Hallitus , OHEISMATERIAALI 2 HUS STRATEGIAAN LIITTYVIEN KRIITTISTEN RISKIEN HALLINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 10.9.2012, OHEISMATERIAALI 2 HUS STRATEGIAAN 2012-2016 LIITTYVIEN KRIITTISTEN RISKIEN HALLINTA"

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 2 HUS STRATEGIAAN LIITTYVIEN KRIITTISTEN RISKIEN HALLINTA

2

3 LIITE 1 RISKIMATRIISI - riskien painoarvon määrittäminen Riskin suuruuden määrittämisessä otetaan huomioon riskin tai vaaratilanteen aiheuttamat seuraukset omaisuudelle, toiminnalle, maineelle tai ihmisille. Lisäksi arvioidaan tapahtuman todennäköisyys. Seurauksien vakavuuden ja tapahtuman todennäköisyyden perusteella saadaan riskille tunnusluku, suuruusluokka. Riskimatriisi on suuntaa antava viitekehys, jota täydentää tarkempi ohjeistus. TAPAHTUMAN SEURAUKSET OMAISUUDELLE, TOIMINNALLE, MAINEELLE JA IHMISILLE TAPAHTUMAN TODENNÄKÖISYYS I. Vähäiset seuraukset II. Haitalliset seuraukset III. Vakavat seuraukset IV. Kriittiiset, katastrofaaliset seuraukset A. Tapahtuma epätodennäköinen, ei täysin mahdoton 1 MERKITYKSETÖN RISKI 2 VÄHÄINEN RISKI 3 KOHTALAINEN RISKI 3 KOHTALAINEN RISKI B. Todennäköinen, satunnainen Sattuu silloin tällöin, toisinaan 2 VÄHÄINEN RISKI 3 KOHTALAINEN RISKI 3 KOHTALAINEN RISKI 4 MERKITTÄVÄ RISKI C. Toistuva, sattuu usein, toistuvasti, jatkuvasti 3 KOHTALAINEN RISKI 4 MERKITTÄVÄ RISKI 5 SIETÄMÄTÖN RISKI 5 SIETÄMÄTÖN RISKI TAPAHTUMAN TODENNÄKÖISYYS A. Tapahtuma epätodennäköinen, ei mahdoton. Sattuu harvoin tai ei ollenkaan. - Todennäköisyys on pieni, mutta ei poissuljettavissa. Sattuu esimerkiksi kerran vuodessa tai harvemmin. B. Mahdollinen, sattuu toisinaan tai silloin tällöin. - Useita kertoja vuodessa. Läheltä piti tapauksia esiintyy. C. Todennäköinen, sattuu usein, toistuvassa määrin - Vaaratilanteita esiintyy usein, säännöllisesti, useita kertoja kuukaudessa, jopa päivittäin. SEURAUKSET IHMISILLE, OMAISUUDELLE, MAINEELLE, TIEDOLLE I. VÄHÄISET SEURAUKSET: - Lieviä vammoja, lieviä vaikutuksia; nyrjähdyksiä, mustelmia, ohimenevä sairaus, epämukavuutta, - Työajan menetys laskettavissa tunneissa, satunnaisia poissaoloja, sairauspoissaolo jää alle 3pv, - Vähäisiä laiteongelmia tai omaisuusvahinkoja, euroissa omaisuusvahingon määrä tai esim. laitteiden korjaaminen maksaa alle e - Pieni hallittu päästö ympäristöön II. HAITALLISET SEURAUKSET - Pitkäkestoisia, vakavia vaikutuksia tai pysyviä lieviä haittoja, - Poissaolo 3-30 pv tai toistuvia poissaoloja, - Pieni, mutta hallitsematon päästö ympäristöön

4 - Pieniä laiterikkoja, omaisuusvahingot jäävät alle e - Kielteinen julkisuus mahdollinen III. VAKAVAT SEURAUKSET - Poissaolo yli 30 pv tai jatkuvia poissaoloja, - Pysyvät vakavat vaikutukset henkilön terveydentilaan, vakavia henkilövahinkoja tai työperäisiä sairauksia, - Kohtalainen hallitsematon päästö ympäristöön, useita laiterikkoja tai kriittisen laitteen/järjestelmän vahingoittuminen, omaisuusvahinkoja yli e, - Kielteinen julkisuus todennäköinen ja vaikuttaa negatiivisesti maineeseen IV. KRIITTISET TAI KATASTROFAALISET SEURAUKSET - Ihmishenkiä uhkaava tai vaativa, - laaja, hallitsematon päästö ympäristöön, - vakavia laiterikkoja, - suuret taloudelliset kustannukset, useita ME. - toiminnan jatkuvuuden vaarantuminen - Kielteinen julkisuus erittäin todennäköinen ja vahingoittaa vakavasti mainetta

5 STRATEGIAN ja JOHTAMISEN RIIPPUVUUDET STRATEGIAN JA RISKIENHALLINNAN JALKAUTTAMINEN JA JOHTAMINEN, EPÄONNISTUU, IMPLEMENTOINTI ONTUU, SITOUTUMINEN ON HEIKKOA AVAINHENKILÖRYHMIEN TOIMINTA, TYÖMARKKINAPOLITIIKKA, LAKOT, TYÖSEISAUKSET, HAKUKIELLOT RAJUT RAHOITUSMUUTOKSET, RAJAUKSET, HUONOT RAHOITUS- JA INVESTOINTIPÄÄTÖKSET RAJUT KUSTANNUSSÄÄSTÖT: HALLITUSOHJELMAPAKOTTEET LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET JA RAJOITUKSET KUNTAPOLITIIKAN VAATIMUKSET LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET HALLITUSPOLITIIKAN MUUTOKSET, HALLITUSOHJELMAT INVESTOINTI- JA RAHOITUSONGELMAT ARVOVÄÄRISTYMÄT/ STRATEGIA/ JOHTAMINEN, STRATEGIAN LAATU, VAIKEUS, KONSERNIOHJAUS EI ONNISTU, JOHTAMISEN ARVOTYHJIÖ, JOHTO EI PYRI TAVOITTEISIIN, PAINOPISTEITÄ EI OLE MÄÄRITELTY STRATEGIA VALTUUSTON HALLITUKSEN JA JOHDON RISTIVETO, HUONOT POLIITTISET PÄÄTÖKSET JA ERIMIELISYYDET PÄÄTTÄJIEN JA OMISTAJIEN OSAAMATTOMUUS JA TOIMIALATUNTEMUKSEN JA TERVEYDENHUOLLON PUUTE, SIDOSRYHMÄOSAAMISEN LAATU, HUS ORGANISAATION RAKENTEET, ARVOT, JOHTAMINEN JA JOHTAMISEN LAATU, PÄÄTÖKSET JA PÄÄTÖSTEN AJOITUS, STRATEGIAN PÄÄMÄÄRÄT EIVÄT TOTEUDU PAINOPISTEALUEILLA JA YDINTOIMINNOISSA STRATEGIAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET OVAT EPÄSELVÄT, SEURANTA ONTUU, HUONOT MITTARIVALINNAT VALTION LUOKITUSTAVOITTEEN MUKAISET MUUTOKSET VEROTUKSEEN JA SÄÄSTÖIHIN, HALLITUKSEN MRD- SÄÄSTÖT VUOSILLE LIITE 2 STRATEGIAN VIESTINTÄ EI ONNISTU, STRATEGIAA EI YMMÄRRETÄ, SE EI TOTEUDU, VAIHTOEHTOSUUNNITELMAT PUUTTUVAT KUNTIEN IRTAUTUMISET, YHTEISTYÖN HAJOAMINEN, ERIYTYMISET, KUNTALIITOKSET, RAKENTEIDEN MUUTOKSET KUNTAERIMIELISYYDET, VALTAPYRKIMYKSET TERVEYDENHUOLLON PAINOPISTEMUUTOKSET POLIITTISET VIRHEPÄÄTÖKSET, POLITIIKKA, VALTAPYRKIMYKSET JA VALLAN KÄYTTÖ, PUOLUEPOLITIIKKA, POLIITTISET VOIMASUHTEET JA RISTIVETO PÄÄTÖKSISSÄ VÄESTÖRAKENTEEN ISOT MUUTOKSET TALOUDELLISEN TAANTUMAN JA TALOUSPOLIITTISTEN MUUTOSTEN VAIKUTUS PÄÄTÖKSIIN JA LINJAUKSIIN HALLITUKSEN STRATEGISET PÄÄTÖKSET VALTIONTALOUDEN SÄÄSTÖIKSI KEHYSRIIHEN TALOUDELLISTEN PÄÄTÖSTEN SEURAUKSET JA KUNTALIITOSVAIKUTUKSET, KUNTAVAALITULOS MUUTTAA OMISTAJA- ASETELMIA KEHYSKUNNISSA

6

7 HUS:n strategian toiminnallistaminen LIITE 3 Potilas/asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvio Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta, Toimenpiteet Hoitotulosten vertailtava Toiminnan osuus, jossa hoi- v käynnistetään vähin- Huonot hoitotulokset Prosessiriskikartoitus laatu totulosten vertailtavuus tään neljä HUS-tasoisesti Hoitovirheet Toimintariskikartoitus on osana toimintayksiköi- koordinoitua yhtenäisten Prosessivirheet Laaturiskikartoitus den ohjaamista toimintamallien pilottia Hoidon laadun Palvelun laadun (painehaavan ehkäisy, kivun heikkeneminen seuranta ja mittaaminen hoito, kaatumisten ehkäisy Osaamattomuus, Varautumissuunnitelmien ja ravitsemuksen turvaam.) toistuvat toiminnan päivittäminen v.2014: yhtenäisten toiminta- virheet Vertailuanalyysit mallien soveltaminen HUS- Laatuvirheet Prosessien uusiminen laajuisesti ainakin neljässä Prosessien päivittäminen potilasryhmässä sekä 40 % toiminnasta laadunvertailun piirissä v 2016: laadunvertailu ja yhnäiset toimintamallit sisältyvät 80 %iin kliinisestä toiminnasta Potilasturvallisuus Potilasturvallisuussuunnitel- v raporttien käsittely on Vahingot, suurvahinko Turvallisuussuunnitelmien man mukaiset raportointi- toteutunut suunnitelman Vahingoittumiset päivittäminen käytännöt on otettu käyt- mukaisesti ja potilasturvalli- Keskeytymiset, Turvallisuusharjoitukset töön kaikissa sairaanhoidon suutta parantavat toiminnan hoitovirheet Rh- suunnitemien päivitys, yksiköissä muutokset on toteutettu Vahingot, suurvahinko uudet rh- suunnitelmat HairPro ilmoitusten edellyt- v.2016 potilasturvallissuus- toim. ympäristössä Varautumissuunnitelmien tämät potilasturvallisuutta kulttuurimittauksissa Suomen Ympäristövahinko päivitykset parantavat toiminnan muu- kolmen parhaan terveyshuol- Turvallisuusvahinko Mittariarvojen tarkistamiset tokset sisältyvät toiminta- lon toimintayksikön joukossa Toimintavirheet Mittarien ja seurannan suunnitelmaan päivitykset

8 Tavoite Tavoitteen mittarit Tavoitearvio Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet Potilasturvaallisuutta todiste- Potilasvahinkojen raju Prosessiriskikartoitus tusti lisäävät vak.toim.mallit kasvu ja lisääntyminen Prosessien tarkistukset ovat käytössä toiminnoissa, Laatukriteerien mittaus jotka muodostavat vähintään Vahinkojen raju kasvu ja päivitykset 80% vaaratapahtumailmoi- Virheanalyysit tusten kohdetoiminnoista Potilasturvallisuuden tasoa Vertailulukujen isot Seurannnan ja hoitotulosten kuvaavien kansainvälisesti muutokset ja tulosten analysointi ja korjaukset hyväksyttyjen objektiivisten heikkeneminen mittarien antama tulostaso on Laatukriteerien tarkistukset vähintään yhtä hyvä kuin Riskipisteiden tarkistukset ja muissa Pohjoismaiden johta- uudelleen määrittely vissa yliopistosairaaloissa Hoidon vaikuttavuus Se osuus toiminnasta sekä v.2013 aloitetaan ainakin 2 Väärät teknologia- Erillinen investointiuuden kalliin teknologioiden potilasryhmän vaikuttavuus- hankinnat ja riskikartoitus suurten käyttöönotosta, joka on hoi- arvionnin uusintatutkimus ja investoinnit, laitteiden teknologiainvestointien don vaikuttavuuden 2 uud. potilasryh. tutk. vuos. huono käyttöarvo ja yhteydessä ennen päätöstä arvioinnin piirissä v.2013 Mini-HTA (Health tulokset Päätösperustelujen ja Tecnology Assessment)-arvio Huonot tulokset kriteerien tarkistaminen sisällytetään osaksi investoin- Uusien menetelmien testaus tihakemusprosessia ja määri- Vaikuttavuustulosten Teknologiavertailut tellään vaikuttavuusarvion huonontuminen Vaikutusarvioiden tarkistus käyttöperiaatteet uusien hoi- Kustannus- hyötyanalyysit tomenetelmien käyttöön- Vaikuttavuusanlyysit otossa ERVA-alueella Teknologiamittaukset v.2016 Hoidon vaikuttavuuden arviointi sisältyy 80 %iin kliinisestä toiminnasta sekä (kustannus-) vaikutt.arviointi

9 Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet säännönmukainen osa uuden kalliin teknologian käyttöönoton arviota Hoidon yhtäläinen saata- Kiireellisten (1-30pv) diag- v.2013 määritetty 10 yleisim- Vahingot, prosessien Prosessiriskikartoitukset vuus ja oikea-aikaisuus noosien ja potilasryhmien män potilasryhmän kriteerit virheet, vahingoittumi- Sidosryhmäriskien päivitys hoidon kriteerit ja niiden ja arvioitu niiden sien lisääntyminen Sidosryhmäviestinnän toteuttaminen toteutuminen Väärät diagnoosit, takistukset v.2016 kirreelisen hoidon saa- diagnostisten Laatutarkistukset, tavuus toteutuu näillä kritee- virheiden raju kasvu laaturiskikartoitukset, reillä 98 %:sti laadun seurannan ja valvonnan Prosessien katkeamiset päivittämiset TH-lain edellyttämät ensi- v ensihoito järjestetty prosessivirheet Laatukriteeritarkistukset, hoidon järjestäminen palve- HUS:n toimesta kaikilla Hoitulosten raju seurannan päivittäminen lutasopäätöksen mukaisena sairaanhoitoalueilla heikkeneminen laadukkaasti ja tehokkaasti v ensihoidon laatu Laadun mittaaminen ja ja tehokkuusmittarit määritel- seuranta ty ja mittaustulosten saata- Isot hoitojonot vuus ja validointi toteutettu Asikastutkimukset Laatuvirheiden lisäänt. Palvelun laadun mittaukset Hoitoon ja tutkimukseen Pienimmät yliopistosairaan- laadun heikkeneminen odottavien potilaiden määrä hoitopiireissä asukaslukuun suhteutettuna Terveydenhuollon koko- Yhteisten palveluketjujen vv sairaanhoito- Kuntayhteistyön isot Strategisten kriittisten riskien naisuuden johtaminen, toimivuus alueilla määritetään vuositt. muutokset, katkeami- kartoittaminen v perusterveydenhuollon ja kolme palveluketjua toimi- nen, kuntien irtautaum. Sidosryhmäriskien hallinta, erikoissairaanhoidon sau- vuusmittareineen Hall. pol. muutokset viestinnän tehostaminen, maton yhteistyö Terveydenhuoltopalvelujen Lain muutokset lobbaus, tal. tunnusluvuilla järjestämissuunnitelmien 2013 alueittain kaikki kunnat vaikuttaminen ja perustelu, valmistuminen, niiden to- kattava järjestämissuunn. Hallitusohjelma päätösvalmistelut, teutuminen ja vuosittainen valmis ja HUS-tason järjest. Kuntien irtatumiset hall. viestinnän tehostaminen päivittäminen suunn.hyv. valtuustossa

10 Tavoite Tavoitteen mittarit Tavoitearvio Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet vv tavoitteiden ja RH- suunnitelmien säännöll. suunniteltujen toimenpitei- päivittäminen den toteutuminen sekä suunnitelmien vuosittainen päivittäminen Omistajaohjauksen edes- Omistajatyytyväisyys v toteutetaan omistaja- Omistajatyytväisyyden Tavoitetarkistukset, seurannan auttaminen tyytyväisyyskysely ja asete- aleneminen ja mittariarvojen tarkistukset taan sen perusteella tavoit- Päätösvalmisteluiden laadun teet seuraaville vuosille valvonta

11 Opetus ja tutkimus Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet Tutkimusrahoitus lisään- Tutkimusrahoituksen määrähus:n oma tutkimusrahoitus, Rahoituksen Tutkimuksen ja tulosten tyy ,0 m, ,0 m supistukset, rajut merkityksen informointi ja Kilpailtu HUS:n ja HY:n lääke- säästöt rahoituspäätöksiin vaikuttatieteellisentiedekunnan ulko- minen puolinen yhteen laskettu tut- Tulosinformaation lisääminen murahoitus (EU, Tekes, Aka- Erikoisosaamisen brändiarvon temia, säätiöt) lisääntyy Tutkimusmäärärahojen korostaminen ja rahoituksen vuosittain 5 % pieneneminen merkityksen informointi ja Kliinisten lääketutkimusten Budjettiohjauksen lobbaus päättäjille laskutus ,0 m ja säästöt Sidosryhmäviestinnän ,0 m lisääminen Terveydenhuollon ammat- Pälvelujärjestelmän tarpeen Erva-tasoinen lääkärien ja hamtilaisten koulutus vastaa mukaisten koulutusmäärien maslääkärien vuoteen 2025 Erikoisosaamisresurs- Resurssiriskikartoitukset palvelujärjestelmän toteutuminen ulottuva tarveselvityksen sien raju pieneneminen tarvetta edellyttämät muutokset koul. erikoisosaamisen tason Osaamisriskikartoitukset ohjelmiin tehty 2013, koulu- heikkeneminen tusmäärät vakiintuneet tar- Sidosryhmäriskikartoitukset peen mukaisiksi 2016 Koulutusmäärien lasku Resurssien rajut supis- Laaturiskikartoitukset, Erva-tasoinen hoitajien vuo- tamiset ja karsimiset osaamisen ja erikoisosaamisen teen 2025 ulottuva koulutus- laatumittaukset terveselvityksen edellyttämät muutokset koulutusohjelmiin Päätöksiin liittyvän informaatehty 2013, koulutusmäärät Laatumittaustulosten tion lisääminen ja perustelujen vakiintuneet tarpeenmukai- heikkeneminen laadun kustannus-hyötyanasiksi 2016 lyysit Terveystieteen maisterikou- Koulutuksen laadun lutus aloitettu Helsingin heikkeneminen Yliopistossa 2016 Koulusta ei aloiteta

12 Prosessit, rakenteet ja johtaminen Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet Palveluiden hintakilpailu- Vakioidun tuotekorin Deflatoitu hintakorin hinta Tuottavuuden Tuotos- panos laskenta kyky hintakehitys laskee tai pysyy ennallaan heikkeneminen 1. Sairaanhoidollisen palvelu- verrattuna vuoden 2012 Kannattavuuden lasku Kannattavuusanalyysit tuotannon tuotesektorit tasoon Kustannustehokkuuden tulosyksiköittäin/erikois- raju lasku Kustannusvertailuanalyysit aloittain Yksikkökohtaisen Kustannustehokkuusvertailut 2. Tukipalveluyksiköiden tuottavuuden laskut Kustannus- hyötynanalyysit tuotekorit Vertailukelpoisten palvelu- Palveluhinnat ovat kilpailuky- Vertailutietojen negat. Kilpailu- ja kilpailjanalyysit hintojen kilpailukykyisyys kyisiä verrattuna muiden orga muutos Luodaan säännöllinen (vähin- nisaatioiden vertailukel- Yksikkökohtainen vertailu ja tään vuosittainen) poisiin hintoihin Tuotekorin laadun seuranta benchmarking muiden julkis- heikkeneminen ten ja valittujen yksityisten Hinta- laatu vertailut toimijoiden välillä Hintojen aleneminen Informaatio- ja kommu- Yhteinen asiakas- ja potilas- v.2013 järjestelmän hankinta- IT- riippuvuusvahingot Erillinen nikaatioteknologian (ICT) tietojärjestelmä HUS:lla ja päätös tehty IT- vahingot investointiriskikartoitus tuottavuuden lisääminen HYKS-sha:n jäsenkunnilla v.2016 järjestelmä tuotanto- ICT- tuotannon Perusteellinen pitkä ydintoiminnan näkökul- käytössä huonot tulokset järjestelmätestaus ennen masta tuottavuuden lasku käyttöönottoa HUS sairaaloiden työn- Sairaanhoitoalueiden väli- v.2013 suunnitelma laadittu Tavoitteita ei saavuteta Prosessiriskikartoitus jaot nen työnjakosuunnitelma vv suunnitelman Prosessivahingot Toiminnan organisointi ja eri potilasryhmien osalta toteutus ja seuranta päivittäminen Sisäinen yrittäjyys toiminta- Sisäiseen yrittäjyyteen kan- v.2013 pilotti, missä määrite- Implementointi Yrittäjyysmallin analysointi ja mallina nustavan toimintamallin tään toiminnalliset ja talou- epäonnistuu pilotissa tehtyjen virheiden käyttöönotto delliset reunaehdot, jonka puit- korjaus jatkoimplementointia teissa ao. yksikkö voi sisäisen varten yritt. mallin mukaisesti

13 Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet toimia itsenäisesti (mm. toi- Asiakasvastuu ei toimi Prosessiriskikartoitus ja implemintamalli, asiakasvastuu, mentointiprossesin korjaukset työaika ja palkkaus) Mallia ei hyväksytä, vv arviointi ja käy- malli ei toimi Muutossunnitelman laatitön laajennus minen Tutkimustulosten hyö- Käypä hoito- ja muihin näyt- Selvitetään 2013 näyttöön pe- Prosessiriskikartoitus ja dyntäminen kliinisessä töön perustuviin suosituksiin rustuvien hotoprosessien Tavoitteet eivät muutokset työssä perustuvien hoitoprosessien osuus ja asetetaan sen perus- toteudu prosessikäytäntöön osuus teella tavoitteet seuraaville Prosessiriskit toteutuvat vuosille

14 Henkilöstö Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet Henkilöstön riittävyys ja Vakinaisen henkilöstön v % Kustannustehokkuuden rekrytointi sekä tuloksel- %-osuus henkilöstömäärästä v % raju lasku Resurssiriskikartoitus, linen ja kustannustehok- (TP2011 oli 78,6 %) Resurssivajaus Suunn. päivittäminen kaan toiminnan mahdol- Resurssien saannin Seurannan ja mittaamisen listava henkilöstörakenne Vuoden aikana poissiirtyneet v.2013 alle 10 % vaikeutuminen päivittäminen vakinaiset valinnat (%) v.2016 alle 8 % Kust.-hyötyanalyysit Henkilöstörakenteen Osaamisriskien päivittäminen Henkilöstörakennesuunni- v % isot muutokset telmat tehneet vastuuyk- v % Kustannustehokkuuden siköt (%) Laaturiskien toteutum. seuranta Henkilöstön osaaminen Osaamisen kehittämissuun- v.2013 Tulosalue-, tulosyksik- Osaamisen tason lasku Riskienhallintasuunnitelmien nitelma tehty kö- ja liikelaitostaso 100% päivittäminen Toimintariskien ja v.2016 Vastuuyksikkötaso vahinkojen lisäänty- Osaamistason laadun seuranta 100 % minen ja mittaaminen Vuorovaikutteinen Esimiesindeksi (työoloba- v ,9 Tavoitteita ei saavuteta Johtamisriskikartoituksen johtaminen rometri) (TOB2011 oli 3,8 v ,0 päivittäminen

15 Talous Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet Tehokas toiminta Jäsenkuntien maksuosuus/ Deflatoitu maksuosuus ei nouasukas se vuoden 2012 tasosta (mah- Kustannustehokkuuden Tulosseurannan tehostaminen dolliset työnjaolliset muutok- romahtaminen, lasku ja päivittäminen set huomioidaan) Huonot tulokset Riskien hallinta Tuottavuuden pinene- Johtamisen riskien hallinta Jäsenkuntien erikoissairaan- Maan edullisin sairaanhoito- minen hoidon nettomenot/asukas piirien vertailussa Suurvahingot Strategisten kriittisten riskien Kannattavuuden päivittäminen vähintään ker- Jäsenkuntien terveyden- Sijoittuminen kolmen edul- isot laskut ran vuodessa huollon nettomenot/asukas lisimman sairaanhoitopiirin Keskeytymiset Vakuutuspäivitykset joukkoon Tuottavuuden parantami- Somaattisen palvelutuotan- Kokonaistasolla (kuntayhtymä nen non deflatoitu DRG-pistekus- ja konserni) tuottavuuden pa- Riskienhallinnan ja sisäisen tannus (euroa/drg.piste) rannus vuonna ,5 % ja Tuottavuuden iso lasku tarkastuksen kytkeminen vuosina % vuodessa johtamiseen Psykiatrisen palvelutuotan- Deflatointikertoimena käytetnon osalta käytetään vuonna tään sairaalakustannusin- Tuottavuuden negat luotavaa tuottavuus- deksiä. muutos RH- suunnitelmien mittaria Pitkäaik. keskeytymiset päivitykset Tukipalvelujen (liikelaitok- Suurvahingot set, tulosalueet, taseyksiköt Tulosalueiden tuotta- Skenaariosuunnitelmien ja tytäryhtiöt) vuuden ja päivittämiset oma tuottavuusmittari kannattavuuden tukipalveluyksikkötasolla heikkeneminen Taloudellisen hallitusinforsekä palvelukokonaisuuksit- Huono tuottavuus maation lisääminen ja päätain Huono kannattavuus töksiin vaikuttaminen Prosessiriskien toteutuminen Huono kust.tehokkuus Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta

16 Toimenpiteet THL kansallinen tuottavuus- 1. HYKS sijoittuminen yliopis- Vertailuanalyysit vertailu (episodituottavuus) tosairaalaryhmässä kahden Huonot sijoitukset Tulosyksikkökohtaiset parhaan joukkoon kustannus- hyötyanalyysit 2. Hyvinkään sairaala sijoittuminen keskussairaalaryhmässä Tuottavuus- ja kustannuskahden parhaan joukkoon Huonot yks.sijoitukset tehokkuusanalyysit ja 3. Muut HUS:n sairaalat sijoittu- vertailut minen ryhmässä muut sairaalat parhaan puolikkaan joukkoon Investoinnit parantavat Suurten investointien ( yli Jälkiseurantamalli toteutuu ja Erillinen riskikartoitus suurten toiminnan laatua, tehok- 10 milj. ) jälkiseurantamal- tulokset analysoidaan. Tulok- Huonot investoinnit investointien yhteydessä kuutta ja tuottavuutta lin käyttöönotto ja toteut- sia hyödynnetään uusien in- Huono ajoitus ( yli.10 milj. ) taminen vestointien suunnittelussa. Rahoitusta ei saada Informaation oikea- aikainen Huono ennakointi ennakointi ja ajoitus Investointien kannattavuus- Kaikissa uusista yli 10 milj. :n Huono ROI Investointipäätösten valmislaskennan kehittäminen sekä investoinneista on laadittu Kielteinen päätös telu ja ennakointi, informaasystemaattinen käyttöön- kattava kannattavuuslaskenta tiolla vaikuttaminen otto yli 10 milj. :n investoin- Invest for Excel-mallin avulla Rahan korkea hinta neissa Sidosryhmä- ja mediavaikuttaminen Omavaraisuusaste % Tilinpäätöksessä 2013 oma- Omavaraisuuden lasku vaisuusasteen tavoitearvo alle 40 % Oikea-aikainen päätösvalmisvähintään 40% telu, hyvät taloudelliset peurustelut ja niiden ajoitus Talousarvion rahoitusosassa Tarvittavan rahoituksen tovuositasolla määriteltävän teuttaminen Rajut säästöohjelmat, Talousseuranta ja invest. tarvittavan pitkäaikaisen budjettien supistukset lobbaus, vakuuksien rahoituksen järjestäminen ja rahan hintavaihteluriskin ulkoisista rahoituslähteistä hallinta sekä varmistaminen

17 LIITE 4 TALOUDELLISET PÄÄOMAN RIIPPUVUUDET JA KYTKÖKSET EU RAKENNELMIEN HAJOAMINEN, RAHALIITON JA EU:n HAJOAMINEN ISOTHUONOT INVESTOINNIT, VÄÄRÄT INVESTOINTIPÄÄTÖKSET JA NIIDEN AJOITUS TALOUSTAANTUMA, LAMA, RAJUT SUHDANNEVAIHTELUT, RAHAN ARVON LASKU SEURAAVAN VUODEN BUDJETTILEIKKAUKSET KIINTEISTÖPÄÄOMAVAHINGOT, INFRANVAHINGOITTUMINEN, KESKEYTYMISVAHINGOT KILPAILUN KIRISTYMINEN, KILPAILJOIDEN TOIMINTA RAHAN HINNAN NOUSU, SAANNINVAIKEUTUMINEN JA KORKOJEN IT-VAHINGOT, SUURET RIIPPUVUUSVAHINGOT, IT- INVESTOINNIT, JÄRJESTELMÄHANKINNAT KESKEYTYMISET, SUURVAHINGOT, GLOBAALIT KRIISIT, KATASTROFIT ISOT LISÄKUSTANNUSERÄT TALOUS JA PÄÄOMAT KUSTANNUSTEN RAJU KASVAMINEN, TUOTTAVUUDEN JA TULOSTEN HEIKKENEMINEN, HUONOT TULOKSET KANNATTAVUUDEN HEIKKENEMINEN HUONOT SOPIMUKSET, ALIHANKINTARISKIEN TOTEUTUMINEN, RIIPPUVUUSVAHINGOT VAKUUTTAMATTOMAT OMAISUUSERÄT JA VASTUUT INFRA / KIINTEISTÖPÄÄOMAT: SISÄINEN TARKASTUS EI OLE RISKIPAINOTTEISTA - investoinnit, rakentaminen, kunto, korjaukset, kunnossapito, logistiikka ISOT BUDJETTIYLITYKSET EI NOUDATETA HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KESTÄVYYSVAJEEN SEURAUKSET, VALTIONOSUUKSIEN ISOT LEIKKAUKSET VALTIONOSUUKSIEN LEIKKAUKSET ISOJEN RISKIEN OTTAMINEN, HUONO RISKIENHALLINTA, HUONOT MITTARIT, HEIKKO SEURANTA JA HUONO CONTROLLI,VÄÄRÄT JA HUONOT TALOUDEN TUNNUSLUVUT KUNTAYHTYMÄN ISOTTAPPIOT HUONO TALOUS- JA PÄÄOMARISKIEN ARVIOINTIPROSESSI,RAHAPROSESSIVAHINGOT

18

19 TERVEYDENHUOLLON STRATEGISET RISKIPISTEET, RIIPPUVUUDET JA KYTKÖSVAIKUTUKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖ ja YMPÄRISTÖ RIIPPUVUUDET / KYKÖKSET - lama, taantuma, pääomarahoitus - kriisit, suurvahingot - kansainväliset kilpailijat, etabloitumiset - verkostot, IT - kytkökset - nopeus, laajuus - vahinkoherkkyys KILPAILU / KILPAILIJAT - pääomat, rahoitus - alihankkijat, yhteistyö - sopimukset - toimialariskit - sopeutuminen muuttuvaan kilpailuympäristöön INFRA, PÄÄOMAT, INVESTOINNIT, RAHOITUS, - suurvahingot, keskeytymiset TERVEYDENHUOLLON STRATEGISET RISKIPISTEET TURVALLISUUS / POTILASTURVALLISUUS TALOUS/ TULOKSET/RAHOITUS - kustannukset - kustannustehokkuus - tuottavuus - hinnoittelu - tulostehokkuus - pääomavaltaisuus - kannattavuus - vastuiden korostuminen - budjettikarsinnat, säästöt - potilaskäyttäytyminen - muutos, muutosten hallinta - hallittavuus, ympäristö - henkilöturvallisuus TEKNOLOGIA / INNOVAATIOT - kehittäminen, kehitys - riippuvuuksien korostuminen - nopeus, seuranta - tutkimus ja opetus LIITE 5 OSAAMINEN/ LAATU/ ERIKOISOSAAMINEN - erityisosaaminen, erikoisosaajat - johdon osaaminen, johtaminen - kehittäminen, tutkimus - kokonaisuuksien hallinta - prosessien hallinta YHTEISKUNTAVASTUUT - etiikka, eettinen ohjaus - arvot, arvoketjut - vastuiden korostuminen TERVEYDENHUOLLON MUUTOS - toimintaympäristö - politiikka, päättäjät - lait, regulaatiot - ohjaus, päätökset - julkishallinto - nopeus - riippuvuudet - talous

20

21 LIITE 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖN RIIPPUVUUDET JA KYTKÖKSET JOHTAMISVIRHEET, HUONOT PÄÄTÖKSET AVAIN- JA PAINOSTUSRYHMIEN TOIMINTA KUSTANNUSTEHOKKUUDEN KASVU, RAHAN ARVON MUUTOKSET, RAHAN JA INVESTOINTI- KUSTANNUSTEN KALLISTUMINEN YHTEISTYÖN HAJOAMISET, IRTAUTUMISET OMISTAJAOHJAUKSEN TAVOITTEIDEN RISTIRIITAISUUDET JA MUUTOKSET LAKIEN, ASETUSTEN, REGULAATIOIDEN JA OHJEISTUSTEN SEKÄ OHJAUKSEN MUUTOKSET HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET JA RISTIVETO TYÖMARKKINAPOLITIIKKA, EDUNVALVONTA OMISTAJAOHJAUKSEN RAJUT MUUTOKSET, RAHOITUKSEN JA TOIMIALAN MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖN KRIITTISET MUUTOKSET SOPIMUKSET, SOPIMUSPOLITIIKKA HALLITUSOHJELMA, EU-POLITIIKKA, ALUE- JA PUOLUEPOLITIIKKA, VALTIONHALLINNON OHJAUSPOLITIIKKA, VIRANOMAISPÄÄTÖKSET STRATEGIAN VASTAISET PÄÄTÖKSET, PÄÄTÖSTEN LAATU, POLIITTISET INTRESSIT, OHJAUS PERUS- JA ERIKOISTERVEYDENHUOLLON KESKINÄISEN SUHTEEN ISOT MUUTOKSET POLIITTINEN SIDOSRYHMÄVAIKUTTAMINEN, RAJUT SÄÄSTÖTOIMET, YT, KUSTANNUSTEN KARSIMINEN, INVESTOINTIKIELLOT ISOT RAHOITUSMUUTOKSET VASTUIDEN MUUTOKSET JA TIEDOSTAMATTOMUUS SIDOSRYHMÄOSAAMISEN PUUTE, TOIMIALATUNTEMUKSEN PUUTTUMINEN, VASTUIDEN TIEDOSTAMATTOMUUS, VALTUUKSIEN JA VASTUIDEN EPÄSELVYYDET KUNTAKENTÄN MUUTTUMINEN JA POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN KUNTAVAALIT JA KUNTAVAALIEN 2012 POLIITTISEN JAKAUTUMAN RAJU MUUTOS, POLITIIKAN VAIKUTUKSET SÄÄTIÖN OMISTAJAOHJAUKSEEN

22

23 Toiminnan ja johtamisen riskit Strategisten kriittisten riskien liittäminen osaksi HUS: n strategiaa LIITE 7 Strategiariskien päivitykset Riski-inventaari / nykytilan analyysi /päivitys Seuranta HUS: n riskien hallinnan päivitykset, nykytilan analysointi: Strategia-, skenaariot - ja sidosryhmäriskien päivittäminen 6. Strategian riskit, Skenaario- Implementoinnin riskit 2. Taloudelliset ja pääomariskit, investoinnit ja rahoitusriskit INFRA 4. Osaamisen, erikoisosaamisen tutkimuksen ja opetuksen sekä kehittämisen riskit 1. Muutosriskit ja muuttuvan toimintaympäristön riskit sidosryhmäriskit 5. Potilasturvallisuuden ja potilaslähtöisen oikea- aikaisen hoidon riskit 3. Talous, pääomat Suurvahingot, suuronnettomuudet katastrofivahingot ympäristövahingot Triage/ painoarvot Heti toteutettavat Toimenpiteet Jonkin ajan kuluttua toteutettavat Myöhemmin toteutettavat Riskien hallintasuunnitelmat, politiikat, päivitykset - Rh:n toteutuminen implementointi päivittäistyössä - Organisaatio, vastuut valtuudet - Jatkuvuuden varmistaminen - mittaritarkistukset seurannasta sopiminen - Rh- prosessin toteuttaminen päivittämiset Nykytilan kuvaus Riskien analysointi Riskien hallinta, päivitetyt suunnitelmat Kimmo Rautanen

24

25 LIITE 8 INFRAN JA SUURVAHINKOJEN RIIPPUVUUDET JA KYTKÖKSET EPIDEMIAT, PANDEMIAT, KULKUTAUDIT, VIRUSTAUDIT, UUDET BAKTEERIKANNAT, SAASTEET, KEMIALLISET VAHINGOT, LÄÄKEVAHINGOT POTILASTURVALLISUUDEN JÄRKKYMINEN KUSTANNUSTEHOKKUUSVAATIMUSTEN LISÄÄNTYMINEN, SÄÄSTÖT, TAANTUMA, YT- NEUVOTTELUT, RAHAN ARVON MUUTOKSET, KUSTANNUSTEN KASVU, INVESTOINTIEN KALLISTUMINEN, ISOT RAHOITUSLEIKKAUKSET, BUDJETTIEN KARSIMISET, INVESTOINTIKIELLOT YMPÄRISTÖVAHINGOT, YMPÄRISTÖRIKOKSET, YMPÄRISTÖKATASTROFIT, LUONNONKATASTROFIT LAKOT, KRIISIT, TYÖSEISAUKSET INFRA: IT, KYTKÖSRISKIT, JÄRJESTELMIEN TUHOUTUMINEN, IT- RIIPPUVUUDET, IT INVESTOINNIT, JÄRJESTELMÄHANKINNAT - ympäristövahingot - suurvahingot - kiinteistöjen kunto - korjausrakentaminen - keskeytymiset - riippuvuusvaikutukset - logistiikka - investoinnit - teknologia - hankinnat, alihankinnat - ostot - vuokraus - omaisuuden myynti INFRA, SUURVAHINGOT, KESKEYTYKSET TOIMINNAN KESKEYTYMISET, TAI ISOT OMAISUUDEN JA PÄÄOMIEN TUHOUTUMISET, KATASTROFIVAHINGOT HUOLTOVARMUUSVAHINGOT TULIPALO SABOTAASI RIKOS, YMPÄRISTÖRIKOS SUURVAHINKO METROPOLIALUEELLA RÄJÄHDYS, YDINRÄJÄHDE VESIVAHINKO TERRORITEKO TEKNOLOGIAN TUHOUTUMINEN, KALLIIT LAITTEET JA TEKNIIKAN TUHOUTUMINEN

26

27 LIITE 9 HUS STRATEGIAN KRIITTISTEN RISKIEN PÄIVITTÄMINEN JA LIITTÄMINEN STRATEGIAAN HUS STRATEGIAN KRIITTISTEN RISKIEN PÄIVITTÄMINEN JA LIITTÄMINEN STRATEGIAAN SUORITETTIIN YHTYMÄHALLINNON TOIMEKSIANNON MUKAISESTI AIKANA. PÄIVITYKSEN LAATI FINPREMIUM OY PÄIVITYKSEN VAIHEET, TOIMENPITEET JA TULOSTAVOITTEET: HUS- Strategian Riskien Vahinkojen ja riskien Strategian kriittisten kriittisten riskien todennäköisyyksien priorisointi, kriittisen riskien kirjaus ja tunnistaminen ja vaikutusten arviointi riski- ja vahinkotason toimenpide- ehdotusten vahinkojen sekä kustannus- hyötyanalyysit määrittäminen, laatiminen riskilähteiden ja vaihtoehtoennusteet nimeäminen ja jalostus ymmärtäminen HUS Strategian toteutumisen ja päämäärien sekä tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen: Strategiaa uhkaavien Torjunnan ohjeistus, Seurannan ja mittauksen Vaihtoehtosuunnittelu, riskien ja vahinkojen riskienhallinnan ohjeistus, päivitykset, sisäisen skenaariot ja torjunta, johdon suunnitelmien päivitys, tarkastuksen ja riskien tulevaisuuden päätösten laadun ja kytkeminen johtamiseen, hallinnan kytkeminen suunnittelu, johdon tulosten parantaminen, laadun varmistaminen johtamiseen, vastuut ja päätösten laadun laadun korostaminen valtuudet, muutoshallinnan parantaminen, laadun varmistaminen vahinkojen torjunta (0)

28

29 LIITE 10 OSAAMISEN JA ERIKOISOSAAMISEN RIIPPUUVUUDET JA KYTKÖKSET LAINSÄÄDÄNTÖ, LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET, TERVEYDENHUOLLON MUUTOKSET BUDJETTISÄÄSTÖT, BUDJETTIPOLITIIKAN MUUTOKSET, OHJAUSMEKANISMIT, PANOSTUKSIEN SUPISTUKSET, POLITIIKAN MUUTOKSET INVESTOINNIT, INVESTOINTIKIELLOT, RAHOITUS, SÄÄSTÖT, SÄÄTIÖMUUTOKSET OSAAMISEN KRIITTISEN MASSAN VAHINGOT JA VAHINGOITTUMINEN OSAAMISKESKUKSET, OSAAMISKESKITTYMÄT KUNTALIITOSVAIKUTUKSET ERIKOISOSAAMISEEN LAATUTASON JA KEHITTÄMISEN YLLÄPIDON KUSTANNUSTANNUSTEN NOUSU JA KUSTANNUKSET ERIKOISSAIRAAHOIDON MUUTOKSET, KUNNAT OTTAVAT KOKONAISVASTUUT PERUS- JA ERIKOISTERVEYDENHUOLLON MUUTOKSET, PAINOPISTEMUUTOKSET KUNTAYHTEISTYÖSSÄ, OMISTAJAOHJAUKSEN MUUTTUMINEN ERIKOISOSAAMISEN KUSTANNUSTEHOKKUUDEN HEIKKENEMINEN, HINTA- LAATU SUHTEEN HEIKKENEMINEN, ERIKOISHOIDON KALLISTUMINEN, OMISTAJIEN HINTATIETOISUUDEN PUUTTEET ERIKOISOSAAMISEN BRÄNDIN ARVON LASKU, PROSESSIVAHINGOT JA TEHDYT VIRHEET OSAAMINEN JA ERIKOISOSAAMINEN, KORKEATASOINEN TUTKIMUS JA OPETUS TIEDONVAIHDON UNOHTUMINEN, KANSAINVÄLISEN SEURANNNAN PUUTTUMINEN, TEKNISEN JA LÄÄKEHOIDON SEURANNAN PUUTE, GLOBAALIN TIEDONVAIHDON LOPPUMINEN JA PUUTTEET OSAAMISMENETYKSET, AIVOVUOTO KILPAILU, KILPAILIJOIDEN TOIMINTA, REKRYTOINNIT, ERIKOISOSAAMISEN OSTAMINEN, PALKKAUS, PALKKIOT BONUSJÄRJESTEMÄT, OSAKKUUDET OSAAMISRESURSSIEN VARMISTAMINEN, KEHITTÄMISEN VARMISTAMINEN, JATKUVUUDEN VARMISTAMINEN, OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN VARMISTAMINEN, OSAAMISPÄÄOMAN ROMAHTAMINEN OSAAMISEN JA ERKOISOSAAMISEN LAADUN RAJU HEIKKENEMINEN, LAADUN MERKITYKSEN UNOHTUMINEN TOIMINNASSA JA SIDOSRYHMISSÄ POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN VAHINGOITTUMINEN, SUURET POTILASVAHINGOT

Näkökulma Tavoite Tavoitteen mittari / mittarit Toteuma/Tavoitearvo 2013 Tehdyt toimenpiteet

Näkökulma Tavoite Tavoitteen mittari / mittarit Toteuma/Tavoitearvo 2013 Tehdyt toimenpiteet TASAPAINOTETTU OHJAUSKORTTI 2013 Näkökulma Tavoite Tavoitteen mittari / mittarit Toteuma/Tavoitearvo 2013 Tehdyt toimenpiteet Potilas/asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Hoitotulosten vertailtava

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

1. Palvelujen toimivuus

1. Palvelujen toimivuus VUOSITILASTO 2012 1. Palvelujen toimivuus Kriittiset Talous- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 12/11 telma teesta aste 2011 2012 (%) 2012 (määrä)

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Lapin sairaanhoitopiiri

Valtuustoseminaari Lapin sairaanhoitopiiri Valtuustoseminaari 15.6.2016 Lapin sairaanhoitopiiri Tavoitteet Valitut kehittämiskohteet Terveystaloustieteellinen viitekehys tuottavuuteen tai tehokkuuteen Terveydenhuollossa tuottavuustarkastelu voidaan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan arviointikehikko

Sisäisen valvonnan arviointikehikko Sisäisen valvonnan arviointikehikko 9.2.2015 Sisäinen valvonta Miksi ja mitä on tehty? Kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännökset uudistuivat 1.1.2014 alkaen. Kuntalain uudistuneet säännökset

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa?

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa? Tapiolan tehtävänä on tuottaa asiakkailleen etuja sekä Tapiolan näkemys yritystoiminnan riskialueista kestäviä hyvinvoinnin ja menestyksen ratkaisuja. Yksilö Työyhteisö Kansainvälisyys Liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä

Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä Hyvinvointi- ja terveyspäivät 22.9.2014 Laura Räty sosiaali- ja terveysministeri 2 indeksi 80 Talous haastaa sopeutumaan indeksi 80 70 70 lasta ja vanhusta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö 1 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmat Hallitus linjasi politiikkariihessään 24.2.2009, että 20 suurinta kuntaa laatii palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat.

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Toim intasuunnitelm a uuden opsin mukaisen toim intakulttuurin luomise sta kouluille,

Toim intasuunnitelm a uuden opsin mukaisen toim intakulttuurin luomise sta kouluille, Opetuspalvelut Toiminnallis et tavoitteet Suunnittelukauden 2014-2017 tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Perus opetuks es s a on toim iva laatu- Lukuvuoden 2015-2016 laatutavoitteet

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Tutkimus sote-palvelujen uudistamisen tukena -seminaari 27.3.2015 Rauno Ihalainen sairaanhoitopiirin johtaja

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014

Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, IVA) ESPOON SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1. Ennakkoarvioinnin tarve (tulosyksikkö

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Riskienhallintapolitiikka

Riskienhallintapolitiikka Hallitus 13.4.2015 2(9) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Riskienhallinnan periaatteet... 3 3 Riskienhallinnan vastuut ja toimeenpano... 5 4 Riskien arviointi... 6 5 Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Luentokuvia HAKU:1. Paula Liukkonen Tukholman yliopisto paula@paula-liukkonen.se www.paula-liukkonen.se

Luentokuvia HAKU:1. Paula Liukkonen Tukholman yliopisto paula@paula-liukkonen.se www.paula-liukkonen.se Luentokuvia HAKU:1 Paula Liukkonen Tukholman yliopisto paula@paula-liukkonen.se www.paula-liukkonen.se Teoriasta ja menetelmistäasiaa Ohjauspaketti; ohjaaamisen mallit, rutiinit ja menetelmät Malmi, Brown

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINTAVOLYYMIT Materiaalihankinnat 340 M / vuodessa Hoito- ja muut

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

TIETOSUOJATYÖN ORGANISOINTI

TIETOSUOJATYÖN ORGANISOINTI TIETOSUOJATYÖN ORGANISOINTI 2016 Nosta tietosuoja koko johdon agendalle! Ota tietosuoja mukaan organisaation kokonaisarkkitehtuuriin Varaudu riskeihin sopimuksilla ja vakuutuksilla Panosta henkilöstön

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa?

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? 2.6.2016 Erityisliikunnan symposio Paula Risikko, TtT Nykytila 02.06.2016 Paula Risikko 2 Kansansairaudet ja niiden ehkäisy

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot