ihmisten kokonaisväestö on noin 1800, vastaajamäärä on korkea.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ihmisten kokonaisväestö on noin 1800, vastaajamäärä on korkea."

Transkriptio

1 Sivu 1 MS-POTILASTUTKIMUS «LIIKUNTAKYKY JA ELÄMÄNLAATU» Tutkimustausta Biogen Idecin toimeksiantama ja Cegedim Strategic Datan toteuttama tutkimus käynnistettiin loppuvuodesta 2010, ja itse tiedonkeruu toteutettiin maaliskuussa Projektin yhteistyökumppani MS-liitto toimitti helmi-maaliskuun vaihteessa tutkimuskutsut tuhannelle sellaiselle jäsenelleen, joilla aikaa diagnoosista oli kulunut alle 10 vuotta. Kyselyyn vastasi 186 MS:ää sairastavaa henkilöä. Ottaen kuitenkin huomioon sen, että kyselyyn sopivien ihmisten kokonaisväestö on noin 1800, vastaajamäärä on korkea. Vastaajissa oli pieni naisten ylipainotus arvioiden mukaan jokaista uutta miespotilasta kohden on kaksi uutta naispotilasta, mutta tutkimuksessa miehiä oli 21%, naisia 79%. Naisten keski-ikä ikä oli 41 vuotta (keskihajonta 10,46) ja miesten 48 (9,03). Kaikki Naiset Miehet N= Ikä, vuotta, ka 42,8 41,3 48,3 Diagnosoitu, vuosi, ka Töissä, opiskelee kokopäiväisesti Osa-aikaeläkkeellä, eläkkeellä % Alue1* 72 % % Alue 1 Alue 2 Tutkimuksen kohderyhmä: valtakunnallinen satunnaisotanta MS-tautia yli vuoden mutta alle 10 vuotta sairastaneet = arvioitu populaation koko ~ 1800 potilasta (noin 200 uutta tapausta / vuosi) Tutkimuksen luottamusväli (9) ±6.7 % Ei statistiikkaa naisten ja miesten osuuksista potilasmäärässä, arviolta 2 naista yhtä miestä kohden Alue 2* Vastaajista 37% oli eläkkeellä, osa-aikaeläkkeellä tai muuten poissa työ- tai opiskeluelämästä. Miehet olivat hieman naisia enemmän poissa työelämästä (miehistä 43%, naisista 34%). Tulokset ja havainnot MS:ää sairastaville esitettiin heidän elämänlaatuaan, tunnetilojaan sekä liikuntakykyään sekä näiden välisiä suhteita kartoittavia kysymyksiä.. Tutkimus käynnistyi varsinaisesti kysymyksellä, ksellä, minkälaisia tunteita MS-diagnoosin saaminen herätti vastaajassa. Kysymys oli avoin ja vastaukset monimuotoisia, joten niistä ryhmiteltiin 20 eri teemaa. 31% kaikista vastaajista kertoi kokeneensa pelkoa ylipäätään tai pelkoa tulevasta ja 25% koki helpotuksen tunnetta, tyypillisesti pelättyään aivokasvainta ja/tai saatuaan viimein nimen outojen oireiden aiheuttajalle. Yleisiä tunteita olivat myös pelko taudin etenemisestä ja omasta voinnista (16%), hämmennys ja epätietoisuus (16%), surun tunteet (15%) sekä shokki (13%) ja erilaiset menetyksen tunteet (13%) liittyen omiin urahaaveisiin, harrastuksiin ja muuhun un elämään.

2 Sivu 2 Q6a. Jos muistelet aikaa, jolloin sait ensi kertaa tietää sairastavasi MS-tautia; minkälaisia tunteita diagnoosisi sinussa herätti? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Pelko ylipäätään / tulevasta Helpotuksen tunne Pelko taudin etenemisestä / omasta voinnista Hämmennys ja epätietoisuus Suru Menetyksen tunteet Shokki Kieltäminen ja epäuskoisuus Liikuntakyvyn aleneminen tai menettäminen Neutraalit tunteet Katkeruus, epäoikeudenmukaisuus Viha, suuttumus, ärsyyntyminen Epätietoituus muiden ajatuksista Huoli, ahdistus Pelko MS:n vaikutuksesta työhön Pettymys Tiedontarve MS-taudista Perheeseen / lasten saantiin liittyvät pelot Masennus Muu 9 % 7 % Ihmisiltä kysyttiin myös tunteista, joita MS herättää tänä päivänä. Avoimista vastauksista kerättiin 13 teemaryhmää. 38% vastaajista mainitsi erilaiset hyväksymisen tunteet ja ajatukset, mutta 19 prosenttia kertoi kokevansa vaihtelevia tai neutraaleja tuntemuksia, ja 17 prosenttia vaivasivat erilaiset voimakkaan negatiiviset tunteet kuten viha tai suuttumus tautia tai omaa tilaa kohtaan. Toisaalta, 15% vastaajista kertoi positiivisista tunteista ja vaikutuksista muutoksista tavassa nähdä oma elämä ja uusista ystävistä, joita on tavannut taudin takia. Q6b. Entä minkälaisia tunteita MS-diagnoosisi herättää sinussa tänä päivänä? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Hyväksymisen tunteet 3 Vaihtelevat neutraalit tunteet Muut negatiiviset tunteet (viha, suuttumus jne) Pelko yleisesti tai pelko tulevasta Erilaiset positiiviset tunteet (toivo, ilo jne) Murheet nykyiseen väsymykseen ja liikuntavaikeuksiin liittyen Katkeruuden tunteet Muut murheet liittyen nykystatukseen (kivut, näkö jne) Pelko taudin etenemisestä ja omasta yleistilasta Liikuntakyvyn menetyksen pelko Muut tunteet Negatiiviset tunteet johtuen muiden reaktioista 19 % 17 % % 10 % Muut pelot 13

3 Sivu 3 MS on vaikuttanut kaikkien vastaajien tapauksessa melko paljon tai merkittävästi 53 prosentin elämänlaatuun. Miesten (67%) ja kokopäiväisen työn ulkopuolelle jääneiden (76%) joukossa MS :n vaikutus elämänlaatuun koettiin voimakkaampana kuin naisten (49%) ja kokopäiväisessä työssä olevien (40%). Q7. Miten paljon koet MS-taudin vaikuttaneen elämänlaatuusi? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 40 % 2 Naiset, n= Miehet, n= Ei lainkaan Jonkin verran Melko paljon Merkittävästi 17 Niiltä 99 vastaajalta, jotka kokivat MS :n vaikuttaneen melko paljon tai merkittävästi, tiedusteltiin avoimella kysymyksellä vielä miten MS on vaikuttanut heidän elämäänsä. Heistä 52% ilmoitti vaihtelevin sanoin MS :n vaikuttaneen negatiivisesti liikuntakykyynsä. 44% harmitteli MS :n pakottamia muutoksia elintapoihin ja elämänhallintaan, 36% kertoi väsymyksestä ja energianpuutteesta, ja 34% valitteli taudin negatiivisista vaikutuksista sosiaalisiin suhteisiinsa, esimerkiksi työstä tai harrastuksesta poisjäännin myötä. Miltei puolet (46%) vastaajista kertoi kokevansa MS :n aiheuttamia liikuntavaikeuksia erittäin usein tai joka päivä. Ei koskaan tai hyvin harvoin vastasi 28% potilaista. Kaikista vastaajista 42% koki liikuntavaikeuksien lisääntyneen kuluneen vuoden aikana, kun taas 50% kertoi niiden pysyneen samana. Kahdeksalla prosentilla vaikeudet olivat jopa vähentyneet. Q10. Kuinka usein sinulla on MS-taudista johtuvia liikuntakykyyn liittyviä vaikeuksia? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Naiset, n= % % Miehet, n= % 5 Ei koskaan Hyvin harvoin Aina silloin tällöin Hyvin usein Päivittäin 31

4 Sivu 4 Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1 (ei lainkaan) 6 (todella paljon), kuinka merkittävä ongelma liikuntakyky nykyisellään oli heille. Jälleen, miehissä sekä osa-aika- tai täyseläkkeellä olevissa merkittävyys korostui naisia ja kokopäivätyössä olevia enemmän. Miesten keskimääräinen arvio vaikutuksesta oli 4,27, eläkkeellä olevien 3,98, kun taas naisten keskiarvo oli 3,16 ja kokopäivätyössäolevien 2,93. MS:ää sairastavat kertoivat keskustelleensa monen terveydenhuoltoalan ammattilaisen kanssa sairaudestaan. Neurologin juttusilla oli käynyt 77% vastaajista, fysioterapeutin luona 55%, MS-hoitajan 47% ja terveyskeskus- tai työterveyslääkärin luona 39%. Vastaajista ylivoimainen enemmistö, 48%, kertoi käyvänsä ammattilaisen luona arvioimassa liikuntakykynsä tasoa kerran vuodessa. Työssäkäyvät vastaajat aajat ilmoittivat olleensa poissa työstään MS-taudin takia keskimäärin 9,2 päivää viimeisen kuuden kuukauden aikana. Ihmisiltä tiedusteltiin eri tavoista jakaa kokemuksiaan MS-taudista muiden kanssa. 50% vastaajista kertoi keskustelevansa MS-tautiin liittyvistä tyvistä liikuntavaikeuksistaan muiden MSpotilaiden kanssa. 20% kaikista vastaajista kertoi jakavansa kokemuksiaan paikallisen MSyhdistyksen tilaisuuksissa, 21% kuntoutuksen yhteydessä ja 24% muissa sosiaalisissa tilanteissa ja tapahtumissa. Facebookia tähän käytti 11% vastaajista, ja blogien ja onlineyhteisöjen kautta vaikuttivat 5%. Miehet olivat keskimäärin sosiaalisesti aktiivisempia kuin naiset. Q18. Millä tavoin / missä jaat kokemuksiasi? 0 % 10 % 1 20 % 2 30 % Muut sosiaaliset tilanteet/tapahtumat 2 Kuntoutus Paikallisten MS-yhdistysten tilaisuudet/kerhot 20 % 21 % Facebook Blogit, keskusteluryhmät MS-tautia sairastavat ystävät 11 % mscrossroads.org (5), msmaailma.fi (3) Puhelimitse Paikallisen MS-yhdistyksen verkkosivut Elämänhallintaryhmät (terveyskeskuksissa esim.) 1 % Twitter Muut 42

5 Sivu 5 Tulevaisuudelta vastaajien suurin toive oli, ettei MS-tauti etenisi ja nykyinen vointi pysyisi samana. Näin tai vastaavin sanoin avoimeen kysymykseen vastasi 43%. 22% eritteli toiveenaan, että liikuntakyky säilyisi samana tai ei heikentyisi, ja 18% toivoi pystyvänsä jatkamaan töissä tai palaamaan töihin kokonaan tai edes osa-aikaisesti. Q20. Minkälaisia toiveita tai odotuksia sinulla on tulevaisuudelta? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % MS ei etenisi, vointi pysyisi samana Liikuntakyky paranisi, pysyisi samana, ei huononisi Pysyisi jatkamaan työelämää Lääkehoitoihin liittyvät asiat (esim. sopivan lääkkeen Oraalisen lääkkeen tuominen markkinoille Parannus MS-tautiin Kuntoutukseen pääsy, parannuksen terveydenhuollossa Positiiviset, toiveikkaat ajatukset (elämän jatkuminen Yleisen toimintakyvyn ylläpitäminen Neutraali, "päivä kerrallaan" Henkisen tasapainon säilyttäminen Perheen hyvinvointi ja osallistuminen perhe-elämään Itsenäisyys, voi huolehtia itse itsestään Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen Harrastusten jatkaminen Nykyisen taloudellisen tilanteen ylläpitäminen Lasten saaminen Matkustelu 11 % 9 % 7 % Lopuksi tiedusteltiin avoimin kysymyksin vielä pahimmista peloista ja epävarmuustekijöistä liittyen henkilökohtaiseen perhe-elämään, sosiaaliseen elämään ja työelämään kuhunkin erikseen. Perhe-elämään liittyen suurimmiksi peloiksi nousivat erilaiset kumppanin jaksamiseen, turhautumiseen ja edelleen parisuhteen kestämiseen liittyvät pelot (19% vastaajista). Aivan näiden hännillä tulivat kaikenlaiset itsenäisyyteen ja toimintakykyyn liittyvät pelot ja epävarmuudet (18%). Merkittävä oli myös liikuntakyvyn vaikutus ja pelko mobiliteetin menetyksestä ja sen vaikutuksista (16%). Sosiaaliseen elämään liittyvistä peloista suurimmaksi nousivat MS :stä kertomiseen ja muiden suhtautumiseen liittyvät pelot (19%). Mielenkiintoisesti 17 prosentilla ei ollut mitään pelkoja usein tällainen vastaaja iloitsi ystäviensä tuesta ja ymmärtämisestä sekä luottavaisuudesta tulevaisuuteen. Työelämään liittyvä suurin pelonaihe oli epävarmuus siitä, kuinka kauan vastaaja jaksaa töissä (28%). Työkyvystään huolehti 17% ja työttömyydestä 12%. Viimeisenä MS:ää sairastaville esitettiin listaus erilaisista peloista ja epävarmuuksista, ja heitä pyydettiin a) mainitsemaan mitkä näistä olivat olleet merkittäviä jossain vaiheessa sairastelua ja b) valitsemaan viisi tällä hetkellä merkittävintä ja järjestämään ne merkittävyysjärjestykseen.

6 Sivu 6 Q25. Onko näiden joukossa sellaisia asioita, joita ovat jossain vaiheessa sairautesi aikana olleet sinulle merkittäviä pelkoja / menetyksen uhkia? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Liikuntakyvyn huononeminen Liikuntakyvyn menettäminen 8 8 Pyörätuoliin joutuminen 7 Näkökyvyn menettäminen Perheen jaksaminen Työpaikan menettäminen (jos työelämässä) 6 61 % 59 % Intiimi parisuhde Kivut Mitä ihmiset ajattelevat minusta Perheen ymmärtäminen Tuttavien ymmärtäminen Ajokortin menettäminen Tuttavien menettäminen 49 % % Raskaustoiveet 20 % 70 86% vastaajista kertoi pelon liikuntakyvyn heikentymisestä olleen merkittävä jossain vaiheessa elämäänsä MS :n kanssa. 85% oli ollut erittäin huolestunut liikuntakyvyn menettämisestä kokonaan. Rullatuoliin joutuminen oli kummitellut 72% :n mielessä. Muita merkittäviä huolia olivat olleet näkökyvyn menetys (62%), perheen jaksaminen (61%) ja työn menettäminen (59%). Kaikilla vastaajilla nykyisellään pahin pelko oli ylivoimaisesti liikuntakyvyn heikentyminen kaiken kaikkiaan 81% vastaajista mainitsi tämän yhtenä viidestä merkittävimmästä MStautiin liittyvästä pelosta. Cegedim Finland Oy kuuluu Cegedim konserniin, joka on monipuolisesti erikoistunut terveydenhuolto- ja lääkealan tiedon ja tietopalvelujen tuottamiseen. Yrityksellä on toimintoja 80 maassa. Cegedim Strategic Data (CSD) liiketoimintayksikkö on keskittynyt kansallisiin ja kansainvälisiin terveyden- ja sairaanhoidon alaa ja sidosryhmiä koskeviin kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin selvityksiin, analyyseihin, markkinatutkimuksiin ja tietokantoihin. Lisätietoja tutkimuksesta ja yrityksestä antaa: Tomi Heikkinen Market Researcher Cegedim Strategic Data +358 (0)

PERHEET 24/7 TUTKIMUKSEN TULOKSIA EPÄTYYPILLINEN TYÖAIKA: Aikaisina aamuina, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävää työtä mukaan lukien vuorotyö

PERHEET 24/7 TUTKIMUKSEN TULOKSIA EPÄTYYPILLINEN TYÖAIKA: Aikaisina aamuina, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävää työtä mukaan lukien vuorotyö PERHEET 24/7 TUTKIMUKSEN TULOKSIA Perheet 24/7 -tutkimusprojektiin osallistui yhteensä 1294 vanhempaa Suomesta, Iso-Britanniasta ja Hollannista. Tutkimuksessa verrattiin epätyypillisinä aikoina (eli iltaisin,

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

Työ, muutos ja jaksaminen

Työ, muutos ja jaksaminen Työ, muutos ja jaksaminen YHL:n jäsenkysely 2014 Työ, muutos ja jaksaminen. YHL:n jäsenkysely 2014 Satu Henttonen, Saija Kyllönen, Tomi Rosti & Antti Sadinmaa Taitto & kannen kuva: Antti Sadinmaa Yliopistojen

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset 1. Psykososiaalisen tuen merkitys Liite 5 Traumaattisten tilanteiden kuten onnettomuuksien jälkeen

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Kyselyyn ennätysmäärä vastauksia Vastanneiden profiili

Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Kyselyyn ennätysmäärä vastauksia Vastanneiden profiili Yhteenvetoa verkkokyselyn vastauksista Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Suurin osa tyytyväisiä, mutta myös viestejä väliinputoajista, voimattomuudesta, vääristä huhuista ja tiedonkulun puutteista

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot

"Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa"

Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa Heikki Suhonen "Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa" Raportti Salon A-klinikan asumispalveluista ja niiden asiakkaista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 61 A-klinikkasäätiö 2008

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi?

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi? Dialogi terveydestä: Miten voi? Toukokuu 2014 Dialogi terveydestä on Terveystalon uusi, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä jakamalla

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN Mika Koskenvuori ja Runar Törnqvist Kansikuva: Jukka Uotila ja Kimmo Brandt Espoo 2008 978-951-22-9498-5 (PDF) ISSN

Lisätiedot

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Petri Danielsson & Venla Salmi Suomalaisten kokema parisuhdeväkivalta 2012 Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia Verkkokatsauksia 3/2013 Sisällys Tiivistelmä 1

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot