K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Kyrön taajaman asemakaava-alue, korttelit 30 ja 216 Selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan laatija aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu Pöytyän kunta, kaavoituspalvelut Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, RIIHIKOSKI puhelin: , sähköposti: Asemakaavan vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Asemakaavan hyväksyminen Pöytyän kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan _. Lainvoimaisuus Asemakaavan lainvoimaisuudesta on kuulutettu KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Asemakaavan muutosalue sijait see Kyrön taaj aman eteläosassa, Pa ppilanmäen alueella. Kyröntien varrella olevalla alueella on mm. Karinaisten entinen pappila ja Kyrön seurakuntakoti. Muutettavan asemakaavan pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria. 1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS Asemakaavahanke on nimetty viereisen Pappilanmäen asuntoalueen mukaan. Pöytyän kunta aikoo rakennuttaa Kyrön taajamaan uuden viisiosastoisen päiväkodin. Sijoituspaikaksi on selvitysten jälkeen valikoitunut korttelissa 30 tarkoitukseen jo varattu Y-alue. Pinta-alaltaan se e i ole kuiten kaan riittävä, joten on ta rpeen laatia asemakaavan muutos, jossa päiväkodin tonttia laajennetaan. Laajennus aiotaan tehdä korttelin 30 pohjoisosaan. Kaavaa muutettaessa pyritään säilyttämään vuonna 2007 hyväksytyn asemakaavan mukaiset su ojelutavoitteet ja rakenta mismahdollisuudet korttelin 30 eteläosassa. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 2

3 1.4 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN NIMI JA TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA 4 2 TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA 4 3 LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 7 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 13 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ 16 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVATJA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA 16 Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 3

4 1.5 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 osallistumis- ja arviointisuunnitelma Museoviraston kohdeinventointilomakkeet asemakaavamerkinnät ja määräykset asemakaavan seurantalomake 1.6 LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVI- TYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA Selvitys 1 Selvitys 2 Karinaisten kulttuuriympäristöohjelma, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, 2002 Kyrön pappilan kaava-alueen luontoselvitys, Suomen Luontotieto Oy 26/ TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Asemakaavahanke on mainittu vuoden 2011 k aavoituskatsauksessa. Pöytyän kunnanhallitus päätti laittaa asemakaavan laadinnan vireille ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) Alueelta laadittu asemakaavaluonnos oli MRL 62 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä Asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä _. Pöytyän kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen _. 2.2 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan viisiosastoisen päiväkodin rakentaminen Kyrön taajamaan. Alueen vanhan rakennuskannan ominaispiirteitä säilytetään (/s) ja neljä rakennuksista suojellaan (sr-1, sr-2, sr-5 ). Alueella ovat korttelit 30 ja 216 sekä katu- ja liikennealueita (LT). Korttelit sisältävät asuinrakennusten ja yleisten rakenn usten korttelialueita (A, Y, YK). Näiden lisäksi on autopaikkojen (LPA) korttelialuetta. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kyrön taajaman eteläosassa, Kyröntien varrella. Tällä hetkellä alue painottuu Kyrön seurakuntakodin toimintoihin. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 4

5 3.1.2 Luonnonympäristö Alue on rakennettua taajamaa, jossa luonnontilaisena säilynyttä ympäri stöä on vähän. Kasvilajisto on kulttuuriperäistä. Luontoselvityksen mukaan alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain tai EU:n direktiivie n tarkoittamia erityisiä luontokohteita, jotka tulisi ottaa huomioon alueen kaavoituksessa Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Suunnittelualueen sijainti on Kyrön taajamassa keskeinen. vanha pappilarakennus Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella on entinen pappilarakennus sekä Kyrön seurakuntakoti. Yksityisomistuksessa oleva, kulttuurihistoriallisesti arvokas pappila on sa anut nykyisen ulkoasunsa 1900-luvun alussa. Kyrölän maatilan asuinrakennus muutettiin silloin kappalaisen virkataloksi arkkitehti Alexander Nyströmin suunnitelmien mukaan. Omaksi kiinte istökseen erotetun vanhan asuinraken nuksen pihapiirissä on jäljellä myös muuta iäkästä rakennuskantaa. Palaneen asuinrakennuksen kivijalan päälle on rakennettu pergola. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 5

6 Kyrön seurakuntakoti Seurakuntakoti on valmistunut vuonna 1968 ja sen laajennusosa vuonna Rakennukseen liittyy laaja, avoin piha-alue pysäköintipaikkoineen ja leikkikenttineen. Alueella ei ole todettu olevan muinaisjäännöksiä. Virkistys Alueen pohjoisosaan on rakennettu leikkikenttä, joka on seurakuntakodin käytössä. Palvelut Alueella on Kyrön seurakuntakoti. Taajaman peruspalvelut ovat alueen läheisyydessä. Työpaikat Seurakuntakodin tiloissa työskentelee Pöytyän seurakunnan henkilöstöä. Liikenne Tonttiliikenne ohjautuu Kyröntielle alueen pohj oisosassa olevan liittymän kautta. Huoltoliikennettä ja kevyttä liikennettä varten o n liittymä myös korttelin 30 eteläkärjessä. Tekninen huolto Alue on liitetty Kyrön taajaman yhdyskuntateknisiin verkostoihin. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Ympäristöhäiriöitä aiheutuu lähinnä maantieltä (Kyröntie) kantautuvasta melusta j a tärinästä Maanomistus Alue on Pöytyän kunnan, Pöytyän seurakunnan, yksityisten ja Suomen valtion omistuksessa. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 6

7 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ote maakuntakaavasta (ent. seutukaavasta) ote maakuntakaavan ehdotuksesta Maakuntakaava (seutukaava) Varsinais-Suomen taajamaseutukaavassa (vahvistettu ) muutosalueella on taajamatoimintojen laajentamisaluetta (AP-r). Alue sisältyy vesiensuojelun kannalta tärkeään lähivaluma-alueeseen (av). Alu een vierellä kulkee yhdystie. Vireillä olevassa maakuntakaavassa (hyväksytty ) alue sisältyy taajamatoimintojen alueeseen (A). Kok o taajama sisältyy raideliikentee seen tukeutuvaan taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueeseen. Seutukaava on voimassa MRL:n mukaisena maakuntakaavana vuoden 2010 alusta lähtien. Yleiskaava Kyrön taajamaan ei ole laadittu osayleiskaavaa. Asemakaava Suurin osa suunnittelualueesta sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään asemakaavaan. Siinä korttelialueille on annettu seuraavat käyttötarkoitusmerkinnät: A/s-1 (Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Rakennuskokonaisuus käsittää Karinaisten entisen p appilan pihapiirin. Rakentamisen, korjausten ja muutosten yhteydessä tulee alueen ja rakennusten rakennustaiteelliset, historialliset ja maisemalliset ominai spiirteet ottaa huomioon. Korjausto imenpiteet ja lisärakentaminen tulee toteuttaa yhtenäisen, harkitun rakennustavan mukaisesti r akennusten muodon, materiaalien, värityksen ja julkisivuja on puolesta niille luonteenomaisella tavalla.), Y (Yleisten rakennusten korttelialue.), YK (Kirkkojen ja muide n seurakunnallisten rakennusten korttelialue.) ja LPA (Autopaikkojen korttelialue.). Lisäksi on lähivirkistysaluetta (VL). Tontilla kol me on suojeltua rakennusta. Kyrö ntien liikennealue (LYT) sisältyy KHO:n vahvistamaan asemakaavaan. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 7

8 ote asemakaavayhdistelmästä 1:2000 ja suunnittelualueen alustava rajaus (punainen katkoviiva) Rakennusjärjestys Alueella noudatetaan Pöytyän kunn an rakennusjärjestystä, joka on tullut voimaan Pohjakartta Kyrön taajama-alueen pohjakartan on laatinut Suomen Kartoitus ja Mittaus Oy. Kartoitus hyväksyttiin Maanmittauslaitoksessa (MML/11/621/2004). Tonttijako ja kiinteistörekisteri Alue on Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä kiinteistörekisterissä. Rakennuskiellot Alueelle ei ole asetettu rakennuskieltoja. Lähiympäristön kaavatilanne Suunnittelualue on asemakaavoitetun alueen ympäröimä. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 8

9 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavan muutoksen laadinta on tarpeen, jotta päiväkodille varattua aluetta voidaan laajentaa. Tavoitteena on mahdollistaa viisiosastoisen päiväkodin rakentaminen. 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Pöytyän kunnanhallitus teki päätöksen asemakaavamuutoksen laadinnan aloittamisesta kokouksessaan OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osalliset mainitaan selostuksen liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Vireilletulo Asemakaavan muutoshankkeen vireilletulosta kuulutettiin Auranmaan Viikkolehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arvioint isuunnitelma on oll ut saatavissa Pöytyän kunnassa koko kaavoitustyön ajan. Osallisilla oli kaavaa valmisteltaessa mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta sen nähtävilläolon aikana. Saadun palautteen pohjalta laadittu asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisi lla on oikeus tehdä muistutus asemakaavasta sen nähtävilläolon aikana (MRA 27 ). Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja asemakaavaa tarvittaessa tarkistetaan. Pöytyän kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan, minkä jälkeen kaavaan tyytymätön voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. Katso myös kohta Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvotteluja järjestetään kaavatyön aikana valmisteluvaiheessa ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen oltua julk isesti nähtävänä (MRA 26 ), mikä li neuvottelujen käyntiin katsotaan jonkin osallisen taholta olevan tarvetta. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 9

10 4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Pöytyän kunnan tavoitteena on rakentaa alueelle viisiosastoinen päiväkoti. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Voimassa olevan maaku ntakaavan (entisen seutukaavan) mukaan aluetta voidaan käyttää taajamatoimintoihin, kuten asumiseen ja palveluihin. Koska Kyrön taajamaan ei ole laadittu osayleiskaavaa, ohjaa maakuntakaava asemakaavan laadintaa. 4.5 ASEMAKAAVAN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Kyrön uudelle päiväkodille on etsitty vaihtoehtoisia sijo ituspaikkoja jo vuoden 2010 aikana. Vertailua tehtiin entisen kirjastotalon tontin, Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteen (entinen Karinaisten kunnantalo) ja Pappilanmäen alueen välillä. Kyrön toimipisteen muuttaminen päiväkodiksi vaatisi asemakaavan muutoksen (YHS). Rakennus soveltuu päiväkotikäyttöön, mutta tiloiltaa n se ei ole siihen tarkoitukseen tehokas ja vaatii myös lisärakentamista. Tonttialue noin 7800 m 2 on riittävä, mutta piha-alueet eivät ole helposti hyödynnettävissä päiväkodin tarpeisiin. Myös entisen kirjastotalon tontin muuttamine n päiväkodiksi vaatii asemakaavan muutoksen (YY). Kirjastotalo, joka on historialtaan entinen Karinaisten kunnantalo, ei sovellu päiväkodiksi. Edustavaa jälleenrakennuskauden julkista rakennusta ei ehkä voida purkaa sen su ojeluarvojen vuoksi. Tonttialue noin 4565 m 2 on päiväkodin tarpeisiin pieni. Toiminta-aluetta voitaneen laajentaa viereiselle lähivirkistysalueelle. Pappilanmäen alueella on valmiiksi kaavoitettu Y-alue, joka on pinta-alaltaan noin 3980 m 2. Se ei ole riitt ävä viisiosastoiselle päiväkodille. Tarvittavaa lisämaata etsittiin viereisiltä kaava-alueilta. Pohjoispuolella on yksityisomistuksessa olevaa maa- ja metsätalousaluetta. Etelä- ja itäpuolella on Pöytyän seurakunnan omistamaa YKaluetta ja LPA-aluetta. Maa-alueiden todettiin soveltuvan p äiväkotitontin yhteyteen, jolloin pinta-alaksi saataisiin yhteensä noin 5030 m m 2. Kehityskelpoisimmaksi näistä vaihtoehdoista valikoitui Pappilanmäen alueen maankäyttösuunnitelma, jossa lisäalue ita hankitaan korttelin 3 0 sisäisillä järjestelyillä. Neuvottelut maa-alueiden ostosta ja vaihdosta etenivät Pöytyän kunnan ja seurakunnan välillä niin, että kaupat tehtiin marraskuussa Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 10

11 maankäyttösuunnitelma Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavan muutoksella päiväkodin tontti (Y) laajenee, ja on noin 5169 m 2. Rakennusoikeus säilytetään kuitenkin samassa kokoluokassa (1592 m 2 /1550 m 2 ), sillä tehokkuuslukua pienennetään (e=0,40/e=0,30). Tonttia pidetään kooltaan riittävänä, joskin ahtaana viisiosastoiselle päiväkodille, mikäli se rakennetaan yksikerroksisena. Leikkipihan ja pysäköinnin sijoitte lu on nyk yistä asemakaavaa tarke mpaa. Rakennusalaa on siirretty idemmäksi, jolloin suuren päiväkotirakennuksen vaikutus suojeltavaan pappilamiljööseen jää pienemmäksi. Päiväkodin pysäköintialue ja yleinen autopaikkojen pysäköintialue ovat rinnakka in, jolloin alueen liikennettä pystytään paremmin keskittämään ja ohjaamaan. LPA-alueen pohjoisosaan esitetää n uutta ajoneuvoliittymää. Päiväkotialueen laajentamisen vaikutukset arvioidaan liikennejärjestelyjen kannalta vähäisiksi. Ajoyhteys päiväkodin ja entisen pappilan tontille on muutettu kaduksi. Tämän jatkoksi on merkitty kevye n liikenteen väylä, joka j ohtaa puistoalueelle. Merkintöjä pidetään aiempaa selkeämpinä. Katu siirtyy kunnan hoidettavaksi, ja puistoon johtava kulkureitti tulee yleiseen käyttöön. Päiväkotialueen lisäksi on tarkennettu ja osin muutettu merkintöjä myö s muilla korttelialueilla. Entisen pappilan pihapiiri on edelle en asuinrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään (A/s-1). Asuinrakennus on suojeltu (sr-1) ja kaksi piharakennusta säilytettäviä (sr-2). Yksi rakennusala o n merkitty t alousrakennukselle. Lisäksi on merkitty rakennusala vanhan kivijal an kohdalle, mitä ei nykyise ssä asemakaavassa ollut. Rakennuspaikan pohjois- ja etelärajaa on hieman muutettu. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 11

12 Kyrön seurakuntakodin piha-alue (YK) pienenee pohjoisosistaan. Alueella ollut le ikkikenttä siirretään tontin länsilaidalle. Autopaikkojen korttelialue pienenee, mutta säilyy edelleen myös seurakunnan kä ytössä. Tonttialuetta sallitaan käytettävän myös osin asumiseen (a 30% ). Muutosten arvioidaan olevan se urakuntakodin käytettävyyden kannalta vähäisiä. Liikennemäärät kasvavat suuresti päiväkodin rakentamisen myötä, minkä vuoksi leikkikentän siirtäminen kadun eteläpuolelle on perusteltua. Kaavan valmisteluvaiheessa oli julkisesti esillä päivätty luonnos Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Vaikutusselvitysten ja -arvioinnin tulokset Asemakaavamuutoksen eri vaihtoehtoja on arvioitu Pöytyän kunnan hallinnollisessa ja teknisessä palvelukeskuksessa. Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Osallisten mielipiteet on pyritty ottamaan huomioon valintoja tehtäessä ja asemakaavaratkaisua kehitettäessä. Kaavamuutoksen luonnokse n valmistelun aikana oltiin yhteydessä useisiin alueen kiinteistönomistajiin. Kaava-alueiden tulevat rajat on pyritty määrittelemään yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa. Asemakaavan luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet julkisesti esillä olleesta päivätystä luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa ja yksi mielipide. Fortum Sähkönsiirto Oy:llä ( ) ei ollut huomautettavaa kaavan sisällöstä. Varsinais-Suomen maakuntamuseolla ( ) ei ollut omalta toimialaltaan huomautettavaa kaavamuutoksesta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa ( ) esitettiin suojeltuun rakennuspaikkaan ja päiväkodin tonttiin tehtäviä merkintätarkennuksia sekä eräiden voimassa olevan asemakaavan yleisten kaavamääräysten palauttamista. (vastine) ELY-keskuksen ehdottamat tarkennukset ja muutokset voidaan ottaa huomioon asemakaavaehdotusta laadittaessa. Marko Saarinen ja Sirpa Jaako ( ) esittivät maa-alueiden vaihtoa siten, että kiinteistön 5:130 lounaissivuun liitettäisiin yhden metrin levyinen lisäalue, joka on pinta-alaltaan noin 45 m 2. Kyröläntanhuan sijaan kadun nimeksi esitetään Harjuntietä. Lisäksi esitetään asuntotontin ja päiväkodin rajalle mahdollisimman hyvää suoja-aitaa tai riittävää kasvillisuutta turvaamaan yksityisyyttä ja kotirauhaa. (vastine) Maa-alueiden vaihtoa koskevissa jatkoneuvotteluissa on päädytty ratkaisuun, jossa kunta luovuttaa luonnoksen mukaisen, noin 45 m 2 laajuisen alueen liitettäväksi tonttiin. Esitetty katunimi on mahdollinen, sillä Pöytyän kunnassa ei vielä ole Harjuntietä. Päiväkotitontin etelärajalle voidaan merkitä istutettava alueen osa. Asemakaavan luonnoksen kehittäminen - Kyröläntanhua on muutettu Harjuntieksi. - Päiväkotitontin eteläkärkeen on lisätty istutettava alueen osa. Tontin rakennusalaa on laajennettu lännen suuntaan. Pohjoisraja lle on merkitty johtoa varten varattu alueen osa. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 12

13 - Korttelin 30 rakennuspaikalla 2 olevalle 65 m 2 rakennusalalle on lisätty suojelumerkintä sr-5 (Suojeltava rakennuksen osa, jota ei saa purkaa. Muutos- ja korjaustoimenpiteet sekä lisä- ja uudisrakentaminen on tehtävä kohteen kulttuurihistorialliset, rakennushistorialliset ja maisemalliset arvot säilyttävällä tavalla.). - Päiväkotitontin Y-merkintä on tarkennettu muotoon YL (Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.). - Asemakaavamääräyksiä on täydennetty seuraavasti: - Tällä asemakaava-alueella on ohjeellinen tonttijako. - Alueella tulee säilyttää mahdollisimman paljon alkuperäistä puustoa ja muuta kasvillisuutta. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma siitä, miten alueen puustoa säästetään ja täydennetään. - LPA-alueen ja YL-alueen pysäköimispaikan ajoneuvoliikenne on pyrittävä järjestämään yksisuuntaisena. Asemakaavan ehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset - Asemakaavan ehdotukseen tehdyt muutokset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Pöytyän kunnanhallituksen päätökset - asemakaavan muutoksen laadinnan aloittaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville..201_ - esitys asemakaavan muutoksen hyväksymisestä kunnanvaltuustolle..201_ Pöytyän kunnanvaltuuston päätökset - asemakaavan muutoksen hyväksyminen..201_ (KV ). 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut Kaavamuutosalueella ovat korttelit 30 ja 216 sekä katu- ja liikennealueita (LT, LPA). Korttelit sisältävät asuinrakennusten, julkisten lähipalvelurakennusten, kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueita (A, YL, YK). Näiden lisäksi on autopaikkojen (LPA) korttelialuetta. Alueen pinta-ala on noin 2,3 hehtaaria. Yksityiskohtaiset mitoitustiedot esitetään asemakaavan seurantalomakkeella. Alueen käyttö painottuu palveluihin. Asemakaavan muutosalueella on Kyrön seurakuntakoti sekä suunnitteilla Kyrön päiväkoti. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 13

14 5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan laadukkaan ja tasapainoisen taajamarakenteen muodostuminen. Suunnittelussa otetaa n huomioon alueen ja lähiympäristön merkittävät kulttuurihistorialliset arvot. 5.3 ALUEVARAUKSET Korttelialueet Alueella ovat korttelit 30 ja 216. Kortteli 30, tontti 1 Korttelialueella on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten tontti (YK). Tontille saa rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia (II). Rakennustehokkuus on 0,30 Kortteli 30, tontti 2 Korttelialueella on asuinrakennusten tontti, jolla ympäristö säilytetään (A/s-1). Rakentamisen, korjausten ja muutosten yhteydessä tulee alueen ja rakennusten rakennustaiteelliset, historialliset ja maisemalliset ominaispiirteet ottaa huomioon. Korjaustoimenpiteet ja lisärakentaminen tulee toteuttaa yhtenäisen, harkitun rakennustavan mukaisesti rakennusten muodon, materiaalien, värityksen ja julkisivujaon puolesta niille luonteenomaisella tavalla. Rakennusoikeus, yhteensä 525 m 2, on määritelty rakennusaloittain. Suojeltavaksi tai säilytettäväksi merkittyjä (sr-1, sr-2, sr-5) rakennuksia on neljä. Lisäksi on yksi uudisrakennuksen rakennusala, jolle saa tehdä enintään 1½-kerroksisen talousrakennuksen. Kortteli 216, tontti 1 Korttelialueella on julkisten lähipalvelurakennusten tontti (YL). Tontille saa rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia (II). Rakennustehokkuus on 0,30. Kortteliin on merkitty rakennusalan lisäksi alueet leikkipaikalle (le) ja pysäköimispaikalle (p), joilla pyritään tarkemmin ohjaamaan rakennuksen ja toimintojen sijoittumista Muut alueet Katualueet Alueella on yksi katu (Harjuntie), jonka jatkona on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu (pp/t). Lisäksi on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu (pp/h). Liikennealueet Kyröntie on merkitty maantien alueeksi (LT). Lisäksi on autopaikkojen korttelialuetta (LPA), joka on tarkoitettu korttelien 30 ja 216 käyttöön. 5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Asemakaavan muutoshankkeella ei pyritä merkittävissä määrin muuttamaan Kyrön taajamaan jo suunniteltua yhdyskuntarakennetta. Taajamakuva Uuden kookkaan julkisen rakennuksen, eli Kyrön päiväkodin, rakentaminen vaikuttaa paikalliseen taajamakuvaan suuresti. Mittakaavaltaan samaa luokkaa oleva rakentamismahdollisuus on tosin ollut jo väistyvässäkin asemakaavassa. Päiväkoti- Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 14

15 tonttia on laajennettu lähemmäksi Kyröntietä. Toimenpiteellä pyritään hyödyntämään nykyistä paremmin alueen rakentamismahdollisuuksia. Rakennettu kulttuuriympäristö Alue on osa Kyrön vanhaa raittimiljöötä, jonka uusi ja vanha rakennuskanta tulee sopeuttaa toisiinsa. Kyrön entisen pappilan pihapiiri on ympäristöltään säilytettävä ja sillä olevat rakennukset on merkitty suojeltaviksi tai säilytettäviksi. Yhdelle uudisrakennukselle on merkitty rakennusala, jolla on rakennusoikeutta 100 m 2. Tontien viereisten julkisten rakennusten korttelialueiden rakennustehokkuus on 0,30 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi (II). Virkistys Vähäinen osa lähivirkistysalueesta (n. 45 m 2 ) liitetään tonttiin Harjuntien jatkeeksi merkitty kevyen liikenteen väylä takaa vapaan kulkuyhteyden virkistysalueelle, mm. tuulimyllyn aukiolle. Liikenne Kyröntielle (LT) sallitaan ajoneuvoliittymiä vain kaavakartalla nuolella merkittyihin kohtiin, jotka ovat jo lähes kaikki olemassa ja perustuvat vanhaan rakenteeseen. Autopaikkojen korttelialueen (LPA) liikenne maantielle on kaavamääräyksen mukaan pyrittävä järjestämään yksisuuntaisena. Harjuntie-niminen katu toimii korttelien 216 ja 30 tonttikatuna. Poistuvaan asemakaavaan se on merkitty ajoyhteydeksi, mutta ottaen huomioon sen kautta tulevaisuudessa kulkeva julkinen kevyt liikenne ja mittava päiväkodin autoliikenne, se on perusteltua muuttaa kaduksi. Suunnittelualueella olevat kevyen liikenteen katuosuudet (pp/t, pp/h) muodostavat Kyröntien ja Pappilanmäen lähivirkistysalueen ulkoilureittien kanssa erityisesti kävelyyn hyvin soveltuva kulkureitistön. Tekninen huolto Alue on kunnallistekniikassa piirissä. Johtovaraukset aiheuttavat rakennusrajoitteita muutamien tonttien reunoille Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ei merkittävää tiedossa olevaa vaikutusta Muut vaikutukset Suhde ylempiin kaavatasoihin Asemakaava noudattaa ylempien kaavatasojen tavoitteita, joissa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Päiväkoti sijoitettiin alueelle mm. poistuvan asemakaavan käyttötarkoitusmerkinnän sekä koko taajaman tasolla tehdyn sijoituspaikkatarkastelun perusteella. 5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Kyröntien ajoneuvoliikenne aiheuttaa alueelle meluhaittaa. Asemakaavassa häiriöiltä suojaudutaan korttelissa 30 rakenteiden ääneneristävyyttä koskevilla määräyksillä. Korttelissa 216 päiväkodin leikkipaikka on sijoitettu rakennusalan länsipuolelle, jossa se on kauimpana tiestä. Kyröntien vierellä on pysäköintialueita. 5.6 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Esitetään selostuksen liitteessä. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 15

16 5.7 NIMISTÖ Alueelle rakennettava katu, nykyinen ajoyhteys, on nimetty Harjuntieksi. Nimiehdotus on tullut alueen asukkailta. Pappilanmäen alueen rinnemaasto muistuttaa harjua. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVATJA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT Asemakaavan muutostyön aikana on suunniteltu Kyrön päiväkodin uudisrakennusta. Arkkitehtitoimisto Küttner Oy:n laatimien luonnospiirustusten mukaan alueelle on tulossa viisiosastoinen, yksikerroksinen päiväkotirakennus. Kyrön päiväkodin asemapiirrosluonnos, Arkkitehtitoimisto Küttner Oy 6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS Asemakaavan toteuttamiseen voidaan ryhtyä sen saatua lainvoiman. 6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA Asemakaavan ajanmukaisuutta tulee arvioida viimeistään kolmentoista vuoden kuluttua (MRL 60 ). Selostuksen on laatinut aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 16

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 108 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 108 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 108 asemakaavan muutoksen selostus 23.4.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 108 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Marttilantien asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Marttilantien asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Marttilantien asemakaavan muutoksen selostus 22.12.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Marttilantien asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, korttelit

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 72 HERASTUOMARINTIE (PÄIVÄKODIN LIIKENNEALUE)

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 72 HERASTUOMARINTIE (PÄIVÄKODIN LIIKENNEALUE) KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 72 HERASTUOMARINTIE (PÄIVÄKODIN LIIKENNEALUE) LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 24.11.2016 Selostus koskee 24.11.2016 päivättyä kaavakarttaa

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Lammion alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Lammion alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Lammion alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 27.9.2005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Lammion alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

Entisen kansakoulun (Yläkoulun) alue

Entisen kansakoulun (Yläkoulun) alue MARTTILAN KUNTA Entisen kansakoulun (Yläkoulun) alue ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 18.11.2005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue Entisen kansakoulun

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Ristinummen alueen asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 60 TEHTAANTIE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 60 TEHTAANTIE KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 60 TEHTAANTIE LUONNOSVAIHE ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 24.11.2016 Selostus koskee 24.11.2016 päivättyä kaavakarttaa 1.4 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS LÄMPÖKESKUS UUSI

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS LÄMPÖKESKUS UUSI KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS LÄMPÖKESKUS UUSI EHDOTUSVAIHE ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 19.2.2016 (täydennetty 12.4.2016 ja 27.4.2016) Selostus koskee 19.2.2016 päivättyä kaavakarttaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

118-AK1303 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos Nosto Consulting Oy

118-AK1303 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos Nosto Consulting Oy 118-AK1303 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Luonnos 13.2.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SANTTIO, 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 32 (YS) SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUE.

SANTTIO, 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 32 (YS) SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUE. Ak 1120 SANTTIO, 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 32 (YS) SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUE. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.06.2016 päivättyä asemakaavan muutoskarttaa. 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot