VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuva Nissaksen päiväkodista. Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuva Nissaksen päiväkodista. Tarkastuslautakunta 4.5.2006"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2005 Kuva Nissaksen päiväkodista Tarkastuslautakunta

2

3 TIIVISTELMÄ 1 Peruspalvelut ovat edelleen tyydyttävässä kunnossa, vaikka priorisointia on tehty. Etenkin sosiaali- ja terveystoimen kuten myös sivistystoimen toimiala ovat ennakkoluulottomasti hakeneet kohteita ja rajoja toimialan säästökohteille. Toimialat ovat siten toimineet edellisessä arviointikertomuksessa todetun linjan mukaisesti. Lähtökohtana on ollut menojen hillitseminen toimintaa sopeuttamalla käytettävissä oleviin tuloihin, sillä on todettu, että tulojen nopean kasvun odottamiseen ei voida jäädä. 2 Konserniyhtiöiden raportointi kaupunginvaltuustolle sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston raportoinnin saattaminen luottamusmiesten ja tarkastuslautakunnan tietoon tulee saada järjestelmälliseen muotoon vuoden 2006 aikana. 3 Tavoitteiden toteutumisen raportointi vuonna 2005 on kokenut selvän taantumisen. Laajan tavoitteen raportoimiseksi tarvitaan enemmän kuin toteamus toimintakertomuksessa. On käytävä ilmi, miksi tavoitetta pidetään toteutuneena. Yleisesti voidaan todeta, että tavoitteiden toteutumisen raportointi on ylioptimistista. Tarkastuslautakunta nostaa kaupunginhallituksen toteutumattomaksi esittämien kahden tavoitteen lisäksi kyseenalaiseksi vielä ainakin viiden tavoitteen toteutumisen. Raportoinnin on perustuttava puolueettomiin tosiasioihin. 4 Myös tavoitteiden mittarointi aiheutti ongelmia. Raportointi ja mittarointi eivät vastanneet toisiaan. Menettelytapa ja mittarointi on vaativaa, jos tavoitteena on palvelujen tai toiminnan vaikuttavuus ja laatu. Kaupunginvaltuustolle tulee esittää sitovien tavoitteiden mittarit. Niiden asettamista ei tule jättää jälkikäteisiksi toimialojen tehtäviksi. 5 Tulos- ja kehityskeskusteluja koskeva tavoite nykyisellään ei ole toteutunut kertaakaan asettamisensa aikana. Tarkastuslautakunta on todennut kyseessä olevan tärkeän strategian jalkauttamista koskevan tavoitteen. Kun tavoite ei nykyisellään toteudu, olisi syytä harkita muita toimenpiteitä, joilla saavutetaan tavoitteen tarkoittama tulos. 6 Kaupunginhallituksen tulee kehittää toimialojen arviointitoimintaa. Arviointitoiminnalla tarkoitetaan tällöin itsearviointia, laadun arviointia, prosessien arviointia sekä muuta toiminnan aikaista arviointitoimintaa. Arviointien tulokset tulee liittää toimintakertomukseen. 7 Toimialojen tulee antaa toimintakertomukset huhtikuun puoleen väliin mennessä. Toimialoista toimintakertomuksen on laatinut kyseiseen ajankohtaan mennessä vain sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala. 8 Kaupungin tulee työskennellä nykyistä laajemmin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Uudenlainen ajattelutapa tulee omaksua kaikessa kunnan toiminnassa olipa kyseessä kaavoitus, kulttuuri tai perinteinen terveydenhoitoon luettava toiminta. 9 Tuottavuudella tarkoitetaan sitä, että sama tulos (esimerkiksi suoritemäärä) saadaan aikaan entistä pienimmin resurssipanoksin, jolloin tuottavuus kasvaa. Tuottavuuden kasvu tavoitteena on sinänsä hyvä. Sen raportointi toimintakertomuksessa summattuna koko kaupungin tasolle sen sijaan on ongelmallista. Tuottavuuden kasvua pitäisi mitata kullakin toimialalla ja sen eri toiminnoissa erikseen. Summatusta tuottavuuden kasvusta on itse asiassa vaikea hahmottaa, mitä on tehty tehokkaammin ja mitä epätaloudellisesti. Euroina mitattu tuottavuuden kas-

4 vu koko kaupunkia ajatellen johtaa epätyydyttävään tulokseen. Se kertoo pelkkien menojen muutoksen, ei tuottavuuden kasvua. Esimerkiksi vaikuttavuuden kautta saatua tuotoksen kasvua ei pyritäkään tavoittelemaan. Tuottavuutta tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon olemassa olevat toiminnot, niitten pysyminen tai muutosten vaikutus ja henkilöstön määrä sekä ylipäätänsä resurssikustannuksissa tapahtuneet muutokset. Tavoitteen raportoinnissa käytetty tapa on pelkkien menojen muutos, ei tuottavuuden kasvu. 10 Rahoituksen riittävyys on edelleenkin Vantaalla ongelmana. Rahoituslaskelma on alijäämäinen eli kaupunki joutuu ottamaan joka vuosi uutta lainaa. Vuodesta 2000 kaupungin lainakanta on kolminkertaistunut ja konsernin lainakanta kaksinkertaistunut. Vantaan tulee säästötoimien ohella edelleenkin olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa verorahoitteisten tulojen jakautumiseen kuntien kesken. 11 Tarkastuslautakuntaa koskevia keskushallinnon valmistelemia lausuntoja, päätöksiä ja suunnitelmia on tehty kaupungin hallinnon elimissä ilman, että tieto olisi välittynyt tarkastuslautakunnan esittelijälle tai lautakunnalle. Tästä syystä tarkastuslautakunta tähdentää, että laadittaessa erilaisia Vantaan tarkastuslautakuntaa tai tarkastuslautakuntia yleensä koskevia päätöksiä, lausuntoja ja suunnitelmia, asiasta informoidaan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti tarkastuslautakuntaa. Lautakunnan esittelijä on kaupunginreviisori. Tarkastuslautakunnalla on näin mahdollisuus lausua oma käsityksensä asiasta. 12 Ammatillista koulutusta varten opetusministeriö myöntää järjestämisluvan, joka Varian osalta ei ole ollut täysimääräisesti käytössä missään vaiheessa nykyisen luvan aikana. Aloituspaikkoja on ryhdytty nyt lisäämään vaiheittain. Koulutuspaikkojen riittävyyden ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen kannalta tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan käyttöastetta saadaan kohotettua nopeasti.

5 VANTAAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta VUODEN 2004 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN ANNETUT VASTAUKSET KAUPUNKISTRATEGIA VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallittu kaupunkikasvu ja elinkeinopolitiikka Peruspalveluihin keskittyminen Palveluverkko Investointitason alentaminen Verkostoituminen Palvelujen tuotantostrategian jalkauttaminen Yhteinen sitoutuminen Toiminnan tehostaminen Toimiva pääkaupunkiseutu Tuloksellinen henkilöstöjohtaminen Turvallinen työsuhde Edunvalvonta Verorahoituksen kasvu Maksut ja taksat Hallittu siirtymä tasapainoon Koko konserni KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖT Tavoitteet ja toiminta Vantaan Energia Oy MUUT HAVAINNOT JA ARVIOT Seutuyhteistyö Vantaan kaupungin talouden arviointia Talouden kehitys Talousarvion poikkeamat Liikelaitokset Tiedot konserniyhteisöistä Toimialojen toimintakertomukset Päätösten ja täytäntöönpanotoimien tarkastus, sosiaali- ja terveystoimi Kärkihankerahan sopimukset Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Hoitotakuu Tietohallinnon tila Päivähoito Ympäristökeskus Kulttuuripalvelut ja kirjastot Katriinan sairaala ja sosiaali- ja potilasasiamiehen havainnot Lastensuojelun sijaishuolto Koulurakentaminen investointikohteena Työllisyyden tukeminen ALLEKIRJOITUKSET...42 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Talousarvion toteutumisen, kirjanpidon mukaisen tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen sekä rahoituslaskelman ja konsernitaseen tunnusluvut ja kehitys Vierasperäiset sanat ja lyhenteet

6

7 VANTAAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Valtuuston valtuustokaudelleen asettama tarkastuslautakunta vastaa kuntalain 71 :n mukaisesti valtuuston päätettävien hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta valtuustolle. Lautakunnan tehtävänä on erityisesti arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja hankittava tilintarkastuskertomuksessa kohdistetuista muistutuksista asianomaisten selvitykset ja kaupunginhallituksen lausunto sekä tehtävä tämän jälkeen oma päätösehdotus valtuustolle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selvitykset ja lausunnot antavat aihetta. Kuntalain 74 :stä ilmenee myös tarkastuslautakunnan tietojensaantioikeudet tarkastustehtävän hoitamisen yhteydessä. Tarkastuslautakunnan tehtävän voidaan yleisesti todeta liittyvän demokraattiseen järjestelmään, sillä tarkastuslautakunta toimii politiikan ohjauksen asiantuntijaelimenä ja tarkastuslautakunnan jäsenet toimivat kuntalaisten edustajina. Se on valtuuston asemaa strategisena johtajana korostava ja poliittisten tavoitteiden saavuttamisen arviointia suorittava instituutio. 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2005 on ollut seuraava: Jäsen Viljamaa Seija, puheenjohtaja Porthén Jari, varapuheenjohtaja Heinonen Ilmari Härmälä Göran Karhunen Sanna Kokko Hannu Nykänen Heli Orpana Anitta Ryhänen Riitta Varajäsen Pokki Simo Häkkinen Juha Pessi Mauri Nurmivaara Astrid Can-Kurtakko Nesrin Pajunen Sirpa Rannikko Ulla Enden Päivi Auvinen Timo 1.3 Tarkastuslautakunnan toiminta Ulkoisen tarkastuksen tulosalueen muodostavat tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja tarkastuslautakunnan alainen ulkoisen tarkastuksen henkilöstö. Tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Juha Tuohimäki. Ulkoisen tarkastuksen henkilöstö on avustanut JHTT-yhteisöä yhteensä 130 työpäivää. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntönä toimii tarkastussääntö, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja se astui voimaan Lautakunta on käsitellyt tilintarkastajan työohjelman tilintarkastusvuodelle Vastuullinen tilintarkastaja on määräajoin osallistunut lautakunnan kokouksiin ja raportoinut työohjelman toteutumisesta sekä tarkastushavainnoista. Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuonna

8 kaikkiaan 12 kertaa, joista vanha lautakunta 4 kertaa ja vuosien lautakunta 8 kertaa. Vuoden 2006 puolella lautakunta on kokoontunut 4 kertaa. Tämän lisäksi lautakunnan työryhmät ovat kokoontuneet vuonna 2005 yhteensä 8 kertaa ja vuoden 2006 puolella yhteensä 4 kertaa. Valtuustokauden tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Arviointityössään lautakunta on arviointisuunnitelmansa mukaisesti perehtynyt kaupungin eri toimialojen toimintaan ja palvelutuotantoon hankkimiensa asiakirjojen avulla, kuulemalla vastuuhenkilöitä ja käymällä tutustumiskäynneillä toimialoilla. Vuonna 2005 painopisteenä on ollut sosiaali- ja terveystoimen toimiala. Vuotuinen arviointisuunnitelma on osa valtuustokauden arviointisuunnitelmaa. Vantaan kaupungilla tarkastuslautakunnan arviointityö korostaa valtuuston asemaa strategisena johtajana ja poliittisten tavoitteiden asettajana. Arviointinäkökulma lähtee strategisten valintojen ja kriittisten menestystekijöiden arviointikriteereiden kautta sitoviin tavoitteisiin, joiden saavuttamista verrataan toimialojen, tulosalueiden ja tulosyksiköiden esittämiin tulosraportteihin. Arvioinnin kohteena ovat keinot, joilla pyritään tavoitteisiin sekä se, edetäänkö strategian mukaisesti. Arviointia suoritetaan tuloksellisuus- ja vaikuttavuusnäkökulmasta. Myös muut tasapainotetun mittariston näkökulmat ovat arviointinäkökulmina. Arvioinnin suorittaminen asettaa vaatimuksia tietohuollolle ja tietojen keräämisen suunnittelulle. Arviointi on osa toiminnan ohjausta. Vantaalla arviointituloksia hyödynnetään osana taloussuunnittelu- ja strategiaprosessia. Arviointi on myös kuntalaisosallistumisen väline. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma on toteutunut suunnittelukaudella. Samoin tilintarkastajan työohjelma on toteutunut vuodelta 2005 annettavaa tilintarkastuskertomusta varten. Toimintasuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenet ovat osallistuneet tarkastuslautakuntien seminaareihin ja alan koulutustilaisuuksiin. Tarkastuslautakuntien PKS-yhteistyöseminaari pidettiin syksyllä Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen visio ja strategia hyväksyttiin vuosille Lautakunta jatkoi oman arviointitoimintansa kehittämistä vuonna Ulkoisen tarkastuksen henkilöstöön kuuluvat JHTT kaupunginreviisori, kaksi kaupunkitarkastajaa sekä apulaisreviisori. Tarkastuslautakunta on todennut, että sitä koskevia keskushallinnon valmistelemia lausuntoja, päätöksiä sekä suunnitelmia on tehty kaupungin hallinnon elimissä ilman, että tieto olisi välittynyt tarkastuslautakunnan esittelijälle tai lautakunnalle. Tästä syystä tarkastuslautakunta tähdentää, että laadittaessa erilaisia Vantaan tarkastuslautakuntaa tai tarkastuslautakuntia yleensä koskevia päätöksiä, lausuntoja ja suunnitelmia asiasta informoidaan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti tarkastuslautakuntaa. Tarkastuslautakunnan esittelijä on kaupunginreviisori. Tarkastuslautakunnalle avautuu näin mahdollisuus lausua oma käsityksensä asiasta. Tällaisia esimerkkejä 2005 toimintavuoden aikana ovat valtuustovaliokunnan päätökset 1, lausunto 2 sisäasiainministeriölle ja keskushallinnon toimintasuunnitelma. 2 VUODEN 2004 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN ANNETUT VASTAUKSET Kaupunginhallitus on antanut selvityksen vuoden 2004 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä ja lähettänyt sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan käsitellyt selvityksen ja merkinnyt sen tiedoksi ja KH :n 37 yhteydessä.

9 3 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyssä on tapahtunut selvä parannus. Kaupunginhallitus on hankkinut toimialojen vastaukset kehittämisehdotuksiin. Lautakunnat ja sivistystoimen osalta apulaiskaupunginjohtaja ovat antaneet vastauksensa arviointikertomukseen. Vastaukset on koonnut taloussuunnittelu. Mittareiden asettaminen Kaupunginhallitus esittää arviointikertomukseen antamassaan selvityksessä, että: "Arvioinnin ja mittaamisen kannalta on oleellista, että edellä luetelluilla tavoitetyypeillä voi olla sekä laadullisia että määrällisiä mittareita. Pyrkimys asettaa vain sellaisia tavoitteita, joiden toteutumista voidaan mitata määrällisesti, johtaa liian suppeaan lähestymis- ja tarkastelutapaan valtuuston strategisessa ohjaustyössä ja sulkee samalla pois yhteiskunnallisesti tärkeitä tavoitteita." Selvityksessä esitetyllä tavalla tarkastuslautakuntakin pitää tärkeänä, että tavoitteille voidaan asettaa mittarit. Tämä on viesti, joka vuoden 2004 arviointikertomuksessa on tuotu esille. Suoritteiden määrällinen mittaaminen ei ole itseisarvo varsinkaan, jos tavoitteena on palvelujen tai toiminnan vaikuttavuus ja laatu. Ympäristöraportointi Vuoden 2004 arviointikertomuksessa on todettu, että kaupungin tilinpäätöksessä ei ollut esitetty tietoa ympäristöasioista. Tietojen esittäminen on suositeltavaa mutta harkinnanvaraista. 3 Ympäristölautakunta hyväksyi ympäristökeskuksen esityksen siitä, että kuuden suuriman kaupungin yhdessä laatiman raportointimallin käyttöönottoa harkitaan Vantaalla 4. Raportointimallin mukaisesti on ainakin osittain jo ryhdytty toimimaan Oulussa, Tampereella ja Turussa - eli ympäristöraportointi on liitetty osaksi kaupunkien toimintakertomusta. Käsitellessään toimialojen selvitykset arviointikertomuksen aiheuttamista toimista kaupunginhallitus ei käsitellyt ympäristölautakunnan esitystä ympäristöraportoinnin mallista. Asia ei ole valmisteltavana kaupunginhallituksen/-valtuuston käsiteltäväksi, joten raportointimalli ei tulle etenemään ilman uutta aktivoitumista asiassa. 3 KAUPUNKISTRATEGIA Vantaalla on vuodesta 1999 lukien asetettu visiolähtöinen kaupunkistrategia kriittisine menestystekijöineen, sitovine tavoitteineen ja mittareineen. Toimialat ovat asettaneet mittarit vasta strategian hyväksymisen jälkeen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloussuunnitelman vuosille sekä talousarvion vuodelle Taloussuunnitelma sisälsi kaupungin mission, arvot ja vision sekä tavoitteet talousarviovuodelle ja taloussuunnittelukaudelle. Lisäksi taloussuunnitelmassa käsiteltiin yleisiä talousnäkymiä ja tulevaisuuden haasteita sekä seudullisia lähtökohtia ja tavoitteita. Niin ikään se sisälsi Vantaan talouden tasapainottamisen lähtökohdat. Strategiset tavoitteet ryhmiteltiin kasvustrategian ja tuottavuusstrategian mukaan. Kaupunkistrategian sitovia tavoitteita asetettiin yhteensä 35 kappaletta. Tavoitteista toteutui toimintakertomuksen raportoinnin mukaan 33, yksi tavoite jäi toteutumatta ja yksi tavoite toteutui osittain. Tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan tavoitteiden raportointi on ylioptimistista. Tarkastuslautakunta esittää kritiikkiä vielä viiden tavoitteen toteutumisesta. 3 Katso kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Suomen kuusi suurinta kaupunkia ryhtyivät syksyllä 2003 yhdessä kehittämään ympäristöraportointiaan tavoitteena raportointimallien yhtenäistäminen ja kaupunkien keskinäisen vertailun mahdollistaminen. Kehittämisprojektin raportti "Kestävän kehityksen raportointimalli" valmistui talvella 2005 ja se hyväksyttiin kaupunginjohtajien yhteisessä kokouksessa.

10 4 Tarkastuslautakunta uudistaa edellisenä vuonna esittämänsä näkemyksen, että Vantaan nykyinen visio on enemmänkin iskulause ja markkinointiväline kuin tila, johon strategian keinoin on mahdollista päästä. Strategiakielenkin on oltava ymmärrettävää ja maanläheistä, jotta todella tiedettäisiin mitä tulee tehdä ja mihin pyrkiä. Samoin strategiaan sisältyvät lauseet eivät ilman ymmärrettävyyttä ole useinkaan arvioitavissa. Sitovien tavoitteiden mittarointi tulee sisältyä jo kaupunginhallituksen esitykseen kaupunginvaltuustolle. Myös toimialojen strategioiden yhteensopivuutta kaupunkistrategian kanssa tulee kehittää. Vantaan kaupunginvaltuuston seminaarin aineistona on ollut esitys "Navigointikäytäntö Vantaalla". Esityksen yhtenä osana on poikkihallinnollisten prosessien yhteensovittaminen käytettävissä olevien resurssien mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi. Tämän päämäärän edistämiseksi esityksessä tuodaan esille poikkihallinnolliset navigointitilaisuudet, jota koskevaa käytäntöä esitetään kehitettävän edelleen. Vuonna 2005 navigointitilaisuudet ovat olleet yksinomaan toimialakohtaisia navigointeja. Resurssien kokonaisoptimoinnin tukemiseksi ei siis ole pidetty poikkihallinnollisia vuoropuhelutilaisuuksia. 4 VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunginvaltuusto on asettanut kaupungille vision. Vuosittain valtuusto asettaa strategian, joka vuodelta 2005 on nähtävissä kasvustrategiana ja tuottavuusstrategiana. Kasvustrategia korostaa Vantaan kilpailukyvyn vahvistamista osana Helsingin metropolialuetta sekä asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamista. Tuottavuusstrategia puolestaan korostaa nykyisen toiminnan parantamista, vaikuttavuuden lisäämistä ja tehokkuuden kasvattamista. Strategian onnistumisen varmistamiseksi valtuusto nimeää kriittiset menestystekijät ja sitovat tavoitteet. Valtuustokauden ensimmäiselle vuodelle kaupunginvaltuusto asetti 35 sitovaa tavoitetta. Tavoitteista raportoitiin toteutuneeksi 33 tavoitetta, yksi jäi toteutumatta ja yksi toteutui osittain. Toteutumatta jäivät: Esimiehet käyvät tulos- ja kehityskeskustelun vähintään kerran vuodessa työntekijöidensä kanssa (tavoite 24). Valtionosuus- ja verotulojen tasausjärjestelmän muuttamiseksi sekä valtion kunnilta ottaman pakkolainan pikaiseksi takaisinmaksamiseksi vaikutetaan valtioneuvostoon ja eduskuntaan (tavoite 32). Tarkastuslautakunta toteaa, että kriittisen menestyksen arviointikriteeriä ei oltu asetettu kahdeksaan tavoitteeseen. Sen sijaan sitovien tavoitteiden arviointikriteerit oli vuoden 2005 sitovien tavoitteiden osalta asetettu. Menettelytavasta ja mittaroinnista on esitetty kritiikkiä toisaalla tässä kertomuksessa, sillä mittarointi on ollut osittain epätyydyttävää. Vuoden 2005 sitovien tavoitteiden toteutumisen raportointia tarkastuslautakunta pitää liian suppeana. Valtuutetun ei ole mahdollista saada kuvaa tehdyistä toimenpiteistä ja niiden riittävyydestä pelkästään kolmen rivin toteamuksesta, että on tehty tavoitteen mukaisia toimenpiteitä. Lisäksi tarkastuslautakunta pitää raportointia tavoitteiden toteutumisesta ainakin asetetulla mittaroinnilla liian optimistisena. Tällaisia tavoitteita olivat:

11 5 Kriittisessä elämäntilanteessa olevien lasten ja nuorten ongelmien tunnistaminen ja nopea reagointi niihin. Vanhustenhuollon palvelujärjestelmän tasapainottaminen (tavoite 6). Ruokapalvelujen palveluverkon kehittäminen sovitetaan yhteen koulujen ja päiväkotien palveluverkkojen kehittämisen kanssa (tavoite 10). Investoinnit ovat yhteensä enintään 80 milj. euroa vuonna 2005 (tavoite 13). Tuottavuuden kasvun tulee olla vähintään 1 prosentti, jotta käyttötalouden menojen kasvu hidastuu. Tätä seurataan käyttötalouden menojen kasvun muutoksella vertaamalla eri vuosia keskenään (tavoite 20). Työyhteisöjen aktiivisella kehittämisellä tuetaan prosessien ja työtapojen jatkuvaa kehittymistä, perustehtävän selkeyttä ja toimivaa työnjakoa (tavoite 27). Seuraavassa tarkastuslautakunta tarkastelee kriittisten menestystekijöiden otsikoita noudattaen sitovien tavoitteiden toteutumista. 4.1 Hallittu kaupunkikasvu ja elinkeinopolitiikka Rakentamisedellytykset (1), pientalovaltaisuus (2), uudet työpaikat Vantaalla (3) ja pääradan varressa sekä Itä-Vantaalla (4) Tarkastuslautakunta on edellisinä vuosina keskittynyt arvioimaan kaupunkikasvua ja elinkeinopolitiikkaa. Vuonna 2005 lautakunta päätti arviointisuunnitelmansa yhteydessä, että kaupunkikasvun ja elinkeinopolitiikan tavoitteita arvioidaan lautakunnan toimesta tarkemmin lautakunnan myöhemmissä arviointikertomuksissa vuoden 2005 jälkeen. Kaupunkikasvun ja elinkeinopolitiikan tavoitteet, jotka ovat rakentamisedellytysten luominen ja pientalovaltaisuus sekä elinkeinopolitiikan uusien työpaikkojen luominen Vantaalle sekä pääradan varren ja Itä-Vantaan työpaikkojen kehittymisen edistäminen ovat tärkeitä tavoitteita, joiden saavuttamisessa on toimintakertomuksen mukaan onnistuttu ja tavoitteet ovat toteutuneet. Toimintakertomuksen arviointi lähtee kaupunkikasvun osalta tuotetusta rakennusoikeudesta ja elinkeinopolitiikan onnistumisen arviointi tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Erityisesti elinkeinopolitiikan tavoitteiden arviointiin vuosi on lyhyt aika, joten pidempi arviointiväli on perusteltu. 4.2 Peruspalveluihin keskittyminen Asukkaat saavat välttämättömät palvelut, priorisointi (5) Tavoitteen mukaan toiminta priorisoidaan siten, että asukkaat saavat välttämättömät palvelut. Peruspalvelujen rajoja on tilinpäätösraportoinnin mukaan sosiaali- ja terveystoimen toimialalla haettu lukuisilla yksittäisillä lautakunnan päätöksillä. Sosiaali- ja terveystoimi on myös raportoinut priorisointia toteutetun toimialan tuottavuusohjelmassa. Sivistystoimi raportoi selkeimmin ja myöskin esimerkein priorisoinneista. Tuotantopalvelut ja maankäyttö viittaavat tuottavuusohjelmaan. Tavoitteen raportoidaan toteutuneen. Työryhmäarvioinneissa tavoitteen priorisointien toteutumisesta tiedusteltiin lastensuojelun sijaishuollossa, Katriinan sairaalassa ja kulttuuripalveluissa. Vastaukset liikkuvat tuottavuuden, tehokkuuden ja säästöjen teemoissa. Katriinan sairaalassa todettiin, että sakkopäivien osalta tavoite ei toteudu. Tarkastuslautakunta katsoo, että poikkihallinnollisten tavoitteiden seuranta ja raportointi kaipaa kehittämistä. Tavoite on hyvin haasteellinen. Toimialat ovat priorisointitavoitteen kohdalla raportoineet pääasiassa tuottavuusohjelmien laatimisesta. Niille on erikseen kaksi omaa tavoitekorttia. Varsinaisten tuottavuustavoitteiden, tavoitekortit 20 ja 21, kohdalla tavoitteet on asetettu ja mittarointi laadittu vähemmän määrittelyjä vaativaan muotoon. Sivis-

12 6 tystoimi on kuitenkin luetellut perusopetuksen priorisoinneista. Näin laajan tavoitteen raportointi lyhyesti ja samalla kattavasti vaikuttaa lähes mahdottomalta. Kriittisessä elämänvaiheessa olevien lasten ja nuorten ongelmat ja vanhustenhuollon palvelujärjestelmän tasapainottaminen (6) Lasten ja nuorten ongelmiin vastaaminen on otettu sekä vaikuttavuutta ja palvelutarjontaa että rakenteita ja prosesseja koskevaksi tavoitteeksi. Jälkimmäiseen sisältyy yhteisten toimintamallien luominen ja tiedonkulun parantaminen muun muassa sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen välillä. Edellisen eli vaikuttavuutta ja palvelutarjontaa koskevan tavoitteen voidaan katsoa sisältävän muun muassa, miten kaupunki kykenee reagoimaan olemassa olevaan palvelutarpeeseen. Tarkastuslautakunnan työryhmäarviointien yhteydessä ja muun arviointityön aikana tavoitteen toteutumisesta ilmeni seuraavaa: Päivähoidossa varhainen puuttuminen näkyy verkostotyön lisääntymisenä neuvolan, lastensuojelun, koulun ja terveydenhuollon kanssa. Kirjallisesti dokumentoidut toimintamallit ja ohjeistukset (päivähoito/lastensuojelu, päivähoito/neuvola, oppilashuoltoryhmät) lisäävät toiminnan yhtenäisyyttä kaupunkitasolla. Henkilöstön koulutusta (esim. huolen puheeksiotto -koulutukset) toteutetaan parhaillaan. Arviointikohteena olleen päiväkodin tuloskortissa varhainen puuttuminen on yhtenä teemana, joten sitä työstetään alueella systemaattisesti. Lastensuojelussa on joulukuussa 2004 käynnistynyt rakennemuutostyö. Sen tarkoitus on yhdessä aikaansaada uusia toimintakäytäntöjä, jotta varhaisen puuttumisen avulla ehkäistäisiin lasten ja perheiden ongelmien syveneminen. Huostaanoton ja sijoituksen tarpeessa olevalle lapselle ja nuorelle on lain mukaan järjestettävä sijoituspaikka. Kaikille sijoitustarpeessa oleville on järjestynyt paikka, vastaanottolaitosten ollessa täysiä on paikka järjestynyt ostopalveluista. Perusopetuksesta tuotiin esille huoli lasten ja nuorten hoitopaikkojen riittävyydestä mielenterveysongelmien hoidossa. Sivistystoimi on viitannut palvelukyvyn riittämättömyyteen myös tavoitetta koskevassa tilinpäätösraportoinnissa 5. Lääkinnällisen kuntoutuksen vuoden 2005 toimintakertomuksesta ilmenee lasten neuropsykologisen kuntoutuksen tilasta, että: "Hallitsemattomaksi paisuneen lasten neuropsykologisen kuntoutuksen jonon purkamiseksi muutettiin toimintatapaa rajaamalla kuntoutuskertojen määrää ja järjestämällä neuropsykologin konsultaatioita koululle." 6 Tehdyillä toimilla on purettu arviolta seitsemän vuoden pituista jonoa noin kahteen vuoteen. Hoitosuositusten mukaista hoitoa on siten rajattu hyvin voimakkaasti - tosin kuntoutukseen pääsyä on saatu näin nopeutettua. 7 Työpajatoiminnan yhdeksi kriittiseksi kohdaksi on esitetty nuorten pääsy jatkohoitoon mielenterveysongelmissa. Tavoite sisälsi myös vanhustenhuollon palvelujärjestelmän tasapainottamisen. Tavoitteen mittarina oli 75-vuotta täyttäneiden osuus eri palvelumuodoissa ja vanhustenhuollon palvelujärjestelmän tasapainottamiseksi tehdyt toimet. Tavoitetta koskevan tilinpäätösraportoinnin mukaan palvelujen kokonaiskattavuus on alentunut edellisvuodesta. Tasapainottamiseksi tehdyistä toimista ei ole raportointia. 5 Raportoinnissa tarkoitettu "kuntoutusryhmä" on sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen tiimi (lasten kuntoutustyöryhmä), jonka tehtävä on sekä lapsen jatkotutkimusten tarpeen arvioiminen ja niihin ohjaaminen että lapsen kuntoutuksen suunnitteleminen, toteuttaminen ja seuraaminen. Lasten kuntoutustyöryhmä toimii Vantaan jokaisessa viidessä sosiaali- ja terveyskeskuksessa. 6 Vantaan kaupungin palveluksessa on kaksi neuropsykologia, joiden työskentelyn on esitetty painottuvan tutkimuksiin ja kaupungin henkilökunnan (muun muassa koulupsykologien) ohjaukseen ja konsultointiin. Tarkastuslautakunnalle on esitetty, että ostopalveluna neuropsykologin palveluja ei ole saatavilla riittävästi. 7 Taustalla on myös hoitotakuun tuottama paine jonojen purkamiseksi.

13 7 Tarkastuslautakunta esittää huolensa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen riittävyydestä. Arviointityön aikana on tullut viitteitä siitä, että tarve ylittää kaupungin palvelukyvyn. Tätä taustaa vasten on kyseenalaistettava tavoitteen saavuttaminen. Aloituspaikat (7) Sitova tavoite oli toisen asteen koulutuspaikkojen riittävyys. Tavoitearvot ilmaisevat lukion ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrän suhteessa peruskoulun vuonna 2005 päättäneeseen ikäryhmään 8. Lukiokoulutuksen aloituspaikkojen osuus suhteessa ikäryhmään tulee alenemaan lähivuosina 9. Ennusteiden mukaan peruskoulun päättävä ikäryhmä on vielä vuonna 2011 suurempi kuin vastaava ikäryhmä vuonna Lukiokoulutuksen aloituspaikkojen riittävyyttä ajatellen on myös merkittävää, että lähes vantaalaista nuorta opiskelee muissa kuin Vantaan lukioissa (pääasiassa Helsingissä) 10. Kustannusvaikutus on huomattava, jos Vantaan kaupunki joutuu maksamaan Helsingille rahoitusosuutta näistä opiskelijoista 11. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty vuonna Lähivuosien aikana on tarkoitus saada koko opetusministeriön myöntämä järjestämislupa käyttöön 12. Käyttövajeeseen on liittynyt uhka, että järjestämisluvan mukaista koulutuspaikkamäärää alennetaan ministeriön taholta. Aloituspaikkojen lisäyksen on esitetty mahdollistuvan muun muassa Vantaan ammattiopiston Varian uusien tilojen, rakenteellisten järjestelyiden ja vuoden 2006 alusta toteutettavan nettobudjetoinnin vuoksi 13. Järjestämisluvan käyttövajeen vuoksi Vantaan kaupunki on ollut käytännössä ammatillisen koulutuksen rahoituksen nettomaksaja 14. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että toiseen asteen koulutuspaikkojen määrä ja kohdentuminen 15 ovat esillä strategiakeskusteluissa. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan on erityisen tärkeää, että ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan käyttöastetta saadaan kohotettua nopeasti Lukion aloituspaikkoja oli 48 prosentille ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja 36 prosentille ikäryhmästä. Vuonna 2004 lukiokoulutuksen uusia opiskelijoita suhteessa peruskoulun päättävään ikäryhmään oli maassamme keskimäärin 55,7 prosenttia ja Uudellamaalla 63,8 prosenttia. Näissä luvuissa on mukana muutkin kuin juuri peruskoulun päättäneet nuoret. Tilasto on esitetty opetusministeriön työryhmämuistiossa Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio, opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33. 9 Peruskoulun päättää nuorta Vantaalla vuonna Aloituspaikkoja suomenkielisessä lukiokoulutuksessa on ollut Mikäli aloituspaikkoja haluttaisiin varata puolelle tästä ikäryhmästä, tämä edellyttäisi 173 uutta aloituspaikkaa (2 507/ ). Sivistystoimen vuoden 2006 tuloskortin mukaan lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on 46 prosentille peruskoulun päättävästä ikäryhmästä. 10 Vertailukohdaksi voidaan ottaa Tikkurilan lukio, jossa opiskelee noin 900 nuorta. 11 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta hyväksyi neljän pääkaupunkiseudun kaupungin yhteistyösopimuksen esitettäväksi kaupunginvaltuustojen jatkokäsittelyyn. Yhteistyösopimuksen mukaan kaupunkien on tarkoitus jatkossa sopia muun muassa yli kuntarajojen tapahtuvan lukiokäynnin kustannustenjaosta. 12 Järjestämislupa tarkoittaa ammatillisen peruskoulutuksen vuotuista kokonaisopiskelijamäärää, eikä kyse ole siis vain aloituspaikoista. Opetusministeriö on myöntänyt Vantaan kaupungille järjestämisluvan koulutuspaikkaa varten. Opiskelijamäärä ei ole ollut järjestämisluvan mukainen missään vaiheessa sen nykyistä voimassaoloa, vaan on jäänyt alle opiskelijan. Vuoden 2005 tuloskortin mukaan ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on 36 prosentille ja vuoden 2006 tuloskortin mukaan 42 prosentille peruskoulun päättävästä ikäryhmästä. 13 Talousarvioprosessia voidaan pitää jäykkänä, jos käyttöasteen vajetta voidaan selittää määrärahojen sitovuustasoa koskevilla viittauksilla. 14 Tähän päädytään, kun lasketaan saatavan opetustoimen valtionosuuden ja maksettavan ammatillisen koulutuksen rahoitusosuuden (Vantaan kaupungin osuus maamme ammatillisen koulutuksen rahoituksesta - mukana ammatillinen lisäkoulutus) välinen erotus. Kyse on useasta miljoonasta eurosta vuositasolla. 15 Vuonna 2005 aloituspaikkojen ja ensisijaisten hakijoiden suhde oli 1,53 Itä-Vantaalla, 2,00 Keski-Vantaalla ja 0,86 Länsi-Vantaalla. Itä- ja Länsi-Vantaan välinen ero on pysynyt lähes samana viime vuosina. Keski-Vantaalla aloituspaikkojen ja ensisijaisten hakijoiden välinen suhdeluku on heikentynyt viime vuosista. 16 Mainittakoon, että pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan vuoden 2005 toimenpideohjelman seurantaraportin (s. 5) mukaan pääkaupunkiseudulla on ennustettu olevan noin koulutuspaikan vaje ammatillisessa koulutuksessa.

14 8 Toinen mahdollisuus (8) Koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille oli varattu lisäopetuspaikkoja (ns. 10-luokka), aloituspaikkoja Vasama-projektissa 17 ja työpajatoiminnan aloituspaikkoja määrällisesti edellisvuosien tapaan. Sivistysvirastossa on ollut tekeillä selvitys toisen asteen hakutilastojen ulkopuolella olevista nuorista. Järjestelmän luominen on sisältynyt Vantaan koulutuspoliittiseen ohjelmaan (KV ) ja nyt se on ollut sitovaa tavoitetta koskeva menettelytapa/mittari. 18 Nuorten maahanmuuttajien valmistava opetus ja perusopetus on tapahtunut Vantaan kaupungin avoimessa oppimiskeskuksessa, mutta toimintojen uudelleen organisoinnissa opetus siirtyi Vantaan aikuisopiston järjestettäväksi vuoden 2006 alusta 19. Maahanmuuttajanuorten opetus päättyy aikuisopistossakin kevään 2006 kuluessa, mutta luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille on nyt hankkeilla projekti "Osaamista kaikille". Opetusministeriölle on jätetty projektihakemus ja viimeisten tietojen mukaan projekti tulee saamaan valtion rahoitusta. Työpajatoimintaan haki 398 nuorta, joista 380 aloitti pajajakson. Osa nuorista on jatkanut työharjoittelussa jopa 18 kuukautta, mutta tilastoissa nämä nuoret ilmenevät vain aloituskerralla. Työpajan ja ammatillisen koulutuksen välistä joustavaa siirtymistä varten on luotu toimintamalli. Mallin kehittämistä on tarkoitus jatkaa kaupungin nuorisopalveluissa talousarviovuoden 2006 aikana. Kriittisiksi kohdiksi pajatoiminnassa nähdään nuorten pääsy jatkohoitoon mielenterveysongelmissa 20 ja aloituspaikkojen määrä Vantaan ammattiopistossa Variassa. Tarkastuslautakunta toteaa, että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen tarve tuli esille myös tämän tavoitteen tarkastelussa. Lisäksi tuli esille kysymys lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen riittävyydestä. 4.3 Palveluverkko Palveluverkot, sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi (9) Sitovana tavoitteena oli tarkistaa sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen palveluverkot vastaamaan vähentyneitä taloudellisia mahdollisuuksia ja kaupungin tulevaa kehitystä. Tavoite on raportoitu toteutuneeksi sosiaali- ja terveystoimen osalta siten, että palveluverkkoselvitys on tehty. Tilinpäätösraportoinnissa toimiala toteaa myös, että selvitysten johtopäätösten toimeenpano on käynnissä. Raportoinnista ei saa käsitystä siitä, mihin toimenpiteisiin toimialalla on päädytty. Tosin mainitaan työtä jatkettavan luottamushenkilöistä koostuvan työryhmän avulla. Osittain raportoinnin suppeus johtuu myös mittaroinnista. Mittaamiseen valittu selvityksen teko ja kriteerien määrittely ovat asiasisältöön nähden suppeita. Kyseessä on vaikuttavuustavoite. Tarkastuslautakunnan työryhmäkäynnin yhteydessä keskitetyt sosiaalipalvelut raportoi, että päivähoidossa on vuosina supistettu 170 hoitopaikkaa pienissä päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Tehokkuutta ja toimivuutta on tehostettu. Ryhmäperhepäiväkotien aukioloaikoja on supistettu. Suurin päivähoitopaikkojen vähennys on tapahtunut Hakunilan alueella, jossa on vähennetty 150 hoitopaikkaa. Yöhoito ja sunnuntaihoito järjestetään yhteistyössä Tikkurilan palvelu- 17 Vasama, Vantaan sateenvarjo maahanmuuttajille on kaupungin vuonna 2000 käynnistämä hanke maahanmuuttajien työllistymisen ja koulutuksen edistämiseksi. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat Euroopan sosiaalirahasto ja työministeriö. 18 Opetusministeriön työryhmä on ehdottanut perusopetuksen lisäopetusta nuorten subjektiiviseksi oikeudeksi ja sen järjestämistä velvollisuudeksi kunnille (opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33). Vantaan kaupunki on antanut lausunnon työryhmän muistioon. Vuoden 2004 arviointikertomuksessa on jo mainittu, että pääministeri Matti Vanhasen hallituksen työllisyysohjelman mukaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työpajatoiminta on tarkoitus vakinaistaa vaalikauden aikana. Opetusministeriön työryhmä on antanut asiasta esityksen (opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:37). 19 Uudelleen organisointi liittyi Vantaan kaupungissa vuonna 2004 käynnistettyyn kouluverkon tarkistamiseen. Avoin oppimiskeskus on ollut hallinnollisesti osa Vantaan ammattiopistoa. Avoimen oppimiskeskuksen järjestämä perusopetuksen lisäopetus siirrettiin (opetuslautakunta ) Vantaan ammattiopistolle ja nuorten maahanmuuttajien valmistava ja perusopetus Vantaan aikuisopiston järjestettäväksi. 20 Työpajat toimivat palveluohjaajina: nuori ohjataan tarvittaessa oikeaan paikkaan esimerkiksi päihdehoitoon, mielenterveyspalveluihin tai kuntouttavaan työtoimintaan.

15 9 alueen kanssa. Lauantaihoidon tarvetta ja järjestämistä arvioidaan ja kahden iltatoimintaa tarjoavan toimipisteen yhdistäminen on suunnitteilla. Toteutuessaan tämä merkitsee, että yö- ja sunnuntaihoitoa ei tarjota enää lähipalveluina. Palveluverkon tarkistaminen on tehostanut toimintaa, haavoittuvien pienten yksiköiden määrä kaupungissa vähenee, samalla luovutaan toimimattomista tiloista. Sivistystoimen osalta on tilinpäätösraportoinnissa lueteltu yksilöidymmin konkreettisia toimia tavoitteen saavuttamisen suhteen. Palveluverkot, ruokapalvelut (10) Sitovana tavoitteena on, että ruokapalvelujen palveluverkon kehittäminen sovitetaan yhteen koulujen ja päiväkotien palveluverkon kanssa. Toteutumista mitataan kustannustehokkuudella ja asiakaspalautteella. Tavoitteen raportointi ei vastaa mainitulla mittaroinnilla asetetun tavoitteen toteutumista. Näin ollen ei voida sanoa, toteutuuko tavoite. Palveluverkot, yhteispalveluverkko (11) Sitovana tavoitteena oli yhteispalvelujen palveluverkon laajuus ja toimivuus. Mittariksi oli asetettu tilannekatsaus toimivuudesta. Tavoite on raportoitu toteutuneeksi. Asukaspalvelut toteaa toimintaa jatkavien viiden toimipaikan ja henkilöstöresurssien turvaavan palvelujen saatavuuden. Selvittäminen ja sen tilannekatsaus eivät ole haastavia tavoitteen osia. PKS-tavoite: Seudullinen palveluverkko, elintarvike- ja ympäristölaboratorio (12) Vantaan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio on ollut kaupungin ympäristökeskuksen tulosyksikkö, mutta vuoden 2004 alusta siitä tuli tulosalue tuotantopalvelujen toimialalle. Lähtökohtana oli tilaaja-tuottaja -mallin mukainen sisäinen palvelutoiminta ympäristökeskuksen ja laboratorion välillä 21. Laboratorion toimintaan on haettu kustannusvastaavuutta loppuvuodesta 2003 lähtien ja vuoden 2005 sitovaksi tavoitteeksi asetettiin seudullisen yhteistyömallin selvittäminen 22. Arviointikriteerinä oli kannattavan ja kilpailukykyisen palvelujen järjestämistavan kehittäminen. Tavoitteesta on esitetty selkeä tilinpäätösraportointi. Asetettu tavoite näyttäisi toteutuneen ja asian valmistelun etenevän vuoden 2006 aikana. 4.4 Investointitason alentaminen Investointien määrä (13) Sitovana tavoitteena oli, että investoinnit vuonna 2005 ovat yhteensä enintään 80 milj. euroa. Tilinpäätösraportoinnissa todetaan, että hyväksytyn investointiohjelman mukaisesta 101,1 milj. euron tasosta on päästy tilikauden toteutumalukuun noin 82,9 milj. euroon. Tilinpäätösraportoinnista poiketen kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa investointimäärärahojen yhteismääränä on esitetty noin 82,4 milj. euroa. Luvussa ei ole vielä mukana Vantaan Veden noin 11,1 milj. euron suuruista investointimäärärahaa. Näistä luvuista on päästy raportoituun 82,9 milj. euron toteutumaan. Rahoitusta on kavennettu erityisesti uudisrakentamisessa (n. 3,5 milj. euroa), liikennealueiden rakentamisessa (n. 3,7 milj. euroa) ja Vantaan Veden investoinneissa (n. 3,9 milj. euroa). 21 Tilaaja-tuottaja -malliin liittyen menojen katteeksi on saatu sisäisiä tuloja ja ne ovat osaltaan parantaneet laboratorion tulosta. 22 Hallintotoimikunnan loppuraportissa (KV ) kiinnitettiin huomiota siihen, että laboratorion toiminta on ollut tappiollista.

16 10 Investointitasoon liittyen lähivuosien investointitarpeita on selvitetty hankkeessa, jossa verrataan eri kaupunkien välillä muun muassa kiinteistömassaan kohdistuvan korjausvelan suuruutta. Hankkeesta ei ole vielä raportointia, mutta Vantaan kaupungin on esitetty olevan hyvällä tasolla tässä vertailussa. Lähivuosien tavoitteena on, että peruskorjaustarve selvitetään samaan tapaan kuin tehtiin palveluverkkoselvitys. Lähtökohtana on palvelurakentamisen tarve kaupungin eri alueilla pitkällä aikavälillä. Investointitason alentamistavoitteen seuranta on ongelmallista, jos se tapahtuu yksinomaan kaupunginvaltuuston hyväksymän investointimäärärahan toteutumaluvun perusteella. Tämänkaltainen tarkastelutapa ei anna riittävää informaatiota kaupungin todellisesta palvelutuotantoon liittyvästä rakentamisesta aikana, jolloin rakentaminen voi tapahtua kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden hankkeina tai erilaisilla yksityisrahoituksen malleilla. Näissä tapauksissa rakentaminen näkyy vastaisina vuokramenoina kaupungin käyttötaloudessa ja mahdollisina vuokravastuina taseen liitetiedoissa. Vuonna 2005 tällaisina hankkeina ovat olleet muun muassa Kartanonkosken koulun ja päiväkodin ja Vantaan ammattiopiston Tennistien toimipisteen laajennuksen rakentaminen, jotka kaupungin tytäryhtiö Vantaan Teollisuuskiinteistöt Oy on toteuttanut 23. Tarkastuslautakunta pitää sinänsä hyvänä asiana, että rakentamista on tarkasteltu kriittisesti. Vertailukelpoista tietoa investointitason alentumisesta saadaan kuitenkin vasta, kun asiaa tarkastellaan koko kaupunkikonsernin näkökulmasta. Investointitason tarkastelussa ei tällöin ole merkitystä sillä, rakennuttaako kohteen kaupunki vai joku tytäryhteisöistä. On myös huomattava, että vaikka tavoite on esitetty toteutuneen, jäi siitä kaupungin investointimäärärahojen perusteellakin tarkasteltuna saavuttamatta lähes 3 milj. euroa. Yleisellä tasolla investointien toteuttamista koskevat päätökset liittyvät siis koko kaupunkikonsernia koskevaan omistajapolitiikkaan ja -ohjaukseen. Kaupunginvaltuusto päättää kuitenkin käytännössä vain peruskunnan investointitasosta. 4.5 Verkostoituminen Kehittämisprojektit (14) Sitovana tavoitteena oli jo tehtyjen kehittämispanosten hyödyntäminen ja kehittämisprojektien näkyväksi tekeminen. Tarkastuslautakunta tutustui asiassa sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen kehittämistoimintaan. Sosiaali- ja terveystoimessa kehittämistoiminnan painopistealueita ovat lasten ja nuorten palvelut, vanhusten palvelut ja maahanmuuttajatyö 24. Yhtenä kehittämistulosten kanavana on toimialan strategiaan perustuva tuloskortti. Onnistuneiden projektien kehittämistulokset konkretisoituvat siihen tavoitteiksi ja raportoinnin kohteiksi. Toisena tiedonvälityskanavana toimii sosiaali- ja terveystoimen sivut kaupungin sisäisessä verkossa (Intra). Hyviksi käytännöiksi muodostuneet toimintatavat esitellään verkkosivuilla kootusti. Vantaan kaupunki on kyllä ottanut käyttöön uuden projektinhallintaohjelman, mutta siitä on saatavissa lähinnä projektikohtaista tietoa. Sivistystoimi on ainoa, jolla sitova tavoite sisältyi toimialan omaan vuoden 2005 tuloskorttiin. Käynnissä olevat kehittämisprojektit kerrottiin olevan strategialähtöisiä ja niissä verkostoituminen on yksi tärkeä näkökulma ja tavoite. Kokoushetkellä syksyllä 2005 toimialalla oli käynnissä noin 29 EU-projektia 25 ja 28 muuta projektia. 23 Vuoden 2005 talousarvion mukaan hankkeiden kustannusarviot ovat olleet yhteensä 37,7 milj. euroa. 24 Saadun tiedon mukaan kehittämistyössä on voimakas suuntaus seudullisiin hankkeisiin, joista vastaa pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA. Osaamiskeskus toimii Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan alueella. Osaamiskeskusta hallinnoi Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja sen rahoitus perustuu valtionavustuksiin ja erilliseen projektirahoitukseen. Keskus toteuttaa sille laissa säädettyjä tehtäviä (kts. laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 1230/2001) ja toimeenpanee sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämää Sosiaalialan kehittämishanketta vuosille Suuri osa hankkeista oli Sokrates Comenius -nimisiä hankkeita. Sokrates on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta korkeakouluun. Ohjelman keskeisiä toimintamuotoja ovat henkilövaihto sekä projekti- ja verkostoyhteistyö (näin Cimon verkkosivuilla

17 11 Kaupunkiprofessuurien ja innovaatiostrategian hyödyntäminen oli sitovan tavoitteen yksi menettelytapa/mittari. Niistä ei tilinpäätöksessä ole lainkaan raportointia. Innovaatiostrategiasta saatujen hyötyjen asettaminen tavoitteen mittariksi lienee tosin ollutkin hieman ennenaikaista. 26 Tarkastuslautakunnalle on esitelty sinänsä arvokkaita kehittämisprojekteja 27. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan jää kuitenkin epäselväksi, millä erityisellä tavalla sitova tavoite on ohjannut vuoden 2005 toimintaa kehittämispanosten hyödyntämiseksi Palvelujen tuotantostrategian jalkauttaminen Palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelmat (15) Palvelujen tuotantostrategian lähtökohtana on, että periaatteelliset ratkaisut tehtäväalueen palvelutuotannon kilpailuttamisesta ja palveluhankinnoista tehdään lautakuntatasolla kaupunginvaltuuston talousarviossa ja -suunnitelmassa antaman ohjauksen mukaisesti. Strategian jalkauttamista varten sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2005 on asetettu ensimmäisten lautakunta- ja johtokuntakohtaisten palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelmien laatiminen. Strategian jalkauttamisen ja tavoitteen toteutumisen mittari on suunnitelmista aiheutuvat vaikutukset - eli ne muutokset, jotka suunnitelmista seuraa nykyiseen toimintaan. 29 Tavoitteen tilinpäätösraportoinnin perusteella on todettavissa, että palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelmat on pääosin tehty ja hyväksytty asianomaisissa lautakunnissa. Suunnitelmien on raportoitu jäntevöittäneen suunnittelua ja eri tuotantotapojen hahmottamista 30. Raportoinnista ei käy kuitenkaan ilmi, onko suunnitelmista jo koottu strategiset muutoslinjaukset. Järjestelmän toimivuuden kannalta tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että nämä linjaukset tulevat käsitellyksi osana taloussuunnitelman ja -arvion laadintaa. PKS-tavoite: Seudullinen palvelu- ja hankintayhteistyö (16) Sitovana tavoitteena oli seudullisten palvelu- ja hankintayhteistyön muotojen kartoittaminen Vantaan osalta. Tilinpäätösraportoinnissa on viitattu pääasiassa pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan vuoden 2005 strategisiin hankkeisiin. Niihin on sisältynyt hankintayhteistyön ja palvelujen yhteiskäytön kehittämiseksi tarkoitettuja hankkeita. 31 Puheena olevan tavoitteen lisäksi myös vuoden 2005 tavoitteet 17 ja 23 sisältävät päämäärän pääkaupunkiseudun palvelu- ja hankintayhteistyön kehittämisestä. Edellisessä tavoitteessa kehittämiskohteena on tiedonkulun parantaminen hankintatoiminnassa ja jälkimmäisessä yhteisten palvelujen järjestäminen. Yhteistyön tilaan ja yhteistyön kehittämiseksi asetettujen tavoitteiden toteutumiseen palataan heti seuraavassa ja tavoitteen 23 yhteydessä. 26 Pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittämistä varten on laadittu Culminatum Ldt Oy:n johdolla Helsingin seudun innovaatiostrategia. Strategia sisältää 26 ehdotusta kehittämistoimiksi. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan vuoden 2005 toimintakertomuksen (s. 3) mukaan ehdotusten perusteella on käynnistynyt lukuisia toteutushankkeita. 27 Tällaisena voidaan mainita lastensuojelun kehittämishanke, jossa on kehitelty lastensuojelun alkuvaiheen tilannearviointimalli. Malli on otettu sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 tuloskortille ja tavoitteena on, että jokainen lastensuojelun työntekijä on oppinut käyttämään menetelmää. 28 Vantaan kaupungin projektiohjeessa (kaupunginjohtaja hyväksynyt ) jo edellytetään lähtökohtana, että: "Projektin tuloksia tulee hyödyntää mahdollisimman laajasti projektin päätyttyä. Projektin tuloksista on tiedotettava avoimesti." 29 Kaupungin johtoryhmässä on todettu , että palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelmista poimitaan strategiset muutoslinjaukset käsiteltäviksi kaupungin strategiaprosessissa. 30 Kaupungin eri toimialojen navigoinneissa on todettu yleisesti, että pitemmälle tähtäävien suunnitelmien tekemistä hankaloittaa toistaiseksi epätietoisuus kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutuksista. 31 Katso pääkaupunkiseudun yhteistyön toimenpideohjelma vuodelle 2005 ja sen liite vuoden 2005 strategisista hankkeista.

18 12 Toimialat ovat vuosiraportissa antaneet tilannekatsauksen tavoitteen toteutumisesta. Raportoinnin perusteella on mahdotonta arvioida toteuman suhdetta mahdollisuuksiin. Toisaalta tavoitekaan ei ole haasteellinen, koska tavoitteena on kartoittaminen ja sen tilannekatsaus. Päivähoidon, kulttuurin, terveydenhuollon ja lastensuojelun osalta tarkastuslautakunta on todennut monenlaisten yhteistyömuotojen olevan jo käytössä tai kehitteillä. PKS-tavoite: Naapurikuntien hankintayhteistyö (17) Sitovana tavoitteena oli tiedonkulun parantaminen naapurikuntien välillä hankintayhteistyön kehittämiseksi. Tavoitteen taustalla on kriittisenä menestystekijänä palvelujen tuotantostrategian jalkauttaminen. Tilinpäätösraportoinnissa on tuotu esille, että toimialoille on nimetty hankintahenkilöt, jotka yhdessä muodostavat hankintaverkoston yhteistyön parantamiseksi ja hankintaosaamisen lisäämiseksi kaupungin sisällä. Lisäksi on raportoitu pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan puitteissa tapahtuneesta hankintayhteistyön kehittämisestä. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan tekemän päätöksen mukaisesti hankintayhteistyö järjestetään jo aiemmin noudatetulla mallilla, jossa kukin kaupungeista vuorollaan huolehtii hankinnan valmistelusta muiden kaupunkien lukuun 32. Raportoinnin mukaan valmisteilla on yhteistyön syventämiseksi malli, jossa hankinnat tapahtuisivat erillisen pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteishankintayksikön nimissä. Edellistä vielä syvemmästä yhteistyömallista on esitetty näkemys KuntaTIME-työryhmän muistiossa, jossa tavoitetilaksi on kuvattu sekä kuntien että koko julkisen hallinnon yhteinen strategisen ja operatiivisen hankintatoimen järjestäminen 33. Asia on esillä myös pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan hankintatyöryhmän raportissa ja sen mukaan jatkotyöskentelyssä on aiheellista selvittää tarkemmin hankkeisiin liittyvät synergiat ja yhteistyömahdollisuudet. Tarkastuslautakunta toteaa, että pääkaupunkiseudun hankintayhteistyön kehittämisessä valmistelun lähtökohdat ovat jo pitkälti edenneet yli sitovan tavoitteen. 4.7 Yhteinen sitoutuminen Päivähoito ja perusopetus puuttuvat varhain lapsen vaikeuksiin ja oppimisen ongelmiin. Lasten ja nuorten palveluketjun saumattomuus varmistetaan (18) Palveluketjujen määrittely on tapahtunut vuonna 2004 valmistuneen suunnitelman "Erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden ja erityisopetuksen tueksi laadittu suunnitelma VERSO" perusteella. Siinä lasten ja nuorten palveluketjuina on tuotu esille: nivelvaiheet esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen välillä, yhteiset prosessit sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa, opetuksen tukitoimet, oppilashuollon yhteistyö ja erityistä tukea tarvitsevien opetuksen järjestäminen perusopetuksessa. Palveluketjuja koskevien yhteisten toimintamallien sopiminen ja suunnittelu perustuvat Lasten ja nuorten hyvinvointistrategiaan, Jatkumo-työryhmän raporttiin, Versoon, lainsäädäntöön ja perusopetuksen uusiin opetussuunnitelman perusteisiin. 32 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan hankintatyöryhmän päivätyn raportin mukaan (s. 19) yhteishankintana on vuonna 2005 kilpailutettu kirjastokirjojen palautusautomaatit (Helsinki ja Vantaa), matkustuspalvelut (Espoo ja Vantaa) sekä kodinkoneet (Helsinki ja Vantaa). 33 Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittämisryhmä (valtioneuvoston julkaisusarja 10/2005, s ). Muistion mukaan tavoitetilassa pystytään tekemään koko julkishallinnon kattavia puitesopimuksia ja niiden kautta keskittämään hankintaa sekä saavuttamaan edullisemmat hankintahinnat.

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2011 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 5 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 5 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 Kaupunginvaltuusto 29.5.2006 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMINEN...3 2. VALTUUSTON

Lisätiedot

Arviointikertomus Turun kaupungin taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2004

Arviointikertomus Turun kaupungin taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2004 Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 3:2005 Arviointikertomus Turun kaupungin taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2004 Turun kaupungin tarkastuslautakunta 25.5.2005

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 6 1.1 Strategian vieminen läpi organisaation...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 1 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN... 2 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008... 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS... 2 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 29.4.2014 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan strategiakysely Vantaan

Lisätiedot

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2009 A r v i o i n t i k e r t o m u s Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2008 Huom! Julkaisuvapaa 12.6.2009

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja tarkastusyksikkö toiminnan suunnittelu ja toimintatavat

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNTA 6.5.2014 1 1 / 34 ASIAKIRJAN Tiivistelmä... 3 2 Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa... 4 3 Vuoden 2012 arviointikertomuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 13.4.2011 Kuva ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Kansi Internet Helsingin kaupungin kuvapankki ( Havis Amanda, Fred Björksten 2010) www.hel.fi/tav Helsingin kaupunki, Puhelin (09) 310 1613 tarkastusvirasto

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 Etusivulla: Näkymä Ontonnevalta 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä...4 1.2 Tarkastuslautakunnan esitykset kaupunginvaltuustolle...5 2 Tarkastustoimi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:15 Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta: Arviointikertomus 2012 Helsingin kaupunki Puhelin (09) 310 1613 Tarkastusvirasto tarkastusvirasto@hel.fi

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Arviointikertomus 2012

Arviointikertomus 2012 Arviointikertomus 2012 Nokian kaupunki Tarkastuslautakunta 24.5.2013 Kuva: Eteenpäin menossa (Kuloveden Lammasnokka 1.5.2012) 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Vuoden 2013 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Vuoden 2013 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Vuoden 2013 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2013... 6 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin.6 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot