Rakennusvalvontojen kanssa toteutetut kehitys- ja pilottihankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusvalvontojen kanssa toteutetut kehitys- ja pilottihankkeet"

Transkriptio

1 Built Environronment Process Re-engineering BIMCity Rakennusvalvontojen kanssa toteutetut kehitys- ja pilottihankkeet Raportti

2

3 TIIVISTELMÄ Rakennusvalvonnat etenevät kohti rakennuslupien sähköistä käsittelyä. Eräs kehityksen osa-alue on rakennuslupien myöntäminen suunnittelijoiden tuottamien tietomallien perusteella. Mallien hyödyntäminen nähdään kunnissa kiinnostavana mahdollisuutena, mutta myös haasteena. Keskeisiä mallien käytöstä koituvia hyötyjä odotetaan olevan viranomaisten keräämien rekisteritietojen lukemisen ja rakennusluvan perusteiden tarkastamisen automatisointi sekä kaupunkikuvallisten seikkojen parempi arvioitavuus. Keskeisiä mallien käyttöön ottoa rakennusvalvonnassa hidastavia seikkoja ovat: Luvan myöntämiseksi vaadittavien asioiden tarkastaminen mallista vaatii uudenlaista ammatitaitoa, jota kunnalla ei välttämättä ole käytössä. Viranomaisten rekistereihin merkittävien tietojen lukeminen mallista ei ole automaattista vakiintuneiden käytäntöjen puuttumisen vuoksi. Mallit eivät ole arkistokelpoisia ja siksi niiden säilyttämisestä koituisi kunnalle ylimääräistä työtä. Tässä tutkimuksessa on tuettu ja seurattu tietomallien käytön kehittämistä Tampereen, Järvenpään ja Vantaan kunnissa. Tampereella mallien käyttöönottoa on tarkasteltu valvontaprosessin näkökulmasta, kahdessa opinnäytetyössä. Järvenpäässä on pilotoitu mallin hyödyntämistä luvan myöntämisen perusteena ja viranomaistietojen lukemista mallista. Vantaalla mallin avulla tutkittiin rakennuspaikan massansiirtoja ja rakennuksessa sijaitsevien työtilojen meluntorjuntaratkaisuja.

4 ALKUSANAT Tämä tutkimus on suoritettu osana RYM Oy:n ja Tekesin PRE-ohjelman (Built Environment Process Re-engineering) BIMCity-työpakettia (Simulation platform for IFC based technologies and solutions). Tutkimukseen ovat osallistuneet: BIMCityn tutkimusosapuolien edustajina Metropolia ammattikorkeakoulusta (Metropolia) Päivi Jäväjä, Tampereen teknilliseltä yliopistolta (TTY) Jarmo Laitinen ja Juho Malmi, VTT:ltä Janne Porkka ja Charles Woodward, BIMCityn yrityskumppaneiden edustajina AX-Suunnittelu yhtiöistä Teuvo Aro ja Jarmo Keski-Opas, Micro Aided Design Oy:stä Ville Pietilä, Solibri Oy:stä Heikki Kulusjärvi, Anne Urrila ja Pasi Paasiala, Vianova Systems Finland Oy:stä Jarkko Sireeni, WSP Finland Oy:stä Vesa Erikkilä, Timo Metsälä, Teemu Holopainen ja Juha Pajakoski, kehitys- ja pilottihankkeiden kohdeorganisaatioiden edustajina Järvenpään kaupungilta Jouni Vastamäki ja Pia Rohamo, Tampereen kaupungilta Pia Hastio, Esa Perttunen ja Juha Brunnila, Vantaan kaupungilta Sampo Sälevaara. Tutkimuksen toteutumisesta kiitetään RYM Oy:tä ja Tekesiä.

5 SISÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO Tausta Tavoite 8 2 MENETELMÄ Käytännön toimenpiteiden kuvaukset Kehitys- ja pilottihankkeiden esittelyt Kehitys- ja pilottihankkeiden toteutus 13 3 TULOKSET Tampereen rakennusvalvonta Järvenpään rakennusvalvonta Vantaan rakennusvalvonta Yleisesti kehitys- ja pilottihankkeisiin liittyvät tulokset 16 4 PÄÄTELMÄT Tampereen rakennusvalvonta Järvenpään rakennusvalvonta Vantaan rakennusvalvonta Kokoava arvio kehitystyön onnistumisesta 18 LÄHDELUETTELO 20 LIITELUETTELO 21 LIITTEET 22

6 1 JOHDANTO Tässä tutkimusraportissa kuvataan BIMCity-työpaketissa toteutetut rakennusvalvontojen toimintaan liittyvät kehitys- ja pilottihankkeet. 1.1 Tausta Merkittävä osa rakennussuunnittelusta on tietomallipohjaista. Rakennusvalvonnat vastaanottavat, käsittelevät ja luovuttavat tietoa pääosin paperidokumentteina. Rakennusvalvontojen keräämä tieto edustaa merkittävää osaa Suomalaisesta rakennuskannasta saatavilla olevasta tiedosta. Epäsuhta tiedon tuotanto- ja käsittelymenetelmien välillä johtaa tehottomiin työtapoihin ja tiedon luotettavuuden alenemiseen. Tämän vuoksi toimenpiteet rakennusvalvontojen valmiuksien nostamiseksi tietomallipohjaisessa työskentelyssä ovat aiheellisia. Merkittävä osa rakennustiedosta tuotetaan jo nyt tietomallintamisen keinoin. Perusta tietomallien hyödyntämiselle rakennusvalvonnassa on valvonnan prosessien ymmärtäminen. Todennäköisesti kattavin tähän mennessä tehty suomalaisen kaavoituksen ja rakennusvalvonnan prosessien kuvaus löytyy Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut -hankkeen (KRYSP) toteuttamasta nk. Sähköisen asioinnin työpöydän vaatimusmäärittelystä (KRYSP, ). Standardointityö tietomallien saamiseksi rakennusvalvonnan käyttöön on aloitettu jo hyvän aikaa sitten. Tärkein standardointia suorittava hanke on YTV eli COBIM (Yleiset tietomallivaatimukset eli Common BIM requirements), jossa parhaillaan valmistellaan Yleisten tietomallivaatimusten osaa 14 otsikolla Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa. Tähän työhön ovat BIMCity-työpaketin osapuolista osallistuneet ainakin M.A.D. Oy, Solibri Oy, VTT ja TTY. Käytännössä rakennusvalvontojen keräämän tiedon luonteesta on pitkälti ollut vastuussa Arkistolaitos, joka määrittää millaisissa muodoissa tietoa voidaan luovuttaa arkistoitavaksi. Arkistolaitos (2012) on huomioinut tuotettavan tiedon muuttuneen pääosin digitaaliseksi ja reagoinut kehitykseen SÄHKE-määräyksin, jotka ohjaavat julkishallinnon asiakirjahallintaa sähköisessä toimintaympäristössä. Voimassa olevat SÄHKE2-määräykset määrittelevät pitkäaikaissäilytykseen kelpaavat formaatit. Parhaillaan on menossa määräysten kolmannen revision, SÄHKE3:n, suunnittelu. SÄHKE3:n yhteydessä pitkäaikaissäilytykseen soveltuvien formaattien määrittelyt tultaneen siirtämään erillisen Julkisen hallinnon standardisalkun alaisuuteen (Eräkaski ). SÄHKE-määräykset säilyvät tästä huolimatta tärkeänä osana julkishallinnon asiakirjahallinnan strategioita, sillä ne määrittelevät hyväksyttävät menetelmät tiedon säilyttämiselle ennen arkistoitavaksi luovuttamista. Rakennusvalvontojen tiedonkeruun ei voida olettaa merkittävissä määrin siirtyvän tietomallipohjaiseksi ennen kuin viitekehys IFC-muotoisen tiedon säilyttämiselle julkishallinnossa on olemassa. Käynnissä olevien keskustelujen ja Arkistolaitoksen pitkäaikaissäilytykseen kelpaavien tiedostomuotojen määrittelyn todennäköisen kevenemisen myötä on oletettavaa, että IFC:stä saadaan arkistokelpoinen lähitulevaisuudessa. (Eräkaski, ) Tietomallien tehokas käyttöönotto rakennusvalvonnoissa edellyttää väistämättä myös prosessimuutoksia. Tämän hetkinen tilanne on, että jokainen yksittäinen rakennusvalvontatoimi noudattaa sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän että arkistolaitoksen näkökulmista mustan laatikon periaatetta; tiedetään mitä tietoja rakennusvalvontaan

7 on toimitettava ja mitä tietoja rakennusvalvonta toimittaa arkistoitavaksi. On myös olemassa tiettyjä vaatimuksia arkistoitavan tiedon säilyttämiselle sillä välin kun se on yksinomaan rakennusvalvonnan vastuulla, mutta nämä vaatimukset täyttyvät useilla erilaisilla toimintamalleilla. Tämä tarkoittaa etteivät rakennusvalvontojen tiedonkeruun prosessit tulevaisuudessakaan välttämättä ole yhdenmukaisia, vaan jokainen yksittäinen rakennusvalvonta suorittaa tiedonkeruuta ja -säilyttämistä parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän raportin tueksi on kerätty otos rakennusvalvontojen omasta toiminnastaan tekemiä ja viimeaikaisen tutkimuksen tuottamia prosessin kuvauksia: 1. Espoon rakennuslupaprosessin kuvaus (17. liite) 2. Jyväskylän rakennuslupaprosessin kuvaus (18. liite) 3. Lahden rakennuslupaprosessin kuvaus (19. liite) 4. Oulun rakennuslupaprosessin kuvaus (20. liite) 5. KRYSP-hankkeen rakennuslupaprosessin kuvaus (21. liite) Maankäytön ja rakentamisen tietojen pitkäaikaissäilyttämiseen tavalla tai toisella vaikuttavia viimeaikaisia ja käynnissä olevia hankkeita on lukuisia, sillä sähköisen tiedon pitkäaikaissäilytys on monitahoinen ongelma, jonka ratkaisujen käytännön toteutukset ovat vielä lapsen kengissään. Tämän raportin kannalta maininnan arvoisia hankkeita ovat ainakin: Inspire-direktiivi (Infrastructure for Spatial Information in Europe), Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP), Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus (RYPK), Yleiset tietomallivaatimukset (YTV), SÄHKE-normistot (SÄHKE2, SÄHKE3), Julkisen hallinnon standardisalkku (JHS 181), Pitkäaikaissäilytyksen suunnittelu- ja toteuttamishanke (PAS). Ajankohtaisia tiedon tuottamista ja säilyttämistä koskevia tutkimus-, kehitys-, standardointi- ja lainsäädännön hankkeita.

8 1.2 Tavoite BIMCity-työpaketin tavoitteisiin kuuluu: määritellä ja luoda yhteinen toimintaympäristö maankäytön ja rakentamisen tietokannoille (RYM Oy, 2012). Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on välttämätöntä ymmärtää millaiset tietomallipohjaisen työskentelyn valmiudet rakennusvalvontatoimilla on ja miten niissä suhtaudutaan tietomallien käyttöönottoon. Sikäli kuin valmiuksissa havaitaan sellaisia puutteita, joiden paikkaamisessa BIMCity:n osapuolet pystyvät olemaan avuksi on tavoiteltavaa tarjota tukea. Tältä pohjalta tutkimuksen tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti: 1. Rakennusvalvontojen tietomallipohjaisen työskentelyn valmiuksien arviointi 2. Tietomallipohjaisen työskentelyn käyttöönoton tukeminen rakennusvalvonnoissa. 3. Analyysi tapahtuneesta kehityksestä ja tulosten raportointi. 2 MENETELMÄ Tässä luvussa kuvataan tavoitteisiin pääsemiseksi tarvittavat menetelmät, tehdyt käytännön toimenpiteet ja niiden toteutus. 2.1 Käytännön toimenpiteiden kuvaukset Rakennusvalvontojen tietomallipohjaisen työskentelyn valmiuksien arviointia on suoritettu kehitys- ja pilottihankkeiden yhteydessä tarkkailemalla rakennusvalvontojen suhtautumista tietomallien käyttöön. Lisäksi tehtyjä havaintoja rakennusvalvontojen tietämyksestä ja osaamisesta tietomallien hyödyntämisessä on voitu verrata BIMCityssä tunnistettuun parhaaseen ajantasaiseen tietämykseen ja osaamiseen (state-of-the-art). Tulokset suhtautumisesta, tietämyksestä ja osaamisesta on kerätty kehitys- ja pilottihankkeiden aikana tehdyistä haastatteluista ja osallistujien julkisuuteen antamista kuvauksista. Rakennusvalvontojen tietomallipohjaisen työskentelyn tukeminen on toteuttu osallistumalla sellaisiin kehitys- ja pilottihankkeisiin, jotka liittyvät tietomallien hyödyntämiseen rakennusvalvonnassa. Tulokset tietomallipohjaisen työskentelyn tukemisen vaikutuksista on kerätty kehitys- ja pilottihankkeiden aikana tehdyistä haastatteluista ja osallistujien julkisuuteen antamista kuvauksista. Analyysi tapahtuneesta kehityksestä on tämän raportin lisäksi esitetty tutkimuksen kuluessa valmistuneissa opinnäytetöissä sekä aloitettujen opinnäytetöiden tilannekatsauksissa.

9 Tavoitteisiin pääsemiseksi on käytetty seuraavia menetelmiä: 1. Tiedonkeruu a. Ajankohtaisiin BIMCityn ulkopuolisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin tutustuminen b. Rakennusvalvontojen nykyisiin toimintamalleihin, tarpeisiin ja pyrkimyksiin tutustuminen. 2. Tiedottaminen a. Ajankohtaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten sekä niiden arvioitujen merkitysten esitteleminen rakennusvalvonnoille. b. Tarjolla olevien ohjelmistoratkaisujen esittely rakennusvalvonnoille. 3. Kehitysyhteistyö a. Muutostarpeiden kartoittaminen rakennusvalvontojen toimintatavoissa ja uusien tietomalleja tukevien toimintatapojen kehittäminen. 4. Pilotointi a. Yrityskumppaneiden ja rakennusvalvontojen välisten pilotointimahdollisuuksien kartoittaminen. b. BIMCityn käytössä olevan tiedon kehitys- ja tutkimushankkeista, ohjelmisto-osaamisen ja tietotaidon tarjoaminen pilottihankkeiden käyttöön. 5. Haastattelut a. Kehitys- ja pilottihankkeisiin osallistuneiden tutkimus- ja yritysosapuolien edustajien haastattelut. b. Kehitys- ja pilottihankkeiden kohdeorganisaatioiden edustajien haastattelut. c. Kehitys- ja pilottihankkeisiin osallistuneiden kolmansien osapuolien haastattelut. d. Kehitys- ja pilottihankkeiden kannalta merkittävien BIMCityn ulkopuolisten tutkimus- ja kehityshankkeiden osapuolten haastattelut. 6. Analyysi suoritetuista toimenpiteistä a. Prosessien kuvaaminen b. Akateemiset julkaisut c. Raportointi

10 Naapuri Asiakas (Tilaaja, suunnittelijat ym.) As iakaspalvelu Lupak äsittelijä Rakennus - valvonnan alueen tark astaja LVI-tarkastaja Arkisto Kaupunk i- mittaus Kiinteistöins inööri Kaavoitus Pelastus laitos Tampereen Ves i Tampereen Sähkölaitos Oy Mus eotoimi, ELY, Ympäristönsuojelu ym. Ohjaus ja neuvonta, lupahakemuksen laadinta Lupahakemus otetaan vastaan, hakemuksen käsittely ra kennusvalvonna ssa Rakennuslupa myönnetää n, rakentaminen aloitetaan Loppuka tselmus, jatkuva valvonta Vastaavan ja IV/KVVtyönjohtajan esittäminen ARKsuunnittelijan nimeäminen Suunnittelukart ta-aineiston toimitus Luonnos - s uunnitelmat Ennakkoneuvonta Ennak koneuvonta Ennakk oneuvonta Mahdollis et tonttijaot ja tontin lohkominen Ennakk oneuvonta Ennakk oneuvonta Käynti ennakk o- neuvotteluss a Ennak koneuvottelu Ennak koneuvonta Muiden suunnittelijoiden nimeäminen Asemak aavamuutokset ja poikk eus luvat Kaukolämpöliitoslaus unto Alus tavien RAK, LVI, ym. suunnitelmien laatiminen Pääpiirus tusten laatiminen Naapurik iinteist öjen haltija- ja omistajaselvitys Naapurien kuuleminen, hank keesta tiedottaminen Mahdollinen huomautus Mahdollis et lausunnot Lupahakemuksen jättäminen Lupahakemuk sen vas taanottaminen Lupahakemuks en vastaanottaminen Suunnitelmien tarkas taminen Kaupunkikuvaarkkitehti/toimi- kunta Yhdy skuntalautakunnan y mpäristö- ja rakennusjaosto Energiaselvityksen tarkastaminen Mahdollis et lausunnot Mahdolliset laus unnot Palo- ja henkilöturvallisuus -lausunnot Mahdolliset lausunnot Kaupunkimittauk sen laus unto Mahdollinen katulupa-hakemus Katutilavalvonnasta Esityslista Lupapäätös tai esityslista y mpäristö- ja rak.jaostolle Toimenpidelupien myöntäminen erillisiin hakemuksiin Lupapäätös, jos k em 2 > 1200 m 2 Oikaisuvaatimus Oikais uvaatimus Hylk ääminen Mahdollis en oikaisuvaatimuksen k äsittely Myöntäminen Valitus lupapäätöks estä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Valitusaika 14 vrk / 30 vrk Vesi- ja viemäriliitoskohtalausunto Asemapiirus tus tiedoksi sähk ölaitok sell e Vastaavan työnjohtajan hy väksy minen IV- ja KVVtyönjohtajan hy väksy minen Pohjatutk imuk sen, pohjaviemäri- ja perus tussuunnitelman toimittaminen Pohja- ja ulkop. viemäreiden suunnitelmien hy väksy minen Luvan arkistointi Rak ennusty ön aloitus kokous Vahvis tettujen pääpiirus tusten arkis tointi Rak ennustyön aloitus Katselmus ten tilaaminen Sijainnin merk intä Pohjakatselmus Vaadittujen erityissuunnitelmien (RAK, LVI ym.) toimittaminen IV- ja KVVsuunnitelmien hy väksy minen Vesihuollon liittymis- ja k äyttösopimus ten laadinta Sijaintik atselmus Mahdollis et rakennus työn aikaiset Rakennus työn aik ais ten muutos ten hyväks yminen Maalämpökaivoj en mahd. sijaintik atselmus Pohjaviemäri- ja kunnallist ekniikan liittymäkats elmus Vesi- ja viemäriverkon tonttiliittymien ja vesimittarin toimitus Rakennekatselmus IV- ja KVVlaitteiden katselmukset Rakennuk sen käyttö- ja huoltoohjeen valmistuminen Väes tönsuojan tark astus Savuhormien katselmus Erityinen palotarkas tus Rak ennusty ön tarkastusasiakirjan luovutus Loppukats elmus tai osittainen loppuk atselmus KVV-suunnitelmien, Loppukats elmuspöytäk irjan Tarkastuskoosteen ja päivitetyn e-todistuksen ja rak ennustyön luvan ja rak ennekuvien tarkastusasiakirjan päätöspöytäkirjan arkis tointi Naapuri Asiakas (Tilaaja, suunnittelijat ym.) Asiakas palvelu Lupakäsittelijä LVI-tarkastaja Arkisto Rakennusvalvonnan alueen tarkastaja Kaupunkikuvaarkkitehti/toimik unta Yhdys kuntalautak unnan ympäris tö- ja rakennusjaos to Kaupunkimittaus Kiinteistöinsinööri Kaavoitus Pelastuslaitos Tampereen Vesi Tampereen Sähkölaitos Oy Museotoimi, ELY, Ympäristönsuojelu ym. kennuslupaprosessista riittävän monipuolinen kuvaus, jonka pohjalta sähköistämisen ja sujuvoittamisen mahdollisuuksia olisi mahdollista tarkastella seikkaperäisemmin. Selvityksen tuloksena valmistui kuvassa 8.5 esitetty prosessikaavio, joka kuvaa kerrostalohankkeen rakennusluvan etenemistä. Uimaratamallinen prosessikaavio pitää sisällään 2.2 Kehitys- ja pilottihankkeiden esittelyt hankkeeseen ryhtyvän, rakennusvalvonnan organisaation, lausunnonantajien ja muiden Tässä hankkeen luvussa osapuolten esitellään lupaprosessin tutkimuksessa aikaiset toteutetut toiminnot, kehitys- edetenja lupahakemuksen pilottihankkeet laadinnasta käytännön hakemuksen tutkimustöiden vastaanottamisen, organisointi. hakemuksen tarkastamisen ja rakentamisen aikaisen ja kuvataan toiminnan kautta rakennuksen valmistumiseen ja lupahakemuksen arkistointiin saakka Prosessikaavio Tietomalli onja esitetty rakennuslupakäytännöt, suuremmassa koossa liitteessä Tampereen 1. rakennusvalvonta Kuva 8.5. Tampereen rakennusvalvonnan prosessikaavio. Tampereen rakennusvalvonnan prosessi. (Martinkauppi, 2013) ja (Paavolainen, 2013b) Hanke perustuu AX-Suunnittelun Tampereen kaupungille tekemään ehdotukseen. Työ Prosessikaaviosta on otettu tarkastelun kohteeksi aktiviteetteja, joiden sähköistämisen mahdollisuutta Neuvottelussa on päätettiin pohdittu niin valmistella sähköisen yksi lupapalvelun tai useampia kuin Tampereen tietomallinkaupungin käytön aloitettiin Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan kanssa käydyssä neuvottelussa. rakennusvalvonnan kannalta. Aktiviteetit tilannetta on koottuselventäviä taulukoihin, opinnäytetöitä. joissa esitellään niiden (Aro, nykytila ) sekä keinoja ja mahdollisuuksia sähköistämiselle. Taulukoissa on esitetty tiedonhakuvaiheen Hankkeeseen osallistuivat: tutkimusosapuolina Metropoliasta Päivi Jävälä ja Niina Martinkauppi, ja lupahakemuksen TTY:ltä Jarmo laadintaan Laitinen, liittyviä Juho toimia. Malmi Taulukot ja Antti Paavolainen, pitävätyrityskumppaneina sisällään lupahakemuksen vastaanottamisen Teuvo Aro ja tarkastamisen Jarmo Keski-Opas, rakennusvalvonnassa. Solibri Oy:stä Taulukot Heikki Kulusjärvi ja AX-Suunnittelusta kehityshankkeen käsittävät rakentamisen kohdeorganisaation aikaisia toimenpiteitä edustajina ja taulukossa Tampereen 8.12kaupungin käsitelläänrakennusval- vonnasta Juha Brunila ja Esa Perttunen. lupahakemuksen ja sen liitteiden arkistointia. Hankeessa: Tutkitaan vaihtoehtoisia lupakäsittelyvaihtoehtotapoja, joilla asiat voitaisiin esittää, jotta käsittelyn sähköisyyttä voitaisiin lisätä. Yksi tavoitevaihtoehto on tietomallin automaattitarkistus. Sähköistys ei saa olla itsetarkoitus, vaan itsetarkoitus on käyttäjäystävällisyys. Elämän täytyy helpottua. Samalla otetaan kantaa siihen, kuka automaattitarkistuksia tekee, lupaviranomainen vai hankkeeseen ryhtyvä. (Aro, ) Hankkeen tuloksena on julkaistu yhteistyössä tehdyt Tampereen kaupungin rakennuslupaprosessia ja sen kehittämistä kuvaavat Antti Paavolaisen tekniikan kandidaatintyö ja diplomityö sekä lupaprosessin kehittämistä tutkiva Niina Martinkaupin insinöörityö.

11 2.2.2 Asunto Oy Järvenpään Kotisiilo, Järvenpään rakennusvalvonta Puretun myllyn tilalle suunnitellaan oheista kokonaisuutta. Suunnittelu tapahtuu tietomallina, jonka hyödyntämisessä lupamenettelyn yhteydessä olemme valtakunnan kärkeä. (Vastamäki, ) Kuva: DCONSULTING H&E OY. Hankkeessa on pilotoitu rakennusluvan tietomallipohjaista käsittelyä rinnakkain perinteisen käsittelyn kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitetty rekisteritietojen lukemiseen suoraan mallista. Hankkeeseen osallistuivat: tutkimusosapuolina Metropoliasta Päivi Jävälä, TTY:ltä Jarmo Laitinen, yrityskumppaneina Solibri Oy:stä Heikki Kulusjärvi, Anne Urrila ja Pasi Paasiala, pilottihankkeen kohdeorganisaation edustajina Järvenpään kaupungin rakennusvalvonnasta Jouni Vastamäki ja Pia Rohamo, pilottihankkeen työskentelyn kautta NCC:ltä Sonja Laaksonen ja Maria Lennox, arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy:stä Milla Hannonen ja Mikko Kalkkinen, Ympäristöministeriöstä Pekka Lukkarinen, Vantaan rakennusvalvonnasta Sampo Sälevaara ja Building Smart Finland Oy:stä Tomi Henttinen. Hankkeen aloituspalaverin pöytäkirjassa hanke kuvailtiin seuraavasti: Hankkeessa käytetään tietomallia rakennuslupakäsittelyssä. Mallintamisprosessin tavoitteena on selvittää, miltä osin tietomallia ja siihen tehtyjä tarkastuksia voidaan jo nyt hyödyntää lupaprosessissa sekä tarkastella rakennusvalvonnan mallille asettamia tulevaisuuden haasteita. Tavoitteena on myös työn määrän vähentäminen niin suunnittelijalle, rakennuttajalle, rakentajalle kuin myös rakennusvalvonnalle. Samalla hanketta hyödynnetään ympäristöministeriössä valmisteilla olevan yleisten tietomallivaatimusten osan 14 Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa laadintatyössä. (Järvenpään rakennusvalvonta, )

12 Tietomallin hyödyntämisen osalta hankkeen tulokset on kuvailtu tässä raportissa. Hankkeen tuloksia on esitelty ArchiMAD-lehdessä (Vastamäki, 2012) ja se on on saanut näkyvyyttä ainakin Helsingin Sanomissa (2007) ja Keski-Uusimaassa (2012). Hankkeesta saaduilla kokemuksilla on ollut suora vaikutus Yleisten tietomallivaatimusten (YTV 2012) rakennusvalvontaa käsittelevän 14. osan valmisteluun yhteisten henkilöiden kautta Ruskeasannan Sortti-asema, Vantaan rakennusvalvonta Ruskeasannan Sortti-Asema (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä [HSY], ). Kuva: HSY Hankkeessa on pilotoitu rakennusluvan tietomallipohjaista käsittelyä osana Vantaan rakennusvalvonnan valmistautumista tietomallipohjaiseen rakennuslupaprosessiin. Hankkeeseen osallistuivat: tutkimusosapuolten edustajina TTY:ltä Jarmo Laitinen, Toni Teittinen ja Juho Malmi, VTT:ltä Janne Porkka ja Charles Woodward, yrityskumppaneiden edustajina WSP:ltä Vesa Erikkilä, Timo Metsälä, Teemu Holopainen ja Juha Pajakoski, Micro Aided Design Oy:stä Ville Pietilä, pilottihankkeen kohdeorganisaation edustajina Vantaan kaupungin rakennusvalvonnasta Sampo Sälevaara. Hanketta käsittelevässä ArchiMAD-lehden artikkelissa Vantaan kaupungin tavoitteet esitetään seuraavasti: Vantaan kaupungin rakennusvalvonta on ilmoittanut tavoitteekseen mahdollistaa sähköisen asioinnin vuoden 2013 loppuun mennessä. Vantaalle on hankinnassa tarkoitukseen sopiva laitteisto, joista muodostuu niin sanottu Digital War Room, jossa päättäjät tutustuvat hanke-ehdotuksiin käyttäen uusinta tekniikkaa. Neuvottelutilassa on käytössä useita projektoreja, joihin voidaan tuoda samanaikaisesti vaikkapa eri alojen tai eri suunnitelmavaihtoehtojen esitykset. (Pietilä, 2012) Hankkeen lopputuloksia on mallintamisen osalta esitelty ArchiMAD-lehdessä (Pietilä, 2012). Analyysi hankkeen tuloksista julkaistaan tässä raportissa.

13 2.3 Kehitys- ja pilottihankkeiden toteutus Tässä osassa kuvataan kehitys- ja pilottihankkeiden osatehtävien, käytännön tutkimuksen, havainnoinnin ja testauksen toteutus Tietomalli ja rakennuslupakäytännöt, Tampereen rakennusvalvonta Hanke-ehdotuksen mukaiset tavoitteet: Tehdään katsaus Suomessa käynnissä olevista hankkeista liittyen rakennuslupakäsittelyn kehittämiseen, sähköistämiseen ja automaattitarkistuksiin. Mahdollisesti tätä täydennetään katsauksella ulkomaisiin kehityshankkeisiin/ kokemuksiin. Jos tarpeelliseksi nähdään, voidaan järjestää tapaaminen muiden vastaavien hankkeiden osapuolinen kanssa. Ensimmäisen vaiheen ja muualta saatujen kokemusten pohjalta esitetään vaihtoehtoisia tapoja rakennuslupakäsittelyn kehittämiseksi ja sähköistämiseksi ja arvioidaan niiden etuja ja mahdollisia haittoja ja toteutumisedellytyksiä. Millaisia kehityshankkeita, asennemuutoksia ja resursseja tarvitaan ehdotettujen uusien toimintatapojen toteuttamiseen. Perusteltu kannanotto rakennusvalvonnan lupakäsittelyn kehittämisen edellytyksistä ja ehdotus jatkohankkeen sisällöstä ja sen resurssitarpeista ja osapuolista. (Aro, ) Käytännössä hankkeen tavoitteisiin vastattiin laatimalla yhteistyössä Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan, AX-Suunnittelun, TTY:n ja Metropolian ohjauksessa sekä diplomityö työ että insinöörityö Asunto Oy Järvenpään Kotisiilo, Järvenpään rakennusvalvonta Mallinnuksen lähtökohtana on pidetty rakennusluvan myöntämiseksi vaadittavien tietojen syöttämistä malliin siten, että ne ovat rakennuslupa-arkkitehdin tarkastettavissa. Kaavan asettamista vaatimuksista on tietojenkäsittelyn menetelmin tarkastettavaksi määritelty: rakennusoikeus, autopaikat ja äänieristys. Joko tietojenkäsittelyn menetelmin tai silmämääräisesti tarkastettavaksi on määritelty: rakennusalueen raja, kerrosluku, rakennuksen korkeus, porrashuoneiden saama luonnonvalo, parvekkeiden lasitus sekä pihan leikki- ja oleskelualueet. Ainoastaan silmämääräisesti tarkastettaviksi on määritelty: kulkuyhteydet tontilla, rakennuksen muoto ja palo-osastoinnin toteutuminen. Lisäksi tavoitteeksi mallin tietosisällölle on asetettu väestötietojärjestelmän (VTJ) mukaisten rakennuslupavaiheen rakennus- ja huoneistotietojen (RH 2) luettavuus suoraan mallista. Mallinnuksen toteutuksen periaatteet on kuvattu seikkaperäisesti hanketta kuvaavissa liitteissä. (14. Liite) (15. Liite) Mallinnuksen käytännön toteutuksesta ovat vastanneet NCC-yhtiöt ja Arkkitehtitoimisto Helamaa & Pulkkinen Oy. Mallinnus suoritettiin käyttäen ArchiCAD-ohjelmistoa. NCC-yhtiöiden ja Arkkitehtitoimisto Helamaa & Pulkkinen Oy:n suorittama, mallinnuksen käytännön toteutukseen liittyvä, virheiden eliminointi on ollut BIMCityn ulkopuolista toimintaa eikä sen taustoja ole selvitetty tätä raporttia varten.

14 Mallinnusvirheiden eliminointi Kerrostalon tilojen tarkistusta (Paasiala, 2012). Kuva: Solibri Oy Solibri Oy on suorittanut mallin tietosisällön tarkistuksia lähtökohtanaan etenkin RH 2 -tietojen eristäminen mallista. Tämän tavoitteen kannalta oleellisin tieto sisältyy mallin tiloihin. Mallinnetuille tiloille suoritettiin ainakin seuraavat tarkastukset (Urrila, 2013): Kaikki tilat on mallinnettu Kaikilla tiloilla on tunniste Tilojen geometria on virheetöntä Tarkastukset suoritettiin käyttäen Solibri Model Checker -ohjelmistoa Ruskeasannan Sortti-asema, Vantaan rakennusvalvonta Mallinnuksen lähtökohtana pidettiin haasteellisen rakennuspaikan vuoksi mittaamalla tuotettujen korkeuspisteiden kääntämistä rakennussuunnittelun sovelluksessa toimivaksi maaston malliksi. Tietomalliin perustuvan suunnittelun tärkeimpiä tavoitteita olivat: Massansiirtojen laskenta Rakennukseen kohdistuvien meluhaittojen torjunta Mallinnuksen käytännön toteutuksesta vastasi WSP Finland Oy. Rakennuksen mallinnus suoritettiin ArchiCAD 15 -ohjelmistolla.

15 Mallista saatujen tietojen laadunvarmistus Sortti-aseman malli ArchiCAD:ssä (Pietilä, 2012). Kuva: WSP Finland Oy Massansiirtojen laskennan osalta mallinnuksen laadunvarmistuksesta ei ole saatu tietoja tämän raportin käyttöön. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta mallinnuksiin perustuvien massansiirtojen arviointien antavan alalla vallitsevan käsitykseen mukaan luotettavampia tuloksia kuin perinteisiin laskennallisiin menetelmiin perustuvat arviot. Rakenteellisen meluhaittojen torjunnan osalta mallia käytetty suunnitteluratkaisun havainnollistamiseen hyödyntäen mallin rakenteellisia ääneneristävyysarvoja. Havainnollistuksen paikkansa pitävyyden arviointi perustuu asiantuntijamielipiteteeseen. 3 TULOKSET Tässä osassa esitetään kokeellisen osan tuottamat tulokset eli tutkimuksessa tehtyjen toimien tuottama tutkimusaineisto puhtaana, ilman merkitysten arviointia ja selityksiä. 3.1 Tampereen rakennusvalvonta 1. Akateemiset julkaisut a. Martinkauppi Niina, (2013). Rakennuslupaprosessin kehittäminen. Metropolia AMK. b. Paavolainen Antti, (2013a). Rakennuslupaprosessi Tampereen rakennusvalvonnassa. TTY. 24. Liite. c. Paavolainen Antti, (2013b). Tampereen rakennuslupaprosessin sähköistäminen. TTY.

16 3.2 Järvenpään rakennusvalvonta 1. Tietomallipohjainen rakennuslupaprosessi a. Rakennus mallinnettiin sisältäen rakennuslupaan vaadittavat tiedot. b. Rakennusluvan valmistelussa hyödynnettiin aktiivisesti tietomallia. c. Rakennuslupa myönnettiin perustuen tavanomaisiin asiakirjoihin. 2. Viranomaistietojen irrottaminen mallista a. Rakennuslupavaiheen rakennus- ja huoneistotiedot (RH 2) irrotettiin mallista taulukkolaskentasovelluksen välityksellä. b. Kerättiin taustatiedot säännöstöille, joilla tarkistetaan rakennuslupavaiheen rakennus- ja huoneistotiedot (RH 2) tietomallista ennen irrotusta. 3.3 Vantaan rakennusvalvonta 1. Tietomallipohjainen rakennuslupaprosessi a. Rakennuspaikan korkeusmalli tuotiin rakennussuunnittelun ohjelmistoon suunnittelun lähtötiedoksi. b. Rakennus ympäristöineen mallinnettiin sisältäen tiedot suunnitelman vaatimista massansiirroista. c. Rakentamisen vaatimien lupien valmistelussa hyödynnettiin tietomallia. d. Rakennuslupa myönnettiin perustuen tavanomaisiin asiakirjoihin. 2. Viranomaistietojen irrottaminen mallista a. Kerättiin taustatietoa säännöstöille YTV:n vaatimusten tarkistamiseksi tietomallista. 3. Rakennusten tietomallien kanssa työskentelyn kehittäminen rakennusvalvonnassa a. Rakennuksen tietomallin avulla työskentelystä saadut kokemukset edistävät osaltaan Vantaan kaupungin kehitystyötä, jonka tavoitteena on nk. DiWa-tila eli Digtal War Room tietomallien kanssa työskentelyyn sopiva tila laitteistoineen. b. Tulevat DiWa:n käyttäjät saivat kokemusta rakennuksen tietomallien avulla työskentelystä. 3.4 Yleisesti kehitys- ja pilottihankkeisiin liittyvät tulokset 1. Akateemiset julkaisut a. Pirjo Siliuksen valmisteilla oleva tekniikan väitöskirja rakentamisen tietomallien juridiikasta, jonka PRE-ohjelman puitteissa toteutettu osuus on esitetty liitteessä (25. Liite). b. Juho Malmin valmisteilla oleva arkkitehtuurin diplomityö, joka raportoidaan erikseen PRE-ohjelman tuloksissa.

17 4 PÄÄTELMÄT 4.1 Tampereen rakennusvalvonta Rakennusvalvonta on matkalla kohti rakennuslupien sähköistä käsittelyä. Tien päässä häämöttää myös tietomallien arkipäiväinen käyttö rakennuslupien myöntämisessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on kuitenkin tehtävä vielä runsaasti töitä, koska rakennuslupa on kriittinen osa rakentamisen prosessia eikä lupajärjestelyä siksi voida alistaa miltään osin keskeneräisille ratkaisuille. Keskeisiä viimeisteltäviä asioita ovat: rakennusluvan hakemisessa käytettävien mallien tietosisältö, mallien tarkastamiseen käytettävien ohjelmistojen ominaisuuksien räätälöinti rakennusvalvonnan tarpeisiin ja niiden sisältämän tarkastusautomaation kehittäminen, mallintarkastusjärjestelyn vastuunjako suunnittelijan ja rakennusvalvonnan kesken, sekä rakennusvalvonnan henkilöstön kouluttaminen toimimaan uudessa prosessissa. (Martinkauppi, 2013) Sähköinen rakennuslupaprosessi ei vaikuta tarpeeseen ohjata rakennushankkeeseen ryhtyvää. Tehokkaimmaksi koettu ohjaamiseen menetelmä on toistaiseksi ollut kasvokkaintapaamiset rakennushankkeeseen ryhtyvän ja rakennusvalvontaviranomaisen välillä. Ohjaamisen sijasta rakennusvalvonnan sähköistämisessä tuleekin ensiksi keskittyä luvan hakemisen ja myöntämisen menettelyjen kehittämiseen. Luvan hakemisen menettelyssä ollaankin jo edetty varsin pitkälle KRYSP:n ja SADe:n kautta. Keskeneräisempi tilanne vallitsee malleihin perustuvien lupapäätösten kohdalla. Viranomaiset ovat kaihtaneet menettelyjä joissa selkeä ohjeistus on puuttunut. Tämän lisäksi kehitystä on jarruttanut arkistointivastuu, joka toistaiseksi on hoidettavissa vain säilyttämällä fyysisiä tai sähköisiä piirustuksia. (Paavolainen, 2013b) Viime aikoina on enenevästi kuultu mielipiteitä joiden mukaan etäyhteyksien hyödyntämisen omaksuminen rakennusalalla on jäljessä valtavirrasta. Tällainen kommentti esitettiin myös PRE-ohjelman viimeisessä tulosseminaarissa Tämä keskustelu hipoo myös rakennusvalvonnan sähköistämiseen liittyviä kysymyksiä. Etenkin rakennushankkeeseen ryhtyvän ja rakennusvalvontaviranomaisen välisten tapaamisten kohdalla voidaan esittää väite mahdollisuudesta nostaa tehokkuutta tarjoamalla mahdollisuus ohjaukseen etäyhteyksien välityksellä. Raportin kirjoittajan näkemys asiaan on, ettei vastaus kuitenkaan ole aivan suoraviivainen. Eräs painavimmista syistä etäyhteyksien alhaiseen hyödyntämiseen rakennusalalla lienee alan keskeisten tiedonvaihdon välineiden, tietomallien ja sähköisten piirustusten hankala monenkeskinen hallittavuus verkkoympäristössä. Luultavasti etätapaamiset saavatkin etusijan myös rakennusalalla, niin pian kuin suunnitelmien esittämisen ongelmaan tarjotut ratkaisut yhdistettynä tapaamisten helpottuneeseen järjestämiseen ovat kokonaisuutena tehokkaampi ratkaisu kuin kasvokkaintapaamiset. 4.2 Järvenpään rakennusvalvonta Rakennuksen tietomalli ja siitä otetut tulosteet olivat rakennusluvan hakemiseen liittyvien neuvottelujen perusta hankkeessa. Saadut kokemukset tulevat muodostamaan perustan tietomallien hyödyntämiselle Järvenpään rakennusvalvonnassa ja niillä on vaikutusta myös YTV:n osan 14 valmistelussa. Todennäköisesti rakennusvalvonnan lakiteknisistä ja organisaatioon liittyvistä syistä johtuen myönnettiin rakennuslupa hankkeelle perustuen tavanomaisiin asiakirjoihin (Järvenpään rakennuslautakunta, ). Raportin keräämiseksi käyty kirjeenvaihto Järvenpään edustajien ja Kotisiilon suunnittelutiimin kanssa osoittaa selvästi, että asuntorakentamisen kohdalla olisi toivottavaa

18 pystyä eristämään rakennusluvan perusteella rekistereihin syötettävä tieto suoraan rakennuksen tietomallista. Toimiakseen menettely vaatii nykyisellään projektikohtaisesti sovittuihin mallinnuskäytäntöjen noudattamista ja mallin tietosisällön tarkistamista ennen tietojen eristämistä. Nämä rasitteet ovat ilmeisesti kuitenkin pieniä verrattuna tiedon parantuneeseen luotettavuuteen ja etenkin vähentyneeseen tarpeeseen tietojen käsisyötölle. (Vastamäki, 2013) Projektissa tuotettua ratkaisua rakennuslupavaiheen rakennus- ja huoneistotietojen (RH 2) irrottamiseksi mallista on pidettävä huomionarvoisena, koska se on tiettävästi ensimmäinen askel rakennusten tietomalleihin perustavan rakennusvalvonnan käytännön ratkaisujen kehittämisessä. Tämän esimerkin perusteella on hyvä jatkaa rakennusvalvonnan mallinnusratkaisujen standardointia. 4.3 Vantaan rakennusvalvonta Rakennuksen tietomalli oli keskeinen rakennus- ja ulkoalueiden suunnittelun työkalu. Tehtyjen mallinnusten avulla tietomalliin perustuvaa rakennussuunnittelua esiteltiin Vantaan rakennusvalvonnan edustajille. Vantaan rakennusvalvonnan edustajat seurasivat tiiviisti myös Järvenpään pilottihankkeen edistymistä. Todennäköisesti juuri tästä syystä myös Vantaalla on havaittu rakennusten tietomallien olevan ensivaiheessa käyttökelpoisia etenkin asuntosuunnittelun piiriin kuuluvien rakennuslupien käsittelyssä, johtuen verrattain helposti toteutettavissa olevasta rekisteritietojen irrottamisesta. Vantaan näkökulmassa painotettiin tämän hyödyn korostuvan sellaisissa hankkeissa, joissa rekisteröitävää tietoa syntyy runsaasti. (Sälevaara, 2013) 4.4 Kokoava arvio kehitystyön onnistumisesta Rakennusvalvontojen herääminen suunnitteluprosessin tuottamien valvonnan lähtötietojen muuttumiseen tietomallipohjaisiksi ja kiinnostuneen reipas suhtautuminen siihen ovat erittäin tervetulleita havaintoja. Selvästi aloite tietomallien hyödyntämiseksi rakennusvalvonnassa on siirtymässä standardointia suorittavilta tahoilta rakennusvalvonnoille. Rakennusten tietomallien täysipainoinen hyödyntäminen rakennusvalvonassa ja rakennustiedon arkistoinnissa edellyttää prosessimuutoksia. Yleisten tietomallivaatimusten osa 14 ja Julkisen hallinon standardisalkku ovat rakennusvalvontojen kannalta tärkeimmät kehitteillä olevat vaatimusmäärittelyt. Yhdessä ne tulevat muodostamaan pohjan tietomalleihin perustuvan rakennusvalvonnan arkipäiväistymiselle. Jokainen rakennusvalvonta on kuitenkin toimintatavoiltaan yksilöllinen. Loppukädessä jokainen uuteen tekniikkaan pohjautuva toteuttamiskelpoinen valvontaprosessi on hahmotettava rakennusvalvontojen sisällä. On kuitenkin todettava rakennusvalvontatyön prosessin uudistamisen olevan niin mittava hanke, että yksittäisen rakennusvalvonnan on käytännössä mahdotonta suoriutua siitä itsenäisesti. Pilottiprojekteissa onnistutaan parhaimmillaan ratkaisemaan vain yksittäisiä pilotoinnin kohteeseen liittyviä tiedonsiirrollisia kysymyksiä. Tällöin kokonaiskuva tietomalleihin perustuvasta valvontatyöstä uhkaa jäädä sekavaksi. Tutkimusyhteisöä tarvitaan siis tekemään kokoavia hahmotuksia tulevista prosessimuutoksista ja täydentämään niitä sitä mukaa kun uusia toimivia ratkaisuja ilmenee. Näin toimittaessa seuraavat pilottiprojektit voivat rakentua aikaisemman havaintojen varaan, kunnes tietomallit todella saadaan osaksi jokapäiväistä valvontatyötä.

19 Yhteenvetona tutkimuksen tavoitteiden toteutumisesta voidaan todeta, että: 1. Rakennusvalvontojen tietomallipohjaisen työskentelyn valmiuksien arviointi onnistui tutkimuksessa. Yhteistyökumppaneina olleet rakennusvalvonnat olivat yhteistyöhaluisia ja -kykyisiä. Myös kehitys- ja pilottihankkeiden ulkopuolisissa rakennusvalvonnoissa tutkijoiden pyyntöihin on suhtauduttu suopeasti ja usein kehityssuuntaa on pidetty oikeana. Rakennusvalvontojen suhtautuminen tietomallien käyttöön rakennusvalvonnassa on varovaisen positiivista, ja kaivatut toteutukset nojaavat arkirealismiin. Tietomallien käytöstä halutaan kokemusta, mutta niiden laajempaa käyttöönottoa ei koeta realistiseksi ennen kuin standardointi asiat, etenkin arkistoinnin kohdalla on ratkaistu. Toisaalta, standardoinnin viivästyessä tietomalleja ollaan valmiita hyödyntämään yksinkertaisissa tiedonsiirroissa rakennusvalvontojen ulkopuolisiin tietojärjestelmiin, kuten Rakennus- ja huoneistorekisteriin. 2. Tutkimuksessa onnistuttiin tukemaan tietomallipohjaisen työskentelyn käyttöönottoa rakennusvalvonnoissa. Kehitys- ja pilottihankkeisiin osallistuneiden tutkimusosapuolten, yrityskumppaneiden ja rakennusvalvontojen edustajien samanaikainen osallistuminen myös YTV:n osan 14 valmisteluun on ollut keskeistä rakennusvalvontojen tietomalleja koskevan päätöksenteon tukemisessa. BIMCityn yrityskumppaneiden aktiivinen kehitysyhteistyö rakennusvalvontojen kanssa tarjonnut rakennusvalvonnoille hyvän kuvan sekä tietomallien tarjoamista mahdollisuuksista, että niihin sisältyvistä haasteista. Kehitys- ja pilottihankkeissa testatut tiedonsiirron menetelmät ovat osoittaneet tietomallien olevan jo nyt hyödyllisiä rakennusvalvonnan apuvälineitä. 3. Tärkeimmät analyyttiset tulokset kiteytyvät tutkimuksen aikana valmistuneisiin akateemisiin julkaisuihin.

20 LÄHDELUETTELO Arkistolaitos, (2012). SÄHKE-määräykset. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Aro Teuvo, ( ). Tietomallit ja rakennuslupakäytännöt. 22. liite Eräkaski Mikko, ( ). [kirjeenvaihto: Eräkaski Mikko]. 1. liite Helsingin Sanomat, ( ). Järvenpään vanha vehnämylly muuttuu pian asuintaloksi. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä [HSY], ( ). Ruskeasannan Sortti-asema valmistuu Noudettu , osoitteesta: toiminta_tilastot/ruskeasannan_sortti-asema/sivut/default.aspx. Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Järvenpään rakennuslautakunta, ( ). Lupatunnus R liite Järvenpään rakennusvalvonta, ( ). Kokouspöytäkirja. 14. liite. Keski-Uusimaa, ( ). Uudesta myllystä tulee Järvenpään korkein asuintalo. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut [KRYSP], ( ). Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu: Vaatimusmäärittely. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Martinkauppi Niina, (2013). Rakennuslupaprosessin kehittäminen. Insinöörityö. Metropolia AMK. Saatavilla osoitteessa: Paasiala Pasi, (2012). [kirjeenvaihto: Vastamäki Jouni]. 10. liite Paavolainen Antti, (2013a). Rakennuslupaprosessi Tampereen rakennusvalvonnassa. Kandidaatintyö. TTY. 24. liite Paavolainen Antti, (2013b). Tampereen rakennuslupaprosessin sähköistäminen. Diplomityö. TTY. Saatavilla osoitteesta: Pietilä Ville, (2012). WSP Finland & Vantaan Sorttiasema. ArchMAD-lehti. (2/2012). 11. liite RYM Oy, (2012). BIMCity-työpaketti. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: webcitation.org/6cykzogwq Sälevaara Sampo, (2013). [kirjeenvaihto: Sälevaara Sampo]. 8. liite Urrila Anne, (2013). [kirjeenvaihto: Urrila Anne]. 9. liite Vastamäki Jouni, ( ). [kuvatiedosto ja kuvaus]. Noudettu , osoitteesta: Arkistoimaton. Vastamäki Jouni, (2012). Tietomalli rakennuslupamenettelyssä. ArchMAD-lehti. (4/2012). 12. liite Vastamäki Jouni, (2013). [kirjeenvaihto: Vastamäki Jouni]. 10. liite

21 LIITELUETTELO 1. Liite: Kirjeenvaihto Eräkaski Mikko 2. Liite: Kirjeenvaihto Hastio Pia 3. Liite: Kirjeenvaihto Holopainen Teemu 4. Liite: Kirjeenvaihto Jäväjä Päivi 5. Liite: Kirjeenvaihto Kulusjärvi Heikki 6. Liite: Kirjeenvaihto Laitinen Jarmo 7. Liite: Kirjeenvaihto Sireeni Jarkko 8. Liite: Kirjeenvaihto Sälevaara Sampo 9. Liite: Kirjeenvaihto Urrila Anne 10. Liite: Kirjeenvaihto Vastamäki Jouni 11. Liite: ArchiMAD _bimcity.pdf 12. Liite: ArchiMAD _rakennuslupa.pdf 13. Liite: Kotisiilo aloituspalaveri pdf 14. Liite: Kotisiilo kokouspöytäkirja docx 15. Liite: Kotisiilo mallin tarkastukset.doc 16. Liite: Kotisiilo rakennuslupa.doc 17. Liite: Lupaprosessi Espoo.pdf 18. Liite: Lupaprosessi Jyväskylä.pdf 19. Liite: Lupaprosessi Lahti.pdf 20. Liite: Lupaprosessi Oulu.pdf 21. Liite: Lupaprosessi KRYSP.pdf 22. Liite: Tietomallit ja rakennuslupakäytännöt hanke-ehdotus pdf 23. Liite: Yleiset tietomallivaatimukset osa 14, luonnos.pdf 24. Liite: Kandidaatintyö_Antti_Paavolainen.pdf 25. Liite: Rakennnusvalvonta_lainkäyttö_PSM pdf

22 LIITTEET Tämä versio raportista ei sisällä liitteitä, koska tiedot niiden julkaisuoikeuksista ovat puutteelliset. Osa liitteistä, kuten opinnäytetyöt ovat julkisia dokumentteja ja noudettavissa asianmukaisten tahojen verkkosivuilta. PRE-ohjelman osapuollilla on pääsy täydelliseen raporttiin liitteineen ohjelman LumoFlow-portaalissa.

BIMCity lyhyesti. PRE-tulosseminaari 31.8.2011. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Anssi Savisalo

BIMCity lyhyesti. PRE-tulosseminaari 31.8.2011. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Anssi Savisalo RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? lyhyesti PRE-tulosseminaari Built Built Environment Process Innovations Reengineering Tavoitteet Määritellä ja luoda yhteinen toimintaympäristö maankäytön

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Valmistusprosessin kehittäminen/abb

Valmistusprosessin kehittäminen/abb Timi Tamminen, Toni Taavila ja Konsta Kilponen Valmistusprosessin kehittäminen/abb Metropolia Ammattikorkeakoulu Energiatekniikka Projektisuunnitelma 5.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Projektin

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet 2012 11.06.2013 Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeet KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien

Lisätiedot

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta Lammin päivät 2016 Trimble Ympäristövalvonta Avaintrendejä julkishallinnossa Trimble Locus - Ratkaisu kunnille Kunnan teknisen toimialan perustietojärjestelmä Rakennetun ympäristön sekä yhdyskuntatoimen

Lisätiedot

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 1 Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 8.5.2014 2 1. Lupahakemuksen vireille tuloa edeltävä vaihe (hankkeen suunnittelu) Hakemuksen sisältö- ja selvitysvaatimukset

Lisätiedot

TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA. Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja

TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA. Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja Pekka Virkamäki Rakennusvalvontajohtaja, Vantaa HSY seminaari Viikki

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA Tomi Henttinen Arkkitehti SAFA buildingsmart Finland, puheenjohtaja buildingsmart - toiminnan tarkoitus Visio buildingsmartin tavoitteena

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lappeenrannan kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Digitaalinen luovutusaineisto

Digitaalinen luovutusaineisto Digitaalinen luovutusaineisto BuildingSMART Finland Inframallintamisen päivä 2017 Kari Partiainen Projektipäällikkö Liikennevirasto 6.2.2017 Ville Suntio Projekti- ja kehityspäällikkö Destia Oy Pilottihanke

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Riikka Paloniemi & Eeva Lehtomäki Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus Sosiaalipoliittinen yhdistyksen iltapäiväseminaari

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitus uudistuu Kokonaan ympäristöluvista pois Varsinaisen ympäristöluvan sujuvoittaminen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Aineistojen paketoinnin pilotit 2012 PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Pilottien aikataulu Kevät 2012 SLS Oulun yliopiston kirjasto Kansalliskirjasto: Doria Syksy 2012 Mikkelin digitointi- ja konservointikeskus

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri LCI-Päivä 2016 IPT/IPD? Integroitu projektitoimitus

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Valvontavastuun siirtyminen

Valvontasuunnitelma Valvontavastuun siirtyminen Valvontasuunnitelma 2015 Valvontavastuun siirtyminen Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 18.9.2014 Mikko Kantokari, UUDELY 30.9.2014 Valvontasuunnitelmassa huomioon otettavia muutoksia Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus. Hämeen ELY-keskus

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus. Hämeen ELY-keskus Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus Hämeen ELY-keskus Vesienhoitosuunnitelmat 2016-2021 Hyväksytty valtioneuvostossa 3.12.2015 Astuivat voimaan 2016 ja ohjaavat vesienhoidon toteutusta Löytyvät osoitteesta

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ,

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, 2.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Yleistä Nämä tietomallivaatimukset, -bonukset ja -sanktiot koskevat Isoisänsiltaa

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen?

Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? Lupa-, ilmoitus- ja valvontatoiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen Sirpa Alitalo 28.09.2016 Nykytilan haasteita Sähköisen asioinnin kehittyneisyydessä

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Asiakirjahallinto muutosten edessä - uudet käsitteet ja toimintamallit. Tomi Voutilainen

Asiakirjahallinto muutosten edessä - uudet käsitteet ja toimintamallit. Tomi Voutilainen Asiakirjahallinto muutosten edessä - uudet käsitteet ja toimintamallit Informaatio-oikeuden ja tietoteknologiaoikeuden professori, dosentti Tomi Voutilainen Muutosajurit Prosessien sähköistäminen ja rajoitettu

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2016 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.8.2016 Rakenneyksikön päällikkö on 19.7.2016 ja 9.8.2016 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26 29 Päätökset

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Mikä muuttuu yhden luukun palveluilla ja kuinka se toteutetaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn YM

Mikä muuttuu yhden luukun palveluilla ja kuinka se toteutetaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn YM Mikä muuttuu yhden luukun palveluilla ja kuinka se toteutetaan? 28.10.2016 Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn YM Mikä muuttuu yhden luukun palveluilla? Kaikki ympäristöasioiden lupa-asiat hoituvat yhdeltä

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Pientaloilta Rakennusluvan hakeminen ja lupakäsittely

Pientaloilta Rakennusluvan hakeminen ja lupakäsittely Pientaloilta 04.02.2016 Rakennusluvan hakeminen ja lupakäsittely Hankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus! Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA Emil Matintupa 25.5.2016 1 AGENDA 1. Tietomallien rooli tiensuunnitteluprosessissa

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1244-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL 2015-002929 26.4.2016 KÖYDENPUNOJANKATU 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot