Vesa Orrenmaa TERÄSRAKENNETEHTAAN LAYOUT- JA TYÖPISTESUUNNITTELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesa Orrenmaa TERÄSRAKENNETEHTAAN LAYOUT- JA TYÖPISTESUUNNITTELU"

Transkriptio

1 Vesa Orrenmaa TERÄSRAKENNETEHTAAN LAYOUT- JA TYÖPISTESUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Syksy 2007

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekniikan toimipiste, Ylivieska Koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Työn nimi Teräsrakennetehtaan layout ja työpistesuunnittelu Työn ohjaaja Hannu Rautakoski Työelämäohjaaja Heikki Salmela Tekijä/tekijät Vesa Orrenmaa Sivumäärä liitettä Rautaruukki Oyj:n Ylivieskan tehdas on keskittynyt hitsattujen palkkien valmistukseen, (hitsatut HI-, HE-, ja HK-palkit) sekä niiden varusteluun ja pintakäsittelyyn. Rautaruukki käynnisti vuoden 2007 alussa tehtaalla laajennusinvestoinnit sen varustelu- ja pintakäsittelykapasiteetin nostamiseksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa tehtaan laajennusosalle toimiva layout sekä toimivat ja turvalliset varustelutyöpisteet, joissa työ sujuu tehokkaasti ja turvallisesti. Työ koostui kolmesta osa-alueesta. Layoutsuunnittelu, työväline- ja työpistesuunnittelu sekä riskien kartoitus ja arviointi. Jokaista aihealuetta käsitellään omana kokonaisuutenaan. Layoutsuunnittelun tuloksena syntyi kaksi layoutesitystä, joista valittiin hyötyarvomatriisia hyväksi käyttäen toteutettava vaihtoehto. Työväline- ja työpistesuunnittelun tuloksena syntyi suunnitelma varustelutyöpisteestä. Suunnitelma sisältää ergonomia- ja työsuojeluasioiden lisäksi työvälineluettelon sekä suunnitelmat hitsauskoneiden ja varusteiden sijoittelusta. Työturvallisuusriskien arviointi ja riskikartoitukset toteutettiin yhtiön sisäistä käytäntöä noudattaen. Uudelleentarkastelu suoritetaan laajennuksen käyttöönoton yhteydessä loppuvuodesta Pohdintaosiossa arvioidaan työn tuloksia aihealueittain sekä esitetään muutamia jatkokehitysmahdollisuuksia. Osa työstä sisältää yrityksen sisäistä ja salaiseksi määriteltyä aineistoa. Asiasanat Layout, tuotannon ohjaus, työsuojelu, työturvallisuus, työvälineet.

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA Date UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska unit, Technology Degree programme Industrial management Name of thesis Layout and workplace design for a steel structure factory. Instructor Hannu Rautakoski Supervisor Heikki Salmela Author Vesa Orrenmaa Pages appendixes Rautaruukki Ltd Ylivieska factory has focused on manufacturing welded plate girders, (welded WI-, WE-, ja WB-girders) and on their outfitting and surface treatment. In the early 2007 Rautaruukki started to invest in expanding the capacity of outfitting and surface treatment. The aim of this thesis was to plan and build a workable layout as well as functional and safe places of work for the enlargement part of the factory so that working will be effective and safe. The thesis consists of three sectors: Layout design, tools and workplace planning, risk analysis and risk assessment. Every sector is analysed separately. As a result of the layout design two proposals were drawn up, of which the one that utilises the profitability matrix was chosen for implementation. The result of planning the tools and the places of work was a plan for outfitting workplace. The plan involves ergonomics and industrial safety related issues as well as a list of tools and plans for the disposition of welding machines and equipment. Risk analysis was realized following the company policy. Re-examination will be performed in the last section of the year 2007 when the enlargement part of the factory is mobilised. In the discussion section of this thesis the results of the work are evaluated and some further development possibilities are proposed. A part of this thesis involves material that is for the company s internal use and is confidential. Key words Layout, production management, industrial safety, tools, tool manufacturing.

4 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on tehty v.2007 Rautaruukki Oyj:n Ylivieskan tehtaalle. Olen työskennellyt tehtaalla vuodesta 1979 lähtien ja toiminut sinä aikana lukuisissa eri työntekijä- ja toimihenkilötehtävissä. Haluan kiittää Rautaruukkia opintojeni tukemisesta sekä mahdollisuudesta tämän opinnäytetyön tekemiseen. Työnantajani on myös tukenut opintojani opintotuen ja opintovapaan muodossa jo 80-luvulla opiskellessani teknikoksi sekä myöhemmin insinööriopintojeni aikana. Viimeisin iloinen yllätys oli Helge Haaviston rahaston stipendin myöntäminen keväällä Pitkä työkokemukseni tehtaalla on auttanut opinnäytetyön tekemistä, sillä aihealue oli suhteellisen laaja ja monipuolinen. Toivottavasti työn tulokset hyödyttävät työnantajaani ja tuovat siihen käytetyn ajan takaisin paremman tuloksen muodossa. Haluan kiittää myös työtovereitani kärsivällisyydestä ja kannustuksesta tuskaillessani varsinaisten tuotantoprojektieni, opiskeluni ja tämän lopputyön aiheuttamien paineiden kanssa. Kiitokset työn ohjaajalle myyntipäällikkö Hannu Rautakoskelle sekä valvojalle lehtori Heikki Salmelalle hyvistä neuvoista ja opastuksesta. Lopuksi haluan kiittää erityisesti kotijoukkojani tuesta opintojen aikana. Ylivieskassa Vesa Orrenmaa

5 JOHDANTO Yrityksen esittely Tuotteet Asiakkaat Toimipaikat Ylivieskan tehdas Työn lähtökohdat Työn sisältö ja tavoitteet 3 U 2 AIKATAULU 4 3 LAYOUTSUUNNITTELU Yleistä layoutsuunnittelusta Layouttyypit Tuotantolinjalayout Funktionaalinen layout Solulayout Tuotetehtaat ja verstaat Layoutin valinta ja suunnittelu Layoutin valinta Layoutin suunnittelu 11 4 LAYOUTSUUNNITTELUN TOTEUTUS Suunnittelun lähtökohdat Hitsattujen palkkien tuotanto Tavoitteet ja rajoitukset Työn tavoitteet Työn rajoitukset Työn toteutus Nykyisen layouttyypin määritys Uuden layoutin suunnittelu Layoutin valinta ja arviointi 20 5 TYÖVÄLINE- JA TYÖPISTESUUNNITTELU Työvälinesuunnittelu Yleistä työvälinesuunnittelusta Työväline järjestelmät Työvälineet Tehdastason työvälinetoiminnot 26

6 5.1.5 Solutason työvälinetoiminnot Työpistesuunnittelu Työtilojen järjestely Työpisteen ominaisuudet Työkalut ja työliikkeet Nostot ja siirrot Valaistusvaatimukset Meluntorjunta 32 6 TYÖPISTEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Varustelutyöpisteiden suunnittelu Hitsauslaitteiden sijoitus Hitsauskonevaunu ja radat Varustelutasot Työsuojelunäkökohtien tarkastelu Yleisjärjestely Työkalut Nostot ja siirrot Valaistus Meluntorjunta 44 7 RISKIEN ARVIONTI Yleistä Riskienhallinnan määritelmät Riskienhallinnan osa-alueet Riskien luokittelu Toimenpiteet riskien poistamiseksi Riskin arviointi Riskien ja turvallisuuden hallinta 51 8 RISKIKARTOITUSEN TOTEUTUS Hitsauskone 2.n riskikartoitus Poralinjan riskikartoitus Varustelutyön riskikartoitus 55 9 TULOKSET JA POHDINTA Layoutsuunnittelun tulosten arviointi 56

7 9.2 Varustelutyöpisteiden suunnittelun ja toteutuksen arviointi Riskikartoitusten tulosten arviointi 58 LÄHTEET LIITTEET

8 1 JOHDANTO 1.1 Yrityksen esittely Ruukki Construction on Rautaruukki konserniin kuuluva divisioona. Se on vuonna 2006 toteutuneen yrityskaupan myötä (PPTH-Norden Oy) myös teräsrakentaja. Ruukki Construction on mm. rakennusten, siltojen ja koneiden kantavien rakenteiden järjestelmätoimittaja. Se haluaa tarjota ja liittää rakenteiden toimituksiin asiakkaalleen oleellisia lisäarvoja tuottavia osaamispalveluita, kuten esimerkiksi projektinjohto-, rakennesuunnittelu- ja työmaapalvelut. Ruukki Construction haluaa toimittaa asiakkaan odotusten ja toiveiden mukaisen toimituskokonaisuuden suunnittelusta työmaapalveluihin luotettavasti, turvallisesti, nopeasti ja taloudellisesti. Rakennuksen kantavat rakenteet ja niihin liittyvät taso-, seinä- ja kattorakenteet mallinnetaan tällöin yhteen suunnitelmaan käyttämällä tarkoitukseen erityisesti kehitettyjä suunnittelujärjestelmiä. Tuotteiden ja palvelujen yhdistelmä sovitaan asiakkaan kanssa hankekohtaisesti Tuotteet Teräsrakenteiden valmistus käsittää metallipohjaisia osia, rakenteita tai kokonaisuuksia. Tuotteisiin kuuluvat mm. terässillat, rakennusten teräsrungot, ulkoseinät, julkisivut, vesikattorakenteet, meluesteet sekä kaiteet ja portaat Asiakkaat Ruukki Constructionin ydinmarkkinan muodostavat Pohjoismaat, Baltian maat, itäinen Keski-Eurooppa, Venäjä ja Ukraina. Teräsrakentajien merkittävimmät asiakastoimialat ovat kone- ja laitevalmistajat sekä rakentaminen. Muita asiakastoimialoja ovat, kuljetusvälineteollisuus, paperi-, kemian-, teräsja öljyteollisuuden tehdasinvestoinnit, julkinen hallinto sekä VR.

9 Toimipaikat Ruukki Constructionilla on tehtaita ja toimipaikkoja sekä Suomessa että ulkomailla. Suomen toimipaikat sijaitsevat Alajärvellä, Vimpelissä, Alavudella, Seinäjoella, Kalajoella ja Ylivieskassa. Ulkomailla toimipaikkoja on mm. Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Ukrainassa, Romaniassa, Puolassa sekä muutamissa muissa Euroopan maissa Ylivieskan tehdas Ylivieskan tehtaan tuotanto on keskittynyt hitsattujen palkkien aihiovalmistukseen, (hitsatut HI-, HE-, ja HK-palkit) sekä niiden varusteluun ja pintakäsittelyyn. Tuotteina ovat mm. pilarit, siltapalkit, kotelopalkit sekä nosturiradat. Perusraaka-aineena on Raahen terästehtaan kuumavalssattu teräslevy. Tehtaalla on erinomainen teräslevyjen ja palkkien käsittelyyn suunniteltu kalusto kuten mm. magneettinosturit, sinko, polttoleikkauslinjat, jauhekaarihitsauslinjat, CNC-ohjattu polttoporalinja, sekä varustelutyöpisteet ja pintakäsittelylaitos. Tehtaalla on pinta-alaa n m², hitsauskapasiteetti n t/vuosi sekä hyvät liikenneyhteydet rautatie-, maantie- ja merikuljetuksiin. Henkilövahvuus on n.70. Kuvioissa 1 ja 2 on esitelty Ylivieskan tehtaan tuotteita. KUVIO 1. Siltapalkki KUVIO 2. Kasattu tyyppisilta

10 3 1.2 Työn lähtökohdat Opinnäytetyön kohteena on Rautaruukki Oyj:n Ylivieskan tehtaan laajennus, joka sisältää uuden tehdashallin rakentamisen, pinta-alaltaan 3100 m² sekä automaattilinjojen (hitsaus ja polttoporaus) siirtämisen olemassa olevasta tehdashallista laajennusosaan. Laajennusosan rakentaminen ja koneiden siirrot suunnitelmineen toteutetaan rakennuttajan toimesta. Laajennusosan ja vanhan tehdashallin layoutsuunnittelu sekä koneiden, laitteiden ja työpisteiden suunnittelu toteutetaan oman henkilökunnan toimesta. Näin varmistetaan olemassa olevan tiedon ja kokemuksen täysimittainen hyödyntäminen sekä aikaansaadaan toimivat ja tehokkaat ratkaisut. 1.3 Työn sisältö ja tavoitteet Tämä opinnäytetyö sisältää Rautaruukki Oyj:n Ylivieskan tehtaan laajennus ja muutostöihin liittyen seuraavat osa-alueet. Työn aikataulutus Laajennusosan layout suunnitelma Varustelutyöpisteiden rakennesuunnittelu, sisältäen hitsauskoneiden kuljetinjärjestelmät rakennesuunnitelmineen Riskikartoitusten teko laajennusosalle Työn tavoitteena on suunnitella ja rakentaa tehtaan laajennusosalle toimiva layout sekä toimivat ja turvalliset varustelutyöpisteet, joissa työ sujuu tehokkaasti ja turvallisesti. Koska uuden tehdashallin sijainti ja koko on lyöty lukkoon jo alkuvuodesta 2007 investointiesitystä laadittaessa, rajoittaa se jonkin verran layoutsuunnittelua ja ideointia. Opinnäytetyössä ei käsitellä vanhan tehdashallin sekä pintakäsittelylaitoksen tuotantotilojen muutoksia ja kehitystoimia.

11 4 Opinnäytetyön aihealue on suhteellisen laaja ja käsittelee tehtaan layoutsuunnittelun lisäksi myös työpiste-, laite-, työkalu-, yms. suunnittelua. Sen vuoksi pyrin pitäytymään sekä teoria että toteutus osioissa, vain oleellisissa ja työn kannalta keskeisissä asioissa. Piirustuksista, luetteloista yms. dokumenteista esitän liitteinä vain sen, mikä kokonaisuuden hahmottamiseksi on tarpeellista. 2 AIKATAULU Tämän opinnäytetyön tekeminen on aloitettu huhtikuussa Tavoitteenani on saada se valmiiksi marraskuussa 2007, jolloin myös tehtaan laajennus otetaan käyttöön. Aloituspalaveri pidettiin Ylivieskassa Opinnäytetyön aikataulu perustuu Ylivieskan tehtaan laajennuksen yleisaikatauluun sekä laiteasennusten aikatauluun. Ylivieskan tehtaan laajennuksen yleisaikataulu ja laiteasennusten aikataulu on esitetty liitteessä 1 ja 2. Opinnäytetyön aikataulu on esitetty liitteessä 3. 3 LAYOUTSUUNNITTELU 3.1 Yleistä layoutsuunnittelusta Layout on teollisuudessa yleisesti käytetty termi, jolla tarkoitetaan tuotantojärjestelmän eri osien, kuten koneiden, laitteiden, varastojen ja kulkuväylien sijoittelua tehdastiloissa. Layoutsuunnittelu sisältää edellisten lisäksi myös materiaalivirtojen suunnittelun. Layoutsuunnittelua pidetään usein itsenäisenä työvaiheena. On kuitenkin väärin irrottaa sitä omaksi työvaiheekseen koska se on osa tuotantolaitoksen suunnittelua (kuvio 3).

12 5 Tuotantoprosessi Malli Toteutus Valmistusprosessi Layout Tuotantolaitos KUVIO 3. Tuotantolaitoksen suunnittelu layoutsuunnittelun näkökulmasta. (Mukaillen Vähäpassi 1983, 14). Tuotantolaitteiden sijoittelun ja työkulun perusteella, layoutit jaetaan kolmeen eri päätyyppiin. Tuotantolinjalayoutiin, funktionaaliseen (toimintokohtaiseen) eli teknologiseen layoutiin sekä solulayoutiin. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri, Miettinen 2005, 475.) 3.2 Layouttyypit Tuotantolinjalayout Tuotantolinjassa koneet ja laitteet ovat työnkulun mukaisessa järjestyksessä (kuvio 4). Tuotantolinja on erikoistunut tietyn tuotteen valmistamiseen. Valmistus ja kappaleenkäsittely on automatisoitua ja tehokasta. Työnkulku on selkeää ja eri työvaiheiden välillä voidaan käyttää erilaisia mekaanisia kuljettimia. (Haverila ym. 2005, 475.)

13 6 Osan B valmistuslin- Osan A valmistuslin- Vastaanotto Osan C valmistuslin- Lähetysosasto KUVIO 4. Tuotantolinjalayout (mukaillen Haverila ym. 2005, 475.) Edellytyksenä tuotantolinjan rakentamiselle on suuri volyymi ja korkea kuormitusaste. Suurien valmistusmäärien ansiosta saadaan tuotteen yksikköhinnat pidettyä alhaisena, vaikka linjan rakentamiskustannukset ovat yleensä suuret. Tuotantolinja sietää huonosti häiriöitä, koska pienikin häiriö vaikuttaa helposti koko linjan toimivuuteen ja tuottavuuteen. (Haverila ym. 2005, 475.) Tuotantolinjan laadunvalvonta on erittäin tärkeää, koska häiriöiden aiheuttamat kustannukset ovat suuret ja linja tuottaa nopeasti myös virheellisiä tuotteita. Selkeä työnkulku tekee tuotantolinjan ohjauksen suhteellisen helpoksi, sillä sitä ohjataan yhtenä kokonaisuutena. (Haverila ym. 2005, ) Tuotantolinjalayoutin ominaisuuksia: pienet yksikkökustannukset vähän keskeneräisiä töitä usein jäykkä tuotepolitiikassa vaikea ja kallis rakentaa suuri häiriöalttius tuotannonohjaus helppoa vaikea lisätä kapasiteettia korkea kuormitusaste %

14 Funktionaalinen layout Funktionaalisessa layoutissa koneet ja työpaikat ryhmitellään työtehtävän samankaltaisuuden perusteella. Esimerkiksi kaikki sorvit ovat sorvaamossa, hitsauskoneet hitsaamossa ja jne. Funktionaalista layoutia nimitetään myös teknologiseksi layoutiksi koneiden tuotantoteknologiaan perustuvan ryhmittelyn vuoksi. (Haverila ym. 2005, 476.) Automaattikoneet Jyrsinkoneet Porakoneet Sorvit Höylät Hiomakoneet Tarkastus Tuotevarasto Raaka-ainevarasto Kokoonpano Lähetysosasto KUVIO 5. Funktionaalinen layout (mukaillen Haverila ym. 2005, 477.) Funktionaalisessa layoutissa tuotantomäärät ja tuotetyypit voivat vaihdella huomattavasti. Koneet ja laitteet ovat normaalisti monipuolisia yleiskoneita, joilla voidaan valmistaa joustavasti erilaisia tuotteita. Tuotteet valmistetaan tavallisesti yksittäiskappaleina tai sarjoina. Koska kappaleiden työnkulku saattaa poiketa toisistaan huomattavasti, voidaan kappaleenja materiaalinkäsittelyyn soveltaa automaatiota melko rajoitetusti. Tuotannon ohjaus perustuu eri koneille jonottavien kappaleiden järjestelyyn. Koska töiden ohjaus oikea-aikaisesti eri työkohteesta toiseen on hankalaa, työjonot kasvattavat keskeneräisen tuotannon määrää ja pidentävät läpimenoaikaa. (Haverila ym. 2005, 476.) Funktionaalisen layoutin ominaisuuksia: suuret yksikkökustannukset

15 8 paljon keskeneräisiä töitä joustava tuotepolitiikassa helppo rakentaa pieni häiriöalttius tuotannonohjaus vaikeaa joustava kapasiteetin lisäämisessä kuormitusaste % Solulayout Solulayout muodostaa itsenäisen, eri koneista ja työpaikoista kootun ryhmän, joka on erikoistunut tiettyjen osien valmistamiseen tai työvaiheiden suorittamiseen (kuvio 6). Solulayout onkin funktionaalisen layoutin ja tuotantolinjan eräänlainen välimuoto. Sorvi Porakone Sorvaus Materiaali Valmiit osat/tuotteet Avarruskone Hiomakone Sorvi Hitsaus ylimääräiset työpaikat KUVIO 6. Solulayout (mukaillen Haverila ym. 2005, 478.) työntekijät Solujen läpäisyajat ovat huomattavasti lyhyemmät funktionalliseen layoutiin verrattuna. Materiaalivirta on selkeä, eikä välivarastoja esiinny. Solu kykenee valmistamaan joustavasti niitä tuotteita mihin se on suunniteltu. Asetusajat eri tuotteiden välillä ovat lyhyet. Eri tuotteiden tuotantomäärät voivat vaihdella paljonkin. Tuotteita valmistetaan tavallisesti yk-

16 9 sittäiskappaleina tai sarjoina. Solun tuotannonohjaus on helppoa, koska jokainen solu muodostaa oman kuormituspisteen. (Haverila ym. 2005, ) Solulayoutin ominaisuuksia: lyhyet läpäisyajat ei välivarastoja joustava tuotanto lyhyet asetusajat helppo tuotannonohjaus kuormitusasteen suuri vaihtelu helpottaa laadunvalvontaa ryhmä työskentelee itsenäisesti ja sopii työnjaon ja tehtävien kierrättämisen motivoi työntekijöitä ja nostaa tuottavuutta Tuotetehtaat ja verstaat Suuren tuotantolaitoksen toiminta voidaan jakaa pienempiin erikoistuneisiin yksiköihin, tuotetehtaisiin tai verstaisiin. Tuotetehdas on itsenäinen organisaatioyksikkö, joka vastaa oman tuotteen tai osan valmistamisesta. Jako tuotetehtaisiin tapahtuu tuotteen tai valmistusteknologian mukaan. Tuotetehtaalla on useimmiten oma johto sekä tuotannon ja materiaalitoimintojen suunnittelu. Tuotetehtaiden avulla pyritään parantamaan tuottavuutta ja yksinkertaistamaan toiminnanohjusta. Tuottavuuden nousu perustuu tuotetehtaan erikoistumiseen, sekä selkeisiin talous-, tuottavuus- ja laatuvastuisiin. Tuotetehtaan ohjaus on helppoa. Se on yritykselle sisäinen toimittaja, jolta tilataan tarvittavat tuotteet ja komponentit. (Haverila ym. 2005, 479.)

17 Layoutin valinta ja suunnittelu Layoutin valinta Layouttyyppi tuotantolaitokselle valitaan tuotevalikoiman laajuuden ja tuotettavien määrien perusteella. Tuotantolinjalayoutia sovelletaan tuotettaessa suuria määriä samantyyppisiä tuotteita. Funktionaalinenlayout on parhaimmillaan kun valmistettavien tuotetyyppien määrä on suuri, mutta tuotantomäärät pienet. Solulayoutia käytetään valmistettaessa eri tuotteita toistuvasti, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että kannattaisi muodostaa tuotelinja. Soluissa voidaan tuotelinjaa joustavammin valmistaa erityyppisiä tuotteita. Kuviossa 7. on kuvattu eri valmistusjärjestelmien soveltuvuutta eri tuotemäärille ja tuotevalikoimille. (Haverila ym. 2005, 479.) Määrä Tuotantolinjalayout Solulayout Funktionaalinen layout KUVIO 7. Tuote-määrä analyysi (Haverila ym. 2005, 479.) Tehtaan layout muodostuu yleensä erityyppisistä osalayouteista. Se voi vaihdella tuotantoprosessin vaiheiden mukaan. Esimerkiksi tuotteen osat valmistetaan funktionaalisessa tai solulayoutissa ja ne kokoonpannaan tuotantolinjassa. Funktionaalisesti järjestetyssä konepajassa voidaan osa valmistuksesta organisoida soluiksi. Nykyajan tuotantoautomaatio on lisännyt valmistuksen joustavuutta ja lyhentänyt asetusaikoja. Yhdistämällä riittävä määrä

18 11 eri tuotteita samaan valmistusprosessiin on mahdollista saavuttaa riittävä tuotantomäärä solun tai tuotantolinjan muodostamiselle Layoutin suunnittelu Layoutsuunnittelu on monivaiheinen prosessi, johon vaikuttaa suuri määrä erilaisia tekijöitä. Tuotantojärjestelmän layout on aina kompromissi, koska kaikkien tekijöiden suhteen optimaalista ratkaisua ei yleensä ole löydettävissä. Layoutsuunnittelun peruslähtökohtana ovat seuraavat tekijät: (Haverila ym. 2005, ) Tuotteiden perustiedot määrittelevät lopputuotteiden rakenteen, käytettävät puolivalmisteet, komponentit sekä raaka-aineet. Työvaiheistus kertoo tuotteen työvaiheet ja niiden järjestyksen. Tuotantomäärän perusteella mitoitetaan tuotantokoneisto ja määritellään tuotantomuoto ja- tekniikka. Tuotannon aikajänne kertoo, kuinka pitkän ajan tuotanto tulee säilymään suunnitelman mukaisena. Aikajänteen pituus vaikuttaa investointien kannattavuuteen. Tukitoiminnot kertovat, mitä valmistusta tukevia toimintoja tarvitaan. Tukitoimintoja ovat esimerkiksi sosiaalitilat. työkaluhuolto, jätteiden käsittely ja paineilmankehityslaitteisto. Layoutsuunnittelun keskeisenä tavoitteena on materiaalivirtojen tehokas suunnittelu. Materiaalin kuljetuskerrat ja matkat pyritään minimoimaan osastojen ja työpisteiden sijoittelua suunniteltaessa. Tuotannon ohjauksen ja toiminnan kehittämisen kannalta on myös edullista sijoittaa toisiaan seuraavat työnvaiheet siten, että materiaalivirrat ovat mahdollisimman selkeät. (Haverila ym. 2005, 482.) Hyvän layoutin ominaisuuksia ovat seuraavat: Kaikki layoutiin vaikuttavat tekijät on otettu huomioon. Materiaalia liikutetaan niin vähän kuin mahdollista. Valmistus etenee yhdensuuntaisena virtana. Kaikki tilat on tehokkaasti käytetty. Työturvallisuus ja työtyytyväisyys on otettu huomioon.

19 12 Layout on helposti ja joustavasti muutettavissa. Layoutsuunnittelussa on myös otettava huomioon mahdolliset laajennus- ja muutostarpeet. Tuotantomäärien ja tuotetyyppien muuttuessa on layoutia pystyttävä muuttamaan joustavasti. Mahdolliset muutostarpeet pitää ottaa huomioon erityisesti vaikeasti siirrettävien koneiden ja laitteiden sijoittelussa. Maalauslinjat, tuotantolinjat, raskaat koneet ja kiinteät varastorakennelmat on sijoitettava siten, etteivät ne haittaa layoutin myöhempää kehittämistä. (Haverila ym. 2005, 482.) Layout suunnittelu sisältää neljä päävaihetta jotka ovat: Sijainnin määrittely, joka tehdään vanhan tehtaan uudistamisen yhteydessä tai uuden tehtaan sijaintipaikkaa valittaessa. Tehtaan yleissuunnittelu, jossa määritellään karkeasti valmistusosastojen koko ja sijainti Yksityiskohtainen suunnittelu, jossa suunnitellaan valittu yksityiskohtainen layout Projektin toteutuksen suunnittelu Paikan tai alueen määrittelyssä joudutaan ratkaisemaan, mihin valmistus on sijoitettava. Tällöin voi tulla kyseeseen uusien lisälaajennusten tai rakennusten rakentaminen tai jopa uuden paikkakunnan valinta. Kokonaisuuden karkeasuunnittelussa määritellään lähtöarvot layoutsuunnitteluun, kuten tilantarve, tuotantomäärät, valmistusjärjestelmän tyyppi jne. Systemaattisen layoutsuunnittelun avulla suunnitellaan layoutvaihtoehdot, tarpeen mukaan noin 2-5 eri vaihtoehtoa. Nämä vaihtoehdot arvostellaan ja valitaan yksityiskohtaiseen suunnitteluun parhaiten sopiva vaihtoehto. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on tarkoituksena valitun layoutin viimeistely siten, että koneet ja laitteet sijoitetaan kuvaan, jotta arkkitehdit, erikoissuunnittelijat ja urakoitsijat voivat tehdä omat suunnitelmansa layoutsuunnitelman jatkoksi. Yksityiskohtaisesti suunniteltu layout on erittäin havainnollinen, mikäli se esitetään kaksi- tai kolmiulotteisena. Toteuttamisen suunnittelussa on pyrittävä hankkimaan layoutsuunnitelmille hyväksyntä kaikilta sellaisilta henkilöiltä, jotka päättävät asioista tai tulevat työskentelemään tuotanto-

20 13 tiloissa. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen johto, työnjohto, kunnossapitohenkilöstö, työsuojeluhenkilöstö sekä työntekijät. Eri layoutvaihtoehtojen arviointiin kannattaa käyttää hyväksi esimerkiksi hyötyarvomatriisia (kuvio 8). Siinä annetaan kullekin arvioitavalle ominaisuudelle painoarvo. Tämän jälkeen eri ratkaisuvaihtoehdot pisteytetään ja pisteet kerrotaan painoarvolla. Lopuksi painoarvotetut pisteet lasketaan yhteen parhaimman vaihtoehdon määrittämiseksi. (Haverila ym. 2005, 481.) Arvosteltava ominaisuus Painoarvo Vaihtoehtojen arvostelu ja punnitut pisteet A B C D E 1. Materiaalin kulku 8 E 24 I 16 E 24 E Pinta-alan hyödyntäminen 6 A 24 A 24 H 12 H Investointikustannus 10 H 20 O 10 H 20 A Valmistuksen ohjaus 3 A 12 U 0 A 12 A Joustavuus laajennukselle 7 E 12 A 28 E 12 A Huolto 6 A 24 O 6 H 12 H 12 SUMMA A=melkein täydellinen (4) E= Erittäin hyvä (3) H=Hyvä (2) V=välttävä (1) U=huono (0) X=ei hyväksyttävä (-) KUVIO 8. Hyötyarvomatriisi. (mukaillen Haverila ym. 2005, 481.) 4 LAYOUTSUUNNITTELUN TOTEUTUS 4.1 Suunnittelun lähtökohdat Ruukki Constructionin Ylivieskan tehdas on keskittynyt hitsattujen palkkien aihiovalmistukseen, sekä niiden varusteluun ja pintakäsittelyyn. Tuotteina ovat mm. pilarit, siltapalkit, kotelopalkit sekä nosturiradat. Kappaleet ovat suhteellisen suuria ja painoltaan 1000kg.sta lähes 100 tonniin saakka. Perusraaka-aineena on Raahen terästehtaan kuumavalssattu teräslevy. Tehtaalla on erinomainen teräslevyjen ja palkkien käsittelyyn suunniteltu kalusto ku-

21 14 ten mm. magneettinosturit, sinko, polttoleikkauslinjat, jauhekaarihitsauslinjat, CNC-ohjattu polttoporalinja, sekä varustelutyöpisteet ja pintakäsittelylaitos. Tehtaalla on pinta-alaa n m², hitsauskapasiteetti n t/vuosi sekä hyvät liikenneyhteydet rautatiemaantie- ja merikuljetuksiin. Henkilövahvuus on n.70. Tehdas on viime vuodet keskittynyt pääasiassa hitsattujen palkkien aihiovalmistukseen ja varustelu ja pintakäsittely on suoritettu divisioonan Kalajoen tehtaalla. Vuonna 2006 on divisioonassa päätetty tehostaa valmistusprosessia, jonka seurauksena Ylivieskan tehtaalle keskitetään kaikki hitsattujen palkkien aihiovalmistus, sekä niihin liittyvä varustelu ja pintakäsittely. Koska tehtaalla ei ole riittävästi tilaa ja kapasiteettia suorittaa kaikkia hitsattujen palkkien varustelutöitä, on vuoden 2006 lopulla tehty päätös tehtaan laajentamisesta. Tehtaan laajennustöihin liittyvä layout ja laitesuunnittelu sekä niihin liittyvät toimet, oli päätetty suorittaa mahdollisimman suurelta osin oman henkilöstön voimin. Tällä pyrittiin siihen, että henkilöstön mielipiteet, osaaminen ja kokemus saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Tehtaalla on tästä hyviä tuloksia aikaisempien kehitysprojektien toteutuksessa Hitsattujen palkkien tuotanto Ylivieskan tehdas käyttää valmistukseen pääsääntöisesti Raahen terästehtaan teräslevyä. Levyt saapuvat tehtaan varastoon rautatiekuljetuksena. Kun saapuneet levyt otetaan tuotantoon ne sinkopuhalletaan ruosteen, valssihilseen sekä muiden epäpuhtauksien poistamiseksi. Sen jälkeen ne polttoleikataan rainoiksi, laipparainat hiotaan ja vaakalinjalle menevät esitaivutetaan. Hitsauslinjoja on 3 kpl ja hitsausmenetelmänä automaattinen jauhekaarihitsaus. Hitsauksen jälkeen palkit siirretään suoraan varustelutyöpisteisiin (siltapalkit, kotelopalkit) tai viedään poraukseen CNC-ohjatulle polttoporalinjalle. Varustelun ja tarkastuksen jälkeen palkit hiekkapuhalletaan ja maalataan pintakäsittely laitoksessa ja siirretään varastoon odottamaan kuljetusta asiakkaalle. Kuviossa 9. on kuvattu Ylivieskan tehtaan tuotantoprosessi.

22 15 YLIVIESKAN TEHTAAN TUOTANTOPROSESSI ASIAKASTILAUS MÄÄRÄMITTAISET LEVYT TERÄSTEHTAALTA TIEDOT SUUNNITTELIJALTA DSTV-FORMAATISSA P R O J E K T I N O H J A U S M A T E R I A A L I SINKO- PUHALLUS POLTTO- LEIKKAUS LAIPOIKSI JA UUMIKSI SÄRMÄN- HIONTA JA ESI- TAIVUTUS AUTO- MAATTINEN JAUHEKAARI- HITSAUS CNC- OHJATTU PORAUS JA PÄIDEN MUOTOILU VARUSTELU JA PINTAKÄSITTELY L Ä H E T Y S TARKASTUS JA DOKUMENTOINTI KUVIO 9. Hitsattujen palkkien tuotantoprosessi Ylivieskan tehtaalla. Kuvioissa on esitetty tehtaan tuotannon muutamia tärkeimpiä tuotantovaiheita, jotta lukijalle tulisi selkeämpi kuva tuotannosta. Kuvista puuttuu jatkohitsaus, esitaivutus/särmänhionta ja pintakäsittelyvaiheet, eikä niitä myöskään käsitellä tässä opinnäytetyössä. KUVIO 10. Levyjen sinkopuhallus KUVIO 11. Levyjen polttoleikkaus

23 16 KUVIO 12. Pystyhitsauslinja KUVIO 13. Vaakahitsauslinja KUVIO 14. Polttoporalinja KUVIO 15. Palkkien varustelua Tehtaan nykyinen layout on esitetty liitteessä Tavoitteet ja rajoitukset Työn tavoitteet Koska tehtaan laajennuksen koko ja sijainti oli päätetty jo aikaisemmassa vaiheessa investointisuunnitelmien yhteydessä, painottui suunnittelu laajennusosan yleissuunnitteluun sekä yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Työn tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman toimiva layout, jossa kaikki tuotannon erityispiirteet on otettu huomioon. Työlle asetettuja tavoitteita olivat: Virtaava ja tehokas tuotanto

24 17 Selkeä kokonaisuus Turvalliset ja hyvät työolosuhteet Tehokas tilankäyttö Hyvä ohjattavuus Työn rajoitukset Rajoittavana tekijänä oli se, että laajennuksen sijainti ja koko oli jo aikaisemmin päätetty. Tästä johtuen sekä tilojen että tuotantokoneiden ja laitteiden sijoitusvaihtoehdot olivat rajalliset. Tehtaan vanhasta tuotantohallista siirrettiin koneita uusiin tiloihin ja tilalle rakennettiin varustelutyöpisteitä lähinnä sillanrakennuksen ja kotelopalkkien tarpeisiin. Näiden uusien varustelutyöpisteiden suunnittelua ja toteutusta ei tässä yhteydessä käsitellä. 4.3 Työn toteutus Nykyisen layouttyypin määritys Kun tehtaan koneiden sijoittelua ja tuotantoa tarkastellaan, on helppo havaita että sen tuo- tanto on jakautunut kolmeen selkeään osaan. Tuotannon alkupää, sisältää levyjen sinkouksen, polttoleikkauksen, jatkohitsauksen, esitaivutuksen ja hionnan sekä palkinhitsauksen. Tuotannon keskiosa sisältää palkkien katkaisun ja porauksen sekä varusteluosien asennuksen ja hitsauksen. Loppuosa tuotannosta on pintakäsittely, joka on sijoitettu eri rakennukseen. Tuotannon alkuosa on virtaava ja selkeästi tuotantolinjatyyppinen, vaikkakin koneiden sijoittelu tuo mieleen funktionaalisen layoutin. Se on pitkälle koneellistettu ja automatisoitu. Koneet ovat suhteellisen kookkaita ja kalliita ja tarkoitettu vain tietynlaisiin töihin.

25 18 Tuotannon keskiosa, eli varustelu muistuttaa enemmän solutuotantoa. Työntekijät toimivat ryhmissä ja vastaavat suhteellisen itsenäisesti omien työpisteidensä toiminnasta. Poralinja on oma solunsa ja sen kautta kulkee lähinnä vain rakennuspalkkituotanto. Tuotannon loppuosa eli pintakäsittely on taas tuotantolinja tyyppinen. Pintakäsittelylaitoksen läpi kulkevat kaikki tuotteet ennen lähetystä Uuden layoutin suunnittelu Jo alkuperäisissä suunnitelmissa oli esitetty, että uuteen tehdashalliin siirretään toinen vaakahitsauslinja (hitsaus 2) sekä poralinja. Tästä johtuen oli mielestäni selvää, että myös uuden tehdashallin layout tulisi olemaan osittain tuotantolinjatyyppinen ja osittain solutyyppinen. Se myös tarkoitti sitä, että tulevaisuudessa tehtaan tuotanto jakautuisi hitsauslinjoilla selkeästi kahteen eri tuoteryhmään. Uuteen tehdashalliin siirtyisi rakennuspalkkituotanto ja vanhassa tehdashallissa jatkuisi siltapalkkien ja kotelopalkkien tuotanto. Kuviosta 16. on nähtävissä tuotannon jakauma hitsauslinjoilta alkaen. Koska tuotanto näin selkeästi jakautui kahteen eri osastoon, layoutvaihtoehtojen suunnittelun ja arvioinnin lähtökohtana olikin hitsauslinjan (hitsaus 2) ja poralinjan sijoitus. Koneet olivat tähän saakka sijoitettuna vanhaan tehdashalliin, eikä niiden toimintosuuntien muuttaminen ollut mahdollista kalliiden muutoskustannusten takia.

26 19 YLIVIESKAN TEHTAAN UUSI TUOTANTOPROSESSI ASIAKASTILAUS MÄÄRÄMITTAISET LEVYT TERÄSTEHTAALTA TIEDOT SUUNNITTELIJALTA DSTV-FORMAATISSA P R O J E K T I N O H J A U S M A T E R I A A L I SINKO- PUHALLUS POLTTO- LEIKKAUS LAIPOIKSI JA UUMIKSI CNC- VARUSTELU OHJATTU RAKENNUSPALKIT PORAUS JA PÄIDEN MUOTOILU VARUSTELU SILTAPALKIT KOTELOPALKIT SÄRMÄN- HIONTA JA ESI- TAIVUTUS AUTO- MAATTIHITSAUS 1 ja 2 RAKENNUSPALKIT AUTO- MAATTIHITSAUS SILTAPALKIT KOTELOPALKIT P I N T A K Ä S I T T E L Y L Ä H E T Y S TARKASTUS JA DOKUMENTOINTI KUVIO 16. Ylivieskan tehtaan uusi tuotantoprosessi. Layoutvaihtoehtojen suunnittelu aloitettiin piirtämällä uuteen halliin sijoitettavista laitteista oikean kokoiset pohjakuvat. Varsinaisen tehdashallin pohjakuva pyydettiin rakennuksen pääsuunnittelijalta Insinööritoimisto Pöysälä&Sandberg Oy:ltä. Piirtämisessä ja sijoittelussa käytettiin apuna Autocad LT 2005 ohjelmaa. Koneista ja laitteista, sekä työpisteistä tehtiin omat blokit joita oli helppo siirrellä ja käännellä eri vaihtoehtojen luomiseksi. Koska yhtenä lähtökohtana oli, että tehtaan oman henkilöstön mielipiteitä kuunnellaan ja heidän kokemustaan hyödynnetään, pidettiin henkilöstön kanssa yhteisiä palavereja, joissa asioita pohdittiin. Suunnittelun edetessä kävi hyvin nopeasti ilmi, että varteenotettavia päävaihtoehtoja konesijoittelun osalta oli vain 2 kpl. Koska laajennuksen rakennesuunnittelu eteni nopeassa aikataulussa, olikin poralinjan ja hitsauslinjan sijoituspaikka lyötävä lukkoon jo melko aikaisessa vaiheessa, sillä ne vaativat suhteellisen suuret perustustyöt. Muilta osin suunnittelua jatkettiin pidempään ja varustelualueen rakenne ja sosiaalitilojen sijainti päätettiin hieman myöhemmin. Varustelualueen rakennesuunnitteluun on keskitytty osiossa 5 työväline ja työpistesuunnittelu.

27 20 Vaikka nosturisuunnittelu ja valinta ei tähän opinnäytetyöhön sisältynytkään, oli se pakko ottaa huomioon layoutvaihtoehtoja mietittäessä. Henkilöstöllä oli hyvin selkeä näkemys siitä, millaiset nostureiden tulee olla. Layoutsuunnittelun apuna ei käytetty systemaattisen layoutsuunnittelun menetelmää, eikä myöskään mitään erillisiä työnkulku kaavioita, koska näistä menetelmistä ei tässä tapauksessa olisi saatu työlle mitään lisäarvoa. Lisäksi työnkulkukaavio käy hyvin selkeästi ilmi tehtaan tuotantoprosessin kuvauksesta Layoutin valinta ja arviointi Kuten jo edellisessä osiossa todettiin, oli loppuvaiheessa mukana 2 toteuttamiskelpoista layoutsuunnitelmaa A ja B (liite 5 ja liite 6). Suunnitelmia arvioitiin hyötyarvomatriisin avulla (ks. kohta kuvio 5). Vaihtoehdoista laadittiin matriisi, johon pyrittiin löytämään mahdollisimman selkeät ja kaikkein tärkeimmät arviointikriteerit. Arvioitavat tekijät olivat: 1. Koneiden käytettävyys. Koneiden täytyy olla sijoitettuna siten, että niiden käyttö ja huolto on helppoa. Valaistus yms. ergonomia on hyvin järjestetty. Nostureiden täytyy olla saatavissa aina tarpeen mukaan. 2. Materiaalin virtaus. Materiaalia ei tarvitse kuljetella edestakaisin. Siirtomatkojen on oltava lyhyitä. 3. Layoutin selkeys. Tilassa on oltava selkeä koneiden ja työpisteiden sijoittelu. 4. Palkkiaihioiden siirtomatkat. Palkkiaihioiden siirtomatkojen on oltava hitsauksesta poralinjalle ja sieltä edelleen varusteluun mahdollisimman lyhyt. Ei edestakaisia siirtoja. 5. Varusteluosien siirtomatkat.

28 21 Varusteluosien siirtomatkojen varustelutyöpisteisiin on oltava mahdollisimman lyhyt. Ei edestakaisia siirtoja. 6. Nostureiden toiminta-alueet. Magneettipuominosturin on pystyttävä palvelemaan mahdollisimman tehokkaasti koneita ja vastaavasti koukkunosturin varustelutyöpisteitä. Nostureiden ristikkäisajo ei ole suotavaa. 7. Tilankäytön tehokkuus. Koko hallin tilojen on oltava mahdollisimman tehokkaasti tuotantokäytössä. 8. Kulkureitit. Kaikki kulkureitit ovat selkeitä ja turvallisia käyttää. Kulkureitit eivät saa olla tuotannon ja koneiden työskentelyalueella. 9. Työskentelyolosuhteet ja työturvallisuus Tiloissa on oltava mahdollisimman turvalliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet. Valaistus, ergonomia, melualtistus, pölynpoisto yms. on otettu riittävästi huomioon. 10. Ohjattavuus. Tuotantoa on helppo ohjata ja ohjeistaa. Tuotantotiloissa on oltava selkeät vastuualueet. Ei päällekkäisiä toimintoja. Matriisien arvioinnissa oli mukana tuotannon työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Joillakin yksittäisillä työntekijöillä oli hyvinkin erilaisia näkemyksiä layouttien toimivuudesta, mutta ne painottuivat pääasiassa yksittäisen työpisteiden kuten esim. poralinjan toimintaan. Laajennuksesta olisi haluttu tehdä myös suurempi ja kääntää koneiden käyttösuuntia, mutta se ei enää tässä vaiheessa ollut mahdollista. Hyötyarvomatriisi täytettiin yhteisessä palaverissa. Jokaista tekijää arvioitiin erikseen sekä annettiin kohdalle arvosana. Kuviossa 17 on kuvattu layoutvaihtoehtojen A ja B hyötyarvomatriisi.

29 22 Ruukki construction Ylivieskan tehtaan laajennus Hyötyarvomatriisi Layoutvaihtoehtojen Arvosteltava ominaisuus Painoarvo arvostelu ja punnitut pisteet A B 1. Koneiden käytettävyys Materiaalin virtaus Layoutin selkeys Palkkiaihioiden siirtomatkat Varusteluosien siirtomatkat Nostureiden toiminta-alueet Tilan käytön tehokkuus Kulkureitit Työskentelyolosuhteet ja työturvallisuus Ohjattavuus SUMMA =melkein täydellinen 4=erittäin hyvä 3=hyvä 2=välttävä 1=huono 0=ei hyväksyttävä KUVIO 17. Layoutvaihtoehtojen hyötyarvomatriisi. Hyötyarvomatriisia tutkittiin yhdessä ja todettiin että vaihtoehto B on pisteytettynä selkeästi parempi. Loppujen lopuksi valittuun vaihtoehtoon päädyttiin hyvinkin yksituumaisesti. Samassa yhteydessä oli otettava myös kantaa eri nosturivaihtoehtoihin. Niitä pohdittaessa, henkilöstön yksimielinen mielipide oli, että ainoa oikea vaihtoehto on hankkia tiloihin vinoköysinosturit. Samanlaisista nostureista oli jo pitkä kokemus vanhasta tuotantohallista, eikä tiedossa ollut mitään järkevää syytä miksi uuden tuotantotilan nosturien tulisi olla erilaiset. Osa esimiehistä vastusti asiaa kustannuksiin vedoten. Työntekijöiden ja työnjohdon kanta voitti ja uuteen tuotantotilaan päätettiin hankkia 2 kpl vinoköysinostureita, joista toinen on varustettu magneettipuomilla. Nostureiden hankinta aiheutti yllätyksen, koska niiden hinta oli selvästi kalliimpi kuin alkuperäisessä budjetissa varattu määräraha ja toimitusaika n. 5 kk. Joka tapauksessa nosturit päätettiin hankkia ehdotuksen mukaisena ja ne toimitetaankin asennettuna marraskuun puoliväliin mennessä. Kun valittua layoutvaihtoehtoa arvioidaan arvosteltavien ominaisuuksien mukaan, voidaan todeta mm. seuraavaa:

30 23 Hitsaus- ja poralinjan käytettävyys on parempi niiden läheisen keskinäisen sijainnin ansiosta. Koneet on sijoittelu selkeästi omaan funktionaaliseen tuotanto-osastoon ja varustelu selkeästi tuotantosoluista koostuvaan osastoon. Materiaali virtaa selkeästi vanhasta tuotantotilasta uuteen ja poralinjan kautta varusteluun. Palkkiaihioiden jakelu- ja siirtomatkat ovat kohtuullisen lyhyet. Varusteluosien jakelu- ja siirtomatkat ovat kohtuullisen lyhyet. Nostureilla on oma selkeä toiminta- ja palvelualueensa, eikä ristiin ajoa juurikaan tarvita. Tila on suhteellisen tehokkaassa käytössä, lukuun ottamatta poralinjan takaosaa, jossa on suhteellisen väljää. Tilaa voidaan ehkä hyödyntää tulevaisuudessa hitsauslisäaineiden yms. varastoinnissa. Hallissa on selkeät kulkureitit molemmilla sivustoilla sosiaalitiloihin, ja vanhaan tehdashalliin. Tarvittaessa palkkiaihioita voidaan lastata ajoneuvoihin myös hallin alkupäästä. Työskentelyolosuhteet ja työturvallisuus parempi koneiden sijoittelun ansiosta (melu, pöly nosturit yms.). Asiasta lisää osiossa 6.2 työsuojelunäkökohtien tarkastelu.. Tuotannon ohjattavuus on helpompaa, koska rakennuspalkkituotantoa voidaan ohjata ja kuormittaa omana kuormituspisteenään. Heikko kohtana layoutissa on palkkien välivarastointitilan puute, koneiden ja varustelualueiden välissä. Koska varustelutilasta ei haluttu tinkiä, layoutiin varattiin molemmilta puolilta hallia n. 15x3 metrin alue varustelutasojen päällä suoritettavaa varastointia ajatellen. Työn lopputuloksena syntyi layout, jossa laajennuksen alkupää toimii tuotantolinjaperiaatteella. Laajennuksen loppuosassa on neljä varustelutyöpistettä, jotka toimivat solutuotannossa. Työpisteillä on jokaisella omat työkalut ja laitteet ja niiden toiminta on suhteellisen itsenäistä. Asiaa käsitellään tarkemmin kohdassa 6.1. Jokaisessa työpisteessä voidaan suorittaa monia eri varustelutöitä. Laajennuksen lopullinen layout on esitetty liitteessä 7.

31 24 5 TYÖVÄLINE- JA TYÖPISTESUUNNITTELU 5.1 Työvälinesuunnittelu Yleistä työvälinesuunnittelusta Työvälinesuunnittelu käsittää erilaisten tuotannossa käytettävien työvälineiden suunnittelua. Ne voivat olla erilaisia jigejä, hitsaukseen tai poraukseen, tai sitten koneistuskiinnittimiä työstökeskuksille, parhaimmillaan itsenäisiä työkoneita. Useimmiten työvälineiden valmistus ei sovi omaan tuotantoon, mutta joskus yritykset suunnittelevat ja valmistavat työvälineitä itse. Esimerkiksi teräsrakenteita valmistava konepaja voi suunnitella ja valmistaa hitsauskiinnittimensä ja jiginsä itse. Jos oma osaaminen ei ole riittävää, kannattaa suunnittelu antaa ulkopuolisen ammattilaisen tehtäväksi. (Lapinleimu, Kauppinen, Torvinen ) Työväline järjestelmät Työväline järjestelmät voidaan jakaa kahteen osaan: Työvälinetoiminnot ja toimintajärjestelmät, joilla hankitaan ja ylläpidetään välineistöä. Varsinaiset fyysiset työvälineet, jotka voivat muodostaa konkreettisia järjestelmiä. Molemmat järjestelmät kuuluvat osioon, jolla luodaan valmiudet tuotannon luoviin järjestelmiin. Järjestelmillä pyritään siihen, että tuotanto voi panna tilauksen valmistukseen, ilman valmistelevia toimenpiteitä, pois lukien erikoistyökalut. Työvälineet ja työkalut ovat olennainen osa työnsuunnittelua ja sujuvan valmistuksen keskeinen edellytys. (Lapinleimu yms )

32 Työvälineet Työkaluksi kutsutaan varsinaista jalostusarvon tekevää työvälinettä (terää tai vastaavaa). Työväline on kuitenkin laaja käsite ja työkalu sen osajoukko. Seuraavassa on esitetty työvälineiden tyypin mukainen ryhmittely. 1. Konetyökalut Lastuavat terät ja pitimet Kipinätyöstöelektrodit Meistit (leikkaimet, vetimet) Muut levytyökalut (mm. särmäyspuristimen työkalut) Hitsaustyökalut Muotit 2. Kiinnittimet ja ohjaimet Koneistuskiinnittimet Hitsauskiinnittimet Kokoonpanokiinnittimet 3. Mallit ja mallineet Valumallit Polttoleikkaus mallit Kopiotyöstön mallit ja mallineet 4. Kokoonpanotyökalut Käsityökalut (avaimet taltat yms.) Apulaitteet (esim. kannattimet, vaunut, hydrauliset mutterit) 5. Nosto-ja siirtolaitteet 6. Mittavälineet

33 26 (Lapinleimu yms ) Tehdastason työvälinetoiminnot Tehdastason työvälinetoiminnot muodostavat selviä tehtäväkokonaisuuksia. Tuotetasolla ja työnsuunnittelussa suunnitellaan tarvittavat esikoistyövälineet, esimerkiksi kiinnittimet. Tuotetasoiseen toimintaan lähinnä menetelmäsuunnitteluun kuuluu myös tarkastaa, että olemassa olevat työkalut sopivat ja riittävät tuotteen valmistamiseen. Tämä tulee esille esimerkiksi NC-ohjelmoinnissa, jossa tarvitaan tarkat tiedot työkaluista ja kiinnittimistä, sekä nostotöiden suunnittelussa, jossa tarvitaan tietoa nostovälineistä. (Lapinleimu yms ) Solutason työvälinetoiminnot Solujen itsenäisyyden toteuttamiseksi pyritään siihen, että kaikki solun tarvitsemat työkalut ja välineet olisivat aina välittömästi käytettävissä. Koneistussolu tarvitsee usein laajahkon osaperheen sekä kiinnittimet että työkalut. Hitsaus- ja levytyötä tekevä solu tarvitsee jokaiselle työntekijälle henkilökohtaisten varusteiden lisäksi omat käsityökalut, hitsauslaitteet yms. Yhteiskäytössä ovat yleensä ainoastaan kalliit erikoistyökalut ja raskas nostokalusto. Kuviossa 18 on kuvaus tehdastason ja solutason työvälinetoiminnoista.

34 27 TEHDASTASO SUUNNITTELU järjestelmät erikoistyövälineet VALMISTUS OSTO KUNNON TARKASTUS JA KUNNOSTUS VARASTO SOLUTASO KUVIO 18. Tehdastason ja solutason työvälinetoiminnot (mukaillen Lapinleimu yms ) 5.2 Työpistesuunnittelu Työtilojen järjestely Työtilan koko sekä kone- ja kalustesijoittelu olisi oltava suunniteltuihin töihin sopiva. Työtilan layoutin on oltava tarvittaessa muunneltavissa tarpeen mukaan. Hyvä layout tukee tiedonkulkua ja yhteydenpitoa työntekijöiden välillä (esim. ei jouduta työskentelemään muista täysin erillään).

35 28 Liikkumisen on oltava turvallista (ei näköesteitä, läpinäkymättömiä väärään suuntaan avautuvia ovia, risteävää liikennettä, teräviä laitteiden tai kalusteiden kulmia). Portaita, kynnyksiä, epätasaisia ja liukkaita pintoja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Liikkumisväylien on oltava riittävän leveät ja vapaat (mutkat loivia, ovet leveitä). Henkilöliikenne tulisi erottaa raskaasta tavaraliikenteestä. Kulkutilat tulisi suunnitella siten, että niitä käytetään vaistomaisesti (ei oikaista, otetaan kiinni tukikahvasta, ei koneesta). Varastointitilojen tulisi olla riittävän lähellä työpistettä, jolloin tavarat ovat helposti noudettavissa. Huoltotoimille on oltava asianmukaiset hoitotasot (kulkutasot, portaat, kaiteet). Jos koneiden päällä on työskenneltävä, siellä pitää olla sopiva liikkumispinta ja tarvittaessa kaiteet. Siivoaminen tulisi olla helppoa. Lattialla ei saa olla turhia esineitä, johtoja tai letkuja. Mahdottomat siivoamiskohteet on suljettava tiiviisti. Jätteille ja roskille on varattu tarpeeksi tilaa helposti käytettävästä paikasta ja roskakorien sijainti tulisi merkitä lattiaan. Epäterveelliset työvaiheet kuten esim. meluavat koneet ja käryävät työprosessit on sijoitettava erilleen tai suojattava. (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/ergonomia/tyokalut/ergometeksti1.htm) Työpisteen ominaisuudet Työntekijän tulisi voida tarpeen mukaan järjestellä työkohteiden sijoittelua (sekä työn vaatimusten mukaan että työasennon vaihtamiseksi). Luonteva katseen suunta työkohteeseen on astetta alle katseen vaakatason. Eniten käytetty katselukohde on suoraan työntekijän edessä, jotta vältytään kiertyneeltä niskan asennolta. Katselukohteeseen tulisi nähdä esteettä. Tuleva materiaali ja valmiit tuotteet täytyy pystyä sijoittamaan työpisteen läheisyyteen niin, että kiertyminen, nostomatka ja noston korkeusero (käsiteltävien taakkojen painosta riippumatta) on pieni.

36 29 Usein tarvittaville työvälineille ja tarvikkeille on tila työpisteessä (laatikko, teline, siirrettävä taso), josta ne saadaan kurkottelematta. Jos työkohteen korkeus (esim. kokoonpanotyössä tuotteen koko) tai työntekijöiden koko vaihtelevat ja työtä tehdään pitkiä jaksoja, työtason korkeutta pitää voida säätää mahdollisuuksien mukaan. Työkohteiden tulisi olla sellaisella korkeudella ja etäisyydellä, että työtä voidaan tehdä kumartumatta ja kiertymättä, olkavarret lähellä vartaloa. Raskaiden esineiden käsittelyssä, esimerkiksi pakkaamisessa, työtason on oltava reilusti kyynärpäätason alapuolella (tällöin on yleensä myös kätevämpää seistä). Istuttaessa jalkatilan syvyys (pöydän reunasta) on polvien kohdalla oltava vähintään 45 cm ja lattiatasossa 65 cm. Jalkatilan leveys oltava vähintään 60 cm. Jalkatila on myös oltava vapaa. Siellä ei saa olla pöydänjalkoja, hyllyjä, koneen tukirakenteita tms., jotka estävät jalkojen liikuttelua tai sujuvaa siirtymistä työkohteesta toiseen. Jalkatilassa olevat ohjaimet (esim. koneen laukaisukytkimet) ovat vapaasti siirrettävissä sopivaan paikkaan. Työtasossa tai säilytystelineissä ym. ei ole teräviä reunoja tai kulmia, jotka painaisivat kättä. Työtuoli on oltava hyvä istua ja työhön sopiva. Se antaa tukea erilaisissa työasennoissa. Tuolia on helppo säätää, säädöt ovat kunnossa ja istuja osaa niitä käyttää. Korkean tuolin yhteydessä on jalkatuki tai -rengas, korkean tuolin vakavuus on hyvä. Tuolin pyörät ovat lattiaan ja työhön sopivat (tuoli liikkuu kevyesti, mutta ei karkaa alta). Työtuolille on riittävästi liikkumis- ja pyörähtämistilaa (vähintään 1m²). Seisomatyössä alusta olisi oltava joustava ja lähettyvillä tulisi olla taukotuoli. Paikallaan olevaan seisomatyöhön voi olla avuksi seisomatuki. Seisomatyöntekijällä tulisi olla riittävästi tilaa (taakse vähintään 90 cm, suuria esineitä käsitellessä 150 cm niin, että kappaleita on helppo käännellä tarvittaessa). Seisomatyössä varvastilan syvyys ja korkeus on oltava vähintään 15 cm. (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/ergonomia/tyokalut/ergometeksti4.htm)

37 Työkalut ja työliikkeet Työkalun liitoksien (paineilmaletku, kevenninvaijeri tms.) on oltava oikeassa suunnassa ja joustavia niin, että ne eivät väännä kättä. Paineilma tai roiskeet eivät saa suuntautua työntekijän paljaalle iholle, esimerkiksi ranteeseen. Työkalua käytettäessä tulee nähdä selkeästi työkohteeseen. Työkalusta saa hyvän otteen (myös käsineitä käytettäessä), laajoja sormien ojennuksia ei tarvita. Työkalun kädensija on oltava normaalikokoinen ja käteen sopiva vaikka teräosa olisi pieni. Työkalu mahdollistaa myös otteen muuntelun. Liian anatomista muotoilua olisi vältettävä. Työkalua tulisi voida käyttää ilman otteen muutoksia työliikkeen aikana. Työkalun tulisi olla sellainen, että sitä ei tarvitse puristaa liikaa. Työkalun käyttö ei saa vaatia liikaa voimaa eikä käteen saa syntyä esim. terävistä reunoista tai kohoumista paikallista painetta. Työkalua käytettäessä käden nivelten tulisi pysyä mukavuusalueellaan (esim. ranne on suorana eikä olkavarsi kohoa). Työliikkeet olisi oltava monipuolisia. Yli hartiatason tapahtuvan käsien käytön olisi oltava vain satunnaista. Toistuvissa työliikkeissä tulisi välttää erityisesti käsivoimien käyttöä, ranteen ääriasentoja tai kyynärvarren kiertyneitä asentoja. Työkohteen sijoitus tulisi olla sellainen, että esineitä tai käsiä ei tarvitse kannatella, vaan käsiä voi tukea luontevasti. Työkalun kannattelu on minimoitava keventimellä tms. Työkalun kädensijan tulisi sijaita niin, että se on tasapainossa. Työvälineen melun ja tärinän tulisi olla mahdollisimman vähäistä. (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/ergonomia/tyokalut/ergometeksti6.htm) Nostot ja siirrot Fyysinen rasitus tulisi olla työntekijän säädettävissä esimerkiksi työtahtia muuttamalla tai tauotuksella. Sellaisia kuormitushuippuja ei tulisi olla, jotka aiheuttaisivat runsasta hikoi-

38 31 lua, hengästymistä tai voimakasta lihasväsymystä. Raskaissa työvaiheissa täytyy olla mahdollista käyttää apuna konetta (tai työtoveria). Jos työtehtävä sisältää odottamattomia tai äkillisiä raskaita nostoja, tulee nostotekniikkaan kiinnittää erityistä huomiota. Yleisperiaatteena on, että työ ei saa sisältää painavia tai toistuvia käsinnostoja. Tiukkoja raja-arvoja taakan painolle ei ole, paitsi nuorille alle 18v. työntekijöille. Tällä hetkellä ohjeeksi on muodostumassa koneturvallisuusstandardien nostosuositukset: Maksimiraja on 25 kg, kun nostotyötä on vain vähän (alle 12 nostoa päivässä), nostaja on harjaantunut ja nostotilanne on hyvä (mm. seistään suorana ja taakka on lähellä vartaloa). Nostojen määrän kasvaessa ja nostotilanteen hankaloituessa maksimitaakan paino laskee. Tavoitteena voidaan pitää, että taakka painaa aina alle 5 kg. Hyvä nostokorkeus on rystystason ja kyynärpäätason välillä, ei koskaan hartiatason yläpuolella ja mahdollisimman harvoin rystystason alapuolella. Nosto on hyvä, jos taakka on lähellä vartaloa, ei kierrytä, nostoympäristö on esteetön ja siisti. Käsin taakkoja kannetaan lyhyinä jaksoina, taakka on mahdollisimman lähellä vartalon edessä ja sitä tuetaan vartaloon. Painavissa nostoissa on käytettävissä nostoapuvälineitä (esim. nostopöytiä, nostimia ja trukkia). Toistuvaan taakkojen siirtämiseen käytetään sitä varten suunniteltuja apuvälineitä: pyöräpöytiä, kevyttä pinoamisvaunua, kaltevia tasoja, rullaratoja, kärryjä, otetta auttavia tarraimia tms. (http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/ergonomia/tyokalut/ergometeksti8.htm) Valaistusvaatimukset Työkohteessa on oltava riittävä valaistus. Valoa esimerkiksi normaali koneistustyö vaatii luksia. Yleisvalaistus tulee olla mukavan tasainen työtilassa ja työkohteessa (ei liiallisia varjoja). Esimerkiksi pinnanlaadun tarkastamisessa voimakas sivuvalo helpottaa virheiden näkemistä. Valaistus ei saa välkkyä, eikä auringonvalo ei saa haitata työn tekemistä. Vaaralliset paikat tulee selvästi erottua ympäristöstä.

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Lastaukseen ja purkuun liittyvän taakkojen käsittelyn ergonomia Kuljettajat & taakkojen käsittely 1 taakkojen käsittelyyn

Lisätiedot

Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus

Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus Juha Juntunen mailto:juha.juntunen@pp.nic.fi Opintojakson sisältö Tehdassuunnittelun perusteet Tuotteen valmistusprosessit Kapasiteetin mitoitus Kannattavuusanalyysi

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

LAYOUTIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TUOTANTOTEHTAAN ALKUJALOSTUSOSASTOLLE

LAYOUTIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TUOTANTOTEHTAAN ALKUJALOSTUSOSASTOLLE LAYOUTIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TUOTANTOTEHTAAN ALKUJALOSTUSOSASTOLLE Case: Makron Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikka Tuotantopainotteinen mekatroniikka Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

Joulupukin työpaja leipomalla piparkakkutaikinasta kolmen kurssin yhteinen harjoitustyö

Joulupukin työpaja leipomalla piparkakkutaikinasta kolmen kurssin yhteinen harjoitustyö Joulupukin työpaja leipomalla piparkakkutaikinasta kolmen kurssin yhteinen harjoitustyö TkT Kari Kisko TkT Juha Lindfors Oulun yliopisto Itä-Suomen yliopisto Tuotantotalouden Kansanterveystiede ja kliininen

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

He who stops being better stops being good

He who stops being better stops being good 1 He who stops being better stops being good - Oliver Cromwell 23.3.2010 2 Tuotantojärjestelmän arviointi ja kehittäminen: Työkalu tilauskohtaisia tuotteita valmistaville yrityksille Työkalun tavoite ja

Lisätiedot

Magswitchin h y ö d y t :

Magswitchin h y ö d y t : Muuttaa tapoja. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut yhtä helppoa kontrolloida erittäin tehokasta magneettia. Magswitch on kehittänyt erittäin tehokkaan magneettityökalun, joka yhtä nuppia vääntämällä on helppo

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

Teppo Isotalus LAYOUTIN JA TUOTANTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN PROFIILIOVI KY:LLE

Teppo Isotalus LAYOUTIN JA TUOTANTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN PROFIILIOVI KY:LLE Teppo Isotalus LAYOUTIN JA TUOTANTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN PROFIILIOVI KY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2012 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot

TAVARANKÄSITTELY TAVARANKÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA

TAVARANKÄSITTELY TAVARANKÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA TAVARANKÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA Uudet tavarankäsittelyyn liittyvät tuotteemme tulevat helpottamaan työtä entisestään. Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja ammattimaiseen tavarankäsittelyyn.

Lisätiedot

Olemme palvelleet asiakkaitamme osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina jo vuodesta 1976.

Olemme palvelleet asiakkaitamme osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina jo vuodesta 1976. KETTERÄ JA TINKIMÄTÖN KUMPPANI Terässaari Oy on sertifioitu alihankintakonepaja, joka tuottaa koneita ja laitteita monipuolisesti teollisuuden eri tarpeisiin. Valmistamme korkealaatuisia osia, osakokonaisuuksia

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto, Koneistaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Kaikille

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

Steel House in the North. Teräksen taitaja pohjoisessa.

Steel House in the North. Teräksen taitaja pohjoisessa. Steel House in the North Teräksen taitaja pohjoisessa. 1998 Teräksen taitaja pohjoisessa. Nokian tutkimuskeskus Helsingin Ruoholahdessa - lasipinta-ala 8000 m 2 - teräspaino 160 tonnia - HST-teräksen osuus

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

FPC+manuaali" XXXX"Oy" Tämä"FPC+manuaali"sisältää"kuvauksen"yrityksemme"standardin"SFS+EN"1090+ 1"mukaisesta"laadunhallintajärjestelmästä.

FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. ! FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. FPC-Manuaali SFS+EN1090+1+A1 FPCmanuaali! XXXXOy Tuotantolaitoksenosoite

Lisätiedot

Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön

Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön Labquality Days -kongressi 7.2.2014 Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön Nina Nevala, LitT vanhempi tutkija, Työterveyslaitos professori, Jyväskylän yliopisto 1 Ergonomiaratkaisujen tavoitteena työn

Lisätiedot

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11. Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.2007 Minna Savinainen, tutkija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin Column Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin Hintakuvasto TwinColumn sivu -1- TwinColumn II videoneuvotteluun sivu -2- TwinC lisätarvikkeet sivu -3- Kiinnikkeet sivu -4- TwinColumn Double 2-puolinen

Lisätiedot

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen MÄÄRITELMÄ Työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus

Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus Teollisuuden sähköasennukset ja keskusvalmistus Elkome Installaatiot Oy on erikoistunut sähköistykseen ja automaatioon. Suunnittelemme ja valmistamme sähkökeskuksia sekä erilaisia erikoiskeskuksia teollisuuden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

11. TAVARANkÄSITTELY. TAVARANkÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA

11. TAVARANkÄSITTELY. TAVARANkÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA 11. TAVARANkÄSITTELY TAVARANkÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA Uudet tavarankäsittelyyn liittyvät tuotteemme tulevat helpottamaan työtä entisestään. Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja ammattimaiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Tuotantolinjan suunnittelu

Tuotantolinjan suunnittelu Tuotantolinjan suunnittelu Työpisteiden sijainti ja tarpeet Huoltopisteiden ja alueiden sijainti, rajaaminen ja merkitseminen Ohjauspisteiden sijainti ja tarpeet Toimivat liikkumistasot linjojen viereen

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900 Välitasot Lisää lattiapintaa Weland-välitasot Weland-välitasoilla voit hyödyntää tilan koko tilavuuden lattia-alan lisäämiseksi. Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa hyödyntää tilojen mahdollisuudet.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus TOT-RAPORTTI 22/03 Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kolmen työntekijän tehtävänä oli viedä suuri kassakaappi (500 kg) teollisuushallin tiloista

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005 T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Kristian Selén 7.12.2005 2nd Edition 2004 Maurice Oxenburgh, Pepe Marlow, Andrew Oxenburgh ISBN 0-415-24331-9 Good ergonomics is good economics Paremmat työolot

Lisätiedot

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa YRITYSKUVAUS RASA OY Rasa Oy on suomalainen teollisuusyritys, joka on perustettu 50-luvulla. Rasa Oy toimittaa rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, ja sillä on toimipisteitä 12 maassa. Se pyrkii tarjoamaan

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa 19.4.2012 Henri Tokola Henri Tokola Esityksen pitäjä 2009 Tohtorikoulutettava Aalto-yliopisto koneenrakennustekniikka Tutkimusaihe: Online-optimointi ja tuotannonohjaus

Lisätiedot

Raskaat taakat helpota käsittelyä WP-nostovaunulla. [65] Nostovaunu. Petteri nostaa joka päivä 1200 litraa keittoa!

Raskaat taakat helpota käsittelyä WP-nostovaunulla. [65] Nostovaunu. Petteri nostaa joka päivä 1200 litraa keittoa! [65] Nostovaunu Petteri nostaa joka päivä 1200 litraa keittoa! Raskaat taakat helpota käsittelyä WP-nostovaunulla WP 65 on suunniteltu taakoille 65 kg saakka. Paino jakautuu tasaisesti neljälle kääntyvälle

Lisätiedot

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus Vaativien teräsrakenteiden valmistus Teräsrakenteille asetettavia vaatimuksia Turvallisuus: Tapaturmariskit Ympäristöriskit luonnon voimat Kuormitukset: Väsyttävä kuorma Ylikuormitus Kuluminen, korroosio

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Kuva: ttl.fi Taustaa: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama neuvottelukunta on

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

3. Viikkoharjoitus Operaatiot I: Tuotteet ja tuotanto TU-A1100 Tuotantotalous 1

3. Viikkoharjoitus Operaatiot I: Tuotteet ja tuotanto TU-A1100 Tuotantotalous 1 3. Viikkoharjoitus Operaatiot I: Tuotteet ja tuotanto TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus Liittyy Timo Seppälän luentoon 26.1. Harjoitusty ö 5. Myynti, markkinointi

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

FUNKTIONAALINEN KAUNOTAR METOD

FUNKTIONAALINEN KAUNOTAR METOD FUNKTIONAALINEN KAUNOTAR METOD THULEMA Thulema luo 2000-luvun huonekaluja 2000-luvun ihmisten toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Olemme asettaneet työmme laadulle erittäin tiukat vaatimukset: niin ajattelutyöllemme

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitaalisen päällystysprosessin kuvaus koneasemalta lopputuotteen laatuun Lähtökohta Tehostaa

Lisätiedot

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava Tavaralle kuin tavaralle oma paikka Erilaiset hyllyt ja kaapit ovat tarpeen, jotta järjestys säilyy työpaikalla. Valikoimamme on runsas ja monipuolinen, joten esittelemme tällä aukeamalla tuoteperheet

Lisätiedot

Miten saamme aikaan paremman työpäivän?

Miten saamme aikaan paremman työpäivän? Ergonomia Better at work Miten saamme aikaan paremman työpäivän? > Antamalla perusarvojen ohjata työtämme > Paneutumalla ihmiseen ja hänen työympäristöönsä kokonaisuutena > Tarjoamalla ergonomiakeskeisiä

Lisätiedot

PAALINKÄSITTELY. www.mchale.net. Ammattilaisen valinta

PAALINKÄSITTELY. www.mchale.net. Ammattilaisen valinta PAALINKÄSITTELY www.mchale.net Ammattilaisen valinta 691 BH Yksinkertainen, monipuolinen ja luja paalinkantolaite etukuormaimeen käsiteltäessä lappeelleen pudotettuja paaleja. Piikkien ympärillä pyörivät

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LCIFIN2 Workshop 21.11.2013 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa

Lisätiedot

ota rento asento ja nauti kokemuksesta

ota rento asento ja nauti kokemuksesta Savo s3 ota rento asento ja nauti kokemuksesta Istu uuteen Savo S3 -työtuoliin. Säädä istuinkorkeus itsellesi sopivaksi ja nojaa taaksepäin. Tuolin selkänoja mukailee selkäsi kaarta ja tukee luontevasti

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 27 Puhallusvillan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Suomi Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Tuotevalikoima Alumiinipukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet 1 2 Pääkirjoitus Hyvää päivää!... ideasta valmiiseen tuotteeseen...

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Sorkkahoitotilojen huomioiminen rakennussuunnittelussa

Sorkkahoitotilojen huomioiminen rakennussuunnittelussa Sorkkahoitotilojen huomioiminen rakennussuunnittelussa Valio Navettaseminaari 12.2.2008 Timo Korpela ProAgria Etelä-Pohjanmaa Sorkkahoitotoiminnan lähtötiedot rakennussuunnittelulle Sorkkahoitotelineitä

Lisätiedot

Green Means -esimerkkejä. Prima Power Green Means kestävästi tuottavaa tulevaisuutta

Green Means -esimerkkejä. Prima Power Green Means kestävästi tuottavaa tulevaisuutta Prima Power Green Means kestävästi tuottavaa tulevaisuutta Prima Power -tuoteohjelman jatkuvalla kehittämisellä on pitkät perinteet. Päämäärinä ovat olleet suurempi joustavuus ja parempi käyttötalous,

Lisätiedot

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 2 1 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

Käsin tehtävä kiristys ja lukitus Paineilmalla toimiva kiristys ja lukitus

Käsin tehtävä kiristys ja lukitus Paineilmalla toimiva kiristys ja lukitus Käsityökalut Teräsvannehtimiseen Käsin tehtävä kiristys ja lukitus Paineilmalla toimiva kiristys ja lukitus Strapexin etuus Käsityökalut, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina Oikea työkalu Sovellukset

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

TSZ-uni ja TSZ-maxi -reunakivi tarraimet

TSZ-uni ja TSZ-maxi -reunakivi tarraimet Reunakivien konenostot TSZ-uni TSZ-maxi TSZ-uni ja TSZ-maxi -reunakivi tarraimet TSZ-uni Kiinnitä tarrain suuresta nostolenkistä nostimeen tai kaivinkoneeseen ja voit heti nostaa reunakiviä ja muita elementtejä

Lisätiedot

www.finnforest.com www.late.net www.finnforest.com www.woodproducts.upm-kymmene.com www.spu.fi www.vierumaenteollisuus.fi www.woodfocus.

www.finnforest.com www.late.net www.finnforest.com www.woodproducts.upm-kymmene.com www.spu.fi www.vierumaenteollisuus.fi www.woodfocus. Toteutamme tilatarpeesi nopeammin valmiiksi mietityllä runko-, seinä- ja kattojärjestelmällä. Esimerkkirakennuksemme kertovat, että puurakenteista voidaan tehdä yksilöllisiä tilaajan vaatimuksiin suunniteltuja

Lisätiedot

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Päivi Rauramo, asiantuntija, TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi Hyvä toimistotyöpiste Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyö, Työsuojeluoppaita

Lisätiedot

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK Sisällys 1. InnoGP CO 2 Dragsters muotoiluprojekti... 3 2. InnoGP kisakonsepti, CO 2 Dragsterit teknologiakasvatuksessa... 3 3. CO 2 Dragsterit muotoiluprojekti... 4 4.

Lisätiedot

MERCEDES-BENZ CITAN VITO SPRINTER

MERCEDES-BENZ CITAN VITO SPRINTER MERCEDES-BENZ CITAN VITO SPRINTER www.carsport.fi/mercedes-benz MERCEDES-BENZ CITAN Carsport esteetön matalalattiataksi 1+4 ja yksi pyörätuolipaikka Monipuolinen ja sopeutuvainen Mercedes-Benz Citan on

Lisätiedot

Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet

Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet Kari Ollila Oy www.cimsolar.com 1 Oy Perustettu 1.1.2008 Pohjana Cimcorp Oy:n 2006-2007 tekemä kehitystyö ohutkalvotekniikalla valmistettavien aurinkosähköpaneelien

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR 10MCR 712MC 714MCe Kokonaispaino

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Vaasan yliopisto 7.6.2013 1(10) Tietotekniikka ja tuotantotalous, kauppatieteet Valintakoe

Vaasan yliopisto 7.6.2013 1(10) Tietotekniikka ja tuotantotalous, kauppatieteet Valintakoe Vaasan yliopisto 7.6.2013 1(10) Valintakoe Vastaajan nimi: Lue nämä ohjeet ennen kuin aloitat valintakokeen tekemisen! Valintakoe muodostuu kahdesta osiosta: Ensimmäinen osio perustuu valintakoekirjallisuuteen

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Pohjois-Savon konepajateollisuuden asetus-, kiinnitys- ja työkaluteknologian kehittäminen hanke, WaLT-KONE. Vastaisku Kiinailmiölle

Pohjois-Savon konepajateollisuuden asetus-, kiinnitys- ja työkaluteknologian kehittäminen hanke, WaLT-KONE. Vastaisku Kiinailmiölle Pohjois-Savon konepajateollisuuden asetus-, kiinnitys- ja työkaluteknologian kehittäminen hanke, WaLT-KONE Vastaisku Kiinailmiölle Varkaus 1 PROJEKTIN PERUSTELUT Kyetäkseen kilpailemaan halpamaiden kanssa

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj Yhtiökokous 2010

Rautaruukki Oyj Yhtiökokous 2010 Rautaruukki Oyj Yhtiökokous 2010 23.3.2010 Sakari Tamminen Toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö ja yhtiön taloudellinen kehitys vuonna 2009 Markkinatilanne historiallisen vaikea Teollisuustuotanto ja

Lisätiedot

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron WC & KYLPYHUONE/HERON heron TM Heron on monipuolisimmista markkinoilla olevista WC- ja suihkutuoleista. Yksinkertaisen rakenteen ja selkeän muotoilun taakse kätkeytyy monipuolisia toiminnallisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl. Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.fi Kyselyn toteutus Kyselymenetelmällä pyrittiin tutkimaan työntekijöiden

Lisätiedot

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden T ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden valmistaja. Otanmäen konepaja on yksi Suomen merkittävimmistä tilauskonepajoista

Lisätiedot

L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T

L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T TUOTE-ESITE 2014 Alumiinikynnykset Matalat alumiiniset kynnykset on helppo ylittää pyörätuolilla tai rollaattorilla, kokonaiskorkeus on 6 mm. Alumiiniset kynnykset ovat

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja

Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja Petteri Joenpolvir 21 Tammikuu 2014 Alustus Rakennushankkeissa kuluu erittäin paljon aikaa ja rahaa laitehankintojen suunnitteluun, kilpailutukseen ja toteutukseen. Eikä

Lisätiedot