Kulttuuri- liikunta- ja nuorisotoimi TEKNINEN TOIMI Tekninen lautakunta Hallinto Maankäyttö Toimitilat...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuuri- liikunta- ja nuorisotoimi... 85 2.4. TEKNINEN TOIMI... 93 2.4.1. Tekninen lautakunta... 93 Hallinto... 93 Maankäyttö... 94 Toimitilat..."

Transkriptio

1 Miehikkälän kunta Tasekirja 2012 Kvalt

2 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konserniohjaus ja valvonta Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN YLEISHALLINTO Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Yleishallinto Hankintatoimi Vanhusneuvosto Maaseututoimi Elinkeinopalvelut Matkailutoimi Museotoimi Tukipalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimi ja hallinto Päivähoito ja esiopetus Vanhustyö ja kotihoito Terveydenhuolto SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta Sivistystoimi ja hallinto Peruskoulut Lukio-opetus Vapaa sivistys Joukkoliikenne Kirjasto... 84

3 3 Kulttuuri- liikunta- ja nuorisotoimi TEKNINEN TOIMI Tekninen lautakunta Hallinto Maankäyttö Toimitilat Yhdyskuntatekniikka Jätehuolto Liikelaitokset Maa- ja metsätilat Ympäristötoimi Pelastustoimi Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Maa-ainesten otto Yksityistiet TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KUNTAKONSERNI Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja menetelmät KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöstä koskevat laatimisperiaatteet TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Toimintatuotot tehtäväalueittain Verotulot eriteltyinä Valtionosuudet eriteltyinä Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen poistonalaisten investointien vastaavuudesta Pakollisten varausten muutokset Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvonkorotukset Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Vaihto-omaisuus / lainasaamiset Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Kunnan saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä ja osakkuusyhteisöiltä Rahoitusarvopaperit Oman pääoman muutokset Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat Pakolliset varaukset Kunnan velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

4 Huollettavien varat VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET VESI- JA VIEMÄRILAITOS ALLEKIRJOITUKSET KÄYTETYT TILIKIRJAT Kansikuva: Jussi Kirjasniemi Muurikkalan vihreä logistiikka-alue

5 5 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Ilahduttavaa on, että viime vuonna kunnan asukasluku kasvoi kahdeksalla henkilöllä. Myönteinen asukasmäärän kasvu on lisännyt vuokra-asuntojen kysyntää, mutta omakotitonttien myyntiin se ei ole vielä vaikuttanut. Myös yritystoiminnan osalta vuosi oli vireä, sillä kuntaan perustettiin kahdeksan uutta yritystä. Valtaosa niistä oli rakennusalan yrityksiä. Helmikuussa 2013 toimintansa aloitti kolme uutta yritystä, mikä ilmentää kiinnostuksen yrittäjyyttä kohtaan lisääntyvän. Uusien työpaikkojen saamiseksi kunta aloitti Muurikkalan kunnallistekniikan rakentamisen ja vihreän logistiikka-alueen asemakaavan laadinnan. Kaavasuunnittelussa huomioidaan ekologinen ulottuvuus, kuten maalämmön, aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntäminen. Miehikkälän vihreän logistiikka-alueen asemakaava-alue sijaitsee Muurikkalan kylässä Vaalimaa - Lappeenrannantien varressa. Asemakaavalla muodostuu 17 tonttia logistiikka- ja huolintayrityksiä sekä terminaaleja varten. Kunnan vetovoimaisuuden lisäämiseksi ja vahvuuksien hyödyntämiseksi kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa Miehikkälän kuntastrategian 2017 Vireä E18 -tien maaseutukunta. Se työstettiin kunnan strategiaryhmän, johtoryhmän, kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston ja henkilöstön työprosessissa, jossa ennakoitiin toimintaympäristön muutoksia ja huomioitiin kuntalaisten sekä kunnan sidosryhmien näkemyksiä ja muutostarpeita. Lisäksi siinä arvioitiin kuntatalouden haasteita ja mahdollisuuksia. Kuntastrategia toimii kunnan palvelustrategiana, jossa tuodaan esiin palveluja, jotka tuotetaan ja järjestetään kunnassa myös mahdollisessa kuntaliitostilanteessa. Kunnalla ei ole tällä hetkellä juurikaan tarvetta palvelujen ulkoistamiseen. Kunnan vision mukaan Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 -tien maaseutukunta, joka tunnetaan laadukkaista palveluistaan, vetovoimaisista asuinalueistaan ja innovatiivisista palveluyrityksistään. Kunta huomioi viime vuonna ikäihmisten palvelutarpeen kasvun käynnistämällä hyvinvointikeskus Kunila -hankkeen, jolla mahdollistetaan toimivat vanhusten ja vammaisten palveluasunnot. Kunnan henkilöstön työviihtyvyys kasvoi, sillä marraskuussa valmistui Säästökaaren yhteyteen ajanmukaiset kunnanviraston tilat. Kunnan investointimenoja lisää kouluhanke, jota kunnanhallitus esittää kesäkuussa kokoontuvalle kunnanvaltuustolle. Uuden neliön koulun kustannusarvio on 3,7 4,5 milj. euroa, jolloin hyödynnetään nykyistä liikuntasalia ja teknistä luokkaa. Koulu pyritään sijoittamaan nykyisen kirjaston paikalle. Vanhan koulun neliön peruskorjauksen arvioitu kustannusarvio on 5-6 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaan koulun, esiopetustilojen ja kirjaston rakentaminen alkaisi keväällä 2014 ja hanke valmistuisi elokuuhun 2015 mennessä.

6 6 Kuntien asema muuttuu oleellisesti kuntauudistuksen myötä, koska Kuntarakennelain on tarkoitus tulla voimaan kesällä Lain mukaan kuntien on ilmoitettava mennessä valtiovarainministeriölle, minkä kunnan tai kuntien kanssa ne selvittävät yhdistymistä. Yhdistymisselvitys ja kuntien yhteinen yhdistymisesitys tulisi lakiluonnoksen mukaan toimittaa valtiovarainministeriölle mennessä. Kunnan on lisäksi varauduttava sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen, jonka tavoitteena on muodostaa noin ihmisen kokoisia sote-alueita. Vuosikate oli 297 t ylijäämäinen. Erikoissairaanhoidon palvelutarpeen kasvu lisäsi viime vuonna kunnan menoja ennakoidusta euroa, mikä aiheutti tilinpäätöksen euron alijäämän. Sitä eivät poistaneet lisääntyneet euron (10,89 %) kunnallisverotulot. Kaikkiaan verotulojen kasvu oli 1,51 %. Kiinteistöveroja kunta sai 316 t (8,69 %) ja yhteisöveroja 399 t (-42,10 %). Yhteensä kunnan verotulot olivat euroa. Yhteisöveron jako-osuuden muutos viidellä prosentilla vaikutti kuntien rahoituksen tasoon vuonna milj. euroa ja vuonna milj. euroa. Miehikkälän kunnalla oli lainaa 758 t eli 348 asukasta kohden, kun nettoinvestoinnit olivat 876 t. Miehikkälän kunnan puolesta esitän parhaimmat kiitokseni kunnan luottamushenkilöille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille vuodesta Antti Jämsén, kunnanjohtaja

7 Kunnan hallinto Kuntaorganisaatio Miehikkälän kunnan luottamusmiesorganisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta, tarkastuslautakunnasta ja keskusvaalilautakunnasta. Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet Miehikkälän ja Virolahden palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta ja Virolahden kunta vastaa teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, jotka muodostuvat talous- ja henkilöstötoimesta sekä ruokapalveluista. Kuntien yhteistyön nimenä on Kaakon kaksikko. Cursor Oy (elinkeinopalveluiden tuottaja) Miehikkälä KV KH Virolahti KV KH Sosiaali- ja terveyslau takunta So siaali- ja terveystoim i Tekn inen ltk Rak enn usltk Sivis tysltk Te kninen toim i S ivistystoimi Tu kipalvelut Y hteinen pa lveluiden kä yttöalue Kuntien yhteinen palveluohjaustyöryhmä koordinoi palvelujen tuottamista ja järjestämistä kunnan alueella. Palveluohjaustyöryhmä - Kokouksia 4 Osallistunut kokouksiin Heinonen Jari Puheenjohtaja 4 Tulkki Jarmo Varapuheenjohtaja 3 Porkka Veijo Jäsen 3 Rinnesalmi Keijo Jäsen 3 Kuntsi Juhani Varajäsen / Jäsen 2 / 2 Kouki Risto Varajäsen 2 Lahti Mikko Varajäsen 1 Havuaho Osmo Kunnanjohtaja 4 Jämsén Antti Kunnanjohtaja 4 Halonen Kaija Sihteeri 3 Metsämuuronen Helena Sihteeri 1

8 Organisaatiokaavio 8

9 9 Tilastotietoja (lähde: Tilastokeskus) Väestön ikärakenne (vuoden 2012 tiedot tulevat ) Ikäjakauma Miehet Naiset Yhteensä Yhteensä Väestöjakauma kylittäin Kylä Yhteensä Hurttala - Hauhia - Kaitai Muurikkala Muurola Pitkäkoski Purho - Lapjärvi Saivikkala Salo-Miehikkälä Suur-Miehikkälä Yhteensä Väestö iän, pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman mukaan 2011 Kylä Väestö Työvoima Työvoiman ulkopuolella Palkansaajat Työlliset Työttömät Yht Opiskelijat Eläkeläiset Muut Yht Yrittäjät Hurttala Muurola Purho-Lapjärvi Saivikkala Muurikkala Pitkäkoski Salo-Miehikkälä Suur-Miehikkälä Yhteensä

10 10 Väestöennuste iän mukaan 2010 Ikä yhteensä Väestöennuste 2010 väestömuutosten mukaan luonnollinen väestönlisäys kuntaan muuttaneet kunnasta muuttaneet kokonaisnettomuutto väestön lisäys Vuosi syntyneet kuolleet väkiluku Elinkeinorakenne % kpl Alkutuotanto 26,1 203 Teollisuus 6,0 47 Rakentaminen 6,5 51 Kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemisala 20,4 159 Liike-elämän palvelut 5,8 45 Kotitalouksien palvelut 34,0 265 Tuntematon 1,2 9 Yhteensä 100, Elinkeinorakenne Miehikkälä Alkutuotanto 1,2 26,1 Teollisuus Rakentaminen 34,0 6,0 Kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemisala Liike-elämän palvelut 5,8 6,5 Kotitalouksien palvelut 20,4 Tuntematon

11 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Valtionvarainministeriö arvioi helmikuun 2013 talouskatsauksessaan Suomen bruttokansantuotteen supistuneen 0,1 % vuonna Ilman yksityisen kulutuksen myönteistä kehitystä bruttokansantuote olisi supistunut enemmän. Työttömyysaste kääntyi kesän 2012 jälkeen nousuun, mutta vuoden keskimääräisiä tilanteita vertailtaessa se edelleen hiukan laski vuodesta Yhtenä taustatekijänä suhdannetilanteeseen nähden myönteiselle työllisyyskehitykselle on talouden rakennemuutos, jossa teollisuustyöpaikkojen määrän vähentyessä uusia työpaikkoja on syntynyt työvoimavaltaisemmille palvelualoille. Yleinen talouskehitys on todennäköisesti vaimeaa vuosina 2013 ja Maailmantalouden ja maailmankaupan kasvu on hidasta ja erityisesti euroalueen talouskehitys tulee olemaan heikkoa. Viime vuonna euroalueen talouden aktiviteetti laski 0,5 prosenttia, eikä kasvua kerry kuluvanakaan vuonna. Ulkoisen ympäristön heikkoudella on merkittävä vaikutus myös Suomen talouskehitykseen. Tämän vuoden kasvun ennustetaan jäävän vaimeaan 0,5 %:iin, vaikka kasvun odotetaan kohenevan vuoden loppua kohti. Kuluvana vuonna työttömyyden kasvu jatkuu ja vuosikeskiarvoksi ennustetaan 8,1 %. Vuonna 2014 työttömyyden arvioidaan paranevan vain vähän. Työmarkkinoiden rakenteellisten ongelmien ennakoidaan osaltaan hidastavan työttömyyden vähenemistä. Ulkomaankaupassa viennin arvo noussee tuontia suuremmaksi, ja siten kauppatase kääntyy lievästi positiiviseksi. Palvelutase sekä tuotannontekijäkorvaukset ja tulonsiirrot pysynevät kuitenkin negatiivisina, ja näin ollen myös vaihtotaseen ennakoidaan pysyvän 1,2 % alijäämäisenä suhteessa BKT:hen. Yksityisen kulutuksen näkymät ovat kuluvana vuonna vaisut, sillä reaalitulojen kehitys on heikkoa ja työllisyystilanne heikkenee. Kotitalouksien velkaantuminen jatkuu edelleen tulokehitystä nopeampana. Yksityiset investoinnit jatkavat laajapohjaista alenemistaan. Tulevan kasvupotentiaalin kannalta erityisen ongelmallista on kone- ja laiteinvestointien aleneminen. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet ajan mittaan ja lyhyet reaalikorot ovat olleet monissa teollisuusmaissa negatiivisia jo kolme vuotta. Euroalueella sekä korot että rahoitusmarkkinat ovat eriytyneet voimakkaasti ja kriisimaissa korot ovat monta prosenttiyksikköä korkeammat kuin parhaan luokituksen maissa. Keskinäisen epäluottamuksen vuoksi rajat ylittävä rahoitus on vähentynyt euroalueella. Sekä lyhyiden että pitkien korkojen ennakoidaan pysyvän tänä vuonna poikkeuksellisen matalina paitsi kriisimaissa ja aloittavan normalisoitumisen vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tehdyt päätökset koskien esimerkiksi pankkivalvontaa ja Euroopan vakausmekanismia ovat rauhoittaneet tilannetta euroalueella. Talouskehitykseen sisältyvät riskit ovat kuitenkin edelleen suuret. Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotiedot osoittavat, että kuntatalous on pelättyäkin huonommassa kunnossa. Peräti 63 kunnalla viime vuoden vuosikate oli negatiivinen. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua. Toimintakatetta heikensi myös maksu- ja myyntitulojen kasvun hidastuminen. Samalla toimintamenojen kasvu säilyi lähes edellisvuoden, noin 5 prosentin tasolla. Tähän vaikuttivat osaltaan vuosilomamääräysten ja lomapalkkakirjausten muutokset. Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on merkittävin tällä vuosituhannella. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi lähes 14 miljardiin euroon. Lainakanta kasvoi 13 prosenttia, eli 1,6 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna. Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit kasvoivat huomattavasti, peräti 8,5 prosenttia vuonna Kunnilla on edelleen huomattavat investointipaineet mm. terveydelle haitallisten rakennusten korjaamiseksi. Nykytilanteessa on erittäin tärkeää, että valtio osallistuu kuntien peruskorjausten rahoitukseen. Kuntien tilannetta helpottaa nykyinen matala korkotaso, mutta korkotason

12 12 kääntyessä kasvuun kuntatalouden haasteet kasvavat entisestään. Kuntien velkaantuessa matala korkotaso pitää kuitenkin kuntien rahoituskulut tulevana vuotena maltillisina. Työmarkkinaosapuolten marraskuussa 2011 neuvottelema raamisopimus määrittää nimellisten ansioiden kehitystä hyvin kattavasti vielä vuonna Raamisopimuksen mukaisten palkankorotusten arvioidaan nostaneen ansiotasoindeksiä vuonna 2012 vajaat kolme prosenttia, kun edellisenä vuonna sopimuskorotukset myötävaikuttivat kahden prosentin verran ansiotasoindeksin kohoamiseen. Kun huomioidaan myös muiden tekijöiden kuin sopimuskorotusten vaikutus, nimellinen ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna arviolta 3,5 %. Sopimuskorotukset nostavat ansioita tänä vuonna keskimäärin 1,8 % ja muut tekijät mukaan lukien ansiotasoindeksin odotetaan kohoavan 2,4 %. Rakennemuutos on viime vuosina ollut Kotkan-Haminan seutukunnassa erittäin voimakasta. Se on menettänyt sekä tuotantoa että työpaikkoja ja työttömyysaste on korkea. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut enemmän kuin kokonaistyöttömyys. Lomautettujen määrä on lisääntynyt, mutta irtisanottujen määrä vähentynyt. Lyhyellä aikavälillä odotukset ovat varovaiset, mutta pidemmällä aikavälillä odotukset ja kehittämisedellytykset ovat erittäin positiiviset. Tähän vaikuttaa etenkin E18-tien rakentaminen. Rakennemuutos ja elinkeinorakenteen uudistuminen jatkuvat edelleen. Vientivetoisella Kotkan-Haminan seudulla teollisuuden investointiodotukset ovat heikentyneet. Metsäteollisuus ja metalliteollisuus ovat käymistilassa. Positiivisiakin merkkejä näkyy, esimerkiksi sellukauppa on piristynyt. Myös tuuli- ja energiaklustereihin panostetaan, vaikka uusiutuva energia-ala onkin kohdannut suuria haasteita erityisesti tuulivoimaklusterissa ja investoinnit ovat viivästyneet. Kun seutukunnan teollisuus on viimeisen taloustaantuman yhteydessä menettänyt tuotantoaan ja työllisyyttään, monet palvelut ovat menestyneet paremmin. Venäläisten ostosmatkailun odotetaan edelleen lisääntyvän. Kaupan tax free -myynti oli vuonna 2012 Kotkassa 12,2 M, jossa on lisäystä 25 % vuoden takaiseen. Haminan vastaavat luvut olivat 2,6 M (+ 24 %). Venäläisten lisääntyvä kiinnostus ulkomaanmatkailuun ja matkailijamäärien kasvu on nostanut investointihankkeita myös Kotkan Haminan alueella. Uusia kauppakeskuksia on suunnitteilla Kotkan Jumalniemeen ja Virolahdelle, jonne rakennetaan neliön kauppakeskus-, hotelli- ja kasinokiinteistö. Myös matkailuhankkeita on vireillä. Sirius Sport Resort Oy avaa kesällä 2013 elämyskeskuksen Pyhtäälle. Venäjän ja Suomen välistä kauppavaihtoa tukee käynnissä oleva E 18 -tien muuttaminen moottoritieksi Koskenkylästä Vaalimaalle. E 18 kehityskäytävän uskotaan tuovan alueelle työpaikkoja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kotka-Haminan seudun vahvin erikoistumisala on logistiikka, jonka perustana ovat satamatoiminnot sekä Venäjän tavaraliikenne. Vuonna 2012 HaminaKotkan satamassa vienti väheni 11 % edellisvuoteen nähden. Perinteisistä volyymituotteista väheni etenkin paperi pitkälti johtuen Myllykosken tehtaan sulkemisesta. Sen sijaan puutavara pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Sellun kuljetukset kasvoivat selvästi. Tuontiliikenne oli noin 6 % edellisvuoden alapuolella. Siellä suurin vähennys tuli kaasuputkiliikenteen lisäksi raakapuun tuonnissa. Eräs kasvava toimialaklusteri on ICT-ala. Mm. digitaaliseen pelialaan on syntynyt pienyrityksiä, jotka tällä hetkellä työllistävät n. 70 henkilöä. Määrä on yli kaksinkertaistunut parissa vuodessa. Jo toteutunut esimerkki ICT:n kasvusta on Googlen palvelinkeskus Haminassa. Elokuussa 2012 Google teki päätöksen palvelinkeskuksen laajentamisesta. Investointi on 150 miljoonaa euroa, rakennusajan työpaikkavaikutus on n. 500 htv. Laajennuksen valmistuttua keskus työllistänee ihmistä. Kotkan-Haminan seutukunnassa Kotkan kaupungin työttömyysaste on ollut viime aikoina koko Kaakkois-Suomen korkein. Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 17,1 %. Haminassa ja Virolahdella työttömyys on puolestaan ollut hieman laskussa. Koko seutukunnan alueen työttömien työnhakijoiden määrä oli joulukuun lopussa 3,7 % korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Lisäys on Kaakkois-Suomen seutukuntien matalin, mutta työttömien osuus työvoimasta (15,2 %) on edelleen seutukuntien korkein.

13 13 Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut alueella edelleen Kaakkois-Suomen muiden seutukuntien tapaan, kuitenkin jonkin verran muita alueita vähemmän. Vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita miestyönhakijoita oli yli 11 % enemmän ja naisia 6 % enemmän kuin vuosi sitten. Valtiovarainministeriö, Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti Kunnat.net Kuntaliiton tiedotteet: tilinpaatokset-pelattyakin-heikommat.aspx Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Alueelliset talousnäkymät keväällä 2013 raportti, maaliskuu 2013, Jouko Nieminen Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Miehikkälän vihreän logistiikka-alueen asemakaavan laadinnan ja Muurikkalan kunnallistekniikan rakentamisen aloittamisen odotetaan vaikuttavan myönteisesti Miehikkälän kunnan kehitykseen. Myös Vaalimaan alueen kehittämisen ja E-18 tien rakentamisen odotetaan vaikuttavan positiivisesti Miehikkälän kunnan tulevaan kehitykseen. Rahaautomaattiyhdistyksen päätös perustaa Suomen toinen kasino Vaalimaalle sai valtakunnallista huomiota ja lisää muidenkin toimijoiden kiinnostusta Kaakkois-Suomea kohtaan. Kasinon sekä suunnitteilla olevan kauppakeskuksen odotetaan tuovan Vaalimaalle n. 400 uutta työpaikkaa ja vaikuttavan positiivisesti myös Miehikkälän työllisyys- ja väestökehitykseen ja siten kunnan palveluiden rahoittamiseen. Miehikkälän kunnalle toimintavuosi oli taloudellisesti haasteellinen, mutta tilikauden tulos on budjetoitua huomattavasti parempi. Suurimpana syynä tilikauden budjetoitua parempaan tulokseen ovat verotulojen (n ) ja valtionosuuksien (n ) ylittyminen talousarviossa budjetoidusta. Myös toimintakate alittui n ennakoidusta. Miehikkälän kunnan vuosikate vuodelta 2012 on ,69 ylijäämäinen ja tilikauden tulos ,63 alijäämäinen. Vuonna 2011 vuosikate oli ,41 ylijäämäinen ja tilikauden tulos ,60 alijäämäinen. Asukasta kohti laskettu vuoden 2012 vuosikate on 136,45 (väkiluku 2179). Vuoden 2011 asukaskohtainen vuosikate oli 237,04 (väkiluku 2171). Tuloslaskelman mukaan ulkoiset toimintatulot toteutuivat 102,78 % ja ulkoiset toimintakulut 100,50%. Toimintakatteen toteutuma oli 98,55 %. Toteutuneet ulkoiset toimintakulut 23,2 milj. ovat asukasta kohti laskettuna ,88 /asukas (v asukaskohtaiset toimintakulut ,17 ). Asukaskohtaiset toimintakulut ovat vuodesta 2011 nousseet 5,3 %. Toteutuneet nettomenot (toimintakate) ovat 12,2 milj. (v toteutuneet nettomenot olivat 11,6 milj. ). Asukasta kohti lasketut nettomenot ovat 5 620,53 /asukas ( V asukaskohtaiset nettomenot 5 332,06 /asukas). Nettomenot ovat vuodesta 2011 nousseet 5,8 %. Investointimenot vuonna 2012 olivat ,15. Myyntien ,83 jälkeen investointien nettomenoksi muodostui ,32. (v investointien nettomeno ,18 ). Investointimenojen (netto)toteutuma verrattuna vuoden 2012 talousarvioon oli 101,53 %. Asukaskohtainen investointimeno vuonna 2012 oli 626,99 ja asukaskohtainen investointien nettomeno 401,93. Investointien nettomenot kasvoivat 78,22 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu erityisesti vuonna 2012 alkaneesta Kunila-hankkeesta, jossa vanhainkoti muutetaan tehostetuksi palveluasumisen yksiköksi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 3,2 milj. euroa.

14 14 Miehikkälän kunnan lainakanta vuoden lopussa oli ja lainakanta asukasta kohti 348,30. Vuoden 2011 lopussa kunnan lainakanta oli ja lainakanta asukasta kohti 72,73. Lainakanta on kasvanut eli 282,8 %. Lainakannasta lyhytaikaista lainaa vuoden lopussa oli Vuoden 2012 alkuperäiseen talousarvioon oli budjetoitu uutta pitkäaikaislainaa 1,4 milj. euroa. Lainaa nostettiin kuitenkin vain , muilta osin investointikulut on rahoitettu normaalilla tulorahoituksella kunnan muun maksuvalmiuden siitä kärsimättä. Kassan riittävyys vuonna 2012 oli 59 pv. Vuonna 2011 kassan riittävyys oli 54 pv. Verotulot vuonna 2012 olivat yhteensä ,27. Verrattuna edelliseen vuoteen verotulot nousivat 1,51 %. Verolajeittain tarkasteltuna kunnallisveron tuotto kasvoi ,36 (10,89 %), kiinteistöveron tuotto kasvoi ,39 (8,69 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta pieneni ,34 (42,10 %). Talousarvioon verrattuna verotulot toteutuivat 101,51 %. Valtionosuudet olivat vuonna 2012 yhteensä ,00. Vuonna 2011 valtionosuudet olivat Saadut valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna eli 4,74 %. Talousarvioon verrattuna valtionosuudet toteutuivat 101,98 % Kunnan henkilöstö Kunnassa on laadittu erillinen henkilöstöraportti vuodelta Alla olevat tiedot sisältyvät henkilöstöraporttiin. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrä Miehikkälä Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Miehikkälä Virolahti Yhteensä Henkilöstön palkkamenot Henkilöstön Miehikkälä Virolahti Yhteensä palkkamenot Vakinaiset Sijaiset Muut määräaikaiset Erilliskorvaukset Muut palkat Luontaisedut Yhteensä Työllistetyt Kesätyöntekijät

15 15 Henkilöstön sairauspoissaolot SAIRAUSPOISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ Miehikkälä Virolahti Yhteensä Kaakon kaksikossa on käytössä sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä. Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakiin tuli olennaisia muutoksia lukien Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toiminnalliset riskit: Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät henkilöstön saatavuuteen, tietojärjestelmien toimivuuteen ja suhdannevaihteluiden mahdollisesti aiheuttamaan tulorahoituksen heikkenemiseen. Lainsäädännölliset muutoksista merkittävimpiä toiminnallisia riskejä aiheuttavat mahdollinen kuntien tehtävien edelleen lisääminen ja kasvavien tehtävien ja palveluiden rahoittaminen. Henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat koskevat erityisesti sosiaali- ja terveystoimea, jossa henkilöstön vaihtuvuus on lisääntynyt selvästi. Vuonna 2012 kaikkiin sosiaali- ja terveystoimessa avoimena olleisiin työsuhteisiin ja virkoihin ei saatu yrityksistä huolimatta kelpoisuuden omaavia hakijoita. Pulaa hakijoista oli sosiaalityönjohtajan, sairaanhoitajien ja lähihoitajan paikkoja täytettäessä. Tästä johtuen sijaisiksi on jouduttu palkkaamaan ilman kelpoisuutta olevia henkilöitä. Tietojärjestelmien toimivuutta on pyritty Kaakon kaksikossa varmistamaan asianmukaisen virustorjunnan lisäksi ohjelmistojen käytön yhteistyöllä Haminan kaupungin kanssa sekä ulkoistetuilla IT-tukipalveluilla. Rahoitusriskit: Rahoitusriskeistä merkittävimmät liittyvät korkoriskiin. Miehikkälän kunnalla on tilanteessa lainaa rahoituslaitoksilta n euroa, jotka ovat korkoherkkiä lainoja. Mikäli

16 16 rahoituslaitokset eivät rahamarkkinoiden epävarmasta tilanteesta johtuen tarjoaisi lainaa, seuraisi siten teoreettisesti luottoriski ja siten likviditeettiriski. Näitä on kuitenkin lähivuosina pidettävä epätodennäköisinä. Erityisesti Kuntarahoituksen kunnille tarjoamat lainat ovat olleet houkutteleva sijoitus mm. ulkomaisille sijoittajille. Vahinkoriskit: Miehikkälän kunta on sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavana isäntäkuntana ottanut sosiaali- ja terveystoimen osalta lisäkulukeskeytysvakuutuksen ylimääräisten kulujen vuoksi asti. Virolahden kunta on ottanut isäntäkuntana seuraaville toiminnoille vastaavan vakuutuksen ylimääräisten kulujen vuoksi seuraavasti: Sivistystoimi Tekninen toimi Tukipalvelut / tekninen toimi Tiedossa ei ole oikeudellisiin asioihin tai viranomaisten toimintaan liittyviä riskejä Ympäristötekijät Tiedossa ei ole ympäristökysymyksiä, joilla olisi olennaista vaikutusta kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen. Jäteveden puhdistus on hoidettu alueen yhteistyöllä Kotkan jäteveden puhdistamossa. Ainoa tiedossa oleva mahdollisesti pilaantunut maa-alue on lopetettu kaatopaikka, josta otetaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa vesistönäytteitä. Näytteissä ei ole havaittu poikkeamia, jotka aiheuttaisivat toimenpiteitä. Nykyinen jätehuolto on alueellistettu jätekeskukseen, joka toimii Anjalankoskella Kouvolassa.

17 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Hallintosäännön 16 :n mukaan kunnanhallitus päättää riskienhallinnasta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Sisäinen valvonta on johtamisen ja riskienhallinnan apuväline. Hallintosäännön 17 :n mukaan sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa kunnanjohtaja ja avustaa talouspäällikkö. Toimialajohtajat, palvelu-/tulosalueen ja tulosyksikön esimies vastaavat oman toimialansa/tulosalueensa/tulosyksikkönsä toiminnan/palvelun/tuotteensa sisäisestä valvonnasta. Sisäisen valvonnan järjestämisestä kunnanhallitus on antanut yksityiskohtaisen ohjeen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus on varmistaa kunnan ja kuntakonsernin tehtävien häiriötön toteutuminen ja lainmukaisuus (lakien, määräysten ja sopimusten noudattaminen), varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä hyvän hallintotavan mukaiset menettelyt, varmistaa omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen sekä varmistaa taloudellisen ja toiminnallisen tiedon oikeellisuus ja luotettavuus (tietojärjestelmät, raportointijärjestelmät). Sisäisen valvonnan ohjeessa edellytettyjä toimenpiteitä on hallintokunnissa noudatettu pääsääntöisesti. Talousarvion toteutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla. Henkilöstöraportoinnilla seurataan henkilöstön tilaa, osaamista ja toimenpiteitä työolosuhteiden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Sisäistä valvontaa tulee edelleen kehittää mm. siten, että toimialoille annettavissa tilinpäätöksen valmisteluohjeissa edellytetään toimialojen valmistelevan kunnanhallitukselle omalta osaltaan selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä ja sisäisen valvonnan toteutumisesta. Kunnanhallitus on kokouksessaan nimennyt vuoden 2012 sisäisiksi tarkastajiksi Riitta Rikkolan ja Vesa Ruopan. Sisäisen tarkastuksen toimenpideohjelma tullaan suunnittelemaan kunnanjohtajan ja talouspäällikön valmistelemana.

18 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (ulkoiset tilit) (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot /Toimintakulut, % 47,11 47,15 Vuosikate/poistot, % 72,52 120,18 Vuosikate,euroa/asukas 136,45 237,04 Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * toimintatuotot / (toimintakulut valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * vuosikate / poistot ja arvonalentumiset

19 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät,netto -441 Tulorahahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin 37 Pysyvien vastaavien höydykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -2 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaiseten lainojen lisäys 706 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat Rahavarat Rahoituksen tunnusluvut Tp 2012 Tp 2011 Investointien tulorahoitus % 21,76 76,99 Pääomamenojen tulorahoitus % 20,18 66,52 Lainanhoitokate 2,73 4,60 Kassan riittävyys (pv) Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % = 100 * vuosikate / investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * vuosikate / (investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lananlyhennykset) Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) Riittävyys (pv) = 365 pv x rahavarat / kassasta maksut tilikaudella

20 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut V A S T A A V A A 2012 (1000 ) 2011 (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 34 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusvarojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 5 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainst Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

21 21 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edell vuosien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.lait Lainat julkisyhteisöiltä Siirtovelat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vak.lait Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 5 45 Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Kunnanomavaraisuus % 76,3 80,7 Suhteellinen velkaantuneisuus % 17,3 13,9 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä,, /asuk Lainakanta , Lainakanta , /asuk Lainasaamiset , Asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100 * (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma saadut ennakot) Rahoitusvarallisuus /asukas = (saamiset + rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset) - ( vieras pääoma saadut ennakot) / as. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot Lainakanta = vieras pääoma (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) Lainasaamiset = sijoituksiin merkityt jvk lainasaamiset ja muut lainasaamiset

22 KOKONAISTULOT JA MENOT (ulkoiset tilit) Tulot % % Toiminta Toimintatuotot , ,6 Verotulot , ,0 Valtionosuudet , ,0 Korkotulot 12 0,0 11 0,0 Muut rahoitustulot 46 0, ,5 Satunnaiset tulot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vast. hyödykk. myyntivoitot -31-0, ,1 Investoinnit Rahoitussouudet investointeihin 37 0,2 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 490 2, ,8 Rahoitustoiminta Antolainojen vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 706 2,9 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä ,0 Menot % % Toiminta Toimintakulut , ,6 - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut 6 0,0 8 0,0 Muut rahoituskulut 1 0,0 1 0,0 Satunnaiset kulut 441 Tulorahoituksen korjauserät - Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vast. hyödykk. myyntitappiot ,2 Investoinnit Investointimenot , ,0 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 2 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 105 0, ,5 Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä , ,00

23 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

24 24 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä ja kunnan nimeämistä edustajista. Tytäryhteisöt Omistusosuus Kunnan edustaja % Asunto Oy Miehikkälän Mastomatti 100,00 Rinnesalmi Keijo Asunto Oy Muurikkalanpuisto 67,70 Rinnesalmi Keijo Kiinteistö Oy Miehikkälän Vuokratalot 100,0 Rinnesalmi Keijo Kiinteistö Oy Miehikkälän Liikekulma 65,00 Rinnesalmi Keijo Kiinteistö Oy Suurmiehikkälän Palvelutalo 100,00 Rinnesalmi Keijo Kiinteistö Oy Suurmiehikkälän Säästörinne 84,00 Rinnesalmi Keijo Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari 84,67 Rinnesalmi Keijo Osakkuusyhteisöt Peruspääomaosuus Kunnan edustaja % Kiinteistö Oy Miehikkälän Havu 32,42 Rinnesalmi Keijo Asunto Oy Miehikkälän Kangaskuja 17,74 Rinnesalmi Keijo Kuntayhtymät Peruspääomaosuus Yhtymäkokousedustaja % Kymenlaakson Liitto 0,86 Heinonen Jari Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky, Carea - hallituksen jäsen 1,10 Porkka Veijo Alastalo Tarja Kotkan-Haminan seudun koulutus ky - hallituksen jäsen 0,34 Rinnesalmi Keijo Porkka Veijo Osakkuusyhteisön tilinpäätöstiedot saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, jos yhdistely ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 6:12.2 ). Konsernitilinpäätökseen yhdistelemättömästä osakkuusyhteisöstä on esitettävä konsernituloslaskelma ja konsernitaseen liitetietona nimi, kotipaikka, konserniyhteisöjen omistusosuus, omistusosuutta vastaava määrä omasta ja vieraasta pääomasta sekä tilikauden voitosta tai tappiosta viimeksi laaditussa tilinpäätöksessä sekä peruste yhdistelemättä jättämiselle (KPA 4: kohta) Konserniohjaus ja valvonta Kunnanhallitus johtaa ja valvoo kuntakonsernia. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt erillisen konserniohjeen. Konserni tarkoitta kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa yhdellä yhteisöllä (emoyhteisö) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 :ssä tarkoitettu määräysvalta muihin konserniin kuuluviin yhteisöihin (tytäryhteisöt). KuntaL 68 a :n 1 ja 2 momenttien mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä. Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdistellään lisäksi konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta (KPL 6:12 ). Osakkuusyhteisöjen tietojen yhdistelyssä noudatetaan olennaisuuden periaatetta. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

25 25 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudella pyritään saamaan kunnan toiminnasta ja taloudesta riittävä ja oikea kokonaiskuva myös tilanteessa, jossa kunnan palvelutuotantoa ja vastuita on merkittävässä määrin siirretty tytäryhteisöihin. Kuntayhteisöjen lisäksi kuntien palveluja tuottavat merkittävässä määrin myös kuntayhtymät, jotka eivät ole kunnan tytäryhteisön asemassa. Kuntien tilinpäätöstietojen täydellisyyden, vertailtavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi on kunnan konsernitilinpäätökseen perusteltua yhdistellä konserniyhteisöjen lisäksi suhteellisena osuutena kaikkien niiden kuntayhtymien tilinpäätökset, joissa kunta on jäsenenä. Konserniohjaus tarkoittaa omistajaohjausta ja konserniyhteisöjä koskevien ohjeiden antamista. Omistajaohjaus tarkoittaa kunnan edustajien päätösvallan käytön ohjaamista yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä. Konsernivalvonta tarkoittaa konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia. Valvonta edellyttää tytäryhteisöjen kannattavuutta, vaikuttavuutta ja taloudellista tilaa kuvaavien tunnuslukujen ja mittareiden määrittelyä. Konsernivalvonta sisältää myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen ja konserniohjeen noudattamisen seurannan sekä riskienhallinnan toimivuuden arvioinnin. Toimintaympäristön muutoksesta johtuen kunta painottaa Carean ja Kymenlaakson Liiton konserniohjausta. Lisäksi konserniohjauksen painopiste kohdistuu tytär- ja osakkuusyhtiöinä oleviin kiinteistöyhtiöihin. Konserniohjaus- ja valvonta on tältä osin vastuutettu kunnanhallitukselle Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Miehikkälän kunta on kertomusvuonna myynyt Asunto Oy Kangaskujan osakkeet , jotka oikeuttavat 2 h + k + s huoneiston (51 m2) hallintaan. Tämän jälkeen kunta ei omista ko. asunto-osakeyhtiössä osakkeita.

26 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tuloslaskelma (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 2-3 (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvo 355 Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot - 2 Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot /Toimintakulut, % 53,6 53,9 Vuosikate/poistot, % 80,6 123,3 Vuosikate,euroa/asukas Asukasmäärä

27 27 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät,netto -438 Tulorahahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin 6 38 Pysyvien vastaavien höydykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -2 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaiseten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 4 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Tp2012 Tp2011 Investointien tulorahoitus % 35,90 112,00 Pääomamenojen tulorahoitus % 29,90 87,70 Lainanhoitokate 1,67 3,20 Kassan riittävyys, pv 62 57

28 28 Konsernitase V A S T A A V A A (1.000 ) (1.000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 15 2 Ennakkomaksut 3 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöt Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 15 3 Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

29 29 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Yhdistysten ja säätiöiden pääomat Arvonkorotusrahasto 66 Muut omat rahastot Edell vuosien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 5 6 Poistoero 5 3 Vapaaehtoiset varaukset 3 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen koroll vieraspääoma Pitkäaikainen koroton vieraspääoma 19 7 Lyhytaikainen koroll vieraspääoma Lyhytaik koroton vieraspääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Konsernin omavaraisuus % Suhteellinen velkaantuneisuus % Kertynyt yli-/ alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä /asukas Konsernin lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , Asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100* (oma pääoma + vähemmistöosuus + konsernireservi + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / ( koko pääoma saadut ennakot) Muut tunnusluvut lasketaan vastaavalla tavalla kuin kunnan taseen tunnusluvut.

30 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilikauden tulokseksi poistojen jälkeen jäi ,63 alijäämää. Se kirjataan yli/alijäämätilille, jossa sen jälkeen on ,28. Kuntalain 69 :n mukaisiin talouden tasapainottamistoimiin ei tilinpäätöksen perusteella ole tarvetta.

31 31 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutumisvertailua 2.1. YLEISHALLINTO Keskusvaalilautakunta Vaalit Kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja -toimikunta sekä vaalitoimitsijat (kotiäänestys) hoitavat vaalitoiminnan noudattaen ao. lakeja ja asetuksia sekä oikeusministeriön ohjeita. Tavoitteena on sujuva äänestystoimitus sekä nopea tulospalvelu. Keskusvaalilautakunta - Kokouksia 9 Osallistunut kokouksiin Halonen Kaija Puheenjohtaja 9 Ukkola Raimo Varapuheenjohtaja 7 Ahonen Terho Jäsen 9 Hurtta Nina Jäsen 6 Saari Leo Jäsen 3 Husu Harri Varajäsen 1 Jääskeläinen Hannele Varajäsen 3 Mentula Aki Varajäsen 2 Pekkanen Risto Varajäsen 5 Sivula Sirpa Sihteeri 9 Kertomusvuonna järjestettiin Presidentinvaali ja Kunnallisvaalit. Presidentinvaali , ennakkoäänestys kotimaassa ja toinen vaali , ennakkoäänestys kotimaassa Kunnallisvaalit , ennakkoäänestys kotimaassa Vaalibussi kiersi Presidentinvaaleissa ja sekä Kunnallisvaaleissa Kylä Presidentinvaali / 1 Äänestäjiä Presidentinvaali / 2 Äänestäjiä Kunnallisvaalit Äänestäjiä Pitkäkoski Salo-Miehikkälä Purho Ahomäki Hurttala yhteensä

32 32 Äänestystilasto Presidentinvaali ja toinen vaali Äänestysalue Äänioikeutetut Ennakkoon äänestäneet Vaalipäivänä äänestäneet Äänestäneet yhteensä 1 kierros 2 kierros 1 kierros 2 kierros 1 kierros 2 kierros 001 Muurikkala Saivikkala Suur Miehikkälä yhteensä Äänestystilasto Kunnallisvaalit Äänestysalue Äänioikeutetut Ennakkoon äänestäneet Vaalipäivänä äänestäneet Äänestäneet yhteensä 001 Muurikkala Saivikkala Suur Miehikkälä yhteensä Vaalien käytännön järjestelyt sujuivat moitteettomasti. Miehikkälän kunnassa 28. päivänä lokakuuta 2012 toimitetuissa kunnallisvaaleissa ovat kunnan valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi vuosiksi tulleet valituiksi seuraavat henkilöt äänimäärien ja vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä Kunnanvaltuustoon valitut valtuutetut Alastalo, Tarja sairaanhoitaja YAMK, vastaava sairaanhoitaja Heinonen, Jari maatalousyrittäjä Kivelä, Aleksi agrologi Hallikainen, Jukka artisti, tangokuningas Tylli, Markus talonrakentaja Kataikko, Leena eläkeläinen Rikkola, Riitta maatalousyrittäjä Kirppu, Eetu kaivinkoneenkuljettaja, räjäyttäjä Värri, Eetu aliupseeri Pakkanen, Raimo eläkeläinen Heino, Sari luokanopettaja Kirkkopelto-Pakarinen, Wilma HSO-sihteeri Astola, Matti kappalainen Vanhala, Mikko tulliylitarkastaja Husu, Sirpa sairaanhoitaja Taina, Kati kotiäiti, jälleenmyyjä KESK ,000 KESK ,500 KESK ,333 KOK ,000 KESK ,750 KESK ,000 KESK ,167 KOK ,000 KESK ,714 KESK 41 96,875 SDP 49 87,000 KESK 40 86,111 KOK 28 85,333 KESK 40 77,500 KESK 33 70,455 KESK 33 64,583

1 OSA TOIMINTAKERTOMUS

1 OSA TOIMINTAKERTOMUS 1 OSA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus Talouskehitys Suomessa jatkui kertomusvuonna alavireisenä. Virolahdella kehitys kuitenkin poikkesi

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Miehikkälän kuntastrategia 2017 - Vireä

Lisätiedot

Virolahden kunnan tasekirja

Virolahden kunnan tasekirja 2014 Virolahden kunnan tasekirja Virolahden kunta Kunnanvaltuusto 18.06.2015 1 2 VIROLAHDEN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kansikuva: SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA TASEKIRJA 2010. Kuva Seppo Rintelä

VIROLAHDEN KUNTA TASEKIRJA 2010. Kuva Seppo Rintelä VIROLAHDEN KUNTA TASEKIRJA 2010 Kuva Seppo Rintelä TASEKIRJA 2010 Virolahden kunta Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 4 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

VIROLAHDEN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VIROLAHDEN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Kannen kuva: Klamilan etapin ja Mustamaan rannikkolinnakkeen muistolaatan paljastustilaisuus Hapanvellijuhlassa 12.7.2009. Kotkan rannikkopataljoonan komentaja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS Salpakankaan koulu 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 2 Sisällys 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 2 1. Sisällys 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.1.2 Hallinto...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot