HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/12. Kokousaika: Tiistai klo Kunnantoimisto, teknisen toimen kokoustila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/12. Kokousaika: Tiistai17.01.2011 klo 18.30 Kunnantoimisto, teknisen toimen kokoustila"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 1/12 Kokousaika: Tiistai klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto, teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 Lisämater 4 5 Lisämater 6 Liite 1 7 Liite Lisämater. Liite 3 Liite 4 Pöytäkirjantarkastajien vaali Hulevesiturvariskien arviointi Eino Merilän luottamushenkilötehtävät/kunnanvaltuusto Valtionosuudet 2012 Oulun hallinto-oikeuden päätös valituksiin/kunnanvaltuusto E-resepti ja sähköinen arkisto/ paikallisprojekti, auditointivaatimukset,tietoturvapolitiikka Kunnan omistamien metsätilojen tilusjärjestely/yhteismetsä Ilmoitusasiat Kalahallin investointihanke/ Vaasan hallinto-oikeuden päätös/ampumaradan ympäristölupa Kalatalousohjelman lisärahoitus Opintoavustukset Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo Puheenjohtaja MERK Lauri Suomela

2 2 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI HAILUODON KUNNASSA Tekn. ltk. 48 Laissa (620/2010) ja asetuksessa (659/2010) tulvariskien hallinnasta on säädetty tulvariskien hallinnan suunnittelusta merkittäville tulvariskialueille. Kunnan vastuulla on hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu alueellaan eli kunta tekee alustavan arvioinnin hulevesitulvista aiheutuvista tulvariskeistä ja nimeää mahdolliset merkittävät hulevesitulvariskialueet. Tulvariskin merkittävyys tietyllä alueella tulee voida perustella 8 :ssä (Laki tulvariskien hallinnasta) lueteltujen vahingollisten seurausten perusteella. Hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä johdetaan pääasiassa verkostossa, johon kuuluvat muun muassa purot, ojat ja hulevesi- tai sekaviemärit. Tulvariskien hallintaa koskevalla lainsäädännöllä pyritään vähentämään tulvariskejä ja ehkäisemään ja lieventämään tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistämään tulviin varautumista. Tulvariskien hallintaa koskevan lain mukainen suunnittelujärjestelmä koskee ainoastaan merkittäviä tulvia. Muut mahdolliset tulvat huomioidaan kunnan muussa suunnittelussa. Tulvariskit otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa sekä yleisten alueiden suunnittelussa ja rakentamissa. Kiinteistönomistajien vastuulla on suojata kiinteistönsä tulvien varalle. Jos kunta nimeää merkittävän hulevesitulvariskialueen, kunta laatii tälle alueelle tulvavaara- ja tulvariskikartan sekä hulevesitulvien hallintasuunnitelman. Tulvavaarakartassa kuvataan hulevesitulvan leviämisalueet ja tulvariskikartassa tulvasta mahdollisesti aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Hallintasuunnitelmassa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet hulevesitulvariskien hallinnalle sekä tarkastellaan kustannuksia, hyötyä ja etusijajärjestystä. Suunnitelmassa ei päätetä toimenpiteiden toteuttamisesta, vaan niitä koskevat päätökset tehdään aina kunnassa erikseen. Kunnan tehtävinä on: - tehdä hulevesitulvariskien alustava arviointi - nimetä mahdolliset alustavan arvioinnin perusteella tunnistetut merkittävät hulevesitulvariskialueet tai todeta, ettei kunnan alueella ole näitä lain tarkoittamia alueita - varattava kuntalaisille ja osallisille tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa. (ehdotus merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämisestä -ja myös se tieto, jos niitä ei ole- asetetaan nähtäville ja tiedotetaan asiasta). - toimittaa tiedot nimetyistä merkittävistä hulevesitulvariskialueista oman alueen ELYn yhteyshenkilölle viimeistään mennessä. Jos kunta nimeää merkittäviä hulevesitulvariskialueita, tulee kunnan: - tehdä nimetyille alueille hulevesien tulvavaara- ja tulvariskikartat mennessä. - laatia nimetyille alueille hulevesitulvariskienhallintasuunnitelmat mennessä. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se liitteenä olevan alustavan arviointiraportin mukaisesti toteaa ettei Hailuodon kunnan alueella ole lain tarkoittamia yleiseltä kannalta merkittäviä hulevesitulvariskialueita, ja asettaa kyseisen päätöksen nähtäville.

3 3 Päätösehdotus hyväksytään. K.hall 1 hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 4 VALTUUTETTU EINO MERILÄN KUOLEMA/UUSIEN EDUSTAJIEN VALINTA/VARAJÄSENIEN TÄYDENTÄMINEN K.hall 2 Kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Eino Merilä kuoli Hän oli myös valtuuston vaalilautakunnan varajäsen (Kaarlo Rantapirkolan henkilökohtainen varajäsen). Kuntalain 11 :n 2 momentti: "Jos valtuutettu on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun." Vaalilain 39 : "Valtuutetulle valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 :ssä säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mukaisesti. Kuntalain 11 :ssä on todettu, että valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisestä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. - päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Eino Merilän tapahtuneen kuoleman johdosta hänen tilalleen valtuutetuksi kutsutaan lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi varavaltuutettu Leo Sauvola. Lisäksi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle esitetään, että hän pyytäisi keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun kuntalain 11 :n mukaisesti. - esittää valtuustolle, että se valitsee Eino Merilän tilalle valtuuston 2. varapuheenjohtajan alkaen - esittää valtuustolle, että se valitsee Eino Merilän tilalle sivistyslautakunnan jäseneksi uuden henkilön alkaen - esittää valtuustolle, että se määrää sivistyslautakunnalle uuden puheenjohtajan lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi. - esittää valtuustolle, että se valitsee varajäsenen valtuuston vaalilautakuntaan. - esittää valtuustolle, että se valitsee jäsenen poliisipiirin neuvottelukuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hyväksyttiin yksimielisesti

5 5 VALTIONOSUUDET 2012 K.hall 3 Valtiovarainministeriö on toimittanut päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta Peruspalvelujen valtionosuus koostuu: 1. kunnan yleisen osan määräytymisperusteista, 2. kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista, 3. kunnan esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennallisista kustannuksista 4. kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennallisista kustannuksista, ja 5. erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosista. Kunnalle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan laskemalla yhteen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä kunnan taiteen ja perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja vähentämällä saadusta summasta kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2012 kunnan omarahoitusosuus on 3.001,49 euroa asukasta kohden(vuonna ,32 euroa). Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan yleinen osa sekä erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat. Peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään erinäisillä erillä, joita selvitetään tarkemmin lisämateriaalina olevalla päätöksellä. Hailuodon peruspalvelujen valtionosuus määräytyy seuraavasti: Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset Kirjastojen laskennalliset kustannukset Yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet Taiteen perusopetuksen määräytymisperusteet 0 Valtionosuuden laskennalliset perusteet Kunnan omarahoitusosuus Yleinen osa Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus vuodelta Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Kotikuntakorvausmenot 0 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Yhteensä

6 6 Talousarvion mukainen valtionosuus on euroa. merkitsee valtionosuuspäätökset tiedoksi eikä näe aiheelliseksi tehdä oikaisuvaatimusta. Hyväksyttiin yksimielisesti

7 7 OULUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS/KUNNANVALTUUSTO K.hall 4 Hailuodon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Hailuodon kunnan ja Oulun Seudun Setlementti ry:n/ Syötekeskus Oy:n välille laaditun esisopimuksen. Kunnanvaltuuston päätöksestä tehtiin 3 valitusta: - Matti Hautanen - Pirkko Sipilä - Raija Juola, Markku Ketola, Raija Tuhkanen, Lauri Holappa, Eija Leino, Outi Tuomikoski, Asko Ainasoja, Mikko Tuomikoski, Jukka Nokela ja Erkki Raatikainen. Valituksissa vaadittiin päätöstä kumottavaksi. Hallinto-oikeus jättää valitukset tutkimatta. Perusteluna on Kuntalain 91, jonka mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Aiesopimus ei johda taloudellisiin korvausvelvollisuuksiin, aiesopimuksen asiakohdat eivät sido kuntaa, aiesopimuksella ei ole lopullisesti päätetty siinä mainittujen, mahdollisesti tehtävien sopimusten sisällöstä ei valtuuston päätöksen ei tässä vaiheessa voida katsoa sisältävän sellaista lopullista kunnan viranomaisen kannanottoa, josta voitaisiin tehdä kunnallisvalitus. Päätös on liitteenä 1. päättää merkitä tiedoksi Oulun Hallinto-oikeuden päätöksen, joka koski kunnanvaltuuston tekemää päätöstä aiesopimuksesta kunnan ja Oulun Setlementti ry:n/syötekeskus oy:n välillä. Edelleen kunnanhallitus saattaa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti

8 8 E-RESEPTI JA SÄHKÖINEN ARKISTO/PAIKALLISPROJEKTI/AUDITOINTIVAATIMUKSET/ TIETOTURVAPOLITIIKKA K.hall 5 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä velvoittavat julkisen terveydenhuollon toimintayksikköjen tallentamaan potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon ja ottavan käyttöön sähköisen lääkemääräyksen. Kanta-palvelujen käyttöönottoa koordinoi valtakunnallinen Kunto- toimisto yhdessä alueellisen Kantahanketoimijan eli sairaanhoitopiirin kanssa. Kanta- palvelujen käyttöönotto edellyttää paikallisten terveydenhuollon organisaatioiden liittymistä palveluihin ja siten myös paikallisprojektien käynnistämistä. Lakeuden paikallisprojekti alkoi yhteistoiminta-alueen valmistelun alla, mutta sen päätyttyä hanke jatkuu yhteistoiminta-alueen valmistelussa olleiden kuntien yhteisenä Kempeleen kunnan vetämänä. Projektin päätavoitteena on kuntien liittyminen Kanta-palveluihin ja ereseptin käyttöönottoon aikataulusuunnitelman, käyttöönoton käsikirjan ja alueellisen puitesopimuksen mukaisesti. Hanke koostuu kahdesta vaiheesta: ereseptin käyttöönotto ja earkiston käyttöönotto. ereseptin käyttöönottohanke on alkanut ja päättyy earkiston käyttöönottohankkeen ajankohta määräytyy myöhemmin. Paikallisten projektien keskeisinä tavoitteina on: - Kanta-palveluiden käyttöönoton suunnittelu ja toteutus projektiin kuuluvien organisaatioiden osalta - Varmistaa, että projektiin kuuluvien organisaatioiden, välittäjätahojen ja KanTa:an liittyvien tietojärjestelmien auditointivaatimukset toteutuvat ja ovat ajan tasalla ja dokumentoitu - Kanta- liittymishakemuksen tekeminen ja juridiset sitoumukset Kelalle ereseptiin ja KanTa-palveluun liittymiseksi - Muutoksenhallinta projektiin liittyjien osalta - Paikallisen viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen - KanTaan liittymisen mahdollistavan teknologian ja tietoliikenneyhteyksien hankinta joko itsenäisesti tai yhteistyössä aluehankkeen kanssa - SOTE organisaatiorekisteritietojen laatiminen ja toimittaminen THL:n ohjeiden mukaisesti - Potilastietojärjestelmän päivittäminen eresepti- valmiuteen - Toimikorttien käyttöönoton paikallinen suunnittelu ja toteutus - ereseptiin liittyvän paikallisen koulutuksen suunnittelu Kansalliset auditointivaatimukset sähköisten reseptien toiminnallisuuksien osalta sisältää 21 kriteeriä, joihin kohdistuu erilaisia vaatimuksia/kontrolloitavia elementtejä. Vaatimukset on jaoteltu

9 9 organisatorisiin ja teknisiin vaatimuksiin. Yksi ensin mainituista kriteereistä on, että organisaatiolla on tietoturvapolitiikka, jonka osalta vaatimuksena on, että organisaatiolla on tietoturvapolitiikka laadittuna ja se on otettu käyttöön. Hailuodon kunnan tietoturvaohje on hyväksytty kunnanhallituksessa vuonna Sen tarkistamistarpeita tarkastellaan myöhemmin tänä vuonna. Tietoturvapolitiikka on liitteenä 2. hyväksyy Hailuodon kunnan tietoturvapolitiikan noudatettavaksi Hyväksyttiin yksimielisesti

10 10 HAILUODON KUNNAN OMISTAMIEN METSÄKIINTEISTÖJEN TILUSJÄRJESTELY JA YHTEISMETSÄ K.hall 6 Metsäkeskus yhteistyössä maanmittauslaitoksen kanssa toteuttaa toimivametsä/tilusjärjestely ja yhteismetsähankkeen. EU-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on parantaa metsätilusjärjestelyin kohdealueen metsäalueiden kokoa ja muotoa ja tätä kautta parantaa maakunnan metsätalouden kannattavuutta. Lisäksi tavoitteena on edistää yhteismetsien perustamista ja tilojen liittymistä olemassa oleviin yhteismetsiin. Tilusjärjestelyillä tarkoitetaan maanmittaustoimituksia, joissa kiinteistöjen tiluksia järjestelemällä parannetaan järjestelyalueen pirstoutunutta tai muuten epäkelpoa kiinteistöjaotusta ja edistetään näin kiinteistöjen tarkoituksenmukaista käyttöä. Hankkeen kohdealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja toteutusaika Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, jossa harjoitetaan kestävää metsätaloutta osakastilojen hyväksi. Yhteisomistuksella pyritään parantamaan metsätalouden kannattavuutta, metsänomistajien metsätaloudellista aktiivisuutta sekä pitämään metsät yhtenä kokonaisuutena. Yhteismetsän voi perustaa esim. suvun kesken tai laajemmin vaikka naapuritilojen kesken myös esim. kunta voi olla osakkaana. Yhteismetsä voidaan perustaa myös tilusjärjestelyn yhteydessä sitä haluaville. Yhteismetsä perustetaan kiinteistön omistajien sopimuksesta. Yhteismetsän perustamiseen kuuluvat kiinteistötoimitukset maksaa valtio. Hailuodon kunnanhallitus toteaa, että se kannattaa tilusjärjestelyn selvittämisen käynnistämistä sekä järjestelyä yhteismetsän perustamisen mahdollisuuksien selvittämistä toimituksen yhteydessä. Palautetaan jatkovalmisteluun ja pyydetään hankkimaan Metsäkeskuksen asiantuntija seuraavaan kokoukseen, mikäli mahdollista

11 11 ILMOITUSASIAT K.hall. 7 1) Kiinteistönluovutusilmoitukset 4 kpl 2) Viranhaltijapäätös Kj: Hailuodon maankäytön kehityskuvan laatiminen maakuntakaavaan, DNA datasiirtosopimuksen jatkaminen, Perusturvajohtajan viransijaisuus, Lyhytaikainen talletus. Ks: vastaus kyselyyn määrävuosilisän maksamisesta, kunnaninsinööri:rakennuslupa/kalanjalostus- ja myymälätila 3) Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus,: Päätös hanketuen maksamisesta elinkeinojen kehittämishankkeeseen.(mukavaa mökkeilyä- hanke), taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät, joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen 5) KEVA: Työnantajan eläkemaksut 2012, eläinlääkärien palkkioiden enimmäismäärät 2012, valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksiannot 6) Suomen Kuntaliitto: Sosiaali- ja terveyshuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut 2012, suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2012, Suomen kuntaliiton ansiomerkkkien hintojen tarkistaminen 7) Kuntatyönantaja: Matkakustannusten korvaukset 2012, työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytyksiin liittyvät sopimusmuutokset, henkilöjohtamisen(hr)-verkosto, kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvussa tapahtuneita muutoksia, Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palvelussuhteen ehdot 2012, Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus , hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus 2011 ja 2 012, Kunnallinen lääkäreiden virkaehtosopimus ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 9) Yhteistyösopimus Lakeus Kanta-paikallisprojektin toteutuksesta 10) Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden kertaluontoisesta lisäyksestä vuodelle ) Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto: Päätös palkkatuen myöntämisestä 12) Lakeuden keskuspuhdistamo Oy: Jätevedenkäsittelymaksu 2012 Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 12 MARJANIEMEN KALAHALLIN INVESTOINTIHANKE JATKONA HAILUODON KALAHALLIN MONET MAHDOLLISUUDET -ESISELVITYSHANKKEELLE (03-12/2011) K.hall 8 Hailuodon kunnalla on kokonaisvaltaiset suunnitelmat Marjaniemen kehittämiseksi entistä elinvoimaisemmaksi. Kalastus, kalanjalostus sekä kalahallin, kala- ja vierasvenesatamien toiminta kuuluvat kehittämiskokonaisuuteen olennaisesti. Esiselvityshankkeessa on selvitetty miten em. toimintoja monipuolistetaan ja ympäristöä kehitetään. Hankkeen varsinainen kohderyhmä olivat Hailuodon ammatti- ja kotitarvekalastajat. Hankkeen aikana selvitettiin miten kalastuksen kannattavuutta ja jalostusastetta voisi parantaa, myyntiä edistää ja missä määrin hallin muutostöihin kannattaa investoida mahdollisena jatkohankkeena. Esiselvityshankkeen aikana on luotu piirustukset muutostöille kalahallia ja kalanjalostustilaa varten. Jalostustilan muutostyöt ovat edenneet aikataulussa ja toiminta alkaa yrittäjän toimesta tammikuussa Esiselvityshankkeen loppuraportti on viimeisteltävänä osana ELYn maksatushakemusta, joka haetaan maaliskuun loppuun 2012 mennessä. Kalahallin muutostöiden osalta on esiselvityshankkeen aikana selvitetty kalastajien toiveita ja tarpeita sekä hallin omistajan Hailuodon kunnan tarpeita mm. energiansäästötoimista. Analyysin, palautteen ja yhteisten päätösten perusteella kalahallin, kalastajien toimintaa sekä jalostustoimintaa voi kehittää parantamalla hallin energia- ja toimintataloutta sekä kalastajien työskentelyolosuhteita. Em. toimilla saavutetaan sekä säästöjä että toiminnan tehostumista. Marjaniemen kalahallia käyttävien ammatti- ja kotitarvekalastajien toiminta- ja työolosuhteiden parantaminen oli yksi esiselvityshankkeen tavoite, johon päästään investoimalla jatkohankkeena valittuihin parannuskohteisiin kuten hallin energiatalouden parantaminen, fileointitilan rakentaminen, pakastinkapasiteetin hankkiminen sekä hallin lattiapinnoitteen uusiminen. Urakoiden ja laitehankintojen kilpailutus on toteutettu ehdollisena (jos investointituki myönnetään) joulukuussa 2011 ELYn ohjeiden mukaisesti. Kainuun ELY-keskuksen kanssa on valmisteltu investointitukihankkeen hakemusta, johon on mahdollisuus hakea 90 % tukea EKTR-rahoituksena. Hailuodon kunnan osuus olisi 10 %. Alustava investointiarvio suunnittelu- ja valvontakustannuksineen on tarjousten perusteella noin euroa. Investointihankkeen aikataulu 2012: Investointitukihakemus jätetään tammikuun aikana. Mikäli tuki myönnetään käynnistetään urakat ja hankitaan laitteet kilpailutuksen perusteella valittujen toimijoiden kanssa. Rakentaminen helmi-maaliskuussa. Lopputarkastus ja käyttöönotto ennen kalastuskauden alkua esim. huhtikuun aikana. Investointituen maksatukset ja loppuraportti kesäkuun loppuun mennessä. 1.) Hyväksytään kalahallin investointihankehakemuksen jättäminen

13 13 ELY-keskukseen liitteineen. 2.) Hyväksytään kunnan osuudeksi 10 % (2000 euroa) investoinnin kokonaiskustannuksista sekä aikataulu. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 14 VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS/AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPA K.hall 9 Hailuodon riistanhoitoyhdistys ry. on hakenut ympäristölupaa Hailuodon ampumaradan haulikko-, kivääri- ja pistooliratojen toiminnan jatkamiselle. Oulun seudun ympäristötoimi on hylännyt hakemuksen haulikkoammunnan osalta ja asettanut muulle ampumaratatoiminnalle lupamääräyksiä. Hailuodon riistanhoitoyhdistys on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Hailuodon riistanhoitoyhdistys harkitsee valituksen jättämistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja pyytää kunnalta kannanottoa asiasta. Kielteinen päätös merkitsisi haulikkoammunnan siirtymistä Ouluun ja radan mittavien kunnostustoimien suorittamista ympäristölupapäätöksen edellyttämällä tavalla. Hailuodon riistanhoitoyhdistyksen valitus Vaasan hallinto-oikeuden siihen tekemä päätös lisämateriaalina esittää kannanottonaan liitteenä 4 olevaa lausuntoa. Hyväksyttiin yksimielisesti

15 15 PERÄMEREN RANNIKON KALATALOUSOHJELMAN KUNTARAHOITUS VUOSILLE K.hall 10 Nouseva Rannikkoseutu ry. toiminnanjohtaja Soila Haapsaari kirjoittaa: Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoimalle Perämeren rannikon kalatalousryhmälle lisärahoitusta vuosille Rannikon kalatalousohjelman julkinen rahoitus tulee olemaan vuodessa, josta kuntarahoituksen osuus on vuodessa. Nouseva Rannikkoseutu ry toivoo, että Hailuoto olisi jatkossakin mukana Perämeren rannikon kalatalousryhmässä. Lisärahoituksen tarve Hailuodon osalta vuonna 2012 on ja vuonna Perämeren rannikon kalatalousohjelmasta on vuosina rahoitettu 34 hanketta. Lisäksi ELY-keskuksen ja Leaderin rahoitettavaksi on valmisteltu ja ohjattu useita hankehakemuksia. Perämeren rannikon kalatalousohjelmaa päivitetään tammi-helmikuussa Ohjelmasta pyritään tekemään mahdollistavampi. Kohderyhmää ja rahoitusmahdollisuuksia laajennetaan mm. niin, että pienimuotoisia jatkojalostushankkeita voitaisiin rahoittaa kalatalousryhmän kehyksestä. Tällä hetkellä jatkojalostushankkeisiin ei ole saatavilla rahoitusta edes ELYkeskuksen kautta. Perämeren rannikon kalatalousryhmä alueella jatketaan ohjelman aktivointihanketta. Hankkeeseen palkataan kokoaikainen työntekijä ajalle Työntekijä aktivoi hankkeita kalatalousryhmään ja muihin rahastoihin. Lisäksi hankkeeseen kirjoitetaan kehittämisosio, jonka resurssein kehitetään alueemme elinkeinokalataloutta ja valmistellaan uutta ohjelmakautta. MMM alustavien suunnitelmien mukaan kalatalousryhmätoimintaa tullaan vahvistamaan ohjelmakaudella Yhä suurempi osa elinkeinokalataloushankkeista tulee ohjautumaan kalatalousryhmien päätettäväksi. Koko Suomea ei kateta kalatalousryhmätoiminnalla. Alueen elinkeinokalatalouden näkökulmasta on tärkeää, että uudellakin ohjelmakaudella alueella toimii kalatalousryhmä, siksi uuden ohjelmakauden valmistelu on aloitettava hyvissä ajoin. Toivomme, että Hailuoto on jatkossakin mukana kehittämässä Perämeren rannikon elinkeinokalataloutta ja osallistuu näin myös ohjelmamme kuntarahoituksen kartoittamiseen päättää olla mukana kalatalousohjelman lisärahoituksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti

16 16 OPINTOAVUSTUKSET 2011 K.hall 11 Toisen asteen opintoavustustukset ovat olleet haettavana mennessä. Matka-avustusta voi saada ensimmäisessä toisen asteen koulutuksessa olevat opiskelijat, eivät kuitenkaan ne, joilla on mahdollisuus hakea ja saada stipendi Sipilän rahastosta. Matka-avustusta voi saada ensimmäiseen toisen asteen oppilaitokseen. Liitteenä yhdistelmä. Myönnetään matka-avustusta liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Sauli Pramila poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi

17 17 OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät:2,4,6,7,8,9 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät:1,3,5,10,11 HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm: Hailuodossa

18 18 Tiedoksianto asianosaiselle 1) Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/11 Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Liite 1 +lisäm. Lisämater. Liite 2,3 Lisämater.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 06/09 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 11.5.2009 klo 18.30-21.20 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/10 Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/10 Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/07 Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 16/07. Kokousaika: Maanantai 26.11.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 16/07. Kokousaika: Maanantai 26.11.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 16/07 Kokousaika: Maanantai 26.11.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/09 Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 09/07 Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu 40 KOKOUSAIKA: Tiistai 19.10.2010 klo 18.00 20.30 KOKOUSPAIKKA: Saarenkartanon palvelukoti, ruokasali Käsitellyt asiat: Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 38 valinta 43 39 Perusturvan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Kunnanhallitus 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 18:30-20:16 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen järjestäytyminen 314 190 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot