JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-18:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Karhunmäen koulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 545 Siilaisen terveysaseman peruskorjauksen ja laajennuksen päivitetyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Rakennemuutosselvitykset 13, 21, 23 ja Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Tilinkäyttäjät ja hankintavaltuudet vuonna Kaupunginhallituksen toimialueen käyttösuunnitelma vuodelle Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelman hyväksyminen Avain Asumisoikeus Oy:n asumisoikeustalojen märkätilojen/keittiöiden perusparantamista koskevat korkotukilainahakemukset v Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston kokous Vanhusneuvoston toimintasäännön muutos ja jäsenten valinta vuosille Vammaisneuvoston asettaminen Yhteistyösopimus Farmari maatalousnäyttelystä Teatteripalvelujen tilauksen toteutuminen Lausunto Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistyspalvelujen järjestämisestä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän esittely Katsaus Joensuun opiskelija-asioihin ja yhteistyöhön Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 42

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Heinonen Eila jäsen Ikonen Päivi jäsen Järvinen Anni jäsen Keskisalo Pentti jäsen Paukku Saara jäsen Räty Heino jäsen Räty Marjatta jäsen Wihonen Jussi jäsen Hattunen Jenna varajäsen Jormanainen Laura varajäsen Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pippuri Arto kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mustonen Juha kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Horttanainen Jari kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä poistui klo poistui klo poistui klo Väänänen Risto talous- ja strategiajohtaja läsnä klo Rieppo Eija sosiaali- ja terveysjohtaja läsnä klo Korhonen Timo tilakeskuksen johtaja läsnä klo Pakarinen Marja projektipäällikkö läsnä klo Poissa Heikura Aino jäsen Törmälä Anssi jäsen Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Jari Horttanainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Anni Järvinen pöytäkirjan tarkastaja Saara paukku pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä (Rantakatu 20, Joensuu) kello 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Jari Horttanainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 542 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi. Kokouksen alussa kuultiin projektipäällikkö Marjo Pakarisen esittely hankintaohjelmasta.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 543 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anni Järvisen ja Saara Paukun. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Karhunmäen koulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 4567/ /2014 KH Yleistä Karhunmäen koulu tulee sijaitsemaan karhunmäen kaupunginosan (24) kort telis sa 47, osoitteessa Karhunputkentie 2, JOENSUU. Asemakaavassa tontti on merkitty julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL) ja sen pinta-ala on n. 3,0 ha. Saman korttelin naapuritontille tulee yksityinen toimija raken ta maan päiväkodin. Karhunmäen koulu tulee palvelemaan uutta Karhunmäen asuinaluetta ja sen lähi ym pä ris töä. Karhunmäen uusi koulu tulee olemaan 2-sarjainen lähikoulu, jossa on esi kou luope tus ta ja luokkien 1-6 perusopetusta. Esiopetusta tukevana rakennuksessa toi mii 6-vuotiaiden lasten päivähoitoryhmä. Koulu tullaan mitoittamaan 300 perus ope tuk sen oppilaalle ja 26 esiopetuksen lapselle. Koulun tilat pyritään samaan pedagogisesta näkökannasta joustaviksi ja mo nikäyt töi sik si. Tämän päivän koulumaailmaan kuuluvat myös mediateekkitilat ja uu del la teknologialla varustetut erikoisluokkatilat. Oppilaiden käytössä olevat omat tai koulun tietotekniset laitteet yhdessä uudella teknologialla va rus tet tujen opetustilojen kanssa mahdollistavat lasten kasvattamisen tie to yh teis kuntaan. Rakennuksen taloteknisissä ratkaisuissa pyritään energiatehokkaisiin rat kai suihin ja mahdollisesti uusien innovatiivististen ratkaisumallien käyttöönottoa. Koulun tilojen suunnittelussa on huomioitu myös yhteiskäyttö mm. liikuntasalin se kä taito- ja taideaineiden suhteen. Myös alueen asukasyhdistys, Pielisensuun il ta päi vä ker ho ja koulukerhot/nuorisotoimi voivat hyödyntää koulun tiloja. Karhunmäen uuden koulun hyötyala on n hym 2 ja kokonaishuoneistoala n hum 2. Lisäksi pihalle tulee kylmiä varastotiloja mm. jätehuoltoa varten. Hankesuunnitelman laadinnasta on vastannut työryhmä, johon on kuulunut ti lakes kuk sen, tilaalan ja käyttäjän lisäksi ulkopuolisia konsultteja. Rakennuskustannukset Hankkeesta laadittu tavoitehintalaskelmaan pvm perustuva kus tannus ar vio on (alv. 0%). Haahtela-indeksi on 78,0/ ja hintataso 80,7/ Kustannukset jakaantuvat seuraavasti: B1 Rakennuttajan kustannus B2 Rakennustekniset työt

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus B3 LVI-työt B4 Sähkötyöt B5 Erillishankinnat Varaukset Yhteensä Irtaimisto-, kalusto- ja laitehankinnat tapahtuvat hallintokunnan omina han kintoi na ja ne ovat arvion mukaan n (alv. 0%). Toteutus ja aikataulu Hanke tullaan toteuttamaan KVR-urakkana, eli kohteen pääurakoitsija vastaa myös kohteen suunnittelusta sekä talotekniikan urakoista. KVR-urakkkakilpailu jär jes te tään alkuvuodesta Rakennustyöt pyritään saamaan käyntiin elokuus sa 2015, jolloin kohde valmistuisi vuoden 2016 lopussa. Rahoitus Kaupunginhallitus hyväksyi Karhunmäen koulun ja Nepenmäen kou lun investointien toteuttamisen kiinteistöleasing -rahoituksella siten, että kau pun gin hal li tus hyväksyy kiinteistöleasing sopimukset. Hankeen määrärahan tarve jakaantuu vuosille seuraavasti: vuodelle vuodelle yhteensä Karhun ja Nepenmäen koulujen leasing-rahoitus kilpailutetaan alkuvuodesta 2015 ja tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi ennen Karhunmäen hankkeen totetusvaiheen käynnistymistä. Vuokrasopimus Leasing-vuokrasopimuksen vuokra-aika on yleensä 20 vuotta, johon käyttäjän tu lee sitoutua. Leasing-vuokrasopimuksen ehdot tarkentuvat, kun rahoittaja on kil pai lu tet tu. Leasing-vuokrasopimuksen yleisiä periaatteita: Vuokra-aika yleensä 20 vuotta, vuokran määrä perustuu kuukausivuokraan, joka voidaan asettaa tietylle eu roa/htm2/kuu kau si tasolle säätämällä jäännösarvoa, mahdollista sitoa indeksiin (kiinteä, mahd. myös vaihtuva indeksi), kaupunki valvoo ja vastaa suunnittelun mukaisesta toteuttamisesta, kaupunki vastaa vuokrakohteen hoidosta ja ylläpidosta kustannuksellaan, vuokrajakson aikana syntyvät mahdolliset peruskorjaustarpeet ovat kaupun gin vastuulla, kaupunki korvaa rahoittajalle kaikki maksut ja verot, joista rahoittaja joutuu vastuuseen vuokrakohteen omistajana,

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kaupungilla on velvollisuus lunastaa vuokrakohde sopimuskauden päättyes sä, vaihtoehtoisesti leasingvuokrasopimusta voidaan tavallisesti jatkaa erikseen sovittavilla ehdoilla, tai muuten kilpailuttaa uuden vuok ra so pi muksen perustuen matalampaan pääoma-arvoon ja määräaikainen sopimus, ei irtisanomisoikeutta. Kaupungin sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden mukaisesti laskettuna ko ko nais vuok ra olisi /vuosi, joka koostuu pääomavuokrasta ja yl lä pi to vuok rasta Valmistelija: Tilakeskuksen johtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Karhunmäen kou lun uudisrakennuksen hankesuunnitelman ja kus tannus ar vion. Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti viikoksi pöydälle. Juha Mustonen, Arto Pippuri, Eila Heinonen, Saara Paukku ja Päivi Ikonen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. KH 544 Tilakeskus täsmentää esittelyä: Hankesuunnitelmassa esitetyt koulurakennuksen suunnitelmat ovat viitteellisiä. KVR-kil pai lu tuk ses sa urakoitsijat esittävät tarjouksissaan omat suunnitelmansa kou lu ra ken nuk ses ta. Suunnitelmien tulee täyttää tilaajan esittämät toiminnalliset ja laa dul li set vaatimukset. Rakentaminen tapahtuu kilpailun voittaneen KVR-ura koit si jan suunnitelmien pohjalta. KVR-urakoitsijan valintaan vaikuttavat niin kokonaishinta kuin laadulliset te ki jät. Laadullisten tekijöiden arvioinnin suorittaa valitsijaraati, johon kuulu ti la kes kuksen ja käyttäjän edustajia. Esittelyn liitteeksi on lisätty tilaluettelo ja tarkempi erittely pe rus ta mis kus tannuk sis ta. Valmistelija: Tilakeskuksen johtaja Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Karhunmäen koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelman ja kus tannus ar vion ja edellyttää, että kaupunginhallitus käsittelee urakkatarjoukset ja antaa asiassa

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lausuntonsa ennen urakkatarjouksen hyväksymistä. Päätös: Keskustelun aikana Pentti Keskisalo esitti kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus tekee lopullisen hankintapäätöksen. Jussi Wihonen kannatti Keskisalon ehdotusta. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Keskisalon ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä (Kauppinen, Hattunen, Paukku, Jormanainen, Ikonen, Räty H, Heinonen, Räty M) ja 3 EI -ääntä (Keskisalo, Wihonen, Järvinen). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Liitteet Liite 1 Karhunmäen koulun hankesuunnitelma Liite 2 Liite 3 Perustamiskulut Tilaluettelo Jakelu Kaupunginvaltuusto

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Siilaisen terveysaseman peruskorjauksen ja laajennuksen päivitetyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 40/ /2013 KH 545 Yleistä Siilaisen terveysasema sijaitsee Noljakan kaupunginosassa (18) korttelissa 1803 ton til la 4, osoitteessa Noljakantie 17 a Joensuu. Tontin asemakaavamerkintä on YS III. Tontin lohkominen on suoritettu vuoden 2012 aikana. Tontin pinta-ala on m2 ja tehokkuusluku 0,3. Tontin kaa vamuu tos on käynnistetty, sillä nykyisen kaavan rakennusoikeus ei riitä eikä kaava sal li rakentamista neljään kerrokseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Siilaisen terveyskeskuksen pe ruskor jauk sen ja laajennuksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion 38,3 M (alv. 0%). Kohteen suunnittelu käynnistettiin tammikuussa Suunnittelun edetessä teh tiin vuodeosastolla ja hallinnon tiloissa kuntotutkimuksia, joilla täydennettiin han ke suun ni tel man perustana olleen kuntoarvion tietoja. Selvitysten lop pu tu lema na todettiin, että vuodeosaston ja hallinnon tilojen maanvaraiset lattiat ja ulko sei nä ra ken teet joudutaan purkamaan riskittömän lopputuloksen saamiseksi. Sa mal la pystytään minimoimaan myös mahdolliset piilevät riskit. Samanaikaisesti käyttäjän toiminnalliset lähtökohdat ovat muuttuneet sitten han ke suun ni tel man laatimisen mm. Sote-alue päätöksistä johtuen. Suun nit telun edetessä oli havaittavissa, että käyttäjän toiminnallisia ratkaisuja ei saada rat kais tua taloudellisesti nykyisissä tiloissa. Huomioiden käyttäjän toiminnalliset muutostarpeet ja kohonnut korjausaste pää tet tiin ottaa vaihtoehtotarkasteluun vuodeosasto- ja hallinnon tilojen korvaa mi nen uudisrakentamisella. Kokonaistaloudellisuuden ja riskien arvioinnin kaut ta Siilaisen rakennushankkeen ohjausryhmä päätyi pitämässään ko kouk ses sa esittämään vuodeosaston ja hallinnon tilojen korvaamista uusilla ra ken nuk sil la. Keskuskeittiön suunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta Suunnittelun edetes sä huomattiin paineita tilojen riittävyyden suhteen. Myös keittiökoneiden ja lait tei den päivitys- ja muutostarpeet aiheuttivat kustannuspainetta hankesuunitel maan suhteen. Keittiön hankesuunnitelman laadinnasta vastasi vuonna 2012 silloinen liiketoimintayksikkö yhdessä ruokahuollon kanssa. Han ke suunni tel man laati Design Lime Oy. Joensuun kaupungin ravintopalvelut on esittänyt keit tiö hank keen toteuttamista nyt esitetyn mukaisesti mm. toiminnan ko konais ta lou del li suus las kel miin vedoten. Teknisen keskuksen selvitysten mukaan oman keittiön vuotuiset ateriahinnat ovat selvästi edullisemmat verrattuna Sairaan hoi to pii rin tai Koulutuskuntayhtymältä saatuihin tarjouksiin verrattuna. Myös Siilaisen ohjausryhmä on asettunut laajemman keittiön kannalle ja an tanut luvan keittiön jatkosuunnittelulle

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Hankesuunnitelman sisältömuutokset Vuodeosasto (AB) ja nykyiset hallinnontilat (C) puretaan ja niiden tilalle ra ken netaan uudisrakennus, joka liitetään nykyisiin vastaanoton tiloihin. Hallinnon ja työ ter veys huol lon tilat sijoittuvat pääosin kaksikerroksiseen rakennukseen. Vuode osas ton osalla kerroksia on neljä. Uudisrakennuksen tehokkaamman ti lan käytön kautta on vuodeosaston tiloja saatu vähennettyä yli 1000 m 2 aikaisempaan han ke suun ni tel maan nähden. Työterveyshuollon tilat ovat pienentyneet n. 100 m 2. Sosiaali- ja ter veys kes kuksen hallinnontilat ovat kasvaneet n. 40 m 2 käyttäjämuutoksista johtuen. Vastaanoton tilat (DE) sijoittuvat pääosin vanhoihin tiloihin, joissa joudutaan teke mään toiminnallisia muutostöitä. DE-osalle on myös tulossa 170 m 2 :n laa jennus, joka on kokonsa puolesta pysynyt lähes vanhan hankesuunnitelman mu kaise na. Vastaanottotilojen läheisyyteen tehdään 700 m 2 :n laajennus, joka on noin sa ta neliötä suurempi kuin vanhaan hankesuunnitelmaan nähden. Myös vastaan ot to ti lois sa tehtävien muutostöiden laajuus on hieman kasvanut. Keittiön varsinaiset tilat ovat kasvaneet n. 200 m2, joka aiheutuu mm. koe keittiön rakentamisesta ja toiminnallisista muutoksista. Tekniikan lisääntyneestä tila tar pees ta johtuen iv-konehuone on kasvanut n. 400 m2. Myös keittiön lai tekan ta on päivitetty, mikä on nostanut huomattavasti kustannuksia. Aluetyöt ovat kasvaneet mm. tavara- ja lastauspihojen kasvun johdosta, useamman sisäänkäyntipihan takia sekä muutoksista pysäköinti- ja lii ken nöin ti jär jes telyis sä. Vanhassa hankesuunnitelmassa oli tukeuduttu enemmän olemassa oleviin pysäköintipaikkoihin ja arvioitu muutoinkin pihatöiden laajuus nykyisten toimin to jen kautta. Käyttäjän suunnittelukoordinaattorina hankkeessa toimii sosiaali- ja ter veys viras ton edustaja, jonka palkan kaupunginhallitus on päättänyt sisällyttää hankkeen investointikuluista. Suunnittelun lisätöitä aiheutuu eri vaihtoehtojen tutkimisesta sekä uu dis ra kennuk sen (ABC) suunnittelusta. Lisäkustannuksia aiheutuu kaikilta suun nit te lualoil ta sekä myös tietomallinnuksesta. Rakennuksen kokonaan purkamisen lisätyö kohdentuu sekä purkujätteen huolin taan että purkutyön lisätyömäärään. D-osan vesikattotyöt päätettiin tehdä huputettuna sääsuojan alla, mistä ai heutui lisäkuluja. Myös katon korjaustyö oli hieman odotettua kalliimpaa. Va. sosiaali- ja terveysjohtajan lausunto: Siilaisen peruskorjaus, laajennus ja sairaalaosan uudisrakennushankkeesta so si aali- ja terveystoimen näkemys/ sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo. Siilaisen terveysaseman hankesuunnitelma valmistui loppuvuodesta 2012 ja sen

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus jäl keen esille tulleet monet rakenteelliset yllättävät heikkoudet ja muutokset toimin nal li sis sa ratkaisuissa ovat johtaneet hankesuunnitelman päivitystarpeeseen. Han ke suun ni tel man päivityksessä, syksyn 2014 aikana, on huomioitu muutokset, jot ka vaikuttivat eniten terapiapalveluihin, sairaalatoimintoihin ja tukipalveluihin. Sa mal la ennakoidaan mahdollisen Sote-alueen mukanaan tuomat muutokset teke mäl lä toimitiloista monikäyttöisempiä ja muuntojoustavia silloin, kun se on mahdol lis ta ja kustannusten kannalta järkevää. Päällekkäisiä tukipalveluja karsitaan, jos niitä jo tuotetaan mm. PKSSK:n toimesta tai on mahdollista hankkia sieltä. Päällekkäisten toimintojen yhdistämisellä väl tytään kalliiden rakennusaikaisten väistötilojen rakentamiselta ja laiteinvestoinneilta (mm. hoitotarvikejakelu, välinehuolto ja potilasarkisto). Siilaisen uudistuvan toiminnan takia muuttuvat niin asiakas- kuin hen ki lös tö märät kin. Uusien ja keskitettävien toimintojen myötä kasvaviin henkilöstö- ja asia kasmää riin pyritään varautumaan entistä paremmin, tämä on huomioitava mm. sisään tu lo väy lis sä. Henkilöstömäärä kasvaa, kun työterveyshuolto ja kaikki kau pungin terapiapalvelut keskitetään Siilaiselle. Myös kotisairaala- toiminta laajenee käy tän nös sä ympärivuorokautiseksi toiminnaksi. Osastojen henkilöstömäärää arvioi daan huolellisesti ja siihen vaikuttaa miten osastojen toiminta profiloituu. Kuntou tu mis pal ve lut eivät tarvitse yöaikaan samanlaista henkilöstövahvuutta kuin akuut ti hoi to. Sote-järjestämislain hengen mukaisesti Siilaisen merkitys muuttuu niin Joensuun kuin koko maakunnan osalta. Siilaisesta muodostuu kuntoutumiskeskittymä, joka voi jatkossa palvella myös ympäryskuntia. Kuntoutujat ja akuuttihoitoa tarvitsevat siir ty vät lyhyen hoitovaiheen jälkeen PKSSK:sta tai suoraan yhteispäivystyksestä jat ko hoi toon Siilaiselle. Hoito on aktiivista, kuntoutumista edistävää ja kotona pärjää mis tä tukevaa. Terapiakeskus edistää osaltaan moniammatillisen tiimin (ml. sosi aa li hoi ta ja) kautta nopeampia ja turvallisia kotiutumisia. Päädyttäessä uudisrakentamiseen osastotilojen osalta saavutetaan jopa te hokkaam min käytettävissä olevat tilat kuin peruskorjattaessa vanhaa kiinteistöä tältä osin. Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan nettoneliöitä tulisi 7184 kun uu disra ken nus ver sios sa niitä on Vaikka nettoneliöitä on uu dis ra ken nus vaih to ehdos sa 1278 vähemmän, mutta tilat ovat toimivampia, rakennusteknisesti tur val lisia ja nykyaikaisia sekä muuntojoustavia. Rakennusprojektin aikana siirrellään 270 potilaspaikkaa eri väistötiloihin. Suun nitel mat siirtoaikatauluille on tehty ja laskettu tilaukseen vuodelle 2015 siten että Se nio ri pi ha otetaan käyttöön Maaliskuussa 2015 ja Siilainen siirretään Kotilahteen Huh ti kuus sa Sosiaali- ja terveystoimen puolesta Siilaisen sairaala-, te rapia-hal lin to- ja tukipalvelujen tilat ovat valmiina rakentamisen aloittamiseen Touko kuun alusta 2015 alkaen. Kokonaisuutena myös rakennuskustannusten kannalta VE 1 uudisrakentaminen on 2,36 miljoonaa euroa edullisempi kuin VE2 saneeraus-laajennusversion ra ken ta minen. Päivitetyt rakennuskustannukset Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio oli 38,3 M (alv. 0%).

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Uu si päivitetty kustannusarvio on 43,1 M (alv. 0%), eli kustannukset ovat kas vaneet 4,8 M (12,5 %). Kustannusmuutoksia on aiheutunut mm: keittiön laajuusmuutokset 2,7 M suunnittelukoordinaattori 0,3 M suunnittelutyön lisääntyminen 0,4 M aluetöiden laajentuminen ja lisääntyminen 1,0 M FEF-osan laajuusmuutokset 0,4 M purkutöiden lisääntyminen 0,7 M Vuodeosaston ja hallinnontilojen uudisrakennuksen tehokkaamman tilankäytön joh dos ta laajuus on pienentynyt huolimatta siitä, että tiloihin on tullut toi min nalli sia muutoksia, mikä on alentanut rakennuskustannuksia. Informatiivisena liitteenä on FMC Laskentapalveluiden tekemä ta voi te hin ta pohjai nen kustannusselvitys uudisrakennuksen osalta. Laskelma ei sisällä kaikkia hank keen kustannuksia, kuten esim. keittiötä ja peruskorjauttavaa DEF-aluetta. Genp ron laatima vaihtoehtojen kustannusvertailu sisältää hankkeen ko ko naisku lut. AB- ja C-osan purkamisen johdosta joudutaan tekemään taseen alaskirjaus, mikä on tilanteessa Irtaimisto-, kalusto- ja laitehankinnat tapahtuvat käyttäjän omana hankintana ja ne ovat arvion mukaan edelleen n. 1,9 M. Toimitilakustannukset Aikaisempaan hankesuunnitelmaan nähden sosiaali- ja terveyskeskuksen ko konais vuok ra tulee nousemaan n , ravintopalveluiden n ja Joen suun Työterveyshuollon n vuodessa. Alla on esitetty toi mi ti la kustan nuk set sisältäen sekä pääoma- että ylläpitovuokran. HS ( ) HS (päivitetty) Sosiaali- ja terveyskeskus /vuosi /vuosi Ravintopalvelut /vuosi /vuosi Joensuun Työterveys /vuosi /vuosi Siilaisen terveysaseman investoinnit tullaan uudisosalla poistamaan 30 vuoden pois to ajal la. Keittiön ja peruskorjattavien tilojen poistoaikana käytetään 20 vuot ta. Käyttäjien kanssa tullaan tekemään uudet vuokrasopimukset, joiden mää rä ai ka nen vuokra-aika on 15 vuotta. Rahoitus Joensuun kaupungin talonrakennuksen investointisuunnitelmaan esite tään hankkeelle rahoitusta seuraavasti: HS ( ) HS (päivitetty) vuodelle ,7 M - vuodelle ,0 M 2,8 M

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus vuodelle ,0 M 13,9 M vuodelle ,5 M 16,9 M vuodelle ,5 M 9,5 M vuodelle ,6 M - yhteensä 38,3 M 43,1 M Aikataulu Lisäselvityksistä ja päätöksenteosta johtuen vuodeosaston ja hallinnon tilojen suun nit te lu on ollut keskeytettynä, kunnes kaupunginvaltuusto on tehnyt päätök sen päivitetystä hankesuunnitelmasta. Uudisosan töiden aloitus riippuu pitkälti kaavamuutosprosessin etenemisestä ja sen hyväksymisestä. Tämän hetkisen tiedon mukaan kaavamuutos olisi tulossa kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi aikaisintaan kesäkuussa Uudisosan suunnittelu käynnistetään heti valtuuston päätöksen jälkeen. Myös ra ken nus lu pa ha ke mus ja urakkakilpailutukset valmistellaan rinnan kaa va pro sessin kanssa siten, että kaavamuutoksen saadessa lainvoiman, uudisosan ra kennus työt voidaan käynnistää elokuussa Keittiön suunnittelu on käynnissä ja rakennuslupa haetaan vanhan asemakaavan mu kai ses ti, joten rakennustyöt niiltä osin käynnistyvät kesällä DEF-osan rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä aikataulun mukaisesti. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2017 lopulla. Valmistelija: Tilakeskuksen johtaja Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Siilaisen ter veys ase man peruskorjauksen ja laajennuksen päivitetyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Kaupunginhallitus toteaa, että tavoitteena on jatkossakin, että hankkeessa pysytään alkuperäisessä kustannusarviossa 38,3 miljoonaa euroa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merja Mäkisalo-Ropponen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Liitteet Liite 4 Peruskorjaus- ja uudisvaihtoehdon kokonaiskustannusvertailu Liite 5 Siilaisen terveysaseman peruskorjauksen ja laajennuksen päivitetty hankesuunnitelma Liite 6 Uudisrakennuksen kustannusselvitys Jakelu Kaupunginvaltuusto

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Rakennemuutosselvitykset 13, 21, 23 ja /02.02/2014 KH 546 Tuottajan neuvottelukunta : "Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa on hyväksytty ra ken ne muu tos oh jel maan liittyvänä 21 selvitystehtävää. Tuottajan neu vot te lukun ta lisäsi tehtäviä vielä neljällä, joten selvityskohteita on kaikkiaan 25. Sel vityk sis tä 22 valmistui sovitun aikataulun mukaisesti mennessä. Taloustoimikunta käsitteli selvitystehtävien tilannetta maaliskuussa ja valmiita sel vi tyk siä Kaupunginhallitus käsitteli valmistuneet selvitykset Kuluvalle vuodelle selvitysten oli arvioitu tuottavan 1 miljoonan euron säästöt. Valmistuneiden selvitysten perusteella arvioitiin säästöä kertyvän noin 0,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus päätti pyytää tuottajan neu vot te lukun taa ottamaan kantaa kuhunkin selvitykseen erikseen ja niiden to teut ta miseen sekä myös siihen, millä tavoin kuluvan vuoden tavoitteesta puuttuva 0,8 mil joo nan euron säästö olisi toteutettavissa. Tuottajan neuvottelukunta ja tuotantolautakunnat sekä liiketoiminnan joh tokun ta käsittelivät iltakoulussa alustavasti rakennemuutosselvityksiä. Tuot ta jan neuvottelukunta antoi lausunnon 22 selvityksestä ja ehdotuksensa sääs tön toteuttamisesta ja kaupunginhallitus päätti miten sel vi tys ten osalta edetään. Rakennemuutosohjelmaan sisältyvien linjausten edellyttämiä toimenpiteitä ja sääs tö vai ku tuk sia on selvitetty tilaajajohtajien ja tuottajien yhteistyöllä. Ti laa jajoh don kanssa on sovittu, että kolme selvitystehtävää tulee tuottajan neu vot telu kun nan käsittelyyn marraskuussa 2014 ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden sel vitys tammikuussa Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen selvittäminen (21) Kaupunginhallitus on käsitellyt selvityksen Selvityksen mukaan merkit tä vä osa toimistopalveluista on kaupungin sisäisiä hankintoja (talouspalvelut, pal kan las ken ta jne.) Rakentamisen valvontaan kohdistuvien asian tun ti ja pal ve lujen osalta on käynnistetty konsernitason selvittely konsernin omien valvojien rek ry toi mi sek si. Tähän selvitystehtävään liittyy vuoden 2014 talousarvion (KV , kohta 6.1.6, sivu 116) toimeksianto selvittää tuotantopuolen talous- ja toi mis to pal velui den ja niiden työnjohdon keskittäminen. Teknisen keskuksen osalta toimeksianto on käsitelty osana teknisen keskuksen ra ken ne muu tos sel vi tys tä (KH , selvitys 16). Teknisessä keskuksessa jää toi mis to hen ki lös tös tä eläkkeelle tai siirtyy toisiin tehtäviin 3 henkilöä (2,5 hen kilö työ vuot ta) tulevan 2 vuoden aikana. Vapautuvia vakansseja ei ole tarkoitus täyt tää. Prosesseja kehittämällä pystytään tarvittavat työt hoitamaan pie nemmäl lä resurssilla.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveystoimi (sote) on tehnyt perusteellisen toimeksiannon mukaisen sel vi tyk sen, jossa todetaan, että toimeentulotuen myöntäminen on siirtymässä pe rus toi meen tu lo tu en osalta kunnilta Kelalle v alussa, joten etuus kä sit te lijä työ tä tekevien henkilöiden tehtäviä on tarkasteltava kun mahdollisesti Kelalle siir ty vien henkilöiden määrä sekä kuntiin jäävät tehtävät varmistuvat. Lisäksi Poh jois-kar ja lan sote- tuotantoalueselvityksessä toimistotyön selvitys on osa tuki pal ve lu jen selvitystä, jonka väliraportti valmistuu joulukuussa Tulevaisuuden suhteen on vielä auki miten tukipalvelut ja siten myös toi mis topal ve lut tullaan järjestämään uudessa sote-rakenteessa. Sen vuoksi kaikki vapau tu vat ja välttämättömät toimistohenkilöstön vakanssien täyttämiset hoi detaan määräaikaisesti korkeintaan vuoden 2016 loppuun. Soten selvitys päätyy seuraavaan yhteenvetoon: PK-sote on vasta valmisteilla ja toi mis to pal ve lu jen selvitystyö PKSSK:n kanssa kesken, joten tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista yhdistää kaupungin toimistopalveluita yhteen yk sikköön. Asiakasmaksutiimin tehtävien mahdollinen laajentaminen päivähoitoon (23) Asiakasmaksutiimi on tehnyt perusteellisen selvityksen ja pyytänyt siihen komment te ja merkittäviltä yhteistyötahoilta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa (sote) toimiva asiakasmaksutiimi on toiminut alkaen. Tavoitteena tiimin perustamisessa oli, että tulojen mukaisten mak su jen määrityksen ja laskutuksen keskittämisellä alan ammattilaisille va pautet tai siin muiden alojen ammattilaisten työpanosta heidän varsinaisiin am mat titeh tä viin omissa yksiköissään. Tavoitteena oli myös tulokertymän lisääminen ja asiak kai den mahdollisimman yhdenvertainen kohteleminen maksujen osalta. Kun asiakasmaksutiimiä perustettiin vuonna 2011, pohdittiin myös päivähoidon mak su jen määrittämisen ja laskuttamisen siirtoa asiakasmaksutiimiin. Sel vi tystyön aikana osoittautui, ettei asia ollut Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksessa ajan koh tai nen, joten selvitystyötä ei jatkettu. Selvitystyön aikana arvioitiin, että mi kä li päivähoidon maksujen määritys ja laskutus sekä perhepäivähoitajien palkko jen alustava laskeminen siirrettäisiin asiakasmaksutiimille, tehtävien hoitoon oli si tarvittu kahden henkilötyövuoden työpanos. Selvitystä laadittaessa päästiin eri osapuolten kanssa yhteisymmärrykseen siitä, et tä tiimityyppinen työskentelymalli sopii asiakasmaksujen määrittämiseen ja las kut ta mi seen hyvin ja yhdistämisestä näyttäisi olevan hyötyä. Kuitenkin tä mäkin ratkaisu kytkeytyy sote-ratkaisuun, ja ratkaisua ei kannattane tehdä ennen si tä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyt (24) Selvitys on luettavissa ekstranetissä. Painopisteenä selvityksessä on perusopetus. Se on myös osa lasten ja nuorten kär ki han ket ta. Selvitys on ansiokas ja se sisältää konkreettiset tavoitteet sekä kuu si toimenpidekokonaisuutta.

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Tavoitteet: 1. Pienluokkamuotoiseen toimintaan käytettyjä resursseja kohdennetaan var hai sem paan tukeen. Vuoden 2015 lopussa on tavoitteena 5 % eli noin Tehostetussa eli varhaisemmassa tuessa olevien oppilaiden määrä on suu rem pi kuin erityisessä tuessa olevien määrä. Vuonna 2015 eri tyi sessä tuessa olevien määrä vähenee 5 % ja trendi jatkuu seuraavina vuo sina. 3. Vuosina pienluokkatoiminnasta sekä ennakoimattomista ku luis ta säästetään , mistä 50 % eli suunnataan varhais kas va tus- ja koulutuskeskuksen ennaltaehkäisevään työhön. En nakoi mat to mien kulujen säästöä haetaan seuraavista: - Honkalampikeskuksessa opiskelevien joensuulaisten oppilaiden opetuk sen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.. - (Erikois)osastosairaanhoidosta / sairaalaopetuksesta aiheutuvat kustan nuk set. Valmistelijat: tuotantojohtaja Pekka Kuosmanen ja palvelupäällikkö Olli Kaup pinen Tuotantojohtajan päätösehdotus: Tuottajan neuvottelukunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 1. Pohjois-Karjalan sote-ratkaisun keskeneräisyydestä johtuen toimistoja asiantuntijapalvelujen kokonaisjärjestelyt ratkaistaan so te-ra kenteen selvittyä. Kaikki vapautuvat ja välttämättömät toi mis to hen ki löstön vakanssien täyttämiset hoidetaan määräaikaisesti korkeintaan vuo den 2016 loppuun. 2. asiakasmaksutiimin tehtävien laajentamisen osalta odotetaan maa liskuus sa 2015 julkistettavaa ehdotusta maakunnallisesta so te-rat kai susta. 3. erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä ke hi tetään selvityksessä esitetyllä tavalla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti" Areenan tilanneselvitys sisältäen mm. myynnin ja yhtiöittämisen (13) Kaupunginhallitus päätti Areenan tilanneselvityksen osalta (sel vi tysteh tä vä nro 13), että Mehtimäen alueen liikunta- ja tapahtumatoiminnot si joi tetaan pe rus tet ta vaan liikunta- ja tapahtumakeskukseen. Keskuksen toi min nal linen ja ta lou del li nen suunnitelma tuli laatia mennessä, vas tuu hen ki lönä va paa-ai ka kes kuk sen johtaja: Vapaa-aikakeskuksen johtaja Timo Heinonen :

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus "Mehtimäen alue kuuluu jo toisena peräkkäisenä valtuustokautena kaupungin stra te gi siin hankkeisiin. Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että Mehtimäen alue on Suo men mittakaavassa ainutlaatuinen liikuntaolosuhteiden-, koulutuksen- ja pal ve lui den keskittymä aivan kaupunkikeskustassa. Huomattavaa on myös se, et tä Mehtimäen alue on nostettu osaksi koko Joensuun tulevaa kehittämistä linjaa vaa kasvusopimusta. Edellisellä valtuustokaudella keskiössä oli Mehtimäen infrastruktuurin ke hit tämi nen. Tämän valtuustokauden aikana jatketaan edelleen olosuhteiden ke hit tämis tä ja suunnittelua. Tällä valtuustokaudella keskitytään myös Mehtimäen alueella olevien toi mi joiden ja heidän tuottamiensa palveluiden ja yhteistyön koordinoinnin ke hit tä miseen. Alueella sijaitsee Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus, Tiedepuisto, Itä-Suo men liikuntaopisto Oy (ISLO), yksityisiä palvelutuottajia sekä Joensuun kau pun gin liikuntapalveluiden ylläpitämiä liikuntapaikkoja mukaan lukien mo nitoi mi hal li Joensuu Areena. Alueen palveluita käyttävät myös lukuisat kes kusta-alu een oppilaitokset. Näiden toimijoiden myötä Mehtimäen alueella työs kente lee ja palveluita käyttää päivittäin noin ihmistä. Mehtimäen alue mielletään usein rajautuvan Länsikadun, Heinäpurontien ja Yliopis ton ka dun muodostaman kolmion sisäpuolella olevaan alueeseen. Tässä yhtey des sä on syytä tarkentaa, että Mehtimäen alueen palveluihin kuuluvat myös Hei nä pu ron tien eteläpuolella sijaitsevat alueet ja palvelut kuten Ravirata, Lau lurin ne ja Linnunlahden uimarannan alueet. Talvella alue laajenee myös Pyhäselän jääl le jäälatujen ja retkiluisteluradan muodossa. Itä-Suomen liikuntaopisto Oy:lle on suunniteltu keskeistä roolia Mehtimäen palve lu tuo tan non koordinaatiossa. Ensin on kuitenkin syytä selvittää kuinka valtion ra ken ne muu tos oh jel man ei-ammattiin valmistavien koulutusten- ja vapaan sivis tys työn leikkaukset vaikuttavat ISLOn toimintaan. Urheilun- ja liikunnan uusi keskusjärjestö Valo, päätti keväällä 2014 käynnistää työn urheilun ja liikunnan alueellisten palvelukeskusten rakentamiseksi. Meh timä ki kytkeytyy vahvasti tähän suunnitelmaan kun Joensuun alueella mietitään lii kun nan aluejärjestöjen, urheilu- ja liikuntaopistojen, urheiluakatemioiden, la jiliit to jen, muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen muo dosta maa palvelukeskusta. Tämä työ on käynnissä koko Suomessa ja sen oh jaukses sa on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kaupunginhallituksen asettama aikaraja on näistä edellä mainituista syistä lii an tiukka. Mehtimäen liikunta- ja tapahtumakeskukseen toiminnallinen ja talous suun ni tel ma on mahdollista tehdä vasta kun em. asioihin on saatu tar kemmat linjaukset." Selvitysten talousvaikutukset Selvitys nro 13: ei säästövaikutuksia tässä vaiheessa Selvitys nro 21: ei lisäsäästöjä, säästöt esitetty aiemmin teknisen keskuksen raken ne muu tos sel vi tyk ses sä Selvitys nro 23: ei säästövaikutuksia tässä vaiheessa Selvitys nro 24: säästöt yhteensä vuosina

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tuottajan neuvottelukunnan esitykset ja todeta, että Mehtimäen liikun ta- ja tapahtumakeskuksen suunnitelma laaditaan vuoden 2016 talousarvion kä sit te lyyn mennessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Tuottajan neuvottelukunta

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 4705/02.00/2014 KH 547 Talous- ja strategiayksikkö Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion Ta lous arvion määräysten mukaan kaupunginhallitus antaa yksityiskohtaiset ohjeet talous ar vion täytäntöönpanosta. Ehdotus ohjeista liitteenä. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvion täytäntöönpano-ohjeet huomioiden myös talousarvion sisältävän ohjeen maaseutupolittisen ohjelman laadinnasta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Korjauksena liitteen kohtaan4.3 toinen kappale suluissa olevaa merkintää täydennetään seuraavasti: (RondoROP,Aromi) Juha Mustonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Liitteet Liite 7 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Jakelu Talous- ja strategiayksikkö

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Tilinkäyttäjät ja hankintavaltuudet vuonna /02.00/2014 KH 548 Talous- ja strategiayksikkö : Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaupunginhallituksen on määrät tä vä toimialansa tilinkäyttäjät ennen tilivuoden alkua. Lisäksi kaupungin hal lituk sen on päätettävä tasetilien hyväksyjistä tilinkäyttöpäätöksessään. Täy täntöön pa no-oh jei den mukaan toimielimen on myös päätettävä han kin ta val tuuksis ta, jos näistä ei ole hallintosäännössä määräystä tai niistä ei muutoin ole erikseen päätetty. Konsernihallinnon yksiköiden johtajien sekä Tilakeskuksen joh tajan hankintavaltuudet on määritelty hallintosäännön 17 :ssä ja 21 :ssä ja vuoden 2015 talousarviossa, kohta 5.2. Tulosalueen 190 Joensuun seudun hankintatoimi osalta tilinkäyttäjistä ja han kinta val tuuk sis ta päättää hankintatoimen johtokunta. Ehdotus tilinkäyttäjistä vuodelle 2015 ja ehdotus tasetilien hyväksyjistä vuodelle 2015 oheisena. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää määrätä tilinkäyttäjät liitteiden mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 8 Tilinkäyttäjät vuonna 2015 Liite 9 Tasetilien hyväksyjät vuonna 2015 Jakelu Talous- ja strategiayksikkö

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen toimialueen käyttösuunnitelma vuodelle / /2014 KH 549 Talous- ja strategiayksikkö Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan kaupunginhallituksen tulee hyväksyä vastuualuetasoiset määrärahat toimialalleen kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Joensuun Tilakeskus toimii taseyksikkönä, jonka käyttösuunnitelma on esitetty erillisenä. Tulosalueen 190 Joensuun seudun hankintatoimi käyttösuunnitelman hyväksyy hankintatoimen johtokunta. Käyttösuunnitelmat oheisena. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 käyttösuunnitelman ja määrätä, että kaupunginhallitukseen nähden sitovaa on käyttötalousosan vastuualueiden toimintakate. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 10 Kaupunginhallituksen toimialueen käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Liite 11 Tilakeskuksen käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Jakelu Talous- ja strategiayksikkö

22 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelman hyväksyminen 4718/02.08/2014 KH 550 Julkisen sektorin hankintojen arvo nousee vuosittain miljardeihin euroihin. Vuon na 2013 HILMA-järjestelmässä ilmoitettujen julkisten hankintojen arvo oli lä hes 25 mrd. euroa. Kuntien, kuntayhtymien ja aluetason viranomaisten hankin ta il moi tus ten arvo oli 8,7 mrd. euroa. Suomessa julkisten hankintojen tekemistä sääntelevä hankintalainsäädäntö velvoit taa hankintayksiköitä ilmoittamaan kaikista yli euron arvoisista ta vara- ja palveluhankinnoista, yli euron urakoista sekä yli euron sosi aa li- ja terveyspalveluhankinnoista HILMA -hankintailmoitusjärjestelmässä. Näi tä kansallisia, ei EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen arvo oli 6,7 mrd. euroa. Kuntasektori on merkittävä julkisten hankintojen tekijä Suomessa. Joensuun seu dun yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta on tärkeää, että julkisten han kin to jen osaaminen alueella lisääntyy sekä yrityksissä että han kin ta or ga nisaa tiois sa. Julkisten hankintojen vaikutukset ulottuvat tuotteiden- ja palveluiden tar jon nan lisäksi myös markkinoiden kehitykseen ja niillä voidaan edistää in nova tii vis ten, ympäristöystävällisten ja sosiaalisesti vastuullisten tuotteiden ja palve lui den syntymistä. Joensuun kaupungin hankintojen kokonaisarvo ylittää henkilöstökulujen ko konais mää rän. Hankintojen kokonaismäärä erikoissairaanhoito mukaan lukien on täl lä hetkellä noin 200 mil joo naa euroa, eli lähes 43 % kokonaisbudjetista. Pelkäs tään aineiden, tar vik kei den ja tavaroiden hankinnat olivat vuonna 2011 ko konais ar vol taan 16 miljoonaa eu roa. Euromääräisesti noin 56 % hankinnoista kohdis tuu maakuntaan. Han kin to jen kokonaisvaikutus on noin 143 miljoonaa euroa, jo ka merkitsee noin 2500 hen ki lö työ vuot ta. Joensuun seudun hankintatoimi vastaa maakunnassa yhteisesti hankittavien tava ra- ja pal ve lu han kin to jen kilpailuttamisesta ja yhä enemmän myös eril lis hankin to jen kilpailuttamisesta. Hankintatoimessa on mukana 14 kuntaa se kä 13 kun ta yh ty mää, yhtiötä tai yhdistystä. Joensuun seudun hankintatoimi on hal linnol li ses ti sijoitettu Joensuun kaupungin organisaatioon. Hankintaohjelma on luonteeltaan strateginen asiakirja ja siinä keskitytään hankin to jen toteuttamisen tavoitteisiin ja toteutustapoihin hankintojen vai kut tavuu den vahvistamiseksi. Ohjelma on yksi kaupungin päästrategian to teut ta misoh jel mis ta. Kaupunki on sitoutunut valtion kanssa solmimassaan kasvusopimuksessa edis tämään innovatiivisia hankintoja. Kaupungin hankinnoista vastaavia tahoja on pereh dy tet ty näihin mm. Tekesin Huippuostajat - ohjelman avustuksella ja han kittu osaamista muutoinkin. Itä-Suomen yliopiston Tekes- tutkimushankkeessa ( ) tutkitaan innovatiivisten julkisten hankintojen so pi muksia, prosesseja ja yritysten kilpailukykyä. Yhtenä aineistona ovat Joensuun seudun hankintatoimen kilpailuttamat julkiset hankinnat.

23 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Hankintaohjelmaa on valmisteltu Josek Oy:n hallinnoimassa Hankintatoimesta stra te gi nen menestystekijä -hankkeessa. Ohjelman valmistelussa ovat olleet mu ka na JOSEK Oy:n lisäksi Joensuun kaupunki, Joensuun seudun han kin ta toimi, Joensuun yrittäjät ry, Pohjois-Karjalan yrittäjät ry, Joensuun Tiedepuisto Oy ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa on myös aktivoitu pk-yritysten osallistumista hankintakilpailuihin, ke hi tet ty työkaluja julkisiin hankintoihin ja pilotoitu innovatiivista julkista hankintaa. Ohjelman toteuttaminen ja sen jalkauttaminen hankintaprosesseihin edellyttää han kin to jen strategisen johtamisen järjestämistä. Keskuksilta ja liikelaitoksilta edel ly te tään hankintavastaavien nimeämistä. Konserniyhtiöissä han kin ta oh jelman toteuttamisesta vastaavat toimitusjohtajat. Ohjelma päivitetään vuonna Hankintaohjelman toteuttamisella on merkittävä myönteinen yritysvaikutus. valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Päätösehdotusta tarkennetaan kokouksessa vielä siten, että tavoitteita ja mittareita hankintojen osalta kehitetään niin, että hankintoja saadaan nykyistä enemmän kohdennettua maakuntaan, Joensuun seudulle ja kaupunkiin. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelman, velvoittaa konsernihallinnon, keskukset, liikelaitokset ja konserniyhtiöt to teut tamaan hankintaohjelmaa, velvoittaa Joensuun seudun hankintatoimen toteuttamaan omalta osaltaan hankintaohjelmaa Joen suun kaupunkikonsernille kilpailutettavissa hankinnoissa sekä todeta, että tavoitteita ja mittareita hankintojen osalta kehitetään niin, että hankintoja saadaan nykyistä enemmän kohdennettua maakuntaan, Joensuun seudulle ja kaupunkiin. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Asia käsiteltiin kokouksessa esityslistan järjestyksestä poiketen 543 jälkeen. Liitteet Liite 12 Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Jakelu Talous- ja strategiayksikkö

24 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Avain Asumisoikeus Oy:n asumisoikeustalojen märkätilojen/keittiöiden perusparantamista koskevat korkotukilainahakemukset v / /2013 KH 551 Asuntotoimi : Asunto-olojen parantamiseen liittyviä korkotukilainoja koskevat hakemukset jäte tään hankkeen sijaintikuntaan, joka toimittaa ne lausunnon kera edelleen päätet tä väk si Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Asu mis oi keus talo jen perusparantamiseen tarkoitetuille korkotukilainoille on jatkuva haku. Perus pa ran nus lai na voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, jos rakennuksen val mis tumi ses ta tai laajasta perusparannuksesta on kulunut 20 vuotta. Jos aikaa on ku lunut vähemmän kuin 20 vuotta mutta kuitenkin vähintään 15 vuotta, voidaan perus pa ran nus lai na hyväksyä korkotukilainaksi vain, jos korjaus on tarpeen terveys hai tan poistamiseksi tai se on välttämätön vaurioiden laajentumisen es tä misek si. Avain Asumisoikeus Oy hakee Joensuun kaupunginhallituksen puoltoa alla luetel tu jen märkä-/keittiötilojen perusparantamisen korkotukilainoille: Märkätilojen peruskorjaukset: Osoite talotyyppi kpl kerrokset Valm.vuosi/huon.lkm/ hakijatilanne Niinivaarantie 58 kerrostalo / 27 / 48 Valkamantie 14 rivitalo / 14 / 24 Oksojankuja 1 rivitalo / 11 / 19 Valkamantie 21 rivitalo / 11 / 17 Aurinkokatu 27 kerrostalo / 17 / 4 Vehkalahdentie 16 kerrostalo / 10 / 10 Pyörretie 2 rivitalo / 12 / 25 Kuuselantie 15 kerrostalo / 31 / 13 Jyväkuja 10 kerrostalo / 16 / 9 Kuuselantie 9 rivitalo / 10 / 15 Väinöläntie 8 kerrostalo / 18 / 15 Jyväkuja 3 kerrostalo / 12 / 6 Märkätilojen ja keittiöiden peruskorjaukset: Kuhilaskuja 8 kerrostalo / 12 / 10 Elopellontie 14 kerrostalo / 21 / 10 Kuhilaskuja 6 kerrostalo / 15 / 13 Liitteenä Joensuun kaupungin korjausneuvojan yhteenveto kohteiden teknisistä kor jaus tar peis ta A-Kuivatus Oy:n kuntokartoitusraportin pohjalta. Korkotukilainahakemukset liitteenä. Asiakirjat ovat nähtävänä kokousasiakirjoissa.

25 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Valmistelija: Asuntotoimiston taloussihteeri Markku Kurki Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää puoltaa hankkeiden lainoittamista hakemusten mukaisesti, lukuun ottamatta Nii ni vaa ran tie 58, joka ei täytä ARA:n hakukriteerejä (rakennuksen ikä alle 15 vuot ta). Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 13 Yhteenveto kuntokartoituksesta ja korjaustarpeista Liite 14 Korkotukilainahakemus; Niinivaarantie 58 Liite 15 Korkotukilainahakemus; Valkamantie 14 Liite 16 Korkotukilainahakemus; Oksojankuja 1 Liite 17 Korkotukilainahakemus; Valkamantie 21 Liite 18 Korkotukilainahakemus; Aurinkokatu 27 Liite 19 Korkotukilainahakemus; Vehkalahdentie 16 Liite 20 Korkotukilainahakemus; Pyörretie 2 Liite 21 Korkotukilainahakemus; Kuuselantie 15 Liite 22 Korkotukilainahakemus; Jyväkuja 10 Liite 23 Korkotukilainahakemus; Kuuselantie 9 Liite 24 Korkotukilainahakemus; Väinöläntie 8 Liite 25 Korkotukilainahakemus; Jyväkuja 3 Liite 26 Korkotukilainahakemus; Kuhilaskuja 8 Liite 27 Korkotukilainahakemus; Elopellontie 14 Liite 28 Korkotukilainahakemus; Kuhilaskuja 6 Jakelu Asuntotoimi

26 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous / /2014 KH 552 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina klo osoitteessa Tikkarinne 9, Joensuu, Ravintola Solinan ka binet ti E 127. Yhtiökokouksessa on tarkoitus täydentää Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n halli tus ta ja valita hallitukseen uuden ammattikorkeakoululain edellyttämät hen kilös tön ja opiskelijoiden edustajat. Uuden voimaantulevan ammattikorkeakoululain 17 :ssä on säädetty am mat ti kor kea kou lu osa ke yh tiön hallituksen kokoonpanosta seuraavasti: Hallituksen kokoonpano Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jä sen tä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja am mat ti kor keakou lun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joil la on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu hen ki lös töön ja toinen opiskelijoihin. Henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen va litaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tar kem min johtosäännössä ja opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen va lin nasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa valin nat. Lisäksi yhtiökokouksessa on tarkoitus päättää Wärtsilä-stipendirahaston pe rusta mi ses ta ammattikorkeakoulun yhteyteen. Valmistelija: kaupunginlakimies Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yh tiö ko koukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Mikko Kärkkäisen tai määäräämänsä. Liitteet Liite 29 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Jakelu Edustaja

27 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus

28 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/ Kaupunginhallitus Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston kokous / /2014 KH 553 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston ko kous pidetään maanantaina klo alkaen keskussairaalan au dito rios sa, Tikkamäentie 16. Kokouksessa käsitellään mm. Tikkamäen Palvelut Oy:n takaushakemus, laa jennus hank keen J2 hankesuunnitelma, Vatsakeskuksen ja Sydänkeskuksen hanke suun ni tel ma, kuluvan vuoden talousarvion muutoksia ja toiminta- ja ta loussuun ni tel ma ja talousarvio vuodelle J2-hankkeeseen kuuluvat päivystys, tehohoito ja tehovalvonta, lastenkeskus ja rönt gen. PKSSK:n sekä Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupun gin (sote-yhteistoiminta-alue) välillä on neuvoteltu talousarviovuoden 2015 ta voit teis ta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto on kokouksessaan hy väksy nyt sote-palvelujen tilaukset mukaan lukien erikoissairaanhoito. Liitteessä on esi tet ty tilaus ja määritelty tavoitteet, jotka ovat myös evästyksenä Joensuun kau pun gin edustajille yhtymävaltuustossa. Nämä evästykset on toimitettu yh tymä val tuus ton ja yhtymähallituksen joensuulaisille jäsenille. Kontiolahti ja Ou tokum pu huolehtivat osaltaan evästyksestä. Valmistelija: kaupunginsihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun ta yhty män valtuuston kokouksen ja toimitetut evästykset. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 30 PKSSK:n sekä Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin välinen neuvottelu talousarvion 2015 tavoitteista Jakelu Ao. valtuutetut

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Laurin

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 60 21.09.2015 KH - Yleisjaosto 42 26.10.2015 Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/02.07.00/2015

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / /2015

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / /2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 97 15.09.2015 231 26.10.2015 108 23.05.2016 Selvitys Alahärmän alueen esiopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä sekä hankesuunnittelun käynnistäminen ja rakennuttamistoimikunnan

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh:

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh: Yhtymähallitus 194 21.11.2012 Yhtymähallitus 134 21.08.2013 Yhtymähallitus 185 06.11.2013 Yhtymähallitus 65 20.05.2015 Yhtymähallitus 135 02.12.2015 Asumispalvelun ostosopimus Hoivakoti Suvanto Oy YhtHall

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto 27.01.2017 AIKA 27.01.2017 klo 10:00-11:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Uusi hallintosääntö / /2016 KH

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Uusi hallintosääntö / /2016 KH Kaupunginhallitus 203 30.05.2016 Kaupunginhallitus 234 13.06.2016 Uusi hallintosääntö 2017 7955/00.01.01/2016 KH 30.05.2016 203 Siun sote -kuntayhtymän perustaminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen siir

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta

Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 25.11.2015 Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta 1.1.2016 Sote 25.11.2015 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja,

Lisätiedot

KH 29.02.2016 83 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy julkaisi 18.2.2016 seuraavan tiedotteen:

KH 29.02.2016 83 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy julkaisi 18.2.2016 seuraavan tiedotteen: Kaupunginhallitus 83 29.02.2016 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tavoitesopimusneuvottelut 7435/00.04.02/2016 KH 29.02.2016 83 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy julkaisi 18.2.2016 seuraavan tiedotteen: Karelia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä Kaupunginhallitus 14 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 6 12.12.2016 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä 91/00.04.02/2013 Kh 21.11.2016

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA SEN JATKOTOIMENPITEET

KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA SEN JATKOTOIMENPITEET Kunnanhallitus 105 25.03.2013 Kunnanhallitus 297 08.10.2013 Kunnanhallitus 29 20.01.2014 Tekninen lautakunta 10 13.02.2014 Tekninen lautakunta 18 27.03.2014 KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot