Otsikko Sivu. 272 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 272 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus AIKA kello 18:00-20:35 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Irene Tiaisen poikkeamishakemus Marko Hakkaraisen ja Marjo Kuusisen poikkeamishakemus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (kesä-heinäkuu 2013) Etuosto-oikeuden käyttäminen / määräala Hankalan tilasta RN:o Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvioesityksestä Talouden vakauttaminen koskien vapaa-aikapalveluiden 19 tilavuokria 270 Äänekosken historiakirjoitus Äänekosken sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite 40 Työtä työttömille - Sanssi-kortti ja palkkatuki käyttöön kunnan aktiivisella otteella 272 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken 41 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 273 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite, että kaupunki ottaa kielteisen 42 kannan ALKO:n Suolahden myymälän lakkauttamiseen 274 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Hallintojohtajan päätökset Määräalan myyminen tilasta Peltola 13:106 49

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 18:00-20:35 puheenjohtaja Halttunen Jari 18:00-20:35 jäsen Kainu Keijo 18:00-20:35 jäsen Lindell Leila 18:00-20:35 2. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 18:00-20:35 jäsen Närhi Merja 18:00-20:35 jäsen Piilonen Pentti 18:00-20:35 jäsen Tuominen Marke 18:00-20:35 jäsen poissa 270 Lång Kyllikki 18:00-20:35 varajäsen POISSA Lunttila Tommi 1. varapuheenjohtaja MUU Tiusanen Matti 18:00-20:35 valtuuston puheenjohtaja poissa 270 Nyholm Rolf 18:00-20:35 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 18:00-20:35 valtuuston 2. varapuh.joht. Soininen Piia 18:00-20:35 valtuuston 3. varapuh.joht. Javanainen Hannu 18:00-20:35 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 18:00-19:30 kaavoituspäällikkö Möller Heli 18:00-20:35 hallintojohtaja poissa 270 Tuononen Matti 18:00-20:35 talousjohtaja Lukkarinen Keijo 18:00-19:20 apulaisylilääkäri Kolehmainen Raija 18:00-19:20 perusturvajohtaja Aho-Pynttäri Sakari 18:00-18:10 kehityspäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Heli Möller Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä , Matti Tuononen Pöytäkirjanpitäjä 270 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jari Halttunen Pentti Piilonen

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9-12 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 262 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 263 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 16. päivänä elokuuta 2013 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytä kirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä 19. päivänä elokuuta 2013 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Halttunen ja Pentti Piilonen. Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Irene Tiaisen poikkeamishakemus 521/ /2013 KH 264 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Rakennuspaikkana on 3850 m2:n suu ruinen Suolahdessa sijaitseva ti la RN:o Rakennuspaikan osoite on Sumiaistentie 88, Suo lahti. Kiin teis tön etäi syys lä himmästä koulus ta ja Suo lah den keskus tas ta on vajaa 2 km. Rakennuspaikalla halutaan laajentaa loma-asuntokäytössä olevaa entistä omakotitaloa: noin 54 k-m2:n rakennukseen tehtäisiin vanhan purettavan kuistin tilalle 38 k-m2:n laajennus. Laajennusosaan sijoittuisi kuisti. wc ja tekninen tila. Rakennukseen tulisi laajennuksen myötä sisävessa ja se liitettäisiin kunnallistekniikkaan. Poikkeamishakemuksen kohteena oleva tila on Irene Tiaisen omistuksessa, hakijana on omistajan myöntämällä valtakirjalla Jaakko Tiainen. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa rakentamiseen osoitettu alue tilasta on kaavoi tettu AP-merkinnällä asuinpientalojen korttelialueeksi. Kaa va ton tin pinta-ala on 1784 m2, rakennusoikeus 446 k-m2 (tonttitehokkuusluku e=0,25) ja ker ros luku ½ I. Kiin teistön itäosa on kaa vas sa osoitettu puis toksi (VP) ja Su mi aistentiehen rajoittu va ka peahko alue lii ken neja katualueeksi. Lainvoimaisen asemakaavan lähtökohtana on olemassa olevan raken nuk sen purkaminen: rakennus sijoittuu pääosiltaan asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle istutettavaksi kaavoitetulle alueen osalle. Alueella on voimassa myös Äänekosken kaupunginvaltuuston hyväksymä Suolahti 2020 osayleiskaava, jossa po. kiinteistö on osoitettu AP-alueeksi (pientalovaltainen asuntoalue). Hakemuksen kohteena oleva rakennus on merkitty suojeltavaksi (SR). Kaavamääräyksen mukaan rakennuksen purkaminen on kielletty kunnes rakennussuojelu on ratkaistu asemakaavassa. Ennen rakentamista ja sen ympäristöä merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Poikkeaminen: Halutaan laajentaa rakennusta, joka sijoittuu asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle istutettavalle rakennusalueen osalle. Asemakaavan mukaista tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: "Kiinteistön omistama maa-alue poikkeaa kaupungin asemakaavasta (vahvistettu ). Tonttia ei ole merkitty kaupungin kiinteistörekisteriin vaan maa-alue on tilana (Rauhalan tila). Vesi- ja viemäriver kostoon liittyminen tulee olemaan tarpeellinen tälle asemakaava-alu eella olevalle tilalle. Kuistin rakentamisen yhteydessä saadaan lo marakennukseen vesivessa ja suihku. Ei haittavaikutuksia alueelle." Naapurien kuuleminen ja lausunnot: Rajanaapureilla , , ja ei ole huomauttamista. Keski-Suo men mu seon lausunto on liitteenä. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakentamisen luonne ja sijoittuminen, alueelle asemakaavassa ja osayleis kaavassa osoitettu maankäyttö se kä ra ken ta mi sen ar vioi ta vis sa ole vat ym pä ris tö vai ku tukset, ei ra kenta mi sen ole kat sot tava ai heut ta van MRL 172 :ssä mainittu ja kielteisiä vaiku tuk sia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (ase ma kaa van kaa va mer kintä sitovan rakennusalan osalta on katsot tava van hen tu neeksi / hanke ei ole osayleiskaavassa osoitetun rakennuksen säilyttämistä kos ke van mer kin nän vastainen, terassi-kuistin mittasuhteet ym. Keski-Suo men museon lausunnossa mainitut asiat ratkaistaan rakennuslupa harkinnassa / ra ken nus si joit tuu täy den tä mään ole mas sa ole vaa yh dyskun ta ra ken netta / ra ken nus si joittuu maise ma kuvan kan nalta hy välle pai kal le / han ke ei ole maan omista jien ta sa puoli sen koh te lun vastaista) - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista (alueella ei luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita / poikkeaminen ei aiheuta muutosta nykytilanteeseen luonnonsuojelulliselta kannalta) - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voitteiden saavuttamista (hanke luo edellytykset osayleiskaavassa suojelukohteeksi merkityn rakennuksen säilyttämiselle, yksityiskohdat ratkaistaan rakennuslupaharkinnan yhteydessä) - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (rakentamisesta ei aiheudu tavanomaisesta asumiskäytöstä poikkeavaa ympäristöhäiriötä / kiinteistön vesihuoltoratkaisu säännösten mukainen / kyseessä on olemassa olevan tieverkoston varaan sijoittuva rakentaminen) Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 :ssä edellytetyt erityiset syyt.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen tilaa RN:o kos ke van poikkeamisen. Rakennuksen laajennushankkeen yk si tyis koh dat ratkaistaan rakennuslupaharkin nan yh teydessä. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 440 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Hyväksyttiin. Liite nro 1 Liite nro 2 Keski-Suomen museon lausunto Irene Tiaisen poikkeamishakemuksesta Irene Tiaisen poikkeamislupahakemus,kartta

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Marko Hakkaraisen ja Marjo Kuusisen poikkeamishakemus 582/ /2013 KH 265 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Rakennuspaikkana on 3343 m2:n suu ruinen Akanniemen asemakaava-alueella osoit tees sa Tan gotie 16 sijaitseva tont ti Tont ti on keskim mäi nen seit se män Keiteleen rantaan rakennetun oma ran taisen omako titon tin ryh mäs tä. Alu een etäi syys Ää ne kos ken kes kustas ta on run saat 4 km. Tontin puolelle noin metrin etäisyydelle vesirajasta halutaan rakentaa 4 m x 6,5 m suu rui nen hir si ra ken tei nen ve ne vaja. Kat to kal te vuus oli si 1/3, katon väri musta ja ra ken nuksen ul ko väritys tum ma. Etäisyys naapurin ra jasta olisi 7 m ja hankkeen to teutta mi nen edel lyttäisi paikalta yhden män nyn kaata mista. Tontin ranta-alueella noin 15,5 met rin etäisyydellä ranta viivas ta si jaitsee poh japinta-alal taan noin 30 ne liö metrin sauna. Poikkeamishakemuksen kohteena oleva tila on hakijoiden omistuksessa. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa hyväksyt ty Akanniemen ase makaava, jossa po. tontti on kaavoitettu AO-5 - merkinnällä omarantaisten erillispientalojen kort te li alu eeksi. AO-5 - tontin rakennusoikeus on 350 k-m2 (kadun varren rakennusala), minkä lisäksi pääasiallisen rakennusalan ja rannan s-alueen väliin saa rakentaa 30 k-m2 talousrakennuksia yms. Paikka, johon venevajaa esitetään, on asemakaavassa merkitty s - alueeksi = alue, jolla puusto tulee säilyttää. Kaa vamääräyksen mukaan s - alu eelle saa rakentaa pohjapinta-alaltaan korkeintaan 30 neliömetrin rantasau nan vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Tontti kohtaisen laiturin enimmäispituudeksi on asemakaavassa määrätty 10 m. Poikkeaminen: Halutaan rakentaa venevaja asemakaavan s - alueelle, jolle asemakaavan mukaan saa sijoittaa pohjapinta-alaltaan korkeintaan 30 neliömetrin rantasaunan ja jonka puusto tulee säilyttää. Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: "Erittäin paha lokkiongelma, muut konstit jo käytetty. Veneen talvisäilytys paranee. Tontille muun varaston rakentaminen haastavaa rinnetontin johdosta. Hanke ei ole merkittävä eikä haitallinen. Yksi mänty kaadettava alta pois." Naapurien kuuleminen ja lausunnot: Hakijan toimesta on kuultu kaikkia alueen omarantaisten tonttien omistajia (kyseessä ensim-

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: mäinen venevalkama alueella) sekä kahta kadun (Tangotie) vastapuolella sijaitsevan tontin omistajaa. Ra janaa pu reilla , , , , , , ja ei ole huo maut ta mis ta. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakentamisen luonne ja sijoittuminen, alueen asemakaavan sisältö se kä raken ta mi sen ar vioi ta vis sa ole vat ym pä ris tö vai ku tukset, ei ra kenta misen ole kat sot tava ai heut ta van MRL 172 :ssä mainittu ja kielteisiä vaiku tuk sia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (asemakaavassa ei ole otettu kantaa venevajan rakentamiseen / poikkeaminen koskee venevajan - ei talousrakennuksen - rakentamista / asemakaavassa tontille osoitet tu kokonaisrakennusoikeus ei ylity venevajan rakentamisen johdosta / ve ne va ja si joit tuu mai se ma ku van kan nalta hy välle pai kal le ei kä haitalli sesti poik kea perin tei ses tä ran tara kenta mi sesta / han ke ei ole maan omista jien ta sa puoli sen koh te lun vastaista: kaikkia rantatontin omistajia kuultu hankkeen luodessa lähtökohdat mahdollisten muiden venevajoja koskevien poikkeamishakemusten käsittelylle) - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista (alueella ei luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita / yhden puun poistamisella hankkeen johdosta ei merkitystä luon non suoje lul li sel ta kannal ta) - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voitteiden saavuttamista (uudella rakentamisalueella ei erityistä merkitystä rakennussuojelun kannalta) - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (venevajan rakentamisesta rantatontille ei aiheudu tavanomaisesta asu mis käy töstä poik kea vaa ympäristöhäiriötä) Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 :ssä edellytetyt erityiset syyt. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen tonttia kos ke van poikkeamisen venevajan rakentamiseksi. Ve ne va jan ra ken ta mi sen yk si tyis koh dat ratkaistaan raken nus lu pahar kin nan yh tey des sä. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuot-

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus ta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 440 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Hyväksyttiin. Liite nro 3 Marko Hakkaraisen ja Marjo Kuusisen poikkeamishakemus, kartta

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (kesä-heinäkuu 2013) KH Aili ja Jari Savolainen ovat myy neet Antti Rajalahdelle ½:n määräosan Raikkouksen kylässä sijaitsevista tiloista Haapala RN:o (pinta-ala 29,41 ha) ja Riitapala RN:o (pinta-ala 8,42 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tarkoitus on asuin ra ken nus paik ka sekä maa- ja metsätalous. 2. Matti ja Pertti Pasanen ovat myy neet Anne Ritaselle 1,0 ha:n suurui sen mää räalan Kalaniemen kylässä si jait se vasta Sällilä - ni misestä tilas ta RN:o Ra kenta matto man koh teen ai ottu käyt tö tarkoitus on maa- ja metsä ta lous. 3. Katja Tommila on myynyt Matti Liimataiselle Pyy rin lah den ky lässä sijaitsevat tilat Alkula RN:o (pinta-ala 5,18 ha) ja Ahvenjärvi RN:o (pinta-ala 4,355 ha) sekä Konginkankaan kylässä sijaitsevan tilan Lisä-Ahvenjärvi RN:o (pin ta-ala 3,99 ha). Rakentamattomien kohteiden aiottu käyt tö tar koitus on maa- ja met sätalous. 4. Suomen valtio / Senaatti kiinteistöt on myynyt perustettavalle yhtiölle Arttekon Oy seuraavat yhteensä 1,4331 ha:n määräalat Paaden tai pa leen kylässä sijaitsevista tiloista - Rautatiealue RN:o , Tie alue RN:o ja Tie alue RN:o (Äänekosken asema) - Rautatiealue RN:o ja Rau ta tie alue RN:o (Suolahden asema-alue) - Rautatiealue (Suolahden vesitorni) Kiinteistönluovutusilmoitukseen merkitty rakennettujen kohteiden aiot tu käyt tö tar koi tus on rautatie ja tiealue. 5. Marja Palm on myynyt Taneli ja Annu Ritaselle Kiimasjärven kylässä sijaitsevan tilan Kaukonhaka RN:o (pinta-ala 4,86 ha). Ra ken ta matto man koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on lomarakennuspaikka. 6. Risto ja Merja Kajander ovat myy neet Helene Lahtiselle ja Viljo När helle Koiviston kylässä sijaitsevan tilan Kotipirtti RN:o (pinta-ala 0,81 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tötar koi tus on asuin rakennuspaikka. 7. Timo Rautiainen on myynyt Niina Liimataiselle Kalaniemen ky lässä sijaitsevan tilan Winnilä RN:o (pin ta-ala 2,04 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on asuin ra ken nus paikka sekä maa- ja metsä ta lous. 8. Sisko Inha on myynyt Janne Jeuloselle ja Anniina Junikalle Koiviston ky lässä si jaitsevan tilan Hakala RN:o (pin ta-ala 1,225 ha). Rakentamattoman koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus asuinrakennuspaikka. 9. UPM-Kymmene Oyj on myynyt Leena ja Olavi Korpelalle 2,1 ha:n suu rui sen määräalan Pyyrinlahden kylässä si jait se vasta Huuhanmäki - ni mi sestä tilas ta RN:o Ra kenta matto man kohteen ai ottu käyt tö tarkoitus on lisäalue. 10. Marjatta Pietiläinen on myynyt Sisko, Heikki, Lasse ja Sanna Toivoselle L.Äänekosken ky lässä sijaitsevan ti lan Suvikoto RN:o (pin ta-ala 1,17 ha). Rakennetun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on lomarakennuspaikka. 11. Aatto Hiekkalan kuolinpesän osakkaat ovat myy neet Jyrki Virtaselle Honkolan kylässä si jait sevan ti lan Mäkelä RN:o (pinta-ala 2 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tar koi tus on asuinra ken nus paikka. 12. Keijo Hokkanen on myynyt Heikki Liimataiselle 24,5 ha:n suu ruisen mää rä alan Kalaniemen kylässä si jait se vasta Nurkkala 1 - ni misestä tilas ta RN:o Ra kenta matto man koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on maa- ja metsätalous. 13. Paavali Metsolan kuolinpesän osakkaat ovat myyneet Jarkko ja Maria Stoltille Ka la nie men ky lässä sijaitsevan ti lan Pykälämäki RN:o (pin ta-ala 17,27 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on asuin ra ken nus paikka sekä maa- ja metsä ta lous. 14. Eero Löytymäki on myynyt Jaana Pulkkiselle ja Ari Ruuskalle Pyyrinlahden ky lässä sijaitsevan tilan Kukkoniemi RN:o (pin ta-ala 0,665 ha). Rakennetun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on lomarakennuspaikka. 15. PV-Putkitus Oy:n konkurssipesä on myynyt Suolahden PS-Rakennus Oy:lle osoitteessa Haapakorventie 16, Suolahti sijaitsevan kiinteistön RN:o (pin ta-ala 0,6658 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on teollisuuskiinteistö. 16. Vieno ja Anna Harjun kuolinpesän osakkaat ovat myy neet Mik ko ja Maija Piiloselle Pyyrinlahden kylässä si jait sevan ti lan Piilola RN:o (pinta-ala 1,45 ha). Arvottomia rakennuksia käsittävän koh teen ai ottu käyt tö tar koi tus on asuinrakennuspaikka sekä maa- ja metsätalous. 17. Marita ja Tero Rantaniva ovat myy neet Jari ja Anne-Maria Puukilaiselle Koiviston kylässä si jait sevan ti lan Rantalepikko RN:o (pinta-ala 0,52 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyttö tar koi tus on asuinrakennuspaikka. 18. Martti Rantala on myynyt Pekka Ketolalle S.Äänekosken ky lässä

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus sijaitsevan tilan Hiekkarinne RN:o (pinta-ala 0,525 ha). Ra kenta mat to man koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on maa- ja metsä ta lous. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Hyväksytään, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistökaupoissa. Hyväksyttiin. Liite nro 4 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (kesä-heinäkuu 2013), kartta

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttäminen / määräala Hankalan tilasta RN:o KH Äänekosken kaupunginhallitus käsitteli etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisiä koskien joulukuun tam mi kuun 2012 välillä tehtyjä kiinteistökauppoja. Kohdassa 3. oli kiinteistökauppa, jossa Kai sa Vuo ri nen oli myy nyt Esa Polakselle 5790 m 2 :n määräalan Paa den taipa leen ky lässä si jaitsevasta Hankalan tilasta RN:o Raken tamatto man kohteen aiottu käyttötarkoitus on raakamaa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Myöhemmin on tullut ilmi, että kiinteistönluovutusilmoituksessa ja kauppakirjan tekstiosassa on ollut virheellinen pinta-alatieto. Todellinen pin ta-ala on kartan mukaan 5.79 ha. Alueesta on osa (alle puolet pinta-alasta) rantayleiskaavan matkailupal ve lu jen/asun to alu et ta (vaihtoehtoinen käyttötarkoitus) ja osa on kaa voit tamatonta aluet ta. Etuostolain 21 a :n mukaan: Jos sopimusehto on määrätty tai muuhun toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että etuosto-oikeuden käyttäminen vältettäisiin, voi 18 :ssä mainittu tuomioistuin kunnan vaatimuksesta päättää, ettei ehto tai toimenpide sido kuntaa tai ole esteenä etuosto-oikeuden käyttämiselle. Kanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa kiinteistön luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Etuosto-oikeuden käyttämiselle 9 :n 1 momentissa varattu aika alkaa kulua vasta, kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Mainitussa kauppakirjassa on ollut kirjoitusvirhe, eikä etuostoa ole yritetty välttää. Asiaa on selvitetty Maanmittauslaitoksesta, jonka mu kaan kanteen nostamiselle varattu määräaika on kulunut, koska kaup pakirja on allekirjoitettu Aika on mennyt um peen (valmistelu: tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Kaupunginhallitus toteaa asian tiedoksi ja loppuunkäsitellyksi. Asia päätettiin jättää pöydälle. Ennen kaupunginhallituksen seuraavaa käsittelyä ko. määräalalla ei saa ryhtyä kaupungin toimivallassa oleviin maankäyttöä kos ke viin toimenpiteisiin. KH 267 Hankalan tilan RN:o määräalan kauppaa koskenutta päivättyä kauppakirjaa on korjattu virheelli sen pin-

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Käsittely: ta-alan osalta : kaupungille toimitetun kiinteistönluovutusilmoituksen mukaan kaupan kohteena olleen määräalan pinta-ala on 5,79 ha. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus toteaa asian tiedoksi ja loppuunkäsitellyksi. Keijo Kainu esitti Jari Halttusen, Pentti Piilosen ja Merja Närhin kannattamana, että kaupunki käyttää etuosto-oikeutta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko yksimielisesti hyväksyä Keijo Kainun esitys. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käyttää etuosto-oikeuttaan Hankalan tilan RN:o määräalan kaupassa.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvioesityksestä 496/000401/2013 KH 268 Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta on lähettänyt vuoden 2014 talousarvioesityksensä kuntiin lausunnolle. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta on hyväksynyt kuntia kuultuaan pe lastustoimen palvelutasopäätöksen kaudelle Koko laitoksen liikevaihdoksi on arvioitu euroa vuonna Liikevaihdosta pe lastustoimen osuus on euroa ja ensihoidon osuus noin 7,9 milj. euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuoden 2014 talousarvioesityksessä noin 2,2 prosenttia vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet nousevat euroa (4 %) prosenttiyksikköä. Pelastustoimen osalta tilikauden alijäämä on euroa. Perusteluna alijäämäiselle ta lousarviolle on pelastuslaitoksen taseessa vuoden 2012 tilinpäätök sessä oleva kumulatiivinen ylijäämä, joka kuntien allekirjoittaman yh teistoimintasopimuksen mukaisesti tulee ottaa huomioon seuraavien vuosien talousarviossa. Vuoden 2014 talousarvioesityksen tulevien vuosien taloussuunnitelmassa on huomioitu vuoden 2012 tilinpää töksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä siten, että taseen kumulatiivi nen ylijäämä nollaantuu suunnitelmavuosien aikana. Kuntien pelastustoimen maksuosuuksien neljän prosentin kasvu johtuu pääasiassa alijää män pienentämisestä ja henkilöstökulujen kasvusta sekä paloase mien rakentamisista aiheutuneista suunnittelu- ja vuokrakustannuksista. Pelastuslaitoksen talousarvioesityksen mukaan Äänekosken pelastustoimen maksuosuus vuonna 2014 on euroa eli euroa ja 3,6 % kuluvan vuoden osuutta suurempi. Oheismateriaalina esitetään pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvioesitys. (Valmistelija talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Esitetään lausuntona Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnalle, että kuntien maksu osuuksien kasvun tulisi noudattaa yleistä kustannustason nousua (kuluttaja- ja palkkatasoindeksit), mikä ennusteiden mukaan vuodel le 2014 on n. 2 %.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Talousarviossa esitetty 4 %:n maksuosuuksien kasvu ylittää huomattavasti kuntien muiden kulujen kasvun sekä kuntien maksukyvyn rajat. Hyväksyttiin.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Talouden vakauttaminen koskien vapaa-aikapalveluiden tilavuokria KH Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että vapaa-aikatoimen tulee huomioida vuoden 2013 talousarvioon euron tulot tilaja käyttömaksuihin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Lautakunnan kokouksessa hyväksyttiin musiikkioppilaitoksen oppilasmaksujen korotukset alkaen. Samalla lautakunnalle esitettiin muiden tilojen erilaisia tila- ja käyttömaksuja, jotka päätettiin tuoda lautakunnan päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. Lautakunta on myös aiemmin päättänyt, että liikuntatalon voimailusaliin tulee käyttömaksut alkaen. Vapaa-aikalautakunnan kokouksessa hyväksyttiin liitteen mukaiset palvelu- ja hinnoitteluperiaatteet vapaa-aikapalveluiden eri tiloihin. Vapaa-aikalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle maksujen yleisenä periaatteena, että järjestöjen alle 18-vuotiaille myönnetyt käyttövuorot ja sotiemme veteraanien järjestöt vapautetaan käyttömaksuista. Lisäksi vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaan kaupungin muiden hal lin to kun tien tu lee mää ri tel lä ti loil leen tilavuokrat. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Merkitään tiedoksi liitteessä esitetyt vapaa-aikalautakunnan hyväksymät palvelu- ja hinnoitteluperiaatteet vapaa-aikapalveluiden eri tiloihin. Kaupunginhallitus hyväksyy maksujen yleisenä periaatteena, että järjestöjen alle 18-vuotiaille myönnetyt käyttövuorot ja sotiemme veteraanien järjestöt vapau tetaan käyttömaksuista. Kaupunginhallitus edellyttää, että myös muut kaupungin toimialat määrittelevät tiloilleen tilavuokrat. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Rolf Nyholm esitti Kari Kiiskisen, Sirpa Martinsin ja Merja Närhin kannattamana, että "Äänekosken alueella toimivien urheiluseurojen ja järjestöjen toimintaa ei pidä vähätellä nuo rison ja varttuneen väen liikuttamiseksi, sik-

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus si Sosialide mokraatit esit tävät, että suunnitelluista harrastuspaikkojen ja lii kuntapaikkojen vuokra maksuista luovutaan. Vaikka maksut olisi vatkin aivan oikein kohdennettu vain aikuis väestöön yli kahdeksan toista ikäisille, niin se tulee vai kuttamaan seurojen osalta sii hen, että osa toimintamaksuista tulee kohdentumaan myös nuoriin. Siksi So sialide mokraatit esittävät valtuustolle, ettei vapaa-aika lautakunnan esitystä harrastusmak suista oteta käyttöön. Vapaa-aikatoimelta ei vaadita säästöä." Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska kes kustelun aikana oli tehty pohja ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat kaupunginjoh tajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kan nattavat Rolf Nyholmin ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Risto Kumpu, Tommi Lunttila, Pentti Piilo nen, Piia Soininen, Jaana Tani ja Matti Tiusanen), 6 ei-ääntä (Heikki Flinkman, Kari Kiiski nen, Sirpa Martins, Rolf Nyholm, Merja Närhi ja Pirjo Uusi talo), 1 tyhjää (Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi, että koska suoritetussa äänestyksessä äänet menivät tasan, puheen johtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtaja totesi Rolf Nyholmin ehdotuksen tulleen kaupun ginhallituksen päätökseksi ää nin 6-6, 1 tyhjää, puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Päätettiin esittää kaupunginvaltuustolle, ettei vapaa-ai ka lau takun nan esi tystä har ras tus mak suista oteta käyttöön ja ettei vapaa-aikatoimelta vaadita euron säästöä. KVALT Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Rolf Nyholm esitti Leila Lindellin, Jouni Sohlmanin, Risto Kummun, Marke Tuomisen, Timo Pullin ja Martti Isoviidan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Matti Virtanen eí esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Varajäsen Eila Nurmi osallistui tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. VAPAA Vapaa-aikalautakunta käsitteli ensimmäisen ker ran ti la vuok ra-asiaa , jolloin esitettiin lautakunnan va kautta mis toi menpiteitä kaupunginhallitukselle. Tuolloin päätettiin, et tä jär jes tö avustuksia ei tul taisi leikkaamaan, mikäli tiloille asetetaan käyt tö maksut. Vapaa- aikalautakunta käsitteli tilamaksuja seuraavan kerran iltakou lus sa ja vie lä kah desti vapaa-aikalautakunnassa vuoden 2012 ai kana ja vii meksi , jolloin yksityiskohtainen hinnoittelu hy väk syttiin eri tiloil le ja se esitettiin edelleen kaupunginhallitukselle. Vakauttamisohjelmassa on esitetty, että vuoden 2013 aikana tu lisi saa da va paa-ai ka toi men tiloilta käyttömaksujen avulla euron li sä tulot. Valtuuston hyväksymässä vakauttamisohjelmassa on määritelty, että lau ta kun nilla on oi keus poiketa vakauttamisohjelmasta kaupungin hal li tuksen erillispäätöksellä, mikäli on saavutettavissa vastaava säästö tai tulo jen li säys muilla keinoilla. Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa ja joka päätti, et tä ti loille ei ase teta käyttömaksuja, eikä lautakunnalta vaadita eu ron säästöä muista kohteista. Asia palautettiin valtuustosta lautakunnan uu del leen val misteltavaksi. Äänekosken kaupungin hallintosäännön 3 4:n kohdan mukaan kau pun gin val tuusto päät tää kunnan palveluista ja muista suoritetta-

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikajohtajan ehdotus: vista mak sujen ylei sistä peri aatteista. Se asia, peritäänkö tiloista maksuja ja kei tä mah dolli sesti niistä vapautetaan on katsottava maksu jen ylei siksi perus teiksi. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että sen hyväk sy män va kaut ta mis oh jelman mukaisesti se päättää, et tä kau pungin va paa-aika toi men hallinnoimille tiloille vahvistetaan käyttö/ti lamak sut. Vakauttamisohjelmassa esitetyn euron lisätulon saaminen edel lyt tää, et tä kai kil la kaupungin tiloilla on tilavuokrat. Samalla lautakunta esittää, et tä sa ma pe ri aa te tulee saattaa koskemaan myös mui den hal lintokuntien tiloja. Käyttömaksuista esitetään vapautettavan seuraavat ryhmät: - alle 18-vuotiaiden ohjatut ryhmät myönnetyillä vuoroilla - sotiemme veteraanien järjestöt Paikallisilta järjestöiltä ei peritä maksua mainospaikkojen myynnistä vapaa-aikatoimen tiloihin. Vapaa-aikalautakunnan ja muiden hallintokuntien tulee tehdä päätökset tilojen yksityiskohtaisesta hinnoittelusta siten, että maksut ovat voi mas sa Käyttömaksujen periminen ja laskuttaminen ei vaadi vapaa-aikatoimelta li sää toi mis to henkilökuntaa. Hyväksyttiin. KH Esityslistan oheismateriaalina jaetaan vapaa-aikalautakunnan hyväksymät vapaa-aikapalveluiden tilojen palvelu- ja hinnoitteluperiaatteet. Kaupunginjohtajan ehdotus:

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Hallintosäännön 3 :n 2 momentin 4. kohdan mukaisesti kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi, että tilavuokrien perin nän yleisiksi periaatteiksi hyväksytään seuraavat: Käyttömaksuista ja tilavuokrista vapautetaan: 1. alle 18-vuotiaiden oh ja tut ryh mät myönnetyillä vuoroilla ja 2. kaikki sotiemme veteraanien järjestöt Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin ta lou den va kaut ta mis ohjelman perusteella vapaa-aikalautakunnan on otetta va käyt töön (51 ) hyväksymänsä vapaa-aikapal velui den ti lojen palvelu- ja hinnoitteluperiaatteet. Edellä mainitun lisäksi kaupunginhallitus päättää, että myös muiden toimialojen on välittömästi käynnistettävä omien tilojensa osalta käyttö- ja vuokrausperusteiden hinnoittelun valmistelutyö. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia palautetaan kokonaisuudessaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että toisenlaisia ratkaisuja tulopuolen lisäämiseksi on kyettävä löytämään. VAPAA Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että päätös palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi ei tarkoita talouden vakauttamisohjelman kokonaistavoitteista luopumista. Tilavuokrien ottamisesta käyttöön kaupungin tiloille on käsitelty kaupungin eri hallintoelimissä seuraavasti: - vapaa-aikalautakunta , , , , ja kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto asetti vakauttamisohjelmassa vapaa-aikalautakunnalle euron tavoitteen liittyen tilamaksuihin. Samalla päätettiin, että avustukset säilyvät saman suuruisina, mikä li

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus käyttömaksut tulevat tiloille. Vapaa-aikalautakunnan keskeiset tulolähteet ovat tällä hetkellä uimahallimaksut ( ), kirjaston sakkomaksut ( ), kulttuurin tila/pääsymaksut ( ), liikuntatalon kuntosalimaksut (n ), musiikkiopiston oppilasmaksut ja kuntaosuudet (n ) ja kurssimaksut eri liikuntaryhmistä (n ). Vuoden 2013 kokonaistuloiksi on arvioitu Vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia eri järjestöille ja toimijoille: liikuntatoimi * järjestöavustukset * urheilijastipendit * S-S jäähalli nuorisopalvelut * järjestöavustukset kulttuuritoimi * yksityiset taiteilijat/harrastajat * järjestöavustukset * Keitele-Museo * Keitele Jazz Lisäksi kaupunginhallituksen päätöksellä on myönnetty Äänekosken Huima ry:lle ja Keitele Jazzille markkinointiavustuksina. sosiaali- ja terveysalan järjestöt * järjestöavustukset kyläyhdistykset * järjestöavustukset Avustukset yhteensä Kun arvioidaan, mikä on välillisen tuen osuus liikuntatilojen osalta järjestöille ilmaisina käyttö vuoroina viime vuoden tilinpäätöksen perusteella, on se seuraava: - liikuntatalo, 55 % järjestökäyttö liikuntapuisto, 50 % järjestö käyt tö

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus muut kentät, 40 % järjestökäyttö ladut ja polut, 25 % järjestökäyttö luistinradat, 5 % järjestökäyttö Arvio osoittaa, että kunnan välillinen tuki ilmaisina vuoroina on paljon suurempi kuin avustukset. Tilamaksuista päättäminen ja se miten saavutetaan euron tulojen lisäys on osoittautunut vaikeaksi, niin on parasta pohtia asiaa uudesta näkökulmasta: 1) Tilamaksujen käyttöönotosta ei löydy yhteistä poliittista näkemystä 2) Tilojen ilmaiset käyttövuorot ovat paljon merkityksellisempiä järjestöille kuin avustukset 3) Voidaanko avustussummia kokonaisuudessaan pienentää 4) Otetaanko käyttöön maksullisten tilaisuuksien ja aikuisten ottelut/kilpailut hinnoittelun piiriin? 5) Vapaa-aikalautakunnan toimialalta ei löydy uusia, merkittäviä hinnoi teltavia palveluita/tuotteita. 6) Korotetaanko nykyisiä voimassaolevia hintoja/taksoja? Oheismateriaalina tietoja järjestöavustuksista ja tilamaksujen hinnoitteluvaihtoehtoja. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää seuraavista vakauttamistoimenpiteistä, jotta euron tavoitteeseen päästään: * Voimailusalin hinnoittelu tulee voimaan saman suuruisena kuin kuntosali (asiasta on olemassa aikaisempi päätös) * Vähennetään avustuksia vuoden 2014 alusta seuraavasti

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus liikuntatoimi - nuorisotoimi - kulttuuritoimi * Korotetaan uimahallimaksuja molemmissa uimahalleissa 1 /asiakas, arvio x 0,25 n * Otetaan käyttöön maksullisten tilaisuuksien ja aikuisten kilpailujen/otteluiden hinnoittelu - lautakunta laatii myöhemmin yksityiskohtaisen hinnoittelun, jossa hinnoittelu tehdään mm. Painotalolle, liikuntatalolle, Suolahtisalille ja urheilukentille. Hinnoittelussa tulee huomioida ulkopuolinen käyttö eritasoisena hintana Vapaa-aikalautakunta esittää, että myös muut kaupungin hallintokunnat laativat hinnoittelun omiin tiloihinsa maksullisista tilaisuuksista. Käsittely Jouni Sohlman esitti, että uimahallien pääsymaksuja ei korotettaisi. Hänen esitystään ei kannatettu. Hyväksyttiin vapaa-aikajohtajan ehdotus. KH 269 Kaupunginvaltuuston hyväksymän IV vakauttamisohjelman mukaan vapaa-aikatoimen tulee saada tila- ja käyttömaksujen tar kis tamisesta yhteensä euron nettosäästöt vuoden 2013 aikana. Lisäksi uimahallien käyttöaikojen supistamisesta ja Äänekosken uimahallin lipunmyynti- ja kahvilapalveluiden uudelleen järjestämisestä tulee saada yhteensä euron nettosäästöt vuoden 2013 aikana. Vapaa-aikalautakunnan tekemä päätös merkitsee sitä, että ti la- ja käyttömaksuista päätetty euron nettosäästö toteutuu vas ta vuoden 2014 aikana eikä kuluvana vuotena ollenkaan. Myös ui ma hallien käyttöaikojen supistamisesta ja Äänekosken uimahallin li punmyynti- ja kahvilapalveluiden uudelleen järjestämisestä päätetty euron nettosäästö toteutuu vain osittain. Valtuuston hyväksymässä vakauttamisohjelmassa on määritelty, et-

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Käsittely: tä lautakunnilla on oikeus poiketa vakauttamisohjelmasta kaupungin hallituksen erillispäätöksellä, mikäli on saavutettavissa vastaava säästö tai tulojen lisäys muilla keinoilla. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vapaa-aikalautakunnan hyväksymät vakauttamistoimenpiteet, jotka merkitsevät euron nettosäästöä vuodesta 2014 alkaen. Kaupunginhallitus edellyttää, että vapaa-aikalautakunnan on tehtävä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitys siitä, miten vapaa-aikatoimelle vuodelle 2013 päätetyt yhteensä euron nettosäästöt saavutetaan. Kaupunginjohtaja tarkensi esitystään: Kaupunginhallitus edellyttää, että vapaa-aikalautakunnan on tehtävä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitys siitä, miten vapaa-aikatoimelle vuodelle 2013 päätetyt yhteensä euron nettosäästöt saavutetaan tulevina vuosina. Hyväksyttiin.

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Äänekosken historiakirjoitus 89/P002003/ /P002003/2010 KH Äänekosken ja Suolahden kaupunginvaltuustot päättivät vuonna 1987 käynnis tää yhteisen paikallishistorian kirjoittamisen. Historian kirjoittajaksi valittiin FL Jorma Vilmi Jyväskylän yliopistosta. Yhteinen paikallishistoria alueen esihistoriasta vuoteen 1932 julkistettiin juuri Äänekosken 80-vuotisjuhlien kynnyksellä. Paikallis historian (238 tekstisivua, li säksi lähdeviitteet, hakemistot ja talon haltijaluettelo yht. 55 sivua) kustannukset olivat markkaa, painosmäärä 2500 kpl. Kirjoitustyötä koskevissa neuvotteluissa tuotiin esille ajatus, että vuodesta 1932 eteenpäin tehtäisiin molempien kuntien omat historiat. Äänekosken kaupunginvaltuusto päätti pidetyssä 80-vuotisjuhlako kouksessa, että Äänekosken historiasta kirjoitetaan jatko-osa vuo desta 1932 ny kypäivään. Tavoitteena oli, että teos valmistuisi Ääne kosken 100-vuotisjuhlaan Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry esitti vuonna 2001 Konginkan kaan loppuunmyydyn pitäjänkirjan uuden painoksen ottamista siten, että tekstis sä ilmenneet puutteet ja virheet korjattaisiin. Koska kirja päättyy 1970-luvun puo leenväliin, jatkettaisiin kirjoitustyötä nykypäi vään. Vuonna 1978 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kotiseutusarjassa julkaistu Konginkankaan kirja on artikkelimuotoinen eri kirjoittajien teemako konaisuuksis ta koottu historiateos, jossa käsitellään Konginkankaan historialliset vaiheet esi historiasta 1970-luvun puoleenväliin. Äänekosken em. juhlavaltuusto päätti myös Konginkankaan kirjan uudistetun, korjatun painoksen ottamisesta sekä historiakirjan ulottamisesta ny kypäivään.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asetetun historiatoimikunnan esityksestä Äänekosken kaupunginhallitus hyväk syi vuoden 2002 lopulla, että korjattavan ja laajennettavan Kongin kankaan histo riikin laajuus on noin 560 sivua; teoksesta karsitaan viitesivut ja talonhaltijaluet telo; tekstiä osin tiivistetään, taittoa uusi taan ja kuvitusta tarkistetaan sekä oleel liset asiavirheet korjataan ja esihistoria kirjoitetaan uudelleen ja että itsenäisen Konginkankaan vuodet osuus kirjoitetaan 64/80 sivuun. Näillä tarkennuksilla uusimisen kustannusarvio on noin euroa ja tavoit teena on saada työ päätökseen vuoteen 2008 mennessä. Toimikunta esitti, että Kehittyvän Äänekoski historiateoksen laajuus olisi noin 480 sivua, jolloin teoksen kustannusarvio olisi noin euroa. Toimikunta esitti, että työ alkaisi vuonna 2004 ja saatetaan päätök seen vuoteen 2011 men nessä. Historiateosten tuottamista ja valvomista varten asetetussa toimikunnassa ovat viime vaiheessa olleet jäseninä Otto Minkkinen, Mirjami Haverinen, Jaana Tani, Taisto Poikonen, Pekka Soininen ja Jouko Salonen se kä Helena Pasanen-Tark ka (Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry:n nimeämä) ja Timo Enäkoski (Vanhan Äänekosken Kotiseu tuyhdistys ry:n nimeämä). Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Otto Minkkinen ja sihteerinä on toimi nut Pekka Soininen. Korjattavan ja laajennettavan Konginkankaan historiikin valmistelusta on solmittu sopimus Viestintä Risto Korhonen T:mi kanssa, kirjoittajina Risto Korhonen ja Jorma Heiskanen. Kehittyvä Äänekoski teoksen osalta toimikunta on käsitellyt teemarunkoa ja val mistellut kirjoittajavalintaa. Teoksen sisältö ulottuisi vuosituhannen vaihteen al kuun saakka. Äänekosken ja Suolahden kaupunkien ja Sumiaisten kunta päättivät syksyllä 2005 kuntien lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta vuoden 2007 alusta. Täten teoksen valmistuessa Äänekosken 100-vuotisjuhlavuonna 2011 jäisi kuntarakenteen uudet muutokset kirjan ulkopuolelle.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Historiatoimikunta päätti em. johdosta toistaiseksi keskeyttää väliaikaisesti Kehit tyvä Äänekoski teoksen valmistelun, jotta voidaan selvittää teoksen sisällölliset tavoitteet mahdollisesti uudestaan esim. siten, että uudet muutosvuodet ja Suo lahden alueen historia sisällytetään kirjaan. Tällöin teoksen valmistuminen juhla vuodeksi on kyseenalaista. Uudessa tilanteessa on syytä mm. arvioida, tullaanko kirjoittamaan yksi historia teos, joka sisältää myös Sumiaisten ja Suolahden historiaosuudet vai kirjoite taanko oma Suolahden historia vuodesta 1932 lähtien ja oma Sumiaisten pitä jänkirjan jatko-osa 1970-luvun puolivälistä läh tien vai toteutetaanko jokin muu tai muut julkaisuvaihtoehdot. Äänekosken kaupunginhallitus hyväksyi jatkaa nykyisen historiatoimi kunnan toimikautta vuoden 2006 loppuun asti siten, että puheenjoh tajana jatkaa edelleen Otto Minkkinen ja sihteerinä Pekka Soininen ja että vuoden 2007 alus sa nimetään uusi historiatoimikunta. Vuoden 2006 aikana toimikunnan pääasial lisena tehtä vänä on Kon ginkankaan täydennysosan käsikirjoituksen tarkastami nen ja teok sen valmistumis-aikataulun valvonta sekä Kehittyvä Ää nekoski -teok sen sisällön alustava arviointi ja määrittely. Äänekosken kaupunginhallitus esitti Sumiaisten kunnalle, että kunnan pitäjänkir ja uudistetaan uuden kunnan muodostamiseen asti. Lisäksi esitettiin Suolahden kaupungille, että Kehittyvä Äänekoski -teoksen yhteydes sä myös Suolahden his toria kirjoitetaan vuodesta 1932 uuden kun nan muodostamiseen asti. Asian yksi tyiskohtaisempi valmistelu an nettaisiin vuoden 2007 alussa toimintansa aloitta valle uudelle histo riatoimikunnalle. Lopullisen päätöksen asiassa tekisi uuden kunnan yhdistetty valtuusto vuoden 2007 aikana. Sumiaisten kunnanhallitus on esittänyt, että Sumiaisten pitäjänkirja uudistetaan uuden kunnan muodostamiseen asti. Suolahden kaupunginhallitus on esittänyt, että Suolahden kauppalan ja kaupungin itsenäisestä ajasta vuosilta kirjoitetaan oma historia aivan kuten Konginkankaalta ja Sumiaisista. Äänekosken kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Sumiaisten kunnanhallituksen ja Suolahden kaupunginhallituksen lausunnot todeten,

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus että lopullisen päätöksen asiassa tekee uuden kunnan yhdistetty valtuusto vuoden 2007 aikana. Yhdiste tylle valtuustolle asian valmistelee vuoden 2007 alussa toimintansa aloittava uusi historiatoimikunta. Uuden kunnan aloittaessa toimintansa asettaa sekä kaupungin talous että aika taulutus ra joitteita historiakirjoitukselle. Kuntarajat muodostavat vain yhden, mutta varsin merkittävän näkökohdan alu een tarkaste lulle. Historiikin ulottaminen kattamaan uuden kunnan alkuvuodet ja Äänekosken koko sata vuotta olisi perusteltua. Kirjan aiottua val mistumista tulisi siirtää noin 5-10 vuodella, jotta näkökul maa nykyi siin vuosiin saataisiin. Tällöin olisi mahdollista kirjoittaa historiikkiin vuodet sekä Äänekosken että Suolahden osalta sekä si sällyttää siihen myös Sumiaisten vuodet 1970-luvulta eteenpäin. (Valmistelija Jouko Salonen) Kaupunginjohtajan ehdotus: Nimetään Konginkankaan historiakirjan uusitun, täydennetyn painoksen loppuun saattamista valmistelemaan toimikunta. Pyydetään Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kiltä ry:tä ja Vanhan Äänekosken Kotiseuutyhdistys ry:tä nimeämään jäsenen toimikuntaan. Työn tulee valmistua vuoden 2009 lop puun men nessä. Esitetään kaupunginvaltuustolle, että yhteistä historiakirjaa Äänekosken, Suolah den, Sumi aisten alueelle nykypäivään saakka valmistellaan em. suuntaviivojen mukaisesti ja että valmistelua suoritetaan toistaiseksi em. toimikun nan toimesta. Työlle asetetaan oma toimielin Konginkankaan histo riikin valmistuttua. Hyväksyttiin. Toimikuntaan valittiin Otto Minkkinen, Mirjami Haverinen, Jaana Tani, Taisto Poikonen, Pekka Soininen ja Jouko Salonen. Otto Minkkinen valittiin samalla toimikunnan puheenjohtajaksi. Päätettiin pyytää Konginkankaan Kotiseutuyhdistys Kömin Kilta ry:tä ja Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry:tä nimeämään jäsenen toimikuntaan.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.08.2015 kello 18:00-19:02. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.08.2015 kello 18:00-19:02. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.08.2015 kello 18:00-19:02 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 31 Viranhaltijapäätökset julkisiksi 16 Marke Tuomisen ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloite

Otsikko Sivu. 31 Viranhaltijapäätökset julkisiksi 16 Marke Tuomisen ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloite ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.03.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 18.05.2015 klo 18:00-20:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Läntisten tuulivoimapuiston

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot