Otsikko Sivu. 272 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 272 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus AIKA kello 18:00-20:35 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Irene Tiaisen poikkeamishakemus Marko Hakkaraisen ja Marjo Kuusisen poikkeamishakemus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (kesä-heinäkuu 2013) Etuosto-oikeuden käyttäminen / määräala Hankalan tilasta RN:o Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvioesityksestä Talouden vakauttaminen koskien vapaa-aikapalveluiden 19 tilavuokria 270 Äänekosken historiakirjoitus Äänekosken sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite 40 Työtä työttömille - Sanssi-kortti ja palkkatuki käyttöön kunnan aktiivisella otteella 272 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken 41 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 273 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite, että kaupunki ottaa kielteisen 42 kannan ALKO:n Suolahden myymälän lakkauttamiseen 274 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Hallintojohtajan päätökset Määräalan myyminen tilasta Peltola 13:106 49

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 18:00-20:35 puheenjohtaja Halttunen Jari 18:00-20:35 jäsen Kainu Keijo 18:00-20:35 jäsen Lindell Leila 18:00-20:35 2. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 18:00-20:35 jäsen Närhi Merja 18:00-20:35 jäsen Piilonen Pentti 18:00-20:35 jäsen Tuominen Marke 18:00-20:35 jäsen poissa 270 Lång Kyllikki 18:00-20:35 varajäsen POISSA Lunttila Tommi 1. varapuheenjohtaja MUU Tiusanen Matti 18:00-20:35 valtuuston puheenjohtaja poissa 270 Nyholm Rolf 18:00-20:35 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 18:00-20:35 valtuuston 2. varapuh.joht. Soininen Piia 18:00-20:35 valtuuston 3. varapuh.joht. Javanainen Hannu 18:00-20:35 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 18:00-19:30 kaavoituspäällikkö Möller Heli 18:00-20:35 hallintojohtaja poissa 270 Tuononen Matti 18:00-20:35 talousjohtaja Lukkarinen Keijo 18:00-19:20 apulaisylilääkäri Kolehmainen Raija 18:00-19:20 perusturvajohtaja Aho-Pynttäri Sakari 18:00-18:10 kehityspäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Heli Möller Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä , Matti Tuononen Pöytäkirjanpitäjä 270 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jari Halttunen Pentti Piilonen

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9-12 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 262 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 263 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 16. päivänä elokuuta 2013 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytä kirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä 19. päivänä elokuuta 2013 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Halttunen ja Pentti Piilonen. Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Irene Tiaisen poikkeamishakemus 521/ /2013 KH 264 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Rakennuspaikkana on 3850 m2:n suu ruinen Suolahdessa sijaitseva ti la RN:o Rakennuspaikan osoite on Sumiaistentie 88, Suo lahti. Kiin teis tön etäi syys lä himmästä koulus ta ja Suo lah den keskus tas ta on vajaa 2 km. Rakennuspaikalla halutaan laajentaa loma-asuntokäytössä olevaa entistä omakotitaloa: noin 54 k-m2:n rakennukseen tehtäisiin vanhan purettavan kuistin tilalle 38 k-m2:n laajennus. Laajennusosaan sijoittuisi kuisti. wc ja tekninen tila. Rakennukseen tulisi laajennuksen myötä sisävessa ja se liitettäisiin kunnallistekniikkaan. Poikkeamishakemuksen kohteena oleva tila on Irene Tiaisen omistuksessa, hakijana on omistajan myöntämällä valtakirjalla Jaakko Tiainen. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa rakentamiseen osoitettu alue tilasta on kaavoi tettu AP-merkinnällä asuinpientalojen korttelialueeksi. Kaa va ton tin pinta-ala on 1784 m2, rakennusoikeus 446 k-m2 (tonttitehokkuusluku e=0,25) ja ker ros luku ½ I. Kiin teistön itäosa on kaa vas sa osoitettu puis toksi (VP) ja Su mi aistentiehen rajoittu va ka peahko alue lii ken neja katualueeksi. Lainvoimaisen asemakaavan lähtökohtana on olemassa olevan raken nuk sen purkaminen: rakennus sijoittuu pääosiltaan asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle istutettavaksi kaavoitetulle alueen osalle. Alueella on voimassa myös Äänekosken kaupunginvaltuuston hyväksymä Suolahti 2020 osayleiskaava, jossa po. kiinteistö on osoitettu AP-alueeksi (pientalovaltainen asuntoalue). Hakemuksen kohteena oleva rakennus on merkitty suojeltavaksi (SR). Kaavamääräyksen mukaan rakennuksen purkaminen on kielletty kunnes rakennussuojelu on ratkaistu asemakaavassa. Ennen rakentamista ja sen ympäristöä merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Poikkeaminen: Halutaan laajentaa rakennusta, joka sijoittuu asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle istutettavalle rakennusalueen osalle. Asemakaavan mukaista tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: "Kiinteistön omistama maa-alue poikkeaa kaupungin asemakaavasta (vahvistettu ). Tonttia ei ole merkitty kaupungin kiinteistörekisteriin vaan maa-alue on tilana (Rauhalan tila). Vesi- ja viemäriver kostoon liittyminen tulee olemaan tarpeellinen tälle asemakaava-alu eella olevalle tilalle. Kuistin rakentamisen yhteydessä saadaan lo marakennukseen vesivessa ja suihku. Ei haittavaikutuksia alueelle." Naapurien kuuleminen ja lausunnot: Rajanaapureilla , , ja ei ole huomauttamista. Keski-Suo men mu seon lausunto on liitteenä. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakentamisen luonne ja sijoittuminen, alueelle asemakaavassa ja osayleis kaavassa osoitettu maankäyttö se kä ra ken ta mi sen ar vioi ta vis sa ole vat ym pä ris tö vai ku tukset, ei ra kenta mi sen ole kat sot tava ai heut ta van MRL 172 :ssä mainittu ja kielteisiä vaiku tuk sia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (ase ma kaa van kaa va mer kintä sitovan rakennusalan osalta on katsot tava van hen tu neeksi / hanke ei ole osayleiskaavassa osoitetun rakennuksen säilyttämistä kos ke van mer kin nän vastainen, terassi-kuistin mittasuhteet ym. Keski-Suo men museon lausunnossa mainitut asiat ratkaistaan rakennuslupa harkinnassa / ra ken nus si joit tuu täy den tä mään ole mas sa ole vaa yh dyskun ta ra ken netta / ra ken nus si joittuu maise ma kuvan kan nalta hy välle pai kal le / han ke ei ole maan omista jien ta sa puoli sen koh te lun vastaista) - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista (alueella ei luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita / poikkeaminen ei aiheuta muutosta nykytilanteeseen luonnonsuojelulliselta kannalta) - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voitteiden saavuttamista (hanke luo edellytykset osayleiskaavassa suojelukohteeksi merkityn rakennuksen säilyttämiselle, yksityiskohdat ratkaistaan rakennuslupaharkinnan yhteydessä) - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (rakentamisesta ei aiheudu tavanomaisesta asumiskäytöstä poikkeavaa ympäristöhäiriötä / kiinteistön vesihuoltoratkaisu säännösten mukainen / kyseessä on olemassa olevan tieverkoston varaan sijoittuva rakentaminen) Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 :ssä edellytetyt erityiset syyt.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen tilaa RN:o kos ke van poikkeamisen. Rakennuksen laajennushankkeen yk si tyis koh dat ratkaistaan rakennuslupaharkin nan yh teydessä. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 440 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Hyväksyttiin. Liite nro 1 Liite nro 2 Keski-Suomen museon lausunto Irene Tiaisen poikkeamishakemuksesta Irene Tiaisen poikkeamislupahakemus,kartta

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Marko Hakkaraisen ja Marjo Kuusisen poikkeamishakemus 582/ /2013 KH 265 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Rakennuspaikkana on 3343 m2:n suu ruinen Akanniemen asemakaava-alueella osoit tees sa Tan gotie 16 sijaitseva tont ti Tont ti on keskim mäi nen seit se män Keiteleen rantaan rakennetun oma ran taisen omako titon tin ryh mäs tä. Alu een etäi syys Ää ne kos ken kes kustas ta on run saat 4 km. Tontin puolelle noin metrin etäisyydelle vesirajasta halutaan rakentaa 4 m x 6,5 m suu rui nen hir si ra ken tei nen ve ne vaja. Kat to kal te vuus oli si 1/3, katon väri musta ja ra ken nuksen ul ko väritys tum ma. Etäisyys naapurin ra jasta olisi 7 m ja hankkeen to teutta mi nen edel lyttäisi paikalta yhden män nyn kaata mista. Tontin ranta-alueella noin 15,5 met rin etäisyydellä ranta viivas ta si jaitsee poh japinta-alal taan noin 30 ne liö metrin sauna. Poikkeamishakemuksen kohteena oleva tila on hakijoiden omistuksessa. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa hyväksyt ty Akanniemen ase makaava, jossa po. tontti on kaavoitettu AO-5 - merkinnällä omarantaisten erillispientalojen kort te li alu eeksi. AO-5 - tontin rakennusoikeus on 350 k-m2 (kadun varren rakennusala), minkä lisäksi pääasiallisen rakennusalan ja rannan s-alueen väliin saa rakentaa 30 k-m2 talousrakennuksia yms. Paikka, johon venevajaa esitetään, on asemakaavassa merkitty s - alueeksi = alue, jolla puusto tulee säilyttää. Kaa vamääräyksen mukaan s - alu eelle saa rakentaa pohjapinta-alaltaan korkeintaan 30 neliömetrin rantasau nan vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Tontti kohtaisen laiturin enimmäispituudeksi on asemakaavassa määrätty 10 m. Poikkeaminen: Halutaan rakentaa venevaja asemakaavan s - alueelle, jolle asemakaavan mukaan saa sijoittaa pohjapinta-alaltaan korkeintaan 30 neliömetrin rantasaunan ja jonka puusto tulee säilyttää. Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: "Erittäin paha lokkiongelma, muut konstit jo käytetty. Veneen talvisäilytys paranee. Tontille muun varaston rakentaminen haastavaa rinnetontin johdosta. Hanke ei ole merkittävä eikä haitallinen. Yksi mänty kaadettava alta pois." Naapurien kuuleminen ja lausunnot: Hakijan toimesta on kuultu kaikkia alueen omarantaisten tonttien omistajia (kyseessä ensim-

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: mäinen venevalkama alueella) sekä kahta kadun (Tangotie) vastapuolella sijaitsevan tontin omistajaa. Ra janaa pu reilla , , , , , , ja ei ole huo maut ta mis ta. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakentamisen luonne ja sijoittuminen, alueen asemakaavan sisältö se kä raken ta mi sen ar vioi ta vis sa ole vat ym pä ris tö vai ku tukset, ei ra kenta misen ole kat sot tava ai heut ta van MRL 172 :ssä mainittu ja kielteisiä vaiku tuk sia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (asemakaavassa ei ole otettu kantaa venevajan rakentamiseen / poikkeaminen koskee venevajan - ei talousrakennuksen - rakentamista / asemakaavassa tontille osoitet tu kokonaisrakennusoikeus ei ylity venevajan rakentamisen johdosta / ve ne va ja si joit tuu mai se ma ku van kan nalta hy välle pai kal le ei kä haitalli sesti poik kea perin tei ses tä ran tara kenta mi sesta / han ke ei ole maan omista jien ta sa puoli sen koh te lun vastaista: kaikkia rantatontin omistajia kuultu hankkeen luodessa lähtökohdat mahdollisten muiden venevajoja koskevien poikkeamishakemusten käsittelylle) - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista (alueella ei luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita / yhden puun poistamisella hankkeen johdosta ei merkitystä luon non suoje lul li sel ta kannal ta) - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voitteiden saavuttamista (uudella rakentamisalueella ei erityistä merkitystä rakennussuojelun kannalta) - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (venevajan rakentamisesta rantatontille ei aiheudu tavanomaisesta asu mis käy töstä poik kea vaa ympäristöhäiriötä) Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 :ssä edellytetyt erityiset syyt. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen tonttia kos ke van poikkeamisen venevajan rakentamiseksi. Ve ne va jan ra ken ta mi sen yk si tyis koh dat ratkaistaan raken nus lu pahar kin nan yh tey des sä. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuot-

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus ta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 440 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Hyväksyttiin. Liite nro 3 Marko Hakkaraisen ja Marjo Kuusisen poikkeamishakemus, kartta

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (kesä-heinäkuu 2013) KH Aili ja Jari Savolainen ovat myy neet Antti Rajalahdelle ½:n määräosan Raikkouksen kylässä sijaitsevista tiloista Haapala RN:o (pinta-ala 29,41 ha) ja Riitapala RN:o (pinta-ala 8,42 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tarkoitus on asuin ra ken nus paik ka sekä maa- ja metsätalous. 2. Matti ja Pertti Pasanen ovat myy neet Anne Ritaselle 1,0 ha:n suurui sen mää räalan Kalaniemen kylässä si jait se vasta Sällilä - ni misestä tilas ta RN:o Ra kenta matto man koh teen ai ottu käyt tö tarkoitus on maa- ja metsä ta lous. 3. Katja Tommila on myynyt Matti Liimataiselle Pyy rin lah den ky lässä sijaitsevat tilat Alkula RN:o (pinta-ala 5,18 ha) ja Ahvenjärvi RN:o (pinta-ala 4,355 ha) sekä Konginkankaan kylässä sijaitsevan tilan Lisä-Ahvenjärvi RN:o (pin ta-ala 3,99 ha). Rakentamattomien kohteiden aiottu käyt tö tar koitus on maa- ja met sätalous. 4. Suomen valtio / Senaatti kiinteistöt on myynyt perustettavalle yhtiölle Arttekon Oy seuraavat yhteensä 1,4331 ha:n määräalat Paaden tai pa leen kylässä sijaitsevista tiloista - Rautatiealue RN:o , Tie alue RN:o ja Tie alue RN:o (Äänekosken asema) - Rautatiealue RN:o ja Rau ta tie alue RN:o (Suolahden asema-alue) - Rautatiealue (Suolahden vesitorni) Kiinteistönluovutusilmoitukseen merkitty rakennettujen kohteiden aiot tu käyt tö tar koi tus on rautatie ja tiealue. 5. Marja Palm on myynyt Taneli ja Annu Ritaselle Kiimasjärven kylässä sijaitsevan tilan Kaukonhaka RN:o (pinta-ala 4,86 ha). Ra ken ta matto man koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on lomarakennuspaikka. 6. Risto ja Merja Kajander ovat myy neet Helene Lahtiselle ja Viljo När helle Koiviston kylässä sijaitsevan tilan Kotipirtti RN:o (pinta-ala 0,81 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tötar koi tus on asuin rakennuspaikka. 7. Timo Rautiainen on myynyt Niina Liimataiselle Kalaniemen ky lässä sijaitsevan tilan Winnilä RN:o (pin ta-ala 2,04 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on asuin ra ken nus paikka sekä maa- ja metsä ta lous. 8. Sisko Inha on myynyt Janne Jeuloselle ja Anniina Junikalle Koiviston ky lässä si jaitsevan tilan Hakala RN:o (pin ta-ala 1,225 ha). Rakentamattoman koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus asuinrakennuspaikka. 9. UPM-Kymmene Oyj on myynyt Leena ja Olavi Korpelalle 2,1 ha:n suu rui sen määräalan Pyyrinlahden kylässä si jait se vasta Huuhanmäki - ni mi sestä tilas ta RN:o Ra kenta matto man kohteen ai ottu käyt tö tarkoitus on lisäalue. 10. Marjatta Pietiläinen on myynyt Sisko, Heikki, Lasse ja Sanna Toivoselle L.Äänekosken ky lässä sijaitsevan ti lan Suvikoto RN:o (pin ta-ala 1,17 ha). Rakennetun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on lomarakennuspaikka. 11. Aatto Hiekkalan kuolinpesän osakkaat ovat myy neet Jyrki Virtaselle Honkolan kylässä si jait sevan ti lan Mäkelä RN:o (pinta-ala 2 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tar koi tus on asuinra ken nus paikka. 12. Keijo Hokkanen on myynyt Heikki Liimataiselle 24,5 ha:n suu ruisen mää rä alan Kalaniemen kylässä si jait se vasta Nurkkala 1 - ni misestä tilas ta RN:o Ra kenta matto man koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on maa- ja metsätalous. 13. Paavali Metsolan kuolinpesän osakkaat ovat myyneet Jarkko ja Maria Stoltille Ka la nie men ky lässä sijaitsevan ti lan Pykälämäki RN:o (pin ta-ala 17,27 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on asuin ra ken nus paikka sekä maa- ja metsä ta lous. 14. Eero Löytymäki on myynyt Jaana Pulkkiselle ja Ari Ruuskalle Pyyrinlahden ky lässä sijaitsevan tilan Kukkoniemi RN:o (pin ta-ala 0,665 ha). Rakennetun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on lomarakennuspaikka. 15. PV-Putkitus Oy:n konkurssipesä on myynyt Suolahden PS-Rakennus Oy:lle osoitteessa Haapakorventie 16, Suolahti sijaitsevan kiinteistön RN:o (pin ta-ala 0,6658 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on teollisuuskiinteistö. 16. Vieno ja Anna Harjun kuolinpesän osakkaat ovat myy neet Mik ko ja Maija Piiloselle Pyyrinlahden kylässä si jait sevan ti lan Piilola RN:o (pinta-ala 1,45 ha). Arvottomia rakennuksia käsittävän koh teen ai ottu käyt tö tar koi tus on asuinrakennuspaikka sekä maa- ja metsätalous. 17. Marita ja Tero Rantaniva ovat myy neet Jari ja Anne-Maria Puukilaiselle Koiviston kylässä si jait sevan ti lan Rantalepikko RN:o (pinta-ala 0,52 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyttö tar koi tus on asuinrakennuspaikka. 18. Martti Rantala on myynyt Pekka Ketolalle S.Äänekosken ky lässä

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus sijaitsevan tilan Hiekkarinne RN:o (pinta-ala 0,525 ha). Ra kenta mat to man koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on maa- ja metsä ta lous. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Hyväksytään, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistökaupoissa. Hyväksyttiin. Liite nro 4 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (kesä-heinäkuu 2013), kartta

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttäminen / määräala Hankalan tilasta RN:o KH Äänekosken kaupunginhallitus käsitteli etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisiä koskien joulukuun tam mi kuun 2012 välillä tehtyjä kiinteistökauppoja. Kohdassa 3. oli kiinteistökauppa, jossa Kai sa Vuo ri nen oli myy nyt Esa Polakselle 5790 m 2 :n määräalan Paa den taipa leen ky lässä si jaitsevasta Hankalan tilasta RN:o Raken tamatto man kohteen aiottu käyttötarkoitus on raakamaa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Myöhemmin on tullut ilmi, että kiinteistönluovutusilmoituksessa ja kauppakirjan tekstiosassa on ollut virheellinen pinta-alatieto. Todellinen pin ta-ala on kartan mukaan 5.79 ha. Alueesta on osa (alle puolet pinta-alasta) rantayleiskaavan matkailupal ve lu jen/asun to alu et ta (vaihtoehtoinen käyttötarkoitus) ja osa on kaa voit tamatonta aluet ta. Etuostolain 21 a :n mukaan: Jos sopimusehto on määrätty tai muuhun toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että etuosto-oikeuden käyttäminen vältettäisiin, voi 18 :ssä mainittu tuomioistuin kunnan vaatimuksesta päättää, ettei ehto tai toimenpide sido kuntaa tai ole esteenä etuosto-oikeuden käyttämiselle. Kanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa kiinteistön luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Etuosto-oikeuden käyttämiselle 9 :n 1 momentissa varattu aika alkaa kulua vasta, kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Mainitussa kauppakirjassa on ollut kirjoitusvirhe, eikä etuostoa ole yritetty välttää. Asiaa on selvitetty Maanmittauslaitoksesta, jonka mu kaan kanteen nostamiselle varattu määräaika on kulunut, koska kaup pakirja on allekirjoitettu Aika on mennyt um peen (valmistelu: tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Kaupunginhallitus toteaa asian tiedoksi ja loppuunkäsitellyksi. Asia päätettiin jättää pöydälle. Ennen kaupunginhallituksen seuraavaa käsittelyä ko. määräalalla ei saa ryhtyä kaupungin toimivallassa oleviin maankäyttöä kos ke viin toimenpiteisiin. KH 267 Hankalan tilan RN:o määräalan kauppaa koskenutta päivättyä kauppakirjaa on korjattu virheelli sen pin-

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Käsittely: ta-alan osalta : kaupungille toimitetun kiinteistönluovutusilmoituksen mukaan kaupan kohteena olleen määräalan pinta-ala on 5,79 ha. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus toteaa asian tiedoksi ja loppuunkäsitellyksi. Keijo Kainu esitti Jari Halttusen, Pentti Piilosen ja Merja Närhin kannattamana, että kaupunki käyttää etuosto-oikeutta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko yksimielisesti hyväksyä Keijo Kainun esitys. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käyttää etuosto-oikeuttaan Hankalan tilan RN:o määräalan kaupassa.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvioesityksestä 496/000401/2013 KH 268 Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta on lähettänyt vuoden 2014 talousarvioesityksensä kuntiin lausunnolle. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta on hyväksynyt kuntia kuultuaan pe lastustoimen palvelutasopäätöksen kaudelle Koko laitoksen liikevaihdoksi on arvioitu euroa vuonna Liikevaihdosta pe lastustoimen osuus on euroa ja ensihoidon osuus noin 7,9 milj. euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuoden 2014 talousarvioesityksessä noin 2,2 prosenttia vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet nousevat euroa (4 %) prosenttiyksikköä. Pelastustoimen osalta tilikauden alijäämä on euroa. Perusteluna alijäämäiselle ta lousarviolle on pelastuslaitoksen taseessa vuoden 2012 tilinpäätök sessä oleva kumulatiivinen ylijäämä, joka kuntien allekirjoittaman yh teistoimintasopimuksen mukaisesti tulee ottaa huomioon seuraavien vuosien talousarviossa. Vuoden 2014 talousarvioesityksen tulevien vuosien taloussuunnitelmassa on huomioitu vuoden 2012 tilinpää töksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä siten, että taseen kumulatiivi nen ylijäämä nollaantuu suunnitelmavuosien aikana. Kuntien pelastustoimen maksuosuuksien neljän prosentin kasvu johtuu pääasiassa alijää män pienentämisestä ja henkilöstökulujen kasvusta sekä paloase mien rakentamisista aiheutuneista suunnittelu- ja vuokrakustannuksista. Pelastuslaitoksen talousarvioesityksen mukaan Äänekosken pelastustoimen maksuosuus vuonna 2014 on euroa eli euroa ja 3,6 % kuluvan vuoden osuutta suurempi. Oheismateriaalina esitetään pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvioesitys. (Valmistelija talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Esitetään lausuntona Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnalle, että kuntien maksu osuuksien kasvun tulisi noudattaa yleistä kustannustason nousua (kuluttaja- ja palkkatasoindeksit), mikä ennusteiden mukaan vuodel le 2014 on n. 2 %.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Talousarviossa esitetty 4 %:n maksuosuuksien kasvu ylittää huomattavasti kuntien muiden kulujen kasvun sekä kuntien maksukyvyn rajat. Hyväksyttiin.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Talouden vakauttaminen koskien vapaa-aikapalveluiden tilavuokria KH Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että vapaa-aikatoimen tulee huomioida vuoden 2013 talousarvioon euron tulot tilaja käyttömaksuihin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Lautakunnan kokouksessa hyväksyttiin musiikkioppilaitoksen oppilasmaksujen korotukset alkaen. Samalla lautakunnalle esitettiin muiden tilojen erilaisia tila- ja käyttömaksuja, jotka päätettiin tuoda lautakunnan päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. Lautakunta on myös aiemmin päättänyt, että liikuntatalon voimailusaliin tulee käyttömaksut alkaen. Vapaa-aikalautakunnan kokouksessa hyväksyttiin liitteen mukaiset palvelu- ja hinnoitteluperiaatteet vapaa-aikapalveluiden eri tiloihin. Vapaa-aikalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle maksujen yleisenä periaatteena, että järjestöjen alle 18-vuotiaille myönnetyt käyttövuorot ja sotiemme veteraanien järjestöt vapautetaan käyttömaksuista. Lisäksi vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaan kaupungin muiden hal lin to kun tien tu lee mää ri tel lä ti loil leen tilavuokrat. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Merkitään tiedoksi liitteessä esitetyt vapaa-aikalautakunnan hyväksymät palvelu- ja hinnoitteluperiaatteet vapaa-aikapalveluiden eri tiloihin. Kaupunginhallitus hyväksyy maksujen yleisenä periaatteena, että järjestöjen alle 18-vuotiaille myönnetyt käyttövuorot ja sotiemme veteraanien järjestöt vapau tetaan käyttömaksuista. Kaupunginhallitus edellyttää, että myös muut kaupungin toimialat määrittelevät tiloilleen tilavuokrat. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Rolf Nyholm esitti Kari Kiiskisen, Sirpa Martinsin ja Merja Närhin kannattamana, että "Äänekosken alueella toimivien urheiluseurojen ja järjestöjen toimintaa ei pidä vähätellä nuo rison ja varttuneen väen liikuttamiseksi, sik-

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus si Sosialide mokraatit esit tävät, että suunnitelluista harrastuspaikkojen ja lii kuntapaikkojen vuokra maksuista luovutaan. Vaikka maksut olisi vatkin aivan oikein kohdennettu vain aikuis väestöön yli kahdeksan toista ikäisille, niin se tulee vai kuttamaan seurojen osalta sii hen, että osa toimintamaksuista tulee kohdentumaan myös nuoriin. Siksi So sialide mokraatit esittävät valtuustolle, ettei vapaa-aika lautakunnan esitystä harrastusmak suista oteta käyttöön. Vapaa-aikatoimelta ei vaadita säästöä." Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska kes kustelun aikana oli tehty pohja ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat kaupunginjoh tajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kan nattavat Rolf Nyholmin ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Risto Kumpu, Tommi Lunttila, Pentti Piilo nen, Piia Soininen, Jaana Tani ja Matti Tiusanen), 6 ei-ääntä (Heikki Flinkman, Kari Kiiski nen, Sirpa Martins, Rolf Nyholm, Merja Närhi ja Pirjo Uusi talo), 1 tyhjää (Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi, että koska suoritetussa äänestyksessä äänet menivät tasan, puheen johtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtaja totesi Rolf Nyholmin ehdotuksen tulleen kaupun ginhallituksen päätökseksi ää nin 6-6, 1 tyhjää, puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Päätettiin esittää kaupunginvaltuustolle, ettei vapaa-ai ka lau takun nan esi tystä har ras tus mak suista oteta käyttöön ja ettei vapaa-aikatoimelta vaadita euron säästöä. KVALT Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Rolf Nyholm esitti Leila Lindellin, Jouni Sohlmanin, Risto Kummun, Marke Tuomisen, Timo Pullin ja Martti Isoviidan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Matti Virtanen eí esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Varajäsen Eila Nurmi osallistui tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. VAPAA Vapaa-aikalautakunta käsitteli ensimmäisen ker ran ti la vuok ra-asiaa , jolloin esitettiin lautakunnan va kautta mis toi menpiteitä kaupunginhallitukselle. Tuolloin päätettiin, et tä jär jes tö avustuksia ei tul taisi leikkaamaan, mikäli tiloille asetetaan käyt tö maksut. Vapaa- aikalautakunta käsitteli tilamaksuja seuraavan kerran iltakou lus sa ja vie lä kah desti vapaa-aikalautakunnassa vuoden 2012 ai kana ja vii meksi , jolloin yksityiskohtainen hinnoittelu hy väk syttiin eri tiloil le ja se esitettiin edelleen kaupunginhallitukselle. Vakauttamisohjelmassa on esitetty, että vuoden 2013 aikana tu lisi saa da va paa-ai ka toi men tiloilta käyttömaksujen avulla euron li sä tulot. Valtuuston hyväksymässä vakauttamisohjelmassa on määritelty, että lau ta kun nilla on oi keus poiketa vakauttamisohjelmasta kaupungin hal li tuksen erillispäätöksellä, mikäli on saavutettavissa vastaava säästö tai tulo jen li säys muilla keinoilla. Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa ja joka päätti, et tä ti loille ei ase teta käyttömaksuja, eikä lautakunnalta vaadita eu ron säästöä muista kohteista. Asia palautettiin valtuustosta lautakunnan uu del leen val misteltavaksi. Äänekosken kaupungin hallintosäännön 3 4:n kohdan mukaan kau pun gin val tuusto päät tää kunnan palveluista ja muista suoritetta-

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikajohtajan ehdotus: vista mak sujen ylei sistä peri aatteista. Se asia, peritäänkö tiloista maksuja ja kei tä mah dolli sesti niistä vapautetaan on katsottava maksu jen ylei siksi perus teiksi. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että sen hyväk sy män va kaut ta mis oh jelman mukaisesti se päättää, et tä kau pungin va paa-aika toi men hallinnoimille tiloille vahvistetaan käyttö/ti lamak sut. Vakauttamisohjelmassa esitetyn euron lisätulon saaminen edel lyt tää, et tä kai kil la kaupungin tiloilla on tilavuokrat. Samalla lautakunta esittää, et tä sa ma pe ri aa te tulee saattaa koskemaan myös mui den hal lintokuntien tiloja. Käyttömaksuista esitetään vapautettavan seuraavat ryhmät: - alle 18-vuotiaiden ohjatut ryhmät myönnetyillä vuoroilla - sotiemme veteraanien järjestöt Paikallisilta järjestöiltä ei peritä maksua mainospaikkojen myynnistä vapaa-aikatoimen tiloihin. Vapaa-aikalautakunnan ja muiden hallintokuntien tulee tehdä päätökset tilojen yksityiskohtaisesta hinnoittelusta siten, että maksut ovat voi mas sa Käyttömaksujen periminen ja laskuttaminen ei vaadi vapaa-aikatoimelta li sää toi mis to henkilökuntaa. Hyväksyttiin. KH Esityslistan oheismateriaalina jaetaan vapaa-aikalautakunnan hyväksymät vapaa-aikapalveluiden tilojen palvelu- ja hinnoitteluperiaatteet. Kaupunginjohtajan ehdotus:

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Hallintosäännön 3 :n 2 momentin 4. kohdan mukaisesti kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi, että tilavuokrien perin nän yleisiksi periaatteiksi hyväksytään seuraavat: Käyttömaksuista ja tilavuokrista vapautetaan: 1. alle 18-vuotiaiden oh ja tut ryh mät myönnetyillä vuoroilla ja 2. kaikki sotiemme veteraanien järjestöt Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin ta lou den va kaut ta mis ohjelman perusteella vapaa-aikalautakunnan on otetta va käyt töön (51 ) hyväksymänsä vapaa-aikapal velui den ti lojen palvelu- ja hinnoitteluperiaatteet. Edellä mainitun lisäksi kaupunginhallitus päättää, että myös muiden toimialojen on välittömästi käynnistettävä omien tilojensa osalta käyttö- ja vuokrausperusteiden hinnoittelun valmistelutyö. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia palautetaan kokonaisuudessaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että toisenlaisia ratkaisuja tulopuolen lisäämiseksi on kyettävä löytämään. VAPAA Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että päätös palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi ei tarkoita talouden vakauttamisohjelman kokonaistavoitteista luopumista. Tilavuokrien ottamisesta käyttöön kaupungin tiloille on käsitelty kaupungin eri hallintoelimissä seuraavasti: - vapaa-aikalautakunta , , , , ja kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto asetti vakauttamisohjelmassa vapaa-aikalautakunnalle euron tavoitteen liittyen tilamaksuihin. Samalla päätettiin, että avustukset säilyvät saman suuruisina, mikä li

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus käyttömaksut tulevat tiloille. Vapaa-aikalautakunnan keskeiset tulolähteet ovat tällä hetkellä uimahallimaksut ( ), kirjaston sakkomaksut ( ), kulttuurin tila/pääsymaksut ( ), liikuntatalon kuntosalimaksut (n ), musiikkiopiston oppilasmaksut ja kuntaosuudet (n ) ja kurssimaksut eri liikuntaryhmistä (n ). Vuoden 2013 kokonaistuloiksi on arvioitu Vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia eri järjestöille ja toimijoille: liikuntatoimi * järjestöavustukset * urheilijastipendit * S-S jäähalli nuorisopalvelut * järjestöavustukset kulttuuritoimi * yksityiset taiteilijat/harrastajat * järjestöavustukset * Keitele-Museo * Keitele Jazz Lisäksi kaupunginhallituksen päätöksellä on myönnetty Äänekosken Huima ry:lle ja Keitele Jazzille markkinointiavustuksina. sosiaali- ja terveysalan järjestöt * järjestöavustukset kyläyhdistykset * järjestöavustukset Avustukset yhteensä Kun arvioidaan, mikä on välillisen tuen osuus liikuntatilojen osalta järjestöille ilmaisina käyttö vuoroina viime vuoden tilinpäätöksen perusteella, on se seuraava: - liikuntatalo, 55 % järjestökäyttö liikuntapuisto, 50 % järjestö käyt tö

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus muut kentät, 40 % järjestökäyttö ladut ja polut, 25 % järjestökäyttö luistinradat, 5 % järjestökäyttö Arvio osoittaa, että kunnan välillinen tuki ilmaisina vuoroina on paljon suurempi kuin avustukset. Tilamaksuista päättäminen ja se miten saavutetaan euron tulojen lisäys on osoittautunut vaikeaksi, niin on parasta pohtia asiaa uudesta näkökulmasta: 1) Tilamaksujen käyttöönotosta ei löydy yhteistä poliittista näkemystä 2) Tilojen ilmaiset käyttövuorot ovat paljon merkityksellisempiä järjestöille kuin avustukset 3) Voidaanko avustussummia kokonaisuudessaan pienentää 4) Otetaanko käyttöön maksullisten tilaisuuksien ja aikuisten ottelut/kilpailut hinnoittelun piiriin? 5) Vapaa-aikalautakunnan toimialalta ei löydy uusia, merkittäviä hinnoi teltavia palveluita/tuotteita. 6) Korotetaanko nykyisiä voimassaolevia hintoja/taksoja? Oheismateriaalina tietoja järjestöavustuksista ja tilamaksujen hinnoitteluvaihtoehtoja. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää seuraavista vakauttamistoimenpiteistä, jotta euron tavoitteeseen päästään: * Voimailusalin hinnoittelu tulee voimaan saman suuruisena kuin kuntosali (asiasta on olemassa aikaisempi päätös) * Vähennetään avustuksia vuoden 2014 alusta seuraavasti

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus liikuntatoimi - nuorisotoimi - kulttuuritoimi * Korotetaan uimahallimaksuja molemmissa uimahalleissa 1 /asiakas, arvio x 0,25 n * Otetaan käyttöön maksullisten tilaisuuksien ja aikuisten kilpailujen/otteluiden hinnoittelu - lautakunta laatii myöhemmin yksityiskohtaisen hinnoittelun, jossa hinnoittelu tehdään mm. Painotalolle, liikuntatalolle, Suolahtisalille ja urheilukentille. Hinnoittelussa tulee huomioida ulkopuolinen käyttö eritasoisena hintana Vapaa-aikalautakunta esittää, että myös muut kaupungin hallintokunnat laativat hinnoittelun omiin tiloihinsa maksullisista tilaisuuksista. Käsittely Jouni Sohlman esitti, että uimahallien pääsymaksuja ei korotettaisi. Hänen esitystään ei kannatettu. Hyväksyttiin vapaa-aikajohtajan ehdotus. KH 269 Kaupunginvaltuuston hyväksymän IV vakauttamisohjelman mukaan vapaa-aikatoimen tulee saada tila- ja käyttömaksujen tar kis tamisesta yhteensä euron nettosäästöt vuoden 2013 aikana. Lisäksi uimahallien käyttöaikojen supistamisesta ja Äänekosken uimahallin lipunmyynti- ja kahvilapalveluiden uudelleen järjestämisestä tulee saada yhteensä euron nettosäästöt vuoden 2013 aikana. Vapaa-aikalautakunnan tekemä päätös merkitsee sitä, että ti la- ja käyttömaksuista päätetty euron nettosäästö toteutuu vas ta vuoden 2014 aikana eikä kuluvana vuotena ollenkaan. Myös ui ma hallien käyttöaikojen supistamisesta ja Äänekosken uimahallin li punmyynti- ja kahvilapalveluiden uudelleen järjestämisestä päätetty euron nettosäästö toteutuu vain osittain. Valtuuston hyväksymässä vakauttamisohjelmassa on määritelty, et-

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Käsittely: tä lautakunnilla on oikeus poiketa vakauttamisohjelmasta kaupungin hallituksen erillispäätöksellä, mikäli on saavutettavissa vastaava säästö tai tulojen lisäys muilla keinoilla. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vapaa-aikalautakunnan hyväksymät vakauttamistoimenpiteet, jotka merkitsevät euron nettosäästöä vuodesta 2014 alkaen. Kaupunginhallitus edellyttää, että vapaa-aikalautakunnan on tehtävä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitys siitä, miten vapaa-aikatoimelle vuodelle 2013 päätetyt yhteensä euron nettosäästöt saavutetaan. Kaupunginjohtaja tarkensi esitystään: Kaupunginhallitus edellyttää, että vapaa-aikalautakunnan on tehtävä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitys siitä, miten vapaa-aikatoimelle vuodelle 2013 päätetyt yhteensä euron nettosäästöt saavutetaan tulevina vuosina. Hyväksyttiin.

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Äänekosken historiakirjoitus 89/P002003/ /P002003/2010 KH Äänekosken ja Suolahden kaupunginvaltuustot päättivät vuonna 1987 käynnis tää yhteisen paikallishistorian kirjoittamisen. Historian kirjoittajaksi valittiin FL Jorma Vilmi Jyväskylän yliopistosta. Yhteinen paikallishistoria alueen esihistoriasta vuoteen 1932 julkistettiin juuri Äänekosken 80-vuotisjuhlien kynnyksellä. Paikallis historian (238 tekstisivua, li säksi lähdeviitteet, hakemistot ja talon haltijaluettelo yht. 55 sivua) kustannukset olivat markkaa, painosmäärä 2500 kpl. Kirjoitustyötä koskevissa neuvotteluissa tuotiin esille ajatus, että vuodesta 1932 eteenpäin tehtäisiin molempien kuntien omat historiat. Äänekosken kaupunginvaltuusto päätti pidetyssä 80-vuotisjuhlako kouksessa, että Äänekosken historiasta kirjoitetaan jatko-osa vuo desta 1932 ny kypäivään. Tavoitteena oli, että teos valmistuisi Ääne kosken 100-vuotisjuhlaan Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry esitti vuonna 2001 Konginkan kaan loppuunmyydyn pitäjänkirjan uuden painoksen ottamista siten, että tekstis sä ilmenneet puutteet ja virheet korjattaisiin. Koska kirja päättyy 1970-luvun puo leenväliin, jatkettaisiin kirjoitustyötä nykypäi vään. Vuonna 1978 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kotiseutusarjassa julkaistu Konginkankaan kirja on artikkelimuotoinen eri kirjoittajien teemako konaisuuksis ta koottu historiateos, jossa käsitellään Konginkankaan historialliset vaiheet esi historiasta 1970-luvun puoleenväliin. Äänekosken em. juhlavaltuusto päätti myös Konginkankaan kirjan uudistetun, korjatun painoksen ottamisesta sekä historiakirjan ulottamisesta ny kypäivään.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asetetun historiatoimikunnan esityksestä Äänekosken kaupunginhallitus hyväk syi vuoden 2002 lopulla, että korjattavan ja laajennettavan Kongin kankaan histo riikin laajuus on noin 560 sivua; teoksesta karsitaan viitesivut ja talonhaltijaluet telo; tekstiä osin tiivistetään, taittoa uusi taan ja kuvitusta tarkistetaan sekä oleel liset asiavirheet korjataan ja esihistoria kirjoitetaan uudelleen ja että itsenäisen Konginkankaan vuodet osuus kirjoitetaan 64/80 sivuun. Näillä tarkennuksilla uusimisen kustannusarvio on noin euroa ja tavoit teena on saada työ päätökseen vuoteen 2008 mennessä. Toimikunta esitti, että Kehittyvän Äänekoski historiateoksen laajuus olisi noin 480 sivua, jolloin teoksen kustannusarvio olisi noin euroa. Toimikunta esitti, että työ alkaisi vuonna 2004 ja saatetaan päätök seen vuoteen 2011 men nessä. Historiateosten tuottamista ja valvomista varten asetetussa toimikunnassa ovat viime vaiheessa olleet jäseninä Otto Minkkinen, Mirjami Haverinen, Jaana Tani, Taisto Poikonen, Pekka Soininen ja Jouko Salonen se kä Helena Pasanen-Tark ka (Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry:n nimeämä) ja Timo Enäkoski (Vanhan Äänekosken Kotiseu tuyhdistys ry:n nimeämä). Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Otto Minkkinen ja sihteerinä on toimi nut Pekka Soininen. Korjattavan ja laajennettavan Konginkankaan historiikin valmistelusta on solmittu sopimus Viestintä Risto Korhonen T:mi kanssa, kirjoittajina Risto Korhonen ja Jorma Heiskanen. Kehittyvä Äänekoski teoksen osalta toimikunta on käsitellyt teemarunkoa ja val mistellut kirjoittajavalintaa. Teoksen sisältö ulottuisi vuosituhannen vaihteen al kuun saakka. Äänekosken ja Suolahden kaupunkien ja Sumiaisten kunta päättivät syksyllä 2005 kuntien lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta vuoden 2007 alusta. Täten teoksen valmistuessa Äänekosken 100-vuotisjuhlavuonna 2011 jäisi kuntarakenteen uudet muutokset kirjan ulkopuolelle.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Historiatoimikunta päätti em. johdosta toistaiseksi keskeyttää väliaikaisesti Kehit tyvä Äänekoski teoksen valmistelun, jotta voidaan selvittää teoksen sisällölliset tavoitteet mahdollisesti uudestaan esim. siten, että uudet muutosvuodet ja Suo lahden alueen historia sisällytetään kirjaan. Tällöin teoksen valmistuminen juhla vuodeksi on kyseenalaista. Uudessa tilanteessa on syytä mm. arvioida, tullaanko kirjoittamaan yksi historia teos, joka sisältää myös Sumiaisten ja Suolahden historiaosuudet vai kirjoite taanko oma Suolahden historia vuodesta 1932 lähtien ja oma Sumiaisten pitä jänkirjan jatko-osa 1970-luvun puolivälistä läh tien vai toteutetaanko jokin muu tai muut julkaisuvaihtoehdot. Äänekosken kaupunginhallitus hyväksyi jatkaa nykyisen historiatoimi kunnan toimikautta vuoden 2006 loppuun asti siten, että puheenjoh tajana jatkaa edelleen Otto Minkkinen ja sihteerinä Pekka Soininen ja että vuoden 2007 alus sa nimetään uusi historiatoimikunta. Vuoden 2006 aikana toimikunnan pääasial lisena tehtä vänä on Kon ginkankaan täydennysosan käsikirjoituksen tarkastami nen ja teok sen valmistumis-aikataulun valvonta sekä Kehittyvä Ää nekoski -teok sen sisällön alustava arviointi ja määrittely. Äänekosken kaupunginhallitus esitti Sumiaisten kunnalle, että kunnan pitäjänkir ja uudistetaan uuden kunnan muodostamiseen asti. Lisäksi esitettiin Suolahden kaupungille, että Kehittyvä Äänekoski -teoksen yhteydes sä myös Suolahden his toria kirjoitetaan vuodesta 1932 uuden kun nan muodostamiseen asti. Asian yksi tyiskohtaisempi valmistelu an nettaisiin vuoden 2007 alussa toimintansa aloitta valle uudelle histo riatoimikunnalle. Lopullisen päätöksen asiassa tekisi uuden kunnan yhdistetty valtuusto vuoden 2007 aikana. Sumiaisten kunnanhallitus on esittänyt, että Sumiaisten pitäjänkirja uudistetaan uuden kunnan muodostamiseen asti. Suolahden kaupunginhallitus on esittänyt, että Suolahden kauppalan ja kaupungin itsenäisestä ajasta vuosilta kirjoitetaan oma historia aivan kuten Konginkankaalta ja Sumiaisista. Äänekosken kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Sumiaisten kunnanhallituksen ja Suolahden kaupunginhallituksen lausunnot todeten,

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus että lopullisen päätöksen asiassa tekee uuden kunnan yhdistetty valtuusto vuoden 2007 aikana. Yhdiste tylle valtuustolle asian valmistelee vuoden 2007 alussa toimintansa aloittava uusi historiatoimikunta. Uuden kunnan aloittaessa toimintansa asettaa sekä kaupungin talous että aika taulutus ra joitteita historiakirjoitukselle. Kuntarajat muodostavat vain yhden, mutta varsin merkittävän näkökohdan alu een tarkaste lulle. Historiikin ulottaminen kattamaan uuden kunnan alkuvuodet ja Äänekosken koko sata vuotta olisi perusteltua. Kirjan aiottua val mistumista tulisi siirtää noin 5-10 vuodella, jotta näkökul maa nykyi siin vuosiin saataisiin. Tällöin olisi mahdollista kirjoittaa historiikkiin vuodet sekä Äänekosken että Suolahden osalta sekä si sällyttää siihen myös Sumiaisten vuodet 1970-luvulta eteenpäin. (Valmistelija Jouko Salonen) Kaupunginjohtajan ehdotus: Nimetään Konginkankaan historiakirjan uusitun, täydennetyn painoksen loppuun saattamista valmistelemaan toimikunta. Pyydetään Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kiltä ry:tä ja Vanhan Äänekosken Kotiseuutyhdistys ry:tä nimeämään jäsenen toimikuntaan. Työn tulee valmistua vuoden 2009 lop puun men nessä. Esitetään kaupunginvaltuustolle, että yhteistä historiakirjaa Äänekosken, Suolah den, Sumi aisten alueelle nykypäivään saakka valmistellaan em. suuntaviivojen mukaisesti ja että valmistelua suoritetaan toistaiseksi em. toimikun nan toimesta. Työlle asetetaan oma toimielin Konginkankaan histo riikin valmistuttua. Hyväksyttiin. Toimikuntaan valittiin Otto Minkkinen, Mirjami Haverinen, Jaana Tani, Taisto Poikonen, Pekka Soininen ja Jouko Salonen. Otto Minkkinen valittiin samalla toimikunnan puheenjohtajaksi. Päätettiin pyytää Konginkankaan Kotiseutuyhdistys Kömin Kilta ry:tä ja Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry:tä nimeämään jäsenen toimikuntaan.

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 2 (1/19)

Kaupunginhallitus liite nro 2 (1/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (1/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (2/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (3/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (4/19) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden muutosten ja mah dol li sen valtionosuusuudistuksen vaikutuksiin.

Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden muutosten ja mah dol li sen valtionosuusuudistuksen vaikutuksiin. Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 32 26.08.2015 Vapaa-aikalautakunta 38 22.09.2015 Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje KH 08.06.2015 161 Keskushallinnossa on valmistelu ohjeet vuoden

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija KOKKOLAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja 1.12.2014 86 Asia Poikkeamislupa / Vehmanen Sami ja Maija Valmistelijat: Asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen, p. 040-4892115 ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannalla

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannalla Kaupunginvaltuusto 46 04.03.2013 Kaupunginhallitus 105 25.03.2013 Tekninen lautakunta 72 18.06.2013 Kaupunginhallitus 247 19.08.2013 Tekninen lautakunta 85 10.09.2013 Kaupunginhallitus 293 30.09.2013 Vastaus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 1 RAKENNUSLAUTAKUNTA 2/2012 Aika: Torstai 15.3.2012 klo. 19.00-20.00 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Sirkka Mäkinen varapuheenjohtaja Kari Aalto jäsen Jani

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 1294/02.07.00/2015 275 Kuhmoisten Hahmajärven leirikeskuksen myynti tarjousten perusteella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 KAUPUNGINHALLITUS 6 23.01.2017 6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että Sosiaalilautakunta 10 01.03.2016 Kunnanhallitus 59 21.03.2016 Kunnanhallitus 71 11.04.2016 Kunnanvaltuusto 15 18.04.2016 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN OPPISOPIMUSTOIMEN PERUSTAMINEN KESKUSKEITTIÖLLE Sosltk 01.03.2016

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot