Hallitus , OHEISMATERIAALI 2 HUS STRATEGIAAN LIITTYVIEN KRIITTISTEN RISKIEN HALLINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 10.9.2012, OHEISMATERIAALI 2 HUS STRATEGIAAN 2012-2016 LIITTYVIEN KRIITTISTEN RISKIEN HALLINTA"

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 2 HUS STRATEGIAAN LIITTYVIEN KRIITTISTEN RISKIEN HALLINTA

2

3 LIITE 1 RISKIMATRIISI - riskien painoarvon määrittäminen Riskin suuruuden määrittämisessä otetaan huomioon riskin tai vaaratilanteen aiheuttamat seuraukset omaisuudelle, toiminnalle, maineelle tai ihmisille. Lisäksi arvioidaan tapahtuman todennäköisyys. Seurauksien vakavuuden ja tapahtuman todennäköisyyden perusteella saadaan riskille tunnusluku, suuruusluokka. Riskimatriisi on suuntaa antava viitekehys, jota täydentää tarkempi ohjeistus. TAPAHTUMAN SEURAUKSET OMAISUUDELLE, TOIMINNALLE, MAINEELLE JA IHMISILLE TAPAHTUMAN TODENNÄKÖISYYS I. Vähäiset seuraukset II. Haitalliset seuraukset III. Vakavat seuraukset IV. Kriittiiset, katastrofaaliset seuraukset A. Tapahtuma epätodennäköinen, ei täysin mahdoton 1 MERKITYKSETÖN RISKI 2 VÄHÄINEN RISKI 3 KOHTALAINEN RISKI 3 KOHTALAINEN RISKI B. Todennäköinen, satunnainen Sattuu silloin tällöin, toisinaan 2 VÄHÄINEN RISKI 3 KOHTALAINEN RISKI 3 KOHTALAINEN RISKI 4 MERKITTÄVÄ RISKI C. Toistuva, sattuu usein, toistuvasti, jatkuvasti 3 KOHTALAINEN RISKI 4 MERKITTÄVÄ RISKI 5 SIETÄMÄTÖN RISKI 5 SIETÄMÄTÖN RISKI TAPAHTUMAN TODENNÄKÖISYYS A. Tapahtuma epätodennäköinen, ei mahdoton. Sattuu harvoin tai ei ollenkaan. - Todennäköisyys on pieni, mutta ei poissuljettavissa. Sattuu esimerkiksi kerran vuodessa tai harvemmin. B. Mahdollinen, sattuu toisinaan tai silloin tällöin. - Useita kertoja vuodessa. Läheltä piti tapauksia esiintyy. C. Todennäköinen, sattuu usein, toistuvassa määrin - Vaaratilanteita esiintyy usein, säännöllisesti, useita kertoja kuukaudessa, jopa päivittäin. SEURAUKSET IHMISILLE, OMAISUUDELLE, MAINEELLE, TIEDOLLE I. VÄHÄISET SEURAUKSET: - Lieviä vammoja, lieviä vaikutuksia; nyrjähdyksiä, mustelmia, ohimenevä sairaus, epämukavuutta, - Työajan menetys laskettavissa tunneissa, satunnaisia poissaoloja, sairauspoissaolo jää alle 3pv, - Vähäisiä laiteongelmia tai omaisuusvahinkoja, euroissa omaisuusvahingon määrä tai esim. laitteiden korjaaminen maksaa alle e - Pieni hallittu päästö ympäristöön II. HAITALLISET SEURAUKSET - Pitkäkestoisia, vakavia vaikutuksia tai pysyviä lieviä haittoja, - Poissaolo 3-30 pv tai toistuvia poissaoloja, - Pieni, mutta hallitsematon päästö ympäristöön

4 - Pieniä laiterikkoja, omaisuusvahingot jäävät alle e - Kielteinen julkisuus mahdollinen III. VAKAVAT SEURAUKSET - Poissaolo yli 30 pv tai jatkuvia poissaoloja, - Pysyvät vakavat vaikutukset henkilön terveydentilaan, vakavia henkilövahinkoja tai työperäisiä sairauksia, - Kohtalainen hallitsematon päästö ympäristöön, useita laiterikkoja tai kriittisen laitteen/järjestelmän vahingoittuminen, omaisuusvahinkoja yli e, - Kielteinen julkisuus todennäköinen ja vaikuttaa negatiivisesti maineeseen IV. KRIITTISET TAI KATASTROFAALISET SEURAUKSET - Ihmishenkiä uhkaava tai vaativa, - laaja, hallitsematon päästö ympäristöön, - vakavia laiterikkoja, - suuret taloudelliset kustannukset, useita ME. - toiminnan jatkuvuuden vaarantuminen - Kielteinen julkisuus erittäin todennäköinen ja vahingoittaa vakavasti mainetta

5 STRATEGIAN ja JOHTAMISEN RIIPPUVUUDET STRATEGIAN JA RISKIENHALLINNAN JALKAUTTAMINEN JA JOHTAMINEN, EPÄONNISTUU, IMPLEMENTOINTI ONTUU, SITOUTUMINEN ON HEIKKOA AVAINHENKILÖRYHMIEN TOIMINTA, TYÖMARKKINAPOLITIIKKA, LAKOT, TYÖSEISAUKSET, HAKUKIELLOT RAJUT RAHOITUSMUUTOKSET, RAJAUKSET, HUONOT RAHOITUS- JA INVESTOINTIPÄÄTÖKSET RAJUT KUSTANNUSSÄÄSTÖT: HALLITUSOHJELMAPAKOTTEET LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET JA RAJOITUKSET KUNTAPOLITIIKAN VAATIMUKSET LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET HALLITUSPOLITIIKAN MUUTOKSET, HALLITUSOHJELMAT INVESTOINTI- JA RAHOITUSONGELMAT ARVOVÄÄRISTYMÄT/ STRATEGIA/ JOHTAMINEN, STRATEGIAN LAATU, VAIKEUS, KONSERNIOHJAUS EI ONNISTU, JOHTAMISEN ARVOTYHJIÖ, JOHTO EI PYRI TAVOITTEISIIN, PAINOPISTEITÄ EI OLE MÄÄRITELTY STRATEGIA VALTUUSTON HALLITUKSEN JA JOHDON RISTIVETO, HUONOT POLIITTISET PÄÄTÖKSET JA ERIMIELISYYDET PÄÄTTÄJIEN JA OMISTAJIEN OSAAMATTOMUUS JA TOIMIALATUNTEMUKSEN JA TERVEYDENHUOLLON PUUTE, SIDOSRYHMÄOSAAMISEN LAATU, HUS ORGANISAATION RAKENTEET, ARVOT, JOHTAMINEN JA JOHTAMISEN LAATU, PÄÄTÖKSET JA PÄÄTÖSTEN AJOITUS, STRATEGIAN PÄÄMÄÄRÄT EIVÄT TOTEUDU PAINOPISTEALUEILLA JA YDINTOIMINNOISSA STRATEGIAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET OVAT EPÄSELVÄT, SEURANTA ONTUU, HUONOT MITTARIVALINNAT VALTION LUOKITUSTAVOITTEEN MUKAISET MUUTOKSET VEROTUKSEEN JA SÄÄSTÖIHIN, HALLITUKSEN MRD- SÄÄSTÖT VUOSILLE LIITE 2 STRATEGIAN VIESTINTÄ EI ONNISTU, STRATEGIAA EI YMMÄRRETÄ, SE EI TOTEUDU, VAIHTOEHTOSUUNNITELMAT PUUTTUVAT KUNTIEN IRTAUTUMISET, YHTEISTYÖN HAJOAMINEN, ERIYTYMISET, KUNTALIITOKSET, RAKENTEIDEN MUUTOKSET KUNTAERIMIELISYYDET, VALTAPYRKIMYKSET TERVEYDENHUOLLON PAINOPISTEMUUTOKSET POLIITTISET VIRHEPÄÄTÖKSET, POLITIIKKA, VALTAPYRKIMYKSET JA VALLAN KÄYTTÖ, PUOLUEPOLITIIKKA, POLIITTISET VOIMASUHTEET JA RISTIVETO PÄÄTÖKSISSÄ VÄESTÖRAKENTEEN ISOT MUUTOKSET TALOUDELLISEN TAANTUMAN JA TALOUSPOLIITTISTEN MUUTOSTEN VAIKUTUS PÄÄTÖKSIIN JA LINJAUKSIIN HALLITUKSEN STRATEGISET PÄÄTÖKSET VALTIONTALOUDEN SÄÄSTÖIKSI KEHYSRIIHEN TALOUDELLISTEN PÄÄTÖSTEN SEURAUKSET JA KUNTALIITOSVAIKUTUKSET, KUNTAVAALITULOS MUUTTAA OMISTAJA- ASETELMIA KEHYSKUNNISSA

6

7 HUS:n strategian toiminnallistaminen LIITE 3 Potilas/asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvio Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta, Toimenpiteet Hoitotulosten vertailtava Toiminnan osuus, jossa hoi- v käynnistetään vähin- Huonot hoitotulokset Prosessiriskikartoitus laatu totulosten vertailtavuus tään neljä HUS-tasoisesti Hoitovirheet Toimintariskikartoitus on osana toimintayksiköi- koordinoitua yhtenäisten Prosessivirheet Laaturiskikartoitus den ohjaamista toimintamallien pilottia Hoidon laadun Palvelun laadun (painehaavan ehkäisy, kivun heikkeneminen seuranta ja mittaaminen hoito, kaatumisten ehkäisy Osaamattomuus, Varautumissuunnitelmien ja ravitsemuksen turvaam.) toistuvat toiminnan päivittäminen v.2014: yhtenäisten toiminta- virheet Vertailuanalyysit mallien soveltaminen HUS- Laatuvirheet Prosessien uusiminen laajuisesti ainakin neljässä Prosessien päivittäminen potilasryhmässä sekä 40 % toiminnasta laadunvertailun piirissä v 2016: laadunvertailu ja yhnäiset toimintamallit sisältyvät 80 %iin kliinisestä toiminnasta Potilasturvallisuus Potilasturvallisuussuunnitel- v raporttien käsittely on Vahingot, suurvahinko Turvallisuussuunnitelmien man mukaiset raportointi- toteutunut suunnitelman Vahingoittumiset päivittäminen käytännöt on otettu käyt- mukaisesti ja potilasturvalli- Keskeytymiset, Turvallisuusharjoitukset töön kaikissa sairaanhoidon suutta parantavat toiminnan hoitovirheet Rh- suunnitemien päivitys, yksiköissä muutokset on toteutettu Vahingot, suurvahinko uudet rh- suunnitelmat HairPro ilmoitusten edellyt- v.2016 potilasturvallissuus- toim. ympäristössä Varautumissuunnitelmien tämät potilasturvallisuutta kulttuurimittauksissa Suomen Ympäristövahinko päivitykset parantavat toiminnan muu- kolmen parhaan terveyshuol- Turvallisuusvahinko Mittariarvojen tarkistamiset tokset sisältyvät toiminta- lon toimintayksikön joukossa Toimintavirheet Mittarien ja seurannan suunnitelmaan päivitykset

8 Tavoite Tavoitteen mittarit Tavoitearvio Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet Potilasturvaallisuutta todiste- Potilasvahinkojen raju Prosessiriskikartoitus tusti lisäävät vak.toim.mallit kasvu ja lisääntyminen Prosessien tarkistukset ovat käytössä toiminnoissa, Laatukriteerien mittaus jotka muodostavat vähintään Vahinkojen raju kasvu ja päivitykset 80% vaaratapahtumailmoi- Virheanalyysit tusten kohdetoiminnoista Potilasturvallisuuden tasoa Vertailulukujen isot Seurannnan ja hoitotulosten kuvaavien kansainvälisesti muutokset ja tulosten analysointi ja korjaukset hyväksyttyjen objektiivisten heikkeneminen mittarien antama tulostaso on Laatukriteerien tarkistukset vähintään yhtä hyvä kuin Riskipisteiden tarkistukset ja muissa Pohjoismaiden johta- uudelleen määrittely vissa yliopistosairaaloissa Hoidon vaikuttavuus Se osuus toiminnasta sekä v.2013 aloitetaan ainakin 2 Väärät teknologia- Erillinen investointiuuden kalliin teknologioiden potilasryhmän vaikuttavuus- hankinnat ja riskikartoitus suurten käyttöönotosta, joka on hoi- arvionnin uusintatutkimus ja investoinnit, laitteiden teknologiainvestointien don vaikuttavuuden 2 uud. potilasryh. tutk. vuos. huono käyttöarvo ja yhteydessä ennen päätöstä arvioinnin piirissä v.2013 Mini-HTA (Health tulokset Päätösperustelujen ja Tecnology Assessment)-arvio Huonot tulokset kriteerien tarkistaminen sisällytetään osaksi investoin- Uusien menetelmien testaus tihakemusprosessia ja määri- Vaikuttavuustulosten Teknologiavertailut tellään vaikuttavuusarvion huonontuminen Vaikutusarvioiden tarkistus käyttöperiaatteet uusien hoi- Kustannus- hyötyanalyysit tomenetelmien käyttöön- Vaikuttavuusanlyysit otossa ERVA-alueella Teknologiamittaukset v.2016 Hoidon vaikuttavuuden arviointi sisältyy 80 %iin kliinisestä toiminnasta sekä (kustannus-) vaikutt.arviointi

9 Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet säännönmukainen osa uuden kalliin teknologian käyttöönoton arviota Hoidon yhtäläinen saata- Kiireellisten (1-30pv) diag- v.2013 määritetty 10 yleisim- Vahingot, prosessien Prosessiriskikartoitukset vuus ja oikea-aikaisuus noosien ja potilasryhmien män potilasryhmän kriteerit virheet, vahingoittumi- Sidosryhmäriskien päivitys hoidon kriteerit ja niiden ja arvioitu niiden sien lisääntyminen Sidosryhmäviestinnän toteuttaminen toteutuminen Väärät diagnoosit, takistukset v.2016 kirreelisen hoidon saa- diagnostisten Laatutarkistukset, tavuus toteutuu näillä kritee- virheiden raju kasvu laaturiskikartoitukset, reillä 98 %:sti laadun seurannan ja valvonnan Prosessien katkeamiset päivittämiset TH-lain edellyttämät ensi- v ensihoito järjestetty prosessivirheet Laatukriteeritarkistukset, hoidon järjestäminen palve- HUS:n toimesta kaikilla Hoitulosten raju seurannan päivittäminen lutasopäätöksen mukaisena sairaanhoitoalueilla heikkeneminen laadukkaasti ja tehokkaasti v ensihoidon laatu Laadun mittaaminen ja ja tehokkuusmittarit määritel- seuranta ty ja mittaustulosten saata- Isot hoitojonot vuus ja validointi toteutettu Asikastutkimukset Laatuvirheiden lisäänt. Palvelun laadun mittaukset Hoitoon ja tutkimukseen Pienimmät yliopistosairaan- laadun heikkeneminen odottavien potilaiden määrä hoitopiireissä asukaslukuun suhteutettuna Terveydenhuollon koko- Yhteisten palveluketjujen vv sairaanhoito- Kuntayhteistyön isot Strategisten kriittisten riskien naisuuden johtaminen, toimivuus alueilla määritetään vuositt. muutokset, katkeami- kartoittaminen v perusterveydenhuollon ja kolme palveluketjua toimi- nen, kuntien irtautaum. Sidosryhmäriskien hallinta, erikoissairaanhoidon sau- vuusmittareineen Hall. pol. muutokset viestinnän tehostaminen, maton yhteistyö Terveydenhuoltopalvelujen Lain muutokset lobbaus, tal. tunnusluvuilla järjestämissuunnitelmien 2013 alueittain kaikki kunnat vaikuttaminen ja perustelu, valmistuminen, niiden to- kattava järjestämissuunn. Hallitusohjelma päätösvalmistelut, teutuminen ja vuosittainen valmis ja HUS-tason järjest. Kuntien irtatumiset hall. viestinnän tehostaminen päivittäminen suunn.hyv. valtuustossa

10 Tavoite Tavoitteen mittarit Tavoitearvio Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet vv tavoitteiden ja RH- suunnitelmien säännöll. suunniteltujen toimenpitei- päivittäminen den toteutuminen sekä suunnitelmien vuosittainen päivittäminen Omistajaohjauksen edes- Omistajatyytyväisyys v toteutetaan omistaja- Omistajatyytväisyyden Tavoitetarkistukset, seurannan auttaminen tyytyväisyyskysely ja asete- aleneminen ja mittariarvojen tarkistukset taan sen perusteella tavoit- Päätösvalmisteluiden laadun teet seuraaville vuosille valvonta

11 Opetus ja tutkimus Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet Tutkimusrahoitus lisään- Tutkimusrahoituksen määrähus:n oma tutkimusrahoitus, Rahoituksen Tutkimuksen ja tulosten tyy ,0 m, ,0 m supistukset, rajut merkityksen informointi ja Kilpailtu HUS:n ja HY:n lääke- säästöt rahoituspäätöksiin vaikuttatieteellisentiedekunnan ulko- minen puolinen yhteen laskettu tut- Tulosinformaation lisääminen murahoitus (EU, Tekes, Aka- Erikoisosaamisen brändiarvon temia, säätiöt) lisääntyy Tutkimusmäärärahojen korostaminen ja rahoituksen vuosittain 5 % pieneneminen merkityksen informointi ja Kliinisten lääketutkimusten Budjettiohjauksen lobbaus päättäjille laskutus ,0 m ja säästöt Sidosryhmäviestinnän ,0 m lisääminen Terveydenhuollon ammat- Pälvelujärjestelmän tarpeen Erva-tasoinen lääkärien ja hamtilaisten koulutus vastaa mukaisten koulutusmäärien maslääkärien vuoteen 2025 Erikoisosaamisresurs- Resurssiriskikartoitukset palvelujärjestelmän toteutuminen ulottuva tarveselvityksen sien raju pieneneminen tarvetta edellyttämät muutokset koul. erikoisosaamisen tason Osaamisriskikartoitukset ohjelmiin tehty 2013, koulu- heikkeneminen tusmäärät vakiintuneet tar- Sidosryhmäriskikartoitukset peen mukaisiksi 2016 Koulutusmäärien lasku Resurssien rajut supis- Laaturiskikartoitukset, Erva-tasoinen hoitajien vuo- tamiset ja karsimiset osaamisen ja erikoisosaamisen teen 2025 ulottuva koulutus- laatumittaukset terveselvityksen edellyttämät muutokset koulutusohjelmiin Päätöksiin liittyvän informaatehty 2013, koulutusmäärät Laatumittaustulosten tion lisääminen ja perustelujen vakiintuneet tarpeenmukai- heikkeneminen laadun kustannus-hyötyanasiksi 2016 lyysit Terveystieteen maisterikou- Koulutuksen laadun lutus aloitettu Helsingin heikkeneminen Yliopistossa 2016 Koulusta ei aloiteta

12 Prosessit, rakenteet ja johtaminen Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet Palveluiden hintakilpailu- Vakioidun tuotekorin Deflatoitu hintakorin hinta Tuottavuuden Tuotos- panos laskenta kyky hintakehitys laskee tai pysyy ennallaan heikkeneminen 1. Sairaanhoidollisen palvelu- verrattuna vuoden 2012 Kannattavuuden lasku Kannattavuusanalyysit tuotannon tuotesektorit tasoon Kustannustehokkuuden tulosyksiköittäin/erikois- raju lasku Kustannusvertailuanalyysit aloittain Yksikkökohtaisen Kustannustehokkuusvertailut 2. Tukipalveluyksiköiden tuottavuuden laskut Kustannus- hyötynanalyysit tuotekorit Vertailukelpoisten palvelu- Palveluhinnat ovat kilpailuky- Vertailutietojen negat. Kilpailu- ja kilpailjanalyysit hintojen kilpailukykyisyys kyisiä verrattuna muiden orga muutos Luodaan säännöllinen (vähin- nisaatioiden vertailukel- Yksikkökohtainen vertailu ja tään vuosittainen) poisiin hintoihin Tuotekorin laadun seuranta benchmarking muiden julkis- heikkeneminen ten ja valittujen yksityisten Hinta- laatu vertailut toimijoiden välillä Hintojen aleneminen Informaatio- ja kommu- Yhteinen asiakas- ja potilas- v.2013 järjestelmän hankinta- IT- riippuvuusvahingot Erillinen nikaatioteknologian (ICT) tietojärjestelmä HUS:lla ja päätös tehty IT- vahingot investointiriskikartoitus tuottavuuden lisääminen HYKS-sha:n jäsenkunnilla v.2016 järjestelmä tuotanto- ICT- tuotannon Perusteellinen pitkä ydintoiminnan näkökul- käytössä huonot tulokset järjestelmätestaus ennen masta tuottavuuden lasku käyttöönottoa HUS sairaaloiden työn- Sairaanhoitoalueiden väli- v.2013 suunnitelma laadittu Tavoitteita ei saavuteta Prosessiriskikartoitus jaot nen työnjakosuunnitelma vv suunnitelman Prosessivahingot Toiminnan organisointi ja eri potilasryhmien osalta toteutus ja seuranta päivittäminen Sisäinen yrittäjyys toiminta- Sisäiseen yrittäjyyteen kan- v.2013 pilotti, missä määrite- Implementointi Yrittäjyysmallin analysointi ja mallina nustavan toimintamallin tään toiminnalliset ja talou- epäonnistuu pilotissa tehtyjen virheiden käyttöönotto delliset reunaehdot, jonka puit- korjaus jatkoimplementointia teissa ao. yksikkö voi sisäisen varten yritt. mallin mukaisesti

13 Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet toimia itsenäisesti (mm. toi- Asiakasvastuu ei toimi Prosessiriskikartoitus ja implemintamalli, asiakasvastuu, mentointiprossesin korjaukset työaika ja palkkaus) Mallia ei hyväksytä, vv arviointi ja käy- malli ei toimi Muutossunnitelman laatitön laajennus minen Tutkimustulosten hyö- Käypä hoito- ja muihin näyt- Selvitetään 2013 näyttöön pe- Prosessiriskikartoitus ja dyntäminen kliinisessä töön perustuviin suosituksiin rustuvien hotoprosessien Tavoitteet eivät muutokset työssä perustuvien hoitoprosessien osuus ja asetetaan sen perus- toteudu prosessikäytäntöön osuus teella tavoitteet seuraaville Prosessiriskit toteutuvat vuosille

14 Henkilöstö Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet Henkilöstön riittävyys ja Vakinaisen henkilöstön v % Kustannustehokkuuden rekrytointi sekä tuloksel- %-osuus henkilöstömäärästä v % raju lasku Resurssiriskikartoitus, linen ja kustannustehok- (TP2011 oli 78,6 %) Resurssivajaus Suunn. päivittäminen kaan toiminnan mahdol- Resurssien saannin Seurannan ja mittaamisen listava henkilöstörakenne Vuoden aikana poissiirtyneet v.2013 alle 10 % vaikeutuminen päivittäminen vakinaiset valinnat (%) v.2016 alle 8 % Kust.-hyötyanalyysit Henkilöstörakenteen Osaamisriskien päivittäminen Henkilöstörakennesuunni- v % isot muutokset telmat tehneet vastuuyk- v % Kustannustehokkuuden siköt (%) Laaturiskien toteutum. seuranta Henkilöstön osaaminen Osaamisen kehittämissuun- v.2013 Tulosalue-, tulosyksik- Osaamisen tason lasku Riskienhallintasuunnitelmien nitelma tehty kö- ja liikelaitostaso 100% päivittäminen Toimintariskien ja v.2016 Vastuuyksikkötaso vahinkojen lisäänty- Osaamistason laadun seuranta 100 % minen ja mittaaminen Vuorovaikutteinen Esimiesindeksi (työoloba- v ,9 Tavoitteita ei saavuteta Johtamisriskikartoituksen johtaminen rometri) (TOB2011 oli 3,8 v ,0 päivittäminen

15 Talous Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta Toimenpiteet Tehokas toiminta Jäsenkuntien maksuosuus/ Deflatoitu maksuosuus ei nouasukas se vuoden 2012 tasosta (mah- Kustannustehokkuuden Tulosseurannan tehostaminen dolliset työnjaolliset muutok- romahtaminen, lasku ja päivittäminen set huomioidaan) Huonot tulokset Riskien hallinta Tuottavuuden pinene- Johtamisen riskien hallinta Jäsenkuntien erikoissairaan- Maan edullisin sairaanhoito- minen hoidon nettomenot/asukas piirien vertailussa Suurvahingot Strategisten kriittisten riskien Kannattavuuden päivittäminen vähintään ker- Jäsenkuntien terveyden- Sijoittuminen kolmen edul- isot laskut ran vuodessa huollon nettomenot/asukas lisimman sairaanhoitopiirin Keskeytymiset Vakuutuspäivitykset joukkoon Tuottavuuden parantami- Somaattisen palvelutuotan- Kokonaistasolla (kuntayhtymä nen non deflatoitu DRG-pistekus- ja konserni) tuottavuuden pa- Riskienhallinnan ja sisäisen tannus (euroa/drg.piste) rannus vuonna ,5 % ja Tuottavuuden iso lasku tarkastuksen kytkeminen vuosina % vuodessa johtamiseen Psykiatrisen palvelutuotan- Deflatointikertoimena käytetnon osalta käytetään vuonna tään sairaalakustannusin- Tuottavuuden negat luotavaa tuottavuus- deksiä. muutos RH- suunnitelmien mittaria Pitkäaik. keskeytymiset päivitykset Tukipalvelujen (liikelaitok- Suurvahingot set, tulosalueet, taseyksiköt Tulosalueiden tuotta- Skenaariosuunnitelmien ja tytäryhtiöt) vuuden ja päivittämiset oma tuottavuusmittari kannattavuuden tukipalveluyksikkötasolla heikkeneminen Taloudellisen hallitusinforsekä palvelukokonaisuuksit- Huono tuottavuus maation lisääminen ja päätain Huono kannattavuus töksiin vaikuttaminen Prosessiriskien toteutuminen Huono kust.tehokkuus Tavoite Tavoitteen mittari Tavoitearvo Riskin ilmeneminen Vahingontorjunta

16 Toimenpiteet THL kansallinen tuottavuus- 1. HYKS sijoittuminen yliopis- Vertailuanalyysit vertailu (episodituottavuus) tosairaalaryhmässä kahden Huonot sijoitukset Tulosyksikkökohtaiset parhaan joukkoon kustannus- hyötyanalyysit 2. Hyvinkään sairaala sijoittuminen keskussairaalaryhmässä Tuottavuus- ja kustannuskahden parhaan joukkoon Huonot yks.sijoitukset tehokkuusanalyysit ja 3. Muut HUS:n sairaalat sijoittu- vertailut minen ryhmässä muut sairaalat parhaan puolikkaan joukkoon Investoinnit parantavat Suurten investointien ( yli Jälkiseurantamalli toteutuu ja Erillinen riskikartoitus suurten toiminnan laatua, tehok- 10 milj. ) jälkiseurantamal- tulokset analysoidaan. Tulok- Huonot investoinnit investointien yhteydessä kuutta ja tuottavuutta lin käyttöönotto ja toteut- sia hyödynnetään uusien in- Huono ajoitus ( yli.10 milj. ) taminen vestointien suunnittelussa. Rahoitusta ei saada Informaation oikea- aikainen Huono ennakointi ennakointi ja ajoitus Investointien kannattavuus- Kaikissa uusista yli 10 milj. :n Huono ROI Investointipäätösten valmislaskennan kehittäminen sekä investoinneista on laadittu Kielteinen päätös telu ja ennakointi, informaasystemaattinen käyttöön- kattava kannattavuuslaskenta tiolla vaikuttaminen otto yli 10 milj. :n investoin- Invest for Excel-mallin avulla Rahan korkea hinta neissa Sidosryhmä- ja mediavaikuttaminen Omavaraisuusaste % Tilinpäätöksessä 2013 oma- Omavaraisuuden lasku vaisuusasteen tavoitearvo alle 40 % Oikea-aikainen päätösvalmisvähintään 40% telu, hyvät taloudelliset peurustelut ja niiden ajoitus Talousarvion rahoitusosassa Tarvittavan rahoituksen tovuositasolla määriteltävän teuttaminen Rajut säästöohjelmat, Talousseuranta ja invest. tarvittavan pitkäaikaisen budjettien supistukset lobbaus, vakuuksien rahoituksen järjestäminen ja rahan hintavaihteluriskin ulkoisista rahoituslähteistä hallinta sekä varmistaminen

17 LIITE 4 TALOUDELLISET PÄÄOMAN RIIPPUVUUDET JA KYTKÖKSET EU RAKENNELMIEN HAJOAMINEN, RAHALIITON JA EU:n HAJOAMINEN ISOTHUONOT INVESTOINNIT, VÄÄRÄT INVESTOINTIPÄÄTÖKSET JA NIIDEN AJOITUS TALOUSTAANTUMA, LAMA, RAJUT SUHDANNEVAIHTELUT, RAHAN ARVON LASKU SEURAAVAN VUODEN BUDJETTILEIKKAUKSET KIINTEISTÖPÄÄOMAVAHINGOT, INFRANVAHINGOITTUMINEN, KESKEYTYMISVAHINGOT KILPAILUN KIRISTYMINEN, KILPAILJOIDEN TOIMINTA RAHAN HINNAN NOUSU, SAANNINVAIKEUTUMINEN JA KORKOJEN IT-VAHINGOT, SUURET RIIPPUVUUSVAHINGOT, IT- INVESTOINNIT, JÄRJESTELMÄHANKINNAT KESKEYTYMISET, SUURVAHINGOT, GLOBAALIT KRIISIT, KATASTROFIT ISOT LISÄKUSTANNUSERÄT TALOUS JA PÄÄOMAT KUSTANNUSTEN RAJU KASVAMINEN, TUOTTAVUUDEN JA TULOSTEN HEIKKENEMINEN, HUONOT TULOKSET KANNATTAVUUDEN HEIKKENEMINEN HUONOT SOPIMUKSET, ALIHANKINTARISKIEN TOTEUTUMINEN, RIIPPUVUUSVAHINGOT VAKUUTTAMATTOMAT OMAISUUSERÄT JA VASTUUT INFRA / KIINTEISTÖPÄÄOMAT: SISÄINEN TARKASTUS EI OLE RISKIPAINOTTEISTA - investoinnit, rakentaminen, kunto, korjaukset, kunnossapito, logistiikka ISOT BUDJETTIYLITYKSET EI NOUDATETA HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KESTÄVYYSVAJEEN SEURAUKSET, VALTIONOSUUKSIEN ISOT LEIKKAUKSET VALTIONOSUUKSIEN LEIKKAUKSET ISOJEN RISKIEN OTTAMINEN, HUONO RISKIENHALLINTA, HUONOT MITTARIT, HEIKKO SEURANTA JA HUONO CONTROLLI,VÄÄRÄT JA HUONOT TALOUDEN TUNNUSLUVUT KUNTAYHTYMÄN ISOTTAPPIOT HUONO TALOUS- JA PÄÄOMARISKIEN ARVIOINTIPROSESSI,RAHAPROSESSIVAHINGOT

18

19 TERVEYDENHUOLLON STRATEGISET RISKIPISTEET, RIIPPUVUUDET JA KYTKÖSVAIKUTUKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖ ja YMPÄRISTÖ RIIPPUVUUDET / KYKÖKSET - lama, taantuma, pääomarahoitus - kriisit, suurvahingot - kansainväliset kilpailijat, etabloitumiset - verkostot, IT - kytkökset - nopeus, laajuus - vahinkoherkkyys KILPAILU / KILPAILIJAT - pääomat, rahoitus - alihankkijat, yhteistyö - sopimukset - toimialariskit - sopeutuminen muuttuvaan kilpailuympäristöön INFRA, PÄÄOMAT, INVESTOINNIT, RAHOITUS, - suurvahingot, keskeytymiset TERVEYDENHUOLLON STRATEGISET RISKIPISTEET TURVALLISUUS / POTILASTURVALLISUUS TALOUS/ TULOKSET/RAHOITUS - kustannukset - kustannustehokkuus - tuottavuus - hinnoittelu - tulostehokkuus - pääomavaltaisuus - kannattavuus - vastuiden korostuminen - budjettikarsinnat, säästöt - potilaskäyttäytyminen - muutos, muutosten hallinta - hallittavuus, ympäristö - henkilöturvallisuus TEKNOLOGIA / INNOVAATIOT - kehittäminen, kehitys - riippuvuuksien korostuminen - nopeus, seuranta - tutkimus ja opetus LIITE 5 OSAAMINEN/ LAATU/ ERIKOISOSAAMINEN - erityisosaaminen, erikoisosaajat - johdon osaaminen, johtaminen - kehittäminen, tutkimus - kokonaisuuksien hallinta - prosessien hallinta YHTEISKUNTAVASTUUT - etiikka, eettinen ohjaus - arvot, arvoketjut - vastuiden korostuminen TERVEYDENHUOLLON MUUTOS - toimintaympäristö - politiikka, päättäjät - lait, regulaatiot - ohjaus, päätökset - julkishallinto - nopeus - riippuvuudet - talous

20

21 LIITE 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖN RIIPPUVUUDET JA KYTKÖKSET JOHTAMISVIRHEET, HUONOT PÄÄTÖKSET AVAIN- JA PAINOSTUSRYHMIEN TOIMINTA KUSTANNUSTEHOKKUUDEN KASVU, RAHAN ARVON MUUTOKSET, RAHAN JA INVESTOINTI- KUSTANNUSTEN KALLISTUMINEN YHTEISTYÖN HAJOAMISET, IRTAUTUMISET OMISTAJAOHJAUKSEN TAVOITTEIDEN RISTIRIITAISUUDET JA MUUTOKSET LAKIEN, ASETUSTEN, REGULAATIOIDEN JA OHJEISTUSTEN SEKÄ OHJAUKSEN MUUTOKSET HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET JA RISTIVETO TYÖMARKKINAPOLITIIKKA, EDUNVALVONTA OMISTAJAOHJAUKSEN RAJUT MUUTOKSET, RAHOITUKSEN JA TOIMIALAN MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖN KRIITTISET MUUTOKSET SOPIMUKSET, SOPIMUSPOLITIIKKA HALLITUSOHJELMA, EU-POLITIIKKA, ALUE- JA PUOLUEPOLITIIKKA, VALTIONHALLINNON OHJAUSPOLITIIKKA, VIRANOMAISPÄÄTÖKSET STRATEGIAN VASTAISET PÄÄTÖKSET, PÄÄTÖSTEN LAATU, POLIITTISET INTRESSIT, OHJAUS PERUS- JA ERIKOISTERVEYDENHUOLLON KESKINÄISEN SUHTEEN ISOT MUUTOKSET POLIITTINEN SIDOSRYHMÄVAIKUTTAMINEN, RAJUT SÄÄSTÖTOIMET, YT, KUSTANNUSTEN KARSIMINEN, INVESTOINTIKIELLOT ISOT RAHOITUSMUUTOKSET VASTUIDEN MUUTOKSET JA TIEDOSTAMATTOMUUS SIDOSRYHMÄOSAAMISEN PUUTE, TOIMIALATUNTEMUKSEN PUUTTUMINEN, VASTUIDEN TIEDOSTAMATTOMUUS, VALTUUKSIEN JA VASTUIDEN EPÄSELVYYDET KUNTAKENTÄN MUUTTUMINEN JA POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN KUNTAVAALIT JA KUNTAVAALIEN 2012 POLIITTISEN JAKAUTUMAN RAJU MUUTOS, POLITIIKAN VAIKUTUKSET SÄÄTIÖN OMISTAJAOHJAUKSEEN

22

23 Toiminnan ja johtamisen riskit Strategisten kriittisten riskien liittäminen osaksi HUS: n strategiaa LIITE 7 Strategiariskien päivitykset Riski-inventaari / nykytilan analyysi /päivitys Seuranta HUS: n riskien hallinnan päivitykset, nykytilan analysointi: Strategia-, skenaariot - ja sidosryhmäriskien päivittäminen 6. Strategian riskit, Skenaario- Implementoinnin riskit 2. Taloudelliset ja pääomariskit, investoinnit ja rahoitusriskit INFRA 4. Osaamisen, erikoisosaamisen tutkimuksen ja opetuksen sekä kehittämisen riskit 1. Muutosriskit ja muuttuvan toimintaympäristön riskit sidosryhmäriskit 5. Potilasturvallisuuden ja potilaslähtöisen oikea- aikaisen hoidon riskit 3. Talous, pääomat Suurvahingot, suuronnettomuudet katastrofivahingot ympäristövahingot Triage/ painoarvot Heti toteutettavat Toimenpiteet Jonkin ajan kuluttua toteutettavat Myöhemmin toteutettavat Riskien hallintasuunnitelmat, politiikat, päivitykset - Rh:n toteutuminen implementointi päivittäistyössä - Organisaatio, vastuut valtuudet - Jatkuvuuden varmistaminen - mittaritarkistukset seurannasta sopiminen - Rh- prosessin toteuttaminen päivittämiset Nykytilan kuvaus Riskien analysointi Riskien hallinta, päivitetyt suunnitelmat Kimmo Rautanen

24

25 LIITE 8 INFRAN JA SUURVAHINKOJEN RIIPPUVUUDET JA KYTKÖKSET EPIDEMIAT, PANDEMIAT, KULKUTAUDIT, VIRUSTAUDIT, UUDET BAKTEERIKANNAT, SAASTEET, KEMIALLISET VAHINGOT, LÄÄKEVAHINGOT POTILASTURVALLISUUDEN JÄRKKYMINEN KUSTANNUSTEHOKKUUSVAATIMUSTEN LISÄÄNTYMINEN, SÄÄSTÖT, TAANTUMA, YT- NEUVOTTELUT, RAHAN ARVON MUUTOKSET, KUSTANNUSTEN KASVU, INVESTOINTIEN KALLISTUMINEN, ISOT RAHOITUSLEIKKAUKSET, BUDJETTIEN KARSIMISET, INVESTOINTIKIELLOT YMPÄRISTÖVAHINGOT, YMPÄRISTÖRIKOKSET, YMPÄRISTÖKATASTROFIT, LUONNONKATASTROFIT LAKOT, KRIISIT, TYÖSEISAUKSET INFRA: IT, KYTKÖSRISKIT, JÄRJESTELMIEN TUHOUTUMINEN, IT- RIIPPUVUUDET, IT INVESTOINNIT, JÄRJESTELMÄHANKINNAT - ympäristövahingot - suurvahingot - kiinteistöjen kunto - korjausrakentaminen - keskeytymiset - riippuvuusvaikutukset - logistiikka - investoinnit - teknologia - hankinnat, alihankinnat - ostot - vuokraus - omaisuuden myynti INFRA, SUURVAHINGOT, KESKEYTYKSET TOIMINNAN KESKEYTYMISET, TAI ISOT OMAISUUDEN JA PÄÄOMIEN TUHOUTUMISET, KATASTROFIVAHINGOT HUOLTOVARMUUSVAHINGOT TULIPALO SABOTAASI RIKOS, YMPÄRISTÖRIKOS SUURVAHINKO METROPOLIALUEELLA RÄJÄHDYS, YDINRÄJÄHDE VESIVAHINKO TERRORITEKO TEKNOLOGIAN TUHOUTUMINEN, KALLIIT LAITTEET JA TEKNIIKAN TUHOUTUMINEN

26

27 LIITE 9 HUS STRATEGIAN KRIITTISTEN RISKIEN PÄIVITTÄMINEN JA LIITTÄMINEN STRATEGIAAN HUS STRATEGIAN KRIITTISTEN RISKIEN PÄIVITTÄMINEN JA LIITTÄMINEN STRATEGIAAN SUORITETTIIN YHTYMÄHALLINNON TOIMEKSIANNON MUKAISESTI AIKANA. PÄIVITYKSEN LAATI FINPREMIUM OY PÄIVITYKSEN VAIHEET, TOIMENPITEET JA TULOSTAVOITTEET: HUS- Strategian Riskien Vahinkojen ja riskien Strategian kriittisten kriittisten riskien todennäköisyyksien priorisointi, kriittisen riskien kirjaus ja tunnistaminen ja vaikutusten arviointi riski- ja vahinkotason toimenpide- ehdotusten vahinkojen sekä kustannus- hyötyanalyysit määrittäminen, laatiminen riskilähteiden ja vaihtoehtoennusteet nimeäminen ja jalostus ymmärtäminen HUS Strategian toteutumisen ja päämäärien sekä tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen: Strategiaa uhkaavien Torjunnan ohjeistus, Seurannan ja mittauksen Vaihtoehtosuunnittelu, riskien ja vahinkojen riskienhallinnan ohjeistus, päivitykset, sisäisen skenaariot ja torjunta, johdon suunnitelmien päivitys, tarkastuksen ja riskien tulevaisuuden päätösten laadun ja kytkeminen johtamiseen, hallinnan kytkeminen suunnittelu, johdon tulosten parantaminen, laadun varmistaminen johtamiseen, vastuut ja päätösten laadun laadun korostaminen valtuudet, muutoshallinnan parantaminen, laadun varmistaminen vahinkojen torjunta (0)

28

29 LIITE 10 OSAAMISEN JA ERIKOISOSAAMISEN RIIPPUUVUUDET JA KYTKÖKSET LAINSÄÄDÄNTÖ, LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET, TERVEYDENHUOLLON MUUTOKSET BUDJETTISÄÄSTÖT, BUDJETTIPOLITIIKAN MUUTOKSET, OHJAUSMEKANISMIT, PANOSTUKSIEN SUPISTUKSET, POLITIIKAN MUUTOKSET INVESTOINNIT, INVESTOINTIKIELLOT, RAHOITUS, SÄÄSTÖT, SÄÄTIÖMUUTOKSET OSAAMISEN KRIITTISEN MASSAN VAHINGOT JA VAHINGOITTUMINEN OSAAMISKESKUKSET, OSAAMISKESKITTYMÄT KUNTALIITOSVAIKUTUKSET ERIKOISOSAAMISEEN LAATUTASON JA KEHITTÄMISEN YLLÄPIDON KUSTANNUSTANNUSTEN NOUSU JA KUSTANNUKSET ERIKOISSAIRAAHOIDON MUUTOKSET, KUNNAT OTTAVAT KOKONAISVASTUUT PERUS- JA ERIKOISTERVEYDENHUOLLON MUUTOKSET, PAINOPISTEMUUTOKSET KUNTAYHTEISTYÖSSÄ, OMISTAJAOHJAUKSEN MUUTTUMINEN ERIKOISOSAAMISEN KUSTANNUSTEHOKKUUDEN HEIKKENEMINEN, HINTA- LAATU SUHTEEN HEIKKENEMINEN, ERIKOISHOIDON KALLISTUMINEN, OMISTAJIEN HINTATIETOISUUDEN PUUTTEET ERIKOISOSAAMISEN BRÄNDIN ARVON LASKU, PROSESSIVAHINGOT JA TEHDYT VIRHEET OSAAMINEN JA ERIKOISOSAAMINEN, KORKEATASOINEN TUTKIMUS JA OPETUS TIEDONVAIHDON UNOHTUMINEN, KANSAINVÄLISEN SEURANNNAN PUUTTUMINEN, TEKNISEN JA LÄÄKEHOIDON SEURANNAN PUUTE, GLOBAALIN TIEDONVAIHDON LOPPUMINEN JA PUUTTEET OSAAMISMENETYKSET, AIVOVUOTO KILPAILU, KILPAILIJOIDEN TOIMINTA, REKRYTOINNIT, ERIKOISOSAAMISEN OSTAMINEN, PALKKAUS, PALKKIOT BONUSJÄRJESTEMÄT, OSAKKUUDET OSAAMISRESURSSIEN VARMISTAMINEN, KEHITTÄMISEN VARMISTAMINEN, JATKUVUUDEN VARMISTAMINEN, OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN VARMISTAMINEN, OSAAMISPÄÄOMAN ROMAHTAMINEN OSAAMISEN JA ERKOISOSAAMISEN LAADUN RAJU HEIKKENEMINEN, LAADUN MERKITYKSEN UNOHTUMINEN TOIMINNASSA JA SIDOSRYHMISSÄ POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN VAHINGOITTUMINEN, SUURET POTILASVAHINGOT

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT VALT I OVARAINMINI STERiÖ VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT Strategia -asiakirj a 2012-2015 Tul ostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 Tamm ikuu

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c.

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. JHTT-TUTKINTO 2014 Osa 1, tilintarkastustietous ja -tekniikka Kysymykset 4-6 Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. Olen KHT-/HTM-tilintarkastaja

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot