on digitaalinen ja koordinaatistossa etrs-gk28. Kartoitus perustuu ilmakuvaukseen v ja kaava-aluee en kiinteistörajat vastaavat tilannetta syksy Kartoitus on tarkastettavana.

15 Kaavaluonnoksen selostus 12 (18) 5 Kaavaprosessi 5.1 Vireilletulo 5.2 Osallistuminen 5.3 Ohjausryhmä Asemakaavan muutos on tullut vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) on esitetty alueen suunnitteluprosessi, sen laatimistapa ja aikataulu sekä osallistumismahdollisuudet. Yleisötilaisuus pidettiin kunnanvirastolla Osallisilla on kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheissa mahdollisuus jättää mielipiteensä ja muistutuksensa nähtävillä olevasta aineistosta. OAS on liitteenä. Kaavatyötä ohjaa Ristijärven kunnan edustajista koostuva ohjausryhmä. Siihen kuuluvat seuraavat henkilöt: Henkilö Raija Potila Harri Helenius Pentti Kemppainen Pirjo Siipola Kaarlo Komulainen Tehtävä Ristijärven kunnanjohtaja Ristijärven rakennustarkastaja Ristijärven rakennusmestari Aluearkkitehti Toimitusjohtaja 5.4 Kaavakonsultti Kaava laaditaan konsulttityönä :ssä, josta projektiin ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Henkilö Nimike Tehtävä Jaakko Isoherranen arkkitehti projektipäällikkö, kaavasuunnittelu Jukka-Pekka Ruonaniemi Insinööri AMK liikenteelliset tarkastelut Pekka Pesälä insinööri vesihuoltotarkastelu 5.5 Maisemaselvitys Maisemaselvitys on laadittu Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikössä maisemasuunnittelun metodit opintojakson harjoitustyönä. Selvityksen laativat maisemasuunnittelun koulutusohjelman opiskelijat Henna Väisänen, Aila Taskila, Maria Stenius ja Riitta Kalliokoski. Työtä ohjasi Ristijärven kunnan aluearkkitehti Pirjo Siipola ja opintojakson ohjaaja Saara-Kaisa Konttori.

16 Kaavaluonnoksen selostus 13 (18) 5.6 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelualueella voimassa oleva asema-kaava on laadittu 1980-luvulla eikä vastaa maankäytön kehittämistarpeita. Pappilanrannalla kaavasuunnittelussa tutkitaan uusien pientalotonttien sijoittamisen mahdollisuudet alueelle. Pappilan arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Näköyhteys Pappilasta kirkolle säilytetään. Kansalan alueelle on tarkoitus osoittaa uusia asuin- ja liiketontteja sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita. Kansalan alueelle osoitetaan arkkitehtuuriltaan paikallista ja mittakaavaltaan taajamaan sopivaa rakentamista. Rakennukset sijoittuvat perinteisen Pohjoissuomalaisen keskuspihan ympärille. 6 Asemakaavaluonnoksen kuvaus 6.1 Yhdyskuntarakenne Rakenne maankäyttö ja mitoitus Asemakaavaluonnos on laadittu perusselvitysten ja yleisötilaisuudessa esiin tulleen palautteen perusteella. Asemakaavaluonnos on ollut MRL:n mukaisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten Kaavaluonnoksesta esitettiin seuraavat mielipiteet: Tonttien 67/3 ja 66/8 välinen raja tulee osoittaa maanomistusrajan mukaisesti. Kevyen liikenteen väylä tulee siirtää em. rajan pohjoispuolelle rajaan kiinni. Ohjeellinen päärakennuksen rakennusalue tontilla 67/3 tulee osoittaa rakennusalueen pohjoisnurkkaan. Tontilla 64/6 ja 64/7 halutaan, että savusaunan itäpuolelle osoitetaan tonttialuetta puiston tilalle, rantaan jätetään puistoa. Tontilla 67/1 halutaan että rantasauna osoitetaan tien viereen n. 20 m päähän rannasta ja että rakennusaluetta laajennetaan rantaan päin. Tontilla 67/4 halutaan että rakennusaluetta laajennetaan itään päin tilarajaan asti. Vastustetaan kevyen liikenteen väylän rakentamista Kansalantieltä Urheilutielle. Tontilla 67/6 halutaan poistaa LP-alue kaavasta. Halutaan savusauna rantavyöhykkeelle vähintään 20 m olevista rakennuksista. Pappilanrannassa taajamarakennetta on tiivistetty osoittamalla uusia omakotitontteja asuintonttien yhteyteen. Kansalan alueella on tontteja 11 kpl. Pääosa tonteista on ryhmitelty perinteisen Pohjoissuomalaisen keskuspihan ympärille siten, että ajo tapahtuu keskelle jäävän viheralueen ympäri. Keskelle on sijoitettu yhteisalue, jossa voi sijaita esim. nuotiopaikka, jätteenkeräys yms. Tonttikoot ovat m2.

17 Kaavaluonnoksen selostus 14 (18) 6.2 Maisema 6.3 Alueet Asuntoalueet (AO, AP) Rakennusten mittasuhteet vanhempaa rakennusperinnettä mukailevia eli runkosyvyys noin 8 metriä, kerroksia 1 3/4, korkea sokkeli, korkeat huoneet jne. Arkkitehtuuri on laadukasta hirsirakentamista tai modernia maaseuturakentamista. Maisemaselvityksessä ilmenneet rakentamiseen soveltumattomat alueet on huomioitu uusien rakennuspaikkojen sijoittelussa. Maisemaselvityksessä esitetyt näkymät on säilytetty kaavasuunnittelussa. Pappilan ympäristön avoimuus on säilytetty jättämällä alue rakentamattomaksi. Näköyhteys Pappilan ja kirkon välillä on säilytetty. Luonto- ja maisemaselvityksen mukaiset arvokkaat puut on merkitty kaavaan säilyttämismerkinnällä. Kansalan kuusiaitaa ei ole esitetty kaavassa säilytettäväksi, koska aidan ei katsota olevan niin elinvoimaisessa kunnossa, mitä vaaditaan aidalta, joka sijoittuu tärkeän sisääntuloväylän varteen. Pappilanrannassa kaavassa on osoitettu nykykaavaan verrattuna tontteja 2 kpl enemmän. Kansalan alueella on asuintontteja (AP) 9 kpl Asuin- ja liikerakennusten alueet (AL) Kansalan AL-tonteilla (2 kpl) voidaan rakentaa kokonaan asuinkäyttöön tai enintään puolet kerrosalasta liike- ja toimistokäyttöön. AL-tonttien kerroskorkeus on II ja tehokkuus e=0, Kirkkojen ja muiden srk-rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (YK/s) Alue on kaavassa osoitettu nykykaavan mukaisena, kerroskorkeus 1 ½ ja e = 0,10. Pappilarakennus ja maakellari on osoitettu suojelumerkinnällä (sr-1). Alueen itäosassa oleva, osittain katualueella sijaitseva, riihi on osoitettu suojelumerkinnällä (sr-2) ja siirrettäväksi keskemmälle tonttia lähelle metsikön reunaa. Siirrettävän riihen yhteyteen on osoitettu rantasauna metsikön reunaan. Rantasaunalle on osoitettu rakennusoikeutta XX kem. Suojeluperusteet: Pappilan pihapiiri on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Pihapiiri muodostaa kartanomaisen kokonaisuuden. Pappilarakennus ja kivikellari ovat vanhimmat rakennukset pihapiirissä. Pappilarakennuksen kunto on hyvä ja riihen kunto on kohtalainen. Pappilan pihapiiri ja entiset pellot muodostavat maisemallisen kokonaisuuden. Pappilan pihapiiri on kartanomaisesti istutettu puukujanteineen ja pensasistutuksineen Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS) Alue on kaavassa osoitettu nykykaavan mukaisena.

18 Kaavaluonnoksen selostus 15 (18) Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet (ET) Venesatama (LV) Virkistys- ja viheralueet (VP, VV) Katualueet Muut alueet ja varaukset Suojeltava rakennus (sr-1, sr-2) Alue on kaavassa osoitettu nykykaavan mukaisena. Venesataman alue on osoitettu samaan paikkaan mutta jonkin verran pienempänä nykykaavaan verrattuna. Virkistysalueiden määrä nykykaavaan verrattuna on vähentynyt Pappilanrannassa. Alueet on liitetty ympäröiviin asuintontteihin. Nykykaavan mukaiset puistoalueet eivät ole toteutuneet käytännössä eikä niitä ole hoidettu. Perusteena alueiden siirrolle yksityiskäyttöön se, että yksityiskäytössä alueiden hoito tulee toteutumaan paremmin. Alueita ei ole kaavassa osoitettu rakentamisalueina vaan pääosin tonttien istutettavina osina. Näin ollen alueiden puistomainen luonne tulee säilymään. Perusteena sille, että rannan suuntaista ja läheistä yleistä kevyen liikenteen kulkuyhteyttä ei ole kaavassa osoitettu on se, että rantaan on jo rakennettu rakennusluvallisia rantasaunoja ja rantamaisemia pääsee ihailemaan uimarannan ja venesataman välillä ja taajaman läheisyydessä sen itä- ja länsipuolella kohtuullisen matkan päässä taajamasta. Pappilanrannan itäosalta on järjestetty uimarannalle kevyen liikenteen kulkuyhteys. Uimaranta (VV) on osoitettu kaavassa nykykaavan mukaisena. Uimarannan huoltorakennuksen kerrosala 125 kem on lisätty kaavaan. Pappilanrannassa katualueet on kaavassa pääosin osoitettu nykykaavan mukaisena. Urheilutien katualuetta on levennetty Pappilan tontille 2 m, jotta nykyinen ajorata sijoittuisi suoja-alueineen katualueelle. Kaavamuutoksen myötä Saukontielle tulee uusi liittymä. Kansalan alueella sisääntulo alueelle on Saukontien kautta. Kansalan alueella kevyen liikenteen yhteys taajamaan muodostuu kaavamuutosalueen pohjoispuolisen puistoalueen kautta. Kivikautinen asuinpaikka on osoitettu nykykaavan mukaisena. Maisemaselvityksessä suositelluista toimenpiteistä on sovittava Kainuun museon tai Museoviraston kanssa. Korttelin 64 rakennuspaikalle 7 sijoittuvat Pohjolan tilan päärakennus ja luhtitalli on osoitettu suojelumerkinnällä (sr). Suojeluperusteet: Pohjolan tila on perustettu 1700-luvulla. Asuinpaikkana Pohjolan talo/tila on ollut pitkään. Tila on merkitty isojakokarttaan vuodelta 1843.

19 Kaavaluonnoksen selostus 16 (18) Tulvavaaran huomioiminen 7 Kaavan vaikutukset 7.1 Oikeusvaikutukset Päärakennuksessa ovat säilyneet kuusiruutuiset ikkunat, hirsiseinäinen pirtti ja leivinuuni pirtissä sekä peiliovet. Päärakennusta on pidetty kunnossa, mm. vesikatto on uusittu kesällä Pohjolan luhti-tallin arvioitu rakennusajankohta on 1800-luvulla. Rakennus on pidetty kunnossa. Päärakennuksen ja luhti-aitan kunto on kohtalainen. Rakentamisessa on huomioitava, että kosteudelle alttiiden rakennusosien turvalliseksi katsottava rakentamistaso tulvavaaran suhteen on N ,00. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). (MRL 58.1 ) Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle ei saa myöskään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien asemakaavamääräysten vastaisia. (MRL 58.2 ) Asemakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan asemakaavaaluetta rakennettaessa tai muutoin käytettäessä (asemakaavamääräykset). (MRL 57.1 ) Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on mm., että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen. (MRL 135 ) Koko asemakaava-aluetta koskee (ilman erillistä määräystä) MRL 128 :n toimenpiderajoitus. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ja puiden kaatamista varten tarvitaan maisematyölupa. Maisematyölupa on MRL 140 :n mukaisesti myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele taajama- tai maisemakuvaa. Toimenpiderajoitus estää mm. avohakkuut, louhimiset ja kaivamisen, ellei kaavassa ole toista osoitettu. 7.2 Muut vaikutukset Yleistä Ympäristö ja kyläkuva Taajamarakenteen tiivistämisen myötä yhdyskuntataloudelliset vaikutukset ovat positiivisia. Kaavalla on positiivinen vaikutus myös Kirkonkylän väestökehitykseen ja palveluihin. Pappilanrannassa kaavamuutoksella tulee olemaan vaikutusta ympäristöön ja kyläkuvaan, vaikutukset eivät kuitenkaan ole merkittäviä. Hoitamattomien

20 Kaavaluonnoksen selostus 17 (18) Yleinen virkistyskäyttö alueiden siirtyminen yksityisille maanomistajille todennäköisesti lisää niiden kunnossapitoa. Kansalan alueella vaikutukset ympäristöön ja kyläkuvaan ovat merkittäviä sillä kaavaratkaisun myötä peltoalue ja kuusiaita häviävät. Yleiseen virkistyskäyttöön varattujen alueiden määrä vähenee Pappilanrannassa ja tonttien väliin jäävillä alueilla. Vaikutukset yleiseen virkistyskäyttöön ovat marginaalisia sillä yleistä virkistyskäyttöä ei ko. alueilla ole ollut lainkaan, koska ranta-alueen viereiset maanomistajat ovat käytännössä rantojen pääasiallisia käyttäjiä. Tonttien keskellä olevien alueiden yleinen virkistyskäyttö ei ole toteutunut, koska alueita ei ole pystytty hoitamaan eikä pitämään yleisen virkistyskäytön vaatimustason mukaisessa kunnossa ja varusteissa Maisema, suojeluarvot ja luonnonympäristö Liikenne Maisemaselvityksessä ilmenneet rakentamiseen soveltumattomat alueet on huomioitu uusien rakennuspaikkojen sijoittelussa. Pappilamiljöön suojelustatusta on parannettu. Pappilan arvokkaisiin rakennuksiin on lisätty suojelumerkintä (sr-1, sr-2). Näköyhteys Pappilan ja kirkon välillä on säilytetty. Osittain katualueella sijaitseva riihi on osoitettu lähelle pappilan pihapiiriä, mikä lisää riihen säilymismahdollisuuksia. Asemakaava-alueilla ei ole luontoselvityksissä todettu uhanalaisia kasvilajeja. Alueilla ei myöskään ole todettu luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, vesistöjä, tai lähteitä. Korttelin 69 pohjoisosan metsikkö on todettu potentiaaliseksi liito-oravien esiintymisalueeksi. Alue on kaavassa osoitettu suojelumerkinnällä (luo). Kaavan vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön eivät ole mittavia. Kansalan kohdalla Saukontielle lisätään uusi liittymä. Kansalan alueen täydennysrakentaminen lisää ajoneuvoliikennettä Saukontiellä ja kevyttä liikennettä Urheilutiellä ja Verkkotiellä Vaikutukset ihmisten elinympäristöön ja palveluihin Taloudelliset vaikutukset Kaavan myötä alueen väestöpohja kasvaa, jolloin paikallisten palvelujen toimintaedellytykset paranevat. Taloudellisia vaikutuksia syntyy mm. kaavateiden, vesi- ja viemäriverkoston sekä sähkönjakeluverkoston rakentamisesta. Uutta verkostoa rakennetaan pääasiassa Kansalan alueelle. Rannan suuntainen ilmajohto Pappilanrannassa muutetaan maakaapeliksi.

21 Kaavaluonnoksen selostus 18 (18) 7.3 Hyväksyminen 7.4 Toteutus ja seuranta Tarkemmat suunnitelmat Toteuttamistoimenpiteet Toteutuksen seuranta Liitteet Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Alueen toteuttaminen edellyttää katujen, pyöräteiden, vesihuollon ja ympäristön suunnittelua. Kansalan alueen jätevedet johdetaan jo rakennetun alueen verkostoon. Alueella on luontevaa käyttää mahdollisimman luonnonmukaisia ja vähän hoitoa vaativia istutuksia. Kansalan alueella kaavan toteuttaminen edellyttää kuntatekniikan toteuttamista. Toteutuksen seurannasta vastaa kunta esimerkiksi kaavoituskatsauksessaan. 1. Kaavakartta 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. Luonto- ja maisemaselvitys 4. Rakennuskannan inventointi Kirkonkylän asemakaavan muutosta varten. 5. Seurantalomake Hyväksynyt: Tarkastanut: Laatinut: Kai Tolonen vt. aluepäällikkö Petri Tuormala suunnittelupäällikkö Jaakko Isoherranen arkkitehti SAFA

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot