K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Kyrön taajaman asemakaava-alue, korttelit 30 ja 216 Selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan laatija aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu Pöytyän kunta, kaavoituspalvelut Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, RIIHIKOSKI puhelin: , sähköposti: Asemakaavan vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Asemakaavan hyväksyminen Pöytyän kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan _. Lainvoimaisuus Asemakaavan lainvoimaisuudesta on kuulutettu KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Asemakaavan muutosalue sijait see Kyrön taaj aman eteläosassa, Pa ppilanmäen alueella. Kyröntien varrella olevalla alueella on mm. Karinaisten entinen pappila ja Kyrön seurakuntakoti. Muutettavan asemakaavan pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria. 1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS Asemakaavahanke on nimetty viereisen Pappilanmäen asuntoalueen mukaan. Pöytyän kunta aikoo rakennuttaa Kyrön taajamaan uuden viisiosastoisen päiväkodin. Sijoituspaikaksi on selvitysten jälkeen valikoitunut korttelissa 30 tarkoitukseen jo varattu Y-alue. Pinta-alaltaan se e i ole kuiten kaan riittävä, joten on ta rpeen laatia asemakaavan muutos, jossa päiväkodin tonttia laajennetaan. Laajennus aiotaan tehdä korttelin 30 pohjoisosaan. Kaavaa muutettaessa pyritään säilyttämään vuonna 2007 hyväksytyn asemakaavan mukaiset su ojelutavoitteet ja rakenta mismahdollisuudet korttelin 30 eteläosassa. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 2

3 1.4 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN NIMI JA TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA 4 2 TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA 4 3 LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 7 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 13 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ 16 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVATJA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA 16 Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 3

4 1.5 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 osallistumis- ja arviointisuunnitelma Museoviraston kohdeinventointilomakkeet asemakaavamerkinnät ja määräykset asemakaavan seurantalomake 1.6 LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVI- TYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA Selvitys 1 Selvitys 2 Karinaisten kulttuuriympäristöohjelma, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, 2002 Kyrön pappilan kaava-alueen luontoselvitys, Suomen Luontotieto Oy 26/ TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Asemakaavahanke on mainittu vuoden 2011 k aavoituskatsauksessa. Pöytyän kunnanhallitus päätti laittaa asemakaavan laadinnan vireille ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) Alueelta laadittu asemakaavaluonnos oli MRL 62 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä Asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä _. Pöytyän kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen _. 2.2 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan viisiosastoisen päiväkodin rakentaminen Kyrön taajamaan. Alueen vanhan rakennuskannan ominaispiirteitä säilytetään (/s) ja neljä rakennuksista suojellaan (sr-1, sr-2, sr-5 ). Alueella ovat korttelit 30 ja 216 sekä katu- ja liikennealueita (LT). Korttelit sisältävät asuinrakennusten ja yleisten rakenn usten korttelialueita (A, Y, YK). Näiden lisäksi on autopaikkojen (LPA) korttelialuetta. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kyrön taajaman eteläosassa, Kyröntien varrella. Tällä hetkellä alue painottuu Kyrön seurakuntakodin toimintoihin. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 4

5 3.1.2 Luonnonympäristö Alue on rakennettua taajamaa, jossa luonnontilaisena säilynyttä ympäri stöä on vähän. Kasvilajisto on kulttuuriperäistä. Luontoselvityksen mukaan alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain tai EU:n direktiivie n tarkoittamia erityisiä luontokohteita, jotka tulisi ottaa huomioon alueen kaavoituksessa Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Suunnittelualueen sijainti on Kyrön taajamassa keskeinen. vanha pappilarakennus Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella on entinen pappilarakennus sekä Kyrön seurakuntakoti. Yksityisomistuksessa oleva, kulttuurihistoriallisesti arvokas pappila on sa anut nykyisen ulkoasunsa 1900-luvun alussa. Kyrölän maatilan asuinrakennus muutettiin silloin kappalaisen virkataloksi arkkitehti Alexander Nyströmin suunnitelmien mukaan. Omaksi kiinte istökseen erotetun vanhan asuinraken nuksen pihapiirissä on jäljellä myös muuta iäkästä rakennuskantaa. Palaneen asuinrakennuksen kivijalan päälle on rakennettu pergola. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 5

6 Kyrön seurakuntakoti Seurakuntakoti on valmistunut vuonna 1968 ja sen laajennusosa vuonna Rakennukseen liittyy laaja, avoin piha-alue pysäköintipaikkoineen ja leikkikenttineen. Alueella ei ole todettu olevan muinaisjäännöksiä. Virkistys Alueen pohjoisosaan on rakennettu leikkikenttä, joka on seurakuntakodin käytössä. Palvelut Alueella on Kyrön seurakuntakoti. Taajaman peruspalvelut ovat alueen läheisyydessä. Työpaikat Seurakuntakodin tiloissa työskentelee Pöytyän seurakunnan henkilöstöä. Liikenne Tonttiliikenne ohjautuu Kyröntielle alueen pohj oisosassa olevan liittymän kautta. Huoltoliikennettä ja kevyttä liikennettä varten o n liittymä myös korttelin 30 eteläkärjessä. Tekninen huolto Alue on liitetty Kyrön taajaman yhdyskuntateknisiin verkostoihin. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Ympäristöhäiriöitä aiheutuu lähinnä maantieltä (Kyröntie) kantautuvasta melusta j a tärinästä Maanomistus Alue on Pöytyän kunnan, Pöytyän seurakunnan, yksityisten ja Suomen valtion omistuksessa. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 6

7 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ote maakuntakaavasta (ent. seutukaavasta) ote maakuntakaavan ehdotuksesta Maakuntakaava (seutukaava) Varsinais-Suomen taajamaseutukaavassa (vahvistettu ) muutosalueella on taajamatoimintojen laajentamisaluetta (AP-r). Alue sisältyy vesiensuojelun kannalta tärkeään lähivaluma-alueeseen (av). Alu een vierellä kulkee yhdystie. Vireillä olevassa maakuntakaavassa (hyväksytty ) alue sisältyy taajamatoimintojen alueeseen (A). Kok o taajama sisältyy raideliikentee seen tukeutuvaan taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueeseen. Seutukaava on voimassa MRL:n mukaisena maakuntakaavana vuoden 2010 alusta lähtien. Yleiskaava Kyrön taajamaan ei ole laadittu osayleiskaavaa. Asemakaava Suurin osa suunnittelualueesta sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään asemakaavaan. Siinä korttelialueille on annettu seuraavat käyttötarkoitusmerkinnät: A/s-1 (Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Rakennuskokonaisuus käsittää Karinaisten entisen p appilan pihapiirin. Rakentamisen, korjausten ja muutosten yhteydessä tulee alueen ja rakennusten rakennustaiteelliset, historialliset ja maisemalliset ominai spiirteet ottaa huomioon. Korjausto imenpiteet ja lisärakentaminen tulee toteuttaa yhtenäisen, harkitun rakennustavan mukaisesti r akennusten muodon, materiaalien, värityksen ja julkisivuja on puolesta niille luonteenomaisella tavalla.), Y (Yleisten rakennusten korttelialue.), YK (Kirkkojen ja muide n seurakunnallisten rakennusten korttelialue.) ja LPA (Autopaikkojen korttelialue.). Lisäksi on lähivirkistysaluetta (VL). Tontilla kol me on suojeltua rakennusta. Kyrö ntien liikennealue (LYT) sisältyy KHO:n vahvistamaan asemakaavaan. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 7

8 ote asemakaavayhdistelmästä 1:2000 ja suunnittelualueen alustava rajaus (punainen katkoviiva) Rakennusjärjestys Alueella noudatetaan Pöytyän kunn an rakennusjärjestystä, joka on tullut voimaan Pohjakartta Kyrön taajama-alueen pohjakartan on laatinut Suomen Kartoitus ja Mittaus Oy. Kartoitus hyväksyttiin Maanmittauslaitoksessa (MML/11/621/2004). Tonttijako ja kiinteistörekisteri Alue on Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä kiinteistörekisterissä. Rakennuskiellot Alueelle ei ole asetettu rakennuskieltoja. Lähiympäristön kaavatilanne Suunnittelualue on asemakaavoitetun alueen ympäröimä. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 8

9 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavan muutoksen laadinta on tarpeen, jotta päiväkodille varattua aluetta voidaan laajentaa. Tavoitteena on mahdollistaa viisiosastoisen päiväkodin rakentaminen. 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Pöytyän kunnanhallitus teki päätöksen asemakaavamuutoksen laadinnan aloittamisesta kokouksessaan OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osalliset mainitaan selostuksen liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Vireilletulo Asemakaavan muutoshankkeen vireilletulosta kuulutettiin Auranmaan Viikkolehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arvioint isuunnitelma on oll ut saatavissa Pöytyän kunnassa koko kaavoitustyön ajan. Osallisilla oli kaavaa valmisteltaessa mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta sen nähtävilläolon aikana. Saadun palautteen pohjalta laadittu asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisi lla on oikeus tehdä muistutus asemakaavasta sen nähtävilläolon aikana (MRA 27 ). Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja asemakaavaa tarvittaessa tarkistetaan. Pöytyän kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan, minkä jälkeen kaavaan tyytymätön voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. Katso myös kohta Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvotteluja järjestetään kaavatyön aikana valmisteluvaiheessa ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen oltua julk isesti nähtävänä (MRA 26 ), mikä li neuvottelujen käyntiin katsotaan jonkin osallisen taholta olevan tarvetta. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 9

10 4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Pöytyän kunnan tavoitteena on rakentaa alueelle viisiosastoinen päiväkoti. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Voimassa olevan maaku ntakaavan (entisen seutukaavan) mukaan aluetta voidaan käyttää taajamatoimintoihin, kuten asumiseen ja palveluihin. Koska Kyrön taajamaan ei ole laadittu osayleiskaavaa, ohjaa maakuntakaava asemakaavan laadintaa. 4.5 ASEMAKAAVAN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Kyrön uudelle päiväkodille on etsitty vaihtoehtoisia sijo ituspaikkoja jo vuoden 2010 aikana. Vertailua tehtiin entisen kirjastotalon tontin, Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteen (entinen Karinaisten kunnantalo) ja Pappilanmäen alueen välillä. Kyrön toimipisteen muuttaminen päiväkodiksi vaatisi asemakaavan muutoksen (YHS). Rakennus soveltuu päiväkotikäyttöön, mutta tiloiltaa n se ei ole siihen tarkoitukseen tehokas ja vaatii myös lisärakentamista. Tonttialue noin 7800 m 2 on riittävä, mutta piha-alueet eivät ole helposti hyödynnettävissä päiväkodin tarpeisiin. Myös entisen kirjastotalon tontin muuttamine n päiväkodiksi vaatii asemakaavan muutoksen (YY). Kirjastotalo, joka on historialtaan entinen Karinaisten kunnantalo, ei sovellu päiväkodiksi. Edustavaa jälleenrakennuskauden julkista rakennusta ei ehkä voida purkaa sen su ojeluarvojen vuoksi. Tonttialue noin 4565 m 2 on päiväkodin tarpeisiin pieni. Toiminta-aluetta voitaneen laajentaa viereiselle lähivirkistysalueelle. Pappilanmäen alueella on valmiiksi kaavoitettu Y-alue, joka on pinta-alaltaan noin 3980 m 2. Se ei ole riitt ävä viisiosastoiselle päiväkodille. Tarvittavaa lisämaata etsittiin viereisiltä kaava-alueilta. Pohjoispuolella on yksityisomistuksessa olevaa maa- ja metsätalousaluetta. Etelä- ja itäpuolella on Pöytyän seurakunnan omistamaa YKaluetta ja LPA-aluetta. Maa-alueiden todettiin soveltuvan p äiväkotitontin yhteyteen, jolloin pinta-alaksi saataisiin yhteensä noin 5030 m m 2. Kehityskelpoisimmaksi näistä vaihtoehdoista valikoitui Pappilanmäen alueen maankäyttösuunnitelma, jossa lisäalue ita hankitaan korttelin 3 0 sisäisillä järjestelyillä. Neuvottelut maa-alueiden ostosta ja vaihdosta etenivät Pöytyän kunnan ja seurakunnan välillä niin, että kaupat tehtiin marraskuussa Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 10

11 maankäyttösuunnitelma Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavan muutoksella päiväkodin tontti (Y) laajenee, ja on noin 5169 m 2. Rakennusoikeus säilytetään kuitenkin samassa kokoluokassa (1592 m 2 /1550 m 2 ), sillä tehokkuuslukua pienennetään (e=0,40/e=0,30). Tonttia pidetään kooltaan riittävänä, joskin ahtaana viisiosastoiselle päiväkodille, mikäli se rakennetaan yksikerroksisena. Leikkipihan ja pysäköinnin sijoitte lu on nyk yistä asemakaavaa tarke mpaa. Rakennusalaa on siirretty idemmäksi, jolloin suuren päiväkotirakennuksen vaikutus suojeltavaan pappilamiljööseen jää pienemmäksi. Päiväkodin pysäköintialue ja yleinen autopaikkojen pysäköintialue ovat rinnakka in, jolloin alueen liikennettä pystytään paremmin keskittämään ja ohjaamaan. LPA-alueen pohjoisosaan esitetää n uutta ajoneuvoliittymää. Päiväkotialueen laajentamisen vaikutukset arvioidaan liikennejärjestelyjen kannalta vähäisiksi. Ajoyhteys päiväkodin ja entisen pappilan tontille on muutettu kaduksi. Tämän jatkoksi on merkitty kevye n liikenteen väylä, joka j ohtaa puistoalueelle. Merkintöjä pidetään aiempaa selkeämpinä. Katu siirtyy kunnan hoidettavaksi, ja puistoon johtava kulkureitti tulee yleiseen käyttöön. Päiväkotialueen lisäksi on tarkennettu ja osin muutettu merkintöjä myö s muilla korttelialueilla. Entisen pappilan pihapiiri on edelle en asuinrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään (A/s-1). Asuinrakennus on suojeltu (sr-1) ja kaksi piharakennusta säilytettäviä (sr-2). Yksi rakennusala o n merkitty t alousrakennukselle. Lisäksi on merkitty rakennusala vanhan kivijal an kohdalle, mitä ei nykyise ssä asemakaavassa ollut. Rakennuspaikan pohjois- ja etelärajaa on hieman muutettu. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 11

12 Kyrön seurakuntakodin piha-alue (YK) pienenee pohjoisosistaan. Alueella ollut le ikkikenttä siirretään tontin länsilaidalle. Autopaikkojen korttelialue pienenee, mutta säilyy edelleen myös seurakunnan kä ytössä. Tonttialuetta sallitaan käytettävän myös osin asumiseen (a 30% ). Muutosten arvioidaan olevan se urakuntakodin käytettävyyden kannalta vähäisiä. Liikennemäärät kasvavat suuresti päiväkodin rakentamisen myötä, minkä vuoksi leikkikentän siirtäminen kadun eteläpuolelle on perusteltua. Kaavan valmisteluvaiheessa oli julkisesti esillä päivätty luonnos Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Vaikutusselvitysten ja -arvioinnin tulokset Asemakaavamuutoksen eri vaihtoehtoja on arvioitu Pöytyän kunnan hallinnollisessa ja teknisessä palvelukeskuksessa. Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Osallisten mielipiteet on pyritty ottamaan huomioon valintoja tehtäessä ja asemakaavaratkaisua kehitettäessä. Kaavamuutoksen luonnokse n valmistelun aikana oltiin yhteydessä useisiin alueen kiinteistönomistajiin. Kaava-alueiden tulevat rajat on pyritty määrittelemään yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa. Asemakaavan luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet julkisesti esillä olleesta päivätystä luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa ja yksi mielipide. Fortum Sähkönsiirto Oy:llä ( ) ei ollut huomautettavaa kaavan sisällöstä. Varsinais-Suomen maakuntamuseolla ( ) ei ollut omalta toimialaltaan huomautettavaa kaavamuutoksesta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa ( ) esitettiin suojeltuun rakennuspaikkaan ja päiväkodin tonttiin tehtäviä merkintätarkennuksia sekä eräiden voimassa olevan asemakaavan yleisten kaavamääräysten palauttamista. (vastine) ELY-keskuksen ehdottamat tarkennukset ja muutokset voidaan ottaa huomioon asemakaavaehdotusta laadittaessa. Marko Saarinen ja Sirpa Jaako ( ) esittivät maa-alueiden vaihtoa siten, että kiinteistön 5:130 lounaissivuun liitettäisiin yhden metrin levyinen lisäalue, joka on pinta-alaltaan noin 45 m 2. Kyröläntanhuan sijaan kadun nimeksi esitetään Harjuntietä. Lisäksi esitetään asuntotontin ja päiväkodin rajalle mahdollisimman hyvää suoja-aitaa tai riittävää kasvillisuutta turvaamaan yksityisyyttä ja kotirauhaa. (vastine) Maa-alueiden vaihtoa koskevissa jatkoneuvotteluissa on päädytty ratkaisuun, jossa kunta luovuttaa luonnoksen mukaisen, noin 45 m 2 laajuisen alueen liitettäväksi tonttiin. Esitetty katunimi on mahdollinen, sillä Pöytyän kunnassa ei vielä ole Harjuntietä. Päiväkotitontin etelärajalle voidaan merkitä istutettava alueen osa. Asemakaavan luonnoksen kehittäminen - Kyröläntanhua on muutettu Harjuntieksi. - Päiväkotitontin eteläkärkeen on lisätty istutettava alueen osa. Tontin rakennusalaa on laajennettu lännen suuntaan. Pohjoisraja lle on merkitty johtoa varten varattu alueen osa. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 12

13 - Korttelin 30 rakennuspaikalla 2 olevalle 65 m 2 rakennusalalle on lisätty suojelumerkintä sr-5 (Suojeltava rakennuksen osa, jota ei saa purkaa. Muutos- ja korjaustoimenpiteet sekä lisä- ja uudisrakentaminen on tehtävä kohteen kulttuurihistorialliset, rakennushistorialliset ja maisemalliset arvot säilyttävällä tavalla.). - Päiväkotitontin Y-merkintä on tarkennettu muotoon YL (Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.). - Asemakaavamääräyksiä on täydennetty seuraavasti: - Tällä asemakaava-alueella on ohjeellinen tonttijako. - Alueella tulee säilyttää mahdollisimman paljon alkuperäistä puustoa ja muuta kasvillisuutta. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma siitä, miten alueen puustoa säästetään ja täydennetään. - LPA-alueen ja YL-alueen pysäköimispaikan ajoneuvoliikenne on pyrittävä järjestämään yksisuuntaisena. Asemakaavan ehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset - Asemakaavan ehdotukseen tehdyt muutokset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Pöytyän kunnanhallituksen päätökset - asemakaavan muutoksen laadinnan aloittaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville..201_ - esitys asemakaavan muutoksen hyväksymisestä kunnanvaltuustolle..201_ Pöytyän kunnanvaltuuston päätökset - asemakaavan muutoksen hyväksyminen..201_ (KV ). 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut Kaavamuutosalueella ovat korttelit 30 ja 216 sekä katu- ja liikennealueita (LT, LPA). Korttelit sisältävät asuinrakennusten, julkisten lähipalvelurakennusten, kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueita (A, YL, YK). Näiden lisäksi on autopaikkojen (LPA) korttelialuetta. Alueen pinta-ala on noin 2,3 hehtaaria. Yksityiskohtaiset mitoitustiedot esitetään asemakaavan seurantalomakkeella. Alueen käyttö painottuu palveluihin. Asemakaavan muutosalueella on Kyrön seurakuntakoti sekä suunnitteilla Kyrön päiväkoti. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 13

14 5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan laadukkaan ja tasapainoisen taajamarakenteen muodostuminen. Suunnittelussa otetaa n huomioon alueen ja lähiympäristön merkittävät kulttuurihistorialliset arvot. 5.3 ALUEVARAUKSET Korttelialueet Alueella ovat korttelit 30 ja 216. Kortteli 30, tontti 1 Korttelialueella on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten tontti (YK). Tontille saa rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia (II). Rakennustehokkuus on 0,30 Kortteli 30, tontti 2 Korttelialueella on asuinrakennusten tontti, jolla ympäristö säilytetään (A/s-1). Rakentamisen, korjausten ja muutosten yhteydessä tulee alueen ja rakennusten rakennustaiteelliset, historialliset ja maisemalliset ominaispiirteet ottaa huomioon. Korjaustoimenpiteet ja lisärakentaminen tulee toteuttaa yhtenäisen, harkitun rakennustavan mukaisesti rakennusten muodon, materiaalien, värityksen ja julkisivujaon puolesta niille luonteenomaisella tavalla. Rakennusoikeus, yhteensä 525 m 2, on määritelty rakennusaloittain. Suojeltavaksi tai säilytettäväksi merkittyjä (sr-1, sr-2, sr-5) rakennuksia on neljä. Lisäksi on yksi uudisrakennuksen rakennusala, jolle saa tehdä enintään 1½-kerroksisen talousrakennuksen. Kortteli 216, tontti 1 Korttelialueella on julkisten lähipalvelurakennusten tontti (YL). Tontille saa rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia (II). Rakennustehokkuus on 0,30. Kortteliin on merkitty rakennusalan lisäksi alueet leikkipaikalle (le) ja pysäköimispaikalle (p), joilla pyritään tarkemmin ohjaamaan rakennuksen ja toimintojen sijoittumista Muut alueet Katualueet Alueella on yksi katu (Harjuntie), jonka jatkona on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu (pp/t). Lisäksi on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu (pp/h). Liikennealueet Kyröntie on merkitty maantien alueeksi (LT). Lisäksi on autopaikkojen korttelialuetta (LPA), joka on tarkoitettu korttelien 30 ja 216 käyttöön. 5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Asemakaavan muutoshankkeella ei pyritä merkittävissä määrin muuttamaan Kyrön taajamaan jo suunniteltua yhdyskuntarakennetta. Taajamakuva Uuden kookkaan julkisen rakennuksen, eli Kyrön päiväkodin, rakentaminen vaikuttaa paikalliseen taajamakuvaan suuresti. Mittakaavaltaan samaa luokkaa oleva rakentamismahdollisuus on tosin ollut jo väistyvässäkin asemakaavassa. Päiväkoti- Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 14

15 tonttia on laajennettu lähemmäksi Kyröntietä. Toimenpiteellä pyritään hyödyntämään nykyistä paremmin alueen rakentamismahdollisuuksia. Rakennettu kulttuuriympäristö Alue on osa Kyrön vanhaa raittimiljöötä, jonka uusi ja vanha rakennuskanta tulee sopeuttaa toisiinsa. Kyrön entisen pappilan pihapiiri on ympäristöltään säilytettävä ja sillä olevat rakennukset on merkitty suojeltaviksi tai säilytettäviksi. Yhdelle uudisrakennukselle on merkitty rakennusala, jolla on rakennusoikeutta 100 m 2. Tontien viereisten julkisten rakennusten korttelialueiden rakennustehokkuus on 0,30 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi (II). Virkistys Vähäinen osa lähivirkistysalueesta (n. 45 m 2 ) liitetään tonttiin Harjuntien jatkeeksi merkitty kevyen liikenteen väylä takaa vapaan kulkuyhteyden virkistysalueelle, mm. tuulimyllyn aukiolle. Liikenne Kyröntielle (LT) sallitaan ajoneuvoliittymiä vain kaavakartalla nuolella merkittyihin kohtiin, jotka ovat jo lähes kaikki olemassa ja perustuvat vanhaan rakenteeseen. Autopaikkojen korttelialueen (LPA) liikenne maantielle on kaavamääräyksen mukaan pyrittävä järjestämään yksisuuntaisena. Harjuntie-niminen katu toimii korttelien 216 ja 30 tonttikatuna. Poistuvaan asemakaavaan se on merkitty ajoyhteydeksi, mutta ottaen huomioon sen kautta tulevaisuudessa kulkeva julkinen kevyt liikenne ja mittava päiväkodin autoliikenne, se on perusteltua muuttaa kaduksi. Suunnittelualueella olevat kevyen liikenteen katuosuudet (pp/t, pp/h) muodostavat Kyröntien ja Pappilanmäen lähivirkistysalueen ulkoilureittien kanssa erityisesti kävelyyn hyvin soveltuva kulkureitistön. Tekninen huolto Alue on kunnallistekniikassa piirissä. Johtovaraukset aiheuttavat rakennusrajoitteita muutamien tonttien reunoille Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ei merkittävää tiedossa olevaa vaikutusta Muut vaikutukset Suhde ylempiin kaavatasoihin Asemakaava noudattaa ylempien kaavatasojen tavoitteita, joissa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Päiväkoti sijoitettiin alueelle mm. poistuvan asemakaavan käyttötarkoitusmerkinnän sekä koko taajaman tasolla tehdyn sijoituspaikkatarkastelun perusteella. 5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Kyröntien ajoneuvoliikenne aiheuttaa alueelle meluhaittaa. Asemakaavassa häiriöiltä suojaudutaan korttelissa 30 rakenteiden ääneneristävyyttä koskevilla määräyksillä. Korttelissa 216 päiväkodin leikkipaikka on sijoitettu rakennusalan länsipuolelle, jossa se on kauimpana tiestä. Kyröntien vierellä on pysäköintialueita. 5.6 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Esitetään selostuksen liitteessä. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 15

16 5.7 NIMISTÖ Alueelle rakennettava katu, nykyinen ajoyhteys, on nimetty Harjuntieksi. Nimiehdotus on tullut alueen asukkailta. Pappilanmäen alueen rinnemaasto muistuttaa harjua. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVATJA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT Asemakaavan muutostyön aikana on suunniteltu Kyrön päiväkodin uudisrakennusta. Arkkitehtitoimisto Küttner Oy:n laatimien luonnospiirustusten mukaan alueelle on tulossa viisiosastoinen, yksikerroksinen päiväkotirakennus. Kyrön päiväkodin asemapiirrosluonnos, Arkkitehtitoimisto Küttner Oy 6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS Asemakaavan toteuttamiseen voidaan ryhtyä sen saatua lainvoiman. 6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA Asemakaavan ajanmukaisuutta tulee arvioida viimeistään kolmentoista vuoden kuluttua (MRL 60 ). Selostuksen on laatinut aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu. Pappilanmäen asemakaavan muutos sivu 16

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 108 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 108 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 108 asemakaavan muutoksen selostus 23.4.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 108 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Marttilantien asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Marttilantien asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Marttilantien asemakaavan muutoksen selostus 22.12.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Marttilantien asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, korttelit

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A KORTTELIN 185 ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A KORTTELIN 185 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A KORTTELIN 185 ASEMAKAAVAN MUUTOS MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma SUUNNITTELUALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kyrön taajaman eteläosassa,

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 60 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 60 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 60 ASEMAKAAVAN MUUTOS MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma SUUNNITTELUALUE Muutettava asemakaava sijaitsee Yläneen taajaman keskustassa,

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A KYRÖN RAUTATIEASEMAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A KYRÖN RAUTATIEASEMAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A KYRÖN RAUTATIEASEMAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma SUUNNITTELUALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kyrön taajaman

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 72 HERASTUOMARINTIE (PÄIVÄKODIN LIIKENNEALUE)

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 72 HERASTUOMARINTIE (PÄIVÄKODIN LIIKENNEALUE) KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 72 HERASTUOMARINTIE (PÄIVÄKODIN LIIKENNEALUE) LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 24.11.2016 Selostus koskee 24.11.2016 päivättyä kaavakarttaa

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma SUUNNITTELUALUE Asemakaavoitettava ja asemakaavaltaan osin

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A

K Y R Ö N T A A J A M A PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A ELISENVAARAN OPPIMISKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma SUUNNITTELUALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Yläneen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Lammion alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Lammion alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Lammion alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 27.9.2005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Lammion alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Entisen kansakoulun (Yläkoulun) alue

Entisen kansakoulun (Yläkoulun) alue MARTTILAN KUNTA Entisen kansakoulun (Yläkoulun) alue ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 18.11.2005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue Entisen kansakoulun

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 60 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 60 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 60 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 60 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Ristinummen alueen asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 72 JA OSA KORTTELIA 71 HERASTUOMARINTIE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 72 JA OSA KORTTELIA 71 HERASTUOMARINTIE KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 72 JA OSA KORTTELIA 71 HERASTUOMARINTIE HALLITUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 18.5.2017 Selostus koskee 18.5.2017 päivättyä kaavakarttaa 1.4 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 60 TEHTAANTIE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 60 TEHTAANTIE KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 60 TEHTAANTIE LUONNOSVAIHE ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 24.11.2016 Selostus koskee 24.11.2016 päivättyä kaavakarttaa 1.4 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 Kaavanro MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 ASEMAKAAVASELOSTUS 15.3.2017 päivättyyn kaavamuutokseen PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus 2 S i v u PAIMION KAUPUNKI MÄKILÄNTIEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Y-tunnus: FI20462958 TENGBOM OY Säkylän kunta RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa 17.12.2007 vahvistetun Ristolan asemakaavan liikenneja suojaviheralueista sekä osaa teollisuus-

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot