JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-18:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Karhunmäen koulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 545 Siilaisen terveysaseman peruskorjauksen ja laajennuksen päivitetyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Rakennemuutosselvitykset 13, 21, 23 ja Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Tilinkäyttäjät ja hankintavaltuudet vuonna Kaupunginhallituksen toimialueen käyttösuunnitelma vuodelle Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelman hyväksyminen Avain Asumisoikeus Oy:n asumisoikeustalojen märkätilojen/keittiöiden perusparantamista koskevat korkotukilainahakemukset v Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston kokous Vanhusneuvoston toimintasäännön muutos ja jäsenten valinta vuosille Vammaisneuvoston asettaminen Yhteistyösopimus Farmari maatalousnäyttelystä Teatteripalvelujen tilauksen toteutuminen Lausunto Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistyspalvelujen järjestämisestä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän esittely Katsaus Joensuun opiskelija-asioihin ja yhteistyöhön Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 42

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Heinonen Eila jäsen Ikonen Päivi jäsen Järvinen Anni jäsen Keskisalo Pentti jäsen Paukku Saara jäsen Räty Heino jäsen Räty Marjatta jäsen Wihonen Jussi jäsen Hattunen Jenna varajäsen Jormanainen Laura varajäsen Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pippuri Arto kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mustonen Juha kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Horttanainen Jari kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä poistui klo poistui klo poistui klo Väänänen Risto talous- ja strategiajohtaja läsnä klo Rieppo Eija sosiaali- ja terveysjohtaja läsnä klo Korhonen Timo tilakeskuksen johtaja läsnä klo Pakarinen Marja projektipäällikkö läsnä klo Poissa Heikura Aino jäsen Törmälä Anssi jäsen Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Jari Horttanainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Anni Järvinen pöytäkirjan tarkastaja Saara paukku pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä (Rantakatu 20, Joensuu) kello 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Jari Horttanainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 542 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi. Kokouksen alussa kuultiin projektipäällikkö Marjo Pakarisen esittely hankintaohjelmasta.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 543 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anni Järvisen ja Saara Paukun. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Karhunmäen koulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 4567/ /2014 KH Yleistä Karhunmäen koulu tulee sijaitsemaan karhunmäen kaupunginosan (24) kort telis sa 47, osoitteessa Karhunputkentie 2, JOENSUU. Asemakaavassa tontti on merkitty julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL) ja sen pinta-ala on n. 3,0 ha. Saman korttelin naapuritontille tulee yksityinen toimija raken ta maan päiväkodin. Karhunmäen koulu tulee palvelemaan uutta Karhunmäen asuinaluetta ja sen lähi ym pä ris töä. Karhunmäen uusi koulu tulee olemaan 2-sarjainen lähikoulu, jossa on esi kou luope tus ta ja luokkien 1-6 perusopetusta. Esiopetusta tukevana rakennuksessa toi mii 6-vuotiaiden lasten päivähoitoryhmä. Koulu tullaan mitoittamaan 300 perus ope tuk sen oppilaalle ja 26 esiopetuksen lapselle. Koulun tilat pyritään samaan pedagogisesta näkökannasta joustaviksi ja mo nikäyt töi sik si. Tämän päivän koulumaailmaan kuuluvat myös mediateekkitilat ja uu del la teknologialla varustetut erikoisluokkatilat. Oppilaiden käytössä olevat omat tai koulun tietotekniset laitteet yhdessä uudella teknologialla va rus tet tujen opetustilojen kanssa mahdollistavat lasten kasvattamisen tie to yh teis kuntaan. Rakennuksen taloteknisissä ratkaisuissa pyritään energiatehokkaisiin rat kai suihin ja mahdollisesti uusien innovatiivististen ratkaisumallien käyttöönottoa. Koulun tilojen suunnittelussa on huomioitu myös yhteiskäyttö mm. liikuntasalin se kä taito- ja taideaineiden suhteen. Myös alueen asukasyhdistys, Pielisensuun il ta päi vä ker ho ja koulukerhot/nuorisotoimi voivat hyödyntää koulun tiloja. Karhunmäen uuden koulun hyötyala on n hym 2 ja kokonaishuoneistoala n hum 2. Lisäksi pihalle tulee kylmiä varastotiloja mm. jätehuoltoa varten. Hankesuunnitelman laadinnasta on vastannut työryhmä, johon on kuulunut ti lakes kuk sen, tilaalan ja käyttäjän lisäksi ulkopuolisia konsultteja. Rakennuskustannukset Hankkeesta laadittu tavoitehintalaskelmaan pvm perustuva kus tannus ar vio on (alv. 0%). Haahtela-indeksi on 78,0/ ja hintataso 80,7/ Kustannukset jakaantuvat seuraavasti: B1 Rakennuttajan kustannus B2 Rakennustekniset työt

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus B3 LVI-työt B4 Sähkötyöt B5 Erillishankinnat Varaukset Yhteensä Irtaimisto-, kalusto- ja laitehankinnat tapahtuvat hallintokunnan omina han kintoi na ja ne ovat arvion mukaan n (alv. 0%). Toteutus ja aikataulu Hanke tullaan toteuttamaan KVR-urakkana, eli kohteen pääurakoitsija vastaa myös kohteen suunnittelusta sekä talotekniikan urakoista. KVR-urakkkakilpailu jär jes te tään alkuvuodesta Rakennustyöt pyritään saamaan käyntiin elokuus sa 2015, jolloin kohde valmistuisi vuoden 2016 lopussa. Rahoitus Kaupunginhallitus hyväksyi Karhunmäen koulun ja Nepenmäen kou lun investointien toteuttamisen kiinteistöleasing -rahoituksella siten, että kau pun gin hal li tus hyväksyy kiinteistöleasing sopimukset. Hankeen määrärahan tarve jakaantuu vuosille seuraavasti: vuodelle vuodelle yhteensä Karhun ja Nepenmäen koulujen leasing-rahoitus kilpailutetaan alkuvuodesta 2015 ja tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi ennen Karhunmäen hankkeen totetusvaiheen käynnistymistä. Vuokrasopimus Leasing-vuokrasopimuksen vuokra-aika on yleensä 20 vuotta, johon käyttäjän tu lee sitoutua. Leasing-vuokrasopimuksen ehdot tarkentuvat, kun rahoittaja on kil pai lu tet tu. Leasing-vuokrasopimuksen yleisiä periaatteita: Vuokra-aika yleensä 20 vuotta, vuokran määrä perustuu kuukausivuokraan, joka voidaan asettaa tietylle eu roa/htm2/kuu kau si tasolle säätämällä jäännösarvoa, mahdollista sitoa indeksiin (kiinteä, mahd. myös vaihtuva indeksi), kaupunki valvoo ja vastaa suunnittelun mukaisesta toteuttamisesta, kaupunki vastaa vuokrakohteen hoidosta ja ylläpidosta kustannuksellaan, vuokrajakson aikana syntyvät mahdolliset peruskorjaustarpeet ovat kaupun gin vastuulla, kaupunki korvaa rahoittajalle kaikki maksut ja verot, joista rahoittaja joutuu vastuuseen vuokrakohteen omistajana,

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kaupungilla on velvollisuus lunastaa vuokrakohde sopimuskauden päättyes sä, vaihtoehtoisesti leasingvuokrasopimusta voidaan tavallisesti jatkaa erikseen sovittavilla ehdoilla, tai muuten kilpailuttaa uuden vuok ra so pi muksen perustuen matalampaan pääoma-arvoon ja määräaikainen sopimus, ei irtisanomisoikeutta. Kaupungin sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden mukaisesti laskettuna ko ko nais vuok ra olisi /vuosi, joka koostuu pääomavuokrasta ja yl lä pi to vuok rasta Valmistelija: Tilakeskuksen johtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Karhunmäen kou lun uudisrakennuksen hankesuunnitelman ja kus tannus ar vion. Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti viikoksi pöydälle. Juha Mustonen, Arto Pippuri, Eila Heinonen, Saara Paukku ja Päivi Ikonen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. KH 544 Tilakeskus täsmentää esittelyä: Hankesuunnitelmassa esitetyt koulurakennuksen suunnitelmat ovat viitteellisiä. KVR-kil pai lu tuk ses sa urakoitsijat esittävät tarjouksissaan omat suunnitelmansa kou lu ra ken nuk ses ta. Suunnitelmien tulee täyttää tilaajan esittämät toiminnalliset ja laa dul li set vaatimukset. Rakentaminen tapahtuu kilpailun voittaneen KVR-ura koit si jan suunnitelmien pohjalta. KVR-urakoitsijan valintaan vaikuttavat niin kokonaishinta kuin laadulliset te ki jät. Laadullisten tekijöiden arvioinnin suorittaa valitsijaraati, johon kuulu ti la kes kuksen ja käyttäjän edustajia. Esittelyn liitteeksi on lisätty tilaluettelo ja tarkempi erittely pe rus ta mis kus tannuk sis ta. Valmistelija: Tilakeskuksen johtaja Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Karhunmäen koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelman ja kus tannus ar vion ja edellyttää, että kaupunginhallitus käsittelee urakkatarjoukset ja antaa asiassa

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lausuntonsa ennen urakkatarjouksen hyväksymistä. Päätös: Keskustelun aikana Pentti Keskisalo esitti kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus tekee lopullisen hankintapäätöksen. Jussi Wihonen kannatti Keskisalon ehdotusta. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Keskisalon ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä (Kauppinen, Hattunen, Paukku, Jormanainen, Ikonen, Räty H, Heinonen, Räty M) ja 3 EI -ääntä (Keskisalo, Wihonen, Järvinen). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Liitteet Liite 1 Karhunmäen koulun hankesuunnitelma Liite 2 Liite 3 Perustamiskulut Tilaluettelo Jakelu Kaupunginvaltuusto

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Siilaisen terveysaseman peruskorjauksen ja laajennuksen päivitetyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 40/ /2013 KH 545 Yleistä Siilaisen terveysasema sijaitsee Noljakan kaupunginosassa (18) korttelissa 1803 ton til la 4, osoitteessa Noljakantie 17 a Joensuu. Tontin asemakaavamerkintä on YS III. Tontin lohkominen on suoritettu vuoden 2012 aikana. Tontin pinta-ala on m2 ja tehokkuusluku 0,3. Tontin kaa vamuu tos on käynnistetty, sillä nykyisen kaavan rakennusoikeus ei riitä eikä kaava sal li rakentamista neljään kerrokseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Siilaisen terveyskeskuksen pe ruskor jauk sen ja laajennuksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion 38,3 M (alv. 0%). Kohteen suunnittelu käynnistettiin tammikuussa Suunnittelun edetessä teh tiin vuodeosastolla ja hallinnon tiloissa kuntotutkimuksia, joilla täydennettiin han ke suun ni tel man perustana olleen kuntoarvion tietoja. Selvitysten lop pu tu lema na todettiin, että vuodeosaston ja hallinnon tilojen maanvaraiset lattiat ja ulko sei nä ra ken teet joudutaan purkamaan riskittömän lopputuloksen saamiseksi. Sa mal la pystytään minimoimaan myös mahdolliset piilevät riskit. Samanaikaisesti käyttäjän toiminnalliset lähtökohdat ovat muuttuneet sitten han ke suun ni tel man laatimisen mm. Sote-alue päätöksistä johtuen. Suun nit telun edetessä oli havaittavissa, että käyttäjän toiminnallisia ratkaisuja ei saada rat kais tua taloudellisesti nykyisissä tiloissa. Huomioiden käyttäjän toiminnalliset muutostarpeet ja kohonnut korjausaste pää tet tiin ottaa vaihtoehtotarkasteluun vuodeosasto- ja hallinnon tilojen korvaa mi nen uudisrakentamisella. Kokonaistaloudellisuuden ja riskien arvioinnin kaut ta Siilaisen rakennushankkeen ohjausryhmä päätyi pitämässään ko kouk ses sa esittämään vuodeosaston ja hallinnon tilojen korvaamista uusilla ra ken nuk sil la. Keskuskeittiön suunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta Suunnittelun edetes sä huomattiin paineita tilojen riittävyyden suhteen. Myös keittiökoneiden ja lait tei den päivitys- ja muutostarpeet aiheuttivat kustannuspainetta hankesuunitel maan suhteen. Keittiön hankesuunnitelman laadinnasta vastasi vuonna 2012 silloinen liiketoimintayksikkö yhdessä ruokahuollon kanssa. Han ke suunni tel man laati Design Lime Oy. Joensuun kaupungin ravintopalvelut on esittänyt keit tiö hank keen toteuttamista nyt esitetyn mukaisesti mm. toiminnan ko konais ta lou del li suus las kel miin vedoten. Teknisen keskuksen selvitysten mukaan oman keittiön vuotuiset ateriahinnat ovat selvästi edullisemmat verrattuna Sairaan hoi to pii rin tai Koulutuskuntayhtymältä saatuihin tarjouksiin verrattuna. Myös Siilaisen ohjausryhmä on asettunut laajemman keittiön kannalle ja an tanut luvan keittiön jatkosuunnittelulle

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Hankesuunnitelman sisältömuutokset Vuodeosasto (AB) ja nykyiset hallinnontilat (C) puretaan ja niiden tilalle ra ken netaan uudisrakennus, joka liitetään nykyisiin vastaanoton tiloihin. Hallinnon ja työ ter veys huol lon tilat sijoittuvat pääosin kaksikerroksiseen rakennukseen. Vuode osas ton osalla kerroksia on neljä. Uudisrakennuksen tehokkaamman ti lan käytön kautta on vuodeosaston tiloja saatu vähennettyä yli 1000 m 2 aikaisempaan han ke suun ni tel maan nähden. Työterveyshuollon tilat ovat pienentyneet n. 100 m 2. Sosiaali- ja ter veys kes kuksen hallinnontilat ovat kasvaneet n. 40 m 2 käyttäjämuutoksista johtuen. Vastaanoton tilat (DE) sijoittuvat pääosin vanhoihin tiloihin, joissa joudutaan teke mään toiminnallisia muutostöitä. DE-osalle on myös tulossa 170 m 2 :n laa jennus, joka on kokonsa puolesta pysynyt lähes vanhan hankesuunnitelman mu kaise na. Vastaanottotilojen läheisyyteen tehdään 700 m 2 :n laajennus, joka on noin sa ta neliötä suurempi kuin vanhaan hankesuunnitelmaan nähden. Myös vastaan ot to ti lois sa tehtävien muutostöiden laajuus on hieman kasvanut. Keittiön varsinaiset tilat ovat kasvaneet n. 200 m2, joka aiheutuu mm. koe keittiön rakentamisesta ja toiminnallisista muutoksista. Tekniikan lisääntyneestä tila tar pees ta johtuen iv-konehuone on kasvanut n. 400 m2. Myös keittiön lai tekan ta on päivitetty, mikä on nostanut huomattavasti kustannuksia. Aluetyöt ovat kasvaneet mm. tavara- ja lastauspihojen kasvun johdosta, useamman sisäänkäyntipihan takia sekä muutoksista pysäköinti- ja lii ken nöin ti jär jes telyis sä. Vanhassa hankesuunnitelmassa oli tukeuduttu enemmän olemassa oleviin pysäköintipaikkoihin ja arvioitu muutoinkin pihatöiden laajuus nykyisten toimin to jen kautta. Käyttäjän suunnittelukoordinaattorina hankkeessa toimii sosiaali- ja ter veys viras ton edustaja, jonka palkan kaupunginhallitus on päättänyt sisällyttää hankkeen investointikuluista. Suunnittelun lisätöitä aiheutuu eri vaihtoehtojen tutkimisesta sekä uu dis ra kennuk sen (ABC) suunnittelusta. Lisäkustannuksia aiheutuu kaikilta suun nit te lualoil ta sekä myös tietomallinnuksesta. Rakennuksen kokonaan purkamisen lisätyö kohdentuu sekä purkujätteen huolin taan että purkutyön lisätyömäärään. D-osan vesikattotyöt päätettiin tehdä huputettuna sääsuojan alla, mistä ai heutui lisäkuluja. Myös katon korjaustyö oli hieman odotettua kalliimpaa. Va. sosiaali- ja terveysjohtajan lausunto: Siilaisen peruskorjaus, laajennus ja sairaalaosan uudisrakennushankkeesta so si aali- ja terveystoimen näkemys/ sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo. Siilaisen terveysaseman hankesuunnitelma valmistui loppuvuodesta 2012 ja sen

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus jäl keen esille tulleet monet rakenteelliset yllättävät heikkoudet ja muutokset toimin nal li sis sa ratkaisuissa ovat johtaneet hankesuunnitelman päivitystarpeeseen. Han ke suun ni tel man päivityksessä, syksyn 2014 aikana, on huomioitu muutokset, jot ka vaikuttivat eniten terapiapalveluihin, sairaalatoimintoihin ja tukipalveluihin. Sa mal la ennakoidaan mahdollisen Sote-alueen mukanaan tuomat muutokset teke mäl lä toimitiloista monikäyttöisempiä ja muuntojoustavia silloin, kun se on mahdol lis ta ja kustannusten kannalta järkevää. Päällekkäisiä tukipalveluja karsitaan, jos niitä jo tuotetaan mm. PKSSK:n toimesta tai on mahdollista hankkia sieltä. Päällekkäisten toimintojen yhdistämisellä väl tytään kalliiden rakennusaikaisten väistötilojen rakentamiselta ja laiteinvestoinneilta (mm. hoitotarvikejakelu, välinehuolto ja potilasarkisto). Siilaisen uudistuvan toiminnan takia muuttuvat niin asiakas- kuin hen ki lös tö märät kin. Uusien ja keskitettävien toimintojen myötä kasvaviin henkilöstö- ja asia kasmää riin pyritään varautumaan entistä paremmin, tämä on huomioitava mm. sisään tu lo väy lis sä. Henkilöstömäärä kasvaa, kun työterveyshuolto ja kaikki kau pungin terapiapalvelut keskitetään Siilaiselle. Myös kotisairaala- toiminta laajenee käy tän nös sä ympärivuorokautiseksi toiminnaksi. Osastojen henkilöstömäärää arvioi daan huolellisesti ja siihen vaikuttaa miten osastojen toiminta profiloituu. Kuntou tu mis pal ve lut eivät tarvitse yöaikaan samanlaista henkilöstövahvuutta kuin akuut ti hoi to. Sote-järjestämislain hengen mukaisesti Siilaisen merkitys muuttuu niin Joensuun kuin koko maakunnan osalta. Siilaisesta muodostuu kuntoutumiskeskittymä, joka voi jatkossa palvella myös ympäryskuntia. Kuntoutujat ja akuuttihoitoa tarvitsevat siir ty vät lyhyen hoitovaiheen jälkeen PKSSK:sta tai suoraan yhteispäivystyksestä jat ko hoi toon Siilaiselle. Hoito on aktiivista, kuntoutumista edistävää ja kotona pärjää mis tä tukevaa. Terapiakeskus edistää osaltaan moniammatillisen tiimin (ml. sosi aa li hoi ta ja) kautta nopeampia ja turvallisia kotiutumisia. Päädyttäessä uudisrakentamiseen osastotilojen osalta saavutetaan jopa te hokkaam min käytettävissä olevat tilat kuin peruskorjattaessa vanhaa kiinteistöä tältä osin. Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan nettoneliöitä tulisi 7184 kun uu disra ken nus ver sios sa niitä on Vaikka nettoneliöitä on uu dis ra ken nus vaih to ehdos sa 1278 vähemmän, mutta tilat ovat toimivampia, rakennusteknisesti tur val lisia ja nykyaikaisia sekä muuntojoustavia. Rakennusprojektin aikana siirrellään 270 potilaspaikkaa eri väistötiloihin. Suun nitel mat siirtoaikatauluille on tehty ja laskettu tilaukseen vuodelle 2015 siten että Se nio ri pi ha otetaan käyttöön Maaliskuussa 2015 ja Siilainen siirretään Kotilahteen Huh ti kuus sa Sosiaali- ja terveystoimen puolesta Siilaisen sairaala-, te rapia-hal lin to- ja tukipalvelujen tilat ovat valmiina rakentamisen aloittamiseen Touko kuun alusta 2015 alkaen. Kokonaisuutena myös rakennuskustannusten kannalta VE 1 uudisrakentaminen on 2,36 miljoonaa euroa edullisempi kuin VE2 saneeraus-laajennusversion ra ken ta minen. Päivitetyt rakennuskustannukset Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio oli 38,3 M (alv. 0%).

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Uu si päivitetty kustannusarvio on 43,1 M (alv. 0%), eli kustannukset ovat kas vaneet 4,8 M (12,5 %). Kustannusmuutoksia on aiheutunut mm: keittiön laajuusmuutokset 2,7 M suunnittelukoordinaattori 0,3 M suunnittelutyön lisääntyminen 0,4 M aluetöiden laajentuminen ja lisääntyminen 1,0 M FEF-osan laajuusmuutokset 0,4 M purkutöiden lisääntyminen 0,7 M Vuodeosaston ja hallinnontilojen uudisrakennuksen tehokkaamman tilankäytön joh dos ta laajuus on pienentynyt huolimatta siitä, että tiloihin on tullut toi min nalli sia muutoksia, mikä on alentanut rakennuskustannuksia. Informatiivisena liitteenä on FMC Laskentapalveluiden tekemä ta voi te hin ta pohjai nen kustannusselvitys uudisrakennuksen osalta. Laskelma ei sisällä kaikkia hank keen kustannuksia, kuten esim. keittiötä ja peruskorjauttavaa DEF-aluetta. Genp ron laatima vaihtoehtojen kustannusvertailu sisältää hankkeen ko ko naisku lut. AB- ja C-osan purkamisen johdosta joudutaan tekemään taseen alaskirjaus, mikä on tilanteessa Irtaimisto-, kalusto- ja laitehankinnat tapahtuvat käyttäjän omana hankintana ja ne ovat arvion mukaan edelleen n. 1,9 M. Toimitilakustannukset Aikaisempaan hankesuunnitelmaan nähden sosiaali- ja terveyskeskuksen ko konais vuok ra tulee nousemaan n , ravintopalveluiden n ja Joen suun Työterveyshuollon n vuodessa. Alla on esitetty toi mi ti la kustan nuk set sisältäen sekä pääoma- että ylläpitovuokran. HS ( ) HS (päivitetty) Sosiaali- ja terveyskeskus /vuosi /vuosi Ravintopalvelut /vuosi /vuosi Joensuun Työterveys /vuosi /vuosi Siilaisen terveysaseman investoinnit tullaan uudisosalla poistamaan 30 vuoden pois to ajal la. Keittiön ja peruskorjattavien tilojen poistoaikana käytetään 20 vuot ta. Käyttäjien kanssa tullaan tekemään uudet vuokrasopimukset, joiden mää rä ai ka nen vuokra-aika on 15 vuotta. Rahoitus Joensuun kaupungin talonrakennuksen investointisuunnitelmaan esite tään hankkeelle rahoitusta seuraavasti: HS ( ) HS (päivitetty) vuodelle ,7 M - vuodelle ,0 M 2,8 M

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus vuodelle ,0 M 13,9 M vuodelle ,5 M 16,9 M vuodelle ,5 M 9,5 M vuodelle ,6 M - yhteensä 38,3 M 43,1 M Aikataulu Lisäselvityksistä ja päätöksenteosta johtuen vuodeosaston ja hallinnon tilojen suun nit te lu on ollut keskeytettynä, kunnes kaupunginvaltuusto on tehnyt päätök sen päivitetystä hankesuunnitelmasta. Uudisosan töiden aloitus riippuu pitkälti kaavamuutosprosessin etenemisestä ja sen hyväksymisestä. Tämän hetkisen tiedon mukaan kaavamuutos olisi tulossa kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi aikaisintaan kesäkuussa Uudisosan suunnittelu käynnistetään heti valtuuston päätöksen jälkeen. Myös ra ken nus lu pa ha ke mus ja urakkakilpailutukset valmistellaan rinnan kaa va pro sessin kanssa siten, että kaavamuutoksen saadessa lainvoiman, uudisosan ra kennus työt voidaan käynnistää elokuussa Keittiön suunnittelu on käynnissä ja rakennuslupa haetaan vanhan asemakaavan mu kai ses ti, joten rakennustyöt niiltä osin käynnistyvät kesällä DEF-osan rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä aikataulun mukaisesti. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2017 lopulla. Valmistelija: Tilakeskuksen johtaja Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Siilaisen ter veys ase man peruskorjauksen ja laajennuksen päivitetyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Kaupunginhallitus toteaa, että tavoitteena on jatkossakin, että hankkeessa pysytään alkuperäisessä kustannusarviossa 38,3 miljoonaa euroa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merja Mäkisalo-Ropponen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Liitteet Liite 4 Peruskorjaus- ja uudisvaihtoehdon kokonaiskustannusvertailu Liite 5 Siilaisen terveysaseman peruskorjauksen ja laajennuksen päivitetty hankesuunnitelma Liite 6 Uudisrakennuksen kustannusselvitys Jakelu Kaupunginvaltuusto

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Rakennemuutosselvitykset 13, 21, 23 ja /02.02/2014 KH 546 Tuottajan neuvottelukunta : "Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa on hyväksytty ra ken ne muu tos oh jel maan liittyvänä 21 selvitystehtävää. Tuottajan neu vot te lukun ta lisäsi tehtäviä vielä neljällä, joten selvityskohteita on kaikkiaan 25. Sel vityk sis tä 22 valmistui sovitun aikataulun mukaisesti mennessä. Taloustoimikunta käsitteli selvitystehtävien tilannetta maaliskuussa ja valmiita sel vi tyk siä Kaupunginhallitus käsitteli valmistuneet selvitykset Kuluvalle vuodelle selvitysten oli arvioitu tuottavan 1 miljoonan euron säästöt. Valmistuneiden selvitysten perusteella arvioitiin säästöä kertyvän noin 0,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus päätti pyytää tuottajan neu vot te lukun taa ottamaan kantaa kuhunkin selvitykseen erikseen ja niiden to teut ta miseen sekä myös siihen, millä tavoin kuluvan vuoden tavoitteesta puuttuva 0,8 mil joo nan euron säästö olisi toteutettavissa. Tuottajan neuvottelukunta ja tuotantolautakunnat sekä liiketoiminnan joh tokun ta käsittelivät iltakoulussa alustavasti rakennemuutosselvityksiä. Tuot ta jan neuvottelukunta antoi lausunnon 22 selvityksestä ja ehdotuksensa sääs tön toteuttamisesta ja kaupunginhallitus päätti miten sel vi tys ten osalta edetään. Rakennemuutosohjelmaan sisältyvien linjausten edellyttämiä toimenpiteitä ja sääs tö vai ku tuk sia on selvitetty tilaajajohtajien ja tuottajien yhteistyöllä. Ti laa jajoh don kanssa on sovittu, että kolme selvitystehtävää tulee tuottajan neu vot telu kun nan käsittelyyn marraskuussa 2014 ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden sel vitys tammikuussa Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen selvittäminen (21) Kaupunginhallitus on käsitellyt selvityksen Selvityksen mukaan merkit tä vä osa toimistopalveluista on kaupungin sisäisiä hankintoja (talouspalvelut, pal kan las ken ta jne.) Rakentamisen valvontaan kohdistuvien asian tun ti ja pal ve lujen osalta on käynnistetty konsernitason selvittely konsernin omien valvojien rek ry toi mi sek si. Tähän selvitystehtävään liittyy vuoden 2014 talousarvion (KV , kohta 6.1.6, sivu 116) toimeksianto selvittää tuotantopuolen talous- ja toi mis to pal velui den ja niiden työnjohdon keskittäminen. Teknisen keskuksen osalta toimeksianto on käsitelty osana teknisen keskuksen ra ken ne muu tos sel vi tys tä (KH , selvitys 16). Teknisessä keskuksessa jää toi mis to hen ki lös tös tä eläkkeelle tai siirtyy toisiin tehtäviin 3 henkilöä (2,5 hen kilö työ vuot ta) tulevan 2 vuoden aikana. Vapautuvia vakansseja ei ole tarkoitus täyt tää. Prosesseja kehittämällä pystytään tarvittavat työt hoitamaan pie nemmäl lä resurssilla.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveystoimi (sote) on tehnyt perusteellisen toimeksiannon mukaisen sel vi tyk sen, jossa todetaan, että toimeentulotuen myöntäminen on siirtymässä pe rus toi meen tu lo tu en osalta kunnilta Kelalle v alussa, joten etuus kä sit te lijä työ tä tekevien henkilöiden tehtäviä on tarkasteltava kun mahdollisesti Kelalle siir ty vien henkilöiden määrä sekä kuntiin jäävät tehtävät varmistuvat. Lisäksi Poh jois-kar ja lan sote- tuotantoalueselvityksessä toimistotyön selvitys on osa tuki pal ve lu jen selvitystä, jonka väliraportti valmistuu joulukuussa Tulevaisuuden suhteen on vielä auki miten tukipalvelut ja siten myös toi mis topal ve lut tullaan järjestämään uudessa sote-rakenteessa. Sen vuoksi kaikki vapau tu vat ja välttämättömät toimistohenkilöstön vakanssien täyttämiset hoi detaan määräaikaisesti korkeintaan vuoden 2016 loppuun. Soten selvitys päätyy seuraavaan yhteenvetoon: PK-sote on vasta valmisteilla ja toi mis to pal ve lu jen selvitystyö PKSSK:n kanssa kesken, joten tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista yhdistää kaupungin toimistopalveluita yhteen yk sikköön. Asiakasmaksutiimin tehtävien mahdollinen laajentaminen päivähoitoon (23) Asiakasmaksutiimi on tehnyt perusteellisen selvityksen ja pyytänyt siihen komment te ja merkittäviltä yhteistyötahoilta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa (sote) toimiva asiakasmaksutiimi on toiminut alkaen. Tavoitteena tiimin perustamisessa oli, että tulojen mukaisten mak su jen määrityksen ja laskutuksen keskittämisellä alan ammattilaisille va pautet tai siin muiden alojen ammattilaisten työpanosta heidän varsinaisiin am mat titeh tä viin omissa yksiköissään. Tavoitteena oli myös tulokertymän lisääminen ja asiak kai den mahdollisimman yhdenvertainen kohteleminen maksujen osalta. Kun asiakasmaksutiimiä perustettiin vuonna 2011, pohdittiin myös päivähoidon mak su jen määrittämisen ja laskuttamisen siirtoa asiakasmaksutiimiin. Sel vi tystyön aikana osoittautui, ettei asia ollut Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksessa ajan koh tai nen, joten selvitystyötä ei jatkettu. Selvitystyön aikana arvioitiin, että mi kä li päivähoidon maksujen määritys ja laskutus sekä perhepäivähoitajien palkko jen alustava laskeminen siirrettäisiin asiakasmaksutiimille, tehtävien hoitoon oli si tarvittu kahden henkilötyövuoden työpanos. Selvitystä laadittaessa päästiin eri osapuolten kanssa yhteisymmärrykseen siitä, et tä tiimityyppinen työskentelymalli sopii asiakasmaksujen määrittämiseen ja las kut ta mi seen hyvin ja yhdistämisestä näyttäisi olevan hyötyä. Kuitenkin tä mäkin ratkaisu kytkeytyy sote-ratkaisuun, ja ratkaisua ei kannattane tehdä ennen si tä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyt (24) Selvitys on luettavissa ekstranetissä. Painopisteenä selvityksessä on perusopetus. Se on myös osa lasten ja nuorten kär ki han ket ta. Selvitys on ansiokas ja se sisältää konkreettiset tavoitteet sekä kuu si toimenpidekokonaisuutta.

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Tavoitteet: 1. Pienluokkamuotoiseen toimintaan käytettyjä resursseja kohdennetaan var hai sem paan tukeen. Vuoden 2015 lopussa on tavoitteena 5 % eli noin Tehostetussa eli varhaisemmassa tuessa olevien oppilaiden määrä on suu rem pi kuin erityisessä tuessa olevien määrä. Vuonna 2015 eri tyi sessä tuessa olevien määrä vähenee 5 % ja trendi jatkuu seuraavina vuo sina. 3. Vuosina pienluokkatoiminnasta sekä ennakoimattomista ku luis ta säästetään , mistä 50 % eli suunnataan varhais kas va tus- ja koulutuskeskuksen ennaltaehkäisevään työhön. En nakoi mat to mien kulujen säästöä haetaan seuraavista: - Honkalampikeskuksessa opiskelevien joensuulaisten oppilaiden opetuk sen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.. - (Erikois)osastosairaanhoidosta / sairaalaopetuksesta aiheutuvat kustan nuk set. Valmistelijat: tuotantojohtaja Pekka Kuosmanen ja palvelupäällikkö Olli Kaup pinen Tuotantojohtajan päätösehdotus: Tuottajan neuvottelukunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 1. Pohjois-Karjalan sote-ratkaisun keskeneräisyydestä johtuen toimistoja asiantuntijapalvelujen kokonaisjärjestelyt ratkaistaan so te-ra kenteen selvittyä. Kaikki vapautuvat ja välttämättömät toi mis to hen ki löstön vakanssien täyttämiset hoidetaan määräaikaisesti korkeintaan vuo den 2016 loppuun. 2. asiakasmaksutiimin tehtävien laajentamisen osalta odotetaan maa liskuus sa 2015 julkistettavaa ehdotusta maakunnallisesta so te-rat kai susta. 3. erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä ke hi tetään selvityksessä esitetyllä tavalla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti" Areenan tilanneselvitys sisältäen mm. myynnin ja yhtiöittämisen (13) Kaupunginhallitus päätti Areenan tilanneselvityksen osalta (sel vi tysteh tä vä nro 13), että Mehtimäen alueen liikunta- ja tapahtumatoiminnot si joi tetaan pe rus tet ta vaan liikunta- ja tapahtumakeskukseen. Keskuksen toi min nal linen ja ta lou del li nen suunnitelma tuli laatia mennessä, vas tuu hen ki lönä va paa-ai ka kes kuk sen johtaja: Vapaa-aikakeskuksen johtaja Timo Heinonen :

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus "Mehtimäen alue kuuluu jo toisena peräkkäisenä valtuustokautena kaupungin stra te gi siin hankkeisiin. Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että Mehtimäen alue on Suo men mittakaavassa ainutlaatuinen liikuntaolosuhteiden-, koulutuksen- ja pal ve lui den keskittymä aivan kaupunkikeskustassa. Huomattavaa on myös se, et tä Mehtimäen alue on nostettu osaksi koko Joensuun tulevaa kehittämistä linjaa vaa kasvusopimusta. Edellisellä valtuustokaudella keskiössä oli Mehtimäen infrastruktuurin ke hit tämi nen. Tämän valtuustokauden aikana jatketaan edelleen olosuhteiden ke hit tämis tä ja suunnittelua. Tällä valtuustokaudella keskitytään myös Mehtimäen alueella olevien toi mi joiden ja heidän tuottamiensa palveluiden ja yhteistyön koordinoinnin ke hit tä miseen. Alueella sijaitsee Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus, Tiedepuisto, Itä-Suo men liikuntaopisto Oy (ISLO), yksityisiä palvelutuottajia sekä Joensuun kau pun gin liikuntapalveluiden ylläpitämiä liikuntapaikkoja mukaan lukien mo nitoi mi hal li Joensuu Areena. Alueen palveluita käyttävät myös lukuisat kes kusta-alu een oppilaitokset. Näiden toimijoiden myötä Mehtimäen alueella työs kente lee ja palveluita käyttää päivittäin noin ihmistä. Mehtimäen alue mielletään usein rajautuvan Länsikadun, Heinäpurontien ja Yliopis ton ka dun muodostaman kolmion sisäpuolella olevaan alueeseen. Tässä yhtey des sä on syytä tarkentaa, että Mehtimäen alueen palveluihin kuuluvat myös Hei nä pu ron tien eteläpuolella sijaitsevat alueet ja palvelut kuten Ravirata, Lau lurin ne ja Linnunlahden uimarannan alueet. Talvella alue laajenee myös Pyhäselän jääl le jäälatujen ja retkiluisteluradan muodossa. Itä-Suomen liikuntaopisto Oy:lle on suunniteltu keskeistä roolia Mehtimäen palve lu tuo tan non koordinaatiossa. Ensin on kuitenkin syytä selvittää kuinka valtion ra ken ne muu tos oh jel man ei-ammattiin valmistavien koulutusten- ja vapaan sivis tys työn leikkaukset vaikuttavat ISLOn toimintaan. Urheilun- ja liikunnan uusi keskusjärjestö Valo, päätti keväällä 2014 käynnistää työn urheilun ja liikunnan alueellisten palvelukeskusten rakentamiseksi. Meh timä ki kytkeytyy vahvasti tähän suunnitelmaan kun Joensuun alueella mietitään lii kun nan aluejärjestöjen, urheilu- ja liikuntaopistojen, urheiluakatemioiden, la jiliit to jen, muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen muo dosta maa palvelukeskusta. Tämä työ on käynnissä koko Suomessa ja sen oh jaukses sa on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kaupunginhallituksen asettama aikaraja on näistä edellä mainituista syistä lii an tiukka. Mehtimäen liikunta- ja tapahtumakeskukseen toiminnallinen ja talous suun ni tel ma on mahdollista tehdä vasta kun em. asioihin on saatu tar kemmat linjaukset." Selvitysten talousvaikutukset Selvitys nro 13: ei säästövaikutuksia tässä vaiheessa Selvitys nro 21: ei lisäsäästöjä, säästöt esitetty aiemmin teknisen keskuksen raken ne muu tos sel vi tyk ses sä Selvitys nro 23: ei säästövaikutuksia tässä vaiheessa Selvitys nro 24: säästöt yhteensä vuosina

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tuottajan neuvottelukunnan esitykset ja todeta, että Mehtimäen liikun ta- ja tapahtumakeskuksen suunnitelma laaditaan vuoden 2016 talousarvion kä sit te lyyn mennessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Tuottajan neuvottelukunta

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 4705/02.00/2014 KH 547 Talous- ja strategiayksikkö Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion Ta lous arvion määräysten mukaan kaupunginhallitus antaa yksityiskohtaiset ohjeet talous ar vion täytäntöönpanosta. Ehdotus ohjeista liitteenä. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvion täytäntöönpano-ohjeet huomioiden myös talousarvion sisältävän ohjeen maaseutupolittisen ohjelman laadinnasta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Korjauksena liitteen kohtaan4.3 toinen kappale suluissa olevaa merkintää täydennetään seuraavasti: (RondoROP,Aromi) Juha Mustonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Liitteet Liite 7 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Jakelu Talous- ja strategiayksikkö

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Tilinkäyttäjät ja hankintavaltuudet vuonna /02.00/2014 KH 548 Talous- ja strategiayksikkö : Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaupunginhallituksen on määrät tä vä toimialansa tilinkäyttäjät ennen tilivuoden alkua. Lisäksi kaupungin hal lituk sen on päätettävä tasetilien hyväksyjistä tilinkäyttöpäätöksessään. Täy täntöön pa no-oh jei den mukaan toimielimen on myös päätettävä han kin ta val tuuksis ta, jos näistä ei ole hallintosäännössä määräystä tai niistä ei muutoin ole erikseen päätetty. Konsernihallinnon yksiköiden johtajien sekä Tilakeskuksen joh tajan hankintavaltuudet on määritelty hallintosäännön 17 :ssä ja 21 :ssä ja vuoden 2015 talousarviossa, kohta 5.2. Tulosalueen 190 Joensuun seudun hankintatoimi osalta tilinkäyttäjistä ja han kinta val tuuk sis ta päättää hankintatoimen johtokunta. Ehdotus tilinkäyttäjistä vuodelle 2015 ja ehdotus tasetilien hyväksyjistä vuodelle 2015 oheisena. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää määrätä tilinkäyttäjät liitteiden mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 8 Tilinkäyttäjät vuonna 2015 Liite 9 Tasetilien hyväksyjät vuonna 2015 Jakelu Talous- ja strategiayksikkö

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen toimialueen käyttösuunnitelma vuodelle / /2014 KH 549 Talous- ja strategiayksikkö Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan kaupunginhallituksen tulee hyväksyä vastuualuetasoiset määrärahat toimialalleen kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Joensuun Tilakeskus toimii taseyksikkönä, jonka käyttösuunnitelma on esitetty erillisenä. Tulosalueen 190 Joensuun seudun hankintatoimi käyttösuunnitelman hyväksyy hankintatoimen johtokunta. Käyttösuunnitelmat oheisena. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 käyttösuunnitelman ja määrätä, että kaupunginhallitukseen nähden sitovaa on käyttötalousosan vastuualueiden toimintakate. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 10 Kaupunginhallituksen toimialueen käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Liite 11 Tilakeskuksen käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Jakelu Talous- ja strategiayksikkö

22 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelman hyväksyminen 4718/02.08/2014 KH 550 Julkisen sektorin hankintojen arvo nousee vuosittain miljardeihin euroihin. Vuon na 2013 HILMA-järjestelmässä ilmoitettujen julkisten hankintojen arvo oli lä hes 25 mrd. euroa. Kuntien, kuntayhtymien ja aluetason viranomaisten hankin ta il moi tus ten arvo oli 8,7 mrd. euroa. Suomessa julkisten hankintojen tekemistä sääntelevä hankintalainsäädäntö velvoit taa hankintayksiköitä ilmoittamaan kaikista yli euron arvoisista ta vara- ja palveluhankinnoista, yli euron urakoista sekä yli euron sosi aa li- ja terveyspalveluhankinnoista HILMA -hankintailmoitusjärjestelmässä. Näi tä kansallisia, ei EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen arvo oli 6,7 mrd. euroa. Kuntasektori on merkittävä julkisten hankintojen tekijä Suomessa. Joensuun seu dun yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta on tärkeää, että julkisten han kin to jen osaaminen alueella lisääntyy sekä yrityksissä että han kin ta or ga nisaa tiois sa. Julkisten hankintojen vaikutukset ulottuvat tuotteiden- ja palveluiden tar jon nan lisäksi myös markkinoiden kehitykseen ja niillä voidaan edistää in nova tii vis ten, ympäristöystävällisten ja sosiaalisesti vastuullisten tuotteiden ja palve lui den syntymistä. Joensuun kaupungin hankintojen kokonaisarvo ylittää henkilöstökulujen ko konais mää rän. Hankintojen kokonaismäärä erikoissairaanhoito mukaan lukien on täl lä hetkellä noin 200 mil joo naa euroa, eli lähes 43 % kokonaisbudjetista. Pelkäs tään aineiden, tar vik kei den ja tavaroiden hankinnat olivat vuonna 2011 ko konais ar vol taan 16 miljoonaa eu roa. Euromääräisesti noin 56 % hankinnoista kohdis tuu maakuntaan. Han kin to jen kokonaisvaikutus on noin 143 miljoonaa euroa, jo ka merkitsee noin 2500 hen ki lö työ vuot ta. Joensuun seudun hankintatoimi vastaa maakunnassa yhteisesti hankittavien tava ra- ja pal ve lu han kin to jen kilpailuttamisesta ja yhä enemmän myös eril lis hankin to jen kilpailuttamisesta. Hankintatoimessa on mukana 14 kuntaa se kä 13 kun ta yh ty mää, yhtiötä tai yhdistystä. Joensuun seudun hankintatoimi on hal linnol li ses ti sijoitettu Joensuun kaupungin organisaatioon. Hankintaohjelma on luonteeltaan strateginen asiakirja ja siinä keskitytään hankin to jen toteuttamisen tavoitteisiin ja toteutustapoihin hankintojen vai kut tavuu den vahvistamiseksi. Ohjelma on yksi kaupungin päästrategian to teut ta misoh jel mis ta. Kaupunki on sitoutunut valtion kanssa solmimassaan kasvusopimuksessa edis tämään innovatiivisia hankintoja. Kaupungin hankinnoista vastaavia tahoja on pereh dy tet ty näihin mm. Tekesin Huippuostajat - ohjelman avustuksella ja han kittu osaamista muutoinkin. Itä-Suomen yliopiston Tekes- tutkimushankkeessa ( ) tutkitaan innovatiivisten julkisten hankintojen so pi muksia, prosesseja ja yritysten kilpailukykyä. Yhtenä aineistona ovat Joensuun seudun hankintatoimen kilpailuttamat julkiset hankinnat.

23 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Hankintaohjelmaa on valmisteltu Josek Oy:n hallinnoimassa Hankintatoimesta stra te gi nen menestystekijä -hankkeessa. Ohjelman valmistelussa ovat olleet mu ka na JOSEK Oy:n lisäksi Joensuun kaupunki, Joensuun seudun han kin ta toimi, Joensuun yrittäjät ry, Pohjois-Karjalan yrittäjät ry, Joensuun Tiedepuisto Oy ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa on myös aktivoitu pk-yritysten osallistumista hankintakilpailuihin, ke hi tet ty työkaluja julkisiin hankintoihin ja pilotoitu innovatiivista julkista hankintaa. Ohjelman toteuttaminen ja sen jalkauttaminen hankintaprosesseihin edellyttää han kin to jen strategisen johtamisen järjestämistä. Keskuksilta ja liikelaitoksilta edel ly te tään hankintavastaavien nimeämistä. Konserniyhtiöissä han kin ta oh jelman toteuttamisesta vastaavat toimitusjohtajat. Ohjelma päivitetään vuonna Hankintaohjelman toteuttamisella on merkittävä myönteinen yritysvaikutus. valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Päätösehdotusta tarkennetaan kokouksessa vielä siten, että tavoitteita ja mittareita hankintojen osalta kehitetään niin, että hankintoja saadaan nykyistä enemmän kohdennettua maakuntaan, Joensuun seudulle ja kaupunkiin. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelman, velvoittaa konsernihallinnon, keskukset, liikelaitokset ja konserniyhtiöt to teut tamaan hankintaohjelmaa, velvoittaa Joensuun seudun hankintatoimen toteuttamaan omalta osaltaan hankintaohjelmaa Joen suun kaupunkikonsernille kilpailutettavissa hankinnoissa sekä todeta, että tavoitteita ja mittareita hankintojen osalta kehitetään niin, että hankintoja saadaan nykyistä enemmän kohdennettua maakuntaan, Joensuun seudulle ja kaupunkiin. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Asia käsiteltiin kokouksessa esityslistan järjestyksestä poiketen 543 jälkeen. Liitteet Liite 12 Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Jakelu Talous- ja strategiayksikkö

24 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Avain Asumisoikeus Oy:n asumisoikeustalojen märkätilojen/keittiöiden perusparantamista koskevat korkotukilainahakemukset v / /2013 KH 551 Asuntotoimi : Asunto-olojen parantamiseen liittyviä korkotukilainoja koskevat hakemukset jäte tään hankkeen sijaintikuntaan, joka toimittaa ne lausunnon kera edelleen päätet tä väk si Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Asu mis oi keus talo jen perusparantamiseen tarkoitetuille korkotukilainoille on jatkuva haku. Perus pa ran nus lai na voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, jos rakennuksen val mis tumi ses ta tai laajasta perusparannuksesta on kulunut 20 vuotta. Jos aikaa on ku lunut vähemmän kuin 20 vuotta mutta kuitenkin vähintään 15 vuotta, voidaan perus pa ran nus lai na hyväksyä korkotukilainaksi vain, jos korjaus on tarpeen terveys hai tan poistamiseksi tai se on välttämätön vaurioiden laajentumisen es tä misek si. Avain Asumisoikeus Oy hakee Joensuun kaupunginhallituksen puoltoa alla luetel tu jen märkä-/keittiötilojen perusparantamisen korkotukilainoille: Märkätilojen peruskorjaukset: Osoite talotyyppi kpl kerrokset Valm.vuosi/huon.lkm/ hakijatilanne Niinivaarantie 58 kerrostalo / 27 / 48 Valkamantie 14 rivitalo / 14 / 24 Oksojankuja 1 rivitalo / 11 / 19 Valkamantie 21 rivitalo / 11 / 17 Aurinkokatu 27 kerrostalo / 17 / 4 Vehkalahdentie 16 kerrostalo / 10 / 10 Pyörretie 2 rivitalo / 12 / 25 Kuuselantie 15 kerrostalo / 31 / 13 Jyväkuja 10 kerrostalo / 16 / 9 Kuuselantie 9 rivitalo / 10 / 15 Väinöläntie 8 kerrostalo / 18 / 15 Jyväkuja 3 kerrostalo / 12 / 6 Märkätilojen ja keittiöiden peruskorjaukset: Kuhilaskuja 8 kerrostalo / 12 / 10 Elopellontie 14 kerrostalo / 21 / 10 Kuhilaskuja 6 kerrostalo / 15 / 13 Liitteenä Joensuun kaupungin korjausneuvojan yhteenveto kohteiden teknisistä kor jaus tar peis ta A-Kuivatus Oy:n kuntokartoitusraportin pohjalta. Korkotukilainahakemukset liitteenä. Asiakirjat ovat nähtävänä kokousasiakirjoissa.

25 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Valmistelija: Asuntotoimiston taloussihteeri Markku Kurki Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää puoltaa hankkeiden lainoittamista hakemusten mukaisesti, lukuun ottamatta Nii ni vaa ran tie 58, joka ei täytä ARA:n hakukriteerejä (rakennuksen ikä alle 15 vuot ta). Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 13 Yhteenveto kuntokartoituksesta ja korjaustarpeista Liite 14 Korkotukilainahakemus; Niinivaarantie 58 Liite 15 Korkotukilainahakemus; Valkamantie 14 Liite 16 Korkotukilainahakemus; Oksojankuja 1 Liite 17 Korkotukilainahakemus; Valkamantie 21 Liite 18 Korkotukilainahakemus; Aurinkokatu 27 Liite 19 Korkotukilainahakemus; Vehkalahdentie 16 Liite 20 Korkotukilainahakemus; Pyörretie 2 Liite 21 Korkotukilainahakemus; Kuuselantie 15 Liite 22 Korkotukilainahakemus; Jyväkuja 10 Liite 23 Korkotukilainahakemus; Kuuselantie 9 Liite 24 Korkotukilainahakemus; Väinöläntie 8 Liite 25 Korkotukilainahakemus; Jyväkuja 3 Liite 26 Korkotukilainahakemus; Kuhilaskuja 8 Liite 27 Korkotukilainahakemus; Elopellontie 14 Liite 28 Korkotukilainahakemus; Kuhilaskuja 6 Jakelu Asuntotoimi

26 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous / /2014 KH 552 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina klo osoitteessa Tikkarinne 9, Joensuu, Ravintola Solinan ka binet ti E 127. Yhtiökokouksessa on tarkoitus täydentää Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n halli tus ta ja valita hallitukseen uuden ammattikorkeakoululain edellyttämät hen kilös tön ja opiskelijoiden edustajat. Uuden voimaantulevan ammattikorkeakoululain 17 :ssä on säädetty am mat ti kor kea kou lu osa ke yh tiön hallituksen kokoonpanosta seuraavasti: Hallituksen kokoonpano Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jä sen tä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja am mat ti kor keakou lun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joil la on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu hen ki lös töön ja toinen opiskelijoihin. Henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen va litaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tar kem min johtosäännössä ja opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen va lin nasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa valin nat. Lisäksi yhtiökokouksessa on tarkoitus päättää Wärtsilä-stipendirahaston pe rusta mi ses ta ammattikorkeakoulun yhteyteen. Valmistelija: kaupunginlakimies Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yh tiö ko koukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Mikko Kärkkäisen tai määäräämänsä. Liitteet Liite 29 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Jakelu Edustaja

27 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus

28 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston kokous / /2014 KH 553 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston ko kous pidetään maanantaina klo alkaen keskussairaalan au dito rios sa, Tikkamäentie 16. Kokouksessa käsitellään mm. Tikkamäen Palvelut Oy:n takaushakemus, laa jennus hank keen J2 hankesuunnitelma, Vatsakeskuksen ja Sydänkeskuksen hanke suun ni tel ma, kuluvan vuoden talousarvion muutoksia ja toiminta- ja ta loussuun ni tel ma ja talousarvio vuodelle J2-hankkeeseen kuuluvat päivystys, tehohoito ja tehovalvonta, lastenkeskus ja rönt gen. PKSSK:n sekä Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupun gin (sote-yhteistoiminta-alue) välillä on neuvoteltu talousarviovuoden 2015 ta voit teis ta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto on kokouksessaan hy väksy nyt sote-palvelujen tilaukset mukaan lukien erikoissairaanhoito. Liitteessä on esi tet ty tilaus ja määritelty tavoitteet, jotka ovat myös evästyksenä Joensuun kau pun gin edustajille yhtymävaltuustossa. Nämä evästykset on toimitettu yh tymä val tuus ton ja yhtymähallituksen joensuulaisille jäsenille. Kontiolahti ja Ou tokum pu huolehtivat osaltaan evästyksestä. Valmistelija: kaupunginsihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun ta yhty män valtuuston kokouksen ja toimitetut evästykset. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 30 PKSSK:n sekä Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin välinen neuvottelu talousarvion 2015 tavoitteista Jakelu Ao. valtuutetut

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus 412 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 106 28.11.2016 Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 8835/10.03.02/2016 KH 21.11.2016 412 Hukanhaudan uusi päiväkoti

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välinen työnjako ja sairaalainvestointien yhdistäminen

Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välinen työnjako ja sairaalainvestointien yhdistäminen Kaupunginhallitus 21 30.01.2017 Kaupunginhallitus 63 21.02.2017 Kaupunginhallitus 105 10.04.2017 Kaupunginhallitus 119 18.04.2017 Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välinen työnjako ja sairaalainvestointien

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot