Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke"

Transkriptio

1

2

3 Ammattilaisrinki Valmentajan opas Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Kirjoittaja: Tiina Lehtosaari, Amiedu Muut tekijät: Minna Karvinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto Tatu Käpymäki, Amiedu Kalervo Luodetlahti, Porin Aikuiskoulutuskeskus Graafinen suunnittelu ja taitto: Aleksei Dernjatin, Rahoitus: Opetushallitus ja Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hankkeen oppilaitokset Painopaikka: Painohäme Oy, Ylöjärvi ISBN (nid.) ISBN (PDF)

4 Hyvä osaamisen kehittäjä, Tämä opas on tarkoitettu Sinulle selventämään niitä toimenpiteitä, joita tarvitset ohjatessasi Ammattilaisrinkiä. Vaikka tämä opas on nimensä mukaisesti tarkoitettu lähinnä valmentajalle, toimii se myös hyvänä evästyksenä ja työkaluna Ammattilaisringin muille toimijoille, kuten esimerkiksi kouluttajalle, työpaikkaohjaajalle tai Ammattilaisringin toimijajäsenille. Kuva: Stig Kotkamaa Lukijalle Ammattilaisrinki toimintatapana antaa perusvalmiuksia toimia oman alan muuttuvissa ja vaativissa tehtävissä. Ammattilaisrinki on yrityksen työntekijöistä tai opiskelijoista koostuva osaamistaan kehittävien ammattilaisten ryhmä, jonka tavoitteena on yhdessä oppiminen, osaamisen jakaminen ja verkostoituminen. Ammattilaisrinki-toimintatapaa voidaan käyttää myös uuden työntekijän perehdyttämiseen. Valmennuksen tavoitteena on ohjata ringin jäseniä ja toimijoita kehittämään omaa osaamistaan, jotta he pärjäisivät työssään paremmin ja pidempään. Ammattilaisrinki-työskentelymalli sopii myös osaksi yrityksen osaamisen kehittämistä. Kun henkilöstön osaaminen paranee, yrityksen toiminnan tuottavuus kasvaa. Ammattilaisrinkitoimintaa voidaan hyödyntää hiljaisen tiedon siirtämisessä työryhmissä, henkilöstökoulutuksissa, projekteissa tai tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Valmentajan opas tukee myös ohjaajan toimintaa työssä oppimisjaksolla. Toivottavasti tästä oppaasta on Sinulle iloa ja hyötyä! Tiina Lehtosaari Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan hyvin henkilökohtaista tietoa, jota on vaikea jakaa. Se voi sisältää esimerkiksi jonkin taidon, kuten miten määrätty työkone haluaa tulla säädetyksi. Sitä ei voi helposti selostaa tekstinä ja kädestä pitäen opettaminenkin on vaikeaa. Hiljainen tieto on kokemuksen ja kehon tietoa. Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 5

5 Sisällys LUKIJALLE 5 JOHDANTO 8 1. AMMATTILAISRINKI OSANA ORGANISAATION OSAAMISEN JOHTAMISTA OHJEITA AMMATTILAISRINGIN VALMENTAJALLE Ammattilaisringin toimijajäsenet sekä heidän roolinsa ja tehtävänsä Ennen Ammattilaisrinkiä Ammattilaisringin prosessikaavio Miten Ammattilaisringissä opitaan parhaiten? Ohjausmalli tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT AMMATTILAISRINGISSÄ Mitä koulutuksen järjestäjältä edellytetään Ammattilaisrinki-toiminnan toteuttamisessa? Mitä työnantajalta tarvitaan Ammattilaisrinki-toiminnan toteuttamisessa? Mitä työntekijältä tai tutkinnon suorittajalta tarvitaan Ammattilaisrinki-toiminnan toteuttamisessa? 25 6 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

6 Sisällys 4. TYÖPAIKKAOHJAUS AMMATTILAISRINGISSÄ AMMATTILAISRINKI TUKEMASSA KAIKISSA HENKILÖKOHTAISTAMISEN ERI VAIHEISSA Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamisen kolme vaihetta ERI OPPILAITOSTEN PILOTOINTIEN TULOKSET Ammattilaisrinki Amiedussa Ammattilaisrinki Savon ammatti- ja aikuisopistossa LIITTEET Liite 1. Esittelymateriaali valmentajalle 42 Liite 2. Tiedotustilaisuuden ohjelmarunko 53 Liite 3. Ammattilaisringin toimintasuunnitelma 54 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 7

7 Johdanto Mitä Ammattilaisrinki-työskentely on? Ammattilaisrinki on yrityksessä toimivien osaajien ryhmä, joka jakaa jäsenilleen tietämystä ja tukee jäseniään pyrkimyksissä ammattitaidon kartuttamiseen. Idean pohjana on käytetty vanhaa opintopiirimallia, josta on saatu hyviä tuloksia eri oppilaitoksissa. Ammattilaisringin tavoitteena on tehdä oppimisprosessi työelämälähtöiseksi ja poistaa oppimisen esteitä ja vaikeuksia. Pidemmällä aikavälillä yhteisön tuki vähentää työntekijän muutosvastarintaa ja antaa valmiudet tiedon siirtoon ja itsensä kehittämiseen. Ammattilaisringissä tapahtuva oppiminen mahdollistaa: yksilöllisen, mutta samalla tuetun oppimisen oppimista tukevan tiedon siirron hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtymisen tarvitun ja halutun asian oppimisen oppimisvaikeuksien tukemisen Oppimistilanteissa Ammattilaisringin jäsenet tukevat toinen toisiaan, jolloin oppimisprosessi koetaan myönteiseksi. Ringin jäseneltä on helpompi kysyä kuin esimieheltä tai ison ryhmän edessä. Opiskelija oppii asioita syvemmin, reflektoi oppimiaan asioita vertaistensa ja itsensä kanssa ja hyötyy vertaisopiskelijoiden tuesta. Ammattilaisrinkiin voidaan ottaa mukaan myös työyhteisön uudet ammattitaitoiset työntekijät oppimaan organisaation toimintatapoja ja kulttuuria sekä päivittämään omaa ammattitaitoaan. Ammattilaisringin avulla jäsenet saavat heti käyttöönsä osaajien verkon, minkä lisäksi jokainen oppii myös verkostoitumisen arvon. Verkoston avulla saadaan talteen paljon hiljaista tietoa, joka muuten usein katoaa alalta ennen pitkää. Ammattilaisrinkiin otetaan tasavertaisina mukaan kaikki työyhteisön jäsenet kokemuksesta tai koulutustasosta riippumatta. Kolmekymmentä vuotta työssään ollut alan ammattilainen tietää paljon sellaista, mitä vastavalmistunut koulutettu työntekijä ei tiedä, mutta toisaalta uudella tulokkaalla voi olla runsaasti tuoretta tietotaitoa alan viimeisimmistä sovelluksista. Työkohteissa on usein käytettävissä alan viimeisimpiä laitteita ja koneita, joita kaikilla koulutuksen järjestäjillä ei ole käytettävissään. Paikan päällä työkohteissa on usein myös tuorein työelämän vaatima kompetenssi erilaisissa työtehtävissä tarvittavista tiedoista ja taidoista. Vertaistuutorointi ja mentorointi tekee opetuksen työelämälähtöiseksi sekä palvelee yrityksen tarpeita. Lisäksi kaikilla koulutuksen järjestäjällä ei aina ole mahdollisuutta järjestää työelämän olosuhteita vastaavia opetustiloja. 8 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

8 Ammattilaisringissä oppiminen voidaan toteuttaa yrityksen tiloissa ja siten myös hyödyntää yrityksen ajanmukaisia koneita ja laitteita. Tietotulva on eräs nykyajan vitsauksista. Uutta tietoa syntyy jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. Alansa osaavan ammattilaisenkaan on vaikea yksin hallita kaikkia toimenkuvaansa tai tehtäväänsä kuuluvia asioita. Tästä syystä verkostoitumisesta on tullut välttämättömyys. Yksilön työtehtävissä menestyminen on monesti sidoksissa hänen verkostojensa laatuun ja määrään. Joillekin verkostojen luominen on luontaista, toisille taas vaikeaa tai vastentahtoista. Verkostoista on hyötyä myös oppimisvaikeuksissa. Käytännön työtehtävissä toimivilla henkilöillä on hyvin yleisesti oppimisvaikeuksia. Ne johtuvat usein heikosta luetun ja kuullun ymmärtämisestä, jopa varsinaisista lukivaikeuksista. Myös matematiikan ja äidinkielen perustaidoissa saattaa olla puutteita. Uusien asioiden ja toimintatapojen oppiminen on tästä syystä vaikeaa ja aiheuttaa työntekijöissä muutosvastarintaa ja haluttomuutta sopeutua työelämän vaatimiin muutoksiin. Heille on voinut kehittyä ns. pulpettikammo, joka pohjautuu huonoihin kokemuksiin aiemmista opinnoista ja heikkoon käsitykseen omasta itsestä oppijana. Ammattilaisringissä oppivat kaikki toiminnassa mukana olevat työelämän ammattilaiset, alalle tulevat, valmentajat ja kouluttajatkin. Ammattilaisrinki toimii lähellä, jolloin eri osapuolten toiveet ja tarpeet tulevat helpommin näkyviin ja kuulluksi. Ammattilaisrinki on toimintatapa, jossa opitaan tekemällä, verkostoidutaan sekä siirretään tietotaitoa konkareilta tulokkaille ja päinvastoin. Myös alalla täysin uudet oppijat hyötyvät tästä kanssakäymisestä. Reflektio: opitun asian pohdiskelu, jäsentäminen. Vertaistuutorointi tarkoittaa sitä, että vanhemmat työntekijät tai opiskelijat voivat toimia tuutoreina nuoremmille. Mentoroinnin avulla voidaan siirtää kokemusperäistä tietoa ja osaamista myös ns. hiljaista tietoa vanhoilta taitajilta nuoremmille. Tuutori (lat. tutor) tarkoittaa tässä yhteydessä työpaikkaohjaajaa, työntekijää opiskelijaa tai kouluttajaa, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa ringin jäseniä. Henkilön kompetenssin muodostavat hänellä olevat kyvyt, taidot ja tiedot. Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 9

9 Osaamisen johtaminen 1. AMMATTILAISRINKI OSANA ORGANISAATION OSAAMISEN JOHTAMISTA Osaamisen kehittäminen sekä olemassa olevan tietotaidon siirto toimijoille on yksi koko organisaation menestyksen keskeisimmistä edellytyksistä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu Ammattilaisrinki tukee osaamisen kehittämistä kaikissa organisaation osaamisen johtamisen vaiheissa, kuten rekrytoinnissa, perehdyttämisessä ja henkilöstön kehittämisessä sekä yritykseen sitoutumisessa. Kuviossa 1 on selvennetty, miten Ammattilaisrinki-työskentely toimii osana organisaation osaamisen johtamista. Kuviossa on esitetty oppimisen välineet: tutkintotavoitteinen koulutus, lisäkoulutus, yrityskohtaiset kurssit ja Ammattilaisrinki. Organisaation osaamisen johtaminen lähtee liikkeelle organisaation visiosta ja liiketoimintastrategiasta, jotka ohjaavat yrityksen koko toimintaa. Liiketoimintastrategiasta johdetaan henkilöstöstrategia, henkilöstöpolitiikka sekä henkilöstön osaamisen pitkän aikavälin suunnitelma, PTS. Kehityskeskustelun yksi osio on työntekijän kehittyminen osaajana. Osaajan kehittymistarpeet voivat liittyä strategiseen tai ammattitekniseen osaamiseen. Samalla tehdään yhteinen päätös yksilön osaamisen kehittämisestä. Kehityskeskustelussa työnantaja ja työntekijä voivat sopia erilaisista kehityspoluista. Keskustelun tavoitteet määräytyvät organisaation strategisten tavoitteiden mukaisesti. PTS: pitkän aikavälin suunnitelma >> Ammattilaisrinkityöskentelyssä voidaan hyödyntää sekä kehityskeskusteluja että henkilökohtaistamissuunnitelmia. Yrityksen kehityskeskustelua voi vastata oppilaitoksessa henkilökohtaistamissuunnitelma, johon kirjataan työntekijän tai opiskelijan kehittymissuunnitelma. 10 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

10 LIIKETOIMINTASTRATEGIA 1. Henkilöstön osaamisen PTS ja henkilöstöstrategia 2. Ammattitaitokartoitukset ja henkilöstökyselyt 3. Kehityskeskustelut 4. Työpaikan Ammattilaisrinkityöskentely, vertaisohjaus, -tuutorointi, mentorointi, kummit 5. Työyhteisön kehittämispäivät ja yrityksen oma koulutustarjonta 6. Tutkintotavoitteiset koulutukset 7. Muut koulutukset KUVIO 1. Ammattilaisrinki osana organisaation osaamisen johtamista 1. Henkilöstön osaamisen PTS ja henkilöstöstrategia johdetaan yrityksen liiketoimintastrategiasta ja niitä täsmennetään vuosisuunnittelussa. 2. Ammattitaito- tai osaamiskartoituksilla sekä työtyytyväisyyskyselyillä selvitetään, mitä osaamistarpeita on ja minkälaista osaamista henkilökunnan pitäisi hankkia. 3. Kehityskeskusteluissa osaamistarpeet käydään läpi yksilötasolla. Samalla sovitaan ja kirjataan, miten osaaminen hankitaan (4-7). Osaamisen hankkimistapoja: 4. Ammattilaisrinkityöskentely; vertaisohjaus, -tuutorointi, mentorointi, kummitoiminta, mallista oppiminen, perehdytys, palautekeskustelut, itseopiskelu, opintokäynnit, työssä oppiminen, opastus, kokemusten vaihto, ryhmässä oppiminen, tiedon jakaminen, sparraus, työnkierto, työnohjaus, verkottuminen, hiljaisen tiedon siirto, workshop- ja projektityöskentely. 5. Kehittämispäivät ja yrityksen oma koulutustarjonta. 6. Tutkintotavoitteiset koulutukset, kuten perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, toteutetaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa. 7. Muilla koulutuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä maksullisia räätälöityjä koulutuksia. Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 11

11 Ohjeita 2. OHJEITA AMMATTILAISRINGIN VALMENTAJALLE Tässä luvussa esitellään Ammattilaisringin toimijajäsenet ja tehtäväkuvaukset, kerrotaan toimenpiteistä ennen Ammattilaisrinki-toiminnan aloittamista sekä opastetaan ringin käynnistämisessä. Lisäksi kuvataan toimintatapoja ja tehtäviä ringin toteuttamisen aikana. Lopuksi kerrotaan ohjauksen merkityksestä ringissä. Ammattilaisringin perehdytys tapahtuu rinkivalmennuksen kautta. Ringin valmentaja tai kouluttaja perehdytetään ensin sen toimintatapaan ja käsitteistöön valmennuskoulutuksessa. Tämän jälkeen valmentaja voi ohjata varsinaisen ringin toimijoita. Esittelymateriaalissa (liite 1) on kuvattu pääpiirteissään Ammattilaisringin toimintamalli ja asiat, jotka valmentajan ja jäsenten tulee ottaa huomioon toiminnassaan. Esittelymateriaali käydään läpi tiedotustilaisuudessa, joka pidetään ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. 12 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

12 2.1. Ammattilaisringin toimijajäsenet sekä heidän roolinsa ja tehtävänsä Lähtökohtana on, että ringin jäsenet haluavat kehittää osaamistaan. He voivat olla tutkintoaan suorittavia tai sen jo suorittaneita. Jäsenten jatko- ja urapolkusuunnitelmat voidaan tehdä esimerkiksi projektin tai tutkinnon päätyttyä. Tällöin entisistä vasta-alkajista voi tulla vetäjäjäseniä (kuvio 2). Ammattilaisringissä voidaan toimia erilaisissa tehtävissä: n vetäjänä n toimijana n vasta-alkajana n ulkopuolisena asiantuntijana 1 3 vuotta Edellinen Ammattilaisrinki, esimerkiksi tutkinto, urakka tai projekti Jatkosuunnitelma ja urapolkusuunnitelma Ammattilaisrinkien välissä Uusi Ammattilaisrinki vasta-alkaja toimija vetäjä ulkopuolinen asiantuntija KUVIO 2. Elinikäistä oppimista tukeva ammattilaisringin kehittyminen Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 13

13 Ohjeita Seuraavassa kuvataan Ammattilaisringin jäsenet ja heidän tehtävänsä: 1. Ammattilaisringin vetäjä n pitää huolen aikatauluista n kutsuu jäsenet ja tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijajäsenet koolle n voi olla opiskelija, työntekijä, työpaikkaohjaaja tai esimies n luo yhteishenkeä, tukee ja kannustaa 2. Toimija on henkilö, n josta voidaan kasvattaa vetäjäjäsen n joka on mukana päivittämässä uutta osaamista n joka on mukana tutkintotavoitteisessa koulutuksessa n joka voi olla työntekijä tai opiskelija n joita on ryhmässä eniten 3. Vasta-alkaja on n uuden alan tai tehtävän oppija n työkierrossa oleva jäsen n uusi tekijä n tutkintotavoitteista koulutustaan aloittava (ei ole vielä mukana) 4. Ulkopuolinen asiantuntija, joka tukee Ammattilaisrinkiä Esimerkkejä asiantuntijajäsenistä: n työpaikkaohjaaja n kouluttaja n ammattiosaaja n esimies Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa työpaikkaohjaajan rooli voi olla huomattavasti keskeisempi kuin yrityksen sisäisessä kehittämistoiminnassa. 14 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

14 2.2. Ennen Ammattilaisrinkiä Ennen Ammattilaisringin aloittamista järjestetään tiedotustilaisuus, johon kutsutaan mukaan sekä työnantajan edustajia että varsinaisia ringin jäseniä. Tiedotustilaisuus voidaan myös järjestää erikseen työnantajille ja ringin jäsenille. Tilaisuudessa käydään läpi esittelymateriaali (liite 1). n Tiedotustilaisuudessa selvitetään Ammattilaisringin tavoitteet ja esitellään ne sekä työnantajalle että ringin jäsenille. n Tilaisuudessa pyritään myös motivoimaan jäseniä itse toimintaan. Motivoinnissa korostuu perehdyttäjän rooli. n On myös huomattava, että Ammattilaisringin tiedotustilaisuuteen varataan riittävästi aikaa ja että ilmapiiri tehdään myönteiseksi sekä työnantajan että työntekijän kannalta. Yhtenä tiedotustilaisuuden tarkoituksena on saada esimiesten tuki Ammattilaisringille. On erityisen tärkeää sitouttaa työnantaja, lähin johto ja työpaikkaohjaaja mukaan toimintaan. Näin varmistetaan myös toiminnan jatkuvuus. Tiedotustilaisuus voidaan järjestää sovitusti joko yrityksessä, koulutuksen järjestäjän tiloissa tai muussa vastaavassa paikassa. > Esimerkki tiedotustilaisuuden ohjelmarungosta liitteenä (liite 2). Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 15

15 Ohjeita 2.3. Ammattilaisringin prosessikaavio Tapaamisten välillä kerrataan ja harjoitellaan Ammattilaisringissä opittuja asioita käytännössä ja luetaan aiheeseen liittyvää materiaalia. Ennen Ammattilaisrinkiä Ammattilaisringin aikana Lopuksi Tiedotustilaisuus työnantajan edustajille ja ringin jäsenille Kehityskeskustelu/ Henkilökohtaistamissuunnitelma/kartoitus Itsearviointi Ohjeistus Ammattilaisringin jäsenille Toimintasuunnitelman täyttäminen Kirjataan ylös osaamiset ja suoritukset Ryhmäytyminen Toimintasuunnitelma hyväksytetään yrityksessä Suunnitellaan seuraavan tapaamisen tavoitteet ja vastuut Alustavat toimintasuunnitelmat Ammattilaisringin kokoontumiset Suunnitellaan kuinka opitut asiat voidaan hyödyntää yrityksessä Ryhmäarviointi Mahdollinen todistus rinkiin osallistumisesta 1. Aloitusvaihe 2. Toimintavaihe 3. Oppimistulosten varmentamisvaihe KUVIO 3. Ammattilaisringin prosessikaavio. Ammattilaisrinki on kolmivaiheinen prosessi, johon kuuluu aloitus, toiminta ja oppimistulosten varmentaminen. 16 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

16 Seuraavaksi käydään läpi Ammattilaisringin prosessikaavio (kuvio 3) vasemmalta oikealle. 1. Ammattilaisringin aloitusvaihe n Tiedotustilaisuus ja ohjeistus Aloitusvaiheessa järjestetään tiedotustilaisuus ja varmistetaan, että kaikki pääsevät paikalle. Ohjeistuksessa valmentaja kannustaa jäseniä ryhmäytymisessä. Tärkeää on, että ringin jäsenet tulevat toimeen keskenään. Oppimisen kannalta olisi myös hyväksi, että ringissä olisi erilaista osaamista. n Ryhmäytyminen Ammattilaisringin tavoitteena on organisaation ja ringin jäsenten osaamisen kehittymisen tukeminen ja verkostoituminen. Yhteinen tavoite voi olla myös projektin loppuunsaattaminen tai tutkinto. Ryhmä voi kokoontua joko yrityksessä tai koulutuksen järjestäjän tiloissa. Jos yhteisenä tavoitteena on tutkinto, ringin jäsenet voivat olla lähtöisin myös useammasta yrityksestä. Ryhmän muodostamiseen vaikuttavat mm. seuraavat asiat: työtehtävät, ammatillinen kokemus ja osaaminen, vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot ja oppimisen perustaidot. Parhaan oppimistuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että ryhmät ovat heterogeenisiä eli että niissä on erilaista osaamista. Ryhmäkokoja suunniteltaessa otetaan huomioon tavoitteena olevat parhaat oppimistulokset sekä jäsenten mahdollisuudet kokoontua huomioon ottaen vaihtelevat työajat ja tehtävät. Suositeltava ryhmäkoko on kolmesta kuuteen henkilöä. Ringin tapaamiset kannattaa sopia niin, että yrityksen toimijoille ei tule kausivaihteluihin liittyviä ylimääräisiä työtehtäviä. Kun ringin jäsenten toimenkuvat on määritelty ja vetäjäjäsen valittu sekä osaaminen kartoitettu henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti opintojen hakeutumisvaiheessa, voidaan aloittaa varsinainen toiminta. Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 17

17 Ohjeita 2. Toimintavaihe n Toimintasuunnitelman täydentäminen ja hyväksyttäminen Rinkityöskentelyn aluksi selvitetään työpaikan ja opiskelijoiden osaamis- ja kehittymistarpeet ja kirjataan ne Ammattilaisringin toimintasuunnitelmaan. Toimintatavan on oltava joustava ja työelämän tarpeet huomioon ottava. Ringin jäsenet merkitsevät edistymisensä sekä toiminta- että henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Lisäksi he kirjaavat toteutuneet ja toteutumattomat tavoitteet. Näin he pystyvät itse seuraamaan oman toimintansa kehittymistä ja ammatillista kasvuaan. Ammattilaisringin vetäjä pitää yhteyttä yrityksen johtoon. Tällöin käydään läpi tavoitteet ja arvioidaan, missä asioissa on onnistuttu ja missä voisi vielä parantaa toimintaa. Samalla voidaan ottaa huomioon yrityksen omat tarpeet, esimerkiksi käytettävissä olevat resurssit ja erityisen kiireiset ajat. Varmistetaan myös, ettei Ammattilaisrinki estä tai hidasta yrityksen varsinaista toimintaa. Kun ringin jäsenet täyttävät toimintasuunnitelman (liite 3), he kirjaavat siihen tavoitteet, toimintatavat, aikataulut ja kokoontumispaikat. Kehityskeskustelun tai henkilökohtaistamissuunnitelman pohjalta tarkastellaan toimintasuunnitelmaa ja tarkennetaan, mitä asioita voidaan vielä oppia Ammattilaisringin avulla. Oppimistavoitteet kirjataan toimintasuunnitelmaan ja se hyväksytään ja allekirjoitetaan yhdessä työpaikkaohjaajan ja esimiehen kanssa. n Kokoontuminen Valmentajan, kouluttajan tai työpaikkaohjaajan tulee olla aina mukana ensimmäisessä tapaamisessa, jossa valitaan Ammattilaisringille vetäjäjäsen. Ringin ensimmäiselle kokoontumiselle on syytä tehdä tarkennettu ryhmäkohtainen ohjelma, jossa määritellään mm. henkilökohtaiset oppimistavoitteet, toimintatavat ja muut mahdolliset roolit ringissä. Ringille olisi hyvä antaa oma nimi, sillä yhteinen nimittäjä lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja auttaa motivoinnissa. Ammattilaisringin kokoontumisen päätteeksi tarkennetaan seuraavan tapaamisen tavoitteet ja ohjelma sekä käydään yhdessä läpi mahdolliset ennakkotehtävät. Lopuksi varmistetaan tuleva aikataulu ja kohtaamispaikka. 18 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

18 3. Oppimistulosten varmistamisvaihe n Ryhmä- ja itsearviointi Ryhmässä arvioidaan tavoitteen mukaisten oppimistulosten saavuttaminen, riittävä harjoittelu ja asioiden sisäistäminen. Oppimistuloksia arvioidaan ja verrataan henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan tavoitteisiin tai kehityskeskusteluissa laadittuihin oppimistavoitteisiin. Toimijajäsenet voivat tehdä arvioinnin muille ryhmän jäsenille sekä itselleen. Arvioinnin voi myös lähettää kouluttajalle tai työpaikkaohjaajalle tiedoksi. Tärkeää on, että kukin yksilö arvioi omaa osaamistaan ja toimintaansa. Myös toisen ringin tuloksia voidaan arvioida ja verrata omaan. Samalla opitaan toisten rinkien toimintatavoista. Suoritukset ja oppimistulokset kirjataan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan tai ringin toimintasuunnitelmaan. Työpaikkaohjaaja varmentaa Ammattilaisringin toimintasuunnitelman, kun tarvittava osaaminen on hyväksytysti saavutettu. Hän myös kannustaa rinkiin osallistuneita tutkinnon suorittamiseen. Suunnitellaan kuinka opitut asiat voidaan hyödyntää yrityksessä. Lopuksi on hyvä arvioida, mitä on opittu, ja sopia, miten opitut asiat toteutetaan työelämässä. Sovitaan tiedon jakamisesta sekä siitä, miten osaaminen viedään käytäntöön, osaksi toiminta- ja työkulttuuria. Samalla käydään läpi, mitä lisäarvoa rinkityöskentely on tuonut ja kuinka osaaminen on kumuloitunut organisaatiossa. Kehityskeskustelussa tai sen seurannassa voidaan arvioida osaaminen sekä ammattiteknisellä että strategisen osaamisen tasolla miten osaaminen on vaikuttanut työkulttuuriin ja työtapoihin. Motivoituneille jäsenille voidaan myös jakaa todistus Ammattilaisrinkiin osallistumisesta ja arvio siitä, kuinka ringissä on onnistuttu ja toimittu. Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 19

19 Ohjeita 2.4. Miten Ammattilaisringissä opitaan parhaiten? Seuraavassa kerrotaan, millaisia oppimistapoja on käytetty ja hyviksi todettu varsinaisissa Ammattilaisrinki-työskentelyissä. n 1. Mentoritoiminta Tehdään käytännön työtehtäviä kokeneemman työntekijän opastuksella ja rinnalla. Aluksi kokeneempi työntekijä tai työpaikkaohjaaja näyttää oikean suorituksen ja vastaa tarvittaessa kysymyksiin. Tämän jälkeen uuden oppija voi itse suorittaa opittavan työtehtävän kokeneemman ohjauksessa. Ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa hiljaista tietoa siirtyy ammattilaisilta uusille tuleville ammattilaisille ja osaajille. Osaamista siirretään aidossa vuorovaikutuksessa, jolloin myös vasta valmistuneet tulokkaat pääsevät jakamaan tietouttaan. Tässä toteutuvat mentorointi, vertaistuutorointi, ohjaus ja arviointi. Mentoritoiminnalla voidaan sekä perehdyttää uusia työntekijöitä että tukea opiskelijaa, jolla on erilaisia oppimisvaikeuksia tai ns. pulpettikammoa. Tärkeintä on, että kouluttaja ja työpaikkaohjaaja varmistavat oikeanlaisen toimintatavan ja hyvän ilmapiirin. n 2. Tutustuminen materiaaleihin ja alan tutkinnon perusteisiin verkossa tai ilman verkkoa Koulutuksen järjestäjä voi avata oppimisalustaan verkkosivut, joihin voidaan kerätä aineistoa ja jonka lukeminen vaatii tunnuksen ja salasanan. Kouluttaja ja työpaikkaohjaaja valikoivat osa-alueisiin sopivaa materiaalia kuten verkkosivuja ja kirjallisuutta, ja toimittavat niistä tietoa ringin jäsenille. Heille jaetaan lisäksi tutkinnon perusteet, mikäli kyseessä on tutkinto. Ammattilaisringin jäsenet voivat myös yhdessä perehtyä alan kirjallisuuteen. Työpaikkaohjaaja tai kouluttaja voi jakaa lukuosuudet jäsenten kesken, jolloin kukin voi referoida oman osuutensa muille ringin jäsenille. Tärkeää on myös varmistaa kouluttajalta tai työpaikkaohjaajalta, että tieto on oikeaa ja ajantasaista. Kun lukuosuus jää kullekin ringin jäsenille pienemmäksi, hyötyvät erityisesti lukivaikeudesta kärsivät rinkiläiset. Jäsenet, joilla on lukivaikeuksia, voidaan ohjata perehtymään heille tarkoitettuihin äänikirjoihin, DVD-ohjelmiin sekä muihin mahdollisiin materiaaleihin. 20 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

20 n 3. Hyvien käytäntöjen vertailutoiminta Tutustutaan vastaaviin toimintamalleihin ja käytäntöihin toisissa ympäristöissä ja yrityksissä, verrataan niitä vastaaviin omiin toimintamalleihin ja tapoihin ja keskustellaan niistä yhdessä. n 4. Arviointi Itsearvioinnissa jäsen arvioi oman osaamisensa kehittymistä: jo opittua ja lisäopin tarpeita. Tämän jälkeen tulokset kirjataan. Ryhmäarviossa jäsenet arvioivat yhteisiä tuotoksia, ryhmätyöskentelyä ja yhdessä oppimista. Lisäksi voidaan arvioida yrityksen toimintaa; kehittymispolkuja, vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. n 5. Muut teemat Ammattilaisringin jäsenet voivat kokoontua myös itsearvioinnin pohjalta muodostuneiden kehitysehdotusten perusteella, tietyn kiinnostavan aiheen ympärille, oppimaan teemaan liittyviä asioita Ohjausmalli tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Seuraavassa kuvataan ohjausmalli, jota voidaan hyödyntää Ammattilaisringissä suunniteltaessa ohjausta ja tukitoimia erityisesti tutkintotavoitteisen koulutuksen ajaksi. Jos ringin jäsenet opiskelevat tutkintotavoitteisessa koulutuksessa, sekä kouluttaja että työpaikkaohjaaja voivat tehdä yhdessä ohjaussuunnitelman koulutuksen ajaksi (kuvio 4). Referaatti on lyhennelmä jostakin aikaisemmasta suullisesta tai kirjallisesta esityksestä. Referointi on kuullun tai luetun tekstin kerrontaa omin sanoin siten, että olennaiset asiat tulevat esitetyiksi täsmällisesti ja oikean sisältöisinä. Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 21

21 Ohjeita Kuviossa tulevat esille erilaiset ohjaus- ja muut menetelmät, joita voidaan hyödyntää Ammattilaisringissä, jonka jäsenet ovat tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Seuraavaksi käydään nämä menetelmät läpi: n Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja kouluttaja arvioivat tutkinnon suorittajan osaamista ja kirjaavat sen henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Asiakirjassa arvioidaan opiskelijan osaamistarpeet ja kirjataan muistiin kehitys- ja näyttösuunnitelma. Asiakirjan täyttämisessä voidaan hyödyntää mm. kehityskeskusteluja, osaamiskartoituksia ja testejä. n Kartoitukset ja testit voivat olla esimerkiksi seuraavista aiheista: lukivaikeudet, matematiikka, IT, ammatillinen osaaminen, oppimistyyli ja elämäntilanne. HAKEUTUMISVAIHE Aloitus Tsemppipiiri Työssä oppiminen ja työpaikkaohjaus Kartoitus Yksilöajat Yksilöajat TUTKINTOTILAISUUS Yksilöajat Ammattilaisrinki Etätehtävä Ryhmäohjaus Lähipäivät Henkilökohtaistaminen Puhelinkierrosviikko Henkilökohtaiset yksilöajat ja kartoitus KUVIO 4. Esimerkki ohjauksesta tutkintotavoitteisessa koulutuksessa 22 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

22 n Ammattilaisringin kokoontumisessa voidaan tehdä yhdessä etätehtäviä, yrityskäyntejä, verkko-oppimista, työssä oppimista sekä hyvien käytäntöjen vertailua. Tapaamisten lopuksi arvioidaan oppimisen kehittymistä. n Henkilökohtaisella ohjauksella tarkoitetaan, että jokaisella on mahdollisuus saada tarpeen mukaan myös yksilöohjausaikoja. n Ryhmäohjaukseen osallistuu koko opiskelijaryhmä. Tällöin käydään yhdessä läpi epäselviä asioita ja muutetaan tarvittaessa oppimistavoitteita ja -menetelmiä. n Muilla tukimuodoilla tarkoitetaan esimerkiksi puhelinohjausta, tsemppipiirejä ja tukiopetusta esimerkiksi ammatillisissa aineissa, suomen kielessä (huomioitava varsinkin maahanmuuttajien keskuudessa), matematiikassa, vieraissa kielissä ja atk-taidoissa. Ohjausta voi olla myös Ammattilaisringin sisällä vertaisten kesken. Vertaisohjauksella tai -tuutoroinnilla tarkoitetaan tilannetta, jossa ohjaajana toimii yksi ringin jäsen. Tällöin hän edustaa kulttuuriltaan, tiedoiltaan ja asemaltaan samaa joukkoa kuin ohjattavakin. Opettaja - opiskelijasuhteen mahdolliset negatiiviset tekijät vältetään, kuten esimerkiksi epävarmuus omien näkemysten ja kysymysten esittämisestä. Avoimen dialogin kehittäminen toimijoiden kesken on erittäin tärkeää. Lukivaikeus tai lukihäiriö eli dysleksia on häiriö, joka vaikeuttaa henkilön lukemista, kuulemista ja kirjoittamista. Dialogi: vuorovaikutus, keskustelu Kun molemmat puhuvat samaa kieltä, on ohjaajan mahdollista päästä lähemmäksi ohjattaviaan kuin jos ohjaajana olisi opettajakunnan edustaja (Lehtinen & Jokinen 1996). Vertaisryhmässä, josta puuttuu kouluttaja, käsitellään ja päätetään opiskeluun liittyvät asiat yhdessä. Kuten yksilön oppimisen, voidaan ryhmänkin oppimisen sanoa olevan itseohjautuvaa. (Ryhmä toimii ja oppii 1996.) Kun ryhmän jäsenet ovat omasta halustaan sitoutuneita ryhmän työskentelyyn ja tavoitteisiin, ei ryhmälle tarvita varsinaista johtajaa valta- ja auktoriteettisuhteiden näkökulmasta katsottuna. Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 23

23 Osapuolten tehtävät 3. ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT AMMATTILAISRINGISSÄ Ammattilaisringin osapuolet ovat koulutuksessa työntekijä tai tutkinnon suorittaja, koulutuksen järjestäjä ja työnantaja. Kaikille osapuolille yhteinen tavoite on osaamisen kehittäminen. Työnantajan näkökulmasta osaamisen kehittäminen vaatii vahvaa tahtotilaa. Työntekijän ja tutkinnon suorittajan kannalta keskeistä on oma motivaatio. Koulutuksen järjestäjän puolelta tarvitaan ohjauksen ammattilaisia ja resursseja. Koulutuksen järjestäjän tärkein tehtävä on tarjota ohjausta. Jokainen toimija tarvitsee näitä kaikkia elementtejä osaamisen kehittämisen saavuttamiseen (kuvio 5). Työnantaja tahtotila Työntekijä/ tutkinnon suorittaja Yhteinen tavoite: Osaamisen kehittyminen Koulutuksen järjestäjä m otivaatio Ohjaus KUVIO 5. Eri osapuolten tavoitteet Ammattilaisringissä 24 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

24 3.1. Mitä koulutuksen järjestäjältä edellytetään Ammattilaisrinki-toiminnan toteuttamisessa? n Ymmärrystä yrityksen osaamisen johtamisessa ja sen kehitystyössä n Valmiutta toimia osaamisen johtamisen asiantuntijana n Hyvää ohjaustaitoa n Henkilökohtaistamisen ajatuksen syvällistä sisäistämistä n Rohkeutta tehdä enemmän yhteistyötä työelämän edustajien kanssa n Uudenlaisten toteutustapojen omaksumista ja jalkautustyötä n Sen ymmärtämistä, että kouluttajan työ on yhä enemmän ohjaajan työtä n Muutoshalua ja resursseja 3.2. Mitä työnantajalta tarvitaan Ammattilaisrinki-toiminnan toteuttamisessa? n Tietoa koulutuksen järjestäjien palveluista ja koulutusmahdollisuuksista n Jatkuvaa Ammattilaisringin kehityksen seuraamista n Ohjauksellista tukea ja kannustavaa viestintää Lisäksi työnantajan tulee mahdollistaa resurssit ja edellytykset Ammattilaisrinki-toiminnalle sekä kouluttaa ja sitouttaa riittävä määrä työpaikkaohjaajia Mitä työntekijältä tai tutkinnon suorittajalta tarvitaan Ammattilaisrinki-toiminnan toteuttamisessa? n Halua ja motivaatiota uuden oppimiseen ja oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen n Sosiaalisia taitoja edellytyksenä ryhmässä toimimiselle n Sovituista asioista kiinni pitämistä n Muiden jäsenten kannustamista - ja tietysti positiivista otetta työskentelyyn n Itseohjautuvuutta ja luovuutta n Virheiden hyväksymistä sekä itselle että muille. Tämä on huomioitava erityisesti palautteiden annossa. Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 25

25 Työpaikkaohjaus 4. TYÖPAIKKAOHJAUS AMMATTILAISRINGISSÄ Työpaikkaohjaus Ammattilaisringissä voidaan jakaa useamman työpaikkaohjaajan kesken. Näin myös työpaikkaohjaaja voi olla keskitetysti vastuussa vain yhdestä tai muutamasta tutkinnon osasta (kuvio 6). Koulutuksen järjestäjä päättää ja vastaa, ellei lainsäädännössä muuta velvoiteta, onko ringillä yhteinen työpaikkaohjaaja vai vaihtuuko ohjaaja tutkinnon osan vaihtuessa. Työpaikkaohjaaja voi olla toisen yrityksen työntekijä, mikäli osaamista ei löydy omasta yrityksestä. Vastuuhenkilö on kuitenkin nimettävä ja työpaikkaohjaaja on merkittävä toimintasuunnitelmaan. Ammattilaisringin vetäjä tai työpaikkaohjaaja voi vaihtua esimerkiksi tutkinnon osan jälkeen n Suunnitelmassa sovitaan vetovastuu n Ammattilaisringin jäsenet voivat olla myös eri yrityksistä Ammattilaisringin jäsen (ei vielä mukana tutkintotavoitteisessa koulutuksessa) Ammattilaisringin jäsen (on mukana tutkintotavoitteisessa koulutuksessa) Yritys 1 Yksikkö 1 Toimiala 1 Yritys 2 Yksikkö 2 Toimiala 2 T-O Kouluttaja tukemassa Ammattilaisrinkiä K Oppilaitos K= kouluttaja, T-O= työpaikkaohjaaja KUVIO 6. Työpaikkaohjaus Ammattilaisringissä 26 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

26 Työpaikkaohjaaja n työpaikkaohjaajakoulutus n aikaisempi tutkinto Opiskelija n ohjaajan nimeäminen Kouluttaja n osaamisen tunnistaminen Perehdytään henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan ja käydään se läpi työpaikkaohjaajan kanssa 1. Tehdään toimintasuunnitelma: sovitaan tapaamiset, merkitään työkirjaan työssä opittavat asiat 2. Toimitaan suunnitelman mukaisesti, arvioidaan mahdollinen lisäaika opittaville asioille 3. Arvioidaan tarvitaanko lisää osaamista ja tehdään tarvittavat merkinnät asiakirjoihin 4. Vastaa, että on toimittu suunnitelman mukaan Tiedotetaan kouluttajalle kun ollaan valmiita tutkintotilaisuuteen Tutkinnon suorittaminen KUVIO 7. Työssä oppimisen vaiheet yhden tutkinnonosan aikana Seuraavaksi käydään läpi, mitä asioita työssä oppimisessa on vähintään huomioitava ja dokumentoitava yhden tutkinnonosan yhteydessä. Esimerkki kuviossa 7. on selvitetty työssä oppimiseen liittyvät dokumentoitavat asiat kunkin tutkinnon osan aikana. Mikäli tavoitteena ei ole tutkinto, käydään ohjaajan tai ringinvetäjän kanssa läpi esimerkiksi kehityskeskustelun tai osaamiskartoitusten pohjalta luodut tavoitteet. Niiden pohjalta tehdään varsinainen toimintasuunnitelma, johon saavutettu osaaminen kirjataan. Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 27

27 Työpaikkaohjaus Tehtävä 1 Opiskelija ja työpaikkaohjaaja perehtyvät henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Sovitaan jakson alussa tavoitteet, eli mitä työssä oppimisen aikana erityisesti tulee oppia, ja verrataan sen hetkistä osaamista kartoituksen tuloksiin ja tutkinnon perusteisiin. Näiden perusteella tehdään tarkennettu työssä oppimisen suunnitelma. Tehtävä 2 Tehdään kohtaan yksi perustuva työssä oppimisen suunnitelma aikatauluineen. Päätetään, mitä asioita tulee oppia yhdessä Ammattilaisringissä, ja varmennetaan erityistä yksilöohjausta vaativat asiat. Nämä asiat kirjataan ringin toimintasuunnitelmaan. Tehtävä 3 Toimitaan työssä oppimissuunnitelman mukaisesti. Sovitaan tapaamiset työpaikkaohjaajan ja työntekijän tai opiskelijan kanssa niin monta kertaa kuin oppimistulosten kannalta on välttämätöntä. Kirjataan kukin oppimistapahtuma toimintasuunnitelmaan. Tehtävä 4 Arvioidaan osaaminen ja valmius suoriutua tutkintotilaisuudesta ennen tutkinnon suorittamista. Arvio kirjataan suunnitelmaan. Mikäli lisäosaamista tarvitaan jollakin alueella, päivitetään toimintasuunnitelmaa. Tehtävä 5 Opiskelija tai työpaikkaohjaaja toimittaa hyväksytyn ja allekirjoitetun työssä oppimissuunnitelman koulutuksen vastuuhenkilölle. Opiskelija osoittaa tutkintovastaavalle olevansa valmis tutkintotilaisuuteen. Tämän jälkeen opiskelija voi sopia tutkinnon suorittamisesta, esimerkiksi ajasta ja paikasta, tutkintovastaavan kanssa ja osoittaa osaamisensa. 28 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

28 5. AMMATTILAISRINKI TUKEMASSA KAIKISSA HENKILÖKOHTAISTAMISEN ERI VAIHEISSA Kuviossa kahdeksan on esitetty prosessikaavioon henkilökohtaistamisen osa-alueet ja niiden yhteys toisiinsa. Kuviossa selvitetään Ammattilaisringin tavat tukea jäseniään tutkintotavoitteisen koulutuksen kaikissa henkilökohtaistamisen vaiheissa. YHTEYDENOTTO OPPILAITOKSEEN HAKEUTUMINEN Riittääkö ammattitaito? KYLLÄ Ammattilaisrinki TUTKINNON SUORITTAMINEN TUTKINTOTODISTUS TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN EI Henkilökohtaistaminen TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN KUVIO 8. Ammattilaisrinki tukemassa kaikissa tutkintotavoitteisen koulutuksen henkilökohtaistamisen vaiheissa Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 29

29 Henkilökohtaistaminen Hakeutumisvaiheessa, kun otetaan yhteyttä oppilaitokseen voidaan saada kokemustietoa tutkinnon suorittamisesta tai koulutuksesta kokeneilta Ammattilaisringin jäseniltä. Jo tutkintoon valmistuneet tai tutkintoa suorittavat Ammattilaisringin jäsenet voivat auttaa osaamiskartoituksissa ilman tutkintoa olevia jäseniä. Kartoituksien avulla voidaan selvittää tarkemmin, mitä osaamista tarvitaan lisää tutkinnon suorittamiseksi. Tutkintoa opiskeleva jäsen voi oppia puuttuvan ammattitaidon vertaiseltaan Ammattilaisringissä. Ammattilaisrinki tukee valmistavaa ja tietopuolista koulutusta: yhdessä opitaan ja kehitetään ammattitaitoa. Osaamiskartoituksessa hyvän tuloksen saanut voi osoittaa osaamisensa suoraan tutkintotilaisuudessa. Ammattilaisringin avulla jäsenet, sekä vanhat että jo tutkinnon suorittaneet, saavat lisää ajan tasalla olevaa ammattitaitoa ja osaamista. Näin he voivat kerrata, ylläpitää ja syventää hankkimaansa ammattitaitoa. Ammattilaisringin tehtävä on jatkaa ja kehittää toimintaa elinikäisen oppimisen hengessä myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaamista ja kehittymistä voi jatkaa myös Ura- ja kehityspolut tutkinnon suorittamisen jälkeen -mallin (kuvio 9) mukaan. Erilaiset työtehtävät Oman osaamisen kehittyminen Ammattitutkinto Työpaikkaohjaaja YHDISTYS Erikoisammattitutkinto Ammattilaisringin jäsen/vetäjä Arvioija KUVIO 9. Ura- ja kehityspolut tutkinnon suorittamisen jälkeen 30 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

30 Perus- tai ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen työntekijällä on erilaisia ura- ja kehityspolkuja, joiden tavoitteiden saavuttamista Ammattilaisrinki tukee. Ringin jäsen voi jatkaa opintojaan ja suorittaa erikoisammattitutkinnon, opiskella työpaikkaohjaajaksi tai edetä urallaan. Hän voi myös kehittää osaamistaan siten, että voi toimia ammattitaidon arvioijana. Kenties innokkaimmat ringin jäsenet voivat perustaa yhdistyksen tai oman yrityksen? Myönteinen ilmapiiri Ammattilaisringissä auttaa jäseniä oppimaan, kehittämään osaamistaan ja suunnittelemaan uusia ura- ja kehityspolkuja Henkilökohtaistaminen Termi henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjaus- neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistamiseen kuuluu kolme vaihetta: hakeutumis-, tutkinnon suorittamis- ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaihe. Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 31

31 Henkilökohtaistaminen HAKEUTUMINEN Aikaisemman osaamisen tunnistaminen Dokumentit Henkilökohtaisamista koskeva asiakirja, kartoitustulokset, dokumentit aikaisemmasta osaamisesta (työnantajan lausunto, tutkintotodistus) Kartoitukset Matematiikka ja IT Oppimistyylitesti Lukiseula ja testi Elämäntilanne Työnhakutaidot Ammatillinen osaaminen (www.osaan.fi TUTKINNON SUORITTAMINEN Osaamisen tunnustaminen Arvioitu tuen tarve Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja > itsearviointi) Alustava tutkinnon suorittamissuunnitelma ja henkilökohtaiset haastattelut (Oikean tasoinen tutkinto ja oikea tutkinto) Tulokset tutkinnon suorittamisesta, arviointidokumentit, tutkintotodistus Tutkintotilaisuus TARVITTAVAN AMMATTI- TAIDON HANKKIMINEN Työssä oppiminen Ammattilaisrinki Valmistava koulutus Todistus valmistavasta koulutuksesta, Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja, Työssä oppimissuunnitelma, Ammattilaisringin toimintasuunnitelma Henkilökohtaistamista koskeva asikirja Koulutuksen sisältö ja -tarjonta Ryhmäohjaus Ammattilaisrinki Etätehtävät Puhelin- ja verkko-ohjaus Yksilöhaastattelut Tukiopetus ja tsemppipiiri Suomen kielen tukiopetus Ohjaus- ja tukipalvelut KUVIO 10. Henkilökohtaistettu tutkinnon suorittaminen. 32 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

32 5.2. Henkilökohtaistamisen kolme vaihetta Edellisellä sivulla kuviossa 10 on esitetty henkilökohtaistamisen kolme vaihetta ohjauksen näkökulmasta. Alla on kerrottu tarkemmin, mitä eri vaiheissa tulee tehdä. 1. Hakeutuminen n Selvitetään lähtötilanne n Valitaan suoritettava tutkintotaso, tutkinto ja tutkinnon osat n Tunnistetaan osaaminen tulevan tutkinnon suorittajan itsearvioinnin, asiakirjojen ja haastattelun tai testien perusteella n Arvioidaan osoitettu osaaminen, jota voidaan ehdottaa tunnustettavaksi kolmikannalle. Esitys tehdään tästä vasta tutkinnon suorittajaksi sitoutumisen jälkeen. Esityksen osaamisen tunnustamisesta tekee kolmikanta ja päätöksen tutkintotoimikunta. n Arvioidaan, miltä osin hakija ohjataan suoraan suorittamaan tutkintoa 2. Tutkinnon suorittaminen n Päätetään aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. Esityksen osaamisen tunnustamisesta tekee kolmikanta ja päätöksen tutkintotoimikunta. n Suunnitellaan tutkinnon suorittamisaikataulut ja järjestelyt tutkinnon suorittajan ja työpaikan tilanteeseen soveltuviksi sekä suoritetaan ammattitaidon arviointi. n Myönnetään tutkintotodistus 3. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen n Suunnitellaan opiskelijalle hänen elämäntilanteeseensa ja oppimistyyliinsä soveltuva opiskelumuoto ja oppimistapa. n Ohjataan työssä oppimiseen tai valmistavaan koulutukseen. n Työssä oppimisen suunnitelma n Henkilökohtainen opiskeluohjelma kurssitarjonnasta Kolmikanta, opetusalan edustaja, työnantajan edustaja ja työntekijän edustaja Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 33

33 Pilotit 6. ERI OPPILAITOSTEN PILOTOINTIEN TULOKSET Tässä luvussa on esitelty Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Amiedun esimerkit Ammattilaisrinki-toiminnasta. Pilotoinneissa kerrotaan tarkemmin ryhmän taustasta ja siitä, kuinka toiminta on aloitettu, mitä ringeissä on tehty sekä mitä hyviä käytäntöjä on saatu aikaan ja mitä pitäisi vielä kehittää. 34 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

34 6.1 Ammattilaisrinki Amiedussa Kouluttaja Tatu Käpymäki, Amiedu Lähtökohdat Ammattilaisrinki ja sen ajattelu toteutui kohdallani kolmessa eri ryhmässä. Kaksi näistä on ollut tutkintotavoitteisia oppisopimuskoulutuksia ja yksi yritykselle (Rinnekoti-Säätiö) räätälöity koulutus. Lisäksi seurasin toimintaa opiskelijan näkökulmasta yhden ryhmän mukana. Talotekniikan perustutkinto -kiinteistönhoitajakoulutuksessa ensimmäinen ryhmä otti ajatuksen innostuneesti vastaan. Jo ensimmäisenä lähipäivänä opiskelijaryhmä jakautui toimiviksi pienryhmiksi. Kaikki ryhmään kuuluvat osallistuivat työskentelyyn. Koska suuri osa ko. ryhmän opiskelijoista tuli Vantaan kaupungilta, oli luonnollista, että työnantajalla oli myönteinen suhtautuminen Ammattilaisrinki-ajatteluun. Petri Koskinen Vantaan kaupungin kiinteistöpalveluista ilmaisi opiskelijoille ja heidän työpaikkaohjaajilleen myönteisen suhtautumisensa tähän toimintamalliin. Uskon toimintamallin tukevan erityisesti työnantajan (Vantaan kaupungin) tapaa ajatella, koska tulevaisuudessa koulutuksessa olleet kouluisännät tulevat toimimaan kiertävissä tehtävissä, missä toisten apu on tarpeen. Toisessa ryhmässä Ammattilaisrinki-ajattelulle ei lämmetty yhtä innostuneesti, koska johtoa ei valmennettu riittävästi Ammattilaisringin toimintaan. Lähiopetuksessa käytin ryhmäopetuksen metodia ja tuolloin muodostui melko toimivat ryhmät. Suuri osa tästä ryhmästä koostuu Helsingin kaupungin (Palmia) työntekijöistä. Niillä työpaikkaohjaajilla, joita olen voinut haastatella, on ollut myönteinen näkemys Ammattilaisrinki-ajattelusta. Rinnekoti-Säätiölle toteutetussa yrityskoulutuksessa ryhmäytyminen tapahtui lähes luonnostaan. Ryhmään kuului seitsemän henkilöä, jotka jakautuivat kahdeksi aktiiviseksi ryhmäksi, jossa tietoa ja toimintamalleja jaetaan ripeästi. Kyseinen ryhmä ei virallisesti jakautunut kahdeksi ryhmäksi, ajattelumalli vain toimii heidän välillään. Koulutuksessa on samalla työnantajan etu tullut nähdäkseni hyvin huomioitua. Kyseisten henkilöiden odotettiin saavan melko syvälliset tiedot ja taidot kiinteistönhoitajan työstä lyhyellä aikajänteellä. Tällöin tiedon oikea-aikainen saaminen ja soveltaminen käytäntöön oli ensiarvoisen tärkeää. Rinnekoti-Säätiölle oli valmistunut uusi hakevoimalaitos ja samassa yhteydessä tarvittiin nopeaa henkilöstön muuntokoulutusta kiinteistönhoitoon ja päivystykseen. Työyhteisössä tapahtui nyt luonnostaan tiedon siirtymistä Ammattilaisringin sisällä ja kahden ryhmän välillä. Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 35

35 Pilotit Näkemyksiä toiminnasta Omia kokemuksia Ammattilaisringin toiminnasta näkökulmana erityisesti oppisopimusopiskelu: Opiskelijalähtöisesti ajatellen Ammattilaisrinki-ajattelu tuo yhden uuden lisäoppimismahdollisuuden, vertaistukiryhmän. Opiskelijat ovat lähtökohtaisesti samalla viivalla yhteisen opiskelun ja sen tavoitteen myötä. Samalla se voi lisätä opiskeluun käytettävän oman ajan tarvetta. Käytetty aika on luonnollisesti pois jostain muusta. Ratkaisevaksi näyttää muodostuvan se, kuinka paljon kukin on valmis sitoutumaan omaan opiskeluun ja se, mille tasolle kukin haluaa päästä. Jotkut jatkavat ammattitutkintotasolle, toiset ovat hyvin tyytyväisiä päästessään perustutkintotasolle. Mielestäni tässä ajattelumallissa pyritään ehkä turhankin voimakkaasti sitouttamaan ihmisiä jatkuvaan, pitkäkestoiseen opiskeluun. Tulevaisuudessa koulutuksessa tulee painottumaan yhä enemmän yrityslähtöinen ajattelu ja toiminta ja tähän Ammattilaisrinki antaa hyvät lähtökohdat. Opiskelun tulisi voimavaroillaan tukea tätä toimintamallia, ja sen tulisi samalla antaa edellytykset oppia sopivaa ajankäytön hallintaa. Toimintaedellytyksiä Edellä kuvaillun perusteella näkisin, että Ammattilaisringillä on sopivat edellytykset toimia sekä opiskelu- että työelämässä. Itse ajattelumalli soveltuu mielestäni hiljaisen tiedon siirtoon. Ammattilaisrinki on käyttökelpoinen työkalu menestymiseen työssä ja sitä tukevassa opiskelussa. Ammattilaisrinki ei saa muodostua byrokraattiseksi toimintatavaksi, käyttökelpoinen työkalu Ammattilaisrinki on sillä silloin se menettäisi sielunsa. On ymmärrettävää, että menestymiseen työssä pilotointivaiheessa Ammattilaisringin toimintamallin hahmottamiseen liittyy monenlaista raportointia ja kirjallista opiskelussa. ja sitä tukevassa suunnittelua. Raportoinnissa tulee keskittyä olennaiseen. Valmentajan osaamisen kehittyessä raportointi yleensä helpottuu ringissä. Kun ryhmät ovat sisäistäneet toimintatavan, ne toimivat itseohjautuvasti; kouluttajan työmäärä voi jopa vähentyä ja hänelle jää enemmän aikaa osaamisen kehittämiseen. Toimintatapoja ja vaikutuksia Pilotoinnin edistyessä Ammattilaisrinki-toiminnassa on voitu havaita hieman eriytyneitä toimintatapoja. Yhdessä ryhmässä toiminta on ollut aktiivista ja jatkuvaa, ryhmien toiminta on ikään kuin osa aktiivista opiskelua. Sama toimintamalli on toiminut myös 36 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

36 Ammattilaisrinki on hyvä työkalu, jonka käyttöä voin suositella, Tatu Käpymäki. ammattitutkintotasolla, jossa itse toimin opiskelijana. Toisaalta toisessa ryhmässä ammattilaisrinkien toiminta on hiipunut melkoisesti. Syitä hiipumiseen on varmasti useita; kouluttajalle on tullut tietoon joitakin ongelmia työpaikan sisällä. Toisaalta opiskelijoiden erilaiset tavoitteet ryhmien sisällä vaikuttavat ryhmien toimintaan. Tavoitteiden ollessa erilaisia kouluttajan rooli nousee merkittäväksi. Jos kouluttajalla riittää aktiivisuutta muistuttaa ringin toiminnasta jatkuvasti, ryhmä pysyy toimivana. Toimiessani itse ringin vetäjäjäsenenä olen yhdessä muiden ringin jäsenten kanssa oppinut varmasti enemmän kuin yksin opiskellessani olisin oppinut. Ryhmästä on muodostunut foorumi, jossa pähkäillään hieman vaikeampia asioita. Joissain asioissa etenimme pidemmälle kuin normaali opetussuunnitelma edellytti. Ringissä osaamista on siirtynyt myös ammattilaisten välillä jopa yhteistyökumppaneille saakka. Ryhmässä toimiminen on lisännyt opiskelumateriaalin saatavuutta. Jonkun ryhmän jäsenen poissa ollessa muut pitävät huolen, että kaikki saavat tarvittavat materiaalit. Ei siis synny aukkoja opiskeluun. Ammattilaisringin toimintamalli vaikuttaa poissaoloihin toisellakin tavalla. Olen havainnut, että halu olla poissa pienten syiden vuoksi vähenee Ammattilaisringin sisäisen paineen vuoksi. Kukaan ei halua jäädä vähemmälle kuin ryhmään kuuluvat muut jäsenet. Joten myönteinen yhdessä oppimisen tunne ylläpitää läsnäolomotivaatiota. Tulevaisuus Ryhmän toiminta ja tavat varmasti jäävät elämään jossain määrin opiskelun aikanaan päättyessä. Hyvä niin! Ammattilaisrinki on hyvä työkalu, jonka käyttöä voin suositella. Uutena ajatuksena näen Ammattilaisringin mahdollisuuden vaikeahkojen uusien asioiden opiskelussa. Esimerkistä käy yhden ryhmän valinnainen oppijakso talotekniikan automaatiosta ja ATK:sta. Koska kaikilla ryhmän jäsenillä ei ole samanlaisia valmiuksia tietokoneen käyttöön, Ammattilaisrinki yhdistettynä Moodle-verkkokoulutukseen voisi olla tehokas oppimisen tapa. Kouluttajana aion kokeilla tämän ajatuksen toimivuutta tulevaisuudessa. Ammattilaisrinki n Valmentajan opas 37

37 Pilotit 6.2 Ammattilaisrinki verkossa, Savon ammatti- ja aikuisopisto Projektipäällikkö Minna Karvinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto Taustaa Kuopiossa, Savon ammatti- ja aikuisopistossa kaksi Taloks -hankkeen toimijaa, kouluttaja Esko Peiponen ja projektisuunnittelija Minna Karvinen, innostuivat kokeilemaan Ammattilaisringin toteutusta verkon keinoin. Tässä raportissa käytämme toiminnastamme verkkorinki tai Ammattilaisrinki verkossa käsitettä. Ajatuksena oli, että rinkiin osallistuvat henkilöt voivat verkko-oppimisympäristössä opiskella asioita omaan tahtiin käytyään ensin valmennuksessa. Valmentajien tarkoituksena oli myös seurata koko ajan verkko-oppimisympäristön käyttöä sekä auttaa materiaalin hankinnassa. Jokaiselle toimintaan mukaan lähteneelle pidettiin Ammattilaisrinki verkossa -info sekä kahden tunnin pituinen verkkokoulutus. Pilotti 1 Ensimmäinen pilottikokeilu tehtiin yhden kuopiolaisen suurehkon kiinteistönhoidon yrityksen työntekijöille. Tässä yrityksessä kaksi toimi kiinteistönhoidon päällikköinä ja kolme muuta olivat töissä kiinteistönhoitajina sekä samaan aikaan opiskelivat oppisopimuskoulutuksessa kiinteistönhoitajan ammattitutkintoa. Ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä pidettiin osallistujille infotilaisuus verkkoringistä. Kaikki vaikuttivat heti kovin pelisäännöt verkkoringin Loimme yhdessä myös innostuneilta verkkotyöskentelystä. Esimiehet halusivat lähteä toiminnalle, Minna kokeiluun mukaan oppiakseen uutta ja ammattitutkinto-opiskelijat saivat näin tilaisuuden kysyä esimiehiltä eri asioista. Karvinen. Aluksi esittelimme verkkorinki-ideaa Power Point -esityksellä ja kävimme tarkasti toiminnan tavoitetta ja ajatusta läpi. Tilaisuuden aikana syntyi runsaasti keskustelua. Toinen valmentajista pohjusti myös aihetta energian säästö kiinteistössä ja kulunseuranta. Tämä toimi esimerkkinä tulevaa toimintaa ajatellen. Lopuksi keräsimme palautetta, jossa kysyimme, mitä he ajattelevat verkkoringistä. Palaute oli hyvin myönteistä ja kaikki viisi halusivat lähteä toimintaan mukaan. Aina tapaamisen 38 Ammattilaisrinki n Valmentajan opas

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan Aikuisopistossa 1.6.2007 alkaen HENKILÖKOHTAISTETTU NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI HAKEUTUMISVAIHE NÄYTTÖTUTKINNON SUORITUKSESSA

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

ERITYISOHJAUS TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA?

ERITYISOHJAUS TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA? ERITYISOHJAUS TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA? Suvi Lehto-Lavikainen 19.4.2011 Työvoimakoulutus koulutusmuotona Ennen Nyt Puhuttiin ammattikursseista Puhutaan tutkinnon tai osatutkinnon Toteutettiin rintamakoulutuksena

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma

Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma Sisältö Sivu 1. Tutkinnon suorittajan yhteystiedot 3 2. Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen 3 3. Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM 20.03.2009 1 Arvot ohjaavat toimintaamme LISÄÄ KUVA Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 JOHTAMISEN ERKOISAMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

NÄYTTÄVÄ - Ryhmä 2 Suunnitteluvaiheen henkilökohtaistaminen

NÄYTTÄVÄ - Ryhmä 2 Suunnitteluvaiheen henkilökohtaistaminen NÄYTTÄVÄ - Ryhmä 2 Suunnitteluvaiheen henkilökohtaistaminen Edupoli Etelä-Kymenl. amm.opisto/ Aikuiskoulutus Innofocus JAKK Kiipulan akk Paimion akk Salpaus Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen Osaamisen

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ 2.2.2016 Heljä Hätönen / Educa-Projektit Oy Osaaminen koostuu yksilön luontaisista kyvyistä, ominaisuuksista,

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot