TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012"

Transkriptio

1 Vaskelantie KONTIOLAHTI elek relia Oy TASEKIRJA Sisältö Sivu Toimintakertomus 2-3 Konsernin tase 4-5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8-9 Emoyhtiön tuloslaskelma 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 11 Liitetiedot Allekirjoitukset 22 TiIinp~ätösmerkintä 22 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 23 Pretax Yhtiöt

2 TELEKARELIÄ OY Toimintakertomus 2012 TeLekarelia on muodostanut konsernin, johon tilivuoden alkaessa kuuluivat tytäryhtiöinä Avot Sähkö Oy ja KareLsat Oy. Sähköasennuksiin erikoistuneen Avot Sähkö Oy:n Liiketoiminta myytiin Arvosähkö Oy:LLe. Kaupan jälkeen Avot Sähkö Oy:n nimi vaihdettiin Stova Oy:ksi ja käynnistettiin vapaaehtoinen selvitystila yhtiön purkamiseksi. KareLsat Oy:llä ei ote liiketoimintaa. Tetekarelia Oy on osa Osuuskunta PPO -konsernia. TelekareLia Oy:n ensisijaisena toiminta-alueena on Pohjois- Karjala. Yhtiö on alueellisen verkko- ja palveluoperaattori-toimintansa Lisäksi erikoistunut vattakunnallisten kuiturunkoverkkojen urakointiin. Toimintaympäristö Katsausaikana yhtiön toiminnan uudistamista jatkettiin edelleen. Seuraavat Liiketoimintasiirrot toteutettiin : Eteläisessä Suomessa harjoitettu vatokuiturunkoverkkojen projektointi siirrettiin Empower Oy: LIe. Puhelinkeskusten operointi siirrettiin yhdessä emoyhtiön kanssa Länsi-Linkki Oy: lie. Tietoliikennerunkoverkkojen operointi siirrettiin PPO-yh tiöt Oy: lie. Liiketoiminta Laajakaistaliittymiä oli kauden lopussa kpl (9 613). Näistä käytössä olevia valokuituverkon Liittymiä oli 1611 kpl (1 083), kuparikaapeliverkon liittymiä 7017 kpl (8086) ja Langattoman 4G-verkon Liittymiä 626 kpl (444). Lankapuhelinliittymien määrä väheni katsausaikana 19 % (15 %) prosenttia. Kuitu- urakoinnissa Kerava- Espoo runkokaape(in valmistuminen siirtyi seuraavaan tilivuoteen. Projektin viivästyminen alensi merkittävästi ti Likauden kui tumyyntiä. EU:n ja kuntien tukemia Laajakaistaa kaikille hankkeita toteutettiin Kontiolahden Romppalaan ja Outokummun Viurunniemeen. Nämä jäänevätkin Telekaretian osalta viimeisiksi tukihankkeiksi. Tetekarelia Oy:n liikevaihto oli kertomusvuonna t. Liikevaihtoa kertyi 23 % vähemmän kuin edellisenä tilivuonna ( t ). TeLekaretia Oy:n muodostaman konsernin liikevaihto oli kertomusvuonna t ( t ), joka on 26% pienempi kuin edellisen vuoden liikevaihto. Pohjois-Karjalan alueverkkoon perustuvien palveluiden ja niihin liittyvän Laitemyynnin Liikevaihto oli yhteensä t (6 889). Pohjois-Karjalassa sijaitsevien asiakkaiden osuus yhtiön Liikevaihdosta oli näin ollen 67 % (54%). Kuitu-urakointiin tullut välivuosi supisti yhtiön liiketoimintaa merkittävästi. Kuitu-urakointi tuotti seurantajaksolla Liikevaihtoa ainoastaan 1148 t (4 102). Yhtiö aloitti valokuiturunkokaapelin rakentamisen Keravavalta Vantaan kautta Espoon Otaniemeen, mutta projektin valmistuminen ajoittuu seuraavalle titivuodelle. Myös 2012 aloitetut EU -tukirahoi tteiset valokuitualueverkot Kontiolahdessa ja Outokummussa valmistuvat Operaattoripalvetut tuottivat liikevaihtoa t (1 757), joka oli 22% (14%) yhtiön Liikevaihdosta. Henkilöstö Telekarelia-konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 46(62) ja emoyhtiössä 41(54). Tilikauden päättyessä Telekarelia-konsernin palveluksessa oli 34 (45) henkilöä. Tetekarelia Oy:n henkilöstön palkat olivat henkitösivukuluineen katsausaikana t (2 352). Näistä kirjattiin investointitoimintaan 7 t (223). Yhtiön henkilöstökulut laskivat edelliseen vuoteen nähden 24 prosenttia. Hallinto Yhtiön hallitus kokoontui 11 kertaa. Yhtiökokous kokoontui Yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen neljä jäsentä: Juha Koljonen, Pauli Korpi-Tassi, Arto Kuosmanen ja Eino Takato. Järjestäytyessään hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pauli Korpi-Tassin. Ti lintarkastaj aksi valittiin PriceWaterHouseCoopers tilintarkastusyhteisö ja päävastuultiseksi tilintarkastajaksi Sami Posti.

3 TELEKARELIA OY Investointi ja rahoitus Tetekarelia Oy käytti kertomusvuonna verkkonsa rakentamiseen, rakennuksiin ja kalustohankintoihinsa yhteensä t (2 647). Tetekaretia Oy:n sijoitusten määrä taseessa oli kertomusvuoden päättyessä t (5 915). Käyttöomaisuuden merkittävimmät investoinnit tehtiin valokuituverkkoihin Pohjois-Karjalaan. VaLokuituinvestointien lisäksi yhtiö investoi myös 4G-tekniikkaan perustuvaan laajakaistaiseen radioverkkoon. EU:ri ja kuntien yhteisena Laajakaista kaikille tukihankkeena rakennettiin vatokuituverkkoja Kontiotahden ja Outokummun haja-asutusatuei (La sijaiseville tatouksille ja yrityksi tie. Vuonna 2009 aloitettu Vainikkala-Kerava-Turku - runkokuituhanke rakennettiin titivuoden aikana valmiiksi Vihdistä Turkuun. Telekaretia Oy:n vaihtuvien vastaavien (kuitu-) vaihto-omaisuuden arvo oli kertomusvuoden päättyessä t. TeLekaretia Oy:n tutorahoitus ei riittänyt kattamaan yhtiön investointeja. Kun Lisäksi yhtiön sijoitukset vaihto omaisuuteen sitoivat kertomusvuonna tavanomaista suuremman määrän pääomia, yhtiön maksuvalmius heikkeni kertomusvuoden aikana. Taloudellinen tulos Telekaretia Oy:n operatiivinen toiminta tuotti Liikevaihtoa 9800 t (12 748) ja liikevoittoa -811 t, joka on -8 prosenttia Liikevaihdosta. Rahoituserien, arvonalennusten ja titinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulos oli -308 t Kehityksen ydintuvut Liikevaihto t t t Liikevoitto Liikevoitto-% -811t -8,3 % 305 t 2,4 % 307 t 2,5 % Oman pääoman tuotto-% -4,1 % 1,0% 1,0% Omavaraisuusaste 67,3 % 64,7 % 67,9 % Tetekarelia Oy:n maksuvalmius on ollut tyydyttävä. Katsausajan päättyessä yhtiön kassavarat olivat 82 t Kehitystoiminta Telekarelia keskittyi kehitystyössä toiminnan tehostamiseen, organisaatiorakenteen kehittämiseen ja myyntitoiminnan uudistamiseen. Yhtiö osallistui aktiivisesti koko konserni n kehitystoimi ntaan. Tulevaisuuden näkymät Tilivuoden aikana tehtyjen kehittämistoimien vaikutus tulee näkymään kannattavuuden parantumisena. Liikevaihdon kasvumahdollisuuksia on kui tukaupassa, yrityspalveluissa ja valokuituosuuskuntien patveluissa. 11 likauden jälkeiset tapahtumat Tilikauden 2012 lopulta Etisa Oyj osti emoyhtiö PPO-yhtiöt Oy:n osakkeet ja samalla myös TeLekareLia Oy:n osakkeista 67%. Tehty kauppa tulee antamaan Tetekarelia Oy:lle uuden kehittymissuunnan. Riskit ja epävarmuustekijät Uuteen tiiketoimintaan tehdyt isot panostukset sisältävät aina riskin, että panostuksia vastaavaa myyntiä ei saada riittävästi syntymään. Telekaretia on panostanut voimakkaasti valokuituverkkoihin niin Pohjois-Karjalassa kuin Etelä-Suomessa sekä langattomaari 4G- -tekniikkaan Datame Oy:n omistuksen kautta. Riskit tiedostaen yhtiössä panostetaan aktiiviseen myynti toimintaan. Hallituksen esitys till kauden tuloksesta Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään voittovarat-tilille Yhtiön osakkeet Tetekaretia Oy:ssä oli tilikauden päättyessä yhdenlajista osaketta.

4 Konsernin tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyodykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo , ,70 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,60 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut , ,51 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,30 Koneet ja kalusto , ,37 Muut aineelliset hyödykkeet , ,83 Ennakkomaksut ja keskeneraisel hankinnat , , ,88 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,77 Osuudet muissa omislusyhteysyntyksissä , ,56 Muut osakkeet ja osuudet , , VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , ,48 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset , Muut saamiset 5 385, , ,29 Lyhytaikaiset saamiset Myynhisaamiset , ,21 Saamiset saman konsernin yrityksiltä (PPO) 20819, ,30 Lainasaamiset 5250,00 112,18 Laskennallisetverosaamiset , ,56 Muut saamiset , ,59 Siirtosaamiset , , ,16 Rahat ja pankkisaamiset , ,31 Vastaavaa yhteensä , ,47

5 Konsernin tase Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,58 Ylikurssirahasto Vararahasto , Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,40 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,74 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,42 VÄHEMMISTÖOSUIJS VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , Eläkelainat ,00 Saadut ennakot , ,21 Velat saman konsemin yrityksille (PPO) , ,21 Laskennallisetverovetal , , ,30 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat , ,00 Saadut ennakoi , ,12 Ostovelat , ,72 Velat saman konsemin yrityksille (PPO) , Muut velat , ,30 Siirtovelal , , Vastattavaa yhteensä , ,47

6 Telekarella Oy Konsernin tufoslaskelma I1 LIIKEVAIHTO , ,17 Liiketoiminnan muut Luotot ,59 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , ,66 1-fenkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut El~kekulut Muut henkilösivukulut , , , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konsernitiikearvon poisto ja konsernireservin vähennys Arvonalerttumiset pysyvien vastaavien hyödykkeist , ,81 0, , Lilketoiminnan muut kulut , Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tapp osta) , LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,86 Rahoitustuotol ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilla Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksill~ (PPO) Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille (PPO) Muille , , , , , , , VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,17 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,17 Tuloverol Tillkauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudel TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , ,23

7 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto (-tappio) Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot , ,80 Muut oikaisut liikevoittoon , ,15 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,81 Käyttöpääoman muutos , ,46 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,65 Maksetut korotja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,17 Saadut osingot liiketoiminnasta , ,21 Saadut korot liiketoiminnasta , ,30 Verot , ,78 Liiketolminnan rahavirta (A) , ,47 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) , ,79 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 9 600, ,00 Myönnetyt lainat ( ) , ,80 Investoinnit muihin sijoituksiin ( ) , ,95 Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista ,00 Investointien rahavirta (B) , ,54 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Lyhytaikaisten lainojen nostot , ,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0, ,00 Pitkaaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) , ,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako ( ) , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos (A C) lisäys (+) 1 vähennys ( ) , ,07 Rahavarat tilikauden alussa , ,37 Rahavarattilikauden lopussa 99131, ,30

8 Ernoyhtiön tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyodykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pilkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Rakennukset ja rakennelmat Omistetut Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyodykkeel Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank~nnat Sijo tukset Osuudet saman konseriiin yrityksissä Osuudel omislusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Muu vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yntyksiltä Lainasaamiset Muut saamiset , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , , ,79 Rahat ja pankkisaamiset ,77 Vastaavaa yhteensä , ,47

9 Telekareha Oy Emoyhtiön tase Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepaaoma , ,58 Ylikurssirahasto , Vararahasto , ,98 Muut rahastoi Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) , , ,03 TILINPÄÅTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Eläkelainal 0, ,00 Saadut ennakoi , ,21 Velat saman konsernin yrityksille , , , Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat , ,00 Saadut ennakoi , ,12 Ostovelat , ,30 Velat saman konsernin yrityksille , ,46 Muut velat , Siirtovelat , , ,02 Vastattavaa yhteensä , ,47

10 Telekareha Oy Emoyhtiön tuloslaskeima LIIKEVAIHTO , ,06 Liiketoiminnan muut luotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauclen aikana Varastojen lisäys tai vahennys Ulkopuoliset palvelut , , , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut l ,12 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0, Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,31 Rahoitus luotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoilustuotot Saman konsernin yntyksiltä Muilta Aivonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ( ) Korkokulut ja muut rahoituskulul Saman konsernin yntyksille Muille VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , , , , ,73 Tilinpäätossiirrot Poistoeron lisäys tai vähennys ,00 Tuloverot Tilikauden verot -777, TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,87

11 Ernoyhtiön rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+1 ) Oikaisut liikevoittoon (+1 ): Suunnitelman mukaiset poistot Muut Luotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpaäoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseria ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot ( ) Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat ( ) Investoinnit muihin sijoituksiin ( ) Luovutustulot muista sijoituksista investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) Maksetut osingot ja muu voitonjako ( ) Rahoituksen rahavirta (C) , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+)! vähennys ( ) , ,55 Rahavarat tilikauden alussa Fuusiossa siirtyneet rahavarat Rahavarat tilikauden lopussa , , , , ,77

12 Konsernia koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Yhtiö kuuluu Osuuskunta PPO-konsemin alakonsemiin PPO-Yhtiöt Oy, kotipaikka Ylivieska. Osuuskunta PPO:ri konsernitilinpaatöksen jaljennökset ovat saatavissa osoitteesta Ratakatu 1, Ylivieska. Telekarelia Oy on laatinut alakonsernin tilinpaätöksen, johon on yhdistetty tytär- ja osakkuusyhtiöt, lukuun ottamatta osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Kiihtelysvaaran Oravanpyörää. Kiinteistö Oy Kiihtelysvaaran Oravanpyörä on jätetty yhdistelemättä, koska yhtiöllä ei ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön osakkeiden taseeseen merkitty hankintameno on ,56. Telekarelia-konserniin kuuluu tilinpäätöksessä tytäryhtiöinä Stova Oy ja Karelsat Oy. Tilikauden 2011 aikana tytäryhtiö Kotikaupungin Puhelin Oy fuusioitiin Telekarelia Oy:öön. Osakkuusyhtiönä konsernitilinpäätökseen on yhdistetty FNE-Finland Oy (22,33 %) Osakkuusyhtiö Tel lnvest Oy purettiin tilikauden 2011 aikana Konsernitihnpäätöksen laatimisperiaatteet Tyt&yhtöt Tytäryhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona. Konserniliikearvo poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Varovaisuuden periaatetta noudattaen ensimmäisenä vuonna on poistettu koko vuoden liikearvoa vastaava määrä. Osakkuusyhtiöt Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty tuloslaskelmassa ennen liikevoittoa. Sisäiset!iiketapahtum at ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat, sisäiset katteet sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään Laskennallisten verojen kirjaaminen Taseen vastattavien erän, poistoeron. laskennaltinen verovelka on kirjattu pitkäaikaisiin velkoihin. Sisäisistä katteista aiheutuva laskennallinen verosaaminen on kirjattu lyhytaikaisiin saamisiin.

13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien arvostaminen Pysyvat vastaavat arvostetaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen pitoajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisena vuonna. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Kontiolahden toimitila Muut Siirtoverkosto Johtoverkosto Muut Muut koneet ja kalusto Konserniliikearvo 5 tai 10 vuotta 5 tai 10 vuotta 5 tai 10 vuotta 30 vuotta 25 vuotta 20 vuotta 5 tai 12 vuotta 3, 5 tai 10 vuotta 5 vuotta Vaihto-omaisuuden a,vosfaminen Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan Vaihto-omaisuus sisältää myyntiin tarkoitettuja kuituja sekä tilaajalaitteita ja tarvikkeita, jotka tulevat liiketoiminnan yhteydessä luovutettavaksi asiakkaan käyttöön sellaisenaan tai välittömästi kulutettavaksi liiketoiminnan yhteydessä Rahoitusvälinoiden a,vostaminen Rahoitusomaisuuteen ei sisälly rahoitusomaisuusarvopapereita. Johdannaiset: Koronvaihtosopimuksella vaihdetaan yhtiön rahalaitoslainan kiinteä korko vaihtuvaksi koroksi. Koronvaihtosopimus on määritelty kolmeksi vuodeksi ja korko määritellään kuukauden välein. Tuottojen jaksottaminen Yhtiön myymät kuitujen käyttöoikeudet on jaksotettu suoriteperiaatteen mukaisesti sopimusajalle. Tuloutus tehdään tasaerinä sopimuskauden ajan. Tuotekehitys-ja pitkä vaikulteisten menojen jaksottaminen Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Eläkkeiden kirjaaminen Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä

14 Telekareira Oy Y-IunnUs Tuloslaskelman liitetiedot Ulkevaihto Toimialoittainen jakauma Aluebusiness (P.K) Operaattoripalvelut Kuitubusirress Konserni Konserni Ernoyhtiö Emoytitiö , , , , , , , , , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot Korisernl Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Käyttoomaisuuden myyntivoitot Muut , , ,59 956, , , ,16 Henkilöstöä koskevat hitetiedot Henkilöstön keskimaäräinen lukumäärä titikauden aikana Työntekijät Toimihenkilöt Konserni Konserni Emoyhtiä Emoyhtiö Tillikauden palkat palkkiot ja elakekulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukutut Siirto investointeihin Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat Hallituksen jäsenet Konserni Konserni Ernoyhtiö Emoyhtiö , , , , , , , , , , ,12 Konsemi Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö , , , ,00 0, ,00 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Muut liiketoiminnan muut kulut Konserni , ,00 Konserni ,65 Emoyhtiö ,05 Emoyhtiö Tihntarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiol Veroneuvonta Muut patkkiot Konsemi ,16 0, , ,16 Konserni , , ,71 Emoyhtiö , ,71 Emoyhtiö ,71 Tuloverot Verot edelliseltä tilikaudelta Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Konserni ,00 777,43 777,43 Konserni , ,75 Emoyhtiö ,00 777,43 777,43 Emoyhtiö ,86

15 telekaretia Oy Y-hsnnos Pysyvien vastaavien erittely Alneettomal hytdyktceat Konsemt olonoernl Emophhl EmeyhlIl Alneettomot olkoodel Haokiotaroeyo oo Lrslykset Vdhonoplrsot Siirrot enerr rajua Hank nharrreiro Kelynnel poistot ja orvooslenookoet I V6hesoyoterr ja sirtojen kertyoeat poistot Tilikaudes poisto Aroooaleoooksel Kertyoool porstot ja arrooal Kirjaop4oarvo , , ,91 Lilkoarvo i-lookirrlanreoo Ii , Lisäyksol Vltrenriykset Siirrot eilen ostitls Haokiritatonoo Kelyoeet poistot ja araooaleoooknl II Vaheiroyateri ja siirtojoo keoyooet poistot Tilikaoden poisto Areooateoookoel Kertynoel poissotja arvorrst , Klrjatrprroarvo ,05 6, , ,33 Kass.rsltllkearts Hankiolameoo Ii , Us9jiknet Valreonylisel Siirrot een ollila l-iaolrlntanleno Kerlyneet poistot js araooaletrnolioel 11-64? 891, Vatrenrrysteeja siirlojen kelyoeel poistot Tihkaodon poisto , ArvonsleooLrknel Kertyneol poistot ja arvonal Kirjanpitoarvo , ,74 Mario ~ir65oaik. maoor Haokintaoseoo ii , , LJslykser Vatreooyliset Siirrot eden ollilil Hantonlsrrrerro ,66 Kerlynees poistot ja arvsrraleonolrset Vgheooyaleo ja isilojeo kedyoeet poistot liliksodeo poisto , , Arvonalenooksol Kersyneel poistot js arvooal , , Krrjaopttoarao , , , ,99 Eenakkon,akaaI Heriklrrsameoo ,20 Lisäykset Vätrenrsylrset 8 328, ,00 Siirrot orion rauha , ,20 Hanlonlemeno ,00 Kesiyneat potslot ja srvoruaieonuliset 11 Vltieooyslen ja särlejen kelyneet poistot Tilrkaulen poisto Arvooaleonakset Keitynool poistot ja aroonal 3112 Kirjoopitoarvo ,00 0,00 0,08 0,00 Ateeelosnat Irpsdykkees nhteeosa Haolslntameoo ii Uslyknet , ,95 Vahenoykset 0, Siirrot erno rauha Hanirintarroeno , Keutynoot poletol ja arvooateonokset Vatrennpsterrja suroojeo kertyneet poistot Tllikaoileo poisto Aovooaleenrjkset , ,97 Kerlyoeei 5ioiotot ja atoooal Kirjanpitoaroo , , , ,23

16 Tolokaretio Oy 0-tunnus AIneellIset hyäøflkeet koonorot kortseml EmoyhtIo Emoyttlo l Mnn-aiaooi tlartkintamooo Lissyknnt Vlltenityksot Siirrot orion vltitid Hooklntamono orlyneet poistot ta aivoootenflokset 1 1. Väirennystorl ja soloteo konynbel poistot Tilikaodan poisto,67 ooraieoookoot kortyoeetpoislotjoarvonat 3112 kitjaopstoatro , , , Liislytntsroaksot t-taokirrtstreno , ,33 0,00 Liolykoet Väiter nykset Siirrot orion rautio i-tankuotamecro Keilyneei poistot t~ arvoratoortokset t 1 Vakoroysteo jo oiirtojon itottyreoi poistot Titikaodoo poioio Ar,ooatorntiksat Kerryneet poistot ja arrotiat 3112 Kltjaoploarvo , , , ,33 Roksrook.ot t tsoitiotamooo t,isåytiset Vlhoooylset Siirrot oooo vdlittl Haokirttamono , koilyroot poistot ja ornooainrrooksot Vahntnryston ja sltlojeo Irnilyoont poistot Tiiikaodno poisto Atoooatooootisot t(oilyoeot poistot ta sruoriai Kirjaopiloarvo , , ,68 Koneet ts ksioato Haokintomeso Lisåykost Vaksorytioot lii , Siirrot osoto rautio 000 t ianiontatoero , t(ettyoeet poistot ja atrionaleitoutioot Ii ,69 Valornystso ja siirlojeo trooyreot poistot Titikaorteo poisto -I haas ,54 -I Arrooaterroksel , korlynest poistot ja arnooai ,04 KiQaoplostvo Stout ninoolttaes hybdy6teot Harkiotaoseso , LlsSyksos 10005, Vätioonykset Siirrot otos raiiltl t4aokiolatrooo , ,63 t(eilyooet poistot ta arooooiorootisst 11 Vsheooystoo ja sltloteo keryooet poistot Titikaotteti poisto Aruooateoooksot Koityoeet poistot ts areonsi 3112 t(itjaepitosruo Kosk.ose5isot haokiosai ja assaekoioaksut Hasjitotamaro , Lisaytiost Vltteiroykset Siirrot aitio olutta Hnokiotameoo i0,87 Keityoaot poiototja arvoroiorooksst 1 1 Vatieroyalno;a siidojoo kostyitoot poistot Iikkaooar poisto Arrooateoooksst toartyneel poistot ta sivvooai 3112 Kirjaopdoarro , ,87 Atooalltoot hyldrttkaat yttteoosa Haokintomoro II , Lls9ykset , Vlhooryksat , , Siirrot sitoo rautio 0, Hankiotameoo , t(eilysast poistotja srvonaianouttsot , Vaheroiystooja sirlojsr keitysoet paistoi ,00 Titikauden poisto , t t Areaflatcosuksot 0, , koiiyooot poistot ja oroossi , , ,23 Ksqaopitoareo , ,31 kohteita, joiden oitaaiko ohtitoyo ei eoftato kookiriameooiooa 1 1 eira irartyroiooo poiotoiooa i 1.4iiteattumat oikeudet Liitioatvo t(orieeita kaiooro

17 Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset 0,00 0, ,00 Yhteensä 0,00 0, , ,00 Saamiset muilta Lainasaamiset , , ,00 Muut saamiset 5 385, , , ,29 Yhteensä , , , ,29 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , , ,29 Lyhytaikaiset saamiset Konserni Konsemi Emoyhtiö Emoyhtiö Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset 12707, , Muut saamiset 8112, , Yhteensä , , , ,41 Saamiset muilta Myyntisaamiset , , , ,85 Lainasaamiset 5250,00 112, , Laskennallisetverosaam,set , , Muut saamiset , , , ,64 Siirtosaamiset , , , Yhteensä , , , ,38 Lyhytalkaiset saamiset yhteensä , , , ,79

18 Telekareha Oy (-tunnus Oma pääoma Konserni Konserni Emoyhtlö EmoyhtiÖ Sidottu oma pääoma Osakepääoma , , ,58 Osakepääoma , , ,58 Yhkurssirahasto ,76 Omien osakkeiden myynbvoitto 5 991, Ylikurssirahasto , , , ,49 Vararahasto , ,98 Vararahaato , , , ,98 Sidottu oma pääoma yhteensä , , , ,05 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma S~oiteIun vapaan oman pääoman rahasto , , ,21 Lisäys. Kotikaupungin Puhelin Oy:n sulautuminen ,19 Vähennys Sijoltetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,40 Voitto edellisiltä tilikausilta , , Osingonjako Omista osakkeista maksettu määrä ,23 Siirto osakepääomaan Muut oikaisuerat ,14 Voitto odellisiltä tiitkausilta , , , ,71 Tilikauden voitto , , , ,87 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä , , , ,98 Oma pääoma yhteensä , , , ,03

19 Omlstukset muissa yrityksissä Osakkeiden Osakkeiden Yhtiön ki~janpitoarvo kirjanpitoarvo omistusosuus-% Konserniyritykset Stova Oy, kotipaikka Joensuu Karelsat Oy, kolipaikka Joensuu , Kaikki konsemiyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpä~tokseen Osakkuusyritykset FNE-Finland Oy, kotipaikka Konliolahti Kaikki osakkuusyhtiöt on yhdistetty emoyhtiön konsernit npäätökseen Muut omistusyhteysyritykset Kiinteistö Oy Kiihtelysvaaran Oravanpyörä, kotipaikka Joensuu ,56 Muut sijoitukset Cuuma Commuriications Oy, kotipaikka Helsinki Datame Oy, kotipa kka Ylivieska Muut sijoitukset Kirjanpitoarvo yhteensä 19, , , , , , ,98 Yhtiön osakkeet Yhtiön osakkeet Telekarelia Oy ssä oli lilikauden alkaessa yhdenlajista osaketta, joista yhtiön omassa hallussa oli Hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olleet omat osakkeet mitäloiliin tilikauden paattyessä, minkä seurauksena Telekarelia Oy saa on tilikauden päättyessä yhdenlajista osaketta Omat osakkeet Emoyhtiöllä ei ole hallussaan omia osakke ta

20 Y-tunnus Taseen vastaavien liitetiedot Laskennalliset verosaamiset Konserni Konserni Emoyhtlö Emoyhtlö Jaksotuseroista , , ,56 0,00 0,00 Taseen vastattavien liitetiedot Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Emoyhliöllä ei ole velkola jotka eräantyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. Konsernivelkojen erittely Konserni Konserni Enioyhtiö Emoyhtiö Pitkäaikaiset konsemivelat Muut velat , , Lyhytaikaiset konsernivelat Saadut ennakot Oslovelat , , , Muut velat 000 0, , , , , ,67 Laskennalliset verovelat Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Tilinpäätössiirroista , , , ,88 0,00 0,00

21 VakuudetJa vastuusitoumukset Omasta puolesta annetut vakuudet Konserni Konserni EmoyhtiÖ EmoyhIJö Rahalaitoslainat , , , ,00 Eläkelainal , , ,00 Luottokorttivelat 3 930, Shekkitililimiitit ,00 Annetut kiinnitykset kiinteistöön , ,00 Yrityskiinratykset , , Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo , ,03 Velat yhteensä , , , ,20 Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensa , , , ,00 Pantatut osakkeet yhteensä , , , ,03 Muiden puolesta annetut vakuudet Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Ostovelvoitevastuu ,54 0, ,00 Kiinnitetyt panttivelkakir~at , , Annetut takaukset , , , , , , , ,00 Leasingsopimuksista maksettavat m8ärät Konsemi Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Seuraavalla tilikaudella makseltaval , Myöhemmin maksettavat , , , , , Muut vastuusitoumukset Konsemi Konsernl Emoyhti* Emoyhtiö Pantalut talletukset 10000, , Remburssivastuu 0, ,46 0, , , , ,46 Muut taloudelliset vastuut Ki,nte,stöinvesto,nhen aivonfisävero Emoyhtio on velvollinen tarkastamaan v 2008 tehtyyn kiinteistöinvestointiin liittyvää arvonlisäveroa, jos kiinteistön verollinen kayttö vähenee larkisliiskauden aikana Viimeinen tarkistusvuosi on 2018 Arvonlisäverori osuus kiinteistöinvesloinnista Vuotuinen osuus investoirinin alv sta Jäljellä tarkistuskauteen sis vuosia 6 Palauluksen alainen määra väherinyksestä 9 797,78 Vastuu Vastuu ,74 Muutos edelliseen vuoteen verrattuna 1 632,96 Johdannaissopimukset Konsemi Konsernl Emoyhtiö Emoyhtlö , Emoyhti6lla on koron- ja valuutariva htosopimus, joka eräantyy Käypä arvo kuvastaa ttlinpäätöshelkellä ollutta arvoa loka johdannaisella olisi ollut, mikäli sopimus olisi suljettu, päättynyt tai purettu Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Käypäarvo , Kohde-etuuderi arvo ,

22 22 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Kontiolahti 2013 Pauli Korpi-Tass~\ haliit~sen puheei~ohtaja Juha K~.ljonen hallitul~sen jäsen / Arto Kuosmanen hallituksen jäsen Eino Takalo hallituksen jäsen hallituksen jäsen Pekka 1 äs toimitusjo taja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kontiolahti / 2013 Pri~c a Sami Posti KHT

23 Y-tunnus Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä sällytystavoista Pääkirja Päiväkirja Tase-erittelyt Tase-kirja pdf-tallenteena/ sähköinen arkisto Jeeves pdf-tallenteenal sähköinen arkisto Jeeves erikseen sidottuna erikseen sidottuna Pankkitositteet paperilla! sähköinen arkisto Opuscapita Ostolaskut sähköinen arkisto Basware lp Ostoreskontran maksatuspäiväkirjat sähköinen arkisto Jeeves Muistiotositteet paperilla Ostolaskujen jaksotustositteet paperilla Jaksotustositteet sähköinen arkisto Jeeves Palkkatositteet paperilla Matkareskontratositteet sähköinen arkisto M2 Poistotositteet paperilla Ostoreskontraenttelyt Myyntireskontraerittelyt Varastokirjanpidon erittelyt Käyttoomaisuuskirjanpidon erittelyt paperilla! pdf-tallenteena paperilla/pdf-tallenteena paperilla paperilla

24 pwc Tilintarkastuskertomus Telekarelia Oy:n yhtiökokoukselle Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Tilintarkastajan velvollisuudet Lausunto Olemme tilintarkastaneet Telekarelia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emo yhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpi don ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilin päätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyt tää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edel lyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai lai minlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka nkkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätök seen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioides saan tilintankastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oi keatja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lau sunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintankastukseen kuuluu myös sovellet tujen tilinpäätöksen laatimispeniaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kir janpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat nistiriidattomia. Kontiolahti i6. päivänä huhtikuuta 2013 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö a C 5~E~ Sami Posti KHT PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, Kirkkokatu 14 A, OULU Puh. o , Faksi o , Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2014 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU SISÄLLYS: 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön tuloslaskelma 11...Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA

VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2014 SISÄLLYS: VUOSIKERTOMUS 2013 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014 Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja Julkaisemme tasekirjan pelkästään sähköisessä muodossa. Tasekirja on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun tasekirjan: asiakaspalvelu@lponet.fi

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 4 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään tiistaina 14. päivänä huhtikuuta 2015 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 1 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 Yleistä Valio Oy vastaanotti kotimaassa maitoa 1 870 miljoonaa litraa. Määrä aleni edellisestä

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot