Maakuntahallitus (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli jälkeen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN EHDOTUKSEN PALAUTTEET JA VASTINEET Maakuntahallitus (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli jälkeen) Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotuksesta saatujen lausuntojen & muistutusten yhteenvedot sekä niihin annettavat vastineet Ehdotusvaihe oli nähtävillä ja lausunnoilla Saapuneita palautteita oli yhteensä 60 kpl, joista lausuntoja oli 42 kpl ja muistutuksia 18 kpl. Muistutuksista kaksi oli ns. yhteismuistutusta, toisessa 53 allekirjoittajaa ja toisessa 4 allekirjoittajaa. Sisällys 1. Kunnat (lausuntoja 11 kpl) Viranomaiset (lausuntoja 9 kpl) Yritykset, yhteisöt ja järjestöt (lausuntoja 12 kpl) Maakunnan ulkopuoliset (lausuntoja 9 kpl) Muistutukset (muistutuksia 18 kpl)... 23

2 Kunnat (lausuntoja 11 kpl) 1. Outokummun kaupunki Vastine 1. Kaupunginhallitus esittää Salmijärven ampumaradan muuttamista paikallisesta ampumaradasta seudulliseksi. Perustelut: ratoja ollaan kunnostamassa ja laajentamassa. Tarkoitus on rakentaa myös practical-rata, jollainen seudulta puuttuu. Samoin haulikkolajien seudullinen rata mahdollistuu Salmijärvelle. 2. Kontiolahden kunta 2.1 Selvitysaluerajausta on syytä tarkistaa kunnan antaman esityksen mukaiseksi. Lisäksi todetaan, että oikea merkintätapa olisi Ares, kuten vastaavanlaisilla alueilla (Kulho, Mulo, Ylämylly, Iiksenvaara). Perustelut: Lehmo tarvitsee uuden kasvusuunnan, valmis eritasoliittymä, vesi- ja viemäriverkosto olemassa, voimassa oleva asemakaava-alueet, kevyenliikenteen väylät, uudet kaupalliset palvelut sijoittuvat eritasoliittymän tuntumaan ja joukkoliikenne kulkee alueen läheisyydessä. Kaavamääräyksissä ei ole esitetty mitä selvityksiä odotetaan tehtäväksi ennen alueen tulevan käytön ratkaisua. Seuraavassa kaavavaiheessa asia otettava todella huomioon ja taajamarakentaminen mahdollistettava alueelle. 2.2 Taajamatoimintojen aluerajausta syytä tarkistaa Lehmon itäpuolisella alueella 2.3 Luonnosvaiheen näkemykset otettu osittain huomioon. 2.4 Kontioniemen osayleiskaavaluonnos valmistunut ja tärkeää, että toiminnot sovitetaan yhteen maakuntakaavan kanssa. 2.5 Ampumahiihtokeskuksen merkintätapaa tarkistettava, alueelle on sallittava myös vapaa-ajan rakentaminen. 2.6 Kaavassa ei ole huomioitu Höytiäisen jo olemassa olevaa rantarakentamista Nyt käsillä olevassa maakuntakaavassa ollaan osoittamassa Onttolan ja Kontiorannan varuskunta-alueen ampumaratojen tilalle uusi siviileille suunnattu seudullinen ampumarata ainoastaan Joensuun kaupunkikeskuksen lähituntumaan. Kaavassa on tarkasteltu ja haettu ensisijaisesti 30 kilometrin etäisyydellä Joensuun keskustasta sijaitsevia vaihtoehtoja mutta mukaan tarkasteluun otettiin lisäksi yksittäisiä alueita 50 kilometrin säteeltä. Kontiorannan läheisyys on puoltanut alueen esittämistä seudullisena ampumaratana selvitysten jälkeen. Välivaiheen ratkaisuna Outokummun Salmijärven ampumarata on varteenotettava vaihtoehto ampumaharjoitteluun Joensuun kaupunkiseudun alueen ampujille. Salmijärven ampumaradan seudullista merkittävyyttä voidaan tarkastella seuraavassa maakuntakaavavaiheessa, joka on käynnistymässä tulevan kesän aikana. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa osoitettu selvitysaluerajaus on ohjeellinen, mutta antaa yleiskäsityksen, mille alueelle selvityksiä olisi syytä kohdistaa. Selvitysaluemerkintä kohdistuu Jaamankankaantien suuntaisesti tien molemmin puolin. Kontiolahden kunnan, samoin kuin ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen kanssa käytiin kahdenkeskisiä neuvotteluja Lehmon eritasoliittymän läheisen alueen merkitsemistavasta. Neuvottelussa päädyttiin ratkaisuun, jossa alue päätettiin merkitä selvitysalueeksi (se). Selvitysalueella olevien maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden osoittaminen muuhun maankäyttöön edellyttää maakuntakaavan muuttamista ja näin olleen selvityksiä maakuntakaavatasolla. Muutosesitys: muokataan selvitysalueen rajausta yleispiirteisempään suuntaan ja täsmennetään suunnittelumääräystä Lehmon itäpuolisen alueen taajamarajaus supistettiin voimassa olevasta maakuntakaavan taajamarajauksesta pienemmäksi. Nyt alue oltaisiin esittämässä suurin piirtein samanlaisena voimassa olevaan maakuntakaavaan nähden. Lehmon kasvupaine antaa perusteet muutokselle. Muutosesitys: aluerajausta tarkistetaan kunnan esityksen mukaisesti lopulliseen kaavaehdotukseen Ok, ei aiheuta muutoksia Yhteensovittaminen on tärkeä huomioida. Aikataulullisesti kaavojen eteenpäin vieminen peräkkäin & yhtä aikaa antaa mahdollisuuden yhteensovittamiselle kuitenkin niin, että maakuntakaava ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Ei aiheuta muutoksia.

3 3. Juuan kunta 3.1 Kunnan luonnosvaiheen lausunto on huomioitu kaavaehdotuksessa (c1 merkintä kuntakeskukseen). 3.2 Ei huomauttavaa 4. Tohmajärven kunta 4.1 Kunnan esittämät huomiot luonnosvaiheessa on otettu kaavaehdotuksessa hyvin huomioon. 4.2 Niiralan kaavamerkintää kunta pitää hyvänä 4.3 Taajama-alue rajauksissa on otettu huomioon kunnan maankäytön suunnitelmat Niiralan rajanylityspaikan tuomat mahdollisuudet on otettu hyvin huomioon ehdotuksessa. 4.4 Kunta on laatinut Niiralan alueelle asemakaavan muutosta, jonka liikenteellisissä ym. selvityksessä on huomioitu kaupan suuryksikön sijoittuminen alueelle. Kaavaan ei ole kuitenkaan voitu vielä esittää kaupan suuryksikköä, koska maakuntakaavassa ei ole tarvittavaa merkintää. Kunnan on tarkoitus käynnistää 2.5. Ampumahiihtokeskuksen merkintätapana on V/a eli seudullinen virkistysalue joka mahdollistaa ampumatoiminnot. Maakuntakaavan 4. vaiheen V/a alueen rakentamismääräyksessä todetaan: Alueelle saa rakentaa ulkoilu-, urheilu- ja virkistyskäyttöä varten tarkoitettuja rakennuksia. Esitys mahdollisuudesta rakentaa alueelle myös vapaa-ajan asuntoja on uusi ja Kontiolahden lausunnon mukaisesti edellyttää muutoksia maakuntakaavan merkintöihin. Maakuntaliitto näkee Kontiolahden kunnan tavoin, että ampumahiihtostadionin ympärivuotista toimintaa tukeva rakentaminen tulisi olla ilman muuta mahdollista alueella ottamatta kantaa tarkemmin siihen olisiko vapaa-ajan asuntojen rakentaminen alueella missä laajuudessa mahdollista. Maakuntaliitto kuitenkin korostaa, että maakuntakaavassa esitetty matkailupalvelujen kohdemerkintä mahdollistaa seudullisesti merkittävän matkailupalvelujen mukaan lukien vapaa-ajan asumisen kehittämisen ampumahiihtostadionin pohjoispuolelle vanhan varuskunta-alueen ytimessä. Muutosesitys: V/a alueen rakentamismääräystä täydennetään Alueelle saa rakentaa ulkoilu-, urheilu- ja virkistyskäyttöä varten tarkoitettuja tai ampumahiihtostadionin toimintaa ja palveluja tukevia rakennuksia Höytiäisen etelärannalla on lukuisia olemassa olevia asuin- ja/tai vapaa-ajan rakennuksia. Muutosesitys: Lisätään kaavaselostukseen tekstiä olemassa olevasta Höytiäisen eteläosan rantarakentamistilanteesta sekä lisätään kaavaselostukseen kartta, josta käy ilmi olemassa olevat rakennetut rantarakennuspaikat MU-1 ja V/a alueilla Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia. 3

4 osayleiskaavan laatiminen ja asemakaavan päivitys siten, että ne ovat vietävissä hyväksymiskäsittelyyn välittömästä maakuntakaavan 4. vaiheen saatua lainvoiman. 5. Joensuun kaupunki 5.1 Kaavaehdotus tukee varsin hyvin Joensuun kaupunginhallituksen kaavaluonnoksesta antamaan lausuntoon kirjattuja keskeisiä tavoitteita. 5.2 Ylämyllyn suunnan taajamatoimintojen alueiden toteutusjärjestys ei ole aivan tarkoituksenmukainen. 5.3 Kontiolahden kasvu syytä suunnata olemassa olevien palveluiden vaikutusalueelle eheytyvän yhdyskuntarakenteen mukaisesti. 5.4 Jaamankankaan selvitysaluemerkinnän oikeusvaikutus jää epäselväksi. Alueen tarkoitus ei käy ilmi merkinnän selityksestä, joten oikeusvaikutus on kirjattava määräykseen selvästi ja yksiselitteisesti Maakuntakaavassa kunnat on asetettava keskenään tasaveroiseen asemaan seudullisesti merkittävien maankäytön ratkaisujen toteuttamisessa. Jaamankankaan alueen ottaminen taajamatoimintojen käyttöön olisi merkittävyydeltään seudullinen ratkaisu. 5.6 Tilaa vievän kaupan suuryksikön sijoittaminen Lehmon eritasoliittymän kainaloon on hyväksyttävissä, vaikka sijoitus on eri puolella kuin asutuksen painopiste. 5.7 Ylämyllyn taajamarakenteen tiivistäminen ja sen palvelutason nostaminen, Jyrinkylän alueen laajentaminen Leinosenlammen itäpuolelle ja yhdyskuntarakenteen kasvattaminen yhteen Joensuun Marjalan kanssa on koko seudun kannalta toivottavaa kehitystä. 5.8 Kaavaehdotuksen kaupan suuryksiköitä koskeva ratkaisu, jossa tuetaan Ylämyllyn taajamakeskusta, on oikea. 5.9 Lentokentän suunnan alueiden varaaminen työpaikkarakentamiselle, ajoharjoittelulle ja moottoriurheilulle ovat samoin oikeita ratkaisuja, kun otetaan huomioon alueen luonne, olemassa olevat meluhaitat ja pirstaleisuus Iiksenvaaran merkintätapa asumisen reservialueen kohdemerkinnällä vastaa riittävästi kaupungin näkemystä alueen tulevaisuudesta. Alueelle on laadittu vastikään osa yleiskaava, jonka keskeinen tarkoitus on Iiksenvaaran osalta pysäyttää alueen kylämäinen lisärakentaminen ja varautua siihen, että alue asemakaavoitetaan tiiviiksi taajamaksi myöhemmässä tulevaisuudessa 5.11 Kaupan yksiköiden osalta maakuntakaavan sisältö vastaa kaupunkimaisella alueella Joensuun kaupungin näkemystä. Kaupan alueiden mitoituksessa ja rajauksissa liitekartoilla on pientä täsmentämisen tarvetta Maakuntakaavaehdotuksessa luotiaseiden ampumaradat esitetään sijoitettaviksi Kontiorannan alueelle. Ratkaisu on hyvä, jos melu saadaan kuriin, kuten selvitykset näyttävät. Etäisyys Joensuuhun on sopiva ja toiminta tukee Kontiorannasta kerrottuja kehittämistavoitteita Ok, ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa on osoitettu Ylämyllyn alakeskuksen läheisyyteen taajamatoimintojen alueita (A) ja Leinosenlammen itärannalle kauemmaksi Ylämyllyn alakeskuksesta taajamatoimintojen reservialue (Ares). Toteutusjärjestys nähdään tältä osinkin perusteltuna. Ei aiheuta muutoksia Kontiolahden tuleva taajama-alueiden kasvu on kaavassa ohjattu Kontiolahden kirkonkylän ja Kontioniemen ympäristöön sekä Lehmon ja osittain Kulhon suuntaan, Onttolan ja Pilkon suunta on maakuntakaavassa mukana yhtenäisenä taajamatoimintojen alueena. Maakuntakaavan ratkaisujen nähdään tukevan ja antavan mahdollisuudet olemassa olevan yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle ja kehittymiselle koko kaupunkiseudulla. Ei aiheuta muutoksia Selvitysalueen merkitys on avattu yksiselitteisesti kaavaselostukseen. Viitataan vastineeseen 2.1. Muutosesitys: tarkastellaan selvitysalue merkinnän kuvausta ja kaavamääräystä Jaamankangas on osoitettu maakuntakaavan 4. vaiheessa maa- ja metsätalousvaltaisen alueena, jolla ulkoilun ohjaamisen tarvetta (MU-1). Lisäksi merkinnän suunnittelumääräykseen on kirjattu Lisämerkinnällä - 1 osoitetuilla alueilla tulee turvata luontoalueen yhtenäisyys ja säilyttää alueet pääosin rakentamisen ulkopuolella. Lehmon eritasoliittymän läheisyyteen jaamankankaantien ympärille on osoitettu selvitysalue (se), jonka maakuntakaavan maankäytölliset ratkaisut on tehtävä seuraavissa maakuntakaavavaiheissa. Selvitysalue ja sen myöhäisempi ratkaiseminen ovat molemmat seudullisia kysymyksiä, jotka tulee käsitellä maakuntakaavassa. Ei aiheuta muutoksia Lehmon tilaa vaativan kaupan suuryksikkö on osoitettu samaan tapaan kuin Joensuun Papinkankaan liittymän suuryksikkö asutuksen painopistealueesta katsottuna liittymän toiselle puolelle. Molemmat suuryksiköt ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Iiksenvaaran merkintätapa taajamatoimintojen reservialueen kohdemerkinnällä ares nähdään perusteltuna alueen sijainnin ja jo toteutu- 4

5 5.13 Keskustatoimintojen alueet Joensuun keskustassa ja Rantakylässä ovat selvät ja helppotulkintaiset merkinnät. Ilahduttavaa on, että Rantakylän merkitys ikään kuin kaupunkina kaupungissa on huomattu Keskustatoimintojen kohteiden kirjo on kuitenkin edelleen sekava ja niistä muodostuva keskusverkko ei ole aivan johdonmukainen. Vähempikin määrä eritasoisia keskuksia ja erilaisia kaupan pinta-alarajoituksia riittäisi. Kaavalla pitäisi tukea keskustakauppaa ja kaupan hakeutumista keskustoihin, jonka tarpeet kaavaehdotuksessa täyttynee Hammaslahti on eri kokoluokassa kuin Liperi ja Kontiolahti. Hammaslahti, kuntaliitoksesta huolimatta, rinnastuu palvelutasoltaan ja liikenteelliseltä asemaltaan näihin TP-kme -merkintä on tarkoituksenmukaisen laajuinen ja kaupan mitoituskin todennäköisesti riittävä, vaikka siihen sisältyykin epävarmuutta Kaupan ja keskustatoimintojen kohdemerkintöjen alueelliset rajaukset pitää jättää joustaviksi. Pitää tuoda ilmi, että kohdemerkinnän rajaus ei ole koskaan täsmällinen vaan aina ohjeellinen ja joustava Pilkon km-merkinnän mitoitus on liian pieni, realistinen ja maltillisen kehityksen salliva mitoitus olisi k-m² Marjalan saaren kohdalla rantaraitin merkintä edellyttäisi uuden sillan rakentamista Marjalan kanavan yli, joka ei ole toiminnallisesti järkevää eikä taloudellisesti mahdollista. neen yhdyskuntarakenteen (YKR taajama toteutuu keskeisillä alueilla) näkökulmasta. Kohdemerkintä täsmentää voimassa olevan maakuntakaavan yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta merkintää, joka on tarkoituksena kumota ares kohdemerkinnän vahvistuessa. Ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Kontiorannan ampumaradan melusta aiheutuvan haitan ehkäiseminen edellyttää vähintään tietynlaisia äänieristettyjä ampumakatoksia ja niiden jatkeita. Ampumaurheilu ja kilpailutoiminta voi tiettyjen toimintojen osalta nojautua luontevasti ampumahiihtostadionin rakenteisiin. Ei aiheuta muutoksia Rantakylä on noussut myös valtakunnallisissa selvityksissä selkeäksi keskusta-alueeksi Joensuun kaupunkikeskustan rinnalla ja tämä on puoltanut uutta keskusta-alue merkintää. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa käytetään neljää eri kohdemerkintää erilaisille keskuksille, joka on keskusten luokittelussa hyvin kohtuullinen määrä. Paikalliskeskukset otettiin mukaan uutena keskusverkon luokkana ehdotusvaiheeseen täydentämään paremmin kokonaiskuvaa maakunnan keskusverkosta. Maakuntakaavan keskusverkko nähdään luokitteluineen perusteltuna. Ei aiheuta muutoksia Sijainnin ja väkiluvun perusteella Hammaslahdelle voidaan löytää perusteet kuulua Joensuun kaupunkiseudun alakeskusverkkoon (ca) paikalliskeskuksen (ca-1) sijaan samalla tavalla kuin Reijola kaupunkiseudun eteläisessä kasvusuunnassa. Muutosesitys: tarkastellaan Hammaslahden asemaa keskusverkostossa Ok, ei aiheuta muutoksia Kohdemerkintöjen alueelliset rajaukset on ehdotuksessa jätetty joustaviksi, kuitenkin jonkinlainen alueellinen ulottuvuus tulee merkintöihin sisällyttää. Ei aiheuta muutoksia Mitoituksia on käyty läpi kaupan työryhmässä läpi useaan otteeseen ja perusteellisesti. Pilkon osalta mitoitukseen ei tullut lisäysehdotuksia, mutta tammikuussa julkisuuteen tuli alueelle kaavaillut uuden kaupan yksikön rakentamishanke. Perusteet myös kaupan kilpailun edistämisen näkökulmasta ovat olemassa enimmäismitoituksen kasvattamiseen Pilkon alueella. Muutosesitys: tarkastellaan vähittäiskaupan suuryksikköjen enimmäismitoituksia ja Pilkon km-merkinnän enimmäismitoituksen kasvattamista nykyisestä k-m²:stä k-m²:iin Seudullinen viheryhteystarve kulkee Pyhäselän rannan tuntumassa Niittylahden opistolta aina Ylämyllylle saakka. Marjalan kohdalla yh- 5

6 6. Valtimon kunta 6.1 Ei huomautettavaa Ok, ei aiheuta muutoksia. 7. Lieksan kaupunki 7.1 Lieksan kaupungin näkemykset on otettu riittävällä tavalla huomioon, eikä Lieksan kaupungilla ole huomautettavaa maakuntakaavaehdotukseen. teystarve tekee mutkan kanavan eteläpuolelle joka ei seudullisesta näkökulmasta välttämätön. Uutta siltaa ei maakuntakaavassa ole tarve osoittaa. Muutosesitys: Viheryhteystarve maakuntakaavan mittakaavassa esitetään kauttaaltaan yleispiirteisesti, joten myös Marjalan kohdan mutka oikaistaan Ok, ei aiheuta muutoksia. 8. Rääkkylän kunta 8.1 Ei huomautettavaa Ok, ei aiheuta muutoksia. 9. Liperin kunta 9.1 Luonnoksessa Liperin kunta otti kantaa Leinosenlammen itäpuolen Ares alueen rajaukseen, kannanotto on otettu huomioon kaavaehdotuksessa. 9.2 Kaavaehdotus vastaa keskeisiltä osiltaan kunnan tavoitteita ja antaa hyvät lähtökohdat kunnan maankäytön jatkosuunnitteluun. 10. Nurmeksen kaupunki 10.1 Nurmeksen kaupungin näkemykset ovat riittävällä tavalla otettu huomioon kaavaa valmistellessa, eikä Nurmeksen kaupungilla ole huomautettavaa maakuntakaavaehdotukseen. 11. Kiteen kaupunki 11.1 Kiteen keskustatoimintojen alueelle sijoitettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu kerrosala tulisi olla enintään k-m² (nyt k-m²) Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa Pohjois-Karjalan kauppapaikkaselvityksen perusteella on osoitettu Kiteen keskustatoimintojen alueelle sijoitettavien suuryksiköiden laskennalliseksi enimmäismitoitukseksi k-m². Nykyiset suuryksiköt keskustassa muodostavat noin k-m² eli uutta kerrosalaa suuryksiköihin on Kiteen keskustassa osoitettu k- m². Muutosesitys: tarkastellaan Kiteen kokonaismitoitusta suhteessa muihin seutukeskuksiin (c) ja seudullista merkitystä omaaviin kuntakeskuksiin (c1) sekä Kiteen keskustan vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksen kasvattamista k-m²:stä k-m²:iin. Viranomaiset (lausuntoja 9 kpl) 12. Pohjois-Karjalan rajavartiosto 12.1 Onttolan ampumaradan merkinnän voimaan jättäminen on Pohjois-Karjalan rajavartioston sekä muiden viranomaisten ampumaharjoittelun kannalta tärkeää ja Ei aiheuta muutoksia Merkinnät eivät sinänsä estä nykyisenlaisen toiminnan jatkamista 6

7 on huomioitu hyvin maakuntakaavan 4.vaiheen ehdotuksessa Jaamankankaan alue merkinnällä MU-1 sekä Lykynlammen ja lentokentän pohjoispuolinen alue merkinnällä V ovat rajavartioston käyttämää lähiharjoitusaluetta. Myös tulevaisuudessa Pohjois-Karjalan rajavartiostolla on tarve jatkaa nykyisenlaita toimintaa kyseisillä alueilla asevelvollisuuskoulutukseen liittyen Niiralan selvitykseen liittyen useita huomioita ja tarkennuksia Logistiikkarykmentti 13.1 Kontiorannan maaperässä on vielä mahdollisesti räjähtämättömiä ampumatarvikkeita, joiden raivaaminen jatkuu arviolta vuoteen Tämä on syytä huomioida alueen jatkokäyttömahdollisuuksissa, myös kunnassa Puolustusvoimat esittää koko maakuntakaava-aluetta koskevaa kaavamääräystä tuulivoiman osalta, myös tv ja tv1 alueille Tuulivoimarakentamisen suunnitelmien tarkentuessa, tulee pääesikunnalta pyytää lausunto Sotinpuron ja Hiienvaaran varastojen suojavyöhykkeet tulee päivittää kaavaan Melualueiden katsotaan olevan ajan tasalla Jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida myös alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. 14. Metsähallitus 14.1 Jaamankankaan entistä puolustusvoimien aluetta tulisi kehittää kokonaisuutena matkailun näkökulmasta. Maakuntakaavoituksella tulisi tukea alueen yksityiskohtaista suunnittelua ja yleiskaavoitusta matkailupainotteiseksi. Höytiäisen vesistöä ja näkymää tulee hyödyntää alueen matkailun kehittämisessä vetovoimatekijänä Joensuun kaupungin kasvulle tulisi maakuntakaavassa varata laajenemisalueita myös pohjoisen suuntaan Jaamankankaalle, Metsähallituksen mielestä kuntarajat eivät saa olla esteenä kaupunkialueen luontaiselle laajenemissuunnalle Metsähallitus esittää Kontiolahden entiselle puolustusvoimien alueelle merkityn V/a alueen pienentämistä oheiseen liitekarttaan merkityn rajauksen mukaiseksi koskemaan nykyisiä ampumahiihtolatuja ja ranta-aluetta. Aluerajaus on Metsähallituksen mielestä riittävä turvaamaan ampumahiihtostadionin toiminnan ja kehittämisen. Maakuntakaavaluonnokseen merkitty virkistysaluevaraus melualueella on ristiriitainen. Aluevarauksen pienentämistä tukee myös Kontiolahden kunnan alueelle laatima yleiskaavaluonnos. Metsähallituksen mielestä virkistysaluevaraukset alueella tulee ratkaista yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella ea -ampumarata kohdemerkinnän poistettava maakuntakaavasta soveltumattomana alueelle. Mahdollisen ampumaradan meluhaitta vaarantaa ampumahiihtokeskuksen kehittämisen. Metsähallituksen mielestä ampumarata vaarantaa alueella. Merkinnät eivät myös juurikaan muutu aiemmasta (lukuun ottamatta MU MU-1), mikä ei heikennä alueen ulkoilukäytön mahdollisuuksia. Ei aiheuta muutoksia Muutosesitys: Niiralan kaupan ja rajaliikenteen selvitystä täydennetään Rajavartioston kommenttien perusteella Ok, tärkeä huomioida, välitetään tietoa yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Ei aiheuta muutoksia Tuulivoima-alueita ei ole lainkaan käsitelty nähtävillä olleessa maakuntakaavan ehdotuksessa, joten esitys tullaan huomioimaan maakuntakaavan seuraavassa vaiheessa. Ei aiheuta muutoksia Ok. Ei aiheuta muutoksia Suojavyöhykkeitä ei ole lainkaan käsitelty nähtävillä olleessa maakuntakaavan ehdotuksessa, joten esitys tullaan huomioimaan maakuntakaavan seuraavassa vaiheessa. Ei aiheuta muutoksia Ok. Ei aiheuta muutoksia Ok, tärkeä huomioida, välitetään tietoa yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Ei aiheuta muutoksia Alue kuuluu myös matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeseen (mv-3). Alueen kehittäminen perustuu Jaamankankaan laajaan yhtenäiseen metsätalousvaltaiseen alueeseen ulkoilumahdollisuuksineen, ampumahiihtostadionin toiminnan ja Kontiorannan matkailupalvelujen kehittämiseen, Kontioniemen golfkeskuksen toimintaan, Höytiäisen saaristoon ja laajemmin koko järvialueen vesimatkailuun sekä Huhmarin lomakeskuksen toimintaan. Kehittämissuosituksen mukaan koko laajaa aluetta kehitetään Joensuun läheisyydessä sijaitsevana virkistyksen ja matkailun kannalta vetovoimaisena kehittämisalueena. Sen lisäksi Kontiolahden Kontiorantaan on osoitettu erillinen seudullisesti merkittävä matkailupalvelujen kohdemerkintä rm. Ei aiheuta muutoksia Joensuun kaupunkialueen luontainen kasvualue Joensuusta pohjoisen suuntaan tarkoittaa maakuntakaavassa toisaalta Lehmon suuntaa ja toisaalta Onttola/Pilkko/Puntarikoski suuntaa. Joensuun kaupunkiseudun / Lehmon tulevaisuuden kasvun tarkastelemiseksi maakuntakaavassa on osoitettu Jaamankankaatien varteen selvitysalue. Maakuntakaavan 4. vaiheessa ei ole selvitysten pohjalta nähty seudullisia perusteita Jaamankankaan avaamiseen tehokkaammalle maankäytölle asumiseen. Sen sijaan Lehmon eritasoliittymän läheistä työpaikkatoimintojen aluetta ollaan kaavassa laajentamassa ja sen vieren ollaan osoitta- 7

8 myös koko alueen ja erityisesti matkailuun liittyvien majoituspalvelujen ja muiden toimintojen sijoittamisen alueelle Metsähallitus esittää matkailupalvelujen kohdemerkintää (rm) tarkennettavaksi koskemaan myös ampumahiihtostadionin lähialueita. Maakuntakaavan merkintöjen ja kaavamääräysten tulee mahdollistaa RM- alueen sijoittaminen ampumahiihtostadionin kaakkoispuolelle yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella, kuten Kontiolahden kunnan alueelle laatimassa yleiskaavaluonnoksessa on esitetty. Näin mahdollistetaan matkailua ja ampumahiihtotoimintaa tukeva rakentaminen alueelle (esim. lomahuoneistot, hotelli tai muu majoituspalvelu) Metsähallitus esittää MU- aluevarauksen muuttamista M-alueeksi entisellä puolustusvoimien alueella ja Jaamankankaalla. Alueella ei ole todettu metsien monikäytön ja luonnonympäristön kannalta poikkeuksellisen arvokkaita alueita. MU aluevaraus rajoittaa tarpeettomasti metsätalouskäyttöä, maa-ainesten ottoa ja alueen maankäytön suunnittelua. M- alueella ulkoilun ohjaus ja ulkoilureitit voidaan sovittaa koko Jaamankankaan alueelle heikentämättä alueen metsätalouskäyttöä, kuten on toimittu puolustusvoimien toimiessa alueella MU-1 -alueen kaavamääräyksessä rakentamista alueella tulisi rajoittaa vain ennen alueen yksityiskohtaista kaavoitusta, kaavamääräyksiin tulee lisätä: alueelle rakentaminen tulee perustua tarkempiin selvityksiin, yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen Jaamankankaan laajalla alueella sijaitsee merkittäviä maa-ainesvarantoja, joilla on merkitystä alueen kiviaineshuollolle. Metsähallitus ei hyväksy maaainesten oton estämistä maakuntakaavalla koko alueella. Heti suunnittelualueen itäpuolella tien toisella puolella sama geomorfologinen muodostuma on osoitettu maakuntakaavassa maa-ainesten ottoon soveltuvaksi. Suunnittelualueella oleva 1. luokan pohjavesialue ei Metsähallituksen näkemyksen mukaan sinänsä muodosta estettä maa-ainesten otolle. Maa-ainesten ottoa on mahdollista sijoittaa alueen reunalle esimerkiksi liitekartan 1 osoittamien rajausten sisällä siten, että ottotoiminta ei kohtuuttomasti häiritse alueen muuta maankäyttöä. Maa-ainesten otto tulee sallia rajoitetusti tarkempiin selvityksiin, yleiskaavoitukseen tai eo - merkintään perustuen. massa selvitysaluetta. Selvitysalueesta tarkemmin vastineessa 2.1. Ei aiheuta muutoksia Ampumahiihtostadion ympärille on esitetty virkistysalue V/amerkinnällä, joka sallii ampumatoiminnot alueella. Melualue on laadittu tehtyjen selvitysten perusteella ja virkistysalueen rajaus on pohjoisosistaan pitkälti melualueen rajauksen mukainen, osa eteläisestä alueesta on melualueen ulkopuolella. Virkistysalue ulottuu lisäksi Höytiäisen ranta-alueelle. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yleistavoitteena on, että alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luontomatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Kaavassa on haluttu esittää Höytiäisen rantaan alue yleiseen virkistäytymiseen. Maakuntakaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Muutosesitys: Lisätään kaavaselostukseen tekstiä olemassa olevasta Höytiäisen eteläosan rantarakentamistilanteesta sekä lisätään kaavaselostukseen kartta, josta käy ilmi olemassa olevat rakennetut rantarakennuspaikat MU-1 ja V/a alueilla Ampumaradan sijoituspaikkoja on tarkasteltu hyvin laajasti. Esiselvitysvaiheen 28 vaihtoehdosta on ampumaratatyöryhmässä päädytty Kontiorannan ratkaisuun, jota myös Kontiolahden kunta on tukenut. Meluvaikutuksia on saatu pienemmäksi ampumahalli -tyyppisellä ratkaisulla. Esitetty melualue ei ulotu suunnitellulle matkailupalveluiden alueelle eikä se myöskään vaaranna ampumahiihtokeskuksen toimintaa tai kehittämistä. Ei aiheuta muutoksia Virkistysalueen V/a erillinen rakentamismääräys mahdollistaa vain ulkoilu-, urheilu- ja virkistyskäyttöä varten tarkoitettujen rakennuksien rakentamisen. Alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä johtuen virkistysalueilla voi sijaita olemassa olevia asuin- ja vapaa-ajan asuntoja. Kaavamääräyksellä halutaan kuitenkin mahdollistaa myös Ah-stadionin toimintaa tukeva rakentaminen. Muutosesitys: V/a alueen rakentamismääräystä täydennetään Alueelle saa rakentaa ulkoilu-, urheilu- ja virkistyskäyttöä varten tarkoitettuja tai ampumahiihtostadionin toimintaa ja palveluja tukevia rakennuksia Pelkkien M-alueiden jokamiehenoikeudella tapahtuva virkistyskäyttö ei maakuntaliiton mielestä ole alueen luonteen huomioon ottaen riittävä, eikä M-alueiden osoittaminen täytä kaavan osalta valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitetta luonnon virkistyskäytöstä. Viheryhteystarpeella halutaan turvata alueella virkistyskäytön lisäksi myös ekologiset yhteydet. Virkistyksen, ulkoilun, maiseman ja geologian kannalta selvityksissä on todettua olevan erityisiä arvoja. Alueen yksityiskohtaisempi suunnitte- 8

9 15. Metsäkeskus 15.1 Metsäkeskuksen näkemyksen mukaan ehdotettu 4. vaiheen kaava ei kokonaisuudessaan merkittävästi vaikeuta pitkäjänteistä metsätalouden harjoittamista, vaikka voi sitä taajama-alueiden laajennusosilla sekä Jaamankankaan ulkoilukäyttöön tarkoitetuilla alueilla paikallisesti tehdäkin Nyt lausunnolla olevassa 4. vaiheen maakuntakaavalla tai tulevilla maakuntakaavan päivityksillä ei tule aiheuttaa tarpeettomia rajoituksia kannattavalle ja kestävästi harjoitettavalle metsätaloudelle. lu (lähinnä ulkoilun ohjaaminen) edellyttää lisäselvityksiä. Muutosehdotus: Viheryhteystarve- ja MU-1 -alueen merkintöjen perusteita täydennetään kaavaselostukseen Lisämerkinnällä -1 osoitetuilla MU-alueella tulee turvata luontoalueen yhtenäisyys ja säilyttää alueet pääosin rakentamisen ulkopuolella. Merkintä ei täysin estä rakentamista, mutta tuo esille alueen seudullisen merkittävyyden vapaana metsätalousvaltaisena alueena. Muutosesitys: Lisätään kaavaselostukseen tekstiä olemassa olevasta Höytiäisen eteläosan rantarakentamistilanteesta sekä lisätään kaavaselostukseen kartta, josta käy ilmi olemassa olevat rakennetut rantarakennuspaikat MU-1 ja V/a alueilla Maakuntakaavan 2. ja 3. vaiheessa on esitetty seudullisesti merkittävät maa-ainesten ottoalueet. Jaamankankaan alueelle ei ole osoitettu muita kuin Jaamankankaan länsiosassa sijaitseva Puntarikosken maaainesten ottoalue (EO1-p). Maakuntakaavan MU-1 -merkintä Jaamankankaalla ei suoraan tue maa-ainesten mahdollista ottolupaa alueella. Kaavamerkintä on kuitenkin vain yksi maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa huomioon otettava tekijä. Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan, jota haetaan asianomaisesta kunnasta. Kunta päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista kunnan alueella. Lupaharkinnassa on otettava huomioon maa-aineslain 3 :n ympäristöehdot. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavan esitetty MU-1 alue on voimassa olevassa maakuntakaavassa jo osoitettu suurelta osin maa- ja metsätalousvaltaisena alueena jolla ulkoilutarvetta (MU) ja pieneltä osaltaan puolustusvoimien alueena (EP). Jaamankankaan Välilampien alueelle on osoitettu seudullinen virkistyskohde v-merkintä. Maakuntakaavaesitys ei aiheuta suoraan merkittäviä muutoksia metsätalouden harjoittamiseen alueella, metsätalouden harjoittamisen edellytykset voivat puolustusvoimien toiminnan lakattua päinvastoin parantua. Ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia. 16. Itä-Suomen aluehallintovirasto 16.1 Kaavan vaikutusten arvioinnin osalta seudullisella ampumaradalla on arvioitu olevan ainoastaan positiivisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön (verrattuna tilannetta puolustusvoimien aikaiseen toimintaan). Nykyiseen tilanteeseen verrattuna ampuradalla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia ampumamelun lisääntyessä Muutosesitys: Täydennetään vaikutusten arviointia ampumamelun vaikutusten osalta. 9

10 17. Museovirasto 17.1 Maakuntakaavassa tehostuva maankäyttö edellyttää olemassa olevan kulttuuriympäristön arvojen aktiivista huomioimista. Kaavaselostuksen vaikutusten arvioinnissa suhteessa koko kulttuuriperintöön liikutaan hyvin yleisellä tasolla. Maakuntaliitto esittää kulttuuriympäristön arvojen tulevan turvatuksi 1.vaihekaavan merkinnän tkk -määräyksen myötä. Se ei kuitenkaan pidä sisällään koko kulttuuriympäristö eikä etenkään edellytä kulttuuriympäristöselvitysten (erityisesti arkeologia ja sen vedenalainen osa) päivitystarpeiden huomioimista tarkemman suunnittelun osalta. Pelkkä muinaisjäännösrekisteritieto ei riitä kaikilta osin, koska alueella saattaa sijaita vielä kartoittamattomia jäännöksiä Museovirasto pitää vakavana puutteena sitä, että kaavaprosessissa ei ole kyetty analysoimaan riittävän tarkasti kaavaratkaisujen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön. Kulttuuriympäristöselvityksen ajantasainen tilanne on siltä osin puutteellinen ja vaikutusten arviointi etenkin kulttuuriympäristön osalta hyvin ylimalkainen Keskustatoimintoja ja vähittäiskaupan suuryksikköjä osoittavien merkintöjen suunnittelumääräyksiin tulee lisätä kulttuuriympäristön arvojen huomioon ottaminen. Kaavamääräyksessä todetaan, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytykset korkeatasoisen ja vetovoimaisen keskusta-alueen kehittämiselle. Kulttuuriympäristön huomioiminen on niin olennainen lähtökohta tälle tavoitteelle, että se tulee lisätä kaavamääräykseen Ylämyllyn entisen varuskunnan kaavamääräykset eivät riittävästi varmista sen kulttuuriarvojen säilymistä. Määräys on muutettava yhteneväisiksi Kontiorannan varuskunta-alueen kanssa. Museovirasto esittää Ylämyllyn entiselle varuskunta-alueelle määräysosaa: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot ja sovitettava yhteen tuleva rakentaminen niin, että alueen erityispiirteet säilyvät Maakunnan arkeologisen kulttuuriperinnön (myös sotahistorialliset kohteet) selvitysten tila on heikko Museovirasto esittää, että kaikkien merkintöjen suunnittelumääräykseen lisätään lause, jolla varmistetaan kulttuuriympäristön arvojen ja ominaispiirteiden säilyminen, ja lisäksi ohjeistetaan myös selvittämään tarve maasto- ja vesialueiden inventointeihin esimerkiksi muinaisjäännösten tietojen ajantasaistamiseksi Museovirasto pitää tärkeänä, että Pohjois-Karjalan moderni rakennusperintö inventoidaan lähitulevaisuudessa Museovirasto kiirehtii maakunnallisen kulttuuriympäristön yhteistyöryhmän perustamista Maakuntakaava on yleispiirteinen kaava, jossa tuodaan esille maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät maankäyttöön liittyvät asiat. Koko kulttuuriperintöön liittyvät asiat esitetään ja niihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan samalla yleispiirteisellä tasolla, kuin muutkin vaikutukset, kuten vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin. tkk merkinnän ulkopuolelle jäävä kulttuuriympäristö käsittää lähes pelkästään sellaisia maankäyttöluokkia, joihin sisältyy potentiaalisesti ainoastaan arkeologisia kulttuuriperintöarvoja. Näiden maankäyttöluokkien, kuten virkistysalueiden ja kohteiden on arvioitu olevan aiheuttamatta vahinkoa arkeologisille kulttuuriarvoille. Suurimmat potentiaaliset uhat kohdistuvat taajama-alueille, joissa tarpeelliset selvitykset tulee tehdä kaavamääräyksen täyttämiseksi. Vaikutusten arvioinnissa on arvioitu, ettei 4. vaihekaavan maankäyttöluokkien muutokset uhkaa vedenalaista arkeologista kulttuuriperintöä. Pohjos-karjalan maakuntaliiton näkemyksen mukaan kulttuuriperintöarvoja säilyminen varmistetaan parhaiten tekemällä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tarpeelliset selvitykset suhteessa toteutumassa olevaan maankäyttöön. Esimerkiksi, on tarkoituksenmukaista maakuntakaavassa mahdollistaa vaihtoehtoisia kaupan sijoittumispaikkoja, mutta ei ole tarkoituksenmukaista resurssien käyttöä tehdä arkeologista inventointia muille kuin niille kohteille, joille jotain rakennetaan. Hyviä esimerkkejä tämän periaatteen toimivuudesta on meneillään laadinnassa olevat Kontiorannan (Kontiolahti) ja Multimäen (Joensuu) osayleiskaavat, joiden yhteydessä on tehty tarpeelliset kulttuuriympäristöön liittyvät selvitykset. Yleiskaavataso mahdollistaa vielä sellaiset muutokset yhdyskuntarakenteessa, että mm. arkeologiset kohteet pystytään turvaamaan. Ei aiheuta muutoksia Keskusta-alueiden kohdemerkinnät (c, c1, ca, ca-1) eivät sisällä kulttuuriympäristöön liittyviä erityisiä suunnittelumääräyksiä. Sen sijaan esitetyt maakuntakaavan taajamatoimintojen (A) aluevarausten suunnittelumääräykset sisältävät arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden huomioimisen. Taajamatoimintojen aluevaraukset ovat kaikkien keskustatoimintojen kohdemerkintöjen alla pohjamerkintöinä. Sen sijaan keskustatoimintojen alueiden (C) aluevarauksissa ei ole kulttuuriympäristöistä erillismainintaa ja varaus on aluevarausmerkintä. Muutosesitys: Lisätään kulttuuriympäristön arvojen huomioiminen keskustatoimintojen alueiden ja kohteiden suunnittelumääräyksiin Ylämyllyn entisen varuskunta-alueen maankäyttö ei ole ollut 4. vaihemaakuntakaavassa käsittelyssä. Alueella on voimassaolevassa 10

11 18. Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.1 Kaavaehdotus on huomattavasti parantunut luonnoksesta Kaavaratkaisua on pidettävä kokonaisuudessaan yhdyskuntarakennetta eheyttävänä ja tiivistävänä ELY -keskuksen mielestä valittu ampumarataratkaisu ei ole kustannustehokas eikä parhaalla mahdollisella tavalla ampumaharrastusta palveleva. Kontiorannan lähialueelle on osoitettu seudullisesti merkittävä virkistyksen kohdealue sekä asumiseen tarkoitettuja alueita, joiden yhteensovittaminen saattaa käytännössä olla varsin hankalaa. Maakuntakaavassa tulisi osoittaa yksi sijaintipaikka, johon sijoitettaisiin luoti- ja haulikkolajit. Olisi tarpeen selvittää voisiko jo olemassa olevia ratoja kehittää tähän suuntaan vai olisiko syytä valita uusi alue Jaamankankaan alueen kaavamerkinnät ovat keskenään ristiriitaisia ja tulkinnanvaraisia (MU, M, mv-3, se). Alueen luontoselvityksiä olisi täydennettävä, kuten jo luonnosvaiheessa on todettu. Vastineessa maakuntaliitto on todennut, että yhteenvetoselvitys Jaamankankaan luontoarvoista ja Kontiorannan ampumarata-alueesta. Kumpaakaan selvitystä ei ole liitetty asiakirjoihin. ELY -keskus edellyttää, että selvitykset laaditaan. kaavassa taajama-alue A, jonka kaavamääräyksessä sanotaan: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon taajaman erityispiirteet ja edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskustaalueen kehittämistä taajaman toiminnalliseksi ja taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi sekä kiinnittää huomiota taajamakuvaan ja taajaman sisäisen viherverkoston, arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön kohteiden erityisarvojen säilyttämiseen. Ei aiheuta muutoksia Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tehdään tarpeelliset selvitykset arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ml. sotahistorialliset kohteet. Sotahistoriallisia kohteita on mahdollista tarkastella seuraavissa kaavavaiheissa. Ei aiheuta muutoksia Viitataan kohtaan Lisäksi maakuntaliitto tulee tarkastelemaan mahdollisuutta esittää koko maakuntakaava-alueen suunnittelumääräyksiä maakuntakaavan seuraavan vaiheen kaavaprosessissa, jonka on tarkoitus käynnistyä tulevan kesän aikana. Tässä yhteydessä on luontevaa tarkastella myös kulttuuriympäristöarvoihin liittyvät määräykset. Ei aiheuta muutoksia Maakuntaliitto pyrkii aloittamaan uudelleen maakunnallisen kulttuuriympäristön yhteistyöryhmän toiminnan vuoden 2015 aikana. Pohjois-Karjalan museon osallistuminen ryhmän toimintaan ja maakunnan kulttuuriympäristön edistämiseen olisi äärimmäisen tärkeää. Ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on ollut yksi keskeinen lähtökohta maakuntakaavan 4. vaiheen kaavaratkaisuissa. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavan seudullista ampumaradan sijoituspaikkaa varten tehtiin esiselvitys kaikkiaan 28 eri vaihtoehdosta, joiden pohjalta tehtiin tarkemmat selvitykset neljän eri sijoituspaikan osalta ja päädyttiin Kontiorannan vaihtoehtoon. Yhtä keskitettyä ampumaradan paikkaa ei Joensuun seudulta löytynyt, joten kaavassa on päädytty toiseksi parhaaseen ratkaisuun. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan paras ratkaisu olisi ollut kaikki lajit kattava ratkaisu, mutta siihen ei Joensuun kaupunkiseudulta löytynyt soveltuvaa paikkaa Metsästäjät voivat suorittaa ampumakokeita Kontiorannassa, mutta sen sijaan Practial ja haulikkoharjoittelu paikallisilla radoilla, joille löytyy ratoja ja niihin sitoutuneita toimijoita. Ei aiheuta muutoksia Matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue (mv-3) on laajan alueen 11

12 18.5 Luonnosvaiheen lausunnon vastineessa todettua virkistysalueiden liitekarttaa ei ole liitekartta-aineistossa Höytiäisen ranta-alueiden MU ja mv-3 -merkinnöissä ei ole otettu kantaa rantarakentamiseen ja vapaa-alueiden määrään kyseisellä ranta-alueella. Höytiäisen eteläinen ranta-alue on ainoita ranta-alueita, joilla on vielä jäljellä rakentamattomia vapaita rantoja. Riittävät vapaat ranta-alueet tulee turvata tässä kaavavaiheessa, koska jatkossa rannat rakentuvat ja vapaa-alueiden osoittaminen rannoille on myöhäistä Kaupan osalta kaavaratkaisu on ELY -keskuksen mielestä riittävä turvaamaan vähittäiskaupan toimintaedellytykset ja kasvumahdollisuudet maakunnassa On hyvä, että tty -rajauksesta on luovuttu Pilkon suuryksikön mitoitus k-m² on liian pieni, koska alueelle on suunnitteilla uusi suurehko päivittäistavarakauppa. Tältä osin kaavaan on aiheellista tehdä korjaus Jo luonnosvaiheessa on huomautettu, että termit pääsääntöisesti ja pääosin ovat epämääräisiä ja tulkinnanvaraisia ja ne tulee edelleen muuttaa täsmällisemmiksi ja yksiselitteisiksi Natura-arvioinnin tarveharkinta on riittävä ja yhtyy esitettyyn käsitykseen, etteivät vaihekaavassa esitetyt maankäytön muutokset aiheuta sellaisia merkittäviä vaikutuksia, jotka heikentäisivät niitä luontotyyppejä ja -lajeja, joiden perusteella kohteet on valittu Natura verkostoon. Arvioinnissa kuitenkin todetaan joidenkin vaikutusten olevan muuttuvan maankäytön vuoksi mahdollisia. ELY korostaa, että arviointivelvollisuus koskee myös aiempia kaavavaiheita. Karttatarkastelu oli hyvä lähtökohta arviointiin, jota voisi tulevissa maakuntakaavoissa kehittää vielä niin, että karttatarkastelu sisältäisi luonnonsuojelulailla toteutettavaksi tarkoitettujen Natura-alueiden toteutustilanteen Kaavassa on vielä teknisiä virheitä, esimerkiksi Höytiäisen kanavan osalta Tärkeää, että 4. vaiheen aluevarauksista tehdään yhdistelmäkartta, josta ilmenee voimassa oleva maakuntakaava kokonaisuudessaan. yleinen kehittämisperiaatemerkintä, joka konkretisoituu tarkemmin maakuntakaavassa jo voimassa olevien tai nyt esitettävien merkintöjen kautta (M, MU-1, A, RM, rm, V/a, v jne.). mv-3 merkinnässä painottuu matkailu, ulkoilu ja virkistys, jotka ovat laajalla alueella leimaa antavia nyt ja tulevaisuudessa. Selvitysalue (se) Lehmon eritasoliittymän läheisyydessä edellyttää pohjamerkintöjen muuttamista maakuntakaavan seuraavissa vaiheissa, mikäli maankäyttöä tullaan esittämään muutettavaksi nyt esitettävistä M ja MU-1 merkinnöistä. Maakuntakaavan tausta-aineistona on ollut nähtävillä selvitys Jaamankankaan geohistoria, luonto ja maiseman muutos raportti. Kontiolahden kunnan teettämä Kontioniemen osayleiskaavan luontoselvitys koskee myös Kontiorannan ampumaradan aluetta, joten se palvelee myös Kontiorannan ampumaradan luontoselvityksenä. Ei aiheuta muutoksia Kartta ei ole liitteenä vaan kaavaselostuksen sisällä, kuva 8 sivulla 42. Ei aiheuta muutoksia Rantarakentaminen alueella ratkaistaan alueella yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa, lisäksi alue kuuluu voimassa olevassa kaavassa rantojen käytön kehittämisen kohdealueeseen (rk- kaavamerkintä), joka edellyttää, että suurvesistöjen muunnetusta rantaviivasta tulee olla vapaata rantaviivaa noin 60% ja rakennettua rantaviivaa noin 40%. Muutosesitys: Lisätään kaavaselostukseen tekstiä olemassa olevasta Höytiäisen eteläosan rantarakentamistilanteesta sekä lisätään kaavaselostukseen kartta, josta käy ilmi olemassa olevat rakennetut rantarakennuspaikat MU-1 ja V/a alueilla Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Viitataan vastineeseen Muutosesitys: tarkastellaan vähittäiskaupan suuryksikköjen enimmäismitoituksia ja Pilkon kmmerkinnän enimmäismitoituksen kasvattamista nykyisestä k-m²:stä k-m²:iin Maakuntakaavalla annetaan yleinen viitekehys tavoitteellisesta taajamatoimintojen reservialueiden aikatähtäyksestä, mutta kuitenkin niin että alueiden suunnittelu ja toteutus ovat maakuntakaavan aikatähtäyksen näköpiirissä. Ares merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelu tulee ajoittua pääosin vuoden 2025 jälkeiseen aikaan. Merkinnän kuvauksessa todetaan, että alueen toteuttaminen ulottuu kuitenkin pääsääntöisesti vuoden 2030 jälkeen. Maakuntakaavaehdotuksessa on haluttu mahdollistaa yksityiskohtaisempi suunnittelu joustavammin ilmaisemalla asia pääsääntöisesti ja pääosin. Muutosesitys: muokataan Ares kuvaustekstiä ja suunnittelumääräystä yhdenmu- 12

13 19. Pohjois-Savon ELY-keskus (liikenne) 19.1 Pidämme erittäin ansiokkaana Niiralan kaupan ja rajaliikenteen erillisselvityksen tekemistä ELY -keskus pitää erittäin perusteltuna kma-r merkintää ja siihen liittyvää suunnittelumääräystä. 19.3Yksittäiset kaupan kohteet tulee tukeutua nykyisiin liikenteellisiin yhteyksiin, eikä niille ole mahdollisuuksia sallia eivät saa vaatia uusia liittymiä vilkkaille valtatai kantateille, mutta mikäli näin on, on vähintään pääosa niiden suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksista kunnan vastuulla. Lisäksi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on erityisesti huomioitava, että yksiköt ovat saavutettavissa joukkoliikenteelle, kävellen ja pyöräillen Liikennejärjestelmän ja sen kannalta tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta pidämme välttämättömänä, että Joensuun kaupunkiseutua tarkastellaan yhtenä toiminnallisena taajamakokonaisuutena kuntarajoista riippumatta. Vaihekaava antaa jatkuvalle liikennejärjestelmätyölle hyvät lähtökohdat alueiden käytön näkökulmasta. 20. Pohjois-Karjalan ympäristöterveys 20.1 Kontiorantaan sijoitettava ampumarata aiheuttaa haasteita lupamenettelyssä meluntorjuntatoimenpiteiden sekä vähäisissä määrin myös maaperän suojauksen johdosta, koska alue sijaitsee pohjavesialueella Lomarakentamisessa rakenteet ovat heikoimmat kuin ympärivuorokautisessa asumisessa, joka tulee huomioida yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa Ampumahalliin sijoitettu ampumarata ei aiheuta yllämainittuja haasteita Lentokentän ympärille tulee varata riittävästi suoja-alueita melualtistuksen torjumiseksi, erityisesti Onttolan suunnalla asuinrakentaminen lähenee lentokenttää Ympäristömelualtistus vaikuttaa olennaisesti ihmisten terveyteen ja melua aiheuttavien toimintojen sijoittaminen asutuksen ja virkistysalueiden läheisyyteen tulee välttää, jotta vältyttäisiin meluntorjuntatoimenpiteiden aiheuttamilta kustannuksilta. kaiseen ilmaisutapaan Palaute otetaan huomioon mm. yksityiskohtaisemman kaavoituksen lausunnoissa. Natura-alueiden toteutustilanne esitetään seuraavissa maakuntakaavavaiheissa sekä maakuntakaavan seurannassa. Ei aiheuta muutoksia Muutosesitys: mahdolliset tekniset virheet korjataan vaiheen kaavaehdotus on esitetty voimassa olevien kaavamerkintöjen päälle. Kun kaava hyväksytään, voidaan uusista merkinnöistä toteuttaa oma karttansa. Ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, Niiralan kaupan ja rajaliikenteen alue (kma-r merkintä) on nähty kohdemerkintää paremmin antava liikkumatilaa kaupan suuryksikön/suuryksiköiden, liikenteen ja muiden toimintojen yhteensovittamiselle Niiralan rajanylityspaikan välittömässä läheisyydessä. Ei aiheuta muutoksia Muutosesitys: kaavaselostuksen tekstiin lisätään maininta, että alueet tulee olla saavutettavissa joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen. Lisäksi Niiralan kaupan ja rajaliikenteen kehittämisen kohdealueen suunnittelumääräystä täydennetään: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen saavutettavuuteen joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä Ok, maakuntakaavan 4. vaiheessa on tehty taajama-alueiden tarkastelua tavoitteena yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja kaupunkiseudulla taajama-alueiden kasvuin ohjaaminen. Ei aiheuta muutoksia Kontiorantaan ollaan nimenomaan suunnittelemassa ampumahalliratkaisua, jolloin meluvaikutukset ovat merkittävästi perinteistä ampumarataa pienemmät. Melualue (55 db, uuden BAT-ohjeistuksen mukaisesti) on rajattu kaavakartalle. Tälle alueelle ei saa osoittaa loma- tai asuinrakentamista. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa Onttolan alueen taajamatoimintojen alue on osoitettu voimassa olevan maakuntakaavan mukaisesti. Uusia taajamatoiminnoille soveltuvia alueita ei Onttolan suunnalle ole esitetty. Sen sijaan lentokenttäalueen eteläpuolella Välikankaan suunnassa voimassa oleva taajamatoimintojen alue on esitetty muutettavaksi työpaikkatoimintojen alueeksi. Muutoksen yhtenä perusteena on lentokentän ja moottoriradan suunnalta tulevan melualtistuksen torjuminen. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa on osoitettu seudullisesti merkittävät melua 13

14 aiheuttavat toiminnot yhdelle alueelle, esimerkkinä moottorirata ja lentokenttätoiminnot. Kontiorannan ampumaratatoiminnot on osoitettu entisen varuskunta-alueen ampumarata-alueille jossa edellytyksenä ovat erilaiset ampumahalliratkaisut tai -katokset ampumamelun merkittäväksi vähentämiseksi ympäröivillä alueilla. Ei aiheuta muutoksia. Yritykset, yhteisöt ja järjestöt (lausuntoja 12 kpl) 21. Joensuun kaupunkikeskustayhdistys 21.1 Esitetty maakuntakaavaluonnos tukee ja vahvistaa Joensuun kaupunkikeskustan kehittämistä. Kaupunkikeskustayhdistyksellä ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta 22. MTK ja MHY Pohjois-Karjala 22.1 Viheryhteystarvemerkinnät lähtevät Jaamankankaalta eri suuntiin kymmenien kilometrien etäisyydelle eli niiden vaikutusalue on erittäin laaja. Korostamme, että summittaisesti ilman minkäänlaisia tutkimuksia sijoitettujen merkintöjen asema on maanomistajien kannalta ongelmallinen. Viheryhteystarve merkintää ei tule ottaa maakuntakaavaan. Merkintä voi rajoittaa maanomistajien oikeutta käyttää maaomaisuuttaan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen ilman, että maanomistajalla on kaavoituksen kautta mahdollista saada selvyyttä maaomaisuuteensa koskevia rajoituksia. Kaavamääräyksiin tulee vähintään ottaa maininta siitä, että yhteystarvemerkinnällä osoitetuilla alueilla on mahdollista harjoittaa maa- ja metsätaloutta MU-1 alueelle kaavamääräyksissä esitettyjä reittejä ja levähdyspaikkoja ei tule toteuttaa ilman maanomistajien lupaa, eikä niitä näin ollen tulisi esittää maakuntakaavassa ilman maanomistajien nimenomaista tahdonilmaisua Haluamme kiinnittää huomiota epätarkan kaavamääräyksen tuomaan riskiin siitä, että MU-1 merkittyjen alueiden maa- ja metsätalouden harjoittaminen voi vaarantua tarkemmassa kaavoituksessa tehtävien ratkaisujen perusteella, joita maakuntakaava ohjaa. Epätarkat rajoitukset voivat tulevaisuudessa saada perusteen maakuntakaavassa, jossa niitä ei ole kuitenkaan tarkasti perusteltu Maakuntakaava ei saa eriarvoistaa ja heikentää yritysten tuomintaedellytyksiä vaan sen on huomioitava eri elinkeinojen kilpailukyky myös suhteessa muuhun Suomeen Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon maakuntakaavassa, mutta ne eivät voi olla ristiriidassa maakunnan tasapuolisen kehittämisen kannalta. Jos tavoitteet ovat ristiriidassa, on toimittava maakunnan edunmukaisesti Haluamme korostaa maakuntakaava yleispiirteisyyttä ja ohjaavuutta alemmille kaavatasoille. Yksityiskohtiin menevät kaavaohjeet eivät saa vaikeuttaa kun Ok, ei aiheuta muutoksia Viheryhteystarvemerkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseutuun liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia viheryhteyksiä, jotka yhdistävät kaupunkiseudun virkistysalueet toisiinsa yhtenäiseksi verkostoksi. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta alueellinen viheralueiden muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhteneväisenä kokonaisuutena. Reittejä mahdollisine lävähdyspaikkoineen ei tehdä ilman maaomistajan lupaa, vaan niistä tehdään tarvittavat maanomistajasopimukset tai reittitoimitukset. Muutosehdotus: Viheryhteystarve- ja MU-1 -alueen merkintöjen perusteita täydennetään kaavaselostukseen MU-1 merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti ulkoilun kannalta tärkeitä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. Alueelle on tarkoitus sijoittaa ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi polkuja tai ulkoilureittejä levähdys- ja muine tukialueineen. Lisämerkinnällä -1 osoitetaan sijainniltaan, metsien monikäytöltään ja luonnonympäristön arvoiltaan poikkeuksellisen arvokkaita alueita. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen maisema- ja ympäristöarvot sekä ulkoilutoimintojen järjestämismahdollisuudet. Lisämerkinnällä -1 osoitetuilla alueilla tulee turvata luontoalueen yhtenäisyys ja säilyttää alueet pääosin rakentamisen ulkopuolella, jolloin turvataan myös maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset alueella. Muutosehdotus: MU-1 - alueen merkinnän perusteita täydennetään kaavaselostukseen Maakuntakaavan tavoitteena on nimenomaan toisaalta kaupunkiseudulla luoda edellytykset vahvalle kasvulle ja toisaalta tukea keskustaalueiden elinvoimaisuuden säilymistä ja palveluiden monipuolistumista sekä kaupallisten palveluiden säilymistä maakunnan eri osissa. Ei ai- 14

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET 11.4.2006 LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET KESKI-SUOMEN KUNNAT...1 NAAPURILIITOT...22 NAAPURIKUNNAT...24 VIRANOMAISET...26 YRITYKSET...57 YHDISTYKSET...63 YKSITYISET...85 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 R a p o r t t i 1 2 3 4 5 6 7 8 Ensimmäinen palaute KUVAILULEHTI Raportin julkaisija Raportin julkaisuaika 5.5.2009 Kangasalan kunta, tekninen keskus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaluonnosaineistosta

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaluonnosaineistosta Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaluonnosaineistosta Maakuntakaava tähtää Pirkanmaan säilymiseen ja kehittymiseen vetovoimaisena ja kilpailukykyisenä asuinalueena sekä yrityselämän toimintaympäristönä.

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 28.04.2014 1(36) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaluonnoksen palauteraportti Ympa 8.6.2010 Ympa liite Asia 145/712/2008 Kaavan laatija: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti suvi.lehtoranta@vihti.fi

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUS

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUS ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUS 15.02.2010 ITÄ-UUDENMAAN LIITTO 2 0 1 0, J U L K A I S U 9 7 Kannen kuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen ISSN: 1236-9292 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä 9.6.2010 Ympäristöministeriön vahvistama 21.12.2011 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus Etelä-Karjalan

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (23) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot