Koillis-Savon työllisyysstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koillis-Savon työllisyysstrategia 2005 2010"

Transkriptio

1 Koillis-Savon työllisyysstrategia

2 Julkaisija: Pohjois-Savon liitto Tilaukset ja jakelu: Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Partanen Kansi: Irma Toivanen Kannen kuvat: Kartta: Pohjois-Savon liitto Valokuvat: Toivalan Metalli Oy, Stora Enso, Ponsse Oyj, Marjaosaamiskeskus, Sonkajärven Eukonkanto Oy, Kunnonpaikka Painopaikka: Kuopion Liikekirjapaino Oy Painovuosi:

3 KOILLIS-SAVON TYÖLLISYYSSTRATEGIA ESIPUHE... 5 SEUDUN ERITYISPIIRTEET... 6 Väestö, työvoima ja työllisyys...6 Toimintaympäristö ja sen muutokset...6 TYÖLLISYYSSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 8 Tavoitteiden määrittely...8 Työllisyysstrategian toteutuksen toimintamalli...9 TYÖLLISYYSSTRATEGIA VUOSILLE Visio Tehtävämme...10 Näin toimimme - toimintalinjaukset Toimintaympäristön kehittäminen Nuorten työllisyyden edistäminen Yrittäjyyden edistäminen Osaavan ja koulutetun työvoiman saatavuus Sosiaalisen työllistämisen sektorin vahvistaminen...11 Strateginen tahtotila...12 Näitä me teemme - toimenpiteet ja toimenpide-ehdotukset...13 TAUSTARAPORTTI, ANALYYSIT JA TILASTOT Väestö ja ikärakenne...16 Osaaminen ja koulutus...16 Elinkeinorakenne...18 Työvoiman määrä...19 Työvoiman määrä vähenee ja vanhenee...19 Työllisen työvoiman poistuma ammattiryhmittäin...20 Yritysten näkökulma työvoimakysymykseen...21 Työvoiman alueellinen liikkuvuus...22 Työvoiman kysyntä...23 Yritystoiminta, yrityspalvelut ja yrittäjyyskasvatus...24 Työttömyys Koillis-Savossa...25 Pitkäaikaistyöttömien määrä vähentynyt...26 Nuorten työttömyys pysynyt ennallaan...26 Työttömyys iän ja koulutuksen mukaan...27 Ammattitaidottomien ja sekatyöntekijöiden vaikea työllistyä...28 Massatyöttömyydestä rakenteelliseen työttömyyteen...29 SEUDULLINEN STRATEGIAPROSESSI STRATEGIAN TAUSTA JA ASEMOINTI Liite 1. Arvio Euroopan työllisyysstrategian painopisteistä paikallisesta näkökulmasta 35 3

4 4

5 ESIPUHE Koillis-Savon työllisyysstrategia on yhteinen seudun viiden kunnan (Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara, Tuusniemi) alueellinen työllisyyden kehittämisohjelma, jossa on tehty yhteisiä toimintalinjauksia alueen työllisyyden parantamiseksi. Työllisyysstrategia ja työllisyysohjelma on laadittu Sompa- Pohjois-Savon oppiva työllisyysstrategia hankkeen aikana. Seudullinen työllisyysstrategia on rakennettu yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Strategiaa on keskeisesti ollut linjaamassa seudullinen asiantuntijaryhmä, jossa on ollut edustus yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen, oppilaitosten, kuntien, työvoimatoimistojen toimijoista. Lisäksi kommentteja, linjauksia ja toimenpide-ehdotuksia ovat esittäneet lukuisat alueen toimijat henkilökohtaisissa tapaamisissa ja työskentelytilaisuuksissa. Työllisyysstrategian laatimisen lisäksi on nähty tarpeelliseksi konkreettisten toimenpiteiden aikaansaaminen. Toimenpiteet ovat osittain alustavia ehdotuksia, jotka mahdollistavat niiden jatkojalostamisen. Taustaraportissa käydään läpi seudun keskeisiä työmarkkinakysymyksiä sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia tilastollisten muuttujien ja haastattelujen näkökulmasta. Tärkeintä on, että työllisyyden edistämiseksi tehty työ jatkuu. Yhteiset tulevaisuuden tavoitteet ja strategiset valinnat Koillis-Savon osalta on työllisyysohjelmatyön kautta dokumentoitu. Työn jatkuvuuden kannalta keskeistä on strategian toteutumisen seuranta, käsittely ja uudelleenarviointi. Jokaisella on mahdollisuus ottaa vastuu alueen työllisyyden kehittämisestä linjaamalla omaa toimintaansa tämän strategian tavoitteiden mukaisesti. Tällä tavoin saamme koottu niukkoja resursseja yhteen. Toimintaympäristön muutokset sekä rakennemuutoksen jatkuminen ja sen tuomat kokemukset ovat osoittaneet, että tarvitaan nopeaa reagointia ja määrätietoista toimeen tarttumista laajassa yhteistyössä. Koillis-Savolla on seutukuntana ja kuntatasolla lukuisia mahdollisuuksia positiivisen tulevaisuuden tekemiseen. Työllisyyden edistämiseksi tarvitaan edelleen uusia valtakunnallisia toimia, mutta entistä enemmän paikallisia toimenpiteitä. Parhaimmillaan se on poikkihallinnollista ja kumppanuuteen perustuvaa toimintaa, koska toimenpiteitä on mietittävä hyvin erilaisessa työmarkkinatilanteessa olevien väestöryhmien ja ihmisten kannalta. Lisäksi toimenpiteet on sovellettava paikallisiin olosuhteisiin. Seudullinen työllisyyspolitiikka on siis muutakin kuin työttömyyden hoitoa, se on yhteistyöprosessi, jossa pyritään vastaamaan alati muuttuviin työmarkkinoiden tarpeisiin. Toimivan yhteistoiminnan avulla vahvistetaan aluekehitystä, asukkaiden sekä yritysten hyvinvointia. Tämän strategian valmistumisen osalta kiitokset kuuluvat kaikille niille, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti yhteiseen työhön antamalla siihen valmistelutyön kuluessa aikaa, osaamista ja tulevaisuuden näkemyksiä. 5

6 SEUDUN ERITYISPIIRTEET Väestö, työvoima ja työllisyys Koillis-Savon seutukunnassa on hieman yli asukasta. Harvaan asutun alueen tunnusmerkkinä on pitkään ollut vähenevä ja vanheneva väestö. Nettomuutto on viime vuosina onnistuneesti saatu tasapainotettua, mutta väestön väheneminen jatkuu todennäköisesti syntyneiden vähemmyyden johdosta. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on noin 22 %. Koillis-Savon keskeinen ja merkittävä työmarkkinoiden ongelma on edelleen vähäinen avointen työpaikkojen määrä. Toinen merkittävä ilmiö on työikäisen väestön väheneminen poismuuton ja eläköitymisen johdosta. Seudun työvoiman määrälliset ja laadulliset tarkastelut osoittavat, että väestön eläköitymisen myötä työmarkkinoiden käytettävissä oleva työvoima vähenee eikä nykyisten työpaikkojen edellyttämää työvoiman määrää tulevaisuudessa löydy omista työvoimareserveistä. Väestön koulutustaso on Pohjois-Savon keskiarvoa alhaisempi. Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuus on Koillis-Savossa 50 % ja korkeakoulututkinnon11,7 %. Nuorempien ikäluokkien koulutusmyönteisyys kasvattaa alueen osaamispääomaa jatkossa. Työpaikkoja seutukunnassa on Elinkeinorakenteen muutokset näkyvät erityisesti maa- ja metsätaloudesta poistuneina työpaikkoina. Korvaavia työpaikkoja on syntynyt erityisesti teollisuuteen ja palvelualoille. Seudun työpaikkaomavaraisuus on 92,6 %. Seudun työttömyysasteelle on ominaista kausivaihtelut ja kohtalaisen suuret vaihtelut kuntien välillä. Työttömyysaste seudulla on noin 14 %. Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä on maakunnan alhaisimpia, 9 %. Yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä on ollut viime vuosina kasvussa ja on tällä hetkellä 38,6 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on 17,5 %. Toimintaympäristö ja sen muutokset Yleinen toimintaympäristö ja sen muutokset vaikuttavat luonnollisesti seudun työllisyyteen. Koillis- Savon elinkeinorakenteen muutokset ovat vähentäneet työpaikkoja maa- ja metsätaloudesta. Korvaavia työpaikkoja on syntynyt teollisuuteen sekä palvelualoille. Yleisemmin on valtakunnan tasolla nähtävissä yritystoiminnan osalta siirtyminen perinteisestä tuotantokeskeisestä tuotannosta laajempaan palvelutoimintaan. Matkailun seudullinen osaamiskeskittymä on Tahkon alue, joka tunnustetaan myös koko maakunnan kärkihankkeeksi. Tahkon alueen kehittyminen näkyy positiivisesti työpaikkojen määrässä, työttömyyden vähenemisenä sekä palvelujen kehittymisen kannalta. Matkailun vaikutukset näkyvät välittöminä ja välillisinä tuloina sekä työpaikkoina erityisesti matkailu-, ravitsemis- ja rakennusaloilla. Matkailualan yritysten yhteistyö on kehittynyt huomattavasti ja sen avulla voidaan parantaa palvelua sekä kehittää uusia tuotteita. Tahkon alueen kehittyminen on luonut myös alueellista liikkuvuutta, kun lähikuntien asukkaille ja yrittäjille on avautunut alueelta uusia työmahdollisuuksia. Koillis-Savon seutukunnan työllisyyden kehityksessä ovat avainasemassa Tahkon ja sen kehittymisen ohella pienet ja keskisuuret yritykset metalli- ja puutuoteteollisuudessa ja matkailu-alalla, vahva maatalous ja maaseudun yrittäjyys sekä lisääntyvä palveluyrittäjyys. Suurimmat työnantajat Stromsdal ja Tamfelt sijaitsevat Juankoskella ja työllistävät noin 550 henkilöä. Erityisesti Tamfelt tarjoaa tärkeitä tuotannollisen työn naistyöpaikkoja. 6

7 Keskeisenä haasteena koko maakunnan tasolla on turvata työvoiman saantiedellytykset pidemmällä aikavälillä. Koillis-Savon osalta työvoiman väheneminen tapahtuu maakuntaa nopeammassa aikataulussa. Väestön määrän kehitys ja työvoiman tarjonta on ikärakennekehityksestä johtuen niukkenemassa. Tämä näkyy tulevaisuudessa eri aloilla osaamisvajeina, joihin alueellisten elinkeino-, koulutus-, ja työvoimapalveluja tuottavien toimijoiden tulee löytää ratkaisuja. Luonnollisten työssäkäyntialueiden merkitys on kasvanut seudulla tämä ylittää hallinnolliset seutukuntarajat. Koillis-Savo ei muodosta omaa luonnollista työssäkäyntialuetta, eikä ole suoraan minkään työssäkäyntialueen vaikutuspiirissä. Seutukunta muodostuu kahdesta kaupunkikeskuksesta ja näiden paikallisista työssäkäyntialueista. Kuopion merkitys työssäkäyntikuntana on ollut kasvussa viime vuosina. Tämä kehitys on samansuuntainen koko valtakunnantasoisen trendin kanssa, jossa väestön ja yritysten keskittyminen tapahtuu osaamisen ympärille kilpailukykyisiin kasvukeskuksiin. Keskeiset Koillis-Savon vetovoimatekijät liittyvät edullisiin elinkustannuksiin ja luonnonläheiseen asumiseen palvelutarjonnan kattavuuteen Tahkon alueeseen ja matkailuun työvoiman pysyvyyteen ja vähäiseen vaihtuvuuteen vakaaseen ja monipuoliseen toimialarakenteeseen sekä pienyrittäjyyteen ammatillisen koulutuksen saatavuuteen sekä seudullisiin yrityspalveluihin Seutukunnallisuus ja seudullinen kehittäminen ei Koillis-Savossa ole ainakaan toistaiseksi ollut keskeinen toiminnallinen lähtökohta. Seudun kunnat ovat perustaneet yhteisen kehittämisyhtiön Koillis-Savon Kehitys Oyn, mutta sen toiminta on käytännössä supistunut kolmen kunnan kehittämisyhtiöksi. Yhtiön toimesta tehdyn Koillis-Savon elinkeinojen kehittämisohjelman painopisteet ovat: kärkiyritysten toimintojen kehittäminen, aloittavien ja mikroyritysten tukeminen sekä yrittämisen toimintaympäristön kehittäminen. Kehittämistoimenpiteet kohdentuvat työllistämisodotuksiltaan tärkeimpiin toimialoihin, jotka ovat muovi- ja metalliala, metsä- ja puunjalostus, elintarvikejalostus sekä matkailuelinkeino. 7

8 TYÖLLISYYSSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Tavoitteiden määrittely Keskeiset tavoitteet työllisyysstrategialle määriteltiin seudullisessa asiantuntijaryhmässä. Seudullisen asiantuntijaryhmän jäseninä toimivat: Blåfield, Esko (07/2005 asti) Holopainen, Marja-Liisa (11/2004 asti) Huhtinen, Kalervo Kangasperko, Petri Korkalainen, Matti Kankkunen, Hannele Lötjönen, Vesa (03/2005 alkaen) Matikainen, Matti (03/2005 alkaen) Närvänen Reijo Savolainen, Jukka Suominen, Erika (03/2005 alkaen) Teittinen, Seija (11/2004 asti) Tuononen, Pekka (01/2005 asti) sosiaalijohtaja, Nilsiä vt. kunnanjohtaja, Kaavi toimitusjohtaja, Tuusniemi kaupunginjohtaja, Juankoski rehtori, Rautavaara toimistonjohtaja, Juankosken työvoimatoimisto kunnanjohtaja, Kaavi kunnanjohtaja, Rautavaara toimitusjohtaja, Koillis-Savon Kehitys Oy yrittäjä, Nilsiä yrittäjä, Juankoski kunnanjohtaja, Rautavaara yrittäjä, Rautavaara Tavoitteet työllisyyden edistämiseksi ja kehittämishaasteiksi 1. Yrittäjyyden tukeminen ja uusien työpaikkojen syntyminen 2. Osaavan ammatillisen työvoiman saannin turvaaminen 3. Nuorten työllisyyden edistäminen ja tukeminen 4. Sosiaalisen työllistämisen sektorin vahvistaminen Keskeisiksi linjauksiksi ja keinoiksi nähtiin yleisesti elinkeino- ja työllisyyspolitiikassa huomion kiinnittäminen yritysten työllistävyyden lisäämiseen sekä yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen edistäminen. Paras tapa edistää työpaikkojen luomista ja siirtymistä alueelle on yrittäjyyteen kannustamisen sekä yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisen näkökulmasta tulisi turvata alueellinen koulutus sekä kehittää edelleen koulutuksen ja osaamisen työelämälähtöisyyttä. Koulutuksen suurempaa aluekehitysroolia toivottiin. Näin voidaan turvata alueen yritysten työvoiman saatavuus ja välttää työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia. Samalla ennaltaehkäistään nuorten työllisyyttä. Nuorten työllisyyttä edistetään kiinnittämällä erityistä huomiota nuoren koulutukseen hakeutumiseen sekä ensimmäisen työpaikan saantiin. Laaja alueellinen tukiverkosto ja yhteiset toimintatavat ennaltaehkäisevät nuorten työttömyyden uralle joutumista. Yrittäjyyskasvatuksen merkitys nähdään tärkeänä. Seudun kuntien, yritysten, työvoimatoimistojen sekä yhdistysten ja järjestöjen yhteistyötä voimistamalla ja kehittämällä yhteisiä toimenpiteitä sekä palveluita mahdollistetaan rakennetyöttömyyden alentaminen sekä ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Sosiaalisen työllistämisen sektorin mahdollisuuksia voidaan käyttää laaja-alaisesti. 8

9 Työllisyysstrategian toteutuksen toimintamalli Työllisyyden edistämisen pelikenttä perustuu lähtökohtaisesti yhteistyöhön. Hyvän työllisyyden perusta vaatii yhteisten toimintojen kehittämistä ja toiminnan jatkuvuutta. Keskeiset työllisyysohjelmatyön toimijat ja panokset seudulliseen työllisyysyhteistyöhön ovat: ALUEKEHITYS Seudun vetovoima ihmisten asuin- ja yritysten sijaintipaikkana ELINKEINOPOLITIIKKA Yritystoiminnalle suotuisa toimintaympäristö, yrittäjyys sekä yritysten kilpailukyky KOULUTUS Koulutetun työvoiman saatavuus ja koulutuksen työelämävastaavuus TYÖVOIMAPOLITIIKKA Osaavan työvoiman saatavuus ja työmarkkinoiden toimivuus SOSIAALIPOLITIIKKA Työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien työelämävalmiudet sekä sosiaalinen hyvinvointi Seudullisista ja alueellisista toimijoista ja heidän asiantuntijuudestaan, kokemuksistaan sekä tietotaidoista löytyy seudulliset omiin vahvuuksiin perustuvat toimintatavat tehdä seudun näköistä työllisyystyötä. Työllisyysstrategiatyö on pitkäkestoista monien osapuolten yhteistyötä, jonka toteuttaminen on yhtä monitahoinen ongelma kuin sen laatiminen. Seudullisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää näiden verkostotoimijoiden konkretisoimista yhteisiksi kehittämispanoksiksi. Pienten ja suurien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan usein mahdollisimman laajaa toimijatasoa, jonka kanssa voidaan yhteistyössä sopia keskeisten toimenpiteiden toteuttaminen. Tällaisia toimijoita ovat: alueen yritykset, kuntaorganisaatiot, työvoimatoimistot, oppilaitokset, yhdistykset, järjestöt sekä toimintaryhmät. Keskeinen toimija Koillis-Savon työllisyyden yhteistoimintamallissa työllisyyden edistämisen jatkuvuuden kannalta on Koillis-Savon yhteistyöneuvottelukunta. Yhteistyöneuvottelukunta on edunvalvoja, joka johtaa, suunnittelee ja kehittää seudun kuntien yhteistyötä. Seudullisena toimijana yhteistyöneuvottelukunta ottaa vastuun Koillis-Savon työllisyysstrategian toteutumisesta sekä sitoutuu vuosittain tekemään arvion uusista alueellisista kehittämishankkeista työllisyyden edistämiseksi. Yhteistyöneuvottelukunnan tueksi ja konkreettisten työllisyystoimenpiteiden tuottamiseksi yhteistyöneuvottelukunnan työvaliokunta nimeää tarvittaessa keskeiset kehittämisalojen vastuutahot, jotka päättävät jatkotoimenpiteistä. Koillis-Savon kuntien yhteistyöneuvottelukunta ottaa koordinointivastuun seudullisten toimintalinjausten toteuttamisesta ja seurannasta sekä tarvittavista yhteisten toimintamallien kehittämisestä. 9

10 KOILLIS-SAVON YHTEISTYÖNEUVOTTELU- KUNTA Alueellinen koulutuspolitiikka (oppilaitokset, koulutuspalvelut) Alueellinen elinkeinoja työvoimapolitiikka (elinkeinotoimijat, työhallinto) Alueellinen sosiaalipolitiikka (sosiaalitoimistot, kolmas sektori) Keskeinen rooli on työllisyysstrategian nivominen yhteen seudulliseen strategiseen suunnitteluun. Toinen rooli on tuoda lisäarvoa kuntien kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kehittämiseen ihmisten ja yritysten sijaintipaikkana (toimintaympäristö) sekä lisätä kustannustehokkuutta työllisyyttä edistävien palveluiden ja toimintojen järjestämiseksi. TYÖLLISYYSSTRATEGIA VUOSILLE Visio 2010 Koillis-Savossa on toimivat, joustavat ja kehittyvät työmarkkinat, joilla on riittävästi osaavaa työvoimaa sekä työmahdollisuuksia jokaiselle. Seudun osaamisketju yleissivistävästä koulutuksesta kansainvälisesti kilpailukykyisiin matkailu- ja teollisuustuotteisiin on vahva. Vetovoimainen asuinympäristö sekä asiakaslähtöiset palvelut mahdollistavat yritysten elinvoimaisuuden, osaavan työvoiman saatavuuden sekä asukkaiden työllistymisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Tehtävämme Turvataan positiivinen työllisyyskehitys, jonka perusta on työpaikkojen riittävyys, osaava työvoima sekä yritteliäisyys kehittämällä toimintaympäristöä ja työssäkäyntialuetta Kehitetään alueellisia ammatillisen koulutuksen muotoja sekä rekrytointikäytäntöjä työn ja koulutuksen alueellisen kohtaannon parantamiseksi Lisätään alueellista hyvinvointia luomalla työmahdollisuuksia jokaiselle 10

11 Näin toimimme - toimintalinjaukset 1. Toimintaympäristön kehittäminen Seutukuntaa ja sen toimintaympäristöä kehitetään asiakaslähtöisesti, asumisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Päämääränä on työpaikkojen lisääminen sekä väestön määrän myönteinen kehitys Tuetaan toimintaympäristöjen, palvelujen ja asumisen kehittämishankkeita Turvataan seudun vahvojen toimialojen ja kasvualojen kehittyminen 2. Nuorten työllisyyden edistäminen Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja lisäämällä työmahdollisuuksia sekä kehittämällä yrittäjyyden ja työnteon oppimispaikkoja Tuetaan nuoria kaikin keinoin sekä koulutuksen valintatilanteissa että työelämään siirtymisessä ja varmistetaan, että alle 25 -vuotiaat nuoret saavat kontaktin työelämään koulutuksensa jälkeen kolmessa kuukaudessa 3. Yrittäjyyden edistäminen Yrityksille tarjotaan laadukkaita yrityspalveluja sekä julkishallinnon palveluina että erilaisten hankkeiden kautta. Luodaan yrittäjyydelle kannustimia, uusia toimintamalleja sekä edistetään yrittäjyyden toimintaympäristöä Yrittäjyyskasvatuksella ja yrittäjyyden oppimispaikkojen avulla annamme nuorille mahdollisuuden pärjätä tulevaisuuden työmarkkinoilla yrittäjänä tai motivoituneena työntekijänä. 4. Osaavan ja koulutetun työvoiman saatavuus Mahdollistetaan alueen nuorille ammatillisen koulutuksen saatavuus ja kehittyminen Koillis- Savossa antamalla seudun peruskouluissa, lukioissa, työvoimatoimistossa sekä yrityksissä ajantasaista tietoa opiskelumahdollisuuksista seudulla sekä järjestämällä tiiviissä yhteistyössä työnantajien kanssa koulutusta paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Ennakoidaan ja tuotetaan yhteisiä näkemyksiä tulevaisuuden työmarkkinoista sekä työvoimatarpeista Markkinoidaan ja suunnataan seudulla järjestettävää koulutusta, mukaan lukien työvoimapoliittinen koulutus, osaamis- ja työvoimatarpeiden täyttämiseksi. Työvoimatarpeeseen vastaava koulutus tukee alueen elinkeinoelämää ja sitä kautta sekä yksilön että koko yhteisön hyvinvointia 5. Sosiaalisen työllistämisen sektorin vahvistaminen Työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien työelämävalmiuksia ja sosiaalista hyvinvointia vahvistetaan työvoiman monipalveluilla: työkyvyn arviointien, kuntoutuksen ja uudelleenkoulutuksen alueellisella tehostamisella. Vahvistetaan kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden toimijoiden välistä alueellista yhteistyötä ja yhteisiä toimintatapoja Ennaltaehkäistään syrjäytymistä tehostamalla palveluohjausta: tarjoamalla palveluita asiakkuuksien alkuvaiheessa sekä ohjaamalla asiakkaat oikeiden palveluiden piiriin 11

12 Uudet yritykset, yrityksille on tarjolla osaavaa ja koulutettua työvoimaa, sosiaalinen hyvinvointi ja lisääntyneet työllistymisen edellytykset TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Alueen vetovoimatekijät, asiakaslähtöiset palvelut, ympäristö ja infrastruktuuri monipuolinen ja tasapainoinen alueellinen työpaikkarakenne Yrittäjyyden edistäminen Nuorten työllisyyden edistäminen Osaavan työvoiman saatavuus Sosiaalisen työllistämisen vahvistaminen Strateginen tahtotila Koillis-Savon työllisyysstrategian visiopäämäärien mukaan Koillis-Savon strateginen tahtotila liittyy alueen vetovoimatekijöihin: matkailuun, palveluihin ja asumiseen sekä niiden laatuun. Matkailun ja palveluiden kehittyminen Tahkon johdolla sekä laajentuminen koko alueen kattaviksi kansainvälisiksi matkailutuotteiksi luo alueen työllisyyden kehittymiselle hyvän perustan. Laadukas asuinympäristö mahdollistaa uusien asukkaiden sijoittumisen alueelle asumaan, viihtymään, yrittämään ja työskentelemään. Koillis-Savon monipuolinen ja tasapainoinen alueellinen työpaikkarakenne toimii pitkän aikavälin positiivisena vetovoimatekijänä. Seudun työllisyyden näkökulmasta nousevat kasvualat liittyvät asumisen, hyvinvoinnin ja matkailun palveluihin. Teollisuuden yritysten toimintaedellytykset, kilpailukyky ja työpaikat on saatu turvattua. Ympäröivä maaseutu ja luonto palvelevat alueen vetovoimaisuutta ja avaavat uusia työmahdollisuuksia. Työikäisen väestön eläköityminen avaa uusia työllistymisen mahdollisuuksia nuorille sekä paluu- ja maahanmuuttajille. Työelämälähtöinen ja yrittäjyysmyönteinen koulutus perusasteelta ammatilliseen koulutukseen palvelee alueen yrityksiä ja tarjoaa alueen nuorille ja työikäiselle väestölle työllistymisen mahdollisuuksia sekä toimimisen itsenäisenä yrittäjänä. Työvoima- ja hyvinvointipalveluilla ennaltaehkäistään jatkuvan rakennemuutoksen aiheuttamia murroksia ihmisten työuralla. Aktiivisella varhaisella puuttumisella sekä paikallisilla ja alueellisella yhteistyöllä edistetään nuorten työhön sijoittumista ja mahdollistetaan työnhakijoiden sijoittuminen työmarkkinoille, koulutukseen ja muiden tukijärjestelmien piiriin. Etsitään aktiivisesti mahdollisia tapoja kehittää sosiaalisten työllistämisen yksiköitä seudullisella yhteistyöllä. 12

13 Näitä me teemme - toimenpiteet ja toimenpideehdotukset Työllisyysstrategian linjausten mukaan toimenpiteistetään tässä vaiheessa seuraavia toimenpiteitä työllisyyden kehittämiseen tähtääviksi keinoiksi. Toimenpiteet ovat joiltakin osin alustavia ehdotuksia, jotka mahdollistavat jatkojalostamisen. Vastuutahot tarkoittavat alustavasti nimettyä koordinoivaa vastuutahoa tai useamman tahon yhteistyöryhmää. 1. Toimintaympäristön kehittäminen 1.1 Seudullinen elinkeino- ja työllisyyspoliittinen suunnittelu ja resurssien keskittäminen kasvualojen kehittämisen tukemiseksi Tavoitteena on selkiyttää elinkeinon kehittämisen päämäärät alueellisesti ja sitouttaa erityisesti kunnat ja muut viralliset toimijatahot yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden pitkäjänteiseen toteuttamiseen. Tavoite: työpaikkojen määrän lisääminen erityisesti palvelualoille ja väestön myönteinen kehitys seudun imagon vahvistuminen yhteisten kehittämisintressien luominen Toimija: Koillis-Savon yhteistyöneuvottelukunta 1.2 Kunta- ja seutumarkkinointi, asumisen ja vapaa-ajan palveluiden kehittäminen, vetovoimatekijöiden vahvistaminen Toimijat: kunnat erikseen tai yhdessä, maaseudun kehittämisryhmät Tavoite: viihtyisä asumis- ja elinympäristö, laadukkaat vapaa-ajan palvelut alueen kasvualojen ja mahdollisuuksien kehittyminen, vetovoimaisuus ja imago 2. Nuorten työllisyyden edistäminen 2.1 Nuorten monialaisen pajatoiminnan käynnistäminen Toimijat: Pohjois-Savon ammattiopisto, työvoima, sosiaali- ja nuorisotoimi 2.2 Tekijä yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Yrittäjyyden ja työteon yhdistämiseksi luodaan yhteistyössä yritysten ja palvelutuottajien kanssa mahdollisuudet ulkoisen yrittäjyyden oppimispaikan luomiseksi peruskoulun ylempiluokkalaisille. Toteutetaan mahdollisimman laajalla alueella. Toimijat: Rautavaaran kunta, yrittäjät 2.3 Tahko- ja seutumarkkinointi nuorille Laajennetaan tiedotusta alueen koulutus- ja työmahdollisuuksista koululaisille ja työttömille nuorille järjestämällä yritysten kanssa tilaisuuksia, joissa markkinoidaan tulevaisuuden kehittymisnäkymiä alueella (Tahko/Nilsiä) Tavoite: Lisätään ammatillisen koulutuksen yleistä arvostusta Nuorten työelämävalmiuksien ja työmarkkinatietouden kehittäminen Alennetaan nuorten oppimisen ja työnteon kynnyksiä Luodaan uusia polkuja työelämään ja ammatillisiin jatko-opintoihin Tavoite: Nuorten käsitykset yrittäjyydestä ja työnteosta lisääntyvät konkreettisen tekemisen avulla Nuorten lisääntyneet tiedot alueen yrityksistä ja työtehtävistä Yrittäjyys konkretisoituu Tavoite: Työmarkkinatietouden lisääminen alueen mahdollisuuksista. Nuorten käsitykset työstä, yrittämisestä ja alueen nykyisistä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista lisääntyvät Positiivinen kuva tulevaisuudesta, paluumuuton tukeminen 13

14 3. Yrittäjyyden edistäminen 3.1 Yrittäjyys osaksi jokaista koulutusta Toimijat: koulutuspalveluiden tuottajat Tavoite: Yrittämisen merkitys aluetalouden kannalta kasvaa Sisäisen yrittäjyyden ja työnteon arvostus lisääntyy 3.2 Seudullinen yrittäjyyden oppimispaikka, jossa yhdistyvät liiketoiminnan kehittäminen, tuotteistaminen ja yrittäjyyden oppiminen 3.3 Osuuskuntayrittämisen seudullinen kehittäminen 3.4 Naisyrittäjyyden muotojen kehittäminen Tavoitteet: Yrittäjyyden osaamisen vahvistaminen Uusien yritysten syntyminen Eri yrittämisen muotojen syntyminen, jotka mahdollistavat eri elämäntilanteissa olevien ihmisten työnteon 4. Osaavan ja koulutetun työvoiman saatavuus 4.1 Alueellinen ennakointi ja yritysten työvoima- ja osaamistarpeiden selvittäminen vakiinnutetaan Yrityskyselyt toteutetaan yhteistyössä elinkeinotoimijoiden kanssa. Tavoite: Yhdistetään työhallinnon sekä ammatti- ja aikuisopiston tuottamat ennakointitiedot työvoima-, rekrytointi- ja osaamistarpeista Toimijat: PSA, työhallinto 4.2 Toimialakohtainen imagotyö (perustyö, teollisuus) Toimijat: elinkeinotoimijat, yritykset, oppilaitos Tavoite: Ammatillisen koulutuksen samoin kuin työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoiman lisääminen 4.3 Selvitetään mahdollisuudet seudullisen oppimistehdasmallin luomiseksi teollisuuden työvoimatarpeisiin, jossa ammatillinen koulutus ja yritykset yhdessä tekevät toimialakohtaisia paikallisia sovelluksia työn ja opiskelun yhteensovittamiseksi (avoin) 4.4 Yhteishankinta- ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen joustavammaksi ja työnantajaystävällisemmäksi etenkin pk- ja mikroyrityksien tarpeisiin (avoin) Tavoite: Uudenlaiset työvoiman koulutusmallit, joilla voidaan vastata nopeasti työmarkkinoiden muutoksiin tai rakentaa nykyisiin koulutusohjelmiin työmarkkinoihin mukautuvaa joustavuutta Tavoite: Pienyritystoiminnan työllistävyyden kehittäminen Uusien työpaikkojen syntyminen 5. Sosiaalisen työllistämisen sektorin vahvistaminen 5.1 Sosiaalisesta yhteisöstä sosiaaliseksi yritykseksi selvityshanke Selvityshankkeen tarkoituksena on selvittää, vuonna v. 2005, Koillis-Savon kuntien alueella, työvalmennussäätiön perustamisen mahdollisuus. Lisäksi hankkeessa selvitetään sosiaalisen yritystoiminnan käynnistämisen mahdollisuudet. Tavoite: Alueen toimijoiden yhteistyön lisääminen Alueellinen sosiaalisen työllistämisen palvelumallin kehittäminen Sosiaalisen yritystoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen Osaamistarpeiden selvittäminen Toimija: Työn Uudet Areenat ry 5.2 Kolmannen sektorin työllisyystoimijoiden yhteinen hankekokonaisuus yhteisten toimintojen kehittämiseksi, esim. edelleensijoittamisen alueellinen mallinnus täydentävän rekrytoinnin edistämiseksi Tavoite: Työllisyysyhteistyön lisääminen Edelleensijoittamisen avulla voidaan tarjota yrityksille tilapäistyövoimaa ja lisätä työllistymismahdollisuuksia 14

15 15

16 TAUSTARAPORTTI, ANALYYSIT JA TILASTOT Väestö ja ikärakenne Väestön ikärakenteen ja työikäisen väestön osuuden kehitys on työmarkkinoiden kannalta keskeistä. Koillis-Savossa on nuorten ja nuorten aikuisten osuus vähentynyt ja vastaavasti vanhenevan väestön osuus voimakkaasti kasvanut. Väestön kehityksen vaikutukset heijastuvat työvoiman riittävyyteen, taloudelliseen huoltosuhteeseen sekä työllisyyden kehitykseen. Koillis-Savon väestö on aikaisemmin vähentynyt erityisesti negatiivisen nettomuuton johdosta. Seudun väestömäärä väheni henkilöllä vuodesta 1993 vuoteen Väestön vähentyminen keskittyi erityisesti vuotiaisiin. Tästä poismuutosta on tehty myös selvityksiä, joissa tärkeimmiksi poismuuton syiksi mainittiin työn ja koulutuksen puute. Viime aikoina on kuitenkin nettomuutto tasaantunut ja ajoittain joidenkin kuntien kohdalla puhutaan jo positiivisesta nettomuutosta. Väkiluku seudulla on kuitenkin yhä vähenemässä, joka johtuu väestön ikääntymisestä. Väestön ikärakenteen vuoksi syntyneiden vähemmyys suhteessa väestön kuolleisuuteen tulee pienentämään kokonaisväestön määrää myös jatkossa Yht v v. 65 v. - Yht v v. 65 v. - Yht v v. 65 v. - Yht v v. 65 v. - Juankoski Kaavi Nilsiä Rautavaara Tuusniemi Koillis-Savon seutuk Pohjois-Savo Väestöennuste on demografinen trendilaskelma, joka perustuu viime vuosien tietoihin syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä. Lähde: Tilastokeskus, syksy 2004 Osaaminen ja koulutus Kouluttautunut väestö on alueen elinkeinotoiminnan kehittämisen perusta. Seudun kannalta on olennaista, että alueella on koulutettua ja kotiseutuunsa sitoutunutta nuorta väkeä. Koillis-Savon yli 15-vuotiaan väestön tutkinnoilla mitattu koulutustaso on selkeästi koko maan keskiarvoa alhaisempi. Koillis-Savon seutukunnan 15-vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan Korkea-asteen tutkinto 12 % Ei peruskoulun jälkeistä koulutusta 50 % Keskiasteen tutkinto 38 % Lähde: Tilastokeskus 16

17 Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuus on Koillis-Savossa 50 % (korkeakoulututkinto 11,7 %) ja Pohjois-Savossa 60 % (21,0 %). Matalampaa koulutustasoa selittävät osaltaan maatalousvaltaisuus, väestön ikärakenne sekä se, ettei seudulla ole tarjolla korkeakoulutasoista koulutusta. % 100,0 Väestön koulutusaste Koillis-Savon seutukunnassa kunnittain ,0 80,0 70,0 45,9 53,9 48,1 60,0 49,9 EI PERUSKOULUN JÄLK.KOULUTUSTA 60,0 50,0 KESKIASTEEN TUTKINTO 40,0 30,0 20,0 41,7 35,7 38,4 31,9 37,4 KORKEA-ASTEEN TUTKINTO 10,0 0,0 12,4 10,5 13,5 12,7 8,1 Juankoski Kaavi Nilsiä Rautavaara Tuusniemi Lähde: Tilastokeskus Koulutuspalvelut ovat keskeinen osa asuin- ja elinympäristöä. Koulutusmahdollisuudet Koillis- Savossa ovat hyvät. Seudulla on laaja lukioverkosto (erilaisine painotuksineen) sekä Savon aikuisja ammattiopiston kaksi yksikköä Muuruvedellä ja Juankoskella. Koulutus on toimialanakin merkittävä vetovoima- ja kehitystekijä. Edelleen haasteena on osaamisen vahvistamisen ja koulutuksen realisoituminen työpaikoiksi ja yrityksiksi. Ammatillinen aikuiskoulutus ja tutkintojen suorittaminen ovat merkittävä osa osaamisen vahvistamista ja alueellista kehittämistä. Koulutuksen merkitys aluekehitystyössä korostuu, kun suurten ikäluokkien aiheuttama rakennemuutos sekä työllisyys edellyttävät laadukasta ja oikein kohdistunutta koulutusta. Perus- ja lisäkoulutusta voidaan järjestää myös työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutuksena järjestettävästä ammatillisesta koulutuksesta tavoitellaan yhä enemmän tutkintoon johtavaa koulutusta. Vapaan sivistystyön organisaatiot, kansalaisopistot ovat merkittäviä paikallislähtöisiä toimijoita osaamisen vahvistajina sekä kansalaisten ja oppimisen aktivoijina. Keskeiset koulutusmahdollisuudet Koillis-Savon seudulla ovat teknisen alan ja luonnonvara-alan koulutussisältöjä. Näiden koulutusalojen tulevaisuuden turvaaminen ja kehittäminen osana alueellista kehittämis- ja osaamiskeskusta toisi lisäarvoa sekä koulutukseen että toimialojen kehittämiseen. Aikuis- ja ammattiopiston Muuruveden yksikön yhteydessä toimii lisäksi Viinitietokeskus. Ammatillisen koulutuksen arvostuksessa on kehittämistä, jotta myös peruskoulussa hyvin menestyvät nuoret näkisivät ammatillisen koulutuksen potentiaalisena vaihtoehtona lukion ja korkeakoulutuksen rinnalla. Perinteisillä ammattialoilla, kuten esimerkiksi monissa teollisuuden ammateissa, tarvitaan tulevaisuudessa entistä osaavampaa ja monitaitoisempaa työvoimaa. 17

18 Elinkeinorakenne Seudun työpaikoista vuoden 2001 lopussa oli alkutuotannossa 21,2 %, teollisuudessa 17,6 %, rakentamisessa 4 %, yksityisissä palveluissa 22,7 %, ja julkisissa palveluissa 30,5 %. Työpaikkojen kehitys Koillis-Savossa on ollut negatiivinen. Seutu on menettänyt v yhteensä 527 työpaikkaa. Muutos johtui lähinnä maa- ja metsätalouden rakennemuutoksesta, sillä eniten työpaikkoja hävisi maa- ja metsätaloudesta (noin 900). Korvaavia työpaikkoja syntyi eniten teollisuuteen (noin 140). Aivan viime vuosina muutos on tasaantunut. Vuosien työpaikkoja on vähentynyt 109. Alkutuotannosta vähennystä 279 ja teollisuudesta 42 työpaikkaa. Muut toimialat sen sijaan lisäsivät työpaikkoja. Koillis-Savon seutukunnan työpaikat v 2003 (ennakkotieto) Yhteiskunnalliset palvelut 32,8 % Rahoitus-, vakuutus- ym. toiminta 6,1 % Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,3 % Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous 20,5 % Kaivostoiminta ja louhinta 1,1 % Teollisuus 16,3 % Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Kauppa, majoitus- ja 0,4 % 4,5 % ravitsemistoiminta 12,1 % Lähde: Tilastokeskus kpl Koillis-Savon työpaikkakehitys toimialoittain v Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja Majoitus- ja Kuljetus, varastointi ja Muut yksityiset palvelut Julkinen toiminta ja vähittäiskauppa; ravitsemistoiminta tietoliikenne henk.koht.palvelut moottoriajon. sekä henk.koht. ja kotital.esineiden korj. Lähde: Tilastokeskus X Toimiala tuntematon Koillis-Savossa ei ole kovin pitkälle erikoistunutta toimialarakennetta, mikä myös näkyy osittain kilpailukykyindikaattoreista. Seudulla on kuitenkin muita edellytyksiä yritysten menestymiselle ja kilpailukyvylle: kohtuuhintainen asuntotuotanto helpottaa työvoiman saantia kasvaville palvelu- tai muille aloille, työvoima on sitoutunutta ja vaihtuvuus on vähäistä. 18

19 Työvoiman määrä Työvoiman määrä vähenee ja vanhenee Väestön muutokset ja erityisesti ikärakenteen muutokset vaikuttavat suoraan alueen oman työvoiman määrään. Alueen työvoiman osalta keskeinen muutos tulee lähivuosian olemaan nuorten työmarkkinoille tulevan ikäluokan pieneneminen ja työmarkkinoilta poistuvan työvoiman määrän kasvu. Vuoden 2005 aikana Koillis-Savossa tullaan tilanteeseen, jossa työmarkkinoilta poistuu enemmän ihmisiä kuin sinne on tulossa. Kyse on pitkäaikaisesta muutoksesta, jonka taustalla on väestön ikääntyminen ja etenkin työikäisen väestön osuuden väheneminen. Erityisesti väestön ikääntyminen tulee näkyviin vuosien aikana, jolloin suurten ikäluokkien edustajat alkavat jäädä kiihtyvällä vauhdilla eläkkeelle. TYÖMARKKINOILLE TULEVA JA SIELTÄ POISTUVA IKÄLUOKKA KOILLIS-SAVOSSA Vuosien osalta on nähtävissä suurten ikäluokkien työelämästä poistuman aiheuttama työvoimavaje. Yllä olevassa kaaviossa näkyy Koillis-Savon seudun keskeinen työmarkkinoiden haaste. Odotettavissa on, että yritysten ja julkisten organisaatioiden käytettävissä oleva työvoima tulee supistumaan. Voidaan kuitenkin esittää, ettei tämä muutos tule näkymään seudulla heti työvoiman saannin ongelmallisuutena, vaan se tulee realisoitumaan 5-7 vuoden kuluttua ja siitä eteenpäin. Käytännön tason vaikutukset tulevat näkyviin v tienoilla. Tämä siitä syystä, että suoraan ikäryhmittäin tarkasteltuna ei todellisia työvoiman poistumia voida ennustaa. Selkeänä viestinä tämä tarkastelu kuitenkin osoittaa sen tosiasian, että seudun työvoiman määrä tulee pienenemään selkeästi erityisesti vuosien aikana. Muutoksen vaikutukset tulevat näkymään sen sijaan hyvin todennäköisesti vasta vuoden 2010 jälkeen. Käytännön tasolla ikäluokkien muutokset tulevat näkymään seudulla yritysten vaikeutena saada osaavaa työvoimaa, joka vaikuttaa sekä välittömästi että välillisesti yritysten menestymisen mahdollisuuksiin yhä kiristyvillä markkinoilla. Selvää on, että tiettyjen toimialojen teknisellä kehityksellä voidaan muutokseen varautua. Keskeisenä kysymyksenä on kuitenkin se, että muutos tulee synnyttämään erityisiä osaamisvajeita, jotka koskettavat tiettyjä toimialoja ja yrityksiä merkittävämmin kuin toisia. Nuorten määrä on laskenut seutu-, maa- ja myös valtakunnallisesti. Merkittävä osa seudun negatiivisesta muuttoliikkeestä koostuu nuorista poismuuttajista. Nuorten työllistymisessä on otettava huomioon nuorten ominaisuuksien ohella myös työnantajien halu ja mahdollisuus palkata nuoria. Sesonkityötä on tarjolla mutta pitempiaikaisia työmahdollisuuksia on seudulla vähemmän. Tällä hetkellä on yhä työnsaantivaikeuksia myös koulutetuilla nuorilla. Poismuuton syitä on useita, joista nuorten koulutustoiveet työllistymismahdollisuuksien ohella on merkittävin tekijä. Etenkin korkea- 19

20 koulututkintoa on lähdettävä hakemaan muualta. Nuorten on kuitenkin hyvä avartaa ajatteluaan ja kouluttautua. Kotikunnan velvollisuutena on tarjota nuorelle paluumahdollisuuksia opiskelujen jälkeen. Koska seutukunnassa on jatkossa entistä vähemmän työikäisiä, työllisyysasteen ennakoidaan nykyisellä kehitysuralla nousevan. Samanaikaisesti työttömyysaste laskee, mutta täystyöllisyyttä ei kuitenkaan saavuteta. Tällä hetkellä työnhakijoista kolmasosa on yli 50-vuotiaita, joten poistuma eläkkeelle työttömien reservistä helpottaa työttömyysongelmaa, mutta ei ratkaise sitä. Nykyisen työpaikkatason säilyminen seudulla tarkoittaisi nykyisten tilastollisten ennusteiden mukaan sitä, että vuosien aikana työvoiman määrä kohtaisi työpaikkatason. KOILLIS-SAVON TYÖVOIMAN TARJONTA (sis. pendelin) JA TYÖPAIKKATAVOITE Työvoiman tarjonta (sis pendelin) 0 Työpaikat Työllisen työvoiman poistuma ammattiryhmittäin Työllisen työvoiman määrä on pysynyt suhteellisen vakaana seudulla, tosin vuoden 2003 ennakkotieto ennakoisi työllisyyden kasvaneen lähes kahdella sadalla henkilöllä. Työllisyyden lisääntymiseen vaikuttavat paitsi seudun omien työpaikkojen kehitys myös lähialueiden työllisyyskehitys. Hankkeen aikana tilattiin Opetushallituksen koulutuksen ennakointipalveluilta työllisen työvoiman poistumalaskelmat, joiden avulla voidaan osoittaa suuntaviivoja eri ammattiryhmien tulevaisuuden työvoimatarpeista seudulla. Pääammattiryhmä Työlliset Poistuma Yhteensä 1 Maa- ja metsätaloustyö Teollinen työ Rakennustyö Liikennetyö Postityö Tuotannon ja liikenteen johto- ja asiantuntijatyö Palvelutyö Toimistotyö Talouden ja hallinnon johto- ja asiantuntijatyö Hoitotyö Opetus- ja kulttuurityö Suojelualan työ Tuntematon Yhteensä

21 Tarkemmin ammattiryhmittäin tarkasteltuna suurimmat työvoima-avaukset poistumalaskelmien perusteella tulisivat olemaan seuraavissa ammattiryhmissä: kokonaispoistuma keskimäärin vuodessa maatalous- ja karjanhoitotyö sosiaali- ja vapaa-ajan työ myyntityö opetus- ja kasvatustyö siivoustyö maaliikennetyö 45 9 Toimialojen sisällä työllisen työvoiman kokonaispoistumanäkymät ovat seuraavien pääammattiryhmien sisällä suurimmat seuraavissa ammateissa: Teollinen työ: Palvelutyö: metallityö 31 henkeä myyntityö 59 henkeä koneenasentajat 25 henkeä siivoustyö 54 henkeä kemiallinen prosessityö 24 henkeä ravintolapalvelutyö 32 henkeä Hoitotyö: sosiaali- ja vapaa-aika opetus- ja kasvatustyö 101 henkeä 55 henkeä Tarkastelussa on huomioitu ainoastaan työllisen työvoiman poistuman aiheuttama työvoiman tarve, mutta ei automatisoinnin, rationalisoinnin tms. vaikutuksia. Eli poistuma ei välttämättä realisoidu suoraan työpaikoiksi. Työllisen työvoiman poistuma ei myöskään tarkoita varsinaista työvoimapulaa. Sen sijaan voitaisiin puhua osaamisvajeista, jotka seudun toimijoiden toimesta on yhteistyöllä ratkaistavissa. Yritysten näkökulma työvoimakysymykseen Yritysten näkökulmasta työllisyyspolitiikan tärkeimpänä tavoitteena tulee olla osaavan ja koulutetun työvoiman saatavuus. Paikallisen työvoimapolitiikan kannalta on tärkeää tiedostaa millaiset työvoimakysymykset yrityksissä koetaan ongelmalliseksi. Sompa-hanke teki yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa tutkimuksen yritysten työvoimatarpeista ja niiden hoitamisesta puu-, metalli- ja hyvinvointiklusterissa. Yritykset, jotka pystyvät luomaan työpaikkoja ovat seudulle elintärkeitä. Kasvavien toimialojen työvoiman saannin eteen on tehtävä kaikki mahdollinen. Nuorten ikäluokkien pieneneminen johtaa kiihtyvään kilpailuun työvoimasta, joten toimialakohtainen imagotyö ja oppilaitosyhteistyö ovat tulevaisuudessa yritysten kannalta tärkeitä asioita. Seudun kasvavia toimialoja ovat matkailu ja palvelut, mutta kasvaviksi toimialoiksi tulevaisuuden työvoimatarpeiden vuoksi voidaan laskea mukaan myös teollisuus, maatalous ja julkinen sektori. Keskeiset tutkimuksen tulokset osoittavat että ammattitaitoisen työvoiman saatavuus koetaan ongelmalliseksi kaikilla tutkimuksen toimialoilla. Tyypilliset työvoimatarpeet kohdistuvat ns. moniosaajiin ja eriytyneisiin ammatillisiin valmiuksiin. Työvoiman laatuvaatimukset kasvavat ja työmarkkinoille tarvitaan monipuolista itsenäiseen työhön pystyviä ammattityöntekijöitä, jotka ovat valmiita tekemään erityyppisiä töitä. Toisaalta monipuolisuuden lisäksi yrityksissä on tarvetta myös kapeasta erityisosaamisesta. Työnhakijoilta edellytettävistä ominaisuuksista korostuvat yleisesti työmotivaatio ja joustavuus. Koulutukselta odotetaan osittain myös moraalista kasvatusta työn tekemiseen ja yrittämiseen. 21

22 Laadulliset näkökulmat ja koulutuksen merkitys yhdessä motivaatiotekijöiden kanssa ovat yrityksille tärkeitä. Ammatillisen koulutuksen alueellinen ennakointi ja laadullinen kehittäminen sekä yritysten rekrytointitarpeiden selvittäminen yhteistyössä yritysten kanssa ovat koulutus- ja työhallinnon keskeisiä toimintoja. Työvoiman alueellinen liikkuvuus Työmarkkinoiden rakennemuutos näkyy myös Koillis-Savon osalta. Oman kunnan työpaikkojen merkitys on pienentynyt. Seudun kuntien työllisestä työvoimasta 22 % käy töissä oman kotikuntansa ulkopuolella. Tämä kuvastaa yleistä kehitystä työmarkkinoilla, joissa korostuvat työssäkäyntialueet ja työvoiman liikkuvuus. Muutoksen taustalla on yleinen aluekeskusten muodostuminen, joka näkyy yritysten ja väestön keskittymisenä osaamisen ympärille kilpailukykyisiin kasvukeskuksiin. Koillis-Savo ei muodosta ns. omaa työssäkäyntialuetta. Tärkeimmät kohteet työpaikkaliikkuvuuden suhteen ovat Kuopio ja Siilinjärvi. Tämä näkökulma ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö seudun omat työpaikat ja työpaikkakehitys olisi tärkeää. Entistä enemmän ihmiset käyvät töissä myös naapurikuntien alueella. Seudullinen näkökulma avaa täysin erilaisen ja positiivisemman kuvan alueen työmahdollisuuksista. Koillis-Savon seudun työpaikkarakenne on seudullisesta näkökulmasta katsottuna monipuolinen. 22

23 Työmarkkinat eivät ole enää stabiileja ja riippuvaisia oman kunnan työpaikkojen tarjonnasta. Entistä enemmän painoarvoa tulevaisuudessa kohdistuu työssäkäyntialueisiin, joiden merkitys kasvaa koko ajan. Se tarkoittaa haastetta suomalaiselle kuntarakenteelle, jolloin yhden kunnan näkökulma jää usein liian kapea-alaiseksi. Kaupunkikeskittymiin kasaantuu korkeampaa koulutusta vaativia ja osaamisintensiivisiä työpaikkoja. Alueellisen liikkuvuuden tukemisella ja työssäkäyntialueiden lähentämisellä voidaan parantaa mm. Kuopion ja Siilinjärven korkeampaa koulutusta vaativien työpaikkojen saavutettavuutta Koillis- Savosta käsin. Alueen sijainnista riippumattomuutta, palveluiden järjestämistä ja seutumarkkinointia voidaan lisätä hyödyntämällä tietotekniikkaa ja tietoteknologiaa. Tietotekniikan hyödyntäminen on Koillis-Savossa vielä kehittymätöntä, vaikka se tarjoaa myös mahdollisuuksia tulevaisuuden työvoimakysymysten ratkaisemiseksi etä- ja tietoteknisiä palveluita kehittämällä. Osaamisintensiiviset yritykset kaupunkiseudulla ovat osoittaneet kuinka laajemmat työvoimavaltaiset tietotekniikkaa ja teknisiä sovelluksia hyödyntävät palveluyritykset ovat siirtyneet kaupunkikeskusten ulkopuolelle. Koillis-Savon stabiilit työmarkkinat ja vähäinen työvoiman vaihtuvuus yrityksissä voisi toimia positiivisena vetovoimatekijänä yritysten siirtymiselle alueelle. Työvoiman kysyntä Keskeinen työmarkkinoiden ongelma Koillis-Savossa on ollut vähäinen työvoiman kysyntä, eli avointen työpaikkojen määrä. Keskeinen edellytys työllisyyden myönteiselle kehitykselle on yritysten ja julkisen sektorin työllistävyys. Alueen avoimet työpaikat, jotka on ilmoitettu työhallinnolle v nostaa esiin luokittelemattomien töiden suuren osuuden (50 %), palvelutyö, teollinen sekä maa- ja metsätaloustyö tulevat seuraavana. Koillis-Savon seutukunnan avoimet työpaikat ammattiryhmittäin v TEKNINEN, LUONNONT,YHTEISK, YM TYÖ 3,4 % TERVEYDENHUOLTO, SOSIAALIALANTYÖ 7,7 % HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ 1,0 % KAUPALLINEN TYÖ 0,6 % MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA 9,1 % MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ 50,6 % KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 1,3 % RAKENNUSTYÖ, KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ 1,1 % TEOLLINEN TYÖ 11,2 % TALONRAKENNUSTYÖ 1,8 % Lähde: Pohjois-Savon TE-keskus PALVELUTYÖ 12,1 % 23

24 Te-keskuksen työvoimaosaston tilastoinnin mukaan eniten avoimia paikkoja (tammi-heinäkuu 2005) suhteessa työttömiin työnhakijoihin oli seuraavissa ammateissa: paikat hakijat Perushoitaja 7 7 Taimitarhatyöntekijä 6 5 Peruskoulun luokanopettaja 4 2 Metsätyöntekijä 3 8 Rakennustyöntekijä 3 4 Alueen yritysten työvoimatarpeisiin vastaamiseksi on kehitettävä paikallisia rekrytointikäytäntöjä, erityisesti satunnaisten työtehtävien osalta. Työttömyysturvalainsäädännön jäykkyyksien osalta hyviä paikallisia kokemuksia on saatu edelleensijoittamisesta, jossa esim. työttömien yhdistykset välittävät työllistettyjä yrityksiin edelleensijoittamalla. Tämän toimintalinjan jatkuvuus ja kehittäminen sekä muut yksityiset ja yhdistyspohjaiset työvoiman vuokraustoiminnat tuovat alueen yrityksille lisäarvoa. Yritystoiminta, yrityspalvelut ja yrittäjyyskasvatus Uusia yrityksiä on syntynyt seudulla vuosittain suunnilleen yhtä monta kuin on lopettanut toimintansa. Viimeisinä vuosina toimialoista teollisuuteen, rahoitus-, kiinteistö- ja vuokrauspalveluihin sekä rakentamiseen on syntynyt enemmän yrityksiä kuin lopettanut. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain Koillis-Savon seutukunnassa v Lähde: Tilastokeskus Toimivat Aloittanee Lopettanee Aloittaneet Lopettanee Aloittaneet Lopettanee Aloittanee Lopettaneet yritykset t 1999 t t t 2003 t 2004 *) I-IX 2004 **) Maa-,metsä-, riista- ja kalatalous (A+B) Teollisuus (C+D+E) Rakentaminen (F) Tukku- ja vähittäiskauppa (G) Majoitus- ja ravitsemistoiminta (H) Kuljetus, varastointi ja tietoliik. (I) Rahoitustoim., kiinteistö-,vuokraus-,tutk.palv (J Koulutus (M) Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. (N) Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv. (O) Toimiala tuntematon (X) Koillis-Savon seutukunta yhteensä *) laskettu yhteen neljännesvuosittaiset tiedot **) laskettu yhteen kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot Yrittämisen ja yrittäjyyden merkitys seudulla on kuitenkin suuri, erityisesti pienyritystoiminnan ja itsensä työllistämisen näkökulmasta. Yritystoiminnan menestymisen ja alueen kilpailukyvyn kannalta innovaatiot ovat erittäin merkittävä tekijä. Yritysten kilpailukykyyn vaikuttaa myös yrityksen oma tilanne sekä yrityksen tuote, palvelu tai toimiala. Yhä enemmän siirrytään verkostoituville eipaikallisille markkinoille, jolloin kilpailukykyyn vaikuttavien tekijöiden määrä kasvaa. Seudullisuuden näkökulmasta on merkittävää, että alueella toimii Seudulliset yrityspalvelut (YPP). Työhallinnon määrärahoille tuetaan aloittavia yrittäjiä starttirahalla. Vuositasolla starttirahaa hakevia on kahden toimiston alueella vuositasolla ollut keskimäärin Starttirahauudistuksen myötä on nykyään mahdollista myöntää starttiraha myös palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. 24

25 Yrittäjyyskasvatus on löytänyt tiensä kaikkiin perusasteen oppilaitoksiin. Yrittäjyys sisällytetään kaikissa kunnissa pysyvästi peruskoulu- ja lukio-opetukseen vuosina toteutettavan siirtymäajan jälkeen. Linjaukset liittyvät hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelmaan. Erityisesti on keskitytty sisäisen yrittäjyyden teemoihin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että työllisyyden kasvun moottoreina tulevat toimimaan pk-yritykset, erityisesti palveluyritykset. Naisyrittäjyyden rooli ja merkitys alueella tulee kasvamaan. Yleisesti yrittäjyyden osalta näkemykset liittyvät vahvasti siihen, ettei pelkillä yrityspalveluilla voida lisätä yrittäjyysaktiivisuutta, vaan keskeisessä roolissa on toimintaympäristön kehittyminen, joka luo mahdollisuuksia yrittäjyydelle. Yrittäjyysaktiivisuus lisääntyy positiivisen aluekehityksen alueilla, joilla on positiivinen näkemys tulevaisuudesta ja alueen mahdollisuuksista. Sama pätee myös yritysten kasvuhakuisuuteen. Yrittäjyysaktiivisuutta ja yrittäjyysmyönteisyyttä voidaan tukea myös koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Työttömyys Koillis-Savossa Työttömyys on jatkanut alenemistaan Koillis-Savossa. Työttömyyden alentumisen vauhti on kuitenkin hidastunut ja osittain jopa pysähtynyt. Kausivaihteluista johtuen Koillis-Savon seudulla on ajoittain Pohjois-Savon alimmat työttömyysluvut. Kuitenkin työttömyysaste on maan keskiarvoa korkeampi, tosin Nilsiässä on viime aikoina saavutettu maan keskiarvo ja kaupungissa on toistuvasti maakunnan alimmat työttömyysluvut. Työttömien lukumäärä on seudulla yhteensä noin 1100 henkilöä. Työttömien työnhakijoiden ryhmistä on nostettava erikseen esiin nuorten, pitkäaikaistyöttömien sekä vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden osuuksissa tapahtuneet muutokset. Näiden ryhmien osalta on osoitettavissa lisääntynyt tarve työelämään osallistumiselle. % 30,0 Työttömyysaste (%) kunnittain Koillis-Savon seutukunnassa v ,0 JUANKOSKI 20,0 KAAVI NILSIÄ 15,0 RAUTAVAARA TUUSNIEMI 10,0 POHJOIS- SAVO 5,0 0, vuosi Lähde: Pohjois-Savon TE-keskus, työvoimaosasto 25

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme OPTIMI Hämeenlinnan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010

TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010 TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010 Kehittämisohjelma 2009 2013 Julkaisu B 171 ISBN 978-951-594-363-7 ISBN 978-951-594-364-4 (sähköinen versio) ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO

Lisätiedot

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 2 Sisällysluettelo 1. Järviseudun nykytilan kuvaus...3 1.1. Alue...3 1.2. Väestö...3 1.3. Yritys- ja elinkeinorakenne sekä talous...7 1.4. Työllisyys...10 1.5. Koulutus

Lisätiedot

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA Kyläkaupassa keskellä maailmaa Vahva ja elävästi verkostoitunut pohjoispohjalainen naisyrittäjyys menestyy ja on arvostettua. ProAgria Oulun Maaseutukeskus, Oulun

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Kesäkuu 2010 1. JOHDANTO...3 2. MAAKUNTAOHJELMAN LÄHTÖKOHTIA...4 2.1. ETELÄ-KARJALAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT...4 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS...9

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liitto 2004 POHJALAISET NAISET. maaseudun naisten yrittäjyysohjelma

Pohjois-Pohjanmaan liitto 2004 POHJALAISET NAISET. maaseudun naisten yrittäjyysohjelma Pohjois-Pohjanmaan liitto 2004 POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelma POHJALAISET NAISET ohjelman sisällysluettelo 1. JOHDANTO JA TYÖTÄ OHJAAVA TAVOITETILA...3 2. TIIVISTELMÄ...5 3. NAISTEN

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Luonnos 5 23.9.2013 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA LUONNOS 5 23.9.2013 Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 17.1.2013 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 1.1 Itä- ja Pohjois-Suomen maantieteellinen asema,

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot