SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ ASIAT Otsikko Sivu 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivospiirin laajennushakemuksesta Andrey Kasatkinin ja Yulia Kostygovan poikkeamislupa Asemakaavoituksen vireilletulo Pisterinniemen asemakaava-alueella Aloituslupa Sotkamon kehitysvammaisten palvelutalon rakentamiselle Edustajan nimeäminen Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 347 ja hallintosäännön tarkastamista käsittelevään työryhmään 165 Kunnan ja KPO:n hankesopimuksen tarkistaminen Viljo Tuhkasen kuntalaisaloite, joka koskee neuvoa antavan kyselyn 349 järjestämistä Kainuun hallintokokeilun jatkamiseen liitty- vistä kysymyksistä 167 Kiinteistö Oy Sotkanmaan ja Sotkamon Sompala Oy:n puolivuotisraportit Oulun hallinto-oikeuden Sapsokosken, Tipasojan, Tuhkakylän 353 ja Pohjois-Tipaksen kouluja koskeviin muutoksenhakuihin liittyvät päätökset 169 Ilmoitusasiat 355

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ AIKA klo 17:00-17:41 PAIKKA Kunnanvraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Sirviö Kari khall.varapuheenjohtaja Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Rossi Anna khall. jäsen Tolonen Vesa khall.jäsen Leinonen Raimo khall.varajäsen POISSA Polvinen Osmo khall. jäsen Kauppinen Tuomo kvalt. 2.varapuheenjohtaja MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja saapui klo 17:23 Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. Hyvönen Timo kvalt. 3 varapuheenjohtaja Kauppinen Petri Kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. Piirainen Pentti Tekninen johtaja 17:00-17:20 ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Kari Sirviö Juhani Pieniniemi puheenjohtaja varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Päivi Korhonen Mirja Okkonen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pienieniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 158 Hallintojohtaja Hallintojohtaja Ehdotus Kutsu tähän kokoukseen liiteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 159 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Hallintojohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Korhonen ja Mirja Okkonen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivospiirin laajennushakemuksesta KHALL 160 Kaavoittaja Talvivaara Sotkamo Oy on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle hakemuksen, jossa pyydetään ministeriötä määräämään kaivospiirin laajennustoimitus, jolla laajennetaan voimassa olevaa Sotkamon kunnan alueella sijaitsevaa Talvivaara kaivospiiriä. Kaivoslain 23 7 kohdan mukaisesti Sotkamon kunnalle annetaan mahdollisuus antaa lausunto kyseisestä kaivospiirin laajennushakemuksesta. Kaivospiirihakemus on tullut vireille kumotun kaivoslain aikaan ja siirtymäsäännösten nojalla asian käsittelyssä noudatetaan vanhaa kaivoslakia. Kaivospiirin laajennusalueet sijoittuvat Sotkamossa nykyisen kaivospiirin etelä- ja luoteispuolelle. Kaivospiirin laajennus on kaikkiaan n. 70 km 2, josta Sotkamon kunnan puolelle sijoittuu n. 39 km 2. Loput kaivospiirin laajennuksesta on Kajaanin puolella. Nykyisen kaivospiirin koko on n. 61 km 2. Kaivospiirin laajennuksen alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole pysyvää asutusta, mutta muutamia loma-asuntoja on kaivospiirin laajennuksen sisällä ja lähiympäristössä. Hakija on luetellut hakemuksessaan alueella olevia kaivospiirin esteitä ja tuonut esille sen, miten ne on huomioitu. Lueteltujen esteiden lisäksi haetun kaivospiirin alueella on loma-asuntona käytetty rakennus Kalliojärven eteläpäässä. Kuntatason kaavoja alueella ei ole. Hakija on ilmoittanut, että louhittavaksi suunniteltu esiintymä sijaitsee kokonaisuudessaan nykyisen kaivospiirin sisäpuolella. Todetut mineraalivarannot ovat kuitenkin noin 2,5 kertaa suuremmat kuin mitä vuonna 2005 on arvioitu, ja tästä johtuen Talvivaara tulee tarvitsemaan varannon täysimääräiseksi hyödyntämiseksi lisää käyttöalueita ja uusia apualueita. Kaivospiirihakemukseen liittyvät asiapaperit ovat nähtävänä kunnan keskustoimistossa. Kunnanjohtaja Ehdotus Sotkamon kunnanhallitus lausuu Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivospiirin laajennushakemuksesta seuraavaa: Talvivaaran toimintojen laajentumiseen liittyen Sotkamon kunta vaatii Talvivaara Sotkamo Oy:n omaa vastuuta valvonnassa, turvallisuudessa ja talteen ot to pro sessin kierron toteuttamisessa täysin suljettuna. Nyt jo toiminnassa ole vassa metallien talteenottoprosessissa on varsinkin toiminnan käynnis tys vaiheessa syntynyt merkittäviä haju- ja pölyhaittoja laajoillakin alueilla. Toiminnan harjoittajan on varmistettava, että haitat eivät lisäänny ja että yh tiö saa ole massa olevat haitat hallintaan.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Talvivaaran kaivoksen on saatettava nykyinen prosessinsa sellaiseksi, että jäteveden käsittely on hallinnassa ja sekä hajupäästöt että pölypäästöt saadaan poistettua kaivoksen ulkopuolisilta alueilta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vesistövaikutuksiin, sillä hankealueen alapuolisten vesistöjen rannoilla on runsaasti loma- ja pysyvää asutusta. Edellä olevat kannanotot huomioonotettuina kunnanhallitus hyväksyy kaivospiirin laajennuk sen. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Talvivaara Sotkamo Oy, Ahventie 4 B 47, Espoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, kaivosasiat, PL 66, Espoo Kaavoittaja Juha Kaaresvirta

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Andrey Kasatkinin ja Yulia Kostygovan poikkeamislupa 117/5/531/2011 KHALL 161 Rakennustarkastaja Hakija Andrey Kasatkin ja Yulia Kostygova Novosmolenskaya nab St. Petersburg, Russia Hakemus Kunta Sotkamo Kylä Jormas Tila Rotan Lomamökki I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennushanke Hakijan on tarkoitus rakentaa vesikäymälä rakennettavan loma-asunnon yhteyteen osoitteessa Mustinniementie 61, Tuhkakylä. Kohde sijaitsee Autioniemen ranta-asemakaava-alueella. Ranta-asemakaa va ei sal li ve sikäymälän rakentamista. Hakija on hakemuksessaan esittänyt, että kaikki wc-jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja muut jätevedet johdetaan maahanimeytykseen. Naapurien kuuleminen Hakija on toimittanut raja-naapureiden kuulemisen. Ne eivät vastusta hanketta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kunnanjohtaja Ehdotus myöntää haetun poikkeamisluvan vesikäymälän rakentamiseksi seuraavin ehdoin: - Hakijan on esitettävä rakennusluvan yhteydessä jätevesiasetuksen mukaiset jätevesien johtamissuunnitelmat. Perustelut - Kiinteistö ei sijaitse luokitel lulla pohjavesialueella. - Hankkeen ei havaita tuottavan huomattavaa haittaa kaavoituksen toteuttamiselle. - Rakennuspaikan maasto-olosuhteet ja maaperä mahdollistavat esitetyn jätevesien johtamismenetelmän toteuttamisen. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 171, 172 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuol tolaitosten vie-

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ märiverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) Sotkamon rakennusvalvonnan maksut, ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimet Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen jätevesijärjestelmän rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä on laadittava suunnitelma jätevesien käsittelystä rakennuspaikalla ja toimenpiteellä on oltava asianmukainen lupa (rakennus- tai toimenpidelupa). Maksu 270,00. hyväksyi kunnanjohtjan ehdotuksen. Otteet Andrey Kasatkin ja Yulia Kostygova c/o Esa Korhonen, Sumsantie 129, Sotkamo Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja _ MUUTOKSENHAKU 30 päivää Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Sähköposti: puh telekopio Valitusosoitus liitteenä. Tämä poikkeamispäätös on annettu julkipanon jälkeen

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Asemakaavoituksen vireilletulo Pisterinniemen asemakaava-alueella KHALL 162 Kaavoittaja Holiday Club Resorts on esittänyt päivätyllä kirjeellä kaavamuutoksen käynnistämistä Pisterinniemen asemakaava-alueella. Kaavamuutos kos kisi Katin kullan hotellirakennuksen lounaispuolella olevan golfkentän väylien 1 ja 2 aluetta. Alue on tällä hetkellä asemakaavoitettu urheilu- ja virkistys palvelujen alueeksi golf kenttää varten. Holiday Club Resorts Oy:n tar koituksena olisi raken taa alueelle loma-asuntoja. Esitetyn kaavamuutosalu een omistaa Sotka mon kunta, ja se on vuokrattu Katin Golf Oy:lle vuoteen 2038 saak ka. Asemakaavoitettava alue kuuluu Vuokatin yleiskaava-alueeseen. Kaavoitettavalle alueelle on osoitettu yleiskaavassa varauksia matkailu- ja majoituspalvelujen alu eelle ja lähivirkistysalueelle. Kaavoitettavan alueen alustava rajaus on esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja ehdotus hyväksyy asemakaavoituksen vireilletulon Pis terinniemen asema kaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaa voitettavan alueen rajaukseen kaavaprosessin edetessä tarken nuksia, mi käli se tar koituksen mukaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kaava muutoksen hakijat velvoitetaan maksamaan kaavoituksesta ja kaa van toteut tami sesta kunnalle aiheutuneet kustannukset myö hemmin teh tävän sopi muksen mu kaan. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että puheenjohtaja Aimo Korhonen ilmoitti olevansa intressijäävi eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että puhetta tämän pykälän ajan johti kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Kari Sirviö. Otteet Kaavoittaja Juha Kaaresvirta

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Aloituslupa Sotkamon kehitysvammaisten palvelutalon rakentamiselle KHALL 146 tekninen toimi palvelualuejohtaja Entinen Sotkamon Metsäoppilaitoksen asuntolarakennus peruskorjataan ja laajennetaan kehitysvam maisten palvelutaloksi. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tilat vai keim min vam maisten päi vätoi mintaan, noin 20 asiakkaalle ja li säksi 3 tu ki asuntoa ja yksi asumisvalmennusasunto. Suunnitelmissa on, että toisessa vaiheessa, vuosina , muu te taan vie rei nen asun to la rakennus kokonaan huoneiston tukiasunnoiksi. Hankkeelle on saatu asumisen rahoitus- ja ke hit tä mis kes kuk sel ta (ARA) alus tava päätös kohteen avustustuksesta ja korkotukilainasta. Sotkamon kehitysvammakeskuksen palvelutalon rakentami seen on tämän vuoden talousarviossa varat tu euroa ja avustusmäärärahaa on arvioitu saatavan eu roa. Hankkeen kokonaisurakkasumma on halvim pien tar jous ten osalta yh teensä eu roa. Li säk si hank keel le tulee varata määrärahat suunnittelulle ja valvonnalle ja lisä- ja muutostyö va raus euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa (alv 0 %). Lisämäärä rahan tarve on euroa. Urakkaohjelman mukaan työt käynnistyvät elokuussa 2011 ja rakennus on suun ni tel tu val mis tu van ko ko nai suu des saan ke sä kuun lop puun mennessä 2012 Tämän vuoden rahantarve arvioidaan olevan noin Lopullinen rahoitustar ve tälle vuodelle ratkeaa vas ta urak ka so pi mus ten allekirjoitusvaihees sa, kun tiedetään tarkka rakentamisaikataulu. Avustukset saadaan vas ta, kun hanke on kokonaisuudessaan valmistunut ensi vuonna. Ennen töiden aloittamista tulee saada lupa kunnanhallitukselta ja ARAlta töiden käynnistämiseen ja rahoitukseen. Urakkasumman mukaiset rakennus kus tan nuk set muine kuluineen ovat Vuoden talousarviossa ar vioi dut kus tan nuk set olivat , jo ten lisära hoi tuksen tarve on ARAl ta saadaan kannan otto asi aan elokuun aikana. Lopulliset kustannukset tarkentuvat vasta kun hanke on täysin valmis vuonna Tällöin tiedetään avustuksen ja korkotulilainan suuruudet Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninen johtaja esittää, että kunnanhallitus antaa luvan töiden aloittamiseen tänä syksynä sillä edellytyk sellä, että ARA antaa myönteisen osapäätöksen hankeen rahoitukselle. En si vuo den mää rä ra hois sa tu lee va rau tua lisä ra hoi tuk seen. Lo pul li nen ra hoi tus avukses ta ja korkotukilainasta sel viää han keen valmis tut tua ke vääl lä Hallintojohtaja Ehdotus Kehitysvammaisten palvelukeskuksen suunnittelu- ja toteuttamistilanne merkitään tiedoksi. päättää rakentamisen aloittamisluvasta sen jälkeen, kun ARA on tehnyt hankkeen rahoittamista koskevan osapäätöksen. hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Otteet Palvelualuejohtaja Pentti Piirainen KHALL 163 kokouksessa tekninen johtaja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ( ARA ) on päätöksel lään hyväksynyt Sotkamon kehitysvammaisten palvelutalon pe rusparannussuunnitelmat ja kustannukset seuraavasti: Hankkeen kustannukset yhteensä Perusparannuskustannukset yhteensä sis.alv:n Korkotuettavat kustannukset ( alv 0 % ) Avustettavat kustannukset ( alv 0 % ) Avustusta on myönnetty ( alv. 0 %) ( päätös ) Li säksi his si avustus ha ke mus on jä tetty ARA.lle, jonka kä sittely on myöhemmin. Haet tu avus tus summa on ARA:n puo lesta perus parannustyöt voi daan aloit taa he ti. ARA on päätöksessään hyväksynyt ainoastaan neljän asunnon ja niitä välittö mäs ti pal velevien tilojen kustannukset lainoituksen ja avustuksen piiriin. Palvelutalon tiloista suurin osa on suunniteltu päivätoimintatiloiksi; keit tiö,

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ ruokailuhuone, yhteistila ja toimintahuoneita sekä sauna ja pesuhuonetilat. Ti loja käyttävät kaikki Sotkamon alueella asuvat kehitysvammaiset. Jatko suunnitelmissa on rakentaa viereiseen asuntolarakennukseen 16 asuinhuo netta, jolloin päivätoi minta tilat olisi välittömässä läheisyydessä. Tällä het kellä asuntoalaraken nus on Sompalan käytössä. Tilat vapautuvat syksyllä 2013, kun uusi oppilasasuntola suunnitelmien mukaan valmistuu Tenettiin. Jos rakentaminen käynnistyy syyskuun aikana, loppuvuoden rakentamiskulut ovat noin ja avustus Tälle vuodelle oli varattu talousarviossa menoja ja tuloja on vastaavasti arvioitu Vuoden 2012 rakentamiskulut ovat noin ja avustukset ovat noin Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Pentti Piirainen, puh tai Ehdotus kunnanjohtaja päättää antaa luvan rakennustöiden aloittamiseksi heti. Rakennushankeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat ( alv. 23 %). ARA:n korkotuettavat kustannukset ovat ja avustettavat kustannukset , josta avustus on 40 % eli Hissiavustus päätös tulee myöhemmin. Tä män vuo den ra hoi tus tar ve on , jos sa on huomioitu avus tus. Vuoden 2012 ra hoi tus tar ve käsitel lään syk syn talousarviokokouksessa. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tekninen johtaja Pentti Piirainen osallistui asiantuntijana kokoukseen tämän pykälän ajan. Otteet tekninen johtaja Pentti Piirainen

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Edustajan nimeäminen Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön tarkastamista käsittelevään työryhmään KHALL 164 Hallintojohtaja Kajaanin ja Kuhmon kaupunki ovat tehneet esitykset perussopimuksen ja hallintosäännön tarkastamiseksi. Tarkastamistarvetta perustellaan mm. muuttuneella jätelainsäädännöllä. Yhtymähallitus on päättänyt pyytää peruskuntia nimeämään edustajansa valmistelutyöryhmään perussopimuksen tarkastamista ja ajantasaistamista varten. Työryhmälle valmistellaan luonnos perussopimuksesta uuden jätelain perusteella. Hallintosääntöä tarkastellaan työryhmän toimesta. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää nimetä edustajan ja varaedustajan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön tarkastamista käsittelevään työryhmään. Mirja Okkosen ehdotuksesta kunnanhallitus nimesi varsinaiseksi jäseneksi Aimo Korhosen ja varaedustajaksi Jouko Korhosen. Otteet Aimo Korhonen, Haapalanlahdentie 2 A, Sotkamo Jouko Korhonen, Kotipolku 2, Sotkamo

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnan ja KPO:n hankesopimuksen tarkistaminen KHALL 165 Hallintojohtaja Sotkamon kunta ja Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO), sittemmin Kaisanet Oy ovat tehneet sopimuksen kunnan myöntämästä tuesta ja laajakaista kaikille -hankkeen tarkoittamasta rakentamisesta. on hyväksynyt sopimuksen / 231. Ensimmäinen hankealue, Naapurinvaaran hankealue alkaa valmistua. Laajakaistahankkeita valtakunnallisesti toteutettaessa on tullut esille se, että olisi tarkoituksenmukaista maksaa kunnan osuutta erissä jo ennen hankkeen valmistumista. Kaisanet Oy on ehdottanut sopimukseen uutta maksusopimusliitettä, jolla korvataan varsinaisen sopimuksen kunnan tukiosuuden maksamisen ehdot. Maksusopimusliitteessä 3. maksuerä on määritelty siten, että siinä voidaan ottaa huomioon lopulliset ja hankkeen hyväksytyt kustannukset. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää hyväksyä oheisen maksusopimusliitteen, joka koskee vuonna 2011 rakennettavaa hankealuetta. Maksusopimusliite liitetään osaksi alkuperäistä sopimusta Samalla kunnanhallitus päättää, että vastaavanlaista maksusopimusliitettä voidaan soveltaa myös tulevina vuosina rakennettavilla hankealueilla. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kaisanet Oy, Hannu Launonen, Pohjolankatu 20, Kajaani

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Viljo Tuhkasen kuntalaisaloite, joka koskee neuvoa antavan kyselyn järjestämistä Kainuun hallintokokeilun jatkamiseen liittyvistä kysymyksistä 101/1/171/2011 KHALL 166 Hallintojohtaja Viljo Tuhkanen on jättänyt päivätyn kuntalaisaloitteen, joka koskee neuvoa antavan kyselyn järjestämistä Kainuun hallintokokeiluun liittyvistä kysymyksistä. Aloite on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kyseessä on neuvoa an ta van ky se lyn jär jes tä mi nen. Kun talaki ei si sällä säännöksiä neuvoa anta vasta ky se lystä. Kunta lain 30 mää rää kun nallisen kansanäänestyksen jär jestä mi sestä. Val tuusto voi päät tää, että kun nalle kuuluvasta asiasta toimite taan kansan ää nestys. Kan san ää nestys on neuvoa- antava. Kansanäänestyksen järjestämismahdollisuudesta riippumatta on mahdollista jär jes tää kunnan asukkaille kohdistettuja mielipidetiedusteluja. Ero laissa säädettyyn kansanäänestykseen on ennen kaikkea toteutuksessa. Kansanäänestyksen järjestäminen on tiukan muotosidonnaista ja menettelytavat vastaavat kunnallisvaaleja. Mielipidetiedustelu perustuu kunnan omiin päätöksiin ja järjestäminen on vapaamuotoista. Viljo Tuhkasen aloite ei kuulu valtuuston toimivaltaan. Valtuuston päätettäviä on mm. kunnalle kuuluvasta asiasta kansanäänestyksen toimitta mi nen. Kun aloitteessa on kyse neuvoa antavan kyselyn järjestämisestä, kun nanhallitus voi päättää, pitääkö se kyseisen mielipidetiedustelun järjes tä mistä tarpeel lisena. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää, että Viljo Tuhkasen aloitteessaan esittämän neuvoa-antavan kyselyn järjestämiseen ei ryhdytä. Kainuun hallintokokeilun jatkamisesta, siihen liittyvistä kysymyksistä ja muista palvelutoiminnan järjestämisen vaihtoehdoista on riittävästi tietoja ja mielipiteitä jo tehdyn ja tulevaisuudessa tehtävän päätöksenteon perustaksi.

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Erityisesti kunnanhallitus korostaa sitä, että Kainuun hallintokokeilun jatkaminen on sen laatuinen kysymys, jossa on kunnioitettava edustuksellista demokratiaa ja jossa päätöksenteko on siten oltava yksiselitteisesti kun nanvaltuuston harkinnassa. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tuhkanen Viljo

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kiinteistö Oy Sotkanmaan ja Sotkamon Sompala Oy:n puolivuotisraportit KHALL 167 Kunnankamreeri Konserniohjeen mukaan kunnan tytäryhtiöiden on annettava toiminnastaan kunnanhallitukselle puolivuotisraportti ja tilinpäätöstiedot. Kiinteistö Oy Sotkanmaan toiminnan tärkeimmät tiedot jaksolta ovat seuraavat: Henkilöstön määrä kauden 3,0 3,5 lopussa Rahoitusvalmius (curren 0,59 0,44 ratio) Rahat ja pankkisaamiset 295,8 244, Vuokrasaamiset ,3 1,9 Luottotappiot ,244 3,118 Luottotappiot % 0,001 0,001 budj.vuosituot. Lainamäärä /h-ala 475,34 507,41 Vuokrausaste kauden 98,92 96,83 lopussa % Asuntojen määrä kauden lopussa Yhtiö saneerasi Sotkahakalla (Petäjätie 4) kolmannen kerroksen kolmion kahdeksi yksiöksi. Yhtiö aloitti Sompala Oy:n isännöinnin Yhtiö on käynnistänyt omistajan ohjauksen mukaisesti uuden opiskelija-asuntolan suunnittelun Tenetin kou lun tontille. Hankkeelle on valittu pääsuunnittelija. Yhtiön talous on tasa painossa ja maksuvalmius on normaali. Oppilasasuntolan suunnittelukus tannuksia varten yhtiö on pyytänyt paikallisilta rahalaitoksilta lainatarjouk sen, jolle pyydetään kunnan omavelkainen takaus. Oppilasasuntojen raken tamiseen haetaan valtion avustusta ja korkotukilainaa. Rahoituspäätös saa taneen helmikuussa Yhtiön tulos on hieman parempi kuin jaksotettu budjetti ajalle

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Sotkamon Sompala Oy: Henkilöstön määrä kauden lopussa 0,5 (talonmies) Rahoitusvalmius (curren ratio) 1,69 Rahat ja pankkisaamiset ,262 Vuokrasaamiset ,0 Luottotappiot ,0 Luottotappiot % budj.vuosituot. 0,0 Lainamäärä /h-ala 775,0 Tulokertymä talousarviosta % 60,08 Asuntojen määrä kauden lopussa 49 (112 huonetta) Isännöinti vaihtui Kiinteistö Oy Sotkanmaalle, joka on käynnistänyt oppilasasuntolan huoneistojen tarkastukset. Kunnossapitotoimet on aloitettu. Yhtiön talous on tasapainossa, maksuvalmius on hyvä eikä lainoitustarpeita ole. Kunnanjohtaja Ehdotus merkitsee otsikossa mainittujen yhtiöiden puolivuotisraportit tietoonsa saatetuksi. merkitsi tiedokseen Kiinteistö Oy Sotkanmaa ja Sotkamon Sompalan Oy:n puolivuostisraportit. Otteet Kiinteistö Oy Sotkanmaa, Kainuuntie 3 A 2, Sotkamo Sotkamon Sompala Oy, Kainuuntie 3 A 2, Sotkamo Kunnankamreeri Irene Toppinen

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Oulun hallinto-oikeuden Sapsokosken, Tipasojan, Tuhkakylän ja Pohjois-Tipaksen kouluja koskeviin muutoksenhakuihin liittyvät päätökset KHALL 168 Hallintojohtaja, johon on haettu muutosta; Sotkamon kunnanvaltuusto Valtuusto on päättänyt lakkauttaa Sapsokosken koulun. Hallinto-oikeuden ratkaisu; Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Asian näin päättyessä hallinto-oikeus hyl kää myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen., johon on haettu muutosta; Sotkamon kunnanvaltuusto Valtuusto on päättänyt lakkauttaa Tipasojan koulun. Hallinto-oikeuden ratkaisu; Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Asian näin päättyessä hallinto-oikeus hyl kää myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen, johon on haettu muutosta; Sotkamon kunnanvaltuusto Valtuusto on päättänyt lakkauttaa Tuhkakylän koulun. Hallinto-oikeuden ratkaisu; Hallinto-oikeus hylkää valitukset. Asian näin päättyessä hallinto-oikeus hylkää myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen, johon on haettu muutosta: Sotkamon kunnanvaltuusto Valtuusto on päättänyt, että Pohjois-Tipaksen koulu jatkaa toimintaansa 2-3 -opettajaisena kouluna. Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut; Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus hylkää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että Sormunen asiakumppaneineen joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Valtuusto on päättänyt, että Pohjois-Tipaksen koulu jatkaa toimintaansa 2-3 -opettajaisena kouluna. Valtuusto on päätöksellään ilmaissut periaatteen, jonka mukaan koulu saa jatkaa toimintaansa. ei periaatepäätöksen-

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ luonteisena sisällä kuntalain 91 :n mukaista valituskelpoista ratkaisua. Kun valtuuston päätös koskee kuntalain 91 :n tarkoittamalla tavalla vain valmistelua, eikä päätöksestä sen vuoksi saa tehdä kunnallisvalitusta, hallinto-oikeus ei voi ottaa asiaa tutkittavakseen. Kunnanjohtaja Ehdotus merkitsee tiedokseen Oulun hallinto-oikeuden kouluja koskevat päätökset. merkitsi tiedokseen Oulun hallinto-oikeuden kuluja koskevat päätökset.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Ilmoitusasiat KHALL 169 Kunnanjohtaja Ehdotus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; * Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Dnro KAIELY/164/07.01./ luonnonsuojelualueen perustamisesta Kohde: Myötärinteen luonnonsuojelualue Tunnus: YSA Kunta: Sotkamo Kylä: Nuasjärvi Tila: Myötärinne, Rno 22:47 Pinta-ala: Määräalat n. 5,5, ha Omistaja: Huusko Eila Suojelukohde: Metso-ohjelma * Kuntaliitto: Yleiskirje 13/80/ Sairaankuljetusten kustannusten korvaustaksa voimaan Yleiskirje 14/80/ Markkinaoikeuden päätös eräiden metsäyhtiöiden kartellista ja Kuntaliiton suositus jatkotoimenpiteistä päätöksen johdosta Yleiskirje 15/80/ Asemakaavan ajan tasalla pitäminen on jatkuva tehtävä, erityinen arviointimenettely tulee sovellettavaksi viimeistään vuonna 2013 * FCG kouluttaa; Kunnan uudet johtamisjärjestelmät - pormestarimalli etenee? Tampere Muutoksenhaku kunnassa verkkokoulutus * Kuntakamarin koulutus Syksy 2011 esite ten jäsenten MBM-valmennus Tallinna

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ * Haus kouluttaa: Virastomestarin ammattitutkinto Lokakuu 2011-kesäkuu 2013 * Kuntaliiton kuntakierros klo 8:30-12:30 Kajaani * Kunnanjohtajan matka Arkangeliin merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat.

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät s OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät , 162, 164,, , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 163, , Oikaisuvaatimusohjeet Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Postiosoite: PL 24, Sotkamo Käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Anita Moilanen, palvelualuesihteeri

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ VALITUSOHJEET Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis valituksin myös asianosainen tai kunnan jäsen. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätök sen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL OULU Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika luettava. Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa va litusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä hetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali tusajan päättymis tä.

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot