MERENKULKIJAKSI. maailman merille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERENKULKIJAKSI. maailman merille"

Transkriptio

1 MERENKULKIJAKSI maailman merille

2 MERENKULKU on globaali ala, joka voidaan jakaa sisävesi-, rannikko- ja avomeriliikenteeseen. Meriliikenne jakaantuu vielä tavara- ja matkustajaliikenteeseen. Alalla työskentelee useita eri ammattiryhmiä muun muassa koti- ja ulkomaan laivaliikenteessä sekä henkilöstönä maaorganisaatioissa ja hallinnon tehtävissä. KyAMK kouluttaa edelläkävijäksi Kymenlaakson AMK tarjoaa merenkulun koulutusta nuorille ja aikuisille. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat: Merikapteeni (AMK) Merenkulkualan insinööri (AMK) KyAMK:lla on pitkät perinteet alan kouluttajana. Koulutuksen vahvuuksia ovat merikuljetusten turvallisuuteen, alusten käyttötekniikkaan ja meriympäristön suojeluun liittyvä asiantuntemus. Vahvuuksia hyödynnetään osana alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kehityshankkeita. Teoriaopinnot yhtyvät käytäntöön laajoissa simulaattoriharjoituksissa, koululaiva Katarinalla sekä kauppalaivoilla tehtävillä harjoittelujaksoilla. Tutkinto koostuu ammattikorkeakoulun yhteisistä ja koulutusohjelman yleisistä opinnoista sekä kolmen pätevyystason ammattiaineopinnoista. Opetus toteutetaan yhteistyössä alueen merenkulun koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän kanssa. Monipuolisuutta opintoihin tuovat tekniikan ja merenkulun yhtenevä koulutustarjonta sekä kansallinen että kansainvälinen koulutusyhteistyö. Lisäksi KyAMK on mukana alan kansallisessa Seaventures-verkostossa, joka toimii alan koulutuksen tiedotus- ja rekrytointiportaalina.

3 KyAMK:sta valmistuu ammatti- ja kielitaitoisia merikapteeneja ja merenkulkualan insinöörejä merenkulun päällystö- ja asiantuntijatehtäviin merellä ja maissa. Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen vaatimukset. Työssä merellä Merimiestoimet edellyttävät kansainvälisten säädösten vaatimia pätevyyskirjoja tai -todistuksia. KyAMK:sta valmistuneilla on tarvittavat perustaidot alan ammatteihin ja hankitun työkokemuksen perusteella valmistunut voi hakea pätevyyskirjoja Liikenteen turvallisuusvirastolta (TraFi). Työ laivalla vaatii sopeutumista erityisoloihin, sillä työjaksot merellä kestävät yleensä viikosta useisiin kuukausiin. Työstä kertyy yleensä saman verran vapaata riippuen liikennealueesta, varustamosta ja laivatyypistä. Merenkulkuala ei myöskään rajoita asuinpaikan valintaa. Hyvät liikenneyhteydet satamiin mahdollistavat alusten henkilövaihdot työntekijöiden asuinpaikasta riippumatta. Matkat vaihtoihin ja takaisin kustantaa työnantaja. Lisätiedot: Simulaattorikoulutusta ja kurssiopintoja Kotka Maritime Centre (KMC) on KyAMK:n ja Etelä- Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI:n yhteinen merenkulun koulutus- ja simulaattorikeskus. Keskus tarjoaa oppilaitoksille simulaattorikoulutusta sekä täydennyskoulutuskursseja jo ammatissa toimiville. Käytössä oleva opetusteknologia on laadukasta ja edustaa alan moderneinta tekniikkaa. Varustukseen kuuluvat navigointisimulaattori kahdella komentosillalla ja kahdeksalla työasemalla, konehuonesimulaattori kahdeksalla työasemalla sekä kriisinhallinta-, öljyntorjunta- ja nestelastisimulaattorit. Käytössä ovat myös meriradiokeskukseen sijoitettu radioasema simulaattoreineen sekä käytännön harjoituksia palveleva koululaiva Katarina. Toimitilat sijaitsevat Kotkassa. KMC:n tuella opiskelijat tutustuvat ammattiinsa käytännönläheisesti ja voivat osallistua suomalaisen meriliikenteen, merenkulun turvallisuuden ja meriympäristön poikkitieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön. Lisätietiedot:

4 nuorten koulutus

5 Insinööri (AMK) Merenkulkualan insinöörin sv. Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Laajuus: 270 opintopistettä, josta ohjattua harjoittelua 60 op Merikapteeni (AMK) Merenkulku, merikapteenin sv. Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto Laajuus: 270 opintopistettä, josta ohjattua harjoittelua 60 op Onko sinussa merimieshenkistä insinööriainesta? Hienoa! Meillä voit kouluttautua tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi. Opintojen sisältö? Koulutus perehdyttää laivan koneistoihin ja laitekokonaisuuksiin sekä kone-, sähkö- ja automaatiotekniikkaan. Opit aluksen huolto- ja kunnossapitomenetelmät kuin myös laivan rakenteet. Merimiestaitosi kattavat ensiapu-, turvallisuus- ja hätätilannetaidot. Lisäksi voit hankkia maavoimalaitospätevyyden valitsemalla osan energiatekniikan opinnoista. Mihin valmistun? Koulutus antaa valmiudet konepäällystön eli vahtikonemestarin, konemestarin ja ylikonemestarin tehtäviin rajoittamattomassa liikenteessä. Maaorganisaatioissa voit sijoittua tuotanto-, hallinto- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutus täyttää kansainvälisen STCW -sopimuksen vaatimukset. Pätevyyskirjat edellyttävät STCW -hyväksytyn tutkinnon lisäksi työkokemusta. Mistä työtä? Voit työllistyä maailman meriliikenteeseen eri alustyyppeihin, kuten rahti-, irtolasti- ja säiliöaluksille sekä erityyppisille matkustaja-laivoille ja -autolautoille. Tehtäväsi liittyvät laivan tekniikan ylläpitoon ja koneistojen käyttöön. Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla voit toimia mm. projektipäällikkönä, konetarkastajana sekä teknillisenä tai operatiivisena johtajana. Voit sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin. Mielitkö teknisesti näppäränä merenkävijänä maailmalle? Merikapteenina (AMK) johdat aluksesi operointia määrätietoisesti satamasta toiseen. Opintojen sisältö? Opit aluksen ohjailun, käsittelyn ja lastausoperaatioiden perusteet sekä laivan laitteistojen ja kuljetustekniikan aakkoset. Perehdyt laivan kone-, sähkö- ja automaatiotekniikkaan osana aluksen huolto- ja kunnossapitomenetelmiä. Kieli- ja navigaatiotaidot, meriradioliikenne sekä turvallisuusjohtaminen ovat tärkeitä osaamisesi alueita. Mihin valmistun? Saat kansainvälisen STCW -sopimuksen mukaiset valmiudet alusten johtotehtäviin vahtiperämiehen, yliperämiehen tai merikapteenin tehtävissä maailman meriliikenteessä. Pätevyyskirjat edellyttävät STCW:n mukaisesti hyväksyttyä tutkintoa ja työkokemusta. Mistä työtä? Voit työllistyä kaikkiin alustyyppeihin, kuten erilaisiin rahti- tai matkustaja-aluksiin maailman meriliikenteessä. Työtä tarjoavat myös merenkulun maaorganisaatiot varustamoista satamaoperaattoreihin ja telakoihin. Tehtäviin kuuluu muun muassa laivan toimintojen hallinta, vahtivuorot sekä aluksen lastaus- ja purkausoperaatiot. Erikoistehtäviin lukeutuvat mm. turvallisuuteen, lääkintähuoltoon ja navigointiin liittyvät toimet.

6 Merenkulkualan Insinööri (AMK) Merikapteeni (AMK) Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Laajuus: 270 opintopistettä Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto Tutkinnon laajuus 270 opintopistettä Toteutus: lähiopetusta 5pv/vko, osa aiemmista opinnoista luetaan hyväksi, suoritettavien opintojen laajuus noin 153 opintopistettä. Suoritusaika 2,5 vuotta. KyAMK:ssa kouluttaudut merenkulun sekä liikennealan moniosaajaksi suomalaisen ja kansainvälisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Merenkulkualan insinöörinä (AMK) sinua kutsuvat kauppamerenkulun konepäällystötehtävät. Opintojen sisältö? AMK:ssa laajennat aiempaa tutkintoasi matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden, kieliopintojen sekä tietotekniikan osa-alueilla. Ammattiaineissa taitosi karttuvat alusten käyttötekniikkaan, alus- ja ympäristöturvallisuuteen sekä johtamistaitoon liittyvin opein. Voit valita myös maavoimalaitosten käytönvalvojan pätevyyteen johtavat energiatekniikan opinnot. Miksi KyAMK? KyAMK operoi säiliöalustoimintojen sekä meriympäristönsuojelun etulinjassa ja on alusten käyttötekniikan moniosaaja. Teoria kohtaa käytännön modernissa simulaattorikeskuksessa, laadukkaalla koulualuksella sekä kauppalaivoilla tehtävin harjoitteluin. Koulutusta täydentävät tekniikan, merenkulun ja logistiikan yhtenevä koulutustarjonta, laajat kieliopinnot sekä tiivis yhteistyö alan tutkimus- ja kehitysyhteisöjen kanssa. Mihin valmistun? Merenkulkualan insinöörillä (AMK) on valmius toimia alusten konemestarina ja konepäällikkönä. Pätevyyskirjat edellyttävät STCW -hyväksyttyä korkeakoulututkintoa sekä merenkulkuviranomaisten määrittämää työkokemusta. Opintoja suuntaamalla voit pätevöityä maapuolen energianhuoltotehtäviin. Merikapteenin (AMK) aikuiskoulutus on sinulle, joka mielit perämiehen tai vahtiperämiehen toimista päällikön tehtäviin. KyAMK:ssa voit suorittaa johtotason ammatilliset opinnot sekä korkeakoulutasoisen ammattitutkinnon. Opintojen sisältö? Täydennät aiempaa osaamistasi muun muassa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden sekä tietotekniikan opinnoilla. Opintojen painoalueena on turvallisuusosaaminen, jota tarkastellaan sekä henkilö- että alus- ja ympäristöturvallisuuden näkökulmista. Koulutus toteutetaan yhteistyössä alueen ja alan oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Miksi KyAMK? Lähiopetuksena järjestettävä koulutus mahdollistaa käytännönläheisen oppimisen. Simulaattorikoulutus ja kurssiopetus yhteistyössä Kotka Maritime Centre:n kanssa, laadukas koulualus sekä ohjattu työharjoittelu kauppalaivoilla ovat opetuksen ydintä. Koulutuksen voimavarana ovat pitkät perinteet ja kokemus, jotka on tuotu nykyaikaan modernia teknologiaa edustavin opetusvälinein. Mihin valmistun? Opintojen kesto vahtiperämiehestä merikapteeniksi on noin 2,5 vuotta. Merikapteenin pätevyystodistus edellyttää STCW:n mukaisesti korkeakouluopintoja sekä vaatimusten mukaista työharjoittelua. Pätevyystodistuksen myöntää TraFi.

7 aikuiskoulutus Kuva: Titta Tonttila

8 KyAMK lyhyesti: Kouluttaa neljällä eri alalla: kulttuuri, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala tekniikka ja liikenne sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Kampusalueet Kotkassa ja Kouvolassa Opiskelijoita noin 4400, henkilöstöä noin 400 Opiskelijakunta Klaani: Opiskelijan Kymenlaakso: KYMENLAAKSO pähkinänkuoressa noin asukkaan maakunta noin 1,5 tunnin ajomatkan päässä Helsingistä itään Kansainvälisen meri- ja rautatieliikenteen risteysasema Kymenlaaksossa on hyvä ja edullinen asuntotilanne lyhyet välimatkat ja kattava liikenneverkosto monipuolinen kulttuuri- ja palvelutarjonta Kymenlaakson ammattikorkeakoulu PL 9, KOTKA Käyntiosoite: Pääskysentie 1, KOTKA Koulutusohjelmavastaava Ari Helle Merenkulku ja logistiikka , Koulutuspäällikkö Timo Alava Merenkulku ja logistiikka , Kymenlaakson AMK viestintäpalvelut 11.10th

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Etelä-Suomi 2 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Pohjois-Suomi 4 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9

SISÄLLYS. Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9 HAKIJAN OPAS 2013 SISÄLLYS Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9 Luonnonvara-ala 11 Liiketalouden ala 17 Tekniikan ala 23 Sosiaali- ja terveysala 41 Matkailu- ja ravitsemisala 55 Kulttuuriala

Lisätiedot

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet 1 Onneksi olkoon, olet valinnut tutkittavaksesi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

23.3. 9.4. amkhaku.fi

23.3. 9.4. amkhaku.fi Mistä ammatista Sinä haaveilet? 2009 HAKEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUUN 2009 23.3. 9.4. amkhaku.fi Miltä kuulostaisi työ viestinnän parissa? Tai sosiaalialan, kuvataiteen tai ehkä rakennustekniikan? Satakunnan

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI AIKUISKOULUTUS

KOULUTUSKALENTERI AIKUISKOULUTUS KOULUTUSKALENTERI 2015 AIKUISKOULUTUS Sisältö Pätevyys- ja korttikoulutukset... 4 Yrityspalvelut... 22 Oppisopimuskoulutus... 24 Koulutusta työpaikkaohjaajille... 25 Tutkintoon ja sen osiin valmistavat

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Kirsi Uola 2012 2 TIIVISTELMÄ Uola, Kirsi 2012. Merenkulkualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Opetushallitus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Merenkulkualan

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10 Tekniikan osaajaksi 1 2 Sisällys Insinöörikoulutus 3 Tekniikan oppimisympäristö 4 Kone- ja tuotantotekniikka 6 Rakennustekniikka 8 Sähkötekniikka 10 Tietotekniikka Information Technology 12 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

Suomen pelialan koulutuksen kartoitus 2014

Suomen pelialan koulutuksen kartoitus 2014 Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 19/2014 Laura Mononen, Pekka Neittaanmäki, Petri Vähäkainu Suomen pelialan koulutuksen kartoitus 2014 Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No.

Lisätiedot

Aikuiskoulutus AIKUISKOULUTUS

Aikuiskoulutus AIKUISKOULUTUS Aikuiskoulutus 2015 28.7.2015 AIKUISKOULUTUS Sisältö Pätevyys- ja korttikoulutukset... 4 Yrityspalvelut... 22 Oppisopimuskoulutus... 24 Koulutusta työpaikkaohjaajille... 25 Tutkintoon ja sen osiin valmistavat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas Tästä oppaasta et löydä mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan opas KEVÄT 2013 Tee urahaaveistasi totta! Unelmista ei pidä tinkiä, mutta keinoja niiden toteuttamiseen on joskus monta,

Lisätiedot

Löydä itsesi HAMKissa

Löydä itsesi HAMKissa HAMKIN KOULUTUSTARJONTA 2014 Löydä itsesi HAMKissa Kun ihminen miettii uuden opiskelun aloitusta, mielessä risteilevät monenlaiset ajatukset: Mikä ala sopisi juuri minulle? Millaisia työmahdollisuuksia

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6 HAKIJAN OPAS 2014 Sisällysluettelo Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Sosiaali-,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! HAKIJAN OPAS 2013 Sisällysluettelo Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu 2013...6 Tekniikan ja liikenteen ala...29 Insinööristä Insinööri (AMK) päivitysohjelma...29

Lisätiedot

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Länsi-Suomi 2/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Länsi-Suomi 2/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Länsi-Suomi 2/2012 Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Valitse nyt oikein, niin voit valita jatkossakin! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2012 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ylemmät amk-tutkinnot 5 ponnista astetta korkeammalle! Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 7 AMK-tutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot -

Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot - Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot - Master s Degree programme conducted in English - Ammatilliset

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 1 ekami

HAKIJAN OPAS 2015 1 ekami 1 Sisällys Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Osaamisen ykköspaikka... 4 Kampukset ja toimipisteet... 5 Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset... 6 Opiskelijaksi ottamisen edellytykset...

Lisätiedot