TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012"

Transkriptio

1 Vaskelantie KONTIOLAHTI elek relia Oy TASEKIRJA Sisältö Sivu Toimintakertomus 2-3 Konsernin tase 4-5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8-9 Emoyhtiön tuloslaskelma 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 11 Liitetiedot Allekirjoitukset 22 TiIinp~ätösmerkintä 22 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 23 Pretax Yhtiöt

2 TELEKARELIÄ OY Toimintakertomus 2012 TeLekarelia on muodostanut konsernin, johon tilivuoden alkaessa kuuluivat tytäryhtiöinä Avot Sähkö Oy ja KareLsat Oy. Sähköasennuksiin erikoistuneen Avot Sähkö Oy:n Liiketoiminta myytiin Arvosähkö Oy:LLe. Kaupan jälkeen Avot Sähkö Oy:n nimi vaihdettiin Stova Oy:ksi ja käynnistettiin vapaaehtoinen selvitystila yhtiön purkamiseksi. KareLsat Oy:llä ei ote liiketoimintaa. Tetekarelia Oy on osa Osuuskunta PPO -konsernia. TelekareLia Oy:n ensisijaisena toiminta-alueena on Pohjois- Karjala. Yhtiö on alueellisen verkko- ja palveluoperaattori-toimintansa Lisäksi erikoistunut vattakunnallisten kuiturunkoverkkojen urakointiin. Toimintaympäristö Katsausaikana yhtiön toiminnan uudistamista jatkettiin edelleen. Seuraavat Liiketoimintasiirrot toteutettiin : Eteläisessä Suomessa harjoitettu vatokuiturunkoverkkojen projektointi siirrettiin Empower Oy: LIe. Puhelinkeskusten operointi siirrettiin yhdessä emoyhtiön kanssa Länsi-Linkki Oy: lie. Tietoliikennerunkoverkkojen operointi siirrettiin PPO-yh tiöt Oy: lie. Liiketoiminta Laajakaistaliittymiä oli kauden lopussa kpl (9 613). Näistä käytössä olevia valokuituverkon Liittymiä oli 1611 kpl (1 083), kuparikaapeliverkon liittymiä 7017 kpl (8086) ja Langattoman 4G-verkon Liittymiä 626 kpl (444). Lankapuhelinliittymien määrä väheni katsausaikana 19 % (15 %) prosenttia. Kuitu- urakoinnissa Kerava- Espoo runkokaape(in valmistuminen siirtyi seuraavaan tilivuoteen. Projektin viivästyminen alensi merkittävästi ti Likauden kui tumyyntiä. EU:n ja kuntien tukemia Laajakaistaa kaikille hankkeita toteutettiin Kontiolahden Romppalaan ja Outokummun Viurunniemeen. Nämä jäänevätkin Telekaretian osalta viimeisiksi tukihankkeiksi. Tetekarelia Oy:n liikevaihto oli kertomusvuonna t. Liikevaihtoa kertyi 23 % vähemmän kuin edellisenä tilivuonna ( t ). TeLekaretia Oy:n muodostaman konsernin liikevaihto oli kertomusvuonna t ( t ), joka on 26% pienempi kuin edellisen vuoden liikevaihto. Pohjois-Karjalan alueverkkoon perustuvien palveluiden ja niihin liittyvän Laitemyynnin Liikevaihto oli yhteensä t (6 889). Pohjois-Karjalassa sijaitsevien asiakkaiden osuus yhtiön Liikevaihdosta oli näin ollen 67 % (54%). Kuitu-urakointiin tullut välivuosi supisti yhtiön liiketoimintaa merkittävästi. Kuitu-urakointi tuotti seurantajaksolla Liikevaihtoa ainoastaan 1148 t (4 102). Yhtiö aloitti valokuiturunkokaapelin rakentamisen Keravavalta Vantaan kautta Espoon Otaniemeen, mutta projektin valmistuminen ajoittuu seuraavalle titivuodelle. Myös 2012 aloitetut EU -tukirahoi tteiset valokuitualueverkot Kontiolahdessa ja Outokummussa valmistuvat Operaattoripalvetut tuottivat liikevaihtoa t (1 757), joka oli 22% (14%) yhtiön Liikevaihdosta. Henkilöstö Telekarelia-konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 46(62) ja emoyhtiössä 41(54). Tilikauden päättyessä Telekarelia-konsernin palveluksessa oli 34 (45) henkilöä. Tetekarelia Oy:n henkilöstön palkat olivat henkitösivukuluineen katsausaikana t (2 352). Näistä kirjattiin investointitoimintaan 7 t (223). Yhtiön henkilöstökulut laskivat edelliseen vuoteen nähden 24 prosenttia. Hallinto Yhtiön hallitus kokoontui 11 kertaa. Yhtiökokous kokoontui Yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen neljä jäsentä: Juha Koljonen, Pauli Korpi-Tassi, Arto Kuosmanen ja Eino Takato. Järjestäytyessään hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pauli Korpi-Tassin. Ti lintarkastaj aksi valittiin PriceWaterHouseCoopers tilintarkastusyhteisö ja päävastuultiseksi tilintarkastajaksi Sami Posti.

3 TELEKARELIA OY Investointi ja rahoitus Tetekarelia Oy käytti kertomusvuonna verkkonsa rakentamiseen, rakennuksiin ja kalustohankintoihinsa yhteensä t (2 647). Tetekaretia Oy:n sijoitusten määrä taseessa oli kertomusvuoden päättyessä t (5 915). Käyttöomaisuuden merkittävimmät investoinnit tehtiin valokuituverkkoihin Pohjois-Karjalaan. VaLokuituinvestointien lisäksi yhtiö investoi myös 4G-tekniikkaan perustuvaan laajakaistaiseen radioverkkoon. EU:ri ja kuntien yhteisena Laajakaista kaikille tukihankkeena rakennettiin vatokuituverkkoja Kontiotahden ja Outokummun haja-asutusatuei (La sijaiseville tatouksille ja yrityksi tie. Vuonna 2009 aloitettu Vainikkala-Kerava-Turku - runkokuituhanke rakennettiin titivuoden aikana valmiiksi Vihdistä Turkuun. Telekaretia Oy:n vaihtuvien vastaavien (kuitu-) vaihto-omaisuuden arvo oli kertomusvuoden päättyessä t. TeLekaretia Oy:n tutorahoitus ei riittänyt kattamaan yhtiön investointeja. Kun Lisäksi yhtiön sijoitukset vaihto omaisuuteen sitoivat kertomusvuonna tavanomaista suuremman määrän pääomia, yhtiön maksuvalmius heikkeni kertomusvuoden aikana. Taloudellinen tulos Telekaretia Oy:n operatiivinen toiminta tuotti Liikevaihtoa 9800 t (12 748) ja liikevoittoa -811 t, joka on -8 prosenttia Liikevaihdosta. Rahoituserien, arvonalennusten ja titinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulos oli -308 t Kehityksen ydintuvut Liikevaihto t t t Liikevoitto Liikevoitto-% -811t -8,3 % 305 t 2,4 % 307 t 2,5 % Oman pääoman tuotto-% -4,1 % 1,0% 1,0% Omavaraisuusaste 67,3 % 64,7 % 67,9 % Tetekarelia Oy:n maksuvalmius on ollut tyydyttävä. Katsausajan päättyessä yhtiön kassavarat olivat 82 t Kehitystoiminta Telekarelia keskittyi kehitystyössä toiminnan tehostamiseen, organisaatiorakenteen kehittämiseen ja myyntitoiminnan uudistamiseen. Yhtiö osallistui aktiivisesti koko konserni n kehitystoimi ntaan. Tulevaisuuden näkymät Tilivuoden aikana tehtyjen kehittämistoimien vaikutus tulee näkymään kannattavuuden parantumisena. Liikevaihdon kasvumahdollisuuksia on kui tukaupassa, yrityspalveluissa ja valokuituosuuskuntien patveluissa. 11 likauden jälkeiset tapahtumat Tilikauden 2012 lopulta Etisa Oyj osti emoyhtiö PPO-yhtiöt Oy:n osakkeet ja samalla myös TeLekareLia Oy:n osakkeista 67%. Tehty kauppa tulee antamaan Tetekarelia Oy:lle uuden kehittymissuunnan. Riskit ja epävarmuustekijät Uuteen tiiketoimintaan tehdyt isot panostukset sisältävät aina riskin, että panostuksia vastaavaa myyntiä ei saada riittävästi syntymään. Telekaretia on panostanut voimakkaasti valokuituverkkoihin niin Pohjois-Karjalassa kuin Etelä-Suomessa sekä langattomaari 4G- -tekniikkaan Datame Oy:n omistuksen kautta. Riskit tiedostaen yhtiössä panostetaan aktiiviseen myynti toimintaan. Hallituksen esitys till kauden tuloksesta Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään voittovarat-tilille Yhtiön osakkeet Tetekaretia Oy:ssä oli tilikauden päättyessä yhdenlajista osaketta.

4 Konsernin tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyodykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo , ,70 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,60 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut , ,51 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,30 Koneet ja kalusto , ,37 Muut aineelliset hyödykkeet , ,83 Ennakkomaksut ja keskeneraisel hankinnat , , ,88 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,77 Osuudet muissa omislusyhteysyntyksissä , ,56 Muut osakkeet ja osuudet , , VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , ,48 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset , Muut saamiset 5 385, , ,29 Lyhytaikaiset saamiset Myynhisaamiset , ,21 Saamiset saman konsernin yrityksiltä (PPO) 20819, ,30 Lainasaamiset 5250,00 112,18 Laskennallisetverosaamiset , ,56 Muut saamiset , ,59 Siirtosaamiset , , ,16 Rahat ja pankkisaamiset , ,31 Vastaavaa yhteensä , ,47

5 Konsernin tase Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,58 Ylikurssirahasto Vararahasto , Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,40 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,74 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,42 VÄHEMMISTÖOSUIJS VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , Eläkelainat ,00 Saadut ennakot , ,21 Velat saman konsemin yrityksille (PPO) , ,21 Laskennallisetverovetal , , ,30 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat , ,00 Saadut ennakoi , ,12 Ostovelat , ,72 Velat saman konsemin yrityksille (PPO) , Muut velat , ,30 Siirtovelal , , Vastattavaa yhteensä , ,47

6 Telekarella Oy Konsernin tufoslaskelma I1 LIIKEVAIHTO , ,17 Liiketoiminnan muut Luotot ,59 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , ,66 1-fenkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut El~kekulut Muut henkilösivukulut , , , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konsernitiikearvon poisto ja konsernireservin vähennys Arvonalerttumiset pysyvien vastaavien hyödykkeist , ,81 0, , Lilketoiminnan muut kulut , Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tapp osta) , LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,86 Rahoitustuotol ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilla Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksill~ (PPO) Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille (PPO) Muille , , , , , , , VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,17 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,17 Tuloverol Tillkauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudel TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , ,23

7 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto (-tappio) Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot , ,80 Muut oikaisut liikevoittoon , ,15 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,81 Käyttöpääoman muutos , ,46 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,65 Maksetut korotja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,17 Saadut osingot liiketoiminnasta , ,21 Saadut korot liiketoiminnasta , ,30 Verot , ,78 Liiketolminnan rahavirta (A) , ,47 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) , ,79 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 9 600, ,00 Myönnetyt lainat ( ) , ,80 Investoinnit muihin sijoituksiin ( ) , ,95 Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista ,00 Investointien rahavirta (B) , ,54 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Lyhytaikaisten lainojen nostot , ,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0, ,00 Pitkaaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) , ,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako ( ) , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos (A C) lisäys (+) 1 vähennys ( ) , ,07 Rahavarat tilikauden alussa , ,37 Rahavarattilikauden lopussa 99131, ,30

8 Ernoyhtiön tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyodykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pilkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Rakennukset ja rakennelmat Omistetut Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyodykkeel Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank~nnat Sijo tukset Osuudet saman konseriiin yrityksissä Osuudel omislusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Muu vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yntyksiltä Lainasaamiset Muut saamiset , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , , ,79 Rahat ja pankkisaamiset ,77 Vastaavaa yhteensä , ,47

9 Telekareha Oy Emoyhtiön tase Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepaaoma , ,58 Ylikurssirahasto , Vararahasto , ,98 Muut rahastoi Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) , , ,03 TILINPÄÅTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Eläkelainal 0, ,00 Saadut ennakoi , ,21 Velat saman konsernin yrityksille , , , Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkelainat , ,00 Saadut ennakoi , ,12 Ostovelat , ,30 Velat saman konsernin yrityksille , ,46 Muut velat , Siirtovelat , , ,02 Vastattavaa yhteensä , ,47

10 Telekareha Oy Emoyhtiön tuloslaskeima LIIKEVAIHTO , ,06 Liiketoiminnan muut luotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauclen aikana Varastojen lisäys tai vahennys Ulkopuoliset palvelut , , , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut l ,12 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0, Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,31 Rahoitus luotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoilustuotot Saman konsernin yntyksiltä Muilta Aivonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ( ) Korkokulut ja muut rahoituskulul Saman konsernin yntyksille Muille VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , , , , ,73 Tilinpäätossiirrot Poistoeron lisäys tai vähennys ,00 Tuloverot Tilikauden verot -777, TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,87

11 Ernoyhtiön rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+1 ) Oikaisut liikevoittoon (+1 ): Suunnitelman mukaiset poistot Muut Luotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpaäoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseria ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot ( ) Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat ( ) Investoinnit muihin sijoituksiin ( ) Luovutustulot muista sijoituksista investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) Maksetut osingot ja muu voitonjako ( ) Rahoituksen rahavirta (C) , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+)! vähennys ( ) , ,55 Rahavarat tilikauden alussa Fuusiossa siirtyneet rahavarat Rahavarat tilikauden lopussa , , , , ,77

12 Konsernia koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Yhtiö kuuluu Osuuskunta PPO-konsemin alakonsemiin PPO-Yhtiöt Oy, kotipaikka Ylivieska. Osuuskunta PPO:ri konsernitilinpaatöksen jaljennökset ovat saatavissa osoitteesta Ratakatu 1, Ylivieska. Telekarelia Oy on laatinut alakonsernin tilinpaätöksen, johon on yhdistetty tytär- ja osakkuusyhtiöt, lukuun ottamatta osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Kiihtelysvaaran Oravanpyörää. Kiinteistö Oy Kiihtelysvaaran Oravanpyörä on jätetty yhdistelemättä, koska yhtiöllä ei ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön osakkeiden taseeseen merkitty hankintameno on ,56. Telekarelia-konserniin kuuluu tilinpäätöksessä tytäryhtiöinä Stova Oy ja Karelsat Oy. Tilikauden 2011 aikana tytäryhtiö Kotikaupungin Puhelin Oy fuusioitiin Telekarelia Oy:öön. Osakkuusyhtiönä konsernitilinpäätökseen on yhdistetty FNE-Finland Oy (22,33 %) Osakkuusyhtiö Tel lnvest Oy purettiin tilikauden 2011 aikana Konsernitihnpäätöksen laatimisperiaatteet Tyt&yhtöt Tytäryhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona. Konserniliikearvo poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Varovaisuuden periaatetta noudattaen ensimmäisenä vuonna on poistettu koko vuoden liikearvoa vastaava määrä. Osakkuusyhtiöt Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty tuloslaskelmassa ennen liikevoittoa. Sisäiset!iiketapahtum at ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat, sisäiset katteet sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään Laskennallisten verojen kirjaaminen Taseen vastattavien erän, poistoeron. laskennaltinen verovelka on kirjattu pitkäaikaisiin velkoihin. Sisäisistä katteista aiheutuva laskennallinen verosaaminen on kirjattu lyhytaikaisiin saamisiin.

13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien arvostaminen Pysyvat vastaavat arvostetaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen pitoajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisena vuonna. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Kontiolahden toimitila Muut Siirtoverkosto Johtoverkosto Muut Muut koneet ja kalusto Konserniliikearvo 5 tai 10 vuotta 5 tai 10 vuotta 5 tai 10 vuotta 30 vuotta 25 vuotta 20 vuotta 5 tai 12 vuotta 3, 5 tai 10 vuotta 5 vuotta Vaihto-omaisuuden a,vosfaminen Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan Vaihto-omaisuus sisältää myyntiin tarkoitettuja kuituja sekä tilaajalaitteita ja tarvikkeita, jotka tulevat liiketoiminnan yhteydessä luovutettavaksi asiakkaan käyttöön sellaisenaan tai välittömästi kulutettavaksi liiketoiminnan yhteydessä Rahoitusvälinoiden a,vostaminen Rahoitusomaisuuteen ei sisälly rahoitusomaisuusarvopapereita. Johdannaiset: Koronvaihtosopimuksella vaihdetaan yhtiön rahalaitoslainan kiinteä korko vaihtuvaksi koroksi. Koronvaihtosopimus on määritelty kolmeksi vuodeksi ja korko määritellään kuukauden välein. Tuottojen jaksottaminen Yhtiön myymät kuitujen käyttöoikeudet on jaksotettu suoriteperiaatteen mukaisesti sopimusajalle. Tuloutus tehdään tasaerinä sopimuskauden ajan. Tuotekehitys-ja pitkä vaikulteisten menojen jaksottaminen Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Eläkkeiden kirjaaminen Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä

14 Telekareira Oy Y-IunnUs Tuloslaskelman liitetiedot Ulkevaihto Toimialoittainen jakauma Aluebusiness (P.K) Operaattoripalvelut Kuitubusirress Konserni Konserni Ernoyhtiö Emoytitiö , , , , , , , , , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot Korisernl Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Käyttoomaisuuden myyntivoitot Muut , , ,59 956, , , ,16 Henkilöstöä koskevat hitetiedot Henkilöstön keskimaäräinen lukumäärä titikauden aikana Työntekijät Toimihenkilöt Konserni Konserni Emoyhtiä Emoyhtiö Tillikauden palkat palkkiot ja elakekulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukutut Siirto investointeihin Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat Hallituksen jäsenet Konserni Konserni Ernoyhtiö Emoyhtiö , , , , , , , , , , ,12 Konsemi Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö , , , ,00 0, ,00 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Muut liiketoiminnan muut kulut Konserni , ,00 Konserni ,65 Emoyhtiö ,05 Emoyhtiö Tihntarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiol Veroneuvonta Muut patkkiot Konsemi ,16 0, , ,16 Konserni , , ,71 Emoyhtiö , ,71 Emoyhtiö ,71 Tuloverot Verot edelliseltä tilikaudelta Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Konserni ,00 777,43 777,43 Konserni , ,75 Emoyhtiö ,00 777,43 777,43 Emoyhtiö ,86

15 telekaretia Oy Y-hsnnos Pysyvien vastaavien erittely Alneettomal hytdyktceat Konsemt olonoernl Emophhl EmeyhlIl Alneettomot olkoodel Haokiotaroeyo oo Lrslykset Vdhonoplrsot Siirrot enerr rajua Hank nharrreiro Kelynnel poistot ja orvooslenookoet I V6hesoyoterr ja sirtojen kertyoeat poistot Tilikaudes poisto Aroooaleoooksel Kertyoool porstot ja arrooal Kirjaop4oarvo , , ,91 Lilkoarvo i-lookirrlanreoo Ii , Lisäyksol Vltrenriykset Siirrot eilen ostitls Haokiritatonoo Kelyoeet poistot ja araooaleoooknl II Vaheiroyateri ja siirtojoo keoyooet poistot Tilikaoden poisto Areooateoookoel Kertynoel poissotja arvorrst , Klrjatrprroarvo ,05 6, , ,33 Kass.rsltllkearts Hankiolameoo Ii , Us9jiknet Valreonylisel Siirrot een ollila l-iaolrlntanleno Kerlyneet poistot js araooaletrnolioel 11-64? 891, Vatrenrrysteeja siirlojen kelyoeel poistot Tihkaodon poisto , ArvonsleooLrknel Kertyneol poistot ja arvonal Kirjanpitoarvo , ,74 Mario ~ir65oaik. maoor Haokintaoseoo ii , , LJslykser Vatreooyliset Siirrot eden ollilil Hantonlsrrrerro ,66 Kerlynees poistot ja arvsrraleonolrset Vgheooyaleo ja isilojeo kedyoeet poistot liliksodeo poisto , , Arvonalenooksol Kersyneel poistot js arvooal , , Krrjaopttoarao , , , ,99 Eenakkon,akaaI Heriklrrsameoo ,20 Lisäykset Vätrenrsylrset 8 328, ,00 Siirrot orion rauha , ,20 Hanlonlemeno ,00 Kesiyneat potslot ja srvoruaieonuliset 11 Vltieooyslen ja särlejen kelyneet poistot Tilrkaulen poisto Arvooaleonakset Keitynool poistot ja aroonal 3112 Kirjoopitoarvo ,00 0,00 0,08 0,00 Ateeelosnat Irpsdykkees nhteeosa Haolslntameoo ii Uslyknet , ,95 Vahenoykset 0, Siirrot erno rauha Hanirintarroeno , Keutynoot poletol ja arvooateonokset Vatrennpsterrja suroojeo kertyneet poistot Tllikaoileo poisto Aovooaleenrjkset , ,97 Kerlyoeei 5ioiotot ja atoooal Kirjanpitoaroo , , , ,23

16 Tolokaretio Oy 0-tunnus AIneellIset hyäøflkeet koonorot kortseml EmoyhtIo Emoyttlo l Mnn-aiaooi tlartkintamooo Lissyknnt Vlltenityksot Siirrot orion vltitid Hooklntamono orlyneet poistot ta aivoootenflokset 1 1. Väirennystorl ja soloteo konynbel poistot Tilikaodan poisto,67 ooraieoookoot kortyoeetpoislotjoarvonat 3112 kitjaopstoatro , , , Liislytntsroaksot t-taokirrtstreno , ,33 0,00 Liolykoet Väiter nykset Siirrot orion rautio i-tankuotamecro Keilyneei poistot t~ arvoratoortokset t 1 Vakoroysteo jo oiirtojon itottyreoi poistot Titikaodoo poioio Ar,ooatorntiksat Kerryneet poistot ja arrotiat 3112 Kltjaoploarvo , , , ,33 Roksrook.ot t tsoitiotamooo t,isåytiset Vlhoooylset Siirrot oooo vdlittl Haokirttamono , koilyroot poistot ja ornooainrrooksot Vahntnryston ja sltlojeo Irnilyoont poistot Tiiikaodno poisto Atoooatooootisot t(oilyoeot poistot ta sruoriai Kirjaopiloarvo , , ,68 Koneet ts ksioato Haokintomeso Lisåykost Vaksorytioot lii , Siirrot osoto rautio 000 t ianiontatoero , t(ettyoeet poistot ja atrionaleitoutioot Ii ,69 Valornystso ja siirlojeo trooyreot poistot Titikaorteo poisto -I haas ,54 -I Arrooaterroksel , korlynest poistot ja arnooai ,04 KiQaoplostvo Stout ninoolttaes hybdy6teot Harkiotaoseso , LlsSyksos 10005, Vätioonykset Siirrot otos raiiltl t4aokiolatrooo , ,63 t(eilyooet poistot ta arooooiorootisst 11 Vsheooystoo ja sltloteo keryooet poistot Titikaotteti poisto Aruooateoooksot Koityoeet poistot ts areonsi 3112 t(itjaepitosruo Kosk.ose5isot haokiosai ja assaekoioaksut Hasjitotamaro , Lisaytiost Vltteiroykset Siirrot aitio olutta Hnokiotameoo i0,87 Keityoaot poiototja arvoroiorooksst 1 1 Vatieroyalno;a siidojoo kostyitoot poistot Iikkaooar poisto Arrooateoooksst toartyneel poistot ta sivvooai 3112 Kirjaopdoarro , ,87 Atooalltoot hyldrttkaat yttteoosa Haokintomoro II , Lls9ykset , Vlhooryksat , , Siirrot sitoo rautio 0, Hankiotameoo , t(eilysast poistotja srvonaianouttsot , Vaheroiystooja sirlojsr keitysoet paistoi ,00 Titikauden poisto , t t Areaflatcosuksot 0, , koiiyooot poistot ja oroossi , , ,23 Ksqaopitoareo , ,31 kohteita, joiden oitaaiko ohtitoyo ei eoftato kookiriameooiooa 1 1 eira irartyroiooo poiotoiooa i 1.4iiteattumat oikeudet Liitioatvo t(orieeita kaiooro

17 Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset 0,00 0, ,00 Yhteensä 0,00 0, , ,00 Saamiset muilta Lainasaamiset , , ,00 Muut saamiset 5 385, , , ,29 Yhteensä , , , ,29 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , , ,29 Lyhytaikaiset saamiset Konserni Konsemi Emoyhtiö Emoyhtiö Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset 12707, , Muut saamiset 8112, , Yhteensä , , , ,41 Saamiset muilta Myyntisaamiset , , , ,85 Lainasaamiset 5250,00 112, , Laskennallisetverosaam,set , , Muut saamiset , , , ,64 Siirtosaamiset , , , Yhteensä , , , ,38 Lyhytalkaiset saamiset yhteensä , , , ,79

18 Telekareha Oy (-tunnus Oma pääoma Konserni Konserni Emoyhtlö EmoyhtiÖ Sidottu oma pääoma Osakepääoma , , ,58 Osakepääoma , , ,58 Yhkurssirahasto ,76 Omien osakkeiden myynbvoitto 5 991, Ylikurssirahasto , , , ,49 Vararahasto , ,98 Vararahaato , , , ,98 Sidottu oma pääoma yhteensä , , , ,05 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma S~oiteIun vapaan oman pääoman rahasto , , ,21 Lisäys. Kotikaupungin Puhelin Oy:n sulautuminen ,19 Vähennys Sijoltetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,40 Voitto edellisiltä tilikausilta , , Osingonjako Omista osakkeista maksettu määrä ,23 Siirto osakepääomaan Muut oikaisuerat ,14 Voitto odellisiltä tiitkausilta , , , ,71 Tilikauden voitto , , , ,87 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä , , , ,98 Oma pääoma yhteensä , , , ,03

19 Omlstukset muissa yrityksissä Osakkeiden Osakkeiden Yhtiön ki~janpitoarvo kirjanpitoarvo omistusosuus-% Konserniyritykset Stova Oy, kotipaikka Joensuu Karelsat Oy, kolipaikka Joensuu , Kaikki konsemiyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpä~tokseen Osakkuusyritykset FNE-Finland Oy, kotipaikka Konliolahti Kaikki osakkuusyhtiöt on yhdistetty emoyhtiön konsernit npäätökseen Muut omistusyhteysyritykset Kiinteistö Oy Kiihtelysvaaran Oravanpyörä, kotipaikka Joensuu ,56 Muut sijoitukset Cuuma Commuriications Oy, kotipaikka Helsinki Datame Oy, kotipa kka Ylivieska Muut sijoitukset Kirjanpitoarvo yhteensä 19, , , , , , ,98 Yhtiön osakkeet Yhtiön osakkeet Telekarelia Oy ssä oli lilikauden alkaessa yhdenlajista osaketta, joista yhtiön omassa hallussa oli Hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olleet omat osakkeet mitäloiliin tilikauden paattyessä, minkä seurauksena Telekarelia Oy saa on tilikauden päättyessä yhdenlajista osaketta Omat osakkeet Emoyhtiöllä ei ole hallussaan omia osakke ta

20 Y-tunnus Taseen vastaavien liitetiedot Laskennalliset verosaamiset Konserni Konserni Emoyhtlö Emoyhtlö Jaksotuseroista , , ,56 0,00 0,00 Taseen vastattavien liitetiedot Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Emoyhliöllä ei ole velkola jotka eräantyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. Konsernivelkojen erittely Konserni Konserni Enioyhtiö Emoyhtiö Pitkäaikaiset konsemivelat Muut velat , , Lyhytaikaiset konsernivelat Saadut ennakot Oslovelat , , , Muut velat 000 0, , , , , ,67 Laskennalliset verovelat Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Tilinpäätössiirroista , , , ,88 0,00 0,00

21 VakuudetJa vastuusitoumukset Omasta puolesta annetut vakuudet Konserni Konserni EmoyhtiÖ EmoyhIJö Rahalaitoslainat , , , ,00 Eläkelainal , , ,00 Luottokorttivelat 3 930, Shekkitililimiitit ,00 Annetut kiinnitykset kiinteistöön , ,00 Yrityskiinratykset , , Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo , ,03 Velat yhteensä , , , ,20 Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensa , , , ,00 Pantatut osakkeet yhteensä , , , ,03 Muiden puolesta annetut vakuudet Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Ostovelvoitevastuu ,54 0, ,00 Kiinnitetyt panttivelkakir~at , , Annetut takaukset , , , , , , , ,00 Leasingsopimuksista maksettavat m8ärät Konsemi Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Seuraavalla tilikaudella makseltaval , Myöhemmin maksettavat , , , , , Muut vastuusitoumukset Konsemi Konsernl Emoyhti* Emoyhtiö Pantalut talletukset 10000, , Remburssivastuu 0, ,46 0, , , , ,46 Muut taloudelliset vastuut Ki,nte,stöinvesto,nhen aivonfisävero Emoyhtio on velvollinen tarkastamaan v 2008 tehtyyn kiinteistöinvestointiin liittyvää arvonlisäveroa, jos kiinteistön verollinen kayttö vähenee larkisliiskauden aikana Viimeinen tarkistusvuosi on 2018 Arvonlisäverori osuus kiinteistöinvesloinnista Vuotuinen osuus investoirinin alv sta Jäljellä tarkistuskauteen sis vuosia 6 Palauluksen alainen määra väherinyksestä 9 797,78 Vastuu Vastuu ,74 Muutos edelliseen vuoteen verrattuna 1 632,96 Johdannaissopimukset Konsemi Konsernl Emoyhtiö Emoyhtlö , Emoyhti6lla on koron- ja valuutariva htosopimus, joka eräantyy Käypä arvo kuvastaa ttlinpäätöshelkellä ollutta arvoa loka johdannaisella olisi ollut, mikäli sopimus olisi suljettu, päättynyt tai purettu Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Käypäarvo , Kohde-etuuderi arvo ,

22 22 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Kontiolahti 2013 Pauli Korpi-Tass~\ haliit~sen puheei~ohtaja Juha K~.ljonen hallitul~sen jäsen / Arto Kuosmanen hallituksen jäsen Eino Takalo hallituksen jäsen hallituksen jäsen Pekka 1 äs toimitusjo taja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kontiolahti / 2013 Pri~c a Sami Posti KHT

23 Y-tunnus Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä sällytystavoista Pääkirja Päiväkirja Tase-erittelyt Tase-kirja pdf-tallenteena/ sähköinen arkisto Jeeves pdf-tallenteenal sähköinen arkisto Jeeves erikseen sidottuna erikseen sidottuna Pankkitositteet paperilla! sähköinen arkisto Opuscapita Ostolaskut sähköinen arkisto Basware lp Ostoreskontran maksatuspäiväkirjat sähköinen arkisto Jeeves Muistiotositteet paperilla Ostolaskujen jaksotustositteet paperilla Jaksotustositteet sähköinen arkisto Jeeves Palkkatositteet paperilla Matkareskontratositteet sähköinen arkisto M2 Poistotositteet paperilla Ostoreskontraenttelyt Myyntireskontraerittelyt Varastokirjanpidon erittelyt Käyttoomaisuuskirjanpidon erittelyt paperilla! pdf-tallenteena paperilla/pdf-tallenteena paperilla paperilla

24 pwc Tilintarkastuskertomus Telekarelia Oy:n yhtiökokoukselle Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Tilintarkastajan velvollisuudet Lausunto Olemme tilintarkastaneet Telekarelia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emo yhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpi don ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilin päätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyt tää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edel lyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai lai minlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka nkkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätök seen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioides saan tilintankastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oi keatja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lau sunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintankastukseen kuuluu myös sovellet tujen tilinpäätöksen laatimispeniaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kir janpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat nistiriidattomia. Kontiolahti i6. päivänä huhtikuuta 2013 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö a C 5~E~ Sami Posti KHT PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, Kirkkokatu 14 A, OULU Puh. o , Faksi o , Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010. Toimintaympäristö. Liiketoiminta. Investoinnit ja rahoitus

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010. Toimintaympäristö. Liiketoiminta. Investoinnit ja rahoitus TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010 Toimintaympäristö Vuosi 2010 oli Telekarelia Oy:n 105. toimintavuosi. Telekarelia Oy kuuluu Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO:n muodostamaan konserniin.

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Liikevaihto, M 53,1 53,5 46,5 45,4. Liikevoitto, M 3,1 1,1 1,1 3,6. Liikevoitto %:a liikevaihdosta 5,8 2,0 2,4 7,9

Liikevaihto, M 53,1 53,5 46,5 45,4. Liikevoitto, M 3,1 1,1 1,1 3,6. Liikevoitto %:a liikevaihdosta 5,8 2,0 2,4 7,9 TALOUSKATSAUS 2013 Lappset PARANSI KANNATTAVUUTTAAN Lappset Group konserni paransi kannattavuuttaan selkeästi tilikaudella 2013 siitä huolimatta, että maailmantalouden tila erityisesti julkisella sektorilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2015

Tilinpäätösasiakirjat 2015 Tilinpäätösasiakirjat 2015 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2015 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot