NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT VALTUUSTOALOITE RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ ELINKEINOTOIMINNASSA 134 MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ALUEIDEN LUOVUTUS TILASTA ALI-TILKKA I KIINTEISTÖTUNNUS MAA-ALUEEN OSTO KIRKONKYLÄSTÄ HEINOJAN ALUEELTA (KARILA ) 136 MAA-ALUEEN OSTO KLAUKKALASTA HAIKALAN ALUEELTA (TILA KETUNPUISTO ) 137 LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KOSKIEN RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA 138 LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA 139 TILAN RAKENTAMISTA KOSKEVA SUUNNITTELUTARVERATKAISU 140 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA TILALLE LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA JA POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ TILAN MÄÄRÄALALLE 142 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA TILAN MÄÄRÄALALLE 143 LAUSUNTO TUUSULAN YLEISKAAVA 2040-LUONNOKSESTA, KULTTUURIMAISEMA JA RAKENNUSKANTA-SELVITYKSEN LUONNOKSESTA SEKÄ VIHERALUESTRATEGIAN LUONNOKSESTA 144 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT TILAN RAKENTAMISTA KOSKEVAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUN POISTAMINEN JA UUSI SUUNNITTELUTARVERATKAISU 147 MAA-ALUEEN OSTO KLAUKKALAN ASEMAKAAVA-ALUEELTA (TILA METSÄNIITTY ) 148 MAA-ALUEEN OSTO KLAUKKALAN ASEMAKAAVA-ALUEELTA (TILA KETUNPELTO )

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Aika klo 17:30-20:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Läsnä Törmänen Tuula, SDP varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajana Kopteff George, KOK jäsen Manner Vesa, PerusS jäsen Rantala Sirpa, KESK jäsen Räty Virpi, KOK jäsen Sailio Alpo, SDP jäsen Viljakainen Juhani, KESK jäsen Paulanto Kaisu, VIHR sit. varajäsen Ojamäki Timo, KESK kh:n varaedustaja Poissa Vaulamo Petri, KOK puheenjohtaja Haaranen Tarja, VIHR jäsen Toivonen Kallepekka, KESK kh:n edustaja Muut Kononen Aarno kehitysjohtaja esittelijä Kurvinen Soile hallintosihteeri pöytäkirjanpitäjä Flinkman Päivi toimitusjohtaja Kiljavan sairaala Oy, asiantuntija 132 klo 17: Kujala Hannu vs. maankäyttöpäällikkö asiantuntija :t 132, , , klo 17:30-20:20 Pietarinen Seppo elinkeinojohtaja asiantuntija , klo 17:30-19:10 Pihala Anita yleiskaavapäällikkö asiantuntija :t 132, , 146 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Rantala ja Juhani Viljakainen. Käsitellyt asiat

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Allekirjoitukset Tuula Törmänen puheenjohtaja Soile Kurvinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kunnanvirasto Sirpa Rantala Juhani Viljakainen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanvirasto Todistaa Soile Kurvinen hallintosihteeri

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT KUNLA 132 Kiljavan sairaalan alueen maankäytön kehittämisestä on neuvoteltu yh tiön johdon ja kunnan kesken. Maankäytön kehittäminen edel lyttää asemakaavan laadintaa ja siten myös maankäyttösopimusta jatkos sa. Toimitusjohtaja Päivi Flinkman esitteli Kiljavan Sairaala Oy:n tavoitteita. Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen viranhaltijat se los tivat asiaa kaavoituksen ja maankäyttösopimuksen kannalta. Käytiin keskustelua asiasta.

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta VALTUUSTOALOITE RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ ELINKEINOTOIMINNASSA 1145/ /2013 KUNLA 133 Arto Hägg ja 28 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen kos kien Rajamäen vanhan tehdasyhdyskunnan hyödyntämistä elinkei no toi min nas sa päivätyssä valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kunta: 1. selvittää yhteistyössä alueen kiinteistöomistajien, kunnan omien toi min to jen (ml. museo), kolmannen sektorin toimijoiden ja yritys ten kanssa mahdollisuudet tehdasyhdyskunnan alueen ja raken nus ten hyödyntämisen paremmin matkailun, kaupan ja palve lu jen osalla, 2. edelliseen liittyen selvittää Altian kanssa mahdollisuuden tehdas mu seon osittaiseen (esim. kesälomakausi) avoimena pitoon ylei söl le, 3. osoittaa myöhemmin mahdollisuuksien mukaan nuorten ke sätyö paik ko ja tukemaan alueen kehittämistä ja toimintaa ke sä aikaan (puistotoimi, kioskitoiminta, matkailuinfo, museotoimi jne.), 4. huomioi alueen markkinoinnin ja esille tuonnin kunnan jul kaisuis sa ja esitteissä, 5. huomioi Rajamäen vanhan tehdasyhdyskunnan elin keinopoliittisen ohjelman päivityksessä. Valtuustoaloitteeseen liittyen selvitystyötä on tehty mm. seuraavin toi men pi tein: alueen aktiivisilta yrityksiltä on saatu lista siitä, mil laista toimintaa alueella voitaisiin heidän mukaansa harjoittaa, lista, liikeideat ja niiden toteuttamismahdollisuudet on käyty läpi mm. Keski-Uudenmaan kehittämiskeskuksen KEUKE:n edus tajan kanssa , alueella on suoritettu elinkeinotoimen toimesta katselmus yhdes sä Altian kiinteistöpäällikkö Arto Tanskasen kanssa , lisäkatselmus mm. tykkitornien osalta suoritettu Lisäksi kesäkuussa 2014 on tavattu Altian ylin johto. Alueen yritysten Altian alueen kehittämistä koskevissa suun ni telmas sa mainitaan tilojen mahdollisiksi käyttötarkoituksiksi mm. maa tila to ri, kahvio, kokous/juhlatila, kesäterassi, vanhan tavaran myy mälä, taidepaja, kirpputori, elokuvateatteri/konserttitila, elävää musiikkia ja tanssilato.

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Katselmuksessa ja selvitystyössä esiin tulleita seikkoja ja havaintoja Aloitteen kohta 1: Alueen rakennusten heikohko kunto, muuhun kuin alkuperäiseen käyt tö tar koi tuk seen soveltumattomuus ja mm. asemakaavassa olevat ja muut rakennussuojelumääräykset vaikeuttavat huomattavasti alu een tilojen hyödyntämistä. Tilat eivät myöskään täytä esim. kokous- ja konferenssikäytön, kauppapaikan tai ravintolatoiminannan kan nal ta paloturvallisuus-, ilmanvaihto- ja elin tar vi ke hy gie nia nor meja. Rakennuksista puuttuvat asianmukaisesti mitoitetut ja normit täyttä vät porraskäytävät (Kuva 2). Kerroksiin jouduttaisiin vetämään vesi joh dot ja viemäröinti sekä wc-tilat sekä tekemään sähkösaneeraus. Ti lo jen yleinen siisteys on korkeintaan välttävä. Museovaraston 3. kerrokseen aiottu kokous/juhlatila (Kuva 1) ei ole läh tö koh dil taan tarkoitukseen sopiva. Edellä mainittujen puutteiden li säk si tila on matalahko ja siinä on useita näkyvyyttä ja tilan hyö dyntä mis tä rajoittavia erilevyisiä pylväitä. Hiivatehtaan (Kuva 3) käyttöä ja saneerausta rajoittavat mm. si sähol vi kaa rien suojelumääräykset. Tila on myös sokkeloinen, huo nokun toi nen, epäsiisti, siinä on runsaasti pylväitä ja sinne on varastoitu run saas ti tavaraa. Myös alueen ympäristö vaatisi siistimistoimia mm. piha-alueiden, pysä köin ti paik ko jen ja Altian lähteen (Kuva 5) osalta. Alueella harjoitettavaksi aiottu toiminta Elinkeinotoimen ja KEUKE:n tapaamisessa ei mitään esitetyistä ideois ta arvioitu riittävän uniikiksi ja vetovoimaiseksi, jotta sen ym päril le voitaisiin rakentaa kannattavaa liiketoimintaa. Näin ollen toi minta vaatisi jatkuvaa rahallista tukea yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Täl lais ta tukea hankkeelle ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Ta voit teena tulisi olla, että hanke toimisi omarahoitteisesti ja kannattavasti myös tukien päättymisen jälkeen. Toiminta-ajatus, liikeidea ja näkemys kohdemarkkinoista puuttuvat. Hy vin määritellyssä liikeideassa yritys tai toimija ottaa kantaa ky symyk siin: mitä, kenelle ja miten. Toistaiseksi hanke on jäsentymätön ei kä vastauksia näihin kysymyksiin ole. Toiminnan aloittaminen vaatisi huomattavia aloitusinvestointeja (0,5 2 M kohteiden lukumäärästä riippuen) mm. rakennusten suuren sa nee raus tar peen osalta. Näin suuria aloitusinvestointeja ra hoit tavaa tahoa ei ole tiedossa.

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Altia Oyj voisi jossain määrin tukea toimintaa siltä osin kuin se vaikut taa kiinteistöjen arvoon.eteläisen Maaseudun Osaajat Ry:ltä voisi ha kea EU-rahoitusta hank keel le hakijana esimerkiksi Rajamäen ky lä yh dis tys. Yhteensä puhutaan kuitenkin vain maksimissaan muuta man kym me nen tuhannen euron tuesta, joka ei olisi riittävä tar vitta viin sa nee rauk siin. Toiminnan käynnistäminen ja pyörittäminen vaatisi vahvan, va ka varai sen ja aktiivisen veturiyrityksen tai -organisaation, jonka kes keiseen liikeideaan toiminta perustuisi ja joka veisi hanketta yh teis työssä muiden alueen toimijoiden kanssa eteenpäin. Yritys tai toimija kan tai si myös toimintaan liittyvän riskin. Tällaista toimijaa ei ole tiedos sa. Kunnan linjaus on ollut, ettei kunta ota minkään yksittäisen yrityksen tai organisaation liiketoiminnan vetovastuuta. Sen sijaan kunta voi mah dol li suuk sien sa mukaan tukea aloittavaa liiketoimintaa mm. tiedot ta mal la, markkinoimalla, järjestämällä koulutusta ja palveluita sekä toimimalla hankkeiden kokoonkutsujana. Aloitteen kohta 2 : Altian edustajien mukaan nykyinen alkoholilainsäädäntö estää alueel la sijaitsevan tehdasmuseon (Kuva 4) avoinna pidon yleisölle. Ainoas taan erityisryhmillä on mahdollisuus tutustua museon ko koelmiin. Jotta museon vetovoimaa voitaisiin hyödyntää, edellyttäisi se lain sää dän nön tai ainakin sen tulkinnan muutoksen. Museossa liikkumista rajoittavat kapeat kerroksiin nousevat kier repor taat. Museon hyödyntäminen vaatisi todennäköisesti paikalle aina kin yhden henkilöresurssin aukioloaikoina. Aloitteen kohta 3: Asiaa on selvitetty yhdessä nuorisotoimen kanssa. Kesätyöhön vara tut määrärahat ovat vuosittain sidottuna talousarvioon. Aloitteessa esi tet tyyn kohteeseen voidaan työllistää nuoria ke sä töi hin joko ke säse te lil lä tai tuella sillä edellytyksellä, että alueelta löytyy työn saa misen ehdot täyttävät yritys tai yhteisö. Nuorisopalvelut voi hoi taa aloittees sa esitetyssä kohteessa kahvio yms. toimintaa nuor ten työl lis tämi se nä. Tämän toiminnan edellytyksenä on, että alueelle suun ni teltu ja toimintoja varten on rakennettu ja varustettu toimivat vi ranomais mää räyk set täyttävät tilat. Aloitteen kohta 4: Altian vanhan tehdasalueen omaleimaisuutta tullaan mah dol li suuksien mukaan tuomaan esiin Nurmijärven kunnan markkinoinnissa. His to rial lis ten rakennusten lisäksi alueeseen liittyy ainutlaatuisia ker-

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta to muk sia ja tarinoita, joita voidaan hyödyntää viestinnässä ja imagon ke hit tä mi ses sä. Aloitteen kohta 5: Elinkeino-ohjelman päivitykseen tullaan jatkossa sisällyttämään myös maininta Altian vanhan tehdasalueen ke hit tä mis mah dol li suuksis ta ja haasteista. Yhteenveto Altian alueella on ainutlaatuinen historia ja alue sisältää useita mielen kiin toi sia elementtejä (mm. tykkitornit, tehdasmuseo ja Al ti an lähde) matkailun kehittämiseen. Osaan näiden hyö dyn tä mi seen liittyy kui ten kin lainsäädännöllisiä ja turvallisuuteen liittyviä ra joi tuk sia. Alueen kehittäminen vaatisi huomattavia panostuksia, jotta se pärjäisi kil pai lus sa Etelä-Suomen muita kohteita vastaan. Aluetta tu li si myös mark ki noi da huomattavassa määrin. Kun tiedossa ei ole vakavaraista investoria, veturiyritystä tai or ga nisaa tio ta, toimivaa ja kilpailuedun sisältävää liikeideaa ja näkemystä asiak kais ta, on alueen kehittäminen erittäin haasteellista. Kunta ei ny ky lin jauk sen sa mukaisesti voi toimia yritystoiminnan vetäjänä mutta suhtautuu tällaisiin hankkeisiin positiivisesti ja edistää osaltaan alu een kehittämistoimenpiteitä. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että Arto Häggin ym. valtuustoaloitteeseen koskien Raja mäen vanhan tehdasyhdyskunnan hyödyntämistä elin kei no toi minnas sa annetaan johdantotekstin mukainen vastaus. Samalla kuntasuunnittelulautakunta esittää, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Lisätietoja: elinkeinojohtaja Seppo Pietarinen, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kuntasuunnittelulautakunta MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ALUEIDEN LUOVUTUS TILASTA ALI-TILKKA I KIINTEISTÖTUNNUS / /2014 KUNLA 98 Maankäyttösopimus koskee Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Maija Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan määräosin omistamaa, noin 10,6 hehtaarin suuruista maa-aluetta tilasta Ali-Tilkka I, kiinteistötunnus Klaukkalan asemakaava-alueella. Alue sijaitsee Ropakkotien eteläpuolella, rajautuen idässä Klaukkalantiehen ja kaakossa Kuntotiehen. Alueella on voimassa kolmen eri vuosikymmenen aikana laaditut asemakaavat. Alueesta valtaosa on kaavan maatalousaluetta ja puistoaluetta. Lisäksi alueella on neljä AO-rakennuspaikkaa sekä osa alueesta on kaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta YO. Ali-Tilkan asemakaavan muuttaminen on ilmoitettu vireille tulleeksi Kaavan muutosluonnos on ollut alustavasti nähtävillä ja muutosehdotus on käsitelty kunnanhallituksessa 1.9. ja päätetty laittaa julkisesti nähtäville. Asemakaavan laatimissopimus on allekirjoitettu Sopimusalueelle on kaavoitettu 10 AO-tonttia, 4 AP-tonttia 6 AK-tonttia ja 1 AK-E tontti ja 2 LPA-tonttia sekä virkistys- ja katualueita. Maanomistajat luovuttavat kunnalle julkisen palvelurakentamisen toteuttamiskustannusten korvauksena 4 AO-tonttia, 2 AP-tonttia, 4 AK-tonttia sekä virkistys- ja katualueita. Lisäksi maanomistajat luovuttavat kunnalle sopimusalueen ulkopuolisen Ropakkotien katu-alueen. Tämän katualueen hinta on huomioitu sopimuskorvausta määritettäessä, eikä sitä enää korvata erikseen. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Kaavamuutoksella kunnan omistukseen tulee tontteja, jotka voidaan myöhemmin luovuttaa ja saada kunnalle tuloja. Kaavamuutoksen vaikutukset ilmastoon on tutkittu kaavan laatimisen yhteydessä. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat sopimukset:

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kuntasuunnittelulautakunta maankäyttösopimus Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Maija Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä kunnan välillä. Sopimus koskee Klaukkalan asemakaava-alueella sijaitsevaa noin 10,6 hehtaarin suuruista maa-aluetta tilasta Ali- Tilkka I, kiinteistötunnus luovutuskirjan Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Maija Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä Nurmijärven kunnan kesken, jolla maanomistajat luovuttavat kunnalle Klaukkalan asemakaava-alueella sijaitsevasta tilasta Ali-Tilkka I, kiinteistötunnus noin 7,4 hehtaarin suuruisen määräalan. Luovutus on vastikkeeton. Lisätietoja: vs.maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 2. KH 264 Esitys: Kunnanhallitus esittää kuntasuunnittelulautakunnan päätöksen mukai ses ti valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat sopimukset: - maankäyttösopimus Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Mai ja Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä kunnan välillä. Sopimus koskee Klaukkalan ase ma kaa va-alueel la sijaitsevaa noin 10,6 hehtaarin suuruista maa-aluetta tilasta Ali- Tilkka I, kiinteistötunnus luovutuskirjan Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Mai ja Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä Nurmijärven kunnan kesken, jolla maanomistajat luovuttavat kun nal le Klaukkalan asemakaava-alueella sijaitsevasta tilasta Ali-Tilk ka I, kiinteistötunnus noin 7,4 hehtaarin suu rui sen määräalan. Luovutus on vastikkeeton. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 7.

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kuntasuunnittelulautakunta KV 78 Käsittely: Päätös: KUNLA 134 Esitys: Pia Eerola on toimittanut kirjeen kuntaa, jossa pyytää maanomistajien puolesta maankäyttösopimuksen uudelleen valmistelemista. Mäkelä esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Päätökseen kuuluu liite 6a. Maanomistajat ovat esittäneet luovutuskirjassa mainitun kunnalle luo vu tet ta van maa-alueen arvon korottamista lähemmäksi käypää ar voa. Maanomistajien ja kunnan välisessä neuvottelussa on sovittu luo vu tet ta van alueen arvoksi euroa. Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat sopimukset: - maankäyttösopimus Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Mai ja Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä kunnan välillä. Sopimus koskee Klaukkalan ase ma kaa va-alueel la sijaitsevaa noin 10,6 hehtaarin suuruista maa-aluetta tilasta Ali-Tilk ka I, kiinteistötunnus luovutuskirjan Pia Eerolan, Carita Kiikan, Hilkka Lättilän, Anna-Mai ja Laineen, Satu Laurin, Anne Laineen ja Liisa Eerolan sekä Nurmijärven kunnan kesken, jolla maanomistajat luovuttavat kun nal le Klaukkalan asemakaava-alueella sijaitsevasta tilasta Ali-Tilk ka I, kiinteistötunnus noin 7,4 hehtaarin suurui sen määräalan. Luovutus on vastikkeeton. Kuntasuunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että maankäyttösopimus ja luovutuskirja voidaan al le kirjoit taa ennen valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta. Lisätietoja: vs. maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 1.

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta MAA-ALUEEN OSTO KIRKONKYLÄSTÄ HEINOJAN ALUEELTA (KARILA ) 950/ /2014 KUNLA 135 Juhani Karvonen ja Pirjo Gröning ovat tarjonneet kunnalle os tet tavak si heidän omistuksessaan olevaa, pinta-alaltaan 2,250 hehtaarin suu ruis ta tilaa Karila, kiinteistötunnus , Nurmijärven kun nan Kirkonkylästä. Kyseinen tila sijaitsee Heinojan alueella, missä kunnalla on vanhastaan omistuksessa maa-alueita. Kirkonkylän vuo del ta 1992 olevassa, valtuuston hyväksymässä osa yleis kaa vassa samoin kuin Maankäytön kehityskuvassa 2040 Heinojan alue on osoi tet tu taajaman yhdeksi laajenemissuunnaksi. Tästä johtuen alueel ta on ostettu kunnalle tarjottuja maa-alueita. Tilan kauppahinnaksi on sovittu euroa. Hinta noudattaa alueel la käytettyä raakamaan hintaa. Alueelta on ostettu maita myös sen pohjoisosasta, jolloin alhaisempi hintataso on perustunut pitkän ai ka vä lin odotusarvomaan hintatasoon. Myyjät haluavat, että kauppa teh dään ennen vuoden vaihdetta. Näin he voivat hyödyntää kiin teistön luovutusta koskevan määräaikaisen verovapauden, joka on voimas sa saakka. Kyseessä olevan kaupan hyväksyy kuntasuunnittelulautakunta. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Tilan ostosta saadaan taloudellinen hyöty vasta alueen ase ma kaavoi tuk sen ja tonttien myynnin myötä. Nyt osto katetaan maan han kintaan varatuilla määrärahoilla. Päätöksellä ei ole itsessään vaikutuksia ympäristöön tai il mas tonmuu tok seen. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää, että kunta ostaa Juhani Kar vosel ta ja Pirjo Gröningiltä heidän omistamansa tilan Karila, kiin teis tötun nus Nurmijärven kunnan Kirkonkylän Heinojan alu eel ta. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2,250 heh taaria. Kauppahinta on euroa. Kuntasuunnittelulautakunta oikeuttaa allekirjoittamaan kaup pa kir jan ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Lisätietoja: erityisasiantuntija Sirkku Haikala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

13 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta MAA-ALUEEN OSTO KLAUKKALASTA HAIKALAN ALUEELTA (TILA KETUNPUISTO ) 951/ /2014 KUNLA 136 Kunta on neuvotellut syksyn 2014 aikana Päivi Toivomäen kanssa Klauk ka las sa Haikalan alueella sijaitsevan tilan Ketunpuisto, kiin teistö tun nus , ostamisesta kunnalle. Tilan osto on tullut esil le viime vuosien aikana joitakin kertoja, mutta asia ei tuolloin ole joh ta nut toimenpiteisiin. Nyt voimassa oleva määräaikainen ve ro helpo tus, joka koskee kiinteistöjen myyntiä kunnille ja joka on voimassa vie lä vuoden 2014 loppuun saakka, on ehkä osaltaan ollut vai kut tamas sa kaupan syntymiseen. Tila Ketunpuisto sijaitsee Haikalan asutusalueen länsipuolella ja Mäen rin teen asuinalueen pohjois- koillispuolella rajoittuen niihin. Lisäk si alue rajoittuu sekä lännessä että idässä kunnan omistuksessa ole viin maa-alueisiin. Tila on näin ollen helposti liitettävissä jo to teutu nee seen yhdyskuntarakenteeseen ja alue muodostaa luontevan asu tuk sen laajennusalueen. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 11,359 hehtaaria. Kaup pa hin nak si on neuvotteluissa päädytty hintaan euroa. Hin ta vastaa alueella käytettyä raakamaahintaa. Tilan alueella on aikaisemmin kasvanut kuusimetsä. Puusto on suurim mak si osaksi hakattu noin 10 vuotta sitten ja alue on sen jälkeen is tu tet tu. Maastoltaan alue soveltuu asutuksen laajennusalueeksi lukuun ottamatta tilan pohjoisosassa sijaitsevaa Ketunkallion aluetta. Klauk ka lan osayleiskaavaluonnoksessa vuodelta 2012 tilan alue on osoi tet tu suurimmaksi osaksi pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Ostopäätöksellä ei itsessään ole vaikutusta ympäristöön. Tilan ostosta saadaan taloudellinen hyöty alueen kaavoittamisen ja tont tien myynnin kautta. Maanomistajana kunta voi kuitenkin itse sää del lä alueen kaavoittamisen ajankohdan kuten myös sen to teutta mi sen. Maanomistajana kunta saa alueen asemakaavoituksesta par haan mahdollisen hyödyn. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta os taa Klaukkalan Haikalan alueella sijaitsevan tilan Ketunpuisto, kiin teis tö tun nus Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mu kaan 11,359 hehtaaria. Kauppahinta on euroa. Kuntasuunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kaup pakir ja voidaan allekirjoittaa ennen päätöksen lain voi mai suut ta. Lisätietoja: erityisasiantuntija Sirkku Haikala, puh

14 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Päätös: Esitys hyväksyttiin.

15 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KOSKIEN RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA 781/ /2014 KUNLA 137 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää kunnan lausuntoa mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Rudus Oy hakee ympäristölupaa kallion louhimiseksi ja murs kaa misek si kiinteistöllä Mäntymäki I Lupahakemus sisältää alo tus lu pa ha ke muk sen toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lain voi mai sek si tulemista. Rudus Oy:llä on Nurmijärven ympäristölautakunnan myön tä mä lupa maa-ainesten ottamiseen. Lupa on voimassa asti. Ottomäärä on m³ ja ottoalueen on pinta-ala on 12,5 hehtaaria. Luvassa on annettu ottotoimintaa koskevia mää räyk siä mm. ottamistoiminnasta, jätehuollosta, pinta- ja va lu mave sien johtamisesta ja käsittelystä, pohjaveden suojelusta, val vonnas ta ja tarkkailusta ja jälkihoitotöistä. Ottotoimintaa varten edellinen lu pa oli voimassa saakka. Nurmijärven ympäristölautakunta on tehnyt pää töksen ottotoiminnan vaiheistuksen muutoshakemuksesta. Alueella on ollut voimassa määräaikainen ympäristölupa maa lis kuuhun 2014 saakka kallion louhinnalle ja louheen murskaamiselle. Nyt hae taan uutta ympäristölupaa kallion louhinnalle ja murskaamiselle. Samanaikaisesti on vireillä ympäristölupahakemus Etelä-Suomen alue hal lin to vi ras tos sa kallion louhinnalle ja louheen murskaukselle, yli jää mä lou heen vastaanotolle ja murskaukselle, kierrätysbetonin ja -tii len vastaanotolle, välivarastoinnille ja murskaukselle sekä puh taiden ylijäämämaiden kierrätykselle ja loppusijoittamiselle. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy seuraavan lausunnon Rudus Oy:n ym pä ris tö lu pa ha kemuk ses ta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle: Nurmijärven kunta pitää tärkeänä, että kallion louhinnasta ja murskauk ses ta ei saa aiheutua lähialueen asukkaille melu- eikä pö ly haitto ja kuten eikä elinympäristön viihtyisyyden heikkenemistä. Toi minnan aiheuttama liikenne ei saa aiheuttaa haittaa lähialueen asuk kaille. Nurmijärven kunta edellyttää, että em. seikoista annetaan lu pa päätök ses tä ehtoja siten, että lähialueen asukkaille ei aiheudu toi minnas ta haittoja.

16 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

17 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA 942/ /2014 KUNLA 138 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kunnan lausuntoa Rudus Oy:n ympäristölupahakemuksesta mennessä. Lau sunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Rudus Oy hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle ja louheen murs kauk sel le, ylijäämälouheen vastaanotolle ja murskaukselle, kier rä tys be to nin ja - tiilen vastaanotolle, välivarastoinnille ja murskauk sel le sekä puhtaiden ylijäämämaiden kierrätykselle ja lop pu sijoit ta mi sel le. Hakemuksessa on kyse olevan toiminnan olennaisesta muu tok ses ta. Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen mahdol li ses ta muutoksenhausta huolimatta. Rudus Oy:llä on Nurmijärven ympäristölautakunnan myön tä mä lupa maa-ainesten ottamiseen. Lupa on voimassa asti. Ottomäärä on m³ ja ottoalueen on pinta-ala on 12,5 hehtaaria. Luvassa on annettu ottotoimintaa koskevia mää räyk siä mm. ottamistoiminnasta, jätehuollosta, pinta- ja va lu mave sien johtamisesta ja käsittelystä, pohjaveden suojelusta, val vonnas ta ja tarkkailusta ja jälkihoitotöistä. Ottotoimintaa varten edellinen lu pa oli voimassa saakka. Nurmijärven ympäristölautakunta on tehnyt pää töksen ottotoiminnan vaiheistuksen muutoshakemuksesta. Alueella on ollut voimassa määräaikainen ympäristölupa maa lis kuuhun 2014 saakka kallion louhinnalle ja louheen murskaamiselle. Ympäristölupahakemuksen mukainen hankealue sijaitsee Nur mi järven kunnan Palojoen kylässä Hämeenlinnanväylän (vt3) itäpuolella kiin teis töl lä Ympäristölupahakemuksen mukaan louhintaa ja kiviaineksen murskaus ta tehdään hankealueen etelä- ja keskiosissa. Louhinta-alueen pin ta-ala on 12,5 hehtaaria, jossa louhintaa on jo tehty noin 4 hehtaa rin suuruisella alueella. Maa-aineslain mukaisen ottoluvan mu kainen kokonaisottomäärä on 1,48 miljoonaa m³ktr. Lisäksi alueelle toimi te taan kierrätettävää ylijäämälouhetta jalostettavaksi noin ton nia vuosittain. Alueella käytettävän siirrettävän murs kaus lai toksen paikkaa vaihdetaan louhinnan edetessä. Murskeita tuotetaan enin tään tonnia vuodessa. Kierrätystoiminnot ja ylijäämämaiden läjitys sijoittuvat hankealueen poh jois osaan. Betonin ja tiilen sekä puhtaiden maa-ainesten kier rätyk seen suunnitellun alueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria. Kier rätys be to nia ( t/a) ja - tiiltä ( t/a) vas taan-

18 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta ote taan ja välivarastoidaan ympärivuotisesti ja murskataan 1-2 kertaa kahdessa vuodessa noin kuukauden kerrallaan. Puhtaita maa - ja kiviaineksia otetaan vastaan enintään tonnia vuodessa. Kallion porausta tehdään ma-pe 7-21 tai melusuojatulla po ra vau nulla ma-pe klo Räjäytyksiä (1-2 kertaa viikossa) ja rikotusta tehdään ma-pe klo Kiviaineksen murskauslaitos on toiminnassa ma-pe klo Kierrätysalue on auki ma-pe Kuormausta, myyn ti kul je tuk sia ja ylijäämälouheen vastaanottoa tehdään alueella ma-pe klo sekä lauantaisin klo Toiminnan vaikutusta pohja- ja pintavesiin sekä toiminnasta ai heu tuvaa melua, pölyä ja tärinää seurataan tarkkailuohjelman mukaisesti. Samanaikaisesti on vireillä ympäristölupahakemus Kes ki-uu denmaan ympäristökeskuksessa kallion louhinnalle ja louheen murskauk sel le samansisältöisenä kuin tässä lupahakemuksessa. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy seuraavan lausunnon Rudus Oy:n ym pä ris tö lu pa ha kemuk ses ta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle: Rudus Oy on tehnyt vuonna 2009 YVA-lain mukaiseen YVA-ar vi ointiin liittyvän arviointiselostuksen. Nurmijärven ympäristölautakunta on antanut lausunnon arviointiselostuksesta. Selostuksessa ar vioidut vaihtoehdot ovat kuitenkin erilaiset kuin nyt hakemuksen mu kainen hanke erityisesti eri toimintojen sijainnin osalta. Näin ollen ha kemuk sen mukaisten hankkeiden vaikutuksia ei ole arvioitu kattavasti. Nii tä ei ole myöskään esitetty hakemuksessa. Aleksis Kiven Palojoki sisältyy valtakunnallisesti merkittävät ra ken netut kulttuuriympäristöt RKY 2009 kohdeluetteloon. Selvityksen mukaan Palojoen kylämaisemalla on kansallista symboliarvoa, joka liittyy kansalliskirjailija Aleksis Kiveen syntymäkodin, elämän ja kir jal lisen tuotannon välityksellä. YVA-selostuksessa (2009) on arvioitu ottoalueen jatkokäyttöä yli jäämä maan vastaanottoalueena. Lopputilanteessa maanvastaanoton lo put tua läjitysalue olisi tasossa ja se olisi sijoittunut louhi tul le alueelle. Hakemuksen mukainen läjitysalue olisi lop pu ti lantees sa tasossa ja se sijoittuisi ottoalueen koillispuolelle lä himmäk si Palojoen kyläaluetta. Hakemuksessa ei ole esitetty mitään mai se mal lis ta arviota muuttuneen tilanteen mukaisesta läjityksestä. Kart ta tar kas te lun perusteella läjitysalue tulisi olemaan korkeampi kuin sen eteläpuolelle jäävä Vuolteenmäki ja koillispuolelle jäävä Haa pa lan mä ki. Läjitysalue tulisi lopputilanteessa muuttamaan maise maa merkittävästi katsottuna Palojoen suunnasta. Alueella voimassa olevien maakuntakaavojen mukaan alue on osoitet tu alueeksi, jolla on merkittäviä kiviainesvarantoja. Lisäksi se on

19 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta osoi tet tu ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattuna EJ3 -alueena. Maa kun ta kaa van selostuksen mukaan: "EJ3-alueet on osoitettu pää asias sa sellaisille alueille, joilla on maakunnan ki vi ai nes tuo tannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja.tämä tarkoittaa, että mahdol li sen kiviainesten ottotoiminnan jälkikäyttönä voi olla yli jää mä maiden loppusijoitusta, mikä edellyttää toimintojen yhteensovittamista jo ki vi ai nes tuo tan to alu een suunnittelussa ja käytössä." Hakemuksessa on esitetty, että 1. vaihemaakuntakaava on vah vistet ta va na. Tosiasiassa se on jo vahvistettu ja se on lainvoimainen ja voi mas sa oleva. Ylijäämämaiden loppusijoittaminen hakemuksessa esitetyllä tavalla ei ole maakuntakaavan mukaista. Se ei myöskään sovellu alueelle toi min nas ta asukkaille, maisemalle ja ympäristölle aiheutuvien haitta vai ku tus ten takia. Kierrätysbetonin ja -tiilen vastaanotto- ja murskausalue sijoittuu alueen pohjoispuolista asutuksen tasoa huomattavasti korkeammalle ta sol le, jolloin kierrätysbetonin ja -tiilen vastaanotto- ja murs kaus alueel ta melu ja pöly kantautuu helposti pohjoispuolisen asutuksen alueel le. Lähin asuinrakennus on vain noin 300 metrin etäisyydellä em. alu ees ta. Hakemusasiakirjoissa ei ole esitetty kierrätysbetonin ja -tiilen murskauk ses ta, kierrätysbetonin ja -tiilen ja ylijäämämaiden alueelle tuomi ses ta aiheutuvan liikenteen meluvaikutuksia. Kulku alueelle on hankkeen suunnitelmissa osoitettu nykyisin käytös sä olevan tieyhteyden kautta ottoalueelle ja varastointialueelle. Uu sien toimintojen (betoni- ja tiilijätteen vastaanotto ja murskaus sekä ylijäämämaiden läjitysalue) alueelle on osoitettu tieyhteys Haa viston tien kautta, joka on asukkaiden käyttämä yksityistie. Ha ke mukses sa on esitetty, että laitoksen toiminnan laajeneminen nostaa alueen liikenteen noin 250 raskaaseen ajoneuvokäyntiin vuo ro kau dessa. Hakemuksessa ei ole esitetty, miten liikenne jakaantuu nykyisen tien ja Haavistontien kesken. Näin ollen hankkeen liikenteellisiä vaiku tuk sia on vaikea arvioida. Kuitenkin voidaan todeta, että raskaan lii ken teen lisääntyminen Haavistontiellä vaarantaa merkittävästi tien lii ken ne tur val li suut ta. Hakemuksessa ei ole esitetty hankkeen mahdollisia vaikutuksia Van taan joen Natura-alueeseen. Se, että YVA-selostuksessa on arvioi tu siinä esitettyjen hankkeiden vaikutuksia Vantaanjoen Na tura-alu ee seen, ei riitä, koska hankkeen sisältö on muuttunut. Nurmijärven kunta on teettänyt alueeltaan ekologisia yhteyksiä koske van selvityksen. Siitä on valmistunut luonnos, jonka perusteella ha ke muk sen mukainen alue on osa maakunnallista ekologista verkos toa. Vaikka alueella on voimassa oleva maa-aineslain mukainen ot to lu pa, niin hakemuksen mukainen toiminnan laajentaminen hei-

20 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta ken tää em. ekologista yhteyttä, joka on etelä-pohjoissuuntainen. Kun ta liittää valmiin selvityksen lausunnon liitteeksi toimittaessaan lau sun non aluehallintovirastolle. Nurmijärven kunta pitää tärkeänä, että kallion louhinnasta ja murskauk ses ta ei saa aiheutua lähialueen asukkaille melu- eikä pö ly haitto ja kuten ei myöskään elinympäristön viihtyisyyden heikkenemistä. Toi min nan aiheuttama liikenne ei saa aiheuttaa haittaa lähialueen asuk kail le. Nurmijärven kunta edellyttää, että em. seikoista annetaan lu pa päätök ses tä ehtoja siten, että lähialueen asukkaille ei aiheudu toi minnas ta haittoja. Yhteenvetona voidaan todeta, että Nurmijärven kunta vastustaa ympä ris tö lu van myöntämistä ylijäämämaiden kierrätykselle ja lop pu sijoi tuk sel le, kierrätysbetonin- ja tiilen vastaanotolle, välivarastoinnille ja murskaukselle, koska ne aiheuttavat haittoja asukkaille, mai semal le ja ympäristölle. Lisäksi em. toimintojen vaikutuksia ei ole hake muk ses sa riittävästi kuvattu ja arvioitu. Hankkeelle voidaan antaa aloituslupa muutoksenhausta huolimatta vain kallion louhinnan ja louheen murskauksen osalta, koska muu toi min ta on uutta alueella, se luvitetaan ensimmäistä kertaa ja kunta vas tus taa sitä. Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

21 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta TILAN RAKENTAMISTA KOSKEVA SUUNNITTELUTARVERATKAISU 808/ /2014 KUNLA 139 Timo Pirinen hakee rakentamista koskevaa suun nit te lu tar ve rat kaisua 1-kerroksisen, 97 k-m 2 :n suuruisen kulkuneuvojen suoja- ja huol to ra ken nuk sen laajentamiseksi 130 k-m 2 :llä. Rakennuspaikan muo dos taa pinta-alaltaan 1,00 ha:n suuruinen tila Savela Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Lehtipellontie 36. Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa hakemuksen koh tee na oleva rakennuspaikka sijaitsee valkoisella alueella, jolle voi daan osoittaa paikallista merkitystä omaavaa maankäyttöä. Valtuus ton vuonna 1989 hyväksymässä koko kuntaa koskevassa oikeus vai ku tuk set to mas sa yleiskaavassa hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee maatalousalueella (MT). Kunnanhallitus on hyväksynyt Perttulan osa yleis kaava luon nok sen, joka on ollut nähtävillä Osa yleis kaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena. Haettu rakentaminen si joit tuu osayleiskaavaluonnoksen mukaiselle maa- ja met sä ta lousval tai sel le alueelle (M-7), mitoitusvyöhykkeelle 2 (mit-2) ja mai semal li ses ti merkittävälle alueelle (sk-1). Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n tarkoittamaa suun nit telu tar ve aluet ta. Hakijan perustelut Hakija ei ole perustellut hakemustaan. Naapurien kuuleminen Naapureille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä hakemuksen joh dos ta eikä heillä ole ollut huomautettavaa. Suunnittelutarveratkaisun lähtökohdat ja perustelut Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee Numlahden avoi men peltomaiseman reunaan ulottuvassa muutaman asuin raken nuk sen ryhmässä, joka on puuston ympäröimä. Tilalla sijaitsee ra ken nus- ja huoneistorekisterin mukaan 171 k-m 2 :n suuruinen asuin ra ken nus ja 97 k-m 2 :n suuruinen kulkuneuvojen suoja- ja huolto ra ken nus. Huoltorakennus sijoittuu Lehtipellontien reunaan. Tarkoituksena on laajentaa huoltorakennusta 130 k-m 2 :llä. Hakija on il moit ta nut tarvitsevansa lisätilaa kuorma-auton sekä lumitöihin ja kun nos sa pi toon käytettävän traktorin ja varusteiden suojaksi. Tällöin rakennuksen kooksi tulisi noin 230 k-m 2. Lehtipellontien varrella

22 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta on toinen noin 260 k-m 2 :n suuruinen hallirakennus avoimen pellon reu nas sa. Nyt hakemuksen kohteena oleva laajennus sijoittuu puiden suojaan eikä avoimelle peltoalueelle. Koska kyseessä on ennestään rakentamiseen käytetty ra ken nuspaik ka ja olevan rakennuksen laajentaminen, voidaan katsoa, että ha ke muk sen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaa voi tuksel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hakemukseen suostu mi nen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun pe ri aatteen toteutumista lupakäsittelyssä. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee harvaan asutul la maaseudulla. Liikkuminen alueella perustuu pääasiassa yk sityis au toi luun. Matkaa Lopentiellä sijaitsevalle joukkoliikenteen py säkil le on noin 2,0 km. Hanke ei edellytä yritysvaikutusten arviointia. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta toteaa, että Timo Pirisen hakemuksen mu kai nen rakennuspaikka sijaitsee alueella, joka on maankäyttö- ja ra ken nus lain 16 :n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta. Kuntasuunnittelulautakunta on tutkinut asian ja katsoo, että haetulle ra ken ta mi sel le on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 mo men tin tarkoittamat edellytykset esittelytekstissä esitetyin pe rustein. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoi tuk sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haital lis ta yhdyskuntakehitystä ja on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säi lyttä mis tä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hakemukseen suos tu minen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen to teu tu mis ta lupakäsittelyssä. Päätös asiasta annetaan julkipanon jälkeen. Suun nit te lu tar ve rat kaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamispäivästä lukien, jona ai ka na rakennusvalvontaviranomaiselta tulee hakea rakennuslupaa, muu toin suunnittelutarveratkaisu raukeaa. Minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen raken nus lu van myöntämistä. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 1 mom, mom., kunnan elinkeino- ja kunta ke hi tys kes kuk sen johtosäännön luvun 4 kohta 3. Lisätietoja: yleiskaavainsinööri Arja Junttila, puh

23 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 2.

24 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA TILALLE / /2014 KUNLA 140 Helsingin hallinto-oikeus pyytää kuntaa antamaan lausuntonsa mennessä Yrjö Sirolan säätiön valituksesta koskien kunta suun nit te lu lau ta kun nan kielteistä suunnittelutarveratkaisua Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Kuntasuunnittelulautakunta totesi pää tök sessään, ettei valittajan rakennushankkeelle pinta-alaltaan noin 1,33 ha:n tilalle Sirola ollut maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n tarkoittamia edellytyksiä. Valittaja vaatii saada lupaa rakentaa omistamalleen 1,33 ha:n tilalle yhden 200 k-m 2 :n suuruisen omakotitalon, 80 k-m2:n suuruisen sivuasunnon ja 100 k-m 2 :n suuruisen ta lous ra kennuk sen sekä rakentamista koskevan kielteisen suun nit te lu tar ve ratkai sun kumoamista ja muuttamista myönteiseksi. Vaatimuksen perusteena valittaja esittää seuraavaa: 1. Rakennushanke on kaavan mukainen, sillä kaavamääräysten mu kaan M2-alueelle saa rakentaa, kun rakennuspaikan koko on yli m 2. Jätevesien käsittely pohjavesialueella on järjes tet ty kunnan viemäriverkostoon liittymisellä. 2. Maanomistajien yhdenvertaisuus. Herustentien varsi on asu tettua muutoin, paitsi valittajan rakennuspaikan osalta. 3. Kohtuuttomat odotusajat. Valittaja on saanut tilan haltuunsa vuon na 1950 ja pyrkinyt saamaan sen rakennuskelpoiseksi siitä lähtien. 4. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin edellytyksien täyt ty mi nen suunnittelutarvealueella. Valittaja katsoo, ettei suun nit te lu tar ve rat kai suun suostuminen haittaa tulevaa kaavoi tus ta, koska alueen kaavoittaminen ei ole suunnitteilla. Valit ta ja toteaa, ettei hanke aiheuta haitallista yh dys kun ta ke hi tystä eikä suunnittelutarveratkaisussa ole perusteltu kuinka raken nus han ke aiheuttaisi haittaa yhdyskuntakehitykselle ja aluei den käytön muulle järjestämiselle. Valittaja toteaa, että rakennuspaikan sijaitseminen asemakaavan lieve alu eel la ei voi tarkoittaa, että rakentamishankkeet torjutaan vain maan käyt tö- ja rakennuslain mukaisen nimikkeen "haittaa kaa voi tusta" perusteella. Valittaja katsoo, että perusrakennusoikeus pitäisi yleis kaa van ja rakennusjärjestyksen mukaan olla voimassa 1,33 ha:n alueella eikä sen käyttämisen estämistä voi perustella haitan ai heut ta mi sel la yksityiskohtaiselle kaavoitukselle, josta on päätetty, ett ei sellaista ole edes tulossa. Valittaja katsoo, että valitus on hyväksyttävä, koska maankäyttö- ja

25 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta ra ken nus lain momentin erityiset edellytykset täyttyvät va litta jan kertomalla tavalla. Valittaja pyytää Helsingin hallinto-oikeutta järjestämään alueella katsel muk sen todellisen tilanteen selvittämiseksi tai tutustumaan ha kemuk sen liitteenä jätettyyn valokuva-aineistoon. Valituksen johdosta voidaan todeta seuraavaa: Vuonna 1989 valtuuston hyväksymässä koko kunnan oi keus vai kutuk set to mas sa yleiskaavassa tila sijaitsee maa- ja met sä ta lous val tai sel la alueella (M2). Aluetta koskee myös vuonna 1989 hyväksytty Hyvinkään harjualueiden oikeusvaikutteinen osayleis kaa va, jossa tila sijaitsee maa- ja met sä ta lousval tai sel la alueella (M). Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa ei ole rakentamista koskevia määräyksiä maa- ja met sä ta lous val tai selle alueelle. Rakennusjärjestyksessä määrätään ra ken nus pai kkojen vä him mäis koot eri alueilla. Vähimmäispinta-alaksi kyseisellä alueella on rakennusjärjestyksessä määritelty m 2. Herustentien varrella sijaitsevat rakennetut rakennuspaikat ovat pää sään töi ses ti asemakaava-alueen rakennuspaikkoja. Ase ma kaavoit ta mat to man alueen rakennetut rakennuspaikat ovat olleet ra kennet tu ja jo ennen Hyvinkään harjualueiden osayleiskaavan hy väk symis tä. Nyt hakemuksen koh tee na olevalle rakennuspaikalle on haettu suun nit te lu tar ve rat kai sua vasta vuonna 2013 ja uudelleen vuonna Herustentien itäpuolella asemakaavoittamattomalla osayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella on myös toinen ra ken ta maton kiinteistö , joka on pinta-alaltaan (1,46 ha) suurem pi kuin valituksen kohteena oleva tila. Täten valituksen kohteena ole vaan suunnittelutarveratkaisuun suostuminen aiheuttaisi lupaan suos tu mi sen myös tälle pinta-alaltaan suuremmalle tilalle. Kaavoitusohjelmassa on Rajamäen osayleiskaavan laatiminen. Va lituk sen kohteena oleva alue kuuluu Rajamäen kaava-alueeseen. VT 25:n kehittämissuunnitelman mukaan VT 25 on tarkoitus tehdä 2-ajo ra tai sek si Rajamäen liittymän ja kunnan rajan välisellä alueella. He rus ten tien ja VT 25 välisen alueen kaavoittaminen edellyttää, että alu eel ta johdetaan tieyhteys Herustentielle, koska ke hit tä mis suun nitel man mukaan VT 25:lle ei ole mahdollista saada uusia ta so liit tymiä. Eritasoliittymä on esitetty Herustentien kohdalle. Nyt valituksen koh tee na oleva alue on lähes ainoa kohta, josta on mahdollisuus liittää Herustentien ja VT 25:n välisen alueen tieyhteys Herusten alueel le. Maankäytön kehityskuvassa VT 25:n vartta on esitetty ke hi tettä väk si työpaikka-alueena. Oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaa tulevaa asemakaavoitusta.

26 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta Va li tuk sen alainen rakennuspaikka sijaitsee alueella, jota ei ole tarkoi tet tu rakentamiseen. Täten rakentamista ei ole voitu osoittaa yksit täi sin luvin sellaiselle alueelle, jota ei voida osoittaa ra ken ta miseen asemakaavassa. Kun otetaan huomioon valituksen kohteena olevan tilan sijainti asema kaa van lievealueella, osayleiskaavan ohjausvaikutus ja kun nanta voit teet kehittää asemakaavoitettuja taajamia ja kyläkeskuksia, myön tei sel le lupapäätökselle ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin tarkoittamia edellytyksiä. Lisäksi valituksen koh teena olevaan lupaan suostuminen vaarantaisi maanomistajien ta sapuo li sen kohtelun lupakäsittelyssä. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta toistaa valituksenalaisessa päätöksessä esit tä män sä seikat ja päättää antaa lausuntonaan Helsingin hal linto-oi keu del le johdantotekstin mukaisen lausunnon. Kun ta suun nit telu lau ta kun ta katsoo, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaisia seik ko ja, jotka antaisivat aihetta muuttaa kun ta suun nit te lu lau ta kunnan päätöstä. Valitus tulee näin ollen hylätä. Lisätietoja: yleiskaavainsinööri Arja Junttila, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

27 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUA JA POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ TILAN MÄÄRÄALALLE 490/ /2014 KUNLA 141 Helsingin hallinto-oikeus pyytää kuntaa antamaan lausuntonsa mennessä Sirkka ja Teppo Kilpeläisen valituksesta koskien kuntasuunnittelulautakunnan kielteistä suun nit te lu tar ve rat kaisua ja poikkeamispäätöstä Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Kuntasuunnittelulautakunta to te si päätöksessään, ettei valittajan rakennushankkeelle pin ta-alaltaan noin m 2 :n suuruiselle määräalalle tilasta Aronkallio ollut maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n tar koit tamia edellytyksiä. Edelleen kuntasuunnittelulautakunta totesi, ettei poik kea mi seen rakennusjärjestyksen rakennuspaikan vä him mäispin ta-alaa koskevasta määräyksestä ollut erityisiä syitä eikä maankäyt tö- ja rakennuslain 172 :n tarkoittamia edellytyksiä. Valittaja vaatii kuntasuunnittelulautakunnan kielteisen päätöksen kumoa mis ta ja myönteistä suunnittelutarveratkaisua. Vaatimuksen perusteena valittaja esittää, ettei päätöksessä ollut esitet ty vertailua naapureiden rakentamisoikeuksien osalta, vaikka va litta ja oli perusteluissaan keskeisenä seikkana tuonut esille maanomis ta jien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen. Edelleen valittaja kat soo, että rakennuspaikka oli valittu niin, ettei viljelykelpoinen pelto alue pienene. Valittaja viittaa valmistelijan virheeseen päätöksen lähtökohdissa, jois sa kerrotaan valittajan tilasta lohkotun tilan olleen ra ken ne tun, vaikka kyseinen tila on rakentamaton. Sama virhe oli tul lut esille jo kuntasuunnittelulautakunnan päätöksen valmisteluaineistossa. Valittaja katsoo, ettei päätöksen lähtökohdissa ja perusteluissa ympä ris tön ja ilmastonmuutoksen osalta ollut huomioitu hänen kes keistä asiaa uusiutuvan energian kannalta. Luvan hakija oli esittänyt raken ta van sa 80 kw:n lämpökeskuksen, joka toimisi omalta tilalta saa ta val la bioenergialla lämmittäen olemassa olevia kahta oma ko tita loa, 500 k-m 2 :n talousrakennusta ja rakennettavaa uutta oma ko tita loa. Edelleen valittaja tuo esille vertailun muihin maanomistajiin. Valittaja kat soo, ettei vuonna 1949 muodostettuja tiloja ole kohdeltu ta sa vertai ses ti. Valittaja antaa esimerkkinä tilan määräalalle myön ne tyn rakennusluvan m 2 :n suuruiselle ra kennus pai kal le. Toi se na esimerkkinä lisäaineistossaan valittaja viittaa tilal le myönnettyyn rakennuslupaan Samoi hin ai koi hin oli oltu yhteydessä valmistelijaan valituksen alaisena

28 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntasuunnittelulautakunta ole vaa ra ken ta mis ta koskien. Valituksen johdosta voidaan todeta seuraavaa: Valituksen kohteena oleva määräala sijaitsee alueella, jolle kun nanhal li tus on hyväksynyt Perttulan osa yleis kaa va luonnok sen. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Osa yleiskaa va on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavassa on laajalle alueelle samanaikaisesti tehdyin selvityksin ja emä ti lakoh tai seen mitoitusvyöhykkeittäin tapahtuvaan tarkasteluun pe rustuen arvioitu rakentamismahdollisuuksia tilakohtaisesti. Mi toi tus vyöhyk keet on laadittu yhdyskuntarakenteeseen ja maisemaan pe rustuen. Osayleiskaavan mitoituksen mukaan tilalle ei ole osoitettu uuden rakennuspaikan muo dos ta mis mah dol li suut ta, mut ta samasta emätilasta lohkotulle ja saman maanomistajan tilalle on osoitettu yksi uuden rakennuspaikan muo dos tamis mah dol li suus. Tämä rakentamismahdollisuus voidaan osa yleiskaa vas sa siirtää nyt valituksen kohteena olevalle ra ken nus pai kal le. Lupapäätöksessä on virheellisesti kerrottu tilan olevan rakennettu. Virheellä ei kuitenkaan ollut vaikutusta valituksen koh tee na olevan rakennuspaikan rakentamismahdollisuuksiin ottaen huo mi oon osayleiskaavaluonnoksen mitoituksen perusteet. Näin ollen virheellä ei ollut merkitystä suunnittelutarveratkaisun lop pu tu lokseen. Nurmijärven kunnan lupa- ja muissa päätöksissä tulee kunnassa anne tun ohjeen mukaisesti esittää pe rus te lut taloudellisille vaikutuksille se kä vaikutukset ympäristöön ja il mas ton muu tok seen. Kappaleessa on esitetty tosiseikkoja, jotka pe rus tu vat alueen sijaintiin yh dys kunta ra ken tees sa. Myös koulumatkan suh teen on usein todettu, onko se luokiteltu vaaralliseksi eri luok ka-as teil la. Lautakunta ei ole ym päris tö sei koil la perustellut kielteistä pää tös tä. Valittaja tähdentää maanomistajien tasapuolista kohtelua ja ver tailua muihin maanomistajiin. Valituksen kohteena oleva tila kuuluu emä ti laan , joka on muodostettu vuonna Sa massa lohkomistoimituksessa on muodostettu useita pinta-alaltaan lähes samansuuruisia emätiloja. Näistä emätiloista on muodostettu usei ta rakennuspaikkoja ja useista enem män kuin emätilasta Suurin osa ra ken nus pai kois ta on muodostettu suoriin ra ken nus lu piin perustuen. Poikkeamisesta rakennusjärjestyksen rakennuspaikan vä him mäispin ta-alas ta valittaja tuo esimerkkinä tilan , jolle on myön net ty rakennuslupa m 2 :n suuruiselle rakennuspaikalle Tuolloin rakentaminen ei edellyttänyt suun nit te lu tar ve ratkai sua, vaan rakentaminen toteutettiin suoraan raken nus lu paan perus tuen. Tuolloin voimassa olleen rakennusjärjestyksen mukaan raken nus pai kan vähimmäispinta-ala oli m 2. Toisena esimerkkinä

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 129 17.11.2015 Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 617/10.03.00.02/2015 KUNLA 129 Outi ja Teemu Suolaniemi hakevat rakentamista

Lisätiedot

Tilan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 45 25.04.2017 Tilan 543-406-9-42 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 213/10.03.00.02/2017 KUNLA 45 Arvo Laurila hakee rakentamista koskevaa suun

Lisätiedot

Tilan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 71 20.06.2017 Tilan 543-410-6-100 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 875/10.03.00.02/2016 KUNLA 71 Joccon Oy hakee rakentamista koskevaa suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

Tilaa koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilaa koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 138 15.11.2016 Tilaa 543-406-4-118 koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 593/10.03.00.02/2016 KUNLA 138 Sari Isoniemi sekä Minna ja Jouni Keränen hakevat suun

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Tilan määräalan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilan määräalan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 20 02.03.2017 Tilan 543-405-1-117 määräalan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 1014/10.03.00.02/2016 KUNLA 20 Marko Pihamäki hakee rakentamista

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 28/2014 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kunnanhallitus 08.12.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 337 MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ALUEIDEN LUOVUTUS TILASTA ALI-TILKKA I KIINTEISTÖTUNNUS 543-403-30-30 338 MAA-ALUEEN OSTO

Lisätiedot

Tilan määräalan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan määräalan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 44 25.04.2017 Tilan 543-403-7-404 määräalan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu 874/10.03.00.02/2016 KUNLA 44 Antti Suhonen hakee rakentamista koskevaa suun nit te

Lisätiedot

Tilan :1115 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilan :1115 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 65 14.06.2016 Tilan 543-412-1:1115 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 323/10.03.00.02/2016 KUNLA 65 Emmi Laaksonen ja Jesse Ahonen hakee rakentamista

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 Kuntasuunnittelulautakunta 97 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 108 22.09.2016 Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 727/10.00.03.00/2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5. Kunnanhallitus 250 11.08.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.2015 164 36/10.03.00/2015 Khall 250 Kittilän

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

72 29.08.2013 29 19.03.2015

72 29.08.2013 29 19.03.2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 72 29.08.2013 29 19.03.2015 Vastine Murskepojat Oy:lle kallion louhintaan ja murskaukseen myönnetystä ympäristöluvasta tehdyistä valituksista

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 433 07.11.2016 Suunnittelutarveratkaisu/Jouni ja Hanna Heiskanen 1244/10.1003.100300/2016 KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 31.10.2016: Lausunnon antaja Lausunnon saaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Tilan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Elinvoimalautakunta 8 29.08.2017 Tilan 543-406-1-49 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 476/10.03.00.02/2017 ELINV 8 Seija Nikula hakee rakentamista koskevaa suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jorma Kajannon valituksesta 27.2.2015 koskien teknisen lautakunnan päätöstä 13.1.2015 16, Kerosärkän alueella sijaitsevien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön suunnittelutarveratkaisupäätöksestä:

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön suunnittelutarveratkaisupäätöksestä: Kaupunkisuunnittelulautakunta 72 02.06.2016 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön suunnittelutarveratkaisupäätöksestä: 444-416-1-145 172/10.03.00/2015 KASULK 02.06.2016 72 Kaavoituspäällikkö myönsi 29.1.2016

Lisätiedot

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä tilalle

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä tilalle Kuntasuunnittelulautakunta 2 31.01.2017 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä tilalle 543-406-4-118 593/10.03.00.02/2016 KUNLA 2 Helsingin hallinto-oikeus

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: Rakennuslautakunta 61 13.09.2016 Kaupunginhallitus 210 26.09.2016 Poikkeamishakemus 2016-28, 790-410-2-28, Heinijärventie 380 576/10.03.00/2016 RAKLTK 13.09.2016 61 Hakija ja rakennuspaikka Raisa ja Antti

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot