PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SAADUT PALAUTTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SAADUT PALAUTTEET 14.2.2011"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SAADUT PALAUTTEET

2 - BirdLife Suomi ry - Etelä Hämeen luonnonsuojelupiiri ry - Etelä Savon maakuntaliitto - Etelä Suomen aluehallintovirasto - Fingrid Oyj - Gasum Oy - Geologian tutkimuskeskus - Hartolan kunta - Hausjärven kunta - Heinolan kaupunki - Hollolan kunta - HSL Helsingin seudun liikenne - Hämeen ELY keskus - Hämeen Kauppakamari - Hämeen liitto - Hämeenkosken kunta - Iitin kunta - Ilmavoimien esikunta - Infra ry - Itä Suomen Sotilasläänin esikunta - Kaakkois Suomen ELY keskus - Kangasalan kunta - Keski Suomen ELY keskus - Keski Suomen liitto - Kesko Kaakkois Suomi - Kouvolan kaupunki - Kuhmoisten kunta - Kymenlaakson liitto - Lahden Ampumaseura r.y. - Lahden kaupunginmuseo / Päijät Hämeen maakuntamuseo - Lahden kaupunki - Lahti Energia Oy - Liikennevirasto - Länsi Suomen Sotilasläänin Esikunta - Metsähallitus - Metsänomistajien liitto Etelä Suomi - Metsäteollisuus ry - MTK Häme - MTK Hämeenkoski r.y. - MTK Heinola ry - MTK Lahti - Museovirasto - Mäntyharjun kunta - Nastolan kunta - Padasjoen kunta - Pirkanmaan liitto - Pukkilan kunta - Päijät Hämeen kylät ry - Päijät Hämeen Liikunta ja Urheilu ry - Päijät Hämeen Lintutieteellinen yhdistys ry - Päijät Hämeen sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymä - Päijät Hämeen Yrittäjät - Pälkäneen kunta - Rosenberg Marko - Salpausselän luonnonystävät ry - Suomen Ampumaurheiluliitto/Hämeen alue - Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry - Sysmän kunta - Tihtonen Veera - Uudenmaan liitto - Uudenmaan Ympäristönsuojelupiiri ry - Vapo Oy - Vattenfall Verkko Oy - Yhtymä Kuisma Eila, Nurminen Maija, Nygrén Leena ja Sundell Kaisa

3 BirdLife Suomi ry BirdLife Finland rf PL 1285 (Annankatu 29 A), HELSINKI Puh. (09) , fax (09) Sähköposti: Kotisivu: Päijät-Hämeen liitto PL Lahti ASIA: Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksesta (päivätty ) BirdLife Suomi kiittää Päijät-Hämeen liittoa lausuntopyynnöstä. Pidämme erittäin tärkeänä, että maankäyttöä ohjataan maakuntakaavan avulla ja maakuntakaavaa päivitetään säännöllisesti koko ajan muuttuvassa toiminta- ja luonnonympäristössä. Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos on hyvin ja ytimekkäästi laadittu ja siitä selviää hyvin maakuntakaavaprosessin eteneminen. Haluamme korostaa Päijät-Hämeen liitolle riittävän ja ajantasaisen tietopohjan välttämättömyyttä maakuntakaavan laadinnassa. Päijät-Hämeen alue on luonnonperintönsä osalta arvokas ja monipuolinen kokonaisuus. Yksi kaavan haasteista on pystyä turvaamaan maakuntatason tärkeiden kohteiden säilyminen, koska varsinkin paikallisessa päätöksenteossa taloudellisten intressit ohjaavat hankkeita hyvin vahvasti tämän hetkisessä taloustilanteessa. Ilman riittäviä tietoja saatetaan maakuntakaavalla tahattomasti ohjata ympäristöä merkittävästi muuttavaa toimintaa maakunnallisesti tai jopa valtakunnallisesti merkittäville luontokohteille. Juuri kaavatyön aloittamisen aattona vuoden 2010 lopussa on julkistettu uusi uhanalaisten lajien luettelo 1. Sen tulokset osoittavat luonnon muuttuvan ja tärkeän lajiston osaksi muuttuneen aiemmista vuosista. Pidämme tärkeänä, että osana maakuntakaavaprosessia tehdään vähintään olemassa oleviin tietoihin perustuva selvitystyö uhanalaisten, suojelullisesti tärkeiden, lajien tärkeimmistä esiintymispaikoista suunnittelualueella. BirdLife Suomen johdolla Suomessa on alettu toteuttaa maakunnalliset lintualueet (Maali) hanketta, jossa selvitetään kussakin maakunnassa maakunnan tasolla tärkeät lintualueet. Maakunnalliset lintualueet prosesseja on toteutettu aiemmin Itä-Uudellamaalla 2 ja Uudellamaalla 3, mistä tulokset ovat olleen monin tavoin käyttökelpoisia maakuntakaavoitukselle. Vastaava selvitys tehdään myös Päijät- Hämeessä. Pidämme välttämättömänä, että tämän selvityksen tulokset otetaan huomioon maakuntakaavassa ja Päijät-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys ja Päijät-Hämeen liitto toimivat hyvässä yhteistyössä hankkeen toteuttamisessa. Kunnioittavasti BirdLife Suomi ry:n puolesta Teemu Lehtiniemi, Suojelu- ja tutkimusjohtaja BirdLife Suomi r.y. on BirdLife-partneri Suomessa

4 Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry Lausunto Hämeentie 2 A 6, as. 2 Hämeenlinna Päijät-Hämeen liitto PL LAHTI Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Päijät-Hämeen liitto on kirjeellään pyytänyt Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin lausuntoa Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Lausuntonamme toteamme: Luonnos on selkeästi toteutettu ja sujuvasti kirjoitettu. Siinä on otettu huomioon luonnonsuojelujärjestöjen aiemmin mukaan ehdottamia näkökulmia, kuten s. 10 tavoitteet matalammasta sähkönkulutuksesta, s. 12 mainittu pohjavesivarojen turvaaminen (kyseessä on alueen tärkein luonnonvara) ja s. 20 kriteerit liittyen ilmastonmuutokseen ja luonnonympäristöön. S. 10 on Tuottavassa ja innostavassa toimintaympäristössä mainittu: Enemmän tuottavuutta ja vähemmän työpanosta. Työllisyyden vähentäminen ei kuulu maakuntakaavan tavoitteisiin. Tärkeä kohta tämän otsikon alle olisi tuottavuuden tehostamisen aiheuttaman palvelutason huonontumisen hillitseminen (viimeisessä kohdassa mainittu vähemmän uupumista kytkeytyy tähän ongelmaan. Esimerkiksi käsillä olevassa julkaisussa on useita kirjoitusvirheitä, joista kuvastuu kiire työssä). Jonkin verran ristiriitaista on luonnoksen pyrkimys korostaa suurkaupunkikeskusta. Asutusmaantieteellisestä näkökulmasta suuria keskuksia muodostuu laajalle levittäytyneen väestön liikenteellisiin solmukohtiin. Vuosikymmeniä jatkunut maaltapako näkyy kuntaliitoksina ja kirkonkylien hiljenemisenä. Se kasvattaa yhä suurempioa kaupunkikeskuksia, ja Lahden kohdalla uhkana on väestön liikkuminen edelleen pääkaupunkiseudulle. Kirkonkylien elinvoimaisuutta tulisi kenties korostaa enemmän suurkaupunkikeskuksen sijasta. Väestön siirtyessä kaupunkeihin asiantuntemus maalaiskuntien luontoon ja muihin oloihin vähenee. Samalla lisääntyy paine uusiin mökkirantoihin ja liikenteen kasvuun muutenkin. Jokamiesoikeuksien piirissä olevien rantojen säilymisestä tulisi huolehtia maakuntakaavassa, sillä yleiskaavatasolla päätöksiä ohjaavat huomattavissa määrin kuntapäättäjien henkilökohtaiset intressit. S. 9 & 11 esitetyistä kartoista puuttuu selitteitä. Oikeaoppisessa kartassa tulisi olla myös janamittakaava ja pohjoisnuoli. S. 13 kirjallisuusluettelosta puuttuu huomattavissa määrin luontoselvityksiä, esimerkiksi: -Päijänteen alueen luontokohteiden inventoinnit (Mäkinen 2005) -Päijät-Hämeen perinnemaisemat (Hovi 2000) -Päijät-Hämeen uhanalaiset ja silmälläpidettävät putkilokasvit (Vauhkonen 2003) -Valtakunnallisesti arvokkaat moreenialueet (Mäkinen ym 2007)

5 S. 14 on mainittu selvitystarpeissa mm. moottoriurheilu. Luonnonsuojelupiiri huomauttaa, että kyse on huviajelusta, jossa tuotetaan kasvihuonekaasuja: useissa muissa suunnitelmaluonnoksen kohdissa tähdätään ilmastonmuutoksen hillintään. Selvitystarpeisiin luonnonsuojelupiiri lisäisi erityisesti uhanalaisten ja rauhoitettujen liito-oravan ja kangasvuokon sekä lepakkolajiston kartoitukset maankäytön suunnittelua varten. Kaikki Suomessa tavatut lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV a) lajeihin. Luonnonsuojelulain 49 kieltää luontodirektiivin liitteen IV a) lajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisen ja heikentämisen. Suomi on lisäksi myös ratifioinut EUROBATS -sopimuksen, jonka mukaan muuan muassa lepakoiden ruokailualueet tulisi ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa, lepakoiden talvehtimis- ja lisääntymispaikkoja sekä päiväpiiloja tulee kartoittaa ja suojella sekä viranomaisten tulee neuvoa kansalaisia lepakoiden suojelua koskevissa asioissa. Lepakoiden vahvan suojelustatuksen myötä lepakkokartoitukset ovat yleistyneet osana kaavojen luontoselvityksiä. Maakuntakaavatasolla varsinaisia selvityksiä ei ole kuitenkaan vielä Suomessa laadittu. Lepakot tulisi kuitenkin huomioida jo tällä kaavatasolla ja piiri suositteleekin liitolle lepakkokartoituksen laatimista Päijät-Hämeessä. Koska lepakoista ja niille tärkeistä alueista tiedetään vielä erittäin vähän tulisi kartoituksen sisältää olemassa olevan tiedon hankinnan lisäksi runsaasti maastoinventointeja. Uhanalaisten lepakkolajien osalta voitaisiin myös miettiä erillisiä kartoitushankkeita. Piiri on huolestunut myös virkistyksen ja vapaa-ajan suuralueiden olemattomasta määrästä Päijät- Hämeessä. Helsingin metropolialueen läheisyys asettaa omat vaatimukset maakuntamme virkistysja luonnonalueiden suhteen. Luonnonsuojelupiiri, Hollolan ympäristöyhdistys ja Salpausselän luonnonystävät ovatkin tehneet aloitteen perustaa Lahdesta länteen Tiirismaalle ulottuva Salpausselkä - Tiirismaan kansallinen kaupunkipuisto. Toivomme tämän näkyvän maakuntakaavassa. Voimassa oleva maakuntakaava on ohjeena alemman tason kaavoitukselle liian väljä ja monella eri tavalla tulkittavissa. Piiri toivoo uudesta maakuntakaavasta nykyistä sitovampaa ja kartoista suurmittakaavaisempia, paluuta seutukaavan suuntaan. Matti Laurila puheenjohtaja Karri Jutila aluesihteeri Liitteet: Aloite Lahden Läntinen Salpausselkä-Tiirismaa -virkistysalueen suojelemiseksi kansallispuiston veroisena luontokohteena ja valtakunnallisesti merkittävänä retkeily- ja ulkoilualueena sekä arvokkaana geologisena muodostumana Lahden ja Hollolan alueella. Aloitteeseen liittyvä kartta.

6 Ympäristöministeriölle Aloite Lahden Läntinen Salpausselkä-Tiirismaa -virkistysalueen suojelemiseksi kansallispuiston veroisena luontokohteena ja valtakunnallisesti merkittävänä retkeily- ja ulkoilualueena sekä arvokkaana geologisena muodostumana Lahden ja Hollolan alueella Koska Etelä-Suomessa on vain vähän kansallispuistoja, niin esitämme, että ympäristöministeriö huomioi uusissa kansallispuistosuunnitelmissaan Läntinen Salpausselkä-Tiirismaa -luontoaluekokonaisuuden. Esityksemme perustelut: 1. Salpausselät ovat jääkaudella syntyneistä reunamuodostumista ainutlaatuisimmat maailmassa. Tiirismaan kvartsiittivuori kytkeytyy ensimmäisen Salpausselän mutkaan. I Salpausselkä kohoaa Hollolan-Lahden seudulla korkeimmilleen, yli 70m ympäristöään ylemmäksi halliten jyrkkärinteisenä maisemaa. 2. Tiirismaa on Suomen kovinta, pari miljardia vuotta vanhaa kivilajia ja nousee Etelä- Suomen korkeimmaksi kohdaksi, 223 m merenpinnan yläpuolelle. 3. I Salpausselän Lahden mutkassa sijaitsevat maamme runsaimmat pohjavesivarat. Jotta pohjaveden laatu säilyisi hyvänä, sen muodostumisaluetta on suojeltava ja pidettävä mahdollisimman koskemattomana ja laajana. 4. Salpausselkä-Tiirismaan retkeily- ja ulkoilualue on valtakunnallisesti merkittävä. 5. Alueen luonto on hyvin monimuotoista Salpausselän selänteiden mäntykankaista Tiirismaan reheviin lehtoihin. Pirunpesän kallioalue rotkohalkeamineen on jo 1800-luvulla ollut matkailukohde ja nykyään suojeltu. Tiirismaalla on suojeltu neljä lehtoa, eräästä niistä on löydetty Suomen ainut isosulkukotiloesiintymä. Lounaisrinteellä kasvaa pyökki, tiettävästi sitä ei esiinny Suomen luonnossa muualla. Kiiskoja on valtakunnan kolmanneksi arvokkain hydrologinen pienvesikohde. Lakiosat ja vuoreen rajoittuva Soisalmensuo ovat Natura-aluetta. 6. Koko alueella on vielä vanhoja metsiä, lähteitä ja puroja, suppia ja suppalampia, muinaisrantamuodostumia ja ennallistettavia soita. 7. Alueen kulttuurihistoria on yhtä vanha kuin koko Suomen asutushistoria. 8. I Salpausselkä salpaa pohjoispuolelleen koko Järvi-Suomen. Harjuainesta sisältävä

7 reunamuodostuma koskettaa keskellä Lahtea, Teivaanmäen kohdalla, Vesijärveä. 9. I Salpausselkä on Suomen tunnetuin geologinen muodostuma, ja se on mahdollistanut Lahden nousun kansainväliseksi talviurheilukeskukseksi. 10. Läntinen Salpausselkä - Tiirismaa on mielestämme sellainen maisemallinen kokonaisuus, joka voisi toimia jopa kansallisena symbolina. Kansallispuistona se kohottaisi koko seudun kiinnostavuutta myös matkailullisesti. Liitteenä rajausehdotuskartta. Annamme mielellämme lisätietoja ja olemme valmiit keskustelemaan asiasta. Hollolassa, Kalevalan päivänä, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry Matti Laurila, pj Kirmolantie Hollola matti.a.laurila(ät)gmail.com Salpausselän luonnonystävät ry Martti Vikberg, pj Hollolan ympäristöyhdistys ry Pentti Huhta, vpj Leena Högberg, siht

8

9 Etelä-Savon maakuntaliitto OTE PÖYTÄKIRJASTA Maakuntahallitus Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 134/ /2010 Maakuntahallitus 246 Päijät-Hämeen liitto on päättänyt uuden maakuntakaavatyön käynnistämisestä laaditun nykyisen maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin perusteella. Päijät-Hämeen liitto pyytää lausuntoa alkavan maakuntakaavaprosessin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Etelä-Savon maakun taliitto on Päijät-Hämeen rajanaapurina osallinen kaavaprosessissa. Liiton tavoitteena on laatia päivitetty kokonaismaakuntakaava, joka korvaa vahvistuessaan vahvistetun maakuntakaavan. Maakuntakaavassa keskitytään alue- ja yhdyskuntara kenteeseen, pohjavesiin ja ympäristöhäiriöihin liittyviin maankäytön kysymyksiin. Muilta osin voi massa olevaa kaavaa päivitetään tarpeellisilta osin. Uusina maakuntakaavassa käsiteltävinä asioina suunniteltavaksi tulevat mm. tuulivoimaja tiva-kauppa. Kaavaprosessi on ohjelmoitu siten, että liiton tavoitteena on saattaa kaava vahvistuskäsittelyyn vuoden 2014 aikana. Asiakirjat on luettavissa Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla osoitteessa Valmistel(ja: Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Maakuntaiohtaia: Esitys annettavaksi lausunnoksi: Päijät-Hämeen maakuntakaavan päivityksessä keskeisimmin Etelä-Savoon vaikuttuva tekä on liikenneverkon kehittäminen. Maakuntakaavassa pohdittaville liikenneväylien kehittämisajatuksil la on väistämättä vaikutusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyä vaikutusaluetta laajempaan alueeseen, osin jopa koko valtakunnan liikennejärjestelmään etenkin rataverkon osalta. Tämän vuoksi Etelä-Savon maakuntaliitto esittää, että kaavassa liikennejärjestelmää koskeva selvitystyö ja sen vaikutustarkastelu tulisi koskea nyt esitettyä laajempaa, todellista vai kutusaluetta. Liikennejärjestelmän kehittämisen osalta on lisäksi keskeistä osoittaa selkeästi toi sistaan erottaen eri aikajänteillä toteutettavaksi aiottavat keh ittämishankkeet. Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ole muuta huomautettavaa Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Päätös: Maakuntajohtajan lausuntoehdotus hyväksyttiin. Otteen tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Mikkelissä ,,iitta Paanan Pöytäkirjanpitäjä

10

11

12

13

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LAUSUNTO 1 (2) Eteläsuomen yksikkö E/500/42/2010 Päijät-Hämeen liitto Hämeenkatu LAHTI LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMALUONNOKSESTA Geologian tutkimuskeskus (GTK) kiittää mahdollisuudesta kommentoida Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnosta. Geologinen ympäristömme, maa- ja kallioperä, on ohjannut yhdyskuntien kehittymistä kautta aikojen. Nykyisin hyödynnämme maa- ja kallioperää sen tarjoamien raaka-aineiden muodossa sekä yhdyskuntiemme rakennusalustana. Ympäristössämme on myös lukuisia säilyttämisen arvoisia geologisia luonnonmuistomerkkejä. Päijät-Hämeen alueella maa- ja kallioperän raaka-aineet tulevat huomioitua käynnissä olevien GTK:n tekemien POSKI (pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen) ja RASTAS (raakaveden saannin turvaaminen strategisesti merkittävillä pohjavesialueilla) hankkeiden yhteydessä. Myös luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita kallioalueita on arvioitu (Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeen itäosassa, SYKE 2007) sekä kallioperän suojelu- ja opetuskohteita on esitetty ympäristöministeriön selvityksessä (1999). Maakuntakaava-alueen keskeinen ja yhdyskuntarakenteen voimakkaasti keskittyvä alue on Lahden ympäristö. Lahden alueen maaperägeologiset olosuhteet ovat hyvin vaihtelevat, lähes kaikki mahdolliset rakentamisympäristöt hyvin kantavista Salpausselkävyöhykkeen hiekka-soramaista aina kallioisiin alueisiin tai pehmeikköalueisiin ovat edustettuina. Perustamisolosuhteet ovat usein alueella vaativia ja yllätyksellisiäkin, esimerkiksi Salpausselkien ja harjualueiden reunavyöhykkeissä, missä esiintyy rantakerrostumahiekkoja saven päällä sekä usein myös paineellisen pohjaveden purkautumismahdollisuus. Maakuntakaavatasolla olisi hyvä ottaa tarkasteluun myös alueelliset rakentamisolosuhteet. Rakentamisessa maa- ja kallioperän vaikutukset ilmenevät vaihtelevina pohjarakennuskustannuksina infra- ja talonrakentamisessa, sekä eroavuuksina kiviainesten käytön ja saatavuuden sekä syntyvien ylijäämämaiden suhteen. Maaperäolosuhteiden vaikutusta rakentamisen kustannuksiin on arvioitu siten, että kokonaiskustannusten ero parhaalla ja huonoimmalla maaperällä on noin 12 % (Pohjarakentamisen kustannukset Espoossa 1997, VTT, Espoon kaupunki, 9701/GT). Vertailtaessa uusien alueiden rakentamiskustannuksia tulisi erityisesti ottaa huomioon erot maaperän rakentamisolosuhteissa. Yhteiskunnalle koituu hel-

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LAUSUNTO 2 (2) posti maaperästä huomattavia lisäkustannuksia, jos rakentaminen ohjautuu epäsuotuisiin olosuhteisiin. Nykyiset GTK:n 1: mittakaavaiset maaperäkartat ja tiedot kattavat lähes koko maakuntakaavan alueen. Ne mahdollistaisivat melko tarkan maakuntakaavatasoisen rakentamisolosuhteiden (rakennettavuuskartta) arvioinnin ja tätä kautta vaihtoehtojen kustannusvertailun. Maakuntakaavaa varten voisi yleisellä tasolla selvittää maaperäolosuhteiden vaikutusta maankäyttöratkaisujen rakentamiskustannuksiin. GTK esittää, että kehitettävillä alueilla on runsasta vaihtelua maa- ja kallioperän rakentamisolosuhteissa, kiviainesten saatavuudessa ja ylijäämämaiden synnyssä, ja että ne eroavat tässä suhteessa merkittävästi myös toisistaan. Näitä tekijöitä olisi hyvä tarkastella maakuntatasolla kokonaisuutena, jotta niiden yhdyskuntataloudellisia ja ympäristövaikutuksia voitaisiin luotettavasti vertailla eri maankäytön kehittämisvaihtoehdoissa Huomionarvoista uutena suunnittelun pohjana käytettävänä aineistona ovat laserkeilauksella tuotetut tarkat maanpintamallit (Maanmittauslaitos, Lahden alue ohjelmassa 2010), jotka antavat uusia mahdollisuuksia maaperäolosuhteiden, kiviainesten käytön ja maisemaanalyysien tekemisessä.. Olisi myös hyvä tarkistaa olemassa olevista analyysitiedoista ja mahdollisilla tarkistusnäytteillä ulottuuko luontaisesti korkeita arseenipitoisuuksia sisältävä geokemiallinen alue Päijät-Hämeen maakuntakaava-alueen länsiosaan. Yhteyshenkilö: Ossi Ikävalko, Ystävällisin terveisin Keijo Nenonen Aluejohtaja Ossi Ikävalko Johtava tutkija

16

17

18

19 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ympla Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto on päättänyt uuden maakuntakaavatyön käynnistämisestä nykyisen maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin pohjalta. Keskeisiä syitä käynnistää uusi maakuntakaavatyö olivat maakunnan tahto ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa sekä luonnonvarojen käytön sovittaminen yhteen asumisen, elinkeinoelämän, liikenteen ja vapaaajan toimintojen kanssa. Päijät-Hämeen liitossa on valmisteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos (OAS), joka on päivätty OAS on nähtävillä kunnan viraston aukioloaikana maankäytössä sekä lautakunnan kokouksessa. Valmistelija: Kaavoitusinsinööri Ilkka Korhonen Ehdotus: Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan edelleen kunnanhallitukselle, ettei lautakunnalla ole huomauttamista Päijät- Hämeen maakuntakaavan päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta./kai Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa Päijät-Hämeen liitolle, että Hausjärven kunnalla ei ole huomauttamista Päijät-Hämeen maakuntakaavan päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta./kj Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote: Päijät-Hämeen liitto Ympäristölautakunta

20 LAUSUNNON ANTAMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN LUONNOKSESTA 4977/41/000/2010 KHAL 665 Valmistelija: kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen, puh , Päijät-Hämeen liiton lausuntopyyntö: Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti uuden maakuntakaavatyön käynnistämisestä nykyisen maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin pohjalta kokouksessaan Keskeisiä syitä käynnistää uusi maakuntakaavatyö olivat maakunnan tahto ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa sekä luonnonvarojen käytön sovittaminen yhteen asumisen, elinkeinoelämän, liikenteen ja vapaa-ajan toimintojen kanssa. Liiton toimistossa on valmisteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos (OAS) eli kuvaus kaavatyön sisällöstä, etenemisestä, kaavatyön aikana tehtävistä vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa kaavatyöhön. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavan OAS-luonnoksen laitettavaksi nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63, MRA 30) mukaisesti nähtävillä välisen ajan Päijät-Hämeen liiton virastossa, liiton jäsenkuntien virastoissa ja liiton kotisivulla Samalla tiedotetaan maakuntakaavan vireille tulosta. Liitto on pyytänyt palautetta OASluonnoksesta mennessä. Maakuntahallitus käsittelee saadun palautteen ja sen pohjalta OAS:aan tehtävät korjaukset alkuvuodesta Maakuntahallituksen hyväksymä OAS on sen jälkeen jatkuvasti nähtävillä liiton kotisivuilla. Lisätietoja antaa Riitta Väänänen, puh Teknisen toimen valmistelu: Esipuheen mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus on välittää suurelle yleisölle ja päättäjille tietoa kaavahankkeen etenemisestä, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistua valmisteluun. Maakunnan kehittäminen on laaja sekä ajallisesti ja hierarkisesti monitasoinen kokonaisuus, jonka hahmottaminen on usein ammattilaisellekin vaativaa. Tästä vaativasta lähtökohdasta huolimatta on laaditussa OAS-luonnoksessa kuitenkin saavutettu pääosin sopiva yleistämisen taso. OAS antanee lukijalle hyvän yleiskäsityksen alkavasta kaavatyöstä. Heinolaa koskevien lähtötietojen osalta kaupunki esittää tehtäväksi tarkennuksen kohtaan Päijät-Hämeen suunnitelmien tilanne (s.8). Lahden lisäksi myös Heinolassa on meneillään koko kaupungin kattavan yleiskaavan laadinta. Hanketta koskeva OAS on ollut kaupun-

21 VS. KAUPUNGINJOHTAJA: ginhallituksen käsittelyssä Lisäksi esitetään harkittavaksi, että keskeisimpien selvitysten, hankkeiden ja muun tietopohjan luetteloon (s. 13) lisätään Heinolan kaupungin kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Keskeisimpien selvitysten luettelossa on mainittu Jyväskylä-Lahti -ratalinjojen selvitys ja Lahden kaupunkiseudun raideliikenneselvitys. Heinolan kaupunki pitää raideliikenteen kehittämistä erittäin keskeisenä kysymyksenä maakuntakaavatyössä. Myös Lahti-Heinola-Mikkeli -oikoratavarausta palvelevien jatkoselvitysten tarve tulisi selvittää maakuntakaavan luonnos- ja tavoitevaiheessa. Oleellista on hahmottaa olemassa olevan ratavarauksen yhteys mahdollisiin Päijänteen itäpuolisiin uuden Jyväskylänradan vaihtoehtoihin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä kokouksessa sekä löytyy internetistä Päijät-Hämeen liiton sivuilta kohdasta - tehtävät - aluesuunnittelu - uusi maakuntakaava - aloitusvaihe kohdasta tummennettuna osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunginhallitus päättää antaa edellä esitetyn Heinolan kaupungin lausuntona Päijät-Hämeen liitolle koskien Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnosta. PÄÄTÖS: Vs. kaupunginjohtaja lisäsi päätösesitykseensä, että edellä valmistelutekstissä mainitun lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että Kymijoen ja Mäntyharjun kanavoinnin selvittämistarve tulisi selvittää maakuntakaavan luonnos- ja tavoitevaiheessa. Hyväksyttiin vs. kaupunginjohtajan lisätty päätösesitys.

22 Hollolan kunta Pöytäkirjanote Kunnanhallitus Lausunto maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta HOL 111/2010 Tekninen lautakunta Maakuntakaavan 2006 ajantasaisuuden arviointi käynnistyi syksyllä 2009 Päijät-Hämeen kuntiin tehdyllä kuntakierroksella, jossa kartoitettiin kunnissa esille nousseita muutospaineita voimassa olevaan maakuntakaavaan. Ajantasaisuuden arviointi koottiin Päijät-Hämeen uuden maakuntakaavan käynnistämispäätöksen tausta-aineisto nimiseen muistioon. Taustaaineistoaineistosta pyydettiin lausunnot ja kannanotot. Palautteen perusteella valmisteltiin maakuntavaltuuston päätös, jolla käynnistettiin kaavoitustyö. Maakuntavaltuustolle järjestettiin seminaari, jossa pohdittiin maakuntavaltuuston osallistumista tulevaan kaavatyöhön, saatiin evästystä rakennevaihtoehtojen tarkasteluun ja maakuntakaavan ohjausvaikutukseen. Tämän jälkeen käynnistettiin lähtökohtien, olemassa olevan tietopohjan, yleistavoitteiden ja kaavoitettavan alueen laajuuden ja asiasisällön määrittely. Kaavatyölle laadittiin alustava aikataulu ja valmisteltiin viranomaisneuvotteluun luonnos osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi sekä kuvaus maakunnan suunnittelutilanteesta. Viranomaisneuvottelu järjestettiin , jossa olivat mukana ympäristöministeriön edustajat ja keskeiset alueviranomaiset. Viranomaisneuvottelun jälkeen viimeisteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite) ja se on asetettu nähtäville Nähtävillä olon yhteydessä kuulutetaan myös kaavatyön vireille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on suunnitteluprosessin osa, joka sisältää suunnitelman noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioimisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla (OAS) on tärkeä tehtävä välittää tietoa suurelle yleisölle ja päättäjille kaavahankkeen etenemisestä, vaikutusten arvioimisesta ja mahdollisuuksista osallistua valmisteluun. OAS on virallinen asiakirja, jota koskevat säädökset on kirjattu maakäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 ) ja asetukseen (MRA 30 ). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavatyön keskeisiä vaikuttimia ovat ilmaston muutoksen hillitseminen ja siihen varautuminen, liikenneverkon ja maankäytön yhteen sovittaminen, Helsingin metropolialueen vaikutukset Päijät-Hämeeseen, asukkaiden palveluiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen. Uuden maakuntakaavatyön tavoitteena on löytää ratkaisuja merkittäviin kysymyksiin maakunnan alueella kuntarajoista riippumatta. Käytännössä tavoitteena on etsiä ratkaisuja tuulivoiman ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja liikennemäärien hillintään ja tulvavaara-alueiden huomioon ottamiseen. Kaupan palveluverkkoa on tarkasteltava uudella tavalla kauppaa koskevan lainsäädännön uudistumisen myötä; tilaa vaativan kaupan erityisaseman poistuu ja maakuntakaavalta edellytetään kauppaa koskevaa mitoitusta. Asukkaiden lähipalveluja on pyrittävä turvaamaan ja keskustojen elävänä pitämiseksi on löydettävä keinoja. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen merkitsee maakunnan eri osa-alueilla eri asioita: taajamien tiivistämismahdollisuudet kaupunkiseudulla, kaupunkien läheisten maaseutualueiden hajarakentamisen hallinta, ydinmaaseudun merkitys ruuan ja energiantuotannon turvaamisessa ja harvaan asutun maaseudun elävänä pysyminen. Maankäytön ja liikennejärjestelmän sekä liikenneverkon ratkaisut on löydettävä saman pöydän ääressä. Iso haaste on myös varautuminen muun elinkeinoelämän tarpeisiin niin maalla kuin kaupungeissakin pohjavesivaroja vaarantamatta. Maakuntakaavatyössä pyritään löytämään ratkaisuja, joilla sovitetaan yhteen asuminen, elinkeinoelämä ja luonnonvarojen hyödyntäminen sekä pohjavesivarojen turvaaminen. Yhteensovittamista tarvitaan myös turpeen ja maa-

23 Hollolan kunta Pöytäkirjanote Kunnanhallitus ainesten oton, ampumaratojen ja moottoriurheilun sekä maankaatopaikkojen ja tuulivoimapuistojen sovittamisessa muuhun toimintaan. Vaikutusten arvioimisessa maakuntakaavatasolla otetaan huomioon kaavan luonne, tehtävä ja tarkoitus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan vaikutusten arviointi painottuu maakunnallisesta ja ylimaakunnallisesta näkökulmasta tehtävään arviointiin. Luonnosvaiheessa esille nousevien vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan. Tällaisia vaihtoehtotarkasteluja voi liittyä esimerkiksi asumisen ja kaupan sijoittumiseen tai merkittäviin liikenneratkaisuihin. Vaikutuksina selvitetään maakuntakaavan luonne huomioon ottaen merkittävimmät välittömät ja välilliset vaikutukset (MRA 1 ): - ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön - maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon - kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin - alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen - kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Asian on valmistellut tekninen johtaja Heikki Salonsaari, puh , Esitys: T e k n i n e n j o h t a j a : Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Hollolan kunnan lausunnoksi maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on otettu huomioon riittävästi alueen erityispiirteet ja kuvattu maakuntakaavoituksen tavoitteet, osallistumismahdollisuudet sekä eteneminen riittävän laajasti. Lisäksi lautakunta toteaa, että vaikutusten arvioinnissa on syytä arvioida myös maakuntakaavan vaikutukset alueen elinkeinoelämään. Päätös: Tekninen lautakunta: Esitys hyväksyttiin Kunnanhallitus Esitys: K u n n a n j o h t a j a: Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon koskien maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa: - Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on otettu huomioon riittävästi alueen erityispiirteet ja kuvattu maakuntakaavoituksen tavoitteet, osallistumismahdollisuudet sekä eteneminen riittävän laajasti. - Vaikutusten arvioinnissa on syytä arvioida myös maakuntakaavan vaikutukset alueen elinkeinoelämään. - Pohjavesien vaikutukset maakunnan kuntien toimintaympäristössä tulee arvioida laajaalaisesti ottaen huomioon riittävän tiedon tuottaminen ja analysointi kaavallisen ohjauksen lisäksi myös alueen kilpailukyvyn, yritysvaikutusten ja edunvalvonnan näkökulmasta. Päätös: K u n n a n h a l l i t u s: Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano muutoksenhakukielto ote: Päijät-Hämeen liitto, tekninen ltk Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Hollola Eeva Laukkarinen kanslisti

24 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus/Kunnallisvalitus Päivämäärä Pykälä Kunnanhallitus Muutoksenhakukielto ja sen peruste X Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Muu peruste, mikä Liitetään pöytäkirjanotteeseen

25

26

27 Häme Alueidenkäyttöyksikkö Lausunto Dnro HAMELY/1306/ /2010 Nro ALU/ 3 A/2011 Päijät-Hämeen liitto PL 50, Lahti Viite: Lausuntopyyntö Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta Hämeen ELY-keskus toteaa, että Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos on kokonaisuutena tiivis esitys maakuntakaavan ohjelmoinniksi ja välittää tiedon siitä mitä asioita maakuntakaavassa tullaan käsittelemään ja minkälaisen prosessin avulla kaava on tarkoitus laatia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää riittävät tiedot kaavoituksen lähtökohdista, sisällöstä, prosessista ja vaikutusten arvioinnista. Esitys on kuitenkin pidetty silti suppeana ja tiivistettynä, jolloin sen luettavuus säilyy. Tekstissä on tarpeelliset viittaukset tarkempaa tietoa tarvitseville. Hämeen ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa luonnokseen. Jatkotyön osalta ELY-keskus haluaa vielä todeta seuraavaa. Tavoitteet Maakuntakaavan laatimismenettely tavoiteasettelun ja luonnosvaiheen järjestyksestä poikkeaa tavanomaisesta suunnitteluprosessista siten, että nämä vaiheet on laadintaprosessissa yhdistetty. Menettely vastaa jo edellisen maakuntakaavan laatimismenettelyä ja on käyttökelpoinen tässäkin tapauksessa. Koska maakuntakaavan laatimisessa tavoiteasettelu on vaikuttavuudeltaan tärkeimpiä vaiheita, on valittu menettely ohjelmoitava huolellisesti niin, että myös osallistuminen ja vuorovaikutus riittävässä määrin varmistetaan. Aikataulutuksen mukaan on tälle vaiheelle varattu riittävästi aikaa, joten edellytykset onnistuneelle työlään ja vaativan suunnitteluvaiheen läpiviennille ovat kyllä olemassa. Suunnitteluvaiheen tarkempi ohjelmointi voidaan esittää arviointisuunnitelmaa tarkentavassa vuosittaisessa työohjelmassa. Tietopohja Maakuntakaavan laatiminen edellyttää laajan ja riittävän tietopohjan olemassaoloa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksessa esitetyt selvitykset ovat maakuntakaavoituksen perusteiksi riittävät, vaikka ei olekaan poissuljettu, että suunnittelutyön kuluessa ilmenee vielä joitain uusiakin, täydentäviä selvitystarpeita. HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero Kirkkokatu 12 PL 29, Lahti Birger Jaarlin katu 15 PL 131, Hämeenlinna

28 2/2 Viitaten osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksen tekstiin selvitysten laajuudesta ja käytettävyydestä ehdotetaan, että jatkossa harkittaisiin selvitysten jaottelua sen mukaan, onko selvitys saatava valmiiksi maakuntakaavan laatimiseksi sekä vaikutusten arvioimiseksi, vai onko selvitys muutoin keskeinen ja merkittävä, mutta maakuntakaavan valmistelu ja arviointi ei edellytä sen valmistumista. Selvitysten tarkastelu myös niiden aikataulutuksesta suhteessa kaavaprosessiin mahdollisesti auttaisi oleellisen tietotarpeen määrittelyssä sekä selvitysten riittävyyden arvioinnissa jo työn kuluessa. Tarkastelu mahdollisesti auttaisi myös yksittäisten ylikunnallisten tai maakunnallisten hankkeiden vaikutusten arviointitarpeen määrittelyssä. Yksikön päällikkö, yliarkkitehti Heikki Kankaanpää TIEDOKSI sähköpostilla Uudenmaan ELY-keskus: Ville Hokkanen Ympäristöministeriö: Juha Nurmi

29 LAUSUNTO Päijät-Hämeen liitto Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos Hämeen kauppakamari toteaa Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumisja arviointisuunnitelman luonnoksen olevan hyvä pohja jatkotoimille. OAS on sisällöltään hyvin jäsennelty ja kattava. Maakuntakaavatyön kestoajasta ja ympäristössä tapahtuvista muutoksista johtuen on hyvin perusteltua säilyttää aineistossa kirjaus mahdollisuudesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittämiseen kaavatyön edetessä. Työn aikana tapahtuvilla vaikutusten arvioinneilla ja lopputuloksilla on erittäin keskeinen merkitys koko elinkeinoelämälle, mm. kaupan tuleville sijainti- ja mitoitustarpeille. Tässä mielessä kaupan alan mukanaolo ja asiantuntijoiden käyttäminen arvioitaessa ja ennustettaessa tulevaa ostoskäyttäytymistä on välttämätöntä ja koordinoituu osaltaan myös tulevan liikenneverkon ja liikkumisen arviointiin sekä mm. pienempiin ympäristöpäästöihin. Sivuilla 13 ja 14 esitettyjen jo valmistuneiden tai käynnissä olevien selvitysten ja vielä selvitystä edellyttävien aiheiden luetteloon tulee lisätä arvio Pietarin ja sen ympäristön kehittymisen vaikutuksista Päijät-Hämeen maakuntakaavaan. Olemme mielellämme mukana Päijät-Hämeen maakuntakaavatyössä. HÄMEEN KAUPPAKAMARI Kirsi Aaltio toimitusjohtaja

30

31

32 Iitin kunta Ote pöytäkirjasta Sivu 164 Kaavoitustoimikunta Päijät-Hämeen liitto, toimitettu sähköpostitse Pöytäkirjanote 332 / 6210 / 2010 Päijät-Hämeen maakuntakaava, lausunto osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti uuden maakuntakaavatyön käynnistämisestä nykyisen maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin pohjalta kokouksessaan Keskeisiä syitä käynnistää uusi maakuntakaavatyö olivat maakunnan tahto ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa sekä luonnonvarojen käytön sovittaminen yhteen asumisen, elinkeinoelämän, liikenteen ja vapaa-ajan toimintojen kanssa. Liiton toimistossa on valmisteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos (OAS) eli kuvaus kaavatyön sisällöstä, etenemisestä, kaavatyön aikana tehtävästä vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa kaavatyöhön. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavan OAS-luonnoksen laitettavaksi nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 63, MRA 30) nähtävillä välisen ajan Päijät-Hämeen liiton virastossa, liiton jäsenkuntien virastoissa ja liiton kotisivuilla jossa aineistoon voi tutustua. Aineistoon voi tutustua myös teknisessä toimistossa ennen kokousta. Liitto pyytää Iitin kunnan palautetta OAS-luonnoksesta mennessä. Päijät-Hämeen maakuntakaavan vaikutukset tulevat heijastumaan Iitin kuntaan mm. liikenneratkaisujen ja ylimaakunnallisten reittien osalta. Naapurikuntana Iitin kunta on huomioitu osallisena osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksessa. Iitin kunnan hallintosäännön 8 :n mukaan kaavoitustoimikunta

33 Iitin kunta Ote pöytäkirjasta Sivu 165 antaa kunnan puolesta lausunnot kaavoitukseen liittyvistä asioista. Ehdotus Tekninen johtaja: Kaavoitustoimikunta toteaa, että Iitin kunnalla ei ole huomautettavaa Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta. Päätös Kaavoitustoimikunta: Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi Pöytäkirjanpitäjä Marja Karhu Yhteystiedot Kuntapalvelut Tekniset palvelut Rautatienkatu 20-22, PL KAUSALA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

34 Ilmavoimien Esikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto TIKKAKOSKI CH Päijät-Hämeen Liitto PL LAHTI Päijät-Hämeen liiton lausuntopyyntö ILMAVOIMIEN ESIKUNNAN LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN LUONNOKSESTA Päijät-Hämeen liitto on pyytänyt Ilmavoimien Esikunnalta lausuntoa Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta. Ilmavoimien Esikunta toteaa lausuntopyyntöön seuraavaa. Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksessa liitteessä 2 on maininta maakuntakaavatyön aikana koottavista työryhmistä, joista yksi käsittelee luonnonvarojen käyttöä ja erityisesti tuulivoimaa. Mahdollisena jäsentahona mainitaan Puolustusvoimat. Ilmavoimat näkevät erityisen tärkeänä, että maakuntakaavan valmistelussa mahdollisesti esille tulevat tuulivoimala-alueet tulee tuoda Puolustusvoimien ja Ilmavoimien tietoon pikimmiten, jotta niiden vaikutus mm. lakisääteisiin aluevalvontatehtäviin voidaan huomioida. Yleisesti tiedetään tuulivoimaloiden aiheuttavan häiriöitä ilmavalvontatutkille. Tällä saattaa olla vaikutusta maanpuolustuksen tarpeisiin erityisesti ilmavalvonnan osalta. Lähtökohtana on, että vaikutukset ilmavalvontatutkiin tulee selvittää alueellisesti ja vaikutusten tulee olla sellaisia, ettei ilmavalvontatutkien valvontakyky oleellisesti heikkene tai tuulivoimaloista aiheutuvat vaikutukset voidaan ottaa huomioon ilmavalvontakyvyn heikentymättä. Puolustusvoimille on tärkeää, ettei tuulivoimaloiden sijoittaminen aiheuta haittaa puolustusvoimien normaali- ja poikkeusolojen lakisääteisten tehtävien toteuttamiselle. Ilmavoimien Esikunta toteaa lisäksi, että maakuntakaavaan tulee sisällyttää kohta, jossa velvoitetaan jatkosuunnittelussa huomioonottamaan em. tuulivoimaloiden vaikutukset Puolustusvoimien valvontajärjestelmiin ja viestiliikenteeseen. Lisäksi maakuntakaavassa tulee huomioida ja turvata Puolustusvoimien joukkojen ja järjestelmien koulutus- ja harjoitusmahdollisuudet nykyisillä harjoitusalueilla (mm. ampuma-alueet, harjoitusalueet ja lentokoneiden varalaskupaikat). Ilmavoimien Esikunta Puh Y-tunnus Operatiivinen osasto Faksi PL TIKKAKOSKI

35 Ilmavoimien Esikunta Lausunto 2 (2) Operatiivinen osasto CH268 TIKKAKOSKI Puolustusvoimissa tuulivoima-asiaa hoitaa Pääesikunnan operatiivinen osasto (komkapt Olli-Pekka Lund tai maj Henrik Elo, puh ). Ilmavoimissa tuulivoima-asiaa hoitaa Ilmavoimien Esikunnan operatiivinen osasto (kapt Marko Puisto tai ylil Kari Hämäläinen, puh ). Operaatiopäällikkö Eversti Ossi Sivén Operaatiokeskuksen varapäällikkö Kapteeni Marko Puisto Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. LIITTEET JAKELU TIEDOKSI PEop-os SatLsto KarLsto LSHR LSSLE ESSLE ISSLE HämR

36 Päijät-Hämeen liitto LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN LUONNOKSESTA Kiitämme lausuntopyynnöstä. Olemme tutustuneet nähtävillä olevaan aineistoon ja esitämme kannanottonamme seuraavaa: Yleiset kommentit Luonnoksessa on mielestämme tässä vaiheessa tuotu kohtuullisesti esille yritysten ja infrarakentamisen osuus, sekä mahdollistettu osallistuminen maakuntakaavan suunnitteluun. Ilahduttavaa on myös, että tarkoituksena on hyödyntää Päijät-Hämeen POSKI-projektin tuloksia. Vaikka OAS on vasta aloitusvaiheessa siinä tulisi selvästi näkyä maa-ja kiviaineksen ottoon liittyvä toiminta, joka kuulu oleellisena ao. tason suunnitteluun. Toimivia keinoja yhteiskunnan kustannustehokkuuden saavuttamiseksi sekä ympäristövaikutusten minimoimiseksi kaavoituksessa ovat: 1. Toimiva ja hyväkuntoinen liikenneväylästö, mukaan lukien sekä radat, tiet, kadut, satamat kentät ja tunnelirakentaminen. 2. Kiviaineshuollon huomioiminen kaavoituksessa siten, että kaikkeen rakentamiseen ja kunnossapitoon voidaan osoittaa riittävästi erityyppisiin kiviaineksiin tarvittavia materiaaleja ja ottoalueita mahdollisimman läheltä käyttökohteita. 3. Rakentamisen ylijäämämaiden sijoitukselle, lajittelulle ja uusiokäytölle varataan riittävästi alueita mahdollisimman läheltä niiden synty- tai käyttökohteita. Päijät-Hämeen alueella kiviainesvarantojen, erityisesti hyvälaatuisten soravarantojen riittävyyden turvaaminen on tärkeä osa maakuntakaavoitusta. Pelkkä kiviainesvarantoalueiden tai voimassa olevien maa-ainesten ottolupien lukumäärä ei ole ratkaiseva tekijä arvioitaessa kiviainesvarantojen riittävyyttä, vaan huomiota tulee kiinnittää erityisesti kiviainesten laadulliseen riittävyyteen. Lisäksi on huomioitava, että kiviainesvarantojen saatavuuden osalta Päijät-Hämeen maakuntakaavan vaikutukset ovat ylimaakunnallisia ulottuen aina pääkaupunkiseudulle asti. Hallitus lähetti joulukuussa 2010 eduskunnalle luonnonvaraselonteon, jonka suosituksia toteuttamalla Suomella on erinomaiset mahdollisuudet olla globaali edelläkävijä luonnonvarakysymyksissä (Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous; Valtioneuvoston luonnonvaraselonteko eduskunnalle, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto, 69/2010). Valtioneuvoston luonnonvaraselonteon mukaan kiviainesten pitkän aikavälin saatavuus suurimpien kasvukeskusten ympäristöissä ei ole turvattu, joten kestävä yhdyskuntarakentaminen on uhattuna. Kuljetusmatkojen pidetessä kiviainesten hinta ja kuljetuksen päästöt nousevat jyrkästi. Koska nykyisen lainsäädännön mukaiset lupajärjestelmät eivät riitä ohjaamaan kiviainesten alueellista saatavuutta, tarvitaan eri maankäyttötarpeita yhteen sovittavan maakunnallisen alueidenkäytön suunnittelun tehostamista.

37 Erityiset kommentit Kiviaineshuolto on kuntarajat ylittävä ja välttämätön koko yhteiskuntaa ja kaikkia yksilöitä koskeva toiminto. Kiviaineshuollon asianmukainen järjestäminen edellyttää laadukkaiden raaka-aineiden saatavuuden turvaamisen ja tuotantoalueiden varaamisen huomioon ottamista osana maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta. Kiviaineshuollon turvaamiseksi on otettava huomioon niin ympäristölliset mutta myös taloudelliset ja yhteiskunnalliset kestävän kehityksen periaatteet. Kiviaineksia käytetään vuosittain keskimäärin 20 tonnia jokaista asukasta kohden. Kiviaines on maaperän ehtymätön raaka-aine, jonka korvaaminen jollakin toisella materiaalilla ei ole ympäristövaikutukset ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden mahdollista. Kiviaines on raskas rakentamisen perusmateriaali, jonka kuljettaminen on itse materiaalin arvoon nähden kallista. Siksi kiviainesten ottoalueiden tulisi sijaita mahdollisimman lähellä käyttökohteita ja niiden tulisi olla varsin pitkäikäisiä, jopa useiden kymmenien vuosien käyttötarvetta varten. Lisäksi jo avattujen ottoalueiden laajentaminen ja tehokas hyödyntäminen on kiviainesvarojen kestävän ja taloudellisen käytön tavoitteiden mukaista. Kaikista kiviaineksista käytetään noin 2/3-osaa teiden, katujen ja muiden yhteiskunnan rahoittamien rakenteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon, joten kiviaineksen saatavuudella on ensisijainen merkitys yhteiskunnan talouteen. Maakuntakaava on hyvä väline kiviainesten saatavuuden turvaamiseksi tulevaisuudessakin. Se ohjaa oikealla tavalla muuta yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ja estää muun muassa haja-asutuksen hallitsematonta leviämistä alueille, jotka ovat mahdollisia yhteiskunnan kiviaineshuollon järjestämiseksi. Maakuntakaavassa kiviainesalueiden ympärille tulee siten varata myös riittävät suojavyöhykkeet, joille ei tulisi sallia häiriintyvien toimintojen sijoittamista. Maa- ja kiviainesten kuljetukset muodostavat Suomessa suurimman yksittäisen tavaraliikenteen kuljetussuoritteen; yli 3000 miljoonaa tonnikilometriä, vaikka keskimääräinen kuljetusmatka on ollut alle 20 km (Lähde: Tilastokeskus ja SKAL, 2007). Mikäli maa- ja kiviainesten kuljetusmatkat kasvavat, aiheuttaa se koko tiestön rasitteen kasvua, liikenteen kustannusten kasvua ja ympäristövaikutusten lisääntymistä eniten yksittäisistä liikenteen kuljetussuoritteista. Tästä syystä on erittäin tärkeää huomioida maakuntakaavoituksessa riittävä kiviainesten ottoalueiden sekä ylijäämämaiden läjitysalueiden määrä. Ehdotamme myös, että ratayhteyksien Lahti-Jämsä ja Hämeenlinna-Lahti rakentamiseen varaudutaan selkeästi, sillä on mahdollista että jälkimmäisestä tule Pietarin transitoliikenteen TEN-ratayhteys ja myös siksi että raideliikenteen kasvu on erittäin todennäköistä tulevaisuudessa. Kallioperään tehtävät tunnelit liikenneyhteyksinä, parkkipaikkoina, vesihuollossa ym. kannattaa myös ottaa maakuntakaavatasolla huomioon. Maanalainen rakentaminen tuo etuja logistiikkaan, säästää tonttitilaa muulle rakentamiselle sekä pitkällä tähtäimellä on edullinen rakentamismuoto. Kalliorakentamisesta vapautuva ylijäämälouheen käyttö kannattaa myös ottaa huomioon maakuntakaavatasolla. Helsingissä Pia Rämö Infra ry Kiviainestoimiala Ari Huhtala Infra Häme ry

38

39

40

41 KANGASALAN KUNTA KUNNANHALLITUS KOKOUSPÖYTÄKIRJA, OTE Kokouspäivä Dnro TE/1054/2010 KH 7 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA, LAUSUNTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN LUONNOKSESTA Kaavoitus , SV Päijät-Hämeen liitto pyytää Kangasalan kunnan lausuntoa Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnoksesta. Päijät-Hämeen uuden maakuntakaavan valmistelu on aloitettu Päijät- Hämeen maakuntavaltuuston päätöksestä. OAS on nähtävillä Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla Kuhmalahden kunta rajoittuu idässä Päijät-Hämeen maakuntakaavan alueeseen. Kaavoitusarkkitehti Kaavoituslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kangasalan kunnalla ei ole huomautettavaa Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta hyväksyi kaavoitusarkkitehdin esityksen. Toimialan johtaja Ilkka Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoituslautakunnan esityksen Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi toimialan johtaja Ilkan esityksen. Otteen oikeaksi todistaa Kangasalla Pöytäkirjanpitäjä Seppo Saarinen

42

43

44

45 Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos 5772/ /2010 Kh 440 Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto on päättänyt uuden maakuntakaavatyön käynnistämisestä nykyisen maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin pohjalta kokouksessaan Keskeisiä syitä käynnistää uusi maakuntakaavatyö olivat maakunnan tahto ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa sekä luonnonvarojen käytön sovittaminen yhteen asumisen, elinkeinoelämän, liikenteen ja vapaa-ajan toimintojen kanssa. Liiton toimistossa on valmisteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos (OAS) eli kuvaus kaavatyön sisällöstä, etenemisestä, kaavatyön aikana tehtävästä vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa kaavatyöhön. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavan OAS -luonnoksen laitettavaksi nähtäville. Päijät-Hämeen Liitto pyytää Kouvolan kaupungin lausuntoa OAS-luonnoksesta. Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos on nähtävissä kaupungin kotisivuilla Ehdotus lausunnoksi: Kouvolan kaupungilla ei ole huomautettavaa Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksesta. Lisätietoja: vs. yleiskaavapäällikkö Kari Parjanne, puh , kari.parjanne(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kouvolan kaupungilla ei ole huomautettavaa Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: Kouvolassa Terttu Laine hallintosihteeri

46

47

48

49

50

51

52

53 Lausunto 1 (2) Päijät-Hämeen liitto PL Lahti Lausuntopyyntö Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmann luonnoksesta Lahti Energia -konserni kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmann luonnokseen. Lausumme OAS:stä seuraavaa: Yhtiön toimintaan liittyvät tarpeet Päijät-Hämeen keskeisimpänä energian tuottajana Lahti Energia Oy jaa sähkön siirtoverkon omistajana LE-Sähköverkko Oy ovat näkyvä osa Päijät-Hämeen maakuntaa. OAS:ssä on tuotu hyvin esiin se, että keskustelujen keskipisteessä on ilmaston muutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen kuitenkin niin, että maakunnan asukkaiden hyvinvoinnista,, elinkeinoelämän kehittämisestä jaa luonto- sekä kulttuuriarvoista voidaan samalla huolehtia. Energiantuotanto on kiinteä osa ympäröivää yhdyskuntara akennetta siten, että maankäyttö ja yhdyskuntarakenne ohjaavat sitä.. Lahti Energian vastuulla on omalta osaltaan toimittaa jakelualueellemme riittävästii lämpöä ja sähköä asukkaiden ja teollisuudenn tarpeisiin. Teemme tuotantoratkaisumme vallitsevan yhdyskuntarakenteenn tarpeita silmälläpitäen. Tämän vuoksi meille tärkeintä maakuntakaavassaa on saada pitkän aikavälin tavoitteet alueen kasvulle, yhdyskuntarakenteen tiiviydelle ja muille asumiseen ja liiketoimintaan liittyville ratkaisuille. Kun tiedämme, missä ja miten ihmiset tulevaisuudessa asuvat ja minne teollinen tuotanto t sijoittuu, pystymme myös järkevällä tavalla mitoittamaan energiantuotannon tarpeet, ja omassa tuotannossamme käytettävät polttoaineet. Maakunnan keskeisimpänä energian tuottajana ja jakelijana esitämme, että Lahti Energian edustaja otetaan mukaan maakuntakaavatyönn aikana koottaviin edustuksellisiin ryhmiin. Yhteyshenkilömme tässä vaiheessa ovat tuotantojohtaja Jukka Manskinen ja viestintäpäällikkö Jaana Lehtovirta. Haluamme osallistua ja vaikuttaa kaavatyöhön ja pyydämme nimemme lisäämistää OAS:ään. Lahti Energia -konsernilla on maakuntakaavann suhteen tarpeita säilyttää siinä kaikki nykyiset varaukset energiantuotantolaitoksistamme ja niiden vaatimista pääenergiaverkoista eli 110 kv avojohdoista. Tarpeita on myös uusille aluevarauksille. Pyydämme saada lausua mahdolliset tarkennukset maakuntakaavan suunnitteluprosessin edetessä. Lahti Energia Oy PL 93, Lahti Käyntiosoite Puh Kauppakatu 31, Lahti Fax etunimi. Kotipaikka Lahti Y-tunnus

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntavaltuusto 11.3.2013 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Muut suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaavoitusseminaari

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on? Suunnittelualue Osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitustyön alkuvaiheessa laadittava suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavasta osallistumis

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta. Kyröskosken sahan alueen asemakaava

Hämeenkyrön kunta. Kyröskosken sahan alueen asemakaava 7.3.2011 Hämeenkyrön kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue 3 1.2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3 1.3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 15. SIMPSIÖ MÖKKILAMPI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAPUAN KAUPUNKI 15. SIMPSIÖ MÖKKILAMPI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAPUAN KAUPUNKI 15. SIMPSIÖ MÖKKILAMPI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö 1. Perustiedot... 1 1.1. Suunnittelualue ja sijainti... 1 1.2. Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.3. Maakuntakaavan merkinnät

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Haukiveden Haapaselän rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantasalmen kunta Haukiveden Haapaselän rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) LUONNOSVAIHE

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011

MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011 MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011 Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen SEMINAARIN OHJELMA 9.00 Maakuntakaavatyön tilanne, Riitta Väänänen Maakuntakaavatyön tilanne Kaupan suunnittelukysymykset

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05

KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05 KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05 1 Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS? OAS on suunnitelma noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

Heinäveden kunta 1(6) Heinäveden järvialueiden rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Heinäveden kunta 1(6) Heinäveden järvialueiden rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Heinäveden kunta 1(6) HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos

Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SALON KAUPUNKI Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22065-P19498 1 (7) Närhi Johanna 2 (7) Närhi Johanna Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSA 1: KORJAUSESITYKSET OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN

OSA 1: KORJAUSESITYKSET OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Tähän yhteenvetoon on koottu Päijät Hämeen uuden maakuntakaavan osallistumis ja arviointisuunnitelmasta nähtävillä oloaikana ja lausunnoista saatu palaute. Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta kuulutettiin

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 1 (5) KONTIOLAHDEN LEHMO 1.3.2014 KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot