TASEKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012"

Transkriptio

1 Vaskelantie KONTIOLAHTI elek relia Oy TASEKIRJA Sisältö Sivu Toimintakertomus 2-3 Konsernin tase 4-5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8-9 Emoyhtiön tuloslaskelma 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 11 Liitetiedot Allekirjoitukset 22 TiIinp~ätösmerkintä 22 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 23 Pretax Yhtiöt

2 TELEKARELIÄ OY Toimintakertomus 2012 TeLekarelia on muodostanut konsernin, johon tilivuoden alkaessa kuuluivat tytäryhtiöinä Avot Sähkö Oy ja KareLsat Oy. Sähköasennuksiin erikoistuneen Avot Sähkö Oy:n Liiketoiminta myytiin Arvosähkö Oy:LLe. Kaupan jälkeen Avot Sähkö Oy:n nimi vaihdettiin Stova Oy:ksi ja käynnistettiin vapaaehtoinen selvitystila yhtiön purkamiseksi. KareLsat Oy:llä ei ote liiketoimintaa. Tetekarelia Oy on osa Osuuskunta PPO -konsernia. TelekareLia Oy:n ensisijaisena toiminta-alueena on Pohjois- Karjala. Yhtiö on alueellisen verkko- ja palveluoperaattori-toimintansa Lisäksi erikoistunut vattakunnallisten kuiturunkoverkkojen urakointiin. Toimintaympäristö Katsausaikana yhtiön toiminnan uudistamista jatkettiin edelleen. Seuraavat Liiketoimintasiirrot toteutettiin : Eteläisessä Suomessa harjoitettu vatokuiturunkoverkkojen projektointi siirrettiin Empower Oy: LIe. Puhelinkeskusten operointi siirrettiin yhdessä emoyhtiön kanssa Länsi-Linkki Oy: lie. Tietoliikennerunkoverkkojen operointi siirrettiin PPO-yh tiöt Oy: lie. Liiketoiminta Laajakaistaliittymiä oli kauden lopussa kpl (9 613). Näistä käytössä olevia valokuituverkon Liittymiä oli 1611 kpl (1 083), kuparikaapeliverkon liittymiä 7017 kpl (8086) ja Langattoman 4G-verkon Liittymiä 626 kpl (444). Lankapuhelinliittymien määrä väheni katsausaikana 19 % (15 %) prosenttia. Kuitu- urakoinnissa Kerava- Espoo runkokaape(in valmistuminen siirtyi seuraavaan tilivuoteen. Projektin viivästyminen alensi merkittävästi ti Likauden kui tumyyntiä. EU:n ja kuntien tukemia Laajakaistaa kaikille hankkeita toteutettiin Kontiolahden Romppalaan ja Outokummun Viurunniemeen. Nämä jäänevätkin Telekaretian osalta viimeisiksi tukihankkeiksi. Tetekarelia Oy:n liikevaihto oli kertomusvuonna t. Liikevaihtoa kertyi 23 % vähemmän kuin edellisenä tilivuonna ( t ). TeLekaretia Oy:n muodostaman konsernin liikevaihto oli kertomusvuonna t ( t ), joka on 26% pienempi kuin edellisen vuoden liikevaihto. Pohjois-Karjalan alueverkkoon perustuvien palveluiden ja niihin liittyvän Laitemyynnin Liikevaihto oli yhteensä t (6 889). Pohjois-Karjalassa sijaitsevien asiakkaiden osuus yhtiön Liikevaihdosta oli näin ollen 67 % (54%). Kuitu-urakointiin tullut välivuosi supisti yhtiön liiketoimintaa merkittävästi. Kuitu-urakointi tuotti seurantajaksolla Liikevaihtoa ainoastaan 1148 t (4 102). Yhtiö aloitti valokuiturunkokaapelin rakentamisen Keravavalta Vantaan kautta Espoon Otaniemeen, mutta projektin valmistuminen ajoittuu seuraavalle titivuodelle. Myös 2012 aloitetut EU -tukirahoi tteiset valokuitualueverkot Kontiolahdessa ja Outokummussa valmistuvat Operaattoripalvetut tuottivat liikevaihtoa t (1 757), joka oli 22% (14%) yhtiön Liikevaihdosta. Henkilöstö Telekarelia-konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 46(62) ja emoyhtiössä 41(54). Tilikauden päättyessä Telekarelia-konsernin palveluksessa oli 34 (45) henkilöä. Tetekarelia Oy:n henkilöstön palkat olivat henkitösivukuluineen katsausaikana t (2 352). Näistä kirjattiin investointitoimintaan 7 t (223). Yhtiön henkilöstökulut laskivat edelliseen vuoteen nähden 24 prosenttia. Hallinto Yhtiön hallitus kokoontui 11 kertaa. Yhtiökokous kokoontui Yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen neljä jäsentä: Juha Koljonen, Pauli Korpi-Tassi, Arto Kuosmanen ja Eino Takato. Järjestäytyessään hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pauli Korpi-Tassin. Ti lintarkastaj aksi valittiin PriceWaterHouseCoopers tilintarkastusyhteisö ja päävastuultiseksi tilintarkastajaksi Sami Posti.

3 TELEKARELIA OY Investointi ja rahoitus Tetekarelia Oy käytti kertomusvuonna verkkonsa rakentamiseen, rakennuksiin ja kalustohankintoihinsa yhteensä t (2 647). Tetekaretia Oy:n sijoitusten määrä taseessa oli kertomusvuoden päättyessä t (5 915). Käyttöomaisuuden merkittävimmät investoinnit tehtiin valokuituverkkoihin Pohjois-Karjalaan. VaLokuituinvestointien lisäksi yhtiö investoi myös 4G-tekniikkaan perustuvaan laajakaistaiseen radioverkkoon. EU:ri ja kuntien yhteisena Laajakaista kaikille tukihankkeena rakennettiin vatokuituverkkoja Kontiotahden ja Outokummun haja-asutusatuei (La sijaiseville tatouksille ja yrityksi tie. Vuonna 2009 aloitettu Vainikkala-Kerava-Turku - runkokuituhanke rakennettiin titivuoden aikana valmiiksi Vihdistä Turkuun. Telekaretia Oy:n vaihtuvien vastaavien (kuitu-) vaihto-omaisuuden arvo oli kertomusvuoden päättyessä t. TeLekaretia Oy:n tutorahoitus ei riittänyt kattamaan yhtiön investointeja. Kun Lisäksi yhtiön sijoitukset vaihto omaisuuteen sitoivat kertomusvuonna tavanomaista suuremman määrän pääomia, yhtiön maksuvalmius heikkeni kertomusvuoden aikana. Taloudellinen tulos Telekaretia Oy:n operatiivinen toiminta tuotti Liikevaihtoa 9800 t (12 748) ja liikevoittoa -811 t, joka on -8 prosenttia Liikevaihdosta. Rahoituserien, arvonalennusten ja titinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulos oli -308 t Kehityksen ydintuvut Liikevaihto t t t Liikevoitto Liikevoitto-% -811t -8,3 % 305 t 2,4 % 307 t 2,5 % Oman pääoman tuotto-% -4,1 % 1,0% 1,0% Omavaraisuusaste 67,3 % 64,7 % 67,9 % Tetekarelia Oy:n maksuvalmius on ollut tyydyttävä. Katsausajan päättyessä yhtiön kassavarat olivat 82 t Kehitystoiminta Telekarelia keskittyi kehitystyössä toiminnan tehostamiseen, organisaatiorakenteen kehittämiseen ja myyntitoiminnan uudistamiseen. Yhtiö osallistui aktiivisesti koko konserni n kehitystoimi ntaan. Tulevaisuuden näkymät Tilivuoden aikana tehtyjen kehittämistoimien vaikutus tulee näkymään kannattavuuden parantumisena. Liikevaihdon kasvumahdollisuuksia on kui tukaupassa, yrityspalveluissa ja valokuituosuuskuntien patveluissa. 11 likauden jälkeiset tapahtumat Tilikauden 2012 lopulta Etisa Oyj osti emoyhtiö PPO-yhtiöt Oy:n osakkeet ja samalla myös TeLekareLia Oy:n osakkeista 67%. Tehty kauppa tulee antamaan Tetekarelia Oy:lle uuden kehittymissuunnan. Riskit ja epävarmuustekijät Uuteen tiiketoimintaan tehdyt isot panostukset sisältävät aina riskin, että panostuksia vastaavaa myyntiä ei saada riittävästi syntymään. Telekaretia on panostanut voimakkaasti valokuituverkkoihin niin Pohjois-Karjalassa kuin Etelä-Suomessa sekä langattomaari 4G- -tekniikkaan Datame Oy:n omistuksen kautta. Riskit tiedostaen yhtiössä panostetaan aktiiviseen myynti toimintaan. Hallituksen esitys till kauden tuloksesta Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään voittovarat-tilille Yhtiön osakkeet Tetekaretia Oy:ssä oli tilikauden päättyessä yhdenlajista osaketta.

4 Konsernin tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyodykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo , ,70 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,60 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut , ,51 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,30 Koneet ja kalusto , ,37 Muut aineelliset hyödykkeet , ,83 Ennakkomaksut ja keskeneraisel hankinnat , , ,88 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,77 Osuudet muissa omislusyhteysyntyksissä , ,56 Muut osakkeet ja osuudet , , VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , ,48 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset , Muut saamiset 5 385, , ,29 Lyhytaikaiset saamiset Myynhisaamiset , ,21 Saamiset saman konsernin yrityksiltä (PPO) 20819, ,30 Lainasaamiset 5250,00 112,18 Laskennallisetverosaamiset , ,56 Muut saamiset , ,59 Siirtosaamiset , , ,16 Rahat ja pankkisaamiset , ,31 Vastaavaa yhteensä , ,47

5 Konsernin tase Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,58 Ylikurssirahasto Vararahasto , Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,40 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,74 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,42 VÄHEMMISTÖOSUIJS VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , Eläkelainat ,00 Saadut ennakot , ,21 Velat saman konsemin yrityksille (PPO) , ,21 Laskennallisetverovetal , , ,30 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat , ,00 Saadut ennakoi , ,12 Ostovelat , ,72 Velat saman konsemin yrityksille (PPO) , Muut velat , ,30 Siirtovelal , , Vastattavaa yhteensä , ,47

6 Telekarella Oy Konsernin tufoslaskelma I1 LIIKEVAIHTO , ,17 Liiketoiminnan muut Luotot ,59 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , ,66 1-fenkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut El~kekulut Muut henkilösivukulut , , , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konsernitiikearvon poisto ja konsernireservin vähennys Arvonalerttumiset pysyvien vastaavien hyödykkeist , ,81 0, , Lilketoiminnan muut kulut , Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tapp osta) , LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,86 Rahoitustuotol ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilla Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksill~ (PPO) Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille (PPO) Muille , , , , , , , VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,17 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,17 Tuloverol Tillkauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudel TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , ,23

7 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto (-tappio) Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot , ,80 Muut oikaisut liikevoittoon , ,15 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,81 Käyttöpääoman muutos , ,46 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,65 Maksetut korotja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,17 Saadut osingot liiketoiminnasta , ,21 Saadut korot liiketoiminnasta , ,30 Verot , ,78 Liiketolminnan rahavirta (A) , ,47 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) , ,79 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 9 600, ,00 Myönnetyt lainat ( ) , ,80 Investoinnit muihin sijoituksiin ( ) , ,95 Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista ,00 Investointien rahavirta (B) , ,54 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Lyhytaikaisten lainojen nostot , ,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0, ,00 Pitkaaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) , ,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako ( ) , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos (A C) lisäys (+) 1 vähennys ( ) , ,07 Rahavarat tilikauden alussa , ,37 Rahavarattilikauden lopussa 99131, ,30

8 Ernoyhtiön tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyodykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pilkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Rakennukset ja rakennelmat Omistetut Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyodykkeel Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank~nnat Sijo tukset Osuudet saman konseriiin yrityksissä Osuudel omislusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Muu vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yntyksiltä Lainasaamiset Muut saamiset , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , , ,79 Rahat ja pankkisaamiset ,77 Vastaavaa yhteensä , ,47

9 Telekareha Oy Emoyhtiön tase Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepaaoma , ,58 Ylikurssirahasto , Vararahasto , ,98 Muut rahastoi Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) , , ,03 TILINPÄÅTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Eläkelainal 0, ,00 Saadut ennakoi , ,21 Velat saman konsernin yrityksille , , , Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat , ,00 Saadut ennakoi , ,12 Ostovelat , ,30 Velat saman konsernin yrityksille , ,46 Muut velat , Siirtovelat , , ,02 Vastattavaa yhteensä , ,47

10 Telekareha Oy Emoyhtiön tuloslaskeima LIIKEVAIHTO , ,06 Liiketoiminnan muut luotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauclen aikana Varastojen lisäys tai vahennys Ulkopuoliset palvelut , , , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut l ,12 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0, Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,31 Rahoitus luotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoilustuotot Saman konsernin yntyksiltä Muilta Aivonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ( ) Korkokulut ja muut rahoituskulul Saman konsernin yntyksille Muille VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , , , , ,73 Tilinpäätossiirrot Poistoeron lisäys tai vähennys ,00 Tuloverot Tilikauden verot -777, TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,87

11 Ernoyhtiön rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+1 ) Oikaisut liikevoittoon (+1 ): Suunnitelman mukaiset poistot Muut Luotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpaäoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseria ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot ( ) Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat ( ) Investoinnit muihin sijoituksiin ( ) Luovutustulot muista sijoituksista investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) Maksetut osingot ja muu voitonjako ( ) Rahoituksen rahavirta (C) , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+)! vähennys ( ) , ,55 Rahavarat tilikauden alussa Fuusiossa siirtyneet rahavarat Rahavarat tilikauden lopussa , , , , ,77

12 Konsernia koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Yhtiö kuuluu Osuuskunta PPO-konsemin alakonsemiin PPO-Yhtiöt Oy, kotipaikka Ylivieska. Osuuskunta PPO:ri konsernitilinpaatöksen jaljennökset ovat saatavissa osoitteesta Ratakatu 1, Ylivieska. Telekarelia Oy on laatinut alakonsernin tilinpaätöksen, johon on yhdistetty tytär- ja osakkuusyhtiöt, lukuun ottamatta osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Kiihtelysvaaran Oravanpyörää. Kiinteistö Oy Kiihtelysvaaran Oravanpyörä on jätetty yhdistelemättä, koska yhtiöllä ei ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön osakkeiden taseeseen merkitty hankintameno on ,56. Telekarelia-konserniin kuuluu tilinpäätöksessä tytäryhtiöinä Stova Oy ja Karelsat Oy. Tilikauden 2011 aikana tytäryhtiö Kotikaupungin Puhelin Oy fuusioitiin Telekarelia Oy:öön. Osakkuusyhtiönä konsernitilinpäätökseen on yhdistetty FNE-Finland Oy (22,33 %) Osakkuusyhtiö Tel lnvest Oy purettiin tilikauden 2011 aikana Konsernitihnpäätöksen laatimisperiaatteet Tyt&yhtöt Tytäryhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona. Konserniliikearvo poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Varovaisuuden periaatetta noudattaen ensimmäisenä vuonna on poistettu koko vuoden liikearvoa vastaava määrä. Osakkuusyhtiöt Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty tuloslaskelmassa ennen liikevoittoa. Sisäiset!iiketapahtum at ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat, sisäiset katteet sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään Laskennallisten verojen kirjaaminen Taseen vastattavien erän, poistoeron. laskennaltinen verovelka on kirjattu pitkäaikaisiin velkoihin. Sisäisistä katteista aiheutuva laskennallinen verosaaminen on kirjattu lyhytaikaisiin saamisiin.

13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien arvostaminen Pysyvat vastaavat arvostetaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen pitoajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisena vuonna. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Kontiolahden toimitila Muut Siirtoverkosto Johtoverkosto Muut Muut koneet ja kalusto Konserniliikearvo 5 tai 10 vuotta 5 tai 10 vuotta 5 tai 10 vuotta 30 vuotta 25 vuotta 20 vuotta 5 tai 12 vuotta 3, 5 tai 10 vuotta 5 vuotta Vaihto-omaisuuden a,vosfaminen Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan Vaihto-omaisuus sisältää myyntiin tarkoitettuja kuituja sekä tilaajalaitteita ja tarvikkeita, jotka tulevat liiketoiminnan yhteydessä luovutettavaksi asiakkaan käyttöön sellaisenaan tai välittömästi kulutettavaksi liiketoiminnan yhteydessä Rahoitusvälinoiden a,vostaminen Rahoitusomaisuuteen ei sisälly rahoitusomaisuusarvopapereita. Johdannaiset: Koronvaihtosopimuksella vaihdetaan yhtiön rahalaitoslainan kiinteä korko vaihtuvaksi koroksi. Koronvaihtosopimus on määritelty kolmeksi vuodeksi ja korko määritellään kuukauden välein. Tuottojen jaksottaminen Yhtiön myymät kuitujen käyttöoikeudet on jaksotettu suoriteperiaatteen mukaisesti sopimusajalle. Tuloutus tehdään tasaerinä sopimuskauden ajan. Tuotekehitys-ja pitkä vaikulteisten menojen jaksottaminen Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Eläkkeiden kirjaaminen Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä

14 Telekareira Oy Y-IunnUs Tuloslaskelman liitetiedot Ulkevaihto Toimialoittainen jakauma Aluebusiness (P.K) Operaattoripalvelut Kuitubusirress Konserni Konserni Ernoyhtiö Emoytitiö , , , , , , , , , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot Korisernl Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Käyttoomaisuuden myyntivoitot Muut , , ,59 956, , , ,16 Henkilöstöä koskevat hitetiedot Henkilöstön keskimaäräinen lukumäärä titikauden aikana Työntekijät Toimihenkilöt Konserni Konserni Emoyhtiä Emoyhtiö Tillikauden palkat palkkiot ja elakekulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukutut Siirto investointeihin Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat Hallituksen jäsenet Konserni Konserni Ernoyhtiö Emoyhtiö , , , , , , , , , , ,12 Konsemi Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö , , , ,00 0, ,00 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Muut liiketoiminnan muut kulut Konserni , ,00 Konserni ,65 Emoyhtiö ,05 Emoyhtiö Tihntarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiol Veroneuvonta Muut patkkiot Konsemi ,16 0, , ,16 Konserni , , ,71 Emoyhtiö , ,71 Emoyhtiö ,71 Tuloverot Verot edelliseltä tilikaudelta Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Konserni ,00 777,43 777,43 Konserni , ,75 Emoyhtiö ,00 777,43 777,43 Emoyhtiö ,86

15 telekaretia Oy Y-hsnnos Pysyvien vastaavien erittely Alneettomal hytdyktceat Konsemt olonoernl Emophhl EmeyhlIl Alneettomot olkoodel Haokiotaroeyo oo Lrslykset Vdhonoplrsot Siirrot enerr rajua Hank nharrreiro Kelynnel poistot ja orvooslenookoet I V6hesoyoterr ja sirtojen kertyoeat poistot Tilikaudes poisto Aroooaleoooksel Kertyoool porstot ja arrooal Kirjaop4oarvo , , ,91 Lilkoarvo i-lookirrlanreoo Ii , Lisäyksol Vltrenriykset Siirrot eilen ostitls Haokiritatonoo Kelyoeet poistot ja araooaleoooknl II Vaheiroyateri ja siirtojoo keoyooet poistot Tilikaoden poisto Areooateoookoel Kertynoel poissotja arvorrst , Klrjatrprroarvo ,05 6, , ,33 Kass.rsltllkearts Hankiolameoo Ii , Us9jiknet Valreonylisel Siirrot een ollila l-iaolrlntanleno Kerlyneet poistot js araooaletrnolioel 11-64? 891, Vatrenrrysteeja siirlojen kelyoeel poistot Tihkaodon poisto , ArvonsleooLrknel Kertyneol poistot ja arvonal Kirjanpitoarvo , ,74 Mario ~ir65oaik. maoor Haokintaoseoo ii , , LJslykser Vatreooyliset Siirrot eden ollilil Hantonlsrrrerro ,66 Kerlynees poistot ja arvsrraleonolrset Vgheooyaleo ja isilojeo kedyoeet poistot liliksodeo poisto , , Arvonalenooksol Kersyneel poistot js arvooal , , Krrjaopttoarao , , , ,99 Eenakkon,akaaI Heriklrrsameoo ,20 Lisäykset Vätrenrsylrset 8 328, ,00 Siirrot orion rauha , ,20 Hanlonlemeno ,00 Kesiyneat potslot ja srvoruaieonuliset 11 Vltieooyslen ja särlejen kelyneet poistot Tilrkaulen poisto Arvooaleonakset Keitynool poistot ja aroonal 3112 Kirjoopitoarvo ,00 0,00 0,08 0,00 Ateeelosnat Irpsdykkees nhteeosa Haolslntameoo ii Uslyknet , ,95 Vahenoykset 0, Siirrot erno rauha Hanirintarroeno , Keutynoot poletol ja arvooateonokset Vatrennpsterrja suroojeo kertyneet poistot Tllikaoileo poisto Aovooaleenrjkset , ,97 Kerlyoeei 5ioiotot ja atoooal Kirjanpitoaroo , , , ,23

16 Tolokaretio Oy 0-tunnus AIneellIset hyäøflkeet koonorot kortseml EmoyhtIo Emoyttlo l Mnn-aiaooi tlartkintamooo Lissyknnt Vlltenityksot Siirrot orion vltitid Hooklntamono orlyneet poistot ta aivoootenflokset 1 1. Väirennystorl ja soloteo konynbel poistot Tilikaodan poisto,67 ooraieoookoot kortyoeetpoislotjoarvonat 3112 kitjaopstoatro , , , Liislytntsroaksot t-taokirrtstreno , ,33 0,00 Liolykoet Väiter nykset Siirrot orion rautio i-tankuotamecro Keilyneei poistot t~ arvoratoortokset t 1 Vakoroysteo jo oiirtojon itottyreoi poistot Titikaodoo poioio Ar,ooatorntiksat Kerryneet poistot ja arrotiat 3112 Kltjaoploarvo , , , ,33 Roksrook.ot t tsoitiotamooo t,isåytiset Vlhoooylset Siirrot oooo vdlittl Haokirttamono , koilyroot poistot ja ornooainrrooksot Vahntnryston ja sltlojeo Irnilyoont poistot Tiiikaodno poisto Atoooatooootisot t(oilyoeot poistot ta sruoriai Kirjaopiloarvo , , ,68 Koneet ts ksioato Haokintomeso Lisåykost Vaksorytioot lii , Siirrot osoto rautio 000 t ianiontatoero , t(ettyoeet poistot ja atrionaleitoutioot Ii ,69 Valornystso ja siirlojeo trooyreot poistot Titikaorteo poisto -I haas ,54 -I Arrooaterroksel , korlynest poistot ja arnooai ,04 KiQaoplostvo Stout ninoolttaes hybdy6teot Harkiotaoseso , LlsSyksos 10005, Vätioonykset Siirrot otos raiiltl t4aokiolatrooo , ,63 t(eilyooet poistot ta arooooiorootisst 11 Vsheooystoo ja sltloteo keryooet poistot Titikaotteti poisto Aruooateoooksot Koityoeet poistot ts areonsi 3112 t(itjaepitosruo Kosk.ose5isot haokiosai ja assaekoioaksut Hasjitotamaro , Lisaytiost Vltteiroykset Siirrot aitio olutta Hnokiotameoo i0,87 Keityoaot poiototja arvoroiorooksst 1 1 Vatieroyalno;a siidojoo kostyitoot poistot Iikkaooar poisto Arrooateoooksst toartyneel poistot ta sivvooai 3112 Kirjaopdoarro , ,87 Atooalltoot hyldrttkaat yttteoosa Haokintomoro II , Lls9ykset , Vlhooryksat , , Siirrot sitoo rautio 0, Hankiotameoo , t(eilysast poistotja srvonaianouttsot , Vaheroiystooja sirlojsr keitysoet paistoi ,00 Titikauden poisto , t t Areaflatcosuksot 0, , koiiyooot poistot ja oroossi , , ,23 Ksqaopitoareo , ,31 kohteita, joiden oitaaiko ohtitoyo ei eoftato kookiriameooiooa 1 1 eira irartyroiooo poiotoiooa i 1.4iiteattumat oikeudet Liitioatvo t(orieeita kaiooro

17 Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset 0,00 0, ,00 Yhteensä 0,00 0, , ,00 Saamiset muilta Lainasaamiset , , ,00 Muut saamiset 5 385, , , ,29 Yhteensä , , , ,29 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , , ,29 Lyhytaikaiset saamiset Konserni Konsemi Emoyhtiö Emoyhtiö Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset 12707, , Muut saamiset 8112, , Yhteensä , , , ,41 Saamiset muilta Myyntisaamiset , , , ,85 Lainasaamiset 5250,00 112, , Laskennallisetverosaam,set , , Muut saamiset , , , ,64 Siirtosaamiset , , , Yhteensä , , , ,38 Lyhytalkaiset saamiset yhteensä , , , ,79

18 Telekareha Oy (-tunnus Oma pääoma Konserni Konserni Emoyhtlö EmoyhtiÖ Sidottu oma pääoma Osakepääoma , , ,58 Osakepääoma , , ,58 Yhkurssirahasto ,76 Omien osakkeiden myynbvoitto 5 991, Ylikurssirahasto , , , ,49 Vararahasto , ,98 Vararahaato , , , ,98 Sidottu oma pääoma yhteensä , , , ,05 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma S~oiteIun vapaan oman pääoman rahasto , , ,21 Lisäys. Kotikaupungin Puhelin Oy:n sulautuminen ,19 Vähennys Sijoltetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,40 Voitto edellisiltä tilikausilta , , Osingonjako Omista osakkeista maksettu määrä ,23 Siirto osakepääomaan Muut oikaisuerat ,14 Voitto odellisiltä tiitkausilta , , , ,71 Tilikauden voitto , , , ,87 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä , , , ,98 Oma pääoma yhteensä , , , ,03

19 Omlstukset muissa yrityksissä Osakkeiden Osakkeiden Yhtiön ki~janpitoarvo kirjanpitoarvo omistusosuus-% Konserniyritykset Stova Oy, kotipaikka Joensuu Karelsat Oy, kolipaikka Joensuu , Kaikki konsemiyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpä~tokseen Osakkuusyritykset FNE-Finland Oy, kotipaikka Konliolahti Kaikki osakkuusyhtiöt on yhdistetty emoyhtiön konsernit npäätökseen Muut omistusyhteysyritykset Kiinteistö Oy Kiihtelysvaaran Oravanpyörä, kotipaikka Joensuu ,56 Muut sijoitukset Cuuma Commuriications Oy, kotipaikka Helsinki Datame Oy, kotipa kka Ylivieska Muut sijoitukset Kirjanpitoarvo yhteensä 19, , , , , , ,98 Yhtiön osakkeet Yhtiön osakkeet Telekarelia Oy ssä oli lilikauden alkaessa yhdenlajista osaketta, joista yhtiön omassa hallussa oli Hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olleet omat osakkeet mitäloiliin tilikauden paattyessä, minkä seurauksena Telekarelia Oy saa on tilikauden päättyessä yhdenlajista osaketta Omat osakkeet Emoyhtiöllä ei ole hallussaan omia osakke ta

20 Y-tunnus Taseen vastaavien liitetiedot Laskennalliset verosaamiset Konserni Konserni Emoyhtlö Emoyhtlö Jaksotuseroista , , ,56 0,00 0,00 Taseen vastattavien liitetiedot Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Emoyhliöllä ei ole velkola jotka eräantyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. Konsernivelkojen erittely Konserni Konserni Enioyhtiö Emoyhtiö Pitkäaikaiset konsemivelat Muut velat , , Lyhytaikaiset konsernivelat Saadut ennakot Oslovelat , , , Muut velat 000 0, , , , , ,67 Laskennalliset verovelat Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Tilinpäätössiirroista , , , ,88 0,00 0,00

21 VakuudetJa vastuusitoumukset Omasta puolesta annetut vakuudet Konserni Konserni EmoyhtiÖ EmoyhIJö Rahalaitoslainat , , , ,00 Eläkelainal , , ,00 Luottokorttivelat 3 930, Shekkitililimiitit ,00 Annetut kiinnitykset kiinteistöön , ,00 Yrityskiinratykset , , Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo , ,03 Velat yhteensä , , , ,20 Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensa , , , ,00 Pantatut osakkeet yhteensä , , , ,03 Muiden puolesta annetut vakuudet Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Ostovelvoitevastuu ,54 0, ,00 Kiinnitetyt panttivelkakir~at , , Annetut takaukset , , , , , , , ,00 Leasingsopimuksista maksettavat m8ärät Konsemi Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Seuraavalla tilikaudella makseltaval , Myöhemmin maksettavat , , , , , Muut vastuusitoumukset Konsemi Konsernl Emoyhti* Emoyhtiö Pantalut talletukset 10000, , Remburssivastuu 0, ,46 0, , , , ,46 Muut taloudelliset vastuut Ki,nte,stöinvesto,nhen aivonfisävero Emoyhtio on velvollinen tarkastamaan v 2008 tehtyyn kiinteistöinvestointiin liittyvää arvonlisäveroa, jos kiinteistön verollinen kayttö vähenee larkisliiskauden aikana Viimeinen tarkistusvuosi on 2018 Arvonlisäverori osuus kiinteistöinvesloinnista Vuotuinen osuus investoirinin alv sta Jäljellä tarkistuskauteen sis vuosia 6 Palauluksen alainen määra väherinyksestä 9 797,78 Vastuu Vastuu ,74 Muutos edelliseen vuoteen verrattuna 1 632,96 Johdannaissopimukset Konsemi Konsernl Emoyhtiö Emoyhtlö , Emoyhti6lla on koron- ja valuutariva htosopimus, joka eräantyy Käypä arvo kuvastaa ttlinpäätöshelkellä ollutta arvoa loka johdannaisella olisi ollut, mikäli sopimus olisi suljettu, päättynyt tai purettu Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Käypäarvo , Kohde-etuuderi arvo ,

22 22 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Kontiolahti 2013 Pauli Korpi-Tass~\ haliit~sen puheei~ohtaja Juha K~.ljonen hallitul~sen jäsen / Arto Kuosmanen hallituksen jäsen Eino Takalo hallituksen jäsen hallituksen jäsen Pekka 1 äs toimitusjo taja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kontiolahti / 2013 Pri~c a Sami Posti KHT

23 Y-tunnus Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä sällytystavoista Pääkirja Päiväkirja Tase-erittelyt Tase-kirja pdf-tallenteena/ sähköinen arkisto Jeeves pdf-tallenteenal sähköinen arkisto Jeeves erikseen sidottuna erikseen sidottuna Pankkitositteet paperilla! sähköinen arkisto Opuscapita Ostolaskut sähköinen arkisto Basware lp Ostoreskontran maksatuspäiväkirjat sähköinen arkisto Jeeves Muistiotositteet paperilla Ostolaskujen jaksotustositteet paperilla Jaksotustositteet sähköinen arkisto Jeeves Palkkatositteet paperilla Matkareskontratositteet sähköinen arkisto M2 Poistotositteet paperilla Ostoreskontraenttelyt Myyntireskontraerittelyt Varastokirjanpidon erittelyt Käyttoomaisuuskirjanpidon erittelyt paperilla! pdf-tallenteena paperilla/pdf-tallenteena paperilla paperilla

24 pwc Tilintarkastuskertomus Telekarelia Oy:n yhtiökokoukselle Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Tilintarkastajan velvollisuudet Lausunto Olemme tilintarkastaneet Telekarelia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emo yhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpi don ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilin päätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyt tää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edel lyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai lai minlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka nkkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätök seen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioides saan tilintankastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oi keatja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lau sunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintankastukseen kuuluu myös sovellet tujen tilinpäätöksen laatimispeniaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kir janpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat nistiriidattomia. Kontiolahti i6. päivänä huhtikuuta 2013 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö a C 5~E~ Sami Posti KHT PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, Kirkkokatu 14 A, OULU Puh. o , Faksi o , Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010. Toimintaympäristö. Liiketoiminta. Investoinnit ja rahoitus

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010. Toimintaympäristö. Liiketoiminta. Investoinnit ja rahoitus TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010 Toimintaympäristö Vuosi 2010 oli Telekarelia Oy:n 105. toimintavuosi. Telekarelia Oy kuuluu Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO:n muodostamaan konserniin.

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011 31.12.2011. Toimintaympäristö. Henkilöstö. Hallinto. Liiketoiminta

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011 31.12.2011. Toimintaympäristö. Henkilöstö. Hallinto. Liiketoiminta TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011 31.12.2011 Telekarelia Oy muodostaa konsernin, johon kuuluvat tytäryhtiöinä Avot Sähkö Oy ja Karelsat Oy. Avot Sähkö Oy tuottaa sähköasennuspalveluita Joensuun talousalueella.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot