Hyvinvointia työstä. Tiina Kalliomäki-Levanto Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. Tiina Kalliomäki-Levanto 4.12.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 Jatkuvan keskeneräisyyden ja paineen alaisena työskentely Eteneekö työ - ehtyykö ihminen? Työhyvinvointifoorumin alueellinen työpaja, Helsinki Luento: Jatkuvan keskeneräisyyden ja paineen alaisena työskentely - Eteneekö työ - ehtyykö ihminen? Tiina Kalliomäki-Levanto, erikoistutkija, psykologi, TkT, Työterveyslaitos

3 Luennon sisältö 1. Arkipäiväinen työ on muutoksessa keskeytys käsitteen avulla muutoksen jäsentämistä työn keskeytymisen (keskeneräisyyden ja paineen) taustalla olevia syitä muutoksen ymmärtäminen epäjatkuvuus-jatkuvuus mallin avulla 2. Tarvitaan jatkuvuuksien suunnittelua ja johtamista kasvualustaksi työn etenemiselle ja voimavarojen säilymiselle 3. Näkökulma lähellä arkista työn tekemistä: tietoa työstä työpsykologia case-tutkimus: laadulliset selonteot työstä työn vaatimukset työn hallinta -malli 4. caset: tietointensiivinen työ myymälän arkityö vuokratyö päivittäistavarakaupassa työvuorosuunnittelu hoitoalalla

4 Arkipäiväinen työ on muutoksessa Työpäivän alkaessa joka aamu työyksikössä selvitetään, onko riittävästi henkilöstöresurssia saatavilla ja organisoidaan työ sen mukaan, kunnes ilmaantuu joku muu, esimerkiksi asiakkaalta tuleva yllättävä kysymys, joka muuttaa tilanteen, ja tulee tarve tehdä työ toisin. Joku luopuu meneillään olevasta tehtävästä ja paneutuu asiakkaan kysymykseen. Hetken kuluttua työyksikköön tullut määräaikainen työntekijä, joka ei ole työskennellyt siellä aiemmin, kyselee rutiineista, ja juuri silloin kukaan ei ehdi vastata ja sijainen etenee oman arvionsa mukaan. Vielä samana päivänä työtoveri työyksikön ulkopuolelta tulee kysymään mielipidettä omaan kiireelliseen kysymykseen, joka olikin laajempi kuin aluksi näytti. Samalla työyksikössä on huoli siitä, että pitkällä sairaslomalla olevan tilalla ollut tuttu sijainen lähtee pois ja uusi tulee seuraavalla viikolla. Tieto tuli juuri. Uusi on outo ja hänen työskentelytapojaan ei tiedä mitä tehtäviä voidaan antaa, kuinka paljon pitää opastaa?

5 Muuttuvaa arkipäiväistä työtä voidaan jäsentää keskeytys käsitteellä. Keskeytyksen määritelmä: Toinen henkilö (kasvotusten tai informaatioteknologian välityksellä) tai tilanne aiheuttaa keskeytyksen, jonka ajoitus ei ole työntekijän hallinnassa. Keskeytys katkaisee työntekijän huomion meneillään olevaan tehtävään ja pakottaa työntekijän kiinnittämän huomion keskeytykseen vaikka vain väliaikaisesti tai siirtymään keskeytyksen mukanaan tuomaan tehtävään ja palaamaan meneillään olleeseen tehtävään myöhemmin.

6 Mitä keskeytyksistä seuraa? Monimutkaisissa tehtävissä keskeytykset hankaloittavat meneillään olleen tehtävän kognitiivista prosessointia (havainto-, tarkkaavaisuus, muisti- ja ajattelu hankaloituu) hidastavat suoritusta ja lisäävät virheitä lisäävät ponnistelun tarvetta koetaan negatiivisina

7 Työn sujuminen Työn sujuminen on työn etenemistä tavoitetta kohden ilman kuormittavia keskeytyksiä ja katkoksia

8 Työ ei etene suunnitellusti vaan keskeytyy - Taustalla on organisaatio systeemisenä kokonaisuutena Työtoverit ja yhteistyökumppanit eri syistä vaihtuvat - Työryhmät ja projektit ja niiden jäsenet vaihtuvat - Työsuhteet määräaikaisia ja tekijät vaihtuvia Asiakkaaseen liittyvä tieto muuttuvaa - Asiakkaan tarpeet muuttuvat - Asiakkaasta välittyvä tieto epätäsmällistä Tuotanto- tai palvelutavassa muutoksia - Ulkoistus (esim. suunnittelu ja tuotanto erilleen) - Jatkuva räätälöinti - Kehittäminen - epätäsmälliset lähtötiedot Yllättävä kysymys työtoverilta: kysymykseen vastaaminen heti Yllättävä virhe jossakin: virheen aiheuttaman tehtävän tekeminen Yllättävä ennakoimaton lisätyö muusta syystä (esim. aikaisemmin kuin oli sovittu) Meneillään oleva aikarajallinen tehtävä keskeytyy Työ etenee Tavoite saavutetaan (jäikö virhe?) Keskitetty ohjaus, suunnitelmat ja sopimukset työn suunniteltu eteneminen kognitiivinen prosessointi hankaloituu (aivojen rajat) Lisäponnistelu työajan venyttäminen Meneillään oleva aikarajallinen tehtävä keskeytyy - tietojärjestelmät ja ohjelmistot - työtila ja ääniympäristö - sisäiset keskeytykset (keskeneräiset työt, huolet) - fyysinen työympäristö vaihtuu Työ ei etene suunnitellusti: LISÄTYÖ Muuttuva ja yllätyksellinen työkuorman kehittyminen Pitkään jatkuessaan sairastumisen riski

9 Kun työ eteni suunnitellusti (kuvitteellinen malli työstä jossa on vähä muutosta) Keskitetty ohjaus: suunnitelmat ja sopimukset Työn suunniteltu eteneminen vaihe 1: vaihe 3: vaihe 4: vaihe 2: Työ etenee suunnitellusti Tasainen ja ennustettava työkuorma Tavoite: Työ etenee hyvin ja saadaan tulos aikaiseksi: - ennakkoon sujuvaksi suunniteltu - ennakoitavissa oleva työsuoritus - selkeä työnjako - selkeät tehtävän kuvat ja tavoitteet - työ etenee suunnitellusti - työssä on hallinnan elementtejä Työn rakenteena "vanhat" jatkuvuudet: sama paikka, aika, työtoverit, esimiehet, tehtävät, asiakas, palvelu/tuote, välineet/teknologia, toimintaympäristö Tiina Kalliomäki-Levanto, julkaisematon käsikirjoitus, Työterveyslaitos, 2012

10 Mitä on keskeytysten taustalla? (1) Monta projektia/tehtävää samanaikaisesti Projektien tarpeet kilpailevat tekijän huomiosta. Jos keskeytys ja tehtävästä toiseen vaihtaminen tapahtuu yksittäisen projektin sisällä, keskeytys ei häiritse työtä. Keskeytys voi kantaa mukanaan tärkeää projektiin liittyvää tietoa ja siten edistää työn sujumista. Keskeytyksestä tulee työn sujumista häiritsevä silloin, kun täytyy vaihtaa kokonaan ja pidemmäksi aikaa projektista toiseen ja takaisin. Erityisen häiritsevää vaihtaminen on, jos tehtävät eri projekteissa ovat monimutkaisia

11 Mitä on keskeytysten taustalla? (2) Organisaation eri osa-alueiden muutokset kantavat mukanaan keskeytyksiä. Työn suunniteltu tekeminen tai aikomus keskeytyy, kun työtoverit ja yhteistyökumppanit erilaisista syistä vaihtuvat (asiantuntemuksen saatavuus vaihtelee) asiakkaan tarpeet muuttuvat ja tuotanto- tai palvelutavat muuttuvat esimerkiksi ulkoistusten myötä.

12 Mitä on keskeytysten taustalla? (3) Organisaatioiden muutostarpeiden taustalla on myös työn murros laajemmin ymmärrettynä. "vanhat" teollisen työn jatkuvuudet murtuvat jälkiteollisessa työssä jatkuvuuden tilalle tulee vaihtuvuutta, erilaisuutta ja muutosta eli kehkeytyy epäjatkuvuutta

13 Mitä on keskeytysten taustalla? (4) Työtä keskeyttäviä tapahtumaketjuja lähtee liikkeelle työympäristön ja välineiden ominaisuuksista. Tietojärjestelmät ja ohjelmistot Työtila ja ääniympäristö, esim. avotoimistossa toisten puheen kuuleminen keskeyttää oman työn. Mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä fyysinen työympäristö vaihtuu, huomio on kiinnitettävä ensin työympäristöön sitten vasta tehtävään Työtä keskeyttävät lisäksi sisäiset keskeytykset (keskeneräiset työt, huolet, suru)

14 Keskeytysten hallinta Keskeytykset ovat yksittäin tarkasteltuna pieniä, ennakoimattomia ja vaihtuvia, mutta muodostavat kaikki yhteensä suuren kokonaisuuden, jossa kuluu aikaa. Keskeytystä yksittäisenä ja vähäisenä tekijänä ei voida ottaa esille isoksi asiaksi käsittelyyn esimerkiksi esimiehille tai johdolle päätöksentekoa varten. Keskeytysten taustalla ei ole vain yksittäinen tekijä vaan koko organisaatio systeemisenä kokonaisuutena. Työhön kehittyy kokonaiskuormitusta Miten hallita kokonaisuutta?

15 Jatkuvuuksien suunnittelu ja johtaminen kasvualustaksi työn etenemiselle ja voimavarojen säilymiselle - Organisaatiotaso tunnistetaan organisaatiossa meneillään olevat muutokset ja tapahtumaketjut joiden kautta muutokset vaikuttavat työyksikön työhön jos kaikilla organisaation osa-alueilla on tarve toteuttaa muutosta, mikä osa-alue voitaisiin työn etenemisen kannalta pitää muuttumattomana

16 Jatkuvuuksien suunnittelu ja johtaminen kasvualustaksi työn etenemiselle ja voimavarojen säilymiselle - Organisaatiotaso henkilöstöä + asiakkaan hallintaa + ulkoistamista + kehittämistä + tietojärjestelmiä/ohjelmistoja + työtilaa suunnittelevat henkilöt yhteen miettimään: "lähteekö meidän kaikkien alueelta työyksiköihin muutospuroja, jotka keskeyttävät työn etenemisen?"

17 Jatkuvuuksien suunnittelu ja johtaminen kasvualustaksi työn etenemiselle ja voimavarojen säilymiselle - Organisaatiotaso osaamisen kehittäminen: kokemuksen/osaamisen tunnistaminen ja foorumit osaamisen jakamiselle kokemus ja asiantuntemus auttaa epätäsmällisissä lähtötiedoissa (säästyy aikaa) auttaa asiakkailta tulevien kysymysten arvioinnissa ja tiedon/vastausten etsimisessä (säästyy aikaa) toimijat ovat tuttuja keskenään tuttuustyöhön ei kulu aikaa yhteistenmerkitysten luomiseen ei kulu aikaa verkoston tai monen toimijan yhteistyössä, jossa toimijat vaihtuvat tarvitaan uusia keinoja tuttuuden aikaan saamiseen nopeasti

18 Jatkuvuuksien suunnittelu ja johtaminen kasvualustaksi työn etenemiselle ja voimavarojen säilymiselle - Työyksikkö Toimintatavat: hiljaisen ajan järjestäminen jatkuva työn uudelleen suunnittelu toimintatapana muuttuvien tilanteiden mukaan 5 min pikapalaveri aamuun ja iltapäivän alkuun: ketkä paikalla, mitä töitä, miten edetään töiden tärkeysjärjestys (ei yksittäisen työntekijän harteilla vaan esimiehen tai työyhteisön kanssa yhdessä)

19 Esimerkkejä vähäisistä "uusista" jatkuvuuksista vanhuspalvelut: vanhustentaloissa/palvelukeskuksissa omat sijaiset varasuunnitelmat: jos joku poissa eikä heti sijaista, työskennellään ko. päivä tehtäväkohtaisesti ja hyvällä resurssilla sitten taas asiakaslähtöisesti päivittäistavarakauppa vuokratyösuhde päivittäistavarakaupassa: työpaikkaan tulijalla esim. sovittautumistaitoja, työpaikalla toiminta jäsentynyttä, työn etenemisen logiikka avautuu katsomalla myymälän arkityö: kokoaikainen työntekijä vaihtuvien osaaikaisten tilalle, myös viikonloppuna

20 Kirjallisuutta Kalliomäki-Levanto T Keskeytykset ja katkokset työn etenemisessä: edeltävät tekijät, epäjatkuvuusolosuhteet ja niistä selviytyminen tietotyössä. Työ ja ihminen Tutkimusraportti 36. Työterveyslaitos, Helsinki. Kalliomäki-Levanto T Työvuorosuunnittelu osastolla. Osa II. Teoksessa Hakola & Kalliomäki-Levanto, Työvuorosuunnittelu hoitoalalla. Ergonomiaa, autonomiaa, hyvinvointia. Kalliomäki-Levanto T Työn eteneminen myymälässä. 56. Työterveyspäivät Helsinki. Työterveyslaitos Kalliomäki-Levanto T, Lindström K, Kivimäki M, Länsisalmi H: Työyhteisö ja tilapäinen työsuhde - vuokratyösuhde päi vittäistavarakaupassa(english summary: An organization and temporary employment - When an agency hired worker and grocery store meet). Työ ja Ihminen, Tutkimusraportti 12, Helsinki 1998.

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

Keskeytykset ja katkokset työn etenemisessä:

Keskeytykset ja katkokset työn etenemisessä: Keskeytykset ja katkokset työn etenemisessä: edeltävät tekijät, epäjatkuvuusolosuhteet ja niistä selviytyminen tietotyössä Tiina Kalliomäki-Levanto Työ ja ihminen Tutkimusraportti 36 Työterveyslaitos Helsinki

Lisätiedot

Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi

Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi Raportti Työsuojelurahastolle (projekti 103332) Toim. Tiina Kalliomäki Levanto Työterveyslaitos Helsinki 2005 2 Sisällysluettelo Yhteenveto...3

Lisätiedot

FlowIT- virtaa IT-hankintoihin: Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa

FlowIT- virtaa IT-hankintoihin: Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa FlowIT- virtaa IT-hankintoihin: Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa Tutkimusraportti Tiina Kalliomäki-Levanto Tuija Virtanen Työterveyslaitos Helsinki 2 (22) FlowIT- virtaa

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Karl-Magnus Spiik Ky TV-arvio / sivu 1 TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Tämä työkalu sopii kaikille tiiminvetäjille ja vastaavassa tehtävässä toimiville. Ryhmän ohjaaminen ilman muodollisia esimiesvaltuuksia on

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1

Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1 Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1 Pirkko Hurme / Oy Perendie Ltd Malminkatu 24 C 37, 00100 HELSINKI Puh + 358 40 505 6900 Fax + 358 9 6855 0000 E-mail pirkko.hurme@perendie.fi IRTISANOMISEN TAITO

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA!

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! nea leo (toim.): HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista TAIVEX 2 -JULKAISUJA 3/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 3/2014 TINFO - Teatterin tiedotuskeskus

Lisätiedot

MATKALLA JOHTAJUUTEEN

MATKALLA JOHTAJUUTEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications Anni Sinkko (toim.) MATKALLA JOHTAJUUTEEN Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 50 Anni Sinkko (toim.) MATKALLA

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Kulmala 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Tutkimusraportti 20.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Henkinen pääoma 2004 Tutkimusraportti 15.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Teemu J. Lehtonen Hannu Salmensaari Raporttia saa vapaasti

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Tietoa työstä. Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN. Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen

Tietoa työstä. Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN. Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Tietoa työstä Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen L Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot