NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT VALTUUSTOALOITE RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ ELINKEINOTOIMINNASSA 134 MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ALUEIDEN LUOVUTUS TILASTA ALI-TILKKA I KIINTEISTÖTUNNUS MAA-ALUEEN OSTO KIRKONKYLÄSTÄ HEINOJAN ALUEELTA (KARILA ) 136 MAA-ALUEEN OSTO KLAUKKALASTA HAIKALAN ALUEELTA (TILA KETUNPUISTO ) 137 LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KOSKIEN RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA 138 LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA 139 TILAN RAKENTAMISTA KOSKEVA SUUNNITTELUTARVERATKAISU 140 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA TILALLE LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA JA POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ TILAN MÄÄRÄALALLE 142 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA TILAN MÄÄRÄALALLE 143 LAUSUNTO TUUSULAN YLEISKAAVA 2040-LUONNOKSESTA, KULTTUURIMAISEMA JA RAKENNUSKANTA-SELVITYKSEN LUONNOKSESTA SEKÄ VIHERALUESTRATEGIAN LUONNOKSESTA 144 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT TILAN RAKENTAMISTA KOSKEVAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUN POISTAMINEN JA UUSI SUUNNITTELUTARVERATKAISU 147 MAA-ALUEEN OSTO KLAUKKALAN ASEMAKAAVA-ALUEELTA (TILA METSÄNIITTY ) 148 MAA-ALUEEN OSTO KLAUKKALAN ASEMAKAAVA-ALUEELTA (TILA KETUNPELTO )

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Aika klo 17:30-20:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Läsnä Törmänen Tuula, SDP varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajana Kopteff George, KOK jäsen Manner Vesa, PerusS jäsen Rantala Sirpa, KESK jäsen Räty Virpi, KOK jäsen Sailio Alpo, SDP jäsen Viljakainen Juhani, KESK jäsen Paulanto Kaisu, VIHR sit. varajäsen Ojamäki Timo, KESK kh:n varaedustaja Poissa Vaulamo Petri, KOK puheenjohtaja Haaranen Tarja, VIHR jäsen Toivonen Kallepekka, KESK kh:n edustaja Muut Kononen Aarno kehitysjohtaja esittelijä Kurvinen Soile hallintosihteeri pöytäkirjanpitäjä Flinkman Päivi toimitusjohtaja Kiljavan sairaala Oy, asiantuntija 132 klo 17: Kujala Hannu vs. maankäyttöpäällikkö asiantuntija :t 132, , , klo 17:30-20:20 Pietarinen Seppo elinkeinojohtaja asiantuntija , klo 17:30-19:10 Pihala Anita yleiskaavapäällikkö asiantuntija :t 132, , 146 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Rantala ja Juhani Viljakainen. Käsitellyt asiat

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Allekirjoitukset Tuula Törmänen puheenjohtaja Soile Kurvinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kunnanvirasto Sirpa Rantala Juhani Viljakainen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanvirasto Todistaa Soile Kurvinen hallintosihteeri

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT KUNLA 132 Kiljavan sairaalan alueen maankäytön kehittämisestä on neuvoteltu yh tiön johdon ja kunnan kesken. Maankäytön kehittäminen edel lyttää asemakaavan laadintaa ja siten myös maankäyttösopimusta jatkos sa. Toimitusjohtaja Päivi Flinkman esitteli Kiljavan Sairaala Oy:n tavoitteita. Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen viranhaltijat se los tivat asiaa kaavoituksen ja maankäyttösopimuksen kannalta. Käytiin keskustelua asiasta.

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta VALTUUSTOALOITE RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ ELINKEINOTOIMINNASSA 1145/ /2013 KUNLA 133 Arto Hägg ja 28 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen kos kien Rajamäen vanhan tehdasyhdyskunnan hyödyntämistä elinkei no toi min nas sa päivätyssä valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kunta: 1. selvittää yhteistyössä alueen kiinteistöomistajien, kunnan omien toi min to jen (ml. museo), kolmannen sektorin toimijoiden ja yritys ten kanssa mahdollisuudet tehdasyhdyskunnan alueen ja raken nus ten hyödyntämisen paremmin matkailun, kaupan ja palve lu jen osalla, 2. edelliseen liittyen selvittää Altian kanssa mahdollisuuden tehdas mu seon osittaiseen (esim. kesälomakausi) avoimena pitoon ylei söl le, 3. osoittaa myöhemmin mahdollisuuksien mukaan nuorten ke sätyö paik ko ja tukemaan alueen kehittämistä ja toimintaa ke sä aikaan (puistotoimi, kioskitoiminta, matkailuinfo, museotoimi jne.), 4. huomioi alueen markkinoinnin ja esille tuonnin kunnan jul kaisuis sa ja esitteissä, 5. huomioi Rajamäen vanhan tehdasyhdyskunnan elin keinopoliittisen ohjelman päivityksessä. Valtuustoaloitteeseen liittyen selvitystyötä on tehty mm. seuraavin toi men pi tein: alueen aktiivisilta yrityksiltä on saatu lista siitä, mil laista toimintaa alueella voitaisiin heidän mukaansa harjoittaa, lista, liikeideat ja niiden toteuttamismahdollisuudet on käyty läpi mm. Keski-Uudenmaan kehittämiskeskuksen KEUKE:n edus tajan kanssa , alueella on suoritettu elinkeinotoimen toimesta katselmus yhdes sä Altian kiinteistöpäällikkö Arto Tanskasen kanssa , lisäkatselmus mm. tykkitornien osalta suoritettu Lisäksi kesäkuussa 2014 on tavattu Altian ylin johto. Alueen yritysten Altian alueen kehittämistä koskevissa suun ni telmas sa mainitaan tilojen mahdollisiksi käyttötarkoituksiksi mm. maa tila to ri, kahvio, kokous/juhlatila, kesäterassi, vanhan tavaran myy mälä, taidepaja, kirpputori, elokuvateatteri/konserttitila, elävää musiikkia ja tanssilato.

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Katselmuksessa ja selvitystyössä esiin tulleita seikkoja ja havaintoja Aloitteen kohta 1: Alueen rakennusten heikohko kunto, muuhun kuin alkuperäiseen käyt tö tar koi tuk seen soveltumattomuus ja mm. asemakaavassa olevat ja muut rakennussuojelumääräykset vaikeuttavat huomattavasti alu een tilojen hyödyntämistä. Tilat eivät myöskään täytä esim. kokous- ja konferenssikäytön, kauppapaikan tai ravintolatoiminannan kan nal ta paloturvallisuus-, ilmanvaihto- ja elin tar vi ke hy gie nia nor meja. Rakennuksista puuttuvat asianmukaisesti mitoitetut ja normit täyttä vät porraskäytävät (Kuva 2). Kerroksiin jouduttaisiin vetämään vesi joh dot ja viemäröinti sekä wc-tilat sekä tekemään sähkösaneeraus. Ti lo jen yleinen siisteys on korkeintaan välttävä. Museovaraston 3. kerrokseen aiottu kokous/juhlatila (Kuva 1) ei ole läh tö koh dil taan tarkoitukseen sopiva. Edellä mainittujen puutteiden li säk si tila on matalahko ja siinä on useita näkyvyyttä ja tilan hyö dyntä mis tä rajoittavia erilevyisiä pylväitä. Hiivatehtaan (Kuva 3) käyttöä ja saneerausta rajoittavat mm. si sähol vi kaa rien suojelumääräykset. Tila on myös sokkeloinen, huo nokun toi nen, epäsiisti, siinä on runsaasti pylväitä ja sinne on varastoitu run saas ti tavaraa. Myös alueen ympäristö vaatisi siistimistoimia mm. piha-alueiden, pysä köin ti paik ko jen ja Altian lähteen (Kuva 5) osalta. Alueella harjoitettavaksi aiottu toiminta Elinkeinotoimen ja KEUKE:n tapaamisessa ei mitään esitetyistä ideois ta arvioitu riittävän uniikiksi ja vetovoimaiseksi, jotta sen ym päril le voitaisiin rakentaa kannattavaa liiketoimintaa. Näin ollen toi minta vaatisi jatkuvaa rahallista tukea yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Täl lais ta tukea hankkeelle ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Ta voit teena tulisi olla, että hanke toimisi omarahoitteisesti ja kannattavasti myös tukien päättymisen jälkeen. Toiminta-ajatus, liikeidea ja näkemys kohdemarkkinoista puuttuvat. Hy vin määritellyssä liikeideassa yritys tai toimija ottaa kantaa ky symyk siin: mitä, kenelle ja miten. Toistaiseksi hanke on jäsentymätön ei kä vastauksia näihin kysymyksiin ole. Toiminnan aloittaminen vaatisi huomattavia aloitusinvestointeja (0,5 2 M kohteiden lukumäärästä riippuen) mm. rakennusten suuren sa nee raus tar peen osalta. Näin suuria aloitusinvestointeja ra hoit tavaa tahoa ei ole tiedossa.

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Altia Oyj voisi jossain määrin tukea toimintaa siltä osin kuin se vaikut taa kiinteistöjen arvoon.eteläisen Maaseudun Osaajat Ry:ltä voisi ha kea EU-rahoitusta hank keel le hakijana esimerkiksi Rajamäen ky lä yh dis tys. Yhteensä puhutaan kuitenkin vain maksimissaan muuta man kym me nen tuhannen euron tuesta, joka ei olisi riittävä tar vitta viin sa nee rauk siin. Toiminnan käynnistäminen ja pyörittäminen vaatisi vahvan, va ka varai sen ja aktiivisen veturiyrityksen tai -organisaation, jonka kes keiseen liikeideaan toiminta perustuisi ja joka veisi hanketta yh teis työssä muiden alueen toimijoiden kanssa eteenpäin. Yritys tai toimija kan tai si myös toimintaan liittyvän riskin. Tällaista toimijaa ei ole tiedos sa. Kunnan linjaus on ollut, ettei kunta ota minkään yksittäisen yrityksen tai organisaation liiketoiminnan vetovastuuta. Sen sijaan kunta voi mah dol li suuk sien sa mukaan tukea aloittavaa liiketoimintaa mm. tiedot ta mal la, markkinoimalla, järjestämällä koulutusta ja palveluita sekä toimimalla hankkeiden kokoonkutsujana. Aloitteen kohta 2 : Altian edustajien mukaan nykyinen alkoholilainsäädäntö estää alueel la sijaitsevan tehdasmuseon (Kuva 4) avoinna pidon yleisölle. Ainoas taan erityisryhmillä on mahdollisuus tutustua museon ko koelmiin. Jotta museon vetovoimaa voitaisiin hyödyntää, edellyttäisi se lain sää dän nön tai ainakin sen tulkinnan muutoksen. Museossa liikkumista rajoittavat kapeat kerroksiin nousevat kier repor taat. Museon hyödyntäminen vaatisi todennäköisesti paikalle aina kin yhden henkilöresurssin aukioloaikoina. Aloitteen kohta 3: Asiaa on selvitetty yhdessä nuorisotoimen kanssa. Kesätyöhön vara tut määrärahat ovat vuosittain sidottuna talousarvioon. Aloitteessa esi tet tyyn kohteeseen voidaan työllistää nuoria ke sä töi hin joko ke säse te lil lä tai tuella sillä edellytyksellä, että alueelta löytyy työn saa misen ehdot täyttävät yritys tai yhteisö. Nuorisopalvelut voi hoi taa aloittees sa esitetyssä kohteessa kahvio yms. toimintaa nuor ten työl lis tämi se nä. Tämän toiminnan edellytyksenä on, että alueelle suun ni teltu ja toimintoja varten on rakennettu ja varustettu toimivat vi ranomais mää räyk set täyttävät tilat. Aloitteen kohta 4: Altian vanhan tehdasalueen omaleimaisuutta tullaan mah dol li suuksien mukaan tuomaan esiin Nurmijärven kunnan markkinoinnissa. His to rial lis ten rakennusten lisäksi alueeseen liittyy ainutlaatuisia ker-

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta to muk sia ja tarinoita, joita voidaan hyödyntää viestinnässä ja imagon ke hit tä mi ses sä. Aloitteen kohta 5: Elinkeino-ohjelman päivitykseen tullaan jatkossa sisällyttämään myös maininta Altian vanhan tehdasalueen ke hit tä mis mah dol li suuksis ta ja haasteista. Yhteenveto Altian alueella on ainutlaatuinen historia ja alue sisältää useita mielen kiin toi sia elementtejä (mm. tykkitornit, tehdasmuseo ja Al ti an lähde) matkailun kehittämiseen. Osaan näiden hyö dyn tä mi seen liittyy kui ten kin lainsäädännöllisiä ja turvallisuuteen liittyviä ra joi tuk sia. Alueen kehittäminen vaatisi huomattavia panostuksia, jotta se pärjäisi kil pai lus sa Etelä-Suomen muita kohteita vastaan. Aluetta tu li si myös mark ki noi da huomattavassa määrin. Kun tiedossa ei ole vakavaraista investoria, veturiyritystä tai or ga nisaa tio ta, toimivaa ja kilpailuedun sisältävää liikeideaa ja näkemystä asiak kais ta, on alueen kehittäminen erittäin haasteellista. Kunta ei ny ky lin jauk sen sa mukaisesti voi toimia yritystoiminnan vetäjänä mutta suhtautuu tällaisiin hankkeisiin positiivisesti ja edistää osaltaan alu een kehittämistoimenpiteitä. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että Arto Häggin ym. valtuustoaloitteeseen koskien Raja mäen vanhan tehdasyhdyskunnan hyödyntämistä elin kei no toi minnas sa annetaan johdantotekstin mukainen vastaus. Samalla kuntasuunnittelulautakunta esittää, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Lisätietoja: elinkeinojohtaja Seppo Pietarinen, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kuntasuunnittelulautakunta MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ALUEIDEN LUOVUTUS TILASTA ALI-TILKKA I KIINTEISTÖTUNNUS / /2014 KUNLA 98 Maankäyttösopimus koskee Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Maija Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan määräosin omistamaa, noin 10,6 hehtaarin suuruista maa-aluetta tilasta Ali-Tilkka I, kiinteistötunnus Klaukkalan asemakaava-alueella. Alue sijaitsee Ropakkotien eteläpuolella, rajautuen idässä Klaukkalantiehen ja kaakossa Kuntotiehen. Alueella on voimassa kolmen eri vuosikymmenen aikana laaditut asemakaavat. Alueesta valtaosa on kaavan maatalousaluetta ja puistoaluetta. Lisäksi alueella on neljä AO-rakennuspaikkaa sekä osa alueesta on kaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta YO. Ali-Tilkan asemakaavan muuttaminen on ilmoitettu vireille tulleeksi Kaavan muutosluonnos on ollut alustavasti nähtävillä ja muutosehdotus on käsitelty kunnanhallituksessa 1.9. ja päätetty laittaa julkisesti nähtäville. Asemakaavan laatimissopimus on allekirjoitettu Sopimusalueelle on kaavoitettu 10 AO-tonttia, 4 AP-tonttia 6 AK-tonttia ja 1 AK-E tontti ja 2 LPA-tonttia sekä virkistys- ja katualueita. Maanomistajat luovuttavat kunnalle julkisen palvelurakentamisen toteuttamiskustannusten korvauksena 4 AO-tonttia, 2 AP-tonttia, 4 AK-tonttia sekä virkistys- ja katualueita. Lisäksi maanomistajat luovuttavat kunnalle sopimusalueen ulkopuolisen Ropakkotien katu-alueen. Tämän katualueen hinta on huomioitu sopimuskorvausta määritettäessä, eikä sitä enää korvata erikseen. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Kaavamuutoksella kunnan omistukseen tulee tontteja, jotka voidaan myöhemmin luovuttaa ja saada kunnalle tuloja. Kaavamuutoksen vaikutukset ilmastoon on tutkittu kaavan laatimisen yhteydessä. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat sopimukset:

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kuntasuunnittelulautakunta maankäyttösopimus Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Maija Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä kunnan välillä. Sopimus koskee Klaukkalan asemakaava-alueella sijaitsevaa noin 10,6 hehtaarin suuruista maa-aluetta tilasta Ali- Tilkka I, kiinteistötunnus luovutuskirjan Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Maija Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä Nurmijärven kunnan kesken, jolla maanomistajat luovuttavat kunnalle Klaukkalan asemakaava-alueella sijaitsevasta tilasta Ali-Tilkka I, kiinteistötunnus noin 7,4 hehtaarin suuruisen määräalan. Luovutus on vastikkeeton. Lisätietoja: vs.maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 2. KH 264 Esitys: Kunnanhallitus esittää kuntasuunnittelulautakunnan päätöksen mukai ses ti valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat sopimukset: - maankäyttösopimus Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Mai ja Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä kunnan välillä. Sopimus koskee Klaukkalan ase ma kaa va-alueel la sijaitsevaa noin 10,6 hehtaarin suuruista maa-aluetta tilasta Ali- Tilkka I, kiinteistötunnus luovutuskirjan Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Mai ja Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä Nurmijärven kunnan kesken, jolla maanomistajat luovuttavat kun nal le Klaukkalan asemakaava-alueella sijaitsevasta tilasta Ali-Tilk ka I, kiinteistötunnus noin 7,4 hehtaarin suu rui sen määräalan. Luovutus on vastikkeeton. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 7.

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kuntasuunnittelulautakunta KV 78 Käsittely: Päätös: KUNLA 134 Esitys: Pia Eerola on toimittanut kirjeen kuntaa, jossa pyytää maanomistajien puolesta maankäyttösopimuksen uudelleen valmistelemista. Mäkelä esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Päätökseen kuuluu liite 6a. Maanomistajat ovat esittäneet luovutuskirjassa mainitun kunnalle luo vu tet ta van maa-alueen arvon korottamista lähemmäksi käypää ar voa. Maanomistajien ja kunnan välisessä neuvottelussa on sovittu luo vu tet ta van alueen arvoksi euroa. Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat sopimukset: - maankäyttösopimus Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Mai ja Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä kunnan välillä. Sopimus koskee Klaukkalan ase ma kaa va-alueel la sijaitsevaa noin 10,6 hehtaarin suuruista maa-aluetta tilasta Ali-Tilk ka I, kiinteistötunnus luovutuskirjan Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Mai ja Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä Nurmijärven kunnan kesken, jolla maanomistajat luovuttavat kun nal le Klaukkalan asemakaava-alueella sijaitsevasta tilasta Ali-Tilk ka I, kiinteistötunnus noin 7,4 hehtaarin suurui sen määräalan. Luovutus on vastikkeeton. Kuntasuunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että maankäyttösopimus ja luovutuskirja voidaan al le kirjoit taa ennen valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta. Lisätietoja: vs. maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 1.

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta MAA-ALUEEN OSTO KIRKONKYLÄSTÄ HEINOJAN ALUEELTA (KARILA ) 950/ /2014 KUNLA 135 Juhani Karvonen ja Pirjo Gröning ovat tarjonneet kunnalle os tet tavak si heidän omistuksessaan olevaa, pinta-alaltaan 2,250 hehtaarin suu ruis ta tilaa Karila, kiinteistötunnus , Nurmijärven kun nan Kirkonkylästä. Kyseinen tila sijaitsee Heinojan alueella, missä kunnalla on vanhastaan omistuksessa maa-alueita. Kirkonkylän vuo del ta 1992 olevassa, valtuuston hyväksymässä osa yleis kaa vassa samoin kuin Maankäytön kehityskuvassa 2040 Heinojan alue on osoi tet tu taajaman yhdeksi laajenemissuunnaksi. Tästä johtuen alueel ta on ostettu kunnalle tarjottuja maa-alueita. Tilan kauppahinnaksi on sovittu euroa. Hinta noudattaa alueel la käytettyä raakamaan hintaa. Alueelta on ostettu maita myös sen pohjoisosasta, jolloin alhaisempi hintataso on perustunut pitkän ai ka vä lin odotusarvomaan hintatasoon. Myyjät haluavat, että kauppa teh dään ennen vuoden vaihdetta. Näin he voivat hyödyntää kiin teistön luovutusta koskevan määräaikaisen verovapauden, joka on voimas sa saakka. Kyseessä olevan kaupan hyväksyy kuntasuunnittelulautakunta. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Tilan ostosta saadaan taloudellinen hyöty vasta alueen ase ma kaavoi tuk sen ja tonttien myynnin myötä. Nyt osto katetaan maan han kintaan varatuilla määrärahoilla. Päätöksellä ei ole itsessään vaikutuksia ympäristöön tai il mas tonmuu tok seen. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää, että kunta ostaa Juhani Kar vosel ta ja Pirjo Gröningiltä heidän omistamansa tilan Karila, kiin teis tötun nus Nurmijärven kunnan Kirkonkylän Heinojan alu eel ta. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2,250 heh taaria. Kauppahinta on euroa. Kuntasuunnittelulautakunta oikeuttaa allekirjoittamaan kaup pa kir jan ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Lisätietoja: erityisasiantuntija Sirkku Haikala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

13 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta MAA-ALUEEN OSTO KLAUKKALASTA HAIKALAN ALUEELTA (TILA KETUNPUISTO ) 951/ /2014 KUNLA 136 Kunta on neuvotellut syksyn 2014 aikana Päivi Toivomäen kanssa Klauk ka las sa Haikalan alueella sijaitsevan tilan Ketunpuisto, kiin teistö tun nus , ostamisesta kunnalle. Tilan osto on tullut esil le viime vuosien aikana joitakin kertoja, mutta asia ei tuolloin ole joh ta nut toimenpiteisiin. Nyt voimassa oleva määräaikainen ve ro helpo tus, joka koskee kiinteistöjen myyntiä kunnille ja joka on voimassa vie lä vuoden 2014 loppuun saakka, on ehkä osaltaan ollut vai kut tamas sa kaupan syntymiseen. Tila Ketunpuisto sijaitsee Haikalan asutusalueen länsipuolella ja Mäen rin teen asuinalueen pohjois- koillispuolella rajoittuen niihin. Lisäk si alue rajoittuu sekä lännessä että idässä kunnan omistuksessa ole viin maa-alueisiin. Tila on näin ollen helposti liitettävissä jo to teutu nee seen yhdyskuntarakenteeseen ja alue muodostaa luontevan asu tuk sen laajennusalueen. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 11,359 hehtaaria. Kaup pa hin nak si on neuvotteluissa päädytty hintaan euroa. Hin ta vastaa alueella käytettyä raakamaahintaa. Tilan alueella on aikaisemmin kasvanut kuusimetsä. Puusto on suurim mak si osaksi hakattu noin 10 vuotta sitten ja alue on sen jälkeen is tu tet tu. Maastoltaan alue soveltuu asutuksen laajennusalueeksi lukuun ottamatta tilan pohjoisosassa sijaitsevaa Ketunkallion aluetta. Klauk ka lan osayleiskaavaluonnoksessa vuodelta 2012 tilan alue on osoi tet tu suurimmaksi osaksi pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Ostopäätöksellä ei itsessään ole vaikutusta ympäristöön. Tilan ostosta saadaan taloudellinen hyöty alueen kaavoittamisen ja tont tien myynnin kautta. Maanomistajana kunta voi kuitenkin itse sää del lä alueen kaavoittamisen ajankohdan kuten myös sen to teutta mi sen. Maanomistajana kunta saa alueen asemakaavoituksesta par haan mahdollisen hyödyn. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta os taa Klaukkalan Haikalan alueella sijaitsevan tilan Ketunpuisto, kiin teis tö tun nus Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mu kaan 11,359 hehtaaria. Kauppahinta on euroa. Kuntasuunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kaup pakir ja voidaan allekirjoittaa ennen päätöksen lain voi mai suut ta. Lisätietoja: erityisasiantuntija Sirkku Haikala, puh

14 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Päätös: Esitys hyväksyttiin.

15 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KOSKIEN RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA 781/ /2014 KUNLA 137 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää kunnan lausuntoa mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Rudus Oy hakee ympäristölupaa kallion louhimiseksi ja murs kaa misek si kiinteistöllä Mäntymäki I Lupahakemus sisältää alo tus lu pa ha ke muk sen toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lain voi mai sek si tulemista. Rudus Oy:llä on Nurmijärven ympäristölautakunnan myön tä mä lupa maa-ainesten ottamiseen. Lupa on voimassa asti. Ottomäärä on m³ ja ottoalueen on pinta-ala on 12,5 hehtaaria. Luvassa on annettu ottotoimintaa koskevia mää räyk siä mm. ottamistoiminnasta, jätehuollosta, pinta- ja va lu mave sien johtamisesta ja käsittelystä, pohjaveden suojelusta, val vonnas ta ja tarkkailusta ja jälkihoitotöistä. Ottotoimintaa varten edellinen lu pa oli voimassa saakka. Nurmijärven ympäristölautakunta on tehnyt pää töksen ottotoiminnan vaiheistuksen muutoshakemuksesta. Alueella on ollut voimassa määräaikainen ympäristölupa maa lis kuuhun 2014 saakka kallion louhinnalle ja louheen murskaamiselle. Nyt hae taan uutta ympäristölupaa kallion louhinnalle ja murskaamiselle. Samanaikaisesti on vireillä ympäristölupahakemus Etelä-Suomen alue hal lin to vi ras tos sa kallion louhinnalle ja louheen murskaukselle, yli jää mä lou heen vastaanotolle ja murskaukselle, kierrätysbetonin ja -tii len vastaanotolle, välivarastoinnille ja murskaukselle sekä puh taiden ylijäämämaiden kierrätykselle ja loppusijoittamiselle. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy seuraavan lausunnon Rudus Oy:n ym pä ris tö lu pa ha kemuk ses ta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle: Nurmijärven kunta pitää tärkeänä, että kallion louhinnasta ja murskauk ses ta ei saa aiheutua lähialueen asukkaille melu- eikä pö ly haitto ja kuten eikä elinympäristön viihtyisyyden heikkenemistä. Toi minnan aiheuttama liikenne ei saa aiheuttaa haittaa lähialueen asuk kaille. Nurmijärven kunta edellyttää, että em. seikoista annetaan lu pa päätök ses tä ehtoja siten, että lähialueen asukkaille ei aiheudu toi minnas ta haittoja.

16 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

17 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA 942/ /2014 KUNLA 138 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kunnan lausuntoa Rudus Oy:n ympäristölupahakemuksesta mennessä. Lau sunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Rudus Oy hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle ja louheen murs kauk sel le, ylijäämälouheen vastaanotolle ja murskaukselle, kier rä tys be to nin ja - tiilen vastaanotolle, välivarastoinnille ja murskauk sel le sekä puhtaiden ylijäämämaiden kierrätykselle ja lop pu sijoit ta mi sel le. Hakemuksessa on kyse olevan toiminnan olennaisesta muu tok ses ta. Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen mahdol li ses ta muutoksenhausta huolimatta. Rudus Oy:llä on Nurmijärven ympäristölautakunnan myön tä mä lupa maa-ainesten ottamiseen. Lupa on voimassa asti. Ottomäärä on m³ ja ottoalueen on pinta-ala on 12,5 hehtaaria. Luvassa on annettu ottotoimintaa koskevia mää räyk siä mm. ottamistoiminnasta, jätehuollosta, pinta- ja va lu mave sien johtamisesta ja käsittelystä, pohjaveden suojelusta, val vonnas ta ja tarkkailusta ja jälkihoitotöistä. Ottotoimintaa varten edellinen lu pa oli voimassa saakka. Nurmijärven ympäristölautakunta on tehnyt pää töksen ottotoiminnan vaiheistuksen muutoshakemuksesta. Alueella on ollut voimassa määräaikainen ympäristölupa maa lis kuuhun 2014 saakka kallion louhinnalle ja louheen murskaamiselle. Ympäristölupahakemuksen mukainen hankealue sijaitsee Nur mi järven kunnan Palojoen kylässä Hämeenlinnanväylän (vt3) itäpuolella kiin teis töl lä Ympäristölupahakemuksen mukaan louhintaa ja kiviaineksen murskaus ta tehdään hankealueen etelä- ja keskiosissa. Louhinta-alueen pin ta-ala on 12,5 hehtaaria, jossa louhintaa on jo tehty noin 4 hehtaa rin suuruisella alueella. Maa-aineslain mukaisen ottoluvan mu kainen kokonaisottomäärä on 1,48 miljoonaa m³ktr. Lisäksi alueelle toimi te taan kierrätettävää ylijäämälouhetta jalostettavaksi noin ton nia vuosittain. Alueella käytettävän siirrettävän murs kaus lai toksen paikkaa vaihdetaan louhinnan edetessä. Murskeita tuotetaan enin tään tonnia vuodessa. Kierrätystoiminnot ja ylijäämämaiden läjitys sijoittuvat hankealueen poh jois osaan. Betonin ja tiilen sekä puhtaiden maa-ainesten kier rätyk seen suunnitellun alueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria. Kier rätys be to nia ( t/a) ja - tiiltä ( t/a) vas taan-

18 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta ote taan ja välivarastoidaan ympärivuotisesti ja murskataan 1-2 kertaa kahdessa vuodessa noin kuukauden kerrallaan. Puhtaita maa - ja kiviaineksia otetaan vastaan enintään tonnia vuodessa. Kallion porausta tehdään ma-pe 7-21 tai melusuojatulla po ra vau nulla ma-pe klo Räjäytyksiä (1-2 kertaa viikossa) ja rikotusta tehdään ma-pe klo Kiviaineksen murskauslaitos on toiminnassa ma-pe klo Kierrätysalue on auki ma-pe Kuormausta, myyn ti kul je tuk sia ja ylijäämälouheen vastaanottoa tehdään alueella ma-pe klo sekä lauantaisin klo Toiminnan vaikutusta pohja- ja pintavesiin sekä toiminnasta ai heu tuvaa melua, pölyä ja tärinää seurataan tarkkailuohjelman mukaisesti. Samanaikaisesti on vireillä ympäristölupahakemus Kes ki-uu denmaan ympäristökeskuksessa kallion louhinnalle ja louheen murskauk sel le samansisältöisenä kuin tässä lupahakemuksessa. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy seuraavan lausunnon Rudus Oy:n ym pä ris tö lu pa ha kemuk ses ta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle: Rudus Oy on tehnyt vuonna 2009 YVA-lain mukaiseen YVA-ar vi ointiin liittyvän arviointiselostuksen. Nurmijärven ympäristölautakunta on antanut lausunnon arviointiselostuksesta. Selostuksessa ar vioidut vaihtoehdot ovat kuitenkin erilaiset kuin nyt hakemuksen mu kainen hanke erityisesti eri toimintojen sijainnin osalta. Näin ollen ha kemuk sen mukaisten hankkeiden vaikutuksia ei ole arvioitu kattavasti. Nii tä ei ole myöskään esitetty hakemuksessa. Aleksis Kiven Palojoki sisältyy valtakunnallisesti merkittävät ra ken netut kulttuuriympäristöt RKY 2009 kohdeluetteloon. Selvityksen mukaan Palojoen kylämaisemalla on kansallista symboliarvoa, joka liittyy kansalliskirjailija Aleksis Kiveen syntymäkodin, elämän ja kir jal lisen tuotannon välityksellä. YVA-selostuksessa (2009) on arvioitu ottoalueen jatkokäyttöä yli jäämä maan vastaanottoalueena. Lopputilanteessa maanvastaanoton lo put tua läjitysalue olisi tasossa ja se olisi sijoittunut louhi tul le alueelle. Hakemuksen mukainen läjitysalue olisi lop pu ti lantees sa tasossa ja se sijoittuisi ottoalueen koillispuolelle lä himmäk si Palojoen kyläaluetta. Hakemuksessa ei ole esitetty mitään mai se mal lis ta arviota muuttuneen tilanteen mukaisesta läjityksestä. Kart ta tar kas te lun perusteella läjitysalue tulisi olemaan korkeampi kuin sen eteläpuolelle jäävä Vuolteenmäki ja koillispuolelle jäävä Haa pa lan mä ki. Läjitysalue tulisi lopputilanteessa muuttamaan maise maa merkittävästi katsottuna Palojoen suunnasta. Alueella voimassa olevien maakuntakaavojen mukaan alue on osoitet tu alueeksi, jolla on merkittäviä kiviainesvarantoja. Lisäksi se on

19 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta osoi tet tu ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattuna EJ3 -alueena. Maa kun ta kaa van selostuksen mukaan: "EJ3-alueet on osoitettu pää asias sa sellaisille alueille, joilla on maakunnan ki vi ai nes tuo tannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja.tämä tarkoittaa, että mahdol li sen kiviainesten ottotoiminnan jälkikäyttönä voi olla yli jää mä maiden loppusijoitusta, mikä edellyttää toimintojen yhteensovittamista jo ki vi ai nes tuo tan to alu een suunnittelussa ja käytössä." Hakemuksessa on esitetty, että 1. vaihemaakuntakaava on vah vistet ta va na. Tosiasiassa se on jo vahvistettu ja se on lainvoimainen ja voi mas sa oleva. Ylijäämämaiden loppusijoittaminen hakemuksessa esitetyllä tavalla ei ole maakuntakaavan mukaista. Se ei myöskään sovellu alueelle toi min nas ta asukkaille, maisemalle ja ympäristölle aiheutuvien haitta vai ku tus ten takia. Kierrätysbetonin ja -tiilen vastaanotto- ja murskausalue sijoittuu alueen pohjoispuolista asutuksen tasoa huomattavasti korkeammalle ta sol le, jolloin kierrätysbetonin ja -tiilen vastaanotto- ja murs kaus alueel ta melu ja pöly kantautuu helposti pohjoispuolisen asutuksen alueel le. Lähin asuinrakennus on vain noin 300 metrin etäisyydellä em. alu ees ta. Hakemusasiakirjoissa ei ole esitetty kierrätysbetonin ja -tiilen murskauk ses ta, kierrätysbetonin ja -tiilen ja ylijäämämaiden alueelle tuomi ses ta aiheutuvan liikenteen meluvaikutuksia. Kulku alueelle on hankkeen suunnitelmissa osoitettu nykyisin käytös sä olevan tieyhteyden kautta ottoalueelle ja varastointialueelle. Uu sien toimintojen (betoni- ja tiilijätteen vastaanotto ja murskaus sekä ylijäämämaiden läjitysalue) alueelle on osoitettu tieyhteys Haa viston tien kautta, joka on asukkaiden käyttämä yksityistie. Ha ke mukses sa on esitetty, että laitoksen toiminnan laajeneminen nostaa alueen liikenteen noin 250 raskaaseen ajoneuvokäyntiin vuo ro kau dessa. Hakemuksessa ei ole esitetty, miten liikenne jakaantuu nykyisen tien ja Haavistontien kesken. Näin ollen hankkeen liikenteellisiä vaiku tuk sia on vaikea arvioida. Kuitenkin voidaan todeta, että raskaan lii ken teen lisääntyminen Haavistontiellä vaarantaa merkittävästi tien lii ken ne tur val li suut ta. Hakemuksessa ei ole esitetty hankkeen mahdollisia vaikutuksia Van taan joen Natura-alueeseen. Se, että YVA-selostuksessa on arvioi tu siinä esitettyjen hankkeiden vaikutuksia Vantaanjoen Na tura-alu ee seen, ei riitä, koska hankkeen sisältö on muuttunut. Nurmijärven kunta on teettänyt alueeltaan ekologisia yhteyksiä koske van selvityksen. Siitä on valmistunut luonnos, jonka perusteella ha ke muk sen mukainen alue on osa maakunnallista ekologista verkos toa. Vaikka alueella on voimassa oleva maa-aineslain mukainen ot to lu pa, niin hakemuksen mukainen toiminnan laajentaminen hei-

20 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta ken tää em. ekologista yhteyttä, joka on etelä-pohjoissuuntainen. Kun ta liittää valmiin selvityksen lausunnon liitteeksi toimittaessaan lau sun non aluehallintovirastolle. Nurmijärven kunta pitää tärkeänä, että kallion louhinnasta ja murskauk ses ta ei saa aiheutua lähialueen asukkaille melu- eikä pö ly haitto ja kuten ei myöskään elinympäristön viihtyisyyden heikkenemistä. Toi min nan aiheuttama liikenne ei saa aiheuttaa haittaa lähialueen asuk kail le. Nurmijärven kunta edellyttää, että em. seikoista annetaan lu pa päätök ses tä ehtoja siten, että lähialueen asukkaille ei aiheudu toi minnas ta haittoja. Yhteenvetona voidaan todeta, että Nurmijärven kunta vastustaa ympä ris tö lu van myöntämistä ylijäämämaiden kierrätykselle ja lop pu sijoi tuk sel le, kierrätysbetonin- ja tiilen vastaanotolle, välivarastoinnille ja murskaukselle, koska ne aiheuttavat haittoja asukkaille, mai semal le ja ympäristölle. Lisäksi em. toimintojen vaikutuksia ei ole hake muk ses sa riittävästi kuvattu ja arvioitu. Hankkeelle voidaan antaa aloituslupa muutoksenhausta huolimatta vain kallion louhinnan ja louheen murskauksen osalta, koska muu toi min ta on uutta alueella, se luvitetaan ensimmäistä kertaa ja kunta vas tus taa sitä. Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

21 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta TILAN RAKENTAMISTA KOSKEVA SUUNNITTELUTARVERATKAISU 808/ /2014 KUNLA 139 Timo Pirinen hakee rakentamista koskevaa suun nit te lu tar ve rat kaisua 1-kerroksisen, 97 k-m 2 :n suuruisen kulkuneuvojen suoja- ja huol to ra ken nuk sen laajentamiseksi 130 k-m 2 :llä. Rakennuspaikan muo dos taa pinta-alaltaan 1,00 ha:n suuruinen tila Savela Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Lehtipellontie 36. Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa hakemuksen koh tee na oleva rakennuspaikka sijaitsee valkoisella alueella, jolle voi daan osoittaa paikallista merkitystä omaavaa maankäyttöä. Valtuus ton vuonna 1989 hyväksymässä koko kuntaa koskevassa oikeus vai ku tuk set to mas sa yleiskaavassa hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee maatalousalueella (MT). Kunnanhallitus on hyväksynyt Perttulan osa yleis kaava luon nok sen, joka on ollut nähtävillä Osa yleis kaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena. Haettu rakentaminen si joit tuu osayleiskaavaluonnoksen mukaiselle maa- ja met sä ta lousval tai sel le alueelle (M-7), mitoitusvyöhykkeelle 2 (mit-2) ja mai semal li ses ti merkittävälle alueelle (sk-1). Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n tarkoittamaa suun nit telu tar ve aluet ta. Hakijan perustelut Hakija ei ole perustellut hakemustaan. Naapurien kuuleminen Naapureille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä hakemuksen joh dos ta eikä heillä ole ollut huomautettavaa. Suunnittelutarveratkaisun lähtökohdat ja perustelut Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee Numlahden avoi men peltomaiseman reunaan ulottuvassa muutaman asuin raken nuk sen ryhmässä, joka on puuston ympäröimä. Tilalla sijaitsee ra ken nus- ja huoneistorekisterin mukaan 171 k-m 2 :n suuruinen asuin ra ken nus ja 97 k-m 2 :n suuruinen kulkuneuvojen suoja- ja huolto ra ken nus. Huoltorakennus sijoittuu Lehtipellontien reunaan. Tarkoituksena on laajentaa huoltorakennusta 130 k-m 2 :llä. Hakija on il moit ta nut tarvitsevansa lisätilaa kuorma-auton sekä lumitöihin ja kun nos sa pi toon käytettävän traktorin ja varusteiden suojaksi. Tällöin rakennuksen kooksi tulisi noin 230 k-m 2. Lehtipellontien varrella

22 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta on toinen noin 260 k-m 2 :n suuruinen hallirakennus avoimen pellon reu nas sa. Nyt hakemuksen kohteena oleva laajennus sijoittuu puiden suojaan eikä avoimelle peltoalueelle. Koska kyseessä on ennestään rakentamiseen käytetty ra ken nuspaik ka ja olevan rakennuksen laajentaminen, voidaan katsoa, että ha ke muk sen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaa voi tuksel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hakemukseen suostu mi nen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun pe ri aatteen toteutumista lupakäsittelyssä. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee harvaan asutul la maaseudulla. Liikkuminen alueella perustuu pääasiassa yk sityis au toi luun. Matkaa Lopentiellä sijaitsevalle joukkoliikenteen py säkil le on noin 2,0 km. Hanke ei edellytä yritysvaikutusten arviointia. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta toteaa, että Timo Pirisen hakemuksen mu kai nen rakennuspaikka sijaitsee alueella, joka on maankäyttö- ja ra ken nus lain 16 :n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta. Kuntasuunnittelulautakunta on tutkinut asian ja katsoo, että haetulle ra ken ta mi sel le on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 mo men tin tarkoittamat edellytykset esittelytekstissä esitetyin pe rustein. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoi tuk sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haital lis ta yhdyskuntakehitystä ja on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säi lyttä mis tä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hakemukseen suos tu minen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen to teu tu mis ta lupakäsittelyssä. Päätös asiasta annetaan julkipanon jälkeen. Suun nit te lu tar ve rat kaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamispäivästä lukien, jona ai ka na rakennusvalvontaviranomaiselta tulee hakea rakennuslupaa, muu toin suunnittelutarveratkaisu raukeaa. Minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen raken nus lu van myöntämistä. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 1 mom, mom., kunnan elinkeino- ja kunta ke hi tys kes kuk sen johtosäännön luvun 4 kohta 3. Lisätietoja: yleiskaavainsinööri Arja Junttila, puh

23 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 2.

24 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA TILALLE / /2014 KUNLA 140 Helsingin hallinto-oikeus pyytää kuntaa antamaan lausuntonsa mennessä Yrjö Sirolan säätiön valituksesta koskien kunta suun nit te lu lau ta kun nan kielteistä suunnittelutarveratkaisua Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Kuntasuunnittelulautakunta totesi pää tök sessään, ettei valittajan rakennushankkeelle pinta-alaltaan noin 1,33 ha:n tilalle Sirola ollut maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n tarkoittamia edellytyksiä. Valittaja vaatii saada lupaa rakentaa omistamalleen 1,33 ha:n tilalle yhden 200 k-m 2 :n suuruisen omakotitalon, 80 k-m2:n suuruisen sivuasunnon ja 100 k-m 2 :n suuruisen ta lous ra kennuk sen sekä rakentamista koskevan kielteisen suun nit te lu tar ve ratkai sun kumoamista ja muuttamista myönteiseksi. Vaatimuksen perusteena valittaja esittää seuraavaa: 1. Rakennushanke on kaavan mukainen, sillä kaavamääräysten mu kaan M2-alueelle saa rakentaa, kun rakennuspaikan koko on yli m 2. Jätevesien käsittely pohjavesialueella on järjes tet ty kunnan viemäriverkostoon liittymisellä. 2. Maanomistajien yhdenvertaisuus. Herustentien varsi on asu tettua muutoin, paitsi valittajan rakennuspaikan osalta. 3. Kohtuuttomat odotusajat. Valittaja on saanut tilan haltuunsa vuon na 1950 ja pyrkinyt saamaan sen rakennuskelpoiseksi siitä lähtien. 4. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin edellytyksien täyt ty mi nen suunnittelutarvealueella. Valittaja katsoo, ettei suun nit te lu tar ve rat kai suun suostuminen haittaa tulevaa kaavoi tus ta, koska alueen kaavoittaminen ei ole suunnitteilla. Valit ta ja toteaa, ettei hanke aiheuta haitallista yh dys kun ta ke hi tystä eikä suunnittelutarveratkaisussa ole perusteltu kuinka raken nus han ke aiheuttaisi haittaa yhdyskuntakehitykselle ja aluei den käytön muulle järjestämiselle. Valittaja toteaa, että rakennuspaikan sijaitseminen asemakaavan lieve alu eel la ei voi tarkoittaa, että rakentamishankkeet torjutaan vain maan käyt tö- ja rakennuslain mukaisen nimikkeen "haittaa kaa voi tusta" perusteella. Valittaja katsoo, että perusrakennusoikeus pitäisi yleis kaa van ja rakennusjärjestyksen mukaan olla voimassa 1,33 ha:n alueella eikä sen käyttämisen estämistä voi perustella haitan ai heut ta mi sel la yksityiskohtaiselle kaavoitukselle, josta on päätetty, ett ei sellaista ole edes tulossa. Valittaja katsoo, että valitus on hyväksyttävä, koska maankäyttö- ja

25 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta ra ken nus lain momentin erityiset edellytykset täyttyvät va litta jan kertomalla tavalla. Valittaja pyytää Helsingin hallinto-oikeutta järjestämään alueella katsel muk sen todellisen tilanteen selvittämiseksi tai tutustumaan ha kemuk sen liitteenä jätettyyn valokuva-aineistoon. Valituksen johdosta voidaan todeta seuraavaa: Vuonna 1989 valtuuston hyväksymässä koko kunnan oi keus vai kutuk set to mas sa yleiskaavassa tila sijaitsee maa- ja met sä ta lous val tai sel la alueella (M2). Aluetta koskee myös vuonna 1989 hyväksytty Hyvinkään harjualueiden oikeusvaikutteinen osayleis kaa va, jossa tila sijaitsee maa- ja met sä ta lousval tai sel la alueella (M). Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa ei ole rakentamista koskevia määräyksiä maa- ja met sä ta lous val tai selle alueelle. Rakennusjärjestyksessä määrätään ra ken nus pai kkojen vä him mäis koot eri alueilla. Vähimmäispinta-alaksi kyseisellä alueella on rakennusjärjestyksessä määritelty m 2. Herustentien varrella sijaitsevat rakennetut rakennuspaikat ovat pää sään töi ses ti asemakaava-alueen rakennuspaikkoja. Ase ma kaavoit ta mat to man alueen rakennetut rakennuspaikat ovat olleet ra kennet tu ja jo ennen Hyvinkään harjualueiden osayleiskaavan hy väk symis tä. Nyt hakemuksen koh tee na olevalle rakennuspaikalle on haettu suun nit te lu tar ve rat kai sua vasta vuonna 2013 ja uudelleen vuonna Herustentien itäpuolella asemakaavoittamattomalla osayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella on myös toinen ra ken ta maton kiinteistö , joka on pinta-alaltaan (1,46 ha) suurem pi kuin valituksen kohteena oleva tila. Täten valituksen kohteena ole vaan suunnittelutarveratkaisuun suostuminen aiheuttaisi lupaan suos tu mi sen myös tälle pinta-alaltaan suuremmalle tilalle. Kaavoitusohjelmassa on Rajamäen osayleiskaavan laatiminen. Va lituk sen kohteena oleva alue kuuluu Rajamäen kaava-alueeseen. VT 25:n kehittämissuunnitelman mukaan VT 25 on tarkoitus tehdä 2-ajo ra tai sek si Rajamäen liittymän ja kunnan rajan välisellä alueella. He rus ten tien ja VT 25 välisen alueen kaavoittaminen edellyttää, että alu eel ta johdetaan tieyhteys Herustentielle, koska ke hit tä mis suun nitel man mukaan VT 25:lle ei ole mahdollista saada uusia ta so liit tymiä. Eritasoliittymä on esitetty Herustentien kohdalle. Nyt valituksen koh tee na oleva alue on lähes ainoa kohta, josta on mahdollisuus liittää Herustentien ja VT 25:n välisen alueen tieyhteys Herusten alueel le. Maankäytön kehityskuvassa VT 25:n vartta on esitetty ke hi tettä väk si työpaikka-alueena. Oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaa tulevaa asemakaavoitusta.

26 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Va li tuk sen alainen rakennuspaikka sijaitsee alueella, jota ei ole tarkoi tet tu rakentamiseen. Täten rakentamista ei ole voitu osoittaa yksit täi sin luvin sellaiselle alueelle, jota ei voida osoittaa ra ken ta miseen asemakaavassa. Kun otetaan huomioon valituksen kohteena olevan tilan sijainti asema kaa van lievealueella, osayleiskaavan ohjausvaikutus ja kun nanta voit teet kehittää asemakaavoitettuja taajamia ja kyläkeskuksia, myön tei sel le lupapäätökselle ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin tarkoittamia edellytyksiä. Lisäksi valituksen koh teena olevaan lupaan suostuminen vaarantaisi maanomistajien ta sapuo li sen kohtelun lupakäsittelyssä. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta toistaa valituksenalaisessa päätöksessä esit tä män sä seikat ja päättää antaa lausuntonaan Helsingin hal linto-oi keu del le johdantotekstin mukaisen lausunnon. Kun ta suun nit telu lau ta kun ta katsoo, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaisia seik ko ja, jotka antaisivat aihetta muuttaa kun ta suun nit te lu lau ta kunnan päätöstä. Valitus tulee näin ollen hylätä. Lisätietoja: yleiskaavainsinööri Arja Junttila, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

27 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA JA POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ TILAN MÄÄRÄALALLE 490/ /2014 KUNLA 141 Helsingin hallinto-oikeus pyytää kuntaa antamaan lausuntonsa mennessä Sirkka ja Teppo Kilpeläisen valituksesta koskien kuntasuunnittelulautakunnan kielteistä suun nit te lu tar ve rat kaisua ja poikkeamispäätöstä Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Kuntasuunnittelulautakunta to te si päätöksessään, ettei valittajan rakennushankkeelle pin ta-alaltaan noin m 2 :n suuruiselle määräalalle tilasta Aronkallio ollut maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n tar koit tamia edellytyksiä. Edelleen kuntasuunnittelulautakunta totesi, ettei poik kea mi seen rakennusjärjestyksen rakennuspaikan vä him mäispin ta-alaa koskevasta määräyksestä ollut erityisiä syitä eikä maankäyt tö- ja rakennuslain 172 :n tarkoittamia edellytyksiä. Valittaja vaatii kuntasuunnittelulautakunnan kielteisen päätöksen kumoa mis ta ja myönteistä suunnittelutarveratkaisua. Vaatimuksen perusteena valittaja esittää, ettei päätöksessä ollut esitet ty vertailua naapureiden rakentamisoikeuksien osalta, vaikka va litta ja oli perusteluissaan keskeisenä seikkana tuonut esille maanomis ta jien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen. Edelleen valittaja kat soo, että rakennuspaikka oli valittu niin, ettei viljelykelpoinen pelto alue pienene. Valittaja viittaa valmistelijan virheeseen päätöksen lähtökohdissa, jois sa kerrotaan valittajan tilasta lohkotun tilan olleen ra ken ne tun, vaikka kyseinen tila on rakentamaton. Sama virhe oli tul lut esille jo kuntasuunnittelulautakunnan päätöksen valmisteluaineistossa. Valittaja katsoo, ettei päätöksen lähtökohdissa ja perusteluissa ympä ris tön ja ilmastonmuutoksen osalta ollut huomioitu hänen kes keistä asiaa uusiutuvan energian kannalta. Luvan hakija oli esittänyt raken ta van sa 80 kw:n lämpökeskuksen, joka toimisi omalta tilalta saa ta val la bioenergialla lämmittäen olemassa olevia kahta oma ko tita loa, 500 k-m 2 :n talousrakennusta ja rakennettavaa uutta oma ko tita loa. Edelleen valittaja tuo esille vertailun muihin maanomistajiin. Valittaja kat soo, ettei vuonna 1949 muodostettuja tiloja ole kohdeltu ta sa vertai ses ti. Valittaja antaa esimerkkinä tilan määräalalle myön ne tyn rakennusluvan m 2 :n suuruiselle ra kennus pai kal le. Toi se na esimerkkinä lisäaineistossaan valittaja viittaa tilal le myönnettyyn rakennuslupaan Samoi hin ai koi hin oli oltu yhteydessä valmistelijaan valituksen alaisena

28 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta ole vaa ra ken ta mis ta koskien. Valituksen johdosta voidaan todeta seuraavaa: Valituksen kohteena oleva määräala sijaitsee alueella, jolle kun nanhal li tus on hyväksynyt Perttulan osa yleis kaa va luonnok sen. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Osa yleiskaa va on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavassa on laajalle alueelle samanaikaisesti tehdyin selvityksin ja emä ti lakoh tai seen mitoitusvyöhykkeittäin tapahtuvaan tarkasteluun pe rustuen arvioitu rakentamismahdollisuuksia tilakohtaisesti. Mi toi tus vyöhyk keet on laadittu yhdyskuntarakenteeseen ja maisemaan pe rustuen. Osayleiskaavan mitoituksen mukaan tilalle ei ole osoitettu uuden rakennuspaikan muo dos ta mis mah dol li suut ta, mut ta samasta emätilasta lohkotulle ja saman maanomistajan tilalle on osoitettu yksi uuden rakennuspaikan muo dos tamis mah dol li suus. Tämä rakentamismahdollisuus voidaan osa yleiskaa vas sa siirtää nyt valituksen kohteena olevalle ra ken nus pai kal le. Lupapäätöksessä on virheellisesti kerrottu tilan olevan rakennettu. Virheellä ei kuitenkaan ollut vaikutusta valituksen koh tee na olevan rakennuspaikan rakentamismahdollisuuksiin ottaen huo mi oon osayleiskaavaluonnoksen mitoituksen perusteet. Näin ollen virheellä ei ollut merkitystä suunnittelutarveratkaisun lop pu tu lokseen. Nurmijärven kunnan lupa- ja muissa päätöksissä tulee kunnassa anne tun ohjeen mukaisesti esittää pe rus te lut taloudellisille vaikutuksille se kä vaikutukset ympäristöön ja il mas ton muu tok seen. Kappaleessa on esitetty tosiseikkoja, jotka pe rus tu vat alueen sijaintiin yh dys kunta ra ken tees sa. Myös koulumatkan suh teen on usein todettu, onko se luokiteltu vaaralliseksi eri luok ka-as teil la. Lautakunta ei ole ym päris tö sei koil la perustellut kielteistä pää tös tä. Valittaja tähdentää maanomistajien tasapuolista kohtelua ja ver tailua muihin maanomistajiin. Valituksen kohteena oleva tila kuuluu emä ti laan , joka on muodostettu vuonna Sa massa lohkomistoimituksessa on muodostettu useita pinta-alaltaan lähes samansuuruisia emätiloja. Näistä emätiloista on muodostettu usei ta rakennuspaikkoja ja useista enem män kuin emätilasta Suurin osa ra ken nus pai kois ta on muodostettu suoriin ra ken nus lu piin perustuen. Poikkeamisesta rakennusjärjestyksen rakennuspaikan vä him mäispin ta-alas ta valittaja tuo esimerkkinä tilan , jolle on myön net ty rakennuslupa m 2 :n suuruiselle rakennuspaikalle Tuolloin rakentaminen ei edellyttänyt suun nit te lu tar ve ratkai sua, vaan rakentaminen toteutettiin suoraan raken nus lu paan perus tuen. Tuolloin voimassa olleen rakennusjärjestyksen mukaan raken nus pai kan vähimmäispinta-ala oli m 2. Toisena esimerkkinä

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 Klo 10:00-13:35 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 18.05.2015 klo 18:00-20:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Läntisten tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot