Rakennusvalvontojen kanssa toteutetut kehitys- ja pilottihankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusvalvontojen kanssa toteutetut kehitys- ja pilottihankkeet"

Transkriptio

1 Built Environronment Process Re-engineering BIMCity Rakennusvalvontojen kanssa toteutetut kehitys- ja pilottihankkeet Raportti

2

3 TIIVISTELMÄ Rakennusvalvonnat etenevät kohti rakennuslupien sähköistä käsittelyä. Eräs kehityksen osa-alue on rakennuslupien myöntäminen suunnittelijoiden tuottamien tietomallien perusteella. Mallien hyödyntäminen nähdään kunnissa kiinnostavana mahdollisuutena, mutta myös haasteena. Keskeisiä mallien käytöstä koituvia hyötyjä odotetaan olevan viranomaisten keräämien rekisteritietojen lukemisen ja rakennusluvan perusteiden tarkastamisen automatisointi sekä kaupunkikuvallisten seikkojen parempi arvioitavuus. Keskeisiä mallien käyttöön ottoa rakennusvalvonnassa hidastavia seikkoja ovat: Luvan myöntämiseksi vaadittavien asioiden tarkastaminen mallista vaatii uudenlaista ammatitaitoa, jota kunnalla ei välttämättä ole käytössä. Viranomaisten rekistereihin merkittävien tietojen lukeminen mallista ei ole automaattista vakiintuneiden käytäntöjen puuttumisen vuoksi. Mallit eivät ole arkistokelpoisia ja siksi niiden säilyttämisestä koituisi kunnalle ylimääräistä työtä. Tässä tutkimuksessa on tuettu ja seurattu tietomallien käytön kehittämistä Tampereen, Järvenpään ja Vantaan kunnissa. Tampereella mallien käyttöönottoa on tarkasteltu valvontaprosessin näkökulmasta, kahdessa opinnäytetyössä. Järvenpäässä on pilotoitu mallin hyödyntämistä luvan myöntämisen perusteena ja viranomaistietojen lukemista mallista. Vantaalla mallin avulla tutkittiin rakennuspaikan massansiirtoja ja rakennuksessa sijaitsevien työtilojen meluntorjuntaratkaisuja.

4 ALKUSANAT Tämä tutkimus on suoritettu osana RYM Oy:n ja Tekesin PRE-ohjelman (Built Environment Process Re-engineering) BIMCity-työpakettia (Simulation platform for IFC based technologies and solutions). Tutkimukseen ovat osallistuneet: BIMCityn tutkimusosapuolien edustajina Metropolia ammattikorkeakoulusta (Metropolia) Päivi Jäväjä, Tampereen teknilliseltä yliopistolta (TTY) Jarmo Laitinen ja Juho Malmi, VTT:ltä Janne Porkka ja Charles Woodward, BIMCityn yrityskumppaneiden edustajina AX-Suunnittelu yhtiöistä Teuvo Aro ja Jarmo Keski-Opas, Micro Aided Design Oy:stä Ville Pietilä, Solibri Oy:stä Heikki Kulusjärvi, Anne Urrila ja Pasi Paasiala, Vianova Systems Finland Oy:stä Jarkko Sireeni, WSP Finland Oy:stä Vesa Erikkilä, Timo Metsälä, Teemu Holopainen ja Juha Pajakoski, kehitys- ja pilottihankkeiden kohdeorganisaatioiden edustajina Järvenpään kaupungilta Jouni Vastamäki ja Pia Rohamo, Tampereen kaupungilta Pia Hastio, Esa Perttunen ja Juha Brunnila, Vantaan kaupungilta Sampo Sälevaara. Tutkimuksen toteutumisesta kiitetään RYM Oy:tä ja Tekesiä.

5 SISÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO Tausta Tavoite 8 2 MENETELMÄ Käytännön toimenpiteiden kuvaukset Kehitys- ja pilottihankkeiden esittelyt Kehitys- ja pilottihankkeiden toteutus 13 3 TULOKSET Tampereen rakennusvalvonta Järvenpään rakennusvalvonta Vantaan rakennusvalvonta Yleisesti kehitys- ja pilottihankkeisiin liittyvät tulokset 16 4 PÄÄTELMÄT Tampereen rakennusvalvonta Järvenpään rakennusvalvonta Vantaan rakennusvalvonta Kokoava arvio kehitystyön onnistumisesta 18 LÄHDELUETTELO 20 LIITELUETTELO 21 LIITTEET 22

6 1 JOHDANTO Tässä tutkimusraportissa kuvataan BIMCity-työpaketissa toteutetut rakennusvalvontojen toimintaan liittyvät kehitys- ja pilottihankkeet. 1.1 Tausta Merkittävä osa rakennussuunnittelusta on tietomallipohjaista. Rakennusvalvonnat vastaanottavat, käsittelevät ja luovuttavat tietoa pääosin paperidokumentteina. Rakennusvalvontojen keräämä tieto edustaa merkittävää osaa Suomalaisesta rakennuskannasta saatavilla olevasta tiedosta. Epäsuhta tiedon tuotanto- ja käsittelymenetelmien välillä johtaa tehottomiin työtapoihin ja tiedon luotettavuuden alenemiseen. Tämän vuoksi toimenpiteet rakennusvalvontojen valmiuksien nostamiseksi tietomallipohjaisessa työskentelyssä ovat aiheellisia. Merkittävä osa rakennustiedosta tuotetaan jo nyt tietomallintamisen keinoin. Perusta tietomallien hyödyntämiselle rakennusvalvonnassa on valvonnan prosessien ymmärtäminen. Todennäköisesti kattavin tähän mennessä tehty suomalaisen kaavoituksen ja rakennusvalvonnan prosessien kuvaus löytyy Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut -hankkeen (KRYSP) toteuttamasta nk. Sähköisen asioinnin työpöydän vaatimusmäärittelystä (KRYSP, ). Standardointityö tietomallien saamiseksi rakennusvalvonnan käyttöön on aloitettu jo hyvän aikaa sitten. Tärkein standardointia suorittava hanke on YTV eli COBIM (Yleiset tietomallivaatimukset eli Common BIM requirements), jossa parhaillaan valmistellaan Yleisten tietomallivaatimusten osaa 14 otsikolla Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa. Tähän työhön ovat BIMCity-työpaketin osapuolista osallistuneet ainakin M.A.D. Oy, Solibri Oy, VTT ja TTY. Käytännössä rakennusvalvontojen keräämän tiedon luonteesta on pitkälti ollut vastuussa Arkistolaitos, joka määrittää millaisissa muodoissa tietoa voidaan luovuttaa arkistoitavaksi. Arkistolaitos (2012) on huomioinut tuotettavan tiedon muuttuneen pääosin digitaaliseksi ja reagoinut kehitykseen SÄHKE-määräyksin, jotka ohjaavat julkishallinnon asiakirjahallintaa sähköisessä toimintaympäristössä. Voimassa olevat SÄHKE2-määräykset määrittelevät pitkäaikaissäilytykseen kelpaavat formaatit. Parhaillaan on menossa määräysten kolmannen revision, SÄHKE3:n, suunnittelu. SÄHKE3:n yhteydessä pitkäaikaissäilytykseen soveltuvien formaattien määrittelyt tultaneen siirtämään erillisen Julkisen hallinnon standardisalkun alaisuuteen (Eräkaski ). SÄHKE-määräykset säilyvät tästä huolimatta tärkeänä osana julkishallinnon asiakirjahallinnan strategioita, sillä ne määrittelevät hyväksyttävät menetelmät tiedon säilyttämiselle ennen arkistoitavaksi luovuttamista. Rakennusvalvontojen tiedonkeruun ei voida olettaa merkittävissä määrin siirtyvän tietomallipohjaiseksi ennen kuin viitekehys IFC-muotoisen tiedon säilyttämiselle julkishallinnossa on olemassa. Käynnissä olevien keskustelujen ja Arkistolaitoksen pitkäaikaissäilytykseen kelpaavien tiedostomuotojen määrittelyn todennäköisen kevenemisen myötä on oletettavaa, että IFC:stä saadaan arkistokelpoinen lähitulevaisuudessa. (Eräkaski, ) Tietomallien tehokas käyttöönotto rakennusvalvonnoissa edellyttää väistämättä myös prosessimuutoksia. Tämän hetkinen tilanne on, että jokainen yksittäinen rakennusvalvontatoimi noudattaa sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän että arkistolaitoksen näkökulmista mustan laatikon periaatetta; tiedetään mitä tietoja rakennusvalvontaan

7 on toimitettava ja mitä tietoja rakennusvalvonta toimittaa arkistoitavaksi. On myös olemassa tiettyjä vaatimuksia arkistoitavan tiedon säilyttämiselle sillä välin kun se on yksinomaan rakennusvalvonnan vastuulla, mutta nämä vaatimukset täyttyvät useilla erilaisilla toimintamalleilla. Tämä tarkoittaa etteivät rakennusvalvontojen tiedonkeruun prosessit tulevaisuudessakaan välttämättä ole yhdenmukaisia, vaan jokainen yksittäinen rakennusvalvonta suorittaa tiedonkeruuta ja -säilyttämistä parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän raportin tueksi on kerätty otos rakennusvalvontojen omasta toiminnastaan tekemiä ja viimeaikaisen tutkimuksen tuottamia prosessin kuvauksia: 1. Espoon rakennuslupaprosessin kuvaus (17. liite) 2. Jyväskylän rakennuslupaprosessin kuvaus (18. liite) 3. Lahden rakennuslupaprosessin kuvaus (19. liite) 4. Oulun rakennuslupaprosessin kuvaus (20. liite) 5. KRYSP-hankkeen rakennuslupaprosessin kuvaus (21. liite) Maankäytön ja rakentamisen tietojen pitkäaikaissäilyttämiseen tavalla tai toisella vaikuttavia viimeaikaisia ja käynnissä olevia hankkeita on lukuisia, sillä sähköisen tiedon pitkäaikaissäilytys on monitahoinen ongelma, jonka ratkaisujen käytännön toteutukset ovat vielä lapsen kengissään. Tämän raportin kannalta maininnan arvoisia hankkeita ovat ainakin: Inspire-direktiivi (Infrastructure for Spatial Information in Europe), Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP), Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus (RYPK), Yleiset tietomallivaatimukset (YTV), SÄHKE-normistot (SÄHKE2, SÄHKE3), Julkisen hallinnon standardisalkku (JHS 181), Pitkäaikaissäilytyksen suunnittelu- ja toteuttamishanke (PAS). Ajankohtaisia tiedon tuottamista ja säilyttämistä koskevia tutkimus-, kehitys-, standardointi- ja lainsäädännön hankkeita.

8 1.2 Tavoite BIMCity-työpaketin tavoitteisiin kuuluu: määritellä ja luoda yhteinen toimintaympäristö maankäytön ja rakentamisen tietokannoille (RYM Oy, 2012). Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on välttämätöntä ymmärtää millaiset tietomallipohjaisen työskentelyn valmiudet rakennusvalvontatoimilla on ja miten niissä suhtaudutaan tietomallien käyttöönottoon. Sikäli kuin valmiuksissa havaitaan sellaisia puutteita, joiden paikkaamisessa BIMCity:n osapuolet pystyvät olemaan avuksi on tavoiteltavaa tarjota tukea. Tältä pohjalta tutkimuksen tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti: 1. Rakennusvalvontojen tietomallipohjaisen työskentelyn valmiuksien arviointi 2. Tietomallipohjaisen työskentelyn käyttöönoton tukeminen rakennusvalvonnoissa. 3. Analyysi tapahtuneesta kehityksestä ja tulosten raportointi. 2 MENETELMÄ Tässä luvussa kuvataan tavoitteisiin pääsemiseksi tarvittavat menetelmät, tehdyt käytännön toimenpiteet ja niiden toteutus. 2.1 Käytännön toimenpiteiden kuvaukset Rakennusvalvontojen tietomallipohjaisen työskentelyn valmiuksien arviointia on suoritettu kehitys- ja pilottihankkeiden yhteydessä tarkkailemalla rakennusvalvontojen suhtautumista tietomallien käyttöön. Lisäksi tehtyjä havaintoja rakennusvalvontojen tietämyksestä ja osaamisesta tietomallien hyödyntämisessä on voitu verrata BIMCityssä tunnistettuun parhaaseen ajantasaiseen tietämykseen ja osaamiseen (state-of-the-art). Tulokset suhtautumisesta, tietämyksestä ja osaamisesta on kerätty kehitys- ja pilottihankkeiden aikana tehdyistä haastatteluista ja osallistujien julkisuuteen antamista kuvauksista. Rakennusvalvontojen tietomallipohjaisen työskentelyn tukeminen on toteuttu osallistumalla sellaisiin kehitys- ja pilottihankkeisiin, jotka liittyvät tietomallien hyödyntämiseen rakennusvalvonnassa. Tulokset tietomallipohjaisen työskentelyn tukemisen vaikutuksista on kerätty kehitys- ja pilottihankkeiden aikana tehdyistä haastatteluista ja osallistujien julkisuuteen antamista kuvauksista. Analyysi tapahtuneesta kehityksestä on tämän raportin lisäksi esitetty tutkimuksen kuluessa valmistuneissa opinnäytetöissä sekä aloitettujen opinnäytetöiden tilannekatsauksissa.

9 Tavoitteisiin pääsemiseksi on käytetty seuraavia menetelmiä: 1. Tiedonkeruu a. Ajankohtaisiin BIMCityn ulkopuolisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin tutustuminen b. Rakennusvalvontojen nykyisiin toimintamalleihin, tarpeisiin ja pyrkimyksiin tutustuminen. 2. Tiedottaminen a. Ajankohtaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten sekä niiden arvioitujen merkitysten esitteleminen rakennusvalvonnoille. b. Tarjolla olevien ohjelmistoratkaisujen esittely rakennusvalvonnoille. 3. Kehitysyhteistyö a. Muutostarpeiden kartoittaminen rakennusvalvontojen toimintatavoissa ja uusien tietomalleja tukevien toimintatapojen kehittäminen. 4. Pilotointi a. Yrityskumppaneiden ja rakennusvalvontojen välisten pilotointimahdollisuuksien kartoittaminen. b. BIMCityn käytössä olevan tiedon kehitys- ja tutkimushankkeista, ohjelmisto-osaamisen ja tietotaidon tarjoaminen pilottihankkeiden käyttöön. 5. Haastattelut a. Kehitys- ja pilottihankkeisiin osallistuneiden tutkimus- ja yritysosapuolien edustajien haastattelut. b. Kehitys- ja pilottihankkeiden kohdeorganisaatioiden edustajien haastattelut. c. Kehitys- ja pilottihankkeisiin osallistuneiden kolmansien osapuolien haastattelut. d. Kehitys- ja pilottihankkeiden kannalta merkittävien BIMCityn ulkopuolisten tutkimus- ja kehityshankkeiden osapuolten haastattelut. 6. Analyysi suoritetuista toimenpiteistä a. Prosessien kuvaaminen b. Akateemiset julkaisut c. Raportointi

10 Naapuri Asiakas (Tilaaja, suunnittelijat ym.) As iakaspalvelu Lupak äsittelijä Rakennus - valvonnan alueen tark astaja LVI-tarkastaja Arkisto Kaupunk i- mittaus Kiinteistöins inööri Kaavoitus Pelastus laitos Tampereen Ves i Tampereen Sähkölaitos Oy Mus eotoimi, ELY, Ympäristönsuojelu ym. Ohjaus ja neuvonta, lupahakemuksen laadinta Lupahakemus otetaan vastaan, hakemuksen käsittely ra kennusvalvonna ssa Rakennuslupa myönnetää n, rakentaminen aloitetaan Loppuka tselmus, jatkuva valvonta Vastaavan ja IV/KVVtyönjohtajan esittäminen ARKsuunnittelijan nimeäminen Suunnittelukart ta-aineiston toimitus Luonnos - s uunnitelmat Ennakkoneuvonta Ennak koneuvonta Ennakk oneuvonta Mahdollis et tonttijaot ja tontin lohkominen Ennakk oneuvonta Ennakk oneuvonta Käynti ennakk o- neuvotteluss a Ennak koneuvottelu Ennak koneuvonta Muiden suunnittelijoiden nimeäminen Asemak aavamuutokset ja poikk eus luvat Kaukolämpöliitoslaus unto Alus tavien RAK, LVI, ym. suunnitelmien laatiminen Pääpiirus tusten laatiminen Naapurik iinteist öjen haltija- ja omistajaselvitys Naapurien kuuleminen, hank keesta tiedottaminen Mahdollinen huomautus Mahdollis et lausunnot Lupahakemuksen jättäminen Lupahakemuk sen vas taanottaminen Lupahakemuks en vastaanottaminen Suunnitelmien tarkas taminen Kaupunkikuvaarkkitehti/toimi- kunta Yhdy skuntalautakunnan y mpäristö- ja rakennusjaosto Energiaselvityksen tarkastaminen Mahdollis et lausunnot Mahdolliset laus unnot Palo- ja henkilöturvallisuus -lausunnot Mahdolliset lausunnot Kaupunkimittauk sen laus unto Mahdollinen katulupa-hakemus Katutilavalvonnasta Esityslista Lupapäätös tai esityslista y mpäristö- ja rak.jaostolle Toimenpidelupien myöntäminen erillisiin hakemuksiin Lupapäätös, jos k em 2 > 1200 m 2 Oikaisuvaatimus Oikais uvaatimus Hylk ääminen Mahdollis en oikaisuvaatimuksen k äsittely Myöntäminen Valitus lupapäätöks estä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Valitusaika 14 vrk / 30 vrk Vesi- ja viemäriliitoskohtalausunto Asemapiirus tus tiedoksi sähk ölaitok sell e Vastaavan työnjohtajan hy väksy minen IV- ja KVVtyönjohtajan hy väksy minen Pohjatutk imuk sen, pohjaviemäri- ja perus tussuunnitelman toimittaminen Pohja- ja ulkop. viemäreiden suunnitelmien hy väksy minen Luvan arkistointi Rak ennusty ön aloitus kokous Vahvis tettujen pääpiirus tusten arkis tointi Rak ennustyön aloitus Katselmus ten tilaaminen Sijainnin merk intä Pohjakatselmus Vaadittujen erityissuunnitelmien (RAK, LVI ym.) toimittaminen IV- ja KVVsuunnitelmien hy väksy minen Vesihuollon liittymis- ja k äyttösopimus ten laadinta Sijaintik atselmus Mahdollis et rakennus työn aikaiset Rakennus työn aik ais ten muutos ten hyväks yminen Maalämpökaivoj en mahd. sijaintik atselmus Pohjaviemäri- ja kunnallist ekniikan liittymäkats elmus Vesi- ja viemäriverkon tonttiliittymien ja vesimittarin toimitus Rakennekatselmus IV- ja KVVlaitteiden katselmukset Rakennuk sen käyttö- ja huoltoohjeen valmistuminen Väes tönsuojan tark astus Savuhormien katselmus Erityinen palotarkas tus Rak ennusty ön tarkastusasiakirjan luovutus Loppukats elmus tai osittainen loppuk atselmus KVV-suunnitelmien, Loppukats elmuspöytäk irjan Tarkastuskoosteen ja päivitetyn e-todistuksen ja rak ennustyön luvan ja rak ennekuvien tarkastusasiakirjan päätöspöytäkirjan arkis tointi Naapuri Asiakas (Tilaaja, suunnittelijat ym.) Asiakas palvelu Lupakäsittelijä LVI-tarkastaja Arkisto Rakennusvalvonnan alueen tarkastaja Kaupunkikuvaarkkitehti/toimik unta Yhdys kuntalautak unnan ympäris tö- ja rakennusjaos to Kaupunkimittaus Kiinteistöinsinööri Kaavoitus Pelastuslaitos Tampereen Vesi Tampereen Sähkölaitos Oy Museotoimi, ELY, Ympäristönsuojelu ym. kennuslupaprosessista riittävän monipuolinen kuvaus, jonka pohjalta sähköistämisen ja sujuvoittamisen mahdollisuuksia olisi mahdollista tarkastella seikkaperäisemmin. Selvityksen tuloksena valmistui kuvassa 8.5 esitetty prosessikaavio, joka kuvaa kerrostalohankkeen rakennusluvan etenemistä. Uimaratamallinen prosessikaavio pitää sisällään 2.2 Kehitys- ja pilottihankkeiden esittelyt hankkeeseen ryhtyvän, rakennusvalvonnan organisaation, lausunnonantajien ja muiden Tässä hankkeen luvussa osapuolten esitellään lupaprosessin tutkimuksessa aikaiset toteutetut toiminnot, kehitys- edetenja lupahakemuksen pilottihankkeet laadinnasta käytännön hakemuksen tutkimustöiden vastaanottamisen, organisointi. hakemuksen tarkastamisen ja rakentamisen aikaisen ja kuvataan toiminnan kautta rakennuksen valmistumiseen ja lupahakemuksen arkistointiin saakka Prosessikaavio Tietomalli onja esitetty rakennuslupakäytännöt, suuremmassa koossa liitteessä Tampereen 1. rakennusvalvonta Kuva 8.5. Tampereen rakennusvalvonnan prosessikaavio. Tampereen rakennusvalvonnan prosessi. (Martinkauppi, 2013) ja (Paavolainen, 2013b) Hanke perustuu AX-Suunnittelun Tampereen kaupungille tekemään ehdotukseen. Työ Prosessikaaviosta on otettu tarkastelun kohteeksi aktiviteetteja, joiden sähköistämisen mahdollisuutta Neuvottelussa on päätettiin pohdittu niin valmistella sähköisen yksi lupapalvelun tai useampia kuin Tampereen tietomallinkaupungin käytön aloitettiin Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan kanssa käydyssä neuvottelussa. rakennusvalvonnan kannalta. Aktiviteetit tilannetta on koottuselventäviä taulukoihin, opinnäytetöitä. joissa esitellään niiden (Aro, nykytila ) sekä keinoja ja mahdollisuuksia sähköistämiselle. Taulukoissa on esitetty tiedonhakuvaiheen Hankkeeseen osallistuivat: tutkimusosapuolina Metropoliasta Päivi Jävälä ja Niina Martinkauppi, ja lupahakemuksen TTY:ltä Jarmo laadintaan Laitinen, liittyviä Juho toimia. Malmi Taulukot ja Antti Paavolainen, pitävätyrityskumppaneina sisällään lupahakemuksen vastaanottamisen Teuvo Aro ja tarkastamisen Jarmo Keski-Opas, rakennusvalvonnassa. Solibri Oy:stä Taulukot Heikki Kulusjärvi ja AX-Suunnittelusta kehityshankkeen käsittävät rakentamisen kohdeorganisaation aikaisia toimenpiteitä edustajina ja taulukossa Tampereen 8.12kaupungin käsitelläänrakennusval- vonnasta Juha Brunila ja Esa Perttunen. lupahakemuksen ja sen liitteiden arkistointia. Hankeessa: Tutkitaan vaihtoehtoisia lupakäsittelyvaihtoehtotapoja, joilla asiat voitaisiin esittää, jotta käsittelyn sähköisyyttä voitaisiin lisätä. Yksi tavoitevaihtoehto on tietomallin automaattitarkistus. Sähköistys ei saa olla itsetarkoitus, vaan itsetarkoitus on käyttäjäystävällisyys. Elämän täytyy helpottua. Samalla otetaan kantaa siihen, kuka automaattitarkistuksia tekee, lupaviranomainen vai hankkeeseen ryhtyvä. (Aro, ) Hankkeen tuloksena on julkaistu yhteistyössä tehdyt Tampereen kaupungin rakennuslupaprosessia ja sen kehittämistä kuvaavat Antti Paavolaisen tekniikan kandidaatintyö ja diplomityö sekä lupaprosessin kehittämistä tutkiva Niina Martinkaupin insinöörityö.

11 2.2.2 Asunto Oy Järvenpään Kotisiilo, Järvenpään rakennusvalvonta Puretun myllyn tilalle suunnitellaan oheista kokonaisuutta. Suunnittelu tapahtuu tietomallina, jonka hyödyntämisessä lupamenettelyn yhteydessä olemme valtakunnan kärkeä. (Vastamäki, ) Kuva: DCONSULTING H&E OY. Hankkeessa on pilotoitu rakennusluvan tietomallipohjaista käsittelyä rinnakkain perinteisen käsittelyn kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitetty rekisteritietojen lukemiseen suoraan mallista. Hankkeeseen osallistuivat: tutkimusosapuolina Metropoliasta Päivi Jävälä, TTY:ltä Jarmo Laitinen, yrityskumppaneina Solibri Oy:stä Heikki Kulusjärvi, Anne Urrila ja Pasi Paasiala, pilottihankkeen kohdeorganisaation edustajina Järvenpään kaupungin rakennusvalvonnasta Jouni Vastamäki ja Pia Rohamo, pilottihankkeen työskentelyn kautta NCC:ltä Sonja Laaksonen ja Maria Lennox, arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy:stä Milla Hannonen ja Mikko Kalkkinen, Ympäristöministeriöstä Pekka Lukkarinen, Vantaan rakennusvalvonnasta Sampo Sälevaara ja Building Smart Finland Oy:stä Tomi Henttinen. Hankkeen aloituspalaverin pöytäkirjassa hanke kuvailtiin seuraavasti: Hankkeessa käytetään tietomallia rakennuslupakäsittelyssä. Mallintamisprosessin tavoitteena on selvittää, miltä osin tietomallia ja siihen tehtyjä tarkastuksia voidaan jo nyt hyödyntää lupaprosessissa sekä tarkastella rakennusvalvonnan mallille asettamia tulevaisuuden haasteita. Tavoitteena on myös työn määrän vähentäminen niin suunnittelijalle, rakennuttajalle, rakentajalle kuin myös rakennusvalvonnalle. Samalla hanketta hyödynnetään ympäristöministeriössä valmisteilla olevan yleisten tietomallivaatimusten osan 14 Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa laadintatyössä. (Järvenpään rakennusvalvonta, )

12 Tietomallin hyödyntämisen osalta hankkeen tulokset on kuvailtu tässä raportissa. Hankkeen tuloksia on esitelty ArchiMAD-lehdessä (Vastamäki, 2012) ja se on on saanut näkyvyyttä ainakin Helsingin Sanomissa (2007) ja Keski-Uusimaassa (2012). Hankkeesta saaduilla kokemuksilla on ollut suora vaikutus Yleisten tietomallivaatimusten (YTV 2012) rakennusvalvontaa käsittelevän 14. osan valmisteluun yhteisten henkilöiden kautta Ruskeasannan Sortti-asema, Vantaan rakennusvalvonta Ruskeasannan Sortti-Asema (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä [HSY], ). Kuva: HSY Hankkeessa on pilotoitu rakennusluvan tietomallipohjaista käsittelyä osana Vantaan rakennusvalvonnan valmistautumista tietomallipohjaiseen rakennuslupaprosessiin. Hankkeeseen osallistuivat: tutkimusosapuolten edustajina TTY:ltä Jarmo Laitinen, Toni Teittinen ja Juho Malmi, VTT:ltä Janne Porkka ja Charles Woodward, yrityskumppaneiden edustajina WSP:ltä Vesa Erikkilä, Timo Metsälä, Teemu Holopainen ja Juha Pajakoski, Micro Aided Design Oy:stä Ville Pietilä, pilottihankkeen kohdeorganisaation edustajina Vantaan kaupungin rakennusvalvonnasta Sampo Sälevaara. Hanketta käsittelevässä ArchiMAD-lehden artikkelissa Vantaan kaupungin tavoitteet esitetään seuraavasti: Vantaan kaupungin rakennusvalvonta on ilmoittanut tavoitteekseen mahdollistaa sähköisen asioinnin vuoden 2013 loppuun mennessä. Vantaalle on hankinnassa tarkoitukseen sopiva laitteisto, joista muodostuu niin sanottu Digital War Room, jossa päättäjät tutustuvat hanke-ehdotuksiin käyttäen uusinta tekniikkaa. Neuvottelutilassa on käytössä useita projektoreja, joihin voidaan tuoda samanaikaisesti vaikkapa eri alojen tai eri suunnitelmavaihtoehtojen esitykset. (Pietilä, 2012) Hankkeen lopputuloksia on mallintamisen osalta esitelty ArchiMAD-lehdessä (Pietilä, 2012). Analyysi hankkeen tuloksista julkaistaan tässä raportissa.

13 2.3 Kehitys- ja pilottihankkeiden toteutus Tässä osassa kuvataan kehitys- ja pilottihankkeiden osatehtävien, käytännön tutkimuksen, havainnoinnin ja testauksen toteutus Tietomalli ja rakennuslupakäytännöt, Tampereen rakennusvalvonta Hanke-ehdotuksen mukaiset tavoitteet: Tehdään katsaus Suomessa käynnissä olevista hankkeista liittyen rakennuslupakäsittelyn kehittämiseen, sähköistämiseen ja automaattitarkistuksiin. Mahdollisesti tätä täydennetään katsauksella ulkomaisiin kehityshankkeisiin/ kokemuksiin. Jos tarpeelliseksi nähdään, voidaan järjestää tapaaminen muiden vastaavien hankkeiden osapuolinen kanssa. Ensimmäisen vaiheen ja muualta saatujen kokemusten pohjalta esitetään vaihtoehtoisia tapoja rakennuslupakäsittelyn kehittämiseksi ja sähköistämiseksi ja arvioidaan niiden etuja ja mahdollisia haittoja ja toteutumisedellytyksiä. Millaisia kehityshankkeita, asennemuutoksia ja resursseja tarvitaan ehdotettujen uusien toimintatapojen toteuttamiseen. Perusteltu kannanotto rakennusvalvonnan lupakäsittelyn kehittämisen edellytyksistä ja ehdotus jatkohankkeen sisällöstä ja sen resurssitarpeista ja osapuolista. (Aro, ) Käytännössä hankkeen tavoitteisiin vastattiin laatimalla yhteistyössä Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan, AX-Suunnittelun, TTY:n ja Metropolian ohjauksessa sekä diplomityö työ että insinöörityö Asunto Oy Järvenpään Kotisiilo, Järvenpään rakennusvalvonta Mallinnuksen lähtökohtana on pidetty rakennusluvan myöntämiseksi vaadittavien tietojen syöttämistä malliin siten, että ne ovat rakennuslupa-arkkitehdin tarkastettavissa. Kaavan asettamista vaatimuksista on tietojenkäsittelyn menetelmin tarkastettavaksi määritelty: rakennusoikeus, autopaikat ja äänieristys. Joko tietojenkäsittelyn menetelmin tai silmämääräisesti tarkastettavaksi on määritelty: rakennusalueen raja, kerrosluku, rakennuksen korkeus, porrashuoneiden saama luonnonvalo, parvekkeiden lasitus sekä pihan leikki- ja oleskelualueet. Ainoastaan silmämääräisesti tarkastettaviksi on määritelty: kulkuyhteydet tontilla, rakennuksen muoto ja palo-osastoinnin toteutuminen. Lisäksi tavoitteeksi mallin tietosisällölle on asetettu väestötietojärjestelmän (VTJ) mukaisten rakennuslupavaiheen rakennus- ja huoneistotietojen (RH 2) luettavuus suoraan mallista. Mallinnuksen toteutuksen periaatteet on kuvattu seikkaperäisesti hanketta kuvaavissa liitteissä. (14. Liite) (15. Liite) Mallinnuksen käytännön toteutuksesta ovat vastanneet NCC-yhtiöt ja Arkkitehtitoimisto Helamaa & Pulkkinen Oy. Mallinnus suoritettiin käyttäen ArchiCAD-ohjelmistoa. NCC-yhtiöiden ja Arkkitehtitoimisto Helamaa & Pulkkinen Oy:n suorittama, mallinnuksen käytännön toteutukseen liittyvä, virheiden eliminointi on ollut BIMCityn ulkopuolista toimintaa eikä sen taustoja ole selvitetty tätä raporttia varten.

14 Mallinnusvirheiden eliminointi Kerrostalon tilojen tarkistusta (Paasiala, 2012). Kuva: Solibri Oy Solibri Oy on suorittanut mallin tietosisällön tarkistuksia lähtökohtanaan etenkin RH 2 -tietojen eristäminen mallista. Tämän tavoitteen kannalta oleellisin tieto sisältyy mallin tiloihin. Mallinnetuille tiloille suoritettiin ainakin seuraavat tarkastukset (Urrila, 2013): Kaikki tilat on mallinnettu Kaikilla tiloilla on tunniste Tilojen geometria on virheetöntä Tarkastukset suoritettiin käyttäen Solibri Model Checker -ohjelmistoa Ruskeasannan Sortti-asema, Vantaan rakennusvalvonta Mallinnuksen lähtökohtana pidettiin haasteellisen rakennuspaikan vuoksi mittaamalla tuotettujen korkeuspisteiden kääntämistä rakennussuunnittelun sovelluksessa toimivaksi maaston malliksi. Tietomalliin perustuvan suunnittelun tärkeimpiä tavoitteita olivat: Massansiirtojen laskenta Rakennukseen kohdistuvien meluhaittojen torjunta Mallinnuksen käytännön toteutuksesta vastasi WSP Finland Oy. Rakennuksen mallinnus suoritettiin ArchiCAD 15 -ohjelmistolla.

15 Mallista saatujen tietojen laadunvarmistus Sortti-aseman malli ArchiCAD:ssä (Pietilä, 2012). Kuva: WSP Finland Oy Massansiirtojen laskennan osalta mallinnuksen laadunvarmistuksesta ei ole saatu tietoja tämän raportin käyttöön. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta mallinnuksiin perustuvien massansiirtojen arviointien antavan alalla vallitsevan käsitykseen mukaan luotettavampia tuloksia kuin perinteisiin laskennallisiin menetelmiin perustuvat arviot. Rakenteellisen meluhaittojen torjunnan osalta mallia käytetty suunnitteluratkaisun havainnollistamiseen hyödyntäen mallin rakenteellisia ääneneristävyysarvoja. Havainnollistuksen paikkansa pitävyyden arviointi perustuu asiantuntijamielipiteteeseen. 3 TULOKSET Tässä osassa esitetään kokeellisen osan tuottamat tulokset eli tutkimuksessa tehtyjen toimien tuottama tutkimusaineisto puhtaana, ilman merkitysten arviointia ja selityksiä. 3.1 Tampereen rakennusvalvonta 1. Akateemiset julkaisut a. Martinkauppi Niina, (2013). Rakennuslupaprosessin kehittäminen. Metropolia AMK. b. Paavolainen Antti, (2013a). Rakennuslupaprosessi Tampereen rakennusvalvonnassa. TTY. 24. Liite. c. Paavolainen Antti, (2013b). Tampereen rakennuslupaprosessin sähköistäminen. TTY.

16 3.2 Järvenpään rakennusvalvonta 1. Tietomallipohjainen rakennuslupaprosessi a. Rakennus mallinnettiin sisältäen rakennuslupaan vaadittavat tiedot. b. Rakennusluvan valmistelussa hyödynnettiin aktiivisesti tietomallia. c. Rakennuslupa myönnettiin perustuen tavanomaisiin asiakirjoihin. 2. Viranomaistietojen irrottaminen mallista a. Rakennuslupavaiheen rakennus- ja huoneistotiedot (RH 2) irrotettiin mallista taulukkolaskentasovelluksen välityksellä. b. Kerättiin taustatiedot säännöstöille, joilla tarkistetaan rakennuslupavaiheen rakennus- ja huoneistotiedot (RH 2) tietomallista ennen irrotusta. 3.3 Vantaan rakennusvalvonta 1. Tietomallipohjainen rakennuslupaprosessi a. Rakennuspaikan korkeusmalli tuotiin rakennussuunnittelun ohjelmistoon suunnittelun lähtötiedoksi. b. Rakennus ympäristöineen mallinnettiin sisältäen tiedot suunnitelman vaatimista massansiirroista. c. Rakentamisen vaatimien lupien valmistelussa hyödynnettiin tietomallia. d. Rakennuslupa myönnettiin perustuen tavanomaisiin asiakirjoihin. 2. Viranomaistietojen irrottaminen mallista a. Kerättiin taustatietoa säännöstöille YTV:n vaatimusten tarkistamiseksi tietomallista. 3. Rakennusten tietomallien kanssa työskentelyn kehittäminen rakennusvalvonnassa a. Rakennuksen tietomallin avulla työskentelystä saadut kokemukset edistävät osaltaan Vantaan kaupungin kehitystyötä, jonka tavoitteena on nk. DiWa-tila eli Digtal War Room tietomallien kanssa työskentelyyn sopiva tila laitteistoineen. b. Tulevat DiWa:n käyttäjät saivat kokemusta rakennuksen tietomallien avulla työskentelystä. 3.4 Yleisesti kehitys- ja pilottihankkeisiin liittyvät tulokset 1. Akateemiset julkaisut a. Pirjo Siliuksen valmisteilla oleva tekniikan väitöskirja rakentamisen tietomallien juridiikasta, jonka PRE-ohjelman puitteissa toteutettu osuus on esitetty liitteessä (25. Liite). b. Juho Malmin valmisteilla oleva arkkitehtuurin diplomityö, joka raportoidaan erikseen PRE-ohjelman tuloksissa.

17 4 PÄÄTELMÄT 4.1 Tampereen rakennusvalvonta Rakennusvalvonta on matkalla kohti rakennuslupien sähköistä käsittelyä. Tien päässä häämöttää myös tietomallien arkipäiväinen käyttö rakennuslupien myöntämisessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on kuitenkin tehtävä vielä runsaasti töitä, koska rakennuslupa on kriittinen osa rakentamisen prosessia eikä lupajärjestelyä siksi voida alistaa miltään osin keskeneräisille ratkaisuille. Keskeisiä viimeisteltäviä asioita ovat: rakennusluvan hakemisessa käytettävien mallien tietosisältö, mallien tarkastamiseen käytettävien ohjelmistojen ominaisuuksien räätälöinti rakennusvalvonnan tarpeisiin ja niiden sisältämän tarkastusautomaation kehittäminen, mallintarkastusjärjestelyn vastuunjako suunnittelijan ja rakennusvalvonnan kesken, sekä rakennusvalvonnan henkilöstön kouluttaminen toimimaan uudessa prosessissa. (Martinkauppi, 2013) Sähköinen rakennuslupaprosessi ei vaikuta tarpeeseen ohjata rakennushankkeeseen ryhtyvää. Tehokkaimmaksi koettu ohjaamiseen menetelmä on toistaiseksi ollut kasvokkaintapaamiset rakennushankkeeseen ryhtyvän ja rakennusvalvontaviranomaisen välillä. Ohjaamisen sijasta rakennusvalvonnan sähköistämisessä tuleekin ensiksi keskittyä luvan hakemisen ja myöntämisen menettelyjen kehittämiseen. Luvan hakemisen menettelyssä ollaankin jo edetty varsin pitkälle KRYSP:n ja SADe:n kautta. Keskeneräisempi tilanne vallitsee malleihin perustuvien lupapäätösten kohdalla. Viranomaiset ovat kaihtaneet menettelyjä joissa selkeä ohjeistus on puuttunut. Tämän lisäksi kehitystä on jarruttanut arkistointivastuu, joka toistaiseksi on hoidettavissa vain säilyttämällä fyysisiä tai sähköisiä piirustuksia. (Paavolainen, 2013b) Viime aikoina on enenevästi kuultu mielipiteitä joiden mukaan etäyhteyksien hyödyntämisen omaksuminen rakennusalalla on jäljessä valtavirrasta. Tällainen kommentti esitettiin myös PRE-ohjelman viimeisessä tulosseminaarissa Tämä keskustelu hipoo myös rakennusvalvonnan sähköistämiseen liittyviä kysymyksiä. Etenkin rakennushankkeeseen ryhtyvän ja rakennusvalvontaviranomaisen välisten tapaamisten kohdalla voidaan esittää väite mahdollisuudesta nostaa tehokkuutta tarjoamalla mahdollisuus ohjaukseen etäyhteyksien välityksellä. Raportin kirjoittajan näkemys asiaan on, ettei vastaus kuitenkaan ole aivan suoraviivainen. Eräs painavimmista syistä etäyhteyksien alhaiseen hyödyntämiseen rakennusalalla lienee alan keskeisten tiedonvaihdon välineiden, tietomallien ja sähköisten piirustusten hankala monenkeskinen hallittavuus verkkoympäristössä. Luultavasti etätapaamiset saavatkin etusijan myös rakennusalalla, niin pian kuin suunnitelmien esittämisen ongelmaan tarjotut ratkaisut yhdistettynä tapaamisten helpottuneeseen järjestämiseen ovat kokonaisuutena tehokkaampi ratkaisu kuin kasvokkaintapaamiset. 4.2 Järvenpään rakennusvalvonta Rakennuksen tietomalli ja siitä otetut tulosteet olivat rakennusluvan hakemiseen liittyvien neuvottelujen perusta hankkeessa. Saadut kokemukset tulevat muodostamaan perustan tietomallien hyödyntämiselle Järvenpään rakennusvalvonnassa ja niillä on vaikutusta myös YTV:n osan 14 valmistelussa. Todennäköisesti rakennusvalvonnan lakiteknisistä ja organisaatioon liittyvistä syistä johtuen myönnettiin rakennuslupa hankkeelle perustuen tavanomaisiin asiakirjoihin (Järvenpään rakennuslautakunta, ). Raportin keräämiseksi käyty kirjeenvaihto Järvenpään edustajien ja Kotisiilon suunnittelutiimin kanssa osoittaa selvästi, että asuntorakentamisen kohdalla olisi toivottavaa

18 pystyä eristämään rakennusluvan perusteella rekistereihin syötettävä tieto suoraan rakennuksen tietomallista. Toimiakseen menettely vaatii nykyisellään projektikohtaisesti sovittuihin mallinnuskäytäntöjen noudattamista ja mallin tietosisällön tarkistamista ennen tietojen eristämistä. Nämä rasitteet ovat ilmeisesti kuitenkin pieniä verrattuna tiedon parantuneeseen luotettavuuteen ja etenkin vähentyneeseen tarpeeseen tietojen käsisyötölle. (Vastamäki, 2013) Projektissa tuotettua ratkaisua rakennuslupavaiheen rakennus- ja huoneistotietojen (RH 2) irrottamiseksi mallista on pidettävä huomionarvoisena, koska se on tiettävästi ensimmäinen askel rakennusten tietomalleihin perustavan rakennusvalvonnan käytännön ratkaisujen kehittämisessä. Tämän esimerkin perusteella on hyvä jatkaa rakennusvalvonnan mallinnusratkaisujen standardointia. 4.3 Vantaan rakennusvalvonta Rakennuksen tietomalli oli keskeinen rakennus- ja ulkoalueiden suunnittelun työkalu. Tehtyjen mallinnusten avulla tietomalliin perustuvaa rakennussuunnittelua esiteltiin Vantaan rakennusvalvonnan edustajille. Vantaan rakennusvalvonnan edustajat seurasivat tiiviisti myös Järvenpään pilottihankkeen edistymistä. Todennäköisesti juuri tästä syystä myös Vantaalla on havaittu rakennusten tietomallien olevan ensivaiheessa käyttökelpoisia etenkin asuntosuunnittelun piiriin kuuluvien rakennuslupien käsittelyssä, johtuen verrattain helposti toteutettavissa olevasta rekisteritietojen irrottamisesta. Vantaan näkökulmassa painotettiin tämän hyödyn korostuvan sellaisissa hankkeissa, joissa rekisteröitävää tietoa syntyy runsaasti. (Sälevaara, 2013) 4.4 Kokoava arvio kehitystyön onnistumisesta Rakennusvalvontojen herääminen suunnitteluprosessin tuottamien valvonnan lähtötietojen muuttumiseen tietomallipohjaisiksi ja kiinnostuneen reipas suhtautuminen siihen ovat erittäin tervetulleita havaintoja. Selvästi aloite tietomallien hyödyntämiseksi rakennusvalvonnassa on siirtymässä standardointia suorittavilta tahoilta rakennusvalvonnoille. Rakennusten tietomallien täysipainoinen hyödyntäminen rakennusvalvonassa ja rakennustiedon arkistoinnissa edellyttää prosessimuutoksia. Yleisten tietomallivaatimusten osa 14 ja Julkisen hallinon standardisalkku ovat rakennusvalvontojen kannalta tärkeimmät kehitteillä olevat vaatimusmäärittelyt. Yhdessä ne tulevat muodostamaan pohjan tietomalleihin perustuvan rakennusvalvonnan arkipäiväistymiselle. Jokainen rakennusvalvonta on kuitenkin toimintatavoiltaan yksilöllinen. Loppukädessä jokainen uuteen tekniikkaan pohjautuva toteuttamiskelpoinen valvontaprosessi on hahmotettava rakennusvalvontojen sisällä. On kuitenkin todettava rakennusvalvontatyön prosessin uudistamisen olevan niin mittava hanke, että yksittäisen rakennusvalvonnan on käytännössä mahdotonta suoriutua siitä itsenäisesti. Pilottiprojekteissa onnistutaan parhaimmillaan ratkaisemaan vain yksittäisiä pilotoinnin kohteeseen liittyviä tiedonsiirrollisia kysymyksiä. Tällöin kokonaiskuva tietomalleihin perustuvasta valvontatyöstä uhkaa jäädä sekavaksi. Tutkimusyhteisöä tarvitaan siis tekemään kokoavia hahmotuksia tulevista prosessimuutoksista ja täydentämään niitä sitä mukaa kun uusia toimivia ratkaisuja ilmenee. Näin toimittaessa seuraavat pilottiprojektit voivat rakentua aikaisemman havaintojen varaan, kunnes tietomallit todella saadaan osaksi jokapäiväistä valvontatyötä.

19 Yhteenvetona tutkimuksen tavoitteiden toteutumisesta voidaan todeta, että: 1. Rakennusvalvontojen tietomallipohjaisen työskentelyn valmiuksien arviointi onnistui tutkimuksessa. Yhteistyökumppaneina olleet rakennusvalvonnat olivat yhteistyöhaluisia ja -kykyisiä. Myös kehitys- ja pilottihankkeiden ulkopuolisissa rakennusvalvonnoissa tutkijoiden pyyntöihin on suhtauduttu suopeasti ja usein kehityssuuntaa on pidetty oikeana. Rakennusvalvontojen suhtautuminen tietomallien käyttöön rakennusvalvonnassa on varovaisen positiivista, ja kaivatut toteutukset nojaavat arkirealismiin. Tietomallien käytöstä halutaan kokemusta, mutta niiden laajempaa käyttöönottoa ei koeta realistiseksi ennen kuin standardointi asiat, etenkin arkistoinnin kohdalla on ratkaistu. Toisaalta, standardoinnin viivästyessä tietomalleja ollaan valmiita hyödyntämään yksinkertaisissa tiedonsiirroissa rakennusvalvontojen ulkopuolisiin tietojärjestelmiin, kuten Rakennus- ja huoneistorekisteriin. 2. Tutkimuksessa onnistuttiin tukemaan tietomallipohjaisen työskentelyn käyttöönottoa rakennusvalvonnoissa. Kehitys- ja pilottihankkeisiin osallistuneiden tutkimusosapuolten, yrityskumppaneiden ja rakennusvalvontojen edustajien samanaikainen osallistuminen myös YTV:n osan 14 valmisteluun on ollut keskeistä rakennusvalvontojen tietomalleja koskevan päätöksenteon tukemisessa. BIMCityn yrityskumppaneiden aktiivinen kehitysyhteistyö rakennusvalvontojen kanssa tarjonnut rakennusvalvonnoille hyvän kuvan sekä tietomallien tarjoamista mahdollisuuksista, että niihin sisältyvistä haasteista. Kehitys- ja pilottihankkeissa testatut tiedonsiirron menetelmät ovat osoittaneet tietomallien olevan jo nyt hyödyllisiä rakennusvalvonnan apuvälineitä. 3. Tärkeimmät analyyttiset tulokset kiteytyvät tutkimuksen aikana valmistuneisiin akateemisiin julkaisuihin.

20 LÄHDELUETTELO Arkistolaitos, (2012). SÄHKE-määräykset. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Aro Teuvo, ( ). Tietomallit ja rakennuslupakäytännöt. 22. liite Eräkaski Mikko, ( ). [kirjeenvaihto: Eräkaski Mikko]. 1. liite Helsingin Sanomat, ( ). Järvenpään vanha vehnämylly muuttuu pian asuintaloksi. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä [HSY], ( ). Ruskeasannan Sortti-asema valmistuu Noudettu , osoitteesta: toiminta_tilastot/ruskeasannan_sortti-asema/sivut/default.aspx. Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Järvenpään rakennuslautakunta, ( ). Lupatunnus R liite Järvenpään rakennusvalvonta, ( ). Kokouspöytäkirja. 14. liite. Keski-Uusimaa, ( ). Uudesta myllystä tulee Järvenpään korkein asuintalo. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut [KRYSP], ( ). Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu: Vaatimusmäärittely. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Martinkauppi Niina, (2013). Rakennuslupaprosessin kehittäminen. Insinöörityö. Metropolia AMK. Saatavilla osoitteessa: Paasiala Pasi, (2012). [kirjeenvaihto: Vastamäki Jouni]. 10. liite Paavolainen Antti, (2013a). Rakennuslupaprosessi Tampereen rakennusvalvonnassa. Kandidaatintyö. TTY. 24. liite Paavolainen Antti, (2013b). Tampereen rakennuslupaprosessin sähköistäminen. Diplomityö. TTY. Saatavilla osoitteesta: Pietilä Ville, (2012). WSP Finland & Vantaan Sorttiasema. ArchMAD-lehti. (2/2012). 11. liite RYM Oy, (2012). BIMCity-työpaketti. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: webcitation.org/6cykzogwq Sälevaara Sampo, (2013). [kirjeenvaihto: Sälevaara Sampo]. 8. liite Urrila Anne, (2013). [kirjeenvaihto: Urrila Anne]. 9. liite Vastamäki Jouni, ( ). [kuvatiedosto ja kuvaus]. Noudettu , osoitteesta: Arkistoimaton. Vastamäki Jouni, (2012). Tietomalli rakennuslupamenettelyssä. ArchMAD-lehti. (4/2012). 12. liite Vastamäki Jouni, (2013). [kirjeenvaihto: Vastamäki Jouni]. 10. liite

21 LIITELUETTELO 1. Liite: Kirjeenvaihto Eräkaski Mikko 2. Liite: Kirjeenvaihto Hastio Pia 3. Liite: Kirjeenvaihto Holopainen Teemu 4. Liite: Kirjeenvaihto Jäväjä Päivi 5. Liite: Kirjeenvaihto Kulusjärvi Heikki 6. Liite: Kirjeenvaihto Laitinen Jarmo 7. Liite: Kirjeenvaihto Sireeni Jarkko 8. Liite: Kirjeenvaihto Sälevaara Sampo 9. Liite: Kirjeenvaihto Urrila Anne 10. Liite: Kirjeenvaihto Vastamäki Jouni 11. Liite: ArchiMAD _bimcity.pdf 12. Liite: ArchiMAD _rakennuslupa.pdf 13. Liite: Kotisiilo aloituspalaveri pdf 14. Liite: Kotisiilo kokouspöytäkirja docx 15. Liite: Kotisiilo mallin tarkastukset.doc 16. Liite: Kotisiilo rakennuslupa.doc 17. Liite: Lupaprosessi Espoo.pdf 18. Liite: Lupaprosessi Jyväskylä.pdf 19. Liite: Lupaprosessi Lahti.pdf 20. Liite: Lupaprosessi Oulu.pdf 21. Liite: Lupaprosessi KRYSP.pdf 22. Liite: Tietomallit ja rakennuslupakäytännöt hanke-ehdotus pdf 23. Liite: Yleiset tietomallivaatimukset osa 14, luonnos.pdf 24. Liite: Kandidaatintyö_Antti_Paavolainen.pdf 25. Liite: Rakennnusvalvonta_lainkäyttö_PSM pdf

22 LIITTEET Tämä versio raportista ei sisällä liitteitä, koska tiedot niiden julkaisuoikeuksista ovat puutteelliset. Osa liitteistä, kuten opinnäytetyöt ovat julkisia dokumentteja ja noudettavissa asianmukaisten tahojen verkkosivuilta. PRE-ohjelman osapuollilla on pääsy täydelliseen raporttiin liitteineen ohjelman LumoFlow-portaalissa.

ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN

ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9. lokakuuta

Lisätiedot

TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA

TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA DIPLOMITYÖ Janne Kivelä TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA Janne Kivelä 63133T 18.11.2013 AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos Arkistoalalle

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka Jaakko Kinnari SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN JA TIEDONVAIHDON

Lisätiedot

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. joulukuuta

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Sähköisen arkistoinnin edistäminen

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Sähköisen arkistoinnin edistäminen Tuloksellisuustarkastuskertomus Sähköisen arkistoinnin edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 11/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 11/2014

Lisätiedot

TkT Matias Warsta Enlawin Consulting Oy

TkT Matias Warsta Enlawin Consulting Oy Sähköisen asiointijärjestelmän (e-lupajärjestelmän) kehittäminen sujuvoittamaan ympäristöön liittyvää päätöksentekoa sekä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä TkT Matias Warsta Enlawin Consulting

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYT JA HAASTEET RAKENNUSHANKKEEN ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA

TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYT JA HAASTEET RAKENNUSHANKKEEN ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Rakentamistalous Jenni Korpela TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYT JA HAASTEET RAKENNUSHANKKEEN ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö, joka

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2013 Markku Aro RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka/

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi S T A K E S I N R A P O R T T E J A 5 / 2 0 0 7 tero tammisalo Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi Periaatteet ja menetelmät Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat Aalto University Professional Development - Aalto PRO 34. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat Aaltonen M., Heiskanen T., Kanervo T., Lappalainen S., Latvala J., Lehtonen J., Markkanen R., Pietarinen J.,

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003)

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003) Rakennusvalvonnan ja rakennusluvan hakuprosessin vertailututkimus Espoon kaupungin, Jyväskylän kaupungin, Lahden kaupungin, Turun kaupungin, Oulun kaupungin ja Hämeenlinnan kaupungin välillä Loppuraportti,

Lisätiedot

Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen haasteet tilitoimiston kehittämisessä Case: Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy

Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen haasteet tilitoimiston kehittämisessä Case: Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen haasteet tilitoimiston kehittämisessä Case: Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy Pöysti, Jarkko 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Sähköiseen taloushallintoon

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA VAATIMUSMÄÄRITTELY

TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA VAATIMUSMÄÄRITTELY TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA VAATIMUSMÄÄRITTELY Asukasmuutostyöjärjestelmä Pohjola Rakennus Oy:ssä Pasi Heikkinen Opinnäytetyö Elokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2015 - laajennetut tiivistelmät

Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2015 - laajennetut tiivistelmät D-sarja: Muut julkaisut [6/2015] Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2015 - laajennetut tiivistelmät Esa Kokki (toim.) Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2015 - laajennetut tiivistelmät Esa Kokki (toim.) Pelastusopisto

Lisätiedot

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA KAINUUSSA RVK-2014 RAKENNUSVALVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA KAINUUSSA RVK-2014 RAKENNUSVALVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA KAINUUSSA RVK-2014 RAKENNUSVALVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA AALTO YLIOPISTO Hannu Leskinen Rakennustarkastaja Kajaanin kaupunki 0 SELVITYS YLIKUNNALLISESTA RAKENNUSVALVONNASTA

Lisätiedot

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Tiehallinto Helsinki 2007 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

MIDRAS-selvitys. Toimintamalli, etäkäyttöjärjestelmä ja niiden toteutus

MIDRAS-selvitys. Toimintamalli, etäkäyttöjärjestelmä ja niiden toteutus MIDRAS-selvitys Toimintamalli, etäkäyttöjärjestelmä ja niiden toteutus 1 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja Rekisteritutkimuksen tukikeskus (ReTki) 22.7.2011 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot