SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ ASIAT Otsikko Sivu 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivospiirin laajennushakemuksesta Andrey Kasatkinin ja Yulia Kostygovan poikkeamislupa Asemakaavoituksen vireilletulo Pisterinniemen asemakaava-alueella Aloituslupa Sotkamon kehitysvammaisten palvelutalon rakentamiselle Edustajan nimeäminen Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 347 ja hallintosäännön tarkastamista käsittelevään työryhmään 165 Kunnan ja KPO:n hankesopimuksen tarkistaminen Viljo Tuhkasen kuntalaisaloite, joka koskee neuvoa antavan kyselyn 349 järjestämistä Kainuun hallintokokeilun jatkamiseen liitty- vistä kysymyksistä 167 Kiinteistö Oy Sotkanmaan ja Sotkamon Sompala Oy:n puolivuotisraportit Oulun hallinto-oikeuden Sapsokosken, Tipasojan, Tuhkakylän 353 ja Pohjois-Tipaksen kouluja koskeviin muutoksenhakuihin liittyvät päätökset 169 Ilmoitusasiat 355

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ AIKA klo 17:00-17:41 PAIKKA Kunnanvraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Sirviö Kari khall.varapuheenjohtaja Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Rossi Anna khall. jäsen Tolonen Vesa khall.jäsen Leinonen Raimo khall.varajäsen POISSA Polvinen Osmo khall. jäsen Kauppinen Tuomo kvalt. 2.varapuheenjohtaja MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja saapui klo 17:23 Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. Hyvönen Timo kvalt. 3 varapuheenjohtaja Kauppinen Petri Kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. Piirainen Pentti Tekninen johtaja 17:00-17:20 ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Kari Sirviö Juhani Pieniniemi puheenjohtaja varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Päivi Korhonen Mirja Okkonen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pienieniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 158 Hallintojohtaja Hallintojohtaja Ehdotus Kutsu tähän kokoukseen liiteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 159 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Hallintojohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Korhonen ja Mirja Okkonen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivospiirin laajennushakemuksesta KHALL 160 Kaavoittaja Talvivaara Sotkamo Oy on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle hakemuksen, jossa pyydetään ministeriötä määräämään kaivospiirin laajennustoimitus, jolla laajennetaan voimassa olevaa Sotkamon kunnan alueella sijaitsevaa Talvivaara kaivospiiriä. Kaivoslain 23 7 kohdan mukaisesti Sotkamon kunnalle annetaan mahdollisuus antaa lausunto kyseisestä kaivospiirin laajennushakemuksesta. Kaivospiirihakemus on tullut vireille kumotun kaivoslain aikaan ja siirtymäsäännösten nojalla asian käsittelyssä noudatetaan vanhaa kaivoslakia. Kaivospiirin laajennusalueet sijoittuvat Sotkamossa nykyisen kaivospiirin etelä- ja luoteispuolelle. Kaivospiirin laajennus on kaikkiaan n. 70 km 2, josta Sotkamon kunnan puolelle sijoittuu n. 39 km 2. Loput kaivospiirin laajennuksesta on Kajaanin puolella. Nykyisen kaivospiirin koko on n. 61 km 2. Kaivospiirin laajennuksen alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole pysyvää asutusta, mutta muutamia loma-asuntoja on kaivospiirin laajennuksen sisällä ja lähiympäristössä. Hakija on luetellut hakemuksessaan alueella olevia kaivospiirin esteitä ja tuonut esille sen, miten ne on huomioitu. Lueteltujen esteiden lisäksi haetun kaivospiirin alueella on loma-asuntona käytetty rakennus Kalliojärven eteläpäässä. Kuntatason kaavoja alueella ei ole. Hakija on ilmoittanut, että louhittavaksi suunniteltu esiintymä sijaitsee kokonaisuudessaan nykyisen kaivospiirin sisäpuolella. Todetut mineraalivarannot ovat kuitenkin noin 2,5 kertaa suuremmat kuin mitä vuonna 2005 on arvioitu, ja tästä johtuen Talvivaara tulee tarvitsemaan varannon täysimääräiseksi hyödyntämiseksi lisää käyttöalueita ja uusia apualueita. Kaivospiirihakemukseen liittyvät asiapaperit ovat nähtävänä kunnan keskustoimistossa. Kunnanjohtaja Ehdotus Sotkamon kunnanhallitus lausuu Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivospiirin laajennushakemuksesta seuraavaa: Talvivaaran toimintojen laajentumiseen liittyen Sotkamon kunta vaatii Talvivaara Sotkamo Oy:n omaa vastuuta valvonnassa, turvallisuudessa ja talteen ot to pro sessin kierron toteuttamisessa täysin suljettuna. Nyt jo toiminnassa ole vassa metallien talteenottoprosessissa on varsinkin toiminnan käynnis tys vaiheessa syntynyt merkittäviä haju- ja pölyhaittoja laajoillakin alueilla. Toiminnan harjoittajan on varmistettava, että haitat eivät lisäänny ja että yh tiö saa ole massa olevat haitat hallintaan.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Talvivaaran kaivoksen on saatettava nykyinen prosessinsa sellaiseksi, että jäteveden käsittely on hallinnassa ja sekä hajupäästöt että pölypäästöt saadaan poistettua kaivoksen ulkopuolisilta alueilta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vesistövaikutuksiin, sillä hankealueen alapuolisten vesistöjen rannoilla on runsaasti loma- ja pysyvää asutusta. Edellä olevat kannanotot huomioonotettuina kunnanhallitus hyväksyy kaivospiirin laajennuk sen. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Talvivaara Sotkamo Oy, Ahventie 4 B 47, Espoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, kaivosasiat, PL 66, Espoo Kaavoittaja Juha Kaaresvirta

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Andrey Kasatkinin ja Yulia Kostygovan poikkeamislupa 117/5/531/2011 KHALL 161 Rakennustarkastaja Hakija Andrey Kasatkin ja Yulia Kostygova Novosmolenskaya nab St. Petersburg, Russia Hakemus Kunta Sotkamo Kylä Jormas Tila Rotan Lomamökki I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennushanke Hakijan on tarkoitus rakentaa vesikäymälä rakennettavan loma-asunnon yhteyteen osoitteessa Mustinniementie 61, Tuhkakylä. Kohde sijaitsee Autioniemen ranta-asemakaava-alueella. Ranta-asemakaa va ei sal li ve sikäymälän rakentamista. Hakija on hakemuksessaan esittänyt, että kaikki wc-jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja muut jätevedet johdetaan maahanimeytykseen. Naapurien kuuleminen Hakija on toimittanut raja-naapureiden kuulemisen. Ne eivät vastusta hanketta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kunnanjohtaja Ehdotus myöntää haetun poikkeamisluvan vesikäymälän rakentamiseksi seuraavin ehdoin: - Hakijan on esitettävä rakennusluvan yhteydessä jätevesiasetuksen mukaiset jätevesien johtamissuunnitelmat. Perustelut - Kiinteistö ei sijaitse luokitel lulla pohjavesialueella. - Hankkeen ei havaita tuottavan huomattavaa haittaa kaavoituksen toteuttamiselle. - Rakennuspaikan maasto-olosuhteet ja maaperä mahdollistavat esitetyn jätevesien johtamismenetelmän toteuttamisen. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 171, 172 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuol tolaitosten vie-

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ märiverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) Sotkamon rakennusvalvonnan maksut, ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimet Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen jätevesijärjestelmän rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä on laadittava suunnitelma jätevesien käsittelystä rakennuspaikalla ja toimenpiteellä on oltava asianmukainen lupa (rakennus- tai toimenpidelupa). Maksu 270,00. hyväksyi kunnanjohtjan ehdotuksen. Otteet Andrey Kasatkin ja Yulia Kostygova c/o Esa Korhonen, Sumsantie 129, Sotkamo Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja _ MUUTOKSENHAKU 30 päivää Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Sähköposti: puh telekopio Valitusosoitus liitteenä. Tämä poikkeamispäätös on annettu julkipanon jälkeen

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Asemakaavoituksen vireilletulo Pisterinniemen asemakaava-alueella KHALL 162 Kaavoittaja Holiday Club Resorts on esittänyt päivätyllä kirjeellä kaavamuutoksen käynnistämistä Pisterinniemen asemakaava-alueella. Kaavamuutos kos kisi Katin kullan hotellirakennuksen lounaispuolella olevan golfkentän väylien 1 ja 2 aluetta. Alue on tällä hetkellä asemakaavoitettu urheilu- ja virkistys palvelujen alueeksi golf kenttää varten. Holiday Club Resorts Oy:n tar koituksena olisi raken taa alueelle loma-asuntoja. Esitetyn kaavamuutosalu een omistaa Sotka mon kunta, ja se on vuokrattu Katin Golf Oy:lle vuoteen 2038 saak ka. Asemakaavoitettava alue kuuluu Vuokatin yleiskaava-alueeseen. Kaavoitettavalle alueelle on osoitettu yleiskaavassa varauksia matkailu- ja majoituspalvelujen alu eelle ja lähivirkistysalueelle. Kaavoitettavan alueen alustava rajaus on esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja ehdotus hyväksyy asemakaavoituksen vireilletulon Pis terinniemen asema kaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaa voitettavan alueen rajaukseen kaavaprosessin edetessä tarken nuksia, mi käli se tar koituksen mukaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kaava muutoksen hakijat velvoitetaan maksamaan kaavoituksesta ja kaa van toteut tami sesta kunnalle aiheutuneet kustannukset myö hemmin teh tävän sopi muksen mu kaan. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että puheenjohtaja Aimo Korhonen ilmoitti olevansa intressijäävi eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että puhetta tämän pykälän ajan johti kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Kari Sirviö. Otteet Kaavoittaja Juha Kaaresvirta

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Aloituslupa Sotkamon kehitysvammaisten palvelutalon rakentamiselle KHALL 146 tekninen toimi palvelualuejohtaja Entinen Sotkamon Metsäoppilaitoksen asuntolarakennus peruskorjataan ja laajennetaan kehitysvam maisten palvelutaloksi. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tilat vai keim min vam maisten päi vätoi mintaan, noin 20 asiakkaalle ja li säksi 3 tu ki asuntoa ja yksi asumisvalmennusasunto. Suunnitelmissa on, että toisessa vaiheessa, vuosina , muu te taan vie rei nen asun to la rakennus kokonaan huoneiston tukiasunnoiksi. Hankkeelle on saatu asumisen rahoitus- ja ke hit tä mis kes kuk sel ta (ARA) alus tava päätös kohteen avustustuksesta ja korkotukilainasta. Sotkamon kehitysvammakeskuksen palvelutalon rakentami seen on tämän vuoden talousarviossa varat tu euroa ja avustusmäärärahaa on arvioitu saatavan eu roa. Hankkeen kokonaisurakkasumma on halvim pien tar jous ten osalta yh teensä eu roa. Li säk si hank keel le tulee varata määrärahat suunnittelulle ja valvonnalle ja lisä- ja muutostyö va raus euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa (alv 0 %). Lisämäärä rahan tarve on euroa. Urakkaohjelman mukaan työt käynnistyvät elokuussa 2011 ja rakennus on suun ni tel tu val mis tu van ko ko nai suu des saan ke sä kuun lop puun mennessä 2012 Tämän vuoden rahantarve arvioidaan olevan noin Lopullinen rahoitustar ve tälle vuodelle ratkeaa vas ta urak ka so pi mus ten allekirjoitusvaihees sa, kun tiedetään tarkka rakentamisaikataulu. Avustukset saadaan vas ta, kun hanke on kokonaisuudessaan valmistunut ensi vuonna. Ennen töiden aloittamista tulee saada lupa kunnanhallitukselta ja ARAlta töiden käynnistämiseen ja rahoitukseen. Urakkasumman mukaiset rakennus kus tan nuk set muine kuluineen ovat Vuoden talousarviossa ar vioi dut kus tan nuk set olivat , jo ten lisära hoi tuksen tarve on ARAl ta saadaan kannan otto asi aan elokuun aikana. Lopulliset kustannukset tarkentuvat vasta kun hanke on täysin valmis vuonna Tällöin tiedetään avustuksen ja korkotulilainan suuruudet Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninen johtaja esittää, että kunnanhallitus antaa luvan töiden aloittamiseen tänä syksynä sillä edellytyk sellä, että ARA antaa myönteisen osapäätöksen hankeen rahoitukselle. En si vuo den mää rä ra hois sa tu lee va rau tua lisä ra hoi tuk seen. Lo pul li nen ra hoi tus avukses ta ja korkotukilainasta sel viää han keen valmis tut tua ke vääl lä Hallintojohtaja Ehdotus Kehitysvammaisten palvelukeskuksen suunnittelu- ja toteuttamistilanne merkitään tiedoksi. päättää rakentamisen aloittamisluvasta sen jälkeen, kun ARA on tehnyt hankkeen rahoittamista koskevan osapäätöksen. hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Otteet Palvelualuejohtaja Pentti Piirainen KHALL 163 kokouksessa tekninen johtaja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ( ARA ) on päätöksel lään hyväksynyt Sotkamon kehitysvammaisten palvelutalon pe rusparannussuunnitelmat ja kustannukset seuraavasti: Hankkeen kustannukset yhteensä Perusparannuskustannukset yhteensä sis.alv:n Korkotuettavat kustannukset ( alv 0 % ) Avustettavat kustannukset ( alv 0 % ) Avustusta on myönnetty ( alv. 0 %) ( päätös ) Li säksi his si avustus ha ke mus on jä tetty ARA.lle, jonka kä sittely on myöhemmin. Haet tu avus tus summa on ARA:n puo lesta perus parannustyöt voi daan aloit taa he ti. ARA on päätöksessään hyväksynyt ainoastaan neljän asunnon ja niitä välittö mäs ti pal velevien tilojen kustannukset lainoituksen ja avustuksen piiriin. Palvelutalon tiloista suurin osa on suunniteltu päivätoimintatiloiksi; keit tiö,

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ ruokailuhuone, yhteistila ja toimintahuoneita sekä sauna ja pesuhuonetilat. Ti loja käyttävät kaikki Sotkamon alueella asuvat kehitysvammaiset. Jatko suunnitelmissa on rakentaa viereiseen asuntolarakennukseen 16 asuinhuo netta, jolloin päivätoi minta tilat olisi välittömässä läheisyydessä. Tällä het kellä asuntoalaraken nus on Sompalan käytössä. Tilat vapautuvat syksyllä 2013, kun uusi oppilasasuntola suunnitelmien mukaan valmistuu Tenettiin. Jos rakentaminen käynnistyy syyskuun aikana, loppuvuoden rakentamiskulut ovat noin ja avustus Tälle vuodelle oli varattu talousarviossa menoja ja tuloja on vastaavasti arvioitu Vuoden 2012 rakentamiskulut ovat noin ja avustukset ovat noin Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Pentti Piirainen, puh tai Ehdotus kunnanjohtaja päättää antaa luvan rakennustöiden aloittamiseksi heti. Rakennushankeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat ( alv. 23 %). ARA:n korkotuettavat kustannukset ovat ja avustettavat kustannukset , josta avustus on 40 % eli Hissiavustus päätös tulee myöhemmin. Tä män vuo den ra hoi tus tar ve on , jos sa on huomioitu avus tus. Vuoden 2012 ra hoi tus tar ve käsitel lään syk syn talousarviokokouksessa. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tekninen johtaja Pentti Piirainen osallistui asiantuntijana kokoukseen tämän pykälän ajan. Otteet tekninen johtaja Pentti Piirainen

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Edustajan nimeäminen Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön tarkastamista käsittelevään työryhmään KHALL 164 Hallintojohtaja Kajaanin ja Kuhmon kaupunki ovat tehneet esitykset perussopimuksen ja hallintosäännön tarkastamiseksi. Tarkastamistarvetta perustellaan mm. muuttuneella jätelainsäädännöllä. Yhtymähallitus on päättänyt pyytää peruskuntia nimeämään edustajansa valmistelutyöryhmään perussopimuksen tarkastamista ja ajantasaistamista varten. Työryhmälle valmistellaan luonnos perussopimuksesta uuden jätelain perusteella. Hallintosääntöä tarkastellaan työryhmän toimesta. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää nimetä edustajan ja varaedustajan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön tarkastamista käsittelevään työryhmään. Mirja Okkosen ehdotuksesta kunnanhallitus nimesi varsinaiseksi jäseneksi Aimo Korhosen ja varaedustajaksi Jouko Korhosen. Otteet Aimo Korhonen, Haapalanlahdentie 2 A, Sotkamo Jouko Korhonen, Kotipolku 2, Sotkamo

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnan ja KPO:n hankesopimuksen tarkistaminen KHALL 165 Hallintojohtaja Sotkamon kunta ja Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO), sittemmin Kaisanet Oy ovat tehneet sopimuksen kunnan myöntämästä tuesta ja laajakaista kaikille -hankkeen tarkoittamasta rakentamisesta. on hyväksynyt sopimuksen / 231. Ensimmäinen hankealue, Naapurinvaaran hankealue alkaa valmistua. Laajakaistahankkeita valtakunnallisesti toteutettaessa on tullut esille se, että olisi tarkoituksenmukaista maksaa kunnan osuutta erissä jo ennen hankkeen valmistumista. Kaisanet Oy on ehdottanut sopimukseen uutta maksusopimusliitettä, jolla korvataan varsinaisen sopimuksen kunnan tukiosuuden maksamisen ehdot. Maksusopimusliitteessä 3. maksuerä on määritelty siten, että siinä voidaan ottaa huomioon lopulliset ja hankkeen hyväksytyt kustannukset. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää hyväksyä oheisen maksusopimusliitteen, joka koskee vuonna 2011 rakennettavaa hankealuetta. Maksusopimusliite liitetään osaksi alkuperäistä sopimusta Samalla kunnanhallitus päättää, että vastaavanlaista maksusopimusliitettä voidaan soveltaa myös tulevina vuosina rakennettavilla hankealueilla. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kaisanet Oy, Hannu Launonen, Pohjolankatu 20, Kajaani

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Viljo Tuhkasen kuntalaisaloite, joka koskee neuvoa antavan kyselyn järjestämistä Kainuun hallintokokeilun jatkamiseen liittyvistä kysymyksistä 101/1/171/2011 KHALL 166 Hallintojohtaja Viljo Tuhkanen on jättänyt päivätyn kuntalaisaloitteen, joka koskee neuvoa antavan kyselyn järjestämistä Kainuun hallintokokeiluun liittyvistä kysymyksistä. Aloite on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kyseessä on neuvoa an ta van ky se lyn jär jes tä mi nen. Kun talaki ei si sällä säännöksiä neuvoa anta vasta ky se lystä. Kunta lain 30 mää rää kun nallisen kansanäänestyksen jär jestä mi sestä. Val tuusto voi päät tää, että kun nalle kuuluvasta asiasta toimite taan kansan ää nestys. Kan san ää nestys on neuvoa- antava. Kansanäänestyksen järjestämismahdollisuudesta riippumatta on mahdollista jär jes tää kunnan asukkaille kohdistettuja mielipidetiedusteluja. Ero laissa säädettyyn kansanäänestykseen on ennen kaikkea toteutuksessa. Kansanäänestyksen järjestäminen on tiukan muotosidonnaista ja menettelytavat vastaavat kunnallisvaaleja. Mielipidetiedustelu perustuu kunnan omiin päätöksiin ja järjestäminen on vapaamuotoista. Viljo Tuhkasen aloite ei kuulu valtuuston toimivaltaan. Valtuuston päätettäviä on mm. kunnalle kuuluvasta asiasta kansanäänestyksen toimitta mi nen. Kun aloitteessa on kyse neuvoa antavan kyselyn järjestämisestä, kun nanhallitus voi päättää, pitääkö se kyseisen mielipidetiedustelun järjes tä mistä tarpeel lisena. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää, että Viljo Tuhkasen aloitteessaan esittämän neuvoa-antavan kyselyn järjestämiseen ei ryhdytä. Kainuun hallintokokeilun jatkamisesta, siihen liittyvistä kysymyksistä ja muista palvelutoiminnan järjestämisen vaihtoehdoista on riittävästi tietoja ja mielipiteitä jo tehdyn ja tulevaisuudessa tehtävän päätöksenteon perustaksi.

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Erityisesti kunnanhallitus korostaa sitä, että Kainuun hallintokokeilun jatkaminen on sen laatuinen kysymys, jossa on kunnioitettava edustuksellista demokratiaa ja jossa päätöksenteko on siten oltava yksiselitteisesti kun nanvaltuuston harkinnassa. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tuhkanen Viljo

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kiinteistö Oy Sotkanmaan ja Sotkamon Sompala Oy:n puolivuotisraportit KHALL 167 Kunnankamreeri Konserniohjeen mukaan kunnan tytäryhtiöiden on annettava toiminnastaan kunnanhallitukselle puolivuotisraportti ja tilinpäätöstiedot. Kiinteistö Oy Sotkanmaan toiminnan tärkeimmät tiedot jaksolta ovat seuraavat: Henkilöstön määrä kauden 3,0 3,5 lopussa Rahoitusvalmius (curren 0,59 0,44 ratio) Rahat ja pankkisaamiset 295,8 244, Vuokrasaamiset ,3 1,9 Luottotappiot ,244 3,118 Luottotappiot % 0,001 0,001 budj.vuosituot. Lainamäärä /h-ala 475,34 507,41 Vuokrausaste kauden 98,92 96,83 lopussa % Asuntojen määrä kauden lopussa Yhtiö saneerasi Sotkahakalla (Petäjätie 4) kolmannen kerroksen kolmion kahdeksi yksiöksi. Yhtiö aloitti Sompala Oy:n isännöinnin Yhtiö on käynnistänyt omistajan ohjauksen mukaisesti uuden opiskelija-asuntolan suunnittelun Tenetin kou lun tontille. Hankkeelle on valittu pääsuunnittelija. Yhtiön talous on tasa painossa ja maksuvalmius on normaali. Oppilasasuntolan suunnittelukus tannuksia varten yhtiö on pyytänyt paikallisilta rahalaitoksilta lainatarjouk sen, jolle pyydetään kunnan omavelkainen takaus. Oppilasasuntojen raken tamiseen haetaan valtion avustusta ja korkotukilainaa. Rahoituspäätös saa taneen helmikuussa Yhtiön tulos on hieman parempi kuin jaksotettu budjetti ajalle

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Sotkamon Sompala Oy: Henkilöstön määrä kauden lopussa 0,5 (talonmies) Rahoitusvalmius (curren ratio) 1,69 Rahat ja pankkisaamiset ,262 Vuokrasaamiset ,0 Luottotappiot ,0 Luottotappiot % budj.vuosituot. 0,0 Lainamäärä /h-ala 775,0 Tulokertymä talousarviosta % 60,08 Asuntojen määrä kauden lopussa 49 (112 huonetta) Isännöinti vaihtui Kiinteistö Oy Sotkanmaalle, joka on käynnistänyt oppilasasuntolan huoneistojen tarkastukset. Kunnossapitotoimet on aloitettu. Yhtiön talous on tasapainossa, maksuvalmius on hyvä eikä lainoitustarpeita ole. Kunnanjohtaja Ehdotus merkitsee otsikossa mainittujen yhtiöiden puolivuotisraportit tietoonsa saatetuksi. merkitsi tiedokseen Kiinteistö Oy Sotkanmaa ja Sotkamon Sompalan Oy:n puolivuostisraportit. Otteet Kiinteistö Oy Sotkanmaa, Kainuuntie 3 A 2, Sotkamo Sotkamon Sompala Oy, Kainuuntie 3 A 2, Sotkamo Kunnankamreeri Irene Toppinen

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Oulun hallinto-oikeuden Sapsokosken, Tipasojan, Tuhkakylän ja Pohjois-Tipaksen kouluja koskeviin muutoksenhakuihin liittyvät päätökset KHALL 168 Hallintojohtaja, johon on haettu muutosta; Sotkamon kunnanvaltuusto Valtuusto on päättänyt lakkauttaa Sapsokosken koulun. Hallinto-oikeuden ratkaisu; Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Asian näin päättyessä hallinto-oikeus hyl kää myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen., johon on haettu muutosta; Sotkamon kunnanvaltuusto Valtuusto on päättänyt lakkauttaa Tipasojan koulun. Hallinto-oikeuden ratkaisu; Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Asian näin päättyessä hallinto-oikeus hyl kää myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen, johon on haettu muutosta; Sotkamon kunnanvaltuusto Valtuusto on päättänyt lakkauttaa Tuhkakylän koulun. Hallinto-oikeuden ratkaisu; Hallinto-oikeus hylkää valitukset. Asian näin päättyessä hallinto-oikeus hylkää myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen, johon on haettu muutosta: Sotkamon kunnanvaltuusto Valtuusto on päättänyt, että Pohjois-Tipaksen koulu jatkaa toimintaansa 2-3 -opettajaisena kouluna. Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut; Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus hylkää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että Sormunen asiakumppaneineen joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Valtuusto on päättänyt, että Pohjois-Tipaksen koulu jatkaa toimintaansa 2-3 -opettajaisena kouluna. Valtuusto on päätöksellään ilmaissut periaatteen, jonka mukaan koulu saa jatkaa toimintaansa. ei periaatepäätöksen-

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ luonteisena sisällä kuntalain 91 :n mukaista valituskelpoista ratkaisua. Kun valtuuston päätös koskee kuntalain 91 :n tarkoittamalla tavalla vain valmistelua, eikä päätöksestä sen vuoksi saa tehdä kunnallisvalitusta, hallinto-oikeus ei voi ottaa asiaa tutkittavakseen. Kunnanjohtaja Ehdotus merkitsee tiedokseen Oulun hallinto-oikeuden kouluja koskevat päätökset. merkitsi tiedokseen Oulun hallinto-oikeuden kuluja koskevat päätökset.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Ilmoitusasiat KHALL 169 Kunnanjohtaja Ehdotus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; * Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Dnro KAIELY/164/07.01./ luonnonsuojelualueen perustamisesta Kohde: Myötärinteen luonnonsuojelualue Tunnus: YSA Kunta: Sotkamo Kylä: Nuasjärvi Tila: Myötärinne, Rno 22:47 Pinta-ala: Määräalat n. 5,5, ha Omistaja: Huusko Eila Suojelukohde: Metso-ohjelma * Kuntaliitto: Yleiskirje 13/80/ Sairaankuljetusten kustannusten korvaustaksa voimaan Yleiskirje 14/80/ Markkinaoikeuden päätös eräiden metsäyhtiöiden kartellista ja Kuntaliiton suositus jatkotoimenpiteistä päätöksen johdosta Yleiskirje 15/80/ Asemakaavan ajan tasalla pitäminen on jatkuva tehtävä, erityinen arviointimenettely tulee sovellettavaksi viimeistään vuonna 2013 * FCG kouluttaa; Kunnan uudet johtamisjärjestelmät - pormestarimalli etenee? Tampere Muutoksenhaku kunnassa verkkokoulutus * Kuntakamarin koulutus Syksy 2011 esite ten jäsenten MBM-valmennus Tallinna

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ * Haus kouluttaa: Virastomestarin ammattitutkinto Lokakuu 2011-kesäkuu 2013 * Kuntaliiton kuntakierros klo 8:30-12:30 Kajaani * Kunnanjohtajan matka Arkangeliin merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat.

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät s OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät , 162, 164,, , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 163, , Oikaisuvaatimusohjeet Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Postiosoite: PL 24, Sotkamo Käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Anita Moilanen, palvelualuesihteeri

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ VALITUSOHJEET Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis valituksin myös asianosainen tai kunnan jäsen. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätök sen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL OULU Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika luettava. Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa va litusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä hetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali tusajan päättymis tä.

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204 23.05.2011 ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 206 99 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 207 100 Opiskelija-asuntojen rakentaminen Tenetin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124 Kunnanhallitus 21.02.2012 ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 54 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 127 55 Yhteistyösopimus Vuokatti

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380 Kunnanhallitus 24.08.2010 ASIAT Otsikko Sivu 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 382 177 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 383 178 Vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 46

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 46 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 46 Kunnanvaltuusto 18.04.2011 AIKA 18.04.2011 klo 18:00-18:20 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 Yhtymähallitus Aika 04.06.2015 klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot