Rakennusvalvontojen kanssa toteutetut kehitys- ja pilottihankkeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusvalvontojen kanssa toteutetut kehitys- ja pilottihankkeet"

Transkriptio

1 Built Environronment Process Re-engineering BIMCity Rakennusvalvontojen kanssa toteutetut kehitys- ja pilottihankkeet Raportti

2

3 TIIVISTELMÄ Rakennusvalvonnat etenevät kohti rakennuslupien sähköistä käsittelyä. Eräs kehityksen osa-alue on rakennuslupien myöntäminen suunnittelijoiden tuottamien tietomallien perusteella. Mallien hyödyntäminen nähdään kunnissa kiinnostavana mahdollisuutena, mutta myös haasteena. Keskeisiä mallien käytöstä koituvia hyötyjä odotetaan olevan viranomaisten keräämien rekisteritietojen lukemisen ja rakennusluvan perusteiden tarkastamisen automatisointi sekä kaupunkikuvallisten seikkojen parempi arvioitavuus. Keskeisiä mallien käyttöön ottoa rakennusvalvonnassa hidastavia seikkoja ovat: Luvan myöntämiseksi vaadittavien asioiden tarkastaminen mallista vaatii uudenlaista ammatitaitoa, jota kunnalla ei välttämättä ole käytössä. Viranomaisten rekistereihin merkittävien tietojen lukeminen mallista ei ole automaattista vakiintuneiden käytäntöjen puuttumisen vuoksi. Mallit eivät ole arkistokelpoisia ja siksi niiden säilyttämisestä koituisi kunnalle ylimääräistä työtä. Tässä tutkimuksessa on tuettu ja seurattu tietomallien käytön kehittämistä Tampereen, Järvenpään ja Vantaan kunnissa. Tampereella mallien käyttöönottoa on tarkasteltu valvontaprosessin näkökulmasta, kahdessa opinnäytetyössä. Järvenpäässä on pilotoitu mallin hyödyntämistä luvan myöntämisen perusteena ja viranomaistietojen lukemista mallista. Vantaalla mallin avulla tutkittiin rakennuspaikan massansiirtoja ja rakennuksessa sijaitsevien työtilojen meluntorjuntaratkaisuja.

4 ALKUSANAT Tämä tutkimus on suoritettu osana RYM Oy:n ja Tekesin PRE-ohjelman (Built Environment Process Re-engineering) BIMCity-työpakettia (Simulation platform for IFC based technologies and solutions). Tutkimukseen ovat osallistuneet: BIMCityn tutkimusosapuolien edustajina Metropolia ammattikorkeakoulusta (Metropolia) Päivi Jäväjä, Tampereen teknilliseltä yliopistolta (TTY) Jarmo Laitinen ja Juho Malmi, VTT:ltä Janne Porkka ja Charles Woodward, BIMCityn yrityskumppaneiden edustajina AX-Suunnittelu yhtiöistä Teuvo Aro ja Jarmo Keski-Opas, Micro Aided Design Oy:stä Ville Pietilä, Solibri Oy:stä Heikki Kulusjärvi, Anne Urrila ja Pasi Paasiala, Vianova Systems Finland Oy:stä Jarkko Sireeni, WSP Finland Oy:stä Vesa Erikkilä, Timo Metsälä, Teemu Holopainen ja Juha Pajakoski, kehitys- ja pilottihankkeiden kohdeorganisaatioiden edustajina Järvenpään kaupungilta Jouni Vastamäki ja Pia Rohamo, Tampereen kaupungilta Pia Hastio, Esa Perttunen ja Juha Brunnila, Vantaan kaupungilta Sampo Sälevaara. Tutkimuksen toteutumisesta kiitetään RYM Oy:tä ja Tekesiä.

5 SISÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO Tausta Tavoite 8 2 MENETELMÄ Käytännön toimenpiteiden kuvaukset Kehitys- ja pilottihankkeiden esittelyt Kehitys- ja pilottihankkeiden toteutus 13 3 TULOKSET Tampereen rakennusvalvonta Järvenpään rakennusvalvonta Vantaan rakennusvalvonta Yleisesti kehitys- ja pilottihankkeisiin liittyvät tulokset 16 4 PÄÄTELMÄT Tampereen rakennusvalvonta Järvenpään rakennusvalvonta Vantaan rakennusvalvonta Kokoava arvio kehitystyön onnistumisesta 18 LÄHDELUETTELO 20 LIITELUETTELO 21 LIITTEET 22

6 1 JOHDANTO Tässä tutkimusraportissa kuvataan BIMCity-työpaketissa toteutetut rakennusvalvontojen toimintaan liittyvät kehitys- ja pilottihankkeet. 1.1 Tausta Merkittävä osa rakennussuunnittelusta on tietomallipohjaista. Rakennusvalvonnat vastaanottavat, käsittelevät ja luovuttavat tietoa pääosin paperidokumentteina. Rakennusvalvontojen keräämä tieto edustaa merkittävää osaa Suomalaisesta rakennuskannasta saatavilla olevasta tiedosta. Epäsuhta tiedon tuotanto- ja käsittelymenetelmien välillä johtaa tehottomiin työtapoihin ja tiedon luotettavuuden alenemiseen. Tämän vuoksi toimenpiteet rakennusvalvontojen valmiuksien nostamiseksi tietomallipohjaisessa työskentelyssä ovat aiheellisia. Merkittävä osa rakennustiedosta tuotetaan jo nyt tietomallintamisen keinoin. Perusta tietomallien hyödyntämiselle rakennusvalvonnassa on valvonnan prosessien ymmärtäminen. Todennäköisesti kattavin tähän mennessä tehty suomalaisen kaavoituksen ja rakennusvalvonnan prosessien kuvaus löytyy Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut -hankkeen (KRYSP) toteuttamasta nk. Sähköisen asioinnin työpöydän vaatimusmäärittelystä (KRYSP, ). Standardointityö tietomallien saamiseksi rakennusvalvonnan käyttöön on aloitettu jo hyvän aikaa sitten. Tärkein standardointia suorittava hanke on YTV eli COBIM (Yleiset tietomallivaatimukset eli Common BIM requirements), jossa parhaillaan valmistellaan Yleisten tietomallivaatimusten osaa 14 otsikolla Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa. Tähän työhön ovat BIMCity-työpaketin osapuolista osallistuneet ainakin M.A.D. Oy, Solibri Oy, VTT ja TTY. Käytännössä rakennusvalvontojen keräämän tiedon luonteesta on pitkälti ollut vastuussa Arkistolaitos, joka määrittää millaisissa muodoissa tietoa voidaan luovuttaa arkistoitavaksi. Arkistolaitos (2012) on huomioinut tuotettavan tiedon muuttuneen pääosin digitaaliseksi ja reagoinut kehitykseen SÄHKE-määräyksin, jotka ohjaavat julkishallinnon asiakirjahallintaa sähköisessä toimintaympäristössä. Voimassa olevat SÄHKE2-määräykset määrittelevät pitkäaikaissäilytykseen kelpaavat formaatit. Parhaillaan on menossa määräysten kolmannen revision, SÄHKE3:n, suunnittelu. SÄHKE3:n yhteydessä pitkäaikaissäilytykseen soveltuvien formaattien määrittelyt tultaneen siirtämään erillisen Julkisen hallinnon standardisalkun alaisuuteen (Eräkaski ). SÄHKE-määräykset säilyvät tästä huolimatta tärkeänä osana julkishallinnon asiakirjahallinnan strategioita, sillä ne määrittelevät hyväksyttävät menetelmät tiedon säilyttämiselle ennen arkistoitavaksi luovuttamista. Rakennusvalvontojen tiedonkeruun ei voida olettaa merkittävissä määrin siirtyvän tietomallipohjaiseksi ennen kuin viitekehys IFC-muotoisen tiedon säilyttämiselle julkishallinnossa on olemassa. Käynnissä olevien keskustelujen ja Arkistolaitoksen pitkäaikaissäilytykseen kelpaavien tiedostomuotojen määrittelyn todennäköisen kevenemisen myötä on oletettavaa, että IFC:stä saadaan arkistokelpoinen lähitulevaisuudessa. (Eräkaski, ) Tietomallien tehokas käyttöönotto rakennusvalvonnoissa edellyttää väistämättä myös prosessimuutoksia. Tämän hetkinen tilanne on, että jokainen yksittäinen rakennusvalvontatoimi noudattaa sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän että arkistolaitoksen näkökulmista mustan laatikon periaatetta; tiedetään mitä tietoja rakennusvalvontaan

7 on toimitettava ja mitä tietoja rakennusvalvonta toimittaa arkistoitavaksi. On myös olemassa tiettyjä vaatimuksia arkistoitavan tiedon säilyttämiselle sillä välin kun se on yksinomaan rakennusvalvonnan vastuulla, mutta nämä vaatimukset täyttyvät useilla erilaisilla toimintamalleilla. Tämä tarkoittaa etteivät rakennusvalvontojen tiedonkeruun prosessit tulevaisuudessakaan välttämättä ole yhdenmukaisia, vaan jokainen yksittäinen rakennusvalvonta suorittaa tiedonkeruuta ja -säilyttämistä parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän raportin tueksi on kerätty otos rakennusvalvontojen omasta toiminnastaan tekemiä ja viimeaikaisen tutkimuksen tuottamia prosessin kuvauksia: 1. Espoon rakennuslupaprosessin kuvaus (17. liite) 2. Jyväskylän rakennuslupaprosessin kuvaus (18. liite) 3. Lahden rakennuslupaprosessin kuvaus (19. liite) 4. Oulun rakennuslupaprosessin kuvaus (20. liite) 5. KRYSP-hankkeen rakennuslupaprosessin kuvaus (21. liite) Maankäytön ja rakentamisen tietojen pitkäaikaissäilyttämiseen tavalla tai toisella vaikuttavia viimeaikaisia ja käynnissä olevia hankkeita on lukuisia, sillä sähköisen tiedon pitkäaikaissäilytys on monitahoinen ongelma, jonka ratkaisujen käytännön toteutukset ovat vielä lapsen kengissään. Tämän raportin kannalta maininnan arvoisia hankkeita ovat ainakin: Inspire-direktiivi (Infrastructure for Spatial Information in Europe), Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP), Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus (RYPK), Yleiset tietomallivaatimukset (YTV), SÄHKE-normistot (SÄHKE2, SÄHKE3), Julkisen hallinnon standardisalkku (JHS 181), Pitkäaikaissäilytyksen suunnittelu- ja toteuttamishanke (PAS). Ajankohtaisia tiedon tuottamista ja säilyttämistä koskevia tutkimus-, kehitys-, standardointi- ja lainsäädännön hankkeita.

8 1.2 Tavoite BIMCity-työpaketin tavoitteisiin kuuluu: määritellä ja luoda yhteinen toimintaympäristö maankäytön ja rakentamisen tietokannoille (RYM Oy, 2012). Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on välttämätöntä ymmärtää millaiset tietomallipohjaisen työskentelyn valmiudet rakennusvalvontatoimilla on ja miten niissä suhtaudutaan tietomallien käyttöönottoon. Sikäli kuin valmiuksissa havaitaan sellaisia puutteita, joiden paikkaamisessa BIMCity:n osapuolet pystyvät olemaan avuksi on tavoiteltavaa tarjota tukea. Tältä pohjalta tutkimuksen tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti: 1. Rakennusvalvontojen tietomallipohjaisen työskentelyn valmiuksien arviointi 2. Tietomallipohjaisen työskentelyn käyttöönoton tukeminen rakennusvalvonnoissa. 3. Analyysi tapahtuneesta kehityksestä ja tulosten raportointi. 2 MENETELMÄ Tässä luvussa kuvataan tavoitteisiin pääsemiseksi tarvittavat menetelmät, tehdyt käytännön toimenpiteet ja niiden toteutus. 2.1 Käytännön toimenpiteiden kuvaukset Rakennusvalvontojen tietomallipohjaisen työskentelyn valmiuksien arviointia on suoritettu kehitys- ja pilottihankkeiden yhteydessä tarkkailemalla rakennusvalvontojen suhtautumista tietomallien käyttöön. Lisäksi tehtyjä havaintoja rakennusvalvontojen tietämyksestä ja osaamisesta tietomallien hyödyntämisessä on voitu verrata BIMCityssä tunnistettuun parhaaseen ajantasaiseen tietämykseen ja osaamiseen (state-of-the-art). Tulokset suhtautumisesta, tietämyksestä ja osaamisesta on kerätty kehitys- ja pilottihankkeiden aikana tehdyistä haastatteluista ja osallistujien julkisuuteen antamista kuvauksista. Rakennusvalvontojen tietomallipohjaisen työskentelyn tukeminen on toteuttu osallistumalla sellaisiin kehitys- ja pilottihankkeisiin, jotka liittyvät tietomallien hyödyntämiseen rakennusvalvonnassa. Tulokset tietomallipohjaisen työskentelyn tukemisen vaikutuksista on kerätty kehitys- ja pilottihankkeiden aikana tehdyistä haastatteluista ja osallistujien julkisuuteen antamista kuvauksista. Analyysi tapahtuneesta kehityksestä on tämän raportin lisäksi esitetty tutkimuksen kuluessa valmistuneissa opinnäytetöissä sekä aloitettujen opinnäytetöiden tilannekatsauksissa.

9 Tavoitteisiin pääsemiseksi on käytetty seuraavia menetelmiä: 1. Tiedonkeruu a. Ajankohtaisiin BIMCityn ulkopuolisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin tutustuminen b. Rakennusvalvontojen nykyisiin toimintamalleihin, tarpeisiin ja pyrkimyksiin tutustuminen. 2. Tiedottaminen a. Ajankohtaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten sekä niiden arvioitujen merkitysten esitteleminen rakennusvalvonnoille. b. Tarjolla olevien ohjelmistoratkaisujen esittely rakennusvalvonnoille. 3. Kehitysyhteistyö a. Muutostarpeiden kartoittaminen rakennusvalvontojen toimintatavoissa ja uusien tietomalleja tukevien toimintatapojen kehittäminen. 4. Pilotointi a. Yrityskumppaneiden ja rakennusvalvontojen välisten pilotointimahdollisuuksien kartoittaminen. b. BIMCityn käytössä olevan tiedon kehitys- ja tutkimushankkeista, ohjelmisto-osaamisen ja tietotaidon tarjoaminen pilottihankkeiden käyttöön. 5. Haastattelut a. Kehitys- ja pilottihankkeisiin osallistuneiden tutkimus- ja yritysosapuolien edustajien haastattelut. b. Kehitys- ja pilottihankkeiden kohdeorganisaatioiden edustajien haastattelut. c. Kehitys- ja pilottihankkeisiin osallistuneiden kolmansien osapuolien haastattelut. d. Kehitys- ja pilottihankkeiden kannalta merkittävien BIMCityn ulkopuolisten tutkimus- ja kehityshankkeiden osapuolten haastattelut. 6. Analyysi suoritetuista toimenpiteistä a. Prosessien kuvaaminen b. Akateemiset julkaisut c. Raportointi

10 Naapuri Asiakas (Tilaaja, suunnittelijat ym.) As iakaspalvelu Lupak äsittelijä Rakennus - valvonnan alueen tark astaja LVI-tarkastaja Arkisto Kaupunk i- mittaus Kiinteistöins inööri Kaavoitus Pelastus laitos Tampereen Ves i Tampereen Sähkölaitos Oy Mus eotoimi, ELY, Ympäristönsuojelu ym. Ohjaus ja neuvonta, lupahakemuksen laadinta Lupahakemus otetaan vastaan, hakemuksen käsittely ra kennusvalvonna ssa Rakennuslupa myönnetää n, rakentaminen aloitetaan Loppuka tselmus, jatkuva valvonta Vastaavan ja IV/KVVtyönjohtajan esittäminen ARKsuunnittelijan nimeäminen Suunnittelukart ta-aineiston toimitus Luonnos - s uunnitelmat Ennakkoneuvonta Ennak koneuvonta Ennakk oneuvonta Mahdollis et tonttijaot ja tontin lohkominen Ennakk oneuvonta Ennakk oneuvonta Käynti ennakk o- neuvotteluss a Ennak koneuvottelu Ennak koneuvonta Muiden suunnittelijoiden nimeäminen Asemak aavamuutokset ja poikk eus luvat Kaukolämpöliitoslaus unto Alus tavien RAK, LVI, ym. suunnitelmien laatiminen Pääpiirus tusten laatiminen Naapurik iinteist öjen haltija- ja omistajaselvitys Naapurien kuuleminen, hank keesta tiedottaminen Mahdollinen huomautus Mahdollis et lausunnot Lupahakemuksen jättäminen Lupahakemuk sen vas taanottaminen Lupahakemuks en vastaanottaminen Suunnitelmien tarkas taminen Kaupunkikuvaarkkitehti/toimi- kunta Yhdy skuntalautakunnan y mpäristö- ja rakennusjaosto Energiaselvityksen tarkastaminen Mahdollis et lausunnot Mahdolliset laus unnot Palo- ja henkilöturvallisuus -lausunnot Mahdolliset lausunnot Kaupunkimittauk sen laus unto Mahdollinen katulupa-hakemus Katutilavalvonnasta Esityslista Lupapäätös tai esityslista y mpäristö- ja rak.jaostolle Toimenpidelupien myöntäminen erillisiin hakemuksiin Lupapäätös, jos k em 2 > 1200 m 2 Oikaisuvaatimus Oikais uvaatimus Hylk ääminen Mahdollis en oikaisuvaatimuksen k äsittely Myöntäminen Valitus lupapäätöks estä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Valitusaika 14 vrk / 30 vrk Vesi- ja viemäriliitoskohtalausunto Asemapiirus tus tiedoksi sähk ölaitok sell e Vastaavan työnjohtajan hy väksy minen IV- ja KVVtyönjohtajan hy väksy minen Pohjatutk imuk sen, pohjaviemäri- ja perus tussuunnitelman toimittaminen Pohja- ja ulkop. viemäreiden suunnitelmien hy väksy minen Luvan arkistointi Rak ennusty ön aloitus kokous Vahvis tettujen pääpiirus tusten arkis tointi Rak ennustyön aloitus Katselmus ten tilaaminen Sijainnin merk intä Pohjakatselmus Vaadittujen erityissuunnitelmien (RAK, LVI ym.) toimittaminen IV- ja KVVsuunnitelmien hy väksy minen Vesihuollon liittymis- ja k äyttösopimus ten laadinta Sijaintik atselmus Mahdollis et rakennus työn aikaiset Rakennus työn aik ais ten muutos ten hyväks yminen Maalämpökaivoj en mahd. sijaintik atselmus Pohjaviemäri- ja kunnallist ekniikan liittymäkats elmus Vesi- ja viemäriverkon tonttiliittymien ja vesimittarin toimitus Rakennekatselmus IV- ja KVVlaitteiden katselmukset Rakennuk sen käyttö- ja huoltoohjeen valmistuminen Väes tönsuojan tark astus Savuhormien katselmus Erityinen palotarkas tus Rak ennusty ön tarkastusasiakirjan luovutus Loppukats elmus tai osittainen loppuk atselmus KVV-suunnitelmien, Loppukats elmuspöytäk irjan Tarkastuskoosteen ja päivitetyn e-todistuksen ja rak ennustyön luvan ja rak ennekuvien tarkastusasiakirjan päätöspöytäkirjan arkis tointi Naapuri Asiakas (Tilaaja, suunnittelijat ym.) Asiakas palvelu Lupakäsittelijä LVI-tarkastaja Arkisto Rakennusvalvonnan alueen tarkastaja Kaupunkikuvaarkkitehti/toimik unta Yhdys kuntalautak unnan ympäris tö- ja rakennusjaos to Kaupunkimittaus Kiinteistöinsinööri Kaavoitus Pelastuslaitos Tampereen Vesi Tampereen Sähkölaitos Oy Museotoimi, ELY, Ympäristönsuojelu ym. kennuslupaprosessista riittävän monipuolinen kuvaus, jonka pohjalta sähköistämisen ja sujuvoittamisen mahdollisuuksia olisi mahdollista tarkastella seikkaperäisemmin. Selvityksen tuloksena valmistui kuvassa 8.5 esitetty prosessikaavio, joka kuvaa kerrostalohankkeen rakennusluvan etenemistä. Uimaratamallinen prosessikaavio pitää sisällään 2.2 Kehitys- ja pilottihankkeiden esittelyt hankkeeseen ryhtyvän, rakennusvalvonnan organisaation, lausunnonantajien ja muiden Tässä hankkeen luvussa osapuolten esitellään lupaprosessin tutkimuksessa aikaiset toteutetut toiminnot, kehitys- edetenja lupahakemuksen pilottihankkeet laadinnasta käytännön hakemuksen tutkimustöiden vastaanottamisen, organisointi. hakemuksen tarkastamisen ja rakentamisen aikaisen ja kuvataan toiminnan kautta rakennuksen valmistumiseen ja lupahakemuksen arkistointiin saakka Prosessikaavio Tietomalli onja esitetty rakennuslupakäytännöt, suuremmassa koossa liitteessä Tampereen 1. rakennusvalvonta Kuva 8.5. Tampereen rakennusvalvonnan prosessikaavio. Tampereen rakennusvalvonnan prosessi. (Martinkauppi, 2013) ja (Paavolainen, 2013b) Hanke perustuu AX-Suunnittelun Tampereen kaupungille tekemään ehdotukseen. Työ Prosessikaaviosta on otettu tarkastelun kohteeksi aktiviteetteja, joiden sähköistämisen mahdollisuutta Neuvottelussa on päätettiin pohdittu niin valmistella sähköisen yksi lupapalvelun tai useampia kuin Tampereen tietomallinkaupungin käytön aloitettiin Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan kanssa käydyssä neuvottelussa. rakennusvalvonnan kannalta. Aktiviteetit tilannetta on koottuselventäviä taulukoihin, opinnäytetöitä. joissa esitellään niiden (Aro, nykytila ) sekä keinoja ja mahdollisuuksia sähköistämiselle. Taulukoissa on esitetty tiedonhakuvaiheen Hankkeeseen osallistuivat: tutkimusosapuolina Metropoliasta Päivi Jävälä ja Niina Martinkauppi, ja lupahakemuksen TTY:ltä Jarmo laadintaan Laitinen, liittyviä Juho toimia. Malmi Taulukot ja Antti Paavolainen, pitävätyrityskumppaneina sisällään lupahakemuksen vastaanottamisen Teuvo Aro ja tarkastamisen Jarmo Keski-Opas, rakennusvalvonnassa. Solibri Oy:stä Taulukot Heikki Kulusjärvi ja AX-Suunnittelusta kehityshankkeen käsittävät rakentamisen kohdeorganisaation aikaisia toimenpiteitä edustajina ja taulukossa Tampereen 8.12kaupungin käsitelläänrakennusval- vonnasta Juha Brunila ja Esa Perttunen. lupahakemuksen ja sen liitteiden arkistointia. Hankeessa: Tutkitaan vaihtoehtoisia lupakäsittelyvaihtoehtotapoja, joilla asiat voitaisiin esittää, jotta käsittelyn sähköisyyttä voitaisiin lisätä. Yksi tavoitevaihtoehto on tietomallin automaattitarkistus. Sähköistys ei saa olla itsetarkoitus, vaan itsetarkoitus on käyttäjäystävällisyys. Elämän täytyy helpottua. Samalla otetaan kantaa siihen, kuka automaattitarkistuksia tekee, lupaviranomainen vai hankkeeseen ryhtyvä. (Aro, ) Hankkeen tuloksena on julkaistu yhteistyössä tehdyt Tampereen kaupungin rakennuslupaprosessia ja sen kehittämistä kuvaavat Antti Paavolaisen tekniikan kandidaatintyö ja diplomityö sekä lupaprosessin kehittämistä tutkiva Niina Martinkaupin insinöörityö.

11 2.2.2 Asunto Oy Järvenpään Kotisiilo, Järvenpään rakennusvalvonta Puretun myllyn tilalle suunnitellaan oheista kokonaisuutta. Suunnittelu tapahtuu tietomallina, jonka hyödyntämisessä lupamenettelyn yhteydessä olemme valtakunnan kärkeä. (Vastamäki, ) Kuva: DCONSULTING H&E OY. Hankkeessa on pilotoitu rakennusluvan tietomallipohjaista käsittelyä rinnakkain perinteisen käsittelyn kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitetty rekisteritietojen lukemiseen suoraan mallista. Hankkeeseen osallistuivat: tutkimusosapuolina Metropoliasta Päivi Jävälä, TTY:ltä Jarmo Laitinen, yrityskumppaneina Solibri Oy:stä Heikki Kulusjärvi, Anne Urrila ja Pasi Paasiala, pilottihankkeen kohdeorganisaation edustajina Järvenpään kaupungin rakennusvalvonnasta Jouni Vastamäki ja Pia Rohamo, pilottihankkeen työskentelyn kautta NCC:ltä Sonja Laaksonen ja Maria Lennox, arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy:stä Milla Hannonen ja Mikko Kalkkinen, Ympäristöministeriöstä Pekka Lukkarinen, Vantaan rakennusvalvonnasta Sampo Sälevaara ja Building Smart Finland Oy:stä Tomi Henttinen. Hankkeen aloituspalaverin pöytäkirjassa hanke kuvailtiin seuraavasti: Hankkeessa käytetään tietomallia rakennuslupakäsittelyssä. Mallintamisprosessin tavoitteena on selvittää, miltä osin tietomallia ja siihen tehtyjä tarkastuksia voidaan jo nyt hyödyntää lupaprosessissa sekä tarkastella rakennusvalvonnan mallille asettamia tulevaisuuden haasteita. Tavoitteena on myös työn määrän vähentäminen niin suunnittelijalle, rakennuttajalle, rakentajalle kuin myös rakennusvalvonnalle. Samalla hanketta hyödynnetään ympäristöministeriössä valmisteilla olevan yleisten tietomallivaatimusten osan 14 Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa laadintatyössä. (Järvenpään rakennusvalvonta, )

12 Tietomallin hyödyntämisen osalta hankkeen tulokset on kuvailtu tässä raportissa. Hankkeen tuloksia on esitelty ArchiMAD-lehdessä (Vastamäki, 2012) ja se on on saanut näkyvyyttä ainakin Helsingin Sanomissa (2007) ja Keski-Uusimaassa (2012). Hankkeesta saaduilla kokemuksilla on ollut suora vaikutus Yleisten tietomallivaatimusten (YTV 2012) rakennusvalvontaa käsittelevän 14. osan valmisteluun yhteisten henkilöiden kautta Ruskeasannan Sortti-asema, Vantaan rakennusvalvonta Ruskeasannan Sortti-Asema (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä [HSY], ). Kuva: HSY Hankkeessa on pilotoitu rakennusluvan tietomallipohjaista käsittelyä osana Vantaan rakennusvalvonnan valmistautumista tietomallipohjaiseen rakennuslupaprosessiin. Hankkeeseen osallistuivat: tutkimusosapuolten edustajina TTY:ltä Jarmo Laitinen, Toni Teittinen ja Juho Malmi, VTT:ltä Janne Porkka ja Charles Woodward, yrityskumppaneiden edustajina WSP:ltä Vesa Erikkilä, Timo Metsälä, Teemu Holopainen ja Juha Pajakoski, Micro Aided Design Oy:stä Ville Pietilä, pilottihankkeen kohdeorganisaation edustajina Vantaan kaupungin rakennusvalvonnasta Sampo Sälevaara. Hanketta käsittelevässä ArchiMAD-lehden artikkelissa Vantaan kaupungin tavoitteet esitetään seuraavasti: Vantaan kaupungin rakennusvalvonta on ilmoittanut tavoitteekseen mahdollistaa sähköisen asioinnin vuoden 2013 loppuun mennessä. Vantaalle on hankinnassa tarkoitukseen sopiva laitteisto, joista muodostuu niin sanottu Digital War Room, jossa päättäjät tutustuvat hanke-ehdotuksiin käyttäen uusinta tekniikkaa. Neuvottelutilassa on käytössä useita projektoreja, joihin voidaan tuoda samanaikaisesti vaikkapa eri alojen tai eri suunnitelmavaihtoehtojen esitykset. (Pietilä, 2012) Hankkeen lopputuloksia on mallintamisen osalta esitelty ArchiMAD-lehdessä (Pietilä, 2012). Analyysi hankkeen tuloksista julkaistaan tässä raportissa.

13 2.3 Kehitys- ja pilottihankkeiden toteutus Tässä osassa kuvataan kehitys- ja pilottihankkeiden osatehtävien, käytännön tutkimuksen, havainnoinnin ja testauksen toteutus Tietomalli ja rakennuslupakäytännöt, Tampereen rakennusvalvonta Hanke-ehdotuksen mukaiset tavoitteet: Tehdään katsaus Suomessa käynnissä olevista hankkeista liittyen rakennuslupakäsittelyn kehittämiseen, sähköistämiseen ja automaattitarkistuksiin. Mahdollisesti tätä täydennetään katsauksella ulkomaisiin kehityshankkeisiin/ kokemuksiin. Jos tarpeelliseksi nähdään, voidaan järjestää tapaaminen muiden vastaavien hankkeiden osapuolinen kanssa. Ensimmäisen vaiheen ja muualta saatujen kokemusten pohjalta esitetään vaihtoehtoisia tapoja rakennuslupakäsittelyn kehittämiseksi ja sähköistämiseksi ja arvioidaan niiden etuja ja mahdollisia haittoja ja toteutumisedellytyksiä. Millaisia kehityshankkeita, asennemuutoksia ja resursseja tarvitaan ehdotettujen uusien toimintatapojen toteuttamiseen. Perusteltu kannanotto rakennusvalvonnan lupakäsittelyn kehittämisen edellytyksistä ja ehdotus jatkohankkeen sisällöstä ja sen resurssitarpeista ja osapuolista. (Aro, ) Käytännössä hankkeen tavoitteisiin vastattiin laatimalla yhteistyössä Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan, AX-Suunnittelun, TTY:n ja Metropolian ohjauksessa sekä diplomityö työ että insinöörityö Asunto Oy Järvenpään Kotisiilo, Järvenpään rakennusvalvonta Mallinnuksen lähtökohtana on pidetty rakennusluvan myöntämiseksi vaadittavien tietojen syöttämistä malliin siten, että ne ovat rakennuslupa-arkkitehdin tarkastettavissa. Kaavan asettamista vaatimuksista on tietojenkäsittelyn menetelmin tarkastettavaksi määritelty: rakennusoikeus, autopaikat ja äänieristys. Joko tietojenkäsittelyn menetelmin tai silmämääräisesti tarkastettavaksi on määritelty: rakennusalueen raja, kerrosluku, rakennuksen korkeus, porrashuoneiden saama luonnonvalo, parvekkeiden lasitus sekä pihan leikki- ja oleskelualueet. Ainoastaan silmämääräisesti tarkastettaviksi on määritelty: kulkuyhteydet tontilla, rakennuksen muoto ja palo-osastoinnin toteutuminen. Lisäksi tavoitteeksi mallin tietosisällölle on asetettu väestötietojärjestelmän (VTJ) mukaisten rakennuslupavaiheen rakennus- ja huoneistotietojen (RH 2) luettavuus suoraan mallista. Mallinnuksen toteutuksen periaatteet on kuvattu seikkaperäisesti hanketta kuvaavissa liitteissä. (14. Liite) (15. Liite) Mallinnuksen käytännön toteutuksesta ovat vastanneet NCC-yhtiöt ja Arkkitehtitoimisto Helamaa & Pulkkinen Oy. Mallinnus suoritettiin käyttäen ArchiCAD-ohjelmistoa. NCC-yhtiöiden ja Arkkitehtitoimisto Helamaa & Pulkkinen Oy:n suorittama, mallinnuksen käytännön toteutukseen liittyvä, virheiden eliminointi on ollut BIMCityn ulkopuolista toimintaa eikä sen taustoja ole selvitetty tätä raporttia varten.

14 Mallinnusvirheiden eliminointi Kerrostalon tilojen tarkistusta (Paasiala, 2012). Kuva: Solibri Oy Solibri Oy on suorittanut mallin tietosisällön tarkistuksia lähtökohtanaan etenkin RH 2 -tietojen eristäminen mallista. Tämän tavoitteen kannalta oleellisin tieto sisältyy mallin tiloihin. Mallinnetuille tiloille suoritettiin ainakin seuraavat tarkastukset (Urrila, 2013): Kaikki tilat on mallinnettu Kaikilla tiloilla on tunniste Tilojen geometria on virheetöntä Tarkastukset suoritettiin käyttäen Solibri Model Checker -ohjelmistoa Ruskeasannan Sortti-asema, Vantaan rakennusvalvonta Mallinnuksen lähtökohtana pidettiin haasteellisen rakennuspaikan vuoksi mittaamalla tuotettujen korkeuspisteiden kääntämistä rakennussuunnittelun sovelluksessa toimivaksi maaston malliksi. Tietomalliin perustuvan suunnittelun tärkeimpiä tavoitteita olivat: Massansiirtojen laskenta Rakennukseen kohdistuvien meluhaittojen torjunta Mallinnuksen käytännön toteutuksesta vastasi WSP Finland Oy. Rakennuksen mallinnus suoritettiin ArchiCAD 15 -ohjelmistolla.

15 Mallista saatujen tietojen laadunvarmistus Sortti-aseman malli ArchiCAD:ssä (Pietilä, 2012). Kuva: WSP Finland Oy Massansiirtojen laskennan osalta mallinnuksen laadunvarmistuksesta ei ole saatu tietoja tämän raportin käyttöön. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta mallinnuksiin perustuvien massansiirtojen arviointien antavan alalla vallitsevan käsitykseen mukaan luotettavampia tuloksia kuin perinteisiin laskennallisiin menetelmiin perustuvat arviot. Rakenteellisen meluhaittojen torjunnan osalta mallia käytetty suunnitteluratkaisun havainnollistamiseen hyödyntäen mallin rakenteellisia ääneneristävyysarvoja. Havainnollistuksen paikkansa pitävyyden arviointi perustuu asiantuntijamielipiteteeseen. 3 TULOKSET Tässä osassa esitetään kokeellisen osan tuottamat tulokset eli tutkimuksessa tehtyjen toimien tuottama tutkimusaineisto puhtaana, ilman merkitysten arviointia ja selityksiä. 3.1 Tampereen rakennusvalvonta 1. Akateemiset julkaisut a. Martinkauppi Niina, (2013). Rakennuslupaprosessin kehittäminen. Metropolia AMK. b. Paavolainen Antti, (2013a). Rakennuslupaprosessi Tampereen rakennusvalvonnassa. TTY. 24. Liite. c. Paavolainen Antti, (2013b). Tampereen rakennuslupaprosessin sähköistäminen. TTY.

16 3.2 Järvenpään rakennusvalvonta 1. Tietomallipohjainen rakennuslupaprosessi a. Rakennus mallinnettiin sisältäen rakennuslupaan vaadittavat tiedot. b. Rakennusluvan valmistelussa hyödynnettiin aktiivisesti tietomallia. c. Rakennuslupa myönnettiin perustuen tavanomaisiin asiakirjoihin. 2. Viranomaistietojen irrottaminen mallista a. Rakennuslupavaiheen rakennus- ja huoneistotiedot (RH 2) irrotettiin mallista taulukkolaskentasovelluksen välityksellä. b. Kerättiin taustatiedot säännöstöille, joilla tarkistetaan rakennuslupavaiheen rakennus- ja huoneistotiedot (RH 2) tietomallista ennen irrotusta. 3.3 Vantaan rakennusvalvonta 1. Tietomallipohjainen rakennuslupaprosessi a. Rakennuspaikan korkeusmalli tuotiin rakennussuunnittelun ohjelmistoon suunnittelun lähtötiedoksi. b. Rakennus ympäristöineen mallinnettiin sisältäen tiedot suunnitelman vaatimista massansiirroista. c. Rakentamisen vaatimien lupien valmistelussa hyödynnettiin tietomallia. d. Rakennuslupa myönnettiin perustuen tavanomaisiin asiakirjoihin. 2. Viranomaistietojen irrottaminen mallista a. Kerättiin taustatietoa säännöstöille YTV:n vaatimusten tarkistamiseksi tietomallista. 3. Rakennusten tietomallien kanssa työskentelyn kehittäminen rakennusvalvonnassa a. Rakennuksen tietomallin avulla työskentelystä saadut kokemukset edistävät osaltaan Vantaan kaupungin kehitystyötä, jonka tavoitteena on nk. DiWa-tila eli Digtal War Room tietomallien kanssa työskentelyyn sopiva tila laitteistoineen. b. Tulevat DiWa:n käyttäjät saivat kokemusta rakennuksen tietomallien avulla työskentelystä. 3.4 Yleisesti kehitys- ja pilottihankkeisiin liittyvät tulokset 1. Akateemiset julkaisut a. Pirjo Siliuksen valmisteilla oleva tekniikan väitöskirja rakentamisen tietomallien juridiikasta, jonka PRE-ohjelman puitteissa toteutettu osuus on esitetty liitteessä (25. Liite). b. Juho Malmin valmisteilla oleva arkkitehtuurin diplomityö, joka raportoidaan erikseen PRE-ohjelman tuloksissa.

17 4 PÄÄTELMÄT 4.1 Tampereen rakennusvalvonta Rakennusvalvonta on matkalla kohti rakennuslupien sähköistä käsittelyä. Tien päässä häämöttää myös tietomallien arkipäiväinen käyttö rakennuslupien myöntämisessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on kuitenkin tehtävä vielä runsaasti töitä, koska rakennuslupa on kriittinen osa rakentamisen prosessia eikä lupajärjestelyä siksi voida alistaa miltään osin keskeneräisille ratkaisuille. Keskeisiä viimeisteltäviä asioita ovat: rakennusluvan hakemisessa käytettävien mallien tietosisältö, mallien tarkastamiseen käytettävien ohjelmistojen ominaisuuksien räätälöinti rakennusvalvonnan tarpeisiin ja niiden sisältämän tarkastusautomaation kehittäminen, mallintarkastusjärjestelyn vastuunjako suunnittelijan ja rakennusvalvonnan kesken, sekä rakennusvalvonnan henkilöstön kouluttaminen toimimaan uudessa prosessissa. (Martinkauppi, 2013) Sähköinen rakennuslupaprosessi ei vaikuta tarpeeseen ohjata rakennushankkeeseen ryhtyvää. Tehokkaimmaksi koettu ohjaamiseen menetelmä on toistaiseksi ollut kasvokkaintapaamiset rakennushankkeeseen ryhtyvän ja rakennusvalvontaviranomaisen välillä. Ohjaamisen sijasta rakennusvalvonnan sähköistämisessä tuleekin ensiksi keskittyä luvan hakemisen ja myöntämisen menettelyjen kehittämiseen. Luvan hakemisen menettelyssä ollaankin jo edetty varsin pitkälle KRYSP:n ja SADe:n kautta. Keskeneräisempi tilanne vallitsee malleihin perustuvien lupapäätösten kohdalla. Viranomaiset ovat kaihtaneet menettelyjä joissa selkeä ohjeistus on puuttunut. Tämän lisäksi kehitystä on jarruttanut arkistointivastuu, joka toistaiseksi on hoidettavissa vain säilyttämällä fyysisiä tai sähköisiä piirustuksia. (Paavolainen, 2013b) Viime aikoina on enenevästi kuultu mielipiteitä joiden mukaan etäyhteyksien hyödyntämisen omaksuminen rakennusalalla on jäljessä valtavirrasta. Tällainen kommentti esitettiin myös PRE-ohjelman viimeisessä tulosseminaarissa Tämä keskustelu hipoo myös rakennusvalvonnan sähköistämiseen liittyviä kysymyksiä. Etenkin rakennushankkeeseen ryhtyvän ja rakennusvalvontaviranomaisen välisten tapaamisten kohdalla voidaan esittää väite mahdollisuudesta nostaa tehokkuutta tarjoamalla mahdollisuus ohjaukseen etäyhteyksien välityksellä. Raportin kirjoittajan näkemys asiaan on, ettei vastaus kuitenkaan ole aivan suoraviivainen. Eräs painavimmista syistä etäyhteyksien alhaiseen hyödyntämiseen rakennusalalla lienee alan keskeisten tiedonvaihdon välineiden, tietomallien ja sähköisten piirustusten hankala monenkeskinen hallittavuus verkkoympäristössä. Luultavasti etätapaamiset saavatkin etusijan myös rakennusalalla, niin pian kuin suunnitelmien esittämisen ongelmaan tarjotut ratkaisut yhdistettynä tapaamisten helpottuneeseen järjestämiseen ovat kokonaisuutena tehokkaampi ratkaisu kuin kasvokkaintapaamiset. 4.2 Järvenpään rakennusvalvonta Rakennuksen tietomalli ja siitä otetut tulosteet olivat rakennusluvan hakemiseen liittyvien neuvottelujen perusta hankkeessa. Saadut kokemukset tulevat muodostamaan perustan tietomallien hyödyntämiselle Järvenpään rakennusvalvonnassa ja niillä on vaikutusta myös YTV:n osan 14 valmistelussa. Todennäköisesti rakennusvalvonnan lakiteknisistä ja organisaatioon liittyvistä syistä johtuen myönnettiin rakennuslupa hankkeelle perustuen tavanomaisiin asiakirjoihin (Järvenpään rakennuslautakunta, ). Raportin keräämiseksi käyty kirjeenvaihto Järvenpään edustajien ja Kotisiilon suunnittelutiimin kanssa osoittaa selvästi, että asuntorakentamisen kohdalla olisi toivottavaa

18 pystyä eristämään rakennusluvan perusteella rekistereihin syötettävä tieto suoraan rakennuksen tietomallista. Toimiakseen menettely vaatii nykyisellään projektikohtaisesti sovittuihin mallinnuskäytäntöjen noudattamista ja mallin tietosisällön tarkistamista ennen tietojen eristämistä. Nämä rasitteet ovat ilmeisesti kuitenkin pieniä verrattuna tiedon parantuneeseen luotettavuuteen ja etenkin vähentyneeseen tarpeeseen tietojen käsisyötölle. (Vastamäki, 2013) Projektissa tuotettua ratkaisua rakennuslupavaiheen rakennus- ja huoneistotietojen (RH 2) irrottamiseksi mallista on pidettävä huomionarvoisena, koska se on tiettävästi ensimmäinen askel rakennusten tietomalleihin perustavan rakennusvalvonnan käytännön ratkaisujen kehittämisessä. Tämän esimerkin perusteella on hyvä jatkaa rakennusvalvonnan mallinnusratkaisujen standardointia. 4.3 Vantaan rakennusvalvonta Rakennuksen tietomalli oli keskeinen rakennus- ja ulkoalueiden suunnittelun työkalu. Tehtyjen mallinnusten avulla tietomalliin perustuvaa rakennussuunnittelua esiteltiin Vantaan rakennusvalvonnan edustajille. Vantaan rakennusvalvonnan edustajat seurasivat tiiviisti myös Järvenpään pilottihankkeen edistymistä. Todennäköisesti juuri tästä syystä myös Vantaalla on havaittu rakennusten tietomallien olevan ensivaiheessa käyttökelpoisia etenkin asuntosuunnittelun piiriin kuuluvien rakennuslupien käsittelyssä, johtuen verrattain helposti toteutettavissa olevasta rekisteritietojen irrottamisesta. Vantaan näkökulmassa painotettiin tämän hyödyn korostuvan sellaisissa hankkeissa, joissa rekisteröitävää tietoa syntyy runsaasti. (Sälevaara, 2013) 4.4 Kokoava arvio kehitystyön onnistumisesta Rakennusvalvontojen herääminen suunnitteluprosessin tuottamien valvonnan lähtötietojen muuttumiseen tietomallipohjaisiksi ja kiinnostuneen reipas suhtautuminen siihen ovat erittäin tervetulleita havaintoja. Selvästi aloite tietomallien hyödyntämiseksi rakennusvalvonnassa on siirtymässä standardointia suorittavilta tahoilta rakennusvalvonnoille. Rakennusten tietomallien täysipainoinen hyödyntäminen rakennusvalvonassa ja rakennustiedon arkistoinnissa edellyttää prosessimuutoksia. Yleisten tietomallivaatimusten osa 14 ja Julkisen hallinon standardisalkku ovat rakennusvalvontojen kannalta tärkeimmät kehitteillä olevat vaatimusmäärittelyt. Yhdessä ne tulevat muodostamaan pohjan tietomalleihin perustuvan rakennusvalvonnan arkipäiväistymiselle. Jokainen rakennusvalvonta on kuitenkin toimintatavoiltaan yksilöllinen. Loppukädessä jokainen uuteen tekniikkaan pohjautuva toteuttamiskelpoinen valvontaprosessi on hahmotettava rakennusvalvontojen sisällä. On kuitenkin todettava rakennusvalvontatyön prosessin uudistamisen olevan niin mittava hanke, että yksittäisen rakennusvalvonnan on käytännössä mahdotonta suoriutua siitä itsenäisesti. Pilottiprojekteissa onnistutaan parhaimmillaan ratkaisemaan vain yksittäisiä pilotoinnin kohteeseen liittyviä tiedonsiirrollisia kysymyksiä. Tällöin kokonaiskuva tietomalleihin perustuvasta valvontatyöstä uhkaa jäädä sekavaksi. Tutkimusyhteisöä tarvitaan siis tekemään kokoavia hahmotuksia tulevista prosessimuutoksista ja täydentämään niitä sitä mukaa kun uusia toimivia ratkaisuja ilmenee. Näin toimittaessa seuraavat pilottiprojektit voivat rakentua aikaisemman havaintojen varaan, kunnes tietomallit todella saadaan osaksi jokapäiväistä valvontatyötä.

19 Yhteenvetona tutkimuksen tavoitteiden toteutumisesta voidaan todeta, että: 1. Rakennusvalvontojen tietomallipohjaisen työskentelyn valmiuksien arviointi onnistui tutkimuksessa. Yhteistyökumppaneina olleet rakennusvalvonnat olivat yhteistyöhaluisia ja -kykyisiä. Myös kehitys- ja pilottihankkeiden ulkopuolisissa rakennusvalvonnoissa tutkijoiden pyyntöihin on suhtauduttu suopeasti ja usein kehityssuuntaa on pidetty oikeana. Rakennusvalvontojen suhtautuminen tietomallien käyttöön rakennusvalvonnassa on varovaisen positiivista, ja kaivatut toteutukset nojaavat arkirealismiin. Tietomallien käytöstä halutaan kokemusta, mutta niiden laajempaa käyttöönottoa ei koeta realistiseksi ennen kuin standardointi asiat, etenkin arkistoinnin kohdalla on ratkaistu. Toisaalta, standardoinnin viivästyessä tietomalleja ollaan valmiita hyödyntämään yksinkertaisissa tiedonsiirroissa rakennusvalvontojen ulkopuolisiin tietojärjestelmiin, kuten Rakennus- ja huoneistorekisteriin. 2. Tutkimuksessa onnistuttiin tukemaan tietomallipohjaisen työskentelyn käyttöönottoa rakennusvalvonnoissa. Kehitys- ja pilottihankkeisiin osallistuneiden tutkimusosapuolten, yrityskumppaneiden ja rakennusvalvontojen edustajien samanaikainen osallistuminen myös YTV:n osan 14 valmisteluun on ollut keskeistä rakennusvalvontojen tietomalleja koskevan päätöksenteon tukemisessa. BIMCityn yrityskumppaneiden aktiivinen kehitysyhteistyö rakennusvalvontojen kanssa tarjonnut rakennusvalvonnoille hyvän kuvan sekä tietomallien tarjoamista mahdollisuuksista, että niihin sisältyvistä haasteista. Kehitys- ja pilottihankkeissa testatut tiedonsiirron menetelmät ovat osoittaneet tietomallien olevan jo nyt hyödyllisiä rakennusvalvonnan apuvälineitä. 3. Tärkeimmät analyyttiset tulokset kiteytyvät tutkimuksen aikana valmistuneisiin akateemisiin julkaisuihin.

20 LÄHDELUETTELO Arkistolaitos, (2012). SÄHKE-määräykset. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Aro Teuvo, ( ). Tietomallit ja rakennuslupakäytännöt. 22. liite Eräkaski Mikko, ( ). [kirjeenvaihto: Eräkaski Mikko]. 1. liite Helsingin Sanomat, ( ). Järvenpään vanha vehnämylly muuttuu pian asuintaloksi. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä [HSY], ( ). Ruskeasannan Sortti-asema valmistuu Noudettu , osoitteesta: toiminta_tilastot/ruskeasannan_sortti-asema/sivut/default.aspx. Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Järvenpään rakennuslautakunta, ( ). Lupatunnus R liite Järvenpään rakennusvalvonta, ( ). Kokouspöytäkirja. 14. liite. Keski-Uusimaa, ( ). Uudesta myllystä tulee Järvenpään korkein asuintalo. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut [KRYSP], ( ). Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu: Vaatimusmäärittely. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: Martinkauppi Niina, (2013). Rakennuslupaprosessin kehittäminen. Insinöörityö. Metropolia AMK. Saatavilla osoitteessa: Paasiala Pasi, (2012). [kirjeenvaihto: Vastamäki Jouni]. 10. liite Paavolainen Antti, (2013a). Rakennuslupaprosessi Tampereen rakennusvalvonnassa. Kandidaatintyö. TTY. 24. liite Paavolainen Antti, (2013b). Tampereen rakennuslupaprosessin sähköistäminen. Diplomityö. TTY. Saatavilla osoitteesta: Pietilä Ville, (2012). WSP Finland & Vantaan Sorttiasema. ArchMAD-lehti. (2/2012). 11. liite RYM Oy, (2012). BIMCity-työpaketti. Noudettu , osoitteesta: Arkistoitu versio saatavilla osoitteessa: webcitation.org/6cykzogwq Sälevaara Sampo, (2013). [kirjeenvaihto: Sälevaara Sampo]. 8. liite Urrila Anne, (2013). [kirjeenvaihto: Urrila Anne]. 9. liite Vastamäki Jouni, ( ). [kuvatiedosto ja kuvaus]. Noudettu , osoitteesta: Arkistoimaton. Vastamäki Jouni, (2012). Tietomalli rakennuslupamenettelyssä. ArchMAD-lehti. (4/2012). 12. liite Vastamäki Jouni, (2013). [kirjeenvaihto: Vastamäki Jouni]. 10. liite

21 LIITELUETTELO 1. Liite: Kirjeenvaihto Eräkaski Mikko 2. Liite: Kirjeenvaihto Hastio Pia 3. Liite: Kirjeenvaihto Holopainen Teemu 4. Liite: Kirjeenvaihto Jäväjä Päivi 5. Liite: Kirjeenvaihto Kulusjärvi Heikki 6. Liite: Kirjeenvaihto Laitinen Jarmo 7. Liite: Kirjeenvaihto Sireeni Jarkko 8. Liite: Kirjeenvaihto Sälevaara Sampo 9. Liite: Kirjeenvaihto Urrila Anne 10. Liite: Kirjeenvaihto Vastamäki Jouni 11. Liite: ArchiMAD _bimcity.pdf 12. Liite: ArchiMAD _rakennuslupa.pdf 13. Liite: Kotisiilo aloituspalaveri pdf 14. Liite: Kotisiilo kokouspöytäkirja docx 15. Liite: Kotisiilo mallin tarkastukset.doc 16. Liite: Kotisiilo rakennuslupa.doc 17. Liite: Lupaprosessi Espoo.pdf 18. Liite: Lupaprosessi Jyväskylä.pdf 19. Liite: Lupaprosessi Lahti.pdf 20. Liite: Lupaprosessi Oulu.pdf 21. Liite: Lupaprosessi KRYSP.pdf 22. Liite: Tietomallit ja rakennuslupakäytännöt hanke-ehdotus pdf 23. Liite: Yleiset tietomallivaatimukset osa 14, luonnos.pdf 24. Liite: Kandidaatintyö_Antti_Paavolainen.pdf 25. Liite: Rakennnusvalvonta_lainkäyttö_PSM pdf

22 LIITTEET Tämä versio raportista ei sisällä liitteitä, koska tiedot niiden julkaisuoikeuksista ovat puutteelliset. Osa liitteistä, kuten opinnäytetyöt ovat julkisia dokumentteja ja noudettavissa asianmukaisten tahojen verkkosivuilta. PRE-ohjelman osapuollilla on pääsy täydelliseen raporttiin liitteineen ohjelman LumoFlow-portaalissa.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

BIMCity lyhyesti. PRE-tulosseminaari 31.8.2011. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Anssi Savisalo

BIMCity lyhyesti. PRE-tulosseminaari 31.8.2011. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Anssi Savisalo RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? lyhyesti PRE-tulosseminaari Built Built Environment Process Innovations Reengineering Tavoitteet Määritellä ja luoda yhteinen toimintaympäristö maankäytön

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

BIMCity: Tietomallinnus tekee kaupungista älykkään

BIMCity: Tietomallinnus tekee kaupungista älykkään BIMCity: Tietomallinnus tekee kaupungista älykkään Jarmo Laitinen, TTY ja Anssi Savisalo, FCG PRE tulosseminaari 18.11.2013 BIMCity yksi PRE-tutkimusohjelman kuudesta työpaketista 2010-2013 Yhteistyökumppaneina

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart Tietomallinnuksen viime aikojen kuulumisia Anssi Savisalo johtava konsultti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10.2.2014 Page 1 RAKENNUS INFRASTRUKTUURI (kadut, kunnallistekniikka)

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) -SADe-ohjelma 2009

Lisätiedot

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015 Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen Road Show 2015 CGI Group Inc. 2013 Factan ja KuntaNetin Lupapisteintegraatio Lupapiste on Ympäristöministeriön yhteistyössä Solita Oy:n kanssa toteuttama

Lisätiedot

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä 3.6.2015, RAKLI Perttu Valtonen, Sweco PM Oy 1 Mitä tietoa suunnitelma sisältää?

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Vt 25 parantaminen

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Puollatko SAPA-palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 ) Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 23.-24.11.2011 Kuntatalossa. Reijo Korhonen, Vantaan kaupunki

KRYSP-seminaari 23.-24.11.2011 Kuntatalossa. Reijo Korhonen, Vantaan kaupunki KRYSP-seminaari 23.-24.11.2011 Kuntatalossa Reijo Korhonen, Vantaan kaupunki Rakennusvalvonnan rajapintojen käyttöönotto ja toteutuksessa olevat palvelut Historiaa: Seudullinen perusrekisteriyhteistyö

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 4532/10.03.00/2012 197 Oikaisuvaatimus katselmuspöytäkirjaan ja määräykseen, 49-50-15-12, Katri Valan tie 12, 02660 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma Ehdotusvaiheessa tehdään alustava pilottisuunnitelma. Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 2819/10.03.00/2013 123 Oikaisuvaatimus rakenneinsinöörin 23.5.2013 antamaan määräykseen, lupatunnus 2009-1833, kiinteistö 49-54-146-16, Degerbyntie 23, 02600 Espoo

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA KÄRKÖLÄ, LAHTI, NASTOLA Yhteneväinen ennakoitava lupakäsittely ja katselmusmenettely Yhteinen, kattava ohjeistus kotisivuilla ja paperimuodossa

Lisätiedot

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS KANTAVISTA RAKENTEISTA 477/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS POHJARAKENTEISTA 465/2014 SÄHKÖINEN ASIOINTI - LUPAPISTE RAKENNUSTYÖMAAN

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Seminaariesitelmä 28.5.-13 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö tietomallivaatimukset ja ohjeistus miten tietomallihanke toimii? tilaajan rooli tietomallihankkeessa

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Kohti kulttuurimuutosta Tiina Perttula Built Environment Process Innovations Reengineering Tuottavuus Infra-ala

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Taina Saari vs. vastaava rakennustarkastaja organisaatio Vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi hoitovapaalla Vs. vastaava

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Prosessimuutos kohti laajamittaista tietomallintamisen hyödyntämistä Tiina Perttula Built Environment Process

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma 1 (7) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi Rakennuslautakunta 30 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-340 kiinteistölle 405-7-31-2, As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 30 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE Lupatunnus 17-0115-R 14.03.2017 30 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7601-0002 Palkkionmaankatu 3, 33870 TAMPERE Pinta-ala 8706 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten

Lisätiedot

Valmistusprosessin kehittäminen/abb

Valmistusprosessin kehittäminen/abb Timi Tamminen, Toni Taavila ja Konsta Kilponen Valmistusprosessin kehittäminen/abb Metropolia Ammattikorkeakoulu Energiatekniikka Projektisuunnitelma 5.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Projektin

Lisätiedot

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 TOKA -projekti Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 Mikä on tietomalli? BIM = Building Information Model Rakennuksen tietomalli, (myös rakennuksen

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

Case: Isoisänsilta. Ville Alajoki / Aki Kopra

Case: Isoisänsilta. Ville Alajoki / Aki Kopra Isoisänsilta Case: Isoisänsilta Ville Alajoki / Aki Kopra 15.2.2017 2 Sovellettuna hankintaan - tiedonvaihtoa Suunnittelu Havainnollisuus Tarkastaminen Malli + piirustuksia Urakkatarjous Malli Määrät laskettu

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä rakennusjär jestyksen ja kaa vamääräys ten noudattamista rakentamises sa. Toiminnan tavoitteena

Lisätiedot

TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA. Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja

TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA. Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja Pekka Virkamäki Rakennusvalvontajohtaja, Vantaa HSY seminaari Viikki

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista

Lahden kaupunki. Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista Lahden kaupunki Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista SISÄLTÖ: -Sähköisen säilyttämisen lupaprosessi ja kokemuksia siitä -Luvan myöntäminen ja kuinka sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma 1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA Tomi Henttinen Arkkitehti SAFA buildingsmart Finland, puheenjohtaja buildingsmart - toiminnan tarkoitus Visio buildingsmartin tavoitteena

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa

Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa kartastopäällikkö Aija Holopainen Lahden kaupunki/maankäyttö Lahden teknisen ja ympäristötoimialan sähköiset palvelut Tavoitteeksi asetettiin,

Lisätiedot

PROSESSIN KEHITTÄMINEN. ESIMERKKINÄKÖKULMA: JULKINEN OHJAUS

PROSESSIN KEHITTÄMINEN. ESIMERKKINÄKÖKULMA: JULKINEN OHJAUS PROSESSIN KEHITTÄMINEN. ESIMERKKINÄKÖKULMA: JULKINEN OHJAUS Kristiina Sulankivi 19.1.2004 Tuotemallitieto rakennusprosessissa 19.1.2004, Kristiina Sulankivi 1 JULKINEN OHJAUS Viranomaisvaatimusten hallinta

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo Rakennuslautakunta 15 03.03.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 15 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Puollatko SAPA-palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta Lammin päivät 2016 Trimble Ympäristövalvonta Avaintrendejä julkishallinnossa Trimble Locus - Ratkaisu kunnille Kunnan teknisen toimialan perustietojärjestelmä Rakennetun ympäristön sekä yhdyskuntatoimen

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN LUPAKÄSITTELYSTÄ. Pientalorakentaminen pääkaupunkiseudulla Hotelli Presidentti

PIENTALOHANKKEEN LUPAKÄSITTELYSTÄ. Pientalorakentaminen pääkaupunkiseudulla Hotelli Presidentti PIENTALOHANKKEEN LUPAKÄSITTELYSTÄ Pientalorakentaminen pääkaupunkiseudulla Hotelli Presidentti 19.11.2014 Juha Veijalainen, lupayksikön päällikkö Helsingin rakennusvalvonta Sisältö Ennakoiva lupakäsittely

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet 2012 11.06.2013 Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeet KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleistä Sähköiset lupapalvelut Palautejärjestelmä

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 1 Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 8.5.2014 2 1. Lupahakemuksen vireille tuloa edeltävä vaihe (hankkeen suunnittelu) Hakemuksen sisältö- ja selvitysvaatimukset

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Jan Meszka 8.11.2017 Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta osana pelastuslaitoksen työtä Pelastuslaki: 27

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Tapren perusajatus Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi Tapre - hankkeen tavoite on luoda

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1790/2017 10.03.00 93 Purkamislupa-asia, 2017-233, Tontunmäentie 33 02200 ESPOO, Asunto Oy Riihitonttu c/o Talohallinta Oy Martinlaakso Päätöspäivämäärä 20.04.2017

Lisätiedot