Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland Bond issues in Finland Mrd. euroa md euro EUR bn 16 Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations 14 Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government 12 Valtionhallinto Staten Central government 10 Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i Finland Outstanding amount of bonds in Finland Mrd. euroa md euro EUR bn Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Valtionhallinto Staten Central government ISSN painettu julkaisu / tryckt / print ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Ekonomisti Pasi Ikonen, puh Postiosoite: PL 160, Helsinki Upplysningar: Finlands Banks finansmarknads- och statistikavdelning Ekonom Pasi Ikonen, telefon Postadress: PB 160, Helsingfors Enquiries: Financial Markets and Statistics, Bank of Finland Economist Pasi Ikonen, tel Postal Address: P.O. Box 160, FIN Helsinki, Finland Puhelin: (010) 8311 Telefon: Phone: Faksi: (09) Fax: Fax:

2 Sisältö Innehåll Contents 2 Sivu sida page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat Finländska masskuldebrevslån Finnish bond issues Luettelo joukkovelkakirjalainoista 6 MSB-register 6 Bond list 6 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot Suomessa yleisölle tarjotuista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat pääosin peräisin Rahoitustarkastuksen ylläpitämästä joukkovelkakirjaluettelosta. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista mukaan lukien myös kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen lasketut lainat. Julkaisu ei kata erillislainoja eikä muiden kuin valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Lisätietona julkaisussa on kuitenkin annettu tiedot arvo-osuusjärjestelmään ja Rahoitustarkastuksen ylläpitämään joukkovelkakirjalainaluetteloon vuoden 2004 aikana liitetyistä erillislainoista, mutta nämä lainat eivät sisälly yhteenvetoihin. Edelleen yhteenvetoihin eivät sisälly valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån riktade till allmänheten (med en löptid på minst ett ) över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig främst på Finansinspektionens register över masskuldebrev. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; de beaktar inte förtida återbetalningar. I statistikmeddelandet ing också uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån inklusive låneemissioner på de internationella kapitalmarknaderna. Publikationen täcker inte privatplaceringar och masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna av andra än staten. Som memorandumpost ges uppgifter om privatplaceringar som registrerats i värdeandelssystemet och Finansinspektionens register 2004, men lånen ing inte i sammandragen. Sammandragen innehåller inte heller masskuldebrevslån som emitterats av staten enbart för de internationella kapitalmarknaderna. This publication - Finnish Bond Issues - covers issues of longterm (at least 1-year) bonds for which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FSA) in accord with the Financial Markets Act. Most of the data were obtained from the FSA-maintained bond register. Stock data on nominal values, based on bond redemption schedules, are imputed and do not take into account early redemptions. In addition, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds and bonds issued in the international markets. Private placements and issues of nongovernment bonds in the international markets are not included. Supplementary data are given on private placements in 2004 within the bookentry system, and in the list of bonds maintained by the Finnish Financial Supervision Authority, but these are excluded from the summary figures. Issues of government bonds solely in the international markets are also excluded from the summary figures.

4 4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations Laina Debentuuri = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeesenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. ets namn Debentuurilaina = debentur JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksilaina = aktieindexlån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Löptid/ Löptiden och de en anges i, månader och dagar. = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain yhtä suurissa erissä = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksilaina = stock index-linked bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond Luottokoriobligaatio = credit basket-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket-linked bond Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. = lump sum repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain yhtä suurissa erissä = annually in equal instalments Korko Ränta Interest Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse Erityisehto = definition of the interest is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = indexed Emissiokurssi Emissionskurs Issue price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 109 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = fastighetssäkerhet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 109 kreditinstitutslagen 4 = övrigt 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 109 of the Credit Institutions Act 4 = other

5 Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån 2004 Finnish bond issues Uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja laskettiin vuonna 2004 liikkeeseen yhteensä noin 6 miljardin euron arvosta. Joukkovelkakirjojen nimellisarvoinen kokonaiskanta kasvoi hieman vuonna Valtio oli edelleen selvästi suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi vuonna 2007 erääntyvää tuottoobligaatiolainaa, vuonna 2015 erääntyvää sarjaobligaatiolainaa sekä myi lisäksi vuonna 2003 liikkeeseen laskettua vuonna 2006 erääntyvää sarjaobligaatiolainaa, yhteensä noin 5 miljardin euron arvosta, mikä on 84 % kaikista uusista euromääräisistä liikkeeseenlaskuista. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto supistui runsaat 8 miljardia euroa edellisvuotisesta. Valtion myymien euromääräisten lainojen lukumäärä vuonna 2004 oli neljä. Tämä suhteellisen pieni luku kertoo viime vuosien pyrkimyksestä siirtyä käyttämään vain muutamia, volyymiltään suuria viitelainoja. Rahoituslaitosten vuonna 2004 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen arvo kasvoi hieman edellisvuotiseen nähden. Kasvun taustalla on pankkien joukkovelkakirjalainanoton lisääntyminen. Muut rahalaitokset laskivat joukkovelkakirjoja liikkeeseen saman verran kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2004 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 10 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli runsaat 15 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 2004 noin 50 miljoonan euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla. Tämä on selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. År 2004 emitterades nya masskuldebrevslån i euro för ca 6 miljarder euro. Det nominella beloppet utelöpande masskuldebrev ökade något Staten var fortfarande den klart största emittenten: staten emitterade två avkastningsobligationslån med förfall 2007 och ett serieobligationslån med förfall 2015 och sålde ett 2003 emitterat serieobligationslån med förfall 2006 till ett sammanlagt värde av 5 miljarder euro, vilket motsvarar 84 % av alla nya emissioner i euro. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden minskade med drygt 8 miljarder euro från et innan. Antalet sålda statslån i euro uppgick 2004 till fyra. Antalet var relativt litet då staten de senaste en gått in för att använda endast några få stora benchmarklån. Beloppet av inhemska lån emitterade av finansiella företag ökade något från Ökningen förklaras av bankernas ökade upplåning genom masskuldebrev. Övriga monetära finansinstitut gav ut masskuldebrev i samma omfattning som Ett finansinstitut specialiserat på kommunfinansiering emitterade 2004 tio masskuldebrevslån. Finansiella företag stod för drygt 15 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 2004 sin verksamhet genom upplåning av ca 50 euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket var klart mindre än en innan. In 2004 euro-denominated bond issuance totalled approximately EUR 6 billion. The nominal value of the bond stock rose slightly in the course of the year. Central government again by far the dominant issuer sector in 2004 issued two yield bonds maturing in 2007 and a serial bond maturing in 2015, and sold a serial bond issued in 2003 and maturing in 2006, to a total value of approximately EUR 5 billion, or 84% of total euro-denominated bond issuance. Central government s issuance of eurodenominated bonds decreased by more than EUR 8 billion on the previous year. The number of different euro-denominated bonds sold by central government totalled four in This relatively small figure reflects the aim of recent years to have only a few large-volume benchmark bonds outstanding. Bond issuance by financial corporations increased slightly on the previous year. The growth was due to an increase in bond issuance by banks. Bond issuance by other monetary financial institutions remained unchanged from the previous year. A special institution for financing local government issued 10 different bonds in Financial corporations accounted for more than 15% of total bond issuances. Non-financial corporations obtained some EUR 50 of financing from domestic bond issues in This figure is considerably lower than corresponding figures for previous years.

6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 2004 Januari december 2004 January December Laina Valuutta Nimellisarvo, Liikkeeseenlaskupäivä YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON- FINANCIAL CORPORATIONS Pato Osakeyhtiö Pääomalainaehtoinen debentuurilaina I/2004 EUR Aspo Oyj Vaihdettava pääomalaina 2004 EUR Ruukki Group Oyj Vaihdettava pääomalaina 2004 EUR v 0 kk 0 p / v 6 kk 0 p /

7 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS Eräjärven Säästöpankki, Luopioisten Säästöpankki, Längelmäen Säästöpankki Säästöpankkien debentuurilaina 1/2004 EUR JVK-ohjelman laina 1/2004 EUR Sampo Pankki Oyj JVK-laina 1/2004 EUR JVK-ohjelman laina 2/2004 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 I EUR Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 18 p / indeksihyvitys v 6 kk 0 p / indeksihyvitys 2 v 0 kk 0 p / JVK-ohjelman laina 3/2004 EUR JVK-ohjelman laina 4/2004 EUR Svenska Handelsbanken AB (Publ), Suomen sivukonttori Handelsbanken luottokoriobligaatio nro 14 EUR OKOn Indeksilaina Euro 1/2004, vaihtoehto Neutraali F ja vaihtoehto Plus F EUR JVK-ohjelman laina 5/2004 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-debentuurilaina 2004 I EUR v 1 kk 18 p / indeksihyvitys 2 v 0 kk 0 p / % indikatiivinen lainaehtojen mukainen koron pienentäminen mahdollisten 5 v 1 kk 16 p / luottotapahtumien 100 sattuessa 5 v 0 kk 17 p / neutraali: 100, plus: 108 indeksihyvitys 4 v 0 kk 18 p / indeksihyvitys 6 v 0 kk 0 p / 3.500

8 8 Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 II EUR Aktieindexobligation Best of Sectors, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR Aktieindexobligation Bonus, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR JVK-ohjelman laina 7/2004 EUR Svenska Handelsbanken AB (Publ), Suomen sivukonttori JVK-laina nro 15 EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 1/2004 Chinaindex EUR JVK-ohjelman laina 8/2004 EUR Osakeindeksisertifikaatti 9/2004, JVK-ohjelman laina EUR JVK-ohjelman laina 10/2004 EUR OKOn Osakekorilaina II/2004, vaihtoehto Neutraali F ja vaihtoehto Plus F EUR Lammin Osuuspankki Debentuurilaina 1/2004 EUR Sampo Pankki Oyj Mandatum -osakeindeksilaina 1/2004 EUR Suomenniemen Säästöpankki Debentuurilaina I/2004 EUR JVK-ohjelman laina 11/2004 EUR v 0 kk 0 p / v 6 kk 0 p / försiktig: 100, offensiv: 110 försiktig: 100, offensiv: 106 indeksihyvitys indeksihyvitys 4 v 0 kk 20 p / indeksihyvitys indeksihyvitys 5 v 0 kk 22 p / indeksihyvitys 4 v 0 kk 16 p / indeksihyvitys 4 v 8 kk 18 p / indeksihyvitys 3 v 0 kk 17 p / neutraali: 100, plus: 106 indeksihyvitys 10 v 0 kk 0 p / Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 0 p / indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä % asti, sen jälkeen 3.25 %

9 Svenska Handelsbanken AB (Publ), Suomen sivukonttori Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Maailma, laina nrot 16 A FI ja 16 B FI EUR v 5 kk 22 p / vaihtoehto 16 A: 100, vaihtoehto 16 B: 110 indeksihyvitys 9 Evli Pankki Oyj China Basket 2009, I/2004; vaihtoehdot Neutraali FI ja Aggressiivinen FI EUR JVK-ohjelman laina 13/2004 EUR Sampo Pankki Oyj JVK-laina 2/2004 EUR Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/2004 EUR Suupohjan Osuuspankki JVK-laina 1/2004 EUR Sampo Pankki Oyj Mandatum Athene -indeksilaina 2/2004 EUR Ikaalisten, Kortesjärven, Kuortaneen ja Parkanon Säästöpankit Säästöpankkien debentuurilaina II/2004 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 III EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 2/2004 EUR JVK-ohjelman laina 12/2004 EUR Ålandsbanken debenturlån 1/2004 EUR neutraali: 105, 5 v 0 kk 21 p / aggressiivinen: 125 indeksihyvitys 5 v 0 kk 18 p / indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 0 p / v 0 kk 0 p / 100 indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä Vuosittain yhtä suurissa erissä v 6 kk 19 p / indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa 12 kk:n euribor + erissä 0.25 %

10 Ålandsbanken debenturlån 2/2004 EUR JVK-ohjelman laina 14/2004 EUR v 0 kk 0 p / 4 v 0 kk 11 p / 12 kk:n euribor % asti, sen jälkeen 12 kk:n euribor %, n. 105 % indeksihyvitys 10 OKOn Osakeindeksilaina Venäjä & Kaukoitä III/2004, vaihtoehto Neutraali FI ja vaihtoehto Plus FI EUR v 0 kk 16 p / neutraali: 100, plus: 108 indeksihyvitys Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen SEB Global 2009 (Aktieindexlån 1/2004) EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), Helsingforsfilialen SEB Greated China (Aktieindexlån 2/2004) EUR Sampo Pankki Oyj Mandatum Ahti -osakeindeksilaina 3/2004 EUR v 0 kk 15 p / 100 indeksihyvitys 5 v 0 kk 15 p / 105 indeksihyvitys 4 v 0 kk 0 p / indeksihyvitys Ålandsbanken Aktieindexobligation Europa - Kina, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR Turun Seudun Osuuspankki TOP-Varainhoitodebentuuri I/2004 EUR v 0 kk 0 p / försiktig: 100, offensiv: v 0 kk 5 p / 100 indeksihyvitys 6 %:n minimikorko, tuottoluokitusosuus tai indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 15/2004 EUR JVK-ohjelman laina 16/2004 EUR % asti, sen jälkeen 3.50 % 5 v 0 kk 2 p / indeksihyvitys

11 JVK-ohjelman laina 17/2004 Osakeindeksisertifikaatti EUR Hauhon Säästöpankki, Rengon Säästöpankki Debentuurilaina 3/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 3/2004 EUR , n. 100 % mahdollinen indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä Vuosittain yhtä suurissa erissä JVK-ohjelman laina 18/2004 Yhdistelmäobligaatio 125 EUR Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/2004 EUR Ålandsbanken obligation specialränta EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-debentuurilaina 2004 II EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 IV EUR Sampo Pankki Oyj JVK-laina 3/2004 EUR JVK-ohjelman laina 20/2004 EUR Svenska Handelsbanken AB (Publ), filialverksamheten i Finland Handelsbanken Aktieindexobligation Kontinentaleuropa/ Japan (18) EUR Okon Osakeindeksilaina Maailma IV/2004, vaihtoehto Neutraali FI ja vaihtoehto Plus FI EUR JVK-ohjelman laina 19/2004 EUR v 1 kk 0 p / Vuosittain yhtä suurissa erissä, n. 100 % indeksihyvitys vuosi 3.00 %, vuosi 3.50 % 5 v 0 kk 1 p / 100 indeksihyvitys 6 v 0 kk 0 p / v 0 kk 0 p / v 0 kk 18 p /, n.100 % indeksihyvitys 4 v 0 kk 0 p / 100 indeksihyvitys 5 v 0 kk 20 p / neutraali: 100, plus: 110 mahdollinen indeksihyvitys 2 v 0 kk 0 p / 2.300

12 12 JVK-ohjelman laina 21/2004 EUR OKOn OP-Private Korkokäyrä I/2004 EUR Lammin Säästöpankki Debentuurilaina I/2004 EUR JVK-ohjelman laina 23/2004 Maailma, Tuotto EUR JVK-ohjelman laina 24/2004 Maailma, Ekstra EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debenturlån 4/2004 EUR Padasjoen Säästöpankki Debentuurilaina I/2004 EUR v 0 kk 1 p /, n. 101 % indeksihyvitys kiinteä korko 6.25 % kahdelta ensimmäiseltä vuodelta, minkä jälkeen korko, jonka määrä riippuu 30 ja 2 vuoden 10 v 0 kk 0 p / koronvaihtosopimusten tasoista Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 18 p / indeksihyvitys 5 v 0 kk 18 p / indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä Vuosittain yhtä suurissa erissä Svenska Handelsbanken AB (Publ), Suomen sivukonttori JVK-laina nro 19 EUR JVK-ohjelman laina 22/2004, Kiinteistö EUR Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 2004 EUR v 0 kk 18 p /, n. 100 % indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä 3.100

13 13 OKOn Kertyvä Korko V/2004 EUR korko lainaehtojen mukaisesti Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/2004 EUR Vuosittain yhtä suurissa erissä Svenska Handelsbanken AB (Publ), filialverksamheten i Finland Handelsbankens Aktieindexobligation AngloSaxon (avseende 20A: FI , avseende 20B: FI ) EUR Aktia Sparbank Abp Masskuldebrevslån 5/2004 Aktieobligation EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 V EUR Ränteobligation Svea EUR Aktieindexobligation Finland, alternativ Försiktig och alternativ Offensiv EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), Helsingforsfilial SEB Best of Three 2010 EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), Helsingforsfilial SEB MaxMini Europe (Aktieindexlån 4/2004) EUR JVK-ohjelman laina 25/2004 EUR Sampo Pankki Oyj Mandatum Hermes -indeksilaina 6/2004 EUR OKOn Korko 12 VI/2004 EUR v 0 kk 0 p / alternativ 20A: 100, alternativ 20B: 105 indeksihyvitys 1 v 6 kk 12 p / indeksihyvitys v 0 kk 5 p / 100 lisähyvitys 3 v 11 kk 28 p / försiktig: 100, offensiv: 110 indeksihyvitys 6 v 0 kk 14 p / 100 indeksihyvitys 1 v 6 kk 17 p / 100 indeksihyvitys 7 v 0 kk 23 p /, n. 100 % indeksihyvitys 6 v 0 kk 16 p / indeksihyvitys saakka 8.00 %, 6 v 0 kk 0 p / sen jälkeen 100 korko

14 14 Ränteobligation Mix EUR v 11 kk 21 p / 100 indeksihyvitys 4 JVK-ohjelman laina 26/2004 Latinalainen Amerikka EUR JVK-ohjelman laina 27/2004 Latinalainen Amerikka EUR v 0 kk 18 p / 5 v 0 kk 18 p /, n. 100 % indeksihyvitys, n. 110% indeksihyvitys

15 MUUT RAHALAITOKSET ÖVRIGA MONETÄRA FINANSINSTITUT OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS Osakeindeksiobligaatio XI /2003 Kaukoitä EUR Kuntaobligaatiolaina I/2004 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 2004 / I EUR Kuntaobligaatiolaina IV/2004 EUR Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 2004/II EUR Kuntaobligaatiolaina VI/2004 EUR Kuntarahoitus Eurooppa 2006, Osakeindeksiobligaatio VII/2004 EUR Kuntarahoitus Pharma 6 Osakeindeksiobligaatio VIII/2004 EUR Kuntaobligaatiolaina IX/2004 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 2004/III EUR Kuntaobligaatiolaina XI/2004 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 2004/IV EUR Kuntaobligaatiolaina XII/2004 Tahko-obligaatio EUR Kuntarahoitus Yhdentyvä Eurooppa Osakeindeksiobligaatio XIII/2004 EUR indeksihyvitys v 0 kk 0 p / Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 0 p / v 0 kk 12 p / 100 indeksihyvitys 4 6 v 0 kk 6 p / 100 indeksihyvitys indeksihyvitys 4

16 MUUT RAHOITUSLAITOKSET ÖVRIGA FINANSINSTITUT OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES 16 Panostaja Oyj Vaihdettava pääomalaina 2004 EUR v 3 kk 14 p /

17 VALTIONHALLINTO STATEN CENTRAL GOVERNMENT Suomen valtio, tuotto-obligaatiolaina EUR v 6 kk 0 p / Suomen valtio, sarjaobligaatiolaina EUR v 2 kk 0 p / Suomen valtio, tuotto-obligaatiolaina EUR Lisäksi aikaisemmin emittoituja lainoja myytiin vuonna 2004 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts 2004 enligt följande: In addition, bonds issued in previous years were sold in 2004 as follows: Suomen valtio, sarjaobligaatiolaina EUR v 4 kk 15 p / 2.750

18 ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISET VALTION JOUKKOVELKAKIRJALAINAT STATENS MASSKULDEBREVSLÅN I UTLÄNDSK VALUTA GOVERNMENT FOREIGN CURRENCY BOND ISSUES 1 Suomen valtio USD JVK-laina 2004 USD v 2 kk 12 p / Valtiokonttori on suojannut lainan valuuttakurssiriskin valuutanvaihtosopimuksilla. (Lähde: Valtiokonttori.) Statskontoriet har hedgat lånets valutakursrisk genom valutaswappar. (Källa: Statskontoriet.) State Treasury Office has used currency swaps to hedge the exchange risk of the bond. (Source: State Treasury Office.)

19 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS 2 19 Perlos Oyj JVK-laina I/2004 EUR v 0 kk 0 p / Helsingin kaupunki JVK-laina I/2004 EUR v 0 kk 0 p / kk:n euribor % + korkoehto Kuntaobligaatiolaina III/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina P1/2004 Ränteskydd EUR v 0 kk 0 p / 6 kk:n euribor %, vähintään 1.5 %, enintään 4.75 % % asti, sen jälkeen korko Aktieindexobligation Private Bonus, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR Aktieindexobligation Private Best of Sectors, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR Global Share Basket JVK-laina I/2004 EUR Käänteinen korkoporras JVK-laina 2/2004 EUR Range Accrual JVK-laina 3/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj JVK-laina P2/2004 EUR v 6 kk 0 p / försiktig: 100, offensiv: 106 försiktig: 100, offensiv: v 0 kk 13 p / indeksihyvitys indeksihyvitys osakekorin tuotto 5.25 % asti, sen jälkeen 6 kk:n euribor % 6 kk:n euribor % 2 Lisätietoja; eivät sisälly julkaisussa oleviin yhteenvetoihin. Tillägg, ing inte i sammandraget. Supplementary information - not included in summary.

20 20 Perlos Oyj JVK-laina II/2004 EUR Kuntarahoitus Healthcare V/2004 (Private) Osakeindeksiobligaatio EUR v 0 kk 0 p / v 0 kk 5 p / 100 indeksihyvitys 4 Target Redemption JVK-laina 4/2004 EUR Range Accrual JVK-laina 5/2004 EUR Range Accrual JVK-laina 6/2004 EUR v 0 kk 0 p / ensimmäinen vuosi 8.5 %, sen jälkeen 6 kk:n euribor % 3 kk:n euribor % 3 kk:n euribor % Keskisuomalainen Oyj Pääomalaina 2004 EUR Outokumpu Oyj JVK-laina 1/2004 EUR Outokumpu Oyj JVK-laina 2/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj JVK-laina P3/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj JVK-laina P4/2004 EUR Target Redemption JVK-laina 7/2004 EUR v 0 kk 0 p / % asti, sen jälkeen 12 kk:n euribor % 6 kk:n euribor % 7 v 0 kk 0 p / % asti, sen jälkeen 6 v 0 kk 0 p / vähintään 3.00 %, enintään 9.50 % 6 v 0 kk 0 p / 7 v 0 kk 0 p / % asti, sen jälkeen vähintään 1.00 %, enintään 7.00 % ensimmäinen vuosi 6.5 %, sen jälkeen 6 kk:n euribor %

21 21 Myllykoski Oyj JVK-laina I/2004 EUR kk:n euribor % Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland Masskuldebrevslån 17 EUR Savonlinnan kaupunki JVK-laina I/2004 EUR Ålandsbanken Aktieindexobligation Private Europa - Kina EUR Indeksilaina Järjestö JVK-laina 8/2004 EUR Leverator Oyj Leverator Plc per cent. serial bonds due 2016 EUR Vantaan kaupunki JVK-laina I/2004 EUR Tampereen kaupunki JVK-laina 1/2004 EUR OKOn OP-Private, Käänteinen korkoporras JVK-laina 9/2004 EUR Kuntaobligaatiolaina X/2004 EUR Vaihtuvakorkoinen JVK-laina EUR OKOn Järjestölaina Resetting Lift 10/2004 EUR Suomen Hypoteekkiyhdistys JVK-laina 1/2004 Osaketuotto EUR v 0 kk 0 p / % asti, sen jälkeen 8.50 % 2*6 kk:n euribor v 0 kk 0 p / 110 indeksihyvitys 5 v 0 kk 20 p / 100 indeksihyvitys 11 v 11 kk 9 p / v 0 kk 0 p / v 0 kk 0 p / v 0 kk 11 p / 6 kk:n euribor 0.19 % 12 kk:n euribor % 8.00 % asti, sen jälkeen mahdollinen korko, joka riippuu 6 kk:n euribor - korkotasosta 4 6 kk:n euribor % 5.70 % asti, sen jälkeen, n. 100 % indeksihyvitys

22 Kuntaobligaatiolaina XIV/2004 (Private) EUR Fiskars Oyj Abp Pääomalaina 2004 EUR Elcoteq Network Oyj Debentuurilaina I/2004 EUR Suomen Hypoteekkiyhdistys Debentuurilaina 2/2004 (Private Placement) EUR kk:n euribor % + korkoehto 4 5 v 6 kk 0 p / v 0 kk 0 p / 10 v 0 kk 0 p / Viidessä yhtä suuressa vuotuisessa erässä alkaen % asti, sen jälkeen 3 kk:n euribor % 12 kk:n euribor %

23 Yhteenveto Suomessa liikkeeseen lasketuista euromääräisistä joukkovelkakirjalainoista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån i euro i Finland Summary of euro-denominated bond issues in Finland, Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Siitä: Pankit Därav: Banker Of which: Banks Valtionhallinto Staten Central government Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Yhteensä Totalt Total

24 Multiprint Oy Helsinki

Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 26 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 27 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 211 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 212 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 28 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2014 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2014 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 214 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2013 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2013 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 213 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 215 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2016 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2016 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 216 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 20, 2007 Series 14/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: RAUTARUUKKI OYJ The AGM of Rautaruukki Oyj has approved a dividend of EUR 2.00 per share which will be effective

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Sähköinen käteinen NYT

Sähköinen käteinen NYT Sähköinen käteinen NYT Talousdemokratian keskustelutilaisuus Ravintola Old Bank, Turku 2.12.2017 Patrizio Lainà Suomen Talousdemokratia ry:n puheenjohtaja TILANNE NYT Rahan luominen Pankit luovat yli 90

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina X/2005

Kuntaobligaatiolaina X/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina X/2005 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 24.10.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000 ohjelmaesite on saatavissa

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72.83 433.03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2 PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3 InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys Erän nimi ja numero Viiteominaisuuslaji

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET RAPORTTI -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET -RAPORTTI MAALISKUU 2008

STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET RAPORTTI -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET STRUKTUROIDUT - SIJOITUSTUOTTEET RAPORTTI -RAPORTTI MAALISKUU 2008 Maaliskuu 2008 2 Strukturoitujen tuotteiden liieellelaskijoiden

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall 8800 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal Y-tunnus 53864-4 FO-nummer Keskipaino/ Genomsnittsvikt/ Mat.nro 504 50-5 000x5 04.6- E 83799 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. / Industrial

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Global Manufacturing and Services Business Activity Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / No change on previous month Teollisuus

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped 1 (7) Nordea Pankki Suomi Oyj/Nordea Bank Finland Plc Vuosikooste tilikauden 2009 aikana julkistetuista tiedotteista/ Annual summary on published information 2009 Date 30 December 2009 30 December 2009

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, nimellisin hinnoin / Mil. euros, in nominal

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta:

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta: Kaupunginhallitus 153 25.03.2013 Kaupunginhallitus 143 31.03.2014 Kaupunginhallitus 381 06.10.2014 Kuntatodistusohjelman käyttöönotto/ limiitin nosto 262/02.06.02/2013 7/03.034/2002 KHALL 13.05.2002 207

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, September Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.0 per cent in September The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 2004

Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 2004 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 24 Portföljinvesteringar i Finlands betalningsbalans Portfolio

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by 1.9 per cent in July 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2008 Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto 7.1.2008 Aborter i januari-juni

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista. MANDATUM NOTUS INDEKSILAINA 3/2006 Lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 25.4.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Sampo Pankin joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 20.11.2008 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Danske

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2 PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3 InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys Erän nimi ja numero Viiteominaisuuslaji

Lisätiedot

Arvopaperisijoitukset, sijoituskanta Mrd. e Portföljinvesteringar, investeringsstock md euro Portfolio investment, stock EUR bn

Arvopaperisijoitukset, sijoituskanta Mrd. e Portföljinvesteringar, investeringsstock md euro Portfolio investment, stock EUR bn SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 26 Portföljinvesteringar i Finlands betalningsbalans Portfolio

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2012, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 45 per cent in December 2012 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2014, October Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 1. per cent in October The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, October Overnight stays at accommodation establishments increased by per cent in October The total number of overnight stays at Finnish accommodation

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 0.5.2005 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Sampo Pankin joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

1 Reporting entities during January June 2016

1 Reporting entities during January June 2016 1 Reporting entities during January 215 - June 216 As in the previous years, the number of MFIs in Finland decreased further between January 215 and June 216, due to mergers among credit institutions.

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 1 YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Rantasalmen Osuuspankki Lainan määrä 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa Laina-aika 10 vuotta 15 vuotta 15 vuotta

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot