Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland Bond issues in Finland Mrd. euroa md euro EUR bn 16 Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations 14 Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government 12 Valtionhallinto Staten Central government 10 Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i Finland Outstanding amount of bonds in Finland Mrd. euroa md euro EUR bn Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Valtionhallinto Staten Central government ISSN painettu julkaisu / tryckt / print ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Ekonomisti Pasi Ikonen, puh Postiosoite: PL 160, Helsinki Upplysningar: Finlands Banks finansmarknads- och statistikavdelning Ekonom Pasi Ikonen, telefon Postadress: PB 160, Helsingfors Enquiries: Financial Markets and Statistics, Bank of Finland Economist Pasi Ikonen, tel Postal Address: P.O. Box 160, FIN Helsinki, Finland Puhelin: (010) 8311 Telefon: Phone: Faksi: (09) Fax: Fax:

2 Sisältö Innehåll Contents 2 Sivu sida page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat Finländska masskuldebrevslån Finnish bond issues Luettelo joukkovelkakirjalainoista 6 MSB-register 6 Bond list 6 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot Suomessa yleisölle tarjotuista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat pääosin peräisin Rahoitustarkastuksen ylläpitämästä joukkovelkakirjaluettelosta. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista mukaan lukien myös kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen lasketut lainat. Julkaisu ei kata erillislainoja eikä muiden kuin valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Lisätietona julkaisussa on kuitenkin annettu tiedot arvo-osuusjärjestelmään ja Rahoitustarkastuksen ylläpitämään joukkovelkakirjalainaluetteloon vuoden 2004 aikana liitetyistä erillislainoista, mutta nämä lainat eivät sisälly yhteenvetoihin. Edelleen yhteenvetoihin eivät sisälly valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån riktade till allmänheten (med en löptid på minst ett ) över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig främst på Finansinspektionens register över masskuldebrev. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; de beaktar inte förtida återbetalningar. I statistikmeddelandet ing också uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån inklusive låneemissioner på de internationella kapitalmarknaderna. Publikationen täcker inte privatplaceringar och masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna av andra än staten. Som memorandumpost ges uppgifter om privatplaceringar som registrerats i värdeandelssystemet och Finansinspektionens register 2004, men lånen ing inte i sammandragen. Sammandragen innehåller inte heller masskuldebrevslån som emitterats av staten enbart för de internationella kapitalmarknaderna. This publication - Finnish Bond Issues - covers issues of longterm (at least 1-year) bonds for which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FSA) in accord with the Financial Markets Act. Most of the data were obtained from the FSA-maintained bond register. Stock data on nominal values, based on bond redemption schedules, are imputed and do not take into account early redemptions. In addition, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds and bonds issued in the international markets. Private placements and issues of nongovernment bonds in the international markets are not included. Supplementary data are given on private placements in 2004 within the bookentry system, and in the list of bonds maintained by the Finnish Financial Supervision Authority, but these are excluded from the summary figures. Issues of government bonds solely in the international markets are also excluded from the summary figures.

4 4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations Laina Debentuuri = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeesenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. ets namn Debentuurilaina = debentur JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksilaina = aktieindexlån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Löptid/ Löptiden och de en anges i, månader och dagar. = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain yhtä suurissa erissä = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksilaina = stock index-linked bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond Luottokoriobligaatio = credit basket-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket-linked bond Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. = lump sum repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain yhtä suurissa erissä = annually in equal instalments Korko Ränta Interest Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse Erityisehto = definition of the interest is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = indexed Emissiokurssi Emissionskurs Issue price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 109 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = fastighetssäkerhet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 109 kreditinstitutslagen 4 = övrigt 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 109 of the Credit Institutions Act 4 = other

5 Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån 2004 Finnish bond issues Uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja laskettiin vuonna 2004 liikkeeseen yhteensä noin 6 miljardin euron arvosta. Joukkovelkakirjojen nimellisarvoinen kokonaiskanta kasvoi hieman vuonna Valtio oli edelleen selvästi suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi vuonna 2007 erääntyvää tuottoobligaatiolainaa, vuonna 2015 erääntyvää sarjaobligaatiolainaa sekä myi lisäksi vuonna 2003 liikkeeseen laskettua vuonna 2006 erääntyvää sarjaobligaatiolainaa, yhteensä noin 5 miljardin euron arvosta, mikä on 84 % kaikista uusista euromääräisistä liikkeeseenlaskuista. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto supistui runsaat 8 miljardia euroa edellisvuotisesta. Valtion myymien euromääräisten lainojen lukumäärä vuonna 2004 oli neljä. Tämä suhteellisen pieni luku kertoo viime vuosien pyrkimyksestä siirtyä käyttämään vain muutamia, volyymiltään suuria viitelainoja. Rahoituslaitosten vuonna 2004 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen arvo kasvoi hieman edellisvuotiseen nähden. Kasvun taustalla on pankkien joukkovelkakirjalainanoton lisääntyminen. Muut rahalaitokset laskivat joukkovelkakirjoja liikkeeseen saman verran kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2004 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 10 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli runsaat 15 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 2004 noin 50 miljoonan euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla. Tämä on selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. År 2004 emitterades nya masskuldebrevslån i euro för ca 6 miljarder euro. Det nominella beloppet utelöpande masskuldebrev ökade något Staten var fortfarande den klart största emittenten: staten emitterade två avkastningsobligationslån med förfall 2007 och ett serieobligationslån med förfall 2015 och sålde ett 2003 emitterat serieobligationslån med förfall 2006 till ett sammanlagt värde av 5 miljarder euro, vilket motsvarar 84 % av alla nya emissioner i euro. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden minskade med drygt 8 miljarder euro från et innan. Antalet sålda statslån i euro uppgick 2004 till fyra. Antalet var relativt litet då staten de senaste en gått in för att använda endast några få stora benchmarklån. Beloppet av inhemska lån emitterade av finansiella företag ökade något från Ökningen förklaras av bankernas ökade upplåning genom masskuldebrev. Övriga monetära finansinstitut gav ut masskuldebrev i samma omfattning som Ett finansinstitut specialiserat på kommunfinansiering emitterade 2004 tio masskuldebrevslån. Finansiella företag stod för drygt 15 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 2004 sin verksamhet genom upplåning av ca 50 euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket var klart mindre än en innan. In 2004 euro-denominated bond issuance totalled approximately EUR 6 billion. The nominal value of the bond stock rose slightly in the course of the year. Central government again by far the dominant issuer sector in 2004 issued two yield bonds maturing in 2007 and a serial bond maturing in 2015, and sold a serial bond issued in 2003 and maturing in 2006, to a total value of approximately EUR 5 billion, or 84% of total euro-denominated bond issuance. Central government s issuance of eurodenominated bonds decreased by more than EUR 8 billion on the previous year. The number of different euro-denominated bonds sold by central government totalled four in This relatively small figure reflects the aim of recent years to have only a few large-volume benchmark bonds outstanding. Bond issuance by financial corporations increased slightly on the previous year. The growth was due to an increase in bond issuance by banks. Bond issuance by other monetary financial institutions remained unchanged from the previous year. A special institution for financing local government issued 10 different bonds in Financial corporations accounted for more than 15% of total bond issuances. Non-financial corporations obtained some EUR 50 of financing from domestic bond issues in This figure is considerably lower than corresponding figures for previous years.

6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 2004 Januari december 2004 January December Laina Valuutta Nimellisarvo, Liikkeeseenlaskupäivä YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON- FINANCIAL CORPORATIONS Pato Osakeyhtiö Pääomalainaehtoinen debentuurilaina I/2004 EUR Aspo Oyj Vaihdettava pääomalaina 2004 EUR Ruukki Group Oyj Vaihdettava pääomalaina 2004 EUR v 0 kk 0 p / v 6 kk 0 p /

7 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS Eräjärven Säästöpankki, Luopioisten Säästöpankki, Längelmäen Säästöpankki Säästöpankkien debentuurilaina 1/2004 EUR JVK-ohjelman laina 1/2004 EUR Sampo Pankki Oyj JVK-laina 1/2004 EUR JVK-ohjelman laina 2/2004 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 I EUR Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 18 p / indeksihyvitys v 6 kk 0 p / indeksihyvitys 2 v 0 kk 0 p / JVK-ohjelman laina 3/2004 EUR JVK-ohjelman laina 4/2004 EUR Svenska Handelsbanken AB (Publ), Suomen sivukonttori Handelsbanken luottokoriobligaatio nro 14 EUR OKOn Indeksilaina Euro 1/2004, vaihtoehto Neutraali F ja vaihtoehto Plus F EUR JVK-ohjelman laina 5/2004 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-debentuurilaina 2004 I EUR v 1 kk 18 p / indeksihyvitys 2 v 0 kk 0 p / % indikatiivinen lainaehtojen mukainen koron pienentäminen mahdollisten 5 v 1 kk 16 p / luottotapahtumien 100 sattuessa 5 v 0 kk 17 p / neutraali: 100, plus: 108 indeksihyvitys 4 v 0 kk 18 p / indeksihyvitys 6 v 0 kk 0 p / 3.500

8 8 Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 II EUR Aktieindexobligation Best of Sectors, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR Aktieindexobligation Bonus, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR JVK-ohjelman laina 7/2004 EUR Svenska Handelsbanken AB (Publ), Suomen sivukonttori JVK-laina nro 15 EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 1/2004 Chinaindex EUR JVK-ohjelman laina 8/2004 EUR Osakeindeksisertifikaatti 9/2004, JVK-ohjelman laina EUR JVK-ohjelman laina 10/2004 EUR OKOn Osakekorilaina II/2004, vaihtoehto Neutraali F ja vaihtoehto Plus F EUR Lammin Osuuspankki Debentuurilaina 1/2004 EUR Sampo Pankki Oyj Mandatum -osakeindeksilaina 1/2004 EUR Suomenniemen Säästöpankki Debentuurilaina I/2004 EUR JVK-ohjelman laina 11/2004 EUR v 0 kk 0 p / v 6 kk 0 p / försiktig: 100, offensiv: 110 försiktig: 100, offensiv: 106 indeksihyvitys indeksihyvitys 4 v 0 kk 20 p / indeksihyvitys indeksihyvitys 5 v 0 kk 22 p / indeksihyvitys 4 v 0 kk 16 p / indeksihyvitys 4 v 8 kk 18 p / indeksihyvitys 3 v 0 kk 17 p / neutraali: 100, plus: 106 indeksihyvitys 10 v 0 kk 0 p / Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 0 p / indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä % asti, sen jälkeen 3.25 %

9 Svenska Handelsbanken AB (Publ), Suomen sivukonttori Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Maailma, laina nrot 16 A FI ja 16 B FI EUR v 5 kk 22 p / vaihtoehto 16 A: 100, vaihtoehto 16 B: 110 indeksihyvitys 9 Evli Pankki Oyj China Basket 2009, I/2004; vaihtoehdot Neutraali FI ja Aggressiivinen FI EUR JVK-ohjelman laina 13/2004 EUR Sampo Pankki Oyj JVK-laina 2/2004 EUR Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/2004 EUR Suupohjan Osuuspankki JVK-laina 1/2004 EUR Sampo Pankki Oyj Mandatum Athene -indeksilaina 2/2004 EUR Ikaalisten, Kortesjärven, Kuortaneen ja Parkanon Säästöpankit Säästöpankkien debentuurilaina II/2004 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 III EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 2/2004 EUR JVK-ohjelman laina 12/2004 EUR Ålandsbanken debenturlån 1/2004 EUR neutraali: 105, 5 v 0 kk 21 p / aggressiivinen: 125 indeksihyvitys 5 v 0 kk 18 p / indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 0 p / v 0 kk 0 p / 100 indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä Vuosittain yhtä suurissa erissä v 6 kk 19 p / indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa 12 kk:n euribor + erissä 0.25 %

10 Ålandsbanken debenturlån 2/2004 EUR JVK-ohjelman laina 14/2004 EUR v 0 kk 0 p / 4 v 0 kk 11 p / 12 kk:n euribor % asti, sen jälkeen 12 kk:n euribor %, n. 105 % indeksihyvitys 10 OKOn Osakeindeksilaina Venäjä & Kaukoitä III/2004, vaihtoehto Neutraali FI ja vaihtoehto Plus FI EUR v 0 kk 16 p / neutraali: 100, plus: 108 indeksihyvitys Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen SEB Global 2009 (Aktieindexlån 1/2004) EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), Helsingforsfilialen SEB Greated China (Aktieindexlån 2/2004) EUR Sampo Pankki Oyj Mandatum Ahti -osakeindeksilaina 3/2004 EUR v 0 kk 15 p / 100 indeksihyvitys 5 v 0 kk 15 p / 105 indeksihyvitys 4 v 0 kk 0 p / indeksihyvitys Ålandsbanken Aktieindexobligation Europa - Kina, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR Turun Seudun Osuuspankki TOP-Varainhoitodebentuuri I/2004 EUR v 0 kk 0 p / försiktig: 100, offensiv: v 0 kk 5 p / 100 indeksihyvitys 6 %:n minimikorko, tuottoluokitusosuus tai indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 15/2004 EUR JVK-ohjelman laina 16/2004 EUR % asti, sen jälkeen 3.50 % 5 v 0 kk 2 p / indeksihyvitys

11 JVK-ohjelman laina 17/2004 Osakeindeksisertifikaatti EUR Hauhon Säästöpankki, Rengon Säästöpankki Debentuurilaina 3/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 3/2004 EUR , n. 100 % mahdollinen indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä Vuosittain yhtä suurissa erissä JVK-ohjelman laina 18/2004 Yhdistelmäobligaatio 125 EUR Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/2004 EUR Ålandsbanken obligation specialränta EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-debentuurilaina 2004 II EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 IV EUR Sampo Pankki Oyj JVK-laina 3/2004 EUR JVK-ohjelman laina 20/2004 EUR Svenska Handelsbanken AB (Publ), filialverksamheten i Finland Handelsbanken Aktieindexobligation Kontinentaleuropa/ Japan (18) EUR Okon Osakeindeksilaina Maailma IV/2004, vaihtoehto Neutraali FI ja vaihtoehto Plus FI EUR JVK-ohjelman laina 19/2004 EUR v 1 kk 0 p / Vuosittain yhtä suurissa erissä, n. 100 % indeksihyvitys vuosi 3.00 %, vuosi 3.50 % 5 v 0 kk 1 p / 100 indeksihyvitys 6 v 0 kk 0 p / v 0 kk 0 p / v 0 kk 18 p /, n.100 % indeksihyvitys 4 v 0 kk 0 p / 100 indeksihyvitys 5 v 0 kk 20 p / neutraali: 100, plus: 110 mahdollinen indeksihyvitys 2 v 0 kk 0 p / 2.300

12 12 JVK-ohjelman laina 21/2004 EUR OKOn OP-Private Korkokäyrä I/2004 EUR Lammin Säästöpankki Debentuurilaina I/2004 EUR JVK-ohjelman laina 23/2004 Maailma, Tuotto EUR JVK-ohjelman laina 24/2004 Maailma, Ekstra EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debenturlån 4/2004 EUR Padasjoen Säästöpankki Debentuurilaina I/2004 EUR v 0 kk 1 p /, n. 101 % indeksihyvitys kiinteä korko 6.25 % kahdelta ensimmäiseltä vuodelta, minkä jälkeen korko, jonka määrä riippuu 30 ja 2 vuoden 10 v 0 kk 0 p / koronvaihtosopimusten tasoista Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 18 p / indeksihyvitys 5 v 0 kk 18 p / indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä Vuosittain yhtä suurissa erissä Svenska Handelsbanken AB (Publ), Suomen sivukonttori JVK-laina nro 19 EUR JVK-ohjelman laina 22/2004, Kiinteistö EUR Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 2004 EUR v 0 kk 18 p /, n. 100 % indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä 3.100

13 13 OKOn Kertyvä Korko V/2004 EUR korko lainaehtojen mukaisesti Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/2004 EUR Vuosittain yhtä suurissa erissä Svenska Handelsbanken AB (Publ), filialverksamheten i Finland Handelsbankens Aktieindexobligation AngloSaxon (avseende 20A: FI , avseende 20B: FI ) EUR Aktia Sparbank Abp Masskuldebrevslån 5/2004 Aktieobligation EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 V EUR Ränteobligation Svea EUR Aktieindexobligation Finland, alternativ Försiktig och alternativ Offensiv EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), Helsingforsfilial SEB Best of Three 2010 EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), Helsingforsfilial SEB MaxMini Europe (Aktieindexlån 4/2004) EUR JVK-ohjelman laina 25/2004 EUR Sampo Pankki Oyj Mandatum Hermes -indeksilaina 6/2004 EUR OKOn Korko 12 VI/2004 EUR v 0 kk 0 p / alternativ 20A: 100, alternativ 20B: 105 indeksihyvitys 1 v 6 kk 12 p / indeksihyvitys v 0 kk 5 p / 100 lisähyvitys 3 v 11 kk 28 p / försiktig: 100, offensiv: 110 indeksihyvitys 6 v 0 kk 14 p / 100 indeksihyvitys 1 v 6 kk 17 p / 100 indeksihyvitys 7 v 0 kk 23 p /, n. 100 % indeksihyvitys 6 v 0 kk 16 p / indeksihyvitys saakka 8.00 %, 6 v 0 kk 0 p / sen jälkeen 100 korko

14 14 Ränteobligation Mix EUR v 11 kk 21 p / 100 indeksihyvitys 4 JVK-ohjelman laina 26/2004 Latinalainen Amerikka EUR JVK-ohjelman laina 27/2004 Latinalainen Amerikka EUR v 0 kk 18 p / 5 v 0 kk 18 p /, n. 100 % indeksihyvitys, n. 110% indeksihyvitys

15 MUUT RAHALAITOKSET ÖVRIGA MONETÄRA FINANSINSTITUT OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS Osakeindeksiobligaatio XI /2003 Kaukoitä EUR Kuntaobligaatiolaina I/2004 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 2004 / I EUR Kuntaobligaatiolaina IV/2004 EUR Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 2004/II EUR Kuntaobligaatiolaina VI/2004 EUR Kuntarahoitus Eurooppa 2006, Osakeindeksiobligaatio VII/2004 EUR Kuntarahoitus Pharma 6 Osakeindeksiobligaatio VIII/2004 EUR Kuntaobligaatiolaina IX/2004 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 2004/III EUR Kuntaobligaatiolaina XI/2004 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 2004/IV EUR Kuntaobligaatiolaina XII/2004 Tahko-obligaatio EUR Kuntarahoitus Yhdentyvä Eurooppa Osakeindeksiobligaatio XIII/2004 EUR indeksihyvitys v 0 kk 0 p / Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 0 p / v 0 kk 12 p / 100 indeksihyvitys 4 6 v 0 kk 6 p / 100 indeksihyvitys indeksihyvitys 4

16 MUUT RAHOITUSLAITOKSET ÖVRIGA FINANSINSTITUT OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES 16 Panostaja Oyj Vaihdettava pääomalaina 2004 EUR v 3 kk 14 p /

17 VALTIONHALLINTO STATEN CENTRAL GOVERNMENT Suomen valtio, tuotto-obligaatiolaina EUR v 6 kk 0 p / Suomen valtio, sarjaobligaatiolaina EUR v 2 kk 0 p / Suomen valtio, tuotto-obligaatiolaina EUR Lisäksi aikaisemmin emittoituja lainoja myytiin vuonna 2004 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts 2004 enligt följande: In addition, bonds issued in previous years were sold in 2004 as follows: Suomen valtio, sarjaobligaatiolaina EUR v 4 kk 15 p / 2.750

18 ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISET VALTION JOUKKOVELKAKIRJALAINAT STATENS MASSKULDEBREVSLÅN I UTLÄNDSK VALUTA GOVERNMENT FOREIGN CURRENCY BOND ISSUES 1 Suomen valtio USD JVK-laina 2004 USD v 2 kk 12 p / Valtiokonttori on suojannut lainan valuuttakurssiriskin valuutanvaihtosopimuksilla. (Lähde: Valtiokonttori.) Statskontoriet har hedgat lånets valutakursrisk genom valutaswappar. (Källa: Statskontoriet.) State Treasury Office has used currency swaps to hedge the exchange risk of the bond. (Source: State Treasury Office.)

19 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS 2 19 Perlos Oyj JVK-laina I/2004 EUR v 0 kk 0 p / Helsingin kaupunki JVK-laina I/2004 EUR v 0 kk 0 p / kk:n euribor % + korkoehto Kuntaobligaatiolaina III/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina P1/2004 Ränteskydd EUR v 0 kk 0 p / 6 kk:n euribor %, vähintään 1.5 %, enintään 4.75 % % asti, sen jälkeen korko Aktieindexobligation Private Bonus, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR Aktieindexobligation Private Best of Sectors, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR Global Share Basket JVK-laina I/2004 EUR Käänteinen korkoporras JVK-laina 2/2004 EUR Range Accrual JVK-laina 3/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj JVK-laina P2/2004 EUR v 6 kk 0 p / försiktig: 100, offensiv: 106 försiktig: 100, offensiv: v 0 kk 13 p / indeksihyvitys indeksihyvitys osakekorin tuotto 5.25 % asti, sen jälkeen 6 kk:n euribor % 6 kk:n euribor % 2 Lisätietoja; eivät sisälly julkaisussa oleviin yhteenvetoihin. Tillägg, ing inte i sammandraget. Supplementary information - not included in summary.

20 20 Perlos Oyj JVK-laina II/2004 EUR Kuntarahoitus Healthcare V/2004 (Private) Osakeindeksiobligaatio EUR v 0 kk 0 p / v 0 kk 5 p / 100 indeksihyvitys 4 Target Redemption JVK-laina 4/2004 EUR Range Accrual JVK-laina 5/2004 EUR Range Accrual JVK-laina 6/2004 EUR v 0 kk 0 p / ensimmäinen vuosi 8.5 %, sen jälkeen 6 kk:n euribor % 3 kk:n euribor % 3 kk:n euribor % Keskisuomalainen Oyj Pääomalaina 2004 EUR Outokumpu Oyj JVK-laina 1/2004 EUR Outokumpu Oyj JVK-laina 2/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj JVK-laina P3/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj JVK-laina P4/2004 EUR Target Redemption JVK-laina 7/2004 EUR v 0 kk 0 p / % asti, sen jälkeen 12 kk:n euribor % 6 kk:n euribor % 7 v 0 kk 0 p / % asti, sen jälkeen 6 v 0 kk 0 p / vähintään 3.00 %, enintään 9.50 % 6 v 0 kk 0 p / 7 v 0 kk 0 p / % asti, sen jälkeen vähintään 1.00 %, enintään 7.00 % ensimmäinen vuosi 6.5 %, sen jälkeen 6 kk:n euribor %

21 21 Myllykoski Oyj JVK-laina I/2004 EUR kk:n euribor % Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland Masskuldebrevslån 17 EUR Savonlinnan kaupunki JVK-laina I/2004 EUR Ålandsbanken Aktieindexobligation Private Europa - Kina EUR Indeksilaina Järjestö JVK-laina 8/2004 EUR Leverator Oyj Leverator Plc per cent. serial bonds due 2016 EUR Vantaan kaupunki JVK-laina I/2004 EUR Tampereen kaupunki JVK-laina 1/2004 EUR OKOn OP-Private, Käänteinen korkoporras JVK-laina 9/2004 EUR Kuntaobligaatiolaina X/2004 EUR Vaihtuvakorkoinen JVK-laina EUR OKOn Järjestölaina Resetting Lift 10/2004 EUR Suomen Hypoteekkiyhdistys JVK-laina 1/2004 Osaketuotto EUR v 0 kk 0 p / % asti, sen jälkeen 8.50 % 2*6 kk:n euribor v 0 kk 0 p / 110 indeksihyvitys 5 v 0 kk 20 p / 100 indeksihyvitys 11 v 11 kk 9 p / v 0 kk 0 p / v 0 kk 0 p / v 0 kk 11 p / 6 kk:n euribor 0.19 % 12 kk:n euribor % 8.00 % asti, sen jälkeen mahdollinen korko, joka riippuu 6 kk:n euribor - korkotasosta 4 6 kk:n euribor % 5.70 % asti, sen jälkeen, n. 100 % indeksihyvitys

22 Kuntaobligaatiolaina XIV/2004 (Private) EUR Fiskars Oyj Abp Pääomalaina 2004 EUR Elcoteq Network Oyj Debentuurilaina I/2004 EUR Suomen Hypoteekkiyhdistys Debentuurilaina 2/2004 (Private Placement) EUR kk:n euribor % + korkoehto 4 5 v 6 kk 0 p / v 0 kk 0 p / 10 v 0 kk 0 p / Viidessä yhtä suuressa vuotuisessa erässä alkaen % asti, sen jälkeen 3 kk:n euribor % 12 kk:n euribor %

23 Yhteenveto Suomessa liikkeeseen lasketuista euromääräisistä joukkovelkakirjalainoista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån i euro i Finland Summary of euro-denominated bond issues in Finland, Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Siitä: Pankit Därav: Banker Of which: Banks Valtionhallinto Staten Central government Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Yhteensä Totalt Total

24 Multiprint Oy Helsinki

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 27 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 211 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 212 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 4/2007 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 1.3.2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2007

VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2007 VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2007 Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2008:3 (SVT) STATISTIK 2008:3 (OFF) STATISTICS 2008:3 (OSF) VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2006. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:4

VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2006. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:4 VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 26 Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 27:4 VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 26 Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2008 Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2008 SVT Sosiaaliturva 2008

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 10 June 2014 Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 186 000 DDBO 1823 Eurooppa Tuplatuotto 6 Any person making or

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106

Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and HousingCensus 1980 Osa XI Del XI Volume

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High Yield V

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High Yield V FINAL TERMS DATED 8 May 2014 Series No. DDBO 2861 Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 2.5.2014 Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO

Lisätiedot

Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media. Joukkoviestimet 2011. Finnish Mass Media

Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media. Joukkoviestimet 2011. Finnish Mass Media Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media Joukkoviestimet 2011 Finnish Mass Media Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media Joukkoviestimet 2011 Finnish

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta 2013

Suomalainen televisiotarjonta 2013 Suomalainen televisiotarjonta 2013 Julkaisuja 19/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

RIISTA- JA KALATALOUS TILASTOJA 6/2011. Metsästys 2010. Jakten 2010 Hunting 2010

RIISTA- JA KALATALOUS TILASTOJA 6/2011. Metsästys 2010. Jakten 2010 Hunting 2010 RIISTA- JA KALATALOUS TILASTOJA 6/2011 Metsästys 2010 Jakten 2010 Hunting 2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Helsingfors Finnish Game and Fisheries

Lisätiedot

NET RENTAL INCOME AND OPERATING PROFIT

NET RENTAL INCOME AND OPERATING PROFIT financial statements 2002 CONTENTS Report by the Board of Directors........ 4 Income Statement......... 8 Balance Sheet......... 9 Cash Flow Statement........ 10 Accounting Policies........ 11 Notes to

Lisätiedot

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2004: 61 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot