Maakuntahallitus (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli jälkeen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN EHDOTUKSEN PALAUTTEET JA VASTINEET Maakuntahallitus (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli jälkeen) Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotuksesta saatujen lausuntojen & muistutusten yhteenvedot sekä niihin annettavat vastineet Ehdotusvaihe oli nähtävillä ja lausunnoilla Saapuneita palautteita oli yhteensä 60 kpl, joista lausuntoja oli 42 kpl ja muistutuksia 18 kpl. Muistutuksista kaksi oli ns. yhteismuistutusta, toisessa 53 allekirjoittajaa ja toisessa 4 allekirjoittajaa. Sisällys 1. Kunnat (lausuntoja 11 kpl) Viranomaiset (lausuntoja 9 kpl) Yritykset, yhteisöt ja järjestöt (lausuntoja 12 kpl) Maakunnan ulkopuoliset (lausuntoja 9 kpl) Muistutukset (muistutuksia 18 kpl)... 23

2 Kunnat (lausuntoja 11 kpl) 1. Outokummun kaupunki Vastine 1. Kaupunginhallitus esittää Salmijärven ampumaradan muuttamista paikallisesta ampumaradasta seudulliseksi. Perustelut: ratoja ollaan kunnostamassa ja laajentamassa. Tarkoitus on rakentaa myös practical-rata, jollainen seudulta puuttuu. Samoin haulikkolajien seudullinen rata mahdollistuu Salmijärvelle. 2. Kontiolahden kunta 2.1 Selvitysaluerajausta on syytä tarkistaa kunnan antaman esityksen mukaiseksi. Lisäksi todetaan, että oikea merkintätapa olisi Ares, kuten vastaavanlaisilla alueilla (Kulho, Mulo, Ylämylly, Iiksenvaara). Perustelut: Lehmo tarvitsee uuden kasvusuunnan, valmis eritasoliittymä, vesi- ja viemäriverkosto olemassa, voimassa oleva asemakaava-alueet, kevyenliikenteen väylät, uudet kaupalliset palvelut sijoittuvat eritasoliittymän tuntumaan ja joukkoliikenne kulkee alueen läheisyydessä. Kaavamääräyksissä ei ole esitetty mitä selvityksiä odotetaan tehtäväksi ennen alueen tulevan käytön ratkaisua. Seuraavassa kaavavaiheessa asia otettava todella huomioon ja taajamarakentaminen mahdollistettava alueelle. 2.2 Taajamatoimintojen aluerajausta syytä tarkistaa Lehmon itäpuolisella alueella 2.3 Luonnosvaiheen näkemykset otettu osittain huomioon. 2.4 Kontioniemen osayleiskaavaluonnos valmistunut ja tärkeää, että toiminnot sovitetaan yhteen maakuntakaavan kanssa. 2.5 Ampumahiihtokeskuksen merkintätapaa tarkistettava, alueelle on sallittava myös vapaa-ajan rakentaminen. 2.6 Kaavassa ei ole huomioitu Höytiäisen jo olemassa olevaa rantarakentamista Nyt käsillä olevassa maakuntakaavassa ollaan osoittamassa Onttolan ja Kontiorannan varuskunta-alueen ampumaratojen tilalle uusi siviileille suunnattu seudullinen ampumarata ainoastaan Joensuun kaupunkikeskuksen lähituntumaan. Kaavassa on tarkasteltu ja haettu ensisijaisesti 30 kilometrin etäisyydellä Joensuun keskustasta sijaitsevia vaihtoehtoja mutta mukaan tarkasteluun otettiin lisäksi yksittäisiä alueita 50 kilometrin säteeltä. Kontiorannan läheisyys on puoltanut alueen esittämistä seudullisena ampumaratana selvitysten jälkeen. Välivaiheen ratkaisuna Outokummun Salmijärven ampumarata on varteenotettava vaihtoehto ampumaharjoitteluun Joensuun kaupunkiseudun alueen ampujille. Salmijärven ampumaradan seudullista merkittävyyttä voidaan tarkastella seuraavassa maakuntakaavavaiheessa, joka on käynnistymässä tulevan kesän aikana. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa osoitettu selvitysaluerajaus on ohjeellinen, mutta antaa yleiskäsityksen, mille alueelle selvityksiä olisi syytä kohdistaa. Selvitysaluemerkintä kohdistuu Jaamankankaantien suuntaisesti tien molemmin puolin. Kontiolahden kunnan, samoin kuin ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen kanssa käytiin kahdenkeskisiä neuvotteluja Lehmon eritasoliittymän läheisen alueen merkitsemistavasta. Neuvottelussa päädyttiin ratkaisuun, jossa alue päätettiin merkitä selvitysalueeksi (se). Selvitysalueella olevien maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden osoittaminen muuhun maankäyttöön edellyttää maakuntakaavan muuttamista ja näin olleen selvityksiä maakuntakaavatasolla. Muutosesitys: muokataan selvitysalueen rajausta yleispiirteisempään suuntaan ja täsmennetään suunnittelumääräystä Lehmon itäpuolisen alueen taajamarajaus supistettiin voimassa olevasta maakuntakaavan taajamarajauksesta pienemmäksi. Nyt alue oltaisiin esittämässä suurin piirtein samanlaisena voimassa olevaan maakuntakaavaan nähden. Lehmon kasvupaine antaa perusteet muutokselle. Muutosesitys: aluerajausta tarkistetaan kunnan esityksen mukaisesti lopulliseen kaavaehdotukseen Ok, ei aiheuta muutoksia Yhteensovittaminen on tärkeä huomioida. Aikataulullisesti kaavojen eteenpäin vieminen peräkkäin & yhtä aikaa antaa mahdollisuuden yhteensovittamiselle kuitenkin niin, että maakuntakaava ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Ei aiheuta muutoksia.

3 3. Juuan kunta 3.1 Kunnan luonnosvaiheen lausunto on huomioitu kaavaehdotuksessa (c1 merkintä kuntakeskukseen). 3.2 Ei huomauttavaa 4. Tohmajärven kunta 4.1 Kunnan esittämät huomiot luonnosvaiheessa on otettu kaavaehdotuksessa hyvin huomioon. 4.2 Niiralan kaavamerkintää kunta pitää hyvänä 4.3 Taajama-alue rajauksissa on otettu huomioon kunnan maankäytön suunnitelmat Niiralan rajanylityspaikan tuomat mahdollisuudet on otettu hyvin huomioon ehdotuksessa. 4.4 Kunta on laatinut Niiralan alueelle asemakaavan muutosta, jonka liikenteellisissä ym. selvityksessä on huomioitu kaupan suuryksikön sijoittuminen alueelle. Kaavaan ei ole kuitenkaan voitu vielä esittää kaupan suuryksikköä, koska maakuntakaavassa ei ole tarvittavaa merkintää. Kunnan on tarkoitus käynnistää 2.5. Ampumahiihtokeskuksen merkintätapana on V/a eli seudullinen virkistysalue joka mahdollistaa ampumatoiminnot. Maakuntakaavan 4. vaiheen V/a alueen rakentamismääräyksessä todetaan: Alueelle saa rakentaa ulkoilu-, urheilu- ja virkistyskäyttöä varten tarkoitettuja rakennuksia. Esitys mahdollisuudesta rakentaa alueelle myös vapaa-ajan asuntoja on uusi ja Kontiolahden lausunnon mukaisesti edellyttää muutoksia maakuntakaavan merkintöihin. Maakuntaliitto näkee Kontiolahden kunnan tavoin, että ampumahiihtostadionin ympärivuotista toimintaa tukeva rakentaminen tulisi olla ilman muuta mahdollista alueella ottamatta kantaa tarkemmin siihen olisiko vapaa-ajan asuntojen rakentaminen alueella missä laajuudessa mahdollista. Maakuntaliitto kuitenkin korostaa, että maakuntakaavassa esitetty matkailupalvelujen kohdemerkintä mahdollistaa seudullisesti merkittävän matkailupalvelujen mukaan lukien vapaa-ajan asumisen kehittämisen ampumahiihtostadionin pohjoispuolelle vanhan varuskunta-alueen ytimessä. Muutosesitys: V/a alueen rakentamismääräystä täydennetään Alueelle saa rakentaa ulkoilu-, urheilu- ja virkistyskäyttöä varten tarkoitettuja tai ampumahiihtostadionin toimintaa ja palveluja tukevia rakennuksia Höytiäisen etelärannalla on lukuisia olemassa olevia asuin- ja/tai vapaa-ajan rakennuksia. Muutosesitys: Lisätään kaavaselostukseen tekstiä olemassa olevasta Höytiäisen eteläosan rantarakentamistilanteesta sekä lisätään kaavaselostukseen kartta, josta käy ilmi olemassa olevat rakennetut rantarakennuspaikat MU-1 ja V/a alueilla Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia. 3

4 osayleiskaavan laatiminen ja asemakaavan päivitys siten, että ne ovat vietävissä hyväksymiskäsittelyyn välittömästä maakuntakaavan 4. vaiheen saatua lainvoiman. 5. Joensuun kaupunki 5.1 Kaavaehdotus tukee varsin hyvin Joensuun kaupunginhallituksen kaavaluonnoksesta antamaan lausuntoon kirjattuja keskeisiä tavoitteita. 5.2 Ylämyllyn suunnan taajamatoimintojen alueiden toteutusjärjestys ei ole aivan tarkoituksenmukainen. 5.3 Kontiolahden kasvu syytä suunnata olemassa olevien palveluiden vaikutusalueelle eheytyvän yhdyskuntarakenteen mukaisesti. 5.4 Jaamankankaan selvitysaluemerkinnän oikeusvaikutus jää epäselväksi. Alueen tarkoitus ei käy ilmi merkinnän selityksestä, joten oikeusvaikutus on kirjattava määräykseen selvästi ja yksiselitteisesti Maakuntakaavassa kunnat on asetettava keskenään tasaveroiseen asemaan seudullisesti merkittävien maankäytön ratkaisujen toteuttamisessa. Jaamankankaan alueen ottaminen taajamatoimintojen käyttöön olisi merkittävyydeltään seudullinen ratkaisu. 5.6 Tilaa vievän kaupan suuryksikön sijoittaminen Lehmon eritasoliittymän kainaloon on hyväksyttävissä, vaikka sijoitus on eri puolella kuin asutuksen painopiste. 5.7 Ylämyllyn taajamarakenteen tiivistäminen ja sen palvelutason nostaminen, Jyrinkylän alueen laajentaminen Leinosenlammen itäpuolelle ja yhdyskuntarakenteen kasvattaminen yhteen Joensuun Marjalan kanssa on koko seudun kannalta toivottavaa kehitystä. 5.8 Kaavaehdotuksen kaupan suuryksiköitä koskeva ratkaisu, jossa tuetaan Ylämyllyn taajamakeskusta, on oikea. 5.9 Lentokentän suunnan alueiden varaaminen työpaikkarakentamiselle, ajoharjoittelulle ja moottoriurheilulle ovat samoin oikeita ratkaisuja, kun otetaan huomioon alueen luonne, olemassa olevat meluhaitat ja pirstaleisuus Iiksenvaaran merkintätapa asumisen reservialueen kohdemerkinnällä vastaa riittävästi kaupungin näkemystä alueen tulevaisuudesta. Alueelle on laadittu vastikään osa yleiskaava, jonka keskeinen tarkoitus on Iiksenvaaran osalta pysäyttää alueen kylämäinen lisärakentaminen ja varautua siihen, että alue asemakaavoitetaan tiiviiksi taajamaksi myöhemmässä tulevaisuudessa 5.11 Kaupan yksiköiden osalta maakuntakaavan sisältö vastaa kaupunkimaisella alueella Joensuun kaupungin näkemystä. Kaupan alueiden mitoituksessa ja rajauksissa liitekartoilla on pientä täsmentämisen tarvetta Maakuntakaavaehdotuksessa luotiaseiden ampumaradat esitetään sijoitettaviksi Kontiorannan alueelle. Ratkaisu on hyvä, jos melu saadaan kuriin, kuten selvitykset näyttävät. Etäisyys Joensuuhun on sopiva ja toiminta tukee Kontiorannasta kerrottuja kehittämistavoitteita Ok, ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa on osoitettu Ylämyllyn alakeskuksen läheisyyteen taajamatoimintojen alueita (A) ja Leinosenlammen itärannalle kauemmaksi Ylämyllyn alakeskuksesta taajamatoimintojen reservialue (Ares). Toteutusjärjestys nähdään tältä osinkin perusteltuna. Ei aiheuta muutoksia Kontiolahden tuleva taajama-alueiden kasvu on kaavassa ohjattu Kontiolahden kirkonkylän ja Kontioniemen ympäristöön sekä Lehmon ja osittain Kulhon suuntaan, Onttolan ja Pilkon suunta on maakuntakaavassa mukana yhtenäisenä taajamatoimintojen alueena. Maakuntakaavan ratkaisujen nähdään tukevan ja antavan mahdollisuudet olemassa olevan yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle ja kehittymiselle koko kaupunkiseudulla. Ei aiheuta muutoksia Selvitysalueen merkitys on avattu yksiselitteisesti kaavaselostukseen. Viitataan vastineeseen 2.1. Muutosesitys: tarkastellaan selvitysalue merkinnän kuvausta ja kaavamääräystä Jaamankangas on osoitettu maakuntakaavan 4. vaiheessa maa- ja metsätalousvaltaisen alueena, jolla ulkoilun ohjaamisen tarvetta (MU-1). Lisäksi merkinnän suunnittelumääräykseen on kirjattu Lisämerkinnällä - 1 osoitetuilla alueilla tulee turvata luontoalueen yhtenäisyys ja säilyttää alueet pääosin rakentamisen ulkopuolella. Lehmon eritasoliittymän läheisyyteen jaamankankaantien ympärille on osoitettu selvitysalue (se), jonka maakuntakaavan maankäytölliset ratkaisut on tehtävä seuraavissa maakuntakaavavaiheissa. Selvitysalue ja sen myöhäisempi ratkaiseminen ovat molemmat seudullisia kysymyksiä, jotka tulee käsitellä maakuntakaavassa. Ei aiheuta muutoksia Lehmon tilaa vaativan kaupan suuryksikkö on osoitettu samaan tapaan kuin Joensuun Papinkankaan liittymän suuryksikkö asutuksen painopistealueesta katsottuna liittymän toiselle puolelle. Molemmat suuryksiköt ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Iiksenvaaran merkintätapa taajamatoimintojen reservialueen kohdemerkinnällä ares nähdään perusteltuna alueen sijainnin ja jo toteutu- 4

5 5.13 Keskustatoimintojen alueet Joensuun keskustassa ja Rantakylässä ovat selvät ja helppotulkintaiset merkinnät. Ilahduttavaa on, että Rantakylän merkitys ikään kuin kaupunkina kaupungissa on huomattu Keskustatoimintojen kohteiden kirjo on kuitenkin edelleen sekava ja niistä muodostuva keskusverkko ei ole aivan johdonmukainen. Vähempikin määrä eritasoisia keskuksia ja erilaisia kaupan pinta-alarajoituksia riittäisi. Kaavalla pitäisi tukea keskustakauppaa ja kaupan hakeutumista keskustoihin, jonka tarpeet kaavaehdotuksessa täyttynee Hammaslahti on eri kokoluokassa kuin Liperi ja Kontiolahti. Hammaslahti, kuntaliitoksesta huolimatta, rinnastuu palvelutasoltaan ja liikenteelliseltä asemaltaan näihin TP-kme -merkintä on tarkoituksenmukaisen laajuinen ja kaupan mitoituskin todennäköisesti riittävä, vaikka siihen sisältyykin epävarmuutta Kaupan ja keskustatoimintojen kohdemerkintöjen alueelliset rajaukset pitää jättää joustaviksi. Pitää tuoda ilmi, että kohdemerkinnän rajaus ei ole koskaan täsmällinen vaan aina ohjeellinen ja joustava Pilkon km-merkinnän mitoitus on liian pieni, realistinen ja maltillisen kehityksen salliva mitoitus olisi k-m² Marjalan saaren kohdalla rantaraitin merkintä edellyttäisi uuden sillan rakentamista Marjalan kanavan yli, joka ei ole toiminnallisesti järkevää eikä taloudellisesti mahdollista. neen yhdyskuntarakenteen (YKR taajama toteutuu keskeisillä alueilla) näkökulmasta. Kohdemerkintä täsmentää voimassa olevan maakuntakaavan yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta merkintää, joka on tarkoituksena kumota ares kohdemerkinnän vahvistuessa. Ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Kontiorannan ampumaradan melusta aiheutuvan haitan ehkäiseminen edellyttää vähintään tietynlaisia äänieristettyjä ampumakatoksia ja niiden jatkeita. Ampumaurheilu ja kilpailutoiminta voi tiettyjen toimintojen osalta nojautua luontevasti ampumahiihtostadionin rakenteisiin. Ei aiheuta muutoksia Rantakylä on noussut myös valtakunnallisissa selvityksissä selkeäksi keskusta-alueeksi Joensuun kaupunkikeskustan rinnalla ja tämä on puoltanut uutta keskusta-alue merkintää. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa käytetään neljää eri kohdemerkintää erilaisille keskuksille, joka on keskusten luokittelussa hyvin kohtuullinen määrä. Paikalliskeskukset otettiin mukaan uutena keskusverkon luokkana ehdotusvaiheeseen täydentämään paremmin kokonaiskuvaa maakunnan keskusverkosta. Maakuntakaavan keskusverkko nähdään luokitteluineen perusteltuna. Ei aiheuta muutoksia Sijainnin ja väkiluvun perusteella Hammaslahdelle voidaan löytää perusteet kuulua Joensuun kaupunkiseudun alakeskusverkkoon (ca) paikalliskeskuksen (ca-1) sijaan samalla tavalla kuin Reijola kaupunkiseudun eteläisessä kasvusuunnassa. Muutosesitys: tarkastellaan Hammaslahden asemaa keskusverkostossa Ok, ei aiheuta muutoksia Kohdemerkintöjen alueelliset rajaukset on ehdotuksessa jätetty joustaviksi, kuitenkin jonkinlainen alueellinen ulottuvuus tulee merkintöihin sisällyttää. Ei aiheuta muutoksia Mitoituksia on käyty läpi kaupan työryhmässä läpi useaan otteeseen ja perusteellisesti. Pilkon osalta mitoitukseen ei tullut lisäysehdotuksia, mutta tammikuussa julkisuuteen tuli alueelle kaavaillut uuden kaupan yksikön rakentamishanke. Perusteet myös kaupan kilpailun edistämisen näkökulmasta ovat olemassa enimmäismitoituksen kasvattamiseen Pilkon alueella. Muutosesitys: tarkastellaan vähittäiskaupan suuryksikköjen enimmäismitoituksia ja Pilkon km-merkinnän enimmäismitoituksen kasvattamista nykyisestä k-m²:stä k-m²:iin Seudullinen viheryhteystarve kulkee Pyhäselän rannan tuntumassa Niittylahden opistolta aina Ylämyllylle saakka. Marjalan kohdalla yh- 5

6 6. Valtimon kunta 6.1 Ei huomautettavaa Ok, ei aiheuta muutoksia. 7. Lieksan kaupunki 7.1 Lieksan kaupungin näkemykset on otettu riittävällä tavalla huomioon, eikä Lieksan kaupungilla ole huomautettavaa maakuntakaavaehdotukseen. teystarve tekee mutkan kanavan eteläpuolelle joka ei seudullisesta näkökulmasta välttämätön. Uutta siltaa ei maakuntakaavassa ole tarve osoittaa. Muutosesitys: Viheryhteystarve maakuntakaavan mittakaavassa esitetään kauttaaltaan yleispiirteisesti, joten myös Marjalan kohdan mutka oikaistaan Ok, ei aiheuta muutoksia. 8. Rääkkylän kunta 8.1 Ei huomautettavaa Ok, ei aiheuta muutoksia. 9. Liperin kunta 9.1 Luonnoksessa Liperin kunta otti kantaa Leinosenlammen itäpuolen Ares alueen rajaukseen, kannanotto on otettu huomioon kaavaehdotuksessa. 9.2 Kaavaehdotus vastaa keskeisiltä osiltaan kunnan tavoitteita ja antaa hyvät lähtökohdat kunnan maankäytön jatkosuunnitteluun. 10. Nurmeksen kaupunki 10.1 Nurmeksen kaupungin näkemykset ovat riittävällä tavalla otettu huomioon kaavaa valmistellessa, eikä Nurmeksen kaupungilla ole huomautettavaa maakuntakaavaehdotukseen. 11. Kiteen kaupunki 11.1 Kiteen keskustatoimintojen alueelle sijoitettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu kerrosala tulisi olla enintään k-m² (nyt k-m²) Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa Pohjois-Karjalan kauppapaikkaselvityksen perusteella on osoitettu Kiteen keskustatoimintojen alueelle sijoitettavien suuryksiköiden laskennalliseksi enimmäismitoitukseksi k-m². Nykyiset suuryksiköt keskustassa muodostavat noin k-m² eli uutta kerrosalaa suuryksiköihin on Kiteen keskustassa osoitettu k- m². Muutosesitys: tarkastellaan Kiteen kokonaismitoitusta suhteessa muihin seutukeskuksiin (c) ja seudullista merkitystä omaaviin kuntakeskuksiin (c1) sekä Kiteen keskustan vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksen kasvattamista k-m²:stä k-m²:iin. Viranomaiset (lausuntoja 9 kpl) 12. Pohjois-Karjalan rajavartiosto 12.1 Onttolan ampumaradan merkinnän voimaan jättäminen on Pohjois-Karjalan rajavartioston sekä muiden viranomaisten ampumaharjoittelun kannalta tärkeää ja Ei aiheuta muutoksia Merkinnät eivät sinänsä estä nykyisenlaisen toiminnan jatkamista 6

7 on huomioitu hyvin maakuntakaavan 4.vaiheen ehdotuksessa Jaamankankaan alue merkinnällä MU-1 sekä Lykynlammen ja lentokentän pohjoispuolinen alue merkinnällä V ovat rajavartioston käyttämää lähiharjoitusaluetta. Myös tulevaisuudessa Pohjois-Karjalan rajavartiostolla on tarve jatkaa nykyisenlaita toimintaa kyseisillä alueilla asevelvollisuuskoulutukseen liittyen Niiralan selvitykseen liittyen useita huomioita ja tarkennuksia Logistiikkarykmentti 13.1 Kontiorannan maaperässä on vielä mahdollisesti räjähtämättömiä ampumatarvikkeita, joiden raivaaminen jatkuu arviolta vuoteen Tämä on syytä huomioida alueen jatkokäyttömahdollisuuksissa, myös kunnassa Puolustusvoimat esittää koko maakuntakaava-aluetta koskevaa kaavamääräystä tuulivoiman osalta, myös tv ja tv1 alueille Tuulivoimarakentamisen suunnitelmien tarkentuessa, tulee pääesikunnalta pyytää lausunto Sotinpuron ja Hiienvaaran varastojen suojavyöhykkeet tulee päivittää kaavaan Melualueiden katsotaan olevan ajan tasalla Jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida myös alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. 14. Metsähallitus 14.1 Jaamankankaan entistä puolustusvoimien aluetta tulisi kehittää kokonaisuutena matkailun näkökulmasta. Maakuntakaavoituksella tulisi tukea alueen yksityiskohtaista suunnittelua ja yleiskaavoitusta matkailupainotteiseksi. Höytiäisen vesistöä ja näkymää tulee hyödyntää alueen matkailun kehittämisessä vetovoimatekijänä Joensuun kaupungin kasvulle tulisi maakuntakaavassa varata laajenemisalueita myös pohjoisen suuntaan Jaamankankaalle, Metsähallituksen mielestä kuntarajat eivät saa olla esteenä kaupunkialueen luontaiselle laajenemissuunnalle Metsähallitus esittää Kontiolahden entiselle puolustusvoimien alueelle merkityn V/a alueen pienentämistä oheiseen liitekarttaan merkityn rajauksen mukaiseksi koskemaan nykyisiä ampumahiihtolatuja ja ranta-aluetta. Aluerajaus on Metsähallituksen mielestä riittävä turvaamaan ampumahiihtostadionin toiminnan ja kehittämisen. Maakuntakaavaluonnokseen merkitty virkistysaluevaraus melualueella on ristiriitainen. Aluevarauksen pienentämistä tukee myös Kontiolahden kunnan alueelle laatima yleiskaavaluonnos. Metsähallituksen mielestä virkistysaluevaraukset alueella tulee ratkaista yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella ea -ampumarata kohdemerkinnän poistettava maakuntakaavasta soveltumattomana alueelle. Mahdollisen ampumaradan meluhaitta vaarantaa ampumahiihtokeskuksen kehittämisen. Metsähallituksen mielestä ampumarata vaarantaa alueella. Merkinnät eivät myös juurikaan muutu aiemmasta (lukuun ottamatta MU MU-1), mikä ei heikennä alueen ulkoilukäytön mahdollisuuksia. Ei aiheuta muutoksia Muutosesitys: Niiralan kaupan ja rajaliikenteen selvitystä täydennetään Rajavartioston kommenttien perusteella Ok, tärkeä huomioida, välitetään tietoa yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Ei aiheuta muutoksia Tuulivoima-alueita ei ole lainkaan käsitelty nähtävillä olleessa maakuntakaavan ehdotuksessa, joten esitys tullaan huomioimaan maakuntakaavan seuraavassa vaiheessa. Ei aiheuta muutoksia Ok. Ei aiheuta muutoksia Suojavyöhykkeitä ei ole lainkaan käsitelty nähtävillä olleessa maakuntakaavan ehdotuksessa, joten esitys tullaan huomioimaan maakuntakaavan seuraavassa vaiheessa. Ei aiheuta muutoksia Ok. Ei aiheuta muutoksia Ok, tärkeä huomioida, välitetään tietoa yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Ei aiheuta muutoksia Alue kuuluu myös matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeseen (mv-3). Alueen kehittäminen perustuu Jaamankankaan laajaan yhtenäiseen metsätalousvaltaiseen alueeseen ulkoilumahdollisuuksineen, ampumahiihtostadionin toiminnan ja Kontiorannan matkailupalvelujen kehittämiseen, Kontioniemen golfkeskuksen toimintaan, Höytiäisen saaristoon ja laajemmin koko järvialueen vesimatkailuun sekä Huhmarin lomakeskuksen toimintaan. Kehittämissuosituksen mukaan koko laajaa aluetta kehitetään Joensuun läheisyydessä sijaitsevana virkistyksen ja matkailun kannalta vetovoimaisena kehittämisalueena. Sen lisäksi Kontiolahden Kontiorantaan on osoitettu erillinen seudullisesti merkittävä matkailupalvelujen kohdemerkintä rm. Ei aiheuta muutoksia Joensuun kaupunkialueen luontainen kasvualue Joensuusta pohjoisen suuntaan tarkoittaa maakuntakaavassa toisaalta Lehmon suuntaa ja toisaalta Onttola/Pilkko/Puntarikoski suuntaa. Joensuun kaupunkiseudun / Lehmon tulevaisuuden kasvun tarkastelemiseksi maakuntakaavassa on osoitettu Jaamankankaatien varteen selvitysalue. Maakuntakaavan 4. vaiheessa ei ole selvitysten pohjalta nähty seudullisia perusteita Jaamankankaan avaamiseen tehokkaammalle maankäytölle asumiseen. Sen sijaan Lehmon eritasoliittymän läheistä työpaikkatoimintojen aluetta ollaan kaavassa laajentamassa ja sen vieren ollaan osoitta- 7

8 myös koko alueen ja erityisesti matkailuun liittyvien majoituspalvelujen ja muiden toimintojen sijoittamisen alueelle Metsähallitus esittää matkailupalvelujen kohdemerkintää (rm) tarkennettavaksi koskemaan myös ampumahiihtostadionin lähialueita. Maakuntakaavan merkintöjen ja kaavamääräysten tulee mahdollistaa RM- alueen sijoittaminen ampumahiihtostadionin kaakkoispuolelle yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella, kuten Kontiolahden kunnan alueelle laatimassa yleiskaavaluonnoksessa on esitetty. Näin mahdollistetaan matkailua ja ampumahiihtotoimintaa tukeva rakentaminen alueelle (esim. lomahuoneistot, hotelli tai muu majoituspalvelu) Metsähallitus esittää MU- aluevarauksen muuttamista M-alueeksi entisellä puolustusvoimien alueella ja Jaamankankaalla. Alueella ei ole todettu metsien monikäytön ja luonnonympäristön kannalta poikkeuksellisen arvokkaita alueita. MU aluevaraus rajoittaa tarpeettomasti metsätalouskäyttöä, maa-ainesten ottoa ja alueen maankäytön suunnittelua. M- alueella ulkoilun ohjaus ja ulkoilureitit voidaan sovittaa koko Jaamankankaan alueelle heikentämättä alueen metsätalouskäyttöä, kuten on toimittu puolustusvoimien toimiessa alueella MU-1 -alueen kaavamääräyksessä rakentamista alueella tulisi rajoittaa vain ennen alueen yksityiskohtaista kaavoitusta, kaavamääräyksiin tulee lisätä: alueelle rakentaminen tulee perustua tarkempiin selvityksiin, yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen Jaamankankaan laajalla alueella sijaitsee merkittäviä maa-ainesvarantoja, joilla on merkitystä alueen kiviaineshuollolle. Metsähallitus ei hyväksy maaainesten oton estämistä maakuntakaavalla koko alueella. Heti suunnittelualueen itäpuolella tien toisella puolella sama geomorfologinen muodostuma on osoitettu maakuntakaavassa maa-ainesten ottoon soveltuvaksi. Suunnittelualueella oleva 1. luokan pohjavesialue ei Metsähallituksen näkemyksen mukaan sinänsä muodosta estettä maa-ainesten otolle. Maa-ainesten ottoa on mahdollista sijoittaa alueen reunalle esimerkiksi liitekartan 1 osoittamien rajausten sisällä siten, että ottotoiminta ei kohtuuttomasti häiritse alueen muuta maankäyttöä. Maa-ainesten otto tulee sallia rajoitetusti tarkempiin selvityksiin, yleiskaavoitukseen tai eo - merkintään perustuen. massa selvitysaluetta. Selvitysalueesta tarkemmin vastineessa 2.1. Ei aiheuta muutoksia Ampumahiihtostadion ympärille on esitetty virkistysalue V/amerkinnällä, joka sallii ampumatoiminnot alueella. Melualue on laadittu tehtyjen selvitysten perusteella ja virkistysalueen rajaus on pohjoisosistaan pitkälti melualueen rajauksen mukainen, osa eteläisestä alueesta on melualueen ulkopuolella. Virkistysalue ulottuu lisäksi Höytiäisen ranta-alueelle. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yleistavoitteena on, että alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luontomatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Kaavassa on haluttu esittää Höytiäisen rantaan alue yleiseen virkistäytymiseen. Maakuntakaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Muutosesitys: Lisätään kaavaselostukseen tekstiä olemassa olevasta Höytiäisen eteläosan rantarakentamistilanteesta sekä lisätään kaavaselostukseen kartta, josta käy ilmi olemassa olevat rakennetut rantarakennuspaikat MU-1 ja V/a alueilla Ampumaradan sijoituspaikkoja on tarkasteltu hyvin laajasti. Esiselvitysvaiheen 28 vaihtoehdosta on ampumaratatyöryhmässä päädytty Kontiorannan ratkaisuun, jota myös Kontiolahden kunta on tukenut. Meluvaikutuksia on saatu pienemmäksi ampumahalli -tyyppisellä ratkaisulla. Esitetty melualue ei ulotu suunnitellulle matkailupalveluiden alueelle eikä se myöskään vaaranna ampumahiihtokeskuksen toimintaa tai kehittämistä. Ei aiheuta muutoksia Virkistysalueen V/a erillinen rakentamismääräys mahdollistaa vain ulkoilu-, urheilu- ja virkistyskäyttöä varten tarkoitettujen rakennuksien rakentamisen. Alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä johtuen virkistysalueilla voi sijaita olemassa olevia asuin- ja vapaa-ajan asuntoja. Kaavamääräyksellä halutaan kuitenkin mahdollistaa myös Ah-stadionin toimintaa tukeva rakentaminen. Muutosesitys: V/a alueen rakentamismääräystä täydennetään Alueelle saa rakentaa ulkoilu-, urheilu- ja virkistyskäyttöä varten tarkoitettuja tai ampumahiihtostadionin toimintaa ja palveluja tukevia rakennuksia Pelkkien M-alueiden jokamiehenoikeudella tapahtuva virkistyskäyttö ei maakuntaliiton mielestä ole alueen luonteen huomioon ottaen riittävä, eikä M-alueiden osoittaminen täytä kaavan osalta valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitetta luonnon virkistyskäytöstä. Viheryhteystarpeella halutaan turvata alueella virkistyskäytön lisäksi myös ekologiset yhteydet. Virkistyksen, ulkoilun, maiseman ja geologian kannalta selvityksissä on todettua olevan erityisiä arvoja. Alueen yksityiskohtaisempi suunnitte- 8

9 15. Metsäkeskus 15.1 Metsäkeskuksen näkemyksen mukaan ehdotettu 4. vaiheen kaava ei kokonaisuudessaan merkittävästi vaikeuta pitkäjänteistä metsätalouden harjoittamista, vaikka voi sitä taajama-alueiden laajennusosilla sekä Jaamankankaan ulkoilukäyttöön tarkoitetuilla alueilla paikallisesti tehdäkin Nyt lausunnolla olevassa 4. vaiheen maakuntakaavalla tai tulevilla maakuntakaavan päivityksillä ei tule aiheuttaa tarpeettomia rajoituksia kannattavalle ja kestävästi harjoitettavalle metsätaloudelle. lu (lähinnä ulkoilun ohjaaminen) edellyttää lisäselvityksiä. Muutosehdotus: Viheryhteystarve- ja MU-1 -alueen merkintöjen perusteita täydennetään kaavaselostukseen Lisämerkinnällä -1 osoitetuilla MU-alueella tulee turvata luontoalueen yhtenäisyys ja säilyttää alueet pääosin rakentamisen ulkopuolella. Merkintä ei täysin estä rakentamista, mutta tuo esille alueen seudullisen merkittävyyden vapaana metsätalousvaltaisena alueena. Muutosesitys: Lisätään kaavaselostukseen tekstiä olemassa olevasta Höytiäisen eteläosan rantarakentamistilanteesta sekä lisätään kaavaselostukseen kartta, josta käy ilmi olemassa olevat rakennetut rantarakennuspaikat MU-1 ja V/a alueilla Maakuntakaavan 2. ja 3. vaiheessa on esitetty seudullisesti merkittävät maa-ainesten ottoalueet. Jaamankankaan alueelle ei ole osoitettu muita kuin Jaamankankaan länsiosassa sijaitseva Puntarikosken maaainesten ottoalue (EO1-p). Maakuntakaavan MU-1 -merkintä Jaamankankaalla ei suoraan tue maa-ainesten mahdollista ottolupaa alueella. Kaavamerkintä on kuitenkin vain yksi maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa huomioon otettava tekijä. Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan, jota haetaan asianomaisesta kunnasta. Kunta päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista kunnan alueella. Lupaharkinnassa on otettava huomioon maa-aineslain 3 :n ympäristöehdot. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavan esitetty MU-1 alue on voimassa olevassa maakuntakaavassa jo osoitettu suurelta osin maa- ja metsätalousvaltaisena alueena jolla ulkoilutarvetta (MU) ja pieneltä osaltaan puolustusvoimien alueena (EP). Jaamankankaan Välilampien alueelle on osoitettu seudullinen virkistyskohde v-merkintä. Maakuntakaavaesitys ei aiheuta suoraan merkittäviä muutoksia metsätalouden harjoittamiseen alueella, metsätalouden harjoittamisen edellytykset voivat puolustusvoimien toiminnan lakattua päinvastoin parantua. Ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia. 16. Itä-Suomen aluehallintovirasto 16.1 Kaavan vaikutusten arvioinnin osalta seudullisella ampumaradalla on arvioitu olevan ainoastaan positiivisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön (verrattuna tilannetta puolustusvoimien aikaiseen toimintaan). Nykyiseen tilanteeseen verrattuna ampuradalla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia ampumamelun lisääntyessä Muutosesitys: Täydennetään vaikutusten arviointia ampumamelun vaikutusten osalta. 9

10 17. Museovirasto 17.1 Maakuntakaavassa tehostuva maankäyttö edellyttää olemassa olevan kulttuuriympäristön arvojen aktiivista huomioimista. Kaavaselostuksen vaikutusten arvioinnissa suhteessa koko kulttuuriperintöön liikutaan hyvin yleisellä tasolla. Maakuntaliitto esittää kulttuuriympäristön arvojen tulevan turvatuksi 1.vaihekaavan merkinnän tkk -määräyksen myötä. Se ei kuitenkaan pidä sisällään koko kulttuuriympäristö eikä etenkään edellytä kulttuuriympäristöselvitysten (erityisesti arkeologia ja sen vedenalainen osa) päivitystarpeiden huomioimista tarkemman suunnittelun osalta. Pelkkä muinaisjäännösrekisteritieto ei riitä kaikilta osin, koska alueella saattaa sijaita vielä kartoittamattomia jäännöksiä Museovirasto pitää vakavana puutteena sitä, että kaavaprosessissa ei ole kyetty analysoimaan riittävän tarkasti kaavaratkaisujen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön. Kulttuuriympäristöselvityksen ajantasainen tilanne on siltä osin puutteellinen ja vaikutusten arviointi etenkin kulttuuriympäristön osalta hyvin ylimalkainen Keskustatoimintoja ja vähittäiskaupan suuryksikköjä osoittavien merkintöjen suunnittelumääräyksiin tulee lisätä kulttuuriympäristön arvojen huomioon ottaminen. Kaavamääräyksessä todetaan, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytykset korkeatasoisen ja vetovoimaisen keskusta-alueen kehittämiselle. Kulttuuriympäristön huomioiminen on niin olennainen lähtökohta tälle tavoitteelle, että se tulee lisätä kaavamääräykseen Ylämyllyn entisen varuskunnan kaavamääräykset eivät riittävästi varmista sen kulttuuriarvojen säilymistä. Määräys on muutettava yhteneväisiksi Kontiorannan varuskunta-alueen kanssa. Museovirasto esittää Ylämyllyn entiselle varuskunta-alueelle määräysosaa: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot ja sovitettava yhteen tuleva rakentaminen niin, että alueen erityispiirteet säilyvät Maakunnan arkeologisen kulttuuriperinnön (myös sotahistorialliset kohteet) selvitysten tila on heikko Museovirasto esittää, että kaikkien merkintöjen suunnittelumääräykseen lisätään lause, jolla varmistetaan kulttuuriympäristön arvojen ja ominaispiirteiden säilyminen, ja lisäksi ohjeistetaan myös selvittämään tarve maasto- ja vesialueiden inventointeihin esimerkiksi muinaisjäännösten tietojen ajantasaistamiseksi Museovirasto pitää tärkeänä, että Pohjois-Karjalan moderni rakennusperintö inventoidaan lähitulevaisuudessa Museovirasto kiirehtii maakunnallisen kulttuuriympäristön yhteistyöryhmän perustamista Maakuntakaava on yleispiirteinen kaava, jossa tuodaan esille maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät maankäyttöön liittyvät asiat. Koko kulttuuriperintöön liittyvät asiat esitetään ja niihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan samalla yleispiirteisellä tasolla, kuin muutkin vaikutukset, kuten vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin. tkk merkinnän ulkopuolelle jäävä kulttuuriympäristö käsittää lähes pelkästään sellaisia maankäyttöluokkia, joihin sisältyy potentiaalisesti ainoastaan arkeologisia kulttuuriperintöarvoja. Näiden maankäyttöluokkien, kuten virkistysalueiden ja kohteiden on arvioitu olevan aiheuttamatta vahinkoa arkeologisille kulttuuriarvoille. Suurimmat potentiaaliset uhat kohdistuvat taajama-alueille, joissa tarpeelliset selvitykset tulee tehdä kaavamääräyksen täyttämiseksi. Vaikutusten arvioinnissa on arvioitu, ettei 4. vaihekaavan maankäyttöluokkien muutokset uhkaa vedenalaista arkeologista kulttuuriperintöä. Pohjos-karjalan maakuntaliiton näkemyksen mukaan kulttuuriperintöarvoja säilyminen varmistetaan parhaiten tekemällä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tarpeelliset selvitykset suhteessa toteutumassa olevaan maankäyttöön. Esimerkiksi, on tarkoituksenmukaista maakuntakaavassa mahdollistaa vaihtoehtoisia kaupan sijoittumispaikkoja, mutta ei ole tarkoituksenmukaista resurssien käyttöä tehdä arkeologista inventointia muille kuin niille kohteille, joille jotain rakennetaan. Hyviä esimerkkejä tämän periaatteen toimivuudesta on meneillään laadinnassa olevat Kontiorannan (Kontiolahti) ja Multimäen (Joensuu) osayleiskaavat, joiden yhteydessä on tehty tarpeelliset kulttuuriympäristöön liittyvät selvitykset. Yleiskaavataso mahdollistaa vielä sellaiset muutokset yhdyskuntarakenteessa, että mm. arkeologiset kohteet pystytään turvaamaan. Ei aiheuta muutoksia Keskusta-alueiden kohdemerkinnät (c, c1, ca, ca-1) eivät sisällä kulttuuriympäristöön liittyviä erityisiä suunnittelumääräyksiä. Sen sijaan esitetyt maakuntakaavan taajamatoimintojen (A) aluevarausten suunnittelumääräykset sisältävät arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden huomioimisen. Taajamatoimintojen aluevaraukset ovat kaikkien keskustatoimintojen kohdemerkintöjen alla pohjamerkintöinä. Sen sijaan keskustatoimintojen alueiden (C) aluevarauksissa ei ole kulttuuriympäristöistä erillismainintaa ja varaus on aluevarausmerkintä. Muutosesitys: Lisätään kulttuuriympäristön arvojen huomioiminen keskustatoimintojen alueiden ja kohteiden suunnittelumääräyksiin Ylämyllyn entisen varuskunta-alueen maankäyttö ei ole ollut 4. vaihemaakuntakaavassa käsittelyssä. Alueella on voimassaolevassa 10

11 18. Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.1 Kaavaehdotus on huomattavasti parantunut luonnoksesta Kaavaratkaisua on pidettävä kokonaisuudessaan yhdyskuntarakennetta eheyttävänä ja tiivistävänä ELY -keskuksen mielestä valittu ampumarataratkaisu ei ole kustannustehokas eikä parhaalla mahdollisella tavalla ampumaharrastusta palveleva. Kontiorannan lähialueelle on osoitettu seudullisesti merkittävä virkistyksen kohdealue sekä asumiseen tarkoitettuja alueita, joiden yhteensovittaminen saattaa käytännössä olla varsin hankalaa. Maakuntakaavassa tulisi osoittaa yksi sijaintipaikka, johon sijoitettaisiin luoti- ja haulikkolajit. Olisi tarpeen selvittää voisiko jo olemassa olevia ratoja kehittää tähän suuntaan vai olisiko syytä valita uusi alue Jaamankankaan alueen kaavamerkinnät ovat keskenään ristiriitaisia ja tulkinnanvaraisia (MU, M, mv-3, se). Alueen luontoselvityksiä olisi täydennettävä, kuten jo luonnosvaiheessa on todettu. Vastineessa maakuntaliitto on todennut, että yhteenvetoselvitys Jaamankankaan luontoarvoista ja Kontiorannan ampumarata-alueesta. Kumpaakaan selvitystä ei ole liitetty asiakirjoihin. ELY -keskus edellyttää, että selvitykset laaditaan. kaavassa taajama-alue A, jonka kaavamääräyksessä sanotaan: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon taajaman erityispiirteet ja edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskustaalueen kehittämistä taajaman toiminnalliseksi ja taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi sekä kiinnittää huomiota taajamakuvaan ja taajaman sisäisen viherverkoston, arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön kohteiden erityisarvojen säilyttämiseen. Ei aiheuta muutoksia Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tehdään tarpeelliset selvitykset arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ml. sotahistorialliset kohteet. Sotahistoriallisia kohteita on mahdollista tarkastella seuraavissa kaavavaiheissa. Ei aiheuta muutoksia Viitataan kohtaan Lisäksi maakuntaliitto tulee tarkastelemaan mahdollisuutta esittää koko maakuntakaava-alueen suunnittelumääräyksiä maakuntakaavan seuraavan vaiheen kaavaprosessissa, jonka on tarkoitus käynnistyä tulevan kesän aikana. Tässä yhteydessä on luontevaa tarkastella myös kulttuuriympäristöarvoihin liittyvät määräykset. Ei aiheuta muutoksia Maakuntaliitto pyrkii aloittamaan uudelleen maakunnallisen kulttuuriympäristön yhteistyöryhmän toiminnan vuoden 2015 aikana. Pohjois-Karjalan museon osallistuminen ryhmän toimintaan ja maakunnan kulttuuriympäristön edistämiseen olisi äärimmäisen tärkeää. Ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on ollut yksi keskeinen lähtökohta maakuntakaavan 4. vaiheen kaavaratkaisuissa. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavan seudullista ampumaradan sijoituspaikkaa varten tehtiin esiselvitys kaikkiaan 28 eri vaihtoehdosta, joiden pohjalta tehtiin tarkemmat selvitykset neljän eri sijoituspaikan osalta ja päädyttiin Kontiorannan vaihtoehtoon. Yhtä keskitettyä ampumaradan paikkaa ei Joensuun seudulta löytynyt, joten kaavassa on päädytty toiseksi parhaaseen ratkaisuun. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan paras ratkaisu olisi ollut kaikki lajit kattava ratkaisu, mutta siihen ei Joensuun kaupunkiseudulta löytynyt soveltuvaa paikkaa Metsästäjät voivat suorittaa ampumakokeita Kontiorannassa, mutta sen sijaan Practial ja haulikkoharjoittelu paikallisilla radoilla, joille löytyy ratoja ja niihin sitoutuneita toimijoita. Ei aiheuta muutoksia Matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue (mv-3) on laajan alueen 11

12 18.5 Luonnosvaiheen lausunnon vastineessa todettua virkistysalueiden liitekarttaa ei ole liitekartta-aineistossa Höytiäisen ranta-alueiden MU ja mv-3 -merkinnöissä ei ole otettu kantaa rantarakentamiseen ja vapaa-alueiden määrään kyseisellä ranta-alueella. Höytiäisen eteläinen ranta-alue on ainoita ranta-alueita, joilla on vielä jäljellä rakentamattomia vapaita rantoja. Riittävät vapaat ranta-alueet tulee turvata tässä kaavavaiheessa, koska jatkossa rannat rakentuvat ja vapaa-alueiden osoittaminen rannoille on myöhäistä Kaupan osalta kaavaratkaisu on ELY -keskuksen mielestä riittävä turvaamaan vähittäiskaupan toimintaedellytykset ja kasvumahdollisuudet maakunnassa On hyvä, että tty -rajauksesta on luovuttu Pilkon suuryksikön mitoitus k-m² on liian pieni, koska alueelle on suunnitteilla uusi suurehko päivittäistavarakauppa. Tältä osin kaavaan on aiheellista tehdä korjaus Jo luonnosvaiheessa on huomautettu, että termit pääsääntöisesti ja pääosin ovat epämääräisiä ja tulkinnanvaraisia ja ne tulee edelleen muuttaa täsmällisemmiksi ja yksiselitteisiksi Natura-arvioinnin tarveharkinta on riittävä ja yhtyy esitettyyn käsitykseen, etteivät vaihekaavassa esitetyt maankäytön muutokset aiheuta sellaisia merkittäviä vaikutuksia, jotka heikentäisivät niitä luontotyyppejä ja -lajeja, joiden perusteella kohteet on valittu Natura verkostoon. Arvioinnissa kuitenkin todetaan joidenkin vaikutusten olevan muuttuvan maankäytön vuoksi mahdollisia. ELY korostaa, että arviointivelvollisuus koskee myös aiempia kaavavaiheita. Karttatarkastelu oli hyvä lähtökohta arviointiin, jota voisi tulevissa maakuntakaavoissa kehittää vielä niin, että karttatarkastelu sisältäisi luonnonsuojelulailla toteutettavaksi tarkoitettujen Natura-alueiden toteutustilanteen Kaavassa on vielä teknisiä virheitä, esimerkiksi Höytiäisen kanavan osalta Tärkeää, että 4. vaiheen aluevarauksista tehdään yhdistelmäkartta, josta ilmenee voimassa oleva maakuntakaava kokonaisuudessaan. yleinen kehittämisperiaatemerkintä, joka konkretisoituu tarkemmin maakuntakaavassa jo voimassa olevien tai nyt esitettävien merkintöjen kautta (M, MU-1, A, RM, rm, V/a, v jne.). mv-3 merkinnässä painottuu matkailu, ulkoilu ja virkistys, jotka ovat laajalla alueella leimaa antavia nyt ja tulevaisuudessa. Selvitysalue (se) Lehmon eritasoliittymän läheisyydessä edellyttää pohjamerkintöjen muuttamista maakuntakaavan seuraavissa vaiheissa, mikäli maankäyttöä tullaan esittämään muutettavaksi nyt esitettävistä M ja MU-1 merkinnöistä. Maakuntakaavan tausta-aineistona on ollut nähtävillä selvitys Jaamankankaan geohistoria, luonto ja maiseman muutos raportti. Kontiolahden kunnan teettämä Kontioniemen osayleiskaavan luontoselvitys koskee myös Kontiorannan ampumaradan aluetta, joten se palvelee myös Kontiorannan ampumaradan luontoselvityksenä. Ei aiheuta muutoksia Kartta ei ole liitteenä vaan kaavaselostuksen sisällä, kuva 8 sivulla 42. Ei aiheuta muutoksia Rantarakentaminen alueella ratkaistaan alueella yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa, lisäksi alue kuuluu voimassa olevassa kaavassa rantojen käytön kehittämisen kohdealueeseen (rk- kaavamerkintä), joka edellyttää, että suurvesistöjen muunnetusta rantaviivasta tulee olla vapaata rantaviivaa noin 60% ja rakennettua rantaviivaa noin 40%. Muutosesitys: Lisätään kaavaselostukseen tekstiä olemassa olevasta Höytiäisen eteläosan rantarakentamistilanteesta sekä lisätään kaavaselostukseen kartta, josta käy ilmi olemassa olevat rakennetut rantarakennuspaikat MU-1 ja V/a alueilla Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Viitataan vastineeseen Muutosesitys: tarkastellaan vähittäiskaupan suuryksikköjen enimmäismitoituksia ja Pilkon kmmerkinnän enimmäismitoituksen kasvattamista nykyisestä k-m²:stä k-m²:iin Maakuntakaavalla annetaan yleinen viitekehys tavoitteellisesta taajamatoimintojen reservialueiden aikatähtäyksestä, mutta kuitenkin niin että alueiden suunnittelu ja toteutus ovat maakuntakaavan aikatähtäyksen näköpiirissä. Ares merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelu tulee ajoittua pääosin vuoden 2025 jälkeiseen aikaan. Merkinnän kuvauksessa todetaan, että alueen toteuttaminen ulottuu kuitenkin pääsääntöisesti vuoden 2030 jälkeen. Maakuntakaavaehdotuksessa on haluttu mahdollistaa yksityiskohtaisempi suunnittelu joustavammin ilmaisemalla asia pääsääntöisesti ja pääosin. Muutosesitys: muokataan Ares kuvaustekstiä ja suunnittelumääräystä yhdenmu- 12

13 19. Pohjois-Savon ELY-keskus (liikenne) 19.1 Pidämme erittäin ansiokkaana Niiralan kaupan ja rajaliikenteen erillisselvityksen tekemistä ELY -keskus pitää erittäin perusteltuna kma-r merkintää ja siihen liittyvää suunnittelumääräystä. 19.3Yksittäiset kaupan kohteet tulee tukeutua nykyisiin liikenteellisiin yhteyksiin, eikä niille ole mahdollisuuksia sallia eivät saa vaatia uusia liittymiä vilkkaille valtatai kantateille, mutta mikäli näin on, on vähintään pääosa niiden suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksista kunnan vastuulla. Lisäksi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on erityisesti huomioitava, että yksiköt ovat saavutettavissa joukkoliikenteelle, kävellen ja pyöräillen Liikennejärjestelmän ja sen kannalta tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta pidämme välttämättömänä, että Joensuun kaupunkiseutua tarkastellaan yhtenä toiminnallisena taajamakokonaisuutena kuntarajoista riippumatta. Vaihekaava antaa jatkuvalle liikennejärjestelmätyölle hyvät lähtökohdat alueiden käytön näkökulmasta. 20. Pohjois-Karjalan ympäristöterveys 20.1 Kontiorantaan sijoitettava ampumarata aiheuttaa haasteita lupamenettelyssä meluntorjuntatoimenpiteiden sekä vähäisissä määrin myös maaperän suojauksen johdosta, koska alue sijaitsee pohjavesialueella Lomarakentamisessa rakenteet ovat heikoimmat kuin ympärivuorokautisessa asumisessa, joka tulee huomioida yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa Ampumahalliin sijoitettu ampumarata ei aiheuta yllämainittuja haasteita Lentokentän ympärille tulee varata riittävästi suoja-alueita melualtistuksen torjumiseksi, erityisesti Onttolan suunnalla asuinrakentaminen lähenee lentokenttää Ympäristömelualtistus vaikuttaa olennaisesti ihmisten terveyteen ja melua aiheuttavien toimintojen sijoittaminen asutuksen ja virkistysalueiden läheisyyteen tulee välttää, jotta vältyttäisiin meluntorjuntatoimenpiteiden aiheuttamilta kustannuksilta. kaiseen ilmaisutapaan Palaute otetaan huomioon mm. yksityiskohtaisemman kaavoituksen lausunnoissa. Natura-alueiden toteutustilanne esitetään seuraavissa maakuntakaavavaiheissa sekä maakuntakaavan seurannassa. Ei aiheuta muutoksia Muutosesitys: mahdolliset tekniset virheet korjataan vaiheen kaavaehdotus on esitetty voimassa olevien kaavamerkintöjen päälle. Kun kaava hyväksytään, voidaan uusista merkinnöistä toteuttaa oma karttansa. Ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, Niiralan kaupan ja rajaliikenteen alue (kma-r merkintä) on nähty kohdemerkintää paremmin antava liikkumatilaa kaupan suuryksikön/suuryksiköiden, liikenteen ja muiden toimintojen yhteensovittamiselle Niiralan rajanylityspaikan välittömässä läheisyydessä. Ei aiheuta muutoksia Muutosesitys: kaavaselostuksen tekstiin lisätään maininta, että alueet tulee olla saavutettavissa joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen. Lisäksi Niiralan kaupan ja rajaliikenteen kehittämisen kohdealueen suunnittelumääräystä täydennetään: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen saavutettavuuteen joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä Ok, maakuntakaavan 4. vaiheessa on tehty taajama-alueiden tarkastelua tavoitteena yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja kaupunkiseudulla taajama-alueiden kasvuin ohjaaminen. Ei aiheuta muutoksia Kontiorantaan ollaan nimenomaan suunnittelemassa ampumahalliratkaisua, jolloin meluvaikutukset ovat merkittävästi perinteistä ampumarataa pienemmät. Melualue (55 db, uuden BAT-ohjeistuksen mukaisesti) on rajattu kaavakartalle. Tälle alueelle ei saa osoittaa loma- tai asuinrakentamista. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa Onttolan alueen taajamatoimintojen alue on osoitettu voimassa olevan maakuntakaavan mukaisesti. Uusia taajamatoiminnoille soveltuvia alueita ei Onttolan suunnalle ole esitetty. Sen sijaan lentokenttäalueen eteläpuolella Välikankaan suunnassa voimassa oleva taajamatoimintojen alue on esitetty muutettavaksi työpaikkatoimintojen alueeksi. Muutoksen yhtenä perusteena on lentokentän ja moottoriradan suunnalta tulevan melualtistuksen torjuminen. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa on osoitettu seudullisesti merkittävät melua 13

14 aiheuttavat toiminnot yhdelle alueelle, esimerkkinä moottorirata ja lentokenttätoiminnot. Kontiorannan ampumaratatoiminnot on osoitettu entisen varuskunta-alueen ampumarata-alueille jossa edellytyksenä ovat erilaiset ampumahalliratkaisut tai -katokset ampumamelun merkittäväksi vähentämiseksi ympäröivillä alueilla. Ei aiheuta muutoksia. Yritykset, yhteisöt ja järjestöt (lausuntoja 12 kpl) 21. Joensuun kaupunkikeskustayhdistys 21.1 Esitetty maakuntakaavaluonnos tukee ja vahvistaa Joensuun kaupunkikeskustan kehittämistä. Kaupunkikeskustayhdistyksellä ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta 22. MTK ja MHY Pohjois-Karjala 22.1 Viheryhteystarvemerkinnät lähtevät Jaamankankaalta eri suuntiin kymmenien kilometrien etäisyydelle eli niiden vaikutusalue on erittäin laaja. Korostamme, että summittaisesti ilman minkäänlaisia tutkimuksia sijoitettujen merkintöjen asema on maanomistajien kannalta ongelmallinen. Viheryhteystarve merkintää ei tule ottaa maakuntakaavaan. Merkintä voi rajoittaa maanomistajien oikeutta käyttää maaomaisuuttaan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen ilman, että maanomistajalla on kaavoituksen kautta mahdollista saada selvyyttä maaomaisuuteensa koskevia rajoituksia. Kaavamääräyksiin tulee vähintään ottaa maininta siitä, että yhteystarvemerkinnällä osoitetuilla alueilla on mahdollista harjoittaa maa- ja metsätaloutta MU-1 alueelle kaavamääräyksissä esitettyjä reittejä ja levähdyspaikkoja ei tule toteuttaa ilman maanomistajien lupaa, eikä niitä näin ollen tulisi esittää maakuntakaavassa ilman maanomistajien nimenomaista tahdonilmaisua Haluamme kiinnittää huomiota epätarkan kaavamääräyksen tuomaan riskiin siitä, että MU-1 merkittyjen alueiden maa- ja metsätalouden harjoittaminen voi vaarantua tarkemmassa kaavoituksessa tehtävien ratkaisujen perusteella, joita maakuntakaava ohjaa. Epätarkat rajoitukset voivat tulevaisuudessa saada perusteen maakuntakaavassa, jossa niitä ei ole kuitenkaan tarkasti perusteltu Maakuntakaava ei saa eriarvoistaa ja heikentää yritysten tuomintaedellytyksiä vaan sen on huomioitava eri elinkeinojen kilpailukyky myös suhteessa muuhun Suomeen Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon maakuntakaavassa, mutta ne eivät voi olla ristiriidassa maakunnan tasapuolisen kehittämisen kannalta. Jos tavoitteet ovat ristiriidassa, on toimittava maakunnan edunmukaisesti Haluamme korostaa maakuntakaava yleispiirteisyyttä ja ohjaavuutta alemmille kaavatasoille. Yksityiskohtiin menevät kaavaohjeet eivät saa vaikeuttaa kun Ok, ei aiheuta muutoksia Viheryhteystarvemerkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseutuun liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia viheryhteyksiä, jotka yhdistävät kaupunkiseudun virkistysalueet toisiinsa yhtenäiseksi verkostoksi. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta alueellinen viheralueiden muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhteneväisenä kokonaisuutena. Reittejä mahdollisine lävähdyspaikkoineen ei tehdä ilman maaomistajan lupaa, vaan niistä tehdään tarvittavat maanomistajasopimukset tai reittitoimitukset. Muutosehdotus: Viheryhteystarve- ja MU-1 -alueen merkintöjen perusteita täydennetään kaavaselostukseen MU-1 merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti ulkoilun kannalta tärkeitä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. Alueelle on tarkoitus sijoittaa ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi polkuja tai ulkoilureittejä levähdys- ja muine tukialueineen. Lisämerkinnällä -1 osoitetaan sijainniltaan, metsien monikäytöltään ja luonnonympäristön arvoiltaan poikkeuksellisen arvokkaita alueita. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen maisema- ja ympäristöarvot sekä ulkoilutoimintojen järjestämismahdollisuudet. Lisämerkinnällä -1 osoitetuilla alueilla tulee turvata luontoalueen yhtenäisyys ja säilyttää alueet pääosin rakentamisen ulkopuolella, jolloin turvataan myös maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset alueella. Muutosehdotus: MU-1 - alueen merkinnän perusteita täydennetään kaavaselostukseen Maakuntakaavan tavoitteena on nimenomaan toisaalta kaupunkiseudulla luoda edellytykset vahvalle kasvulle ja toisaalta tukea keskustaalueiden elinvoimaisuuden säilymistä ja palveluiden monipuolistumista sekä kaupallisten palveluiden säilymistä maakunnan eri osissa. Ei ai- 14

15 tien kaavoitusta Pohjois-Karjalan ilmasto-ohjelma 2020 on jo tekstiltään vanhentunutta ja harhaanjohtavaa, joten sen huomioiminen on vanhentunutta tietoa Kaavan tulee ottaa huomioon erityisesti biotalouden antamat mahdollisuudet. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja keskittäminen on lopettava, koska biotalous nojaa paikallisuuteen ja hajautettuun yhteisuntaan Toteamme, että maakuntakaava toimii maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetuilla alueilla kaavamerkinnän mukaisesti. Merkintä ei rajoita maatalouden tuotantorakennusten rakentamista ja elinkeinon kannalta välttämättömien asuinrakennusten rakentamista Toteamme, että ns. valkoiset alueet, joilla ei ole alempi asteisia kaavoja, ovat maa- ja metsätalousalueita, joilla ei ole alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaamistarvetta, tämä on hyvä lähtökohta Korostamme vaikutusten arviointia maanomistajien elinkeinoihin. Olemassa olevalle elinkeinotoiminnalle ja sen kehittämiselle ei saa asettaa haitallisia vaikutuksia maakuntakaavassa Kaupan suuryksiköiden vaikutuksia ei ole arvioitu ns. kivijalka- ja lähikauppojen toimintaedellytyksiin. Kaupat erittäin tärkeitä niille, joilla ei ole omaa autoa ja julkisten kulkuneuvojen käyttö on päivittäistavaraostoksien kuljettamiseen mahdotonta. 23. Metsäteollisuus 23.1 Kaavaehdotukseen on tehty laaja MU-1 -aluemerkintä, jonka suunnittelumääräyksessä mainitaan alueen maisema- ja ympäristöarvot, joita ei kuitenkaan heuta muutoksia Maakuntakaavassa yhteen sovitetaan valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet muuhun maakunnalliseen suunnitteluun. Tavoitteiden yhteensovitus on toistaiseksi ollut onnistunutta. Maakuntakaavaratkaisuilla on pyritty maakunnan eri alueet tasapuolisesti huomioivaan lopputulokseen esimerkkinä keskusverkko. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavoitus ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua, jossa järjestelmässä nimenomaan yksityiskohtaisempi suunnittelu sitten tarkentaa ja konkretisoi maakuntakaavan tavoitteen. Tavoitteena on myös jättää aina liikkumavaraa yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle kaikissa niissä tilanteissa, joissa maakunnallisen tavoitteen turvaamisen näkökulmasta se on mahdollista. Ei aiheuta muutoksia Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen tulee ymmärtää pohjoiskarjalaisesta alueidenkäytön kehittämisen näkökulmasta. Yhdyskuntarakenteen tiivistämiselle on positiivisia mahdollisuuksia taajamien keskusalueilla palvelujen ja yhdyskuntarakenteen toimivuuden näkökulmasta. Sen sijaan harvaan asutulla maaseudulla toimenpide ei aiheuta toimenpiteitä. Ei aiheuta muutoksia Maakuntaliitto korostaa että M-alkuiset merkinnät nimenomaan edistävät ja tukevat maa- ja metsätalouden harjoittamisen mahdollisuuksia muun maankäytön paineilta ja puolestaan valkoisilla alueilla niille ei ole katsottu kohdistuvan seudullista merkitystä omaavaa maankäyttöä ja ovat näin suoraan yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla ohjattavissa. Ei aiheuta muutoksia Vaikutusten arvioinnin tarkoitus on mahdollistaa olemassa olevan ja potentiaalisen elinkeinotoiminnan kehittäminen. Ei aiheuta muutoksia Pohjois-Karjalan kauppapaikkaselvityksessä on huomioitu myös kivijalkakauppojen toimintaedellytykset esimerkiksi kaupan kokonaismitoituksessa sekä keskustoissa että keskustojen ulkopuolella. Kokonaismitoituksessa Pohjois-Karjalan päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan uuden liiketilan tarve vuoteen 2030 on arvioitu olevan k-m², josta noin 85 % sijoittuisi keskusta-alueille. Keskusta-alueiden vastaavasta kaupasta suuryksiköissä olisi noin 75 % eli myös keskusta-alueilla noin 25 % kaupasta on laskettu sijaitsevan suuryksikköä pienemmissä kauppaliikkeissä. Muutosesitys: lisätään tekstiä vaikutusten arviointiin Jaamankangas on tehdyn selvityksen (Jaamankangas: geohistoria, luonto ja maiseman muutos ) mukaan geologisesti, kulttuu- 15

16 ole tarkennettu, mitä ne ovat ja miten ne vaikuttavat metsätalouden harjoittamiseen. Taustaselvityksissäkään ei ole käynyt ilmi mitään sellaista, mikä vaatisi tälle yhtenäiselle metsätalousalueelle lisämerkinnän MU-1 mukanaan tuoman suunnittelumääräyksen Kaavaehdotuksessa on merkittävä määrä viheryhteystarpeita, joille ei ole määritelty mitään perusteita. Suurin osa viheryhteystarpeista on esitetty metsätalousalueille, joilla viheryhteys säilyy, kun noudatetaan metsälakia. Alueella voidaan myös liikkua jokamiehenoikeiden perusteella nykyisin ja tulevaisuudessa ilman erillisiä viheryhteysmerkintöjä, joten ne tulee poistaa maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotuksesta tarpeettomina Biotalouteen siirtyminen on välttämätöntä, jotta tulevaisuuden haasteisiin pystytään vastaamaan. Suomella on erinomaiset lähtökohdat vastata näihin haasteisiin ja toimia edelläkävijänä asiassa. Toimintaolosuhteet on turvattava. 24. UPM Kymmene Oyj 24.1 Maakuntakaavan taustaselvityksissä ei ole käynyt ilmi mitään sellaista, mikä vaatisi Jaamankankaalle MU-1 alueen mukaan tuoman suunnittelumääräyksen, jonka mukaan koko alue tulisi säilyttää pääosin rakentamattomana Jaamankankaalla ei ole UPM:n näkemyksen mukaan tällä hetkellä sellaista laajamittaista ulkoilun ohjaamistarvetta mitä kaavaehdotuksessa esitetään ja siten MU-1 varausta tulee huomattavasti supistaa ja lisämerkintä -1 poistaa. rihistoriallisesti ja biologisesti merkittävä alue, jossa on vielä laajoja rakentamattomia alueita ja alueita pelkästään metsätalouskäytössä. Jaamankankaan metsät ovat tärkeitä virkistys-, sienestys- ja marjastusalueita sekä retkeilyn ja urheilun harrastajien suosiossa, kuten maakuntakaavan toinen selvitys osoittaa (Jaamankankaan ja sen ympäristön monikäytön selvitys ). Jaamankangas on kaupunkiseudun läheisyydessä vielä keskeisiltä alueiltaan hyvin säilynyt yhtenäinen metsätalousvaltainen alue. Maakuntakaavan tavoite on, että alue säilyisi keskeisiltä osiltaan vapaana rakentamiselta ja muulta tehokkaalta maankäytöltä. Sen sijaan Jaamankankaan ympärillä ja välittömässä läheisyydessä on joka suunnalla mahdollisuuksia tehostaa ja tiivistää maankäyttöä. Merkintä ei vaikuta estävästi metsätalouden harjoittamiseen. Muutosehdotus: MU-1 -alueen merkintöjen perusteita täydennetään kaavaselostukseen Pelkkien M-alueiden jokamiehenoikeudella tapahtuva virkistyskäyttö ei maakuntaliiton mielestä ole alueen luonteen huomioon ottaen riittävä, eikä M-alueiden osoittaminen täytä kaavan osalta valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitetta luonnon virkistyskäytöstä. Viheryhteystarpeella halutaan turvata alueella virkistyskäytön lisäksi myös ekologiset yhteydet. Pitää varautua myös siihen, että Jaamankankaalle esitetylle selvitysalueelle tulee tulevaisuudessa myös merkittävää asuinrakentamista, mikä lisää osaltaan myös painetta alueen virkistyskäytölle. Viheryhteystarvemerkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseutuun liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia viheryhteyksiä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta alueellinen viheralueiden muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhteneväisenä kokonaisuutena. Muutosehdotus: Viheryhteystarve merkinnän perusteita täydennetään kaavaselostukseen Metsäbiotalous on Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämisen yksi strateginen valinta. Maakuntakaavan seuraavassa vaiheessa tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena biotalouden alueidenkäytöllisiä kysymyksiä. Ei aiheuta muutoksia Jaamankangas on tehdyn selvityksen (Jaamankangas: geohistoria, luonto ja maiseman muutos ) mukaan geologisesti, kulttuurihistoriallisesti ja biologisesti merkittävä alue, jossa on vielä laajoja rakentamattomia alueita ja alueita pelkästään metsätalouskäytössä. Jaamankankaan metsät ovat tärkeitä virkistys-, sienestys- ja marjastusalueita sekä retkeilyn ja urheilun harrastajien suosiossa, kuten maakuntakaa- 16

17 24.4 UPM esittää, että selvitysalue -merkintää laajennetaan koskemaan myös Jaamankankaan aluetta Matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueen (mv-3) kaavamääräys ristiriidassa mu-1 suunnittelumääräyksen kanssa Jaamankangas tulisi olla merkittynä selvitysalueena tai muulla merkinnällä, joka mahdollistaisi tulevaisuudessa alueelle myös asumista ja matkailupalveluja tukevan rakentamisen matkailun, virkistyksen ja asumisen lisäksi. Tämä vaatisi erillisen yleissuunnitelman, johon UPM on maanomistajana valmis osallistumaan Jaamankankaalla voidaan liikkua myös tulevaisuudessa hyvin jokamiehenoikeuden perusteella ja siten erillisiä viheryhteys-merkintöjä ei kaavaan tarvita. Merkinnät tulee poistaa ehdotuksesta tarpeettomina. van toinen selvitys osoittaa (Jaamankankaan ja sen ympäristön monikäytön selvitys ). Jaamankangas on kaupunkiseudun läheisyydessä vielä keskeisiltä alueiltaan hyvin säilynyt yhtenäinen metsätalousvaltainen alue. Maakuntakaavan tavoite on, että alue säilyisi keskeisiltä osiltaan vapaana rakentamiselta ja muulta tehokkaalta maankäytöltä. Sen sijaan Jaamankankaan ympärillä ja välittömässä läheisyydessä on joka suunnalla mahdollisuuksia tehostaa ja tiivistää maankäyttöä. Muutosehdotus: MU-1 -alueen merkinnän perusteita täydennetään kaavaselostukseen Pelkkien M-alueiden jokamiehenoikeudella tapahtuva virkistyskäyttö ei maakuntaliiton mielestä ole alueen luonteen huomioon ottaen riittävä, eikä M-alueiden osoittaminen täytä kaavan osalta valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitetta luonnon virkistyskäytöstä. Viheryhteystarpeella halutaan turvata alueella virkistyskäytön lisäksi myös ekologiset yhteydet. Pitää varautua myös siihen, että Jaamankankaalle esitetylle selvitysalueelle tulee tulevaisuudessa myös merkittävää asuinrakentamista, mikä lisää osaltaan myös painetta alueen virkistyskäytölle. Muutosehdotus: MU-1 -alueen merkinnän perusteita täydennetään kaavaselostukseen Selvitysalue (se) on osoitettu Lehmon eritasoliittymän läheiselle alueelle jaamankankaantien suuntaisesti tien molemmin puolin. Selvitysaluemerkinnällä on osoitettu intressi. Ei aiheuta muutoksia Mv-3 Alueen kehittäminen perustuu Jaamankankaan laajaan yhtenäiseen metsätalousvaltaiseen alueeseen ulkoilumahdollisuuksineen, ampumahiihtostadionin toiminnan ja Kontiorannan matkailupalvelujen kehittämiseen, Kontioniemen golfkeskuksen toimintaan, Höytiäisen saaristoon ja laajemmin koko järvialueen vesimatkailuun sekä Huhmarin lomakeskuksen toimintaan. Kehittämissuosituksen mukaan aluetta kehitetään Joensuun läheisyydessä sijaitsevana virkistyksen ja matkailun kannalta vetovoimaisena kehittämisalueena. MU-1 merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti ulkoilun kannalta tärkeitä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. Alueelle on tarkoitus sijoittaa ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi polkuja tai ulkoilureittejä levähdys- ja muine tukialueineen. Lisämerkinnällä -1 osoitetaan sijainniltaan, metsien monikäytöltään ja luonnonympäristön arvoiltaan poikkeuksellisen arvokkaita alueita. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen maisema- ja ympäristöarvot sekä ulkoilutoimintojen järjestämismahdollisuudet. Lisämerkinnällä -1 osoitetuilla alueilla tulee turvata luontoalueen yhtenäisyys ja säilyttää alueet pääosin rakentamisen ulkopuolella. 17

18 25. Joensuun Latu 25.1 Joensuun seudun virkistysalueverkosto voi toteutuessaan olla keskeinen vetovoimatekijä, jolla on merkitystä, kun ihmiset harkitsevat tänne muuttoa Ehdotus sisältää viheryhteyksiä, jotka huomattavasti parantavat ja lisäävät virkistysalueiden saavutettavuutta Erityisesti Jaamankankaan MU-1 ratkaisuun olemme tyytyväisiä Höytiäisen rannan viheryhteys aivan mainio alueen erityisluonnetta korostava sekä Kontioniemen tulevaa matkailupalvelujen kehittämistä edistävänä Kiitämme viheryhteyksien sijoittamista rantaan Kontiorannassa ja Jaamankankaalla sekä MU-1 ratkaisua Kaupungin viheralueiden ja ulkoilureittien yhteydet kaavan ulkopuolisiin viheralueisiin ovat tärkeitä Rannoille sijoittuvilla reiteillä ja yhteyksillä on suuri merkitys. 26. Fingrid Oyj 26.1 Ei Huomautettavaa Ok, ei aiheuta muutoksia. 27. PKS 27.1 Ei Huomautettavaa Ok, ei aiheuta muutoksia. 28. Kristillisdemokraattien Pohjois-Karjalan piiri 28.1 Ei huomautettavaa Ok, ei aiheuta muutoksia. 29. Kontiolahden luonnonystävät ry 29.1 Luonnokseen verrattuna Kontionniemen virkistysalueen ulottaminen rantaan sekä Välilampien ja Vierevänniemen virkistysaluemerkintä ovat tervetulleita. Merkinnät eivät ole ristiriitaisia vaan niillä pyritään yhdessä turvaamaan sekä alueen kehittäminen erityisesti luontoon perustuvaan virkistyksen ja matkailun tarpeisiin. Matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue (mv-3) on laajan alueen yleinen kehittämisperiaatemerkintä, joka konkretisoituu tarkemmin maakuntakaavassa jo voimassa olevien tai nyt esitettävien merkintöjen kautta (M, MU-1, A, RM, rm, V/a, v jne.). mv-3 merkinnässä painottuu matkailu, ulkoilu ja virkistys, jotka ovat laajalla alueella leimaa antavia nyt ja tulevaisuudessa. Muutosehdotus: MU-1 -alueen merkinnän perusteita täydennetään kaavaselostukseen Seuraavissa maakuntavaiheissa selvitään mahdollisuutta tehdä laajempi koko Jaamankankaan maankäyttöä koskeva selvitys. Ei aiheuta muutoksia Jokamiehenoikeudella tapahtuva virkistyskäyttö ei maakuntaliiton mielestä ole alueen luonteen huomioon ottaen riittävä, eikä se turvaa valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitetta luonnon virkistyskäytöstä. Muutosehdotus: Viheryhteystarve merkinnän perusteita täydennetään kaavaselostukseen Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Ok. Muutosesitys: Lisätään kaavaselostukseen tekstiä olemassa olevasta Höytiäisen eteläosan rantarakentamistilanteesta sekä lisätään kaavaselostukseen kartta, josta käy ilmi olemassa olevat rakennetut rantarakennuspaikat MU-1 ja V/a alueilla Viheryhteydet on sijoitettu kulkemaan rannan läheisyyteen. Tulee huomioida, että rannat on jo osittain rakennettu. Ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Ok, ei aiheuta muutoksia Kontiolahdelle osoitetaan käsittelyssä olevassa maakuntakaavas- 18

19 29.2 Joensuun seudulla on silti hyvin niukasti rantaan ulottuvia virkistysalueita. Pyhäselän, Pielisjoen ja Höytiäisen rannat ovat tiiviisti rakennettuja, eritoten Pielisjoen ranta Kontiolahden puolella. Rantojen virkistyskäyttö varsinkin Kontiolahdella on täysin järjestämättä Höytiäisen ainoita vapaita rantoja Kontiolahden alueella ollaan kaavoittamassa ja niille kohdistuu voimakas rakentamispaine. Kontionimen ranta on jo täysin suljettu asukkaiden käytöstä ja reitit ja ladut hävitetty. Monet kaavaan merkityt virkistysalueet ovat pieni tilkkuja ja käytännössä omittu yksityiskäyttöön Jaamankankaan MU-1 merkintä ei takaa jatkossa alueen säilymistä rakentamiselta vapaana. Tulisi merkitä virkistysalueeksi Kontiorannassa on matkailulle varattu alue, joka jättää kunnalle varsin vapaat kädet kaavoittaa matkailun tarpeisiin luontoarvoista välittämättä. Alueen arka vesijättömaa on vielä alueella säilynyt toisin kuin Kontionimessä Kaavaan on varattu useita uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä, yksi Lehmon liittymän seutuun. Millä perusteilla kaavaan on luotu näin monia ja suuria kauppakeskuksia? Suuret automarketit näivettävät pieniä paikallisia kauppoja, tuovat henkilöautoliikennettä ja ovat omiaan hajottamaan yhdyskuntarakennetta. 30. Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry sa uusia virkistysalueita ja -kohteita rantaan (Kontioranta, Kontioniemi, Vierevänniemi), lisäksi viheryhteyksiä on osoitettu rannan läheisyyteen (Kontiolahdella Puntarikosken suunnasta aina Kontioniemen kautta Viereväniemeen saakka). Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa Höytiäisen etelärannat on osoitettu MU-1 alueena. Myös Kontiorannan/Kontioniemen alueella keskeisiä osia rantaalueesta osoitetaan kaavassa V ja V/a alueina. Koko Höytiäisen eteläisen rannan läheisyyteen mukaan lukien Kontioranta ja Kontioniemi, on osoitettu seudullinen viheryhteystarve merkintä. Muutosesitys: Lisätään kaavaselostukseen tekstiä olemassa olevasta Höytiäisen eteläosan rantarakentamistilanteesta sekä lisätään kaavaselostukseen kartta, josta käy ilmi olemassa olevat rakennetut rantarakennuspaikat MU-1 ja V/a alueilla MU-1 merkintä ei täysin poista muuta maankäyttöä tai rakentamista alueella, mutta edellytyksiä alueen esittämiseen kokonaisuutena virkistysalueeksi ei ole olemassa. Jaamankankaan keskeiselle alueelle on esitetty maakuntakaavassa kuitenkin seudullinen virkistyskohde Välilampien alueelle. Muutosehdotus: MU-1 -alueen merkinnän perusteita täydennetään kaavaselostukseen Maakuntakaavassa on esitetty seudullisesti merkittävä matkailupalvelujen kohde Kontiolahden Kontiorantaan, alueelle on rannan läheisyyteen lisäksi osoitettu viheryhteystarve. Kontioniemen alueen yksityiskohtaisempi suunnittelu on lähtenyt kunnan toimesta vireille. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tehty myös tarkemmat luontoselvitykset ja siihen on lausunnonantomahdollisuus. Ei aiheuta muutoksia Maakuntakaavassa on osoitettu voimassa olevaan maakuntakaavan nähden uusina vähittäiskaupan suuryksikön kohteina Niiralan rajaliikenteen ja kaupan alue Tohmajärvellä sekä Kontiolahden Lehmon ja Joensuu Papinkankaan eritasoliittymien alueet tilaa vaativan kaupan suuryksikköinä. Perusteet kaupan ratkaisuille löytyvät Pohjois-Karjalan kauppapaikkaselvityksen maakunnan oman ostovoiman ja maakunnan ulkopuolelta tulevien matkailijoiden ja loma-asukkaiden kysynnän pohjalta. Toisaalta taas kaupan kokonaismitoitus on laskettu keskustakaupan ja keskustan ulkopuolisen kaupan osalta siten että vähintään 50 % kaupasta sijoittuisi keskusta-alueille vuoden 2030 tavoitetilassa. Kokonaismitoituksessa on huomioitu myös kivijalkakaupan mahdollisuudet sekä keskustoissa että keskustojen ulkopuolella. Lehmon liittymän suuryksikkö on tilaa vaativan kaupan yksikkö, joka ei mahdollista päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Ei aiheuta muutoksia. 19

20 30.1 Suuryksiköiden mitoitus vaikuttaa varsin suurisuuntaisilta. On kyseenalaista toteutuuko tämä millään tavalla MRL:n kestävän kehityksen tavoitteita Jaamankangas on Joensuun seutukunnan kannalta erittäin merkittävä ja arvokas luontoaluekokonaisuus, jonka kaavoituksessa tulisi tarkkaan huomioida kaikkea kaavoitustyötä sitovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Lopputulema jää kuitenkin monilta osin voimattomaksi Kaavaehdotuksen vakavin heikkous on Joensuun ympäristössä rannalle sijoittuvien virkistysalueiden käytännössä lähes täydellinen puuttuminen. Tämä tiivistyy erityisesti Höytiäisen etelärantaan, joka on ainoa iso yhtenäinen rakentamaton alue. Tämä on siis seudullinen kysymys, ei vain Kontiolahtea koskettava. Rantarakentamista koskeva aiempi suunnittelumääräys on unohtunut tai hylätty (40 60 periaate). MU-1 alueen suunnittelumääräyksessä ei ole mitään mainintaa rannan käytöstä. Esitämme Jaamankankaan rakentamattomien ranta-alueiden merkityksen korostamista MU-1- alueen olennaisena luontoarvona, maisemaelementtinä ja virkistyskäytön vahvuustekijänä Yleisemmällä tasolla esitämme, että maakuntaliiton tulee kiireellisesti ryhtyä toimiin ylikunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamiseksi Joensuun seutukunnalle, tehtävänään hankkia erityisesti rantaan tukeutuvia ulkoilualueita alueen asukkaiden virkistysmahdollisuuksien turvaamiseksi tulevaisuudessa. Työ tulisi kiireellisesti aloittaa juuri Jaamankankaalta, jossa siihen vielä on mahdollisuuksia V/a alueella rannan sulkeutuminen on kriittinen ongelma, johon tulisi maakuntakaavassa tarttua. Höytiäisen etelärannan (Jaamankankaaseen rajoittuvan) yhtenäisten vapaiden rantaosuuksien turvaaminen tulee järjestää jo maakuntakaavalla mieluiten virkistysalueiden toteuttamisena 30.6 Hajarakentamisen eteneminen Jaamankankaalle ja sen pohjavesialueelle voi muodostua hyvinkin ongelmalliseksi. MU-1 suunnittelumääräyksessä tosin sanotaan, että alueella tulee turvata luontoalueen yhtenäisyys ja säilyttää alueet pääosin rakentamisen ulkopuolella. Mutta salliiko pääosin kuitenkin hallitsemattoman hajarakentamisen? 30.7 Esitämme, että mv-3 alueen (Jaamankankaan-Huhmarin-Höytiäisen alue) kehittämissuositus muutetaan muotoon: Aluetta kehitetään Joensuun läheisyydessä sijaitsevana luonto- ja maisema-arvoiltaan erittäin arvokkaana virkistyksen ja luontomatkailun kehittämisalueena Viheryhteystarpeet tulee selvittää ja tunnistaa perustellusti. Kaavamääräyksiin tulee lisätä riittävät suunnittelumääräykset myös viheryhteyksien osalta Vastustamme Kontioniemen esitettyä ampumaurheilukeskusta sekä siitä aiheutuvan Jaamankankaan geomorfologisen muodostuman vaurioitumisen että ampumamelun väistämättä tuottaman häiriön takia. Häiriö kohdistuisi sekä alueen nykyiseen ja tulevaan asujaimistoon että luontoalueen jo nykyisellään merkittävään ja tulevaisuudessa kasvavaan virkistyskäyttöön Maakuntakaavan kaupan kokonaismitoitus vuodelle 2030 perustuu Pohjois-Karjalan kauppapaikkaselvityksessä tehtyihin laskelmiin maakunnan omasta ostovoimasta sekä maakunnan ulkopuolelta tulevaan matkailijoiden ja loma-asukkaiden kysyntään. Verkkokaupan on oletettu vähentävän liiketilan lisätarvetta -10 % muun erikoiskaupan toimialoilla. Myös myyntitehokkuuden on arvioitu kasvavan noin 5 % vuoteen 2030 mennessä ja vähentävän näin liiketilan tarvetta. Näillä perusteilla maakuntakaavan kaupan kokonaismitoitukseksi on saatu k-m², josta nykyinen kaupan pinta-ala on k-m² ja uuden liiketilan lisätarve k-m². Maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaisesti vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskustaalue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Tältä pohjalta kauppaa on osoitettu keskusta-alueille sekä perustellusti keskustojen ulkopuolelle. Kokonaismitoituksen osoittamisessa tavoitteena on että keskustakaupan osuus vuonna 2030 on edelleen noin 50 %. Ei aiheuta muutoksia Jaamankankaan kaavamerkinnöillä pyritään jatkossakin turvaamaan valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitetta luonnon virkistyskäytöstä. Osoittaminen virkistysalueena turvaisi alueen, mutta sille ei ole ollut edellytyksiä. Ei aiheuta muutoksia Rantarakentamista koskevat periaatteet eivät ole muuttuneet. Alueella on edelleen voimassa rk-kehittämisaluemerkintä suunnittelumääräyksineen. Muutosesitys: Lisätään kaavaselostukseen tekstiä olemassa olevasta Höytiäisen eteläosan rantarakentamistilanteesta sekä lisätään kaavaselostukseen kartta, josta käy ilmi olemassa olevat rakennetut rantarakennuspaikat MU-1 ja V/a alueilla Pohjois-Karjalassa on vireillä ylikunnallisen virkistysreitistöyhdistyksen perustaminen, jonka perustamisen yhteydessä olisi hyvä miettiä myös alueiden hankkimista. Ei aiheuta muutoksia Seuraavissa maakuntakaavavaiheissa selvitään mahdollisuutta tehdä laajempi koko Jaamankankaan maankäyttöä koskeva selvitys, jolloin tulee selvitettäväksi myös mahdollisten uusien virkistysalueiden sijainti. Viitataan kohtaan Hajarakentamista ei voida maakuntakaavan MU-1 merkinnällä kokonaan estää. Toisaalta taas maakuntakaavassa on osoitettu ne seudulliset/maakunnalliset arvot, joiden puolesta Jaamankankaan alue nähdään merkittävänä yhtenäisenä metsätalousvaltaisena alueena, jota ei tulisi hajarakentamisella pirstoa. Ei aiheuta muutoksia Mv-3 kehittämisperiaatemerkinnän kehittämissuositus kuuluu: Aluetta kehitetään Joensuun läheisyydessä sijaitsevana virkistyksen, ulkoi- 20

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry Joensuussa 8.3.2015 Kauppakatu 44 80100 Joensuu

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry Joensuussa 8.3.2015 Kauppakatu 44 80100 Joensuu 1 Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry Joensuussa 8.3.2015 Kauppakatu 44 80100 Joensuu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pielisjoen linna Siltakatu 2 80100 Joensuu kirjaamo@pohjois-karjala.fi Asia: Lausunto

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2014, päivitetty 18.2.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2014, päivitetty 18.2.2015 Tohmajärven kunta Niiralan alue Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavan muutos koskee Tohmajärven kunnan Niiralan alueen asemakaavan kortteleita 2, 3, 4, 15 ja 22 sekä niihin liittyviä ja katu- ja

Lisätiedot

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitus ja metsätalous -infotilaisuus Turku 13.3.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Sisältö Kaavoitusjärjestelmä Maankäyttö-

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Sisällys MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN LUONNOKSEN VASTINEET

Sisällys MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN LUONNOKSEN VASTINEET MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN LUONNOKSEN VASTINEET Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen luonnoksesta saatujen lausuntojen & muistutusten yhteenvedot sekä niihin annettavat vastineet (Saapuneet lausunnot

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2014 Tohmajärven kunta Niiralan alue Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavan muutos koskee Tohmajärven kunnan Niiralan alueen asemakaavan kortteleita 2, 3, 4, 15 ja 22 sekä niihin liittyviä katualueita.

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.9.2014 PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA Lähde: http://www.paihola.net/fi/kuvagalleria.html PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA 2 (8) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Tavoitteena kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellemaalle Aikatähtäin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Pieksämäen kaupunki/rakennusvalvonta Lausunto / Viite: Lausuntopyyntö 5.2.2015 27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Alue,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava. Lähtökohtia kaavan laadinnalle

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava. Lähtökohtia kaavan laadinnalle Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava Lähtökohtia kaavan laadinnalle Taustaa Etelä-Savon maakuntakaava ollut voimassa 4.10.2010 alkaen Liitto seuraa kaavan ajantasaisuutta ja tekee vuosittain seurantaraportin,

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Alue- ja yhdyskuntarakenne sekä taajamat Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe, taustaselvitys

Alue- ja yhdyskuntarakenne sekä taajamat Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe, taustaselvitys Alue- ja yhdyskuntarakenne sekä taajamat Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe, taustaselvitys Alue- ja yhdyskuntarakenne sekä taajamat Pohjois- Karjalan maakuntakaavassa

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 MAAKUNTAKAAVOITUS on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. KAAVA ON KARTTA TULEVAISUUTEEN Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan maakuntakaavatilanne Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan teemat Elinkeinot ja innovaatiotoiminta Logistiikka Tuulivoima Viherrakenne

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen 10.11.201 5 Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen Timo Korkalainen JOHDANTO ELY-keskus on laatinut vuoden 2015 aikana kuntakohtaiset yhdyskuntarakennekatsaukset Pohjois-Karjalan kunnista. Katsaukset

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 103 03.12.2014

Tekninen lautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 103 03.12.2014 NURMES, PIELISEN-KUOKKASTENJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA -LAAJENNUS (ELLUN ALUEEN MOOTTORIKELKKA- JA KOIRAVALJAKKOURA SEKÄ YHTEISKÄYTTÖ MÖNKIJÄLLE JA

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 208, 209, 212, 213 JA 214

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 208, 209, 212, 213 JA 214 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy KÄRSÄMÄEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 208, 209, 212, 213 JA 214 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 208 TONTIT 1 JA 2. P26369

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot