ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi Taipaleenharjun Vesiosuuskunta Ouluntie 1377 B Kipinä

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS... 3 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 3 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 3 HAKEMUKSEN SISÄLTÖ... 3 Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne... 3 Toiminta... 4 Yleiskuvaus toiminnasta... 4 Puhdistusprosessi... 4 Vesien käsittely ja päästöt vesistöön... 5 Päästöt maaperään ja pohjaveteen... 7 Päästöt ilmaan, melu ja tärinä... 7 Varastointi ja jätteet... 7 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)... 7 Laitoksen sijaintipaikka ja ympäristö sekä toiminnan vaikutukset ympäristöön... 7 Puhdistamoalue... 7 Suojelukohteet ja pohjavesialueet... 8 Vesistö... 8 Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu... 9 Esitys tarkistetuiksi lupamääräyksiksi HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Ympäristöluparatkaisu LUPAMÄÄRÄYKSET Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Jätevesien johtaminen puhdistamolle ja jätevesien käsittely Puhdistamon käyttö ja hoito Melu ja tärinä Päästöt ilmaan Jätteiden käsittely, varastointi ja hyödyntäminen Varastointi Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet Lupamääräykset kirjanpidosta, tarkkailusta ja raportoinnista Muut toimintaa koskevat lupamääräykset OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALTA RATKAISUN PERUSTELUT Lupamääräysten tarkistamisen perustelut Lupamääräysten perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN KORVATTAVA PÄÄTÖS PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT OIKEUSOHJEET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohje PÄÄTÖS TIEDOKSI MUUTOKSENHAKU... 22

3 3 HAKEMUS Taipaleenharjun Vesiosuuskunta on Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon saapuneella hakemuksella hakenut Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamoa koskevan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen (nyk. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jäljempänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) antaman ympäristölupapäätöksen Dnro 1100Y lupamääräysten tarkistamista. TOIMINTA JA SEN SIJ AINTI Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Pudasjärven kaupungissa Hetejärven kylässä Taipaleenharjussa osoitteessa Ouluntie 1349 C kiinteistöltä Taipale vuokratulla maalla. Puhdistamolla käsitellään vesiosuuskunnan viemäriverkoston alueella syntyvät asumisjätevedet. Puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan osittain kuivatun Aittojärven ranta-alueelle. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen Dnro 1100Y mukaan Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on voimassa toistaiseksi ja toiminnanharjoittajan tuli vuoden 2010 loppuun mennessä toimittaa hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 13 a) kohdan mukaisesti ympäristölupa on oltava puhdistamolla, joka on tarkoitettu asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 a) kohdan mukaisesti aluehallintovirasto ratkaisee asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevedenpuhdistamon ympäristölupa-asian. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitust ilanne Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on päätöksellään Dnro 1100Y antanut Taipaleenharjun Vesiosuuskunnalle ympäristöluvan jätevedenpuhdistamon toimintaan. Puhdistamon alue kuuluu aluekokonaisuuteen, joka on lainvoimaisessa maakuntakaavassa osoitettu virkistyskäytön kannalta kehitettäväksi, arvokkaita luontokohteita sisältäväksi. Alueelle ei ole yksityiskohtaisempia kaavoja.

4 4 Toiminta Yleiskuvaus toiminnasta Jätevedenpuhdistamo on vuonna 1999 valmistunut biologinen jaksotettu panosreaktoripuhdistamo (BETO-panospuhdistamo). Puhdistamolla käsitellään vesiosuuskunnan viemäriverkoston alueella syntyvät noin 120 asukkaan jätevedet. Jätevettä käsitellään noin 5700 m 3 vuodessa. Puhdistamolla ei saa vastaanottaa ja käsitellä sakokaivolietteitä. Viemäriverkoston pituus on noin 7 km. Jätevedet johdetaan puhdistamolle osaksi viettoviemärillä osaksi pumppaamalla. Pumppaamoja on 8 kpl. Puhdistamon teho perustuu biologiseen ilmastuksella ylläpidettävän mikrobikannan metaboliaan. Mikrobit käyttävät ravinnokseen jäteveden ravinnelähteet, jolloin mikrobien määrä kasvaa ja jäteveden orgaanisen aineen määrä vähenee. Jätevedessä oleva fosfori poistetaan kemiallisesti saostamalla. Puhdistamo toimii simultaanisaostusperiaatteella. Puhdistetut jätevedet johdetaan pintavalutuskentälle, jonka keräilyoja laskee viereisten peltojen kuivatusojaan ja edelleen osittain kuivatun Aittojärven ranta-alueelle. Viemäriverkoston piirissä olevan asukasmäärän ja näin ollen myös puhdistamon tulokuormituksen arvioidaan tulevaisuudessa hieman laskevan. Puhdistusprosessi Verkostosta jätevedet kootaan puhdistamolla betonirakenteiseen tasauskaivoon, josta ruostumattomasta teräksestä valmistetut puhdistamoyksiköt täyttyvät tietokoneohjatusti yksikkö kerrallaan. Siirtopumput ovat silppuripumppuja. Yksi puhdistamoyksikkö voi käsitellä henkilön jätevedet kerralla. Puhdistamossa on kolme yksikköä, jotka kukin toimivat viidessä eri vaiheessa: täyttö, sekoitus, ilmastus, laskeutus ja tyhjennys. Täyttövaiheessa puhdistamoyksikkö täytetään jätevedellä jakokaivosta ja samalla puhdistamoyksikköön lisätään fosforia poistavaa saostuskemikaalia. Sekoitusvaiheessa luodaan olosuhteet jätevedenkäsittelyn eri osaprosessien tehokkaalle toiminnalle. Ilmastusvaiheessa jäteveden orgaaninen aines käytetään mikrobien ravinnoksi, jolloin mikrobien biomassa kasvaa. Samalla vedessä olevaa typpeä sitoutuu biomassaan. Typpeä voi poistua vedestä myös denitrifikaation avulla. Laskeutuksessa biologisen toiminnan seurauksena ja kemiallisessa saostuksessa muodostuvat vettä raskaammat kiintoainepartikkelit laskeutuvat, jolloin puhdistamoyksikön pinnalle jää kirkkaan veden vyöhyke. Tyhjennysvaiheessa puhdistamoyksikön pinnalla oleva kirkas vesi pumpataan pintavalutuskentän jako-ojaan. Ulkopuolisten valumavesien pääsyn pintavalutuskentälle on estetty ympärysojalla.

5 Yksiköiden pohjalle kertynyt liete poistetaan sopivin aikavälein. Liete toimitetaan Pudasjärven Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon prosessiin sakokaivolietteen vastaanottopisteen kautta. 5 Vesien käsittely ja päästöt vesistöön Voimassa olevassa ympäristöluvassa on annettu raja-arvot lähtevän veden biokemiallisen hapenkulutuksen (BOD 7 /ATU) ja kokonaisfosforin jäännöspitoisuuksille sekä poistotehoille: BOD 7 /ATU 30 mg/l O 2 ja 80 % Kok.P 2,0 mg/l tai 90 % Vaatimukset on saavutettava vuosikeskiarvona laskien puhdistamolta ja muualta puhdistamon piirissä olevasta viemäriverkostosta mahdollisesti tapahtuvat ohijuoksutukset ja ylivuodot mukaan lukien. Valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (888/2006) vähimmäisvaatimukset puhdistustulokselle ovat lisäksi: kemiallinen hapenkulutus (COD Cr ) enintään 125 mg/l O 2 tai sen poistoteho vähintään 75 % ja kiintoainepitoisuus enintään 35 mg/l tai sen poistoteho vähintään 90 %. Puhdistamolla vuosina käsitellyksi jätevesimääräksi on ilmoitettu noin 10 m 3 /d. Tarkkailunäytteet on otettu puhdistamolle tulevasta vedestä, puhdistamolta lähtevästä vedestä ja pintavalutuskentältä lähtevästä vedestä. Keskimääräinen tulokuormitus on vastannut kuormitteesta riippuen henkilön puhdistamattomia jätevesiä. Puhdistamolta lähtevän veden biokemiallisen hapenkulutuksen (BOD 7 /ATU) jäännöspitoisuus on ylittänyt luparajan vuosina 2005 ja 2006, mutta ei enää sen jälkeen. Pintavalutuskentän jälkeen biokemiallisen hapenkulutuksen jäännöspitoisuus ja puhdistusteho ovat täyttäneet lupamääräykset selvästi (pitoisuus 2,6 9,0 mg/l O 2 ja puhdistusteho %). Fosforin osalta kumpikaan lupaehdoista ei ole täyttynyt vuosina 2006, 2007 ja Vähimmäisvaatimuksia kemiallisen hapenkulutuksen (COD Cr ) ja kiintoaineen osalta ei vuonna 2006 saavutettu johtuen syksyn näytteenottokerran korkeista pitoisuuksista. Vielä pintavalutuskentän jälkeen kiintoaineen pitoisuus oli tuolloin raja-arvoa korkeampi (38 mg/l). Keväällä 2010 kiintoaineen pitoisuudet olivat korkeita eivätkä puhdistusvaatimukset täyttyneet. Puhdistamolta lähtevässä vedessä fekaalisten koliformisten bakteerien tiheys on vaihdellut kpl/100 ml ja pintavalutuskentältä lähtevässä vedessä kpl/100 ml. Lietettä on poistettu noin 50 m 3 vuodessa. Fosforin saostukseen on käytetty ferrosulfaattia jauheena noin kg vuodessa.

6 Puhdistamon tulokuormitus ja lähtevä kuormitus sekä puhdistusteho ja asukasvastineluvut ovat olleet seuraavia: 6 Tarkk. BOD 7 /ATU Kok.P Kok.N vuosi Tulo Läht. Teho Tulo Läht. Teho Tulo Läht. Teho kg/d kg/d % kg/d kg/d % kg/d kg/d % ,0 0, ,51 0, ,3 0, ,8 0, ,22 0, ,2 0, ,3 0, ,18 0, ,95 0, ,5 0, ,19 0, ,96 0, ,1 0, ,18 0, ,1 0, ,3 0, ,15 0, ,83 0, ,0 0, ,24 0, ,1 0,50 54 AVL Tarkk. Kiintoaine COD Cr vuosi Tulo Läht. Teho Tulo Läht. Teho kg/d kg/d % kg/d kg/d % , ,5 2, ,3 0, ,7 2, ,8 0, ,3 0, ,2 0, ,9 0, ,8 0, ,5 0, ,7 0, ,4 1, ,3 0, ,1 1,3 81 AVL 41 5 Puhdistamon tulokuormitus ja pintavalutuskentältä lähtevä kuormitus sekä puhdistusteho pintavalutuskentän jälkeen ovat olleet seuraavia: Tarkk. BOD 7 /ATU Kok.P Kok.N vuosi Tulo Läht. Teho Tulo Läht. Teho Tulo Läht. Teho kg/d kg/d % kg/d kg/d % kg/d kg/d % ,0 0, ,51 0, ,3 0, ,8 0, ,22 0, ,2 0, ,3 0, ,18 0, ,95 0, ,5 0, ,19 0, ,96 0, ,1 0, ,18 0, ,1 0, ,3 0, ,15 0, ,83 0, ,0 0, ,24 0, ,1 0,28 74 Tarkk. Kiintoaine COD Cr vuosi Tulo Läht. Teho Tulo Läht. Teho kg/d kg/d % kg/d kg/d % , ,5 0, ,3 0, ,7 0, ,8 0, ,3 0, ,2 0, ,9 0, ,8 0, ,5 0, ,7 0, ,4 0, ,3 0, ,1 0,56 91

7 Fosforia lukuun ottamatta pintavalutuskenttä on parantanut puhdistustulosta selvimmin typen ja kiintoaineen osalta, lievemmin biokemiallisen ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta. Kentän ympärillä on ympärysoja, joten ulkopuolisia valumavesiä sinne ei pitäisi päästä. Kohonneet fosforin pitoisuudet voivat johtua esim. kentän ajoittaisesta hapettomuudesta. Pintavalutuskentältä lähtevän veden happitilanne on ollut ajoittain heikentynyt (mitattu 2,1 mg/l). 7 Päästöt maaperään ja pohjaveteen Puhdistamolla käsitellyt jätevedet eivät kulkeudu pohjavesialueen suuntaan, eikä haitallisia päästöjä maaperään tai pohjaveteen arvioida normaalioloissa aiheutuvan. Päästöt ilmaan, melu ja tärinä Toiminnasta ei aiheudu sanottavaa hajuhaittaa eikä merkittävää melua tai tärinää ympäristöön. Puhdistamolla jätevedet käsitellään keskitetysti ja sakokaivojen poistuminen viemäröinnin myötä on käytännössä poistanut hajuhaittoja. Varastointi ja jätteet Fosfori saostetaan ferrosulfaatilla, joka säilytetään sisätiloissa tiiviissä säiliöissä. Puhdistamon toiminnassa muodostuu lietettä noin 50 m 3 vuodessa. Liete toimitetaan Pudasjärven vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamolle jatkokäsiteltäväksi. Muita puhdistamotoiminnassa mahdollisesti syntyviä jätteitä ei hakemuksessa ole eritelty. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Puhdistamolla on ollut luparajojen ylityksiä lähinnä fosforin osalta, mutta puhdistamo ja pintavalutuskenttä ovat hakijan arvion mukaan toimineet kohtuullisen hyvin enimmillään noin 120 henkilön jätevesien puhdistuksessa. Pudasjärven kaupunkiin on tekeillä vesihuollon yleissuunnitelma, jossa myös Taipaleenharjun tilanne tulee tarkasteltavaksi. Alueen jätevesien johtaminen Pudasjärven keskuspuhdistamolle on yksi vaihtoehto. Laitoksen sijaintipaikka ja ympäristö sekä t oiminnan vaikutukset ympäristöön Puhdistamoalue Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Taipaleenharjun kylän välittömässä läheisyydessä Taipaleenharjun pohjavesialueen reunassa harjun eteläpuolella. Lähin asuttu rakennus on noin 200 m etäisyydellä laitoksesta.

8 8 Suojelukohteet ja pohjavesialueet Puhdistamo sijaitsee Taipaleenharjun luokkaan III kuuluvan pohjavesialueen (nro B) välittömässä läheisyydessä, mutta ei varsinaisella muodostumisalueella. Pohjavesialueen itäosa (nro A) on vedenhankintaa varten tärkeää I-luokan pohjavesialuetta. Vedenottamo sijaitsee vajaan 2 km päässä puhdistamosta. Kiinteistöjen jätevesien johtaminen tiiviissä viemäreissä pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevaan jätevesipuhdistamoon vähentää maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä Taipaleenharjun pohjavesialueella eikä haitallisia päästöjä maaperään tai pohjaveteen arvioida normaalioloissa aiheutuvan. Verkoston ja pumppaamojen häiriötilanteissa jätevesiä voi päästä maaperään ja pohjaveteen. Puhdistetut jätevedet johdetaan pintavalutuksen jälkeen Aittojärven rantavyöhykkeelle. Järvi sijaitsee Kiiminkijoen vesistöalueella ja kuuluu sekä valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan (LVO ) että Natura verkostoon (FI ). Kiiminkijoki kuuluu Natura verkostoon (FI ), erityistä suojelua vaativiin vesistöihin ja pohjoismaiseen suojeluvesien luetteloon. Jätevedenpuhdistamon toiminnasta ei ole odotettavissa sellaisia vaikutuksia, jotka heikentäisivät Aittojärven arvoa lintuvetenä. Vesistö Puhdistettujen jätevesien purkuvesistö Aittojärvi sijaitsee Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluvan Heteojan valuma-alueella (64.064). Aittojärven vedet laskevat Aitto-ojan, Lokaojan, Väliojan ja Hetejoen kautta Alalampeen ja edelleen Alaojan kautta Nuorittajokeen. Nuorittajoki laskee Kiiminkijokeen. Heteojan valuma-alueen pinta-ala on 138 km 2 ja järvisyys 3,15 % ja Nuorittajoen vastaavasti km 2 ja 2,15 %. Aittojärvi on hyvin matala, aikoinaan osittain niityksi kuivattu järvi ja siinä on runsas kasvillisuus. Järven keskisyvyys on noin puoli metriä ja suurin syvyyskin alle metrin. Järvikorte hallitsee vesirajassa ja laajat saraniityt kiertävät järven rantoja. Alueella tavataan myös joitakin kasviharvinaisuuksia. Ranta-alueilla ei ole erityistä virkistyskäyttöarvoa. Aittojärvi on kansainvälisesti arvokas lintuvesikohde. Vesilintuja ja kahlaajia järvellä on runsaasti ja järvi on merkittävä muuttoaikainen levähdyspaikka. Tavallisimmat vesilinnut ovat tavi ja haapana. Alueella esiintyy useita lintudirektiivin liitteen 1 lintuja sekä kaksi uhanalaista lajia. Luontodirektiivin luontotyypit ovat humuspitoiset lammet ja joet (5 %), keidassuot (10 %), lähteet ja lähdesuot (<1 %) ja aapasuot (83 %). Aittojärven veden laatuun on vaikuttanut kuivatus ja hajakuormitus, lähinnä ojitukset ja jossain määrin maatalous. Aittojärvestä ei ole tehty ekologista luokittelua. Järven veden laatua ei tarkkailla säännöllisesti. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on ottanut vesinäytteet Aittojärvestä ja havaintopaikalta Aittojärvi Taipaleenharju (YKJ ):

9 9 pvm kok. näyte sameus Mn lämpöt. O syv. syv. 2 O 2 ph alkalinit. sähk. COD m m ºC mg/l % mmol/l ms/m FNU mg/l O ,5 0,2 4,7 12,1 94 6,8 0,09 3,3 6, ,5 0,2 23,2 7,2 84 7,2 0,12 3,1 8,4 22 pvm kok näyte syv syv Väri Fe kok.n NH 4.N NO 2+3.N kok.p PO 4.P a-klor. m m mgpt/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ,5 0, ,5 0, ,5 Aittojärven vesi on humus- ja rautapitoista ja ph on neutraalin tuntumassa. Vesi oli silminnähden sameaa molemmilla havaintokerroilla ja väriltään melko tummaa etenkin kesällä Sähkönjohtavuus on luonnonvesille tyypillisellä tasolla. Kokonaisravinteiden ja a-klorofyllin pitoisuuden perusteella järvi on rehevä. Mineraaliravinteiden pitoisuudet olivat varsin pieniä. Aittojärvellä kalastaa haastattelutietojen mukaan 2 3 henkilöä katiskoilla keväisin. Saalis on pääasiassa ahventa ja haukea sekä särkeä. Veden lämmettyä kaloihin tulee maamainen maku eikä silloin enää kalasteta. Jätevesien vaikutukset Aittojärven veden laatuun katsotaan vähäisiksi eikä jätevesillä ole myöskään vaikutusta Aittojärven kalastoon tai kalastukseen. Vähäinen kalastus Aittojärvellä ajoittuu kevääseen ja alkukesään, jolloin vesi on viileää eikä kuormituksella ole merkittävää vaikutusta pyydysten limoittumiseen. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Taipaleenharjun jätevedenpuhdistamolla on tehty päästötarkkailua kaksi kertaa vuodessa, yleensä keväällä ja syksyllä. Tarkkailua esitetään jatkettavaksi nykyisen käytännön mukaan. Näytteet otetaan tulevasta ja lähtevästä vedestä kahdeksan tunnin kokoomanäytteinä. Kokoomanäyte koostuu vähintään viidestä osanäytteestä. Pintavalutuskentältä lähtevästä vedestä voidaan ottaa kertanäyte. Puhdistamolle tulevasta, puhdistamolta lähtevästä ja pintavalutuskentältä lähtevästä vedestä tehdään seuraavat määritykset: - ph - sähkönjohtavuus - BOD 7 /ATU - COD Cr - kokonaisfosfori - kokonaistyppi - kiintoaine

10 Puhdistamolta lähtevästä vedestä määritetään lisäksi lämpökestoiset kolibakteerit ja pintavalutuskentältä lähtevästä vedestä tämän lisäksi hapen pitoisuus. Määritykset tehdään SFS-standardien mukaisesti ja/tai valvovan viranomaisen hyväksymin menetelmin. Tarkkailunäytteiden analyysitulokset toimitetaan tarkkailuvelvolliselle, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulunkaaren ympäristöpalvelut -yksikölle Pudasjärvelle heti niiden valmistuttua ja viimeistään kuukauden kuluessa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan lisäksi ELY-keskukselle sähköisessä muodossa. Suppeassa vuosiraportissa tarkastellaan lupaehtojen toteutumista. Erillistä vesistötarkkailua ei esitetä tehtäväksi kuormituksen pienuudesta, purkupaikasta ja purkuvesistön luonteesta (osittain kuivattu järvi) johtuen. 10 Esitys tarkistetuiksi lupamääräyksiksi Hakija esittää seuraavia päästöraja-arvoja, jotka täyttävät myös valtioneuvoston asetuksen 888/2006 vähimmäisvaatimukset, puhdistamolta lähtevän veden biologisen hapenkulutuksen ja kokonaisfosforin jäännöspitoisuuksille sekä poistotehoille: BOD 7 /ATU 30 mg/l O 2 tai 80 % Kok.P 3 mg/l tai 80 % Arvot lasketaan vuosikeskiarvoina ottaen huomioon mahdolliset ohitukset. Lisäksi otetaan huomioon valtioneuvoston asetuksen 888/2006 vähimmäisvaatimukset COD Cr :n ja kiintoaineen suhteen. Jätevesistä ei arvioida aiheutuvan korvattavaa vahinkoa. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ja Pudasjärven kaupungissa sekä kirjeellä niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja Kainuun ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselta sekä Pudasjärven kaupungilta ja Pudasjärven kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Lausunnot 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Käsiteltyjen ja pintavalutuskentän kautta Aittojärven ranta-alueelle johdettavien jätevesien vaikutus järven vedenlaatuun sekä kalastoon ja kalastukseen arvioidaan hyvin vähäiseksi. Jätevedenpuhdistamon toiminnasta ei ole odotettavissa vaikutuksia, jotka heikentäisivät Aittojärven lintuvesiarvoa. Muitakaan haitallisia ympäristövaikutuksia toiminnasta ei arvioida aiheutuvan.

11 Vesienhoidon suunnittelussa Aittojärvi on tyypitelty luontaisilta ominaisuuksiltaan matalaksi runsashumuksiseksi järveksi. Vuosien 2002 ja 2003 vedenlaatutulosten perusteella järvi on aikaisemmin luokiteltu yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan välttäväksi. Järven ekologisen ja kemiallisen tilan luokitusta ei ole tehty aineiston vähäisyydestä johtuen. Vedenlaatutulokset viittaavat matalien runsashumuksisten järvien raja-arvoilla kokonaisfosforin osalta hyvään ja kokonaistypen osalta tyydyttävään tilaan. Levien määrää epäsuorasti kuvaavasta a-klorofyllistä on vain yksi tulos, joka viittaa hyvään ekologiseen tilaan. Aittojärvessä on ympäristöhallinnon leväkukintarekisterin mukaan ollut haitallisten sinilevien aiheuttamia runsaita kukintoja ja Muiden levien aiheuttama vähäinen samennus on todettu Järven mataluudesta johtuen vesitilavuus on pieni ja heikentynyt happitilanne todennäköinen talviaikaan. Aittojärvessä veden viipymä on laskennallisesti 10 vuorokautta. Ympäristöluvan hakija esittää, että erillinen vesistötarkkailu ei ole tarpeen kuormituksen pienuudesta, purkupaikasta ja purkuvesistön luonteesta johtuen. Pintavalutuskentältä lähtevässä vedessä on kuitenkin ajoittain runsaasti fekaalisia koliformisia bakteereita, mikä heikentää Aittojärven hygieenistä tilaa. Myös ravinteita ja kiintoainetta pääsee vesistöön. Tästä syystä Aittojärven vesistötarkkailu on tarpeen ainakin kartoitusluonteisesti muutaman vuoden välein. Tällä hetkellä uusimmat vedenlaatutulokset ovat yli seitsemän vuoden takaa. Taipaleenharjun Vesiosuuskunnan lisäksi lähialueella on pistekuormitusta Vapo Oy:n Alalamminsuon turvetuotantoalueelta, josta vedet johdetaan reittiä Suojanoja Alalampi Alaoja Nuorittajoki. Alalamminsuon turvetuotantoalueen vesistövaikutuksia tarkkaillaan Alaojan suulla osana Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden yhteistarkkailua. ELY-keskuksen mielestä lupaan on liitettävä velvoite tarkkailla ja verrata keskenään käytettävän puhtaan veden ja jäteveden määriä, mikäli jätevesimäärän mittaus on kohtuullisesti järjestettävissä, viemäriverkoston tiiveyden ja moitteettoman toiminnan arvioimiseksi. Mikäli vesimäärien suhteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, syyt siihen tulee selvittää ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin mahdollisten viemärivuotojen korjaamiseksi. Vuotoriskiä lukuun ottamatta pohjavesihaittoja ei ole odotettavissa, koska puhdistamo on pohjavesialueen ulkoreunalla ja valunta sen alueelta tapahtuu pohjavesialueelta poispäin etelään. Aittojärvi kuuluu EU:n Natura verkostoon lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Koska puhdistetut jätevedet lasketaan pintavalutuskentän kautta kiertävää keräilyojaa pitkin peltojen kuivatusojaan ja edelleen Aittojärven rantaan, arvioidaan, ettei jätevesistä koidu Natura-alueen luontotyypeille ja lajeille merkittävästi heikentäviä vaikutuksia. Asiassa ei ole tarve tehdä luonnonsuojelulain 65 :n tarkoittamaa arviointia. Maakuntakaava ja kaavatilanne on kuvattu hyvin hakemuksessa. Maakuntakaavan mukaan puhdistamo sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeällä alueella (Taipaleenharjun kylä). Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi on tarkistettu Museoviraston toimesta ja se on hyväksytty valtioneuvoston päätöksellä Taipaleenharjun kylä ei ole enää mukana valtakunnallisena kohteena, mutta se on edelleen maakunnallisesti arvokas kohde. 11

12 Hakija esittää puhdistamolta lähtevälle vedelle seuraavia raja-arvoja lupaehdoiksi: BOD 7 /ATU -arvo enintään 30 mg/l tai puhdistusteho vähintään 80 %. Kokonaisfosforipitoisuus enintään 3 mg/l tai puhdistusteho vähintään 80 %. Hakijan mukaan fosforipitoisuuteen tulisi muutosta +1 mg/l ja puhdistustehoon -10 %. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan esitetyt raja-arvot täyttävät jätevesistä annetun asetuksen (888/2006) mukaiset vähimmäisvaatimukset. Puhdistamolle on tehty määräaikaistarkastus Tarkastushetkellä puhdistamoalue oli asiallinen, se oli lukittu ja suojattu aidalla. Laitteet toimivat normaalisti. Virtaama on noin 10 m 3 /d. Virtaama lasketaan puhdistamon piiriin kuuluvien talouksien käyttämästä puhdasvesimäärästä. Näkösyvyys oli 0,5 m. Puhdistamon käyttöpäiväkirja oli kunnossa ja puhdistamon hoitajaringillä (kuusi henkilöä) oli tarkka ohjeistus toimintaajoista. Puhdistamolla ei kerätä välppeitä ja kuljeteta niitä erikseen, koska linjastolla on repivät pumput. Välppeet kulkeutuvat puhdistamolietteen (13 14 m 3 ) mukana imuautolla Pudasjärven Kurenalan puhdistamolle kuuden viikon välein Karilassi Oy:n toimesta. Puhdistamo on siisti, hyvin ja asianmukaisesti hoidettu ja se toimii hyvin, lukuun ottamatta pientä lupaehtojen ylitystä fosforin osalta vuosina 2009 ja 2010 kesällä otetuissa näytteissä. Määräaikaistarkastuksessa keskusteltiin kosteikkoalueella sijaitsevan altaan pohjalle vuosien aikana kertyneistä saostumista ja niiden tyhjentämisestä. Todettiin, että alueen vasemmassa laidassa olisi sopiva paikka lietelavalle, johon altaan liettymät nostettaisiin kuivumaan ja vedet suodattuisivat takaisin altaaseen ja edelleen pintavalutukseen tai pumppaamalla prosessiin. Lietelava tehtäisiin hiekka/sora penkalla, josta pohjakallistuksen avulla vesi suodattuisi hiekkapatjan läpi takaisin altaaseen. Kosteikkoallas on tilavuudeltaan pienehkö, joten vesimäärä olisi vain muutamia kymmeniä kuutioita. Toimenpide tehostaisi lietteen poistoa ja toisi säästöä kuljetuskustannuksiin, koska laitos säästyisi veden kuljettamiselta Kurenalle ja tarvitsisi kuljettaa pelkästään liete. Lietelava olisi mahdollista jättää varoallaskäyttöön mahdollisia sulamisvesien ynnä muiden ennalta arvaamattomien tilanteiden varalle. Taipaleenharjun jätevedenpuhdistamo toimii hyvin ja sitä hoidetaan lupamääräysten mukaisesti, joten Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus puoltaa ympäristöluvan jatkamista hakijalle Kainuun ELY-keskuksen kalatalousviranomainen Kainuun ELY-keskuksella ei ollut huomauttamista hakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Hakijan vastine Hakijalle on annettu tilaisuus esittää vastineensa annetuista lausunnoista. Vastinetta ei annettu.

13 13 A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Ympäristöluparatkaisu Aluehallintovirasto tarkistaa Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toistaiseksi voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan Dnro 1100Y lupamääräykset. Tarkistetut lupamääräykset korvaavat aikaisemmat lupamääräykset kokonaisuudessaan. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa tai toimenpitein hyvitettävää vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan jäljempänä ilmenevä ohjaus. Luvan haltijan on noudatettava jäljempänä ilmeneviä lupamääräyksiä. LUPAMÄÄRÄYKSET Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Jätevesien johtaminen puhdistamolle ja jätevesien käsittely 1. Taipaleenharjun Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon viemäriverkoston alueella syntyvät jätevedet on käsiteltävä hakemuksessa esitetyllä paikalla biologis-kemiallisesti tai sitä teholtaan vastaavassa puhdistamossa. Käsitellyt jätevedet tulee johtaa pintavalutuskentän kautta nykyiselle purkupaikalle Aittojärveen. Puhdistamolta pintavalutuskentälle johdettavan jäteveden on täytettävä seuraavat pitoisuus- ja käsittelytehovaatimukset: - BOD 7 /ATU enintään 30 mg/l O 2 ja puhdistusteho vähintään 80 %. - COD Cr enintään 125 mg/l O 2 ja puhdistusteho vähintään 75 %. - Kokonaisfosfori enintään 2 mg/l ja puhdistusteho vähintään 90 %. - Kiintoaine enintään 35 mg/l ja puhdistusteho vähintään 90 %. Tulokset tulee saavuttaa vuosikeskiarvona laskettuna mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeukselliset tilanteet huomioon ottaen. Lisäksi jäteveden käsittelytuloksen on täytettävä valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä nro 888/2006 vaatimukset sen mukaisesti tarkkailtuna. Jäteveden käsittelyssä on pyrittävä mahdollisimman hyvään kokonaistypen poistoon. 2. Kaikki Taipaleenharjun vesiosuuskunnan viemärilaitoksen toimintaalueella muodostuvat jätevedet, jotka voidaan käsitellä yhdyskuntajätevesien kanssa, on pyrittävä johtamaan jätevedenpuhdistamolle. Luvan haltijan on oltava selvillä puhdistamolle johdettavien tavanomaisesta poikkeavien jätevesien määrästä ja laadusta ja huolehdittava siitä, että mainitut jätevedet eivät haittaa jätevedenpuhdistamon tai viemäriverkon toimintaa, käyttöä tai laitteita, eivätkä lisää päästöjä tai niiden vaikutuksia, haittaa lietteen hyötykäyttöä tai aiheuta vaaraa tai haittaa työntekijöille. Tarvittaessa tavanomaisesta poikkeavat jätevedet on esikäsiteltävä ennen puhdistamol-

14 le johtamista. Tiedot tavanomaisesta poikkeavista jätevesistä, niiden määrästä, laadusta ja esikäsittelystä on pyydettäessä toimitettava Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselle. Puhdistamolla ei saa vastaanottaa ja käsitellä sakokaivolietteitä (jätekoodi ). 3. Sade-, kuivatus- ja vuotovesien pääsy viemäriverkkoon on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Mainittujen vesien vähentämiseksi tehdyistä viemäriverkoston tarkastus-, muutos- ja saneeraustöistä on luvan haltijan toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle selvitys vuosittain lupamääräyksessä 12 tarkoitetun tarkkailun yhteenvetoraportissa. Viemäriverkoston tiiveyden ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi jätevedenpuhdistamolle tulevan jäteveden määrä on luotettavasti selvitettävä mennessä. Mittaussuunnitelma tulee toimittaa Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselle viimeistään kuukautta ennen mittauksien aloittamista. Tulokset on raportoitava viipymättä ja vuoden 2014 helmikuun loppuun mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Raportissa on vertailtava vesiosuuskunnan puhtaan veden kulutusmäärää puhdistamolle johdettavaan jätevesimäärään ja tarpeen mukaan esitettävä toimenpiteet viemäriverkoston kunnostamiseksi. 14 Puhdistamon käyttö ja hoito 4. Jätevedenpuhdistamoa ja koko viemäriverkostoa on käytettävä ja hoidettava niin, että kaikissa olosuhteissa saavutetaan mahdollisimman hyvä puhdistustulos, ja että jätevesien käsittelemisestä ja johtamisesta aiheutuvat haitat saadaan rajoitetuksi mahdollisimman vähäisiksi. 5. Luvan haltijan on nimettävä puhdistamon hoitoa varten sen rakenteet ja toimintaperiaatteet tunteva asianmukaisen pätevyyden omaava puhdistamon hoitaja, jonka yhteystiedot on ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Pudasjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Melu ja tärinä 6. Puhdistamon toiminnasta ja huoltoliikenteestä ei saa aiheutua puhdistamon ympäristöön haitallista melua tai tärinää. Laitoksen tavanomaisen huoltoliikenne tulee ajoittaa klo 7 ja 22 väliseen aikaan. Päästöt ilmaan 7. Jäteveden käsittely ja lietteen siirto on toteutettava siten, että hajupäästöt ovat mahdollisimman vähäiset. Lietteen siirrossa on tarvittaessa huomioitava tuulen suunta niin, että hajut eivät leviä tuulen mukana lähimmälle asuinkiinteistölle. Jätteiden käsittely, varastointi ja hyödyntäminen 8. Puhdistamotoimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätevesien käsittelyssä syntyvä puhdistamoliete (jätekoodi ) on toimitettava käsittelypaikkaan, jolla on asianmukainen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 ASIA Kostonjärven säännöstelyn ylärajan väliaikainen ylittäminen, Taivalkoski LUVAN HAKIJA PVO-VESIVOIMA Oy Virkkulantie

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä 1 PÄÄTÖS Nro 126/11/1 Dnro PSAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2011 ASIA Koetoimintailmoitus peittorakenteiden tutkimisesta, Sotkamo ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro Psy-2005-y-14 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro Psy-2005-y-14 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro Psy-2005-y-14 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2005 1 ASIA HAKIJA Kortesuon turvetuotantoalueen vesienkäsittelyn tehostaminen ympärivuotisella pumppauksella ja pintavalutuksella,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2007 ASIA Turun jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen jättämiselle asetetun määräajan

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentäminen, Äänekoski

PÄÄTÖS. ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentäminen, Äänekoski PÄÄTÖS Nro 128/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2013 ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2010 ASIA HAKIJA Pahanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Pyhäntä Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 32/10/1 Dnro ISAVI/154/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2010 HAKIJA ASIA Metsäsairila Oy Porrassalmenkatu 1A 50100 Mikkeli Ympäristönsuojelulain 61

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2011/1 Dnro ESAVI/553/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset,

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kallijärven ruoppausalueen laajentaminen, Keminmaa Keminmaan kunta Kunnantie 3 94400 Keminmaa 2

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella,

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro ISAVI/258/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2010 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Lapinlahden Ekolämpö Oy PL 1024 70781 Kuopio ASIA Koetoimintailmoitus,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot