ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi Taipaleenharjun Vesiosuuskunta Ouluntie 1377 B Kipinä

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS... 3 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 3 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 3 HAKEMUKSEN SISÄLTÖ... 3 Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne... 3 Toiminta... 4 Yleiskuvaus toiminnasta... 4 Puhdistusprosessi... 4 Vesien käsittely ja päästöt vesistöön... 5 Päästöt maaperään ja pohjaveteen... 7 Päästöt ilmaan, melu ja tärinä... 7 Varastointi ja jätteet... 7 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)... 7 Laitoksen sijaintipaikka ja ympäristö sekä toiminnan vaikutukset ympäristöön... 7 Puhdistamoalue... 7 Suojelukohteet ja pohjavesialueet... 8 Vesistö... 8 Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu... 9 Esitys tarkistetuiksi lupamääräyksiksi HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Ympäristöluparatkaisu LUPAMÄÄRÄYKSET Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Jätevesien johtaminen puhdistamolle ja jätevesien käsittely Puhdistamon käyttö ja hoito Melu ja tärinä Päästöt ilmaan Jätteiden käsittely, varastointi ja hyödyntäminen Varastointi Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet Lupamääräykset kirjanpidosta, tarkkailusta ja raportoinnista Muut toimintaa koskevat lupamääräykset OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALTA RATKAISUN PERUSTELUT Lupamääräysten tarkistamisen perustelut Lupamääräysten perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN KORVATTAVA PÄÄTÖS PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT OIKEUSOHJEET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohje PÄÄTÖS TIEDOKSI MUUTOKSENHAKU... 22

3 3 HAKEMUS Taipaleenharjun Vesiosuuskunta on Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon saapuneella hakemuksella hakenut Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamoa koskevan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen (nyk. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jäljempänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) antaman ympäristölupapäätöksen Dnro 1100Y lupamääräysten tarkistamista. TOIMINTA JA SEN SIJ AINTI Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Pudasjärven kaupungissa Hetejärven kylässä Taipaleenharjussa osoitteessa Ouluntie 1349 C kiinteistöltä Taipale vuokratulla maalla. Puhdistamolla käsitellään vesiosuuskunnan viemäriverkoston alueella syntyvät asumisjätevedet. Puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan osittain kuivatun Aittojärven ranta-alueelle. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen Dnro 1100Y mukaan Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on voimassa toistaiseksi ja toiminnanharjoittajan tuli vuoden 2010 loppuun mennessä toimittaa hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 13 a) kohdan mukaisesti ympäristölupa on oltava puhdistamolla, joka on tarkoitettu asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 a) kohdan mukaisesti aluehallintovirasto ratkaisee asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevedenpuhdistamon ympäristölupa-asian. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitust ilanne Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on päätöksellään Dnro 1100Y antanut Taipaleenharjun Vesiosuuskunnalle ympäristöluvan jätevedenpuhdistamon toimintaan. Puhdistamon alue kuuluu aluekokonaisuuteen, joka on lainvoimaisessa maakuntakaavassa osoitettu virkistyskäytön kannalta kehitettäväksi, arvokkaita luontokohteita sisältäväksi. Alueelle ei ole yksityiskohtaisempia kaavoja.

4 4 Toiminta Yleiskuvaus toiminnasta Jätevedenpuhdistamo on vuonna 1999 valmistunut biologinen jaksotettu panosreaktoripuhdistamo (BETO-panospuhdistamo). Puhdistamolla käsitellään vesiosuuskunnan viemäriverkoston alueella syntyvät noin 120 asukkaan jätevedet. Jätevettä käsitellään noin 5700 m 3 vuodessa. Puhdistamolla ei saa vastaanottaa ja käsitellä sakokaivolietteitä. Viemäriverkoston pituus on noin 7 km. Jätevedet johdetaan puhdistamolle osaksi viettoviemärillä osaksi pumppaamalla. Pumppaamoja on 8 kpl. Puhdistamon teho perustuu biologiseen ilmastuksella ylläpidettävän mikrobikannan metaboliaan. Mikrobit käyttävät ravinnokseen jäteveden ravinnelähteet, jolloin mikrobien määrä kasvaa ja jäteveden orgaanisen aineen määrä vähenee. Jätevedessä oleva fosfori poistetaan kemiallisesti saostamalla. Puhdistamo toimii simultaanisaostusperiaatteella. Puhdistetut jätevedet johdetaan pintavalutuskentälle, jonka keräilyoja laskee viereisten peltojen kuivatusojaan ja edelleen osittain kuivatun Aittojärven ranta-alueelle. Viemäriverkoston piirissä olevan asukasmäärän ja näin ollen myös puhdistamon tulokuormituksen arvioidaan tulevaisuudessa hieman laskevan. Puhdistusprosessi Verkostosta jätevedet kootaan puhdistamolla betonirakenteiseen tasauskaivoon, josta ruostumattomasta teräksestä valmistetut puhdistamoyksiköt täyttyvät tietokoneohjatusti yksikkö kerrallaan. Siirtopumput ovat silppuripumppuja. Yksi puhdistamoyksikkö voi käsitellä henkilön jätevedet kerralla. Puhdistamossa on kolme yksikköä, jotka kukin toimivat viidessä eri vaiheessa: täyttö, sekoitus, ilmastus, laskeutus ja tyhjennys. Täyttövaiheessa puhdistamoyksikkö täytetään jätevedellä jakokaivosta ja samalla puhdistamoyksikköön lisätään fosforia poistavaa saostuskemikaalia. Sekoitusvaiheessa luodaan olosuhteet jätevedenkäsittelyn eri osaprosessien tehokkaalle toiminnalle. Ilmastusvaiheessa jäteveden orgaaninen aines käytetään mikrobien ravinnoksi, jolloin mikrobien biomassa kasvaa. Samalla vedessä olevaa typpeä sitoutuu biomassaan. Typpeä voi poistua vedestä myös denitrifikaation avulla. Laskeutuksessa biologisen toiminnan seurauksena ja kemiallisessa saostuksessa muodostuvat vettä raskaammat kiintoainepartikkelit laskeutuvat, jolloin puhdistamoyksikön pinnalle jää kirkkaan veden vyöhyke. Tyhjennysvaiheessa puhdistamoyksikön pinnalla oleva kirkas vesi pumpataan pintavalutuskentän jako-ojaan. Ulkopuolisten valumavesien pääsyn pintavalutuskentälle on estetty ympärysojalla.

5 Yksiköiden pohjalle kertynyt liete poistetaan sopivin aikavälein. Liete toimitetaan Pudasjärven Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon prosessiin sakokaivolietteen vastaanottopisteen kautta. 5 Vesien käsittely ja päästöt vesistöön Voimassa olevassa ympäristöluvassa on annettu raja-arvot lähtevän veden biokemiallisen hapenkulutuksen (BOD 7 /ATU) ja kokonaisfosforin jäännöspitoisuuksille sekä poistotehoille: BOD 7 /ATU 30 mg/l O 2 ja 80 % Kok.P 2,0 mg/l tai 90 % Vaatimukset on saavutettava vuosikeskiarvona laskien puhdistamolta ja muualta puhdistamon piirissä olevasta viemäriverkostosta mahdollisesti tapahtuvat ohijuoksutukset ja ylivuodot mukaan lukien. Valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (888/2006) vähimmäisvaatimukset puhdistustulokselle ovat lisäksi: kemiallinen hapenkulutus (COD Cr ) enintään 125 mg/l O 2 tai sen poistoteho vähintään 75 % ja kiintoainepitoisuus enintään 35 mg/l tai sen poistoteho vähintään 90 %. Puhdistamolla vuosina käsitellyksi jätevesimääräksi on ilmoitettu noin 10 m 3 /d. Tarkkailunäytteet on otettu puhdistamolle tulevasta vedestä, puhdistamolta lähtevästä vedestä ja pintavalutuskentältä lähtevästä vedestä. Keskimääräinen tulokuormitus on vastannut kuormitteesta riippuen henkilön puhdistamattomia jätevesiä. Puhdistamolta lähtevän veden biokemiallisen hapenkulutuksen (BOD 7 /ATU) jäännöspitoisuus on ylittänyt luparajan vuosina 2005 ja 2006, mutta ei enää sen jälkeen. Pintavalutuskentän jälkeen biokemiallisen hapenkulutuksen jäännöspitoisuus ja puhdistusteho ovat täyttäneet lupamääräykset selvästi (pitoisuus 2,6 9,0 mg/l O 2 ja puhdistusteho %). Fosforin osalta kumpikaan lupaehdoista ei ole täyttynyt vuosina 2006, 2007 ja Vähimmäisvaatimuksia kemiallisen hapenkulutuksen (COD Cr ) ja kiintoaineen osalta ei vuonna 2006 saavutettu johtuen syksyn näytteenottokerran korkeista pitoisuuksista. Vielä pintavalutuskentän jälkeen kiintoaineen pitoisuus oli tuolloin raja-arvoa korkeampi (38 mg/l). Keväällä 2010 kiintoaineen pitoisuudet olivat korkeita eivätkä puhdistusvaatimukset täyttyneet. Puhdistamolta lähtevässä vedessä fekaalisten koliformisten bakteerien tiheys on vaihdellut kpl/100 ml ja pintavalutuskentältä lähtevässä vedessä kpl/100 ml. Lietettä on poistettu noin 50 m 3 vuodessa. Fosforin saostukseen on käytetty ferrosulfaattia jauheena noin kg vuodessa.

6 Puhdistamon tulokuormitus ja lähtevä kuormitus sekä puhdistusteho ja asukasvastineluvut ovat olleet seuraavia: 6 Tarkk. BOD 7 /ATU Kok.P Kok.N vuosi Tulo Läht. Teho Tulo Läht. Teho Tulo Läht. Teho kg/d kg/d % kg/d kg/d % kg/d kg/d % ,0 0, ,51 0, ,3 0, ,8 0, ,22 0, ,2 0, ,3 0, ,18 0, ,95 0, ,5 0, ,19 0, ,96 0, ,1 0, ,18 0, ,1 0, ,3 0, ,15 0, ,83 0, ,0 0, ,24 0, ,1 0,50 54 AVL Tarkk. Kiintoaine COD Cr vuosi Tulo Läht. Teho Tulo Läht. Teho kg/d kg/d % kg/d kg/d % , ,5 2, ,3 0, ,7 2, ,8 0, ,3 0, ,2 0, ,9 0, ,8 0, ,5 0, ,7 0, ,4 1, ,3 0, ,1 1,3 81 AVL 41 5 Puhdistamon tulokuormitus ja pintavalutuskentältä lähtevä kuormitus sekä puhdistusteho pintavalutuskentän jälkeen ovat olleet seuraavia: Tarkk. BOD 7 /ATU Kok.P Kok.N vuosi Tulo Läht. Teho Tulo Läht. Teho Tulo Läht. Teho kg/d kg/d % kg/d kg/d % kg/d kg/d % ,0 0, ,51 0, ,3 0, ,8 0, ,22 0, ,2 0, ,3 0, ,18 0, ,95 0, ,5 0, ,19 0, ,96 0, ,1 0, ,18 0, ,1 0, ,3 0, ,15 0, ,83 0, ,0 0, ,24 0, ,1 0,28 74 Tarkk. Kiintoaine COD Cr vuosi Tulo Läht. Teho Tulo Läht. Teho kg/d kg/d % kg/d kg/d % , ,5 0, ,3 0, ,7 0, ,8 0, ,3 0, ,2 0, ,9 0, ,8 0, ,5 0, ,7 0, ,4 0, ,3 0, ,1 0,56 91

7 Fosforia lukuun ottamatta pintavalutuskenttä on parantanut puhdistustulosta selvimmin typen ja kiintoaineen osalta, lievemmin biokemiallisen ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta. Kentän ympärillä on ympärysoja, joten ulkopuolisia valumavesiä sinne ei pitäisi päästä. Kohonneet fosforin pitoisuudet voivat johtua esim. kentän ajoittaisesta hapettomuudesta. Pintavalutuskentältä lähtevän veden happitilanne on ollut ajoittain heikentynyt (mitattu 2,1 mg/l). 7 Päästöt maaperään ja pohjaveteen Puhdistamolla käsitellyt jätevedet eivät kulkeudu pohjavesialueen suuntaan, eikä haitallisia päästöjä maaperään tai pohjaveteen arvioida normaalioloissa aiheutuvan. Päästöt ilmaan, melu ja tärinä Toiminnasta ei aiheudu sanottavaa hajuhaittaa eikä merkittävää melua tai tärinää ympäristöön. Puhdistamolla jätevedet käsitellään keskitetysti ja sakokaivojen poistuminen viemäröinnin myötä on käytännössä poistanut hajuhaittoja. Varastointi ja jätteet Fosfori saostetaan ferrosulfaatilla, joka säilytetään sisätiloissa tiiviissä säiliöissä. Puhdistamon toiminnassa muodostuu lietettä noin 50 m 3 vuodessa. Liete toimitetaan Pudasjärven vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamolle jatkokäsiteltäväksi. Muita puhdistamotoiminnassa mahdollisesti syntyviä jätteitä ei hakemuksessa ole eritelty. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Puhdistamolla on ollut luparajojen ylityksiä lähinnä fosforin osalta, mutta puhdistamo ja pintavalutuskenttä ovat hakijan arvion mukaan toimineet kohtuullisen hyvin enimmillään noin 120 henkilön jätevesien puhdistuksessa. Pudasjärven kaupunkiin on tekeillä vesihuollon yleissuunnitelma, jossa myös Taipaleenharjun tilanne tulee tarkasteltavaksi. Alueen jätevesien johtaminen Pudasjärven keskuspuhdistamolle on yksi vaihtoehto. Laitoksen sijaintipaikka ja ympäristö sekä t oiminnan vaikutukset ympäristöön Puhdistamoalue Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Taipaleenharjun kylän välittömässä läheisyydessä Taipaleenharjun pohjavesialueen reunassa harjun eteläpuolella. Lähin asuttu rakennus on noin 200 m etäisyydellä laitoksesta.

8 8 Suojelukohteet ja pohjavesialueet Puhdistamo sijaitsee Taipaleenharjun luokkaan III kuuluvan pohjavesialueen (nro B) välittömässä läheisyydessä, mutta ei varsinaisella muodostumisalueella. Pohjavesialueen itäosa (nro A) on vedenhankintaa varten tärkeää I-luokan pohjavesialuetta. Vedenottamo sijaitsee vajaan 2 km päässä puhdistamosta. Kiinteistöjen jätevesien johtaminen tiiviissä viemäreissä pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevaan jätevesipuhdistamoon vähentää maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä Taipaleenharjun pohjavesialueella eikä haitallisia päästöjä maaperään tai pohjaveteen arvioida normaalioloissa aiheutuvan. Verkoston ja pumppaamojen häiriötilanteissa jätevesiä voi päästä maaperään ja pohjaveteen. Puhdistetut jätevedet johdetaan pintavalutuksen jälkeen Aittojärven rantavyöhykkeelle. Järvi sijaitsee Kiiminkijoen vesistöalueella ja kuuluu sekä valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan (LVO ) että Natura verkostoon (FI ). Kiiminkijoki kuuluu Natura verkostoon (FI ), erityistä suojelua vaativiin vesistöihin ja pohjoismaiseen suojeluvesien luetteloon. Jätevedenpuhdistamon toiminnasta ei ole odotettavissa sellaisia vaikutuksia, jotka heikentäisivät Aittojärven arvoa lintuvetenä. Vesistö Puhdistettujen jätevesien purkuvesistö Aittojärvi sijaitsee Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluvan Heteojan valuma-alueella (64.064). Aittojärven vedet laskevat Aitto-ojan, Lokaojan, Väliojan ja Hetejoen kautta Alalampeen ja edelleen Alaojan kautta Nuorittajokeen. Nuorittajoki laskee Kiiminkijokeen. Heteojan valuma-alueen pinta-ala on 138 km 2 ja järvisyys 3,15 % ja Nuorittajoen vastaavasti km 2 ja 2,15 %. Aittojärvi on hyvin matala, aikoinaan osittain niityksi kuivattu järvi ja siinä on runsas kasvillisuus. Järven keskisyvyys on noin puoli metriä ja suurin syvyyskin alle metrin. Järvikorte hallitsee vesirajassa ja laajat saraniityt kiertävät järven rantoja. Alueella tavataan myös joitakin kasviharvinaisuuksia. Ranta-alueilla ei ole erityistä virkistyskäyttöarvoa. Aittojärvi on kansainvälisesti arvokas lintuvesikohde. Vesilintuja ja kahlaajia järvellä on runsaasti ja järvi on merkittävä muuttoaikainen levähdyspaikka. Tavallisimmat vesilinnut ovat tavi ja haapana. Alueella esiintyy useita lintudirektiivin liitteen 1 lintuja sekä kaksi uhanalaista lajia. Luontodirektiivin luontotyypit ovat humuspitoiset lammet ja joet (5 %), keidassuot (10 %), lähteet ja lähdesuot (<1 %) ja aapasuot (83 %). Aittojärven veden laatuun on vaikuttanut kuivatus ja hajakuormitus, lähinnä ojitukset ja jossain määrin maatalous. Aittojärvestä ei ole tehty ekologista luokittelua. Järven veden laatua ei tarkkailla säännöllisesti. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on ottanut vesinäytteet Aittojärvestä ja havaintopaikalta Aittojärvi Taipaleenharju (YKJ ):

9 9 pvm kok. näyte sameus Mn lämpöt. O syv. syv. 2 O 2 ph alkalinit. sähk. COD m m ºC mg/l % mmol/l ms/m FNU mg/l O ,5 0,2 4,7 12,1 94 6,8 0,09 3,3 6, ,5 0,2 23,2 7,2 84 7,2 0,12 3,1 8,4 22 pvm kok näyte syv syv Väri Fe kok.n NH 4.N NO 2+3.N kok.p PO 4.P a-klor. m m mgpt/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ,5 0, ,5 0, ,5 Aittojärven vesi on humus- ja rautapitoista ja ph on neutraalin tuntumassa. Vesi oli silminnähden sameaa molemmilla havaintokerroilla ja väriltään melko tummaa etenkin kesällä Sähkönjohtavuus on luonnonvesille tyypillisellä tasolla. Kokonaisravinteiden ja a-klorofyllin pitoisuuden perusteella järvi on rehevä. Mineraaliravinteiden pitoisuudet olivat varsin pieniä. Aittojärvellä kalastaa haastattelutietojen mukaan 2 3 henkilöä katiskoilla keväisin. Saalis on pääasiassa ahventa ja haukea sekä särkeä. Veden lämmettyä kaloihin tulee maamainen maku eikä silloin enää kalasteta. Jätevesien vaikutukset Aittojärven veden laatuun katsotaan vähäisiksi eikä jätevesillä ole myöskään vaikutusta Aittojärven kalastoon tai kalastukseen. Vähäinen kalastus Aittojärvellä ajoittuu kevääseen ja alkukesään, jolloin vesi on viileää eikä kuormituksella ole merkittävää vaikutusta pyydysten limoittumiseen. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Taipaleenharjun jätevedenpuhdistamolla on tehty päästötarkkailua kaksi kertaa vuodessa, yleensä keväällä ja syksyllä. Tarkkailua esitetään jatkettavaksi nykyisen käytännön mukaan. Näytteet otetaan tulevasta ja lähtevästä vedestä kahdeksan tunnin kokoomanäytteinä. Kokoomanäyte koostuu vähintään viidestä osanäytteestä. Pintavalutuskentältä lähtevästä vedestä voidaan ottaa kertanäyte. Puhdistamolle tulevasta, puhdistamolta lähtevästä ja pintavalutuskentältä lähtevästä vedestä tehdään seuraavat määritykset: - ph - sähkönjohtavuus - BOD 7 /ATU - COD Cr - kokonaisfosfori - kokonaistyppi - kiintoaine

10 Puhdistamolta lähtevästä vedestä määritetään lisäksi lämpökestoiset kolibakteerit ja pintavalutuskentältä lähtevästä vedestä tämän lisäksi hapen pitoisuus. Määritykset tehdään SFS-standardien mukaisesti ja/tai valvovan viranomaisen hyväksymin menetelmin. Tarkkailunäytteiden analyysitulokset toimitetaan tarkkailuvelvolliselle, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulunkaaren ympäristöpalvelut -yksikölle Pudasjärvelle heti niiden valmistuttua ja viimeistään kuukauden kuluessa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan lisäksi ELY-keskukselle sähköisessä muodossa. Suppeassa vuosiraportissa tarkastellaan lupaehtojen toteutumista. Erillistä vesistötarkkailua ei esitetä tehtäväksi kuormituksen pienuudesta, purkupaikasta ja purkuvesistön luonteesta (osittain kuivattu järvi) johtuen. 10 Esitys tarkistetuiksi lupamääräyksiksi Hakija esittää seuraavia päästöraja-arvoja, jotka täyttävät myös valtioneuvoston asetuksen 888/2006 vähimmäisvaatimukset, puhdistamolta lähtevän veden biologisen hapenkulutuksen ja kokonaisfosforin jäännöspitoisuuksille sekä poistotehoille: BOD 7 /ATU 30 mg/l O 2 tai 80 % Kok.P 3 mg/l tai 80 % Arvot lasketaan vuosikeskiarvoina ottaen huomioon mahdolliset ohitukset. Lisäksi otetaan huomioon valtioneuvoston asetuksen 888/2006 vähimmäisvaatimukset COD Cr :n ja kiintoaineen suhteen. Jätevesistä ei arvioida aiheutuvan korvattavaa vahinkoa. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ja Pudasjärven kaupungissa sekä kirjeellä niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja Kainuun ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselta sekä Pudasjärven kaupungilta ja Pudasjärven kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Lausunnot 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Käsiteltyjen ja pintavalutuskentän kautta Aittojärven ranta-alueelle johdettavien jätevesien vaikutus järven vedenlaatuun sekä kalastoon ja kalastukseen arvioidaan hyvin vähäiseksi. Jätevedenpuhdistamon toiminnasta ei ole odotettavissa vaikutuksia, jotka heikentäisivät Aittojärven lintuvesiarvoa. Muitakaan haitallisia ympäristövaikutuksia toiminnasta ei arvioida aiheutuvan.

11 Vesienhoidon suunnittelussa Aittojärvi on tyypitelty luontaisilta ominaisuuksiltaan matalaksi runsashumuksiseksi järveksi. Vuosien 2002 ja 2003 vedenlaatutulosten perusteella järvi on aikaisemmin luokiteltu yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan välttäväksi. Järven ekologisen ja kemiallisen tilan luokitusta ei ole tehty aineiston vähäisyydestä johtuen. Vedenlaatutulokset viittaavat matalien runsashumuksisten järvien raja-arvoilla kokonaisfosforin osalta hyvään ja kokonaistypen osalta tyydyttävään tilaan. Levien määrää epäsuorasti kuvaavasta a-klorofyllistä on vain yksi tulos, joka viittaa hyvään ekologiseen tilaan. Aittojärvessä on ympäristöhallinnon leväkukintarekisterin mukaan ollut haitallisten sinilevien aiheuttamia runsaita kukintoja ja Muiden levien aiheuttama vähäinen samennus on todettu Järven mataluudesta johtuen vesitilavuus on pieni ja heikentynyt happitilanne todennäköinen talviaikaan. Aittojärvessä veden viipymä on laskennallisesti 10 vuorokautta. Ympäristöluvan hakija esittää, että erillinen vesistötarkkailu ei ole tarpeen kuormituksen pienuudesta, purkupaikasta ja purkuvesistön luonteesta johtuen. Pintavalutuskentältä lähtevässä vedessä on kuitenkin ajoittain runsaasti fekaalisia koliformisia bakteereita, mikä heikentää Aittojärven hygieenistä tilaa. Myös ravinteita ja kiintoainetta pääsee vesistöön. Tästä syystä Aittojärven vesistötarkkailu on tarpeen ainakin kartoitusluonteisesti muutaman vuoden välein. Tällä hetkellä uusimmat vedenlaatutulokset ovat yli seitsemän vuoden takaa. Taipaleenharjun Vesiosuuskunnan lisäksi lähialueella on pistekuormitusta Vapo Oy:n Alalamminsuon turvetuotantoalueelta, josta vedet johdetaan reittiä Suojanoja Alalampi Alaoja Nuorittajoki. Alalamminsuon turvetuotantoalueen vesistövaikutuksia tarkkaillaan Alaojan suulla osana Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden yhteistarkkailua. ELY-keskuksen mielestä lupaan on liitettävä velvoite tarkkailla ja verrata keskenään käytettävän puhtaan veden ja jäteveden määriä, mikäli jätevesimäärän mittaus on kohtuullisesti järjestettävissä, viemäriverkoston tiiveyden ja moitteettoman toiminnan arvioimiseksi. Mikäli vesimäärien suhteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, syyt siihen tulee selvittää ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin mahdollisten viemärivuotojen korjaamiseksi. Vuotoriskiä lukuun ottamatta pohjavesihaittoja ei ole odotettavissa, koska puhdistamo on pohjavesialueen ulkoreunalla ja valunta sen alueelta tapahtuu pohjavesialueelta poispäin etelään. Aittojärvi kuuluu EU:n Natura verkostoon lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Koska puhdistetut jätevedet lasketaan pintavalutuskentän kautta kiertävää keräilyojaa pitkin peltojen kuivatusojaan ja edelleen Aittojärven rantaan, arvioidaan, ettei jätevesistä koidu Natura-alueen luontotyypeille ja lajeille merkittävästi heikentäviä vaikutuksia. Asiassa ei ole tarve tehdä luonnonsuojelulain 65 :n tarkoittamaa arviointia. Maakuntakaava ja kaavatilanne on kuvattu hyvin hakemuksessa. Maakuntakaavan mukaan puhdistamo sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeällä alueella (Taipaleenharjun kylä). Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi on tarkistettu Museoviraston toimesta ja se on hyväksytty valtioneuvoston päätöksellä Taipaleenharjun kylä ei ole enää mukana valtakunnallisena kohteena, mutta se on edelleen maakunnallisesti arvokas kohde. 11

12 Hakija esittää puhdistamolta lähtevälle vedelle seuraavia raja-arvoja lupaehdoiksi: BOD 7 /ATU -arvo enintään 30 mg/l tai puhdistusteho vähintään 80 %. Kokonaisfosforipitoisuus enintään 3 mg/l tai puhdistusteho vähintään 80 %. Hakijan mukaan fosforipitoisuuteen tulisi muutosta +1 mg/l ja puhdistustehoon -10 %. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan esitetyt raja-arvot täyttävät jätevesistä annetun asetuksen (888/2006) mukaiset vähimmäisvaatimukset. Puhdistamolle on tehty määräaikaistarkastus Tarkastushetkellä puhdistamoalue oli asiallinen, se oli lukittu ja suojattu aidalla. Laitteet toimivat normaalisti. Virtaama on noin 10 m 3 /d. Virtaama lasketaan puhdistamon piiriin kuuluvien talouksien käyttämästä puhdasvesimäärästä. Näkösyvyys oli 0,5 m. Puhdistamon käyttöpäiväkirja oli kunnossa ja puhdistamon hoitajaringillä (kuusi henkilöä) oli tarkka ohjeistus toimintaajoista. Puhdistamolla ei kerätä välppeitä ja kuljeteta niitä erikseen, koska linjastolla on repivät pumput. Välppeet kulkeutuvat puhdistamolietteen (13 14 m 3 ) mukana imuautolla Pudasjärven Kurenalan puhdistamolle kuuden viikon välein Karilassi Oy:n toimesta. Puhdistamo on siisti, hyvin ja asianmukaisesti hoidettu ja se toimii hyvin, lukuun ottamatta pientä lupaehtojen ylitystä fosforin osalta vuosina 2009 ja 2010 kesällä otetuissa näytteissä. Määräaikaistarkastuksessa keskusteltiin kosteikkoalueella sijaitsevan altaan pohjalle vuosien aikana kertyneistä saostumista ja niiden tyhjentämisestä. Todettiin, että alueen vasemmassa laidassa olisi sopiva paikka lietelavalle, johon altaan liettymät nostettaisiin kuivumaan ja vedet suodattuisivat takaisin altaaseen ja edelleen pintavalutukseen tai pumppaamalla prosessiin. Lietelava tehtäisiin hiekka/sora penkalla, josta pohjakallistuksen avulla vesi suodattuisi hiekkapatjan läpi takaisin altaaseen. Kosteikkoallas on tilavuudeltaan pienehkö, joten vesimäärä olisi vain muutamia kymmeniä kuutioita. Toimenpide tehostaisi lietteen poistoa ja toisi säästöä kuljetuskustannuksiin, koska laitos säästyisi veden kuljettamiselta Kurenalle ja tarvitsisi kuljettaa pelkästään liete. Lietelava olisi mahdollista jättää varoallaskäyttöön mahdollisia sulamisvesien ynnä muiden ennalta arvaamattomien tilanteiden varalle. Taipaleenharjun jätevedenpuhdistamo toimii hyvin ja sitä hoidetaan lupamääräysten mukaisesti, joten Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus puoltaa ympäristöluvan jatkamista hakijalle Kainuun ELY-keskuksen kalatalousviranomainen Kainuun ELY-keskuksella ei ollut huomauttamista hakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Hakijan vastine Hakijalle on annettu tilaisuus esittää vastineensa annetuista lausunnoista. Vastinetta ei annettu.

13 13 A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Ympäristöluparatkaisu Aluehallintovirasto tarkistaa Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toistaiseksi voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan Dnro 1100Y lupamääräykset. Tarkistetut lupamääräykset korvaavat aikaisemmat lupamääräykset kokonaisuudessaan. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa tai toimenpitein hyvitettävää vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan jäljempänä ilmenevä ohjaus. Luvan haltijan on noudatettava jäljempänä ilmeneviä lupamääräyksiä. LUPAMÄÄRÄYKSET Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Jätevesien johtaminen puhdistamolle ja jätevesien käsittely 1. Taipaleenharjun Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon viemäriverkoston alueella syntyvät jätevedet on käsiteltävä hakemuksessa esitetyllä paikalla biologis-kemiallisesti tai sitä teholtaan vastaavassa puhdistamossa. Käsitellyt jätevedet tulee johtaa pintavalutuskentän kautta nykyiselle purkupaikalle Aittojärveen. Puhdistamolta pintavalutuskentälle johdettavan jäteveden on täytettävä seuraavat pitoisuus- ja käsittelytehovaatimukset: - BOD 7 /ATU enintään 30 mg/l O 2 ja puhdistusteho vähintään 80 %. - COD Cr enintään 125 mg/l O 2 ja puhdistusteho vähintään 75 %. - Kokonaisfosfori enintään 2 mg/l ja puhdistusteho vähintään 90 %. - Kiintoaine enintään 35 mg/l ja puhdistusteho vähintään 90 %. Tulokset tulee saavuttaa vuosikeskiarvona laskettuna mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeukselliset tilanteet huomioon ottaen. Lisäksi jäteveden käsittelytuloksen on täytettävä valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä nro 888/2006 vaatimukset sen mukaisesti tarkkailtuna. Jäteveden käsittelyssä on pyrittävä mahdollisimman hyvään kokonaistypen poistoon. 2. Kaikki Taipaleenharjun vesiosuuskunnan viemärilaitoksen toimintaalueella muodostuvat jätevedet, jotka voidaan käsitellä yhdyskuntajätevesien kanssa, on pyrittävä johtamaan jätevedenpuhdistamolle. Luvan haltijan on oltava selvillä puhdistamolle johdettavien tavanomaisesta poikkeavien jätevesien määrästä ja laadusta ja huolehdittava siitä, että mainitut jätevedet eivät haittaa jätevedenpuhdistamon tai viemäriverkon toimintaa, käyttöä tai laitteita, eivätkä lisää päästöjä tai niiden vaikutuksia, haittaa lietteen hyötykäyttöä tai aiheuta vaaraa tai haittaa työntekijöille. Tarvittaessa tavanomaisesta poikkeavat jätevedet on esikäsiteltävä ennen puhdistamol-

14 le johtamista. Tiedot tavanomaisesta poikkeavista jätevesistä, niiden määrästä, laadusta ja esikäsittelystä on pyydettäessä toimitettava Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselle. Puhdistamolla ei saa vastaanottaa ja käsitellä sakokaivolietteitä (jätekoodi ). 3. Sade-, kuivatus- ja vuotovesien pääsy viemäriverkkoon on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Mainittujen vesien vähentämiseksi tehdyistä viemäriverkoston tarkastus-, muutos- ja saneeraustöistä on luvan haltijan toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle selvitys vuosittain lupamääräyksessä 12 tarkoitetun tarkkailun yhteenvetoraportissa. Viemäriverkoston tiiveyden ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi jätevedenpuhdistamolle tulevan jäteveden määrä on luotettavasti selvitettävä mennessä. Mittaussuunnitelma tulee toimittaa Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselle viimeistään kuukautta ennen mittauksien aloittamista. Tulokset on raportoitava viipymättä ja vuoden 2014 helmikuun loppuun mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Raportissa on vertailtava vesiosuuskunnan puhtaan veden kulutusmäärää puhdistamolle johdettavaan jätevesimäärään ja tarpeen mukaan esitettävä toimenpiteet viemäriverkoston kunnostamiseksi. 14 Puhdistamon käyttö ja hoito 4. Jätevedenpuhdistamoa ja koko viemäriverkostoa on käytettävä ja hoidettava niin, että kaikissa olosuhteissa saavutetaan mahdollisimman hyvä puhdistustulos, ja että jätevesien käsittelemisestä ja johtamisesta aiheutuvat haitat saadaan rajoitetuksi mahdollisimman vähäisiksi. 5. Luvan haltijan on nimettävä puhdistamon hoitoa varten sen rakenteet ja toimintaperiaatteet tunteva asianmukaisen pätevyyden omaava puhdistamon hoitaja, jonka yhteystiedot on ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Pudasjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Melu ja tärinä 6. Puhdistamon toiminnasta ja huoltoliikenteestä ei saa aiheutua puhdistamon ympäristöön haitallista melua tai tärinää. Laitoksen tavanomaisen huoltoliikenne tulee ajoittaa klo 7 ja 22 väliseen aikaan. Päästöt ilmaan 7. Jäteveden käsittely ja lietteen siirto on toteutettava siten, että hajupäästöt ovat mahdollisimman vähäiset. Lietteen siirrossa on tarvittaessa huomioitava tuulen suunta niin, että hajut eivät leviä tuulen mukana lähimmälle asuinkiinteistölle. Jätteiden käsittely, varastointi ja hyödyntäminen 8. Puhdistamotoimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätevesien käsittelyssä syntyvä puhdistamoliete (jätekoodi ) on toimitettava käsittelypaikkaan, jolla on asianmukainen

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus,

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, E Etelä-Suomi Päätös Nro 119/2012/1 Dnro ESAVI/703/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2012 ASIA Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, Salo. HAKIJAT Omya

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot