NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT VALTUUSTOALOITE RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ ELINKEINOTOIMINNASSA 134 MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ALUEIDEN LUOVUTUS TILASTA ALI-TILKKA I KIINTEISTÖTUNNUS MAA-ALUEEN OSTO KIRKONKYLÄSTÄ HEINOJAN ALUEELTA (KARILA ) 136 MAA-ALUEEN OSTO KLAUKKALASTA HAIKALAN ALUEELTA (TILA KETUNPUISTO ) 137 LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KOSKIEN RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA 138 LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA 139 TILAN RAKENTAMISTA KOSKEVA SUUNNITTELUTARVERATKAISU 140 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA TILALLE LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA JA POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ TILAN MÄÄRÄALALLE 142 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA TILAN MÄÄRÄALALLE 143 LAUSUNTO TUUSULAN YLEISKAAVA 2040-LUONNOKSESTA, KULTTUURIMAISEMA JA RAKENNUSKANTA-SELVITYKSEN LUONNOKSESTA SEKÄ VIHERALUESTRATEGIAN LUONNOKSESTA 144 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT TILAN RAKENTAMISTA KOSKEVAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUN POISTAMINEN JA UUSI SUUNNITTELUTARVERATKAISU 147 MAA-ALUEEN OSTO KLAUKKALAN ASEMAKAAVA-ALUEELTA (TILA METSÄNIITTY ) 148 MAA-ALUEEN OSTO KLAUKKALAN ASEMAKAAVA-ALUEELTA (TILA KETUNPELTO )

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Aika klo 17:30-20:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Läsnä Törmänen Tuula, SDP varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajana Kopteff George, KOK jäsen Manner Vesa, PerusS jäsen Rantala Sirpa, KESK jäsen Räty Virpi, KOK jäsen Sailio Alpo, SDP jäsen Viljakainen Juhani, KESK jäsen Paulanto Kaisu, VIHR sit. varajäsen Ojamäki Timo, KESK kh:n varaedustaja Poissa Vaulamo Petri, KOK puheenjohtaja Haaranen Tarja, VIHR jäsen Toivonen Kallepekka, KESK kh:n edustaja Muut Kononen Aarno kehitysjohtaja esittelijä Kurvinen Soile hallintosihteeri pöytäkirjanpitäjä Flinkman Päivi toimitusjohtaja Kiljavan sairaala Oy, asiantuntija 132 klo 17: Kujala Hannu vs. maankäyttöpäällikkö asiantuntija :t 132, , , klo 17:30-20:20 Pietarinen Seppo elinkeinojohtaja asiantuntija , klo 17:30-19:10 Pihala Anita yleiskaavapäällikkö asiantuntija :t 132, , 146 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Rantala ja Juhani Viljakainen. Käsitellyt asiat

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Allekirjoitukset Tuula Törmänen puheenjohtaja Soile Kurvinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kunnanvirasto Sirpa Rantala Juhani Viljakainen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanvirasto Todistaa Soile Kurvinen hallintosihteeri

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT KUNLA 132 Kiljavan sairaalan alueen maankäytön kehittämisestä on neuvoteltu yh tiön johdon ja kunnan kesken. Maankäytön kehittäminen edel lyttää asemakaavan laadintaa ja siten myös maankäyttösopimusta jatkos sa. Toimitusjohtaja Päivi Flinkman esitteli Kiljavan Sairaala Oy:n tavoitteita. Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen viranhaltijat se los tivat asiaa kaavoituksen ja maankäyttösopimuksen kannalta. Käytiin keskustelua asiasta.

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta VALTUUSTOALOITE RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ ELINKEINOTOIMINNASSA 1145/ /2013 KUNLA 133 Arto Hägg ja 28 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen kos kien Rajamäen vanhan tehdasyhdyskunnan hyödyntämistä elinkei no toi min nas sa päivätyssä valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kunta: 1. selvittää yhteistyössä alueen kiinteistöomistajien, kunnan omien toi min to jen (ml. museo), kolmannen sektorin toimijoiden ja yritys ten kanssa mahdollisuudet tehdasyhdyskunnan alueen ja raken nus ten hyödyntämisen paremmin matkailun, kaupan ja palve lu jen osalla, 2. edelliseen liittyen selvittää Altian kanssa mahdollisuuden tehdas mu seon osittaiseen (esim. kesälomakausi) avoimena pitoon ylei söl le, 3. osoittaa myöhemmin mahdollisuuksien mukaan nuorten ke sätyö paik ko ja tukemaan alueen kehittämistä ja toimintaa ke sä aikaan (puistotoimi, kioskitoiminta, matkailuinfo, museotoimi jne.), 4. huomioi alueen markkinoinnin ja esille tuonnin kunnan jul kaisuis sa ja esitteissä, 5. huomioi Rajamäen vanhan tehdasyhdyskunnan elin keinopoliittisen ohjelman päivityksessä. Valtuustoaloitteeseen liittyen selvitystyötä on tehty mm. seuraavin toi men pi tein: alueen aktiivisilta yrityksiltä on saatu lista siitä, mil laista toimintaa alueella voitaisiin heidän mukaansa harjoittaa, lista, liikeideat ja niiden toteuttamismahdollisuudet on käyty läpi mm. Keski-Uudenmaan kehittämiskeskuksen KEUKE:n edus tajan kanssa , alueella on suoritettu elinkeinotoimen toimesta katselmus yhdes sä Altian kiinteistöpäällikkö Arto Tanskasen kanssa , lisäkatselmus mm. tykkitornien osalta suoritettu Lisäksi kesäkuussa 2014 on tavattu Altian ylin johto. Alueen yritysten Altian alueen kehittämistä koskevissa suun ni telmas sa mainitaan tilojen mahdollisiksi käyttötarkoituksiksi mm. maa tila to ri, kahvio, kokous/juhlatila, kesäterassi, vanhan tavaran myy mälä, taidepaja, kirpputori, elokuvateatteri/konserttitila, elävää musiikkia ja tanssilato.

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Katselmuksessa ja selvitystyössä esiin tulleita seikkoja ja havaintoja Aloitteen kohta 1: Alueen rakennusten heikohko kunto, muuhun kuin alkuperäiseen käyt tö tar koi tuk seen soveltumattomuus ja mm. asemakaavassa olevat ja muut rakennussuojelumääräykset vaikeuttavat huomattavasti alu een tilojen hyödyntämistä. Tilat eivät myöskään täytä esim. kokous- ja konferenssikäytön, kauppapaikan tai ravintolatoiminannan kan nal ta paloturvallisuus-, ilmanvaihto- ja elin tar vi ke hy gie nia nor meja. Rakennuksista puuttuvat asianmukaisesti mitoitetut ja normit täyttä vät porraskäytävät (Kuva 2). Kerroksiin jouduttaisiin vetämään vesi joh dot ja viemäröinti sekä wc-tilat sekä tekemään sähkösaneeraus. Ti lo jen yleinen siisteys on korkeintaan välttävä. Museovaraston 3. kerrokseen aiottu kokous/juhlatila (Kuva 1) ei ole läh tö koh dil taan tarkoitukseen sopiva. Edellä mainittujen puutteiden li säk si tila on matalahko ja siinä on useita näkyvyyttä ja tilan hyö dyntä mis tä rajoittavia erilevyisiä pylväitä. Hiivatehtaan (Kuva 3) käyttöä ja saneerausta rajoittavat mm. si sähol vi kaa rien suojelumääräykset. Tila on myös sokkeloinen, huo nokun toi nen, epäsiisti, siinä on runsaasti pylväitä ja sinne on varastoitu run saas ti tavaraa. Myös alueen ympäristö vaatisi siistimistoimia mm. piha-alueiden, pysä köin ti paik ko jen ja Altian lähteen (Kuva 5) osalta. Alueella harjoitettavaksi aiottu toiminta Elinkeinotoimen ja KEUKE:n tapaamisessa ei mitään esitetyistä ideois ta arvioitu riittävän uniikiksi ja vetovoimaiseksi, jotta sen ym päril le voitaisiin rakentaa kannattavaa liiketoimintaa. Näin ollen toi minta vaatisi jatkuvaa rahallista tukea yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Täl lais ta tukea hankkeelle ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Ta voit teena tulisi olla, että hanke toimisi omarahoitteisesti ja kannattavasti myös tukien päättymisen jälkeen. Toiminta-ajatus, liikeidea ja näkemys kohdemarkkinoista puuttuvat. Hy vin määritellyssä liikeideassa yritys tai toimija ottaa kantaa ky symyk siin: mitä, kenelle ja miten. Toistaiseksi hanke on jäsentymätön ei kä vastauksia näihin kysymyksiin ole. Toiminnan aloittaminen vaatisi huomattavia aloitusinvestointeja (0,5 2 M kohteiden lukumäärästä riippuen) mm. rakennusten suuren sa nee raus tar peen osalta. Näin suuria aloitusinvestointeja ra hoit tavaa tahoa ei ole tiedossa.

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Altia Oyj voisi jossain määrin tukea toimintaa siltä osin kuin se vaikut taa kiinteistöjen arvoon.eteläisen Maaseudun Osaajat Ry:ltä voisi ha kea EU-rahoitusta hank keel le hakijana esimerkiksi Rajamäen ky lä yh dis tys. Yhteensä puhutaan kuitenkin vain maksimissaan muuta man kym me nen tuhannen euron tuesta, joka ei olisi riittävä tar vitta viin sa nee rauk siin. Toiminnan käynnistäminen ja pyörittäminen vaatisi vahvan, va ka varai sen ja aktiivisen veturiyrityksen tai -organisaation, jonka kes keiseen liikeideaan toiminta perustuisi ja joka veisi hanketta yh teis työssä muiden alueen toimijoiden kanssa eteenpäin. Yritys tai toimija kan tai si myös toimintaan liittyvän riskin. Tällaista toimijaa ei ole tiedos sa. Kunnan linjaus on ollut, ettei kunta ota minkään yksittäisen yrityksen tai organisaation liiketoiminnan vetovastuuta. Sen sijaan kunta voi mah dol li suuk sien sa mukaan tukea aloittavaa liiketoimintaa mm. tiedot ta mal la, markkinoimalla, järjestämällä koulutusta ja palveluita sekä toimimalla hankkeiden kokoonkutsujana. Aloitteen kohta 2 : Altian edustajien mukaan nykyinen alkoholilainsäädäntö estää alueel la sijaitsevan tehdasmuseon (Kuva 4) avoinna pidon yleisölle. Ainoas taan erityisryhmillä on mahdollisuus tutustua museon ko koelmiin. Jotta museon vetovoimaa voitaisiin hyödyntää, edellyttäisi se lain sää dän nön tai ainakin sen tulkinnan muutoksen. Museossa liikkumista rajoittavat kapeat kerroksiin nousevat kier repor taat. Museon hyödyntäminen vaatisi todennäköisesti paikalle aina kin yhden henkilöresurssin aukioloaikoina. Aloitteen kohta 3: Asiaa on selvitetty yhdessä nuorisotoimen kanssa. Kesätyöhön vara tut määrärahat ovat vuosittain sidottuna talousarvioon. Aloitteessa esi tet tyyn kohteeseen voidaan työllistää nuoria ke sä töi hin joko ke säse te lil lä tai tuella sillä edellytyksellä, että alueelta löytyy työn saa misen ehdot täyttävät yritys tai yhteisö. Nuorisopalvelut voi hoi taa aloittees sa esitetyssä kohteessa kahvio yms. toimintaa nuor ten työl lis tämi se nä. Tämän toiminnan edellytyksenä on, että alueelle suun ni teltu ja toimintoja varten on rakennettu ja varustettu toimivat vi ranomais mää räyk set täyttävät tilat. Aloitteen kohta 4: Altian vanhan tehdasalueen omaleimaisuutta tullaan mah dol li suuksien mukaan tuomaan esiin Nurmijärven kunnan markkinoinnissa. His to rial lis ten rakennusten lisäksi alueeseen liittyy ainutlaatuisia ker-

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta to muk sia ja tarinoita, joita voidaan hyödyntää viestinnässä ja imagon ke hit tä mi ses sä. Aloitteen kohta 5: Elinkeino-ohjelman päivitykseen tullaan jatkossa sisällyttämään myös maininta Altian vanhan tehdasalueen ke hit tä mis mah dol li suuksis ta ja haasteista. Yhteenveto Altian alueella on ainutlaatuinen historia ja alue sisältää useita mielen kiin toi sia elementtejä (mm. tykkitornit, tehdasmuseo ja Al ti an lähde) matkailun kehittämiseen. Osaan näiden hyö dyn tä mi seen liittyy kui ten kin lainsäädännöllisiä ja turvallisuuteen liittyviä ra joi tuk sia. Alueen kehittäminen vaatisi huomattavia panostuksia, jotta se pärjäisi kil pai lus sa Etelä-Suomen muita kohteita vastaan. Aluetta tu li si myös mark ki noi da huomattavassa määrin. Kun tiedossa ei ole vakavaraista investoria, veturiyritystä tai or ga nisaa tio ta, toimivaa ja kilpailuedun sisältävää liikeideaa ja näkemystä asiak kais ta, on alueen kehittäminen erittäin haasteellista. Kunta ei ny ky lin jauk sen sa mukaisesti voi toimia yritystoiminnan vetäjänä mutta suhtautuu tällaisiin hankkeisiin positiivisesti ja edistää osaltaan alu een kehittämistoimenpiteitä. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että Arto Häggin ym. valtuustoaloitteeseen koskien Raja mäen vanhan tehdasyhdyskunnan hyödyntämistä elin kei no toi minnas sa annetaan johdantotekstin mukainen vastaus. Samalla kuntasuunnittelulautakunta esittää, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Lisätietoja: elinkeinojohtaja Seppo Pietarinen, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kuntasuunnittelulautakunta MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ALUEIDEN LUOVUTUS TILASTA ALI-TILKKA I KIINTEISTÖTUNNUS / /2014 KUNLA 98 Maankäyttösopimus koskee Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Maija Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan määräosin omistamaa, noin 10,6 hehtaarin suuruista maa-aluetta tilasta Ali-Tilkka I, kiinteistötunnus Klaukkalan asemakaava-alueella. Alue sijaitsee Ropakkotien eteläpuolella, rajautuen idässä Klaukkalantiehen ja kaakossa Kuntotiehen. Alueella on voimassa kolmen eri vuosikymmenen aikana laaditut asemakaavat. Alueesta valtaosa on kaavan maatalousaluetta ja puistoaluetta. Lisäksi alueella on neljä AO-rakennuspaikkaa sekä osa alueesta on kaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta YO. Ali-Tilkan asemakaavan muuttaminen on ilmoitettu vireille tulleeksi Kaavan muutosluonnos on ollut alustavasti nähtävillä ja muutosehdotus on käsitelty kunnanhallituksessa 1.9. ja päätetty laittaa julkisesti nähtäville. Asemakaavan laatimissopimus on allekirjoitettu Sopimusalueelle on kaavoitettu 10 AO-tonttia, 4 AP-tonttia 6 AK-tonttia ja 1 AK-E tontti ja 2 LPA-tonttia sekä virkistys- ja katualueita. Maanomistajat luovuttavat kunnalle julkisen palvelurakentamisen toteuttamiskustannusten korvauksena 4 AO-tonttia, 2 AP-tonttia, 4 AK-tonttia sekä virkistys- ja katualueita. Lisäksi maanomistajat luovuttavat kunnalle sopimusalueen ulkopuolisen Ropakkotien katu-alueen. Tämän katualueen hinta on huomioitu sopimuskorvausta määritettäessä, eikä sitä enää korvata erikseen. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Kaavamuutoksella kunnan omistukseen tulee tontteja, jotka voidaan myöhemmin luovuttaa ja saada kunnalle tuloja. Kaavamuutoksen vaikutukset ilmastoon on tutkittu kaavan laatimisen yhteydessä. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat sopimukset:

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kuntasuunnittelulautakunta maankäyttösopimus Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Maija Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä kunnan välillä. Sopimus koskee Klaukkalan asemakaava-alueella sijaitsevaa noin 10,6 hehtaarin suuruista maa-aluetta tilasta Ali- Tilkka I, kiinteistötunnus luovutuskirjan Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Maija Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä Nurmijärven kunnan kesken, jolla maanomistajat luovuttavat kunnalle Klaukkalan asemakaava-alueella sijaitsevasta tilasta Ali-Tilkka I, kiinteistötunnus noin 7,4 hehtaarin suuruisen määräalan. Luovutus on vastikkeeton. Lisätietoja: vs.maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 2. KH 264 Esitys: Kunnanhallitus esittää kuntasuunnittelulautakunnan päätöksen mukai ses ti valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat sopimukset: - maankäyttösopimus Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Mai ja Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä kunnan välillä. Sopimus koskee Klaukkalan ase ma kaa va-alueel la sijaitsevaa noin 10,6 hehtaarin suuruista maa-aluetta tilasta Ali- Tilkka I, kiinteistötunnus luovutuskirjan Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Mai ja Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä Nurmijärven kunnan kesken, jolla maanomistajat luovuttavat kun nal le Klaukkalan asemakaava-alueella sijaitsevasta tilasta Ali-Tilk ka I, kiinteistötunnus noin 7,4 hehtaarin suu rui sen määräalan. Luovutus on vastikkeeton. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 7.

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kuntasuunnittelulautakunta KV 78 Käsittely: Päätös: KUNLA 134 Esitys: Pia Eerola on toimittanut kirjeen kuntaa, jossa pyytää maanomistajien puolesta maankäyttösopimuksen uudelleen valmistelemista. Mäkelä esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Päätökseen kuuluu liite 6a. Maanomistajat ovat esittäneet luovutuskirjassa mainitun kunnalle luo vu tet ta van maa-alueen arvon korottamista lähemmäksi käypää ar voa. Maanomistajien ja kunnan välisessä neuvottelussa on sovittu luo vu tet ta van alueen arvoksi euroa. Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat sopimukset: - maankäyttösopimus Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Mai ja Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä kunnan välillä. Sopimus koskee Klaukkalan ase ma kaa va-alueel la sijaitsevaa noin 10,6 hehtaarin suuruista maa-aluetta tilasta Ali-Tilk ka I, kiinteistötunnus luovutuskirjan Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Mai ja Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä Nurmijärven kunnan kesken, jolla maanomistajat luovuttavat kun nal le Klaukkalan asemakaava-alueella sijaitsevasta tilasta Ali-Tilk ka I, kiinteistötunnus noin 7,4 hehtaarin suurui sen määräalan. Luovutus on vastikkeeton. Kuntasuunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että maankäyttösopimus ja luovutuskirja voidaan al le kirjoit taa ennen valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta. Lisätietoja: vs. maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 1.

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta MAA-ALUEEN OSTO KIRKONKYLÄSTÄ HEINOJAN ALUEELTA (KARILA ) 950/ /2014 KUNLA 135 Juhani Karvonen ja Pirjo Gröning ovat tarjonneet kunnalle os tet tavak si heidän omistuksessaan olevaa, pinta-alaltaan 2,250 hehtaarin suu ruis ta tilaa Karila, kiinteistötunnus , Nurmijärven kun nan Kirkonkylästä. Kyseinen tila sijaitsee Heinojan alueella, missä kunnalla on vanhastaan omistuksessa maa-alueita. Kirkonkylän vuo del ta 1992 olevassa, valtuuston hyväksymässä osa yleis kaa vassa samoin kuin Maankäytön kehityskuvassa 2040 Heinojan alue on osoi tet tu taajaman yhdeksi laajenemissuunnaksi. Tästä johtuen alueel ta on ostettu kunnalle tarjottuja maa-alueita. Tilan kauppahinnaksi on sovittu euroa. Hinta noudattaa alueel la käytettyä raakamaan hintaa. Alueelta on ostettu maita myös sen pohjoisosasta, jolloin alhaisempi hintataso on perustunut pitkän ai ka vä lin odotusarvomaan hintatasoon. Myyjät haluavat, että kauppa teh dään ennen vuoden vaihdetta. Näin he voivat hyödyntää kiin teistön luovutusta koskevan määräaikaisen verovapauden, joka on voimas sa saakka. Kyseessä olevan kaupan hyväksyy kuntasuunnittelulautakunta. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Tilan ostosta saadaan taloudellinen hyöty vasta alueen ase ma kaavoi tuk sen ja tonttien myynnin myötä. Nyt osto katetaan maan han kintaan varatuilla määrärahoilla. Päätöksellä ei ole itsessään vaikutuksia ympäristöön tai il mas tonmuu tok seen. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää, että kunta ostaa Juhani Kar vosel ta ja Pirjo Gröningiltä heidän omistamansa tilan Karila, kiin teis tötun nus Nurmijärven kunnan Kirkonkylän Heinojan alu eel ta. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2,250 heh taaria. Kauppahinta on euroa. Kuntasuunnittelulautakunta oikeuttaa allekirjoittamaan kaup pa kir jan ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Lisätietoja: erityisasiantuntija Sirkku Haikala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

13 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta MAA-ALUEEN OSTO KLAUKKALASTA HAIKALAN ALUEELTA (TILA KETUNPUISTO ) 951/ /2014 KUNLA 136 Kunta on neuvotellut syksyn 2014 aikana Päivi Toivomäen kanssa Klauk ka las sa Haikalan alueella sijaitsevan tilan Ketunpuisto, kiin teistö tun nus , ostamisesta kunnalle. Tilan osto on tullut esil le viime vuosien aikana joitakin kertoja, mutta asia ei tuolloin ole joh ta nut toimenpiteisiin. Nyt voimassa oleva määräaikainen ve ro helpo tus, joka koskee kiinteistöjen myyntiä kunnille ja joka on voimassa vie lä vuoden 2014 loppuun saakka, on ehkä osaltaan ollut vai kut tamas sa kaupan syntymiseen. Tila Ketunpuisto sijaitsee Haikalan asutusalueen länsipuolella ja Mäen rin teen asuinalueen pohjois- koillispuolella rajoittuen niihin. Lisäk si alue rajoittuu sekä lännessä että idässä kunnan omistuksessa ole viin maa-alueisiin. Tila on näin ollen helposti liitettävissä jo to teutu nee seen yhdyskuntarakenteeseen ja alue muodostaa luontevan asu tuk sen laajennusalueen. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 11,359 hehtaaria. Kaup pa hin nak si on neuvotteluissa päädytty hintaan euroa. Hin ta vastaa alueella käytettyä raakamaahintaa. Tilan alueella on aikaisemmin kasvanut kuusimetsä. Puusto on suurim mak si osaksi hakattu noin 10 vuotta sitten ja alue on sen jälkeen is tu tet tu. Maastoltaan alue soveltuu asutuksen laajennusalueeksi lukuun ottamatta tilan pohjoisosassa sijaitsevaa Ketunkallion aluetta. Klauk ka lan osayleiskaavaluonnoksessa vuodelta 2012 tilan alue on osoi tet tu suurimmaksi osaksi pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Ostopäätöksellä ei itsessään ole vaikutusta ympäristöön. Tilan ostosta saadaan taloudellinen hyöty alueen kaavoittamisen ja tont tien myynnin kautta. Maanomistajana kunta voi kuitenkin itse sää del lä alueen kaavoittamisen ajankohdan kuten myös sen to teutta mi sen. Maanomistajana kunta saa alueen asemakaavoituksesta par haan mahdollisen hyödyn. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta os taa Klaukkalan Haikalan alueella sijaitsevan tilan Ketunpuisto, kiin teis tö tun nus Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mu kaan 11,359 hehtaaria. Kauppahinta on euroa. Kuntasuunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kaup pakir ja voidaan allekirjoittaa ennen päätöksen lain voi mai suut ta. Lisätietoja: erityisasiantuntija Sirkku Haikala, puh

14 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Päätös: Esitys hyväksyttiin.

15 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KOSKIEN RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA 781/ /2014 KUNLA 137 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää kunnan lausuntoa mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Rudus Oy hakee ympäristölupaa kallion louhimiseksi ja murs kaa misek si kiinteistöllä Mäntymäki I Lupahakemus sisältää alo tus lu pa ha ke muk sen toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lain voi mai sek si tulemista. Rudus Oy:llä on Nurmijärven ympäristölautakunnan myön tä mä lupa maa-ainesten ottamiseen. Lupa on voimassa asti. Ottomäärä on m³ ja ottoalueen on pinta-ala on 12,5 hehtaaria. Luvassa on annettu ottotoimintaa koskevia mää räyk siä mm. ottamistoiminnasta, jätehuollosta, pinta- ja va lu mave sien johtamisesta ja käsittelystä, pohjaveden suojelusta, val vonnas ta ja tarkkailusta ja jälkihoitotöistä. Ottotoimintaa varten edellinen lu pa oli voimassa saakka. Nurmijärven ympäristölautakunta on tehnyt pää töksen ottotoiminnan vaiheistuksen muutoshakemuksesta. Alueella on ollut voimassa määräaikainen ympäristölupa maa lis kuuhun 2014 saakka kallion louhinnalle ja louheen murskaamiselle. Nyt hae taan uutta ympäristölupaa kallion louhinnalle ja murskaamiselle. Samanaikaisesti on vireillä ympäristölupahakemus Etelä-Suomen alue hal lin to vi ras tos sa kallion louhinnalle ja louheen murskaukselle, yli jää mä lou heen vastaanotolle ja murskaukselle, kierrätysbetonin ja -tii len vastaanotolle, välivarastoinnille ja murskaukselle sekä puh taiden ylijäämämaiden kierrätykselle ja loppusijoittamiselle. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy seuraavan lausunnon Rudus Oy:n ym pä ris tö lu pa ha kemuk ses ta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle: Nurmijärven kunta pitää tärkeänä, että kallion louhinnasta ja murskauk ses ta ei saa aiheutua lähialueen asukkaille melu- eikä pö ly haitto ja kuten eikä elinympäristön viihtyisyyden heikkenemistä. Toi minnan aiheuttama liikenne ei saa aiheuttaa haittaa lähialueen asuk kaille. Nurmijärven kunta edellyttää, että em. seikoista annetaan lu pa päätök ses tä ehtoja siten, että lähialueen asukkaille ei aiheudu toi minnas ta haittoja.

16 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

17 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA 942/ /2014 KUNLA 138 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kunnan lausuntoa Rudus Oy:n ympäristölupahakemuksesta mennessä. Lau sunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Rudus Oy hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle ja louheen murs kauk sel le, ylijäämälouheen vastaanotolle ja murskaukselle, kier rä tys be to nin ja - tiilen vastaanotolle, välivarastoinnille ja murskauk sel le sekä puhtaiden ylijäämämaiden kierrätykselle ja lop pu sijoit ta mi sel le. Hakemuksessa on kyse olevan toiminnan olennaisesta muu tok ses ta. Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen mahdol li ses ta muutoksenhausta huolimatta. Rudus Oy:llä on Nurmijärven ympäristölautakunnan myön tä mä lupa maa-ainesten ottamiseen. Lupa on voimassa asti. Ottomäärä on m³ ja ottoalueen on pinta-ala on 12,5 hehtaaria. Luvassa on annettu ottotoimintaa koskevia mää räyk siä mm. ottamistoiminnasta, jätehuollosta, pinta- ja va lu mave sien johtamisesta ja käsittelystä, pohjaveden suojelusta, val vonnas ta ja tarkkailusta ja jälkihoitotöistä. Ottotoimintaa varten edellinen lu pa oli voimassa saakka. Nurmijärven ympäristölautakunta on tehnyt pää töksen ottotoiminnan vaiheistuksen muutoshakemuksesta. Alueella on ollut voimassa määräaikainen ympäristölupa maa lis kuuhun 2014 saakka kallion louhinnalle ja louheen murskaamiselle. Ympäristölupahakemuksen mukainen hankealue sijaitsee Nur mi järven kunnan Palojoen kylässä Hämeenlinnanväylän (vt3) itäpuolella kiin teis töl lä Ympäristölupahakemuksen mukaan louhintaa ja kiviaineksen murskaus ta tehdään hankealueen etelä- ja keskiosissa. Louhinta-alueen pin ta-ala on 12,5 hehtaaria, jossa louhintaa on jo tehty noin 4 hehtaa rin suuruisella alueella. Maa-aineslain mukaisen ottoluvan mu kainen kokonaisottomäärä on 1,48 miljoonaa m³ktr. Lisäksi alueelle toimi te taan kierrätettävää ylijäämälouhetta jalostettavaksi noin ton nia vuosittain. Alueella käytettävän siirrettävän murs kaus lai toksen paikkaa vaihdetaan louhinnan edetessä. Murskeita tuotetaan enin tään tonnia vuodessa. Kierrätystoiminnot ja ylijäämämaiden läjitys sijoittuvat hankealueen poh jois osaan. Betonin ja tiilen sekä puhtaiden maa-ainesten kier rätyk seen suunnitellun alueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria. Kier rätys be to nia ( t/a) ja - tiiltä ( t/a) vas taan-

18 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta ote taan ja välivarastoidaan ympärivuotisesti ja murskataan 1-2 kertaa kahdessa vuodessa noin kuukauden kerrallaan. Puhtaita maa - ja kiviaineksia otetaan vastaan enintään tonnia vuodessa. Kallion porausta tehdään ma-pe 7-21 tai melusuojatulla po ra vau nulla ma-pe klo Räjäytyksiä (1-2 kertaa viikossa) ja rikotusta tehdään ma-pe klo Kiviaineksen murskauslaitos on toiminnassa ma-pe klo Kierrätysalue on auki ma-pe Kuormausta, myyn ti kul je tuk sia ja ylijäämälouheen vastaanottoa tehdään alueella ma-pe klo sekä lauantaisin klo Toiminnan vaikutusta pohja- ja pintavesiin sekä toiminnasta ai heu tuvaa melua, pölyä ja tärinää seurataan tarkkailuohjelman mukaisesti. Samanaikaisesti on vireillä ympäristölupahakemus Kes ki-uu denmaan ympäristökeskuksessa kallion louhinnalle ja louheen murskauk sel le samansisältöisenä kuin tässä lupahakemuksessa. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy seuraavan lausunnon Rudus Oy:n ym pä ris tö lu pa ha kemuk ses ta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle: Rudus Oy on tehnyt vuonna 2009 YVA-lain mukaiseen YVA-ar vi ointiin liittyvän arviointiselostuksen. Nurmijärven ympäristölautakunta on antanut lausunnon arviointiselostuksesta. Selostuksessa ar vioidut vaihtoehdot ovat kuitenkin erilaiset kuin nyt hakemuksen mu kainen hanke erityisesti eri toimintojen sijainnin osalta. Näin ollen ha kemuk sen mukaisten hankkeiden vaikutuksia ei ole arvioitu kattavasti. Nii tä ei ole myöskään esitetty hakemuksessa. Aleksis Kiven Palojoki sisältyy valtakunnallisesti merkittävät ra ken netut kulttuuriympäristöt RKY 2009 kohdeluetteloon. Selvityksen mukaan Palojoen kylämaisemalla on kansallista symboliarvoa, joka liittyy kansalliskirjailija Aleksis Kiveen syntymäkodin, elämän ja kir jal lisen tuotannon välityksellä. YVA-selostuksessa (2009) on arvioitu ottoalueen jatkokäyttöä yli jäämä maan vastaanottoalueena. Lopputilanteessa maanvastaanoton lo put tua läjitysalue olisi tasossa ja se olisi sijoittunut louhi tul le alueelle. Hakemuksen mukainen läjitysalue olisi lop pu ti lantees sa tasossa ja se sijoittuisi ottoalueen koillispuolelle lä himmäk si Palojoen kyläaluetta. Hakemuksessa ei ole esitetty mitään mai se mal lis ta arviota muuttuneen tilanteen mukaisesta läjityksestä. Kart ta tar kas te lun perusteella läjitysalue tulisi olemaan korkeampi kuin sen eteläpuolelle jäävä Vuolteenmäki ja koillispuolelle jäävä Haa pa lan mä ki. Läjitysalue tulisi lopputilanteessa muuttamaan maise maa merkittävästi katsottuna Palojoen suunnasta. Alueella voimassa olevien maakuntakaavojen mukaan alue on osoitet tu alueeksi, jolla on merkittäviä kiviainesvarantoja. Lisäksi se on

19 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta osoi tet tu ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattuna EJ3 -alueena. Maa kun ta kaa van selostuksen mukaan: "EJ3-alueet on osoitettu pää asias sa sellaisille alueille, joilla on maakunnan ki vi ai nes tuo tannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja.tämä tarkoittaa, että mahdol li sen kiviainesten ottotoiminnan jälkikäyttönä voi olla yli jää mä maiden loppusijoitusta, mikä edellyttää toimintojen yhteensovittamista jo ki vi ai nes tuo tan to alu een suunnittelussa ja käytössä." Hakemuksessa on esitetty, että 1. vaihemaakuntakaava on vah vistet ta va na. Tosiasiassa se on jo vahvistettu ja se on lainvoimainen ja voi mas sa oleva. Ylijäämämaiden loppusijoittaminen hakemuksessa esitetyllä tavalla ei ole maakuntakaavan mukaista. Se ei myöskään sovellu alueelle toi min nas ta asukkaille, maisemalle ja ympäristölle aiheutuvien haitta vai ku tus ten takia. Kierrätysbetonin ja -tiilen vastaanotto- ja murskausalue sijoittuu alueen pohjoispuolista asutuksen tasoa huomattavasti korkeammalle ta sol le, jolloin kierrätysbetonin ja -tiilen vastaanotto- ja murs kaus alueel ta melu ja pöly kantautuu helposti pohjoispuolisen asutuksen alueel le. Lähin asuinrakennus on vain noin 300 metrin etäisyydellä em. alu ees ta. Hakemusasiakirjoissa ei ole esitetty kierrätysbetonin ja -tiilen murskauk ses ta, kierrätysbetonin ja -tiilen ja ylijäämämaiden alueelle tuomi ses ta aiheutuvan liikenteen meluvaikutuksia. Kulku alueelle on hankkeen suunnitelmissa osoitettu nykyisin käytös sä olevan tieyhteyden kautta ottoalueelle ja varastointialueelle. Uu sien toimintojen (betoni- ja tiilijätteen vastaanotto ja murskaus sekä ylijäämämaiden läjitysalue) alueelle on osoitettu tieyhteys Haa viston tien kautta, joka on asukkaiden käyttämä yksityistie. Ha ke mukses sa on esitetty, että laitoksen toiminnan laajeneminen nostaa alueen liikenteen noin 250 raskaaseen ajoneuvokäyntiin vuo ro kau dessa. Hakemuksessa ei ole esitetty, miten liikenne jakaantuu nykyisen tien ja Haavistontien kesken. Näin ollen hankkeen liikenteellisiä vaiku tuk sia on vaikea arvioida. Kuitenkin voidaan todeta, että raskaan lii ken teen lisääntyminen Haavistontiellä vaarantaa merkittävästi tien lii ken ne tur val li suut ta. Hakemuksessa ei ole esitetty hankkeen mahdollisia vaikutuksia Van taan joen Natura-alueeseen. Se, että YVA-selostuksessa on arvioi tu siinä esitettyjen hankkeiden vaikutuksia Vantaanjoen Na tura-alu ee seen, ei riitä, koska hankkeen sisältö on muuttunut. Nurmijärven kunta on teettänyt alueeltaan ekologisia yhteyksiä koske van selvityksen. Siitä on valmistunut luonnos, jonka perusteella ha ke muk sen mukainen alue on osa maakunnallista ekologista verkos toa. Vaikka alueella on voimassa oleva maa-aineslain mukainen ot to lu pa, niin hakemuksen mukainen toiminnan laajentaminen hei-

20 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta ken tää em. ekologista yhteyttä, joka on etelä-pohjoissuuntainen. Kun ta liittää valmiin selvityksen lausunnon liitteeksi toimittaessaan lau sun non aluehallintovirastolle. Nurmijärven kunta pitää tärkeänä, että kallion louhinnasta ja murskauk ses ta ei saa aiheutua lähialueen asukkaille melu- eikä pö ly haitto ja kuten ei myöskään elinympäristön viihtyisyyden heikkenemistä. Toi min nan aiheuttama liikenne ei saa aiheuttaa haittaa lähialueen asuk kail le. Nurmijärven kunta edellyttää, että em. seikoista annetaan lu pa päätök ses tä ehtoja siten, että lähialueen asukkaille ei aiheudu toi minnas ta haittoja. Yhteenvetona voidaan todeta, että Nurmijärven kunta vastustaa ympä ris tö lu van myöntämistä ylijäämämaiden kierrätykselle ja lop pu sijoi tuk sel le, kierrätysbetonin- ja tiilen vastaanotolle, välivarastoinnille ja murskaukselle, koska ne aiheuttavat haittoja asukkaille, mai semal le ja ympäristölle. Lisäksi em. toimintojen vaikutuksia ei ole hake muk ses sa riittävästi kuvattu ja arvioitu. Hankkeelle voidaan antaa aloituslupa muutoksenhausta huolimatta vain kallion louhinnan ja louheen murskauksen osalta, koska muu toi min ta on uutta alueella, se luvitetaan ensimmäistä kertaa ja kunta vas tus taa sitä. Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

21 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta TILAN RAKENTAMISTA KOSKEVA SUUNNITTELUTARVERATKAISU 808/ /2014 KUNLA 139 Timo Pirinen hakee rakentamista koskevaa suun nit te lu tar ve rat kaisua 1-kerroksisen, 97 k-m 2 :n suuruisen kulkuneuvojen suoja- ja huol to ra ken nuk sen laajentamiseksi 130 k-m 2 :llä. Rakennuspaikan muo dos taa pinta-alaltaan 1,00 ha:n suuruinen tila Savela Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Lehtipellontie 36. Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa hakemuksen koh tee na oleva rakennuspaikka sijaitsee valkoisella alueella, jolle voi daan osoittaa paikallista merkitystä omaavaa maankäyttöä. Valtuus ton vuonna 1989 hyväksymässä koko kuntaa koskevassa oikeus vai ku tuk set to mas sa yleiskaavassa hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee maatalousalueella (MT). Kunnanhallitus on hyväksynyt Perttulan osa yleis kaava luon nok sen, joka on ollut nähtävillä Osa yleis kaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena. Haettu rakentaminen si joit tuu osayleiskaavaluonnoksen mukaiselle maa- ja met sä ta lousval tai sel le alueelle (M-7), mitoitusvyöhykkeelle 2 (mit-2) ja mai semal li ses ti merkittävälle alueelle (sk-1). Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n tarkoittamaa suun nit telu tar ve aluet ta. Hakijan perustelut Hakija ei ole perustellut hakemustaan. Naapurien kuuleminen Naapureille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä hakemuksen joh dos ta eikä heillä ole ollut huomautettavaa. Suunnittelutarveratkaisun lähtökohdat ja perustelut Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee Numlahden avoi men peltomaiseman reunaan ulottuvassa muutaman asuin raken nuk sen ryhmässä, joka on puuston ympäröimä. Tilalla sijaitsee ra ken nus- ja huoneistorekisterin mukaan 171 k-m 2 :n suuruinen asuin ra ken nus ja 97 k-m 2 :n suuruinen kulkuneuvojen suoja- ja huolto ra ken nus. Huoltorakennus sijoittuu Lehtipellontien reunaan. Tarkoituksena on laajentaa huoltorakennusta 130 k-m 2 :llä. Hakija on il moit ta nut tarvitsevansa lisätilaa kuorma-auton sekä lumitöihin ja kun nos sa pi toon käytettävän traktorin ja varusteiden suojaksi. Tällöin rakennuksen kooksi tulisi noin 230 k-m 2. Lehtipellontien varrella

22 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta on toinen noin 260 k-m 2 :n suuruinen hallirakennus avoimen pellon reu nas sa. Nyt hakemuksen kohteena oleva laajennus sijoittuu puiden suojaan eikä avoimelle peltoalueelle. Koska kyseessä on ennestään rakentamiseen käytetty ra ken nuspaik ka ja olevan rakennuksen laajentaminen, voidaan katsoa, että ha ke muk sen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaa voi tuksel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hakemukseen suostu mi nen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun pe ri aatteen toteutumista lupakäsittelyssä. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee harvaan asutul la maaseudulla. Liikkuminen alueella perustuu pääasiassa yk sityis au toi luun. Matkaa Lopentiellä sijaitsevalle joukkoliikenteen py säkil le on noin 2,0 km. Hanke ei edellytä yritysvaikutusten arviointia. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta toteaa, että Timo Pirisen hakemuksen mu kai nen rakennuspaikka sijaitsee alueella, joka on maankäyttö- ja ra ken nus lain 16 :n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta. Kuntasuunnittelulautakunta on tutkinut asian ja katsoo, että haetulle ra ken ta mi sel le on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 mo men tin tarkoittamat edellytykset esittelytekstissä esitetyin pe rustein. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoi tuk sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haital lis ta yhdyskuntakehitystä ja on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säi lyttä mis tä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hakemukseen suos tu minen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen to teu tu mis ta lupakäsittelyssä. Päätös asiasta annetaan julkipanon jälkeen. Suun nit te lu tar ve rat kaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamispäivästä lukien, jona ai ka na rakennusvalvontaviranomaiselta tulee hakea rakennuslupaa, muu toin suunnittelutarveratkaisu raukeaa. Minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen raken nus lu van myöntämistä. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 1 mom, mom., kunnan elinkeino- ja kunta ke hi tys kes kuk sen johtosäännön luvun 4 kohta 3. Lisätietoja: yleiskaavainsinööri Arja Junttila, puh

23 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 2.

24 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA TILALLE / /2014 KUNLA 140 Helsingin hallinto-oikeus pyytää kuntaa antamaan lausuntonsa mennessä Yrjö Sirolan säätiön valituksesta koskien kunta suun nit te lu lau ta kun nan kielteistä suunnittelutarveratkaisua Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Kuntasuunnittelulautakunta totesi pää tök sessään, ettei valittajan rakennushankkeelle pinta-alaltaan noin 1,33 ha:n tilalle Sirola ollut maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n tarkoittamia edellytyksiä. Valittaja vaatii saada lupaa rakentaa omistamalleen 1,33 ha:n tilalle yhden 200 k-m 2 :n suuruisen omakotitalon, 80 k-m2:n suuruisen sivuasunnon ja 100 k-m 2 :n suuruisen ta lous ra kennuk sen sekä rakentamista koskevan kielteisen suun nit te lu tar ve ratkai sun kumoamista ja muuttamista myönteiseksi. Vaatimuksen perusteena valittaja esittää seuraavaa: 1. Rakennushanke on kaavan mukainen, sillä kaavamääräysten mu kaan M2-alueelle saa rakentaa, kun rakennuspaikan koko on yli m 2. Jätevesien käsittely pohjavesialueella on järjes tet ty kunnan viemäriverkostoon liittymisellä. 2. Maanomistajien yhdenvertaisuus. Herustentien varsi on asu tettua muutoin, paitsi valittajan rakennuspaikan osalta. 3. Kohtuuttomat odotusajat. Valittaja on saanut tilan haltuunsa vuon na 1950 ja pyrkinyt saamaan sen rakennuskelpoiseksi siitä lähtien. 4. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin edellytyksien täyt ty mi nen suunnittelutarvealueella. Valittaja katsoo, ettei suun nit te lu tar ve rat kai suun suostuminen haittaa tulevaa kaavoi tus ta, koska alueen kaavoittaminen ei ole suunnitteilla. Valit ta ja toteaa, ettei hanke aiheuta haitallista yh dys kun ta ke hi tystä eikä suunnittelutarveratkaisussa ole perusteltu kuinka raken nus han ke aiheuttaisi haittaa yhdyskuntakehitykselle ja aluei den käytön muulle järjestämiselle. Valittaja toteaa, että rakennuspaikan sijaitseminen asemakaavan lieve alu eel la ei voi tarkoittaa, että rakentamishankkeet torjutaan vain maan käyt tö- ja rakennuslain mukaisen nimikkeen "haittaa kaa voi tusta" perusteella. Valittaja katsoo, että perusrakennusoikeus pitäisi yleis kaa van ja rakennusjärjestyksen mukaan olla voimassa 1,33 ha:n alueella eikä sen käyttämisen estämistä voi perustella haitan ai heut ta mi sel la yksityiskohtaiselle kaavoitukselle, josta on päätetty, ett ei sellaista ole edes tulossa. Valittaja katsoo, että valitus on hyväksyttävä, koska maankäyttö- ja

25 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta ra ken nus lain momentin erityiset edellytykset täyttyvät va litta jan kertomalla tavalla. Valittaja pyytää Helsingin hallinto-oikeutta järjestämään alueella katsel muk sen todellisen tilanteen selvittämiseksi tai tutustumaan ha kemuk sen liitteenä jätettyyn valokuva-aineistoon. Valituksen johdosta voidaan todeta seuraavaa: Vuonna 1989 valtuuston hyväksymässä koko kunnan oi keus vai kutuk set to mas sa yleiskaavassa tila sijaitsee maa- ja met sä ta lous val tai sel la alueella (M2). Aluetta koskee myös vuonna 1989 hyväksytty Hyvinkään harjualueiden oikeusvaikutteinen osayleis kaa va, jossa tila sijaitsee maa- ja met sä ta lousval tai sel la alueella (M). Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa ei ole rakentamista koskevia määräyksiä maa- ja met sä ta lous val tai selle alueelle. Rakennusjärjestyksessä määrätään ra ken nus pai kkojen vä him mäis koot eri alueilla. Vähimmäispinta-alaksi kyseisellä alueella on rakennusjärjestyksessä määritelty m 2. Herustentien varrella sijaitsevat rakennetut rakennuspaikat ovat pää sään töi ses ti asemakaava-alueen rakennuspaikkoja. Ase ma kaavoit ta mat to man alueen rakennetut rakennuspaikat ovat olleet ra kennet tu ja jo ennen Hyvinkään harjualueiden osayleiskaavan hy väk symis tä. Nyt hakemuksen koh tee na olevalle rakennuspaikalle on haettu suun nit te lu tar ve rat kai sua vasta vuonna 2013 ja uudelleen vuonna Herustentien itäpuolella asemakaavoittamattomalla osayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella on myös toinen ra ken ta maton kiinteistö , joka on pinta-alaltaan (1,46 ha) suurem pi kuin valituksen kohteena oleva tila. Täten valituksen kohteena ole vaan suunnittelutarveratkaisuun suostuminen aiheuttaisi lupaan suos tu mi sen myös tälle pinta-alaltaan suuremmalle tilalle. Kaavoitusohjelmassa on Rajamäen osayleiskaavan laatiminen. Va lituk sen kohteena oleva alue kuuluu Rajamäen kaava-alueeseen. VT 25:n kehittämissuunnitelman mukaan VT 25 on tarkoitus tehdä 2-ajo ra tai sek si Rajamäen liittymän ja kunnan rajan välisellä alueella. He rus ten tien ja VT 25 välisen alueen kaavoittaminen edellyttää, että alu eel ta johdetaan tieyhteys Herustentielle, koska ke hit tä mis suun nitel man mukaan VT 25:lle ei ole mahdollista saada uusia ta so liit tymiä. Eritasoliittymä on esitetty Herustentien kohdalle. Nyt valituksen koh tee na oleva alue on lähes ainoa kohta, josta on mahdollisuus liittää Herustentien ja VT 25:n välisen alueen tieyhteys Herusten alueel le. Maankäytön kehityskuvassa VT 25:n vartta on esitetty ke hi tettä väk si työpaikka-alueena. Oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaa tulevaa asemakaavoitusta.

26 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Va li tuk sen alainen rakennuspaikka sijaitsee alueella, jota ei ole tarkoi tet tu rakentamiseen. Täten rakentamista ei ole voitu osoittaa yksit täi sin luvin sellaiselle alueelle, jota ei voida osoittaa ra ken ta miseen asemakaavassa. Kun otetaan huomioon valituksen kohteena olevan tilan sijainti asema kaa van lievealueella, osayleiskaavan ohjausvaikutus ja kun nanta voit teet kehittää asemakaavoitettuja taajamia ja kyläkeskuksia, myön tei sel le lupapäätökselle ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin tarkoittamia edellytyksiä. Lisäksi valituksen koh teena olevaan lupaan suostuminen vaarantaisi maanomistajien ta sapuo li sen kohtelun lupakäsittelyssä. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta toistaa valituksenalaisessa päätöksessä esit tä män sä seikat ja päättää antaa lausuntonaan Helsingin hal linto-oi keu del le johdantotekstin mukaisen lausunnon. Kun ta suun nit telu lau ta kun ta katsoo, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaisia seik ko ja, jotka antaisivat aihetta muuttaa kun ta suun nit te lu lau ta kunnan päätöstä. Valitus tulee näin ollen hylätä. Lisätietoja: yleiskaavainsinööri Arja Junttila, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

27 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA JA POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ TILAN MÄÄRÄALALLE 490/ /2014 KUNLA 141 Helsingin hallinto-oikeus pyytää kuntaa antamaan lausuntonsa mennessä Sirkka ja Teppo Kilpeläisen valituksesta koskien kuntasuunnittelulautakunnan kielteistä suun nit te lu tar ve rat kaisua ja poikkeamispäätöstä Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Kuntasuunnittelulautakunta to te si päätöksessään, ettei valittajan rakennushankkeelle pin ta-alaltaan noin m 2 :n suuruiselle määräalalle tilasta Aronkallio ollut maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n tar koit tamia edellytyksiä. Edelleen kuntasuunnittelulautakunta totesi, ettei poik kea mi seen rakennusjärjestyksen rakennuspaikan vä him mäispin ta-alaa koskevasta määräyksestä ollut erityisiä syitä eikä maankäyt tö- ja rakennuslain 172 :n tarkoittamia edellytyksiä. Valittaja vaatii kuntasuunnittelulautakunnan kielteisen päätöksen kumoa mis ta ja myönteistä suunnittelutarveratkaisua. Vaatimuksen perusteena valittaja esittää, ettei päätöksessä ollut esitet ty vertailua naapureiden rakentamisoikeuksien osalta, vaikka va litta ja oli perusteluissaan keskeisenä seikkana tuonut esille maanomis ta jien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen. Edelleen valittaja kat soo, että rakennuspaikka oli valittu niin, ettei viljelykelpoinen pelto alue pienene. Valittaja viittaa valmistelijan virheeseen päätöksen lähtökohdissa, jois sa kerrotaan valittajan tilasta lohkotun tilan olleen ra ken ne tun, vaikka kyseinen tila on rakentamaton. Sama virhe oli tul lut esille jo kuntasuunnittelulautakunnan päätöksen valmisteluaineistossa. Valittaja katsoo, ettei päätöksen lähtökohdissa ja perusteluissa ympä ris tön ja ilmastonmuutoksen osalta ollut huomioitu hänen kes keistä asiaa uusiutuvan energian kannalta. Luvan hakija oli esittänyt raken ta van sa 80 kw:n lämpökeskuksen, joka toimisi omalta tilalta saa ta val la bioenergialla lämmittäen olemassa olevia kahta oma ko tita loa, 500 k-m 2 :n talousrakennusta ja rakennettavaa uutta oma ko tita loa. Edelleen valittaja tuo esille vertailun muihin maanomistajiin. Valittaja kat soo, ettei vuonna 1949 muodostettuja tiloja ole kohdeltu ta sa vertai ses ti. Valittaja antaa esimerkkinä tilan määräalalle myön ne tyn rakennusluvan m 2 :n suuruiselle ra kennus pai kal le. Toi se na esimerkkinä lisäaineistossaan valittaja viittaa tilal le myönnettyyn rakennuslupaan Samoi hin ai koi hin oli oltu yhteydessä valmistelijaan valituksen alaisena

28 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta ole vaa ra ken ta mis ta koskien. Valituksen johdosta voidaan todeta seuraavaa: Valituksen kohteena oleva määräala sijaitsee alueella, jolle kun nanhal li tus on hyväksynyt Perttulan osa yleis kaa va luonnok sen. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Osa yleiskaa va on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavassa on laajalle alueelle samanaikaisesti tehdyin selvityksin ja emä ti lakoh tai seen mitoitusvyöhykkeittäin tapahtuvaan tarkasteluun pe rustuen arvioitu rakentamismahdollisuuksia tilakohtaisesti. Mi toi tus vyöhyk keet on laadittu yhdyskuntarakenteeseen ja maisemaan pe rustuen. Osayleiskaavan mitoituksen mukaan tilalle ei ole osoitettu uuden rakennuspaikan muo dos ta mis mah dol li suut ta, mut ta samasta emätilasta lohkotulle ja saman maanomistajan tilalle on osoitettu yksi uuden rakennuspaikan muo dos tamis mah dol li suus. Tämä rakentamismahdollisuus voidaan osa yleiskaa vas sa siirtää nyt valituksen kohteena olevalle ra ken nus pai kal le. Lupapäätöksessä on virheellisesti kerrottu tilan olevan rakennettu. Virheellä ei kuitenkaan ollut vaikutusta valituksen koh tee na olevan rakennuspaikan rakentamismahdollisuuksiin ottaen huo mi oon osayleiskaavaluonnoksen mitoituksen perusteet. Näin ollen virheellä ei ollut merkitystä suunnittelutarveratkaisun lop pu tu lokseen. Nurmijärven kunnan lupa- ja muissa päätöksissä tulee kunnassa anne tun ohjeen mukaisesti esittää pe rus te lut taloudellisille vaikutuksille se kä vaikutukset ympäristöön ja il mas ton muu tok seen. Kappaleessa on esitetty tosiseikkoja, jotka pe rus tu vat alueen sijaintiin yh dys kunta ra ken tees sa. Myös koulumatkan suh teen on usein todettu, onko se luokiteltu vaaralliseksi eri luok ka-as teil la. Lautakunta ei ole ym päris tö sei koil la perustellut kielteistä pää tös tä. Valittaja tähdentää maanomistajien tasapuolista kohtelua ja ver tailua muihin maanomistajiin. Valituksen kohteena oleva tila kuuluu emä ti laan , joka on muodostettu vuonna Sa massa lohkomistoimituksessa on muodostettu useita pinta-alaltaan lähes samansuuruisia emätiloja. Näistä emätiloista on muodostettu usei ta rakennuspaikkoja ja useista enem män kuin emätilasta Suurin osa ra ken nus pai kois ta on muodostettu suoriin ra ken nus lu piin perustuen. Poikkeamisesta rakennusjärjestyksen rakennuspaikan vä him mäispin ta-alas ta valittaja tuo esimerkkinä tilan , jolle on myön net ty rakennuslupa m 2 :n suuruiselle rakennuspaikalle Tuolloin rakentaminen ei edellyttänyt suun nit te lu tar ve ratkai sua, vaan rakentaminen toteutettiin suoraan raken nus lu paan perus tuen. Tuolloin voimassa olleen rakennusjärjestyksen mukaan raken nus pai kan vähimmäispinta-ala oli m 2. Toisena esimerkkinä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 433 07.11.2016 Suunnittelutarveratkaisu/Jouni ja Hanna Heiskanen 1244/10.1003.100300/2016 KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 31.10.2016: Lausunnon antaja Lausunnon saaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta

Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta 9 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 34 11.03.2015 Maankäyttölautakunta 136 18.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Aalto / Ohkolan kylä, Fastintie / 505-410-25-28 / Omakotitalon rakentaminen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Päätösehdotus (tekninen johtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: kunnanhallitus

Päätösehdotus (tekninen johtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Tekninen lautakunta 15 08.03.2016 Tekninen lautakunta 43 21.06.2016 Tekninen lautakunta 61 27.09.2016 Tekninen lautakunta 83 30.11.2016 Kunnanhallitus 280 14.12.2016 VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEIDEN LAAJENTAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä Tekninen lautakunta 25 07.02.2017 Kaupunginhallitus 7 13.02.2017 7 Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä TEKLTK 07.02.2017 25 Tekninen palvelukeskus on neuvotellut Petri Greijulan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä.

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä. Keskusvaalilautakunta 10 20.10.2015 Kunnanhallitus 285 23.11.2015 Keskusvaalilautakunta 1 20.01.2016 Kunnanhallitus 42 15.02.2016 Kunnan äänestysaluejaon muuttaminen 101/00.00.00/2016 KESKV 10 Vaalilain

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle suunnittelutarveratkaisua koskevasta valituksesta: Koikkala, Ylitalo

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle suunnittelutarveratkaisua koskevasta valituksesta: Koikkala, Ylitalo Kaupunkisuunnittelulautakunta 72 02.06.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 91 25.08.2016 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle suunnittelutarveratkaisua koskevasta valituksesta: Koikkala, Ylitalo 444-416-1-145

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa Rakennus- ja ympäristölautakunta 64 13.04.2016 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa 215/10.03.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 64 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimukset toimepideluvasta T / Ylöjärven kaupunki (Skeittipaikan rakentaminen Räikänpuistoon)

Oikaisuvaatimukset toimepideluvasta T / Ylöjärven kaupunki (Skeittipaikan rakentaminen Räikänpuistoon) Ympäristölautakunta 59 12.04.2016 Oikaisuvaatimukset toimepideluvasta 15-547-T / Ylöjärven kaupunki (Skeittipaikan rakentaminen Räikänpuistoon) 80/53.531/2016 YMPLTK 12.04.2016 59 Lupainsinööri Pirkko

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ympäristölautakunta 68 29.09.2016 Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 131/11.03.04/2014 Ymplk 29.09.2016 68 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14 Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 25.08.2015 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset ja asiat:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Kälviän kirkonkylän lievealueen kyläasutuksen vaiheyleiskaavaluonnos

Kälviän kirkonkylän lievealueen kyläasutuksen vaiheyleiskaavaluonnos Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29 18.04.2016 kyläasutuksen vaiheyleiskaavaluonnos 842/10.02.02/2013 KONKAUKE 29 Valmistelijat: kaavoituspäällikkö Jouni Laitinen, puh. 044 780 9360 ja yleiskaava-arkkitehti

Lisätiedot

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Tynninharjun eritasoliittymästä

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Tynninharjun eritasoliittymästä Tekninen lautakunta 139 11.10.2016 Kaupunginhallitus 337 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 93 09.11.2016 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Tynninharjun eritasoliittymästä 617/10.03.01/2013 TEKLA 11.10.2016

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot