TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto

2 2 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION 2014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA TAUSTA Talousarvion sitovuus Tilivelvolliset KESKEISET LAINSÄÄDÄNNÖLLISET MUUTOKSET HENKILÖSTÖKATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestörakenne ja sen muutokset Nettomuutto Työllisyys YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Kuntatalous Muutama näkökohta Virtain talouteen Toimintakatteen (nettomenojen kehitys) TYTÄRYHTIÖT JA LIIKELAITOS MARTTINEN Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot Linjatie 1 ja Linjatie Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntolat Kiinteistö Oy Tyrkönrivi Kiinteistö Oy Virtain Veteraanit Virtain Jäähalli Oy Virtain Yrityspalvelu Oy Osakkuusyhteisöt Liikelaitos Marttinen KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS Hallituksen tulosalue Sisäisen palvelukeskuksen tulosalue PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveystoimen tukipalveluiden tulosalue Ehkäisevän terveydenhuollon tulosalue Sairaanhoidon tulosalue Hammashuollon tulosalue Sosiaalityön tulosalue Kehitysvammahuollon tulosalue Lasten päivähoidon tulosalue... 37

3 Koti- ja vanhustyön tulosalue SIVISTYSLAUTAKUNTA Joukkoliikenteen ja hallinnon tulosalue Perusopetuksen tulosalue Lukiokoulutuksen tulosalue Aikuiskoulutuksen/Kansalaisopiston tulosalue Kirjasto- ja kulttuuritoimen tulosalue Liikunta- ja nuorisotoimen tulosalue Lasten päivähoidon tulosalue MERIKANTO-OPISTO TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Hallinnon tulosalue Ylläpidon ja rakentamisen tulosalue Ympäristövalvonnan tulosalue Kaukolämpölaitoksen tulosalue Vesihuoltolaitoksen tulosalue TULOSLASKELMAOSA Verotulot ja valtionosuudet Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Tuloslaskelma INVESTOINTIOSA Hankeryhmät Hankkeet RAHOITUSOSA YHTEENVETO MYÖNNETTÄVISTÄ AVUSTUKSISTA YHTEENVETO HANKKEISTA PERUSTURVAN HOITOHENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ JA MITOITUKSET OPPILASENNUSTEET JA OPETTAJIEN LUKUMÄÄRÄT NUORISOKESKUS MARTTISEN TALOUSARVIO TARKENNETTUJA TIETOJA VUODEN 2014 TALOUSARVIOSTA... 75

4 4 TALOUSARVION2014SEKÄTALOUSSUUNNITELMAN RAKENNEJATAUSTA Kunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tämän lisäksi talousarviosta ja taloussuunnitelmasta antaa ohjeita ja suosituksia Suomen Kuntaliitto. Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Kaupunginvaltuusto ohjaa kuntakonsernin toimintaa ja taloutta keskeisesti talousarvion avulla. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, tuloslaskennan, investointien ja rahoituksen näkökulmasta. Käyttötalousosan avulla valtuusto ohjaa kaupungin palvelutoimintaa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toimielimille ja niiden alaisille tehtäväalueille strategiaan ja hyväksyttyihin toimenpideohjelmiin perustuvat toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden vaatimat määrärahat ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kaupungin tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Investointiosan avulla ohjataan kaupungin investointeja. Se sisältää investointisuunnitelmat talousarvio- ja suunnitelmavuosille. Investointi-osan määrärahat ja tuloarviot valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin tai hankkeittain. Rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoitusosan lopussa esitetään näiden yhteenlaskettu muutos, joka kuvaa rahavirtojen vaikutusta kaupungin maksuvalmiuteen vuoden aikana. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. 1.1Talousarvionsitovuus Kaupunginvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita kaupungin toimielimiä ja viranhaltijoita. Käyttötalousosassa valtuusto myöntää toimielimille määrärahat ja asettaa toiminnalliset tavoitteet. Sitovuustaso on toimintamäärärahan ja tulotavoitteen erotus, eli toimintakate, ellei yksikkö ole hyväksytty nettobudjetoitavaksi. Lautakunta tai johtokunta voi tehdä muutoksia menomäärärahaan tai tuloarvioon, mikäli menojen ja tulojen erotus (=toimintakate) pysyy samana. Nuorisokeskus Marttinen on ollut kunnallisena liikelaitoksena aaen. Talousarviossa on sitovat Marttisen tavoitteet, mutta talousarvion hyväksyy Marttisen johtokunta ja se ei sisälly kaupungin omaan talousarvioon. Nuorisokeskus Marttiselle on asetettu vuodelle euron tulostavoite.

5 5 Kuntakonsernin tytäryhtiöiden tavoitteet ovat sitovia. Yhtiökokousedustaja on vastuussa siitä, että tavoitteet vahvistetaan myös osakeyhtiöiden kokouksissa. Investointiosassa valtuusto myöntää toimielimille määrärahat hankeryhmittäin tai hankkeittain. Hankeryhmän ja hankkeen bruttomääräiset määrärahat (sekä tuloarviot että menomäärärahat) ovat valtuustoon nähden sitovia. Suunnitelmapoistot ja laskennalliset erät eivät ole sitovia määrärahoja. 1.2Tilivelvolliset Kuntalain 75 :n mukaisesti tilivelvollisina pidetään kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäseniä, esittelijöitä sekä tehtäväalueiden johtavia viranhaltijoita. Edellä mainittujen lisäksi tilivelvollisina voidaan pitää itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita. Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia kaupunginvaltuuston jäsenyydestä. Tilivelvollisuus rajaa ne henkilöt, joiden kohdalta on erikseen tehtävä tilinpäätöksen yhteydessä päätös siitä, voidaanko heille myöntää vastuuvapaus vai kohdistetaanko heihin joku muistutus. Tilivelvollisuudella tarkoitetaan oikeudellisen vastuunalaisuuden lisäksi vastuunalaisuutta tehokkaasta johtamisesta tavoitteiden saavuttamiseksi. Vahvistaessaan talousarvion valtuusto hyväksyy tilivelvolliset. Tilivelvollisia ovat: Käyttötalous Toimielin Tulosalue kaupunginvaltuusto tarkastuslautakunta kaupunginhallitus hallitus sisäinen palvelukeskus keskusvaalilautakunta sivistysosasto tulosalueineen Merikanto-opisto tekninen osasto tulosalueineen perusturvaosasto terveystoimen tukipalvelut ehkäisevä terveydenhuolto sairaanhoito hammashuolto sosiaalityö kehitysvammahuolto lasten päivähoito koti- ja vanhustyö Investointiosa kaupunginhallitus perusturvalautakunta tekninen lautakunta rahoitusosa Tilivelvollinen kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja hallintojohtaja hallintojohtaja sivistystoimen johtaja rehtori tekninen johtaja perusturvajohtaja ylilääkäri ylilääkäri ylilääkäri ylilääkäri sosiaalijohtaja sosiaalijohtaja sosiaalijohtaja / toiminnon siirron jäeen sivistystoimen johtaja vanhustyön johtaja kaupunginjohtaja perusturvajohtaja tekninen johtaja kaupunginjohtaja

6 6 KESKEISETLAINSÄÄDÄNNÖLLISETMUUTOKSET Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelakia (sote-järjestämislaki) valmistellaan. Lakiehdotus on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn keväällä 2014 siten, että sotejärjestämislaki ja siihen liittyvät muut lait tulisivat voimaan vuoden 2015 alusta. Järjestämislain mukaiset sote-alueet, perustason alueet ja erityisvastuu-alueet aloittaisivat toimintansa viimeistään vuoden 2017 alusta. Kunnat ovat antaneet väliraportista lausuntonsa vuoden 2013 aikana. Kuntarakennelaki on astunut voimaan Kuntien selvitysvelvollisuus on aanut heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jäeen, kun sote-järjestämislaki on hyväksytty eduskunnassa. Kunnat ovat ilmoittaneet ministeriölle mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää yhdistymistä. Kunta voi hakea valtiovarainministeriöltä poikkeusta selvitysalueesta, jos kunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi tehdä selvityksen muulla kuin selvitysperusteiden osoittamalla alueella. Poikkeuksen hakemiselle ei ole määräaikaa, eli kunnat voivat hakea poikkeusta tarkoituksenmukaiseksi katsomassaan vaiheessa selvitystyötä. Selvitysalueesta poikkeamisen perusteena voi olla kuntajaon kehittämisen tavoitteet ja kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävän vaihtoehtoisen toiminnallisen kokonaisuuden muodostuminen, se, ettei toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei ole mahdollista erityisen harvan asutuksen vuoksi, suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaaminen tai saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaaminen. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Virtain kaupunki tekee kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen Ruoveden kunnan kanssa. Lisäksi Virtain kaupunki hakee poikkeusta kuntarakennelain mukaiseen selvitysalueeseen toiminnallisena kokonaisuutena, minkä Virtain kaupunki ja Ruoveden kunta muodostavat asukkaan väestöpohjalla. Syyskuussa 2013 astui voimaan kuntalain muutos, jonka mukaisesti kuntien tulee yhtiöittää (osakeyhtiö, osuuskunta tai säätiö) markkinoilla harjoitettu toiminta. Kuntien tulee yhtiöittää energialaitoksensa ja satamansa sekä käydä läpi muutoinkin toimintaansa valtiontukiongelmien poistamiseksi. Kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yhteistoimintana hoidettuja sekä monopolin muodostavia tehtäviä ei katsota markkinoilla harjoitetuksi toiminnaksi. Yhtiöittämisvelvollisuuteen esitetään muutamia poikkeuksia. Kunta voisi edelleen toimia vähäisessä määrin markkinoilla sekä silloin, kun se erityislain perusteella olisi nimenomaan mahdollista. Lain voimaantulon jäeen siirtymäaikaa on vuoden 2014 loppuun saakka. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjestämiselle siirtymäaika on kuitenkin vuoden 2016 loppuun saakka. Uusi vanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuussa Lailla pyritään turvaamaan ikääntyneen väestön hyvinvointi sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saanti. Lain määrittämä vanhusneuvosto aloittaa toimintansa vuoden 2014 alusta aaen.

7 7 Kuntalain kokonaisuudistusta valmistellaan. Kuntalain uudistamisen yhtenä kärkitavoitteena on pidetty kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista. Kuntalain kokonaisuudistus tehdään osana hallituksen kuntauudistusta. Kuntalain kokonaisuudistuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alusta aaen. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle lakiesitykset, joilla toteutetaan hallituksen raamisopimuksen yhteydessä syksyllä 2011 antama sitoumus käynnistää valmistelu koulutus- ja työhyvinvointivähennyksen käyttöönottamiseksi ja vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi juisella sektorilla. (HE 95/2013 ja 99/2013.) Uudistuksen tavoitteena on kannustaa työnantajia osaamisen kehittämiseen organisaation liike- tai palvelutoiminnan tarpeista lähtien, edistää muutostilanteisiin varautumista ja työurien pidentymistä. Tarkoituksena on näin parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Uudistus asettaa velvollisuuden järjestää koulutustilaisuuksia henkilöstölle. Yhteistoimintalain muutos edellyttää kuntia laatimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman yhteistoimintamenettelyssä. Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alussa osana hallituksen kuntauudistusta. Uudistuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja seeyttää valtionosuusjärjestelmää vähentämällä laskentakriteerejä ja poistamalla kriteerien päällekkäisyyttä. Järjestelmän kannustavuutta lisätään siirtämällä painopistettä kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Nykyisessä järjestelmässä olevat määräytymisperusteiden porrastukset poistetaan, mikä osaltaan vähentää kuntaliitosten esteitä. Nykyinen taajamarakennekriteeri korvataan työpaikkaomavaraisuuskriteerillä. Vieraskielisten määräytymisperuste laajennetaan koskemaan koko väestöä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön Kuntien välisten muutosten lieventämiseksi varaudutaan siirtymäaikaan. Potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa annettua EUdirektiiviä (nk. potilasdirektiiviä) sovelletaan kansallisesti vuoden 2014 alusta lähtien. Direktiivin mukaisesti henkilö voi hakeutua vapaasti terveydenhuoltoon toiseen EUlainsäädäntöä soveltavaan valtioon. Hänellä on oikeus saada jäikäteen korvausta kustannuksista samoin perustein, kuin jos hän olisi saanut kyseistä hoitoa kotimaassaan. Edellytys on, että vastaava hoito on korvattavaa kotimaassa.

8 8 HENKILÖSTÖKATSAUS Henkilöstön määrällä tarkoitetaan kyseisen vuoden viimeisenä päivänä voimassa olleiden palvelussuhteiden lukumäärää. Siihen sisältyvät vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät sekä työllistetyt ja oppisopimuksella työskentelevät. Ainoana ryhmänä on jätetty pois kansalaisopiston opettajat vähäisten opetustuntimäärien vuoksi. Vuoden 2013 osalta tarkastelupäivänä käytetään tilannetta, joka on kuvattu alla taulukossa. Kokonaishenkilöstömäärä 837 Virrat ja Ruovesi Virrat - kokonaismäärä 608 Virrat - vakinaiset 476 Virrat määräaikaiset 99 Virrat työllistetyt, oppisopimus 33 Virrat osa-aikaiset 98 Virtain kokonaishenkilöstömäärästä Ruovesi - kokonaismäärä 229 Ruovesi vakinaiset 189 Ruovesi määräaikaiset 37 Ruovesi työllistetyt, oppisopimus 3 Ruovesi osa-aikaiset 13 Ruoveden kokonaishenkilöstömäärästä Virtain kaupungin henkilöstömäärän kehitys ilman Ruoveden henkilöstöä Henkilöstön määrä Virtain kaupungin vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys ilman Ruoveden henkilöstöä Henkilöstönmäärä Vakituinen Määräaikainen *Määräaikaiset 2012 ja 203 ei sisällä työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia *Määräaikaiset ei sisällä oppisopimussuhteisia

9 9 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4.1 Väestörakenne ja sen muutokset Virtain kaupungin väkiluku oli ( ). Väkiluku on laskenut 69 asukkaalla vuoden aikana (-0.9 %). Väkilukuennuste on yhä aleneva kuluvalle vuodelle sekä ennustevuosille. Syyskuussa 2013 Virroilla on ollut asukasta. Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen mukaan Virroilla on vuonna asukasta. Väkiluvun kehitys, , syysk uu Väkiluku Nettomuutto Kuntien välinen nettomuutto on Virroilla negatiivinen. Vuoden 2012 aikana Virroilta muutti pois 335 asukasta, kun taas Virroille muutti 309 asukasta. Nettomaahanmuutto on Virtain osalta positiivinen. Vuoden 2012 aikana maahanmuutto oli +12 ja maastamuutto -4. Luonnollinen väestönlisäys on n. 50 vuositasolla. Nämä painavat Virtain väestökehityksen kokonaisuudessaan negatiiviseksi Väestönlisäys yhteensä Luonnollinen väestönlisäys Nettomuutto Suomessa Nettomaahanmuutto

10 10 Virtain väestörakenteelle on ominaista vuotiaiden vähäinen osuus, 13,3 %, kun koko maan tarkastelussa osuus on keskimäärin 16,4 %. Samoin yli 65-vuotiaiden osuus, 28,8 % on korkeampi kuin maassamme keskimäärin (18,8 %). Eläkkeellä olevien osuus, 35,6 % väestöstä, on näin ollen myös korkeampi kuin keskimäärin kunnissa (24 %). Tämän kaltainen väestörakenne johtaa siihen, että huoltosuhde, tunnusluku, joka kuvaa monta ei-työikäistä (0-14 ja 65- v) on yhtä työikäistä kohden (15 64 v), on Virroilla korkeampi kuin kunnissa keskimäärin. Kun koko maassa vuonna 2011 on sataa työllistä kohden ollut 52,9 ei-työikäistä, Virroilla vastaava luku on 68,8. Väestörakenteen samansuuntainen kehitys johtaa siihen, että huoltosuhde kasvaa ja Virroilla sataa työllistä kohden on ennusteen mukaan vuonna ,9 ei-työikäistä. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % vuotiaat 24,2 % 24,3 % 24,3 % 25,0 % 25,6 % 26,3 % 27,4 % 28,8 % vuotiaat 61,9 % 61,8 % 62,1 % 61,7 % 61,0 % 60,6 % 59,3 % 57,9 % 0-14 vuotiaat 13,9 % 13,9 % 13,6 % 13,4 % 13,3 % 13,1 % 13,3 % 13,3 % 4.3 Työllisyys Työttömien lukumäärä elokuun 2013 lopussa oli 283, työttömyysaste 9,3 %. Virtain työvoima on henkilöä. Vastaavana ajankohtana vuonna 2012 työttömiä oli 275, työttömyysaste 8,8 %. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 50 henkilöä (08/ henkilöä) ja yli 50-vuotiaita 127 henkilöä (08/ henkilöä). Samanaikaisesti Pirkanmaan työttömyysaste oli 13 % ja koko maan 7,1 %.

11 11 YLEINENTALOUDELLINENTILANNE Suomen kansantalous mateli vuoden 2012 taantumassa, sillä vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksen kasvu jäi vain hieman nollan yläpuolelle. Myös vuoden 2013 aupuoli oli odotettua heikompaa. Epävarmuus ja heikko kysyntä ovat levinneet myös palvelusektorille, kun vähittäiskaupan myynti on joutunut vaikeuksiin. Vientisektorin ongelmat ovat jatkuneet myös. Valtionvarainministeriö arvioi, että kokonaistuotanto tulee laskemaan 0,5 prosenttiyksikköä vuonna Vuodelle 2014 povataan yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Bruttokansantuotteen kasvun ennusteet ovat yhden ja kahden prosentin tuntumassa olettaen että kotimainen kulutus ja vientikysyntä piristyvät. Keskitetty työmarkkinaratkaisu vaikuttanee myös talouden kasvuedellytyksiin myönteisesti. Kuluttajahintojen nousu on arvioitu hidastuvan vuoden 2014 aikana. Valtionvarainministeriön tekemän arvion mukaan kuluttajahintaindeksi kohoaa tänä vuonna vuositasolla keskimäärin noin 1,6 prosenttia ja ensi vuonna noin 2,1 prosenttia. Paansaajien ansioindeksin on arvioitu hidastuvan keskitetyn työmarkkinaratkaisun johdosta ja jäänee 1,5 prosentin tuntumaan. Työttömyyden kasvu kiihtyi vuoden 2013 aikana ja työttömyysasteen on ennustettu nousevan 8,3 prosenttiin. Hidas talouskasvu elvyttää kuitenkin työttömyystilannetta, mutta työllisten määrän odotetaan jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle. Valtiontalouden alijäämän on arvioitu nousevan peräti 9 miljardiin euroon vuonna Kuntatalous2014 Kuntatalous on kiristynyt entisestään. Kun tarkastellaan peruspalvelubudjetin yhteydessä laadittua painelaskelmaa, vuoden 2013 kuntien kokonaistuloksesta on näkymä ollut n milj. euroa negatiivinen. Tulokseen on laskettu parantavina erinä verotulojen kertaerät n milj. euroa. Kunnat ovat sopeuttaneet toimintaansa tänä vuonna, mutta vuodesta 2014 tulee todennäköisesti erittäin voimallinen sopeuttamisen vuosi. Valtion vuoden 2014 budjettiesitys annettiin varsin epävarmassa kansainvälisen ja kansallisen talouden ilmapiirissä. Budjettiesityksen yleisperusteluihin sisältyvän peruspalvelubudjetin mukaan esitys kiristää kuntataloutta vuonna 2014 n. 257 milj. eurolla, tähän lukuun sisältyy mm. peruspalvelujen valtionosuusleikkaus 362 milj euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien jäädyttäminen n. 36 milj. euroa. Valtionosuuksien leikkaus vuodesta 2012 aaen on kokonaisuudessaan 1,1 mrd. euroa vuonna Laskennallisesti se tarkoittaa keskimäärin n. 1,25 kunnallisveroprosentin nostoa. Vuoden 2014 valtionosuudet pienenevät kokonaisuudessaan verrattuna vuoteen Esityksessä oli myös myönteisiä asioita kuntien kannalta. Hallitus mm. kompensoi kunnille kaikki veroperusteiden muutosten aiheuttamat menetykset, kiinteistöveroa kehitetään niin, että kuntien verotulot kasvavat n. 100 milj. eurolla ja jäteveron tuottoa vastaava euromäärä eli 70 milj. euroa siirretään kunnille.

12 12 Vuoden 2013 lisätalousarviossa sisäilma- ja kosteusvauriohankkeet saivat avustusta 15 milj. euroa sosiaali- ja terveyshuollon rakennuksiin ja 35 milj. euroa yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien rakennuksiin. Peruspalvelubudjetin painelaskelma kuntien tulosnäkymästä vuodelle 2014 on 1,1 mrd. euroa negatiivinen. Tähän tulokseen vaikuttavat kuitenkin mm. maltillinen pakaratkaisu sekä kuntien veronkorotukset. Valtion vuoden 2014 talousarvion valmistelu huipentui hallituksen budjettiriiheen, jonka yhteydessä tehtiin päätöksiä myös niin sanotun juisen talouden kestävyysvajeen hallitsemiseksi (ns. rakennepoliittinen ohjelma). Kestävyysvajeen noin 9,5 miljardin kokonaisuudesta kuntien kontolle on laitettu lähes puolet, noin 4 miljardia euroa. Kunnille kohdistuvasta kokonaisuudesta valtio hoitaisi noin yhden miljardin vuoteen 2017 mennessä keventämällä kuntien velvoitteita ja tehtäviä. Toisen miljardin kunnat hoitaisivat vastaavasti itse korottamalla veroja ja tehostamalla toimintaa. Pidemmällä aikavälillä kuntien tuottavuutta parantamalla tulisi saada aikaiseksi vielä kaksi miljardia euroa. Leikkaustavoitteista huolimatta kuntien tehtävät lisääntyvät. Vuonna 2013 voimaantullut vanhuspalvelulaki lisäsi jo tehtäviä vanhustenhuollossa. Vuoden 2014 aikana muun muassa toisen asteen koulutuksen oppilashuoltoa kehitetään merkittävästi. 5.2MuutamanäkökohtaVirtaintalouteen Taloushallinnon tavoitteena on antaa kunnan päätöksentekijöille hyvää ja havainnollista tietoa kunnan taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä. Keskeisenä keinona on tilinpäätösinformaatio. Alla olevassa graafissa on esitetty tilikausien yli- ja alijäämien kehitys vuosina tilinpäätöstietojen mukaisesti. Tilikauden yli-/alijäämät, Tilikaudet aina vuoteen 2010 saakka ovat olleet ylijäämäisiä. Talouden suunta on kääntynyt ja tilikaudet 2011 ja 2012 ovat vaipuneet alijäämäisiksi. Tilinpäätösennuste 2013 povaa myös alijäämäistä tilikautta.

13 13 Vuosikate/poistot kertoo vuosikatteen osuuden poistojen kokonaismäärästä. Talous on kestävällä tasolla ilman lisälainanottoa, jos vuosikate riittää kattamaan poistot kokonaisuudessaan eli tunnusluku on 100 % tai sen yli. Omavaraisuusaste kertoo oman pääoman suhteesta koko pääomaan. Tunnusluku on laskussa, mutta on vielä hyvällä tasolla. Kriisikunnalla tunnusluku on alle 50 % , , Vuosikate /poistot % Omavarasuusaste % 78,8 73,4 71 Virtain kaupungilla on kertynyttä ylijäämää per asukas vielä tilanteessa euroa. Kertynyt ylijäämä on laskenut alijäämäisten tilikauden vuoksi, mutta on vielä merkittävän hyvällä tasolla. Lainakanta per asukas on nousussa, mutta sitä on vielä kuntien keskimääräiseen lainakantaan nähden suhteellisen vähän, 789 euroa / asukas, kun lainamäärä per asukas on kunnissa keskimäärin euroa/asukas Kertynyt ylijäämä /asukas Lainakanta /asukas

14 14 5.3Toimintakatteen(nettomenojenkehitys) Toimintakatteella tarkoitetaan toimintatulojen ja menojen erotusta. Toimintakatteen kehitykseen vaikuttavat asukasluvun muutos, väestön ikärakenteen kehitys ja tehtävien lisäykset sekä vähennykset. Tutkimusten mukaan toimintatulojen ja -menojen erotus, toimintakate, on parempi tapa arvioida talouden kehitystä tulevaisuuteen kuin yksittäisten toimintatulojen ja menojen tarkastelu. Toimintakatteen vuosittainen kehitys kertoo siitä, paljonko enemmän (tai vähemmän) kyseisenä vuonna palvelutuotannosta jää maksettavaksi verorahoituksella (verotulot+valtionosuudet). Toimintakatteen kasvua on pyrittävä hillitsemään. Toimintakate kuvaa sitä, paljonko käyttötaloudesta jää rahoitettavaksi Toimintakatteen kehitys 2011 TA2012 TP2012 TA2013 ENN2013 TA2014 Toimintakate, % 6,89 % 5,67 % 2,52 % 3,29 % 0,56 % Toimintatuotot, -kulut ja kate on kuvattu vuodesta 2012 aaen alla olevaan kuvaan TP TA2013 TA2013+ MUUT TPennust e 2013 TA 2014 Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Toimintatuotot suhteessa toimintakuluihin ovat noin 23 %. Tämän osan toiminta rahoittaa itse itseään ja loppu joudutaan rahoittamaan verorahoituksella. Henkilöstön paattomat vapaapäivät Työnantaja suosittelee paattomien vapaapäivien käyttämistä aina kun työtilanne sen sallii.

15 15 TYTÄRYHTIÖTJALIIKELAITOSMARTTINEN Kaupunki omistaa 100 % omistussuhteella Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot, Kiinteistö Oy Virtain Veteraanit, Kiinteistö Oy Tyrkönrivin, Kiinteistö Oy Virtain Opiskelijaasuntolan ja Virtain Yrityspalvelut Oy:n. Lisäksi kaupungilla on 75 % omistusosuus Kiinteistö Oy Killinpolusta ja 62,8 % omistusosuus Virtain Jäähalli Oy:stä. 1.KiinteistöOyVirtainVuokratalot Aravakohteiden käyttöasteessa on havaittavissa pientä laskua. Vaikuttavia tekijöitä ovat kysynnän vähentyminen, opiskelijoiden vähentyminen ja remonttitarpeet. Arvioitu käyttöaste vuodelle 2014 on 94 %. Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot tulee korottamaan vuokratasoa 0,35 /m²/kk. Tuloksen osalta tähdätään 0 tulokseen. Huoneistoremontit tullaan edelleen toteuttamaan tulorahoituksella. Louhenkatu 4 osalta talousarviovuoden aikana pyritään yhteistyössä kaupungin kanssa selvittämään kohteen siirtäminen kaupungin tilapalvelulle LinjatiejaLinjatie Virtain kaupunki on omistaja-ohjauksena antanut tehtäväksi muuttaa Linjatie 1 osakeyhtiöksi sekä aloittaa sen osakkeiden markkinointi ja myynti. Ns. kovarahoitteisten kohteiden osalta tilanne jatkuu entisenlaisena ja Linjatie 1 tappio rasittaa kassavarantoja. Linjatie 5 tulee toimeen tulorahoituksella. 6.2KiinteistöOyVirtainOpiskelija-asuntolat Opiskelija-asuntoloiden suhteen syksy 2013 oli huomattavasti odotettua huonompi. Asuntolan käyttöaste romahti noin 90 prosentista 46 prosenttiin. Vaikka vuokratasoa nostettiin syksyksi 0,40 /m²/kk, ei se tule riittämään kulujen peittämiseen. Vuokratasoa ei tällä käyttöasteella pysty nostamaan kulutasolle. Kesähotellitoiminta jatkuu kesän Kesähotellin pitäjällä on kiinnostusta jatkaa toimintaa myös ensi kesästä eteenpäin. Tredu jatkaa Virroilla toisen asteen ammatillista koulutusta nykyisessä laajuudessa. Oppilasasuntola on kiinteä osa nuorison koulutuksen keskittämiseen tähtäävää Virratkampus -suunnitelmaa. 6.3KiinteistöOyTyrkönrivi Kiinteistö Oy Tyrkönrivin hallitus on saanut Virtain kaupunginhallitukselta sekä ARA:lta luvan kiinteistön myyntiin. Virtain kaupunki omistajana käynnistää kohteen myynnin. Yhtiön laina erääntyy maaliskuussa 2014.

16 16 6.4KiinteistöOyVirtainVeteraanit Kiinteistö Oy Virtain Veteraanien huoneistossa ollaan tekemässä isohkoja remontteja. Huoneistojen keittiöt uusitaan ja kahteen huoneistoon on tehty huoneistokohtaiset saunat, joita kokemusten jäeen on tarkoitus tehdä lisää. Vuokria korotetaan 0,20 /m²/kk, vuokra aaen on 6,50 /m²/kk. Saunallisten huoneistojen vuokratasoksi määriteltiin 10 /m²/kk. Korjaukset on tehty tulorahoituksella. 6.5VirtainJäähalliOy Kaupunki omistaa Virtain Jäähalli Oy:stä 62,8 % tavoitteenaan turvata edellytykset aktiiviseen harrastustoimintaan. Virtain Jäähalli Oy:lle asetettuna tulostavoitteena on selviytyä käyttömenoista sekä lainojen lyhennyksistä omalla tulorahoituksella. Yhteistyö ja avustussopimus kaupungin ja yhtiön välillä on tarkastettu vuonna Vuoden 2014 toiminnallisena tavoitteena on myydä maksullista tuntia sekä turvata kouluille sopimuksen mukaiset 400 tuntia. Vuoden 2014 tulostavoitteena on vähintään 0-tulos. Taloussuunnitteluvuosien aikana kylmälaitteet ovat uuden lainsäädännön velvoitteesta uusittava. 6.6VirtainYrityspalveluOy Virtain Yrityspalvelu Oy toimii nykyisin peästään vuokraten teollisuustiloja yrityksille. Hallitus koostuu nykyisin kolmesta jäsenestä ilman varajäseniä. Liskintiellä sijaitseva teollisuushalli on ollut tyhjänä 04/2013 aaen. Tähän pyritään etsimään uusi yritys mahdollisimman pikaisesti. Muutoin kaikki vuokrattavana olevat tilat ovat käytössä. 6.7Osakkuusyhteisöt Kaupungin osakkuusyhtiöt ovat Kiinteistö Oy Virtain Virastotalo (omistus 25,40 %), Koillis-Satakunnan Sähkö Oy (omistus 41,2 %), Kiinteistö Oy Illansuu (omistus 39 %) ja Kiinteistö Oy Kanttorinrinne (omistus 39 %). Koillis-Satakunnan Sähkö Oy on osakkuusyhteisöistä merkittävin. Omistusta on edelleen keskitetty kuntiin, joilla on kiinnostusta kehittää yhtiön toimintaa. Yhtiön maksaman osingon taso on pysynyt vakaana. Vuonna 2012 osinko kaupungille oli ,00 euroa. 6.8LiikelaitosMarttinen Liikelaitos Marttinen on kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä toimiva nuoriso- ja matkailukeskus. Liikelaitoksen ensisijaisena tehtävänä on hoitaa valtakunnallisille nuorisokeskuksille nuorisolainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä. Keskuksen tulee toteuttaa nuorisolain (72/2006/ 12) tarkoitusta ja lähtökohtia sekä olla yleishyödyllinen. Keskuksen mahdollinen ylijäämä on käytettävä keskuksen ja sen palvelujen kehittämiseen. Keskuksen toiminnasta pääosan tulee olla nuorisokäyttöä tavoitteena vähintään 2/3 keskuksen käytöstä (asetus 103/2006/ 9). Nuorisotoiminnan menoihin saadaan valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Nuorisolainsäädäntöön perustuvan ensisi-

17 17 jaisen tehtävänsä mukaan Marttinen palvelee alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa, leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä nuorten aktiivista kansalaisuutta edistävää toimintaa ja toimii tarvittaessa nuorisotyön kehittämiskeskuksena ja kuntien nuorisotyön alueellisena palvelukeskuksena sekä antaa tarvittaessa nuorisotyön jatko- ja täydennyskoulutusta. Marttisen kokous- ja juhlatalotoiminta tukee ja luo mahdollisuuksia keskuksen ympärivuotiselle nuorisotoiminnalle. Erillinen tulosalue, Perinnekylä, on perinnepohjainen kulttuurimatkailualue, jossa on kolme museota sekä lähes 30 muuta museaalisesti ja paikallishistoriallisesti arvokasta rakennusta. osa rakennuksista on vuokrattu matkailua palvelevan yritystoiminnan käyttöön. Kaupunki avustaa perinnekylän toimintaa eurolla. Talousarviovuosi 2014 Marttisen palvelukysynnän odotetaan jatkuvan lievästi nousujohteisena siten, että käyttöpäivät muodostuvat perusnuorisotoiminnasta (leirikoulut, rippileirit, järjestöjen leirit, muu nuorisotoiminta) ja sosiaalisesta nuorisotyöstä (Nuotta-valmennus ja perhetyö sekä työpajatoiminta). Nuorisotoiminnan kysynnän taustalla ovat panostukset toiminnan ja toimintaympäristön pedagogiseen kehittämiseen sekä palveluiden monipuolistaminen (sosiaalinen nuorisotyö, valmennus-, koulutus- ja muut tukipalvelut). Nuorisotoimintaa tukevan muun toiminnan osalta kysynnän arvioidaan jatkuvan myös lievästi nousevana, majoitusmyynnin kehitys on kuitenkin edelleen heikko. Vuoden 2014 aikana tehdään päätökset kuntalain muutoksen tuoman yhtiöittämisvelvollisuuden vaikutuksesta Marttisen toimintaan aaen. Yhtiöittämiskeskustelun yhteydessä tarkastellaan ja päätetään myös Perinnekylän osalta jatkotoimista. Liikelaitos Marttiselle on asetettu euron positiivinen tulostavoite vuodelle Marttinen on toiminut liikelaitoksena aaen. Talousarviossa huomioidaan Marttisen sitovat toiminnalliset tavoitteet (nuorisokäyttöpäivät päivää ja muu kuin nuorisokäyttö päivää), mutta talousarvion hyväksyy Marttisen johtokunta ja se ei sisälly kaupungin omaan talousarvioon. Marttisen talousarvio on suositusten mukaisesti talousarvion liitteenä.

18 18 KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa sitovuustasoltaan vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Muut tavoitteet ovat toimielimen toimintaa ohjaavia talousarviovuoden tehtäväkokonaisuuksia sitovaan tavoitteeseen pääsemiseksi. Käyttötalouden sitova määräraha on toimintamenojen ja toimintatulojen erotus, toimintakate. Lautakunta tai johtokunta voi tehdä muutoksia menomäärärahaan ja tuloarvioon, mikäli niiden erotus, toimintakate pysyy samana. Sitova määräraha on seeyden vuoksi tummennettu toimielimittäin. Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valtuuston ja kunnan muiden toimielinten on talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Laissa tai sen perusteluissa ei ole tarkemmin määritelty perusteita, joilla jaottelu toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin tehdään. Toiminnallinen tavoite liittyy nimensä mukaisesti toimintaprosessin ohjaamiseen ja taloudellisilla tavoitteilla ohjataan kunnan tulo- ja pääomarahoitusta sekä resurssien jakoa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Virtain kaupungin konsernistrategian vuosille Yhteisen tulevaisuutemme tekijät. Strategian lähtökohtana on visio: Virrat, erinomainen paikka elää, asua ja yrittää. Konsernistrategian keskeiset tavoitteet yhteisen tulevaisuuden tekijöinä ovat: 1. Turvataan terve kuntatalous, joka turvaa elinvoimaisuuden ja palvelut 2. Otetaan painopisteeksi lapset ja nuoret, sillä heissä on tulevaisuus 3. Virrat on yritysten menestystä tukeva kaupunki, jossa yritykset tulevat kuulluksi 4. Rakennetaan vahva strategisesti tärkeiden yhteistyökumppaneiden verkosto 5. Kuntalaisia kuunnellen asiakaspalvelua kehittäen Näiden yleisten tavoitteiden lisäksi konsernistrategiassa on linjattu tavoitteet toimielimittäin. Talousarviovuoden toiminnallisten tavoitteiden laadinnan lähtökohtana ovat konsernistrategian yhteiset tulevaisuuden tekijät ja toimielinten strategiset tavoitteet aina vuoteen 2016 saakka. Aiempiin talousarviovuosiin verrattuna toiminnallisia tavoitteita on tarkennettu ja näkökulmana on se, että toimielimellä on yhteiset toiminnalliset tavoitteet, joihin kukin tulosalue osaltaan pyrkii. Vuosittain toiminnallisten tavoitteiden tarkoitus on kehittää toimintaa kohti strategisia tavoitteita siten, että strateginen tavoite saavutettaisiin viimeistään vuonna 2016.

19 19 KÄYTTÖTALOUS, YHTEENVETO KAUPUNGINVALTUUSTO Talousarvio 2013 Talousarvio 2014 TOIMINTATULOT 0 0 TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATULOT 0 0 TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE MERIKANTO-OPISTO TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE VIRTAIN KAUPUNKI YHTEENSÄ TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE

20 20 7.1KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain 13 :ssä. Vuonna 2014 aaa tämänhetkisen valtuuston toinen vuosi neljän vuoden toimikaudesta. Yhtenä vuoden 2014 kokonaisuutena valtuuston tehtäväksi tulee mm. kuntarakennelain edellyttämät ratkaisut lain edellyttämän aikataulun niin toteutuessa. Lisäksi valtuusto hyväksyy vuoden aikana hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointikertomuksen tekeminen toimii kunnan tärkeän tehtävän kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen perustana. Laadinta on aloitettu vuonna Talousarviovuoden aikana parannetaan kuntademokratiaa lisäämällä yhteydenpitoa asukkaisiin mm. Virrat-Areenan kautta ja järjestämällä kyläkohtaisia yhteistyötilaisuuksia. Kuntalakiin on lisätty säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kuntalain mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan operatiivinen vastuu on kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla. Valtuuston lakisääteisenä tehtävänä on päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta vuoden 2014 aikana. Talousarviovuodelle on budjetoitu kaupunginvaltuuston toiminnasta aiheutuvat menot. Verrattuna edelliseen talousarvioon menot kasvavat maltilliset 0,42 %. Kaupunginvaltuustolla ei ole tuloja. Taloudelliset tavoitteet KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2012 TA 2013 TA 2014 TOIMINTATULOT /14 % TS 2015 TS 2016 TOIMINTAMENOT ,42 % TOIMINTAKATE ,42 % KESKUSVAALILAUTAKUNTA Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten vaalien, kunnallisvaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä. Europarlamenttivaalit järjestetään toukokuussa Taloussuunnittelukauden aikana järjestetään myös eduskuntavaalit keväällä 2015 sekä kuntavaalit syksyllä Kaupunginvaltuusto päätti uudesta äänestysaluejaosta. Uudet äänestysalueet ovat keskusta pohjoinen ja etelä, Vaskivesi, Kurjenkylä, Liedenpohja, Killinkoski ja Kotala. Taloudelliset tavoitteet KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE

21 21 7.3TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan huolehtia kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, yhteen sovittaa kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain 72 on muutettu siten, että tilintarkastajien toimikautta ei enää ole sidottu valtuustokauteen. Tilintarkastus on kilpailutettava ja tarkastajat valitaan enintään kuudeksi vuodeksi. Talousarviovuodelle on budjetoitu tavanomaiset tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan menot. Vuonna 2013 toimi kaksi tarkastuslautakuntaa päällekkäin, mikä selittää talousarviomäärärahan negatiivisen kehityksen. Tarkastuslautakunnalla ei ole tuloja. Suunnitelmavuosille budjetointi on laadittu samoin periaattein. Taloudelliset tavoitteet TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TA 2014 TOIMINTATULOT 2013/14 % TS 2015 TS 2016 TOIMINTAMENOT ,3 % TOIMINTAKATE ,3 %

22 22 7.4KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus johtaa, ohjaa ja koordinoi kaupungin päätöksentekoa, organisaation ja palveluiden suunnittelua ja kehittämistä sekä taloutta siten, että kaupunki kehittyy kaupungin toiminta-ajatuksen ja valtuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus jakautuu kahteen tulosalueeseen hallitukseen ja sisäiseen palvelukeskukseen. Kaupunginhallitus käynnistää johdon suunnittelukeskustelut vuonna Talousarviovuoden aikana määritellään keskeiset raportoitavat tunnusluvut osastokohtaisesti. Raportointiohje annetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Henkilöstön määrä ja muutokset suunnitelmakaudella Tulosalue Henkilöstö Henkilöstö Muutokset 2014 Hallitus 9* 8** - Sisäinen palvelukeskus (kanslia 6,5, taloushallinto 9, tietohallinto 3, monistamo 1) 18,5 19,5*** +1 tietohallinto, +1 rahatoimisto Yhteensä 27,5 27,5 29,5 * Maaseututoimi siirtynyt Keuruun henkilöstöksi ** kaavoitusarkkitehti siirtyi hallituksen alaiseen toimintaan *** taloushallinnossa aloittanut pakakirjanpitäjä Muutokset talousarviovuonna: Ruoveden tietohallinnon työntekijä siirtyy Virtain kaupungin tietohallinnon henkilöstöön vuoden 2014 alusta aaen. Taloushallinto rekrytoi yhden uuden kirjanpitäjän. Taloudelliset tavoitteet KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TA 2013 TA /14 % TS 2015 TS 2016 TOIMINTATULOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Konsernistrategiassa kaupunginhallituksen alaiselle toiminnalle asetetut strategiset tavoitteet ovat seuraavat: 1. Virtain kaupunki on hyvä työnantaja 2. Virtain kaupunki uudistaa palvelutuotantoa talouden tasapainosta huolehtien 3. Virtain kaupunki edistää elinkeinotoimintaa Näistä johdetut sitovat operatiiviset tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet vuodelle 2014 ovat: Kaupunginhallitus ohjeistaa perusturvaa kehittämään lääkärin vastaanottopalveluja ,00 euron määrärahalla, joka katetaan rahoitustuotoista.

23 23 Strateginen tavoite KAUPUNGINHALLITUS Operatiivinen tavoite Toimenpiteet / laadulliset mittarit Yhtenäinen henkilöstöpolitiikka huomioiden SOTE-yhteistyö Ruoveden kunnan kanssa 1. Valmiit tehtävien arvioinnit 2. Yhtenäiset henkilöstölomakkeet 3. Laaditaan selvitys henkilöstöjaoksen perustamisesta Virtain kaupunki on hyvä työnantaja Virtain kaupunki uudistaa palvelutuotantoa talouden tasapainosta huolehtien Sisäisen tiedotuksen parantaminen Johdon suunnittelukeskustelut Kehityskeskustelut Kouluttaminen Laaditaan kunnalle palvelu- ja hankintastrategia 2014 Tietohallinto ja muu yhteistyö Ruoveden kunnan kanssa siten, että yhteistyö on kustannustehokasta ja laadukasta Strategisen suunnittelun ja talousarvioprosessien kehittäminen Kunnan kehittäminen 1. Uusien nettisivujen hyödyntäminen tiedotuskanavana 2. Intran hyödyntäminen sisäisenä tiedotuskanavana 3. Osastojen keskinäisen tiedonjaon parantaminen 4. Vuorovaikutuksen lisääminen johdon ja henkilöstön välillä 1. Järjestetään säännölliset keskustelut määrärahojen, tuloksien ja tavoitteiden toteumasta johtamisen välineenä 1. Järjestetään säännölliset ja tavoitteelliset kehityskeskustelut 1. Järjestetään riittävästi koulutuksia henkilöstölle ja luottamushenkilöille (vähintään KVTES-koulutus ja hankintakoulutus) 1. Palvelutarjonnan ja hankintatoiminnan kartoittaminen 2. Palvelu- ja hankintastrategian hyväksyminen 3. Lisätään hankinta- ja sopimusosaamista keskitetty ohjaus käynnistetään 1. Tietoverkon kilpailutus Hyväksytty tietohallintostrategia, joka ohjaa ja opastaa tietoteknisiä ratkaisuja 3. Kuntaliitosselvityksen laadinta 1. Talouden tasapainottamisohjelman laadinta ja toteuttaminen 2. Kuukausittainen talousraportointi kuukauden jäimmäiseen hallituksen kokoukseen 3. Strategian, talousarvion ja hyvinvointikertomuksen yhteensovittaminen talousarvioprosessissa 1. Edistetään koulutuksen säilymistä paikkakunnalla kehittämällä Kampus-toimintaa

24 24 Strateginen tavoite KAUPUNGINHALLITUS Operatiivinen tavoite Toimenpiteet / laadulliset mittarit Hankintatoiminnassa huomioidaan paikalliset markkinat 1. Hankinta-asiamies-palvelu 2. Kouluttaminen Virtain kaupunki edistää elinkeinotoimintaa Aloittavien yrittäjien neuvonta Edistetään vuorovaikutusta ja tiedotusta yrittäjien kanssa Edistetään kaavoitusta 1. Neuvonta järjestetään 1. Koulutukset ja muut tilaisuudet 1. Kaavoitusprosesseja edistetään aktiivisesti huomioiden kokonaiskustannukset 7.4.1Hallituksentulosalue Hallituksen alaiseen toimintaan kuuluvat kaupungin elinkeinopolitiikka, työllistäminen (työpajat, työllisyystyöt), maaseututoimi, hankkeet, hallituksen myöntämät avustukset, kaavoitus ja kehittäminen. Lakisääteiset maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut tuottaa Keuruun kaupunki isäntäkuntamallilla (aoi ). Työllistämisen ja työpajatoiminnan tehtävänä on tukea työmarkkinoille sijoittumista ja huolehtia pitkään työttöminä olleiden henkilöiden aktivointisuunnitelmien laatimisesta tai työllistää heidät. Talousarviovuosi 2014 Talousarviovuonna hallitus valmistelee ja koordinoi kuntarakennelain mukaiset selvitykset sekä kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvoitteen mukaiset toiminnot. Lisäksi mm. kartoitetaan lukiokoulutuksen yhteistyömahdollisuudet, laaditaan palvelu- ja hankintastrategia sekä pyritään edistämään Kampus-toimintaa. Talousarviovuoden aikana kunta- ja yritystonttimarkkinointia toteutetaan osallistumalla messuille, matkailuesitteillä ja mainoksilla sekä järjestämällä matkailuinfoa. Yrittäjille järjestetään erilaisia koulutuksia ja tilaisuuksia sekä osallistutaan seudullisiin ja alueellisiin elinkeinotoimen yhteishankkeisiin sekä organisoidaan yritysneuvonta uudelleen. Kaavoitusohjelman mukaisten kaavahankkeiden edistäminen otetaan tärkeäksi näkökohdaksi talousarviovuodelle. Taloudelliset tavoitteet HALLITUS TP 2012 TA 2013 TA /14 % TS 2015 TS 2016 TOIMINTATULOT ,11 % TOIMINTAMENOT ,22 % TOIMINTAKATE ,74 %

25 Sisäisenpalvelukeskuksentulosalue Sisäinen palvelukeskus vastaa talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnon palveluista, asianhallinnan toimivuudesta sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston valmisteluja toimeenpanotehtävistä. Sisäisen palvelukeskuksen muodostavat kaupunginkanslia, taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Taloudelliset tavoitteet SISÄINEN PALVELUKESKUS TP 2012 TA 2013 TA /14 % TS 2015 TS 2016 TOIMINTATULOT ,02 % TOIMINTAMENOT ,34 % TOIMINTAKATE ,30 % Sisäisen palvelukeskuksen tulojen nousu selittyy päivitetyllä tietohallinnon ja taloushallinnon veloitusmalleilla. Vastaavasti menomäärärahassa on varattu tietohallinnon osalta todelliset lainmukaisen ja laadukkaan palvelun edellyttämät määrärahat. Määrärahassa näkyy myös taloushallinnon lisäresurssin henkilöstömenoon varaus. Kaupunginkanslia Kaupunginkanslia vastaa kaupungin hallinnon valmistelusta. Kaupunginkansliaan kuuluvat tietohallinto ja henkilöstöhallinto. Talousarviovuosi 2014 Talousarviovuoden aikana kehitetään kaupungin asiakaspalvelua tarkastelemalla kaupungintalon aukioloaikoja uudelleen, tiedotusta parantamalla mm. uusittujen Internetsivujen tehokkaammalla hyödyntämisellä sekä järjestämällä kaikille avoimia tilaisuuksia. Tietohallinto Tietohallinto johtaa, koordinoi ja kehittää koko kaupungin tietohallintoa sekä järjestää itse tai ostopalveluna kaikille asiakkailleen määriteltyjä tietotekniikkapalveluja. Talousarviovuosi 2014 Tietohallinto on kaikille yhteinen tukipalvelu, jonka osalta siirrytään uudistettuun sisäiseen veloitusmalliin vuoden 2014 alusta. Malli jyvittää ylläpidon ja muiden tietohallintopalveluiden kustannukset työasemien lukumäärän perusteella. Tämä muuttaa tietohallinnon talousarvion vertailtavuutta edellisiin vuosiin nähden. Lisäksi tietohallinto tuottaa lähtien tietohallintopalvelut myös Ruoveden kunnalle kuntalain 76 :n mukaisena yhteistoimintana. Ruoveden kunnan tietohallinnon työntekijä siirtyy osaksi Virtain kaupungin tietohallinnon organisaatiota. Virtain kaupunki laskuttaa Ruoveden kunnalta tietohallinnon heidän toiminnastaan aiheuttavat kustannukset työasemakohtaisesti tietohallinnon veloitusmallin mukaisesti, jonka lisäksi Ruoveden kunta maksaa siirtyneen työntekijän henkilöstökustannukset täysimääräisenä. Talousarviovuosi on toiminnan käynnistämisvuosi ja mikäli toiminnan käynnistämi-

26 26 sestä aiheutuu Virtain kaupungille ennalta arvaamattomia kustannuksia, laskutetaan ne Ruoveden kunnalta erikseen sovittavan käytännön mukaisesti. Yhteistyöllä tehostetaan toimintaa ja pyritään laskemaan tietohallinnon kustannuksia yhteisillä hankinnoilla ja investoinneilla. Talousarviovuoden aikana laaditaan myös tietohallintostrategia Virtain kaupungille ja vuonna 2015 Ruoveden kunnalle. Henkilöstöhallinto Työnvaativuuden arviointeja jatketaan sosiaali- ja terveystoimessa talousarviovuonna sekä aloitetaan arviointien laatiminen myös muissa hallintokunnissa. Talousarviovuonna laaditaan lain edellyttämä koulutussuunnitelma sekä järjestetään lain edellyttämät koulutukset. Taloushallinto Taloushallinto vastaa kaupungin taloushallinnon tehtäväalueesta sisältäen paanlaskennan, maksuliikenteen ja kirjanpidon. Taloushallinto vastaa mm. talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta. Talousarviovuosi 2014 Taloushallinnon työmäärä on lisääntynyt Ruoveden kunnalle isäntäkuntamallilla tuotettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden myötä. Taloushallinnon budjetissa on varauduttu kirjanpidon lisäresurssin pakaamiseen. Kirjanpitoresurssilla varaudutaan myös kuntalain muutoksen tuomaan yhtiöittämisvelvollisuuteen ja tuleviin yhtiömuotoisiin kirjanpitoihin. Vuoden 2014 aikana parannetaan talousraportointia päätöksenteon tuen työkaluna sekä kehitetään talousarvioprosessia. Taloushallinto rakentaa seeän raportointimallin erityisesti kaupunginhallituksen käytettäväksi sekä tukee tarvittaessa lautakunnille tuotettavan talousinformaation laatimista. Talousarvion valmistelua pyritään seeyttämään erityisesti sisäisten erien osalta. Talousarviovuonna käynnistetään myös useita kehittämistoimia taloushallinnon osalta. Suurimpana näistä on sähköisen pakalaskelman käyttöönotto, joka poistaa manuaalista työtä, laskee kustannuksia pitkällä tähtäimellä ja mahdollistaa henkilöstölle pakaseurantatiedot reaaliaikaisesti ja tietoturvallisesti,

27 27 7.5PERUSTURVALAUTAKUNTA Perustuslain mukaan juisen vallan on turvattava jokaiselle riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus sekä edistettävä väestön terveyttä. Palveluiden tason on oltava sellainen, että se luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kunnan yleiseen järjestämisvelvollisuuteen. Tehtäviin kuuluu mm. sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain toimeenpanotehtävät sekä monien erillislakien edellyttämät tehtävät, kuten välttämättömän toimeentulon, huolenpidon ja kiireellisen avosairaanhoidon järjestäminen asuinpaikasta riippumatta sekä asukkaiden erikoissairaanhoidosta huolehtiminen. Kuntien selviytymiseksi näiden palveluiden tuottamisesta valtio maksaa kunnille valtionosuutta. Terveydenhuoltolain velvoittamana valtuuston hyväksymä hyvinvointikertomus ja sen painopisteet ja indikaattorit ohjaavat perusturvalautakunnan kehittämistyötä aaen Virrat ja Ruovesi muodostavat perusturvan yhteistoiminta-alueen pois lukien lasten päivähoito. Ruovedellä päivähoito on sivistystoimen toimintaa, Virroilla toistaiseksi perusturvaosaston toimintaa. Perusturvalautakunta toimii yhteislautakuntana, siten kuin yhteistoimintasopimuksessa on päätetty. Lautakunnan tehtävät ja toimivalta on määritelty Virtain kaupungin hallinto- ja johtosäännössä. Ruoveden palvelut ovat Virtain kaupungin perusturvaosaston järjestämisvastuulla. Perusturvaosastoa johtaa perusturvajohtaja ja hänen alaisuudessaan tilivelvolliset viranhaltijat. Talousarviovuosi 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä uudistetaan ja erityisesti palvelurakenteisiin tulee vaikuttamaan valmisteilla oleva kuntarakenne- ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Perusturvalautakunnan nykyinen Virrat-Ruovesi -yhteistoiminta-alue ei näytä riittävän kokoiselta valmisteilla olevan lainsäädännön näkökulmasta. Vuoden 2014 aikana selvinnee ne rakenteet, joita lainsäädäntö tulee asiassa edellyttämään. Perusturvalautakunta painottaa edelleen omassa toiminnassaan kehittävää tuottavuutta lisäävää toimintaa sekä talousarvissaan 2014 että suunnitelmavuosille Teknisen tuottavuuden (samalla rahalla enemmän palveluita) sijaan tulee keskittyä ns. allokoivan tuottavuuden lisäämiseen (terveys- ja hyvinvointihyötyä tuottavat toimenpiteet). Rakenteellisista muutoksista tärkeimmät tulevaisuudessa ovat kiinteistöjen ja kiinteistöhuollon keskittäminen teknisen toimen tilapalvelulle sekä koko perusturvaosaston laitoshuollon keskittäminen myös tekniselle toimelle. Tarkoitus on valmistella nämä muutokset 2014 aikana siten, että muutos toteutuu Lisäksi päivähoito siirretään sivistystoimen tehtäväksi aaen. Perusturvaosaston toimintaa vuonna 2014 kuvaa voimakas toimintaolosuhteiden kehittäminen, uudisrakentaminen ja peruskorjaus eri kohteissa. Virtain terveyskeskuksen vuodeosaston akuuttiosan peruskorjaus ja potilaskutsujärjestelmän uusiminen ovat välttämättömiä. Suunnitellaan poliklinikan ja laboratoriolta vapautuvien tilojen tarkoituksenmukainen käyttö. Vanhainkodin ja terveyskeskuksen ilmanvaihdon tila selvitetään ja

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSTILANNE 2017-2018 Eeva Suomalainen Talousjohtaja Kajaani on Kainuun maakuntakeskus, jonka aseman arvioidaan vahvistuvan maakuntauudistuksen myötä. Kainuun ja Kajaanin haasteena tulevaisuudessa on

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

VIRTAIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VIRTAIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION 2015 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

Maakuntien resurssiohjaus

Maakuntien resurssiohjaus Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016 1 Maakuntien resurssiohjauksen kokonaisuus Julkisen talouden suunnitelma - Maakuntataloudelle asetetut tavoitteet - Maakuntien tehtävien ja rahoituksen arviointi Valtion

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot