Vesa Orrenmaa TERÄSRAKENNETEHTAAN LAYOUT- JA TYÖPISTESUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesa Orrenmaa TERÄSRAKENNETEHTAAN LAYOUT- JA TYÖPISTESUUNNITTELU"

Transkriptio

1 Vesa Orrenmaa TERÄSRAKENNETEHTAAN LAYOUT- JA TYÖPISTESUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Syksy 2007

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekniikan toimipiste, Ylivieska Koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Työn nimi Teräsrakennetehtaan layout ja työpistesuunnittelu Työn ohjaaja Hannu Rautakoski Työelämäohjaaja Heikki Salmela Tekijä/tekijät Vesa Orrenmaa Sivumäärä liitettä Rautaruukki Oyj:n Ylivieskan tehdas on keskittynyt hitsattujen palkkien valmistukseen, (hitsatut HI-, HE-, ja HK-palkit) sekä niiden varusteluun ja pintakäsittelyyn. Rautaruukki käynnisti vuoden 2007 alussa tehtaalla laajennusinvestoinnit sen varustelu- ja pintakäsittelykapasiteetin nostamiseksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa tehtaan laajennusosalle toimiva layout sekä toimivat ja turvalliset varustelutyöpisteet, joissa työ sujuu tehokkaasti ja turvallisesti. Työ koostui kolmesta osa-alueesta. Layoutsuunnittelu, työväline- ja työpistesuunnittelu sekä riskien kartoitus ja arviointi. Jokaista aihealuetta käsitellään omana kokonaisuutenaan. Layoutsuunnittelun tuloksena syntyi kaksi layoutesitystä, joista valittiin hyötyarvomatriisia hyväksi käyttäen toteutettava vaihtoehto. Työväline- ja työpistesuunnittelun tuloksena syntyi suunnitelma varustelutyöpisteestä. Suunnitelma sisältää ergonomia- ja työsuojeluasioiden lisäksi työvälineluettelon sekä suunnitelmat hitsauskoneiden ja varusteiden sijoittelusta. Työturvallisuusriskien arviointi ja riskikartoitukset toteutettiin yhtiön sisäistä käytäntöä noudattaen. Uudelleentarkastelu suoritetaan laajennuksen käyttöönoton yhteydessä loppuvuodesta Pohdintaosiossa arvioidaan työn tuloksia aihealueittain sekä esitetään muutamia jatkokehitysmahdollisuuksia. Osa työstä sisältää yrityksen sisäistä ja salaiseksi määriteltyä aineistoa. Asiasanat Layout, tuotannon ohjaus, työsuojelu, työturvallisuus, työvälineet.

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA Date UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska unit, Technology Degree programme Industrial management Name of thesis Layout and workplace design for a steel structure factory. Instructor Hannu Rautakoski Supervisor Heikki Salmela Author Vesa Orrenmaa Pages appendixes Rautaruukki Ltd Ylivieska factory has focused on manufacturing welded plate girders, (welded WI-, WE-, ja WB-girders) and on their outfitting and surface treatment. In the early 2007 Rautaruukki started to invest in expanding the capacity of outfitting and surface treatment. The aim of this thesis was to plan and build a workable layout as well as functional and safe places of work for the enlargement part of the factory so that working will be effective and safe. The thesis consists of three sectors: Layout design, tools and workplace planning, risk analysis and risk assessment. Every sector is analysed separately. As a result of the layout design two proposals were drawn up, of which the one that utilises the profitability matrix was chosen for implementation. The result of planning the tools and the places of work was a plan for outfitting workplace. The plan involves ergonomics and industrial safety related issues as well as a list of tools and plans for the disposition of welding machines and equipment. Risk analysis was realized following the company policy. Re-examination will be performed in the last section of the year 2007 when the enlargement part of the factory is mobilised. In the discussion section of this thesis the results of the work are evaluated and some further development possibilities are proposed. A part of this thesis involves material that is for the company s internal use and is confidential. Key words Layout, production management, industrial safety, tools, tool manufacturing.

4 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on tehty v.2007 Rautaruukki Oyj:n Ylivieskan tehtaalle. Olen työskennellyt tehtaalla vuodesta 1979 lähtien ja toiminut sinä aikana lukuisissa eri työntekijä- ja toimihenkilötehtävissä. Haluan kiittää Rautaruukkia opintojeni tukemisesta sekä mahdollisuudesta tämän opinnäytetyön tekemiseen. Työnantajani on myös tukenut opintojani opintotuen ja opintovapaan muodossa jo 80-luvulla opiskellessani teknikoksi sekä myöhemmin insinööriopintojeni aikana. Viimeisin iloinen yllätys oli Helge Haaviston rahaston stipendin myöntäminen keväällä Pitkä työkokemukseni tehtaalla on auttanut opinnäytetyön tekemistä, sillä aihealue oli suhteellisen laaja ja monipuolinen. Toivottavasti työn tulokset hyödyttävät työnantajaani ja tuovat siihen käytetyn ajan takaisin paremman tuloksen muodossa. Haluan kiittää myös työtovereitani kärsivällisyydestä ja kannustuksesta tuskaillessani varsinaisten tuotantoprojektieni, opiskeluni ja tämän lopputyön aiheuttamien paineiden kanssa. Kiitokset työn ohjaajalle myyntipäällikkö Hannu Rautakoskelle sekä valvojalle lehtori Heikki Salmelalle hyvistä neuvoista ja opastuksesta. Lopuksi haluan kiittää erityisesti kotijoukkojani tuesta opintojen aikana. Ylivieskassa Vesa Orrenmaa

5 JOHDANTO Yrityksen esittely Tuotteet Asiakkaat Toimipaikat Ylivieskan tehdas Työn lähtökohdat Työn sisältö ja tavoitteet 3 U 2 AIKATAULU 4 3 LAYOUTSUUNNITTELU Yleistä layoutsuunnittelusta Layouttyypit Tuotantolinjalayout Funktionaalinen layout Solulayout Tuotetehtaat ja verstaat Layoutin valinta ja suunnittelu Layoutin valinta Layoutin suunnittelu 11 4 LAYOUTSUUNNITTELUN TOTEUTUS Suunnittelun lähtökohdat Hitsattujen palkkien tuotanto Tavoitteet ja rajoitukset Työn tavoitteet Työn rajoitukset Työn toteutus Nykyisen layouttyypin määritys Uuden layoutin suunnittelu Layoutin valinta ja arviointi 20 5 TYÖVÄLINE- JA TYÖPISTESUUNNITTELU Työvälinesuunnittelu Yleistä työvälinesuunnittelusta Työväline järjestelmät Työvälineet Tehdastason työvälinetoiminnot 26

6 5.1.5 Solutason työvälinetoiminnot Työpistesuunnittelu Työtilojen järjestely Työpisteen ominaisuudet Työkalut ja työliikkeet Nostot ja siirrot Valaistusvaatimukset Meluntorjunta 32 6 TYÖPISTEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Varustelutyöpisteiden suunnittelu Hitsauslaitteiden sijoitus Hitsauskonevaunu ja radat Varustelutasot Työsuojelunäkökohtien tarkastelu Yleisjärjestely Työkalut Nostot ja siirrot Valaistus Meluntorjunta 44 7 RISKIEN ARVIONTI Yleistä Riskienhallinnan määritelmät Riskienhallinnan osa-alueet Riskien luokittelu Toimenpiteet riskien poistamiseksi Riskin arviointi Riskien ja turvallisuuden hallinta 51 8 RISKIKARTOITUSEN TOTEUTUS Hitsauskone 2.n riskikartoitus Poralinjan riskikartoitus Varustelutyön riskikartoitus 55 9 TULOKSET JA POHDINTA Layoutsuunnittelun tulosten arviointi 56

7 9.2 Varustelutyöpisteiden suunnittelun ja toteutuksen arviointi Riskikartoitusten tulosten arviointi 58 LÄHTEET LIITTEET

8 1 JOHDANTO 1.1 Yrityksen esittely Ruukki Construction on Rautaruukki konserniin kuuluva divisioona. Se on vuonna 2006 toteutuneen yrityskaupan myötä (PPTH-Norden Oy) myös teräsrakentaja. Ruukki Construction on mm. rakennusten, siltojen ja koneiden kantavien rakenteiden järjestelmätoimittaja. Se haluaa tarjota ja liittää rakenteiden toimituksiin asiakkaalleen oleellisia lisäarvoja tuottavia osaamispalveluita, kuten esimerkiksi projektinjohto-, rakennesuunnittelu- ja työmaapalvelut. Ruukki Construction haluaa toimittaa asiakkaan odotusten ja toiveiden mukaisen toimituskokonaisuuden suunnittelusta työmaapalveluihin luotettavasti, turvallisesti, nopeasti ja taloudellisesti. Rakennuksen kantavat rakenteet ja niihin liittyvät taso-, seinä- ja kattorakenteet mallinnetaan tällöin yhteen suunnitelmaan käyttämällä tarkoitukseen erityisesti kehitettyjä suunnittelujärjestelmiä. Tuotteiden ja palvelujen yhdistelmä sovitaan asiakkaan kanssa hankekohtaisesti Tuotteet Teräsrakenteiden valmistus käsittää metallipohjaisia osia, rakenteita tai kokonaisuuksia. Tuotteisiin kuuluvat mm. terässillat, rakennusten teräsrungot, ulkoseinät, julkisivut, vesikattorakenteet, meluesteet sekä kaiteet ja portaat Asiakkaat Ruukki Constructionin ydinmarkkinan muodostavat Pohjoismaat, Baltian maat, itäinen Keski-Eurooppa, Venäjä ja Ukraina. Teräsrakentajien merkittävimmät asiakastoimialat ovat kone- ja laitevalmistajat sekä rakentaminen. Muita asiakastoimialoja ovat, kuljetusvälineteollisuus, paperi-, kemian-, teräsja öljyteollisuuden tehdasinvestoinnit, julkinen hallinto sekä VR.

9 Toimipaikat Ruukki Constructionilla on tehtaita ja toimipaikkoja sekä Suomessa että ulkomailla. Suomen toimipaikat sijaitsevat Alajärvellä, Vimpelissä, Alavudella, Seinäjoella, Kalajoella ja Ylivieskassa. Ulkomailla toimipaikkoja on mm. Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Ukrainassa, Romaniassa, Puolassa sekä muutamissa muissa Euroopan maissa Ylivieskan tehdas Ylivieskan tehtaan tuotanto on keskittynyt hitsattujen palkkien aihiovalmistukseen, (hitsatut HI-, HE-, ja HK-palkit) sekä niiden varusteluun ja pintakäsittelyyn. Tuotteina ovat mm. pilarit, siltapalkit, kotelopalkit sekä nosturiradat. Perusraaka-aineena on Raahen terästehtaan kuumavalssattu teräslevy. Tehtaalla on erinomainen teräslevyjen ja palkkien käsittelyyn suunniteltu kalusto kuten mm. magneettinosturit, sinko, polttoleikkauslinjat, jauhekaarihitsauslinjat, CNC-ohjattu polttoporalinja, sekä varustelutyöpisteet ja pintakäsittelylaitos. Tehtaalla on pinta-alaa n m², hitsauskapasiteetti n t/vuosi sekä hyvät liikenneyhteydet rautatie-, maantie- ja merikuljetuksiin. Henkilövahvuus on n.70. Kuvioissa 1 ja 2 on esitelty Ylivieskan tehtaan tuotteita. KUVIO 1. Siltapalkki KUVIO 2. Kasattu tyyppisilta

10 3 1.2 Työn lähtökohdat Opinnäytetyön kohteena on Rautaruukki Oyj:n Ylivieskan tehtaan laajennus, joka sisältää uuden tehdashallin rakentamisen, pinta-alaltaan 3100 m² sekä automaattilinjojen (hitsaus ja polttoporaus) siirtämisen olemassa olevasta tehdashallista laajennusosaan. Laajennusosan rakentaminen ja koneiden siirrot suunnitelmineen toteutetaan rakennuttajan toimesta. Laajennusosan ja vanhan tehdashallin layoutsuunnittelu sekä koneiden, laitteiden ja työpisteiden suunnittelu toteutetaan oman henkilökunnan toimesta. Näin varmistetaan olemassa olevan tiedon ja kokemuksen täysimittainen hyödyntäminen sekä aikaansaadaan toimivat ja tehokkaat ratkaisut. 1.3 Työn sisältö ja tavoitteet Tämä opinnäytetyö sisältää Rautaruukki Oyj:n Ylivieskan tehtaan laajennus ja muutostöihin liittyen seuraavat osa-alueet. Työn aikataulutus Laajennusosan layout suunnitelma Varustelutyöpisteiden rakennesuunnittelu, sisältäen hitsauskoneiden kuljetinjärjestelmät rakennesuunnitelmineen Riskikartoitusten teko laajennusosalle Työn tavoitteena on suunnitella ja rakentaa tehtaan laajennusosalle toimiva layout sekä toimivat ja turvalliset varustelutyöpisteet, joissa työ sujuu tehokkaasti ja turvallisesti. Koska uuden tehdashallin sijainti ja koko on lyöty lukkoon jo alkuvuodesta 2007 investointiesitystä laadittaessa, rajoittaa se jonkin verran layoutsuunnittelua ja ideointia. Opinnäytetyössä ei käsitellä vanhan tehdashallin sekä pintakäsittelylaitoksen tuotantotilojen muutoksia ja kehitystoimia.

11 4 Opinnäytetyön aihealue on suhteellisen laaja ja käsittelee tehtaan layoutsuunnittelun lisäksi myös työpiste-, laite-, työkalu-, yms. suunnittelua. Sen vuoksi pyrin pitäytymään sekä teoria että toteutus osioissa, vain oleellisissa ja työn kannalta keskeisissä asioissa. Piirustuksista, luetteloista yms. dokumenteista esitän liitteinä vain sen, mikä kokonaisuuden hahmottamiseksi on tarpeellista. 2 AIKATAULU Tämän opinnäytetyön tekeminen on aloitettu huhtikuussa Tavoitteenani on saada se valmiiksi marraskuussa 2007, jolloin myös tehtaan laajennus otetaan käyttöön. Aloituspalaveri pidettiin Ylivieskassa Opinnäytetyön aikataulu perustuu Ylivieskan tehtaan laajennuksen yleisaikatauluun sekä laiteasennusten aikatauluun. Ylivieskan tehtaan laajennuksen yleisaikataulu ja laiteasennusten aikataulu on esitetty liitteessä 1 ja 2. Opinnäytetyön aikataulu on esitetty liitteessä 3. 3 LAYOUTSUUNNITTELU 3.1 Yleistä layoutsuunnittelusta Layout on teollisuudessa yleisesti käytetty termi, jolla tarkoitetaan tuotantojärjestelmän eri osien, kuten koneiden, laitteiden, varastojen ja kulkuväylien sijoittelua tehdastiloissa. Layoutsuunnittelu sisältää edellisten lisäksi myös materiaalivirtojen suunnittelun. Layoutsuunnittelua pidetään usein itsenäisenä työvaiheena. On kuitenkin väärin irrottaa sitä omaksi työvaiheekseen koska se on osa tuotantolaitoksen suunnittelua (kuvio 3).

12 5 Tuotantoprosessi Malli Toteutus Valmistusprosessi Layout Tuotantolaitos KUVIO 3. Tuotantolaitoksen suunnittelu layoutsuunnittelun näkökulmasta. (Mukaillen Vähäpassi 1983, 14). Tuotantolaitteiden sijoittelun ja työkulun perusteella, layoutit jaetaan kolmeen eri päätyyppiin. Tuotantolinjalayoutiin, funktionaaliseen (toimintokohtaiseen) eli teknologiseen layoutiin sekä solulayoutiin. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri, Miettinen 2005, 475.) 3.2 Layouttyypit Tuotantolinjalayout Tuotantolinjassa koneet ja laitteet ovat työnkulun mukaisessa järjestyksessä (kuvio 4). Tuotantolinja on erikoistunut tietyn tuotteen valmistamiseen. Valmistus ja kappaleenkäsittely on automatisoitua ja tehokasta. Työnkulku on selkeää ja eri työvaiheiden välillä voidaan käyttää erilaisia mekaanisia kuljettimia. (Haverila ym. 2005, 475.)

13 6 Osan B valmistuslin- Osan A valmistuslin- Vastaanotto Osan C valmistuslin- Lähetysosasto KUVIO 4. Tuotantolinjalayout (mukaillen Haverila ym. 2005, 475.) Edellytyksenä tuotantolinjan rakentamiselle on suuri volyymi ja korkea kuormitusaste. Suurien valmistusmäärien ansiosta saadaan tuotteen yksikköhinnat pidettyä alhaisena, vaikka linjan rakentamiskustannukset ovat yleensä suuret. Tuotantolinja sietää huonosti häiriöitä, koska pienikin häiriö vaikuttaa helposti koko linjan toimivuuteen ja tuottavuuteen. (Haverila ym. 2005, 475.) Tuotantolinjan laadunvalvonta on erittäin tärkeää, koska häiriöiden aiheuttamat kustannukset ovat suuret ja linja tuottaa nopeasti myös virheellisiä tuotteita. Selkeä työnkulku tekee tuotantolinjan ohjauksen suhteellisen helpoksi, sillä sitä ohjataan yhtenä kokonaisuutena. (Haverila ym. 2005, ) Tuotantolinjalayoutin ominaisuuksia: pienet yksikkökustannukset vähän keskeneräisiä töitä usein jäykkä tuotepolitiikassa vaikea ja kallis rakentaa suuri häiriöalttius tuotannonohjaus helppoa vaikea lisätä kapasiteettia korkea kuormitusaste %

14 Funktionaalinen layout Funktionaalisessa layoutissa koneet ja työpaikat ryhmitellään työtehtävän samankaltaisuuden perusteella. Esimerkiksi kaikki sorvit ovat sorvaamossa, hitsauskoneet hitsaamossa ja jne. Funktionaalista layoutia nimitetään myös teknologiseksi layoutiksi koneiden tuotantoteknologiaan perustuvan ryhmittelyn vuoksi. (Haverila ym. 2005, 476.) Automaattikoneet Jyrsinkoneet Porakoneet Sorvit Höylät Hiomakoneet Tarkastus Tuotevarasto Raaka-ainevarasto Kokoonpano Lähetysosasto KUVIO 5. Funktionaalinen layout (mukaillen Haverila ym. 2005, 477.) Funktionaalisessa layoutissa tuotantomäärät ja tuotetyypit voivat vaihdella huomattavasti. Koneet ja laitteet ovat normaalisti monipuolisia yleiskoneita, joilla voidaan valmistaa joustavasti erilaisia tuotteita. Tuotteet valmistetaan tavallisesti yksittäiskappaleina tai sarjoina. Koska kappaleiden työnkulku saattaa poiketa toisistaan huomattavasti, voidaan kappaleenja materiaalinkäsittelyyn soveltaa automaatiota melko rajoitetusti. Tuotannon ohjaus perustuu eri koneille jonottavien kappaleiden järjestelyyn. Koska töiden ohjaus oikea-aikaisesti eri työkohteesta toiseen on hankalaa, työjonot kasvattavat keskeneräisen tuotannon määrää ja pidentävät läpimenoaikaa. (Haverila ym. 2005, 476.) Funktionaalisen layoutin ominaisuuksia: suuret yksikkökustannukset

15 8 paljon keskeneräisiä töitä joustava tuotepolitiikassa helppo rakentaa pieni häiriöalttius tuotannonohjaus vaikeaa joustava kapasiteetin lisäämisessä kuormitusaste % Solulayout Solulayout muodostaa itsenäisen, eri koneista ja työpaikoista kootun ryhmän, joka on erikoistunut tiettyjen osien valmistamiseen tai työvaiheiden suorittamiseen (kuvio 6). Solulayout onkin funktionaalisen layoutin ja tuotantolinjan eräänlainen välimuoto. Sorvi Porakone Sorvaus Materiaali Valmiit osat/tuotteet Avarruskone Hiomakone Sorvi Hitsaus ylimääräiset työpaikat KUVIO 6. Solulayout (mukaillen Haverila ym. 2005, 478.) työntekijät Solujen läpäisyajat ovat huomattavasti lyhyemmät funktionalliseen layoutiin verrattuna. Materiaalivirta on selkeä, eikä välivarastoja esiinny. Solu kykenee valmistamaan joustavasti niitä tuotteita mihin se on suunniteltu. Asetusajat eri tuotteiden välillä ovat lyhyet. Eri tuotteiden tuotantomäärät voivat vaihdella paljonkin. Tuotteita valmistetaan tavallisesti yk-

16 9 sittäiskappaleina tai sarjoina. Solun tuotannonohjaus on helppoa, koska jokainen solu muodostaa oman kuormituspisteen. (Haverila ym. 2005, ) Solulayoutin ominaisuuksia: lyhyet läpäisyajat ei välivarastoja joustava tuotanto lyhyet asetusajat helppo tuotannonohjaus kuormitusasteen suuri vaihtelu helpottaa laadunvalvontaa ryhmä työskentelee itsenäisesti ja sopii työnjaon ja tehtävien kierrättämisen motivoi työntekijöitä ja nostaa tuottavuutta Tuotetehtaat ja verstaat Suuren tuotantolaitoksen toiminta voidaan jakaa pienempiin erikoistuneisiin yksiköihin, tuotetehtaisiin tai verstaisiin. Tuotetehdas on itsenäinen organisaatioyksikkö, joka vastaa oman tuotteen tai osan valmistamisesta. Jako tuotetehtaisiin tapahtuu tuotteen tai valmistusteknologian mukaan. Tuotetehtaalla on useimmiten oma johto sekä tuotannon ja materiaalitoimintojen suunnittelu. Tuotetehtaiden avulla pyritään parantamaan tuottavuutta ja yksinkertaistamaan toiminnanohjusta. Tuottavuuden nousu perustuu tuotetehtaan erikoistumiseen, sekä selkeisiin talous-, tuottavuus- ja laatuvastuisiin. Tuotetehtaan ohjaus on helppoa. Se on yritykselle sisäinen toimittaja, jolta tilataan tarvittavat tuotteet ja komponentit. (Haverila ym. 2005, 479.)

17 Layoutin valinta ja suunnittelu Layoutin valinta Layouttyyppi tuotantolaitokselle valitaan tuotevalikoiman laajuuden ja tuotettavien määrien perusteella. Tuotantolinjalayoutia sovelletaan tuotettaessa suuria määriä samantyyppisiä tuotteita. Funktionaalinenlayout on parhaimmillaan kun valmistettavien tuotetyyppien määrä on suuri, mutta tuotantomäärät pienet. Solulayoutia käytetään valmistettaessa eri tuotteita toistuvasti, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että kannattaisi muodostaa tuotelinja. Soluissa voidaan tuotelinjaa joustavammin valmistaa erityyppisiä tuotteita. Kuviossa 7. on kuvattu eri valmistusjärjestelmien soveltuvuutta eri tuotemäärille ja tuotevalikoimille. (Haverila ym. 2005, 479.) Määrä Tuotantolinjalayout Solulayout Funktionaalinen layout KUVIO 7. Tuote-määrä analyysi (Haverila ym. 2005, 479.) Tehtaan layout muodostuu yleensä erityyppisistä osalayouteista. Se voi vaihdella tuotantoprosessin vaiheiden mukaan. Esimerkiksi tuotteen osat valmistetaan funktionaalisessa tai solulayoutissa ja ne kokoonpannaan tuotantolinjassa. Funktionaalisesti järjestetyssä konepajassa voidaan osa valmistuksesta organisoida soluiksi. Nykyajan tuotantoautomaatio on lisännyt valmistuksen joustavuutta ja lyhentänyt asetusaikoja. Yhdistämällä riittävä määrä

18 11 eri tuotteita samaan valmistusprosessiin on mahdollista saavuttaa riittävä tuotantomäärä solun tai tuotantolinjan muodostamiselle Layoutin suunnittelu Layoutsuunnittelu on monivaiheinen prosessi, johon vaikuttaa suuri määrä erilaisia tekijöitä. Tuotantojärjestelmän layout on aina kompromissi, koska kaikkien tekijöiden suhteen optimaalista ratkaisua ei yleensä ole löydettävissä. Layoutsuunnittelun peruslähtökohtana ovat seuraavat tekijät: (Haverila ym. 2005, ) Tuotteiden perustiedot määrittelevät lopputuotteiden rakenteen, käytettävät puolivalmisteet, komponentit sekä raaka-aineet. Työvaiheistus kertoo tuotteen työvaiheet ja niiden järjestyksen. Tuotantomäärän perusteella mitoitetaan tuotantokoneisto ja määritellään tuotantomuoto ja- tekniikka. Tuotannon aikajänne kertoo, kuinka pitkän ajan tuotanto tulee säilymään suunnitelman mukaisena. Aikajänteen pituus vaikuttaa investointien kannattavuuteen. Tukitoiminnot kertovat, mitä valmistusta tukevia toimintoja tarvitaan. Tukitoimintoja ovat esimerkiksi sosiaalitilat. työkaluhuolto, jätteiden käsittely ja paineilmankehityslaitteisto. Layoutsuunnittelun keskeisenä tavoitteena on materiaalivirtojen tehokas suunnittelu. Materiaalin kuljetuskerrat ja matkat pyritään minimoimaan osastojen ja työpisteiden sijoittelua suunniteltaessa. Tuotannon ohjauksen ja toiminnan kehittämisen kannalta on myös edullista sijoittaa toisiaan seuraavat työnvaiheet siten, että materiaalivirrat ovat mahdollisimman selkeät. (Haverila ym. 2005, 482.) Hyvän layoutin ominaisuuksia ovat seuraavat: Kaikki layoutiin vaikuttavat tekijät on otettu huomioon. Materiaalia liikutetaan niin vähän kuin mahdollista. Valmistus etenee yhdensuuntaisena virtana. Kaikki tilat on tehokkaasti käytetty. Työturvallisuus ja työtyytyväisyys on otettu huomioon.

19 12 Layout on helposti ja joustavasti muutettavissa. Layoutsuunnittelussa on myös otettava huomioon mahdolliset laajennus- ja muutostarpeet. Tuotantomäärien ja tuotetyyppien muuttuessa on layoutia pystyttävä muuttamaan joustavasti. Mahdolliset muutostarpeet pitää ottaa huomioon erityisesti vaikeasti siirrettävien koneiden ja laitteiden sijoittelussa. Maalauslinjat, tuotantolinjat, raskaat koneet ja kiinteät varastorakennelmat on sijoitettava siten, etteivät ne haittaa layoutin myöhempää kehittämistä. (Haverila ym. 2005, 482.) Layout suunnittelu sisältää neljä päävaihetta jotka ovat: Sijainnin määrittely, joka tehdään vanhan tehtaan uudistamisen yhteydessä tai uuden tehtaan sijaintipaikkaa valittaessa. Tehtaan yleissuunnittelu, jossa määritellään karkeasti valmistusosastojen koko ja sijainti Yksityiskohtainen suunnittelu, jossa suunnitellaan valittu yksityiskohtainen layout Projektin toteutuksen suunnittelu Paikan tai alueen määrittelyssä joudutaan ratkaisemaan, mihin valmistus on sijoitettava. Tällöin voi tulla kyseeseen uusien lisälaajennusten tai rakennusten rakentaminen tai jopa uuden paikkakunnan valinta. Kokonaisuuden karkeasuunnittelussa määritellään lähtöarvot layoutsuunnitteluun, kuten tilantarve, tuotantomäärät, valmistusjärjestelmän tyyppi jne. Systemaattisen layoutsuunnittelun avulla suunnitellaan layoutvaihtoehdot, tarpeen mukaan noin 2-5 eri vaihtoehtoa. Nämä vaihtoehdot arvostellaan ja valitaan yksityiskohtaiseen suunnitteluun parhaiten sopiva vaihtoehto. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on tarkoituksena valitun layoutin viimeistely siten, että koneet ja laitteet sijoitetaan kuvaan, jotta arkkitehdit, erikoissuunnittelijat ja urakoitsijat voivat tehdä omat suunnitelmansa layoutsuunnitelman jatkoksi. Yksityiskohtaisesti suunniteltu layout on erittäin havainnollinen, mikäli se esitetään kaksi- tai kolmiulotteisena. Toteuttamisen suunnittelussa on pyrittävä hankkimaan layoutsuunnitelmille hyväksyntä kaikilta sellaisilta henkilöiltä, jotka päättävät asioista tai tulevat työskentelemään tuotanto-

20 13 tiloissa. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen johto, työnjohto, kunnossapitohenkilöstö, työsuojeluhenkilöstö sekä työntekijät. Eri layoutvaihtoehtojen arviointiin kannattaa käyttää hyväksi esimerkiksi hyötyarvomatriisia (kuvio 8). Siinä annetaan kullekin arvioitavalle ominaisuudelle painoarvo. Tämän jälkeen eri ratkaisuvaihtoehdot pisteytetään ja pisteet kerrotaan painoarvolla. Lopuksi painoarvotetut pisteet lasketaan yhteen parhaimman vaihtoehdon määrittämiseksi. (Haverila ym. 2005, 481.) Arvosteltava ominaisuus Painoarvo Vaihtoehtojen arvostelu ja punnitut pisteet A B C D E 1. Materiaalin kulku 8 E 24 I 16 E 24 E Pinta-alan hyödyntäminen 6 A 24 A 24 H 12 H Investointikustannus 10 H 20 O 10 H 20 A Valmistuksen ohjaus 3 A 12 U 0 A 12 A Joustavuus laajennukselle 7 E 12 A 28 E 12 A Huolto 6 A 24 O 6 H 12 H 12 SUMMA A=melkein täydellinen (4) E= Erittäin hyvä (3) H=Hyvä (2) V=välttävä (1) U=huono (0) X=ei hyväksyttävä (-) KUVIO 8. Hyötyarvomatriisi. (mukaillen Haverila ym. 2005, 481.) 4 LAYOUTSUUNNITTELUN TOTEUTUS 4.1 Suunnittelun lähtökohdat Ruukki Constructionin Ylivieskan tehdas on keskittynyt hitsattujen palkkien aihiovalmistukseen, sekä niiden varusteluun ja pintakäsittelyyn. Tuotteina ovat mm. pilarit, siltapalkit, kotelopalkit sekä nosturiradat. Kappaleet ovat suhteellisen suuria ja painoltaan 1000kg.sta lähes 100 tonniin saakka. Perusraaka-aineena on Raahen terästehtaan kuumavalssattu teräslevy. Tehtaalla on erinomainen teräslevyjen ja palkkien käsittelyyn suunniteltu kalusto ku-

21 14 ten mm. magneettinosturit, sinko, polttoleikkauslinjat, jauhekaarihitsauslinjat, CNC-ohjattu polttoporalinja, sekä varustelutyöpisteet ja pintakäsittelylaitos. Tehtaalla on pinta-alaa n m², hitsauskapasiteetti n t/vuosi sekä hyvät liikenneyhteydet rautatiemaantie- ja merikuljetuksiin. Henkilövahvuus on n.70. Tehdas on viime vuodet keskittynyt pääasiassa hitsattujen palkkien aihiovalmistukseen ja varustelu ja pintakäsittely on suoritettu divisioonan Kalajoen tehtaalla. Vuonna 2006 on divisioonassa päätetty tehostaa valmistusprosessia, jonka seurauksena Ylivieskan tehtaalle keskitetään kaikki hitsattujen palkkien aihiovalmistus, sekä niihin liittyvä varustelu ja pintakäsittely. Koska tehtaalla ei ole riittävästi tilaa ja kapasiteettia suorittaa kaikkia hitsattujen palkkien varustelutöitä, on vuoden 2006 lopulla tehty päätös tehtaan laajentamisesta. Tehtaan laajennustöihin liittyvä layout ja laitesuunnittelu sekä niihin liittyvät toimet, oli päätetty suorittaa mahdollisimman suurelta osin oman henkilöstön voimin. Tällä pyrittiin siihen, että henkilöstön mielipiteet, osaaminen ja kokemus saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Tehtaalla on tästä hyviä tuloksia aikaisempien kehitysprojektien toteutuksessa Hitsattujen palkkien tuotanto Ylivieskan tehdas käyttää valmistukseen pääsääntöisesti Raahen terästehtaan teräslevyä. Levyt saapuvat tehtaan varastoon rautatiekuljetuksena. Kun saapuneet levyt otetaan tuotantoon ne sinkopuhalletaan ruosteen, valssihilseen sekä muiden epäpuhtauksien poistamiseksi. Sen jälkeen ne polttoleikataan rainoiksi, laipparainat hiotaan ja vaakalinjalle menevät esitaivutetaan. Hitsauslinjoja on 3 kpl ja hitsausmenetelmänä automaattinen jauhekaarihitsaus. Hitsauksen jälkeen palkit siirretään suoraan varustelutyöpisteisiin (siltapalkit, kotelopalkit) tai viedään poraukseen CNC-ohjatulle polttoporalinjalle. Varustelun ja tarkastuksen jälkeen palkit hiekkapuhalletaan ja maalataan pintakäsittely laitoksessa ja siirretään varastoon odottamaan kuljetusta asiakkaalle. Kuviossa 9. on kuvattu Ylivieskan tehtaan tuotantoprosessi.

22 15 YLIVIESKAN TEHTAAN TUOTANTOPROSESSI ASIAKASTILAUS MÄÄRÄMITTAISET LEVYT TERÄSTEHTAALTA TIEDOT SUUNNITTELIJALTA DSTV-FORMAATISSA P R O J E K T I N O H J A U S M A T E R I A A L I SINKO- PUHALLUS POLTTO- LEIKKAUS LAIPOIKSI JA UUMIKSI SÄRMÄN- HIONTA JA ESI- TAIVUTUS AUTO- MAATTINEN JAUHEKAARI- HITSAUS CNC- OHJATTU PORAUS JA PÄIDEN MUOTOILU VARUSTELU JA PINTAKÄSITTELY L Ä H E T Y S TARKASTUS JA DOKUMENTOINTI KUVIO 9. Hitsattujen palkkien tuotantoprosessi Ylivieskan tehtaalla. Kuvioissa on esitetty tehtaan tuotannon muutamia tärkeimpiä tuotantovaiheita, jotta lukijalle tulisi selkeämpi kuva tuotannosta. Kuvista puuttuu jatkohitsaus, esitaivutus/särmänhionta ja pintakäsittelyvaiheet, eikä niitä myöskään käsitellä tässä opinnäytetyössä. KUVIO 10. Levyjen sinkopuhallus KUVIO 11. Levyjen polttoleikkaus

23 16 KUVIO 12. Pystyhitsauslinja KUVIO 13. Vaakahitsauslinja KUVIO 14. Polttoporalinja KUVIO 15. Palkkien varustelua Tehtaan nykyinen layout on esitetty liitteessä Tavoitteet ja rajoitukset Työn tavoitteet Koska tehtaan laajennuksen koko ja sijainti oli päätetty jo aikaisemmassa vaiheessa investointisuunnitelmien yhteydessä, painottui suunnittelu laajennusosan yleissuunnitteluun sekä yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Työn tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman toimiva layout, jossa kaikki tuotannon erityispiirteet on otettu huomioon. Työlle asetettuja tavoitteita olivat: Virtaava ja tehokas tuotanto

24 17 Selkeä kokonaisuus Turvalliset ja hyvät työolosuhteet Tehokas tilankäyttö Hyvä ohjattavuus Työn rajoitukset Rajoittavana tekijänä oli se, että laajennuksen sijainti ja koko oli jo aikaisemmin päätetty. Tästä johtuen sekä tilojen että tuotantokoneiden ja laitteiden sijoitusvaihtoehdot olivat rajalliset. Tehtaan vanhasta tuotantohallista siirrettiin koneita uusiin tiloihin ja tilalle rakennettiin varustelutyöpisteitä lähinnä sillanrakennuksen ja kotelopalkkien tarpeisiin. Näiden uusien varustelutyöpisteiden suunnittelua ja toteutusta ei tässä yhteydessä käsitellä. 4.3 Työn toteutus Nykyisen layouttyypin määritys Kun tehtaan koneiden sijoittelua ja tuotantoa tarkastellaan, on helppo havaita että sen tuo- tanto on jakautunut kolmeen selkeään osaan. Tuotannon alkupää, sisältää levyjen sinkouksen, polttoleikkauksen, jatkohitsauksen, esitaivutuksen ja hionnan sekä palkinhitsauksen. Tuotannon keskiosa sisältää palkkien katkaisun ja porauksen sekä varusteluosien asennuksen ja hitsauksen. Loppuosa tuotannosta on pintakäsittely, joka on sijoitettu eri rakennukseen. Tuotannon alkuosa on virtaava ja selkeästi tuotantolinjatyyppinen, vaikkakin koneiden sijoittelu tuo mieleen funktionaalisen layoutin. Se on pitkälle koneellistettu ja automatisoitu. Koneet ovat suhteellisen kookkaita ja kalliita ja tarkoitettu vain tietynlaisiin töihin.

25 18 Tuotannon keskiosa, eli varustelu muistuttaa enemmän solutuotantoa. Työntekijät toimivat ryhmissä ja vastaavat suhteellisen itsenäisesti omien työpisteidensä toiminnasta. Poralinja on oma solunsa ja sen kautta kulkee lähinnä vain rakennuspalkkituotanto. Tuotannon loppuosa eli pintakäsittely on taas tuotantolinja tyyppinen. Pintakäsittelylaitoksen läpi kulkevat kaikki tuotteet ennen lähetystä Uuden layoutin suunnittelu Jo alkuperäisissä suunnitelmissa oli esitetty, että uuteen tehdashalliin siirretään toinen vaakahitsauslinja (hitsaus 2) sekä poralinja. Tästä johtuen oli mielestäni selvää, että myös uuden tehdashallin layout tulisi olemaan osittain tuotantolinjatyyppinen ja osittain solutyyppinen. Se myös tarkoitti sitä, että tulevaisuudessa tehtaan tuotanto jakautuisi hitsauslinjoilla selkeästi kahteen eri tuoteryhmään. Uuteen tehdashalliin siirtyisi rakennuspalkkituotanto ja vanhassa tehdashallissa jatkuisi siltapalkkien ja kotelopalkkien tuotanto. Kuviosta 16. on nähtävissä tuotannon jakauma hitsauslinjoilta alkaen. Koska tuotanto näin selkeästi jakautui kahteen eri osastoon, layoutvaihtoehtojen suunnittelun ja arvioinnin lähtökohtana olikin hitsauslinjan (hitsaus 2) ja poralinjan sijoitus. Koneet olivat tähän saakka sijoitettuna vanhaan tehdashalliin, eikä niiden toimintosuuntien muuttaminen ollut mahdollista kalliiden muutoskustannusten takia.

26 19 YLIVIESKAN TEHTAAN UUSI TUOTANTOPROSESSI ASIAKASTILAUS MÄÄRÄMITTAISET LEVYT TERÄSTEHTAALTA TIEDOT SUUNNITTELIJALTA DSTV-FORMAATISSA P R O J E K T I N O H J A U S M A T E R I A A L I SINKO- PUHALLUS POLTTO- LEIKKAUS LAIPOIKSI JA UUMIKSI CNC- VARUSTELU OHJATTU RAKENNUSPALKIT PORAUS JA PÄIDEN MUOTOILU VARUSTELU SILTAPALKIT KOTELOPALKIT SÄRMÄN- HIONTA JA ESI- TAIVUTUS AUTO- MAATTIHITSAUS 1 ja 2 RAKENNUSPALKIT AUTO- MAATTIHITSAUS SILTAPALKIT KOTELOPALKIT P I N T A K Ä S I T T E L Y L Ä H E T Y S TARKASTUS JA DOKUMENTOINTI KUVIO 16. Ylivieskan tehtaan uusi tuotantoprosessi. Layoutvaihtoehtojen suunnittelu aloitettiin piirtämällä uuteen halliin sijoitettavista laitteista oikean kokoiset pohjakuvat. Varsinaisen tehdashallin pohjakuva pyydettiin rakennuksen pääsuunnittelijalta Insinööritoimisto Pöysälä&Sandberg Oy:ltä. Piirtämisessä ja sijoittelussa käytettiin apuna Autocad LT 2005 ohjelmaa. Koneista ja laitteista, sekä työpisteistä tehtiin omat blokit joita oli helppo siirrellä ja käännellä eri vaihtoehtojen luomiseksi. Koska yhtenä lähtökohtana oli, että tehtaan oman henkilöstön mielipiteitä kuunnellaan ja heidän kokemustaan hyödynnetään, pidettiin henkilöstön kanssa yhteisiä palavereja, joissa asioita pohdittiin. Suunnittelun edetessä kävi hyvin nopeasti ilmi, että varteenotettavia päävaihtoehtoja konesijoittelun osalta oli vain 2 kpl. Koska laajennuksen rakennesuunnittelu eteni nopeassa aikataulussa, olikin poralinjan ja hitsauslinjan sijoituspaikka lyötävä lukkoon jo melko aikaisessa vaiheessa, sillä ne vaativat suhteellisen suuret perustustyöt. Muilta osin suunnittelua jatkettiin pidempään ja varustelualueen rakenne ja sosiaalitilojen sijainti päätettiin hieman myöhemmin. Varustelualueen rakennesuunnitteluun on keskitytty osiossa 5 työväline ja työpistesuunnittelu.

27 20 Vaikka nosturisuunnittelu ja valinta ei tähän opinnäytetyöhön sisältynytkään, oli se pakko ottaa huomioon layoutvaihtoehtoja mietittäessä. Henkilöstöllä oli hyvin selkeä näkemys siitä, millaiset nostureiden tulee olla. Layoutsuunnittelun apuna ei käytetty systemaattisen layoutsuunnittelun menetelmää, eikä myöskään mitään erillisiä työnkulku kaavioita, koska näistä menetelmistä ei tässä tapauksessa olisi saatu työlle mitään lisäarvoa. Lisäksi työnkulkukaavio käy hyvin selkeästi ilmi tehtaan tuotantoprosessin kuvauksesta Layoutin valinta ja arviointi Kuten jo edellisessä osiossa todettiin, oli loppuvaiheessa mukana 2 toteuttamiskelpoista layoutsuunnitelmaa A ja B (liite 5 ja liite 6). Suunnitelmia arvioitiin hyötyarvomatriisin avulla (ks. kohta kuvio 5). Vaihtoehdoista laadittiin matriisi, johon pyrittiin löytämään mahdollisimman selkeät ja kaikkein tärkeimmät arviointikriteerit. Arvioitavat tekijät olivat: 1. Koneiden käytettävyys. Koneiden täytyy olla sijoitettuna siten, että niiden käyttö ja huolto on helppoa. Valaistus yms. ergonomia on hyvin järjestetty. Nostureiden täytyy olla saatavissa aina tarpeen mukaan. 2. Materiaalin virtaus. Materiaalia ei tarvitse kuljetella edestakaisin. Siirtomatkojen on oltava lyhyitä. 3. Layoutin selkeys. Tilassa on oltava selkeä koneiden ja työpisteiden sijoittelu. 4. Palkkiaihioiden siirtomatkat. Palkkiaihioiden siirtomatkojen on oltava hitsauksesta poralinjalle ja sieltä edelleen varusteluun mahdollisimman lyhyt. Ei edestakaisia siirtoja. 5. Varusteluosien siirtomatkat.

28 21 Varusteluosien siirtomatkojen varustelutyöpisteisiin on oltava mahdollisimman lyhyt. Ei edestakaisia siirtoja. 6. Nostureiden toiminta-alueet. Magneettipuominosturin on pystyttävä palvelemaan mahdollisimman tehokkaasti koneita ja vastaavasti koukkunosturin varustelutyöpisteitä. Nostureiden ristikkäisajo ei ole suotavaa. 7. Tilankäytön tehokkuus. Koko hallin tilojen on oltava mahdollisimman tehokkaasti tuotantokäytössä. 8. Kulkureitit. Kaikki kulkureitit ovat selkeitä ja turvallisia käyttää. Kulkureitit eivät saa olla tuotannon ja koneiden työskentelyalueella. 9. Työskentelyolosuhteet ja työturvallisuus Tiloissa on oltava mahdollisimman turvalliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet. Valaistus, ergonomia, melualtistus, pölynpoisto yms. on otettu riittävästi huomioon. 10. Ohjattavuus. Tuotantoa on helppo ohjata ja ohjeistaa. Tuotantotiloissa on oltava selkeät vastuualueet. Ei päällekkäisiä toimintoja. Matriisien arvioinnissa oli mukana tuotannon työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Joillakin yksittäisillä työntekijöillä oli hyvinkin erilaisia näkemyksiä layouttien toimivuudesta, mutta ne painottuivat pääasiassa yksittäisen työpisteiden kuten esim. poralinjan toimintaan. Laajennuksesta olisi haluttu tehdä myös suurempi ja kääntää koneiden käyttösuuntia, mutta se ei enää tässä vaiheessa ollut mahdollista. Hyötyarvomatriisi täytettiin yhteisessä palaverissa. Jokaista tekijää arvioitiin erikseen sekä annettiin kohdalle arvosana. Kuviossa 17 on kuvattu layoutvaihtoehtojen A ja B hyötyarvomatriisi.

29 22 Ruukki construction Ylivieskan tehtaan laajennus Hyötyarvomatriisi Layoutvaihtoehtojen Arvosteltava ominaisuus Painoarvo arvostelu ja punnitut pisteet A B 1. Koneiden käytettävyys Materiaalin virtaus Layoutin selkeys Palkkiaihioiden siirtomatkat Varusteluosien siirtomatkat Nostureiden toiminta-alueet Tilan käytön tehokkuus Kulkureitit Työskentelyolosuhteet ja työturvallisuus Ohjattavuus SUMMA =melkein täydellinen 4=erittäin hyvä 3=hyvä 2=välttävä 1=huono 0=ei hyväksyttävä KUVIO 17. Layoutvaihtoehtojen hyötyarvomatriisi. Hyötyarvomatriisia tutkittiin yhdessä ja todettiin että vaihtoehto B on pisteytettynä selkeästi parempi. Loppujen lopuksi valittuun vaihtoehtoon päädyttiin hyvinkin yksituumaisesti. Samassa yhteydessä oli otettava myös kantaa eri nosturivaihtoehtoihin. Niitä pohdittaessa, henkilöstön yksimielinen mielipide oli, että ainoa oikea vaihtoehto on hankkia tiloihin vinoköysinosturit. Samanlaisista nostureista oli jo pitkä kokemus vanhasta tuotantohallista, eikä tiedossa ollut mitään järkevää syytä miksi uuden tuotantotilan nosturien tulisi olla erilaiset. Osa esimiehistä vastusti asiaa kustannuksiin vedoten. Työntekijöiden ja työnjohdon kanta voitti ja uuteen tuotantotilaan päätettiin hankkia 2 kpl vinoköysinostureita, joista toinen on varustettu magneettipuomilla. Nostureiden hankinta aiheutti yllätyksen, koska niiden hinta oli selvästi kalliimpi kuin alkuperäisessä budjetissa varattu määräraha ja toimitusaika n. 5 kk. Joka tapauksessa nosturit päätettiin hankkia ehdotuksen mukaisena ja ne toimitetaankin asennettuna marraskuun puoliväliin mennessä. Kun valittua layoutvaihtoehtoa arvioidaan arvosteltavien ominaisuuksien mukaan, voidaan todeta mm. seuraavaa:

30 23 Hitsaus- ja poralinjan käytettävyys on parempi niiden läheisen keskinäisen sijainnin ansiosta. Koneet on sijoittelu selkeästi omaan funktionaaliseen tuotanto-osastoon ja varustelu selkeästi tuotantosoluista koostuvaan osastoon. Materiaali virtaa selkeästi vanhasta tuotantotilasta uuteen ja poralinjan kautta varusteluun. Palkkiaihioiden jakelu- ja siirtomatkat ovat kohtuullisen lyhyet. Varusteluosien jakelu- ja siirtomatkat ovat kohtuullisen lyhyet. Nostureilla on oma selkeä toiminta- ja palvelualueensa, eikä ristiin ajoa juurikaan tarvita. Tila on suhteellisen tehokkaassa käytössä, lukuun ottamatta poralinjan takaosaa, jossa on suhteellisen väljää. Tilaa voidaan ehkä hyödyntää tulevaisuudessa hitsauslisäaineiden yms. varastoinnissa. Hallissa on selkeät kulkureitit molemmilla sivustoilla sosiaalitiloihin, ja vanhaan tehdashalliin. Tarvittaessa palkkiaihioita voidaan lastata ajoneuvoihin myös hallin alkupäästä. Työskentelyolosuhteet ja työturvallisuus parempi koneiden sijoittelun ansiosta (melu, pöly nosturit yms.). Asiasta lisää osiossa 6.2 työsuojelunäkökohtien tarkastelu.. Tuotannon ohjattavuus on helpompaa, koska rakennuspalkkituotantoa voidaan ohjata ja kuormittaa omana kuormituspisteenään. Heikko kohtana layoutissa on palkkien välivarastointitilan puute, koneiden ja varustelualueiden välissä. Koska varustelutilasta ei haluttu tinkiä, layoutiin varattiin molemmilta puolilta hallia n. 15x3 metrin alue varustelutasojen päällä suoritettavaa varastointia ajatellen. Työn lopputuloksena syntyi layout, jossa laajennuksen alkupää toimii tuotantolinjaperiaatteella. Laajennuksen loppuosassa on neljä varustelutyöpistettä, jotka toimivat solutuotannossa. Työpisteillä on jokaisella omat työkalut ja laitteet ja niiden toiminta on suhteellisen itsenäistä. Asiaa käsitellään tarkemmin kohdassa 6.1. Jokaisessa työpisteessä voidaan suorittaa monia eri varustelutöitä. Laajennuksen lopullinen layout on esitetty liitteessä 7.

31 24 5 TYÖVÄLINE- JA TYÖPISTESUUNNITTELU 5.1 Työvälinesuunnittelu Yleistä työvälinesuunnittelusta Työvälinesuunnittelu käsittää erilaisten tuotannossa käytettävien työvälineiden suunnittelua. Ne voivat olla erilaisia jigejä, hitsaukseen tai poraukseen, tai sitten koneistuskiinnittimiä työstökeskuksille, parhaimmillaan itsenäisiä työkoneita. Useimmiten työvälineiden valmistus ei sovi omaan tuotantoon, mutta joskus yritykset suunnittelevat ja valmistavat työvälineitä itse. Esimerkiksi teräsrakenteita valmistava konepaja voi suunnitella ja valmistaa hitsauskiinnittimensä ja jiginsä itse. Jos oma osaaminen ei ole riittävää, kannattaa suunnittelu antaa ulkopuolisen ammattilaisen tehtäväksi. (Lapinleimu, Kauppinen, Torvinen ) Työväline järjestelmät Työväline järjestelmät voidaan jakaa kahteen osaan: Työvälinetoiminnot ja toimintajärjestelmät, joilla hankitaan ja ylläpidetään välineistöä. Varsinaiset fyysiset työvälineet, jotka voivat muodostaa konkreettisia järjestelmiä. Molemmat järjestelmät kuuluvat osioon, jolla luodaan valmiudet tuotannon luoviin järjestelmiin. Järjestelmillä pyritään siihen, että tuotanto voi panna tilauksen valmistukseen, ilman valmistelevia toimenpiteitä, pois lukien erikoistyökalut. Työvälineet ja työkalut ovat olennainen osa työnsuunnittelua ja sujuvan valmistuksen keskeinen edellytys. (Lapinleimu yms )

32 Työvälineet Työkaluksi kutsutaan varsinaista jalostusarvon tekevää työvälinettä (terää tai vastaavaa). Työväline on kuitenkin laaja käsite ja työkalu sen osajoukko. Seuraavassa on esitetty työvälineiden tyypin mukainen ryhmittely. 1. Konetyökalut Lastuavat terät ja pitimet Kipinätyöstöelektrodit Meistit (leikkaimet, vetimet) Muut levytyökalut (mm. särmäyspuristimen työkalut) Hitsaustyökalut Muotit 2. Kiinnittimet ja ohjaimet Koneistuskiinnittimet Hitsauskiinnittimet Kokoonpanokiinnittimet 3. Mallit ja mallineet Valumallit Polttoleikkaus mallit Kopiotyöstön mallit ja mallineet 4. Kokoonpanotyökalut Käsityökalut (avaimet taltat yms.) Apulaitteet (esim. kannattimet, vaunut, hydrauliset mutterit) 5. Nosto-ja siirtolaitteet 6. Mittavälineet

33 26 (Lapinleimu yms ) Tehdastason työvälinetoiminnot Tehdastason työvälinetoiminnot muodostavat selviä tehtäväkokonaisuuksia. Tuotetasolla ja työnsuunnittelussa suunnitellaan tarvittavat esikoistyövälineet, esimerkiksi kiinnittimet. Tuotetasoiseen toimintaan lähinnä menetelmäsuunnitteluun kuuluu myös tarkastaa, että olemassa olevat työkalut sopivat ja riittävät tuotteen valmistamiseen. Tämä tulee esille esimerkiksi NC-ohjelmoinnissa, jossa tarvitaan tarkat tiedot työkaluista ja kiinnittimistä, sekä nostotöiden suunnittelussa, jossa tarvitaan tietoa nostovälineistä. (Lapinleimu yms ) Solutason työvälinetoiminnot Solujen itsenäisyyden toteuttamiseksi pyritään siihen, että kaikki solun tarvitsemat työkalut ja välineet olisivat aina välittömästi käytettävissä. Koneistussolu tarvitsee usein laajahkon osaperheen sekä kiinnittimet että työkalut. Hitsaus- ja levytyötä tekevä solu tarvitsee jokaiselle työntekijälle henkilökohtaisten varusteiden lisäksi omat käsityökalut, hitsauslaitteet yms. Yhteiskäytössä ovat yleensä ainoastaan kalliit erikoistyökalut ja raskas nostokalusto. Kuviossa 18 on kuvaus tehdastason ja solutason työvälinetoiminnoista.

34 27 TEHDASTASO SUUNNITTELU järjestelmät erikoistyövälineet VALMISTUS OSTO KUNNON TARKASTUS JA KUNNOSTUS VARASTO SOLUTASO KUVIO 18. Tehdastason ja solutason työvälinetoiminnot (mukaillen Lapinleimu yms ) 5.2 Työpistesuunnittelu Työtilojen järjestely Työtilan koko sekä kone- ja kalustesijoittelu olisi oltava suunniteltuihin töihin sopiva. Työtilan layoutin on oltava tarvittaessa muunneltavissa tarpeen mukaan. Hyvä layout tukee tiedonkulkua ja yhteydenpitoa työntekijöiden välillä (esim. ei jouduta työskentelemään muista täysin erillään).

35 28 Liikkumisen on oltava turvallista (ei näköesteitä, läpinäkymättömiä väärään suuntaan avautuvia ovia, risteävää liikennettä, teräviä laitteiden tai kalusteiden kulmia). Portaita, kynnyksiä, epätasaisia ja liukkaita pintoja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Liikkumisväylien on oltava riittävän leveät ja vapaat (mutkat loivia, ovet leveitä). Henkilöliikenne tulisi erottaa raskaasta tavaraliikenteestä. Kulkutilat tulisi suunnitella siten, että niitä käytetään vaistomaisesti (ei oikaista, otetaan kiinni tukikahvasta, ei koneesta). Varastointitilojen tulisi olla riittävän lähellä työpistettä, jolloin tavarat ovat helposti noudettavissa. Huoltotoimille on oltava asianmukaiset hoitotasot (kulkutasot, portaat, kaiteet). Jos koneiden päällä on työskenneltävä, siellä pitää olla sopiva liikkumispinta ja tarvittaessa kaiteet. Siivoaminen tulisi olla helppoa. Lattialla ei saa olla turhia esineitä, johtoja tai letkuja. Mahdottomat siivoamiskohteet on suljettava tiiviisti. Jätteille ja roskille on varattu tarpeeksi tilaa helposti käytettävästä paikasta ja roskakorien sijainti tulisi merkitä lattiaan. Epäterveelliset työvaiheet kuten esim. meluavat koneet ja käryävät työprosessit on sijoitettava erilleen tai suojattava. (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/ergonomia/tyokalut/ergometeksti1.htm) Työpisteen ominaisuudet Työntekijän tulisi voida tarpeen mukaan järjestellä työkohteiden sijoittelua (sekä työn vaatimusten mukaan että työasennon vaihtamiseksi). Luonteva katseen suunta työkohteeseen on astetta alle katseen vaakatason. Eniten käytetty katselukohde on suoraan työntekijän edessä, jotta vältytään kiertyneeltä niskan asennolta. Katselukohteeseen tulisi nähdä esteettä. Tuleva materiaali ja valmiit tuotteet täytyy pystyä sijoittamaan työpisteen läheisyyteen niin, että kiertyminen, nostomatka ja noston korkeusero (käsiteltävien taakkojen painosta riippumatta) on pieni.

36 29 Usein tarvittaville työvälineille ja tarvikkeille on tila työpisteessä (laatikko, teline, siirrettävä taso), josta ne saadaan kurkottelematta. Jos työkohteen korkeus (esim. kokoonpanotyössä tuotteen koko) tai työntekijöiden koko vaihtelevat ja työtä tehdään pitkiä jaksoja, työtason korkeutta pitää voida säätää mahdollisuuksien mukaan. Työkohteiden tulisi olla sellaisella korkeudella ja etäisyydellä, että työtä voidaan tehdä kumartumatta ja kiertymättä, olkavarret lähellä vartaloa. Raskaiden esineiden käsittelyssä, esimerkiksi pakkaamisessa, työtason on oltava reilusti kyynärpäätason alapuolella (tällöin on yleensä myös kätevämpää seistä). Istuttaessa jalkatilan syvyys (pöydän reunasta) on polvien kohdalla oltava vähintään 45 cm ja lattiatasossa 65 cm. Jalkatilan leveys oltava vähintään 60 cm. Jalkatila on myös oltava vapaa. Siellä ei saa olla pöydänjalkoja, hyllyjä, koneen tukirakenteita tms., jotka estävät jalkojen liikuttelua tai sujuvaa siirtymistä työkohteesta toiseen. Jalkatilassa olevat ohjaimet (esim. koneen laukaisukytkimet) ovat vapaasti siirrettävissä sopivaan paikkaan. Työtasossa tai säilytystelineissä ym. ei ole teräviä reunoja tai kulmia, jotka painaisivat kättä. Työtuoli on oltava hyvä istua ja työhön sopiva. Se antaa tukea erilaisissa työasennoissa. Tuolia on helppo säätää, säädöt ovat kunnossa ja istuja osaa niitä käyttää. Korkean tuolin yhteydessä on jalkatuki tai -rengas, korkean tuolin vakavuus on hyvä. Tuolin pyörät ovat lattiaan ja työhön sopivat (tuoli liikkuu kevyesti, mutta ei karkaa alta). Työtuolille on riittävästi liikkumis- ja pyörähtämistilaa (vähintään 1m²). Seisomatyössä alusta olisi oltava joustava ja lähettyvillä tulisi olla taukotuoli. Paikallaan olevaan seisomatyöhön voi olla avuksi seisomatuki. Seisomatyöntekijällä tulisi olla riittävästi tilaa (taakse vähintään 90 cm, suuria esineitä käsitellessä 150 cm niin, että kappaleita on helppo käännellä tarvittaessa). Seisomatyössä varvastilan syvyys ja korkeus on oltava vähintään 15 cm. (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/ergonomia/tyokalut/ergometeksti4.htm)

37 Työkalut ja työliikkeet Työkalun liitoksien (paineilmaletku, kevenninvaijeri tms.) on oltava oikeassa suunnassa ja joustavia niin, että ne eivät väännä kättä. Paineilma tai roiskeet eivät saa suuntautua työntekijän paljaalle iholle, esimerkiksi ranteeseen. Työkalua käytettäessä tulee nähdä selkeästi työkohteeseen. Työkalusta saa hyvän otteen (myös käsineitä käytettäessä), laajoja sormien ojennuksia ei tarvita. Työkalun kädensija on oltava normaalikokoinen ja käteen sopiva vaikka teräosa olisi pieni. Työkalu mahdollistaa myös otteen muuntelun. Liian anatomista muotoilua olisi vältettävä. Työkalua tulisi voida käyttää ilman otteen muutoksia työliikkeen aikana. Työkalun tulisi olla sellainen, että sitä ei tarvitse puristaa liikaa. Työkalun käyttö ei saa vaatia liikaa voimaa eikä käteen saa syntyä esim. terävistä reunoista tai kohoumista paikallista painetta. Työkalua käytettäessä käden nivelten tulisi pysyä mukavuusalueellaan (esim. ranne on suorana eikä olkavarsi kohoa). Työliikkeet olisi oltava monipuolisia. Yli hartiatason tapahtuvan käsien käytön olisi oltava vain satunnaista. Toistuvissa työliikkeissä tulisi välttää erityisesti käsivoimien käyttöä, ranteen ääriasentoja tai kyynärvarren kiertyneitä asentoja. Työkohteen sijoitus tulisi olla sellainen, että esineitä tai käsiä ei tarvitse kannatella, vaan käsiä voi tukea luontevasti. Työkalun kannattelu on minimoitava keventimellä tms. Työkalun kädensijan tulisi sijaita niin, että se on tasapainossa. Työvälineen melun ja tärinän tulisi olla mahdollisimman vähäistä. (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/ergonomia/tyokalut/ergometeksti6.htm) Nostot ja siirrot Fyysinen rasitus tulisi olla työntekijän säädettävissä esimerkiksi työtahtia muuttamalla tai tauotuksella. Sellaisia kuormitushuippuja ei tulisi olla, jotka aiheuttaisivat runsasta hikoi-

38 31 lua, hengästymistä tai voimakasta lihasväsymystä. Raskaissa työvaiheissa täytyy olla mahdollista käyttää apuna konetta (tai työtoveria). Jos työtehtävä sisältää odottamattomia tai äkillisiä raskaita nostoja, tulee nostotekniikkaan kiinnittää erityistä huomiota. Yleisperiaatteena on, että työ ei saa sisältää painavia tai toistuvia käsinnostoja. Tiukkoja raja-arvoja taakan painolle ei ole, paitsi nuorille alle 18v. työntekijöille. Tällä hetkellä ohjeeksi on muodostumassa koneturvallisuusstandardien nostosuositukset: Maksimiraja on 25 kg, kun nostotyötä on vain vähän (alle 12 nostoa päivässä), nostaja on harjaantunut ja nostotilanne on hyvä (mm. seistään suorana ja taakka on lähellä vartaloa). Nostojen määrän kasvaessa ja nostotilanteen hankaloituessa maksimitaakan paino laskee. Tavoitteena voidaan pitää, että taakka painaa aina alle 5 kg. Hyvä nostokorkeus on rystystason ja kyynärpäätason välillä, ei koskaan hartiatason yläpuolella ja mahdollisimman harvoin rystystason alapuolella. Nosto on hyvä, jos taakka on lähellä vartaloa, ei kierrytä, nostoympäristö on esteetön ja siisti. Käsin taakkoja kannetaan lyhyinä jaksoina, taakka on mahdollisimman lähellä vartalon edessä ja sitä tuetaan vartaloon. Painavissa nostoissa on käytettävissä nostoapuvälineitä (esim. nostopöytiä, nostimia ja trukkia). Toistuvaan taakkojen siirtämiseen käytetään sitä varten suunniteltuja apuvälineitä: pyöräpöytiä, kevyttä pinoamisvaunua, kaltevia tasoja, rullaratoja, kärryjä, otetta auttavia tarraimia tms. (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/ergonomia/tyokalut/ergometeksti8.htm) Valaistusvaatimukset Työkohteessa on oltava riittävä valaistus. Valoa esimerkiksi normaali koneistustyö vaatii luksia. Yleisvalaistus tulee olla mukavan tasainen työtilassa ja työkohteessa (ei liiallisia varjoja). Esimerkiksi pinnanlaadun tarkastamisessa voimakas sivuvalo helpottaa virheiden näkemistä. Valaistus ei saa välkkyä, eikä auringonvalo ei saa haitata työn tekemistä. Vaaralliset paikat tulee selvästi erottua ympäristöstä.

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Kuva: ttl.fi Taustaa: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama neuvottelukunta on

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus TOT-RAPORTTI 22/03 Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kolmen työntekijän tehtävänä oli viedä suuri kassakaappi (500 kg) teollisuushallin tiloista

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitaalisen päällystysprosessin kuvaus koneasemalta lopputuotteen laatuun Lähtökohta Tehostaa

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus Vaativien teräsrakenteiden valmistus Teräsrakenteille asetettavia vaatimuksia Turvallisuus: Tapaturmariskit Ympäristöriskit luonnon voimat Kuormitukset: Väsyttävä kuorma Ylikuormitus Kuluminen, korroosio

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

3. Viikkoharjoitus Operaatiot I: Tuotteet ja tuotanto TU-A1100 Tuotantotalous 1

3. Viikkoharjoitus Operaatiot I: Tuotteet ja tuotanto TU-A1100 Tuotantotalous 1 3. Viikkoharjoitus Operaatiot I: Tuotteet ja tuotanto TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus Liittyy Timo Seppälän luentoon 26.1. Harjoitusty ö 5. Myynti, markkinointi

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava Tavaralle kuin tavaralle oma paikka Erilaiset hyllyt ja kaapit ovat tarpeen, jotta järjestys säilyy työpaikalla. Valikoimamme on runsas ja monipuolinen, joten esittelemme tällä aukeamalla tuoteperheet

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Esimerkkejä Kaks` Kättä työpajan puuosastolla tehtävistä asiakas- ja tilaustöistä

Esimerkkejä Kaks` Kättä työpajan puuosastolla tehtävistä asiakas- ja tilaustöistä Kaks` Kättä työpaja ry puuosasto Puualan perustutkinto, puuseppä Esimerkkejä Kaks` Kättä työpajan puuosastolla tehtävistä asiakas- ja tilaustöistä levykaappeja (toimistokaapit, vaatekaapit) kirjahyllyt

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden T ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden valmistaja. Otanmäen konepaja on yksi Suomen merkittävimmistä tilauskonepajoista

Lisätiedot

Oppimisympäristön tunnistamisesta osaamistodistukseen. Helsinki

Oppimisympäristön tunnistamisesta osaamistodistukseen. Helsinki Oppimisympäristön tunnistamisesta osaamistodistukseen Helsinki 29.04.2014 Raportti tunnistetusta oppimisympäristöstä Työpajan yksilöinti: organisaatio, toimiala, osoitetiedot ja tutkinto Työpajan ominaispiirteet

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. 30 1987 2017 VUOTTA SUOMESSA Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

Eläinlääkintäauto varustelut

Eläinlääkintäauto varustelut Eläinlääkintäauto varustelut Meillä on vuosikymmenien kokemus erikoisautojen rakentamisessa ja varustelussa. Nyt tämä tietotaito on myös sinun käytettävissä suunnitellessasi uutta eläinlääkintäautoa. Lähtökohtana

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Vaunut. Vaunu vapauttaa liikkumaan. Liikkuvuus lisää tuottavuutta

Vaunut. Vaunu vapauttaa liikkumaan. Liikkuvuus lisää tuottavuutta Vaunu vapauttaa liikkumaan Sovella-teollisuusvaunut kattavat sekä kevyen että raskaan teollisuuden ratkaisut. Jokaisen vaunun voi myös muunnella omien tarpeiden mukaan. Lukituksella varustetut pyörät takaavat

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Hitsaus Koneistus Pintakäsittely Kokoonpanot Asennukset

Hitsaus Koneistus Pintakäsittely Kokoonpanot Asennukset your partner in succe s s Hitsaus Koneistus Pintakäsittely Kokoonpanot Asennukset Hi t s a u s t o i m i n n o t inorest Oy:n hitsaamo on erikoistunut keskiraskaisiin ja raskaisiin paksuista F levyistä

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta.

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. TIMANTTIMERKKI Yleistä merkkiliikkeistä Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. suoritetaan erillisessä arviointitilaisuudessa. Arvioinnit

Lisätiedot

Arviointikortti 1: Pölykenttä

Arviointikortti 1: Pölykenttä Arviointikortti 1: Pölykenttä Minne ratkaisut kohdistuvat? Tämä kortti auttaa arvioimaan yhdessä kehitettyjen ratkaisujen vaikutusta työntekijöiden jauhopölyaltistumiseen. Jauhopölyn torjunta tehostuu,

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

EN 1090 kokemuksia kentältä

EN 1090 kokemuksia kentältä EN 1090 kokemuksia kentältä Mitä kaikkea vaatii? (vaatinut ) Tuotannolle (työohjeita) Toimihenkilöille (lomakkeita) Yritykselle (uusi toimintatapa) Paljonko tähän kaikkeen menee aikaa? Mitä siis konepajoissa

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Ne liittyvät samaan henkilöön, paikkaan, projektiin, asiaan, asiakkaaseen, tapahtumaan tai seikkaan.

Ne liittyvät samaan henkilöön, paikkaan, projektiin, asiaan, asiakkaaseen, tapahtumaan tai seikkaan. 6. Asiakirjapalvelu 6.1 PALVELUINFORMAATIO Palvelun nimi Asiakirjapalvelu Palvelun versio 1.0 Tunnus (ks. M14.4.42) 6.2 Avainkäsitteet 6.2.1 Tarkoituksenmukainen asiakirjakoosteiden muodostaminen MoReq2010

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan ITSM Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy 31.8.2016 Esittely Mukana suomalaisten pankkijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitotyössä

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Reikälevyt ovat osa hyvää järjestystä

Reikälevyt ovat osa hyvää järjestystä Reikälevyt ovat osa hyvää järjestystä Reikälevyt ovat tehokkaita tilanjakajia työpisteiden välillä ja ne toimivat samalla kätevinä työkalujen ja -välineiden säilytyspaikkoina. Teollisuusseinää voidaan

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen MONIKONESIMULAATTORI Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen Ylänäkymä 20 Ajoneuvon kohdealue Törmäys 10 Simulaattoriharjoitusraportti 17.4.2016 14:47:47 Tulos: Hyväksytty [m] 0 Arvo Pisteet -10

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Apuvälineiden käytön tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä selviytymistä leikkauksen jälkeen. Leikattua alaraajaa saa

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

Me tarjoamme. Sinä hyödyt

Me tarjoamme. Sinä hyödyt Me tarjoamme Kolmen konepajan yhteenliittymä tarjoaa käyttöösi monipuolista osaamistaan metallin alihankkijana. Saamme yhdessä aikaan sinulle merkittävän synergiaedun, kun keskitämme voimavaramme yhteen.

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Moduulirakenteinen pellettiratkaisu Talotoimittajan toiveita

Moduulirakenteinen pellettiratkaisu Talotoimittajan toiveita Moduulirakenteinen pellettiratkaisu Talotoimittajan toiveita Lämmitystilaelementin osalta lähteenä on käytetty Evita Valkaman ja Ossi Toikkasen projektitöitä (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2007). Työt

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus VirtuaaliKYLÄ Työtur vallisuusanaly ysi» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus Työturvallisuusanalyysi Analyysin avulla voit helposti tarkistaa ja seurata toimintasi turvallisuutta, eri aihealueittain: Melu

Lisätiedot

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT 1/01 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Eläkeläinen jäi puisen seinäelementin ja sokkelin väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Omakotityömaalla

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot