K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Kyrön taajaman asemakaava-alue, korttelit 30 ja 216 Selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan laatija aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu Pöytyän kunta, kaavoituspalvelut Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, RIIHIKOSKI puhelin: , sähköposti: Asemakaavan vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Asemakaavan hyväksyminen Pöytyän kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan _. Lainvoimaisuus Asemakaavan lainvoimaisuudesta on kuulutettu KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Asemakaavan muutosalue sijait see Kyrön taaj aman eteläosassa, Pa ppilanmäen alueella. Kyröntien varrella olevalla alueella on mm. Karinaisten entinen pappila ja Kyrön seurakuntakoti. Muutettavan asemakaavan pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria. 1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS Asemakaavahanke on nimetty viereisen Pappilanmäen asuntoalueen mukaan. Pöytyän kunta aikoo rakennuttaa Kyrön taajamaan uuden viisiosastoisen päiväkodin. Sijoituspaikaksi on selvitysten jälkeen valikoitunut korttelissa 30 tarkoitukseen jo varattu Y-alue. Pinta-alaltaan se e i ole kuiten kaan riittävä, joten on ta rpeen laatia asemakaavan muutos, jossa päiväkodin tonttia laajennetaan. Laajennus aiotaan tehdä korttelin 30 pohjoisosaan. Kaavaa muutettaessa pyritään säilyttämään vuonna 2007 hyväksytyn asemakaavan mukaiset su ojelutavoitteet ja rakenta mismahdollisuudet korttelin 30 eteläosassa. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 2

3 1.4 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN NIMI JA TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA 4 2 TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA 4 3 LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 7 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 13 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ 16 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVATJA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA 16 Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 3

4 1.5 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 osallistumis- ja arviointisuunnitelma Museoviraston kohdeinventointilomakkeet asemakaavamerkinnät ja määräykset asemakaavan seurantalomake 1.6 LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVI- TYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA Selvitys 1 Selvitys 2 Karinaisten kulttuuriympäristöohjelma, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, 2002 Kyrön pappilan kaava-alueen luontoselvitys, Suomen Luontotieto Oy 26/ TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Asemakaavahanke on mainittu vuoden 2011 k aavoituskatsauksessa. Pöytyän kunnanhallitus päätti laittaa asemakaavan laadinnan vireille ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) Alueelta laadittu asemakaavaluonnos oli MRL 62 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä Asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä _. Pöytyän kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen _. 2.2 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan viisiosastoisen päiväkodin rakentaminen Kyrön taajamaan. Alueen vanhan rakennuskannan ominaispiirteitä säilytetään (/s) ja neljä rakennuksista suojellaan (sr-1, sr-2, sr-5 ). Alueella ovat korttelit 30 ja 216 sekä katu- ja liikennealueita (LT). Korttelit sisältävät asuinrakennusten ja yleisten rakenn usten korttelialueita (A, Y, YK). Näiden lisäksi on autopaikkojen (LPA) korttelialuetta. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kyrön taajaman eteläosassa, Kyröntien varrella. Tällä hetkellä alue painottuu Kyrön seurakuntakodin toimintoihin. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 4

5 3.1.2 Luonnonympäristö Alue on rakennettua taajamaa, jossa luonnontilaisena säilynyttä ympäri stöä on vähän. Kasvilajisto on kulttuuriperäistä. Luontoselvityksen mukaan alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain tai EU:n direktiivie n tarkoittamia erityisiä luontokohteita, jotka tulisi ottaa huomioon alueen kaavoituksessa Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Suunnittelualueen sijainti on Kyrön taajamassa keskeinen. vanha pappilarakennus Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella on entinen pappilarakennus sekä Kyrön seurakuntakoti. Yksityisomistuksessa oleva, kulttuurihistoriallisesti arvokas pappila on sa anut nykyisen ulkoasunsa 1900-luvun alussa. Kyrölän maatilan asuinrakennus muutettiin silloin kappalaisen virkataloksi arkkitehti Alexander Nyströmin suunnitelmien mukaan. Omaksi kiinte istökseen erotetun vanhan asuinraken nuksen pihapiirissä on jäljellä myös muuta iäkästä rakennuskantaa. Palaneen asuinrakennuksen kivijalan päälle on rakennettu pergola. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 5

6 Kyrön seurakuntakoti Seurakuntakoti on valmistunut vuonna 1968 ja sen laajennusosa vuonna Rakennukseen liittyy laaja, avoin piha-alue pysäköintipaikkoineen ja leikkikenttineen. Alueella ei ole todettu olevan muinaisjäännöksiä. Virkistys Alueen pohjoisosaan on rakennettu leikkikenttä, joka on seurakuntakodin käytössä. Palvelut Alueella on Kyrön seurakuntakoti. Taajaman peruspalvelut ovat alueen läheisyydessä. Työpaikat Seurakuntakodin tiloissa työskentelee Pöytyän seurakunnan henkilöstöä. Liikenne Tonttiliikenne ohjautuu Kyröntielle alueen pohj oisosassa olevan liittymän kautta. Huoltoliikennettä ja kevyttä liikennettä varten o n liittymä myös korttelin 30 eteläkärjessä. Tekninen huolto Alue on liitetty Kyrön taajaman yhdyskuntateknisiin verkostoihin. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Ympäristöhäiriöitä aiheutuu lähinnä maantieltä (Kyröntie) kantautuvasta melusta j a tärinästä Maanomistus Alue on Pöytyän kunnan, Pöytyän seurakunnan, yksityisten ja Suomen valtion omistuksessa. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 6

7 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ote maakuntakaavasta (ent. seutukaavasta) ote maakuntakaavan ehdotuksesta Maakuntakaava (seutukaava) Varsinais-Suomen taajamaseutukaavassa (vahvistettu ) muutosalueella on taajamatoimintojen laajentamisaluetta (AP-r). Alue sisältyy vesiensuojelun kannalta tärkeään lähivaluma-alueeseen (av). Alu een vierellä kulkee yhdystie. Vireillä olevassa maakuntakaavassa (hyväksytty ) alue sisältyy taajamatoimintojen alueeseen (A). Kok o taajama sisältyy raideliikentee seen tukeutuvaan taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueeseen. Seutukaava on voimassa MRL:n mukaisena maakuntakaavana vuoden 2010 alusta lähtien. Yleiskaava Kyrön taajamaan ei ole laadittu osayleiskaavaa. Asemakaava Suurin osa suunnittelualueesta sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään asemakaavaan. Siinä korttelialueille on annettu seuraavat käyttötarkoitusmerkinnät: A/s-1 (Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Rakennuskokonaisuus käsittää Karinaisten entisen p appilan pihapiirin. Rakentamisen, korjausten ja muutosten yhteydessä tulee alueen ja rakennusten rakennustaiteelliset, historialliset ja maisemalliset ominai spiirteet ottaa huomioon. Korjausto imenpiteet ja lisärakentaminen tulee toteuttaa yhtenäisen, harkitun rakennustavan mukaisesti r akennusten muodon, materiaalien, värityksen ja julkisivuja on puolesta niille luonteenomaisella tavalla.), Y (Yleisten rakennusten korttelialue.), YK (Kirkkojen ja muide n seurakunnallisten rakennusten korttelialue.) ja LPA (Autopaikkojen korttelialue.). Lisäksi on lähivirkistysaluetta (VL). Tontilla kol me on suojeltua rakennusta. Kyrö ntien liikennealue (LYT) sisältyy KHO:n vahvistamaan asemakaavaan. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 7

8 ote asemakaavayhdistelmästä 1:2000 ja suunnittelualueen alustava rajaus (punainen katkoviiva) Rakennusjärjestys Alueella noudatetaan Pöytyän kunn an rakennusjärjestystä, joka on tullut voimaan Pohjakartta Kyrön taajama-alueen pohjakartan on laatinut Suomen Kartoitus ja Mittaus Oy. Kartoitus hyväksyttiin Maanmittauslaitoksessa (MML/11/621/2004). Tonttijako ja kiinteistörekisteri Alue on Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä kiinteistörekisterissä. Rakennuskiellot Alueelle ei ole asetettu rakennuskieltoja. Lähiympäristön kaavatilanne Suunnittelualue on asemakaavoitetun alueen ympäröimä. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 8

9 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavan muutoksen laadinta on tarpeen, jotta päiväkodille varattua aluetta voidaan laajentaa. Tavoitteena on mahdollistaa viisiosastoisen päiväkodin rakentaminen. 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Pöytyän kunnanhallitus teki päätöksen asemakaavamuutoksen laadinnan aloittamisesta kokouksessaan OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osalliset mainitaan selostuksen liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Vireilletulo Asemakaavan muutoshankkeen vireilletulosta kuulutettiin Auranmaan Viikkolehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arvioint isuunnitelma on oll ut saatavissa Pöytyän kunnassa koko kaavoitustyön ajan. Osallisilla oli kaavaa valmisteltaessa mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta sen nähtävilläolon aikana. Saadun palautteen pohjalta laadittu asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisi lla on oikeus tehdä muistutus asemakaavasta sen nähtävilläolon aikana (MRA 27 ). Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja asemakaavaa tarvittaessa tarkistetaan. Pöytyän kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan, minkä jälkeen kaavaan tyytymätön voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. Katso myös kohta Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvotteluja järjestetään kaavatyön aikana valmisteluvaiheessa ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen oltua julk isesti nähtävänä (MRA 26 ), mikä li neuvottelujen käyntiin katsotaan jonkin osallisen taholta olevan tarvetta. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 9

10 4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Pöytyän kunnan tavoitteena on rakentaa alueelle viisiosastoinen päiväkoti. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Voimassa olevan maaku ntakaavan (entisen seutukaavan) mukaan aluetta voidaan käyttää taajamatoimintoihin, kuten asumiseen ja palveluihin. Koska Kyrön taajamaan ei ole laadittu osayleiskaavaa, ohjaa maakuntakaava asemakaavan laadintaa. 4.5 ASEMAKAAVAN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Kyrön uudelle päiväkodille on etsitty vaihtoehtoisia sijo ituspaikkoja jo vuoden 2010 aikana. Vertailua tehtiin entisen kirjastotalon tontin, Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteen (entinen Karinaisten kunnantalo) ja Pappilanmäen alueen välillä. Kyrön toimipisteen muuttaminen päiväkodiksi vaatisi asemakaavan muutoksen (YHS). Rakennus soveltuu päiväkotikäyttöön, mutta tiloiltaa n se ei ole siihen tarkoitukseen tehokas ja vaatii myös lisärakentamista. Tonttialue noin 7800 m 2 on riittävä, mutta piha-alueet eivät ole helposti hyödynnettävissä päiväkodin tarpeisiin. Myös entisen kirjastotalon tontin muuttamine n päiväkodiksi vaatii asemakaavan muutoksen (YY). Kirjastotalo, joka on historialtaan entinen Karinaisten kunnantalo, ei sovellu päiväkodiksi. Edustavaa jälleenrakennuskauden julkista rakennusta ei ehkä voida purkaa sen su ojeluarvojen vuoksi. Tonttialue noin 4565 m 2 on päiväkodin tarpeisiin pieni. Toiminta-aluetta voitaneen laajentaa viereiselle lähivirkistysalueelle. Pappilanmäen alueella on valmiiksi kaavoitettu Y-alue, joka on pinta-alaltaan noin 3980 m 2. Se ei ole riitt ävä viisiosastoiselle päiväkodille. Tarvittavaa lisämaata etsittiin viereisiltä kaava-alueilta. Pohjoispuolella on yksityisomistuksessa olevaa maa- ja metsätalousaluetta. Etelä- ja itäpuolella on Pöytyän seurakunnan omistamaa YKaluetta ja LPA-aluetta. Maa-alueiden todettiin soveltuvan p äiväkotitontin yhteyteen, jolloin pinta-alaksi saataisiin yhteensä noin 5030 m m 2. Kehityskelpoisimmaksi näistä vaihtoehdoista valikoitui Pappilanmäen alueen maankäyttösuunnitelma, jossa lisäalue ita hankitaan korttelin 3 0 sisäisillä järjestelyillä. Neuvottelut maa-alueiden ostosta ja vaihdosta etenivät Pöytyän kunnan ja seurakunnan välillä niin, että kaupat tehtiin marraskuussa Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 10

11 maankäyttösuunnitelma Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavan muutoksella päiväkodin tontti (Y) laajenee, ja on noin 5169 m 2. Rakennusoikeus säilytetään kuitenkin samassa kokoluokassa (1592 m 2 /1550 m 2 ), sillä tehokkuuslukua pienennetään (e=0,40/e=0,30). Tonttia pidetään kooltaan riittävänä, joskin ahtaana viisiosastoiselle päiväkodille, mikäli se rakennetaan yksikerroksisena. Leikkipihan ja pysäköinnin sijoitte lu on nyk yistä asemakaavaa tarke mpaa. Rakennusalaa on siirretty idemmäksi, jolloin suuren päiväkotirakennuksen vaikutus suojeltavaan pappilamiljööseen jää pienemmäksi. Päiväkodin pysäköintialue ja yleinen autopaikkojen pysäköintialue ovat rinnakka in, jolloin alueen liikennettä pystytään paremmin keskittämään ja ohjaamaan. LPA-alueen pohjoisosaan esitetää n uutta ajoneuvoliittymää. Päiväkotialueen laajentamisen vaikutukset arvioidaan liikennejärjestelyjen kannalta vähäisiksi. Ajoyhteys päiväkodin ja entisen pappilan tontille on muutettu kaduksi. Tämän jatkoksi on merkitty kevye n liikenteen väylä, joka j ohtaa puistoalueelle. Merkintöjä pidetään aiempaa selkeämpinä. Katu siirtyy kunnan hoidettavaksi, ja puistoon johtava kulkureitti tulee yleiseen käyttöön. Päiväkotialueen lisäksi on tarkennettu ja osin muutettu merkintöjä myö s muilla korttelialueilla. Entisen pappilan pihapiiri on edelle en asuinrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään (A/s-1). Asuinrakennus on suojeltu (sr-1) ja kaksi piharakennusta säilytettäviä (sr-2). Yksi rakennusala o n merkitty t alousrakennukselle. Lisäksi on merkitty rakennusala vanhan kivijal an kohdalle, mitä ei nykyise ssä asemakaavassa ollut. Rakennuspaikan pohjois- ja etelärajaa on hieman muutettu. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 11

12 Kyrön seurakuntakodin piha-alue (YK) pienenee pohjoisosistaan. Alueella ollut le ikkikenttä siirretään tontin länsilaidalle. Autopaikkojen korttelialue pienenee, mutta säilyy edelleen myös seurakunnan kä ytössä. Tonttialuetta sallitaan käytettävän myös osin asumiseen (a 30% ). Muutosten arvioidaan olevan se urakuntakodin käytettävyyden kannalta vähäisiä. Liikennemäärät kasvavat suuresti päiväkodin rakentamisen myötä, minkä vuoksi leikkikentän siirtäminen kadun eteläpuolelle on perusteltua. Kaavan valmisteluvaiheessa oli julkisesti esillä päivätty luonnos Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Vaikutusselvitysten ja -arvioinnin tulokset Asemakaavamuutoksen eri vaihtoehtoja on arvioitu Pöytyän kunnan hallinnollisessa ja teknisessä palvelukeskuksessa. Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Osallisten mielipiteet on pyritty ottamaan huomioon valintoja tehtäessä ja asemakaavaratkaisua kehitettäessä. Kaavamuutoksen luonnokse n valmistelun aikana oltiin yhteydessä useisiin alueen kiinteistönomistajiin. Kaava-alueiden tulevat rajat on pyritty määrittelemään yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa. Asemakaavan luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet julkisesti esillä olleesta päivätystä luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa ja yksi mielipide. Fortum Sähkönsiirto Oy:llä ( ) ei ollut huomautettavaa kaavan sisällöstä. Varsinais-Suomen maakuntamuseolla ( ) ei ollut omalta toimialaltaan huomautettavaa kaavamuutoksesta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa ( ) esitettiin suojeltuun rakennuspaikkaan ja päiväkodin tonttiin tehtäviä merkintätarkennuksia sekä eräiden voimassa olevan asemakaavan yleisten kaavamääräysten palauttamista. (vastine) ELY-keskuksen ehdottamat tarkennukset ja muutokset voidaan ottaa huomioon asemakaavaehdotusta laadittaessa. Marko Saarinen ja Sirpa Jaako ( ) esittivät maa-alueiden vaihtoa siten, että kiinteistön 5:130 lounaissivuun liitettäisiin yhden metrin levyinen lisäalue, joka on pinta-alaltaan noin 45 m 2. Kyröläntanhuan sijaan kadun nimeksi esitetään Harjuntietä. Lisäksi esitetään asuntotontin ja päiväkodin rajalle mahdollisimman hyvää suoja-aitaa tai riittävää kasvillisuutta turvaamaan yksityisyyttä ja kotirauhaa. (vastine) Maa-alueiden vaihtoa koskevissa jatkoneuvotteluissa on päädytty ratkaisuun, jossa kunta luovuttaa luonnoksen mukaisen, noin 45 m 2 laajuisen alueen liitettäväksi tonttiin. Esitetty katunimi on mahdollinen, sillä Pöytyän kunnassa ei vielä ole Harjuntietä. Päiväkotitontin etelärajalle voidaan merkitä istutettava alueen osa. Asemakaavan luonnoksen kehittäminen - Kyröläntanhua on muutettu Harjuntieksi. - Päiväkotitontin eteläkärkeen on lisätty istutettava alueen osa. Tontin rakennusalaa on laajennettu lännen suuntaan. Pohjoisraja lle on merkitty johtoa varten varattu alueen osa. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 12

13 - Korttelin 30 rakennuspaikalla 2 olevalle 65 m 2 rakennusalalle on lisätty suojelumerkintä sr-5 (Suojeltava rakennuksen osa, jota ei saa purkaa. Muutos- ja korjaustoimenpiteet sekä lisä- ja uudisrakentaminen on tehtävä kohteen kulttuurihistorialliset, rakennushistorialliset ja maisemalliset arvot säilyttävällä tavalla.). - Päiväkotitontin Y-merkintä on tarkennettu muotoon YL (Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.). - Asemakaavamääräyksiä on täydennetty seuraavasti: - Tällä asemakaava-alueella on ohjeellinen tonttijako. - Alueella tulee säilyttää mahdollisimman paljon alkuperäistä puustoa ja muuta kasvillisuutta. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma siitä, miten alueen puustoa säästetään ja täydennetään. - LPA-alueen ja YL-alueen pysäköimispaikan ajoneuvoliikenne on pyrittävä järjestämään yksisuuntaisena. Asemakaavan ehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset - Asemakaavan ehdotukseen tehdyt muutokset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Pöytyän kunnanhallituksen päätökset - asemakaavan muutoksen laadinnan aloittaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville..201_ - esitys asemakaavan muutoksen hyväksymisestä kunnanvaltuustolle..201_ Pöytyän kunnanvaltuuston päätökset - asemakaavan muutoksen hyväksyminen..201_ (KV ). 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut Kaavamuutosalueella ovat korttelit 30 ja 216 sekä katu- ja liikennealueita (LT, LPA). Korttelit sisältävät asuinrakennusten, julkisten lähipalvelurakennusten, kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueita (A, YL, YK). Näiden lisäksi on autopaikkojen (LPA) korttelialuetta. Alueen pinta-ala on noin 2,3 hehtaaria. Yksityiskohtaiset mitoitustiedot esitetään asemakaavan seurantalomakkeella. Alueen käyttö painottuu palveluihin. Asemakaavan muutosalueella on Kyrön seurakuntakoti sekä suunnitteilla Kyrön päiväkoti. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 13

14 5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan laadukkaan ja tasapainoisen taajamarakenteen muodostuminen. Suunnittelussa otetaa n huomioon alueen ja lähiympäristön merkittävät kulttuurihistorialliset arvot. 5.3 ALUEVARAUKSET Korttelialueet Alueella ovat korttelit 30 ja 216. Kortteli 30, tontti 1 Korttelialueella on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten tontti (YK). Tontille saa rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia (II). Rakennustehokkuus on 0,30 Kortteli 30, tontti 2 Korttelialueella on asuinrakennusten tontti, jolla ympäristö säilytetään (A/s-1). Rakentamisen, korjausten ja muutosten yhteydessä tulee alueen ja rakennusten rakennustaiteelliset, historialliset ja maisemalliset ominaispiirteet ottaa huomioon. Korjaustoimenpiteet ja lisärakentaminen tulee toteuttaa yhtenäisen, harkitun rakennustavan mukaisesti rakennusten muodon, materiaalien, värityksen ja julkisivujaon puolesta niille luonteenomaisella tavalla. Rakennusoikeus, yhteensä 525 m 2, on määritelty rakennusaloittain. Suojeltavaksi tai säilytettäväksi merkittyjä (sr-1, sr-2, sr-5) rakennuksia on neljä. Lisäksi on yksi uudisrakennuksen rakennusala, jolle saa tehdä enintään 1½-kerroksisen talousrakennuksen. Kortteli 216, tontti 1 Korttelialueella on julkisten lähipalvelurakennusten tontti (YL). Tontille saa rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia (II). Rakennustehokkuus on 0,30. Kortteliin on merkitty rakennusalan lisäksi alueet leikkipaikalle (le) ja pysäköimispaikalle (p), joilla pyritään tarkemmin ohjaamaan rakennuksen ja toimintojen sijoittumista Muut alueet Katualueet Alueella on yksi katu (Harjuntie), jonka jatkona on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu (pp/t). Lisäksi on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu (pp/h). Liikennealueet Kyröntie on merkitty maantien alueeksi (LT). Lisäksi on autopaikkojen korttelialuetta (LPA), joka on tarkoitettu korttelien 30 ja 216 käyttöön. 5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Asemakaavan muutoshankkeella ei pyritä merkittävissä määrin muuttamaan Kyrön taajamaan jo suunniteltua yhdyskuntarakennetta. Taajamakuva Uuden kookkaan julkisen rakennuksen, eli Kyrön päiväkodin, rakentaminen vaikuttaa paikalliseen taajamakuvaan suuresti. Mittakaavaltaan samaa luokkaa oleva rakentamismahdollisuus on tosin ollut jo väistyvässäkin asemakaavassa. Päiväkoti- Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 14

15 tonttia on laajennettu lähemmäksi Kyröntietä. Toimenpiteellä pyritään hyödyntämään nykyistä paremmin alueen rakentamismahdollisuuksia. Rakennettu kulttuuriympäristö Alue on osa Kyrön vanhaa raittimiljöötä, jonka uusi ja vanha rakennuskanta tulee sopeuttaa toisiinsa. Kyrön entisen pappilan pihapiiri on ympäristöltään säilytettävä ja sillä olevat rakennukset on merkitty suojeltaviksi tai säilytettäviksi. Yhdelle uudisrakennukselle on merkitty rakennusala, jolla on rakennusoikeutta 100 m 2. Tontien viereisten julkisten rakennusten korttelialueiden rakennustehokkuus on 0,30 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi (II). Virkistys Vähäinen osa lähivirkistysalueesta (n. 45 m 2 ) liitetään tonttiin Harjuntien jatkeeksi merkitty kevyen liikenteen väylä takaa vapaan kulkuyhteyden virkistysalueelle, mm. tuulimyllyn aukiolle. Liikenne Kyröntielle (LT) sallitaan ajoneuvoliittymiä vain kaavakartalla nuolella merkittyihin kohtiin, jotka ovat jo lähes kaikki olemassa ja perustuvat vanhaan rakenteeseen. Autopaikkojen korttelialueen (LPA) liikenne maantielle on kaavamääräyksen mukaan pyrittävä järjestämään yksisuuntaisena. Harjuntie-niminen katu toimii korttelien 216 ja 30 tonttikatuna. Poistuvaan asemakaavaan se on merkitty ajoyhteydeksi, mutta ottaen huomioon sen kautta tulevaisuudessa kulkeva julkinen kevyt liikenne ja mittava päiväkodin autoliikenne, se on perusteltua muuttaa kaduksi. Suunnittelualueella olevat kevyen liikenteen katuosuudet (pp/t, pp/h) muodostavat Kyröntien ja Pappilanmäen lähivirkistysalueen ulkoilureittien kanssa erityisesti kävelyyn hyvin soveltuva kulkureitistön. Tekninen huolto Alue on kunnallistekniikassa piirissä. Johtovaraukset aiheuttavat rakennusrajoitteita muutamien tonttien reunoille Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ei merkittävää tiedossa olevaa vaikutusta Muut vaikutukset Suhde ylempiin kaavatasoihin Asemakaava noudattaa ylempien kaavatasojen tavoitteita, joissa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Päiväkoti sijoitettiin alueelle mm. poistuvan asemakaavan käyttötarkoitusmerkinnän sekä koko taajaman tasolla tehdyn sijoituspaikkatarkastelun perusteella. 5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Kyröntien ajoneuvoliikenne aiheuttaa alueelle meluhaittaa. Asemakaavassa häiriöiltä suojaudutaan korttelissa 30 rakenteiden ääneneristävyyttä koskevilla määräyksillä. Korttelissa 216 päiväkodin leikkipaikka on sijoitettu rakennusalan länsipuolelle, jossa se on kauimpana tiestä. Kyröntien vierellä on pysäköintialueita. 5.6 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Esitetään selostuksen liitteessä. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 15

16 5.7 NIMISTÖ Alueelle rakennettava katu, nykyinen ajoyhteys, on nimetty Harjuntieksi. Nimiehdotus on tullut alueen asukkailta. Pappilanmäen alueen rinnemaasto muistuttaa harjua. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVATJA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT Asemakaavan muutostyön aikana on suunniteltu Kyrön päiväkodin uudisrakennusta. Arkkitehtitoimisto Küttner Oy:n laatimien luonnospiirustusten mukaan alueelle on tulossa viisiosastoinen, yksikerroksinen päiväkotirakennus. Kyrön päiväkodin asemapiirrosluonnos, Arkkitehtitoimisto Küttner Oy 6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS Asemakaavan toteuttamiseen voidaan ryhtyä sen saatua lainvoiman. 6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA Asemakaavan ajanmukaisuutta tulee arvioida viimeistään kolmentoista vuoden kuluttua (MRL 60 ). Selostuksen on laatinut aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 16

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Yläneen

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot