Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland Bond issues in Finland Mrd. euroa md euro EUR bn 16 Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations 14 Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government 12 Valtionhallinto Staten Central government 10 Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i Finland Outstanding amount of bonds in Finland Mrd. euroa md euro EUR bn Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Valtionhallinto Staten Central government ISSN painettu julkaisu / tryckt / print ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Ekonomisti Pasi Ikonen, puh Postiosoite: PL 160, Helsinki Upplysningar: Finlands Banks finansmarknads- och statistikavdelning Ekonom Pasi Ikonen, telefon Postadress: PB 160, Helsingfors Enquiries: Financial Markets and Statistics, Bank of Finland Economist Pasi Ikonen, tel Postal Address: P.O. Box 160, FIN Helsinki, Finland Puhelin: (010) 8311 Telefon: Phone: Faksi: (09) Fax: Fax:

2 Sisältö Innehåll Contents 2 Sivu sida page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat Finländska masskuldebrevslån Finnish bond issues Luettelo joukkovelkakirjalainoista 6 MSB-register 6 Bond list 6 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot Suomessa yleisölle tarjotuista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat pääosin peräisin Rahoitustarkastuksen ylläpitämästä joukkovelkakirjaluettelosta. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista mukaan lukien myös kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen lasketut lainat. Julkaisu ei kata erillislainoja eikä muiden kuin valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Lisätietona julkaisussa on kuitenkin annettu tiedot arvo-osuusjärjestelmään ja Rahoitustarkastuksen ylläpitämään joukkovelkakirjalainaluetteloon vuoden 2004 aikana liitetyistä erillislainoista, mutta nämä lainat eivät sisälly yhteenvetoihin. Edelleen yhteenvetoihin eivät sisälly valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån riktade till allmänheten (med en löptid på minst ett ) över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig främst på Finansinspektionens register över masskuldebrev. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; de beaktar inte förtida återbetalningar. I statistikmeddelandet ing också uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån inklusive låneemissioner på de internationella kapitalmarknaderna. Publikationen täcker inte privatplaceringar och masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna av andra än staten. Som memorandumpost ges uppgifter om privatplaceringar som registrerats i värdeandelssystemet och Finansinspektionens register 2004, men lånen ing inte i sammandragen. Sammandragen innehåller inte heller masskuldebrevslån som emitterats av staten enbart för de internationella kapitalmarknaderna. This publication - Finnish Bond Issues - covers issues of longterm (at least 1-year) bonds for which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FSA) in accord with the Financial Markets Act. Most of the data were obtained from the FSA-maintained bond register. Stock data on nominal values, based on bond redemption schedules, are imputed and do not take into account early redemptions. In addition, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds and bonds issued in the international markets. Private placements and issues of nongovernment bonds in the international markets are not included. Supplementary data are given on private placements in 2004 within the bookentry system, and in the list of bonds maintained by the Finnish Financial Supervision Authority, but these are excluded from the summary figures. Issues of government bonds solely in the international markets are also excluded from the summary figures.

4 4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations Laina Debentuuri = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeesenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. ets namn Debentuurilaina = debentur JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksilaina = aktieindexlån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Löptid/ Löptiden och de en anges i, månader och dagar. = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain yhtä suurissa erissä = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksilaina = stock index-linked bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond Luottokoriobligaatio = credit basket-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket-linked bond Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. = lump sum repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain yhtä suurissa erissä = annually in equal instalments Korko Ränta Interest Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse Erityisehto = definition of the interest is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = indexed Emissiokurssi Emissionskurs Issue price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 109 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = fastighetssäkerhet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 109 kreditinstitutslagen 4 = övrigt 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 109 of the Credit Institutions Act 4 = other

5 Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån 2004 Finnish bond issues Uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja laskettiin vuonna 2004 liikkeeseen yhteensä noin 6 miljardin euron arvosta. Joukkovelkakirjojen nimellisarvoinen kokonaiskanta kasvoi hieman vuonna Valtio oli edelleen selvästi suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi vuonna 2007 erääntyvää tuottoobligaatiolainaa, vuonna 2015 erääntyvää sarjaobligaatiolainaa sekä myi lisäksi vuonna 2003 liikkeeseen laskettua vuonna 2006 erääntyvää sarjaobligaatiolainaa, yhteensä noin 5 miljardin euron arvosta, mikä on 84 % kaikista uusista euromääräisistä liikkeeseenlaskuista. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto supistui runsaat 8 miljardia euroa edellisvuotisesta. Valtion myymien euromääräisten lainojen lukumäärä vuonna 2004 oli neljä. Tämä suhteellisen pieni luku kertoo viime vuosien pyrkimyksestä siirtyä käyttämään vain muutamia, volyymiltään suuria viitelainoja. Rahoituslaitosten vuonna 2004 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen arvo kasvoi hieman edellisvuotiseen nähden. Kasvun taustalla on pankkien joukkovelkakirjalainanoton lisääntyminen. Muut rahalaitokset laskivat joukkovelkakirjoja liikkeeseen saman verran kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2004 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 10 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli runsaat 15 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 2004 noin 50 miljoonan euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla. Tämä on selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. År 2004 emitterades nya masskuldebrevslån i euro för ca 6 miljarder euro. Det nominella beloppet utelöpande masskuldebrev ökade något Staten var fortfarande den klart största emittenten: staten emitterade två avkastningsobligationslån med förfall 2007 och ett serieobligationslån med förfall 2015 och sålde ett 2003 emitterat serieobligationslån med förfall 2006 till ett sammanlagt värde av 5 miljarder euro, vilket motsvarar 84 % av alla nya emissioner i euro. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden minskade med drygt 8 miljarder euro från et innan. Antalet sålda statslån i euro uppgick 2004 till fyra. Antalet var relativt litet då staten de senaste en gått in för att använda endast några få stora benchmarklån. Beloppet av inhemska lån emitterade av finansiella företag ökade något från Ökningen förklaras av bankernas ökade upplåning genom masskuldebrev. Övriga monetära finansinstitut gav ut masskuldebrev i samma omfattning som Ett finansinstitut specialiserat på kommunfinansiering emitterade 2004 tio masskuldebrevslån. Finansiella företag stod för drygt 15 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 2004 sin verksamhet genom upplåning av ca 50 euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket var klart mindre än en innan. In 2004 euro-denominated bond issuance totalled approximately EUR 6 billion. The nominal value of the bond stock rose slightly in the course of the year. Central government again by far the dominant issuer sector in 2004 issued two yield bonds maturing in 2007 and a serial bond maturing in 2015, and sold a serial bond issued in 2003 and maturing in 2006, to a total value of approximately EUR 5 billion, or 84% of total euro-denominated bond issuance. Central government s issuance of eurodenominated bonds decreased by more than EUR 8 billion on the previous year. The number of different euro-denominated bonds sold by central government totalled four in This relatively small figure reflects the aim of recent years to have only a few large-volume benchmark bonds outstanding. Bond issuance by financial corporations increased slightly on the previous year. The growth was due to an increase in bond issuance by banks. Bond issuance by other monetary financial institutions remained unchanged from the previous year. A special institution for financing local government issued 10 different bonds in Financial corporations accounted for more than 15% of total bond issuances. Non-financial corporations obtained some EUR 50 of financing from domestic bond issues in This figure is considerably lower than corresponding figures for previous years.

6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 2004 Januari december 2004 January December Laina Valuutta Nimellisarvo, Liikkeeseenlaskupäivä YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON- FINANCIAL CORPORATIONS Pato Osakeyhtiö Pääomalainaehtoinen debentuurilaina I/2004 EUR Aspo Oyj Vaihdettava pääomalaina 2004 EUR Ruukki Group Oyj Vaihdettava pääomalaina 2004 EUR v 0 kk 0 p / v 6 kk 0 p /

7 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS Eräjärven Säästöpankki, Luopioisten Säästöpankki, Längelmäen Säästöpankki Säästöpankkien debentuurilaina 1/2004 EUR JVK-ohjelman laina 1/2004 EUR Sampo Pankki Oyj JVK-laina 1/2004 EUR JVK-ohjelman laina 2/2004 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 I EUR Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 18 p / indeksihyvitys v 6 kk 0 p / indeksihyvitys 2 v 0 kk 0 p / JVK-ohjelman laina 3/2004 EUR JVK-ohjelman laina 4/2004 EUR Svenska Handelsbanken AB (Publ), Suomen sivukonttori Handelsbanken luottokoriobligaatio nro 14 EUR OKOn Indeksilaina Euro 1/2004, vaihtoehto Neutraali F ja vaihtoehto Plus F EUR JVK-ohjelman laina 5/2004 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-debentuurilaina 2004 I EUR v 1 kk 18 p / indeksihyvitys 2 v 0 kk 0 p / % indikatiivinen lainaehtojen mukainen koron pienentäminen mahdollisten 5 v 1 kk 16 p / luottotapahtumien 100 sattuessa 5 v 0 kk 17 p / neutraali: 100, plus: 108 indeksihyvitys 4 v 0 kk 18 p / indeksihyvitys 6 v 0 kk 0 p / 3.500

8 8 Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 II EUR Aktieindexobligation Best of Sectors, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR Aktieindexobligation Bonus, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR JVK-ohjelman laina 7/2004 EUR Svenska Handelsbanken AB (Publ), Suomen sivukonttori JVK-laina nro 15 EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 1/2004 Chinaindex EUR JVK-ohjelman laina 8/2004 EUR Osakeindeksisertifikaatti 9/2004, JVK-ohjelman laina EUR JVK-ohjelman laina 10/2004 EUR OKOn Osakekorilaina II/2004, vaihtoehto Neutraali F ja vaihtoehto Plus F EUR Lammin Osuuspankki Debentuurilaina 1/2004 EUR Sampo Pankki Oyj Mandatum -osakeindeksilaina 1/2004 EUR Suomenniemen Säästöpankki Debentuurilaina I/2004 EUR JVK-ohjelman laina 11/2004 EUR v 0 kk 0 p / v 6 kk 0 p / försiktig: 100, offensiv: 110 försiktig: 100, offensiv: 106 indeksihyvitys indeksihyvitys 4 v 0 kk 20 p / indeksihyvitys indeksihyvitys 5 v 0 kk 22 p / indeksihyvitys 4 v 0 kk 16 p / indeksihyvitys 4 v 8 kk 18 p / indeksihyvitys 3 v 0 kk 17 p / neutraali: 100, plus: 106 indeksihyvitys 10 v 0 kk 0 p / Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 0 p / indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä % asti, sen jälkeen 3.25 %

9 Svenska Handelsbanken AB (Publ), Suomen sivukonttori Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Maailma, laina nrot 16 A FI ja 16 B FI EUR v 5 kk 22 p / vaihtoehto 16 A: 100, vaihtoehto 16 B: 110 indeksihyvitys 9 Evli Pankki Oyj China Basket 2009, I/2004; vaihtoehdot Neutraali FI ja Aggressiivinen FI EUR JVK-ohjelman laina 13/2004 EUR Sampo Pankki Oyj JVK-laina 2/2004 EUR Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/2004 EUR Suupohjan Osuuspankki JVK-laina 1/2004 EUR Sampo Pankki Oyj Mandatum Athene -indeksilaina 2/2004 EUR Ikaalisten, Kortesjärven, Kuortaneen ja Parkanon Säästöpankit Säästöpankkien debentuurilaina II/2004 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 III EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 2/2004 EUR JVK-ohjelman laina 12/2004 EUR Ålandsbanken debenturlån 1/2004 EUR neutraali: 105, 5 v 0 kk 21 p / aggressiivinen: 125 indeksihyvitys 5 v 0 kk 18 p / indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 0 p / v 0 kk 0 p / 100 indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä Vuosittain yhtä suurissa erissä v 6 kk 19 p / indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa 12 kk:n euribor + erissä 0.25 %

10 Ålandsbanken debenturlån 2/2004 EUR JVK-ohjelman laina 14/2004 EUR v 0 kk 0 p / 4 v 0 kk 11 p / 12 kk:n euribor % asti, sen jälkeen 12 kk:n euribor %, n. 105 % indeksihyvitys 10 OKOn Osakeindeksilaina Venäjä & Kaukoitä III/2004, vaihtoehto Neutraali FI ja vaihtoehto Plus FI EUR v 0 kk 16 p / neutraali: 100, plus: 108 indeksihyvitys Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen SEB Global 2009 (Aktieindexlån 1/2004) EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), Helsingforsfilialen SEB Greated China (Aktieindexlån 2/2004) EUR Sampo Pankki Oyj Mandatum Ahti -osakeindeksilaina 3/2004 EUR v 0 kk 15 p / 100 indeksihyvitys 5 v 0 kk 15 p / 105 indeksihyvitys 4 v 0 kk 0 p / indeksihyvitys Ålandsbanken Aktieindexobligation Europa - Kina, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR Turun Seudun Osuuspankki TOP-Varainhoitodebentuuri I/2004 EUR v 0 kk 0 p / försiktig: 100, offensiv: v 0 kk 5 p / 100 indeksihyvitys 6 %:n minimikorko, tuottoluokitusosuus tai indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 15/2004 EUR JVK-ohjelman laina 16/2004 EUR % asti, sen jälkeen 3.50 % 5 v 0 kk 2 p / indeksihyvitys

11 JVK-ohjelman laina 17/2004 Osakeindeksisertifikaatti EUR Hauhon Säästöpankki, Rengon Säästöpankki Debentuurilaina 3/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 3/2004 EUR , n. 100 % mahdollinen indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä Vuosittain yhtä suurissa erissä JVK-ohjelman laina 18/2004 Yhdistelmäobligaatio 125 EUR Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/2004 EUR Ålandsbanken obligation specialränta EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-debentuurilaina 2004 II EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 IV EUR Sampo Pankki Oyj JVK-laina 3/2004 EUR JVK-ohjelman laina 20/2004 EUR Svenska Handelsbanken AB (Publ), filialverksamheten i Finland Handelsbanken Aktieindexobligation Kontinentaleuropa/ Japan (18) EUR Okon Osakeindeksilaina Maailma IV/2004, vaihtoehto Neutraali FI ja vaihtoehto Plus FI EUR JVK-ohjelman laina 19/2004 EUR v 1 kk 0 p / Vuosittain yhtä suurissa erissä, n. 100 % indeksihyvitys vuosi 3.00 %, vuosi 3.50 % 5 v 0 kk 1 p / 100 indeksihyvitys 6 v 0 kk 0 p / v 0 kk 0 p / v 0 kk 18 p /, n.100 % indeksihyvitys 4 v 0 kk 0 p / 100 indeksihyvitys 5 v 0 kk 20 p / neutraali: 100, plus: 110 mahdollinen indeksihyvitys 2 v 0 kk 0 p / 2.300

12 12 JVK-ohjelman laina 21/2004 EUR OKOn OP-Private Korkokäyrä I/2004 EUR Lammin Säästöpankki Debentuurilaina I/2004 EUR JVK-ohjelman laina 23/2004 Maailma, Tuotto EUR JVK-ohjelman laina 24/2004 Maailma, Ekstra EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debenturlån 4/2004 EUR Padasjoen Säästöpankki Debentuurilaina I/2004 EUR v 0 kk 1 p /, n. 101 % indeksihyvitys kiinteä korko 6.25 % kahdelta ensimmäiseltä vuodelta, minkä jälkeen korko, jonka määrä riippuu 30 ja 2 vuoden 10 v 0 kk 0 p / koronvaihtosopimusten tasoista Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 18 p / indeksihyvitys 5 v 0 kk 18 p / indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä Vuosittain yhtä suurissa erissä Svenska Handelsbanken AB (Publ), Suomen sivukonttori JVK-laina nro 19 EUR JVK-ohjelman laina 22/2004, Kiinteistö EUR Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 2004 EUR v 0 kk 18 p /, n. 100 % indeksihyvitys Vuosittain yhtä suurissa erissä 3.100

13 13 OKOn Kertyvä Korko V/2004 EUR korko lainaehtojen mukaisesti Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/2004 EUR Vuosittain yhtä suurissa erissä Svenska Handelsbanken AB (Publ), filialverksamheten i Finland Handelsbankens Aktieindexobligation AngloSaxon (avseende 20A: FI , avseende 20B: FI ) EUR Aktia Sparbank Abp Masskuldebrevslån 5/2004 Aktieobligation EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 2004 V EUR Ränteobligation Svea EUR Aktieindexobligation Finland, alternativ Försiktig och alternativ Offensiv EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), Helsingforsfilial SEB Best of Three 2010 EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), Helsingforsfilial SEB MaxMini Europe (Aktieindexlån 4/2004) EUR JVK-ohjelman laina 25/2004 EUR Sampo Pankki Oyj Mandatum Hermes -indeksilaina 6/2004 EUR OKOn Korko 12 VI/2004 EUR v 0 kk 0 p / alternativ 20A: 100, alternativ 20B: 105 indeksihyvitys 1 v 6 kk 12 p / indeksihyvitys v 0 kk 5 p / 100 lisähyvitys 3 v 11 kk 28 p / försiktig: 100, offensiv: 110 indeksihyvitys 6 v 0 kk 14 p / 100 indeksihyvitys 1 v 6 kk 17 p / 100 indeksihyvitys 7 v 0 kk 23 p /, n. 100 % indeksihyvitys 6 v 0 kk 16 p / indeksihyvitys saakka 8.00 %, 6 v 0 kk 0 p / sen jälkeen 100 korko

14 14 Ränteobligation Mix EUR v 11 kk 21 p / 100 indeksihyvitys 4 JVK-ohjelman laina 26/2004 Latinalainen Amerikka EUR JVK-ohjelman laina 27/2004 Latinalainen Amerikka EUR v 0 kk 18 p / 5 v 0 kk 18 p /, n. 100 % indeksihyvitys, n. 110% indeksihyvitys

15 MUUT RAHALAITOKSET ÖVRIGA MONETÄRA FINANSINSTITUT OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS Osakeindeksiobligaatio XI /2003 Kaukoitä EUR Kuntaobligaatiolaina I/2004 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 2004 / I EUR Kuntaobligaatiolaina IV/2004 EUR Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 2004/II EUR Kuntaobligaatiolaina VI/2004 EUR Kuntarahoitus Eurooppa 2006, Osakeindeksiobligaatio VII/2004 EUR Kuntarahoitus Pharma 6 Osakeindeksiobligaatio VIII/2004 EUR Kuntaobligaatiolaina IX/2004 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 2004/III EUR Kuntaobligaatiolaina XI/2004 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 2004/IV EUR Kuntaobligaatiolaina XII/2004 Tahko-obligaatio EUR Kuntarahoitus Yhdentyvä Eurooppa Osakeindeksiobligaatio XIII/2004 EUR indeksihyvitys v 0 kk 0 p / Vuosittain yhtä suurissa erissä v 0 kk 0 p / v 0 kk 12 p / 100 indeksihyvitys 4 6 v 0 kk 6 p / 100 indeksihyvitys indeksihyvitys 4

16 MUUT RAHOITUSLAITOKSET ÖVRIGA FINANSINSTITUT OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES 16 Panostaja Oyj Vaihdettava pääomalaina 2004 EUR v 3 kk 14 p /

17 VALTIONHALLINTO STATEN CENTRAL GOVERNMENT Suomen valtio, tuotto-obligaatiolaina EUR v 6 kk 0 p / Suomen valtio, sarjaobligaatiolaina EUR v 2 kk 0 p / Suomen valtio, tuotto-obligaatiolaina EUR Lisäksi aikaisemmin emittoituja lainoja myytiin vuonna 2004 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts 2004 enligt följande: In addition, bonds issued in previous years were sold in 2004 as follows: Suomen valtio, sarjaobligaatiolaina EUR v 4 kk 15 p / 2.750

18 ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISET VALTION JOUKKOVELKAKIRJALAINAT STATENS MASSKULDEBREVSLÅN I UTLÄNDSK VALUTA GOVERNMENT FOREIGN CURRENCY BOND ISSUES 1 Suomen valtio USD JVK-laina 2004 USD v 2 kk 12 p / Valtiokonttori on suojannut lainan valuuttakurssiriskin valuutanvaihtosopimuksilla. (Lähde: Valtiokonttori.) Statskontoriet har hedgat lånets valutakursrisk genom valutaswappar. (Källa: Statskontoriet.) State Treasury Office has used currency swaps to hedge the exchange risk of the bond. (Source: State Treasury Office.)

19 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS 2 19 Perlos Oyj JVK-laina I/2004 EUR v 0 kk 0 p / Helsingin kaupunki JVK-laina I/2004 EUR v 0 kk 0 p / kk:n euribor % + korkoehto Kuntaobligaatiolaina III/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina P1/2004 Ränteskydd EUR v 0 kk 0 p / 6 kk:n euribor %, vähintään 1.5 %, enintään 4.75 % % asti, sen jälkeen korko Aktieindexobligation Private Bonus, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR Aktieindexobligation Private Best of Sectors, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR Global Share Basket JVK-laina I/2004 EUR Käänteinen korkoporras JVK-laina 2/2004 EUR Range Accrual JVK-laina 3/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj JVK-laina P2/2004 EUR v 6 kk 0 p / försiktig: 100, offensiv: 106 försiktig: 100, offensiv: v 0 kk 13 p / indeksihyvitys indeksihyvitys osakekorin tuotto 5.25 % asti, sen jälkeen 6 kk:n euribor % 6 kk:n euribor % 2 Lisätietoja; eivät sisälly julkaisussa oleviin yhteenvetoihin. Tillägg, ing inte i sammandraget. Supplementary information - not included in summary.

20 20 Perlos Oyj JVK-laina II/2004 EUR Kuntarahoitus Healthcare V/2004 (Private) Osakeindeksiobligaatio EUR v 0 kk 0 p / v 0 kk 5 p / 100 indeksihyvitys 4 Target Redemption JVK-laina 4/2004 EUR Range Accrual JVK-laina 5/2004 EUR Range Accrual JVK-laina 6/2004 EUR v 0 kk 0 p / ensimmäinen vuosi 8.5 %, sen jälkeen 6 kk:n euribor % 3 kk:n euribor % 3 kk:n euribor % Keskisuomalainen Oyj Pääomalaina 2004 EUR Outokumpu Oyj JVK-laina 1/2004 EUR Outokumpu Oyj JVK-laina 2/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj JVK-laina P3/2004 EUR Aktia Säästöpankki Oyj JVK-laina P4/2004 EUR Target Redemption JVK-laina 7/2004 EUR v 0 kk 0 p / % asti, sen jälkeen 12 kk:n euribor % 6 kk:n euribor % 7 v 0 kk 0 p / % asti, sen jälkeen 6 v 0 kk 0 p / vähintään 3.00 %, enintään 9.50 % 6 v 0 kk 0 p / 7 v 0 kk 0 p / % asti, sen jälkeen vähintään 1.00 %, enintään 7.00 % ensimmäinen vuosi 6.5 %, sen jälkeen 6 kk:n euribor %

21 21 Myllykoski Oyj JVK-laina I/2004 EUR kk:n euribor % Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland Masskuldebrevslån 17 EUR Savonlinnan kaupunki JVK-laina I/2004 EUR Ålandsbanken Aktieindexobligation Private Europa - Kina EUR Indeksilaina Järjestö JVK-laina 8/2004 EUR Leverator Oyj Leverator Plc per cent. serial bonds due 2016 EUR Vantaan kaupunki JVK-laina I/2004 EUR Tampereen kaupunki JVK-laina 1/2004 EUR OKOn OP-Private, Käänteinen korkoporras JVK-laina 9/2004 EUR Kuntaobligaatiolaina X/2004 EUR Vaihtuvakorkoinen JVK-laina EUR OKOn Järjestölaina Resetting Lift 10/2004 EUR Suomen Hypoteekkiyhdistys JVK-laina 1/2004 Osaketuotto EUR v 0 kk 0 p / % asti, sen jälkeen 8.50 % 2*6 kk:n euribor v 0 kk 0 p / 110 indeksihyvitys 5 v 0 kk 20 p / 100 indeksihyvitys 11 v 11 kk 9 p / v 0 kk 0 p / v 0 kk 0 p / v 0 kk 11 p / 6 kk:n euribor 0.19 % 12 kk:n euribor % 8.00 % asti, sen jälkeen mahdollinen korko, joka riippuu 6 kk:n euribor - korkotasosta 4 6 kk:n euribor % 5.70 % asti, sen jälkeen, n. 100 % indeksihyvitys

22 Kuntaobligaatiolaina XIV/2004 (Private) EUR Fiskars Oyj Abp Pääomalaina 2004 EUR Elcoteq Network Oyj Debentuurilaina I/2004 EUR Suomen Hypoteekkiyhdistys Debentuurilaina 2/2004 (Private Placement) EUR kk:n euribor % + korkoehto 4 5 v 6 kk 0 p / v 0 kk 0 p / 10 v 0 kk 0 p / Viidessä yhtä suuressa vuotuisessa erässä alkaen % asti, sen jälkeen 3 kk:n euribor % 12 kk:n euribor %

23 Yhteenveto Suomessa liikkeeseen lasketuista euromääräisistä joukkovelkakirjalainoista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån i euro i Finland Summary of euro-denominated bond issues in Finland, Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Siitä: Pankit Därav: Banker Of which: Banks Valtionhallinto Staten Central government Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Yhteensä Totalt Total

24 Multiprint Oy Helsinki

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 215 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped 1 (7) Nordea Pankki Suomi Oyj/Nordea Bank Finland Plc Vuosikooste tilikauden 2009 aikana julkistetuista tiedotteista/ Annual summary on published information 2009 Date 30 December 2009 30 December 2009

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2 PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3 InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys Erän nimi ja numero Viiteominaisuuslaji

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

1 Reporting entities during January June 2016

1 Reporting entities during January June 2016 1 Reporting entities during January 215 - June 216 As in the previous years, the number of MFIs in Finland decreased further between January 215 and June 216, due to mergers among credit institutions.

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Transport services (excl. Waste transport)

Transport services (excl. Waste transport) Transport services (excl. Waste transport) Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/42972160.aspx Väline hanke ID 203656-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.12 / Appendix 1.12 Sivu / Page 1(6) Ilmoitettu laitos, Notified body, AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

Market Report / March 2010

Market Report / March 2010 Market Report / 21 Nights continue to rise clearly The strong growth in nights that began in continued in. Growth has also been considerably faster in Helsinki than in other parts of Finland. Increases

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS VALTIOKONTTORI Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS 2004 Valtionvelka VALTIOKONTTORI SISÄLLYSLUETTELO 36 Valtionvelan korot 3 36.01 Euromääräisen velan korko 6 36.03 Valuuttamääräisen velan korko 7 36.09

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Tulostiedotus 3/2002 Vantaa, 22.10.2002 Jyri Luomakoski, talousjohtaja Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Liikevaihto toimialoittain 1-9 Change 1-9 1-12 MEUR 2002 Y/Y

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72,83 433,03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014 Maailmantalouden kasvuennusteet 214 World Economic Growth Forecasts in 214 1 BKT:n kasvu 214 / GDP growth in 214, % 9 8 Kiina China 7 6 5 4 3 2 1 Pohjois-Amerikka North America Kasvu keskimäärin / Average

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

MANDATUM HERMES INDEKSILAINA 6/2004 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM HERMES INDEKSILAINA 6/2004 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM HERMES INDEKSILAINA 6/2004 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on Sampo Pankki Oyj. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private)

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) LAINAKOHTAISET EHDOT Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2008 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2008 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman

Lisätiedot

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4.

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4. TILISIIRTO-OPAS Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje Käyttöönottopäivä 1.4.2011 30.10.2011 1 Tilisiirto-opas 2 Tilisiirto-opas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 Valtiokonttori Puh. (09) 77 251, Faksi (09) 7725 208, www.valtiokonttori.fi Pääluokka 36 36. VALTIONVELAN

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015 Jälkimarkkinaraportti 23/11/215 VIIKKORAPORTTI 23.11.215 Pääomasuojatut sijoitustuotteet Lisätietoa sivulla ISIN Liikkeeseenlaskupv. Eräpäivä Liikkeeseenlaskija Indikatiivinen ostokurssi 1 viikon muutos

Lisätiedot