Verkkoja paulottamassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkoja paulottamassa"

Transkriptio

1 Verkkoja paulottamassa Omaishoidon osaajat asiantuntijaverkosto omaishoidossa PROJEKTIRAPORTTI Maria Malmi Suomen omaishoidon verkosto Nätverket för närståendevård i Finland Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf

2 VERKKOJA PAULOTTAMASSA Omaishoidon osaajat asiantuntijaverkosto omaishoidossa PROJEKTIRAPORTTI Maria Malmi Suomen omaishoidon verkosto Nätverket för närståendevård i Finland Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Julkaisija: Suomen omaishoidon verkosto Nätverket för närståendevård i Finland/ Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Hämeentie 105 A 18, HELSINKI Tuotettu Raha-automaattiyhdistyksen tuella Teksti: Maria Malmi Kuvitus: Lotta Multimäki Kuvat: Maria Malmi ja Eeva Uusitalo Graafinen suunnittelu: Tuulikki Poutanen Kirjapaino: Kehitys Oy, Pori 2008 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n julkaisuja nro 1/2008 ISSN

3 SISÄLTÖ Saatteeksi...6 Tiivistelmä Johdanto Valintana verkko Omaosa-projektin taustaa Suomen omaishoidon verkosto verkonkutojat Tarve kansainväliseen yhteistyöhön Tavoiteltava saalis - projektin tarkoituksia, tehtäviä ja tavoitteita Paulat ja punos Omaosa-projektin yhteistyöverkosto Paulat ja siulat projektin resurssit, talous ja hallinto Verkon merkkiliput projektin tiedotus Verkot vesille - Omaosa -projektin toteutus Vuoropuhelu ja yhteistyö Alueelliset verkot liinaa kutomassa Omaosa-projektin kansainväliset yhteydet Omaishoidon hankkeet Suomessa RAY:n projektirekisteri tietolähteenä Omaishoidon hankkeet järjestöjen kuvaamina Omaishoidon hankkeet lääninhallitusten mukaan Katvealueet ja toiminnan päällekkäisyys Omaishoitajat palvelujen ulkopuolella Tiedonkeruu ja jakaminen Saalis selviteltynä - tuloksia ja toimintamalleja Projektin keskeisimmät tulokset ja toiminnan jatkuminen Alueelliset yhteistyömallit Perkaus ja purku Omaosa-projektin arviointia Arviointikysely ja -seminaarit Kohot ja heikot lenkit työkokousten arviointia Johtopäätöksiä ja pohdintaa Uudet verkot vesille - tulevaisuudennäkymiä Päätössanat Liite: Keskusjärjestöjen edustajat ja projektin työntekijät

4 SAATTEEKSI TIIVISTELMÄ Vänrikki Stoolin tarinat -runoteoksessaan kansallisrunoilijamme Runeberg kuvailee kohtaamistaan ikääntyneen Vänrikki Stoolin kanssa. Kirjan nimirunossa vänrikki istuu yksin matalassa majassaan kalaverkkoa solmimassa. Nuori, korskea ylioppilas Runeberg vierailee hänen luonaan ja häiritsee vanhusta ylimielisillä puheillaan siinä määrin, että solmijan käpy luiskahtaa vinoon ja nuotta ratkeaa. Eräänä päivänä pitkästynyt nuorukainen kiinnostuu Suomen sodasta ja lähtee kuuntelemaan vänrikkiä avoimin mielin. Runebergin korvat avautuvat kuulemaan sotilaan kokemuksia Suomen kansan taistelusta. Vanhus ja nuorukainen näkevät toisensa uudessa valossa ja sen jälkeen miehet ovat erottamattomat. Yhteisistä keskusteluista syntyy runoteos. Vänrikki Stoolin tapaan moni omaishoidon parissa työskentelevä toimija tekee työtään yksin tuntematta toisten kokemuksia ja osaamista. Monilla tahoilla tehdään samankaltaista työtä ja keksitään polkupyörä uudestaan. Tämä Omaosa-projektin raportti (Omaishoidon osaajat - asiantuntijaverkosto omaishoidossa) kuvailee yhteistyön rakentumista omaishoidon kentässä toimivien yhteisöjen ja työntekijöiden välille. Raportin kansainvälistä yhteistyötä koskevat osuudet on koonnut Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n kehittämispäällikkö Tiina Autio. Kiitän häntä hänen välittämistään arvokkaista tiedoista ja verkostomme liittämisestä laajaan eurooppalaiseen omaishoidon perheeseen. Kiitän keskusjärjestöjen edustajia, jotka vahvasti sitoutuneina ovat varanneet aikaa aktiiviseen projektityöskentelyyn. Lämpimät kiitokseni kaikille alueellisille ja paikallisille toimijoille, joiden tarttuva innostus ja idearikkaus on antanut minulle voimaa jaksaa eteenpäin ajoittain yksinäisellä taipaleellani. Eräs alueelliseen yhteistyöhön osallistunut työntekijä on kiteyttänyt arviointikyselyn avoimeen vastauskohtaan kokemuksensa näin: Yksin puurtamisen aika on ohi! Toivomukseni on, että tämä raportti voisi innostaa omaishoidon kentän työntekijöitä etsimään toinen toisiaan ja synnyttämään yhteistyötä, uusia runoteoksia. Uusimpien selvitysten mukaan (Stakes, 2007) omaistaan auttaa noin miljoona suomalaista, joista pääasiallisia auttajia on noin Näistä omaishoitajista noin 90 % tekee työtään kunnallisen omaishoidon tuen ulkopuolella. Nopea palvelurakenteen muuttuminen ja väestön ikääntyminen ovat saaneet monet eri järjestöt havahtumaan omaishoitajien ongelmiin. Vuonna 2005 omaishoidon kentässä toimivat järjestöt perustivat Suomen omaishoidon verkoston, jonka tarkoituksena on edistää omaishoidon kehittämistä, eri tahojen yhteistyötä sekä vaikuttaa eri tavoin omaishoidon parhaaksi. Raha-automaattiyhdistyksen tuella verkosto toteutti yhteisen 2-vuotisen projektin vuosina Näinä vuosina verkostoon kuului kahdeksan jäsenjärjestöä: Alzheimer -keskusliitto ry, Folkhälsans Förbund rf, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Munuais- ja maksaliitto ry, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry, Suomen Punainen Risti sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. Omaishoidon osaajat asiantuntijaverkosto omaishoidossa -projektin (Omaosa-projektin) tarkoituksena oli lisätä vuoropuhelua omaishoidossa toimivien yhteisöjen kesken, muodostaa kokonaiskuva suomalaisista omaishoidon hankkeista sekä kerätä, hyödyntää ja levittää kotimaista ja kansainvälistä tietoa omaishoitajien parhaaksi ja järjestötoiminnan kehittämiseksi. Projekti sai fyysiset puitteet Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:ltä, jonka tilat ja taloushallinto olivat käytettävissä. Projektin ohjausryhmänä toimi verkoston työvaliokunta. malleja, kuten koulutuspäiviä vapaaehtoistyöntekijöil- 6 7 le ja ammattilaisille, työnohjauksellisia vertaisryhmiä, virkistystä omaishoitajille, vaikuttamiskeinoja ja vaihtotyöskentelyä. Työryhmistä vähintään seitsemän jatkaa työskentelyään. Kansainväliseen verkostoyhteistyöhön kuului työkokouksiin osallistumista, luennointia, sähköistä tiedonvaihtoa, seminaarijärjestelyjä ja osallistumista internetsivujen kokoamiseen. Eurooppalaisen yhteistyön tuloksena Suomen omaishoidon verkosto liittyi Eurocarers-verkoston jäseneksi. Suomalaisia omaishoidon hankkeita sekä päällekkäistyötä ja katvealueita selvitettiin analysoimalla RAY:n projektirekisteriä, lähettämällä sähköisiä kyselyjä järjestöille ja lääninhallituksille. Suomessa todettiin olevan käynnissä noin 140 omaishoidon hanketta, joiden suosituimmat teemat vaihtelivat lääneittäin. Järjestöllisten palvelujen ulkopuolella olevia alueita löytyi Itä-Lapista, Pohjanmaan rannikolta, läntiseltä Pirkanmaalta ja osasta Oulun lääniä. Päällekkäistä työtä tehdään mm. koulutuksessa. Suomesta ja Euroopasta saatu, omaishoitoa ja hankkeita koskeva tieto koottiin marraskuussa 2007 avatuille internetsivuille, jotka pidetään auki myös jatkossa. Jäsenjärjestöt päivittävät sivuja omalla kustannuksellaan. Tampereella Maria Malmi Projektin yleiset toimintalinjat ja käytännöt luotiin keskusjärjestöjen jäsenkokouksissa (6). Projektin aikana omaishoidon kenttään juurrutettiin valtakunnallisen verkostotyön malli. Alueellista yhteistyötä tuettiin kutsumalla paikallisyhdistysten toimihenkilöitä työkokouksiin, joita projektin aikana järjestettiin 14. Työkokousten aikana muodostettiin pieniä paikallisia työryhmiä, jotka itsenäisesti tuottivat erilaisia yhteistyö-

5 1 JOHDANTO 2 VALINTANA VERKKO Omaosa-projektin taustaa Raportti kertoo Suomen omaishoidon verkoston koordinoimasta, kaksivuotisesta Omaishoidon osaajat asiantuntijaverkosto omaishoidossa -projektista. Vuosina toteutetusta projektista käytetään jatkossa lyhennettyä työnimeä Omaosa-projekti. Projektin kohderyhmänä olivat omaishoidon kentässä toimivat järjestöjen työntekijät ja luottamusmiehet. Projektista saadut kokemukset ja tiedot välittyvät heidän kauttaan myös omaishoitajien hyödyksi. Suomen lainsäädännössä omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen hoidettavan kotikunnan kanssa. Omaosa-projektin alkuvaiheessa Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöt laativat alla olevan yhteisen omaishoitaja-määritelmän: Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaosa-projektissa käsitteellä verkosto tarkoitetaan yhteistyömallia, joka tarjoaa omaishoidon kentässä toimiville yhteisöille mahdollisuuden vuorovaikutukseen, vaikuttamiseen ja kehittämiseen. Projektin ammatillinen yhteistyöverkosto koostui eri organisaatioista ja ammattiryhmistä, joista jokaisella oli omat ensisijaiset tavoitteensa, toimintatapansa ja tuloksiin liittyvät odotuksensa. Verkosto-käsitteen synty liitetään yhteiskuntatieteissä John Barnesin 1950-lu- vun tutkimuksiin. Verkostotyö-nimike alkoi vakiintua 1970-luvulta lähtien terapian ja sosiaalityön piirissä (Seikkula & Arnkil, 8). Yhteistyön rakentamisen vertauksena käytetään tässä raportissa kalaverkon pauloittamista. Projektin taustaa kuvataan toisessa luvussa, Valintana verkko. Luku 3, Tavoiteltava saalis, esittelee projektin tarkoitusta, tehtävää ja tavoitteita. Asiantuntijaprojektin hallinnollinen rakenne esitellään luvussa 4, Paulat ja punos. Verkot vesille -luvussa (luku 5) kuvaillaan työskentelyä. Projketin tuloksia tarkastellaan kuudennessa luvussa otsikolla Saalis selviteltynä. Projektin arvioinnista käytetään nimeä Perkaus ja purku (luku 7). Ulkopuolisen konsultin tekemästä arvioinnista on tuotettu erillinen monistettu raportti, minkä vuoksi tähän raporttiin on koottu siitä vain lyhyet yhteenvedot. Luvussa 8, Uudet verkot vesille, luodaan katse järjestöyhteistyön tulevaisuuteen. Uusimpien selvitysten mukaan omaistaan auttaa noin miljoona suomalaista, joista pääasiallisia auttajia on noin (Stakes, 2007). Näistä omaishoitajista noin 90 % tekee työtään ilman kunnallista omaishoidon tukea. Järjestöjen omaisjäseniltä saadun palautteen mukaan omaishoidon tuen ulkopuolelle jäävät erityisesti iäkkäät, iäkästä puolisoaan hoitavat huonokuntoiset omaishoitajat, psykiatrista potilasta hoitavat omaiset sekä työssäkäyvät omaishoitajat. Kuntien palvelujärjestelmässä on puutteita esimerkiksi aikuista vammaista kotona hoitavien, syrjäseuduilla asuvien, vaikeahoitoisten aikuisten ja pieniin erityisryhmiin kuuluvien hoidettavien osalta. Heidän omaishoitajansa ovat erityisessä syrjäytymisvaarassa. Uupumista estäviä, kunnallisia tukitoimia on tarjolla varsin vähän lakisääteisen tuen ulkopuolella eläville. 2.1 Suomen omaishoidon verkosto - verkonkutojat Nopea palvelurakenteen muuttuminen ja väestön ikääntyminen ovat saaneet eri järjestöt havahtumaan omaishoitajien ongelmiin. Vuonna 2005 omaishoidon allalla toimivat järjestöt päättivät ryhtyä järjestelmälliseen yhteistyöhön perustamalla yhteistyöelimen nimeltä Suomen omaishoidon verkosto Nätverket för närståendevård i Finland (The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring). Verkosto on omaishoidossa tai siihen läheisesti liittyvillä alueilla toimivien valtakunnallisten järjestöjen, säätiöiden ja yhteisöjen sekä alan tutkimuslaitosten yhdyselin. Sen tarkoituksena on edistää omaishoidon kehittämistä, eri tahojen yhteistyötä sekä vaikuttaa eri tavoin omaishoidon parhaaksi. Uusia yhteisöjä voidaan hyväksyä verkoston jäseniksi vuosikokoukselle jätetyn hakemuksen perusteella. Suomen omaishoidon verkoston keskeiset toimintamuodot ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kotimainen ja kansainvälinen verkostoyhteistyö sekä omaishoidon tukimuotojen kehittäminen projektien avulla. Välittömästi perustamisensa jälkeen Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöt hakivat ja saivat Raha-automaattiyhdistykseltä varoja yhteiseen 2- vuotiseen projektiin, joka toteutettiin vuosina Projektin hakuvaiheen nimi Omaishoidon osaajat asiantuntijaverkosto omaishoidossa lyhennettiin työnimeksi Omaosa-projekti. Projektisuunnitelmaa laadittaessa Suomessa tiedettiin olevan meneillään ainakin 130 omaishoitajia tukevaa hanketta. Hankeluettelon oli laatinut osastosihteeri Kirsti Äijö Sosiaali- ja terveysministeriön perhe- ja sosiaaliosastolta. Vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen omaishoidon parissa toimivien kesken todettiin välttämättömäksi, jotta mahdollisimman moni omaishoitaja löytäisi tarvitsemansa avun. Yhteistyön kehittäminen katsottiin tärkeäksi myös siksi, että nuorille henkilöille omaishoito ei enää ole itsestäänselvyys, vaan ihmiset odottavat elämältään laadukasta vapaa-aikaa. Koordinoimalla järjestöjen voimia omaishoitajien tukemiseksi omaishoitoa voitaisiin kehittää realistiseksi vaihtoehdoksi myös tulevaisuudessa. 8 9

6 3 TAVOITELTAVA SAALIS Projektin tarkoituksia, tehtäviä ja tavoitteita 2.2 Tarve kansainväliseen yhteistyöhön Ikääntyvien henkilöiden määrän kasvu sekä yhteiskunnan terveys- ja sosiaalipalvelujen kokemat haasteet ovat vaikuttaneet siihen, että omaishoidon merkitys eri puolella Eurooppaa on entisestään korostunut. Omaishoitajien ilmaisemat tarpeet ja toiveet ovat hyvin samanlaisia riippumatta siitä, missä maassa läheisestä pidetään huolta. Jaksaakseen ja voidakseen hyvin arjessa omaishoitajat eri puolilla Eurooppaa toivovat henkistä tukea ja arvostusta työlleen, tietoa olemassa olevista palveluista, riittäviä tilapäishoidon palveluita, turvallisia apu- ja hoitovälineitä sekä kuntoutusta itselleen. Useissa maissa korostetaan ihmisten oikeutta asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Samanaikaisesti työelämän paineet ovat lisääntyneet. Monelle onkin yhä vaikeampaa yhdistää työnteko ja huolenpito läheisestä. Myös näihin haasteisiin vastaaminen on tuonut eri maiden välisen yhteistyön entistä tärkeämmäksi. Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöjen yhteisissä keskusteluissa on todettu, että yhteistyöverkostoja rakennettaessa on otettava huomioon myös kansainvälinen kehitys omaishoidossa. Omaishoito on 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa ollut Euroopan tutkituimpia alueita sosiaalihuollon kentässä. Suomessa tarvitaan tietoa eurooppalaisista hyvistä käytännöistä ja tutkimustuloksista, mutta järjestöillä ei ole ollut resursseja irrotettavaksi tällaisiin tehtäviin. Suomalaiset käytännöt ja tiedot voivat auttaa eri maissa toimivia tahoja niiden etsiessä keinoja omaishoitajien tukemiseen. Rajat ylittävällä yhteistyöllä on mahdollista saada omaishoitajien ääni kuuluville ja näkyväksi osaksi eurooppalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Eri maiden kanssa tehdyt yhteiset julkilausumat antavat vahvuutta myös omassa maassa tehtävälle vaikuttamiselle. Projektisuunnitelmassa Omaosa-projektille oli kirjattu monenlaisia tarkoituksia ja tehtäviä. Kun näitä tarkemmin avattiin ja ryhmiteltiin muotoutui kolme pääasiallista tarkoitusta: vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen, kokonaiskuvan muodostaminen suomalaisista omaishoidon hankkeista sekä kotimaisen ja kansainvälisen tiedon kerääminen ja levittäminen. 1. Vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen omaishoidossa toimivien yhteisöjen kesken. Projektin avulla pyrittiin edistämään järjestöjen ja muiden yhteisöjen yhteistyötä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Tehtävänä oli selvittää, miten yhteistyötä voitaisiin edistää. Tavoitteena oli yhdistää niukkoja resursseja ja kehittää uusia, omaishoitoa tukevia yhteistyömuotoja. 2. Kokonaiskuvan muodostaminen käynnissä olevista suomalaisista omaishoidon hankkeista. Tehtävänä oli selvittää, minkälaisia suomalaisia omaishoidon hankkeita on olemassa ja mille alueille ne keskittyvät. Tavoitteena oli nimetä katvealueita ja sellaisia alueita, joilla mahdollisesti tehdään päällekkäistyötä. 3. Järjestöjen yhteisen osaamisen kerääminen, hyödyntäminen ja jakaminen omaishoitajien parhaaksi ja järjestötoiminnan kehittämiseksi. Tarkoituksena oli koota kotimaista ja eurooppalaista tietoa omaishoitoon liittyvästä keskustelusta, käytännöistä ja tutkimuksista. Tehtävänä oli selvittää, minkälaista osaamista on löydettävissä. Tavoitteena oli tuottaa verkoston yhteinen internettietopankki ja hyvien käytäntöjen käsikirja

7 4 PAULAT JA PUNOS Omaosa-projektin yhteistyöverkosto 4.1 Paulat ja siulat projektin resurssit, talous ja hallinto Kalaverkon ylä- ja alaosassa kulkevia tukinaruja kutsutaan pauloiksi ja sivunaruja siuloiksi. Omaosa-projektia koordinoiva Suomen omaishoidon verkosto oli Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry:n toimikunta. Projekti sai fyysiset puitteet Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:ltä, jonka tilat ja taloushallinto oli käytettävissä. Projektin käytännön toteutuksesta vastasivat osa-aikaiset projektityöntekijät (kotimaan työ 17 kk ja kansainvälinen työ 3 kk) yhteistyössä verkoston työvaliokunnan kanssa. Hankekartoitukseen osallistui lisäksi palkkiotoiminen toimistosihteeri. Internetsivuston suunnittelijak- si ja toteuttajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Efire Ky. Projektin arviointi suoritettiin yhteistyössä Sosiaalikehitys Oy:n kanssa. Raha-automaattiyhdistykseltä saatu avustus oli euroa vuonna 2006 ja euroa vuonna Omaosa-projektin ohjausryhmänä toimi Suomen omaishoidon verkoston työvaliokunta, joka vuonna 2006 kokoontui viisi kertaa ja vuonna 2007 kuusi kertaa. Vuonna 2006 työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry ja varapuheenjohtajana Suomen Punainen Risti. Toisena projektivuonna roolit vaihtuivat: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry siirtyi varapuheenjohtajan paikalle ja Punainen Risti valittiin puheenjohtajajärjestöksi. Työvaliokunnan kokoonpano liitteessä 1. Vuosina Suomen omaishoidon verkostoon kuului 8 järjestöä: Alzheimer-keskusliitto ry, Folkhälsans Förbund rf, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Munuais- ja maksaliitto ry, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry, Suomen Punainen Risti sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. Kukin verkoston jäsenyhteisö nimesi verkostoon oman edustajansa ja tälle varaedustajan. Jäsenjärjestöt kokoontuivat vuosikokouksiin maaliskuussa 2006 ja Verkon merkkiliput projektin tiedotus Projektin alkuvaiheessa keskusjärjestöille lähetettiin yleinen projektitiedote, jonka he välittivät eteenpäin paikallisyhdistyksilleen. Projektin edetessä projektisihteeri asioi suoraan alueellisten työryhmien kanssa. Järjestöjen välinen tiedottaminen, sekä valtakunnallinen että alueellinen, hoidettiin pääasiassa sähköpostin välityksellä. Omaosa-projektin aikana monet alueelliset työryhmät rakensivat omat sähköiset viestintäverkkonsa, joiden avulla pidettiin yhteyttä ja tiedotettiin alueellisista tapahtumista. Alueellisessa tarjonnassa pyrittiin välttämään päällekkäisiä ajankohtia. Parhaiten toimivia tiedotusverkkoja syntyi Lounais-Suomessa, Kymenlaaksossa, Häme-Uudellamaalla, Pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Projektin päätösvaiheessa kaikkien jäsenjärjestöjen lehdissä julkaistiin projektia ja verkostoyhteistyötä koskevat artikkelit. Ulkoinen tiedottaminen keskitettiin erityisesti toisen projektivuoden syksyyn. Verkosto oli esillä Apuväline messuilla osana Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry:n osastoa. Messuja varten tuotettiin messu-screeni, jota myöhemmin kierrätettiin alueellisten työryhmien järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi jäsenjärjestöille ja messuvieraille jaettavaksi painatettiin pieniä muistikortteja, jotka ohjaavat verkoston internetsivuille. Projektin keräämä omaishoitoa ja järjestötoimintaa koskeva tieto on koottu marraskuussa 2007 avatuille internetsivuille, osoite: ja Ruotsinkielinen osoite ohjaa suoraan ruotsinkieliselle sivulle. Sivujen tarkempi esittely luvussa 4.3. Verkosto kuin sateenvarjo! Projektisihteeri Maria Malmi esittelemässä verkostoa Apuväline messuilla. Omaosa -projektin ohjausryhmänä toimi verkoston työvaliokunta. 12 Jäsenet 2007 (vas.): Kristiina Aminoff, Kaarina Johansson, vpj, Sisko Aalto, pj, Jonna Skand ja Anna 13 Tamminen.

8 5 VERKOT VESILLE Omaosa-projektin toteutus japäätöksensä itse heitä ei ajeta eivätkä he ajaudu omaishoitotilanteeseen. Tietää säpinää, kun verkosto puuttuu asioihin. Taulukko 1. Projektin tarkoitus ja toiminta. Tarkoitus 1. Lisätä vuoropuhelua ja yhteistyötä omaishoidossa toimivien yhteisöjen kesken (5.1). 2. Muodostaa kokonaiskuva käynnissä olevista suomalaisista omaishoidon hankkeista (5.2). 2. Kerätä, hyödyntää ja jakaa järjestöjen yhteistä osaamista omaishoitajien parhaaksi ja järjestötoiminnan kehittämiseksi (5.3). Projektihakemuksen allekirjoittaneiden keskusjärjestöjen edustajat olivat vahvasti sitoutuneet yhteistyöhön koko projektin keston ajan. Käytännön työ yhdistyskentällä keskittyi aikavälille syyskuu 2006 marraskuu Projektin viimeiset kuukaudet varattiin hankekartoituksen tulosten tarkasteluun. Alla olevaan taulukkoon (taulukko 1) on koottu projektin eri toimintamuodot suhteessa projektin tarkoituksiin. Ensimmäisen projektivuoden aikana luovuttiin toimintasuunnitelmassa mainitun hyvien käytäntöjen käsikirjan tuottamisesta. Saatavilla oleva tieto päätettiin koota vain internetsivustoille. Mitä tehtiin 1. Valtakunnalliset jäsenkokoukset 3 kertaa/vuosi 2. Alueelliset työkokoukset: Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi 3, Kymenlaakso ja Pirkanmaa- Satakunta 2 ja Pohjanmaa 1 3. Paikallisten työryhmien perustaminen ja yhteyshenkilöiden nimeäminen 4. Sähköisten tiedotusverkkojen rakentaminen 1. RAY:n projektirekisterin analysointi lääneittäin 2. Sähköinen kysely projekteja toteuttaviin järjestöihin 3. Sähköinen kysely lääninhallituksille 4. Peittoavuutta ja päällekkäistyötä koskeva sähköinen kysely projektiin aktiivisesti osallistuneille paikallisille toimijoille 1. Sähköinen palvelu- ja projektikysely jäsenjärjestöille: keskusjärjestöjen välityksellä paikallisyhdistyksiin 2. Kysely verkoston ulkopuolisille projektijärjestöille sähköisesti tai maapostin välityksellä 3. Yhteydenpito Eurocarers-verkostoon ja muun kansainvälisen yhteistyön seuraaminen 3. Tiedon kokoaminen Suomen omaishoidon verkoston internetsivuille 5.1 Vuoropuhelu ja yhteistyö Keskusjärjestöjen välinen valtakunnallinen yhteistyö oli alkanut vuonna Projektin yleiset toimintalinjat ja käytännöt luotiin keskusjärjestöjen jäsenkokouksissa (kehittämispäivät), joita vuosikokousten lisäksi molempina projektivuosina järjestettiin kaksi. Jäsenkokousten keskeisiä aiheita olivat omaishoitajamääritelmän muotoileminen, verkoston logo ja tiedotus, projektin tarkoituksen ja tehtävien tarkentaminen, kohderyhmien rajaaminen, arviointi ja internetsivut. Projektin alkuvaiheessa projektisihteeri tutustui jäsenjärjestöjen toimintaan opintokäyntien, sähköisten kyselyjen, puhelinhaastattelujen ja kirjallisuuden avulla. Tutustumisvaiheessa kirjattiin myös jäsenten odotukset, joita vielä tarkennettiin järjestöjen ensimmäisen kehittämispäivän aikana. Projektin ei haluttu olevan pelkkää hallinnollista verkostoitumista eikä byrokratiaan ohjaavaa. Haastatteluissa ja keskusteluissa vahvistettiin monia toimintasuunnitelmaan koottuja tavoitteita. Tarkennusten myötä löytyi muutamia uusia tavoitteellisia näkökulmia: Omaishoidon kuvan kirkastaminen Projektin tarkoituksena olisi tukea omaishoitajia tunnistautumaan tehtävässään ja nostaa omaishoitajuuden imagoa. Tärkeää olisi tuoda näkyville kaikenlaiset omaishoitotilanteet ja pyrkiä diagnoosirajojen rikkomiseen. Vaikuttaminen Verkoston tulisi toimia omaishoitajan äänenä vaikuttamalla valtakunnalliseen lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin sekä tehostamalla paikallista vaikuttamista alueellisen yhteistyön keinoin. Yhdessä pyrittäisiin turvaamaan ihmisille mahdollisuus tehdä omaishoita- Yhteistön tuloksia voisivat olla yhteiset koulutukset, luennoitsijavaihto, seminaariyhteistyö, omaishoidon infopisteet ja palvelukeskukset, työnohjaukselliset ryhmät ammattilaisille sekä asiakkaiden ja perheiden tarpeiden mukaan räätälöidyt palvelut. Yhteistyön avulla haluttiin levittää yhteistyömalleja pienemmillekin paikkakunnille. Yhteistyön odotettiin myös tuottavan uusia laajempia yhteistyöhankkeita, joiden rahoitus haettaisiin yhdessä. Lisäksi voitaisiin etsiä ja palkita vuoden yhteistyöhanke. Ensimmäinen jäsenkokous kiteytti projektin tavoitteet seuraavasti: Tavoitteena on elävä yhteistyö valtakunnallisesti, paikallisesti ja kansainvälisesti Alueelliset verkot liinaa kutomassa Vuoropuheluun ja yhteistyöhön liittyen projektin tarkoituksena oli selvittää alueellisia yhteistyötarpeita sekä tarvittaessa tukea uusien paikallisten yhteistyömuotojen kehittämistä. Yhteistyötarpeita selvitettiin kutsumalla projektien toteuttajia ja muita järjestöpalvelujen vastuuhenkilöitä alueellisiin työkokouksiin. Verkoston valtakunnallisessa suunnittelukokouksessa päätettiin valita Omaosa-projektin kohderyhmäksi seuraavat hankkeet: verkoston jäsenjärjestöjen kaikki hankkeet ja omaishoitoa tukeva toiminta rahoittajasta riippumatta vuosien uudet RAY-projektit 14 15

9 Kirsti Äijön kokoamassa sosiaali- ja terveysministeriön hankeluettelossa mainituista hankkeista ne, jotka ovat edelleen ajankohtaisia jäsenjärjestöjen toiminnasta myös sellaiset tukitoimet ja hankkeet, jotka on suunnattu sekä sairastuneille että omaisille. Hankkeiden työntekijöitä sekä jäsenjärjestöjen paikallisyhdistysten edustajia kutsuttiin syksyllä 2006 ensimmäisiin alueellisiin kokouksiin liikenneyhteyksiltään keskeisille paikkakunnille: Seinäjoelle, Tampereelle, Ouluun, Helsinkiin, Kuopioon ja Kouvolaan. Paikallisyhdistykset kutsuttiin keskusjärjestöjen välityksellä. Ensimmäisen projektivuoden aikana työkokouksiin osallistui yhteensä 117 henkilöä, joista 74 edusti verkoston jäsenjärjestöjä. Muut osallistujat tulivat vammaisjärjestöistä tai muista verkoston ulkopuolisista järjestöistä, palvelutaloista, seurakunnista ja kunnista. Osanottajista koottiin sähköpostirekisteri, jonka mukaan ihmisiä kutsuttiin uusiin kokouksiin. Osanottajien kanssa sovittiin, että projektisihteeri lähettää kutsut vain heille, mutta he voivat laajentaa verkostoa kutsumalla mukaan omia yhteistyökumppaneitaan. Toisen projektivuoden kahteen kokoukseen osallistui 113 henkilöä, joista 22 oli osallistunut molempiin kokouksiin, joten mukana olleita henkilöitä oli 91. Yhteistyössä Folkhälsanin kanssa kokeiltiin myös ruotsinkielisten työkokousten koollekutsumista sekä vuonna 2006 (1 kokous) että vuonna 2007 (2 kokousta: Etelä-Suomi ja Pohjanmaa). Suunnitellut kokoukset jouduttiin peruuttamaan osanottajapulan takia. Alueellista yhteistyötä tuettiin yhteistyöhön sitoutuneilla alueilla kahden tai kolmen työkokouksen kierroksina. Jokaisella kierroksella oli oma tavoitteensa ja samanlainen rakenne. Työskentelyn elävöittämiseksi käytettiin toiminnallisia ryhmätyön menetelmiä. Ensimmäisen kierroksen aiheina olivat tutustuminen, hankkeiden esittely ja yhteistyöteemojen valitseminen. Toisella kierrokselle seurattiin yhteistyön edistymistä ja jakauduttiin pienempiin paikallisiin työryhmiin, jotka kukin valitsivat yhteyshenkilöt ja omat teemansa. Kolmannen ja viimeisen kierroksen (marraskuu 2007) aikana arviointiin yhteistyöstä saatuja kokemuksia ja laadittiin tulevaisuudensuunnitelmia. Suunnitelmissa pyrittiin ottamaan huomioon saadut kokemukset ja niiden perusteella parantamaan yhteistyömenetelmiä. Ensimmäisen työkokouskierroksen jälkeen lähes kaikki alueet halusivat jatkaa yhteistyötä. Poikkeuksen muodostivat Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, josta ei löytynyt riittävästi yhteistyöhön sitoutuvia henkilöitä. Osalla Pohjanmaan yhdistyksistä oli käynnissä laajempia, työvoimaa sitovia yhteistyöprojekteja mm. terveydenhuollossa. Kahden projektivuoden aikana työkokouksia järjestettiin yhteensä 14. Työkokouksissa perustettujen paikallisten työryhmien toiminta lähti liikkeelle eri lailla. Etelä-ja Itä- Suomessa sekä Kymenlaaksossa yhdyshenkilöt löytyivät heti. Käytännön yhteistyöhön päästiin ensimmäiseksi Kymenlaaksossa ja viimeiseksi Pohjois-Suomessa. Alueelliset työryhmät ovat toimineet vapaasti osanottajien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kaikkien kukkien on annettu kukkia. Projektityöntekijä ei pyrkinyt suuntaamaan toiminnan sisältöjä, vaan on toiminut suunnitelmien ja arvioinnin konsulttina. Alla olevassa taulukossa (taulukko 2) kuvataan työkokouksissa perustettujen paikallisten työryhmien valitsemia teemoja ja toimintaa. Taulukko 2. Alueellisten työryhmien toiminta. TK=työkokouksia, TRK=työryhmien kokouksia, J=toiminta jatkuu, S=jatkon selvitys kesken Alue TK TRK Aktiivi Teema Tulos v. yhteisöjä -08 Etelä-Suomi 3 Vapaaehtoistyö Vertaisohjaajakurssi Lounais-Suomi 4 Ammatillinen suunnitteilla jatkokurssi J 9 10 vertaistuki Työnohjauksellinen vert.ryhmä Virkistystä ja tukea Teatteriretki omaishoitajille Pidä huolta muististasi -kurssi Häme-Uusimaa 6 5 Vaikuttaminen Tiedotus- ja keskustelutilaisuus marraskuu -07 J Pääkaup.seutu 5 13 Vaikuttaminen Vaalipaneeli -07 nimi: Pääoma Vapaaehtoistyö Vapaaehtoisten koulutuspäivä J Koulutus Kouluttajavaihtoa Teemapäivä omaishoitajille -08 Pirkanmaa- Koulutusta Kommunikaatiokoulutus Satakunta 2 ammattilaisille, ammattilaisille J Työryhmä kouluttajat marraskuu -07 verkostosta Tulossa: Arviointikoulutus Työryhmä Vaikuttaminen Työryhmän työ keskeytyi työntekijävaihdosten takia - Työryhmiä ei muodostettu, uutta - Pohjanmaa työkokousta ei saatu koolle osanottajapulan takia Kymenlaakso- Omaishoitajia - Hemmottelupäivä S Etelä-Karjala 2 tukeva toiminta, omaishoitajille toukokuu -07 Työryhmä Kyme 5 6 virkistys - Iltapäivätanssit marraskuu -07 Itä-Suomi 3 Vapaaehtoistyön Ohjaakurssin suunnitelma, Etelä-Savo 4 5 ohjaus toteutus kesken, varoja ei ole. S Vaikuttaminen Ei vielä tuloksia Pohjois-Savo 1 8 Palveluohjaus, Kaupunki koordinoi järjestöjen J mahd. palveluopas yhteistyötä, ideointi jatkuu Pohjois-Karjala 5 7 Palveluohjaus Ammattilaisten vertaisryhmä, joka pohtii palveluohjauksen J eettisiä ja käytännöllisiä kysymyksiä 4 krt/vuosi Pohjois-Suomi 3 Omaishoitajia Hyvän olon lauantai OH:lle J Oulun seutu 1 3 tukeva toiminta marraskuu -08 Kainuu-Koillinen 2 Virkistys- ja Työryhmä ei kokoonnu, toinen - tietotapahtuma proj.tt. siirtyi eri tehtäviin Osallistui ideoijana Ei työryhmää, jatkaa kuntien - Länsi-Lappi Oulun seudun verkostoyhteistyössä työkokoukseen Eri alueilla toiminnan kohde vaihteli siten, että osa työryhmistä keskittyi työntekijöiden ammatillisten valmiuksien kehittämiseen tai vapaaehtoistoimijoiden van ja kahdessa jatkoselvittelyt ovat kesken (S). Kahden selviteltävän ryhmän toiminta keskeytyi työnteki- 16 koulutukseen ja osa suoraan omaishoitajiin kohdistu- 17 vaan toimintaan. Projektin päätösvaiheessa paikallisilta työryhmiltä kysyttiin, aikovatko he jatkaa toimintaansa. Seitsemän ryhmää ilmoitti toiminnan jatku- jävaihdosten ja puuttuvan rahoituksen takia.

10 5.1.2 Omaosa-projektin kansainväliset yhteydet Omaosa-projektin tarkoituksena oli seurata kansainvälistä kehitystä sekä olla siinä mukana soveltuvin osin. Kahden projektivuoden aikana Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n kehittämispäällikön työajasta varattiin noin 3 kuukautta kansainvälisten yhteyksien ylläpitämiseen. Työ sisälsi Eurocarers-verkoston työkokouksiin osallistumista (Lontoo vuonna 2006 ja Pariisi vuonna 2007), luennointia, sähköistä tiedonvaihtoa, Suomenseminaarin järjestelyjä ja osallistumista internetsivujen kokoamiseen. Vuosina 2006 ja 2007 oltiin mukana mm. työstämässä Eurocarers-verkoston ohjaavia periaatteita (Guiding principles), viimeistelemässä verkoston sääntöjä sekä tekemässä vaikuttamistyötä EU:hun. Joulukuussa 2006 järjestettiin Helsingissä seminaari, jonka aiheina olivat mm. Suomen uusi omaishoitolaki, omaishoidon erilaiset palkkiokäytännöt Euroopassa, Hollannin maahanmuuttajien omaishoitotilanne, omaishoitajien kokemukset terveydenhuollossa Englannissa sekä mielenterveyskuntoutujien omaisten tilanne ja verkostoituminen. Vuonna 2006 oltiin myös vähäisessä määrin mukana omaishoidon maailman verkoston, International Alliance of Carer Organizations, työskentelyssä. Maailman verkostossa oli mukana edustajia USA:sta, Kanadasta, Australiasta, Ruotsista ja Englannista. Alustava idea maailman verkoston perustamiselle asetettiin Lontoossa 2004 ja sen virallisen rekisteröitymisen arvellaan toteutuvan vuonna Verkoston edustaja osallistui kutsuttuna luennoitsijana joulukuussa 2006 Miamissa järjestettyyn maailman ensimmäiseen panamerikkalaiseen omaishoidon konferenssiin. Osanottajia oli He edustivat 12 eri maata (USA, Kanada, Argentiina, Brasilia, Chile, Kolumbia, El Salvador, Guatemala, Meksiko, Peru, Irlanti ja Suomi). Seminaarin päätavoitteena oli antaa Latinalaisen Amerikan maille ideoita ja ohjausta omaishoitajien tukemiseen kohdistuvan kehittämistoiminnan tueksi. Eurocarers-verkosto (www.eurocarers.org) Eurooppalainen Eurocarers-verkostoyhteistyö aloitettiin Maastrichtissa pidetyssä kokouksessa, jossa Suomea edusti Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry. Eurocarers rekisteröitiin viralliseksi yhteistyöelimeksi vuoden 2006 lopulla Luxemburgissa. Vuonna 2007 Suomen omaishoidon verkosto liittyi Eurocarers-verkoston jäseneksi. Eurocarers-verkostolle koottiin oma MEP-tukiryhmä (European Parliament Interest Group on Carers). Eurocarers-verkoston ja MEPtukiryhmän yhteinen julkistamistilaisuus pidettiin Brysselissä. Eurocarers-verkoston ensimmäinen yleiskokous järjestettiin kesällä 2007 Pariisissa, jossa valittiin verkoston työvaliokunnan, executive committee, jäsenet. He edustavat Irlantia, Englantia, Hollantia, Ranskaa ja Suomea. Eurocarers-verkoston tarkoitus: Edistää omaishoitajien ja heille tärkeiden asioiden tunnistamista, omaishoitajien osallisuutta yhteiskunnassa sekä omaishoitajia tukevien palveluiden kehittymistä. Tukea omaishoitajia ja heitä edustavia järjestöjä keräämällä, vaihtamalla ja levittämällä kokemuksia, innovaatioita, tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä sekä asiantuntijuutta. Edistää Euroopan maiden välisten yhteistyöhankkeiden syntymistä. Edistää yhteisen omaishoitajaystävällisen eurooppalaisen politiikan kehittymistä. Eurocarers-verkosto laajeni kesän 2007 aikana ja syksyllä jäseniä oli yhteensä 31 kpl 16 eri Euroopan maasta. Verkostoon voivat liittyä varsinaisten omaishoitajajärjestöjen lisäksi mm. omaishoitotutkimusta ja -kehittämistyötä tekevät tahot. Verkoston tavoitteena on edelleen laajentua ja tukea omaishoitaji- en kansallisten järjestöjen syntymistä. Eurocarers on järjestänyt yhteistyössä eri maiden omaishoitajajärjestöjen ja muiden tahojen kanssa seminaareja mm. Lontoossa, Helsingissä, Hollannissa, Belgiassa, Ranskassa ja Tsekin tasavallassa sekä ollut mukana asiantuntijana lukuisissa muissa seminaareissa sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. Sen lisäksi, että Eurocarers-verkosto toimii omaishoidon järjestöjen ja kehittämistyötä tekevien tahojen tiedonvälitys- ja yhteistyöfoorumina, se tekee aktiivista työtä EU:n suuntaan mm. antamalla lausuntoja ja tekemällä MEP-yhteistyötä. EU-komissiolle on annettu mm. Euroopan demografista kehitystä, ikääntymistä, työvoimaa ja terveysstrategiaa koskevat lausunnot ja kirjelmät. Eurocarers on julkistanut 10 periaatetta, joihin on koottu keskeiset myönteisen omaishoitajia tukevan politiikan ja palvelujärjestelmän kehittymistä ohjaavat toimintatavat. Projektin edustaja osallistui periaatteiden muotoilemiseen. 10 ohjaavaa periaatetta - 10 Guiding Principles 1. Omaishoitajuuden tunnistaminen - Recognition 2. Sosiaalinen osallisuus - Social Inclusion 3. Tasa-arvoiset mahdollisuudet - Equality of opportunity 4. Oikeus valita - Choice 5. Tiedon saaminen - Information 6. Tuen saaminen - Support 7. Oikeus vapaaseen - Time off 8. Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittaminen - Compatibility of care and employment 9. Terveydentilasta huolehtiminen - Health promotion and protection 10.Taloudellinen turvallisuus - Financial security Lisää tietoa lausunnoista ja muiden maiden käytännöistä verkoston internetsivuilta alaotsikko verkostoyhteistyö sekä Eurocarersin nettisivuilta 5.2 Omaishoidon hankkeet Suomessa Sisältö- ja laajuusselvitys omaishoidon hankkeista Omaosa-projektin yhtenä tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuva käynnissä olevista suomalaisista omaishoidon hankkeista. Tavoitteena oli löytää syrjäalueita, joihin kenenkään toimijaosapuolen apu ei ulotu ja tehtävänä selvittää, voidaanko niukkoja resursseja jakaa tarkoituksenmukaisemmin päällekkäistä työtä välttämällä. Hankkeiden sisältöja ja levinnäisyyttä selvitettiin neljällä eri menetelmällä, koska kattavaa tietoa ei ole saatavissa mistään tietolähteestä. RAY:n projektirekisteriin hankkeet on kirjattu yhdistyksen kotipaikan mukaan eikä kaikista projektiselosteista käy ilmi, mihin kuntiin toiminta ulottuu. Menetelmiä olivat: 1. RAY:n projektirekisteristä löytyvien tietojen tarkastelu ja ryhmittely 2. Kysely projektitoimintaa toteuttaviin järjestöihin 3. Kysely lääninhallituksille koskien sosiaali- ja terveysministeriön kunnille myöntämiä määrärahoja omaishoidon kehittämiseksi 4. Peittoavuutta ja päällekkäistyötä koskeva kysely projektiin aktiivisesti osallistuneille toimijoille

11 5.2.1 RAY:n projektirekisteri tietolähteenä Toimintoluokka omaishoito Vuonna 2006 Raha-automaattiyhdistyksen projektirekisterin toimintoluokasta Omaishoito löytyi 202 hanketta ja vuonna 2007 hankkeita oli kirjattu 231. Rekisteriä analysoitiin tarkemmin vuonna Selvityksen kohteeksi otettiin aluksi kaikki RAY:n projektirekisterissä vuonna 2007 näkyvät hankkeet toimintoluokassa omaishoito (231 kpl). Näistä osa oli jo päättynyt. Luotettavin tieto on saatu vuosina alkaneista hankkeista, joista kaikki ovat vähintään 2-vuotisia. Vuosina omaishoidon toimintoluokkaan oli kirjattu 116 käynnissä olevaa projektia, joista näinä vuosina oli aloitettu 60. Rekisteristä löytyneet projektit ryhmiteltiin lääneittäin ja pääasiallisen sisällöllisen teeman mukaan. Noin puolet projekteista voitiin ryhmitellä suoraan nimen perusteella. Muiden projektien teemoja pyrittiin määrittelemään lukemalla RAY-rekisteriin tallennettuja projektiselosteita. Hankkeisiin sisältyi yleensä ohjausta ja neuvontaa sekä vertaistukea eri muodoissaan. Omaishoitoon liittyvien projektien sisältöjä tarkasteltaessa löytyi kahdeksan pääasiallista teemaa. Teemoja ei ole muodostettu minkään ulkopuolisen tietolähteen tai rekisterin mukaan, vaan selvittäjä on vapaasti muotoillut teemat projektiselosteiden kuvausten perusteella: Kehittäminen Laajoja, usein valtakunnallisia projekteja, joiden avulla kehitetään suurempia kokonaisuuksia tai tutkitaan, vahvistetaan ja rakennetaan uutta, pysyväksi tarkoitettua toimintaa ja työvälineitä. Kuntoutus Järjestöjen kuntoutusprojektien avulla etsitään keinoja omaishoitajien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kuntoutusprojekteihin liittyy usein omaishoitajien terveydentilaan ja voimavaroihin keskittyvä alkuselvitys sekä tuloksia mittaava loppututkimus. Ohjaus ja neuvonta Projekteissa kehitetään omaishoitajille soveltuvia ohjauksen ja neuvonnan menetelmiä, mm. palveluohjausta. Tehtävästään selviytyäkseen omaishoitaja tarvitsee tietoa sekä yhteiskunnan palvelujärjestelmästä että mahdollisuuksista vahvistaa omia voimavarojaan. Tilapäishoito Tilapäishoidon tarkoituksena on tarjota lyhytaikaista hoivaa sairaille, vammautuneille ja vanhuksille sekä samalla antaa hoitavalle omaiselle mahdollisuus lepoon ja virkistykseen. Tukikeskukset Tukikeskukset ovat taloja tai toimipisteitä, joihin pyritään keskittämään useita omaishoitoon liittyviä palveluja ja tietolähteitä. Vapaaehtoistoiminta Projekteissa kehitetään erilaisia omaishoitoon soveltuvia vapaaehtoisten tukemisen keinoja. Vertaistuki Vertaistuella tarkoitetaan samanlaisessa elämäntilanteessa elävien ihmisten keskinäistä, yhdenvertaista tukea ja vuorovaikutusta. Projekteissa kehitetään sekä kahdenkeskistä että ryhmässä annettavaa tukea. Monimuotoprojektit Järjestöprojekteja, joihin sisältyy tasapuolisesti niin monenlaisia omaishoidon tukimuotoja, että niitä ei voida ryhmitellä yhden teeman alle. Alla olevassa taulukossa (taulukko 3) on esitetty omaishoidon projektien levinneisyys alueittain ja teemoittain. Taulukko 3. Omaishoitoon liittyvät projektit teemoittain ja lääneittäin vuosina Etelä-Suomen lääni 2. Länsi-Suomen lääni 3. Itä-Suomen lääni 4. Oulun lääni 5. Lapin lääni 6. Koko Suomi % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Kehittäminen 2. Kuntoutus 3. Ohjaus & neuvonta 4. Tilapäishoito 5. Tukikeskukset 6. Vapaaehtoistoiminta 7. Vertaistuki 8. Kriisituki 9. Monimuotoprojektit Valtakunnallisista projekteista (koko Suomi) suurin osa on laajoja kehittämisprojekteja. Lapin läänissä on eniten vertaistukiprojekteja ja Länsi-Suomessa kuntoutusprojekteja. Selvityksessä vertailtiin myös vanhempia projekteja vuosilta (115 kpl) uusiin vuosina käynnissä oleviin (116 kpl). Vertailtaessa päättyneitä ja käynnissä olevia projekteja voidaan todeta joitakin muutoksia projektiteemojen jakautumisessa. Vanhempien projektien yleisimmät teemat olivat tilapäishoito (27 hanketta) ja kuntoutus (19 hanketta). Uusimpien hankkeiden kohdalla kuntoutus oli noussut ykköseksi (22 hanketta) ja kehittäminen kakkoseksi (16 hanketta). Vertaistuki oli säilyttänyt kolmannen sijansa sekä vanhempien että uusien projektien joukossa. Maakunnallisessa vertailussa eniten omaishoidon projekteja on Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Niissä on myös suurimmat väestökeskittymät. Pohjois-Pohjanmaa on viime vuosina näkyvimmin lisännyt omaishoidon hankkeiden määrää. Alla olevassa taulukossa (taulukko 4) projektien määrää on tarkasteltu suhteessa väkilukuun (wikipedia.org/ wik/maakunta).

12 Taulukko 4. Projekteja vuosina suhteessa vuoden 2006 väkilukuun. 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Uu Pi VS PP KS PS Sa PH EP La Ky Po KH PK ES EK IU Ka KP Ah Pohjois-Suomessa (PS), Satakunnassa (Sa), Etelä- Karjalassa (EK) ja Uudellamaalla (Uu) hankkeiden suhteellinen osuus kaikista rekisteröidyistä hankkeista (231) oli pienempi kuin kyseisen alueen väestön suhteellinen osuus Suomen väestöstä. Muut toimintoluokat RAY:n projektirekisterissä Omaishoitoon liittyviä hankkeita haettiin myös muista RAY-rekisterin toimintoluokista. Löytyi 15 käynnissä olevaa hanketta (2007), joiden nimessä esiintyi sana omaishoito tai omaishoitaja. Omaishoitoon liittyviä hankkeita (esim. vanhempain vertaisryhmät tai omaisyhdistysten kehittäminen) löytyy toimintoluokasta koulutus- ja tiedotustoiminta, tutkimus- ja kehittämistoiminta, kuntoutus- ja hoitopalvelut, kotona selviytymisen tukeminen, kriisipalvelut sekä tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminta. Näistä muista toimintoluokista ei tehty sisältöanalyysia. Jos selvittäjällä olisi ollut mahdollisuus lukea kaikkien projektiselosteiden sisältöjä, omaishoitoon liittyviä hankkeita olisi todennäköisesti löytynyt useampia. Omaosaprojektin resurssit eivät riittäneet tarkempaan tutkimustyöhön. Projekteja suhteessa kaikkiin projekteihin v Väkiluku v suhteessa Suomen väkilukuun Omaishoidon hankkeet järjestöjen kuvaamina Huhtikuussa 2007 kaikille projekteja toteuttaville järjestöille lähetettiin pyyntö kuvailla omat projektinsa (kaikille sama lomake). Verkoston jäsenjärjestöjen pyynnöt lähetettiin keskusjärjestöjen välityksellä. Verkoston ulkopuoliset yhteisöt saivat kyselyn sähköpostin tai maapostin välityksellä. Vastauksia saatiin 60, mikä on lähes puolet käynnissä olevista projekteista. Saaduista vastauksista 51 kpl tuli jäsenjärjestöistä ja 9 muista projektijärjestöistä. Kootun tiedon avulla tarkennettiin RAY-rekisteristä löytyneitä tietoja. Projektitiedot julkaistiin myös syksyllä 2007 avatuilla verkoston internetsivuilla. (Katso raportin kohta 5.3.) Omaishoidon hankkeet lääninhallitusten mukaan Omaosa-projektin työntekijälle oli verkoston ulkopuolelta tullut pyyntöjä selvittää myös muiden tahojen rahoittamien projektien levinnäisyyttä. Vaikka jäsenkokous oli kesällä 2006 rajannutkin projektityön ulkopuolelle muut rahoittajatahot, lähetettiin kuitenkin joulukuussa 2007 lääninhallituksille omaishoidon hankkeita koskeva sähköinen kysely.tämän kyselyn (ei uusintakyselyä) perusteella löytyi vain neljä puhtaasti omaishoitoon keskittyvää kunnallista hanketta (Kymenlaakso, Itä-Uusimaa, Kaarinan kaupunki ja Kainuun maakunta-kuntayhtymä), jotka kattoivat yhteensä 20 kuntaa. Sen sijaan kotihoitoon, vanhustyöhön ja vammaispalveluihin liittyviä hankkeita on runsaasti. Monissa kunnissa omaishoito on osa laajoja kehittämishankkeita. Kunnallisissa omaishoidon hankkeissa kehitetään esimerkiksi alueellisia omaishoidon tuen myöntämiskriteereitä, palvelujen laatua ja saatavuutta, yhteistyötä sekä uusia palvelumuotoja Katvealueet ja toiminnan päällekkäisyys Yleisen omaishoitoon liittyvän palvelutilanteen kartoittamiseksi lähetettiin toiminta- ja palvelukysely alueelliseen verkostoyhteistyöhön osallistuneille alueellisille toimijoille. Kyselylomake lähetettiin 170 verkostossa mukana olleelle työntekijälle, joista 45 vastasi. Kyselyssä pyydettiin nimeämään palvelujen ulkopuolelle jääviä yksittäisiä kuntia sekä kertomaan havaintoja päällekkäisistä / rinnakkaisista palveluista. Tarkastelun kohteeksi otettiin kaikki mahdolliset omaishoitajille suunnattut palvelut riippumatta siitä, olivatko ne sidoksissa hankkeisiin Katvealueet Omaishoitajille suunnattu järjestöllinen palveluverkosto näyttää kattavan suurimman osan Suomea. Vuoden 2007 lopussa joitakin kymmeniä kuntia oli järjestöjen palvelujen ulkopuolella. Selvityksessä saatu katvealueiden kuntaluettelo (69 kuntaa) ei ole kokonaisuudessaan luotettava: kaikilta yhdistyksiltä ei saatu tietoa ja uutta toimintaa viriää koko ajan. Järjestöllisten palvelujen katvealueita tiedetään varmimmin olevan Itä-Lapissa, Pohjanmaan rannikolla, läntisellä Pirkanmaalla ja osassa Oulun lääniä. Joukossa oli varsin pieniä kuntia (esimerkiksi Lounais-Suomessa ja Satakunnassa), joista omaishoitajat voivat käyttää suurempien lähikuntien palveluja. Lisäksi monet seurakunnat ja kunnat tarjoavat omaishoitajille tukea mm. ryhmien, kuntoutuksen ja virkistyspäivien muodossa. Paras-hankkeen myötä kuntien palvelutilanne on muuttumassa. Lääneittäin tarkasteltuna järjestöllisiä palveluita puuttui (joulukuu 2007) vastaajien käsityksen mukaan seuraavista kunnista: Etelä-Suomen lääni: Parikkala, Liljendal, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Merimasku, Mynämäki, Naantali, Nauvo, Oripää, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, Vehmaa, Velkua. Itä-Suomien lääni: Enonkoski, Heinävesi, Joroinen, Rantasalmi, Juuka, Valtimo, Kangasniemi, Sulkava, Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Pielavesi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Tuusniemi, ja Vieremä. Länsi-Suomen lääni: Teuva, Lestijärvi, Joutsa, Kannonkoski, Keuruu, Kinnula, Leivonmäki, Luhanka, Multia, Pihtipudas, Pylkönmäki, Uurainen, Juupajoki, Kylmäkoski, Pirkkala, Pälkäne, Vilppula, Kaskinen, Korsnäs, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, Oravainen, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Vöyri-Maksamaa. Oulun lääni: Kestilä, Nivala, Piippola, Pulkkila, Pyhäntä. Lapin lääni: Palkosenniemi ja Savukoski. Päällekkäis- ja rinnakkaistyö Kysyttäessä päällekkäistyötä useimmat vastasivat, että paikallista päällekkäistyötä esiintyy vain vähäisessä määrin. Samankaltaista työtä tehdään toki jonkin verran ja siitä haluttiin mieluummin käyttää käsitettä rinnakkaistyö. Yleisin rinnakkaistyön muoto on virkistys: useimmat järjestöt järjstävät retkiä ja juhlia sekä virkistyspäiviä ja -leirejä. Näitä esiintyy laajasti koko Suomessa. Virkistystä järjestävät myös kansanterveysja vammaisjärjestöt. Jos tiedotusverkko ei toimi, eri tahot saattavat tarjota virkistystä samana ajankohtana. Omaisten ryhmiä, sekä ammattilaisten että vertaisohjaajien ohjaamina, tarjotaan yleisimmin dementiayhdistyksissä, omaishoitajayhdistyksissä, setlementeissä, yhdistysten omistamissa palvelutaloissa, kehitysvammayhdistyksissä sekä mielenterveyskuntoutujia ja heidän omaisiaan tukevissa yhdistyksissä. Suuremmilla paikkakunnilla monet eri yhdistykset järjestävät samankaltaista ryhmätoimintaa, joihin on riittänyt asiakkaita. Päällekkäistyötä esiintyy selvästi koulutuksessa: monet järjestöt kouluttavat vapaaehtoisia tuki-

13 henkilöitä, vertaisohjaajia ja muita ryhmänohjaajia. Omaishoitajaryhmien vapaaehtoisia ohjaajia toimii ainakin seuraavien järjestöjen paikallisyhdistyksissä/ osastoissa: Alzheimer-keskusliitto ry, Omaiset mielenterveystyön tukena -keskusliitto ry, Suomen Punainen Risti sekä Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry. Vapaaehtoisia omaishoitajien tukihenkilöitä kouluttaa näiden lisäksi mm. Eläkeliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, setlementit ja erilaiset palvelutalot. Vapaaehtoistoimijoiden kohdalla on havaittu kilpailua, koska järjestöt kouluttavat omia vapaaehtoisiaan eivätkä halua jakaa heitä muihin järjestöihin. Muita rinnakkaistyön muotoja ovat palveluohjaus, luentotilaisuudet, kuntoutus ja sijaishoito. Valtakunnalliset järjestöt tuottavat monenlaista materiaalia omaisten tukemiseksi. Joitakin julkaisuja voidaan selvästi pitää päällekkäisenä työnä, esimerkkinä erilaiset omaishoitoon liittyvät sosiaaliturva- ja palveluoppaat. Yhteenvetoa hankkeista RAY-rekisteristä löytyi 131 käynnissä olevaa hanketta, jotka oli joko ryhmitelty toimintoluokkaan omaishoito tai joiden nimessä esiintyi sana omaishoito. Näiden lisäksi jotkut RAY-rahoitteiset hankkeet keskittyvät omaishoitajien tukemiseen, vaikka sisältö ei nimestä ilmenekään. Lääninhallituksista saatiin tieto neljästä omaishoidon hankkeesta. Tarkennettujen kyselyjen lähettämiseen ja muiden rahoittajien hankkeiden selvittämiseen ei projektilla ollut resursseja. Kirsti Äijön selvityksen jälkeen hankkeiden määrä on jonkin verran kasvanut. Omaosa-projektin selvittäjän käsityksen mukaan kaikkien omaishoidon hankkeiden lukumäärä vuodenvaihteessa oli noin 140. Näiden lisäksi moniin vanhustenhuollon hankkeisiin sisältyy tukipalveluja omaishoitajille. Hankkeiden ja palvelujen verkko kattaa suurimman osan Suomea Omaishoitajat palvelujen ulkopuolella Taulukko 5. Toiminnan ulkopuolelle nykyisin jäävät omaishoitajien ryhmät. Verkostoyhteistyön kohdentamisen kannalta oli tarpeen kartoittaa myös sellaisia omaishoitajien ryhmiä, jotka ovat jääneet toiminnan ulkopuolelle. Tätä koskeva kysymys liitettiin Sosiaalikehitys Oy:n toteuttamaan sähköiseen arviointikyselyyn (ks. 7, Perkaus ja purku). Alla olevasta taulukosta (taulukko 5) käy ilmi, että arviointikyselyyn vastanneiden 92 henkilön mielestä yleisimmin toiminnan ulkopuolelle jää vät omaishoitajiksi tunnistautumattomat, ts. henkilöt, jotka auttavat läheistään, mutta eivät käytä itsestään nimitystä omaishoitaja. Eri ikäryhmistä alle 30-vuotiaat, nuoret omaishoitajat jäävät eniten toiminnan ulkopuolelle. Lomakkeessa mainittujen ryhmien lisäksi tuotiin vastauksissa esiin seuraavia toiminnan ulkopuolelle jääviä ryhmiä: mielenterveyskuntoutujien omaiset, työssäkäyvät omaishoitajat, lakisääteisen omaishoidon tuen ulkopuolelle jäävät henkilöt ja vammaisten omaishoitajat. 5.3 Tiedonkeruu ja jakaminen Projektisuunnitelman mukaan kolmas tavoite saavutettaisiin kokoamalla tietoa sekä internetsivustoiksi että painetuksi julkaisuksi, hyvien käytäntöjen käsikirjaksi. Projektin edetessä suunnitelmaa muutettiin. Koottu tieto päätettiin julkaista ainoastaan sähköisessä muodossa internetsivustoina, joita on helpompi päivittää. Esimerkit toimivista yhteistyömalleista julkaistaan osana tätä projektiraporttia. Internetsivujen toteuttajaa etsittiin tarjouskilpailun kautta. Keväällä 2006 tarjouspyyntö lähetettiin neljälle jäsenjärjestöjen tiedossa olevalle atk-alan yritykselle. Kolmesta vastanneesta yhteistyökumppaniksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Efire Ky. Joulukuussa 2006 jäsenjärjestöt kokoontuivat sivujen suunnittelukokoukseen, jonka johdattelijana toimi Efiren edustaja. Keväällä 2007 jäsenjärjestöille sekä muille projektirekistereistä löytyneille yhteisöille lähetettiin kyselylomakkeet, joiden avulla yhteisöille annettiin mahdollisuus esitellä projekteja ja palveluja verkoston sivuilla. Sivuille ilmoitettiin 60 hanketta ja 48 palvelumuotoa, joita hakukoneen avulla voidaan etsiä lääneittäin ja teemoittain. Hankkeet ja palvelut ovat osittain päällekkäisiä, koska moniin hankkeisiin sisältyy erilaisia palveluja. Hanke- ja palvelurekisteri ei ole kattava, koska järjestöt vastasivat satunnaisesti. Omaosa-projektin puitteissa ei ollut mahdollisuutta lähettää tehostettuja uusintakyselyjä. Näin ollen sivuille kootut tiedot ovat esimerkkejä hanke- ja palvelumalleista. Projektin tehtäväksi oli kirjattu myös tutkimustiedon kerääminen, mutta järjestelmälliseen etsintään eivät työntekijöiden resurssit riittäneet. Internetsivustoilta tutkimustietoa ja julkaisuja voi hakea muutamien kotimaisten ja eurooppalaisten linkkien kautta. Internetsivut avattiin marraskuun alussa 2007 osoitteessa Ruotsinkielistä verkostotietoa löytyy osoitteesta Millaisia aukkoja yhdistysten toiminnassa näette olevan alueellanne, mitkä ryhmät jäävät toiminnan ulkopuolelle? 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 81 % 66 % 33 % 40 % 43 % 34 % 41 % 33 % 38 % 27 % 31 % 24 % 17 % 8 % 6 % 3 % 10 % 7 % Omaosa-projektin toimintaan osallistuneet (N=63) Omaosa-projektin toimintaan osallistumattomat (N=29) 76 % 42 % Kaikki (N=92) 8 % Alle 30-vuotiaat omaishoitajat vuotiaat omaishoitajat Yli 64-vuotiaat omaishoitajat Maahanmuuttajien omaishoitajat Omaishoitajiksi tunnistautumattomat Etäomaiset Muu ryhmä Sivuston sisältö: Etusivu: Verkoston tuottama omaishoidon määritelmä ja verkoston esittely. Jäsenjärjestöjen perustiedot avautuvat klikkaamalla kunkin järjestön nimeä. Verkostoyhteistyö: Tiedot kotimaisesta ja kansainvälisestä verkostoyhteistyöstä. Verkostoprojektit: Suomen omaishoidon verkoston oma projektitoiminta. Omaishoito ja palvelut: Tilastoja ja yleistietoa omaishoidosta sekä palvelujen hakukone. Järjestöjen projektit: Hakukone, jossa esimerkkejä hankkeista teemoittain ja lääneittäin. Julkaisut: Linkkejä yhteisöihin, jotka julkaisevat omaishoitoa koskevaa materiaalia

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA Raportti vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kunnissa 2012 2014 Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani (toim.) VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

SISÄLTÖ Kartoituksen tarkoitus Kartoituksen aineisto Vertaistukiryhmät Paikallinen vaikuttaminen lapsiperheiden asioissa Vanhemmat verkossa

SISÄLTÖ Kartoituksen tarkoitus Kartoituksen aineisto Vertaistukiryhmät Paikallinen vaikuttaminen lapsiperheiden asioissa Vanhemmat verkossa Lea Vaitti Suuntaviivoja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden vertais- ja vaikuttamistoiminnan kehittämiseen Vaikuttava vertaistoiminta -hanke (2011 2013) Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa Outi Korpelainen Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

Nätverk för närståendevård i Finland. The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

Nätverk för närståendevård i Finland. The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Nätverk för närståendevård i Finland The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Verkoston tavoitteena on Edistää omaishoidon kehittämistä ja eri tahojen yhteistyötä sekä vaikuttaa eri

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Asiasanat: - Henkilökohtainen apu - Henkilökohtainen avustajajärjestelmä - Vammaispalvelulaki - Osallisuus

Lisätiedot

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta JULKAISIJAT Lakeuden Omaishoitajat ry, www.lakeudenomaishoitajat.fi Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry,

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V KL-Kustannus

Lisätiedot

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN 1 ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN LOPPURAPORTTI Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry ja Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi 2 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi-toiminnan lähtökohdat...4

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus Kehitysvammaliitto 2011 Vuosikertomus Taitto: Panu Koski Kannen kuvat: Pekka Elomaa Sisällys Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Kehitysvammaliiton aikaansaannokset vuodelta

Lisätiedot

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO Työssäkäyvien omaishoitajien ja työnantajien kokemuksia ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista tukevista keinoista Etelä-Savon alueella Mari Nykänen Opinnäytetyö, kevät 2014

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin. Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti 2007 2010 Loppuraportti

Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin. Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti 2007 2010 Loppuraportti Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti 2007 2010 Loppuraportti Asiasanat: Asumisturvallisuus Avuntarpeen arviointi Asumispalvelusäätiö

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

VERKOSTOJEN ÄÄNI KUULUVIIN -verkostojen kokemukset, odotukset ja tarpeet Malike-toimintaa kohtaan

VERKOSTOJEN ÄÄNI KUULUVIIN -verkostojen kokemukset, odotukset ja tarpeet Malike-toimintaa kohtaan VERKOSTOJEN ÄÄNI KUULUVIIN -verkostojen kokemukset, odotukset ja tarpeet Malike-toimintaa kohtaan Susanna Tero Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Tarja Tarvainen, Liisa Harakkamäki & Hanna Liikanen AJAN TASALLA TÄYDENNYSKOULUTUSHANKEEN JÄRJESTÖKARTOITUS Pirkanmaan alueella toimivien järjestöjen lastensuojeluun

Lisätiedot