Perusturvaltk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvaltk 23.04.2008"

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvaltk AIKA klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS ASUMISPALVELUYKSIKÖN HANKINTA VANHUSTEN VUOKRA-ASUNTOJEN HANKINTA HOITOHENKILÖKUNNAN VUOKRATYÖN KILPAILUTTAMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVA OHJEISTUS 40 PSYKOSOSIAALISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN KARKKILAN KAU- PUNGISSA V EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPSUUDEN HYVINVOINTIHANK- KEESEEN 42 RAPORTTI TALOUSTILANTEESTA 3 KK:N TOTEUTUMAN PE- RUSTEELLA 43 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ

2 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hopeavirta-Hanhinen Sirkku 18:00-19:30 puheenjohtaja Keskinen Tuure 18:00-19:30 jäsen Kopo Johanna 18:00-19:30 jäsen Kunttu Jari 18:00-19:30 jäsen Loukusa Sulo 18:00-19:30 jäsen Määttä Rainer 18:00-19:30 jäsen Pelkonen Kirsi-Marja 18:00-19:30 jäsen Syrjänen Vesa 18:00-19:30 jäsen Wilén Mauno 18:00-19:30 jäsen Brofeldt Irene 18:00-19:30 varajäsen POISSA Vikström Katja puheenjohtaja Huovinen Riitta jäsen MUUT OSALLISTUJAT Hynynen Pirkko 18:00-19:30 perusturvajohtaja esittelijä Salonen Sinikka 18:00-19:30 hallinnon sihteeri pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Sirkku Hopeavirta-Hanhinen puheenjohtaja Sinikka Salonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila Kirsi-Marja Pelkonen Mauno Wilén PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perusturvatoimiala, hallinnon sihteeri huone klo 9-12 Sinikka Salonen hallinnon sihteeri

3 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvaltk KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perusturvaltk 33 Ehdotus: Päätös: Perusturvalautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvil la on enemmän kuin puolet perusturvalautakunnan jäsenistä. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvaltk PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Perusturvaltk 34 Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Perusturvajohtajan ehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Kirsi-Marja Pelkonen ja Vesa Syrjänen. Perustur valautakunta va litsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi-Marja Pelkonen ja Mauno Wilén.

5 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvaltk TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 145/4/044/2008 Perusturvaltk 35 Perusturvajohtajan ehdotus: Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: johtava hoitaja Arja Tikkala, puh. (09) tai sähköposti Karkkilan kaupungin terveyskeskus on rakennettu kahdessa vaiheessa siten, että vanhempi osa on valmistunut luvulla ja uudempi osa luvulla. Terveyskeskukseen ei ole tehty varsinaisia peruskorjauksia kaupungin heikon taloustilanteen vuoksi. Peruskorjauksen tarve on ollut tiedossa jo vuosia, mutta muut kiireelliset investoinnit ovat siirtäneet hankkeen aloitusta. Tällä hetkellä kuitenkin kiinteistössä ilmenee niin suuria riskejä (esim. vesivahingot) ja puutteita, että korjauksen tarve on jo kiireellinen. Terveyskeskukseen oli varattu alustavasti suunnittelumääräraha jo vuodelle 2007, mutta teknisen toimialan työruuhkan vuoksi hanketta jouduttiin siirtämään. Vuodelle 2008 on varattu suunnittelumääräraha ja suunnittelun tueksi on nyt laadittu nykyisten ohjeiden mukainen tarveselvitys. Hanke tulisi aloittaa pikaisesti ennen kuin riskit kasvavat liian suuriksi. Puutteellisissa tiloissa työskentely aiheuttaa myös turhia lisäkustannuksia, sillä hoitoketju ei toimi, kun terveyskeskuksessa ei voida tehokkaasti hoitaa potilaita tilojen ahtauden vuoksi. Myös työntekijöiden tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet lisääntyvät puutteellisten työolojen vuoksi. Esityslistan liite: Terveyskeskuksen laajennus- ja peruskorjaushankkeen tarveselvitys Perusturvalautakunta esittää tekniselle ja ympäristölautakunnal le, et tä se käyn nistää terveyskeskuksen peruskorjauksen ja laa jennuk sen suunnittelun. Käsittely: Keskustelun kuluessa Vesa Syrjänen esitti päätösehdotukseksi seuraavaa: Perusturvalautakunta esittää tekniselle- ja ym pä ris tö lau ta kun nalle, että se käynnistää ter veys keskuksen suun nitte lun ny ky päivän vaatimusten mukais ten tilaratkaisujen löytämiseksi. Puheenjohtajan totesi, että lautakunta kannatti yksimielisesti Ve sa

6 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Syrjäsen esitystä. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti Vesa Syrjäsen esityksen. Pöytäkirjan liite: Terveyskeskuksen laajennus- ja peruskorjaushankkeen tarveselvitys (liite nro 16) Täytäntöönpano: tekninen- ja ympäristölautakunta

7 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvaltk Perusturvaltk ASUMISPALVELUYKSIKÖN HANKINTA 94/2/020/2008 Perusturvaltk Esittelijä: vs. perusturvajohtaja Satu Karppanen Valmistelija / lisätietojen antaja: kotihoidon osastonhoitaja Aila Ollila, puh. (09) tai säh köposti Perusturvakeskuksessa on laadittu ny kytilaselvi tykset vanhustenhuol lon palvelujen tuottamisesta ja laa dittu stra tegiset linjaukset palvelujen tuottamiseksi lähivuosina osana Kark ki lan kau pun gin van hus työn stra te gian uudistamista. Strate gialuonnosta on käsitelty perusturvalautakunnan iltakoulus sa Tarkastelun kohteena oli koko vanhustenhuollon hoi toketjun toimivuus ja siinä ilmenevät ongelmat. Helmikuussa 2008 valmistui myös valtakunnallinen ikäihmisten hoitoa ja palve luja koskeva laatusuositus, jo ta on käytetty ohjeellisena palvelu rakenteen uudistamista suunniteltaessa. Karkkilan kaupungin vanhustenhuollon hoitoketjussa suurin puute on tehostetun asumispalvelun vähäisyys. Myös omaishoidon tuen piirissä on suosituksiin nähden liian vähän hoidettavia ja laitoshoidossa puolestaan hoidetaan liian paljon ikääntyneitä karkkilalai sia. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että sekä kustannustehokkuudeltaan että inhimilliseltä kannalta katsottuna tehostettujen asumispalvelupaikkojen määrää on lisättävä ja laitoshoidon paikko jen käyt töä on vastaavasti vähennettävä. Karkkilan terveyskeskuksen laitoshoidon paikat tulevat olemaan tarpeellisia jatkossakin, mutta merkittävää kustannussäästöä saadaan vähentämällä muissa kunnissa tapahtuvaa kuntalaistemme laitoshoitoa. Omassa terveyskeskuksessamme jonottaa tälläkin hetkellä 13 henkilöä tehostetun asumispalvelun paikkaa. Lisäksi kiireellisenä jonottaa tehostettuun asumispalveluun 11 asiakasta ja vähemmän kiireellisenä 13 asiakasta. Uhkana on myös muita asumispalveluja tuottavien yksiköiden toiminnan mahdollinen loppuminen lähivuosina. Paik ka kun nal la on myös tarpeel lis ta siir tyä hal li tus ti pie nis tä ryh mäko deista isom piin yksik köihin jo ris kienhal lin nan näkö kul mas ta. Pie net yk siköt ovat kus tannus te hot tomia ja haa voittu via - isommassa yksikössä yhden tai kahden hoitajan sairastuminen ei mullista koko yksikön toimin taa. Toivo-kodin valmistuminen ei tule vielä poistamaan tehostetun asumispalvelun tarvetta, sillä jo tällä hetkellä jonossa on kiireellisen paikan tarpeessa olevia ikääntyneitä henkilöitä enemmän kuin

8 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Toivo-kodissa tulee olemaan paikkoja tarjolla. Karkkilaan tulee hankkia nopeasti tehostetun asumispalvelun yksikkö, jossa voidaan hoitaa noin 30 asukasta. Yksikön voi raken taa yksityinen taho tai esimerkiksi nk. kolmas sektori ja samoin pal velut sii hen voivat tuottaa em. tahot. Kilpailuttamalla hanke voidaan saada tarvittavat tehostetut asumispalvelut mahdollisim man pian. Hankinnassa tulee ennen kilpailuttamista asettaa selkeät kriteerit hankinnan toteuttamiselle. Yksi keskeisin kriteeri on, että uuden yksikön tulee sijaita Karkkilassa keskeisellä paikalla. Hankinnas sa tulee myös selvittää mahdolliset synergiaedut esimerkiksi uu den päiväkodin hankinnan suhteen. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se valtuuttaa perusturvalautakunnan kilpailuttamaan 30 tehoste tun asumispalvelupaikan hankinnan. Käsittely: Päätös: Täytäntöönpano: Keskustelun kuluessa Johanna Kopo esitti, että asia palautetaan uudelleen valmistelua varten. Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Johanna Kopon esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmistelua var ten. Perusturvalautakunta Perusturvaltk 36 Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päätti palauttaa tehostetun asumispalvelun paikkojen hankinnan valmisteluun mm. tarkempaa tarveselvitystä varten. Hankinnassa kilpailutetaan asumispalvelua siten, että kaupunki sitoutuu tarkemmin määritellyksi ajaksi ostamaan kilpailutuksen voittaneelta yritykseltä 30 asumispalvelupaikkaa. Hankinnassa asetetaan kuitenkin kriteeriksi mm. asumispalvelupaikkojen sijainti, sillä synergiaetujen saavuttamiseksi paikkojen tulisi sijaita keskeisellä paikalla Karkkilassa. Näin mm. sosiaalihuoltolain mukainen toiminnan valvonta voidaan toteuttaa mahdollisiimman hyvin. Lisäksi asumispalvelupaikkojen sijainti Karkkilassa antaa mm. ikääntyneille puolisoille mahdollisuuden säilyttää normaalit perheyhteydet, sillä kulkeminen toisiin kuntiin ei puutteellisten kulkuyhteyksien vuoksi ole helppoa, joskus jopa mahdotonta. Perusturvalautakunnan kokouksessa esitellään tarkemmin mm. mahdollisuuksia rakentaa uusi yksikkö nykyisen palvelukeskuk sen läheisyyteen. Esityslistan liite: Väestöennuste ja palvelujen tarve

9 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se valtuuttaa perusturvalautakunnan kilpailuttamaan 30 tehostetun asumispalvelupaikan hankinnan. Käsittely: Keskustelun kuluessa Johanna Kopo esitti lautakunnan yksimielisesti kannattamana, että sanan kilpailuttamaan tilalle tulee käynnistämään sekä lauseen loppuu lisätään sana suunnittelun. Keskustelun kuluessa perusturvajohtaja muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se valtuuttaa perusturvalau takunnan käynnistämään 30 tehostetun asumis pal ve lu pai kan hankinnan suunnittelun. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti perusturvajohtajan muuttaman päätösehdotuksen. Pöytäkirjan liite: Väestöennuste ja palvelujen tarve (liite nro 17) Täytäntöönpano: kaupunginhallitus

10 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvaltk VANHUSTEN VUOKRA-ASUNTOJEN HANKINTA 146/4/044/2008 Perusturvaltk 37 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: kotihoidon osastonhoitaja Aila Ollila, puh. (09) tai sähköposti Vanhusten vuokra-asuntoja valmistuu joulukuussa 2008 yhteensä 30 kappaletta. Määrä on tarpeellinen tämänhetkisten vanhuksille tarkoitettujen vuokra-asuntojen lisäksi. Karkkilan nykyiset vanhustentalot Koliseva, Korpela ja Nummela on kaikki rakennettu vuosina Yksiöiden koko on 30 m2 ja kaksioiden ko ko on 39 m2. Asunnoista 4 kaksiota on tällä hetkellä käyttökiellos sa ja muidenkin osalta peruskorjaustarpeet ovat mittavat. Asun not eivät vastaa tämän hetken vanhustenhuollon tarpeita. Jo vuo den 2002 vanhustenhuollon strategiassa on todettu, ettei näiden asuntojen peruskorjaus ole järkevä vaihtoehto. Väestöennusteen mukaan (tilastokeskus) Karkkilassa kasvaa yli 75 -vuotiaiden osuus tasaisesti vuoteen 2015 saakka ja sen jälkeen vanhusten suhteellinen osuus lisääntyy kiihtyvällä vauhdilla. yli 75 v. yhteensä v. yli 85 vuotiaat v / v / v / Valtakunnallisissa vanhustenhuollon tavoitteissa korostetaan erityisesti asumisen järjestelyjä vanhustenhuollon kehittämisessä. Puutteelliset asumisolot lisäävät laitoshoidon tarvetta ja johtavat kiihtyvään kustannuskehitykseen. On tarpeellista suunnitella nopeasti vaihtoehdot nykyisten vanhusten vuokra-asuntojen osalta. Vanhustenhuollossa asumistarpeiden jatkuvasti kasvaessa vaihtoehtoina on joko nykyisten asuntojen peruskorjaus tai uudisrakentaminen. Esityslistan liite: Tarveselvitys vanhusten vuokra-asunnoista Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päät-

11 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ tää vanhusten asuntojen peruskorjaamisesta tai vaihtoehtoisesti uudisrakentamisesta turvaten näin vähintään ny kyi sen määrän vanhuksille osoitettuja asuntoja. Käsittely: Keskustelun kuluessa Vesa Syrjänen esitti päätösehdotukseksi seuraavaa: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se käynnistää vanhusten asuntojen peruskorjauksen tai uudisrakentamisen suunnittelun. Puheenjohtaja totesi, että lautakunta kannatti yksimielisesti Vesa Syrjäsen esitystä. Päätös: Perusuturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti Vesa Syrjäsen esityk sen. Pöytäkirjan liite: Tarveselvitys vanhusten vuokra-asunnoista (liite nro 18) Täytäntöönpano: kaupunginhallitus

12 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvaltk HOITOHENKILÖKUNNAN VUOKRATYÖN KILPAILUTTAMINEN 147/2/027/2008 Perusturvaltk 38 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: johtava hoitaja Arja Tikkala, puh. (09) tai sähkö posti Hoitohenkilökunnan saatavuus on merkittävästi vaikeutunut. Erityisesti puutetta on sairaanhoitajista. Kesäksi 2008 ei yrityksista huolimatta ole saatavilla riittävää määrää sairaanhoitajia. Tällä hetkellä sai raan hoi ta jan pal ve lu ja joudutaan hankkimaan ostopalveluna noin :lla /vuosi. Lisäksi sosiaalitoimi käyttää henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen noin vuodessa. SÄÄDÖKSIÄ Vuokratyössä työnantaja vuokraa työntekijänsä toisen työnanta jan (työn vastaanottaja, käyttäjäyritys, toimeksiantaja, työn tilaaja) työhön. Työntekijä työskentelee työn vastaanottajan työnjohdon alaisuudessa ja valvonnassa. Työskentely tapahtuu useimmiten työn vastaanottajan työpaikalla. Vastaanottaja suorittaa korvauksen työvoiman luovuttajalle, ei työntekijälle itselleen. Työntekijä saa palkkaa omalta työnantajaltaan. Työsopimuslain (55/2001) 7 3 momentin mukaan työnantajan siirtäessä työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan käyttöön, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. 9 :n mukaan, jos tyovoimaa vuokraavaa työnantajaa ( esim. työ voiman vuokrausliikettä) ei sido mikään työehtosopimus, tulee so vellettavaksi vuokratyövoimaa käyttävää yritystä koskeva työeh tosopimus. Työturvallisuuslain (738/2002) 3 sisältää määräykset vuokratyöstä. Sen mukaan joka johtonsa ja valvontansa alaisena käyt tää toisen palveluksessa olevaa työvoimaa (vuokratyö), on työn aikana velvollinen noudattamaan työturvallisuuslain työnantajaa koskevia säännöksiä. 2.momentti velvoittaa työn vastaanottajan ennen työn aloittamis ta tiedottamaan vuokratun työnantajalle työssä vaadittavat am mattitaitovaatimukset ja muut työn erityispiirteet. Työnantajan tu lee varmistua työntekijänsä ammattitaidosta ja soveltuvuudesta ko. työhön. 3. momentti velvoittaa työn vastaanottajan huolehtimaan työntekijän perehdytyksestä. 4. momentti antaa valtioneuvostolle oikeu den asetuksella antaa tarkempia säännöksiä. Valtioneuvoston päätös eräistä työsuojeluvaatimuksista vuokra-

13 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ työssä (782/1997) täsmentää vuokratyöntekijän työnantajan ja työn teettäjän velvollisuuksia. Niitä ovat mm. työn teettäjän tiedottamisvelvollisuus ja työnantajan velvollisuus arvioida työntekijän soveltuvuus ko. työhön Työsuojelun valvontalain (44/2006) 48 :n mukaan ammattimaisesta työvoiman vuokrauksesta on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle. Työn vastaanottajan velvollisuutena on: -ilmoittaa ennen vuokratyön aloittamista työvoiman luovuttajalle työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet -ilmoittaa vuokratyön aloittamisesta työpaikan työterveyshuollolle ja työsuojeluvaltuutetulle -huolehtia, että työntekijälle annetaan riittävät tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä -ilmoittaa työntekijälle mahdollisista työhön liittyvistä erityisvaaroista ja niihin kuuluvista terveystarkastuksista (erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavat työt, yötyö) -perehdyttää työntekijä työhön ja työpaikan olosuhteisiin sekä työsuojelutoimenpiteisiin -huolehtia työn aikaisesta työn turvallisuudesta ja terveellisyydes tä kuten asianmukaisista henkilöstötiloista, työvälineiden turvallisuudesta ja työympäristön ergonomisesta mitoituksesta Työntekijän oman työnantajan velvollisuutena on Järjestää vuokratyöntekijän työterveyshuolto ilmoittaa työn ammattitaitovaatimuksista ja työn luonteesta työntekijälle varmistaa, että työntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus kyseiseen työhön huolehtia työntekijän yleisestä opetuksesta ja ohjauksesta työtehtäviin selvittää, että vastaanottaja kykenee täyttämään sille kuuluvat velvollisuudet ja että työ muutenkin voidaan suorittaa asianmukaisesti ja turvallisesti Sairaanhoitajan työ: -ammattitaitovaatimuksena terveydenhuollon ammattirekisteriin merkitty sairaanhoitajan tutkinto - tuntiveloitus - Veloitus 114 h 45 min/ 3 vk - Veloitus kun tilaus pitempi kuin 3 vk Lähihoitajan työ: ammattitaitovaatimuksena terveydenhuollon ammattirekisteriin merkitty lähihoitajan/perushoitajan tutkinto - tuntiveloitus

14 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvajohtajan ehdotus: - Veloitus 114 h 45 min/ 3 vk - Veloitus kun tilaus pitempi kuin 3 vk Laitoshuoltajan työ: Laitoshuoltajan ammattitutkinto - tuntiveloitus - Veloitus 114 h 45 min/ 3 vk - Veloitus kun tilaus pitempi kuin 3 vk Karkkila on joutunut viime vuosina käyttämään hoito- ja hoivatyössä vuokratyövoimaa hoitotyöntekijöiden saatavuuden heikennyttyä merkittävästi. Työvoiman tarpeen ollessa pienehkö, ei työvoimaa ole aikaisemmin kilpailutettu. Nyt tarpeen kasvettua on työvoima kilpailutettava kilpailuttamislainsäädännön perusteella. Myös kustannusten kasvussa voidaan näin saavuttaa etua. Perusturvalautakunta myöntää johtava hoitaja Arja Tikkalalle oikeuden kilpailuttaa välttämättömästi tarvittava hoitotyön työvoima vuodelle Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: johtava hoitaja Arja Tikkala

15 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvaltk HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVA OHJEISTUS 148/2/025/2008 Perusturvaltk 39 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Perusturvajohtajan ehdotus: Valmistelija / lisätietojen antaja: sosiaalityön päällikkö Satu Karppanen, puh. (09) tai sähköposti Vammaisten henkilökoh taisella avustajatoiminnalla tuetaan vammaisten henkilöiden ta vanomaista selviytymistä koto na ja kodin ulkopuo lella asioiden hoitamisessa, opiskelussa, har rastuksissa, työssä ja yleensä yh teiskunnallisessa osallistumises sa. Henkilökohtainen avustajatoiminta on määrärahasidonnainen palvelu, jota myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Eri tavoin vammaiset henkilöt tarvitsevat selviytymisessään monenlaista apua ja palveluita. Ohjeistamalla henkilökohtaisen avustajan myöntämisperusteita selkiytetään työnjakoa suhteessa omaishoidontukeen ja kunnalliseen kotihoitopalveluun. Sosiaalityön tulosalueella tehdyssä erityistilintarkastuksessa tilintarkastajat kiinnittivät huomiota siihen, että henkilökohtaisena avustajana toimi asiakkaan läheinen omainen. Lain mukaan menettely on mahdollinen, mutta kustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin jos läheinen toimisi omaishoitajana. Tämän johdosta esitetään tehtäväksi linjaus, jossa niissä tapauksissa, jois sa hoitajana on omainen, käytetään ensisijaisesti omaishoidontu kea. Samoin tilintarkastuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että erityisen suurena kustannuseränä ovat yksityisiltä ostetut kotihoidon palvelut, jotka tilintarkastajien arvion mukaan saattavat olla luonteeltaan enemmän kotihoidon tai kotisairaanhoidon piiriin kuulu via kustannuksia. Tämän johdosta esitetään tehtäväksi linjaus, että mikäli avuntarve painottuu selkeästi huolenpitoon, hoivaan, valvontaan tai työntekijälähtöiseen hoitoon, ei vammaispalvelulain mukaista avustajaa myönnetä vaan käytetään ensisijaisesti omais hoi dontukea ja/tai kotihoidon palveluita. Esityslistan liite: Ohje henkilökohtaisen avustajan myöntämisestä Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan oh jeen henkilökohtaisen avustajan myöntämisestä

16 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Ohje henkilökohtaisen avustajan myöntämisestä (liite nro 19) Täytäntöönpano:

17 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvaltk PSYKOSOSIAALISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN KARKKILAN KAUPUNGISSA V /2/020/2008 Perusturvaltk 40 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: johtava lääkäri Mikko Pur honen, puh. (09) tai sähköposti Kunnan järjestämisvastuulle kuuluu henkisen ja so siaalisen ensiavun antaminen niin nor maaliajan kuin poikkeusolo jenkin kriisitilanteisiin joutuville ja hei dän omaisil leen. Perusturva kuntayhtymä Karviaisen toiminnan suunnittelus sa tämä on yhtenä kehittämisalueena ja toiminta voi daan aloittaa ylikunnallisena jo vuoden 2008 aikana, mikäli Pe rusturvakuntayh tymä Karviaisen toimintasuunnitelma vuodelle 2008 hyväksytään siltä osin nykyi sessä muodossaan. Vihdin, Karkkilan ja Num mi-pusulan kuntien ja muiden toimijoiden henki löstöille on tehty alustava kartoitus kiinnostuksesta osallistua toi mintaan ja siihen valmistavaan koulutukseen. Perusturvalautakunta päätti sisällyttää avohoidon psykiatrisen sairaan hoi ta jan toimenkuvaan psykososiaalisen tuen järjestämi sen suunnittelun. Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja Satu Lind holm on val mis tel lut asiaa yhdessä esimiehensä johtava lääkäri Mikko Purhosen kanssa. Yhteistyöneuvotteluja on käyty Karkkilan seu rakunnan kanssa, jolla pitkä kokemus kriisityöstä. Karkkilan kaupungissa henkisen ensiavun ryhmä toimi va paa ehtois poh jalta vuosia. Toiminta loppui useita vuosia sitten, kos ka riittä vää mää rää va paaehtoisia henkilöitä ei toimintaan löy ty nyt. Sen jäl keen kriisi työ on hoidettu terveydenhuoltopalvelujen muun toiminnan puit teissa, eikä esimerkiksi niin sanottuun jälki puintiin ole ollut vä häisten re surssien takia riittävästi mahdolli suuksia. Kriisi työ muo dostaa liian suuren osan perusterveyden huollon mielenterveys työn henkilös tön resurssien käytöstä ja näin vai keuttaa muiden mielenterveys palveluja tarvitsevien hoitoon pää syä. Alustavissa neuvotteluissa, jotka on käyty perusturvakeskuksen virkamiesjohdon ja henkilöstön kesken, on todettu, että vapaaehtoistyönä tehtävä kriisityö voidaan todennäköisesti aloittaa uudelleen kolmen kunnan alueella, mikäli kunta osallistuu kustannuk siin kunnan työntekijöiden osalta siten, että päivystysvuorossa olevalle maksetaan puhelinpäivystyskorvaus KVTES:n mukaises ti, aktiivityöstä maksetaan työntekijän normaalipalkan mukainen korvaus ylityökorvauksineen ja että kunta pitää huolta päivystysringin ammattitaidosta säännöllisillä vähintään kerran vuodessa toistuvilla koulutuksilla.

18 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvajohtajan ehdotus: Taloudelliset vaikutukset: noin /vuosi, vuonna 2008 noin käynnistyessään kesken vuotta. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä psykososiaalisen tuen toiminnan käynnistämisen Karkkilan kaupungissa siten, että se käynnistetään yhteistyössä tulevan Karviaisen kuntayhtymän kuntien (Nummi-Pusula ja Vihti) kanssa. Päivystykseen osallistuville kunnan työntekijöille korvataan: 1. päivystysvuorossa olevalle puhelinpäivystyskorvaus KVTES:n mukaisesti, 2. aktiivityöstä mak setaan työntekijän normaalipalkan mukainen korvaus ylityö kor vauk sineen ja 3. kunta pitää huolta päi vystysringin ammattitai dosta säännöllisil lä vähintään kerran vuo dessa toistu villa koulutuksilla. Käsittely: Keskustelun kuluessa Vesa Syrjänen esitti päätösehdotukseen lisättäväksi: Päätetään käynnistää mikäli Vihti ja Nummi-Pusula päättävät toiminnan käynnistämisestä ja mikäli päivystysringin muodostamisesta sovitaan kuntien kesken. (Aluepäivystys Karviaisen alueella). Keskustelun kuluessa perusturvajohtaja muuttii päätösehdotustaan Ve sa Syr jä sen esityksen mukaisesti. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti perusturvajohtajan muuttaman päätösehdotuksen. Täytäntöönpano: johtava lääkäri Mikko Purhonen

19 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvaltk EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPSUUDEN HYVINVOINTIHANKKEESEEN 150/2/020/2008 Perusturvaltk 41 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Perusturvajohtajan ehdotus: Valmistelija / lisätietojen antaja: sosiaalityön päällikkö Satu Karppanen, puh. (09) tai sähköposti Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö Länsi- ja Keski-Uudellamaalla hankkeessa on mukana 15 kuntaa (Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karjaa, Karjalohja, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pohja, Siuntio, Tammisaari, Tuusula ja Vihti). Karkkila ja Nummi-Pusula eivät lähteneet mukaan hankkeeseen, koska samanaikaisesti oli meneillään useita muita hankkeita ja tuolloin katsottiin, että ei ole resursseja osallistua. Kehittämisyksikön tavoitteena on 1. Pysyvän kehittämisyksikön toimintaedellytysten selvittäminen 2. Sisältöjen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja kehittä minen 3. Toimia alueen koulutusten koordinoijana ja henkilöstön osaamisen lisääjänä Kehittämisyksikön toiminnan lähtökohtana on poikkihallinnollisten rakenteiden muo dosta minen moniammatilliselle toiminnalle sekä verkostomainen kehit tämistyö. Nyt kun Karkkilassa, Nummi-Pusulassa ja Vihdissä valmistaudutaan yhteisen perus turva kuntayhtymän toiminnan käynnistämiseen on kunnissä käynnissä olevia hankkeitakin syytä tarkastella tästä näkökulmas ta. Sen vuoksi hankkeen Pysyvän lapsuuden hyvnvoinnin kehittä misyksi kön toimintaedellytyksiä selvittävään työryhmään edus ta jak si on tar peen ni me tä tu le van kun ta ty män las ten- ja nuorten palve lu linjan edus ta ja. Vihdin hankeryhmä on esittänyt Karviaisen edus tajaksi työryhmään lasten ja nuorten palvelulinjajohtajaa. Si sällöl lisesti on tär keää, et tä yh teis työ si vis tystoi mi alan kans sa on toi mi vaa var sin kin pe rustur van siir tyes sä uuteen orga nisaa ti oon. Perusturvalautakunta nimeää Pysyvän lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikön toimintaedellytyksiä selvittävään työryhmään edustajaksi so si aa li työn pääl lik kö Sa tu Karp pa sen, joka on va littu pe rus tur va kun ta yh tymä Kar viai sen las ten ja nuor ten palvelulinjajohtajaksi.

20 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Päätös: Täytäntöönpano: Ehdotus hyväksyttiin. Satu Karppanen, Vihdin kunta

21 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvaltk RAPORTTI TALOUSTILANTEESTA 3 KK:N TOTEUTUMAN PERUSTEELLA 227/0/041/2007 Perusturvaltk 42 Perusturvajohtajan ehdotus: Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätie tojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hyny nen, puh. (09) tai sähköposti Toimielimille raportoidaan taloustilanteesta 4 kk:n välein voimas sa olevien ohjeiden mukaan. Lisäksi toimielimille tulee raportoida taloustilanteesta aina, mikäli tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Perusturvatoimiala on päättänyt raportoida perusturvalautakunnalle taloustilanteen kuukausittain lautakunnan kokouksen yhteydessä, jotta tieto saataisiin riittävän ajoissa mahdollisia toimenpiteitä varten. Perusturvatoimialan kuukausiraportit ovat esityslistan liitteenä, mutta nykyisellä taloushallinnon raportointijärjestelmällä ei voida vielä riittävän ajoissa kuvata niitä muutoksia, jotka ovat jo mahdollisesti tiedossa. Laskut saapuvat viiveellä, joten muutoksista tulee tiedottaa ajoissa. Vuoden 2007 tilinpäätös on aiheuttanut tarpeen tarkastella kuluvan vuoden talousarviota uudestaan. On tarpeellista miettiä säästöjä jo tämän vuoden talousarvioon. Tällä viikolla (vk 15) saadun tiedon mukaan HUS:n talousarvioon varat tu määräraha ei tule ennusteiden mukaan riittämään. Perusturvalautakunnan on tarpeellista tarkastella kuluvan vuoden talousarviota saatujen ennakkotietojen perusteella. Esityslistan liitteet: Kuukausiraportit Talousraportti / HUS Perusturvalautakunta merkitsee 3 kk:n talousarvion toteutuman tiedoksi ja antaa kaupunginhallitukselle tiedoksi erikoissairaanhoidon ennusteen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Kuukausiraportit Talousraportti / HUS (liite nro 20) Täytäntöönpano: kaupunginhallitus

22 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvaltk PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ Perusturvaltk 43 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hyny nen, puh. (09) tai sähköposti Perusturvajohtajan henkilöstöpäätös : Päätös valita psykologin tehtävään Susanna Sim panen johtava lääkäri Mikko Purhosen esityksen mukai sesti. Sim pasella on teh tävän edellyttämä koulutus ja riittävä alan työkoke mus. Lisäksi haastatteluryhmä pitää häntä so veltu vimpana avoin na olevaan tehtävään. Johtavan hoitajan henkilöstöpäätöksiä : Päätäs muuttaa kotihoidon, osasto1:n ja pal velukeskuksen osastonhoitajien työaikamuoto yleistyö aikaan 38 h 15 min/vk lähtien : Päätös lähihoitaja Tiina Leppäsen palkkauksesta osasto 1:n lä hi hoi tajan varahenkilön tehtävään lähtien. Työ ai ka muo tona on jaksotyö 114 h 45 min / 3 vk. Va linta on ehdollinen kunnes valittu on toi mit ta nut lääkärinto distuksen. Johtavan hoitajan hankintapäätöksiä : Hankitaan Oy Exrei Ab:n tarjoama Everon hoi ta jakut su jär jes telmä Mar jaanakotiin. Järjestelmä on ainut vaih to, jo ka ei vaa di pu helinliit tymää. Hoitajakutsujärjestel mä pa ran taa po tilaiden turvallisuutta etenkin yöaikana : Päätetäään käyttää PaperPakin ja Suomen Sairaa la tukun sopimuskauden optiota asti. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: -

23 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET koskee :ää/ :iä Se, johon perusturvalautakunnan päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen voi tehdä yllä mai nituista pää tök sistä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki 92. ). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oikaisuvaatimuksen teki jän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tehdään Karkkilan kaupungin perusturvalautakunnalle os. PL 50, KARKKILA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93, 95 ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen ja kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ). MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91. ): :t 33-37, 42, 43 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan hallintovalitus Helsingin hallinto-oikeudelle/etelä-suomen lääninhallitukselle (Kuntalaki 88 ) :t ****

24 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin perusturvalautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamiin päätöksiin hae taan muu tosta kunnallisvalituksella (Kuntalaki 90. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisu vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutosta kunnal lisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ). :t *** Muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta :t *** Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93 ). Valitusviranomainen Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle PL HELSINKI (käyntiosoite: Ratapihantie 9, HKI) Valituksen muoto ja sisältö Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta; 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväk si; sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Henkilö- ja osoitetiedot sekä allekirjoitus Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

25 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): :t *** Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 ): :t ***

26 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Perusturvaltk 25.06.2008

Perusturvaltk 25.06.2008 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2008 134 Perusturvaltk 25.06.2008 AIKA 25.06.2008 klo 18:00-18:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Perusturvaltk

Perusturvaltk KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2008 220 Perusturvaltk 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 17:30-18:37 PAIKKA Palvelukeskuksen takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 17.12.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 28 Taloustoteuma 3 29 Talousarvio 2016 ja taloussuunitelma vuosille 2017-2018 4

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 15.05.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen osavuosikatsaus l:n käsittely ja hyväksyntä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 11.10.2017 NUUKSION KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 5.10.2017 klo 17.30 Paikka Läsnä Poissa Nuuksion koulu, Heinästie 19 02820 Espoo Kaija Malk, puheenjohtaja Eeva Seppälä, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 5.10.2017 KARHUSUON KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Karhusuon koulun alatalo Vesa Vuopala (pj.) Marjaana Siivola Anssi Ikonen Rosa Puhakainen-Mattila

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6 Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 8 Keskusvaalilautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 16:00-16:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO PÖYTÄKIRJA 27.9.2017 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot