Otsikko Sivu. 272 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 272 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus AIKA kello 18:00-20:35 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Irene Tiaisen poikkeamishakemus Marko Hakkaraisen ja Marjo Kuusisen poikkeamishakemus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (kesä-heinäkuu 2013) Etuosto-oikeuden käyttäminen / määräala Hankalan tilasta RN:o Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvioesityksestä Talouden vakauttaminen koskien vapaa-aikapalveluiden 19 tilavuokria 270 Äänekosken historiakirjoitus Äänekosken sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite 40 Työtä työttömille - Sanssi-kortti ja palkkatuki käyttöön kunnan aktiivisella otteella 272 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken 41 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 273 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite, että kaupunki ottaa kielteisen 42 kannan ALKO:n Suolahden myymälän lakkauttamiseen 274 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Hallintojohtajan päätökset Määräalan myyminen tilasta Peltola 13:106 49

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 18:00-20:35 puheenjohtaja Halttunen Jari 18:00-20:35 jäsen Kainu Keijo 18:00-20:35 jäsen Lindell Leila 18:00-20:35 2. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 18:00-20:35 jäsen Närhi Merja 18:00-20:35 jäsen Piilonen Pentti 18:00-20:35 jäsen Tuominen Marke 18:00-20:35 jäsen poissa 270 Lång Kyllikki 18:00-20:35 varajäsen POISSA Lunttila Tommi 1. varapuheenjohtaja MUU Tiusanen Matti 18:00-20:35 valtuuston puheenjohtaja poissa 270 Nyholm Rolf 18:00-20:35 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 18:00-20:35 valtuuston 2. varapuh.joht. Soininen Piia 18:00-20:35 valtuuston 3. varapuh.joht. Javanainen Hannu 18:00-20:35 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 18:00-19:30 kaavoituspäällikkö Möller Heli 18:00-20:35 hallintojohtaja poissa 270 Tuononen Matti 18:00-20:35 talousjohtaja Lukkarinen Keijo 18:00-19:20 apulaisylilääkäri Kolehmainen Raija 18:00-19:20 perusturvajohtaja Aho-Pynttäri Sakari 18:00-18:10 kehityspäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Heli Möller Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä , Matti Tuononen Pöytäkirjanpitäjä 270 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jari Halttunen Pentti Piilonen

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9-12 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 262 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 263 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 16. päivänä elokuuta 2013 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytä kirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä 19. päivänä elokuuta 2013 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Halttunen ja Pentti Piilonen. Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Irene Tiaisen poikkeamishakemus 521/ /2013 KH 264 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Rakennuspaikkana on 3850 m2:n suu ruinen Suolahdessa sijaitseva ti la RN:o Rakennuspaikan osoite on Sumiaistentie 88, Suo lahti. Kiin teis tön etäi syys lä himmästä koulus ta ja Suo lah den keskus tas ta on vajaa 2 km. Rakennuspaikalla halutaan laajentaa loma-asuntokäytössä olevaa entistä omakotitaloa: noin 54 k-m2:n rakennukseen tehtäisiin vanhan purettavan kuistin tilalle 38 k-m2:n laajennus. Laajennusosaan sijoittuisi kuisti. wc ja tekninen tila. Rakennukseen tulisi laajennuksen myötä sisävessa ja se liitettäisiin kunnallistekniikkaan. Poikkeamishakemuksen kohteena oleva tila on Irene Tiaisen omistuksessa, hakijana on omistajan myöntämällä valtakirjalla Jaakko Tiainen. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa rakentamiseen osoitettu alue tilasta on kaavoi tettu AP-merkinnällä asuinpientalojen korttelialueeksi. Kaa va ton tin pinta-ala on 1784 m2, rakennusoikeus 446 k-m2 (tonttitehokkuusluku e=0,25) ja ker ros luku ½ I. Kiin teistön itäosa on kaa vas sa osoitettu puis toksi (VP) ja Su mi aistentiehen rajoittu va ka peahko alue lii ken neja katualueeksi. Lainvoimaisen asemakaavan lähtökohtana on olemassa olevan raken nuk sen purkaminen: rakennus sijoittuu pääosiltaan asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle istutettavaksi kaavoitetulle alueen osalle. Alueella on voimassa myös Äänekosken kaupunginvaltuuston hyväksymä Suolahti 2020 osayleiskaava, jossa po. kiinteistö on osoitettu AP-alueeksi (pientalovaltainen asuntoalue). Hakemuksen kohteena oleva rakennus on merkitty suojeltavaksi (SR). Kaavamääräyksen mukaan rakennuksen purkaminen on kielletty kunnes rakennussuojelu on ratkaistu asemakaavassa. Ennen rakentamista ja sen ympäristöä merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Poikkeaminen: Halutaan laajentaa rakennusta, joka sijoittuu asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle istutettavalle rakennusalueen osalle. Asemakaavan mukaista tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: "Kiinteistön omistama maa-alue poikkeaa kaupungin asemakaavasta (vahvistettu ). Tonttia ei ole merkitty kaupungin kiinteistörekisteriin vaan maa-alue on tilana (Rauhalan tila). Vesi- ja viemäriver kostoon liittyminen tulee olemaan tarpeellinen tälle asemakaava-alu eella olevalle tilalle. Kuistin rakentamisen yhteydessä saadaan lo marakennukseen vesivessa ja suihku. Ei haittavaikutuksia alueelle." Naapurien kuuleminen ja lausunnot: Rajanaapureilla , , ja ei ole huomauttamista. Keski-Suo men mu seon lausunto on liitteenä. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakentamisen luonne ja sijoittuminen, alueelle asemakaavassa ja osayleis kaavassa osoitettu maankäyttö se kä ra ken ta mi sen ar vioi ta vis sa ole vat ym pä ris tö vai ku tukset, ei ra kenta mi sen ole kat sot tava ai heut ta van MRL 172 :ssä mainittu ja kielteisiä vaiku tuk sia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (ase ma kaa van kaa va mer kintä sitovan rakennusalan osalta on katsot tava van hen tu neeksi / hanke ei ole osayleiskaavassa osoitetun rakennuksen säilyttämistä kos ke van mer kin nän vastainen, terassi-kuistin mittasuhteet ym. Keski-Suo men museon lausunnossa mainitut asiat ratkaistaan rakennuslupa harkinnassa / ra ken nus si joit tuu täy den tä mään ole mas sa ole vaa yh dyskun ta ra ken netta / ra ken nus si joittuu maise ma kuvan kan nalta hy välle pai kal le / han ke ei ole maan omista jien ta sa puoli sen koh te lun vastaista) - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista (alueella ei luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita / poikkeaminen ei aiheuta muutosta nykytilanteeseen luonnonsuojelulliselta kannalta) - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voitteiden saavuttamista (hanke luo edellytykset osayleiskaavassa suojelukohteeksi merkityn rakennuksen säilyttämiselle, yksityiskohdat ratkaistaan rakennuslupaharkinnan yhteydessä) - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (rakentamisesta ei aiheudu tavanomaisesta asumiskäytöstä poikkeavaa ympäristöhäiriötä / kiinteistön vesihuoltoratkaisu säännösten mukainen / kyseessä on olemassa olevan tieverkoston varaan sijoittuva rakentaminen) Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 :ssä edellytetyt erityiset syyt.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen tilaa RN:o kos ke van poikkeamisen. Rakennuksen laajennushankkeen yk si tyis koh dat ratkaistaan rakennuslupaharkin nan yh teydessä. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 440 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Hyväksyttiin. Liite nro 1 Liite nro 2 Keski-Suomen museon lausunto Irene Tiaisen poikkeamishakemuksesta Irene Tiaisen poikkeamislupahakemus,kartta

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Marko Hakkaraisen ja Marjo Kuusisen poikkeamishakemus 582/ /2013 KH 265 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Rakennuspaikkana on 3343 m2:n suu ruinen Akanniemen asemakaava-alueella osoit tees sa Tan gotie 16 sijaitseva tont ti Tont ti on keskim mäi nen seit se män Keiteleen rantaan rakennetun oma ran taisen omako titon tin ryh mäs tä. Alu een etäi syys Ää ne kos ken kes kustas ta on run saat 4 km. Tontin puolelle noin metrin etäisyydelle vesirajasta halutaan rakentaa 4 m x 6,5 m suu rui nen hir si ra ken tei nen ve ne vaja. Kat to kal te vuus oli si 1/3, katon väri musta ja ra ken nuksen ul ko väritys tum ma. Etäisyys naapurin ra jasta olisi 7 m ja hankkeen to teutta mi nen edel lyttäisi paikalta yhden män nyn kaata mista. Tontin ranta-alueella noin 15,5 met rin etäisyydellä ranta viivas ta si jaitsee poh japinta-alal taan noin 30 ne liö metrin sauna. Poikkeamishakemuksen kohteena oleva tila on hakijoiden omistuksessa. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa hyväksyt ty Akanniemen ase makaava, jossa po. tontti on kaavoitettu AO-5 - merkinnällä omarantaisten erillispientalojen kort te li alu eeksi. AO-5 - tontin rakennusoikeus on 350 k-m2 (kadun varren rakennusala), minkä lisäksi pääasiallisen rakennusalan ja rannan s-alueen väliin saa rakentaa 30 k-m2 talousrakennuksia yms. Paikka, johon venevajaa esitetään, on asemakaavassa merkitty s - alueeksi = alue, jolla puusto tulee säilyttää. Kaa vamääräyksen mukaan s - alu eelle saa rakentaa pohjapinta-alaltaan korkeintaan 30 neliömetrin rantasau nan vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Tontti kohtaisen laiturin enimmäispituudeksi on asemakaavassa määrätty 10 m. Poikkeaminen: Halutaan rakentaa venevaja asemakaavan s - alueelle, jolle asemakaavan mukaan saa sijoittaa pohjapinta-alaltaan korkeintaan 30 neliömetrin rantasaunan ja jonka puusto tulee säilyttää. Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: "Erittäin paha lokkiongelma, muut konstit jo käytetty. Veneen talvisäilytys paranee. Tontille muun varaston rakentaminen haastavaa rinnetontin johdosta. Hanke ei ole merkittävä eikä haitallinen. Yksi mänty kaadettava alta pois." Naapurien kuuleminen ja lausunnot: Hakijan toimesta on kuultu kaikkia alueen omarantaisten tonttien omistajia (kyseessä ensim-

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: mäinen venevalkama alueella) sekä kahta kadun (Tangotie) vastapuolella sijaitsevan tontin omistajaa. Ra janaa pu reilla , , , , , , ja ei ole huo maut ta mis ta. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakentamisen luonne ja sijoittuminen, alueen asemakaavan sisältö se kä raken ta mi sen ar vioi ta vis sa ole vat ym pä ris tö vai ku tukset, ei ra kenta misen ole kat sot tava ai heut ta van MRL 172 :ssä mainittu ja kielteisiä vaiku tuk sia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (asemakaavassa ei ole otettu kantaa venevajan rakentamiseen / poikkeaminen koskee venevajan - ei talousrakennuksen - rakentamista / asemakaavassa tontille osoitet tu kokonaisrakennusoikeus ei ylity venevajan rakentamisen johdosta / ve ne va ja si joit tuu mai se ma ku van kan nalta hy välle pai kal le ei kä haitalli sesti poik kea perin tei ses tä ran tara kenta mi sesta / han ke ei ole maan omista jien ta sa puoli sen koh te lun vastaista: kaikkia rantatontin omistajia kuultu hankkeen luodessa lähtökohdat mahdollisten muiden venevajoja koskevien poikkeamishakemusten käsittelylle) - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista (alueella ei luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita / yhden puun poistamisella hankkeen johdosta ei merkitystä luon non suoje lul li sel ta kannal ta) - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voitteiden saavuttamista (uudella rakentamisalueella ei erityistä merkitystä rakennussuojelun kannalta) - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (venevajan rakentamisesta rantatontille ei aiheudu tavanomaisesta asu mis käy töstä poik kea vaa ympäristöhäiriötä) Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 :ssä edellytetyt erityiset syyt. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen tonttia kos ke van poikkeamisen venevajan rakentamiseksi. Ve ne va jan ra ken ta mi sen yk si tyis koh dat ratkaistaan raken nus lu pahar kin nan yh tey des sä. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuot-

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus ta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 440 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Hyväksyttiin. Liite nro 3 Marko Hakkaraisen ja Marjo Kuusisen poikkeamishakemus, kartta

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (kesä-heinäkuu 2013) KH Aili ja Jari Savolainen ovat myy neet Antti Rajalahdelle ½:n määräosan Raikkouksen kylässä sijaitsevista tiloista Haapala RN:o (pinta-ala 29,41 ha) ja Riitapala RN:o (pinta-ala 8,42 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tarkoitus on asuin ra ken nus paik ka sekä maa- ja metsätalous. 2. Matti ja Pertti Pasanen ovat myy neet Anne Ritaselle 1,0 ha:n suurui sen mää räalan Kalaniemen kylässä si jait se vasta Sällilä - ni misestä tilas ta RN:o Ra kenta matto man koh teen ai ottu käyt tö tarkoitus on maa- ja metsä ta lous. 3. Katja Tommila on myynyt Matti Liimataiselle Pyy rin lah den ky lässä sijaitsevat tilat Alkula RN:o (pinta-ala 5,18 ha) ja Ahvenjärvi RN:o (pinta-ala 4,355 ha) sekä Konginkankaan kylässä sijaitsevan tilan Lisä-Ahvenjärvi RN:o (pin ta-ala 3,99 ha). Rakentamattomien kohteiden aiottu käyt tö tar koitus on maa- ja met sätalous. 4. Suomen valtio / Senaatti kiinteistöt on myynyt perustettavalle yhtiölle Arttekon Oy seuraavat yhteensä 1,4331 ha:n määräalat Paaden tai pa leen kylässä sijaitsevista tiloista - Rautatiealue RN:o , Tie alue RN:o ja Tie alue RN:o (Äänekosken asema) - Rautatiealue RN:o ja Rau ta tie alue RN:o (Suolahden asema-alue) - Rautatiealue (Suolahden vesitorni) Kiinteistönluovutusilmoitukseen merkitty rakennettujen kohteiden aiot tu käyt tö tar koi tus on rautatie ja tiealue. 5. Marja Palm on myynyt Taneli ja Annu Ritaselle Kiimasjärven kylässä sijaitsevan tilan Kaukonhaka RN:o (pinta-ala 4,86 ha). Ra ken ta matto man koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on lomarakennuspaikka. 6. Risto ja Merja Kajander ovat myy neet Helene Lahtiselle ja Viljo När helle Koiviston kylässä sijaitsevan tilan Kotipirtti RN:o (pinta-ala 0,81 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tötar koi tus on asuin rakennuspaikka. 7. Timo Rautiainen on myynyt Niina Liimataiselle Kalaniemen ky lässä sijaitsevan tilan Winnilä RN:o (pin ta-ala 2,04 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on asuin ra ken nus paikka sekä maa- ja metsä ta lous. 8. Sisko Inha on myynyt Janne Jeuloselle ja Anniina Junikalle Koiviston ky lässä si jaitsevan tilan Hakala RN:o (pin ta-ala 1,225 ha). Rakentamattoman koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus asuinrakennuspaikka. 9. UPM-Kymmene Oyj on myynyt Leena ja Olavi Korpelalle 2,1 ha:n suu rui sen määräalan Pyyrinlahden kylässä si jait se vasta Huuhanmäki - ni mi sestä tilas ta RN:o Ra kenta matto man kohteen ai ottu käyt tö tarkoitus on lisäalue. 10. Marjatta Pietiläinen on myynyt Sisko, Heikki, Lasse ja Sanna Toivoselle L.Äänekosken ky lässä sijaitsevan ti lan Suvikoto RN:o (pin ta-ala 1,17 ha). Rakennetun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on lomarakennuspaikka. 11. Aatto Hiekkalan kuolinpesän osakkaat ovat myy neet Jyrki Virtaselle Honkolan kylässä si jait sevan ti lan Mäkelä RN:o (pinta-ala 2 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tar koi tus on asuinra ken nus paikka. 12. Keijo Hokkanen on myynyt Heikki Liimataiselle 24,5 ha:n suu ruisen mää rä alan Kalaniemen kylässä si jait se vasta Nurkkala 1 - ni misestä tilas ta RN:o Ra kenta matto man koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on maa- ja metsätalous. 13. Paavali Metsolan kuolinpesän osakkaat ovat myyneet Jarkko ja Maria Stoltille Ka la nie men ky lässä sijaitsevan ti lan Pykälämäki RN:o (pin ta-ala 17,27 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on asuin ra ken nus paikka sekä maa- ja metsä ta lous. 14. Eero Löytymäki on myynyt Jaana Pulkkiselle ja Ari Ruuskalle Pyyrinlahden ky lässä sijaitsevan tilan Kukkoniemi RN:o (pin ta-ala 0,665 ha). Rakennetun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on lomarakennuspaikka. 15. PV-Putkitus Oy:n konkurssipesä on myynyt Suolahden PS-Rakennus Oy:lle osoitteessa Haapakorventie 16, Suolahti sijaitsevan kiinteistön RN:o (pin ta-ala 0,6658 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on teollisuuskiinteistö. 16. Vieno ja Anna Harjun kuolinpesän osakkaat ovat myy neet Mik ko ja Maija Piiloselle Pyyrinlahden kylässä si jait sevan ti lan Piilola RN:o (pinta-ala 1,45 ha). Arvottomia rakennuksia käsittävän koh teen ai ottu käyt tö tar koi tus on asuinrakennuspaikka sekä maa- ja metsätalous. 17. Marita ja Tero Rantaniva ovat myy neet Jari ja Anne-Maria Puukilaiselle Koiviston kylässä si jait sevan ti lan Rantalepikko RN:o (pinta-ala 0,52 ha). Ra ken ne tun koh teen ai ottu käyttö tar koi tus on asuinrakennuspaikka. 18. Martti Rantala on myynyt Pekka Ketolalle S.Äänekosken ky lässä

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus sijaitsevan tilan Hiekkarinne RN:o (pinta-ala 0,525 ha). Ra kenta mat to man koh teen ai ottu käyt tö tar koitus on maa- ja metsä ta lous. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Hyväksytään, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistökaupoissa. Hyväksyttiin. Liite nro 4 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (kesä-heinäkuu 2013), kartta

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttäminen / määräala Hankalan tilasta RN:o KH Äänekosken kaupunginhallitus käsitteli etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisiä koskien joulukuun tam mi kuun 2012 välillä tehtyjä kiinteistökauppoja. Kohdassa 3. oli kiinteistökauppa, jossa Kai sa Vuo ri nen oli myy nyt Esa Polakselle 5790 m 2 :n määräalan Paa den taipa leen ky lässä si jaitsevasta Hankalan tilasta RN:o Raken tamatto man kohteen aiottu käyttötarkoitus on raakamaa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Myöhemmin on tullut ilmi, että kiinteistönluovutusilmoituksessa ja kauppakirjan tekstiosassa on ollut virheellinen pinta-alatieto. Todellinen pin ta-ala on kartan mukaan 5.79 ha. Alueesta on osa (alle puolet pinta-alasta) rantayleiskaavan matkailupal ve lu jen/asun to alu et ta (vaihtoehtoinen käyttötarkoitus) ja osa on kaa voit tamatonta aluet ta. Etuostolain 21 a :n mukaan: Jos sopimusehto on määrätty tai muuhun toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että etuosto-oikeuden käyttäminen vältettäisiin, voi 18 :ssä mainittu tuomioistuin kunnan vaatimuksesta päättää, ettei ehto tai toimenpide sido kuntaa tai ole esteenä etuosto-oikeuden käyttämiselle. Kanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa kiinteistön luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Etuosto-oikeuden käyttämiselle 9 :n 1 momentissa varattu aika alkaa kulua vasta, kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Mainitussa kauppakirjassa on ollut kirjoitusvirhe, eikä etuostoa ole yritetty välttää. Asiaa on selvitetty Maanmittauslaitoksesta, jonka mu kaan kanteen nostamiselle varattu määräaika on kulunut, koska kaup pakirja on allekirjoitettu Aika on mennyt um peen (valmistelu: tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Kaupunginhallitus toteaa asian tiedoksi ja loppuunkäsitellyksi. Asia päätettiin jättää pöydälle. Ennen kaupunginhallituksen seuraavaa käsittelyä ko. määräalalla ei saa ryhtyä kaupungin toimivallassa oleviin maankäyttöä kos ke viin toimenpiteisiin. KH 267 Hankalan tilan RN:o määräalan kauppaa koskenutta päivättyä kauppakirjaa on korjattu virheelli sen pin-

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Käsittely: ta-alan osalta : kaupungille toimitetun kiinteistönluovutusilmoituksen mukaan kaupan kohteena olleen määräalan pinta-ala on 5,79 ha. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus toteaa asian tiedoksi ja loppuunkäsitellyksi. Keijo Kainu esitti Jari Halttusen, Pentti Piilosen ja Merja Närhin kannattamana, että kaupunki käyttää etuosto-oikeutta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko yksimielisesti hyväksyä Keijo Kainun esitys. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käyttää etuosto-oikeuttaan Hankalan tilan RN:o määräalan kaupassa.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvioesityksestä 496/000401/2013 KH 268 Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta on lähettänyt vuoden 2014 talousarvioesityksensä kuntiin lausunnolle. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta on hyväksynyt kuntia kuultuaan pe lastustoimen palvelutasopäätöksen kaudelle Koko laitoksen liikevaihdoksi on arvioitu euroa vuonna Liikevaihdosta pe lastustoimen osuus on euroa ja ensihoidon osuus noin 7,9 milj. euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuoden 2014 talousarvioesityksessä noin 2,2 prosenttia vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet nousevat euroa (4 %) prosenttiyksikköä. Pelastustoimen osalta tilikauden alijäämä on euroa. Perusteluna alijäämäiselle ta lousarviolle on pelastuslaitoksen taseessa vuoden 2012 tilinpäätök sessä oleva kumulatiivinen ylijäämä, joka kuntien allekirjoittaman yh teistoimintasopimuksen mukaisesti tulee ottaa huomioon seuraavien vuosien talousarviossa. Vuoden 2014 talousarvioesityksen tulevien vuosien taloussuunnitelmassa on huomioitu vuoden 2012 tilinpää töksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä siten, että taseen kumulatiivi nen ylijäämä nollaantuu suunnitelmavuosien aikana. Kuntien pelastustoimen maksuosuuksien neljän prosentin kasvu johtuu pääasiassa alijää män pienentämisestä ja henkilöstökulujen kasvusta sekä paloase mien rakentamisista aiheutuneista suunnittelu- ja vuokrakustannuksista. Pelastuslaitoksen talousarvioesityksen mukaan Äänekosken pelastustoimen maksuosuus vuonna 2014 on euroa eli euroa ja 3,6 % kuluvan vuoden osuutta suurempi. Oheismateriaalina esitetään pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvioesitys. (Valmistelija talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Esitetään lausuntona Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnalle, että kuntien maksu osuuksien kasvun tulisi noudattaa yleistä kustannustason nousua (kuluttaja- ja palkkatasoindeksit), mikä ennusteiden mukaan vuodel le 2014 on n. 2 %.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Talousarviossa esitetty 4 %:n maksuosuuksien kasvu ylittää huomattavasti kuntien muiden kulujen kasvun sekä kuntien maksukyvyn rajat. Hyväksyttiin.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Talouden vakauttaminen koskien vapaa-aikapalveluiden tilavuokria KH Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että vapaa-aikatoimen tulee huomioida vuoden 2013 talousarvioon euron tulot tilaja käyttömaksuihin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Lautakunnan kokouksessa hyväksyttiin musiikkioppilaitoksen oppilasmaksujen korotukset alkaen. Samalla lautakunnalle esitettiin muiden tilojen erilaisia tila- ja käyttömaksuja, jotka päätettiin tuoda lautakunnan päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. Lautakunta on myös aiemmin päättänyt, että liikuntatalon voimailusaliin tulee käyttömaksut alkaen. Vapaa-aikalautakunnan kokouksessa hyväksyttiin liitteen mukaiset palvelu- ja hinnoitteluperiaatteet vapaa-aikapalveluiden eri tiloihin. Vapaa-aikalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle maksujen yleisenä periaatteena, että järjestöjen alle 18-vuotiaille myönnetyt käyttövuorot ja sotiemme veteraanien järjestöt vapautetaan käyttömaksuista. Lisäksi vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaan kaupungin muiden hal lin to kun tien tu lee mää ri tel lä ti loil leen tilavuokrat. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Merkitään tiedoksi liitteessä esitetyt vapaa-aikalautakunnan hyväksymät palvelu- ja hinnoitteluperiaatteet vapaa-aikapalveluiden eri tiloihin. Kaupunginhallitus hyväksyy maksujen yleisenä periaatteena, että järjestöjen alle 18-vuotiaille myönnetyt käyttövuorot ja sotiemme veteraanien järjestöt vapau tetaan käyttömaksuista. Kaupunginhallitus edellyttää, että myös muut kaupungin toimialat määrittelevät tiloilleen tilavuokrat. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Rolf Nyholm esitti Kari Kiiskisen, Sirpa Martinsin ja Merja Närhin kannattamana, että "Äänekosken alueella toimivien urheiluseurojen ja järjestöjen toimintaa ei pidä vähätellä nuo rison ja varttuneen väen liikuttamiseksi, sik-

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus si Sosialide mokraatit esit tävät, että suunnitelluista harrastuspaikkojen ja lii kuntapaikkojen vuokra maksuista luovutaan. Vaikka maksut olisi vatkin aivan oikein kohdennettu vain aikuis väestöön yli kahdeksan toista ikäisille, niin se tulee vai kuttamaan seurojen osalta sii hen, että osa toimintamaksuista tulee kohdentumaan myös nuoriin. Siksi So sialide mokraatit esittävät valtuustolle, ettei vapaa-aika lautakunnan esitystä harrastusmak suista oteta käyttöön. Vapaa-aikatoimelta ei vaadita säästöä." Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska kes kustelun aikana oli tehty pohja ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat kaupunginjoh tajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kan nattavat Rolf Nyholmin ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Risto Kumpu, Tommi Lunttila, Pentti Piilo nen, Piia Soininen, Jaana Tani ja Matti Tiusanen), 6 ei-ääntä (Heikki Flinkman, Kari Kiiski nen, Sirpa Martins, Rolf Nyholm, Merja Närhi ja Pirjo Uusi talo), 1 tyhjää (Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi, että koska suoritetussa äänestyksessä äänet menivät tasan, puheen johtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtaja totesi Rolf Nyholmin ehdotuksen tulleen kaupun ginhallituksen päätökseksi ää nin 6-6, 1 tyhjää, puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Päätettiin esittää kaupunginvaltuustolle, ettei vapaa-ai ka lau takun nan esi tystä har ras tus mak suista oteta käyttöön ja ettei vapaa-aikatoimelta vaadita euron säästöä. KVALT Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Rolf Nyholm esitti Leila Lindellin, Jouni Sohlmanin, Risto Kummun, Marke Tuomisen, Timo Pullin ja Martti Isoviidan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Matti Virtanen eí esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Varajäsen Eila Nurmi osallistui tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. VAPAA Vapaa-aikalautakunta käsitteli ensimmäisen ker ran ti la vuok ra-asiaa , jolloin esitettiin lautakunnan va kautta mis toi menpiteitä kaupunginhallitukselle. Tuolloin päätettiin, et tä jär jes tö avustuksia ei tul taisi leikkaamaan, mikäli tiloille asetetaan käyt tö maksut. Vapaa- aikalautakunta käsitteli tilamaksuja seuraavan kerran iltakou lus sa ja vie lä kah desti vapaa-aikalautakunnassa vuoden 2012 ai kana ja vii meksi , jolloin yksityiskohtainen hinnoittelu hy väk syttiin eri tiloil le ja se esitettiin edelleen kaupunginhallitukselle. Vakauttamisohjelmassa on esitetty, että vuoden 2013 aikana tu lisi saa da va paa-ai ka toi men tiloilta käyttömaksujen avulla euron li sä tulot. Valtuuston hyväksymässä vakauttamisohjelmassa on määritelty, että lau ta kun nilla on oi keus poiketa vakauttamisohjelmasta kaupungin hal li tuksen erillispäätöksellä, mikäli on saavutettavissa vastaava säästö tai tulo jen li säys muilla keinoilla. Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa ja joka päätti, et tä ti loille ei ase teta käyttömaksuja, eikä lautakunnalta vaadita eu ron säästöä muista kohteista. Asia palautettiin valtuustosta lautakunnan uu del leen val misteltavaksi. Äänekosken kaupungin hallintosäännön 3 4:n kohdan mukaan kau pun gin val tuusto päät tää kunnan palveluista ja muista suoritetta-

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikajohtajan ehdotus: vista mak sujen ylei sistä peri aatteista. Se asia, peritäänkö tiloista maksuja ja kei tä mah dolli sesti niistä vapautetaan on katsottava maksu jen ylei siksi perus teiksi. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että sen hyväk sy män va kaut ta mis oh jelman mukaisesti se päättää, et tä kau pungin va paa-aika toi men hallinnoimille tiloille vahvistetaan käyttö/ti lamak sut. Vakauttamisohjelmassa esitetyn euron lisätulon saaminen edel lyt tää, et tä kai kil la kaupungin tiloilla on tilavuokrat. Samalla lautakunta esittää, et tä sa ma pe ri aa te tulee saattaa koskemaan myös mui den hal lintokuntien tiloja. Käyttömaksuista esitetään vapautettavan seuraavat ryhmät: - alle 18-vuotiaiden ohjatut ryhmät myönnetyillä vuoroilla - sotiemme veteraanien järjestöt Paikallisilta järjestöiltä ei peritä maksua mainospaikkojen myynnistä vapaa-aikatoimen tiloihin. Vapaa-aikalautakunnan ja muiden hallintokuntien tulee tehdä päätökset tilojen yksityiskohtaisesta hinnoittelusta siten, että maksut ovat voi mas sa Käyttömaksujen periminen ja laskuttaminen ei vaadi vapaa-aikatoimelta li sää toi mis to henkilökuntaa. Hyväksyttiin. KH Esityslistan oheismateriaalina jaetaan vapaa-aikalautakunnan hyväksymät vapaa-aikapalveluiden tilojen palvelu- ja hinnoitteluperiaatteet. Kaupunginjohtajan ehdotus:

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Hallintosäännön 3 :n 2 momentin 4. kohdan mukaisesti kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi, että tilavuokrien perin nän yleisiksi periaatteiksi hyväksytään seuraavat: Käyttömaksuista ja tilavuokrista vapautetaan: 1. alle 18-vuotiaiden oh ja tut ryh mät myönnetyillä vuoroilla ja 2. kaikki sotiemme veteraanien järjestöt Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin ta lou den va kaut ta mis ohjelman perusteella vapaa-aikalautakunnan on otetta va käyt töön (51 ) hyväksymänsä vapaa-aikapal velui den ti lojen palvelu- ja hinnoitteluperiaatteet. Edellä mainitun lisäksi kaupunginhallitus päättää, että myös muiden toimialojen on välittömästi käynnistettävä omien tilojensa osalta käyttö- ja vuokrausperusteiden hinnoittelun valmistelutyö. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia palautetaan kokonaisuudessaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että toisenlaisia ratkaisuja tulopuolen lisäämiseksi on kyettävä löytämään. VAPAA Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että päätös palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi ei tarkoita talouden vakauttamisohjelman kokonaistavoitteista luopumista. Tilavuokrien ottamisesta käyttöön kaupungin tiloille on käsitelty kaupungin eri hallintoelimissä seuraavasti: - vapaa-aikalautakunta , , , , ja kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto asetti vakauttamisohjelmassa vapaa-aikalautakunnalle euron tavoitteen liittyen tilamaksuihin. Samalla päätettiin, että avustukset säilyvät saman suuruisina, mikä li

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus käyttömaksut tulevat tiloille. Vapaa-aikalautakunnan keskeiset tulolähteet ovat tällä hetkellä uimahallimaksut ( ), kirjaston sakkomaksut ( ), kulttuurin tila/pääsymaksut ( ), liikuntatalon kuntosalimaksut (n ), musiikkiopiston oppilasmaksut ja kuntaosuudet (n ) ja kurssimaksut eri liikuntaryhmistä (n ). Vuoden 2013 kokonaistuloiksi on arvioitu Vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia eri järjestöille ja toimijoille: liikuntatoimi * järjestöavustukset * urheilijastipendit * S-S jäähalli nuorisopalvelut * järjestöavustukset kulttuuritoimi * yksityiset taiteilijat/harrastajat * järjestöavustukset * Keitele-Museo * Keitele Jazz Lisäksi kaupunginhallituksen päätöksellä on myönnetty Äänekosken Huima ry:lle ja Keitele Jazzille markkinointiavustuksina. sosiaali- ja terveysalan järjestöt * järjestöavustukset kyläyhdistykset * järjestöavustukset Avustukset yhteensä Kun arvioidaan, mikä on välillisen tuen osuus liikuntatilojen osalta järjestöille ilmaisina käyttö vuoroina viime vuoden tilinpäätöksen perusteella, on se seuraava: - liikuntatalo, 55 % järjestökäyttö liikuntapuisto, 50 % järjestö käyt tö

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus muut kentät, 40 % järjestökäyttö ladut ja polut, 25 % järjestökäyttö luistinradat, 5 % järjestökäyttö Arvio osoittaa, että kunnan välillinen tuki ilmaisina vuoroina on paljon suurempi kuin avustukset. Tilamaksuista päättäminen ja se miten saavutetaan euron tulojen lisäys on osoittautunut vaikeaksi, niin on parasta pohtia asiaa uudesta näkökulmasta: 1) Tilamaksujen käyttöönotosta ei löydy yhteistä poliittista näkemystä 2) Tilojen ilmaiset käyttövuorot ovat paljon merkityksellisempiä järjestöille kuin avustukset 3) Voidaanko avustussummia kokonaisuudessaan pienentää 4) Otetaanko käyttöön maksullisten tilaisuuksien ja aikuisten ottelut/kilpailut hinnoittelun piiriin? 5) Vapaa-aikalautakunnan toimialalta ei löydy uusia, merkittäviä hinnoi teltavia palveluita/tuotteita. 6) Korotetaanko nykyisiä voimassaolevia hintoja/taksoja? Oheismateriaalina tietoja järjestöavustuksista ja tilamaksujen hinnoitteluvaihtoehtoja. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää seuraavista vakauttamistoimenpiteistä, jotta euron tavoitteeseen päästään: * Voimailusalin hinnoittelu tulee voimaan saman suuruisena kuin kuntosali (asiasta on olemassa aikaisempi päätös) * Vähennetään avustuksia vuoden 2014 alusta seuraavasti

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus liikuntatoimi - nuorisotoimi - kulttuuritoimi * Korotetaan uimahallimaksuja molemmissa uimahalleissa 1 /asiakas, arvio x 0,25 n * Otetaan käyttöön maksullisten tilaisuuksien ja aikuisten kilpailujen/otteluiden hinnoittelu - lautakunta laatii myöhemmin yksityiskohtaisen hinnoittelun, jossa hinnoittelu tehdään mm. Painotalolle, liikuntatalolle, Suolahtisalille ja urheilukentille. Hinnoittelussa tulee huomioida ulkopuolinen käyttö eritasoisena hintana Vapaa-aikalautakunta esittää, että myös muut kaupungin hallintokunnat laativat hinnoittelun omiin tiloihinsa maksullisista tilaisuuksista. Käsittely Jouni Sohlman esitti, että uimahallien pääsymaksuja ei korotettaisi. Hänen esitystään ei kannatettu. Hyväksyttiin vapaa-aikajohtajan ehdotus. KH 269 Kaupunginvaltuuston hyväksymän IV vakauttamisohjelman mukaan vapaa-aikatoimen tulee saada tila- ja käyttömaksujen tar kis tamisesta yhteensä euron nettosäästöt vuoden 2013 aikana. Lisäksi uimahallien käyttöaikojen supistamisesta ja Äänekosken uimahallin lipunmyynti- ja kahvilapalveluiden uudelleen järjestämisestä tulee saada yhteensä euron nettosäästöt vuoden 2013 aikana. Vapaa-aikalautakunnan tekemä päätös merkitsee sitä, että ti la- ja käyttömaksuista päätetty euron nettosäästö toteutuu vas ta vuoden 2014 aikana eikä kuluvana vuotena ollenkaan. Myös ui ma hallien käyttöaikojen supistamisesta ja Äänekosken uimahallin li punmyynti- ja kahvilapalveluiden uudelleen järjestämisestä päätetty euron nettosäästö toteutuu vain osittain. Valtuuston hyväksymässä vakauttamisohjelmassa on määritelty, et-

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Käsittely: tä lautakunnilla on oikeus poiketa vakauttamisohjelmasta kaupungin hallituksen erillispäätöksellä, mikäli on saavutettavissa vastaava säästö tai tulojen lisäys muilla keinoilla. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vapaa-aikalautakunnan hyväksymät vakauttamistoimenpiteet, jotka merkitsevät euron nettosäästöä vuodesta 2014 alkaen. Kaupunginhallitus edellyttää, että vapaa-aikalautakunnan on tehtävä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitys siitä, miten vapaa-aikatoimelle vuodelle 2013 päätetyt yhteensä euron nettosäästöt saavutetaan. Kaupunginjohtaja tarkensi esitystään: Kaupunginhallitus edellyttää, että vapaa-aikalautakunnan on tehtävä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitys siitä, miten vapaa-aikatoimelle vuodelle 2013 päätetyt yhteensä euron nettosäästöt saavutetaan tulevina vuosina. Hyväksyttiin.

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Äänekosken historiakirjoitus 89/P002003/ /P002003/2010 KH Äänekosken ja Suolahden kaupunginvaltuustot päättivät vuonna 1987 käynnis tää yhteisen paikallishistorian kirjoittamisen. Historian kirjoittajaksi valittiin FL Jorma Vilmi Jyväskylän yliopistosta. Yhteinen paikallishistoria alueen esihistoriasta vuoteen 1932 julkistettiin juuri Äänekosken 80-vuotisjuhlien kynnyksellä. Paikallis historian (238 tekstisivua, li säksi lähdeviitteet, hakemistot ja talon haltijaluettelo yht. 55 sivua) kustannukset olivat markkaa, painosmäärä 2500 kpl. Kirjoitustyötä koskevissa neuvotteluissa tuotiin esille ajatus, että vuodesta 1932 eteenpäin tehtäisiin molempien kuntien omat historiat. Äänekosken kaupunginvaltuusto päätti pidetyssä 80-vuotisjuhlako kouksessa, että Äänekosken historiasta kirjoitetaan jatko-osa vuo desta 1932 ny kypäivään. Tavoitteena oli, että teos valmistuisi Ääne kosken 100-vuotisjuhlaan Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry esitti vuonna 2001 Konginkan kaan loppuunmyydyn pitäjänkirjan uuden painoksen ottamista siten, että tekstis sä ilmenneet puutteet ja virheet korjattaisiin. Koska kirja päättyy 1970-luvun puo leenväliin, jatkettaisiin kirjoitustyötä nykypäi vään. Vuonna 1978 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kotiseutusarjassa julkaistu Konginkankaan kirja on artikkelimuotoinen eri kirjoittajien teemako konaisuuksis ta koottu historiateos, jossa käsitellään Konginkankaan historialliset vaiheet esi historiasta 1970-luvun puoleenväliin. Äänekosken em. juhlavaltuusto päätti myös Konginkankaan kirjan uudistetun, korjatun painoksen ottamisesta sekä historiakirjan ulottamisesta ny kypäivään.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asetetun historiatoimikunnan esityksestä Äänekosken kaupunginhallitus hyväk syi vuoden 2002 lopulla, että korjattavan ja laajennettavan Kongin kankaan histo riikin laajuus on noin 560 sivua; teoksesta karsitaan viitesivut ja talonhaltijaluet telo; tekstiä osin tiivistetään, taittoa uusi taan ja kuvitusta tarkistetaan sekä oleel liset asiavirheet korjataan ja esihistoria kirjoitetaan uudelleen ja että itsenäisen Konginkankaan vuodet osuus kirjoitetaan 64/80 sivuun. Näillä tarkennuksilla uusimisen kustannusarvio on noin euroa ja tavoit teena on saada työ päätökseen vuoteen 2008 mennessä. Toimikunta esitti, että Kehittyvän Äänekoski historiateoksen laajuus olisi noin 480 sivua, jolloin teoksen kustannusarvio olisi noin euroa. Toimikunta esitti, että työ alkaisi vuonna 2004 ja saatetaan päätök seen vuoteen 2011 men nessä. Historiateosten tuottamista ja valvomista varten asetetussa toimikunnassa ovat viime vaiheessa olleet jäseninä Otto Minkkinen, Mirjami Haverinen, Jaana Tani, Taisto Poikonen, Pekka Soininen ja Jouko Salonen se kä Helena Pasanen-Tark ka (Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry:n nimeämä) ja Timo Enäkoski (Vanhan Äänekosken Kotiseu tuyhdistys ry:n nimeämä). Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Otto Minkkinen ja sihteerinä on toimi nut Pekka Soininen. Korjattavan ja laajennettavan Konginkankaan historiikin valmistelusta on solmittu sopimus Viestintä Risto Korhonen T:mi kanssa, kirjoittajina Risto Korhonen ja Jorma Heiskanen. Kehittyvä Äänekoski teoksen osalta toimikunta on käsitellyt teemarunkoa ja val mistellut kirjoittajavalintaa. Teoksen sisältö ulottuisi vuosituhannen vaihteen al kuun saakka. Äänekosken ja Suolahden kaupunkien ja Sumiaisten kunta päättivät syksyllä 2005 kuntien lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta vuoden 2007 alusta. Täten teoksen valmistuessa Äänekosken 100-vuotisjuhlavuonna 2011 jäisi kuntarakenteen uudet muutokset kirjan ulkopuolelle.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Historiatoimikunta päätti em. johdosta toistaiseksi keskeyttää väliaikaisesti Kehit tyvä Äänekoski teoksen valmistelun, jotta voidaan selvittää teoksen sisällölliset tavoitteet mahdollisesti uudestaan esim. siten, että uudet muutosvuodet ja Suo lahden alueen historia sisällytetään kirjaan. Tällöin teoksen valmistuminen juhla vuodeksi on kyseenalaista. Uudessa tilanteessa on syytä mm. arvioida, tullaanko kirjoittamaan yksi historia teos, joka sisältää myös Sumiaisten ja Suolahden historiaosuudet vai kirjoite taanko oma Suolahden historia vuodesta 1932 lähtien ja oma Sumiaisten pitä jänkirjan jatko-osa 1970-luvun puolivälistä läh tien vai toteutetaanko jokin muu tai muut julkaisuvaihtoehdot. Äänekosken kaupunginhallitus hyväksyi jatkaa nykyisen historiatoimi kunnan toimikautta vuoden 2006 loppuun asti siten, että puheenjoh tajana jatkaa edelleen Otto Minkkinen ja sihteerinä Pekka Soininen ja että vuoden 2007 alus sa nimetään uusi historiatoimikunta. Vuoden 2006 aikana toimikunnan pääasial lisena tehtä vänä on Kon ginkankaan täydennysosan käsikirjoituksen tarkastami nen ja teok sen valmistumis-aikataulun valvonta sekä Kehittyvä Ää nekoski -teok sen sisällön alustava arviointi ja määrittely. Äänekosken kaupunginhallitus esitti Sumiaisten kunnalle, että kunnan pitäjänkir ja uudistetaan uuden kunnan muodostamiseen asti. Lisäksi esitettiin Suolahden kaupungille, että Kehittyvä Äänekoski -teoksen yhteydes sä myös Suolahden his toria kirjoitetaan vuodesta 1932 uuden kun nan muodostamiseen asti. Asian yksi tyiskohtaisempi valmistelu an nettaisiin vuoden 2007 alussa toimintansa aloitta valle uudelle histo riatoimikunnalle. Lopullisen päätöksen asiassa tekisi uuden kunnan yhdistetty valtuusto vuoden 2007 aikana. Sumiaisten kunnanhallitus on esittänyt, että Sumiaisten pitäjänkirja uudistetaan uuden kunnan muodostamiseen asti. Suolahden kaupunginhallitus on esittänyt, että Suolahden kauppalan ja kaupungin itsenäisestä ajasta vuosilta kirjoitetaan oma historia aivan kuten Konginkankaalta ja Sumiaisista. Äänekosken kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Sumiaisten kunnanhallituksen ja Suolahden kaupunginhallituksen lausunnot todeten,

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus että lopullisen päätöksen asiassa tekee uuden kunnan yhdistetty valtuusto vuoden 2007 aikana. Yhdiste tylle valtuustolle asian valmistelee vuoden 2007 alussa toimintansa aloittava uusi historiatoimikunta. Uuden kunnan aloittaessa toimintansa asettaa sekä kaupungin talous että aika taulutus ra joitteita historiakirjoitukselle. Kuntarajat muodostavat vain yhden, mutta varsin merkittävän näkökohdan alu een tarkaste lulle. Historiikin ulottaminen kattamaan uuden kunnan alkuvuodet ja Äänekosken koko sata vuotta olisi perusteltua. Kirjan aiottua val mistumista tulisi siirtää noin 5-10 vuodella, jotta näkökul maa nykyi siin vuosiin saataisiin. Tällöin olisi mahdollista kirjoittaa historiikkiin vuodet sekä Äänekosken että Suolahden osalta sekä si sällyttää siihen myös Sumiaisten vuodet 1970-luvulta eteenpäin. (Valmistelija Jouko Salonen) Kaupunginjohtajan ehdotus: Nimetään Konginkankaan historiakirjan uusitun, täydennetyn painoksen loppuun saattamista valmistelemaan toimikunta. Pyydetään Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kiltä ry:tä ja Vanhan Äänekosken Kotiseuutyhdistys ry:tä nimeämään jäsenen toimikuntaan. Työn tulee valmistua vuoden 2009 lop puun men nessä. Esitetään kaupunginvaltuustolle, että yhteistä historiakirjaa Äänekosken, Suolah den, Sumi aisten alueelle nykypäivään saakka valmistellaan em. suuntaviivojen mukaisesti ja että valmistelua suoritetaan toistaiseksi em. toimikun nan toimesta. Työlle asetetaan oma toimielin Konginkankaan histo riikin valmistuttua. Hyväksyttiin. Toimikuntaan valittiin Otto Minkkinen, Mirjami Haverinen, Jaana Tani, Taisto Poikonen, Pekka Soininen ja Jouko Salonen. Otto Minkkinen valittiin samalla toimikunnan puheenjohtajaksi. Päätettiin pyytää Konginkankaan Kotiseutuyhdistys Kömin Kilta ry:tä ja Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry:tä nimeämään jäsenen toimikuntaan.

Kirjoitustyötä koskevissa neuvotteluissa tuotiin esille ajatus, että vuodesta 1932 eteenpäin tehtäisiin molempien kuntien omat historiat.

Kirjoitustyötä koskevissa neuvotteluissa tuotiin esille ajatus, että vuodesta 1932 eteenpäin tehtäisiin molempien kuntien omat historiat. Kaupunginhallitus 54 05.02.2007 Kaupunginvaltuusto 10 12.02.2007 Vapaa-aikalautakunta 68 14.12.2011 Kaupunginhallitus 12 16.01.2012 Kaupunginhallitus 137 21.05.2012 Kaupunginvaltuusto 39 28.05.2012 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 2 (1/19)

Kaupunginhallitus liite nro 2 (1/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (1/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (2/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (3/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (4/19) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaupunginhallitus 277 26.10.2015 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 662/10.00/2015 KH 277 Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta ha lituk sen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden muutosten ja mah dol li sen valtionosuusuudistuksen vaikutuksiin.

Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden muutosten ja mah dol li sen valtionosuusuudistuksen vaikutuksiin. Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 32 26.08.2015 Vapaa-aikalautakunta 38 22.09.2015 Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje KH 08.06.2015 161 Keskushallinnossa on valmistelu ohjeet vuoden

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua Kaupunginhallitus 94 16.08.2016 Kaupunginhallitus 107 06.09.2016 Kaupunginvaltuusto 48 07.11.2016 Kaupunginvaltuusto 58 12.12.2016 Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot